ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»"

Transcript

1 1

2 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα. ηλαδή: β = α Γ, γ = α Β το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο ΑΒΓ της υποτείνουσας, είναι ίσο µε το άθροισµα των τετράγωνων του κάθετων πλευρών. ηλαδή: α = β + γ το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο του ύψους, που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, είναι ίσο µε το γινόµενο των προβολών των κάθετων πλευρών στην υποτείνουσα. ηλαδή: υ = Β Γ Θεωρήµατα οξείας ή αµβλείας γωνίας. ε κάθε τρίγωνο το τετράγωνο της πλευράς που βρίσκεται απέναντι οξείας (η αµβλείας) γωνίας είναι ίσο µε το άθροισµα των τετράγωνων των δυο άλλων πλευρών ελαττωµένο (η αυξηµένο) κατά το διπλάσιο γινόµενο της µιας των πλευρών αυτών επί την προβολή της άλλης πάνω σε αυτήν. α = β + γ ± β Α ε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ για κάθε γωνία π.χ. την Α, ισχύει µια από τις σχέσεις: Α Α Α > < = L 1 α > β + L 1 α < β + L 1 α = β + Νόµος συνηµίτονων γ γ γ ή ή ε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α,β,γ ισχύει: α = β + γ βγ συναˆ ή β = γ + α αγ συνβˆ ή γ = α + β αγ συνγˆ

3 Θεωρήµατα διαµέσων Το άθροισµα των τετραγώνων δυο πλευρών τριγώνου είναι ίσο µε το διπλάσιο τετράγωνο της διαµέσου της αντίστοιχης στην τρίτη πλευρά, αυξηµένο κατά το µισό τετράγωνο της τρίτης πλευράς. β α + γ = µ α + Η διαφορά των τετραγώνων δυο πλευρών τριγώνου είναι ίση µε το διπλάσιο γινόµενο της τρίτης πλευράς επί την προβολή της αντίστοιχης διαµέσου σε αυτήν. β γ = α Μ (β γ), όπου Μ η προβολή της διαµέσου πάνω στην τρίτη πλευρά. Τύποι ιαµέσων β + γ α µ α =, 4 α + γ β µ β =, 4 β = + α 4 γ µ γ Θεώρηµα τεµνόµενων χορδών. Εάν δυο χορδές ΑΒ και Γ ενός κύκλου τέµνονται στο Ο, ισχύει ότι: ΟΑ ΟΒ = ΟΓ Ο Εάν δυο τµήµατα ΑΒ και Γ (ή οι προεκτάσεις τους) τέµνονται στο σηµείο Ο και ισχύει ότι: ΟΑ ΟΒ = ΟΓ Ο τα σηµεία Α,Β,Γ, θα είναι οµοκυκλικα. ύναµη σηµείου ως προς κύκλο. Έστω σηµείο Ο και ΑΒ τέµνουσα του κύκλου που διέρχεται από το Ο. Ονοµάζουµε ύναµη σηµείου Ο ως προς τον κύκλο (Κ,R) την παράσταση: υν Ο = ΟΑ ΟΒ Εάν το σηµείο Ο είναι εξωτερικό τότε: Εάν το σηµείο Ο είναι εσωτερικό τότε: Θεώρηµα εφαπτόµενης ( Κ,R) υν Κ όπου δ = ΟΚ. (,R) Ο = ΟΑ ΟΒ = δ R υν( Κ,R) Ο = ΟΑ ΟΒ = R δ όπου = ΟΚ δ. Αν από σηµείο Ο εκτός κύκλου (Κ,R) φέρουµε το εφαπτόµενο τµήµα ΟΕ και µια τέµνουσα ΟΑΒ τον κύκλο, ισχύει ότι: ΟΑ ΟΒ = ΟΕ. ίνεται κύκλος ( K, R), σηµείο Ο εκτός του κύκλου, η τέµνουσα ΟΑΒ και σηµείο Ε του κύκλου. Αν OA OB = OE, το τµήµα ΟΕ είναι εφαπτόµενο στον κύκλο. 3

4 Ερωτήσεις του τύπου «ωστό- άθος» 1. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι αµβλυγώνιο. Ισχύει α > β + γ.. Αν γ η µεγαλύτερη πλευρά τριγώνου ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ και γ > α + β, τότε αυτό είναι αµβλυγώνιο. 3. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α. Ισχύει β < α + γ. 4. Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ ισχύειβ < α + γ, τότε το τρίγωνο είναι πάντοτε οξυγώνιο. 5. Για τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ µε ύψος Α, ισχύει ΑΒ = ΒΓ.Β. 6. ε τρίγωνο ΑΒΓ µε Α < 90 ισχύει ΒΓ < ΑΒ + ΑΓ. 7. Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ ισχύουν ταυτόχρονα: α < β + γ, β < α + γ, γ < α + β, τότε το τρίγωνο είναι οξυγώνιο. 8. Υπάρχει τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ για το οποίο να ισχύουν ταυτόχρονα: α > β + γ, β < α + γ, γ > α + β. 9. Αν γνωρίζουµε τις τρεις πλευρές τριγώνου ΑΒΓ α, β, γ, τότε συγκρίνοντας το τετράγωνο µιας οποιασδήποτε πλευράς του µε το άθροισµα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, µπορούµε να διαπιστώσουµε αν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, οξυγώνιο ή αµβλυγώνιο. 10. Το τρίγωνο που έχει µήκη πλευρών 5, 7, 9 είναι οξυγώνιο. 11. το τρίγωνο ΑΒΓ που έχει διάµεσο την ΑΜ και ύψος το Α ισχύει: AΓ - ΑΒ = ΒΓ. Μ. 11. το διπλανό σχήµα, αν το Α είναι ύψος, ισχύει ΑΓ = ΑΒ + ΒΓ - Β. Γ. 1. Αν Α η προβολή της πλευράς γ πάνω στη β τριγώνου ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ και ισχύουν ταυτόχρονα: α = β + γ - βα και α = β + γ + βα, τότε το ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α. 13. το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ = 6 cm, ΑΓ = 8 cm και ΒΓ = 7 cm. Η ΑΜ είναι διάµεσος και το Α είναι ύψος. Το Μ ισούται µε cm. 14. το τρίγωνο ΑΒΓ η µ α είναι διάµεσός του. Ισχύει β + γ = µ α + α. 4

5 15. το τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΜ είναι διάµεσος και το Α είναι ύψος. Ισχύει: ΑΒ + ΑΓ = ΑΜ + Μ. 16. Αν γνωρίζουµε τις διάµεσους ενός τριγώνου, µπορούµε να υπολογίσουµε τις πλευρές του. 17. Η απόδειξη των θεωρηµάτων της διαµέσου, µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια της γενίκευσης του Πυθαγορείου Θεωρήµατος. 18. το διπλανό σχήµα Ο είναι το κέντρο του κύκλου και Ο = δ, ΟΑ = R. Ισχύει Α.ΑΒ = δ - R. 19. Το σηµείο Ρ είναι εσωτερικό του κύκλου (Ο, R) και ΟΡ = δ < R. Αν µια ευθεία διέρχεται από το Ρ και τέµνει τον κύκλο στα Α, Β, τότε ΡΑ.ΡΒ = R - δ. 0. Η δύναµη σηµείου ως προς κύκλο και η απόσταση του σηµείου από το κέντρο είναι ποσά ανάλογα. 1. ίνονται δύο οµόκεντροι κύκλοι. ηµείο Ρ κινείται στον εξωτερικό κύκλο. Η δύναµη του σηµείου Ρ ως προς τον εσωτερικό κύκλο είναι σταθερή.. το διπλανό σχήµα είναι ΟΓ = 4 cm, Ο = 3 cm και ΟΒ = OA 3 = x. Η τιµή του x είναι cm. 3. Τα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΒ και Γ τέµνονται στο σηµείο Ο και είναι ΟΑ = 3 cm, ΟΒ = 6 cm, ΟΓ = cm και Ο = 8 cm. Τα σηµεία Α, Β, Γ, είναι οµοκυκλικά. 5

6 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 4. το διπλανό σχήµα η Β σε cm ισούται µε: i. 3 ii. 4 iii. 5 iv. 6 v. 7 B x cm 4 cm 5. το διπλανό σχήµα η Γ σε cm ισούται µε: i. ii. 3 iii., iv. 3, v. 3,5 6. το διπλανό σχήµα η Γ σε cm ισούται µε: i. 5,5 ii. 8 iii. 4 iv. 5 v. 4,5 10 cm 7. Αν το µήκος της υποτείνουσας ορθογωνίου τριγώνου είναι 5 α, τότε τα µήκη των καθέτων πλευρών του είναι: i. 3α, α ii. α, α iii. α, α iv. α, 5 α v. 3 α, α 8. Η διαγώνιος τετραγώνου είναι 4 cm. Το µήκος της πλευράς του σε cm ισούται µε: i. ii. 5 iii. 5, iv. 3 v. 9. Το ευθύγραµµο τµήµα που είναι µέση ανάλογος των ευθυγράµµων τµηµάτων µε µήκη cm και 4 cm έχει µήκος σε cm: i. 8 ii. 3 iii. 6, iv. v το ορθογώνιο τρίγωνο του σχήµατος ισχύει ΑΒ Β =. Ο λόγος ισούται µε: ΑΓ Γ i. 3 ii. 4 iii. 31. το διπλανό σχήµα είναι ΑΒ = 4 cm, ΒΓ = 5 cm και το Α ύψος και η γωνία ΒΑ = 30. Το µήκος της πλευράς ΑΓ σε cm ισούται µε: i. 3 ii. 41 iii. 10 iv. 1 v. 0 Γ A B 3 cm A B A A 6 cm x cm 4 cm 6 cm x cm B Γ Γ Γ 3. Aν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ΑΒ = ΑΓ + ΒΓ, τότε το τρίγωνο είναι: i. Ορθογώνιο µε ορθή γωνία την Β ii. Ορθογώνιο µε ορθή γωνία την Α 6

7 ii. Ορθογώνιο µε ορθή γωνία την Γ 33. Για το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ του σχήµατος ισχύει: i. ΑΒ = Β ΒΓ ii. ΑΓ = ΑΒ Α iii.α = Β Γ iv.α = Β ΒΓ v.αβ = Β Γ vi.αγ = Γ ΒΓ B A Γ 34. Για το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ του σχήµατος, στο οποίο η Α είναι ύψος και η ΑΜ διάµεσος, ισχύει: i. ΑΒ = ΒΓ Β B Μ ii. ΑΒ = ΑΜ ΒΓ + - ΑΓ iii.αβ = ΑΜ + ΒΜ iv.αβ = ΒΓ - ΑΓ v.αβ = Β + Α vi.αβ = ΒΓ + ΒΜ το διπλανό σχήµα είναι ΑΒ = 4 cm, ΒΓ = 5 cm και το Α ύψος και η γωνία ΒΑ = 30. Το µήκος της πλευράς ΑΓ ισούται µε: Α. 3 Β. 41 Γ Ε. 0 A Γ 36. το διπλανό σχήµα ισχύει: Α. γ = β + α + αγ Β. γ = β - α - αβ Γ. β = α + γ + αγ. β = α + γ αγ Ε. β = γ + Γ 37. ε τρίγωνο ΑΒΓ µε Α < 90 φέρνουµε τα ύψη Β και ΓΕ. Από τις παρακάτω ισότητες λανθασµένη είναι: Α. α = β + γ - βα Β. α = β + γ - γαε Γ. α = Β + Γ. α = β + γ + βα Ε. α = ΕΒ + ΕΓ 38. ε τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ ισχύει α = β + γ + βγ. Αν Α είναι η προβολή της πλευράς γ = ΑΒ στην ΑΓ τότε η γωνία ΑΒ είναι: Α. 45 Β. 30 Γ Ε. 15 7

8 39. το τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α = 90, β > γ, το Α ύψος και η ΑΜ = µ α διάµεσος. Από τις παρακάτω σχέσεις λανθασµένη είναι: Α. β + γ = 4ΑΜ Β. β - γ = α Μ Γ. β = µ α + ΜΓ + α Μ. β + γ = µ α + α Ε. γ + µ α = Α + BM 40. το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α = 90 ) είναι: Α. β + γ = µ α Β. β + γ = µ α. β + γ = 4µ α Ε. β + γ = 5µ α Γ. β + γ = 3µ α 41. Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει ΑΒ < ΑΓ, την ΑΜ διάµεσο και το Α ύψος. Ισχύει: Α. ΑΓ - ΑΒ = ΒΓ.Γ Β. ΑΒ - ΑΓ = ΒΓ. Μ Γ. ΑΒ + ΑΓ = ΒΓ. Μ. ΑΓ + ΑΒ = ΑΜ. Μ Ε. κανένα από τα προηγούµενα 4. ε τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ ισχύει: α = β + γ - βα, όπου Α η προβολή της γ πάνω στη β. Αν έχουµε β < Α, τότε: Α. Γ < 90 Β. Γ > 90 Γ. Γ = 90. Α > 90 Ε. Β > Αν α = 10 cm, β = 9 cm και γ = 7 cm είναι τα µήκη πλευρών τριγώνου ΑΒΓ τότε η προβολή Α της πλευράς γ πάνω στη β σε cm είναι: Α. 5 3 Β. 8 Γ Ε το διπλανό τρίγωνο είναι ΑΒ = 5 cm, ΑΓ = 7 cm και ΒΓ = 6 cm. Η ΑΜ είναι διάµεσος και το Α είναι ύψος. Το Μ έχει µήκος: Α. 1 Β. Γ.,5. 3 Ε το διπλανό σχήµα είναι Α = cm, Β = 9 cm, = 6 cm. Για να είναι οµοκυκλικά τα σηµεία Α, Γ, Β και, το Γ πρέπει να ισούται µε: Α. 6 9 Γ.. 6 Β Ε. 3 A Γ 6 9 B 8

9 46. το διπλανό σχήµα η σωστή σχέση είναι: Α. ΡΑ.ΡΓ = Ρ.ΡΒ Β. ΡΑ.ΡΒ = ΡΓ.Ρ Γ. ΡΑ.ΑΒ = ΡΓ.Γ. ΡΑ.Ρ = ΡΓ.ΡΒ Ε. ΡΑ.Γ = ΡΓ.ΑΒ 47. το διπλανό σχήµα η σωστή σχέση είναι: Α. ΡΑ.ΑΒ = ΡΓ.Γ Β. ΡΑ.ΡΒ = ΡΓ.Ρ Γ. ΡΑ.Ρ = ΡΓ.ΡΒ. ΡΑ.Γ = ΡΓ.ΑΒ Ε. ΡΑ.ΡΓ = ΑΒ.Γ 48. ε κύκλο (Ο, R) θεωρούµε τη χορδή ΑΒ. ηµείο Ρ µετακινείται πάνω στη χορδή. Η δύναµη του σηµείου Ρ ως προς τον κύκλο γίνεται µέγιστη όταν: Α. το Ρ είναι ένα από τα άκρα Α και Β Β. το Ρ είναι µέσο της ΑΒ Γ. οποιοδήποτε σηµείο της ΑΒ. το Ρ διαιρεί το ΑΒ σε µέσο και άκρο λόγο Ε. κανένα από τα παραπάνω 9

10 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 49. Να αντιστοιχήσετε κάθε είδος τριγώνου που βρίσκεται στη στήλη (Α) µε την αντίστοιχη τριάδα αριθµών που βρίσκεται στη στήλη (Β) και µπορεί να αποτελεί µήκη των πλευρών του. στήλη Α Είδος τριγώνου οξυγώνιο ορθογώνιο αµβλυγώνιο στήλη Β µήκη ευθυγράµµων τµηµάτων 7, 4, 5, 3, 4 3, 7, 4 5, 7, 8 7, 4, 50. τη στήλη (Α) έχουµε είδη µιας γωνίας τριγώνου ΑΒΓ και στη στήλη (Β) σχέσεις µεταξύ των πλευρών του. Να αντιστοιχήσετε σε κάθε γωνία της στήλης (Α) την αντίστοιχη σχέση από τη στήλη (Β). στήλη Α Α = 90 Α < 90 Β = 90 Β < 90 στήλη Β β = α - γ α < β + γ α > β + γ α + γ = β γ - β > α β < γ + α γ = α + β 10

11 51. Από κάθε σχήµα της στήλης (Α) προκύπτει µια σχέση της στήλης (Β). Να αντιστοιχήσετε κάθε σχήµα της στήλης (Α) µε την αντίστοιχη σχέση της στήλης (Β). στήλη Α στήλη Β Γ = Α. Β + ΑΒ.ΒΓ Α + Β = ΑΕ + ΕΒ ΑΒ = Α + Β + Β.Α ΑΓ - ΒΓ = Α - Β ΑΒ = ΒΓ + ΑΓ + ΒΓ. Γ Α + Γ = ΑΕ + ΕΓ 11

12 5. το επίπεδο του κύκλου (Ο, R) παίρνουµε σηµείο που απέχει απόσταση δ από το κέντρο Ο του κύκλου. Φέρνουµε από το σηµείο ευθεία που τέµνει τον κύκλο στα σηµεία Α και Β. Να αντιστοιχήσετε κάθε θέση του σηµείου που περιγράφεται στη στήλη (Α) µε την αντίστοιχη τιµή του γινοµένου Α.Β που βρίσκεται στη στήλη (Β). στήλη Α Το σηµείο είναι: στήλη Β Τιµή του γινοµένου Α.Β εσωτερικό του κύκλου δ - R εξωτερικό του κύκλου R - δ 0 πάνω στο κέντρο δ πάνω στον κύκλο R R + δ 1

13 53. Τα άγνωστα µήκη x, ψ, ω που βρίσκονται στα σχήµατα της στήλης (Α) δίνονται στη στήλη (Β). Να αντιστοιχήσετε κάθε σχήµα της στήλης (Α) µε το αντίστοιχο µήκος της στήλης (Β), όπου Α διχοτόµος, ΚΗ ύψος και ΚΜ διάµεσος. στήλη Α στήλη Β

14 Ερωτήσεις διάταξης 54. Αν µ α, µ β, µ γ οι διάµεσοι τριγώνου ΑΒΓ και µ β < µ α < µ γ, να βρείτε τις αντίστοιχες σχέσεις µεταξύ των πλευρών α, β, γ. 55. ίνονται: Μ N (0,3) µε ΟΜ =, (0,4) Ρ µε ΟΝ = 5, (0,5) µε ΟΡ = 4, (0,7) T µε Ο = 7, (0,7) µε ΟΤ = 6. Να γράψετε τα σηµεία Μ, Ν, Ρ,, Τ σε µια σειρά, έτσι ώστε το καθένα από το προηγούµενό του να έχει µεγαλύτερη δύναµη. 56. Το σηµείο Μ ανήκει στον κύκλο (Ο, R). Το σηµείο Ρ είναι εξωτερικό του κύκλου και το σηµείο είναι εσωτερικό του κύκλου. Να γράψετε τις δυνάµεις των σηµείων: Ρ (O,R), (O,R) και (O,R) σε µια σειρά από τη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη. 14

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΧΣΗ ΘΩΡΗΜΤΩΝ ΘΛΗ ΚΙ ΠΥΘΟΡ ισαγωγή ηµήτρης Ι Μπουνάκης dimitrmp@schgr Οι δυο µεγάλοι Έλληνες προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Θαλής (περίπου 630-543 πχ) και Πυθαγόρας (580-500 πχ) άφησαν, εκτός των άλλων, στην

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Ορισμός κανονικού πολυγώνου) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα