Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της."

Transcript

1 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. Θεωρούµε τρίγωνο Α και τα µέσα, E των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα. Θα αποδείξουµε ότι Ε = // Προεκτείνουµε τη Ε κατά τµήµα ΕΖ = Ε Το τετράπλευρο Α ΓΖ είναι παραλληλόγραµµο αφού οι διαγώνιοι του διχοτοµούνται. Άρα Α = // ΓΖ, οπότε Β = // ΓΖ, αφού Α = Β Έτσι το τετράπλευρο ΖΓΒ είναι παραλληλόγραµµο Οπότε Ζ // και συνεπώς Ε // και Ζ = ή Ε = ή Ε = Α Θεώρηµα Αν από το µέσο µιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουµε ευθεία παράλληλη προς µία άλλη πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από το µέσο της τρίτης πλευράς του. Θεωρούµε ένα τρίγωνο Α και φέρνουµε από το µέσο της ΑΒ την παράλληλη προς την που τέµνει την ΑΓ στο Ε Θα αποδείξουµε ότι το E είναι το µέσο της ΑΓ Έστω ότι το E δεν είναι µέσο της ΑΓ Αν Z είναι το µέσο της A Γ, το τµήµα Ζ ενώνει τα µέσα των πλευρών AB, A Γ οπότε σύµφωνα µε το προηγούµενο θεώρηµα Ζ // Έτσι όµως, έχουµε από το δύο παράλληλες προς τη, που είναι άτοπο. Άρα το E είναι µέσο της ΑΓ

2 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α3 Θεώρηµα 3 Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες ορίζουν σε µία ευθεία ίσα τµήµατα τότε θα ορίζουν ίσα τµήµατα και σε κάθε άλλη ευθεία που τις τέµνει. Θεωρούµε τις παράλληλες ευθείες ε 1, ε, ε 3 οι οποίες τέµνουν την δ 1 στα σηµεία Α, B, Γ και ορίζουν σε αυτή τα ίσα ευθύγραµµα τµήµατα Α B, Αν µια άλλη ευθεία δ τέµνει τις ε 1, ε, ε 3 στα σηµεία, E, Z αντίστοιχα, θα αποδείξουµε ότι Ε = ΕΖ Φέρνουµε AK // Ζ Τότε τα τετράπλευρα Α ΕΗ και EZKH είναι παραλληλόγραµµα οπότε AH = Ε ( 1) και HK = EZ ( ) Στο τρίγωνο AK Γ το B είναι το µέσο της ΑΓ και ΒΗ // ΓΚ Άρα το H είναι µέσο της AK, δηλαδή AH = HK ( 3) Από τις ( 1), ( ) και ( 3) προκύπτει ότι Ε = ΕΖ Για να χωρίσουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα AB σε τρία ίσα κοµµάτια, εργαζόµαστε ως εξής: Φέρνουµε µια τυχαία ηµιευθεία Ax και πάνω σε αυτή παίρνουµε τα ίσα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΓ = Γ = Ε Ενώνουµε το σηµείο E µε το σηµείο B και στη συνέχεια από τα σηµεία Γ και φέρνουµε παράλληλες ευθείες προς την EB, ο οποίες τέµνουν το τµήµα AB στα σηµεία Z και H. Τότε χρησιµοποιώντας το παραπάνω θεώρηµα έχουµε ότι AZ = ZH = HB Να χωρίσετε το παραπάνω τµήµα AB σε 5 ίσα κοµµάτια. Α4 Μεσοπαράλληλος Ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου που ισαπέχουν από δύο παράλληλες ευθείες ε 1 και ε είναι µία ευθεία ε παράλληλη προς τις ε 1 και ε η οποία διέρχεται από τα µέσα των τµηµάτων που έχουν τα άκρα τους στις δύο παράλληλες. Η ευθεία ε λέγεται µεσοπαράλληλος των ε 1 και ε

3 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 157 Β Βαρύκεντρο και ορθόκεντρο τριγώνου Β1 Βαρύκεντρο Οι διάµεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σηµείο το οποίο λέγεται βαρύκεντρο και του οποίου η απόσταση από κάθε κορυφή είναι τα 3 του µήκους της αντίστοιχης διαµέσου. Έστω τρίγωνο Α Φέρνουµε τις δύο διαµέσους BE και ΓΖ Επειδή B 1+ Γ1 < B+ Γ < 180 οι δύο διάµεσοι τέµνονται σε εσωτερικό σηµείο Θ του Α Αν η ΑΘ τέµνει τη στο θα αποδείξουµε ότι α) η Α είναι η τρίτη διάµεσος, δηλαδή Β = Γ β) ΑΘ = Α 3 Πραγµατικά α) Στην ηµιευθεία Θ παίρνουµε τµήµα ΘΚ = ΑΘ Παρατηρούµε ότι τα σηµεία E, Θ είναι τα µέσα των πλευρών του τριγώνου AK Γ ΓΚ BK Οπότε E Θ = // ( 1) και όµοια από το τρίγωνο ΑΒΚ έχουµε ΖΘ = // ( ) Από τις ( 1) και ( ) προκύπτει ότι BE // ΓΚ και ΓΖ // ΒΚ δηλαδή το ΒΘΓΚ είναι παραλληλόγραµµο ( 3) Άρα οι διαγώνιοί του διχοτοµούνται, οπότε Β = Γ Το σηµείο αυτό Θ λέγεται βαρύκεντρο ή κέντρο βάρους του τριγώνου. β) Από το παραλληλόγραµµο ΒΘΓΚ έχουµε ακόµη ΘΚ AΘ Θ = Κ =, άρα Θ = ή ΑΘ = Θ. ΓΚ BΘ Από τις ( 1) και ( 3) προκύπτει ότι ΕΘ = = ή ΒΘ = ΘE. Όµοια από τις ( ) και ( 3) έχουµε ΓΘ = ΘΖ Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι το βαρύκεντρο έχει την ιδιότητα να χωρίζει κάθε διάµεσο σε δύο τµήµατα που το ένα είναι διπλάσιο του άλλου. Επίσης έχουµε ότι A = ΑΘ + Θ = Θ + Θ = 3Θ 1 Άρα Θ = Α, οπότε ΑΘ = Α 3 3 Όµοια προκύπτει ότι ΒΘ = ΒΕ και ΓΘ = ΓΖ 3 3

4 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Β Πρόταση Οι παράλληλες, που άγονται από τις κορυφές ενός τριγώνου προς τις απέναντι πλευρές του, σχηµατίζουν τρίγωνο, το οποίο έχει ως µέσα των πλευρών του τις κορυφές του αρχικού τριγώνου. Από τις κορυφές Α, B, Γ τριγώνου Α φέρουµε παράλληλες προς τις απέναντι πλευρές του οι οποίες ορίζουν ένα νέο τρίγωνο ΚΛΜ Λόγω των σχηµατιζόµενων παραλληλογράµµων ΚΑΓΒ, ΛΑ και ΜΒΑΓ έχουµε KA = = ΑΛ, ΛΓ = ΑΒ = ΓΜ και KB = AΓ = ΒΜ Εποµένως τα σηµεία Α, B, Γ είναι τα µέσα των πλευρών του τριγώνου ΚΛΜ Β3 Ορθόκεντρο Οι φορείς των υψών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σηµείο το οποίο λέγεται ορθόκεντρο. Έστω τρίγωνο Α και τα ύψη του Α, ΒΕ και ΓΖ Από τις κορυφές του Α, B, Γ φέρουµε παράλληλες προς τις απέναντι πλευρές. Σύµφωνα µε την προηγούµενη πρόταση, στο τρίγωνο ΚΛΜ τα σηµεία Α, B, Γ είναι τα µέσα των πλευρών του. Επίσης, παρατηρούµε ότι οι ευθείες Α, ΒΕ και ΓΖ είναι κάθετες στις ΚΛ, ΚΜ και ΜΛ αντίστοιχα (αφού είναι κάθετες στις, A Γ και ΑΒ ) και µάλιστα είναι κάθετες στα µέσα τους. ηλαδή οι ευθείες Α, ΒΕ και ΓΖ είναι οι µεσοκάθετοι των πλευρών του τριγώνου ΚΛΜ, οπότε θα διέρχονται από το ίδιο σηµείο H Το σηµείο H λέγεται ορθόκεντρο του τριγώνου Α Όταν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, το ορθόκεντρο είναι η κορυφή της ορθής γωνίας ενώ σε αµβλυγώνιο τρίγωνο το ορθόκεντρο βρίσκεται εκτός του τριγώνου. Β4 Πόρισµα Οι κορυφές Α, B, Γ, τριγώνου Α και το ορθόκεντρό του H αποτελούν ορθοκεντρική τετράδα, δηλαδή κάθε ένα από αυτά τα σηµεία είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου, που ορίζεται από τα άλλα τρία σηµεία.

5 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 159 Γ Ιδιότητες ορθογώνιου τριγώνου Γ1 Θεώρηµα 1 Η διάµεσος ορθογώνιου τριγώνου που φέρουµε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας. Θεωρούµε ορθογώνιο τρίγωνο και τη διάµεσό του AM AB Γ ( Θα αποδείξουµε ότι ΑΜ = Φέρουµε τη διάµεσο Μ του τριγώνου A = 90 Α MΓ Το Μ συνδέει τα µέσα δύο πλευρών του τριγώνου Α, οπότε Αλλά ΑΒ ΑΓ, εποµένως και Μ ΑΓ Άρα το Μ είναι ύψος και διάµεσος στο τρίγωνο ΑΜΓ, οπότε δηλαδή ΑΜ = Γ Θεώρηµα ) Μ // ΑΒ ΑΜ = ΜΓ Αν η διάµεσος ενός τριγώνου ισούται µε το µισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο µε υποτείνουσα την πλευρά αυτή. Θεωρούµε τρίγωνο AB Γ και τη διάµεσό του AM Αν ΑΜ =, θα αποδείξουµε ότι A = 90 Επειδή ΑΜ = έχουµε ΑΜ = ΜΓ, οπότε = Γ ( 1 και ΑΜ = ΜΒ, οπότε A = B ( ) Από τις ( 1) και ( ) προκύπτει ότι Αλλά A + B+ Γ = 180, οπότε A A A1 ) 1 + = B+ Γ, δηλαδή A = 180 ή A = 90 A = B+ Γ Παρατηρούµε ότι η διάµεσος προς την υποτείνουσα σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο το χωρίζει πάντα σε δύο ισοσκελή τρίγωνα. Να εξετάσετε αν υπάρχει περίπτωση, η διάµεσος προς την υποτείνουσα σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, να το χωρίζει σε δύο ισόπλευρα τρίγωνα.

6 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Γ3 Πόρισµα Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο µια γωνία του ισούται µε 30 τότε η απέναντι πλευρά του είναι το µισό της υποτείνουσας και αντίστροφα. Θεωρούµε ορθογώνιο τρίγωνο Θα αποδείξουµε ότι Επειδή B = 30, είναι ΑΓ = AB Γ ( A = Γ = = 60 Φέρουµε τη διάµεσο ΑΜ και είναι Έτσι A Γ = 60 Εποµένως = ΑΓ = MΓ = 90 Α M = = ), µε MΓ B = 30, οπότε το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισόπλευρο. Αντίστροφα αν σε ορθογώνιο τρίγωνο Α είναι ΑΓ =, τότε θα αποδείξουµε ότι B = 30 Φέρουµε τη διάµεσο ΑΜ Είναι προφανές ότι Α M = = MΓ = ΑΓ Άρα το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισόπλευρο, οπότε Γ = 60 Εποµένως B = = 30 Αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο µία γωνία του είναι 60, τότε η προσκείµενη κάθετη πλευρά στην γωνία αυτή, θα είναι το µισό της υποτείνουσας. Να δείξετε ότι αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, η µία κάθετη πλευρά του είναι µισή της υποτείνουσας, τότε η µία οξεία γωνία του θα είναι διπλάσια από την άλλη.

7 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 161 α Εφαρµογές στα τρίγωνα είξαµε στην θεωρία, ότι το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. Επίσης δείξαµε ότι αν από το µέσο µιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουµε ευθεία παράλληλη προς µία άλλη πλευρά του τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από το µέσο της τρίτης πλευράς του. Ας δούµε τώρα τι γίνεται, όταν σε ένα τρίγωνο, ένα τµήµα είναι παράλληλο σε µία πλευρά του και ισούται µε το µισό της. Παράδειγµα 1 Στο διπλανό τρίγωνο είναι ΚΛ = // Θα αποδείξουµε ότι τα K, Λ είναι τα µέσα των πλευρών AB και Πραγµατικά A Γ αντίστοιχα. Παίρνουµε το µέσο M της πλευράς B Γ Τότε είναι BM = // KΛ άρα το τετράπλευρο K ΛΜΒ θα είναι παραλληλόγραµµο, οπότε M Λ // ΑΒ Εποµένως, αφού M Λ // ΑΒ και M µέσο της B Γ σύµφωνα µε τη θεωρία θα είναι και Λ µέσο της ΑΓ Οµοίως από το µέσο Λ πλέον της ΑΓ πηγαίνουµε παράλληλα προς την B Γ Άρα και το K θα είναι µέσο της ΑΒ. Συνεχίζοντας παραθέτουµε έναν τρόπο κατασκευής παραλληλογράµµου. Παράδειγµα Θα αποδείξουµε ότι τα µέσα των πλευρών κάθε κυρτού τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράµµου. Πραγµατικά Έστω το τετράπλευρο Α και K, Λ, M, N µέσα των πλευρών του. Φέρνουµε την διαγώνιο Στο τρίγωνο Οπότε AB Γ είναι A Γ AΓ ΚΛ = // και οµοίως είναι και AΓ MN = // ΚΛ = // MN, άρα το K ΛΜΝ είναι παραλληλόγραµµο.

8 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Να τονίσουµε ότι το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχουµε µη κυρτό τετράπλευρο. Είναι προφανές ότι στο διπλανό σχήµα το ΚΛΜΝ είναι παραλληλόγραµµο. Επίσης, είναι εύκολο να διαπιστώσουµε ότι το τρίγωνο που έχει σαν κορυφές τα µέσα πλευρών τριγώνου, έχει την µισή περίµετρο σε σχέση µε το αρχικό. Παράδειγµα 3 Θα αποδείξουµε ότι η περίµετρος του τριγώνου του οποίου οι κορυφές είναι τα µέσα του τριγώνου είναι η µισή της περιµέτρου του AB Γ Πραγµατικά K ΛΜ Αφού το ΚΛ ενώνει τα µέσα των πλευρών AB και Οµοίως και για τα τµήµατα ΚΜ και M Λ έχουµε AB Γ Αν προσθέσουµε τις τρεις αυτές σχέσεις κατά µέλη AB + + ΑΓ θα έχουµε KΛ + ΚΜ + ΜΛ =, δηλαδή Π Ασκήσεις A Γ, έχουµε AΓ KM = και K ΛM = Π K Λ = M Λ = α.1 Έστω το τρίγωνο Α και, E τα µέσα των πλευρών AB και Να αποδείξετε ότι τα σηµεία και E ισαπέχουν από τη A AB α. Στο εσωτερικό τριγώνου Α παίρνουµε τυχαίο σηµείο Αν Ε, Ζ είναι τα µέσα των Β, Γ και Μ, Ν είναι τα µέσα των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα, δείξτε ότι τα Μ, Ν, Ζ και E είναι κορυφές παραλληλογράµµου. α.3 Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο που έχει κορυφές τα µέσα δύο απέναντι πλευρών κυρτού τετραπλεύρου και τα µέσα των διαγωνίων του, είναι παραλληλόγραµµο. α.4 Σε τρίγωνο Α τα σηµεία M, E, και Z είναι τα µέσα των, BM, και Β αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι α) ΕΖ // ΑΒ β) AB = 4ZE A Γ A Γ

9 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 163 α.5 Να αποδείξετε ότι η ευθεία που διέρχεται από τα µέσα των πλευρών AB και ΑΓ τριγώνου Α διχοτοµεί οποιοδήποτε τµήµα Α Z, µε Z σηµείο της B Γ α.6 Σε τρίγωνο Α προεκτείνουµε την πλευρά AB κατά τµήµα Αν είναι E το µέσο της ΑΓ, να αποδείξετε ότι η B = B Γ διχοτοµεί τη Ε AB α.7 Αν Ε και Z τα µέσα των πλευρών ΑΒ και Γ ενός παραλληλογράµµου Α να αποδείξετε ότι τα ΑΖ και ΓΕ χωρίζουν τη διαγώνιο Β σε τρία ίσα τµήµατα. α.8 Αν το µέσο της διαµέσου ΑΜ τριγώνου Α και Ε το σηµείο τοµής των Β και ΑΓ, να αποδείξετε ότι 1 AE = ΓΕ α.9 Έστω το τρίγωνο AB Γ µε ΑΒ < ΑΓ, η διχοτόµος του Α και το µέσο M της Αν E η προβολή του Β στη διχοτόµο Α AΓ ΑΒ να αποδείξετε ότι α) ΕΜ // AΓ β) EM = γ) ΕΜ = Α α.10 Έστω το παραλληλόγραµµο Α και τα µέσα E και Z των και Γ αντίστοιχα. Αν η EZ τέµνει τη διαγώνιο ΑΓ στο H, να αποδείξετε ότι ΓΗ = α.11 Σε παραλληλόγραµµο Α παίρνουµε σηµεία E και Z στις πλευρές AB και Γ αντίστοιχα έτσι, ώστε Αν η EZ τέµνει την ευθεία α.1 Έστω το τρίγωνο Α Έστω Μ µέσο της και Αν η προβολή του Β στην α) Μ // ΑΓ β) AE = AB και ΓΖ = Γ 3 3 A στο σηµείο M, να αποδείξετε ότι Α = Μ Α x η εξωτερική διχοτόµος της γωνίας Α Α x, να δείξετε ότι (ΑΒ + ΑΓ) Μ = γ) η Μ διχοτοµεί την πλευρά AB AΓ 4

10 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων β Βαρύκεντρο και ορθόκεντρο τριγώνου Για το βαρύκεντρο ενός τριγώνου δείξαµε πιο πάνω ότι η απόστασή του από µία κορυφή ενός τριγώνου θα ισούται µε τα 3 την αντίστοιχης διαµέσου. Στο διπλανό λοιπόν σχήµα είναι ΑΘ = Α 3 1 Ακόµη θα είναι και Θ = Α άρα και ΑΘ = Α 3 Οµοίως και για τις άλλες διαµέσους. Στην απόδειξη για το βαρύκεντρο, αποδείξαµε ότι αν οι δύο διάµεσοι του τριγώνου τέµνονται σε ένα σηµείο, τότε και η τρίτη διάµεσος θα διέρχεται από αυτό. Αυτός ο τρόπος αποτελεί µία βασική µέθοδο για να αποδεικνύουµε ότι τρεις ευθείες συντρέχουν σε κάποιο σηµείο. Το ίδιο ισχύει για το ορθόκεντρο και το έγκεντρο. Ας δούµε το παρακάτω χαρακτηριστικό θέµα. Θέµα 1 Έστω το παραλληλόγραµµο Α Έστω το µέσο M της B Γ και το σηµείο τοµής E των AM και B Θα αποδείξουµε ότι α) AE = EM Απάντηση β) Ε = ΕΒ γ) Η ευθεία ΓΕ διέρχεται από το µέσο της AB α) Φέρνουµε τη διαγώνιο ΑΓ Στο τρίγωνο Α οι ΑΜ και BO είναι διάµεσοι οπότε το E είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου. Άρα AE = EM β) Είναι Ε = Ο + ΟΕ = ΒΟ + ΟΕ = (ΒΕ + ΟΕ) + ΟΕ = BE + OE = BE + BE = BE διότι BE = OE γ) Επειδή το E είναι βαρύκεντρο του τριγώνου Α, η ευθεία ΓΕ είναι ο φορέας της τρίτης διαµέσου. Άρα η ΓΕ διέρχεται από το µέσο της πλευράς ΑΒ

11 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 165 Ασκήσεις β.1 Προεκτείνουµε την πλευρά AB παραλληλογράµµου AB Γ κατά τµήµα BE = AB. Η ευθεία E τέµνει την ευθεία στο Z και την ΑΓ στο H Αν O το κέντρο του παραλληλογράµµου 1 Να αποδείξετε ότι α) ΒΖ = ΓΖ β) ΓΗ = OΗ γ) ΓΗ = ΑΗ β. Σε ορθογώνιο τρίγωνο Α µε A = 90 προεκτείνουµε την ΓΑ προς το µέρος του A, κατά τυχαίο τµήµα AE Από το E φέρνουµε EK η οποία τέµνει την AB στο σηµείο P Να αποδείξετε ότι ΓP ΕB β.3 Αν M και N τα µέσα των πλευρών Γ και B Γ ενός παραλληλογράµµου Α να αποδείξετε ότι τα τµήµατα AM και AN τριχοτοµούν τη διαγώνιο B β.4 Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο µε κορυφές τα µέσα των πλευρών τριγώνου AB Γ έχει το ίδιο βαρύκεντρο µε το AB Γ β.5 Αν σε τρίγωνο AB Γ είναι µ β = µ γ, να αποδείξετε ότι β = γ. β.6 Έστω το τρίγωνο AB Γ µε ΑΒ < ΑΓ και οι διάµεσοι Α, ΒΕ που τέµνονται στο σηµείο Θ Το Κ είναι το µέσο της ΘΓ και Λ το σηµείο τοµής των ΒΚ, Α Να αποδείξετε ότι α) ΘΛ = Α β) το ΘΕΚ είναι παραλληλόγραµµο. 9 β.7 Σε κυρτό τετράπλευρο Α θεωρούµε το βαρύκεντρο K του τριγώνου AB Γ και τα µέσα E, Z και H των AB, Γ και Κ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι ΕΗ // ΚΖ β.8 Έστω το τρίγωνο Α, το ύψος του Β και το µέσο M του Γ Προεκτείνουµε τη Β κατά τµήµα ΒΕ = Β Να αποδείξετε ότι η κάθετη από το M στην ΑΒ, η κάθετη από το A στην ΕΓ και η Β συντρέχουν.

12 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων γ Ιδιότητες ορθογώνιου τριγώνου Αρχικά ας δούµε έναν διαφορετικό τρόπο απόδειξης το ότι η διάµεσος ορθογώνιου τριγώνου που φέρουµε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας. Θεωρούµε το ορθογώνιο τρίγωνο Α µε A = 90. Στο τρίγωνο αυτό η γωνία A είναι η µεγαλύτερη των άλλων δύο, οπότε θα υπάρχει ένα σηµείο M της πλευράς έτσι ώστε η γωνία A 1 να είναι ίση µε την γωνία B. Όµως είναι A = B+ Γ άρα A1 + A = B+ Γ ή A = Γ. Παρατηρούµε λοιπόν ότι προκύπτουν δύο ισοσκελή τρίγωνα τα ABM και A ΓΜ µε AM = MB και AM = MΓ Οπότε είναι MB = MΓ δηλαδή το M είναι µέσο της ΑΓ και AM = Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το µέσο της υποτείνουσας ισαπέχει από τις τρεις κορυφές του τριγώνου. Ας δούµε το παρακάτω παράδειγµα. Παράδειγµα 1 Θα δείξουµε ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο Α µε διέρχεται από την κορυφή A Πραγµατικά Αν M είναι το µέσο της υποτείνουσας τότε ισχύει MA = = MB = MΓ. Οπότε ο κύκλος διαµέτρου διέρχεται και από το A. A = 90, ο κύκλος διαµέτρου Να παρατηρήσουµε δηλαδή ότι στα ορθογώνια τρίγωνα το σηµείο τοµής των µεσοκαθέτων των πλευρών του, το οποίο είναι και το κέντρο του περιγεγραµµένου κύκλου, (περίκεντρο), ταυτίζεται µε το µέσο της υποτείνουσας.

13 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 167 Αρκετά από τα θέµατα που θα συναντήσουµε στη συνέχεια της ύλης µας, ζητούν να αποδείξουµε ότι κάποιο τρίγωνο είναι ορθογώνιο ή απλά ότι κάποια γωνία είναι ορθή. Καλό είναι λοιπόν να έχουµε πάντα στο νου µας και το θεώρηµα που λέει ότι αν η διάµεσος ενός τριγώνου ισούται µε το µισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο µε υποτείνουσα την πλευρά αυτή. Μια εφαρµογή του είναι στα παρακάτω δύο θέµατα. Θέµα 1 Σε παραλληλόγραµµο Α προεκτείνουµε την πλευρά του Α κατά τµήµα AH = A Φέρνουµε τη διχοτόµο της γωνίας που τέµνει την AB στο σηµείο Z α) Θα αποδείξουµε ότι το τρίγωνο Α Ζ είναι ισοσκελές. β) Θα αποδείξουµε ότι η γωνία Z H Απάντηση είναι ορθή. α) Είναι 1 = αφού η Ζ είναι διχοτόµος της γωνίας και 1 = Z1 ως εντός εναλλάξ γωνίες των παραλλήλων AB, Γ τεµνόµενες από την Ζ Άρα = Z1 οπότε το τρίγωνο Α Ζ είναι ισοσκελές. β) Στο τρίγωνο ΖΗ η διάµεσος AZ ισούται µε το µισό της πλευράς Η στην οποία καταλήγει, άρα το τρίγωνο θα είναι ορθογώνιο, δηλαδή Z H = 90 Θέµα Σε παραλληλόγραµµο AB Γ µε AB = παίρνουµε το µέσο M της AB Θα δείξουµε ότι η γωνία Μ Γ είναι ορθή. Απάντηση Φέρνουµε την ME //, οπότε το τετράπλευρο BME Γ είναι παραλληλόγραµµο αφού έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες. Είναι λοιπόν ηλαδή έχουµε AB =, όµως AB = Γ και ME = Γ = ME και E µέσο της Γ, άρα ΜΓ = 90

14 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Βέβαια δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούµε πάντα το συγκεκριµένο θεώρηµα. Θέµα 3 Αν σε τρίγωνο Α είναι αυτό είναι ορθογώνιο. Απάντηση B = 60 και Παίρνουµε το µέσο M της πλευράς B Γ Το τρίγωνο ABM είναι ισοσκελές µε AB = BM και αφού Εποµένως τρίγωνο Τελικά αφού B = 60, θα είναι τελικά ισόπλευρο. AM BM = MA Γ είναι = MΓ οπότε στο ισοσκελές A1 = Γ. Όµως A = 60, θα είναι AB =, θα αποδείξουµε ότι το τρίγωνο A 1 Γ = 60 +, άρα A1+ A 90 A = = A 1 = 30 Τέλος παραθέτουµε ένα χαρακτηριστικό θέµα που συνδέει το ύψος προς την υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου, µε την υποτείνουσα, όταν η µία οξεία γωνία του τριγώνου είναι 15 Θέµα 4 Σε ορθογώνιο τρίγωνο Θα αποδείξουµε ότι Απάντηση AB Γ ( B = 15 Φέρνουµε την διάµεσο AM A = 90 αν και µόνον αν ) φέρνουµε το ύψος του A Α = 4 Είναι AM = = BM = MΓ, οπότε στο τρίγωνο AMB απέναντι από ίσες πλευρές θα βρίσκονται και ίσες γωνίες άρα A1 = B Επίσης, είναι M A1 1 = + B ως εξωτερική στο AMB Εποµένως M1 = B Τέλος, αποδεικνύουµε το ευθύ και το αντίστροφο ταυτόχρονα MA είναι B = 15 M 1 = 30 Α = Α = = 4

15 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 169 Ασκήσεις γ.1 Σε ορθογώνιο τρίγωνο Α ( Από το µέσο της ΑΓ φέρνουµε ΕΓ. Αν A = 90 EB = 5 cm να υπολογίσετε τα Ε, Μ γ. Σε τρίγωνο Α θεωρούµε τα ύψη ) είναι 8 cm ΑΓ = και ΑΒ = 6 cm Ε // ΑΒ και τη διάµεσο Μ του τριγώνου B και ΓΕ Να αποδείξετε ότι τα σηµεία και E ισαπέχουν από το µέσο της πλευράς γ.3 ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο AB Γ ( Αν E, Z είναι τα µέσα των ΑΒ και A = 90 ), µε B = 30 A Γ, να αποδείξετε ότι ΕΖ = ΑΓ γ.4 Έστω το ορθογώνιο τρίγωνο Α ( A = 90 ) µε K, Λ, M τα µέσα των πλευρών του AB,, ΓΑ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι α) Το K ΛΜΑ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. β) Το άθροισµα των διαγωνίων του K ΛΜΑ είναι ίσο µε την υποτείνουσα B Γ γ.5 Έστω το ορθογώνιο τρίγωνο AB Γ ( Έστω B = 30, και E τα µέσα των ΑΒ, και προεκτείνουµε την E κατά τµήµα Ζ = Ε Να αποδείξετε ότι το ΑΓΕΖ είναι ρόµβος. A = 90 γ.6 Από το µέσο της πλευράς AB τριγώνου Α φέρνουµε κάθετη στην AB, η οποία τέµνει τη στο σηµείο E. Αν το E είναι µέσο της, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο Α είναι ορθογώνιο. = γ.7 Σε ένα τρίγωνο Α µε B Γ φέρνουµε την διχοτόµο Β Από το µέσο M της ΑΓ φέρνουµε παράλληλη προς τη Β που τέµνει τη στο σηµείο Ε. Να αποδειχθεί ότι AE γ.8 Σε παραλληλόγραµµο Α ) είναι A = 60 και AK διχοτόµος της γωνίας A όπου K σηµείο της Αν Λ µέσο της AK να αποδείξετε ότι η B Λ διχοτοµεί την γωνία B και να εκφράσετε τη B Λ συναρτήσει του Γ

16 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων γ.9 Έστω το ορθογώνιο τρίγωνο AB Γ ( A = 90 ) και το ύψος του Α α) Αν E, Z είναι τα µέσα των ΑΒ, ΑΓ να αποδείξετε ότι E Z A = 90 β) Αν M είναι το µέσο της EZ, να αποδείξετε ότι Μ = 4 = γ.10 Σε τρίγωνο Α µε B > Γ φέρνουµε το ύψος Α Αν Ε και Z είναι τα µέσα των ΑΓ και αντίστοιχα, αποδείξτε ότι E Ζ = B Γ γ.11 Να αποδείξετε ότι σε ορθογώνιο τρίγωνο, η γωνία του ύψους και της διαµέσου που άγονται από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση µε τη διαφορά των οξειών γωνιών του τριγώνου. γ.1 Έστω E και Z τα µέσα των πλευρών AB και ορθογωνίου Α Αν H και Θ είναι οι προβολές των κορυφών A και Γ πάνω στη διαγώνιο Β να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΕΗ και ΖΘ είναι κάθετες. γ.13 Έστω το ορθογώνιο τρίγωνο AB Γ ( A = 90 ) Είναι B = 30 και το ύψος του Α Από το B φέρνουµε κάθετη στη διάµεσο AM που τέµνει αυτή στο Ζ ( BZ AM) Να αποδείξετε ότι ΒΖ = Ζ = Α γ.14 Αν σε τρίγωνο AB Γ ισχύει B Γ = 10, να αποδείξετε ότι δ α = υα γ.15 ύο κύκλοι ( O, ρ) και ( K, 3ρ) εφάπτονται εξωτερικά και µια ευθεία ε εφάπτεται των κύκλων στα σηµεία A και B. Να υπολογίσετε την γωνία A O K γ.16 ίνεται τετράγωνο Α και στις πλευρές του Α και Γ παίρνουµε τµήµατα ΑΚ = Λ. Αν M και N είναι τα µέσα των K Λ και B Λ αντίστοιχα να αποδείξετε ότι ΜΝ ΑΛ γ.17 Θεωρούµε ένα τετράγωνο Α και µία ορθή γωνία x y της τέµνουν τους φορείς των AB, στα σηµεία E, Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι η A Γ διχοτοµεί το τµήµα EZ που οι πλευρές

17 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 171 Εργασία 1 Αν σε ένα τρίγωνο Α η πλευρά AB είναι ίση µε το µισό της τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο στο A µε γωνία Γ = 30 B Γ Αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο µια οξεία γωνία του είναι διπλάσια από την άλλη, τότε η υποτείνουσα θα είναι διπλάσια από την µία κάθετη πλευρά του. 3 Τα τµήµατα που ενώνουν τα µέσα των απέναντι πλευρών τετραπλεύρου διχοτοµούνται. 4 Τα τµήµατα που συνδέουν τα µέσα των πλευρών ενός τριγώνου, χωρίζουν το τρίγωνο σε τέσσερα ίσα τρίγωνα. 5 Αν A είναι ένα σταθερό σηµείο και B είναι ένα σηµείο το οποίο κινείται πάνω σε µία ευθεία, τότε το µέσο M της AB θα κινείται πάνω σε µία ευθεία. 6 Αν σε ρόµβο Α µε A = 60 OB = λ ΑΒ τότε το λ ισούται µε Α: Β: 1 και O το σηµείο τοµής των διαγωνίων είναι Γ: 3 1 : 1 7 Αν AB η εφαπτόµενη στον κύκλο και η γωνία A = 30 τότε η OA είναι ( O, 4 cm) Α: 8 cm Β: 10 cm Γ: 1 cm : 14 cm 8 Αν ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει µία γωνία 10 τότε το ύψος προς τη βάση του είναι ίσο µε Α: το µισό της βάσης Γ: το ένα τέταρτο της βάσης Β: το µισό της µίας από τις ίσες πλευρές : την βάση

18 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 9 Έστω τρίγωνο Α ορθογώνιο στο A µε υποτείνουσα, τότε το Γ είναι ίσο µε Γ = 30. Αν A το ύψος προς την Α: Β Β: AB Γ: A + Β : 3 Β 10 Στο σχήµα τα K, Λ είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ, Α του τετραπλεύρου Α και M είναι µέσο της διαγωνίου ΑΓ. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της πρώτης στήλης µε ένα µόνο στοιχείο της δεύτερης στήλης. Στήλη Α 1.ΚΛ.ΚΜ 3.ΛΜ Στήλη Β AΓ α) β) Β γ) Γ δ) 11 Να εξετάσετε αν υπάρχει τρίγωνο στο οποίο το ορθόκεντρο και το βαρύκεντρο να ταυτίζονται. 1 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο Α µε Να εξετάσετε αν ο κύκλος A = 90 και M το µέσο της ( Μ, ΜΒ) διέρχεται από τα Α και Γ. 13 Αν E, Z είναι τα µέσα των πλευρών Α, κυρτού τετραπλεύρου Α αντίστοιχα µε Β > ΑΓ, να αποδείξετε ότι ΕΖ < Β 14 ίνεται ισοσκελές τρίγωνο AB Γ µε AB = AΓ. Αν, E είναι µεταβλητά σηµεία των πλευρών ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα, τέτοια ώστε Α = ΓΕ, να βρείτε τον γεωµετρικό τόπο του µέσου Ε 15 ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο AB Γ ( A = 90 ) το ύψος του Α και η διάµεσος ΑΜ και E, Z οι προβολές του σηµείου στις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι α) ΕΖ Α = β) EZ AM γ) η διάµεσος AM, το Ζ και η παράλληλη προς την ΕΖ από το B συντρέχουν.

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ( ΠΛΑΤΥ ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ : Γ ΧΡΟΝΟΣ : ώρες ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου.

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου. ΤΟ ΜΙΓΑ ΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επί του επιπέδου θεωρούµε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων Oxy, και σε κάθε σηµείο P(x, y) του επιπέδου αντιστοιχίζουµε τον µιγαδικό αριθµό = x+ y Η αντιστοιχία αυτή είναι µία ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πολλές από τις ποσότητες που μας ενδιαφέρουν μπορούν να υπολογιστούν μέσω ολοκληρωμάτων: όγκοι στερεών, μήκη καμπυλών, το έργο που απαιτείται για να αντλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα