Παζήζεηο απρεληθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παζήζεηο απρεληθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο"

Transcript

1 Παζήζεηο απρεληθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Επδ. Μπίιιε Υπεύθυνη Μαθήματος Φπζηθνζεξαπεία Μπνζθειεηηθνύ Σπζηήκαηνο ΙΙ

2 Παζήζεηο απρεληθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Αςσενική πιζοπάθεια Αςσενική ζπονδςλοαπθποπάθεια Απθπίηιδα ηυν οπίζθιυν (ζςγοαποθςζιακών) απθπώζευν ύνδπομο μςοπεπιηονιακού πόνος Κάκυζη δίκην μαζηιγίος Ανεπάπκεια αςσενικήρ απηηπίαρ

3 Λεηηνπξγηθή αλαηνκηθή απρεληθήο κνίξαο Άλσ απρεληθή κνίξα: Α0-Α2 Κάησ απρεληθή κνίξα: Α3-Α7 Μεζνζπνλδπιηθή δηάξζξσζε κε κεζνζπνλδύιην δίζθν (ΜΔ) Ζπγναπνθπζηαθέο ή νπίζζηεο αpζξώζεηο (facet) Aγθηζηξνεηδείο απνθύζεηο (αξζξώζεηο Luschka)

4 Άνυ αςσενική μοίπα (Α0-Α2) Παροσζιάζει μοναδικόηηηα Σν πην θηλεηφ κέξνο ηεο Γελ ππάξρεη δίζθνο Μηθξή νζηηθή αληηζηνηρία (ηδίσο Α1/2) Δκβηνκεραληθή αηιαλην-ηληαθήο (Α0/Α1): λεχζε (nodding) & πιάγηα θάκςε

5 Αηλανηοαξονική άπθπυζη (Α1- Α2) Μηθξή νζηηθή αληηζηνηρία Η ζηαζεξφηεηα επηηπγράλεηαη θπξίσο απφ ζπλδέζκνπο (πηεξπγνεηδείο, εγθάξζηνο, θαιππηήξηνο πκέλαο θ.α.) Δκβηνκεραληθή - θπξίσο ζηξνθή

6 Κάηυ αςσενική μοίπα (Α3-Α7) Επίπεδν αξζξώζεσλ (facet): - δηεπθνιχλεηαη ε θάκςε & έθηαζε - ζεκαληηθφ γηα ζεξαπεία manual therapy πδεπηηθό παηέλην θηλήζεσλ: Οκφπιεπξε πιάγηα θάκςε & ζηξνθή Α5/6 ζπνλδπιηθό επίπεδν - ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε θηλεηηθφηεηα - Α4-6- επηξξεπή ζε εθθπιηζηηθέο αιιαγέο Κιεηδσκέλε ζέζε (close-packed position) - έθηαζε (βνεζεηηθφ ζηελ θιηληθή δηάγλσζε /ζεξαπεία) Θπιαθηθό παηέλην - Πιάγηα θάκςε & ζηξνθή > έθηαζε

7 Απρεληθόο κεζνζπνλδύιηνο δίζθνο (ΜΔ) Ακθηζβεηνύκελνο ξόινο Παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά κνξθνινγηθά, εκβηνκεραληθά & ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά από νζθπτθό ΜΣΔ? ύπαξμεο δειαηηλώδνπο πεθηνεηδή ππξήλα ζε ειηθίεο > 40 εηώλ (πξνζνκνηάδεη ζπλδεζκηθή δνκή)

8 Αςσενικέρ πίζερ 8 απρεληθέο ξίδεο (Α1-Α8) Πξνβάιινληαη πάλσ απφ θάζε ζπνλδπιηθφ ζψκα (& θάησ απφ ηνλ ΜΓ) Δίλαη επηξξεπείο ζηε ζπκπίεζε απφ δπγναπνθπζηαθέο αξζξψζεηο, δίζθν, αγθηζηξνεηδείο απνθχζεηο (Luschka) Σν κέγεζνο ησλ κεζνζπνλδχιησλ ηξεκάησλ κέγηζην ζην Α2/3 & κεηψλεηαη ζηαδηαθά κέρξη Α6/7

9 Αςσενικοί ζύνδεζμοι Οη ζεκαληηθφηεξνη: Πξφζζηνο επηκήθεο Οπίζζηνο επηκήθεο Χρξφο (Ligamentum flavum) Δπαθάλζηνο (Supraspinous) Μεζαθάλζηνο (Infraspinous)

10 Αςσενικοί μύερ Απρελν-σκνπιαηηαίνη (αλειθηήξαο, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή) Απρελνπιεπξηθνί (ζθαιελνί) Ελ ησ βάζεη θακπηήξεο απρέλα

11 Αςσενική πιζοπάθεια Πην ζπλεζηζκέλε ζηα ζπνλδπιηθά επίπεδα Α5-6 & Α6-7 (λ. ξίδεο Α6 & Α7) Ελνρνπνηεηηθά αίηηα Οπηζζν-πιάγηα θήιε δίζθνπ Πιάγηα ζπνλδπιηθή ζηέλσζε -εθθπιηζηηθέο αιιαγέο δπγναπνθπζηαθώλ (facet) αξζξώζεσλ (π.ρ. νζηεόθπηα), αγθηζηξνεηδώλ απνθύζεσλ θηι. Άιια αίηηα (ηξαύκα, όγθνη, θιεγκνλέο θηι.)

12 ςμπηώμαηα Έληνλνο, νμύο δηαμηθηζηηθόο πόλνο πλεζηζκέλεο πεξηνρέο πόλνπ: άλσ άθξν > απρέλα, ώκνο (πιάγηα όςε), έζσ ρείινο σκνπιάηεο, +/-απρέλα πρλά ρσξίο πόλν ζηνλ απρέλα Πόλνο εληνλόηεξνο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο Επηδείλσζε πόλνπ άλσ άθξνπ κε θηλήζεηο πνπ πξνθαινύλ ζπκπίεζε ηνπ κεζνζπνλδπιίνπ ηξήκαηνο (π.ρ. νκόπιεπξε πιάγηα θάκςε + ζηξνθή) Αηζζεηηθέο αιιαγέο (κνύδηαζκα) ζε θαηαλνκή δεξκνηνκίνπ (ηδηαίηεξα ζηελ άθξα ρείξα)

13 Κλινικά ζημεία Μπτθή αηξνθία κε κύεο-θιεηδηά:ππεξαθάλζηνο & ππαθάλζηνο (Α5, Α6 ξίδα), ηξηθέθαινο (Α7), κύεο αληίρεηξα (Α8), κεηαμύ δείθηε & αληίρεηξα (Θ1), αλάζπαζε σκνπιάηεο (Α6 ή Α7) Μπνηόκηα / αληαλαθιαζηηθά Δνθηκαζία απρεληθήο ζπκπίεζεο (Spurling s test) Δνθηκαζία αμνληθήο έιμεο (axial manual traction) Δνθηκαζία απαγσγήο ώκνπ (shoulder abduction test) Νεπξνδπλακηθό ηεζη (upper limb tension test-ultt)

14 Νεπξνινγηθόο έιεγρνο ξηδώλ Α2-Α4 Α2 Δεξκνηόκην-πεξηνρή θξαλίνπ & άλσ πεξηνρή ιαηκνύ Α3 Δεξκνηόκην- πεξηνρή ιαηκνύ Πόλνο - αληαλαθιώκελνο ζηελ νπίζζηα πεξηνρή ιαηκνύ, καζηνεηδή απόθπζε & απηηνύ Α4 Δεξκνηόκην - άλσ πεξηνρή σκηθήο δώλεο Πόλνο νπίζζηα πεξηνρή απρέλα, άλσ πεξηνρή σκνπιάηεο

15 Νεςπολογικόρ έλεγσορ πίζαρ Α5 Μπνηόκην- θπξίσο δειηνεηδήο Αληαλαθιαζηηθό δηθέθαινο (Α5/6) Δεξκνηόκην πεξηνρή δειηνηεδή Πεξηνρή πόλνπ: πιάγηα πεξηνρή άλσ άθξνπ (βξαρηνλίνπ)

16 Νεςπολογικόρ έλεγσορ πίζαρ Α6 Μπνηόκην- θπξίσο έθηαζε θαξπνύ ή αληίρεηξα Αληαλαθιαζηηθό δηθέθαινο (Α5/6) Δεξκνηόκην πεξηνρή αληηβξαρίνπ & αληίρεηξα Πεξηνρή πόλνπ: πιάγηα πεξηνρή άλσ άθξνπ (αληηβξαρίνπ)

17 Νεςπολογικόρ έλεγσορ πίζαρ Α7 Μπνηόκην- θπξίσο ηξηθεθάινπ Αληαλαθιαζηηθό ηξηθέθαινο Δεξκνηόκην κέζν δάθηπιν & αληηβξάρην (νπίζζηα)

18 Νεςπολογικόρ έλεγσορ πίζαρ Α8 Μπνηόκην- θπξίσο εικηζνεηδείο & κεζόζηενη Αληαλαθιαζηηθό θαλέλα Δεξκνηόκην 4 ν -5 ν δάθηπιν & πιάγηα έζσ πεξηνρή αληηβξαρίνπ

19 Κιηληθέο δνθηκαζίεο Δνθηκαζία απρεληθήο ζπκπίεζεο (Spurling s test) Δνθηκαζία απαγσγήο ώκνπ (shoulder abduction test)

20 Πλάγια ζπονδςλική ζηένυζη... και εκθςλιζηικέρ αλλοιώζειρ ΜΔ & facet

21 Θεπαπεία αςσενικήρ πιζοπάθειαρ πληεξεηηθή αληηκεηψπηζε αληί ρεηξνπξγηθήο Πξνηείλεηαη νιηζηηθή θπζηθνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε: Manual therapy κε ρακειήο ηαρχηεηαο θηλεηνπνηήζεηο (π.ρ. εγθάξζηεο νιηζζήζεηο) ή /θαη κε πςειήο ηαρχηεηαο ρεηξηζκνχο ηχπνπ thrust (π.ρ. θάκςεο-έιμεο) Κηλεηνπνίεζε (ήπηα) λεπξηθνχ ηζηνχ Δθαξκνγή ήπηαο δηαθνπηφκελεο έιμεο Δπαλεθπαίδεπζε ζηάζεο απρέλα Υξήζε καιαθνχ θνιάξνπ (?) Δπηζέκαηα (ζεξκφ /ςπρξφ) πκβνπιέο /εξγνλνκηθή πξνζέγγηζε (ζέζεηο, εξγαζίαο & χπλνπ)

22 Αςσενική ζπονδςλο-απθποπάθεια (cervical spondylosis) Εκθύλιζη δίζκος πος καη επέκηαζη επηπεάζει ηην διάπθπυζη ηυν ζπονδςλικών ζυμάηυν

23 Απρεληθή ζπνλδπιναξζξνπάζεηα Ιδιαίηεπα επιππεπήρ είναι η καηώηεπη αςσενική μοίπα, δηλ. Α5/6, Α6/7 & Α7/Θ1 Εκθςλιζηικέρ αλλαγέρ (οζηεοαπθπίηιδαρ): Πιεζίαζκα ζπνλδπιηθώλ ζσκάησλ Δεκηνπξγία νζηεόθπησλ Αύμεζε θόξηηζεο ζηηο δπγναπνθπζηαθέο αξζξώζεηο Παγίδεπζε λεπξηθήο ξίδαο ή/θαη ζπκπίεζε λσηηαίνπ κπεινύ Ηλικιακή καηηγοπία: >45 εηώλ Σπαςμαηική ή ζηαδιακή συπίρ λόγο έναπξη ζςμπηυμάηυν

24 Πιθανά ζενάπια διζκογενούρ εκθςλιζηικών αλλαγών (+/- ηπαύμα) Μείυζη ύτοςρ /αθςδάηυζη Ρήξη ινώδοςρ δακηςλίος (έξυ σείλορ ζπονδ. ζώμαηορ) Αποζπαζηικόρ ηπαςμαηιζμόρ (disc avulsions) Διαμελιζμόρ δίζκος (disc disruptions Κήλη δίζκος (ζπάνια)

25 Καηανομέρ ανηανακλώμενος πόνος διζκογενούρ αιηιολογίαρ

26 ςμπηώμαηα & κλινικά ζημεία Απρεληθόο πόλνο ακθνηεξόπιεπξα /κνλόπιεπξα Αληαθιώκελνο πόλνο ζην ώκν, άλσ άθξν, θεθάιη Πεξηνξηζκέλε ηξνρηά θίλεζεο - ζπλήζσο πιάγηα θάκςε & ζηξνθή Αλαπαξαγσγή πόλνπ θαηά ηελ επηθνπξηθή θηλεηνπνίεζε ησλ εκπιεθόκελσλ ζπνλδπιηθώλ κνλάδσλ Αζηάζεηα (θιηληθή) Λαλζαζκέλε ζηάζε Νεπξνινγηθή ζεκεηνινγία (π.ρ. αιιαγέο δεξκνηνκίσλ) ζε εκπινθή λεπξηθήο ξίδαο Εθθπιηζηηθέο αιινηώζεηο ζε αθηηλνγξαθία

27 Ακηινογπαθικόρ έλεγσορ Α5 Α5 Α6 Α5

28 Αξζξίηηδα ησλ νπηζζίσλ (δπγναπνθπζηαθώλ) αξζξώζεσλ (facet joint arthrosis) Παζνινγία: - Καηαζηξνθή αξζξηθνύ ρόλδξνπ, πκελίηηδα, δεκηνπξγία νζηεόθπησλ, κείσζε κεζάξζξηνπ δηαζηήκαηνο Πνιύ ζπρλά ζπλππάξρεη κε ζπνλδπιναξζξνπάζεηα Σπλήζσο επεξεάδεη Α1/2 & θάησ απρεληθή κνίξα Αθηηλνγξαθηθέο αιιαγέο: - Καηαζηξνθή ρόλδξνπ facet - Μείσζε κεζάξζξηνπ δηαζηήκαηνο - Δεκηνπξγία νζηεόθπησλ γύξσ από ηελ άξζξσζε - Μεζνζπνλδύιηνο δίζθνο & ζώκαηα- Φυσιολογικά

29 Απθπίηιδα απθπώζευν facet

30 ςμπηώμαηα Ηιηθηαθή θαηεγνξίαο: > 60 εηώλ Πόλνο ζηνλ απρέλα Σπλνδά ζπκπηώκαηα: Πνλνθέθαινο, δάιε, λαπηία θ.α. Δπζθακςία απρέλα κε 24σξεο δηαθπκάλζεηο (π.ρ. αύμεζε πόλνπ ην πξσί, κείσζε πόλνπ κε ήπηα άζθεζε) Κξηγκόο (νπίζζηα)

31 Κλινικά ζημεία Πεξηνξηζκέλε ηξνρηά θίλεζεο-αθνινπζεί πξόηππν ηνπ ζπιαθηθνύ παηέληνπ Αιιαγέο ζε δεξκνηόκην (ζε εκπινθή λ. ξίδαο) Επηδείλσζε ζπκπησκάησλ κε ζέζεηο ή θηλήζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ζπκπίεζε ζηηο αξζξηθέο επηθάλεηεο ησλ facet (π.ρ. έθηαζε +/- νκόπιεπξε ζηξνθή)

32 Καηαλνκέο αληαλαθιώκελνπ πόλνπ από δπγναπνθπζηαθή άξζξσζε A5/6 A0/1 A3/4 A2/3 A4/5 A6/7

33 Ανηιμεηώπιζη εκθςλιζηικών παθήζευν αςσενικήρ μοίπαρ Επαλεθπαίδεπζε ζηάζεο Κηλεζηνζεξαπεία/ αζθήζεηο ROM Δηόξζσζε κπτθώλ αληζνξξνπηώλ Ήπηα θηλεηνπνίεζε ηύπνπ Maitland / Mulligan Εξγνλνκηθέο παξεκβάζεηο: - ζέζεηο εξγαζίαο - ζέζεηο ύπλνπ - θαζηζηέο ζέζεηο /νδήγεζεο θηι. Χεηξηζκνί ηύπνπ thrust?

34 ύλδξνκν κπνπεξηηνληαθνύ πόλνπ (myofascial pain syndrome) χλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πφλν (ηνπηθφ ή πην εθηεηακέλν-αληαλαθιψκελν) ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κέζσ ςειάθεζεο επαίζζεησλ ζεκείσλ (ησλ ιεγφκελσλ ζεκείσλ ππξνδφηεζεο) ππφ ζπλζήθεο κεραληθήο ηάζεο Σα ζεκεία ππξνδφηεζεο (trigger points) απνηεινχλ ζεκεία ππεξεπαηζζεζίαο ή ππεξηνλίαο πνπ αθνξνχλ κία ηεηακέλε ισξίδα (κπτθή /κπνπεξηηνλατθή) κέζα ζε έλαλ κπ Περιοτές πόνοσ ζε ενεργά trigger points ηοσ ζηερνοκλειδομαζηοειδή

35 Χαξαθηεξηζηηθά ησλ trigger points (TrP) πγθεθξηκέλα επαίζζεηα ζεκεία γξακκσηψλ κπψλ πνπ εθδειψλνπλ κία ηεηακέλε ισξίδα (taut band) ή γξνκπαιάθη (nodule) θαηά ηελ ςειάθεζε Γεκηνπξγνχλ ηνπηθφ ή αληαλαθιψκελν πφλν πρλά δεκηνπξγνχλ θαη κία ηνπηθή κπτθή ζχζπαζε (κηθξν-ζχζπαζε) Πεξηνξηζκέλε ηξνρηά ειαζηηθφηεηαο κπφο Μπνξεί λα είλαη είηε αλελεξγά /ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε (επαίζζεηα κφλν ππφ ςειάθεζε) ή ελεξγά (δεκηνπξγία πφλνπ ηνπηθνχ /αληαλαθιψκελνπ) Δπίζεο παξνπζηάδνπλ θαη ππεξεπαηζζεζία (λεπξνγελνχο αηηηνινγίαο) - ζπγθεληξψλνπλ έλα ζχκπιεγκα απφ επεξέζηζηνπο αιγνυπνδνρείο (sensitised nociceptors) Δλεξγνπνηνχληαη κέζσ θιεγκνλήο /ηξαπκαηηζκνχ /ππέξρξεζεο ή ρξφληαο ηάζεο καιαθψλ κνξίσλ /θαηαζηάζεσλ άγρνπο Σα TrP ζπκπίπηνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηα ζεκεία βεινληζκνχ

36 Μεραληζκόο δεκηνπξγίαο trigger point Γηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο ΚΝ (central sensitisation) Σξαχκα θιεγκνλή θπηηαξηθή θαηαζηξνθή απειεπζέξσζε νπζηψλ (π.ρ. βξαδπθηλίλε, πξνζηαγιαδίλε, ηζηακίλε, ζεξνηνλίλε, θάιην) επαηζζεηνπνίεζε Aδ & C ηλψλ Μέζσ δηέγεξζεο ηλψλ Αδ νμχο πφλνο (αξρηθά ζηάδηα) Μέζσ δηέγεξζεο ηλψλ C βξαδεία εμέιημε κνπληνχ, δηάρπηνπ πφλνπ Δπηπιένλ, θαηαζηξνθή ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν απειεπζέξσζε ηφλησλ αζβεζηίνπ (Ca) ελεξγνπνίεζε ζπκπιέγκαηνο αθηίλεοκπνζίλεο δεκηνπξγία ηνπηθήο κηθξν-ζχζπαζεο κέζα ζηνλ κπ Τπφ παξαηεηακέλε ζχζπαζε ζπγθέληξσζε κεηαβνιηηψλ αληαλαθιαζηηθή αγγεηνζχζπαζε κεησκέλε δηάρπζε Ca απφ ηνλ κπ δηαηαξαρή ζπκπιέγκαηνο αθηίλεο-κπνζχλεο κείσζε ζαξθνκεξίνπ

37 Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά TrP Καηά ηελ ςειάθεζε: ππεξεπαίζζεηε & αξθεηά ζθιεξή κηθξή πεξηνρή (nodule) κπφο Μπτθή αδπλακία ρσξίο ηδηαίηεξε κπτθή αηξνθία ρεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο Αληαλαθιψκελνο πφλνο ν νπνίνο δελ αθνινπζεί δεξκνηνκηαθή θαηαλνκή /θαηαλνκή λεπξηθήο ξίδαο Παξ φιν πνπ έρνπλ ραξηνγξαθεζεί νη πεξηνρέο αληαλαθιψκελνπ πφλνπ ησλ πεξηζζνηέξσλ κπψλ ηνπ ζψκαηνο, επηβάιιεηαη επηβεβαίσζε κε ςειάθεζε /άιινπο αμηφπηζηνπο ηξφπνπο γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα Ελεξγό trigger point = εθδήισζε αληαλαθιψκελνπ πφλνπ κε ςειάθεζε Αλελεξγό (ιαλζάλσλ) trigger point = εθδήισζε ηνπηθνχ πφλνπ (κε ςειάθεζε)

38 Πεξηνρέο πόλνπ ζε ελεξγά trigger points κπώλ ηνπ απρέλα Σξαπεδνεηδήο (άλσ κνίξα) Αλειθηήξαο σκνπιάηεο Κεθαιηθόο ζπιεληνεηδήο & απρεληθόο εκηαθαλζώδεο Σξαπεδνεηδήο (κέζε & θάησ κνίξα) Ρνκβνεηδείο

39 Πνηνο είλαη ν κύεο /κύεο? εκεία ππξνδόηεζεο Αληαλαθιώκελνο πόλνο

40 Θεξαπεία /απελεξγνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ππξνδόηεζεο (trigger points) Ιζραηκηθή ζπκπίεζε Φπθηηθφ ζπξέη & δηάηαζε Πάγν & δηάηαζε Θεξκνζεξαπεία Ηιεθηξνζεξαπεία - ρξήζε θπζηθψλ κέζσλ (π.ρ. US) Βειφλα /έλεζε Ξεξή βειφλα Μετανιζμοί δράζες: νεσροθσζιολογικοί, βεληίωζε αιμαηικής ροής

41 Κάθσζε δίθελ καζηηγίνπ (whiplash) Η θάθσζε δίθελ καζηηγίνπ αθνξά κεραληζκφ θάθσζεο επηηάρπλζεο επηβξάδπλζεο ηεο θεθαιήο Δίλαη απνηέιεζκα ηξνραίνπ φπνπ ε πξφζθξνπζε γίλεηαη απφ Ι.Υ. είηε απφ πίζσ είηε απφ ην πιάη Έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκφ είηε ζε νζηνχλ είηε ζε καιαθά κφξηα & έρεη πνηθίιεο θιηληθέο εθδειψζεηο

42 Κάθσζε δίθελ καζηηγίνπ (whiplash) Αηηηνινγία: ηξνραίν ζχγθξνπζε (ζπλήζσο απφ πίζσ) ζε ζηακαηεκέλν απηνθίλεην Μεραληζκνί θάθσζεο: Τπεξέθηαζε /θάκςε Τπεξέθηαζε & θαηφπηλ ππεξθάκςε Φάζε ππεξέθηαζεο-πην επηξξεπήο γηα θαθψζεηο Φάζε ππεξθάκςεο πεξηνξίδεηαη απφ ην πηγνχλη ή απφ ην ζηήζνο ή κέησπν νδεγνχ (ζην ηηκφλη)

43 Πηζαλνί ηξαπκαηηζκνί ζε θαθώζεηο whiplash Μπτθνί: ζηξλνθιεηδνκαζηνεηδήο, ζθαιελνί θ.α. Αξζξψζεηο facet: δηάηαζε (ππεξδηάηαζε) ζχιαθα Ρήμεηο ζπλδέζκσλ: πξφζζηνχ /νπίζζηνπ επηκήθε, κεζαθάλζησλ θ.α. Γίζθνο: θήιε, ξήμε, απνζπαζηηθφο ηξαπκαηηζκφο, δηακειηζκφο Νσηηαίνο κπειφο & λεπξηθέο ξίδεο: εθειθπζηηθνί ηξαπκαηηζκνί Ιζραηκία ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο Γηάζπζε Πξνβιήκαηα ζηελ ζσξαθηθή κνίξα Πξνβιήκαηα ζηελ θξνηαθνγλαζηθή άξζξσζε Οπηζζν-θαξπγγηθφ αηκάησκα

44 Κιηληθά ζπκπηώκαηα σκαηηθά ζπκπηώκαηα: Πφλνο (έλαξμε έσο αξθεηέο ψξεο κεηά απφ ηξνραίν), δπζθακςία, πνλνθέθαινη, λαπηία, δάιε, αληαλαθιψκελνο πφλνο (άλσ άθξν), ππαηζζεζία/ κνπδηάζκαηα /αηκσδίεο, πξνβιήκαηα φξαζεο, δπζθνιία θαηάπνζεο Δηάξθεηα ζπκπησκάησλ: απφ 6 εβδνκάδεο 1 έηνο (10% ζα θαηαιήμνπλ κε ρξφλην πφλν) Ψπρνθνηλσληθά ζπκπηώκαηα: Άγρνο, θαηάζιηςε, ζπκφ, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα Τπάξρεη θαη ηαμηλφκεζε βάζε θιηληθψλ & ςπρνθνηλσληθψλ ζπκπησκάησλ ζε 6 θαηεγνξίεο

45 Φπζηθνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πκβνπιέο /εξγνλνκηθέο παξεκβάζεηο (κηθξή αλαξξσηηθή!) Αλαιγεζία /κείσζε πφλνπ (κε Φ/ζεξαπεπηηθά κέζα & παπζίπνλα) Φπζηθά κέζα ππέξερν, TENS θ.α. (ζην νμχ ζηάδην) Δθαξκνγή θνιάξνπ (κφλν γηα ηηο πξψηεο εκέξεο) Αζθήζεηο- ελεξγεηηθή άζθεζε ην ζπληνκφηεξν (+ αζθήζεηο γηα ην ζπίηη) Αζθήζεηο (δπλακηθήο) ζηαζεξνπνίεζεο ζηνπο ελ ησ βάζεη θακπηήξεο ηνπ απρέλα Δηδηθέο ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο (απφ ην ππνμχ ζηάδην) πκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε (γλσζηή θαη σο «ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο») κε ζηφρν ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θαη ππνκνλή απφ ηνλ αζζελή (coping skills)

46 Ανεπάπκεια ζπονδςλικήρ απηηπίαρ (cervical arterial dysfunction) Αλαθέξεηαη ζε κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ αηκαηηθή ξνή ησλ ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ κε απνηέιεζκα ηελ ηζραηκία & αλαπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ (πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηκάησζε πνπ παξέρνπλ νη αξηεξίεο απηέο ζε δσηηθέο δνκέο)

47 πονδςλικέρ απηηπίερ Πξόζζην αξηεξηαθό ζύζηεκα - έζσ & έμσ θαξσηίδα (αηκάησζε 80% ηνπ θεθαιηνχ) Οπίζζην αξηεξηαθό ζύζηεκα πνλδπιηθέο αξηεξίεο Αηκάησζε 10-20% ηνπ θεθαιηνχ Αηκάησζε ζε δσηηθέο δνκέο- ζηέιερνο, παξεγθεθαιίδα, λσηηαίν κπειφ, III XII θξαληαθά λεχξα θ.α. Δπηξξεπείο ζε ζπκπίεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (ηδηαίηεξα κεηαμχ Α0/1 & Α5/6) Εμάγσλν ηνπ Willis - ζπλδέεη πξφζζην & νπίζζην ζχζηεκα

48 Ανεπάπκεια ζπονδςλικήρ απηηπίαρ Αίηια & παράγονηες κινδύνοσ Ελνρνπνηεηηθά αίηηα: Αξηεξηαθή δηαηνκή (ηξαπκαηηθή /ηδηνπαζήο) Αξηεξηαθόο ζπαζκόο Αξηεξηαθή ζηέλσζε (κεραληθή ηάζε/ζηξέςε, ζξνκβσηηθέο /αξηεξηνζθιεξσηηθέο πιάθεο, ζπκπίεζε ιόγσ εθθπιηζηηθώλ ή αλαηνκηθώλ αιινηώζεσλ) Παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο: Ηιηθία, θαξδηαθή λόζν, αξηεξηαθή λόζν (αξηεξηνζθιήξπλζε), ππέξηαζε, αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, δηαηαξαρέο πεθηηθόηεηαο αίκαηνο, δηαβήηεο, αζηάζεηα άλσ απρεληθήο κνίξαο, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, πνλνθέθαινο ηύπνπ εκηθξαλίαο, απρεληθή ζπνλδπιναξζξνπάζεηα, πξόζθαηνο ηξαπκαηηζκόο απρέλα /θεθαιήο ***, θάπληζκα

49 ςμπηώμαηα & κλινικά ζημεία (πος ζσεηίζονηαι με ανεπάπκεια ζπονδςλικών απηηπιών) Με ηζραηκηθνύ (ηνπηθά) ηύπνπ: απρεληθφ πφλνο (νπίζζηα νκπνπιεπξα), πνλνθέθαινο (κεησπηαίνο) εμθανίδονηαι λίγες ώρεςεβδομάδες πριν από ηα ιζταιμικά ζσμπηώμαηα Ιζραηκηθνύ ηύπνπ: δάιε, δηπισπία, δπζθαγία,δπζαξζξία, ιηπνζπκηθφ επεηζφδην, λαπηία, λπζηαγκφ, ακθνηεξφπιεπξν κνχδηαζκα πξνζψπνπ, πάξεζε θξαληαθψλ λεχξσλ θ.α. Αληελδείμεηο θπζηθνζεξαπεπηηθώλ ηερληθώλ: δελ εθαξκόδνπκε θαλέλα είδνο ζηξνθηθήο θηλεηνπνίεζε ζε ηειηθέο ηξνρηέο ή ρεηξηζκνί ηύπνπ thrust ζε πεξίπησζε ύπαξμεο ελόο εθ ησλ παξαπάλσ ζπκπησκάησλ (επίζεο ζέινπκε ζηελή παξαθνινύζεζε &? παξαπνκπή ζε αξκόδην ηαηξό)

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ)

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Δπδ. Μπίιιε Υπεύθυνη Μαθήματος Φπζηθνζεξαπεία Μπνζθειεηηθνύ Σπζηήκαηνο ΙΙ Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Πξνβιήκαηα δίζθνπ Ιζρηαιγία

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Παζήζεηο αγθώλα, θαξπνύ & άθξαο ρείξαο Έμσ επηθνλδπιίηηδα αγθώλα Ρεπκαηνεηδή

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση

Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση Α.Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ.Δ.Τ.Π. ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΙΥΑΛΗ ΜΠΟΡΑΛΝΣΑ ΔΙΗΓΗΣΗ: Γρ. ΒΑΡΑΜΙΓΗ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Εσδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φσζικοθεραπεία Μσοζκελεηικού Σσζηήμαηος ΙΙ Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας Σθνιίσζε Νόζν Scheuermann

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΗ ΟΦΤΟΪΥΙΑΛΓΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΙΚΔΚΣΟΜΗ ΚΑΙ ΗΜΙΠΔΣΑΛΔΚΣΟΜΗ A CASE REPORT

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΗ ΟΦΤΟΪΥΙΑΛΓΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΙΚΔΚΣΟΜΗ ΚΑΙ ΗΜΙΠΔΣΑΛΔΚΣΟΜΗ A CASE REPORT Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΗ ΟΦΤΟΪΥΙΑΛΓΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΙΚΔΚΣΟΜΗ ΚΑΙ ΗΜΙΠΔΣΑΛΔΚΣΟΜΗ A CASE REPORT Αζαλάζηνο K. Γξαγάλεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ Α... 3 1.Εηζαγσγή... 3 2.Ιζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΓΤΦΑΓΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ.»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΓΤΦΑΓΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ.» ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΓΤΦΑΓΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ.» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΡΑΓΗΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΣΑΛΗΑ(Α.Μ. 12895) ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Βαζικέρ απσέρ αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ (Με έμυαση στην αξιολόγηση της ΟΜΣΣ) 1. Τπνθεηκεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΑΣΙΓΙΟΤ (ΔΜ)

ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΑΣΙΓΙΟΤ (ΔΜ) ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΑΣΙΓΙΟΤ (ΔΜ) Οπιζμόρ: Τν Μαζηίγην είλαη γλσζηφο φξνο ζε αζζελείο θαη θιηληθνχο. Αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Crow ην 1928 γηα λα νξίζεη έλα κεραληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ Α... 3 1. Δηζαγσγή... 3 2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ Α.Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΣΑΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 11726 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ 11620 ΜΑΝΓΑΛΙΓΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΔΤΡΟΜΤΟΓΡΑΦΗΑ-ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα

Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα Πεπίληψη Τν ζύλδξνκν ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο (ΣΒΑ) ζπλίζηαηαη ζε ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα ηζραηκίαο ηεο ζπνλδπινβαζηθήο αξηεξίαο θαη ησλ θιάδσλ ηεο. Παξαηεξείηαη ζε πνζνζηό 5% ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) Πεπίληψη Τν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην Κξνηαθνγλαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ ά π θ π η μ α η η ρ ε π ι γ ο ν α η ί δ α ρ ζ η ο ν ζ κ ύ λ ο. Κ λ ι ν ι κ ή κ α ι α ν α δ π ο μ ι κ ή μ ε λ έ ηη

Δ ξ ά π θ π η μ α η η ρ ε π ι γ ο ν α η ί δ α ρ ζ η ο ν ζ κ ύ λ ο. Κ λ ι ν ι κ ή κ α ι α ν α δ π ο μ ι κ ή μ ε λ έ ηη ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ Δ ξ ά π θ π η μ α η η ρ ε π ι γ ο ν α η ί δ α ρ ζ η ο ν ζ κ ύ λ ο. Κ λ ι ν ι κ ή κ α ι α ν α δ π ο μ ι κ ή μ ε λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Α. Μοράκης Ορθοπαιδικός Υειροσργός Σμήμα κολίωζης & πονδσλικής ηήλης ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ Διεσθσντής: Κ. Ζαταρίοσ Υρόνος ηοσ τειροσργείοσ Όηαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΤΖ ΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟΤ ΣΧΝ ΚΑΡΧΣΗΓΧΝ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ DOPPLER ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΖΜΑ Δ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ Απφζηνινο αξαθφπνπινο [1] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα