Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ"

Transcript

1 Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ

2 Βαζικέρ απσέρ αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ (Με έμυαση στην αξιολόγηση της ΟΜΣΣ) 1. Τπνθεηκεληθή Αμηνιόγεζε ή Ηζηνξηθό 2. Αληηθεηκεληθή Αμηνιόγεζε ή Κιηληθή Δμέηαζε 3. πλεθηίκεζε δεδνκέλσλ 4. Οξγάλσζε ζεξαπείαο 5. Δπαλαμηνιόγεζε

3 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

4 Ηζηνξηθό (Τπνθεηκεληθή αμηνιόγεζε) ΣΟΥΟΙ Σοιιμγή όζμ ημ δοκαηό πενηζζόηενςκ πιενμθμνηώκ γηα ημ πνόβιεμα ημο αζζεκή Ακαδήηεζε ακαημμηθώκ δμμώκ πμο πηζακόκ κα εοζύκμκηαη γηα ηα ζομπηώμαηα /δοζιεηημονγίαξ Ακαδήηεζε επηβανοκηηθώκ παναγόκηςκ Δηενεύκεζε ακηεκδείλεςκ (γηα θοζηθμζεναπεία) Πνόγκςζε /ηνόπμη ακηημεηώπηζεξ αζζεκή Σεμείςζε (*) ζεμακηηθώκ ζεμείςκ αλημιόγεζεξ

5 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

6 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ Πεξηγξαθή ζπκπησκάησλ Σχεδιάγραμμα ζώμαηος (body chart) Πνην ην θύξην πξόβιεκα ηνπ αζζελή? Πεξηνρή ζπκπησκάησλ Πνηόηεηα πόλνπ Έληαζε πόλνπ (θιίκαθεο) Βάζνο πόλνπ πλερήο /δηαθνπηόκελνο πόλνο Άιια ζπκπηώκαηα (αδπλακία, κνύδηαζκα θηι.) ρέζε ζπκπησκάησλ (αλ > 1 ζπκπηώκαηα /πεξηνρέο πόλνπ)

7 ΣΤΠΟΙ ΠΟΝΟΤ (ηξπικξύ & αμηαμακλώμεμξρ) σκαηηθόο πόλνο (somatic pain) Δξεζίζκαηα άιγνπο από ζπλδέζκνπο, αξζξζώζεηο, δίζθν θ.α. Ρηδηηηθόο πόλνο (radicular pain) Ερεζίζκαηα άιγοσς από ζποδσιηθό λεύρο, ρίδα θ.α. Αληαλαθιώκελνο πόλνο (referred pain) πλήζσο ζηνπο γινπηνύο, κεξό, θλήκε ΧΜΑΣΗΚΟ ΑΝΣΑΝΑΚΛΧΜΔΝΟ ΠΟΝΟ Βαζύο, δηάρπηνο, όρη θαιά εληνπηζκέλνο, κνλόηνλνο & ελνριεηηθόο (Bogduk, 1997) ΡΗΕΗΣΗΚΟ ΠΟΝΟ Δληνπηζκέλνο,νμύο, δηαμηθηζηηθόο

8 Μεταληζκός αληαλάθιαζες ζφκαηηθού πόλοσ Θεσξία ζύγθιηζεο (convergence theory)

9 Καηαλνκέο αληαλαθιώκελνπ πόλνπ από Ο4/5 δπγναπνθπζηαθή άξζξσζε (facet) Δλδναξζξηθή έγρπζε Πεξηαξζξηθή έγρπζε

10 ΣΤΠΟΗ ΠΟΝΟΤ Ομύο & θαπηόο ζε θαηαλνκή λεπξηθήο ξίδαο Βαζύο, κνλόηνλνο & όρη θαιά εληνπηζκέλνο Καπζηηθόο, πηεζηηθόο, ηζίκπεκα Δληνπηζκέλνο θαη ζπλήζσο αληαλαθιώκελνο Ομύο, έληνλνο, αλππόθνξνο Bαζύο ή επηθαλεηαθόο, ελνριεηηθόο, όρη θαιά εληνπηζκέλνο, αληαλαθιώκελνο ή κε, ζπαζκόο Γηάρπηνο, βαζύο, κνλόηνλνο, όρη θαιά εληνπηζκέλνο & αληαλαθιώκελνο ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΓΟΜΖ Νεύξν/ λεπξηθή ξίδα Οζηό Κιάδνο ζπκπαζεηηθνύ λεύξνπ Άξζξσζε Κάηαγκα Μπο Αγγεία

11 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ - Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπησκάησλ Πανάγμκηεξ επηδείκςζεξ & ακαθμύθηζεξ ζομπηςμάηςκ 24ςνε ζομπενηθμνά ζομπηςμάηςκ Λεηημονγηθόηεηα αζζεκή Σηαζενόηεηα θαηάζηαζεξ Πανάγμκηεξ SIN Σμβανόηεηα ζομπηςμάηςκ (Severity) Γοενεζηζηηθόηεηα ζομπηςμάηςκ (Irritability) Φύζε ζομπηςμάηςκ (Nature)

12 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ Υαοακηηοιζηικά ζρμπηωμάηωμ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ (Severity) Έκηαζε πόκμο (θιίμαθα 0 10) 24ςνε ζομπενηθμνά πόκμο Φανμαθεοηηθή αγςγή Σηαζενόηεηα θαηάζηαζεξ Γπίδναζε ζηεκ θαζεμενηκή δναζηενηόηεηα ΓΤΑΙΡΓΘΙΣΗΚΟΣΗΣΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ (Irritability) Πόζμ γνήγμνα (ή εύθμια) ηα ζομπηώμαηα ακαπανάγμκηαη ή & πόζμ γνήγμνα (ή εύθμια) ελαθακίδμκηαη ή ΦΤΗ ΣΩΝ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ (Nature) Πιθανέρ αναηομικέρ δομέρ ςπεύθςνερ για ηα ζςμπηώμαηα Παπάγονηερ & πόνος

13 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

14 ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΤΗ ΚΑΣΑΣΑΗ πόζμκ θαηνό οπήνπακ ηα ζομπηώμαηα ιεπημμένεηεξ ελέιηλεξ θαηάζηαζεξ αηηία (γκςζηή/ άγκςζηε) π.π. ηναομαηηζμόξ (.. πιενμθμνίεξ γηα μεπακηζμό θάθςζεξ θηι.) λαθκηθή/ζηαδηαθή ακάπηολε ζομπηςμάηςκ (..πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ & δηενεύκεζε επηβανοκηηθώκ παναγόκηςκ Ιαηνηθέξ ελεηάζεηξ /απεηθμκίζεηξ

15 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

16 ΠΡΟΗΓΟΤΜΓΝΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ Γεμικό ιαηοικό ιζηξοικό:. Κανδηά Πκεύμμκεξ Πίεζε Γπηιερία Δηαβήηεξ Γιδικό (ποξηγξύμεμα παοεμθεοή επειζόδια): Λεπημμένεηεξ, πμνεία θαηάζηαζεξ, πνμεγμύμεκεξ ζεναπείεξ θηι.

17 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

18 Τπόιοηπο ηζηορηθό ΓΙΔΙΚΓ ΓΡΩΣΗΓΙ Γεκηθόηενε θαηάζηαζε ογείαξ, βάνμξ ζώμαημξ, νεομαημεηδή ανζνίηηδα, κεονμιμγηθά ζομπηώμαηα Γηα ΟΜΣΣ: ηππμονηδηθή ζοκδνμμή, πνόβιεμα ΚΝΣ, κεονμιμγηθά ζομπηώμαηα ΦΑΡΜΑΚΓΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Φνόκηα πνήζε ζηενμεηδώκ, ακηηπεθηηθή αγςγή Ακηηθαηαζιεπηηθά, ακηηθειμγμμκώδε θηι. ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Πιενμθμνίεξ γηα ηα παναπάκς & ζπέζε με ζομπηώμαηα αζζεκή Κηκεηηθόηεηα αζζεκή & πενηβάιιμκ δηαμμκήξ /θαημηθίαξ /ενγαζίαξ

19 Ηππνπξηδηθή πλδξνκή Καηακπάηηζη ούπυν Υπαιζθηζία δίκην ζέλαρ Οζθςφκόρ πόνορ Ίζυρ μςφκή αδςναμία πεπιοσήρ ιεπού

20 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

21 ΠΛΑΝΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1. Πξιεπ αμαηξμικέπ δξμέπ μπξοεί μα είμαι ρπεύθρμεπ για ηα ζρμπηώμαηα (ηξπικά & αμηαμακλώμεμα)? ΑΡΘΡΩΓΙ ΜΤΓ ΝΓΤΡΑ. 2. Πξιξι παοάγξμηεπ (ενωγεμείπ/ εμδξγεμείπ) ποέπει μα ενεηαζηξύμ /αμηιμεηωπιζηξύμ? 3. Πξια η ζξβαοόηηηα & η ερεοεθιζηικόηηηα ηωμ ζρμπηωμάηωμ & πώπ αρηά θα επηοεάζξρμ ηημ κλιμική ανιξλόγηζη & θεοαπεία? 4. Πξιεπ αμαηξμικέπ δξμέπ ποέπει μα ενεηαζηξύμ κλιμικά?

22 Κλιμική ενέηαζη (Αμηικειμεμική Ανιξλόγηζη) ΣΤΟΦΟΣ 1. Γύνεζε δοζιεηημονγίαξ πμο πηζακόκ κα ζπεηίδεηαη με ηα ζομπηώμαηα ημο αζζεκή 2. Σοζπέηηζε ηςκ ζομπηςμάηςκ ημο αζζεκή με ζογθεθνημέκεξ ακαημμηθέξ δμμέξ 3. Ακαπαναγςγή ζομπηςμάηςκ Σεμείςζε (*) ζεμακηηθώκ ζημηπείςκ αλημιόγεζεξ

23 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

24 Παοαηήοηζη ζηάζηπ Γεμική παοαηήοηζη Σηάζε Βάδηζε /ιεηημονγηθόηεηα Δηάζεζε/ ζοκαηζζήμαηα Γιδική παοαηήοηζη Μοσθόξ ηόκμξ/ζπαζμόξ /μαιαθά μόνηα Οζηηθή ζομμεηνία /πνμελμπέξ θηι. Ακαπανάζηαζε επώδοκεξ θίκεζεξ **

25 ΓΓΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ -ηάζη Η ηέιεηα όρζηα ζηάζε Ζ γξακκή πεξλάεη από Δλδηάκεζν ηνπ έμσ απηηνύ (& έμσ αθνπζηηθνύ πώξνπ) Μέζν ηεο γιελνβξαρηόληαο δηάξζξσζεο Δλδηάκεζα από ηα ζώκαηα ησλ νζθπτθώλ ζπνλδύισλ Πξόζζηα (ειάρηζηα) από ην κέζνλ ηεο άξζξσζεο ηνπ γόλαηνο Πξόζζηα (ειάρηζηα) από ηνλ έμσ ζθπξό

26 ΓΓΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Λξοδωηική & Κρθωλξοδωηική ζηάζη νζθπντεξήο γσλίαο > 30º (γσλία κεηαμύ άλσ ρείινπο 1 νπ ηεξνύ ζπνλδύινπ & νξηδόληηνπ επηπέδνπ) νζθπτθή ιόξδσζε πξόζζηαο θιίζεο ιεθάλεο & θάκςεο ηζρίσλ Μπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ζσξαθηθή θύθσζε (θπθνινξδσηηθή ζηάζε) Πηζαλέο πεγέο πόλνπ: πξόζζηνο επηκήθεο ζύλδεζκόο, ζηέλσζε κεζνζπνλδύιησλ ηξεκάησλ & νπίζζηνπ δηζθηθνύ δηαζηήκαηνο, πξνζέγγηζε αξζξώζεσλ facet Μπτθέο αληζνξξνπίεο: βξαρπκέλνη θακπηήξεο ηζρίνπ, δηαηεηακέλνη /αδύλακνη θνηιηαθνί

27 ΓΓΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ηάζη επίπεδηπ οάςηπ (ερθειαζμέμηπ ξζθύξπ) οζθςοφεπήρ γυνίαρ οζθςφκήρ λόπδυζηρ ππόζθιαρ κλίζηρ λεκάνηρ έκηαζη ιζσίυν Πηζαλές πεγές πόλοσ: απώλεια οζθςφκήρ καμπύληρ (άπα και δςναηόηηηα αποππόθηζηρ κπαδαζμών), οπίζθιορ επιμήκηρ ζύνδεζμόρ, αύξηζη οπίζθιος διζκικού διαζηήμαηορ (άπα αποππόθηζη επιπλέον ςγπών & μεγαλύηεπορ κίνδςνορ οπίζθιαρ πποβολήρ δίζκος) Μσχθές αληζορροπίες: βπασςμένοι καμπηήπερ κοπμού & εκηείνονηερ ιζσίυν, διαηεηαμένοι /αδύναμοι οζθςφκοί εκηείνονηερ

28 ΓΓΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Υαλαοή ζηάζη (μωθοή ή κοεμμάμεμη) ππόζθια μεηαηόπιζη ηηρ λεκάνηρ ππόζθια μεηαηόπιζη ηος θώπακα λόπδυζηρ (κάηυ ΟΜΣΣ) θύθσζεο θάησ ζσξαθηθήο έκηαζη ιζσίυν (?) & έκηαζη /ςπεπέκηαζη γονάηυν Πηζαλές πεγές πόλοσ: ηάζη ζηοςρ λαγονομηπικούρ ζςνδέζμοςρ & οπίζθιο επιμήκη ζύνδεζμο, ζηένυζη μεζοζπονδύλιυν ηπημάηυν κάηυ ΟΜΣΣ, πποζέγγιζη απθπικών επιθανειών facet Μσχθές αληζορροπίες: βπασςμένοι άνυ κοιλιακοί & εκηείνονηερ ιζσίυν, διαηεηαμένοι /αδύναμοι κάηυ κοιλιακοί μύερ

29 ΓΓΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Άλλεπ ζηάζειπ θοιηφηηθή ζηάζε Απιή θσθφηηθή ζηάζε Εσζεηαζκέλε άλφ ράτε & αστέλα ηάζε πρόζζηας προβοιής θεθαιής

30 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

31 ΓΛΓΓΥΟ ΑΡΘΡΩΓΩΝ Φςνίδεηαη ζημκ: Γμεογηηικό έλεγςξ & παθηηικόπ έλεγςξ (ζομπηςμαηηθώκ, παναθείμεκςκ θαη οπμθείμεκςκ ανζνώζεςκ) Αλημιμγείηαη: (1) ηνμπηά θίκεζεξ (2) πμηόηεηα θίκεζεξ (3) ζομπενηθμνά ζομπηςμάηςκ ζε θάζε θίκεζε (4) πνμζανμμγέξ ηεξ θίκεζεξ (π.π. ακηαιγηθά παηέκηα) (5) ακαπαναγςγή πόκμο

32 Ελεργεηηθός Έιεγτος ΟΜ Γκενγεηηθέξ θηκήζεηξ θάμρεξ, έθηαζεξ, πιάγηςκ θάμρεςκ & ζηνμθώκ ΟΜΣΣ Γπακαιαμβακόμεκεξ θηκήζεηξ (θαηά McKenzie) Παναιιαγέξ ζηα ελήξ: ηαπύηεηα θίκεζεξ (π.π. ανγή /γνήγμνε), ζοκδοαζμό θηκήζεςκ (π.π. θάμρε με πιάγηα θάμρε) & ακαπανάζηαζε επώδοκςκ θηκήζεςκ

33 Ελεργεηηθός Έιεγτος ΟΜ Κάμψη & Έκηαζη

34 Ελεργεηηθός Έιεγτος ΟΜ Πλάγια κάμψη & Στροφή

35 Φπζηνινγηθέο ηηκέο & δηαθπκάλζεηο ζην ROM ηεο ΟΜ αλά ειηθία & θύιν Κάκςε (º) Έθηαζε (º) Ηλικία ,4 63,8 61,6 59,5 67,9 62,6 55,0 56,2 31,9 24,2 23,0 20,1 28,5 24,7 17,5 20,4 Πιάγηα θάκςε (αξηζη.) (º) 34,8 33,0 31,5 23,9 32,0 33,5 28,4 20,1 Πιάγηα θάκςε (δεμηά) (º) 36,2 36,1 31,2 24,5 31,4 34,8 29,0 23,5 (Dvorak et al, 1995)

36 Γνθηκαζία Fingertip-to-floor Μεηξηέηαη ε απόζηαζε κεηαμύ άθξσλ δαθηύισλ & παηώκαηνο κε απιή κεδνύξα (ζε cm) Ζ κέζνδνο είλαη ζρεηηθά αμηόπηζηε, θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε (Biering & Sorenson, 1984)

37 Γνθηκαζία Schober s test Κάκςε: Μεηξηέηαη (ζε cm) ε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ, π.ρ. νπίζζηα θάησ ιαγόληα άθαλζα & cm ςειόηεξα (ε νπνία απμάλεηαη θαηά ηελ θάκςε) Έθηαζε: Μεηξηέηαη (ζε cm) ε απόζηαζε πνπ κεηώλεηαη θαζώο ηα δύν ζεκεία πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο Τν ηξνπνπνηεκέλν Schober s test έρεη αξθεηά πςειό βαζκό αμηνπηζηίαο ζε ζύγθξηζε κε άιιεο θιηληθέο κεζόδνπο (Schober, 1937, Macrae & Wright, 1969)

38 Παζεηηθός Έιεγτος ΟΜ 1. Απλέπ παθηηικέπ θηκήζεηξ θάμρεξ, έθηαζεξ, πιάγηςκ θάμρεςκ & ζηνμθώκ όιεξ ηεξ ΟΜΣΣ (γηα δηάθνηζε ζοζηαιηώκ - με ζοζηαιηώκ ηζηώκ) 2. Παθηηικέπ θρζιξλξγικέπ μεζξζπξμδρλικέπ κιμήζειπ (αθμνμύκ θηκήζεηξ θάμρεξ, έθηαζεξ, πιάγηςκ θάμρεςκ & ζηνμθώκ θάζε ζπμκδοιηθήξ μμκάδαξ, δει. Θ12/Ο1, Ο1/Ο2, Ο2/Ο3 θ.μ.θ. 3. Παθηηικέπ θρζιξλξγικέπ επικξροικέπ (ή βξηθηηικέπ) μεζξζπξμδρλικέπ κιμήζειπ (αθμνμύκ θονίςξ εκδμανζνηθέξ θηκήζεηξ μιίζζεζεξ, έιλεξ θηι θάζε ζπμκδοιηθήξ μμκάδαξ) Παναιιαγέξ: ζοκδοαζμόξ θηκήζεςκ, ζομπίεζε /έιλε, δηαθμνμδηαγκςζηηθά

39 Παζεηηθή Φπζηνινγηθή Μεζνζπνλδπιηθή Κηλεηνπνίεζε ΟΜ Έιεγρνο θάκςεο ζην Ο4/5 επίπεδν

40 Παζεηηθή Φπζηνινγηθή Δπηθνπξηθή Μεζνζπνλδπιηθή Κηλεηνπνίεζε ΟΜ Οπηζζν-πξόζζηα θεληξηθή Eγθάξζηα πίεζε αξ. - αθαλζώδεο απόθπζε

41 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζπκπησκαηηθήο ζπκπησκαηηθήο ζπνλδπιηθήο κνλάδαο /άξζξσζεο Όηαμ καηά ηημ κιμηηξπξίηζη (παθηηικέπ θρζιξλξγικέπ κιμήζειπ & παθηηικέπ επικξροικέπ κιμήζειπ) διαπιζηωθεί: Μη θρζιξλξγική πξιόηηηα ζηημ αμηίζηαζη ή/και ζηημ ηελική αίζθηζη (end-feel) Αμαπαοαγωγή πόμξρ (ηξπικξύ ή αμηαμακλώμεμξρ) Μη θρζιξλξγική ηοξςιά κίμηζηπ ηηπ άοθοωζηπ (Jull et al, 1988)

42 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

43 ΓΛΓΓΥΟ ΜΤΟΣΓΝΟΝΣΙΟΤ ΤΝΟΛΟΤ Δύκαμε (ηζμμεηνηθά /ηζμημκηθά /μεημμεηνηθή /πιεημμεηνηθή) Γκενγμπμίεζε /Ακημπή (π.π. εγθάνζημξ θμηιηαθόξ, πμιοζπηδήξ) Γιαζηηθόηεηα Σεμεία πονμδόηεζεξ (trigger points)

44 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

45 ΝΓΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΛΓΓΥΟ Αηζζεηηθόηεηα (δεξκνηόκηα) ελ ησ βάζε / επηπνιήο δόλεζε /Ιδηνδεθηηθόηεηα Μπτθή ηθαλόηεηα (κπνηόκηα) κ. δύλακε, αληαλαθιαζηηθά) Αληαλαθιαζηηθά Παζνδπλακηθέο δνθηκαζίεο λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο Άξζε Τεηακέλνπ ζθέινπο (Straight Leg Raise ή Σεκείν Laseque) Αληίζηξνθν Laseque Άιιεο δνθηκαζίεο

46 Αηζζεηηθόηεηα Γεξκνηόκηα Αποηειούλ περηοτές αηζζεηηθής λεύρφζες προερτόκελες από λεσρηθές ρίδες Ο4 Ο5 ε παζοιογία λεσρηθής ρίδας παραηερούληαη αηζζεηηθές αιιαγές ζηελ δερκοηοκηαθή θαηαλοκή ηες ρίδας Η1 Δίλοσλ αίζζεζε σπαηζζεζίας, κοσδηάζκαηος, ή ζπαληόηερα πόλοσ Τπουία παζοιογίας λεσρηθής ρίδας

47 Νεπξνινγηθόο έιεγρνο Ο1-Ο3 Μπνηόκηα * Λανλνςντηεο θπξίσο Ο1/Ο2 (>Ο3) Τεηξαθέθαινο θπξίσο Ο3/Ο4 (>Ο2) Πξνζαγσγνί ηζρίνπ- Ο2 /Ο3 /Ο4 Γεξκνηόκηα Ο1 - ινμή γξακκή πάλσ από βνπβσληθό ζύλδεζκν Ο2 ινμή γξακκή θάησ από πξόζζηα θάησ ιαγόληα άθαλζα Ο3 - ινμή γξακκή πάλσ από επηγνλαηίδα * Κινηηική νεύρωζη μσών προερτόμενη από νεσρική ρίζα. Σε περιπηώζεις εμπλοκής νεσρικής ρίζας ηο ζσγκεκριμένο μσοηόμιο (δηλ. οι μύες ποσ νεσρώνονηαι από ηην ζσγκεκριμένη ρίζα) παροσζιάζει αδσναμία

48 Νεσροιογηθός έιεγτος Ο4 Δερκοηόκηο έζυ πεπιοσή κνήμηρ (ύτορ έζυ ζθςπού) Μσοηόκηο - έλεγσορ ππόζθιος κνημιαίος (π.σ. βάδιζη ζηιρ πηέπνερ) Αληαλαθιαζηηθό - ηεηπακεθάλος

49 Νεσροιογηθός έιεγτος Ο5 Γεξκνηόκην δηάζηεκα κεηαμύ 1 νπ & 2 νπ δαθηύινπ Μπνηόκην έιεγρνο καθξνύ εθηείλσλ ηνπ κεγάινπ δαθηύινπ & κέζνο γινπηηαίνο (ζεηηθό trendelenburg test) Αληαλαθιαζηηθό - θαλέλα

50 Νεσροιογηθός έιεγτος Ι1 Γεξκνηόκην έμσ ρείινο άθξνπ πόδα /πεικαηνο Μπνηόκην γαζηξνθλεκίνπ & ππνθλεκηδίνπ (π.ρ. πεξπάηεκα ζηηο κύηεο) & κεγάινπ γινπηηαίνπ Αληαλαθιαζηηθό αρηιιείνπ ηέλνληα

51 Άξζε ηεηακέλνπ ζθέινπο (εκείν Laseque ή Straight Leg Raise) Έιεγρνο ηάζεο ηζρηαθνύ λεύξνπ (ξίδεο Ο4, Ο5, Ι1) Χσξίο ηάζε έσο 30º (ζηακάηεκα άξζεο ζηηο 70º) Πξνζζήθε παζεηηθήο ξαρηαίαο θάκςεο πνδνθλεκηθήο Θεηηθό όηαλ αλαπαξάγεηαη πόλνο ή/θαη ππαηζζεζία ζην θάησ άθξν Αληίζηξνθν Laseque: αλαπαξαγσγή πόλνπ θάησ άθξνπ κε άξζε ηεηακέλνπ ζθέινπο ηνπ πγηνύο θάησ άθξνπ

52 Έιεγτος ηάζες κερηαίοσ λεύροσ Έιεγρνο Ο2, Ο3 & Ο4 λεπξηθώλ ξηδώλ Κάκςε γόλαηνο, έθηαζε ηζρίνπ +/_ θάκςε θνξκνύ /θεθαιηνπ (ύπηηα ή πιάγηα θαηάθιηζε) Θεηηθό αλ ν πόλνο αληαλαθιάηαη ζην κεξό (πξόζζηα ή πιάγηα)

53 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

54 ΓΙΔΙΚΓ ΔΟΚΙΜΑΙΓ Έιεγρνο παζνινγίαο ζηηο ηεξνιαγόληεο αξζξώζεηο Κεληξηθήο αηηηνινγίαο πόλνο (ζεκεία θαηά Waddell) Δηαθνξνδηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο Έιεγρνο ζπλδέζκσλ /κελίζθσλ θηι. (ζε άιιεο αξζξώζεηο)

55 Γνθηκαζία Patrick ή Faber Θεηηθό κε αλαπαξαγσγή πόλνπ ζηελ πεξηνρή ηζρίνπ ή νκόπιεπξεο ηεξνιαγώληα άξζξσζεο +/- πεξηνξηζκό ηξνρηάο Εθαξκνγή παζεηηθήο θάκςεο (Flexion), απαγσγήο (Abduction) & έμσ ζηξνθήο ηζρίνπ (External Rotation)

56 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

57 ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΚΓ ΔΟΚΙΜΑΙΓ Βάδηζε Ιδημδεθηηθόηεηα/ κεονμμοσθόξ ζοκημκηζμόξ

58 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

59 ΦΗΛΑΦΗΗ Θεομξκοαζία Οίδημα Γθίδοωζη Κιμηηικόηηηα ιζηώμ Μρϊκόπ ζπαζμόπ Γραιζθηζία (ηεμόμηωμ,ζρμδέζμωμ κηλ.) ημεία προξδόηηζηπ (trigger points) Πόμξπ Οζηικέπ ποξενξςέπ / παοαμξοθώζειπ ΧΗΛΑΦΟΥΜΓ: ημ ογηέξ μέιμξ πνώηα από ημοξ επηθακεηαθμύξ πνμξ ημοξ εκ ης βάζε ηζημύξ με ημ minimum πίεζεξ όιεξ ηηξ πενημπέξ θμκηά ζηεκ άνζνςζε (δεκ οπμζέημομε όηη είκαη μθ)!

60 Φρζικξθεοαπερηική Ανιξλόγηζη ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΟΤΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ /ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Πιάλν θιηληθή εμέηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΜΤΨΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΦΖΛΑΦΖΖ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΤΝΕΚΣΙΜΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ

61 ΤΝΓΚΣΙΜΗΗ ΔΓΔΟΜΓΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΤΝΓΚΣΙΜΗΗ ΔΓΔΟΜΓΝΩΝ Αλημιόγεζε πνμβιήμαημξ - πνόγκςζε ΟΡΓΑΝΩΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ /ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Καηαγναθή & ηενάνπεζε πνμβιεμάηςκ Πνμηεηκόμεκε θοζηθμζεναπεοηηθή πανέμβαζε ΓΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ηςκ ζεμακηηθώκ ζεμείςκ αλημιόγεζεξ (*)

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα