ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»"

Transcript

1 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη ε εμπγίαλζε, αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνλ N. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», πιελ λήζσλ). Βαζηθνί άμνλεο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ είλαη ε αλαδηάξζξσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ εηαηξεηψλ ΔΘΔΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΔΛ, ΗΑΠ θαη ΣΡΑΜ, ν επαλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΑΑ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο θαη ηέινο ε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πξνζσπηθνχ. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ππφςε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο είλαη ε βησζηκφηεηα ησλ παξαπάλσ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα, ζηφρνη ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο είλαη: (α) ε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ΟΑΑ θαη ησλ παξαπάλσ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ δηα ηεο κείσζεο ηνλ ειιεηκκάησλ, ηεο εθινγίθεπζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ηεο ελίζρπζεο ησλ εζφδσλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ, (β) ε ελίζρπζε ησλ Γεκφζησλ πγθνηλσληψλ ζηελ Αηηηθή κε πξναγσγή ηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια εμππεξεηείηαη θαη κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο ζηφρνπο: ε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ε αλάπηπμε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, ε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ χςνπο ηεο θξαηηθήο επηδφηεζεο κε γλψκνλα ην κέζν φξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ε φ,ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ηνπ ΟΑΑ, ησλ σο άλσ θνξέσλ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ζπγθνηλσληαθφ έξγν ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, επειέγε ελ ηέιεη ε 1

2 ιχζε ηεο γεληθήο επαλαξξχζκηζεο απηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζε έλα βαζηθφ λνκνζέηεκα. Σν ζρέδην λφκνπ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ αληηζηνίρσο: (α) ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, (β) ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ πνπ θαηαξγνχλ πιένλ ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 2669/1998, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ζην λέν ζρήκα νξγάλσζεο, (γ) ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ησλ ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ελ φςεη ηεο ζθνπνχκελεο αλαδηάξζξσζεο θαη (δ) ηηο ινηπέο δηαηάμεηο θαη θαηαξγνχκελεο ξπζκίζεηο. Σν πξψην θεθάιαην πξνβιέπεη ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ θνξέσλ ζπγθνηλσληψλ ζε δχν εηαηξείεο: Σελ εηαηξεία «ΟΓΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο «ΟΤ»), ε νπνία ζα απνηειέζεη ην λέν θνξέα νδηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ζα πξνθχςεη απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο ΗΛΠΑΠ απφ ηελ ΔΘΔΛ θαη ηελ εηαηξεία «ΣΑΘΔΡΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο «ΣΑΤ»), ε νπνία ζα απνηειέζεη ην λέν θνξέα κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ζα πξνθχςεη απφ ηελ απνξξφθεζε ησλ ΗΑΠ θαη ΣΡΑΜ απφ ηελ ΑΜΔΛ. Ο ΟΑΑ ζα είλαη ν απνθιεηζηηθφο κέηνρνο ησλ δχν εηαηξεηψλ. Γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπγρσλεχζεσλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα ηελ ηαρεία θαη επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, ην ζρέδην λφκνπ εηζάγεη ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πεξί α.ε. Σνχην, άιισζηε, ζπλάδεη θαη κε ηε κνλνκεηνρηθή ζχλζεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε, ην δεκφζην ραξαθηήξα ησλ ζπγθνηλσληψλ απηψλ θαη ην γεγνλφο φηη βαζηθφο πηζησηήο ηνπο είλαη ην Γεκφζην ή ινηπνί θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδεηαη ν ηειεπηαίνο λφκνο θαη ν Ν. 2166/1993, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. Παξάιιεια κε ηα πξνιερζέληα, πξνβιέπεηαη φηη ηα ζπζζσξεπκέλα ρξέε ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ εηαηξεηψλ αλαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην. Σν δεχηεξν θεθάιαην ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ. Έηζη, θαηά πξψηνλ θαζνξίδεηαη ν βαζηθφο ξφινο ηνπ ΟΑΑ πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ φισλ 2

3 ησλ επίγεησλ θαη ππφγεησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Οξίδνληαη νη Δηαηξείεο Παξνρήο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ (εθεμήο «ΔΠΔ»), ζηηο νπνίεο ππάγνληαη ηφζν νη αλσηέξσ εηαηξείεο ΟΤ θαη ΣΑΤ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ ΗΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΔΘΔΛ, ΑΜΔΛ θαη ΣΡΑΜ, φζν θαη νη ινηπνί θνξείο πνπ παξέρνπλ ζπγθνηλσληαθφ έξγν ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΑΑ, φπσο νη ζπγθνηλσλίεο ησλ ΟΣΑ θιπ. Δπαλαδηαηππψλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΑΑ θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ (ΟΤ, ΣΑΤ θαη ινηπέο ζπγαηξηθέο ηνπ ΟΑΑ), νη ζρέζεηο ηνπ κε ηηο ινηπέο ΔΠΔ. Δλδεηθηηθψο, ζεζκνζεηείηαη ε ελεξγφο εκπινθή ηνπ ΟΑΑ ζην ζπγθνηλσληαθφ έξγν ησλ ΟΣΑ (έγθξηζε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο έξγνπ) θαζψο θαη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Καζηεξψλεηαη «χκθσλν Δπζχλεο» πνπ ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ. Οη θξαηηθέο επηδνηήζεηο ιακβάλνληαη απφ ηνλ ΟΑΑ βάζεη πξνυπνζέζεσλ θαη ζα δηαλέκνληαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ αλάινγα κε ηα εηδηθφηεξα απνηειέζκαηα ηνπ θαζελφο απφ απηνχο, ελψ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα δηεηαηξηθέο ζπλεξγαζίεο ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, εηζηηεξίσλ θιπ. Σέινο, βαζηθή ξχζκηζε ηνπ ππφςε ζρεδίνπ είλαη ε ξεηή ππαγσγή ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ ζην Ν. 3429/2005 πεξί ΓΔΚΟ. Σν ηξίην θεθάιαην ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ. θνπφο ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ, πνπ φπσο θαη ε ελ γέλεη λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία θαηαηείλνπλ ζηελ εμπγίαλζε ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, είλαη λα απνζπκθνξεζνχλ νη θνξείο απφ πξνζσπηθφ πνπ δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κε ην ζχζηεκα ησλ κεηαηάμεσλ θαη πξν παληφο άιινπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηφζν νη κεηαηαζζφκελνη εξγαδφκελνη φζν θαη εθείλνη πνπ ζα παξακείλνπλ ηειηθψο ζηνπο παξαπάλσ θνξείο, θαηά ην πξφηππν ηνπ πξφζθαηνπ Ν. 3891/2010 γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ νκίινπ ΟΔ. Τθίζηαηαη πξφβιεςε γηα ηαρεία θαηάξηηζε Οξγαλνγξάκκαηνο θαη Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη λέσλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ. ην ηέηαξην θεθάιαην αθ ελφο πξνβιέπνληαη πξνζζήθεο ζηνλ παξαπάλσ Ν. 3891/2010 θαη αθ εηέξνπ πεξηιακβάλνληαη νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξνο ςήθηζε λφκνπ. 3

4 ΙΙ. Δπί ησλ άξζξσλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΔΞΤΓΙΑΝΗ ΣΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άξζξν 1 Μεηαζρεκαηηζκόο εηαηξεηώλ Πξνβιέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο θαη εηδηθήο δηαηάμεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ην ππέξηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηερληθννηθνλνκηθή εμπγίαλζε ησλ ΔΘΔΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΔΛ, ΗΑΠ θαη ΣΡΑΜ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο πξνο φθεινο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ. Λακβάλεη ρψξα κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΜΔΛ θαη ηεο ΣΡΑΜ πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.», θαζψο θαη ηεο κίαο κεηνρήο ηεο ΔΘΔΛ πνπ αλήθεη ζην Γήκν Αγ. Ισάλλε Ρέληε ζηνλ ΟΑΑ απηνδηθαίσο, απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε δηαηππψζεσο θαη άλεπ ηηκήκαηνο. Οη ελ ιφγσ κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ κεηαβίβαζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ ή ηέινπο ή άιιεο επηβάξπλζεο γηα νπνηαδήπνηε εηαηξεία. εκεηψλεηαη φηη κε κέξηκλα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο λέαο εηαηξείαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ΔΘΔΛ θαη ΗΛΠΑΠ (ΟΤ Α.Δ.) ζα ιάβεη ρψξα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, νχησο ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ζπκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιηφ ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Αγ. Ισάλλε Ρέληε, ε νπνία κέρξη ηψξα εμαζθαιηδφηαλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΔΘΔΛ. Μεηά ηελ ζπληέιεζε ησλ κεηαβηβάζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, ν ΟΑΑ σο κνλαδηθφο κέηνρνο ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ αζθεί κφλνο ηνπ φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπο. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: (α) Πξνβιέπεηαη πξνζεζκία ελφο έηνπο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, δπλάκεη ηεο 4

5 νπνίαο ζα κεηαβηβαζζεί άλεπ αληαιιάγκαηνο απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζηελ ΑΜΔΛ (ή ηελ Δηαηξεία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ηεο ΑΜΔΛ κε ηελ ΗΑΠ) ην ζχλνιν ηνπ ηξνραίνπ θαη ινηπνχ πιηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε ΑΜΔΛ γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Λακβάλεηαη κέξηκλα νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ηπρφλ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε πηζησηψλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ. (β) Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο πξνο ηελ ΑΜΔΛ (ή ηελ Δηαηξεία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ηεο ΑΜΔΛ κε ηελ ΗΑΠ), ζηαζκψλ θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η ξχζκηζε απηή απνζθνπεί ζην λα παξαζρεζεί ζηελ ΑΜΔΛ (ή ζηελ Δηαηξεία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ηεο ΑΜΔΛ κε ηελ ΗΑΠ) ε δπλαηφηεηα είηε λα εθκεηαιιεπηεί κφλε ηεο ηα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε λα αλαζέζεη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ζε ηξίηνπο κε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: (α) ε ΔΘΔΛ ηίζεηαη ζε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε ηνλ ΗΛΠΑΠ κε απνξξφθεζε ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηελ πξψηε θαη κεηνλνκάδεηαη ζε «ΟΓΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» («ΟΤ»), (β) ε ΑΜΔΛ ηίζεηαη ζε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε ηνλ ΗΑΠ θαη ηελ ΣΡΑΜ κε απνξξφθεζε ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηελ πξψηε θαη κεηνλνκάδεηαη ζε «ΣΑΘΔΡΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» («ΣΑΤ»). Οη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζπγρσλεχζεηο ιακβάλνπλ ρψξα σο αθνινχζσο: Κηλνχληαη απηφκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη πξνο ηνχην ε ιήςε απφθαζεο απφ ηα εηαηξηθά φξγαλα. Οη ηζνινγηζκνί κεηαζρεκαηηζκνχ θαηαξηίδνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, ειέγρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη εγθξίλνληαη απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε. Η ζπγρψλεπζε ζπληειείηαη κε ηελ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία κε ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θάζε εηαηξείαο επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ άξζξνπ 75 ΚΝ 2190/

6 Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ησλ άξζξσλ 68 επ. ηνπ Κ.Ν. 2190/2910, φπσο ηζρχνπλ. Άξζξν 2 Μεηαβίβαζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Φνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη δηεπθνιύλζεηο Όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα, ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνξξνθνχληαη κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηππψζεσλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζήο ηνπο, ζηηο απνξξνθνχζεο ΟΤ θαη ΣΑΤ, αθφκε θαη εάλ δελ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 1. Γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, ζηηο ΟΤ θαη ΣΑΤ, δελ απαηηνχληαη νπνηεζδήπνηε δηνηθεηηθέο άδεηεο, εγθξίζεηο, βεβαηψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθά ή ζρεδηαγξάκκαηα. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή δήισζεο θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. Πξνθεηκέλνπ πεξί νρεκάησλ δελ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ζην φλνκα ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ. Πεξαηηέξσ πξνβιέπνληαη απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο κεηαγξαθήο ησλ αθηλήησλ ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη πιήξεο απαιιαγή ησλ ελ ιφγσ κεηαγξαθψλ απφ θφξνπο, ηέιε ραξηνζήκνπ ή άιιν ηέινο, εηζθνξά ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε Σα δηθαηψκαηα θαη νη ακνηβέο ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, θαη Τπνζεθνθπιάθσλ / Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ γηα φιεο ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο, πξάμεηο ή ζπκθσλίεο πεξηνξίδνληαη ζην 5% ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεχζεσο πξνβιέπεηαη φηη νη ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξεψζεσο πξνζθφκηζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, θαζψο θαη απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα νθεηιέο πξνο Ι.Κ.Α., ή άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 6

7 θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, πξάμεηο θαη ελέξγεηεο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη θαηά λφκνλ ε πξνζθφκηζε ησλ πην πάλσ απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Άξζξν 3 Γηαγξαθή ρξεώλ Δπελδπηηθά πξνγξάκκαηα Απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ινηπά επεξγεηήκαηα Πξνβιέπεηαη φηη ηα ρξέε ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ρξέε ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, δηαγξάθνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο θαη κεηαθέξνληαη σο έρνπλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε αλάιεςε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ησλ ζπρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ απφ ην Γεκφζην. Πξνβιέπεηαη φηη ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ εγθξίλνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ απφ ηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ. Πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ θάζε είδνπο θφξνπο, ηέιε θιπ. ζηηο πεξηπηψζεηο απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο εγγπήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ππέξ ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ γηα ηελ ζχλαςε, δηαθαλνληζκφ θαη εμφθιεζε δαλείσλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΩΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άξζξν 4 Δηαηξείεο Παξνρήο πγθνηλσληαθνύ Έξγνπ (ΔΠΔ) 7

8 ηελ παξ. 1 νξίδεηαη ν ξφινο ηνπ ΟΑΑ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη θαηά βάζε ζηνλ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ φισλ ησλ επίγεησλ θαη ππφγεησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. ηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη φηη ε εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΑΑ γίλεηαη απφ ηηο Δηαηξείεο Παξνρήο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ (ΔΠΔ). Ωο ΔΠΔ νξίδνληαη αθ ελφο ε ΟΤ θαη ε ΣΑΤ θαη αθ εηέξνπ φινη νη ινηπνί πάξνρνη δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ ησλ ΟΣΑ, ησλ ΚΣΔΛ ή θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα ηδξχζεη ζην κέιινλ ν ΟΑΑ. Δμαηξνχληαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ν ΟΔ θαη νη πάξνρνη ζηδεξνδξνκηθνχ έξγνπ. Καζνξίδεηαη ε λνκηθή θχζε ησλ ΔΠΔ. ηελ παξ. 4 πξνβιέπεηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμχ ΟΑΑ θαη ΔΠΔ. Άξζξν 5 Αξκνδηόηεηεο πγθνηλσληαθώλ Φνξέσλ Γείθηεο ιεηηνπξγίαο ηελ παξ. 1 θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΑΑ θαηά ην πξφηππν ηνπ Ν. 2669/1998. Σν πεξηερφκελν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΑΑ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην εάλ πξφθεηηαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο ΔΠΔ γεληθψο ή κε ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ, δειαδή ηελ ΟΤ, ηελ ΣΑΤ θαη ηηο ινηπέο εηαηξείεο πνπ ελδερνκέλσο ηδξχζεη ζην κέιινλ. ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο, ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ: Ο ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζπληνληζκφο παξνρήο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ κε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (επίγεηα θαη ππφγεηα) ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Ο έιεγρνο θαη ε επίβιεςε ησλ ΔΠΔ. Η θαηαλνκή ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζηηο ΔΠΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ν ζπληνληζκφο απηψλ. 8

9 Η αλάζεζε θαη επίβιεςε ζπγθνηλσληαθψλ θαη θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ θαη ΣΡΑΜ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηα έξγα εθηεινχληαη απφ ηελ «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.». Η ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη θπξίσο ν θαζνξηζκφο, ε θαηάξγεζε θαη ε επέθηαζε ησλ γξακκψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ θαη δξνκνινγίσλ, ησλ αθεηεξηψλ, ησλ ηεξκάησλ θαη ησλ ζηάζεσλ θάζε γξακκήο. Η έγθξηζε ηνπ ηχπνπ, ηεο κνξθήο, ηεο ζέζεο, ηεο δηάηαμεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζηεγάζηξσλ ησλ ζηάζεσλ, πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ηηο ΔΠΔ, θαζψο θαη άιινπο θνξείο ή νξγαληζκνχο. Η θαηάξηηζε θαη ν έιεγρνο ησλ πξνγξακκάησλ δξνκνιφγεζεο ησλ κέζσλ δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο. Ο ζρεδηαζκφο ζηαζκψλ κεηεπηβίβαζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ, θαζψο θαη κεηαμχ ηδησηηθψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη δεκφζησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Η κειέηε κέηξσλ πξνηεξαηφηεηαο ησλ δεκφζησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο έλαληη ησλ ινηπψλ νρεκάησλ, ε εηζήγεζή ηνπο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ν νπνίνο εθδίδεη ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή, ζην νδηθφ δίθηπν απφ φπνπ δηέξρνληαη νρήκαηα δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ, ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κέηξσλ θαη κειεηψλ, εγθαηάζηαζεο εηδηθψλ ζεκάλζεσλ δηαρσξηζκνχ ησλ ισξίδσλ απνθιεηζηηθήο θπθινθνξίαο ιεσθνξείσλ απφ ηελ ππφινηπε θπθινθνξία, ζεκάλζεσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο γηα ηηο ιεσθνξεηνισξίδεο, νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ ζεκάλζεσλ ζηηο αθεηεξίεο θαη ζηηο ζηάζεηο, εηδηθψλ δηακνξθψζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο, ηνπνζέηεζεο θαηαθφξπθσλ πιαζηηθψλ θπιίλδξσλ ζηηο δηαζηαπξψζεηο φπνπ εκπνδίδεηαη ε ζηξνθή ησλ ιεσθνξείσλ θαη γεληθά ε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία ησλ 9

10 νρεκάησλ ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ηελ αζθαιή θαη άλεηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. Η ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Υξήζεσλ Γεο, ιφγσ ηεο άκεζεο ή έκκεζεο επίδξαζεο απηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη παξνρή ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνληαη κε ην ππφςε ζρέδην λφκνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ: Η θαηάξηηζε πεληαεηνχο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηνπ ΟΑΑ, θαζψο θαη ε έγθξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ. Η ζχλαςε πκβάζεσλ Παξνρήο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ κε βάζε δείθηεο έξγνπ, θφζηνπο θαη πνηφηεηαο, νη βαζηθνί εθ ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη λνκνζεηηθά. Πξνβιέπεηαη αθφκε ε θαηάξηηζε πξφηππσλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ πνπ εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ νκνίσο κε ππνπξγηθή απφθαζε. Η γλψκε θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο ησλ Ο.Σ.Α. ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ, ζε φζεο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη ηνχην αλαγθαίν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΑΑ γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ελ γέλεη παξερφκελνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. Η ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θνξείο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ, φπσο ηελ ΣΡΑΙΝΟΔ ή άιιεο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο πνπ εθηεινχλ έξγν Πξναζηηαθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηα ΚΣΔΛ, γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπ ελ γέλεη παξερφκελνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, φηη νη Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ ζα εγθαηαζηήζνπλ εληφο πεληαεηίαο απφ ηεο ζέζεσο ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο επηβαηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. 10

11 ηελ παξ. 2 θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ, δει. ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ εηαηξεηψλ ηδξχζεη ζην κέιινλ ν ΟΑΑ. ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη: Η εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή απηνχ απφ ηνλ ΟΑΑ.. Η θαηάξηηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη ε ππνβνιή ηνπο γηα έγθξηζε ζηνλ ΟΑΑ. Η κειέηε, επίιπζε θαη γεληθά αληηκεηψπηζε θάζε πξνβιήκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ παξέρεη θαζεκία απφ απηέο θαη ε εηζήγεζε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηνλ ΟΑΑ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη ηελ επίιπζε γεληθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ζπγθνηλσληαθήο πνιηηηθήο. Η κειέηε, πξνκήζεηα, ζπληήξεζε, επηζθεπή, ρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ηξνραίνπ θαη ινηπνχ πιηθνχ ηνπο ζε ζπκθσλία κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Η αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Άξζξν 6 ύκθσλν επζύλεο Πξνϋπνινγηζκνί Μεραληζκόο επίβιεςεο ην άξζξν 6 πξνβιέπνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ, ηελ απφδνζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ πψιεζε ησλ εηζηηεξίσλ, ηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο ππνπξγνχο γηα ηελ θαηαβνιή πξνο ηνλ ΟΑΑ ηεο δηαθνξάο απφ ηα κεησκέλα εηζηηήξηα πνπ δηθαηνχηαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ θιπ. Μεηαμχ ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ ξπζκίζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη νη αθφινπζεο: 11

12 Κάζε Δηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ ΟΑΑ πξνο έγθξηζε δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ εθκεηάιιεπζεο, ηνλ νπνίν θαηαξηίδεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΟΑΑ θαη κε βάζε ην ηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαη ηε χκβαζε Παξνρήο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ. Σα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΑ θαη ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Σα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ νη θνξείο γηα επελδπηηθφ ζθνπφ, ζα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθψλ ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπο θαη ζα απνζβέλoληαη εηεζίσο ηζφπνζα κε ηηο απνζβέζεηο ηνπ εθάζηνηε επηρνξεγνχκελνπ παγίνπ Θεζπίδεηαη χκθσλν Δπζχλεο: Καηά ην πξφηππν απηφ, ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ θαζψο θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδηφ ηνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ πξνδηαγξάθεη ηα επηδησθφκελα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, νη νπνίεο δελ επηδέρνληαη αχμεζε πέξαλ ηνπ θαζνξηζκέλνπ απνδεθηνχ χςνπο πνπ θαηά κέγηζην κπνξεί λα αλέιζεη ζε πνζφ ίζν κε ην 40% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ Οκίινπ. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην εθπνλείηαη αλά ηξηεηία θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Η Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΑ απφ θνηλνχ κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ νκίινπ, θαηαξηίδνληαο ηξηκεληαίνπο απνινγηζκνχο. Οη απνινγηζκνί ζα ειέγρνληαη θαη βεβαηψλνληαη απφ έλαλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή γηα θάζε εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ νη απνινγηζκνί εκθαλίδνπλ απφθιηζε απφ ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κεγαιχηεξε ηνπ 10% ζε εηήζηα βάζε, νη Γηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ άκεζα ζηελ θαηάξηηζε αλακνξθσκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ αλακνξθσκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ απαγνξεχεηαη ζηνλ ΟΑΑ, ηελ ΟΤ θαη ηελ ΣΑΤ ε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο, ε νπνία δχλαηαη λα επηβαξχλεη 12

13 πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπο. Η κε ζπκκφξθσζε κε ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πνπ εγθξίλεηαη σο αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη ηελ αληίζηνηρε πξνο ηελ απφθιηζε πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ πνπ έρνπλ απνθαζηζζεί γηα ηελ αληίζηνηρε ρξήζε θαζψο θαη ηελ άκεζε εθαξκνγή νπνησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ απνθαζίζεη ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ. πλίζηαηαη ζε θάζε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ εηδηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηα αλσηέξσ. Η επηδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ νκίινπ ζα ιακβάλεηαη απφ ηνλ ΟΑΑ βάζεη ηνπ παξαγφκελνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη δείθηεο έξγνπ. Ο ΟΑΑ θαηαλέκεη ηελ επηδφηεζε ζηηο Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηά ηνπο. Η επηδφηεζε ιακβάλεηαη γηα φζν δηάζηεκα ν Όκηινο παξακέλεη ζπλνιηθά ειιεηκκαηηθφο, αλέξρεηαη κέρξη πνζνζηνχ 40% ηνπ εηήζηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ΟΤ θαη ΣΑΤ εκθαλίζεη απνινγηζηηθά ζε κία ρξήζε πιεφλαζκα, ηφηε ζα ππνρξενχηαη ζε δηαλνκή απηνχ κε ηελ κνξθή κεξίζκαηνο ζηνλ ΟΑΑ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλαζξνηζηεί κε ην ηπρφλ έιιεηκκα ηνπ άιινπ θνξέα θαη λα πξνθχςεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ειιείκκαηνο ηνπ νκίινπ. Με βάζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ειιείκκαηνο θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο επηδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην επφκελν έηνο. Η ππνρξέσζε δηαλνκήο ηνπ πιενλάζκαηνο παχεη λα ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ζπλνιηθά ν φκηινο πξνθχςεη πιενλαζκαηηθφο. Η δηαλνκή απηή επίζεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο γηα φζν δηάζηεκα ν φκηινο αζξνηζηηθά εκθαλίδεη ιεηηνπξγηθφ έιιεηκκα. Σέινο, πξνβιέπεηαη φηη νη Γηνηθήζεηο ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη θάζε θνξά ε πιένλ απνδνηηθή δηαρείξηζε θαη ν πιένλ απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Καη φηη ζηα Οξγαλνγξάκκαηα, πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11, ζα πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ν δηαρσξηζκφο ησλ κνλάδσλ εθάζηνπ θνξέα, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ν ινγηζηηθφο δηαρσξηζκφο θαη ε δηαθξηηή θνζηνιφγεζε 13

14 νπνηνπδήπνηε είδνπο ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ ή άιισλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ηνπο. Άξζξν 7 Τπαγσγή Δηαηξεηώλ Οκίινπ ΟΑΑ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί ΓΔΚΟ Δθζπγρξνληζκόο ιεηηνπξγίαο Οκίινπ ΟΑΑ Πξνβιέπεηαη ξεηψο ε ππαγσγή ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΓΔΚΟ. Πξνβιέπεηαη ε θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλάζεζε ζε ηξίηνπο παληφο είδνπο πξνκεζεηψλ θιπ. θαζψο επίζεο ε αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Δηαηξεηψλ Οκίινπ. Πξνβιέπεηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ ΟΑΑ θαη ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ δπλάκεη ησλ νπνίσλ ν ΟΑΑ ζα δχλαηαη λα αλαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ άιισλ εηαηξεηψλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθδφζεσο, πξνκήζεηαο θαη πψιεζεο εηζηηεξίσλ γηα νξηζκέλα ή / θαη φια ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπο. Με ζπκβάζεηο νπνηαδήπνηε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ αλαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραλνδεγψλ, ειεθηξνδεγψλ θιπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Άξζξν 8 Οξηζκνί Δμαηξεηηθνί ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ πξνζσπηθνύ 14

15 Με ην ηξίην θεθάιαην ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ζεζπίδνληαη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εμνξζνινγηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ. ην παξφλ άξζξν επεμεγνχληαη νη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρέδην λφκνπ, ελψ εηδηθψο ζηελ παξ. 2 εμεγνχληαη νη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηηάζζνπλ ηελ παξνχζα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαζηαθψλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνξείο θαη νη εηαηξείεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Κεθαιαίνπ Ι. Σέινο, δηαηππψλεηαη ξεηψο θαη πξνο απνθπγήλ νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαηηζρχνπλ θάζε αληίζεηεο ή άιιεο, γεληθήο ή εηδηθήο, δηάηαμεο, ζπκθσλίαο, φξνπ ή ξήηξαο, λφκνπ ή θαλνληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έρνπλ ηζρχ λφκνπ, θαλνληζηηθή ή άιιε, ή ζπκβαηηθνχ, ή νξγαληζκνχ ή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή απφθαζεο κεζνιαβεηή ή δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο ή επηρεηξεζηαθήο πξαθηηθήο ή εξγαζηαθήο ζπλήζεηαο ή άιιεο, πάζεο κνξθήο θαη είδνπο, πεγήο δηθαίνπ. Κάζε ξχζκηζε αληίζεηε, άκεζα ή έκκεζα, πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ θαηαξγείηαη, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ζεσξνπκέλσλ σο εηδηθφηεξσλ ζε θάζε πεξίπησζε. Άξζξν 9 Μεηαηάμεηο Πιενλάδνληνο Πξνζσπηθνύ Α Φάζεο ηελ παξ. 1 νξίδεηαη φηη ην Πιενλάδνλ Πξνζσπηθφ Α Φάζεο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν αλέξρεηαη ζε άηνκα, κεηαθέξεηαη ζηνπο Φνξείο Τπνδνρήο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο. ηελ παξ. 2 αλαηίζεηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ε αλαδήηεζε ζέζεσλ ζηνπο Φνξείο Τπνδνρήο. ηελ παξ. 3 ην αξκφδην φξγαλν ηεο θάζε εηαηξείαο αλαθνηλψλεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηνλ θαηάινγν κε ηηο ζέζεηο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Γεληθή 15

16 Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο θαη πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε κεηάηαμεο. ηελ παξ. 4 πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ιεπηνκεξνχο θαηάζηαζεο κε ηνπο πξνο κεηάηαμε ππαιιήινπο. ηελ παξ. 5 νξίδνληαη ηα θξηηήξηα θάιπςεο ησλ ζέζεσλ πνπ ππνδεηθλχεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο. ηελ παξ. 6 θαζνξίδεηαη ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ. ηελ παξ. 7 θαζνξίδεηαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ κεηάηαμε ηνπ εξγαδνκέλνπ. ηελ παξ. 8 νξίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία κεηάηαμεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη θαζνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε αλάιεςεο θαζεθφλησλ ζηελ λέα ζέζε. ηελ παξ. 9 πξνβιέπεηαη φηη φζνη εξγαδφκελνη παξακείλνπλ ζηνπο θνξείο θαη δελ κεηαηαγνχλ ηεθκαίξεηαη φηη απνδέρνληαη ηηο φπνηεο κεηαβνιέο επέιζνπλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπο. ηελ παξ. 10 πξνβιέπεηαη φηη ε δηαδηθαζία ησλ κεηαηάμεσλ κπνξεί λα νινθιεξσζεί θαη απφ ηνπο θνξείο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπληέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ, εάλ δελ έρεη νινθιεξσζεί λσξίηεξα. Άξζξν 10 Μεηαθνξά Πξνζσπηθνύ ζηνπο Νένπο Φνξείο ηελ παξ. 1 πξνβιέπεηαη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ ζα παξακείλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη δελ κεηαηαγνχλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα ζα ζπλδένληαη πιένλ κε ηνπο Νένπο Φνξείο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Κεθαιαίνπ Ι. ηελ παξ. 2 νξίδεηαη φηη θαη κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο Νένπο Φνξείο νη ζρέζεηο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ φ,ηη ίζρπε κέρξη ηελ κεηαθνξά ηνπο, κέρξηο φηνπ θαηαξηηζζνχλ λέα νξγαλνγξάκκαηα, 16

17 θαλνληζκνί εξγαζίαο θαη ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ επφκελσλ άξζξσλ. Άξζξν 11 Οξγαλόγξακκα θαη Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μεηαηάμεηο Πιενλάδνληνο Πξνζσπηθνύ Β Φάζεο ηελ παξ. 1 πξνβιέπεηαη φηη εληφο ελφο κελφο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Κεθαιαίνπ Ι ζα θαηαξηηζζνχλ λέα Οξγαλνγξάκκαηα θαη Καλνληζκνί Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο γηα θάζε Νέν Φνξέα. ηελ παξ. 2 νξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο θαη ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο. ηελ παξ. 3 πξνβιέπνληαη νη αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ φςηλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οξγαλνγξακκάησλ θαη ησλ Καλνληζκψλ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο έληαμεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο ζέζεηο ησλ νξγαλνγξακκάησλ θαη ν ηξφπνο πιήξσζεο ησλ ηπρφλ θελψλ ζέζεσλ. ηελ παξ. 4 νξίδεηαη φηη νη θαλνληζκνί θαη ηα νξγαλνγξάκκαηα δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά ηα πξψηα ηξία έηε απφ ηελ ζέζπηζή ηνπο. ηελ παξ. 5 πξνβιέπεηαη φηη νη Καλνληζκνί Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηα Οξγαλνγξάκκαηα θαηαξγνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ κέρξη ηελ ζέζπηζή ηνπο. ηελ παξ. 6 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάηαμεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο Νένπο Φνξείο ζην πιαίζην ησλ δηεηαηξηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη ζηα επφκελα άξζξα. ηελ παξ. 7 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάηαμεο πξνζσπηθνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, θαη αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 7. 17

18 Άξζξν 12 Ρπζκίζεηο πιινγηθνύ Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ ηελ παξ. 1 πξνβιέπεηαη φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ, ζεζπίδνληαη λέεο ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο θαη θαηαξγνχληαη νη κέρξη ηφηε πθηζηάκελεο ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκένπ λα θαηαξηηζζνχλ λέεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. ηελ παξ. 3 θαζνξίδεηαη ην αληηθείκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηνπο. ηελ παξ. 4 πξνβιέπεηαη φηη είλαη δπλαηή ε ζέζπηζε ησλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ δηα λφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε θαηάξηηζε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ κέζσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. ηελ παξ. 5 νξίδεηαη φηη νη λέεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή ν λφκνο πνπ ζα ζεζπίζεη ηηο ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο θαηά ηα αλσηέξσ θαηαξγνχλ θάζε πξνγελέζηεξε ζπιινγηθή ζχκβαζε θαη φξν νπνηαζδήπνηε πεγήο ηνπ ζπιινγηθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. ηελ παξ. 6 πξνβιέπεηαη πξνζσξηλή απαγφξεπζε πξνζθπγήο ζηελ Γηαηηεζία θαη ηελ Μεζνιάβεζε. ηελ παξ. 7 δηαηππψλεηαη ξεηψο ην θαζεζηψο πνπ ζα δηέπεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηά ηελ ζπληέιεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ. ηελ παξ. 8 νξίδεηαη φηη κεηά ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε φ,ηη ηζρχεη θάζε θνξά. Άξζξν 13 Λνηπά ζέκαηα 18

19 ηελ παξ. 1 νξίδεηαη ην αλψηεξν χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ζπκβάζεσο εξγαζίαο, ελψ ζηελ παξ. 2 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ ξχζκηζε ηπρφλ ιεπηνκεξεηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙΙ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 14 Πξνζζήθε ζην Ν. 3891/2010 Με ηελ παξνχζα δηάηαμε εηζάγεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3891/2010 (ΦΔΚ 188/Α/2010), κε ηελ πξνζζήθε ηέηαξηεο παξαγξάθνπ ζηελ νπνία πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ησλ εηαηξεηψλ ην νκίινπ ΟΔ θαη ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ θαη ηελ απνηξνπή απνθιίζεσλ, κε επζχλε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Η δηνίθεζε θάζε εηαηξίαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο, φπσο έρεη θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14. Η δηνίθεζε θάζε εηαηξίαο θαηαξηίδεη ηξηκεληαίνπο απνινγηζκνχο κέρξη ηελ 20 ε εκέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξηκήλνπ. Κάζε ηξηκεληαίνο απνινγηζκφο ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ Οξθσηφ Διεγθηή/Λνγηζηή. Οη ηξηκεληαίνη απνινγηζκφο καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή/Λνγηζηή ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε θαηάξηηζή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΔΚΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ σο άλσ έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή/Λνγηζηή ν ηξηκεληαίνο απνινγηζκφο εκθαλίζεη απφθιηζε απφ ηνλ 19

20 εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κεγαιχηεξε ηνπ 10% αλαγνκέλνπ ζε εηήζηα βάζε, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ππνρξενχηαη λα πξνβεί άκεζα ζηελ θαηάξηηζε Αλακνξθσκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ. Σν Αλακνξθσκέλν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην παξνπζηάδεη φια ηα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέηξα γηα ηελ επαλαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο εληφο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ αξρηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Άξζξν 15 Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνβιέπνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 16 Έλαξμε ηζρύνο ηνπ λφκνπ. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ 20

21 Αθήνα.../ /2011 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΩΑΛΛΖ ΡΑΓΘΟΤΖ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ &ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΤΑΓΓΔΙΟ ΒΔΛΗΕΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΗΥΑΙΖ ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΡΔΠΠΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΙΟΤΘIΑ - ΣΑΡΗΣΑ ΘΑΣΔΙΖ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΟΤΣΖ ΣΗΛΑ ΚΠΗΡΚΠΗΙΖ 21

22 ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΔΞΤΓΙΑΝΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άξζξν 1 Αλαδηάξζξσζε Γεκνζίσλ Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Μεηαζρεκαηηζκόο εηαηξεηώλ 1. Οη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην λφκν 3852/2010 «Νέα Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης Πρόγραμμα Καλλικράηης» πιελ λήζσλ, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ην γεληθφηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ, αλαδηαξζξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν. Όπνπ ζηνλ παξφληα Νφκν γίλεηαη κλεία ζηνλ «Όκηιν ΟΑΑ» ή ζηηο «Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ» λννχληαη ν ΟΑΑ θαη νη εηαηξείεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 2. Καηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο θαη εηδηθήο δηάηαμεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ην ππέξηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ αθφινπζσλ θνξέσλ εηαηξεηψλ πξνο φθεινο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο κε ηελ παξάιιειε ηερληθννηθνλνκηθή εμπγίαλζή ηνπο, νη εηαηξείεο «ΑΝΩΝΤΜΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΡΜΙΚΩΝ ΛΔΩΦΟΡΔΙΩΝ» κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 31381/002/Β/94/0206 (εθεμήο «ΔΘΔΛ»), «ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΑ ΛΔΩΦΟΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΔΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 99108/098/Β/86/0004 (εθεμήο «ΗΛΠΑΠ»), «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 48261/001/Β/01/0109 (εθεμήο «ΑΜΔΛ»), «ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΙ 22

23 ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΔΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 03151/098/Β/86/0003 (εθεμήο «ΗΑΠ»), θαη «ΣΡΑΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο «ΣΡΑΜ») κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 48374/1ΝΣ/Β/01/0259 κεηαζρεκαηίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 3. Οη κεηνρέο ηεο ΑΜΔΛ πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 24623/001/Β/91/0105 κεηαβηβάδνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απηνδηθαίσο, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε δηαηχπσζεο θαη άλεπ ηηκήκαηνο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΣΙΚΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 99170/098/Β/93/0001 («ΟΑΑ»). Οη κεηνρέο ηεο ΣΡΑΜ πνπ αλήθνπλ ζηελ σο άλσ εηαηξεία «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» κεηαβηβάδνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απηνδηθαίσο, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε δηαηχπσζεο θαη άλεπ ηηκήκαηνο ζηνλ ΟΑΑ. Η κία κεηνρή πνπ θαηέρεη ν Γήκνο Αγ. Ισάλλε Ρέληε ζηελ ΔΘΔΛ κεηαβηβάδεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απηνδηθαίσο, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε δηαηχπσζεο θαη άλεπ ηηκήκαηνο ζηνλ ΟΑΑ. Οη κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ κεηαβίβαζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ ή ηέινπο ή άιιεο επηβάξπλζεο γηα νπνηαδήπνηε εηαηξεία. Μεηά ηελ ζπληέιεζε ησλ κεηαβηβάζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ν ΟΑΑ σο κνλαδηθφο κέηνρνο ησλ ΣΡΑΜ, ΔΘΔΛ θαη ΑΜΔΛ αζθεί κφλνο ηνπ φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ. 4. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: (α) Δληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο, είλαη δπλαηή ε έθδνζε απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, δπλάκεη ηεο νπνίαο κεηαβηβάδνληαη απφ ηελ εηαηξεία «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» πξνο ηελ ΑΜΔΛ ή ζηελ εηαηξεία ηεο πεξ. β ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, άλεπ αληαιιάγκαηνο, ην ζχλνιν ηνπ ηξνραίνπ θαη ινηπνχ πιηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε ΑΜΔΛ γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Με ηελ ελ 23

24 ιφγσ απφθαζε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαη θάζε ζρεηηθφ κε ηελ κεηαβίβαζε ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα θαζψο θαη λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε ζηελ ελ ιφγσ κεηαβίβαζε απφ ηνπο πηζησηέο ηεο «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.», νη νπνίνη δηαηεξνχλ εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο επί ησλ κεηαβηβαζζεζνκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η ελ ιφγσ κεηαβίβαζε απαιιάζζεηαη παληφο θφξνπ, ηέινπο ή άιιεο επηβαξχλζεσο πάζεο θχζεσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ. (β) Η Δηαηξεία «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» δχλαηαη λα παξαρσξεί νπνηεδήπνηε ζηαζκνχο ή / θαη νπνηαδήπνηε άιια πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζηελ ΑΜΔΛ ή ζηελ εηαηξεία ηεο πεξ. β ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο κε ζπκθσλίεο πξνο εθκεηάιιεπζε. 5. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: (α) ε ΔΘΔΛ ηίζεηαη ζε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε ηνλ ΗΛΠΑΠ κε απνξξφθεζε ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηελ πξψηε. Με ηελ ζπληέιεζε ηεο ζπγρψλεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΔΘΔΛ κεηνλνκάδεηαη ζε «ΟΓΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο «ΟΤ»). (β) ε ΑΜΔΛ ηίζεηαη ζε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε ηνλ ΗΑΠ θαη ηελ ΣΡΑΜ κε απνξξφθεζε ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηελ πξψηε. Με ηελ ζπληέιεζε ηεο ζπγρψλεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΑΜΔΛ κεηνλνκάδεηαη ζε «ΣΑΘΔΡΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο «ΣΑΤ»). 6. Οη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζπγρσλεχζεηο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ησλ άξζξσλ 68 επ. ηνπ Κ.Ν. 2190/2910, φπσο ηζρχνπλ, κε ηηο αθφινπζεο παξεθθιίζεηο: (α) Η δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο θηλείηαη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ρσξίο λα απαηηείηαη πξνο ηνχην ε ιήςε απφθαζεο απφ νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ φξγαλν ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ εηαηξεηψλ ή νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε απφ νπνηαδήπνηε αξρή. (β) Οη Ιζνινγηζκνί Μεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Ν. 2166/1993 θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο κε εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ 24

25 νπνηαδήπνηε εκεξνκελία ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κέρξη ηελ (γ) Οη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.), ζηηο νπνίεο ππάγνληαη νη Φνξείο, ζπληάζζνπλ ηελ έθζεζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 Ν. 2166/1993 ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ κε βάζε ηνπο αλσηέξσ Ιζνινγηζκνχο Μεηαζρεκαηηζκνχ, κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο εθάζηνηε Γ.Ο.Τ. Οη ελ ιφγσ εθζέζεηο εγθξίλνληαη νξηζηηθά απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ εηαηξεηψλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπο. (δ) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαηαξηίδεηαη πξάμε ζπγρψλεπζεο, ε νπνία έρεη ην πεξηερφκελν ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 69 Κ.Ν. 2190/1920, φπσο απηφο ηζρχεη, θαη θαηαρσξίδεηαη ακειιεηί θαη ρσξίο έιεγρν ζην αξκφδην γηα θάζε κεηαζρεκαηηδφκελε εηαηξεία Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη δεκνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζην Φ.Δ.Κ. Με ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζπληειείηαη ε ζπγρψλεπζε θαη επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ άξζξνπ 75 ΚΝ 2190/1920. (ε) Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ηνπ Ν. 2190/1920, ζην κέηξν πνπ δελ είλαη αληίζεηεο πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 7. Μεηά ηελ ζπληέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη αξκνδηφηεηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αζθνχληαη σο εμήο: (α) απφ ηελ ΟΤ κε ηα κέζα νδηθήο κεηαθνξάο (ζεξκηθά ιεσθνξεία, ειεθηξνθίλεηα ιεσθνξεία ηξφιιεπ θαη ινηπά κέζα νδηθήο κεηαθνξάο), (β) απφ ηελ ΣΑΤ κε ηα (επίγεηα θαη ππφγεηα) κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο (αζηηθνί ζηδεξφδξνκνη, ηξνρηφδξνκνη ηξακ θαη ινηπά κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο), θαη (γ) απφ ηηο ινηπέο Δ.Π..Δ. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 8. Σα εηαηξηθά φξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη θαηά ην παξφλ άξζξν ιακβάλνπλ θάζε απαξαίηεην κέηξν πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ νη θαηαζηαηηθέο ξπζκίζεηο ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ ζηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηέο ηνπο. 25

26 9. Οπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηηο ελέξγεηεο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ δελ εθαξκφδνληαη, εθ φζνλ είλαη αληίζεηεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Άξζξν 2 Μεηαβίβαζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Φνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη δηεπθνιύλζεηο 1. Όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα, ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνξξνθνχληαη κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηππψζεσλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζήο ηνπο, ζηηο απνξξνθνχζεο ΟΤ θαη ΣΑΤ, αθφκε θαη εάλ δελ πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ ηεο παξ. 6 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, ζηηο ΟΤ θαη ΣΑΤ, δελ απαηηνχληαη νπνηεζδήπνηε δηνηθεηηθέο άδεηεο, εγθξίζεηο, βεβαηψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθά ή ζρεδηαγξάκκαηα. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή δήισζεο θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. Πξνθεηκέλνπ πεξί νρεκάησλ δελ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ζην φλνκα ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ ηεο παξ. 6 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ή ην Καηαζηαηηθφ δελ πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα ησλ αθηλήησλ θαη ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηηο ΟΤ θαη ΣΑΤ, θαηαρσξείηαη ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ / θηεκαηνινγηθά θχιια απφζπαζκα ηεο ελ ιφγσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ζην νπνίν κλεκνλεχνληαη ηα ζηνηρεία απηά. Δάλ νη απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο έρνπλ ηίηινπο θπξηφηεηαο αθηλήησλ ή ζχζηαζεο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ κεηαγξαθεί ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ / θηεκαηνινγηθά θχιια, νη ΟΤ θαη ΣΑΤ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε κεηαγξαθή απηψλ ζην φλνκά ηνπο. Καλέλαο θφξνο, ηέινο ραξηνζήκνπ ή άιιν ηέινο, εηζθνξά ή δηθαίσκα ππέξ 26

27 ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε δελ νθείιεηαη απφ ηνπο θνξείο πνπ απνξξνθνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ηηο ΟΤ θαη ΣΑΤ γηα νπνηαδήπνηε κεηαγξαθή πνπ αθνξά ζηελ δηαδνρή ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ ζηελ ζέζε ησλ θνξέσλ πνπ απνξξνθνχληαη ζηα νηθεία βηβιία / θηεκαηνινγηθά θχιια. 3. Σν Καηαζηαηηθφ, ε εηζθνξά θαη κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνξξνθνχληαη θαηά ην άξζξν 1, θάζε ζρεηηθή πξάμε ή ζπκθσλία πνπ αθνξά ηελ εηζθνξά ή κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ή άιισλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη θάζε εκπξάγκαηνπ ελνρηθνχ ή άιινπ δηθαηψκαηνο, νη κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ, νη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ θαηά ην άξζξν 1, ε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ, φπσο πξνθχπηεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε, ζπκθσλία ή πξάμε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγρψλεπζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ, ε δεκνζίεπζε απηψλ ζην ηεχρνο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ε κεηαγξαθή ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ησλ νηθείσλ Τπνζεθνθπιαθείσλ / Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ πάζεο θχζεσο απαιιάζζνληαη παληφο θφξνπ, ηέινπο, ηέινπο ραξηνζήκνπ ή άιινπ ηέινπο, εηζθνξάο ή δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηξίησλ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ακνηβέο ησλ Τπνζεθνθπιάθσλ / Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ γηα φιεο ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο, πξάμεηο ή ζπκθσλίεο αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 5% ησλ εθάζηνηε πξνβιεπνκέλσλ. 4. Δμαηξεηηθψο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεχζεσο νη ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξεψζεσο πξνζθφκηζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, θαζψο θαη απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα νθεηιέο πξνο Ι.Κ.Α., ή άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, πξάμεηο θαη ελέξγεηεο, γηα ηηο νπνίεο 27

28 απαηηείηαη θαηά λφκνλ ε πξνζθφκηζε ησλ πην πάλσ απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Άξζξν 3 Γηαγξαθή ρξεώλ - Δπελδπηηθά πξνγξάκκαηα Απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Λνηπά επεξγεηήκαηα 1. Σα ρξέε ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ρξέε ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, δηαγξάθνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο θαη κεηαθέξνληαη σο έρνπλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δηδηθφηεξα θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ εηαηξεηψλ, ην Διιεληθφ Γεκφζην, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλαιακβάλεη ην ππφινηπν ηνπ πθηζηάκελνπ νθεηιφκελνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (θεθάιαην θαη ηνθνρξενιχζην) ησλ εηαηξεηψλ. 2. Σα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ εγθξίλνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ απφ ηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηηο πεγέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ. 3. Οη απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, ηέινο ραξηνζήκνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη θαη γηα ρξέε ησλ θνξέσλ πνπ απνξξνθνχληαη, ηα νπνία είραλ δεκηνπξγεζεί θαηά ην πξν ηεο νινθιεξψζεσο ηεο ζπγρσλεχζεσο δηάζηεκα θαη δελ είραλ πξνεγνπκέλσο θεθαιαηνπνηεζεί. 4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα παξέρεηαη ε εγγχεζε ή αληεγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ππέξ ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο γηα ηε ζχλαςε, θαηάξηηζε, αλάιεςε, δηαθαλνληζκφ ή εμφθιεζε δαλείσλ θαη πάζεο θχζεσο πηζηψζεσλ ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 28

29 ΟΡΓΑΝΩΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αξζξν 4 Δηαηξείεο Παξνρήο πγθνηλσληαθνύ Έξγνπ (ΔΠΔ) 1. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο, θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ησλ κέζσλ (επίγεησλ θαη ππφγεησλ) καδηθήο κεηαθνξάο ζηελ πεξηνρή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο Νφκνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΑΑ. 2. (α) Η εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΑΑ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (ζεξκηθά ιεσθνξεία, ειεθηξνθίλεηα ιεσθνξεία - ηξφιιευ, αζηηθνί ζηδεξφδξνκνη, ηξνρηφδξνκνη ηξακ - κεηξφ) δηελεξγείηαη απφ ηηο Δηαηξείεο Παξνρήο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ (ΔΠΔ). ΔΠΔ θαηά ηνλ παξφληα Νφκν είλαη ε εηαηξεία «Οδηθέο πγθνηλσλίεο Α.Δ.» (ΟΤ) θαη ε εηαηξεία «ηαζεξέο πγθνηλσλίεο Α.Δ.» (ΣΑΤ)», θαζψο θαη φινη νη πάξνρνη δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξέσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εθηεινχλ ζπγθνηλσληαθφ έξγν θαη ησλ Κνηλψλ Σακείσλ Δίζπξαμεο Λεσθνξείσλ (ΚΣΔΛ), θαζψο επίζεο θαη θάζε εηαηξεία πνπ ζα ηδξπζεί απφ ηνλ Ο.Α..Α. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ αα' θαη ββ' ηεο πεξίπησζεο θβ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ή νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα πνπ ζα παξέρεη ζην κέιινλ έξγν δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ. (β) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (Ο..Δ.) θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ. Η εηαηξεία «ΣΡΑΙΝΟΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΒΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΣΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο «ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ.») θαη γεληθψο νη πάξνρνη ζηδεξνδξνκηθνχ έξγνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Ο.Α..Α. σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ εθηειείηαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ απφ ηνλ Πξναζηηαθφ ηδεξφδξνκν. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη επίζεο ζηηο εηαηξείεο ππνδνκήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ινηπνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο. (γ) Οη ΔΠΔ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ππεξεηνχλ ζθνπνχο θνηλήο σθέιεηαο, ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, ζπληνλίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ ΟΑΑ θαη δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Η επσλπκία θαη θάζε δηαθξηηηθφ ζηνηρείν ησλ ΔΠΔ απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εηαηξηθή επσλπκία, ζήκα ή δηαθξηηηθφο ηίηινο νπνηνπδήπνηε άιινπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. 3. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ν ΟΑΑ ζπκβάιιεηαη κε ηηο ΔΠΔ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Άξζξν 5 Αξκνδηόηεηεο πγθνηλσληαθώλ Φνξέσλ 29

30 Γείθηεο ιεηηνπξγίαο 1. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΑΑ πεξηιακβάλνληαη: α. Ο ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζπληνληζκφο παξνρήο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ κε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (επίγεηα θαη ππφγεηα) ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. β. Ο έιεγρνο θαη ε επίβιεςε ησλ ΔΠΔ. γ. Η θαηαλνκή ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζηηο ΔΠΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ν ζπληνληζκφο απηψλ. δ. Η αλάζεζε θαη επίβιεςε ζπγθνηλσληαθψλ θαη θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ θαη ΣΡΑΜ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηα έξγα εθηεινχληαη απφ ηελ «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.». ε. Η ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη θπξίσο ν θαζνξηζκφο, ε θαηάξγεζε θαη ε επέθηαζε ησλ γξακκψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ θαη δξνκνινγίσλ, ησλ αθεηεξηψλ, ησλ ηεξκάησλ θαη ησλ ζηάζεσλ θάζε γξακκήο. ζη. Η έγθξηζε ηνπ ηχπνπ, ηεο κνξθήο, ηεο ζέζεο, ηεο δηάηαμεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζηεγάζηξσλ ησλ ζηάζεσλ, πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ηηο ΔΠΔ, θαζψο θαη άιινπο θνξείο ή νξγαληζκνχο. Οη πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο ζηάζεσλ, ζηαζκαξρείσλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε απφ ηνλ ΟΑΑ ή ηηο ΔΠΔ, ζηάζεσλ, ζηεγάζηξσλ, ζηαζκαξρείσλ, επνπηείσλ, εθδνηεξίσλ εηζηηεξίσλ, θνπβνπθιίσλ αλακνλήο νδεγψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ΟΑΑ, δελ απαηηείηαη άιιε πξνεγνχκελε έγθξηζε ή άδεηα απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ηνπο Γήκνπο ή άιιε Γεκφζηα Αξρή. ε πεξίπησζε πνπ άιινη θνξείο ή νξγαληζκνί ζηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ ΟΑΑ ζηάζεηο θαη αθεηεξίεο εγθαζηζηνχλ ζηέγαζηξα, εθηφο ηεο αλαθεξφκελεο σο άλσ έγθξηζεο ηνπ ηχπνπ, ηεο κνξθήο θαη ηεο δηάηαμεο απηψλ απαηηείηαη επηπιένλ πξνεγνχκελε άδεηα εγθαηάζηαζεο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΟΑΑ. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ απφ ηνλ θνξέα πνπ εγθαζηζηά ην ζηέγαζηξν απαηηείηαη λέα έγθξηζε απφ ηνλ ΟΑΑ. δ. Η θαηάξηηζε θαη ν έιεγρνο ησλ πξνγξακκάησλ δξνκνιφγεζεο ησλ κέζσλ δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο. ε. Ο ζρεδηαζκφο ζηαζκψλ κεηεπηβίβαζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ, θαζψο θαη κεηαμχ ηδησηηθψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη δεκφζησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. ζ. Η κειέηε κέηξσλ πξνηεξαηφηεηαο ησλ δεκφζησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο έλαληη ησλ ινηπψλ νρεκάησλ, ε εηζήγεζή ηνπο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ν νπνίνο εθδίδεη ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. η. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή, ζην νδηθφ δίθηπν απφ φπνπ δηέξρνληαη νρήκαηα δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ, ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κέηξσλ θαη κειεηψλ, εγθαηάζηαζεο εηδηθψλ ζεκάλζεσλ δηαρσξηζκνχ ησλ ισξίδσλ απνθιεηζηηθήο θπθινθνξίαο ιεσθνξείσλ απφ ηελ ππφινηπε θπθινθνξία, ζεκάλζεσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο γηα ηηο ιεσθνξεηνισξίδεο, νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ ζεκάλζεσλ ζηηο αθεηεξίεο θαη ζηηο ζηάζεηο, εηδηθψλ δηακνξθψζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο, ηνπνζέηεζεο θαηαθφξπθσλ πιαζηηθψλ θπιίλδξσλ ζηηο δηαζηαπξψζεηο φπνπ εκπνδίδεηαη ε ζηξνθή ησλ ιεσθνξείσλ θαη γεληθά ε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 30

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Δπώνςμο: ΠΑΛΑΣΟ Όνομα: ΥΡΗΣΟ Όνομα παηέπα: ΑΘΑΝΑΙΟ Όνομα μηηέπαρ: ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Σόπορ γέννηζηρ: ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟ ΛΑΡΙΑ Ημ/νια Γέννηζηρ: 02/12/1967 Οικ/κη Καηάζηαζη: ΔΓΓΑΜΟ (2) ΠΑΙΓΙΑ Γ/νζη Καηοικίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΝΣΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΥΡΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΒΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ πληαθηηθή Οκάδα πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Παλαγηψηεο Αλαζηφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Ησάλλεο Εαθεηξφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Αλάξγπξνο Καξιάθηεο ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ Σν Κ.Δ.Π.Π. θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα