Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335"

Transcript

1 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ, Δξγ/θφο πλεξγάηεο Έηνο 2010

2 Πξφινγνο - Δπραξηζηίεο Ζ κειέηε καο ηνχηε εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο άζθεζεο ζην κάζεκα Πξαγκαηνγλσκνζχλεο κε ζέκα ηηο θαη θαιχπηεη ηελ έλλνηα ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Πνιηθήο Γηθνλνκίαο δειαδή, ην απνδεηθηηθφ κέζν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. πγθεθξηκέλα επηθεληξσζήθακε ζηελ νξζή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηάζε ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο φπνηεο ππνζέζεηο ηνπ αλαζέηνληαη, γηα λα αληεπεμέιζεη ζην δηθαζηήξην. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θ. ηάκν ππξίδσλ, γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηα επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα πνπ βνήζεζαλ ζηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δθπ/θφ θ. Γηψξγν Σζαθαηάξα γηα ην πνιχηηκν πιηθφ πνπ κνπ παξείρε.

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ - ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΗΑΓΧΓΖ 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΚΛΟΓΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΟΗΔ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΚΖΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΤΝΣΑΞΖ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΓΗΟΡΗΜΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΧΝ ΠΑΡΑΗΣΖΔΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΧΝ ΠΟΗΟΗ ΓΔΝ ΓΗΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΆΡΘΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΔΚΛΟΓΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΟΡΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ. ΆΡΘΡΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ. ΆΡΘΡΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ. ΆΡΘΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΡΚΗΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΧΝ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΔ Ζ ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΧΝ ΟΡΗΜΔΝΑ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΥΟΤΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΑΛΛΑ; ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΟΡΗΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ, ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ Ζ ΥΡΖΖ ΟΡΗΜΔΝΧΝ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ; ΝΔΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ 25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΑΜΟΗΒΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΜΟΗΒΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΧΝ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ο ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ 29 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΓΡΑΦΟΛΟΓΗΑ. 31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΔΗΑΓΧΓΖ-ΚΟΠΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΘΔΝΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΑΓΟΤΧΝ 39 Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 3 απφ 92

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 8.5 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΑΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΘΔΣΧ ΠΑΡΔΜΒΑΗΝΟΤΧΝ ΓΗΚΟΓΡΑΦΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΠΟΡΗΜΑ 48 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΈΚΘΔΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ 49 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ 75 TΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ 75 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΔ 89 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΠΖΓΔ 91 Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 4 απφ 92

5 Κεθάιαην 1 Κεθάιαην Εισαγωγή Σν έξγν ηνπ δηθαζηή ζπλίζηαηαη ζηελ νξζή απνλνκή δηθαηνζχλεο. Καηά ζπλέπεηα, ν δηθαζηήο πνπ θαιείηαη λα απνθαλζεί ζε κία ππφζεζε ζα πξέπεη λα έρεη βεβαηφηεηα πεξί ηεο νξζφηεηαο ηεο θξίζεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηβάιεη κε ηελ απφθαζή ηνπ ηα έλλνκα ζπκθέξνληα πνπ ρξεηάδνληαη δηθαζηηθή πξνζηαζία θαη λα θαζνξίζεη δίθαηα ηελ ηχρε ηεο έλδηθεο δηαθνξάο. Τπάξρνπλ σζηφζν πεξηπηψζεηο, φπνπ ν ζρεκαηηζκφο ηεο δηθαληθήο θξίζεο, δε κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε αζθάιεηα, δηφηη δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζεκάησλ θαη ζπλαθφινπζα ε ζσζηή εθηίκεζε ηνπ πξνζαρζέληνο πιηθνχ. Καη απηφ, επεηδή ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππφζεζεο απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο ηέρλεο θαη επηζηήκεο, ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαζέηεη ν δηθαζηήο. Σέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο είλαη, ελδεηθηηθά, απηέο πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα κεραληθήο, ηαηξηθήο, κεραλνινγηθήο, ινγηζηηθήο θαη γξαθνινγηθήο θχζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην άξζξν 368 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο παξέρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζην δηθαζηή λα δηνξίζεη είηε απηεπαγγέιησο είηε κε βάζε ζρεηηθφ αίηεκα θάπνηνπ δηαδίθνπ, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξαγκαηνγλψκνλεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, ππέξ ηεο δίθεο ε αζθαιήο δηάγλσζε ηεο αιήζεηαο ησλ ζεκάησλ ηεο έλδηθεο δηαθνξάο θαη Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 5 απφ 92

6 Κεθάιαην 1 ζπλαθφινπζα λα δηαηάμεη ηελ επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο, θαη άξζξν 254 ΚΠνιΓ, έσο φηνπ πξνζθνκηζηεί ε ζρεηηθή έθζεζε απφ ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα. Δληνχηνηο, ην Γηθαζηήξην νθείιεη λα πξνβεί ζην δηνξηζκφ πξαγκαηνγλψκνλα, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 368 ΚΠνιΓ, φηαλ απηφ δεηεζεί απφ θάπνην δηάδηθν θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δήηεκα πνπ ρξήδεη εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ. Ο πξαγκαηνγλψκνλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ απνθηά κε ην δηνξηζκφ ηνπ ηελ ηδηφηεηα ηνπ βνεζνχ ηνπ δηθαζηή θαη ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο θαη ηε ζχληαμε θαη πξνζθφκηζε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο επί ησλ δεηεκάησλ γηα ηα νπνία δηεμήγαγε ηελ έξεπλά ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή λα παξαιείςεη λα εθηειέζεη θάπνηα απφ απηά, εθηφο θη αλ ζπληξέρεη δηθαηνινγεκέλε αηηία. Δληνχηνηο, πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο ελέξγεηαο, ν πξαγκαηνγλψκνλαο απαηηείηαη λα νξθηζηεί, ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εθδηθάδεη ηελ ππφζεζε, φηη ζα εθηειέζεη επζπλείδεηα ηα θαζήθνληά ηνπ. Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο απνηειεί απηνηειέο απνδεηθηηθφ κέζν, ην νπνίν θαη εθηηκάηαη ειεχζεξα απφ ην δηθαζηήξην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ άιισζηε, ζηελ πεξίπησζε εζθαικέλεο εθηίκεζεο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα δελ αθνινπζεί αθπξφηεηα ηεο γλσκνδφηεζήο ηνπ, θαζψο απφθεηηαη ζην ίδην ην δηθαζηήξην λα πξνζδψζεη ηεο έθζεζεο, ηελ απνδεηθηηθή βαξχηεηα πνπ απηφ ζα θξίλεη. Δκείο σο Οξθσηνί - Γηθαζηηθνί Πξαγκαηνγλψκνλεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, παξέρνπκε ππεξεζίεο θαη ζε ηδηψηεο φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, βηνκεραλίεο, ηερληθέο εηαηξείεο, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θ.ι.π. Δλεκεξσλφκαζηε δηαξθψο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζην ρψξν καο είηε σο εηζεγεηέο είηε σο ζπκκεηέρνληεο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ άςνγε νξγάλσζή καο εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε απηνςία θαη παξέρεη ηελ απφιπηε εκπηζηνζχλε γηα ηελ εμέιημε θαη πνξεία ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνζέζεσλ. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 6 απφ 92

7 Κεθάιαην 1 Κίλδπλνη κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ιαλζαζκέλε κειέηε, θαθνηερλία, αλζξψπηλε ακέιεηα, θπζηθά θαηλφκελα (ζεηζκφο, πιεκκχξα, θ.ι.π), θσηηά, θινπή, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θ.α. θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα πιηθέο δεκηέο, ζσκαηηθέο βιάβεο, ζάλαην θ.ι.π. Δκείο απαληάκε εκπεξηζηαησκέλα ζρεηηθά κε ηνπο ππάξρνληεο ή πηζαλνχο θηλδχλνπο θαζψο θαη κε ηελ πξφιεςε ή ηελ αλάιεςε ηνπο, δηαζαθελίδνληαο ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα γηα θάζε ελδερφκελε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε αζθαιηζκέλε πεξηνπζία. Δξεπλνχκε θαη βεβαηψλνπκε ηελ αηηία γέλεζεο θαη ην κεραληζκφ ηεο δεκηάο θαη απνηηκάκε ην θφζηνο απνθαηάζηαζήο ηεο. Παξαθνινπζνχκε ηε κέζνδν θαη εμέιημε ηεο απνθαηάζηαζεο, ειέγρνπκε ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη κεηά ην πέξαο ή θαη λσξίηεξα ηεο απνθαηάζηαζεο, ζπληάζζνπκε αλαιπηηθή έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Σν έξγν καο δηαθέξεη απφ ηελ εκπεηξηθή εθηίκεζε ιφγσ επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη αλαιφγνπ πηπρίνπ. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 7 απφ 92

8 Κεθάιαην 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Δθινγή πξαγκαηνγλψκνλα 2.1 Δηζαγσγή Σν ΣΔΔ δηαηεξεί αλνηρηφ θαηάινγν πξαγκαηνγλσκφλσλ, ζηνλ νπνίνλ ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνζδήπνηε Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ην επηζπκεί, κεηά απφ αίηεζή ηνπ, εθηφο απφ ηα νκφηηκα κέιε ηνπ ΣΔΔ. Ο κεραληθφο ν νπνίνο νξίδεηαη πξαγκαηνγλψκνλαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ απφ ηνλ θαηάινγν πξαγκαηνγλσκφλσλ. Πξαγκαηνγλψκνλαο κπνξεί λα νξηζζεί ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο θαη εθηφο θαηαιφγνπ, φηαλ ην απαηηεί ε ηδηνκνξθία ηνπ πξνο εμέηαζε ζέκαηνο, απφ ηα κέιε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη κνλίκσλ επηηξνπψλ ηνπ ΣΔΔ θαη απφ δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο κε ηδηαίηεξε εκπεηξία. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη ε αλάζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο απφ ην ΣΔΔ, είλαη: α. Σν αληηθείκελν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. β. Ο αξηζκφο ησλ πξαγκαηνγλσκνζπλψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν θάζε ζπλάδειθνο (πξνηηκνχληαη απηνί πνπ έρνπλ θάλεη ιηγφηεξεο). γ. Ο αξηζκφο κεηξψνπ ΣΔΔ (πξνηηκνχληαη νη αξραηφηεξνη ). Σα παξαπάλσ θξηηήξηα παξαθάκπηνληαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ δειαδή απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία. 2.2 Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα αζθήζεη θάπνηνο ην επάγγεικα ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα νχηε ηππνπνίεζε ζηελ κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη κηα έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Κάπνηνο δειψλεη ζηελ Δθνξία φηη ζα αζθήζεη ην επάγγεικα θαη ακέζσο κεηά κπνξεί λα μεθηλήζεη λα ην εμαζθεί ρσξίο θαλέλαλ Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 8 απφ 92

9 Κεθάιαην 2 έιεγρν απφ πνπζελά γηα ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ψζηε ην έξγν ηνπ λα είλαη έξγν θχξνπο θαη αδηακθηζβήηεην. Δηζη, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη είλαη απφιπηε αλάγθε ε δεκηνπξγία Ηλζηηηνχηνπ ή Δπηκειεηεξίνπ θαηά ηα πξφηππα ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ αιιά θαη απηά ησλ ΖΠΑ ψζηε ην θχξνο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα λα απνθαηαζηαζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα απνηειέζεη πφιν έιμεο αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ κε ζχγρξνλα κέζα λα εμαζθήζνπλ απηφ ην ηδηαίηεξα ζθιεξφ αιιά θαη απφιπηα ελδηαθέξνλ επάγγεικα. Οη πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα εμαξηψληαη απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ζα εμεηδηθεπηεί. Καηά ηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο κηαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηηο νπνίεο εάλ δελ έρεη ν ίδηνο ηφηε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επξχ δίθηπν ζπλεξγαηψλ απφ ηνπο νπνίνπο ζα πξνζιάβεη ηνλ θαηάιιειν γηα λα ηνλ βνεζήζεη ζην έξγν ηνπ. Δηζη, ε εξγαζία ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα εκπεξηέρεη θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν ησλ αλζξψπσλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ηνπο νπνίνπο ζα θαιέζεη γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ ζην έξγν ηνπ. Υσξίο εμαίξεζε, φινη νη πξαγκαηνγλψκνλεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ : ηθαλφηεηα λα γξάθνπλ ζσζηά ψζηε λα εθθξάδνπλ κε κεζνδηθφηεηα ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη παξάιιεια λα έρνπλ αμηνπξεπή θαη πεηζηηθή παξνπζία ζην Γηθαζηήξην εάλ θαη φηαλ θιεζνχλ ζαλ κάξηπξεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ έθζεζε πνπ ζπλέηαμαλ λα δηαζέηνπλ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ απξφζθνπηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο είηε κε ηνπο πειάηεο ηνπο είηε κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο (πειάηεο ησλ πειαηψλ ηνπο) ε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ηεο θνηλήο ζπλέληεπμεο ηχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο Δλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδαο, ν θνο Γεκήηξηνο Κνληνκελάο, Πξφεδξνο ηεο Δλσζεο, κεηαμχ άιισλ απάληεζε φηη 'είκεζα ζε ειεύζεξε αγνξά, ε θάζε εηαηξεία επηιέγεη ηνπο πξαγκαηνγλώκνλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Απηό ζπλέβαηλε, απηό ζπκβαίλεη θαη απηό πηζηεύσ ζα ζπκβαίλεη δελ ππάξρεη θάπνηα αξρή, ε νπνία λα αζρνιείηαη κε Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 9 απφ 92

10 Κεθάιαην 2 απηά ηα πξάγκαηα, λα ιεεη ζα βάινπκε απηόλ, ζα βάινπκε ηνλ άιιν. Η θάζε εηαηξεία είλαη ειεύζεξε λα επηιέμεη ηνπο πξαγκαηνγλώκνλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 2.3 Πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο Ζ ζπκπιήξσζε ησλ απνδείμεσλ κε ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο ελαπφθεηηαη ζηελ θπξηαξρηθή θαη κε ειεγρφκελε αλαηξεηηθψο θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, ην νπνίν εθηηκά ειεπζέξσο ηελ αλάγθε ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ απνδεηθηηθνχ απηνχ κέζνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο δεηήζεη ηε δηεμαγσγή πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ρξεηάδνληαη ηδηάδνπζεο γλψζεηο επηζηήκεο ή ηέρλεο, νπφηε νθείιεη λα δηνξίζεη πξαγκαηνγλψκνλα ή πξαγκαηνγλψκνλεο. πλεπψο, αλ δελ ππάξρεη παξαδνρή ηνπ δηθαζηεξίνπ φηη πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλνπλ αληηιεπηά ηδηάδνπζεο γλψζεηο επηζηήκεο ή ηέρλεο, ε απφξξηςε, ξεηψο ή ζησπεξψο, αηηήκαηνο ηνπ δηαδίθνπ γηα ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο δελ δεκηνπξγεί ιφγν αλαίξεζεο θαηά ην άξζξν 559 ΚΠνιΓ χληαμε πηλάθσλ πξαγκαηνγλψκνλα Ο πίλαθαο πξαγκαηνγλσκφλσλ ζπληάζζεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλνπλ ππαιιήινπο θαη ζηε πεξίπησζή ησλ Μεραληθψλ απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, ην νπνίν εθ ζπζηήκαηνο απνζηέιιεη φια ηα κέιε ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ. Ο Γηθαζηήο πνπ αλαιακβάλεη λα ζπληάμεη ηνπο πίλαθεο ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ιίγνη δηαζέζηκνη ζηε θάζε εηδηθφηεηα (πρ. Πξσηνδηθείν Νεάπνιεο), ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο ή ζε πεξίπησζε πιεζψξαο ππνςεθίσλ θάλεη κηα ηπραία επηινγή ή κηα αλαθπθινχκελε αλά έηνο επηινγή ή φ,ηη θαηά ηε θξίζε ηνπ θαιχηεξν ζεσξεί. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 10 απφ 92

11 Κεθάιαην Γηνξηζκφο πξαγκαηνγλσκφλσλ Σν δήηεκα ηνπ δηνξηζκνχ πξαγκαηνγλψκνλα ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ θάπνην δηάδηθν ην δηθαζηήξην κπνξεί λα ην απνξξίςεη ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζηελ πξνβνιή θάπνηνπ εηδηθνχ ιφγνπ. Σν έξγν ηνπ δηθαζηή ζπλίζηαηαη ζηελ νξζή απνλνκή δηθαηνζχλεο. Καηά ζπλέπεηα, ν δηθαζηήο πνπ θαιείηαη λα απνθαλζεί επί κηαο ππφζεζεο ζα πξέπεη λα έρεη βεβαηφηεηα πεξί ηεο νξζφηεηαο ηεο θξίζεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηβάιεη κε ηελ απφθαζή ηνπ ηα έλλνκα ζπκθέξνληα πνπ ρξήδνπλ δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη λα θαζνξίζεη δηθαηνθξαηηθά ηελ ηχρε ηεο έλδηθεο δηαθνξάο. Τπάξρνπλ σζηφζν πεξηπηψζεηο, φπνπ ν ζρεκαηηζκφο ηεο δηθαληθήο θξίζεο επί ηεο εθδηθαδφκελεο ππφζεζεο, δελ κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε αζθάιεηα, δηφηη δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεηεκάησλ θαη ζπλαθφινπζα ε αζθαιήο εθηίκεζε ηνπ πξνζαρζέληνο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ. Καη απηφ, επεηδή ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππφζεζεο απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο ηέρλεο θαη επηζηήκεο, ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ εθ ησλ πξαγκάησλ λα δηαζέηεη ν δηθαζηήο. Σέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο είλαη, ελδεηθηηθά, απηέο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ηαηξηθήο, κεραλνινγηθήο, ινγηζηηθήο θαη γξαθνινγηθήο θχζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην άξζξν 368 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο παξέρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζην δηθαζηή λα δηνξίζεη, είηε απηεπαγγέιησο είηε κε βάζε ζρεηηθφ αίηεκα θάπνηνπ δηαδίθνπ, έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο πξαγκαηνγλψκνλεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, ζε βάξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο δίθεο, ε αζθαιήο δηάγλσζε ηεο αιήζεηαο ησλ δεηεκάησλ ηεο έλδηθεο δηαθνξάο θαη ζπλαθφινπζα λα δηαηάμεη ηελ επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο, θαη άξζξν 254 ΚΠνιΓ, έσο φηνπ πξνζθνκηζηεί ε ζρεηηθή έθζεζε απφ ηνλ δηνξηζζέληα πξαγκαηνγλψκνλα. Σν δήηεκα ηνπ δηνξηζκνχ πξαγκαηνγλψκνλα ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ θάπνην δηάδηθν ην δηθαζηήξην κπνξεί λα ην απνξξίςεη ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζηελ πξνβνιή θάπνηνπ εηδηθνχ ιφγνπ δηα ηνπ νπνίνπ ζα αηηηνινγεί ηελ πξνθείκελε απφθαζή ηνπ. Δληνχηνηο, ην Γηθαζηήξην νθείιεη λα Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 11 απφ 92

12 Κεθάιαην 2 πξνβεί ζην δηνξηζκφ πξαγκαηνγλψκνλα, ζχκθσλα κε ηελ δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 368 ΚΠνιΓ, φηαλ απηφ δεηεζεί ξεηά απφ θάπνην δηάδηθν θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δήηεκα πνπ ρξήδεη, εκθαλψο, εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε παξάιεηςε δηνξηζκνχ πξαγκαηνγλψκνλα ζπληζηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκφο 10 ΚΠνιΓ, ζχκθσλα κε ηελ νπνίαλ ηδξχεηαη ιφγνο αλαηξεηηθνχ ειέγρνπ «αλ ην δηθαζηήξην παξά ην λφκν δέρηεθε πξάγκαηα πνπ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο σο αιεζηλά ρσξίο απφδεημε». Ο δηνξηζκφο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα γίλεηαη απφ ην δηθαζηήξην εθ ηνπ θαηαιφγνπ πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ, κπνξεί φκσο λα ελεξγεζεί θαη κε βάζε ζρεηηθφ αίηεκα θάπνηνπ εθ ησλ δηαδίθσλ, εθφζνλ ζε απηφ ππνδεηθλχεηαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Δληνχηνηο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θαηάινγνο πξαγκαηνγλψκσλ νχηε έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ δηάδηθν, ν δηθαζηήο κπνξεί λα δηνξίζεη σο πξαγκαηνγλψκνλα φπνην πξφζσπν θξίλεη θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ. ηελ ελέξγεηα απηή κπνξεί κάιηζηα λα πξνβεί ην πξψηνλ θαη ην Δθεηείν αλ θξηζεί, φηη θάηη ηέηνην θαζίζηαηαη αλαγθαίν αθελφο γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηεο βαζηκφηεηαο ησλ ιφγσλ ηεο έθεζεο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ αζθαιή δηάγλσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ δηαηαξάζζεηαη ε ηζρχο ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο. Ζ δε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο δελ ππφθεηηαη θαζεαπηή ζηνλ αλαηξεηηθφ έιεγρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Ζ απφθαζε δηνξηζκνχ πξαγκαηνγλψκνλα πξέπεη λα θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ην ζέκα πνπ ρξήδεη πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ην φλνκά ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα, ηνλ ρξφλν φξθηζήο ηνπ, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή γηα απηφ θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ελεξγεζεί ε πξαγκαηνγλσκνζχλε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα ζηνηρεία απηά δελ αλαγξαθεί ή αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα δελ επέξρεηαη αθπξφηεηα, θαζψο είλαη δπλαηή ε δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζή ηνπ κε έηεξε δηνξζσηηθή απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ή κε ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε ηνπ εηζεγεηή. Ο πξαγκαηνγλψκνλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ απνθηά κε ην δηνξηζκφ ηνπ ηελ ηδηφηεηα ηνπ βνεζνχ ηνπ δηθαζηή θαη ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 12 απφ 92

13 Κεθάιαην 2 θαζεθφλησλ ηνπ, κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο πνπ ηνλ δηφξηζε, δηα ηεο ζχληαμεο θαη πξνζθφκηζεο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο επί ησλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία δηεμήγαγε ηελ έξεπλά ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή λα παξαιείςεη λα εθηειέζεη θάπνηα απφ απηά, εθηφο θη αλ ζπληξέρεη δηθαηνινγεκέλε αηηία. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν πξαγκαηνγλψκνλαο ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο έλαληη ηνπ ζηγφκελνπ δηαδίθνπ, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ κε ηα νπνία επηβαξχλζεθε ν ηειεπηαίνο, εθφζνλ φκσο ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα. Δληνχηνηο, πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο ελέξγεηαο, ν πξαγκαηνγλψκνλαο απαηηείηαη λα νξθηζηεί, ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εθδηθάδεη ηελ ππφζεζε, ή φπνηνπ θαζνξίζηεθε απφ απηφ, φηη ζα εθηειέζεη επζπλεηδήησο ηα θαζήθνληά ηνπ. Ζ φξθηζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα δελ είλαη σζηφζν αλαγθαία, αλ νη δηάδηθνη παξαηηεζνχλ απφ ηελ νξθνδνζία ηνπ ή αλ ν πξαγκαηνγλψκνλαο είλαη γεληθψο δηνξηζκέλνο κε απηή ηελ ηδηφηεηα θαη έρεη δψζεη ήδε φξθν, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ηαηξνδηθαζηέο. Ζ έιιεηςε ξεηήο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ή κε ηεο θιήζεο ησλ δηαδίθσλ θαηά ηελ φξθηζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα έρεη ζέζεη δήηεκα πεξί εγθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ηέηνηα θιήζε. Ζ ιχζε έρεη δνζεί απφ ηε λνκνινγία, πνπ έρεη απνθαλζεί ζρεηηθψο, φηη ε πξνθείκελε θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ επηθέξεη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, εθηφο θη αλ επήιζε δηθνλνκηθή βιάβε ζε θάπνηνλ δηάδηθν, ηελ νπνίαλ ν ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα επηθαιεζηεί ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ζπδήηεζε. Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο απνηειεί απηνηειέο απνδεηθηηθφ κέζν, ην νπνίν θαη εθηηκάηαη ειεχζεξα απφ ην δηθαζηήξην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ άιισζηε, ε ηπρφλ εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα δελ επηθέξεη αθπξφηεηα ηεο γλσκνδφηεζήο ηνπ, θαζψο απφθεηηαη ζην ίδην ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο λα ηεο πξνζδψζεη ηελ απνδεηθηηθή βαξχηεηα πνπ απηφ ζα θξίλεη. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 13 απφ 92

14 Κεθάιαην Παξαηηήζεηο πξαγκαηνγλσκφλσλ Οη ιφγνη πνπ παξαηηνχληαη νη Πξαγκαηνγλψκνλεο είλαη θπξίσο ηξεηο: Ζ άξλεζή ηνπο λα εκπιαθνχλ ζην δχζθνιν έξγν, αθνχ δελ επηζπκνχλ λα πεξάζνπλ ηελ αληίζηνηρε δνθηκαζία. Λφγνη νηθνλνκηθνί κε ζπκθσλίαο ζην ζέκα ηεο ακνηβήο πνπ ηνπο νδεγνχλ λα παξαηηνχληαη, κε δήισζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνπλ αλαιεζείο ιφγνπο. Λφγνη απηνεμαίξεζεο θαη ινηπνί ιφγνη (ζπγγέλεηα, γλσξηκία). 2.7 Αμηνιφγεζε πξαγκαηνγλσκφλσλ Σν ζχζηεκα φπσο εθαξκφδεηαη ζήκεξα, ζεσξεί φηη φινη νη Πξαγκαηνγλψκνλεο ηνπ πίλαθα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπο αλαηεζεί. Λείπεη δειαδή θαη ην πνηνηηθφ θξηηήξην δηαβάζκηζεο ζε απηφ ην κε αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα. Σν γεγνλφο απηφ βάδεη ην Γηθαζηή ζηε δχζθνιε ζέζε, ηνπ λα επηιέμεη π.ρ. ζε κηα δχζθνιε ππφζεζε, κε ζεηξά κέζα απφ ην πίλαθα, Πξαγκαηνγλψκνλα πνπ ζα ηχρεη πηζαλά λα κελ έρεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηα. Ο Γηθαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ έρεη απφ πείξα, Πξαγκαηνγλψκνλα πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. ηε πξψηε πεξίπησζε δηαθηλδπλεχεη ηελ νπζία, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε δηαθηλδπλεχεη λα ραξαθηεξηζηεί φηη ιεηηνπξγεί κε πξνζσπηθά θξηηήξηα. Ζ κε χπαξμε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο αθήλεη ην Γηθαζηήξην έθζεην ζε αηηηάζεηο γηα παξεκβάζεηο δηαδίθσλ ζηνλ νξηζκφ θάπνησλ Πξαγκαηνγλσκφλσλ ή απνθιεηζκφ άιισλ. 2.8 Πνηνη δελ δηνξίδνληαη Άξζξν 188 Γελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ πξαγκαηνγλψκνλεο : φζνη δελ ζπκπιήξσζαλ ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 14 απφ 92

15 Κεθάιαην 2 φζνη δηαηεινχλ ζε θαηάζηαζε απαγφξεπζεο φζνη θαηαδηθάζηεθαλ γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο ή ηελ έθπησζε ηνπο απφ ηελ δεκφζηα ππεξεζία θαζψο θαη εθείλνη απφ ηνπο νπνίνπο έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα λα αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπο, φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή φζνη έρνπλ δηαπξάμεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 15 απφ 92

16 Κεθάιαην 3 Κεθάιαην 3 Δθινγή ηερληθψλ ζπκβνχισλ 3.1 Δηζαγσγή Σα δηάδηθα κέιε, έρνπλ δηθαίσκα λα δειψζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην θαζέλα Σερληθφ χκβνπιν. Οη Σερληθνί χκβνπινη θαζίζηαληαη παξάγνληεο ηεο δίθεο θαη ζπλεξγάδνληαη ζην εμήο κε ηνλ ή ηνπο Πξαγκαηνγλψκνλεο, έρνληαο ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηθνγξαθίαο. Ο ηερληθφο ζχκβνπινο παξαδίδεη ηηο γξαπηέο ηνπ παξαηεξήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ έγηλε, είηε ν ίδηνο είηε δηακέζνπ ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ δηαδίθνπ πνπ ηνλ δηφξηζε, ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ή ζ' εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηελ αλάθξηζε 3.2 Γηνξηζκφο ηερληθψλ ζπκβνχισλ. ηαλ γίλεηαη αλάθξηζε γηα θαθνχξγεκα, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε θαη δηνξίδεη πξαγκαηνγλψκνλεο γλσζηνπνηεί ζπγρξφλσο ην δηνξηζκφ ζηνλ θαηεγνξνχκελν, ζηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα θαη ζηνλ αζηηθψο ππεχζπλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 192. Απηνί, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ εθείλνλ πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε, κπνξνχλ λα δηνξίζνπλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο ηερληθφ ζχκβνπιν, πνπ επηιέγεηαη κεηαμχ φζσλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ην λφκν πξαγκαηνγλψκνλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δθείλνη πνπ έθαλαλ ην δηνξηζκφ νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ εγγξάθσο απηφλ πνπ δηέηαμε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ην δηνξηζκφ ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ. Ζ δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο δελ εκπνδίδεηαη απφ ηε κε εκπξφζεζκε άζθεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο. Ζ γλσζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.1 δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη ε άκεζε ελέξγεηα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 187. Απηφ δελ εκπνδίδεη πάλησο Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 16 απφ 92

17 Κεθάιαην 3 ην δηνξηζκφ ηερληθψλ ζπκβνχισλ απφ ηνπο δηαδίθνπο. ζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 εθαξκφδνληαη θαη φηαλ ε πξαγκαηνγλσκνζχλε πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ζην αθξναηήξην, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ θξίλεη φηη εμαηηίαο απηνχ κπνξεί λα ζεκεησζεί αμηφινγε θαζπζηέξεζε ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. 3.3 Αξηζκφο ηερληθψλ ζπκβνχισλ. Άξζξν 205. Καηεγνξνχκελνη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ δελ κπνξνχλ λα δηνξίζνπλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ηερληθνχο ζπκβνχινπο. Αλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπγθξνχνληαη, θάζε νκάδα θαηεγνξνπκέλσλ πνπ έρεη θνηλφ ζπκθέξνλ δελ κπνξεί λα δηνξίζεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ηερληθνχο ζπκβνχινπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ νη πνιηηηθψο ελάγνληεο ή νη αζηηθψο ππεχζπλνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο. Δθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε κε δηάηαμή ηνπ ή ην δηθαζηήξην κε απφθαζή ηνπ κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ακεηαθιήησο γηα θάζε πεξίπησζε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ. 3.4 Γηθαηψκαηα ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ. Άξζξν 207. Δθείλνο πνπ δηνξίζηεθε ηερληθφο ζχκβνπινο έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη θαηά ηηο εξγαζίεο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φζα έγγξαθα κπνξνχλ λα έρνπλ ππφςε ηνπο θαη νη πξαγκαηνγλψκνλεο ή λα δεηεί πιεξνθνξίεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνχληαη θαη εθείλνη (άξζξν 196). Δπίζεο κπνξεί λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη κε δαπάλεο εθείλνπ πνπ ηνλ δηφξηζε αληίγξαθα ηεο έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Έρεη ην δηθαίσκα επίζεο κε γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη απφ εθείλνλ πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε ή απφ ην δηθαζηήξην λα ηνπ επηηξέςεη λα εμεηάζεη ην πξφζσπν ή ην πξάγκα πνπ ήηαλ αληηθείκελν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, κεξηκλψληαο φκσο ψζηε λα κελ πξνθιεζεί θαζπζηέξεζε ζηελ αλάθξηζε απφ ηελ εμέηαζε απηή. Δθείλνο πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε ή ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη ακεηάθιεηα γηα ηελ Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 17 απφ 92

18 Κεθάιαην 3 αίηεζε θαη, αλ ηε δερηεί, νξίδεη ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ηεο εμέηαζεο θαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο ή έλαλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν ή έλα δηθαζηή γηα λα παξεπξεζνχλ θαηά ηελ εμέηαζε απηή. 3.5 Παξαηεξήζεηο ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ. Άξζξν 208. Ο ηερληθφο ζχκβνπινο παξαδίδεη ηηο γξαπηέο ηνπ παξαηεξήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ έγηλε, είηε ν ίδηνο είηε δηακέζνπ ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ δηαδίθνπ πνπ ηνλ δηφξηζε, ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ή ζ' εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηελ αλάθξηζε, θαη ζπληάζζεηαη ρσξηζηή έθζεζε. Ζ παξάδνζε πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν πνπ νξίδεηαη ζηελ θιήηεπζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην δηαθνξεηηθά, είλαη απαξάδεθηε. Ο ηερληθφο ζχκβνπινο πνπ δηνξίζηεθε ζην αθξναηήξην νθείιεη λα αλαπηχμεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ ηεξνχληαη ζρεηηθά νη δηαηππψζεηο ηνπ άξζξνπ 198. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 18 απφ 92

19 Κεθάιαην 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Δλέξγεηεο πξαγκαηνγλψκνλα 4.1 Δηζαγσγή Γηα λα δηελεξγεζεί πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη λα νξηζηεί πξαγκαηνγλψκνλαο απφ ην ΣΔΔ, απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνίαλ πεξηιακβάλνληαη: -Μ' έλα κηθξφ ηζηνξηθφ φια ηα ηερληθά ζέκαηα, ηα νπνία ζέιεη λα εμεηαζηνχλ. -Πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηνπ αληηδίθνπ. Ζ πξαγκαηνγλσκνζχλε είλαη κία δεκφζηα δηαδηθαζία θαη πξέπεη λα ιάβνπλ κέξνο θαη ηα δχν κέξε θαη λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηαβάιιεηαη: α. παξάβνιν πξνθαηαβνιήο, β. ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληα γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δαπάλεο. ε πεξίπησζε πνπ δηελεξγείηαη πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ηνλ έιεγρν κειέηεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά δχν (2) πξαγκαηνγλψκνλεο, γηαηί ην επηβάιιεη ε δενληνινγία, νπφηε ε ζρεηηθή δαπάλε δηπιαζηάδεηαη. Γηα ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξαγκαηνγλψκνλεο, εάλ ην δεηήζεη κε ηελ αίηεζε ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ή ην απαηηεί ε θχζε ηνπ πξνο εμέηαζε ζέκαηνο. Ο κέγηζηνο αξηζκφο πξαγκαηνγλσκφλσλ είλαη κέρξη ηξείο. Σν έγγξαθν δηνξηζκνχ ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα θνηλνπνηείηαη ζηα αληίδηθα κέξε καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ε πξαγκαηνγλσκνζχλε δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο. Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ππνβάιιεηαη ζην ΣΔΔ, απφ φπνπ ηελ παίξλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, αθνχ θαηαβιεζεί ην ηειηθφ παξάβνιν. Απαγνξεχεηαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηνχο πξαγκαηνγλψκνλεο. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 19 απφ 92

20 Κεθάιαην 4 Δάλ ρξεηαζζεί λα εμεηαζζνχλ θαη άιια ηερληθά ζέκαηα, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή αίηεζε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην ΣΔΔ ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα. ε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ ην αληηθείκελφ ηνπο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ αλήθεη ζε πεξηθεξεηαθφ ηκήκα ηνπ ΣΔΔ, ζπληζηάηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα πξνζθεχγνπλ ζην αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθφ ηκήκα. Δάλ φκσο θάπνηνο επηζπκεί (πξνηίκεζε, εηδηθνί ιφγνη) ηε δηελέξγεηα απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ, παξά ην αληηθεηκεληθά απμεκέλν θφζηνο ηεο, ηφηε δηελεξγείηαη απφ απηέο. 4.2 Όξθηζε πξαγκαηνγλσκφλσλ ' απηνχο πνπ έρνπλ ήδε νξθηζηεί σο πξαγκαηνγλψκνλεο ππελζπκίδεηαη ν φξθνο πνπ έρνπλ δψζεη. Οη ππφινηπνη νξθίδνληαη ζην ηεξφ επαγγέιην σο εμήο: "Οξθίδνκαη λα δηελεξγήζσ κε πιήξε ακεξνιεςία θαη επηκέιεηα θαη κε θάζε κπζηηθφηεηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ κνπ αλαηέζεθε, έρνληαο κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο. Ο Θεφο βνεζφο κνπ θαη ην ηεξφ επαγγέιην". Αλ νη πξαγκαηνγλψκνλεο απηνί δελ νξθηζηνχλ φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε είλαη άθπξε. Χο πξνο ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 220 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 4.3 Οδεγίεο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο Σν δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ ππφζεζε παξέρεη ζηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ζα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο, εάλ θξίλεη αλαγθαίν λα παξαζηνχλ δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαη πνηεο, εάλ ε δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζα γίλεη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή κφλν ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ. α. Πεξίπησζε εμαίξεζεο Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 20 απφ 92

21 Κεθάιαην 4 Αθνχ πάξεηε ηα έγγξαθα δηνξηζκνχ εμεηάζεηε ηελ πεξίπησζε λα είραηε ζην παξειζφλ ζρέζε κε ηελ ππφζεζε (κειεηεηήο, επηβιέπσλ, ηερληθφο ζχκβνπινο, κάξηπξαο ζε δηθαζηήξην). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε παξαηηεζείηε άκεζα. β. Γηα ηηο επαθέο κε ηα αληίδηθα κέξε. Διάηε ζε επαθή κε ηα κέξε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα θαη θαιέζηε ηα λα ζαο εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζαο θέξνπλ ζηνηρεία. Αλαθέξαηε ζρεηηθά ζηελ έθζεζε ζαο. Οξίζηε εκέξα απηνςίαο (φζεο θνξέο ρξεηαζζεί ) κε ηελ παξνπζία ησλ αληηδίθσλ κεξψλ ή ρσξηζηά, αλ θξίλεηε φηη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο δελ ην επηηξέπνπλ. Αλαθέξαηε ζρεηηθά ζηελ εθζεζή ζαο. Οη αλσηέξσ θηλήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο. Δάλ αληηκεησπίζεηε πξφβιεκα, ειάηε ζε επαθή κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ην λνκηθφ ηκήκα ηνπ ΣΔΔ. Αλ ζαο απαγνξεπζεί ε είζνδνο ζην ρψξν ηεο απηνςίαο, είλαη ζηελ επζχλε ηνπ αηηνχληα λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα λνκηθά κέηξα. Γηαθνξεηηθά, δηαθφςεηε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ειάηε ζε επαθή κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΣΔΔ. Ο πξαγκαηνγλψκνλαο επηβάιιεηαη λα είλαη ςχρξαηκνο θαη λα κελ απνθαιχπηεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζε θαλέλαλ. γ. Γηα ην αληηθείκελν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο Καηά ηε δηεμαγσγή εμεηάδεηε κε πιεξφηεηα κφλν ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ δεηεζή απφ ηνλ αηηνχληα θαη έρνπλ ηερληθφ ραξαθηήξα. ε πεξίπησζε απνθάιπςεο άκεζνπ θηλδχλνπ γηα αλζξψπηλεο δσέο θαη πιηθέο θαηαζηξνθέο (πρ. θαηάξξεπζε - έθξεμε ), επηβάιιεηαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ην ΣΔΔ γηα νδεγίεο. δ. Γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο. Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο απνηειεί ηελ θαηάιεμε ηεο φιεο δηεμαγσγήο, ε νπνία πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν θαη πάλησο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ επηβάιινπλ νη πξνζεζκίεο ησλ δηθψλ ή νη αλάγθεο ησλ έξγσλ. Λφγνη ζνβαξψλ θαζπζηεξήζεσλ επηβάιιεηαη λα γίλνληαη έγγξαθα γλσζηνί απφ ηελ ψξα πνπ ζα ππάξμνπλ. Ζ έθζεζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ζαθήο, αθξηβφινγε θαη πεξηεθηηθή. Ζ ζχληαμή ηεο πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη κε ην θαηάιιειν χθνο γηα επηζηεκνληθή έθζεζε πφξηζκα. Πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 21 απφ 92

22 Κεθάιαην 4 Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: - Σε λνκηκνπνίεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα. - Πεξίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. - Ηζηνξηθφ επαθψλ κε ηα αληίδηθα κέξε θαη απηνςίεο. - Σερληθή πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία - Αλαθνξά ζηηο απφςεηο ησλ αληηδίθσλ κεξψλ - Πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο ε. Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηαλ ππνβιεζεί ε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζην ΣΔΔ, αθνχ ειεγρζεί θαη θαζνξηζζεί ην ηειηθφ παξάβνιν, θαιείηαη ν αηηψλ λα ηελ παξαιάβεη. 4.4 Ζ γλσκνδφηεζε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ Δάλ δηεηάρζελ έγγξαθνο γλσκνδφηεζε, ην δηθαζηήξην νξίδεη πξνζεζκία εληφο ηεο νπνία νη πξαγκαηνγλψκνλεο πξέπεη λα ηελ ππνβάινπλ. Ο δηθαζηήο ή ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλεμάξηεηα ησλ δηαδηθψλ λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία, εάλ θαηά ηελ γλψκε ηνπ δελ επαξθή ε γλσκνδφηεζε. Ζ έγγξαθνο γλσκνδφηεζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο θαη ηελ γλψκε απηψλ, εάλ νη πξαγκαηνγλψκνλεο κηαο γλσκνδφηεζεο δελ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ζηελ γλσκνδφηεζε, ηφηε απηφ ζεκεηψλεηε ζε απηήλ. Ζ έγγξαθνο γλσκνδφηεζε θαηαηίζεηαη απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ζηελ γξακκαηεία ηνπ δηνξηζκέλνπ δηθαζηεξίνπ. 1. Ζ γλσκνδφηεζε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ δηαβάδεηαη κεγαιφθσλα ζε ζπλεδξίαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε, ν ππεχζπλνο πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία νξθίδεηαη βάδνληαο ην ρέξη ηνπ ζην ηεξφ επαγγέιην θαη ιέγνληαο, αθνχ αλαθέξεη ην φλνκα θαη ην επψλπκφ ηνπ: «Οξθίδνκαη λα εθπιεξψζσ επζπλείδεηα ηα θαζήθνληα ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα θαη λα δηαηππψζσ ακεξφιεπηε θαη αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε φζν θαιχηεξα κνπ επηηξέπνπλ νη γλψζεηο κνπ». Δθφζνλ ε Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 22 απφ 92

23 Κεθάιαην 4 πξαγκαηνγλσκνζχλε πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ζπλεδξίαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν φξθνο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 2. Σν δηθαζηήξην δχλαηαη λα δψζεη ζηνλ εκπεηξνγλψκνλα ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ πξνθνξηθά. Ζ πξνθνξηθή επεμήγεζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ. 3. ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηε γλσκνδφηεζε ηνπο. Σν πξφζσπν πνπ έρεη δεηήζεη ηνλ δηνξηζκφ πξαγκαηνγλψκνλα είλαη ν πξψηνο πνπ ηνπ ππνβάιιεη εξσηήζεηο. Δλ ζπλερεία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο απφ ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δίθε. Δάλ ν πξαγκαηνγλψκνλαο έρεη δηνξηζηεί απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην (ex officio), ν ελάγσλ είλαη ν πξψηνο πνπ ηνπ ππνβάιεη εξσηήζεηο. 4. Οη δηθαζηέο δχλαληαη λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζήο ηνπ. Ζ πξαγκαηνγλσκνζχλε παξέρεηαη (ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 217 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο) κφλν θαη' αίηεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ (εγγξάθσο: ππφ κνξθή έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο). Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ αλαιχζεσλ, ηα ζπκπεξάζκαηα βάζεη απηψλ θαη ηηο αηηηνινγεκέλεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ην δηθαζηήξην. Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ε γλσκνδφηεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα δεηείηαη απφ ην δηθαζηήξην, ρσξίο πξαγκαηνγλσκνζχλε, ε γλψκε ηνπ εηδηθνχ εθηηκάηαη σο έγγξαθε απφδεημε, ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ πξαγκαηνγλψκνλα (φπσο απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δίθε) ή ιακβάλεηαη απφ ην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Οη θαλφλεο γηα ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ απνδείμεσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 198 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο: Τπνβνιή εγγξάθσλ απνδείμεσλ Άξζξν 198 Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 23 απφ 92

24 Κεθάιαην 4 1. Οη έγγξαθεο απνδείμεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαδίθνπο ή λα ιεθζνχλ απφ ην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν Κψδηθαο. 2. Έγγξαθεο απνδείμεηο ππνβάιινληαη ππφ ηε κνξθή πνπ νξίδεη ην άξζξν 114. Έγγξαθα ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο δηαδίθνπο πνπ δηαβηβάδνληαη κέζσ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηεξκαηηθψλ ζχκθσλα κε λνκνζεηηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο έρνπλ ηζνηηκία αμία κε ηα ζπλήζε έγγξαθα. Δάλ νη γξαπηέο απνδείμεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε γιψζζα δηαθνξεηηθή απφ ηελ επίζεκε γιψζζα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε επηθπξσκέλε ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία. Σα πξσηφηππα ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ κεηά απφ αίηεζε εθείλσλ πνπ ηα ππέβαιαλ. ηελ πεξίπησζε απηή, θξαηνχληαη αληίγξαθα ησλ επηζηξεπηέσλ εγγξάθσλ, επηθπξσκέλα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Κψδηθαο. 4.5 Οξηζκέλα απνδεηθηηθά κέζα έρνπλ κεγαιχηεξε ηζρχ απφ άιια; χκθσλα κε ην άξζξν 197 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ηα έγγξαθα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ δεκφζηνπο ππαιιήινπο εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ηχπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ, ζεσξνχληαη δεκφζηα έγγξαθα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη έρνπλ κεγαιχηεξε απνδεηθηηθή ηζρχ. Σα γεγνλφηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα δεκφζηα έγγξαθα ζεσξνχληαη πιήξσο απνδεδεηγκέλα έσο φηνπ θαη εθφζνλ δελ αληηθξνχνληαη απφ άιια ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εθηφο απφ ηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο. Ζ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο καξηχξσλ δελ ηζρχεη, εάλ απηφ αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ινγηθήο. Απνδεηθηηθή ηζρχο δεκφζησλ εγγξαθψλ κπνξεί λα πξνζδνζεί απφ ηνλ λφκν θαη ζε άιια έγγξαθα. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 24 απφ 92

25 Κεθάιαην Γηα ηελ απφδεημε νξηζκέλσλ γεγνλφησλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε νξηζκέλσλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ; χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο ηα νπνία ν λφκνο απαηηεί λα απνδεηρζνχλ κε εηδηθά απνδεηθηηθά κέζα δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ κε ηε ρξήζε άιισλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ (άξζξν 177 παξάγξαθνο 4). 4.7 Νέα πξαγκαηνγλσκνζχλε πκπιεξσκαηηθή θαη επαλάιεςε πξαγκαηνγλσκνζχλεο Σν δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ ππφζεζε κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα απνθαζίζεη λα γίλεη λέα πξαγκαηνγλσκνζχλε ή ζπκπιήξσζε ηεο ππάξρνπζαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή αθφκα θαη ηνλ δηνξηζκφ λέσλ πξαγκαηνγλσκφλσλ. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 25 απφ 92

26 Κεθάιαην 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ακνηβή πξαγκαηνγλψκνλα 5.1 Δηζαγσγή Ζ δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αηηνχληα. Σν ΣΔΔ αλαιακβάλεη ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα. Δάλ ε πξαγκαηνγλσκνζχλε απαηηεί έμνδα κεηαθίλεζεο, δηαλπθηεξεχζεηο θαη ζεκαληηθέο ακνηβέο ζε ηξίηνπο (πρ. ηνπνγξαθηθφ ζπλεξγείν, επηκεηξήζεηο θιπ.) απηά ηα έμνδα θαηαβάιινληαη απ' επζείαο απφ ηνλ αηηνχληα. Ζ ακνηβή ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα δελ αληηπξνζσπεχεη κεξηθέο θνξέο ην εχινγν χςνο αιιά είλαη κηθξφηεξε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην ΣΔΔ ζεσξεί ην ζεζκφ ππεξεζία πξφο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απφ ην ζπλνιηθφ παξάβνιν πνπ θαηαβάιιεη ν ελδηαθεξφκελνο, ηα 2/3 είλαη ακνηβή ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα θαη ην 1/3 δηθαηψκαηα ηνπ ΣΔΔ. 5.2 Ακνηβή πξαγκαηνγλσκφλσλ εθθαζάξηζε Οη πξαγκαηνγλψκνλεο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ακνηβή γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπο θαη νη απαηηήζεηο ηνπο ξπζκίδνληαη απφ ζρεηηθνχο λφκνπο θαη δηαηάγκαηα. Ζ ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαδίθσλ θαη Πξαγκαηνγλψκνλα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα κε πνιιαπιέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο. Ζ ζρέζε ηνπ Πξαγκαηνγλψκνλα κε ηνπο δηαδίθνπο έρεη ηηο παξαθάησ ηδηαηηεξφηεηεο: Γελ επηιέγεη ν Πξαγκαηνγλψκνλαο ηνπο δηαδίθνπο νχηε αληίζηξνθα. Γελ είλαη επηηξεπηφ ν Πξαγκαηνγλψκνλαο λα έξζεη ζε επαθή κε δηαδίθνπο θαη λα παξαιάβεη ζηνηρεία πξν ηεο νξθίζεψο ηνπ. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 26 απφ 92

27 Κεθάιαην 5 Οη πξνδηαγξαθέο (δειαδή νη απαηηήζεηο) ηνπ κειινληηθνχ έξγνπ δηακνξθψλνληαη ζπλνιηθά κφλν ζην κπαιφ ηνπ Πξαγκαηνγλψκνλα. Σν κέγεζνο ηνπ έξγνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. Ο Πξαγκαηνγλψκνλαο επνκέλσο έρεη δχν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα: Να πξνζδηνξίζεη κηα απαηηεηή ακνηβή ηνπ θαη Να δηαπξαγκαηεπηεί ζρεηηθά κε ηνλ ππφρξεν δηάδηθν. Ή απνθεχγνληαο απηφ ην πξφβιεκα: λα εθηειέζεη ην Έξγν ρσξίο ίζσο θαη θάπνηα θάιπςε εμφδσλ θαη λα αθεζεί ζηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηή γηα ηελ ακνηβή ηνπ. πλήζσο ν δξφκνο πνπ αθνινπζείηαη γηα πξαγκαηηθνχο ιφγνπο φπσο ε θάιπςε δαπαλψλ πξνο ηξίηνπο, είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο απαηηνχκελεο ακνηβήο κε ηνλ επηζπεχδνληα ή κε θαηακεξηζκφ κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ. Ζ ζπκθσλία γηα θαηακεξηζκφ ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ επηηπγράλεηαη δχζθνια θαη πινπνηείηαη δπζθνιφηεξα αθήλνληαο ζπλήζσο αθάιππην νηθνλνκηθά ζην ηέινο ηνλ Πξαγκαηνγλψκνλα. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 27 απφ 92

28 Κεθάιαην 6 Κεθάιαην 6 Σν κνλνπάηη επηηπρίαο ηνπ επαγγεικαηία πξαγκαηνγλψκνλα 6.1 Δηζαγσγή α. Πεξίπησζε εμαίξεζεο Αθνχ πάξεηε ηα έγγξαθα δηνξηζκνχ εμεηάζεηε ηελ πεξίπησζε λα είραηε ζην παξειζφλ ζρέζε κε ηελ ππφζεζε (κειεηεηήο, επηβιέπσλ, ηερληθφο ζχκβνπινο, κάξηπξαο ζε δηθαζηήξην). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε παξαηηεζείηε άκεζα. β. Γηα ηηο επαθέο κε ηα αληίδηθα κέξε. Διάηε ζε επαθή κε ηα κέξε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα θαη θαιέζηε ηα λα ζαο εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζαο θέξνπλ ζηνηρεία. Αλαθέξαηε ζρεηηθά ζηελ έθζεζή ζαο. Οξίζηε εκέξα απηνςίαο (φζεο θνξέο ρξεηαζζεί ) κε ηελ παξνπζία ησλ αληηδίθσλ κεξψλ ή ρσξηζηά, αλ θξίλεηε φηη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο δελ ην επηηξέπνπλ. Αλαθέξαηε ζρεηηθά ζηελ έθζεζή ζαο. Οη αλσηέξσ θηλήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο. Δάλ αληηκεησπίζεηε πξφβιεκα, ειάηε ζε επαθή κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ην λνκηθφ ηκήκα ηνπ ΣΔΔ. Αλ ζαο απαγνξεπζεί ε είζνδνο ζην ρψξν ηεο απηνςίαο, είλαη ζηελ επζχλε ηνπ αηηνχληα λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα λνκηθά κέηξα. Γηαθνξεηηθά, δηαθφςεηε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ειάηε ζε επαθή κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΣΔΔ. Ο πξαγκαηνγλψκνλαο επηβάιιεηαη λα είλαη ςχρξαηκνο θαη λα κήλ απνθαιχπηεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζε θαλέλαλ. γ. Γηα ην αληηθείκελν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο Καηά ηε δηεμαγσγή εμεηάδεηε κε πιεξφηεηα κφλν ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνλ αηηνχληα θαη έρνπλ ηερληθφ ραξαθηήξα. ε πεξίπησζε απνθάιπςεο άκεζνπ θηλδχλνπ γηα αλζξψπηλεο δσέο θαη πιηθέο θαηαζηξνθέο (πρ. θαηάξξεπζε - έθξεμε ), επηβάιιεηαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ην ΣΔΔ γηα νδεγίεο. δ. Γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 28 απφ 92

29 Κεθάιαην 6 Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο απνηειεί ηελ θαηάιεμε ηεο φιεο δηεμαγσγήο, ε νπνία πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν θαη πάλησο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ επηβάιινπλ νη πξνζεζκίεο ησλ δηθψλ ή νη αλάγθεο ησλ έξγσλ. Λφγνη ζνβαξψλ θαζπζηεξήζεσλ επηβάιιεηαη λα γίλνληαη έγγξαθα γλσζηνί απφ ηελ ψξα πνπ ζα ππάξμνπλ. Ζ έθζεζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ζαθήο, αθξηβφινγε θαη πεξηεθηηθή. Ζ ζχληαμή ηεο πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη κε ην θαηάιιειν χθνο γηα επηζηεκνληθή έθζεζε πφξηζκα. Πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε. Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: - Σε λνκηκνπνίεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα. - Πεξίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. - Ηζηνξηθφ επαθψλ κε ηα αληίδηθα κέξε θαη απηνςίεο. - Σερληθή πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία - Αλαθνξά ζηηο απφςεηο ησλ αληηδίθσλ κεξψλ - Πφξηζκα πξαγκαηνγλσκνζχλεο ε. Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Οηαλ ππνβιεζεί ε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζην ΣΔΔ, αθνχ ειεγρζεί θαη θαζνξηζζεί ην ηειηθφ παξάβνιν, θαιείηαη ν αηηψλ λα ηελ παξαιάβεη. 6.2 Ο Πξαγκαηνγλψκνλαο ζην Γηθαζηήξην "έζσ έηνηκνο..." Ζ ςπρηθή καο αληίζηαζε έρεη βιεζεί πνιιαπιψο απφ ηνπο αληίδηθνπο δηθεγφξνπο. ζνη ζα κεηέρνπλ ζην Αθξναηήξην ζαλ κάξηπξεο πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα δερζνχλ ηελ ριεχε, ηελ ππνηίκεζε θαη ηελ πξνζσπηθή επίζεζε πνπ έρνπλ έλαλ ζηφρν : λα θάκςνπλ ηνλ κάξηπξα θαη λα ρηππήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Σν αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη αξέλα κε έλαλ ζηφρν : έλαο πεζαίλεη θαη έλαο δεη. Ζ κάρε είλαη κέρξη ζαλάηνπ ηα δε κέζα κάρεο είλαη πάκπνιια. Θα βξεζείηε αληηκέησπνη κε ςεπδνκάξηπξεο θαη κε κάξηπξεο πνπ αδπλαηνχλ λα εθθξαζηνχλ θαη κπεξδεχνπλ παξά δηαθσηίδνπλ. Σα δεδνκέλα κηαο ππφζεζεο είλαη ζπγθεθξηκέλα. Βαζηδφκαζηε ζ' απηά - είλαη ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Ζ αλάιπζή ηνπο θαη επαλαζχλζεζή ηνπο Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 29 απφ 92

30 Κεθάιαην 6 εμαξηάηαη απφ ηελ επθπΐα, ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ. Ση πξέπεη λα θάλνπκε ινηπφλ ζαλ Σερληθνί χκβνπινη ησλ πειαηψλ καο? Πξηλ ην Γηθαζηήξην 1. Δθπνλνχκε ηελ Σερληθή καο έθζεζε έρνληαο ζην κπαιφ καο φηη ε αληίδηθε πιεπξά ζα έρεη θαη απηή Σερληθφ χκβνπιν ν νπνίνο είλαη ίζνο ή θαιχηεξνο απφ εκάο. 2. Φξνληίδνπκε ε ηερληθή καο έθζεζε λα είλαη μεθάζαξε θαη λα κπνξεί λα ζηαζεί ζε νπνηνλδήπνηε έιεγρν απφ νπνηνλδήπνηε. 3. Βαζηδφκαζηε ζηα κεηξήζηκα θαη αδηακθηζβήηεηα δεδνκέλα ηεο ππφζεζεο. 4. Πξηλ ηελ δηθάζηκν θάλνπκε ζχζθεςε κε παξνπζία φισλ ησλ κεξψλ ψζηε φινη καο λα έρνπκε θνηλή ζπλείδεζε θαη πξνζέγγηζε ζηελ ππφζεζε. 5. Δμεηάδνπκε θάζε ιεπηνκέξεηα εμνλπρηζηηθά θαη παίξλνπκε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. ην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1. Ο ζηφρνο καο είλαη λα ζηεξίμνπκε ηηο ζέζεηο καο θαη ηελ αμηνπηζηία καο. 2. Μηιάκε αξγά γηα λα γξάθνληαη ζσζηά ηα πξαθηηθά απφ ηελ γξακκαηέα. 3. Πξνζπαζνχκε λα θξαηήζνπκε ηελ ςπρξαηκία καο θαη δελ κπιέθνπκε ζε πξνζσπηθή ιεθηηθή κάρε κε θαλέλαλ. 4. Αλ καο πηέδνπλ πάξα πνιχ κε κέζα πνπ ππνηηκνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά καο θαη ηελ επαγγεικαηηθή καο νληφηεηα, δεηνχκε άκεζα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πξνέδξνπ. 5. Δάλ καο ξσηήζνπλ αλ πιεξσζήθακε γηα ηελ έθζεζή καο απαληνχκε θαηαθαηηθά - άιισζηε θαη ν Γηθεγφξνο (είηε αληίδηθνο είηε νκφδηθνο) έρεη θαη απηφο πιεξσζεί. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 30 απφ 92

31 Κεθάιαην 7 Κεθάιαην 7 Γηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ 7.1 ρεηηθά κε ηε επηζηεκνληθή δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ ζηε Γηθαζηηθή Γξαθνινγία. ηαλ νινθιεξψλεηαη ε γξαθνινγηθή εμέηαζε δηαηππψλεηαη ην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηε γλεζηφηεηα ή ηελ πιαζηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο γξαθήο. Σν ζπκπέξαζκα δηαηππψλεηαη ιεθηηθά θαη φρη ζε αθξηβέο αξηζκεηηθφ πνζνζηφ πηζαλνηήησλ. Ζ Γηθαζηηθή Γξαθνινγία, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο αληίζηνηρεο επηζηήκεο (forensic sciences) είλαη εκπεηξηθή επηζηήκε θαη φρη πνζνηηθή/αλαιπηηθή. πλεπψο δελ ππάξρεη θάπνηνο καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ λα δηαηππψλεη απζηεξά καζεκαηηθά ην πνζνζηφ βεβαηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηεο απφθηεζεο ελφο θνηλνχ θαη επηζηεκνληθά απνδεθηνχ ηξφπνπ δηαηχπσζεο ζπκπεξαζκάησλ, ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Αζηπλνκία (Bundeskriminalamt) φξηζε αξκφδηα επηζηεκνληθή επηηξνπή λα επεμεξγαζηεί ην ζέκα. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ην ζχγγξακκα ησλ Norbert Köller, Kai Nissen, Michael Reiβ θαη Erwin Sadorf «πκπεξάζκαηα Πηζαλνηήησλ ζηηο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα ηε Γξαθή» ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ζαλ απνδεθηέο δηαηππψζεηο ζπκπεξαζκάησλ νη αθφινπζεο: Πηζαλφηεηα πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο βεβαηφηεηαο: Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ αμηνινγείηαη λα έρεη πςειή απνδεηθηηθή αμία θαη βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ηελ ππφζεζή καο (ηελ γλεζηφηεηα ή ηελ πιαζηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο γξαθήο) ζε φιεο ηηο πηπρέο. Πνιχ πςειή πηζαλφηεηα: Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ αμηνινγείηαη λα έρεη πςειή απνδεηθηηθή αμία θαη βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ηελ ππφζεζή καο (ηελ γλεζηφηεηα ή ηελ πιαζηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο γξαθήο) ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πηπρέο. Τπάξρνπλ κεξηθά επξήκαηα πνπ δελ είλαη απνιχησο ζπκβαηά, αιιά δηθαηνινγείηαη ε χπαξμή ηνπο απφ ηελ κέζνδν έξεπλαο. Τςειή πηζαλφηεηα: Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ αμηνινγείηαη λα έρεη επαξθή απνδεηθηηθή αμία θαη βξίζθεηαη ζε γεληθή ζπκβαηφηεηα κε ηελ ππφζεζή καο (ηελ Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 31 απφ 92

32 Κεθάιαην 7 γλεζηφηεηα ή ηελ πιαζηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο γξαθήο) ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πηπρέο. Τπάξρνπλ κεξηθά επξήκαηα πνπ δελ είλαη απνιχησο ζπκβαηά, θαη/ή είλαη άζρεηα κε ηελ ππφζεζε αιιά κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε χπαξμή ηνπο απφ ηελ κέζνδν έξεπλαο. Ηζρπξέο ηάζεηο: Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ αμηνινγείηαη λα έρεη επαξθή απνδεηθηηθή αμία θαη βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ππφζεζή καο (ηελ γλεζηφηεηα ή ηελ πιαζηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο γξαθήο) ζε αξθεηέο πηπρέο. Τπάξρνπλ επξήκαηα πνπ δελ είλαη ζπκβαηά, θαη/ή είλαη άζρεηα κε ηελ ππφζεζε αιιά κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε χπαξμή ηνπο απφ ηελ κέζνδν έξεπλαο. Σάζεηο: Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ αμηνινγείηαη λα έρεη ζρεηηθή απνδεηθηηθή αμία θαη βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ππφζεζή καο (ηελ γλεζηφηεηα ή ηελ πιαζηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο γξαθήο) ζε αξθεηέο πηπρέο. Τπάξρνπλ επξήκαηα πνπ δελ είλαη ζπκβαηά, θαη/ή είλαη άζρεηα κε ηελ ππφζεζε αιιά δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί νινθιεξσηηθά ε χπαξμή ηνπο απφ ηελ κέζνδν έξεπλαο. Αλαπνηειεζκαηηθφ πκπέξαζκα non liquet: Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ είλαη αληηθαηηθφ θαη δελ εληνπίδεηαη θάπνηα ηάζε ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή καο (ηελ γλεζηφηεηα ή ηελ πιαζηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο γξαθήο). Τπάξρνπλ επξήκαηα πνπ δελ είλαη ζπκβαηά, θαη/ή είλαη άζρεηα κε ηελ ππφζεζε θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί ε χπαξμή ηνπο απφ ηελ κέζνδν έξεπλαο. Αο ζεκεησζεί φηη ην ζπκπέξαζκα πνπ εκθαλίδεη «Πηζαλφηεηα πνπ αγγίδεη ηε βεβαηφηεηα» είλαη ην ζπκπέξαζκα κε ηελ πςειφηεξε δπλαηή βεβαηφηεηα ζην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη ν δηθαζηηθφο γξαθνιφγνο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη εληφο επηζηεκνληθψλ νξίσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν δηθαζηηθφο γξαθνιφγνο είλαη απφιπηα ζίγνπξνο γηα ην απνηέιεζκα. Ζ ρξήζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο «Πηζαλφηεηα πνπ αγγίδεη ηε βεβαηφηεηα» απνηειεί ηελ επηζηεκνληθά νξζή δηαηχπσζε ηεο απφιπηεο βεβαηφηεηαο ηνπ Γηθαζηηθνχ Γξαθνιφγνπ θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα ακθηβνιίαο ή αβεβαηφηεηαο ζηε δηαηχπσζε ζπκπεξάζκαηνο. Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 32 απφ 92

33 Κεθάιαην 8 Κεθάιαην 8 Γηθαζηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΗΣΛΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΦΧΣΟΔΡΜΖΝΔΗΑ 8.1 ΔΗΑΓΧΓΖ-ΚΟΠΟ α. ηελ Αζήλα ζήκεξα 30 Ηνπιίνπ 2010, ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο Νηθφιανο Αιεμίνπ, Γηπισκαηνχρνο Αγξνλφκνο θαη Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, κέινο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ Πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη Πξσηνδηθείσλ θαη ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, Αμησκαηηθφο ηνπ Γεσγξαθηθνχ ψκαηνο, κε βαζκφ ηνπ Αληηζπληαγκαηάξρε, κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Φσηνλαπηίινπ Αεξνθσηνγξαθίζεσλ θαη κε εκπεηξία ζε ζέκαηα θσηνεξκελείαο θαη ειέγρνπ ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, δηελήξγεζα ηελ παξαθάησ πξαγκαηνγλσκνζχλε ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζκφλ 264/2010 Απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ νη επίδηθεο εθηάζεηο εκβαδψλ 480 ηκ θαη 300ηκ, πεξηιακβάλνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη ζηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ησλ ελαγνπζψλ ή ηνπ 1 νπ ελαγνκέλνπ θαη ησλ δηθαηνπαξφρσλ ηνπ (πξνζζέησο παξεκβαίλνπζεο). β.δλάγνπζεο: (1) Αζελά Ζζατα (2) Διέλε Ζζατα γ.δλαγφκελνη: (1) Υξήζηνο Σζνιαθφπνπινο (2) Calorex Hellas AEBE δ.πξνζζέησο Παξεκβαίλνπζεο : (1) Ησάλλα Σζελέ Υαληψηε (2) Διέλεο ηαζνπνχινπ Καλάθε εκείσζε 1: Ζ κνξθή ησλ επίδηθσλ ηκεκάησλ ζήκεξα έρεη κεηαβιεζεί. πγθεθξηκέλα, ζηε ζέζε ηεο επίδηθεο εθζθαθήο εκβαδνχ 480ηκ, ζήκεξα έρεη Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 33 απφ 92

34 Κεθάιαην 8 αλεγεξζεί θηίζκα εκβαδνχ 1.361ηκ, ελψ ν επίδηθνο ρσκαηφδξνκνο έρεη αιιάμεη ράξαμε. Οχησο ή άιισο, νη ελάγνπζεο ζεσξνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο 1νπ ελαγφκελνπ (ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη ηα σο άλσ επίδηθα ηκήκαηα ) σο θαηαπάηεζε εηο βάξνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, ζπλεπψο εθ ησλ πξαγκάησλ θαη επί ηεο νπζίαο, ζα πξέπεη σο επίδηθν ηκήκα λα ζεσξείηαη ην ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ 1νπ ελαγφκελνπ πνπ εκπίπηεη ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ ελαγνπζψλ. εκείσζε 2: Γηα ηελ νξζή ρσξνζέηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηαδίθσλ ζχκθσλα κε ηνπο ηίηινπο ηνπο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αλαγξαθφκελα ζηνπο ηίηινπο ηνπνζηαζεξά (δξφκνη, ειαηφδεληξα θιπ) θαη ιηγφηεξν ζηνπο αλαγξαθφκελνπο φκνξνπο ηδηνθηήηεο, θαζψο δηαπηζηψζεθε αζπκβαηφηεηα φρη κφλν κεηαμχ ησλ ηίηισλ ησλ δηαδίθσλ, αιιά αθφκε θαη κεηαμχ ησλ δηαρξνληθψλ ηίηισλ ηνπ 1νπ ελαγφκελνπ θαη δηθαηνπαξφρσλ ηνπ (πξνζζέησο παξεκβαίλνπζεο). γ.ηνηρεία Δλαγνκέσλ Πξνζζέησο Παξεκβαηλνπζψλ (1) Ζ ππ αξηζκφλ 29723/ δηαλνκή θιεξνλνκηθήο πεξηνπζίαο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Διεπζίλαο Αζαλαζίνπ Αδάκ.(16) (2) Σν απφ Ηνχιην 1962 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Υξήζηνπ Υαληψηε. (17) (3) Ζ ππ αξηζκφλ 1248/1992 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. (18). (4) Σν απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ αξρηηέθηνλα κεραληθνχ Αλαζηαζίνπ Παπαζηδέξε.(19). (5) Σν απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ πνιηηθνχ κεραληθνχ Κσλζηαληίλνπ Εέξβα.(20). (6) Ζ ππ αξηζκφλ 38059/ απνδνρή θιεξνλνκηάο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Καιιηζέαο Ησάλλε Βεξβεληψηε. (21). (7) Ζ ππ αξηζκφλ 38871/ απνδνρή θιεξνλνκηάο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Καιιηζέαο Ησάλλε Βεξβεληψηε. (22). (8) Ζ ππ αξηζκφλ 12176/ ζπκπιεξσκαηηθή απνδνρή θιεξνλνκηάο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Μαπξεηηάο Πνιίηε. (23). (9) Σν απφ Μάξηην 2006 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ αξρηηέθηνλα κεραληθνχ Γεσξγίνπ Σφιηα.(24). Γηδπκφπνπινο ηπιηαλφο ει. 34 απφ 92

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΠΟΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΚΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 35/2012 TAKTIKOY ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 35/2012 TAKTIKOY ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ i ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑ-ΠΔΡΑΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΠΗΑΝΗΣΗΚΖ ΠΑΡΣΗΣΟΤΡΑ ΣΟΤ ΜΑΝΟΤ ΥΑΣΕΗΓΑΚΗ «ΔΞΗ ΛΑΪΚΔ ΕΩΓΡΑΦΗΔ», ΔΡΓΟ 5, ΜΠΑΛΛΔΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα