ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ."

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΟΜΟΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΚΣΙΡΙΑ ΣΗ ΔΠΟΥΗ.ΔΛΙΓΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ..ΔΛΙΓΑ ΟΜΟΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΚΣΙΡΙΑ ΣΗ ΔΠΟΥΗ ΔΛΙΓΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ..ΔΛΙΓΑ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΓΟ ΣΧΝ ΔΣΧΝ. ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ 1,2,3,4.ΔΛΙΓΑ ΥΔΓΙΑ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΛΙΓΑ 22. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : 2.1 ΠΡΟΣΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΗΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ 1,2,3,4...ΔΛΙΓΑ ΥΔΓΙΑ ΠΡΟΣΑΗ..ΔΛΙΓΑ ΣΙ ΛΔΝΔ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...ΔΛΙΓΑ 27. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ....ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζέκα πνπ επηιέμακε γηα ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία είλαη ε παξνπζίαζε κηαο πξφηαζεο αλάπιαζεο ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο θνηηεηηθή εζηία. Όληαο θνηηεηέο θαη εκείο νη ίδηνη, γλσξίδνπκε θαιά ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί κε ην ζέκα ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ ζηελ Αζήλα. Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο είλαη πνιχ κηθξφο, κε απνηέιεζκα ν κεγαιχηεξνο φγθνο θνηηεηψλ λα είλαη νπζηαζηηθά αλαγθαζκέλνο λα θαηαβάινπλ έλα, δηφινπ επθαηαθξφλεην, πνζφ κεληαίσο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπο θαη κφλν. Έηζη ινηπφλ ην πξφβιεκα ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ είλαη έλα ζέκα πνπ καο αθνξά άκεζα θαη καο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζνχκε κε απηφ ζηελ πηπρηαθή καο εξγαζία. H επηινγή, φκσο, ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο δελ είλαη ηπραία. Οη πνιπθαηνηθίεο απηέο φρη κφλν βξίζθνληαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο Αζήλαο, θαη πνιχ θνληά ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φπσο ην Πνιπηερλείν, ε Αλψηαηε Οηθνλνκηθψλ θαη ρνιή Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ (φπσο θαίλεηαη ζην ράξηε 1), αιιά βξίζθνληαη θαη πιεζίνλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (ιεσθνξεία, ηξφιετ, κεηξφ). Έηζη ινηπφλ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί θαη ε κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ. Σέινο πηζηεχνπκε πσο ε επαλάρξεζε ησλ πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ ηεο ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ζα ζπκβάιεη αθελφο ζηελ δηαηήξεζε ησλ θηηξίσλ απηψλ, πνπ απνηεινχλ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο Αζήλαο θαη δείγκα ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, θαη αθεηέξνπ ζα δψζεη κηα λέα θαη ζπλάκα αλαδσνγνλεηηθή πλνή ζην αδίθσο εγθαηαιειεηκκέλν απηφ θνκκάηη ηεο Αζήλαο. Δικόνα 1.ΣΟ ΠΡΧΣΟ, ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΜΔ ΣΖΝ ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΚΣΖΡΗΟ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΦΑΝΔΡΧΝΔΗ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΛΖΦΖ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 2

3 ΥΑΡΣΖ 1: ΜΔΖ ΑΠΟΣΑΖ ΚΑΘΔ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΔ ΣΖ Λ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ 2 ΥΛΜ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 3

4 Δικόνα 2.ΑΠΟ ΣΑ ΓΑΚΔΜΒΡΗΑΝΑ ΣΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ Η αλνηθνδφκεζε ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο μεθίλεζε ην 1933 θαη απνπεξαηψζεθε ην 1935,κε ζθνπφ λα ζηεγαζηνχλ νη ρηιηάδεο πξφζθπγεο πνπ είραλ έξζεη ζηελ Διιάδα ην 1922 (θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο, επηεκβξίνπ 1922). Οη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο πεξηθιείνληαη απφ ηηο νδνχο Βεγνξίηηδνο, Ξπληάδνο, Οξεζηηάδνο, Γεγιέξε, Σξηρσλίδνο, Γεκεηζάλαο, Κνξψλεηαο, Κνχδε θαη βέβαηα, ηε Λεσθφξν Αιεμάλδξαο (φπσο θαίλεηαη ζην ράξηε 2). Σελ επηκέιεηα ησλ ζρεδίσλ ησλ ηεζζάξσλ πνιπθαηνηθηψλ ζην βάζνο είρε αλαιάβεη νη αξρηηέθηνλαο Κίκσλ Λάζθαξεο ( ), θαη ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ν αξρηηέθηνλαο Γεκήηξηνο Κπξηαθφο ( ). Αγνξάζηεθαλ απνθιεηζηηθά απφ πξφζθπγεο θαη γηα 30 ρξφληα ε θνηλσληθή δσή ζηελ πεξηνρή ήηαλ έληνλε. ΧΑΡΣΗ 2: ΟΙ ΟΔΟΙ ΠΟΤ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΤΝ ΣΙ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΦΑΙΝΟΝΣΑΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΘΩ ΕΠΙΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 4

5 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηέζζεξα θηίξηα ηνπ Κ.Λάζθαξε, ζην βάζνο (5,6,7,8 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα) είλαη πξνγελέζηεξα, ελψ ηα ππφινηπα ηέζζεξα, ηνπ Γ.Κπξηαθνχ, (1,2,3,4 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα) ρηίζηεθαλ αξγφηεξα, ζην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ πνπ πξννξηδφηαλ γηα ρψξν πξαζίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνχλ παξαπάλσ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ. «Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ελφο θξαηηθνχ κεραληζκνχ νξγαλσκέλεο δφκεζεο, πνπ ζπζηάζεθε γηα πξψηε θνξά, ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνχλ νη κπξηάδεο πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία θαη ηνλ Πφλην, πνπ είραλ θαηαθιχζεη ην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο (αιιά θαη φιε ηελ Διιάδα), λα ζηεγαζηνχλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ πνπ είραλ μεξηδσζεί απφ ηνλ ηφπν ηνπο, ηε γελέηεηξά ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνθξίζεθε ε αλέγεξζε 228 δηακεξηζκάησλ, θαηαλεκεκέλσλ ζε νθηψ πνιπθαηνηθίεο πνπ δηαηάζζνληαλ επάιιεια κεηαμχ ηνπο θαη παξάιιεια πξνο ηελ Λεσθφξν Αιεμάλδξαο. Απζηεξά σθειηκηζηηθά θηίξηα, ζηε γξακκή ηνπ γεξκαληθνχ θνλμηνλαιηζκνχ, απιά παξαιιειεπίπεδα θαηαζθεπαζκέλα κε πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη επηρξηζκέλε ιηζνδνκή, "ρσξίο ίρλνο δηαθφζκεζεο ή άιιεο παξαρψξεζεο ζε πιαζηηθέο αλαδεηήζεηο". Η κφλε δηαθφζκεζε πνπ ζπιιακβάλεη ζήκεξα ν θαθφο ζηα γεξαζκέλα απηά θηίξηα, είλαη πξντφλ ηεο έθηνηε ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ ηφπνπ: Σα ίρλε απφ ηηο ζθαίξεο ησλ Γεθεκβξηαλψλ ηνπ 1944 ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα πνιχρξσκα πθάζκαηα απισκέλα ζηνπο κηθξνχο παλνκνηφηππνπο εμψζηεο» 1. Υαξαθηεξίδεηαη σο πνιχηηκε λεζίδα ηζηνξηθήο κλήκεο γηα ηελ θαηνίθεζε θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεκαληηθφηεξα (γηα ηελ Διιάδα) αξρηηεθηνληθά έξγα ηνπ 20 νπ αηψλα. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, φκσο, ηα πξνζθπγηθά αξρίδνπλ λα εξεκψλνπλ, θαη ηα ζελάξηα γηα ηελ ηχρε ηνπο λα ππθλψλνπλ θαη λα ελαιιάζζνληαη δηαξθψο. Οη θξαηηθνί θνξείο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, πξνηείλνπλ ην γθξέκηζκα ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ άιιε, νη ηδηνθηήηεο επηζπκνχλ ηελ κεηαηξνπή-αμηνπνίεζε ησλ 228 δηακεξηζκάησλ. 1.Αξρείν λενηέξσλ κλεκείσλ-πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο δηαδίθηπν( ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 5

6 Ο αγψλαο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνιπθαηνηθηψλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδηνθηεηψλ, καδί κε πνιινχο ππνζηεξηθηέο ηνπο (ζχιινγνο αξρηηεθηφλσλ, θαζεγεηέο, επηζηήκνλεο, δεκνζηνγξάθνπο, δηθεγφξνπο θιπ), είλαη κεγάινο, κε απνηέιεζκα ηελ Πέκπηε 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008, (48 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηηο πξψηεο πξνηάζεηο γηα θαηεδάθηζε), ην ζχλνιν ησλ νθηψ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ θεξχζζεηαη Μλεκείν ζηελ Οιφηεηά ηνπ απφ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ κε επηθεθαιή ηνλ πξφεδξφ ηνπ, θαη γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θ. Θεφδσξν Γξαβίιια, κεραληθφ ειεθηξνιφγν ηνπ ΔΜΠ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ζε παιαηφηεξε ζπλεδξίαζή ηνπ (Ννέκβξηνο 2003) είρε θεξχμεη δηαηεξεηέα κφλν δχν απφ ηα θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, γηα λα δίλνπλ ην ζηίγκα κηαο νιφθιεξεο επνρήο θαη λα απνηεινχλ ην ηππηθφ δείγκα κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο. Η απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ην 2008 έζσζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, θαη ηηο ππφινηπεο έμη πνιπθαηνηθίεο. Δλ ζπλερεία, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009, ν ηφηε Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ Αληψλεο ακαξάο, επηθχξσζε ηελ απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ηεο 27 εο Ννεκβξίνπ 2008 ραξαθηεξηζκνχ σο κλεκείσλ ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο. Παξφια απηά φκσο, πεξλψληαο ζήκεξα απφ ην ζεκείν απηφ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, κε κηα καηηά, κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη φηη ην «παιηφ θηήκα Ακπεινθήπσλ», φπσο νλνκαδφηαλ ε πεξηνρή πξηλ ηελ αλέγεξζε ησλ 8 (νρηψ) πνιπθαηνηθηψλ, έρεη επέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε έσο θαη αμηνζξήλεηε, αθνχ ηα ζεκάδηα ηεο αδηαθνξίαο, φισλ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ ιφγν ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο, είλαη εκθαλή. Η αλάγθε, ινηπφλ, ηεο αμηνπνίεζεο επαλάρξεζεο ησλ 8 θηηξίσλ είλαη επηηαθηηθή. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 6

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 7

8 1.2. ΗΣΟΡΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Η πεξηνρή ησλ Ακπεινθήπσλ, ζηελ Λεσθφξν Αιεμάλδξαο, πνπ νηθνδνκήζεθαλ νη 8 πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο, απφ ην 1878 κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 ηδηνθηεζηαθά αλήθε ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη απνηεινχζε ηκήκα ηνπ "Κηήκαηνο Ακπεινθήπσλ", έθηαζεο 14,323 ζηξεκκάησλ. Βξηζθφηαλ ζε κία ππνβαζκηζκέλε γσλία έμσ απφ ηηο κάληξεο ησλ καξκαξάδσλ, πνπ θαηαιάκβαλαλ ηφηε ηα δπηηθφηεξα ζεκεία ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, δίπια ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ, θαη απέλαληη απφ έλα αδηακφξθσην γήπεδν, ζηα Κνπληνπξηψηηθα. «Σα Κνπληνπξηώηηθα είλαη ε πεξηνρή ηωλ Ακπεινθήπωλ πνπ μεθηλά από ηνπο πξόπνδεο ηνπ Λπθαβεηηνύ θαη ηελ Πάγγεην, πεξηιακβάλεη ην γήπεδν ηεο Λεωθόξνπ Αιεμάλδξαο θαη θαηαιήγεη ζηελ νδό Κεδξελνύ» 2. Δικόνα 3.ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΟΛΤ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ. Δίλαη ε πεξηνρή πνπ ζα θηινμελήζεη έλα κέξνο απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα, ( πξφζθπγεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα ζπλνιηθά), θαη αχμεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο θαηά 40%. «Δίλαη απηνί νη Έιιελεο πνπ μεθίλεζαλ ζαλ πνιίηεο β θαηεγνξίαο ζε πεξηνρέο πνπ ηηο νλφκαζαλ «ΠΡΟΦΤΓΙΚΑ», δειψλνληαο φρη ηφζν ηελ πεξηνρή φζν ηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζε απηέο[ ]» 3. Η νηθηζηηθή ηζηνξία ησλ πξνζθχγσλ μεθηλά κέζα ζε αληίζθελα ή δεκφζηα θηίξηα γηα λα γίλεη ιίγν αξγφηεξα κηα δεπηέξνπ επηπέδνπ εγθαηάζηαζε ζε μχιηλα παξαπήγκαηα κε ζηνηρεηψδεηο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 2.Άξζξν απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Υαξάιακπνπ Μαπξίθα 3.χγρξνλή Διιεληθή Ιζηνξία , Γεκήηξηνο Α. Γξνγίδεο ζ ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 8

9 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΗΚΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ Σν πηεζηηθφ πξφβιεκα ηεο άκεζεο ζηέγαζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία, πξψηε θνξά, ηφηε εθαξκφζηεθε ζπγθξνηεκέλα. Σν 1924 κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ε Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ αξρίδεη λα θαηαζθεπάδεη κφληκεο θαηνηθίεο, ελψ απφ ην 1930 ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ Πξφλνηαο ρηίδεη θαη κεγάια πξνζθπγηθά ζπγθξνηήκαηα βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο. Υσξνηαμηθά, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ γίλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηφηε πφιεο, φπνπ ππήξραλ ειεχζεξα νηθφπεδα γηα κεγάιεο παξεκβάζεηο θαη επίζεο πεξηνρέο πνπ δελ ζπλφξεπαλ κε ηελ «θαιή» Αζήλα. Έηζη, ην «βάξνο» ηεο ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ, ην ζεθψλεη ε Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο, πνπ ηφηε ήηαλ έλα ππνβαζκηζκέλν πξνάζηην ηεο Αζήλαο ιφγσ ησλ θπιαθψλ Αβέξσθ (λπλ Άξεηνο Πάγνο). ε πνιιά πξνζθπγηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο επνρήο, καδί κε απηά ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο,(ηέγε Παηξίδνο, Γνπξγνχηη) βάδνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπο νη αξρηηέθηνλεο Κίκσλ Λάζθαξεο θαη Γεκήηξηνο Κπξηαθφο. Οη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο ηεο ιενθψξνπ Αιεμάλδξαο νηθνδνκήζεθαλ ηε δεθαηία ηνπ 1930, θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ πξψηε πεληαεηία ( ), γηα λα ζηεγαζηνχλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ απφ ηελ Μηθξά Αζία πνπ πξηλ θαηνηθνχζαλ ζηα ρακφζπηηα πίζσ απφ ην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ. «Σν ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, κνξθνινγηθά, είλαη απνηέιεζκα ησλ επηξξνψλ πνπ δέρηεθαλ νη Έιιελεο κεραληθνί, Κίκσλ Λάζθαξεο θαη Γεκήηξηνο Κπξηαθφο, απφ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ξπζκφ πνπ δεκηνχξγεζε ε ζρνιή ηνπ BAUHAUS ηεο Βατκάξεο ζηε Γεξκαλία θαη ηδηαίηεξα ν θιάδνο ηνπ Πνπξηζκνχ (Purisme)» 4. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 9

10 4.Μαξίλνο νξίινο, αξρηηέθησλ, δηεπζπληήο θιάδνπ αξρηηεθηνληθήο εζ. ρψξσλ & δηαθφζκεζεο ηεο ζρνιήο ΑΚΣΟ (εξγαζία πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ). Με ηνλ όξν Μπαουχάους ή Μπάουχαους (γεξκ. Staatliches Bauhaus ή Bauhaus) αλαθεξόκαζηε ζηελ θαιιηηερληθή θαη αξρηπεθηνληθή ζρνιή πνπ ηδξύζεθε από ηνλ Βάιηεξ Γθξόπηνπο θαη αλαπηύρζεθε ηελ πεξίνδν ζηε Γεξκαλία. Σν ύθνο ηεο ζρνιήο Μπανπράνπο επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο, εηδηθόηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ βηνκεραληθνύ ζρεδηαζκνύ (design), ελώ ηα έξγα πνπ παξάρζεθαλ κέζα από ηα εξγαζηήξηα ηεο ζρνιήο έγηλαλ αληηθείκελα εθηεηακέλεο αλαπαξαγωγήο. Λεηηνύξγεζε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, ζηε Βαϊκάξε ( ), ζην Νηεζάνπ ( ) θαη ζην Βεξνιίλν ( ), ππό ηελ δηεύζπλζε ηωλ Βάιηεξ Γθξόπηνπο ( ), Χάλεο Μέγηεξ ( ) θαη Μηο βαλ ληεξ Ρόε ( ) αληίζηνηρα. Οη αιιαγέο ζηελ έδξα θαη ζηελ εγεζία ηεο ζπλδένληαλ κε αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνιηηηθή ηεο αιιά θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ύθνπο ηεο. Αλάκεζα ζηηο θεληξηθέο ηδέεο πνπ πξνώζεζε ε ζρνιή, ήηαλ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα θαιιηηερληθνύο ζθνπνύο, ε απνπζία δηάθξηζεο κεηαμύ θαιώλ θαη εθαξκνζκέλωλ ηερλώλ, θαζώο θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ζθαηξηθήο δηδαζθαιίαο όιωλ ηωλ κνξθώλ ηέρλεο. Επαλέθεξε ηε δηδαζθαιία ζε εξγαζηήξηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηωλ αθαδεκηώλ, θαη ζην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ιεηηνύξγεζε, δίδαμαλ επηθαλείο θαιιηηέρλεο ηνπ 20νύ αηώλα, όπωο ν Βαζίιη Καληίλζθη, ν Γηνράλεο Ίηελ, ν Μαξζέι Μπξόηεξ θαη ν Πάνπι Κιέε. ηόρνο ηεο ζρνιήο Μπανπράνπο ήηαλ ε αλαβάζκηζε ηωλ πξνϊόληωλ καδηθήο παξαγωγήο, όπωο ηα έπηπια, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο έλλνηαο ηεο θαηνηθίαο, αλ θαη ηάρζεθε αληίζεηε ζηελ ηάζε πιήξνπο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, θξαηώληαο ηνπο θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ έμω από ηα ζηελά πιαίζηα ηεο παξαγωγήο, πξνηξέπνληάο ηνπο λα ζεωξνύλ ην έξγν ηνπο έθθξαζε δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηέρλεο. Η βαζύηεξε ζεωξία πάλω ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε θαη ε εθπαηδεπηηθή δνκή ηεο ζρνιήο Μπάνπρανπο ήηαλ πωο ν ηειηθόο ζηόρνο είλαη έλα νινθιεξωκέλν θαη εληαίν θηίζκα. Με απηό ηνλ ηξόπν, ην θίλεκα ηνπ Μπανπράνπο πξνζπάζεζε λα ελνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγωγήο, ππνηάζζνληαο παξάιιεια ηα ηερληθά κεραληθά κέζα ζηελ αλζξώπηλε δεκηνπξγηθόηεηα. Η ζρνιή αμηνπνίεζε ηελ αλζξώπηλε αηνκηθή πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα κηαο βηνκεραληθήο παξαγωγήο πνπ ζην παξειζόλ ήηαλ απόιπηα ηππνπνηεκέλε. Πεγή πιεξνθνξηώλ Βηθηπαίδεηα Σα 228 δηακεξίζκαηα πνπιήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε νηθνγέλεηεο κηθξαζηαηψλ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δξαρκψλ γηα θάζε δηακέξηζκα. ην παξάξηεκα παξαζέηνπκε θαη έλα απφ ηα παξαρσξεηήξηα ησλ θαηνηθηψλ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 10

11 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΚΣΖΡΗΑ ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ. Σν ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζηα 113 πην ζεκαληηθά έξγα ηεο Διιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ 20νχ αηψλα, δηαζέηεη κνλαδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο αξεηέο θαη πεξηβάιιεηαη απφ 10 ζηξέκκαηα θνηλφρξεζησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Σα 8 θηίξηα είλαη απιά παξαιιειεπίπεδα, απφ πιάθεο ζθπξνδέκαηνο θαη επηρξηζκέλε αξγνιηζνδνκή, ρσξίο ίρλνο δηαθφζκεζεο. Σα δχν πξψηα θηίξηα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα ελνπνηεκέλα θηίξηα πνπ πεξηκεηξηθά ηνπο ππάξρεη ηνίρνο απφ αξγνιηζνδνκή, ελψ ηα ππφινηπα έμη απνηεινχληαη απφ πέληε κηθξφηεξα ελνπνηεκέλα θηίξηα (εηθφλα 3). Δικόνα 3.ΚΑΘΔ ΜΗΚΡΟ ΚΣΖΡΗΟ ΔΥΔΗ 2 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΟΡΟΦΟ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΚΑΣΟΦΔΗ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 11

12 Η απιφηεηα θαη ε ιηηφηεηα ραξαθηεξίδνπλ εμσηεξηθά ηηο αξρηηεθηνληθέο φςεηο, δίλνληαο έκθαζε ζε γεσκεηξηθέο θφξκεο θαη ζην ρξψκα. Δπίζεο ηα 228 δηακεξίζκαηα, ησλ 50 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθά αθνχ δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ κπάλην, ππλνδσκάηην θαη θνπδίλα. Οη ηέζζεξεηο πνιπθαηνηθίεο ζην βάζνο (5,6,7,8 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα), πνπ μεθίλεζαλ λα ρηίδνληαη λσξίηεξα απφ ηηο ππφινηπεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη θαιχηεξα πιηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζην θαζηζηηθφ θαη ζην κπάλην θάζε δηακεξίζκαηνο ππήξραλ ζην δάπεδν κεγάια άζπξα πιαθάθηα, ζηα ππλνδσκάηηα ππήξρε μχιηλν δάπεδν (παξθέ), θαη ε θάζε θνπδίλα είρε επηζηξσζεί κε θφθθηλα πιαθάθηα. ε αληίζεζε κε ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ πνιπθαηνηθηψλ (1,2,3,4 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα) πνπ ηα δάπεδα φισλ ησλ δσκαηίσλ είλαη επηζηξσκέλα κε κσζατθφ θαη ηα θνπθψκαηα ησλ αλνηγκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πην θηελφ μχιν. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία καο ηα έδσζε κηα ηδηνθηήηξηα δηακεξίζκαηνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαζψο δελ θαηέζηε δπλαηή ε επίζθεςή καο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ. Γεληθά ηα θηίξηα δηαζέηνπλ θεληξηθφ θιηκαθνζηάζην, είλαη δηακπεξή κε θπζηθφ θσηηζκφ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, δηαζθαιίδνληαο έηζη θπζηθή ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε. ηελ απφιεμε θάζε πνιπθαηνηθίαο ππάξρεη ηαξάηζα θαη γηα θάζε ηξία δηακεξίζκαηα ρψξνο πιπζηαξηνχ κε ηηο λνηθνθπξέο λα απιψλνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηελ κπνπγάδα ηνπο ζηα ηελησκέλα ζθνηληά. Δικόνα 4.ΣΑ ΠΛΤΣΑΡΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΧΝ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 12

13 Η ζέξκαλζε εμαζθαιηδφηαλ κε ζφκπεο, πνπ δηέζεηαλ θακηλάδα, πνπ θαηέιεγε ζηελ ηαξάηζα. «Οη πνιπθαηνηθίεο είλαη δηαηεηαγκέλεο έηζη ψζηε λα αθήλνληαη κεγάινη ειεχζεξνη ρψξνη κεηαμχ ηνπο γηα θνηλσληθέο επαθέο θαη αλαςπρή. ηνλ ειεχζεξν ρψξν κεηαμχ ησλ πνιπθαηνηθηψλ δελ πξνβιεπφηαλ θακία δηακφξθσζε, δηφηη ν λένο ηξφπνο νκαδηθήο ζπλνίθεζεο πξνυπέζεηε ηελ αιιαγή ηξφπνπ δσήο ζχκθσλα κε ηα αζηηθά πξφηππα, δειαδή πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο, εζπρία, πξνζεγκέλεο εθδειψζεηο θαη επαθέο. Η θαηαθφξπθε επηθνηλσλία ησλ νξφθσλ εμαζθαιίδεηαη κε εζσηεξηθά θσηεηλά θιηκαθνζηάζηα πνπ εμππεξεηνχλ δχν θαηνηθίεο αλά φξνθν. Σα δηακεξίζκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ην πξφηππν ηεο minimum θαηνηθίαο, πνπ ήηαλ γηα ηηο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο 40η.κ., αλεμάξηεηα αλ ζπρλά ζηέγαδαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία νηθνγέλεηεο, θαη είλαη δηακπεξή, ιχλνληαο έηζη ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ» 5. 5.Απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ αξρηηέθησλ Γ. Δπηαμηφπνπινπ. Δηζήγεζε- Έθζεζε Απηνςίαο. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 13

14 ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΚΣΖΡΗΑ ΣΖ ΔΠΟΥΖ. Σελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηα νρηψ θηίξηα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ε Αξρηηεθηνληθή ηεο Αζήλαο έρεη αξρίζεη λα επεξεάδεηαη, δεηιά δεηιά, απφ ην κνληέξλν θίλεκα πνπ επεξεάδεη ήδε ηελ Αξρηηεθηνληθή πνιιψλ Δπξσπατθψλ πξσηεπνπζψλ. Έηζη ινηπφλ ηα νρηψ θηίξηα παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε άιια θηήξηα ηεο επνρήο, αθνχ πνιιά απφ απηά έρνπλ θηηαρηεί κε επηξξνέο απφ ην Μνληέξλν θίλεκα. Φσηνγξαθίεο απφ άιια θηήξηα ηεο επνρήο: Δικόνα 5. 1.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΑΡΔΟΠΑΓΖΣΟΤ 17, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΜΑΛΗΑ 42, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΘΑΟΤ 3, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΛΤΚΑΒΖΣΣΟΤ 10 ΚΑΗ ΟΛΧΝΟ 35, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 20 22, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΠΟΛΤΛΑ 22, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΚΡΗΔΕΧΣΟΤ 7, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΠΑΣΖΗΧΝ 186 ΚΑΗ ΘΑΟΤ, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ πγθξηηηθά κε ηηο πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο εμήο νκνηφηεηεο: πνιιά θηίξηα ρηίδνληαη πιένλ ζε ιπηή ζρεδηαζηηθή γξακκή, ρξηζεκνπνηψληαο θπξίσο νξζνγψληα ζρήκαηα, θνπηηά, θαη επζείεο γξακκέο. Δπίζεο ζηα παξαπάλσ θηίξηα νη δηαθνζκήζεηο είλαη ζρεηηθά πην ιπηέο, απφ φηη ζην παξειζφλ, ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε επηβιεηηθψλ πιηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην κάξκαξν. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 14

15 Πιένλ νη θαηνηθίεο ρηίδνληαη θαη ζε κνξθή πνιπθαηνηθίαο θαη φρη κφλν κνλνθαηνηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο, φπσο αθξηβψο θαη ηα πξνζθπγηθά πνπ θηηάρηεθαλ γηα λα θηινμελήζνπλ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ. Παξφια απηά, ζηα παξαπάλσ θηίξηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαθνξέο, ζε ζχγθξηζε κε ηα νρηψ θηίξηα ησλ πξνζθπγηθψλ. Μία πνιχ βαζηθή δηαθνξά βξίζθεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θαηνηθηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ζηα θηίξηα ησλ θσηνγξαθηψλ ν πεξηβάιισλ ρψξνο είλαη αηζζεηά κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ θαη απηφ γηαηί νη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο ρηίζηεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηφηε Αζήλαο, καθξηά απφ ηηο γεηηνληέο ηνπ θαινχ θέληξνπ. Σα ηφηε θηίξηα ηεο Αζήλαο παξφηη θηλνχληαη απφ ην θιαζζηθφ ζην Μνληέξλν αξρηηεθηνληθφ ξεχκα, δηαηεξνχλ αθφκα θάπνηα θιαζζηθά δηαθνζκεηηθά θπξίσο ζηνηρεία, ελ αληηζέζεη κε ηηο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο πνπ είλαη θαζαξά δείγκα κνληέξλαο Δπξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο ρσξίο θαλέλα, ζρεδφλ, ζηνηρείν θιαζζηθήο ζρεδίαζεο θαη δηαθφζκεζεο. Σέινο αο κελ μερλάκε φηη νη πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο είλαη έλα βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα πνιπθαηνηθηψλ πνπ έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί άκεζα γηα ηελ εμππεξέηεζε κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ. Έηζη δελ ππήξμε ε πνιπηέιεηα γηα πεξαηηέξσ ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιιεο, ζαθψο, κηθξφηεξεο πνιπθαηνηθίεο ηεο επνρήο. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 15

16 1.3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΗΚΧΝ. Οη νρηψ πνιπθαηνηθίεο θηινμελνχζαλ νηθνγέλεηεο γηα ηξηάληα ρξφληα απφ ηελ ζηηγκή πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη πνπιήζεθαλ ζηνπο πξφζθπγεο, θαη ε δσή ζηελ πεξηνρή ήηαλ έληνλε. Με ηα ρξφληα νη θάηνηθνη ησλ δηακεξηζκάησλ άξρηζαλ λα αλαβαζκίδνληαη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θαη λα κεηαθνκίδνπλ ζε πεξηνρέο κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Έηζη νη πνιπθαηνηθίεο άξρηζαλ λα εξεκψλνπλ θαη ηα ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο ηεο πεξηνρήο λα απμάλνληαη. Παξάιιεια κε ηελ εγθαηάιεηςε ησλ πνιπθαηνηθηψλ άξρηζαλ θαη νη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο θαηεδάθηζήο ηνπο απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, κε πξψην ην Γήκν Αζελαίσλ, πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, λα πξνηείλεη ηελ θαηεδάθηζε ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ζε ρψξν πξαζίλνπ. Η ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πξνζθπγηθψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο δελ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί θαιχηεξα απφ ηελ αθήγεζε πνπ δίλεη ν Αξρηηέθηνλαο Γεκήηξεο Δπηαμηφπνπινο, ηδηνθηήηεο θαη θάηνηθνο δηακεξίζκαηνο ζηα πξνζθπγηθά πνπ πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ ηεο Σξαπεδνχληαο: <<«Όπσο ζπκάκαη ζε θάζε ζπίηη έκεηλαλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα άηνκα. «Γχξσ καο ππήξραλ κφλν δηψξνθα ζπίηηα θαη νη θπιαθέο Αβέξσθ. Θπκάκαη έληνλα ηα παηδηθά κνπ ρξφληα, ηα παηρλίδηα ζηνπο ρσκαηφδξνκνπο, ιέεη θαη πξνζζέηεη: «Σα ζεκάδηα απφ ηηο νβίδεο πνπ βιέπεηο είλαη απφ ηα Γεθεκβξηαλά, φηαλ ήξζαλ θαη ηακπνπξψζεθαλ εδψ, ζε δηακεξίζκαηα, νη αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπο ρηππνχζαλ νη Δγγιέδνη απφ ηνλ Λπθαβεηηφ. Οη θάηνηθνη ηφηε είραλ θχγεη θαη επέζηξεςαλ κεηά, ρσξίο λα βξνπλ βαλδαιηζκνχο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ ηνπο». χκθσλα κε ηνλ θ. Δπηαμηφπνπιν, ην πξαγκαηηθφ θαθφ ήξζε ην 1999, φηαλ επί ππνπξγίαο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γηάλλνπ Παπαλησλίνπ, απνθαζίζηεθε ην γθξέκηζκα ησλ Πξνζθπγηθψλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ πάξθν αλαςπρήο. «Ο Παπαλησλίνπ έδξαζε θαηά παξαγγειία ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο ηνπ Γεκνζίνπ. Έγηλε ρακφο, ζπλειεχζεηο επί ζπλειεχζεσλ, γηα ην πψο πξέπεη λα αληηδξάζνπκε. ην κεηαμχ, ε ΚΔΓ πξφηεηλε ζε ηδηνθηήηεο λα εμαγνξάζεη ην δηακέξηζκα ηνπο έλαληη επξψ - ην κηζφ ηεο ηηκήο πνπ ίζρπε ζηελ αγνξά. Πνιινί άξρηζαλ ηφηε λα πνπιάλε ηα ζπίηηα ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε ΚΔΓ άξρηζε ηνπο εθβηαζκνχο γηα αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο, ζε πνιχ ρακειφηεξε ηηκή. Σειηθά κεηά απφ ηξία ρξφληα είραλ πνπιεζεί ηα 140 απφ ηα 228 δηακεξίζκαηα. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 16

17 Δλεξγνπνίεζαλ θαη ην ΦΔΚ ηνπ 1967, ηεο ρνχληαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηέζζεξηο απφ ηηο νθηψ πνιπθαηνηθίεο, ζα γθξεκίδνληαλ γηα ηε δηακφξθσζε ρψξνπ πξαζίλνπ γηα ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν, πνπ επξφθεηην λα ρηηζηεί ζηε ζέζε ησλ θπιαθψλ Αβέξσθ», επηζεκαίλεη. ηε ζπλέρεηα ππνγξακκίδεη φηη ήξζε ε έληαμε ηεο πεξηνρήο ζηα Οιπκπηαθά έξγα, κε ηε Λεσθφξν Αιεμάλδξαο λα αλαδεηθλχεηαη ζε νιπκπηαθφ άμνλα. «Σφηε ήηαλ πνπ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ απνθάζηζε λα δηαηεξεζνχλ νη δχν (Ννέκβξηνο 2003) θαη λα γθξεκηζηνχλ νη ππφινηπεο έμη πνιπθαηνηθίεο, σο δήζελ "επηθίλδπλα θηίζκαηα", φηαλ ήηαλ γλσζηφ πφζνο θφζκνο ήξζε λα κείλεη εδψ κε ηνπο ζεηζκνχο θαη πφζν γεξά είλαη απηά ηα θηίξηα», ιέεη θαη πξνζζέηεη: «Μαο έζσζε πξνζσξηλή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, λα κελ γίλεη θακία παξέκβαζε πξηλ ην ίδην εθδψζεη ηειηθή απφθαζε». Όπσο εμεγεί ν θ. Δπηαμηφπνπινο, ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ 5νπ ηκήκαηνο ηνπ ηδ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θξίζεθε ιαλζαζκέλε ε απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη νη 8 πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο εθηηκήζεθαλ σο «αμηφινγεο, πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ». «Έπξεπε λα πεξηκέλνπκε άιια δχν ρξφληα, κέρξηο φηνπ, ην 2008, ην πκβνχιην ζπλεδξηάζεη θαη κε 15 ςήθνπο ππέξ θαη κία θαηά, ηηο ραξαθηεξίζεη φιεο δηαηεξεηέεο», επηζεκαίλεη. Μεηά θαη ηηο αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο, κφλν 50 απφ ηνπο αξρηθνχο ηδηνθηήηεο έρνπλ κείλεη ζηα Πξνζθπγηθά. ηα ππφινηπα, φπσο δηεπθξηλίδεη ν Γεκήηξεο Δπηαμηφπνπινο, «κέλεη θάζε θαξπδηάο θαξχδη, απφ κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, κέρξη ηνμηθνκαλείο, άζηεγνη, άλζξσπνη κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ θάλεη άηππε θαηάιεςε ζηα ζπίηηα, πνπ αγφξαζε ε ΚΔΓ, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο». Όινη απηνί, είπε, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο, θαηαζηξέθνπλ ηα θηίξηα, πξνβαίλνπλ ζε βαλδαιηζκνχο. «Απηφ πνπ καο πξνβιεκαηίδεη είλαη φηη, απέλαληη ζ απηή ηελ θαηάζηαζε, ην θξάηνο δείρλεη αλνρή θαη αδηαθνξία. Γχν ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ δηαθήξπμε ησλ Πξνζθπγηθψλ σο "δηαηεξεηέα" θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο επίζεκεο πνιηηείαο δελ έρεη γίλεη ηίπνηα», ηνλίδεη θαη πξνζζέηεη: «Δκείο ηνπο πξνηείλακε εμσηεξηθή επηζθεπή, ζνβάηηζκα, βάςηκν θη αιιαγή θνπθσκάησλ, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν». ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 17

18 απηά πνπ αγφξαζε ε ΚΔΓ ππάξρεη αλάγθε θαη γηα εζσηεξηθή επηζθεπή, ιφγσ βαλδαιηζκψλ, ππνγξακκίδεη θαη πξνηείλεη: «Γχν πνιπθαηνηθίεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ρψξνο θαηνηθίαο, 1-2 μελψλαο γηα ηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελψλ ηνπ Αγίνπ άββα, 1-2 θνηηεηηθή εζηία, κία πνιπθαηνηθία Μνπζείν Μηθξαζηαηηθήο Μλήκεο θαη ε 8ε γξαθεία ΜΚΟ. Σα δε δέθα ζηξέκκαηα ειεχζεξνπ ρψξνπ, πνπ ηψξα ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνο πάξθηλγθ, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζαλ ρψξνο αλαςπρήο, κε πξάζηλν, παγθάθηα θαη παηδηθή ραξά». «Αλ δελ θάλεη θάηη άκεζα ην θξάηνο νη κπξνζηηλέο ηνπιάρηζηνλ πνιπθαηνηθίεο ζα θαηαξξεχζνπλ απφ κφλεο ηνπο. Ήδε έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ζθνππηδφηνπν απφ απηνχο πνπ παξάλνκα κέλνπλ ζ απηέο», ιέεη. Αλ θάπνηνο πεξηπιαλεζεί ζηνπο γχξσ ρσκάηηλνπο δξφκνπο, κε ηα «ιηκλίζηα» νλφκαηα, Κεξθίλεο, Κνξψλεηαο, Σξηρσλίδαο, Βεγνξίηηδαο, ζα ηνλ «αγθαιηάζεη» ε ηζηνξία θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο γεηηνληάο. >> 6 6.πλέληεπμε ηνπ θπξίνπ Γ. Δπηαμηφπνπινπ απφ ην αξρείν ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 18

19 ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΓΟ ΣΧΝ ΔΣΧΝ ΣΑ ΚΣIΡΗΑ 1,2,3,4. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη πνιπθαηνηθίεο ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο άξρηζαλ λα αιιάδνπλ φςε είηε απφ ηελ θζνξά είηε απφ παξάλνκεο παξεκβάζεηο. Παξαθάησ ινηπφλ παξνπζηάδνπκε, κε θσηνγξαθίεο, θάζε εμσηεξηθή παξέκβαζε πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα θηήξηα 1, 2, 3, θαη 4: ΚΣΗΡΗΑ 1 & 2 : Οη κφλεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα θηίξηα έλα θαη δχν, είλαη θάπνηεο ζαλίδεο θαξθσκέλεο ζηε ζεζε ησλ παξαζχξσλ πνπ ιείπνπλ, θαη θάπνηα θάγθεια, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί, φζν είλαη δπλάηνλ, ν εζσηεξηθφο ηνπο ρψξνο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ηπρφλ παξάλνκνπο θαηνίθνπο : Δικόνα 6.ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 1. Δικόνα 7.ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 1. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 19

20 Δικόνα 8.ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 1. Δικόνα 9.ΓΤΣΗΚΖ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 1. Δικόνα 10.ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 2. Δικόνα 11.ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 2. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 20

21 ΚΣΗΡΗΑ 3 & 4 : ηα θηίξηα ηξία θαη ηέζζεξα ππάξρνπλ επίζεο ζαλίδεο θαξθσκέλεο ζηα παξάζπξα φπσο θαη ζηα θηίξηα έλα θαη δχν. Δθηφο απφ ηηο ζαλίδεο ζηα θηίξηα απηά έρνπλ γίλεη επίζεο επεκβάζεηο φπσο ε αιιαγή ζηα θάγθεια ζε έλα απφ ηα κπαιθφληα ηεο λφηηαο φςεο ηνπ θηηξίνπ ηξία, ε δηάλνημε κίαο κεγάιεο θαη κίαο κηθξήο πφξηαο ζηε βφξεηα φςε ηνπ θηηξίνπ ηξία, θαη ε δηάλνημε κίαο πφξηαο ζηε βφξεηα φςε ηνπ θηηξίνπ ηέζζεξα. Σειηθά θαη ζηα ηέζζεξα θηίξηα παξαηεξνχκε ηε πξνζπάζεηα ησλ ηδηνθηεηψλ λα ηα πξνζηαηέςνπλ θαξθψλνληαο ζαλίδεο θαη θάζε ηχπνπ μχιν φπσο πξναλαθέξακε ζηα παξάζπξα. Δικόνα 12.ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 3. Δικόνα 13.ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 3. Δικόνες 14 & 15. ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 3.(ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΘΤΡΧΝ) ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 21

22 Δηθφλα 16. ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΟΦΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 4. Δηθφλα 17. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΟΦΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 4. Δικόνα 18. ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 4 (ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΘΤΡΑ) 1.3 ΥΔΓΗΑ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. Δπεηδή ν θάθεινο πνπ εκπεξηείρε ηα ζρέδηα κε ιεπηνκέξεηεο έρεη θαηαζηξαθεί, θαη ε απνηχπσζε ησλ θαηνηθηψλ δελ ήηαλ δπλαηή, ηα ζρέδηα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη ειιεηπή. Δπηζπλάπηνληαη παξαθάησ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 22

23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 23

24 2.1 ΠΡΟΣΑΖ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΣΖΡΗΧΝ 1,2,3,4. Η δηθή καο πξφηαζε επαλάρξεζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ κεηαηξνπή ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ζε θνηηεηηθή εζηία θαη ρψξσλ απαζρφιεζεο. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ επηιέμακε ηειηθά λα πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία θνηηεηηθήο εζηίαο, είλαη ην γεγνλφο ηνπ φηη, ζε πνιχ κηθξή αθηίλα απφ ηα πξνζθπγηθά ππάξρνπλ κεγάια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ αλαδεηνχλ θάπνην ρψξν ζηέγαζεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ην γεγνλφο ηνπ φηη ηα πξνζθπγηθά βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζε πνιιά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (ζηαζκφο κεηξφ Ακπειφθεπνη, ηξφιετ, ιεσθνξεία). Έηζη ινηπφλ ε πξφηαζή καο δηακνξθψλεη ηα θηήξηα σο εμήο: ΚΣΙΡΙΟ 1: Σν θηίξην 1, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα θηίξηα, ίζσλ δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπεηαη ζε εζηηαηφξην γηα ηελ ζίηηζε ησλ θνηηεηψλ ηεο εζηίαο αιιά θαη ζε ρψξνπο εζηίαζεο γηα έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ εμσηεξηθψλ επηζθεπηψλ. ηνλ ηζφγεην ρψξν, δεκηνπξγνχληαη αλνίγκαηα πιάηνπο 1,00κ. θαη χςνπο 2,20κ. ζηνπο ελδηάκεζνπο ηνίρνπο θαη δεκηνπξγνχληαη: ρψξνο θνπδίλαο κε ζλαθ κπαξ, ρψξνη ηξαπεδηψλ κε θαζίζκαηα θαη έμη απνρσξεηήξηα εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α). Σα W.C. είλαη ζρεδηαζκέλα ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ζηνπο δηαδξφκνπο, αλ θαη ζεσξνχκε φηη βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηνπ θηηξίνπ. Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο, ίδησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κε ηνλ ηζφγεην ρψξν, δηακνξθψλνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη νη ρψξνη ηνπ ηζνγείνπ κε κφλε δηαθνξά ζηα απνρσξεηήξηα δελ θαηαζθεπάδνληαη απνρσξεηήξηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο νξφθνπο, θαη αληηθαζηζηψληαη κε ηέζζεξα ίδηα w.c.. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κφλν ην ηζφγεην πξννξίδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη εμσηεξηθψλ επηζθεπηψλ πειαηψλ, ελψ ν πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο πξννξίδνληαη γηα ηελ ζίηηζε, θπξίσο, ησλ θαηνίθσλ ηεο εζηίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Η πξφζβαζε ζην θηίξην επηηπγράλεηαη απφ ηηο ηέζζεξηο εηζφδνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο έμνδνη θηλδχλνπ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 24

25 Σν δψκα θξαηάεη ην ραξαθηήξα ηνπ πιπζηαξηνχ ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ειαθξηά αλαιψζηκα πνπ κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ ζε απηφ ην χςνο (γηα παξάδεηγκα θάπνηα ραξηηθά). ΚΣΙΡΙΟ 2: Σν θηίξην 2, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα θηίξηα, ίζσλ δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπεηαη ζε 32 απιά δσκάηηα κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο θαη ζε 8 δσκάηηα κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν ηζφγεην θάζε κηθξνχ θηηξίνπ, κεηαηξέπεηαη ζε δχν ππλνδσκάηηα κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.κΔ.Α.). Σν θάζε ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη δηθφ ηνπ ρψξν πγηεηλήο, κε εηδηθά δηακνξθσκέλν κπάλην, ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Φ.Δ.Κ. 10/52487, εμνπιηζκέλν κε ζπζθεπέο πιπληεξίνπ θαη ζηεγλσηεξίνπ. Δπίζεο ν ρψξνο ηνπ ππλνδσκαηίνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη θαη πεξηιακβάλεη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκίδηπινπ θξεβαηηνχ θαη γξαθείνπ. Η πξφζβαζε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γίλεηαη απφ ηελ είζνδν θάζε κηθξνχ θηεξίνπ κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ξάκπα. Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο δηακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Κάζε φξνθνο κηθξνχ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ππλνδσκάηηα θαη έλαλ θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο. ην θάζε ππλνδσκάηην ππάξρεη ρψξνο κπάληνπ. ην ππλνδσκάηην πεξηιακβάλεηαη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, εκίδηπιν θξεβάηη θαη γξαθείν. Ο ρψξνο ηεο θνπδίλαο δηακνξθψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδαξίαο, λεξνρχηε θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Σν δψκα θξαηάεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πιπζηαξηνχ, ηνπνζεηψληαο ζπζθεπέο πιπληεξίσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. ΚΣΙΡΙΑ 3 & 4: Σα θηίξηα 3 θαη 4, πνπ απνηεινχληαη απφ πέληε κηθξφηεξα θηίξηα, ίζσλ δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπνληαη, ην θάζε έλα μερσξηζηά, ζε 40 απιέο θιίλεο κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο θαη ζε 10 θιίλεο κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 25

26 Σν ηζφγεην θάζε κηθξνχ θηηξίνπ, κεηαηξέπεηαη ζε δχν ππλνδσκάηηα κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.κΔ.Α.). Σν θάζε ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη δηθφ ηνπ ρψξν πγηεηλήο, κε εηδηθά δηακνξθσκέλν κπάλην, ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Φ.Δ.Κ. 10/52487, εμνπιηζκέλν κε ζπζθεπέο πιπληεξίνπ θαη ζηεγλσηεξίνπ. Δπίζεο ν ρψξνο ηνπ ππλνδσκαηίνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη θαη πεξηιακβάλεη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκίδηπινπ θξεβαηηνχ θαη γξαθείνπ. Η πξφζβαζε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γίλεηαη απφ ηελ είζνδν θάζε κηθξνχ θηεξίνπ κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ξάκπα. Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο δηακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Κάζε φξνθνο κηθξνχ θηεξίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ππλνδσκάηηα θαη έλαλ θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο. Σν θάζε ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη ρψξν κπάληνπ. ην ππλνδσκάηην πεξηιακβάλεηαη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, εκίδηπιν θξεβάηη θαη γξαθείν. Ο ρψξνο ηεο θνπδίλαο δηακνξθψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδαξίαο, λεξνρχηε θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Σν δψκα θξαηάεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πιπζηαξηνχ, ηνπνζεηψληαο ζπζθεπέο πιπληεξίσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζθάιεο ησλ θηηξίσλ πνπ νδεγνχλ ζηνπο νξφθνπο έρνπλ αθαηξεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ κεηαιιηθή ζθάια. Δπίζεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί εηδηθέο ξάκπεο ζηηο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ γηα ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ. Οη ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο αληηθαζίζηαληαη κε πιηθά λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ αζθαιή δηακνλή ησλ θνηηεηψλ. Παξφιεο ηηο δηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ δελ έρεη γίλεη θακία παξέκβαζε ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ θαζψο έρνπλ θξηζεί δηαηεξεηέα βάζε ηνπ Φ.Δ.Κ 62/ΤΠΠΟ/ΓΙΝΔΑΚ/118103π.ε/2896 θαη δελ είλαη δπλαηή νπδεκία παξέκβαζε πέξαλ ηεο αλαπαιαίσζεο θάζε φςεο. Η αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή έηζη ψζηε λα κελ αιιάδεη ε εμσηεξηθή φςε αιιά εζσηεξηθά λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο καο. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 26

27 Όινη νη πεξηβάιινληεο ρψξνη ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο αλαςπρήο. Ο ρψξνο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 1 θαη 2 (νδφο Βεγνξίηηδνο) θαη κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 3 θαη 4 (νδφο Οξεζηηάδαο) πεδνδξνκνχληαη θαη ηνπνζεηνχληαη παγθάθηα θαη ηξαπέδηα κε θαζίζκαηα. Δπηπιένλ επηηξέπεηαη κφλν ε δηέιεπζε πνδειάησλ ζην ρψξν. ην ηκήκα κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 2 θαη 3, πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν, ηνπνζεηείηαη έλα κηθξφ γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη έλα γήπεδν κπάζθεη. Πεξηκεηξηθά ησλ γεπέδσλ ηνπνζεηνχληαη παγθάθηα. 2.2 ΥΔΓΗΑ ΠΡΟΣΑΖ. ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα πξφηαζεο θαίλνληαη φιεο νη αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο δηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ θάζε δηακέξηζκα, θάζε φξνθν θαη θάζε θηήξην. 2.3 ΣΗ ΛΔΝΔ ΟΗ ΑΛΛΟΗ Σα νρηψ θηίξηα γηα πνιινχο είλαη θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο. Κχξηνη ζαπκαζηέο είλαη νη ειάρηζηνη, πιένλ ηδηνθηήηεο θαη θάηνηθνη πνπ πάιεςαλ γηα λα ηα ζψζνπλ απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη παξακέλνπλ αθφκα εθεί, φπσο ε θπξία Διέλε πνπ ζπλαληήζακε, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο καο ζηα πξνζθπγηθά, θαη καο δήισζε έληνλα ηελ επηζπκία ηεο γηα επαλάρξεζε ησλ πξνζθπγηθψλ. Δπηπιένλ, θίινη ησλ πξνζθπγηθψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο είλαη θαη πνιινί ζεκαληηθνί θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. «Σν Δ.Μ.Π., ε Παλειιήληα Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ, ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Αξρηηεθηνληθήο, ε Γηεζλήο Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ (UIA) θαη άιινη επηζηεκνληθνί θνξείο έρνπλ επαλεηιεκέλα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ πξννπηηθή θαηεδάθηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ γηα ηνπο εμήο (ζπλνπηηθά) ιφγνπο: -Θεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δείγκαηα ιατθήο θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο Αξρέο ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ πληζηά ηφπν ζπιινγηθήο κλήκεο θαη Αξρηηεθηνληθήο παηδείαο σο έλα ζεκαληηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ αιιά θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ παξάδεηγκα αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 27

28 -Αλήθεη ηζφηηκα ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο ιατθήο θαηνηθίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. -Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ εληνπίδεηαη φρη ζην θάζε θηίξην μερσξηζηά, αιιά ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. -Υαξαθηεξίδεηαη ηέινο, σο πνιχηηκε λεζίδα ηζηνξηθήο κλήκεο γηα ηελ θαηνίθεζε θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεκαληηθφηεξα (γηα ηελ Διιάδα) αξρηηεθηνληθά έξγα ηνπ 20 νπ αηψλα.» 7 7. Απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ αξρηηέθησλ Γ. Δπηαμηφπνπινπ. «χινγνο ηδηνθηεηψλ Πξνζθπγηθψλ Πνι/θησλ Λ.Αιεμάλδξαο», ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 28

29 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε, θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη φηη θαηαξρήλ νη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο. Γπζηπρψο φκσο έρνπλ κείλεη λα παξαθκάδνπλ ζηε κέζε κηαο πνιπζχρλαζηεο ιεσθφξνπ. Αλ θαη έρνπλ θξηζεί δηαηεξεηέα θαη ηα 8 θηίξηα, ε ηχρε ηνπο είλαη αθφκα ακθηιεγφκελε. Όρη γηα ην αλ ζα ηα γθξεκίζεη θάπνηα κπνπιληφδα αιιά γηα ην πφζν ζα αληέμνπλ αθφκα απφ ηηο θζνξέο ηνπ ρξφλνπ. Μέξα κε ηε κέξα ινηπφλ ε αλάγθε γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επαλάρξεζή ηνπο γίλεηαη εληνλφηεξε. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Η πηπρηαθή εξγαζία απηή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πηπρηαθή εξγαζία «ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΗ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ & ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ΚΣΙΡΙΑ 5,6,7,8), ησλ ζπλαδέιθσλ Καξάκπεια Αηθαηεξίλε - Μακθξέδα Ινπιηέηα θαη απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ζπλνιηθή πξφηαζε επαλάρξεζεο ησλ πξνζθπγηθψλ. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 29

30 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ -Σν πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ Αξρηηέθηνλα Γεκήηξε Δπηαμηφπνπινπ. -Οη ηζηνζειίδεο: χγρξνλή Διιεληθή Ιζηνξία , Γεκήηξηνο Α. Γξνγίδεο. ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 30

31 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 31

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα 117 44 E-mail: theatromathia@yahoo.com Ηζηνζειίδα: http://www.theatromathia.gr Σειέθσλν & Φαμ: 210-90.25.025 ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΠΟΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΚΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα