ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή θαη κηθξή ηαρύηεη Λαη, αξθεί λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθό θξάλνο. 2. Ση πξέπεη λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα ν δηθπθιηζηήο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη πξνζηαηεπηηθό θξάλνο: Σν θξάλνο λα είλαη έγρξσκν. Σν θξάλνο λα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη λα ηαηξηάδεη ζην θεθάιη ηνπ δηθπθιηζηή πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Σν θξάλνο λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά αλεμάξηεηα αλ είλαη ή όρη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. 3. Μηα δίθπθιε κνηνζπθιέηα πνπ έρεη θηλεηήξα 75 cc θηλείηαη ζην επαξρηαθό νδηθό δίθηπν.πνηό είλαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κε ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη: 70 km/h 80 km/h 100 km/h 5. Πόηε έρνπλ ηα ειαζηηθά ηεο κνηνζπθιέηαο θαιύηεξε απόδνζε: Όηαλ είλαη θξύ Όηαλ δεζηαζνύλ. Έρνπλ πάληα ηελ ίδηα απόδνζε. 6. Γηαηί ν δηθπθιηζηήο, αθόκα θαη ηελ εκέξα, πξέπεη λα νδεγεί κε ηα θώηα αλακκέλα: Γηα λα είλαη θαιύηεξα νξαηόο. Γηα λα βιέπεη θαιύηεξα ηα αληηζέησο εξρόκελα νρήκαη Γηα λα βιέπεη θαιύηεξα ηα νρήκαηα πνπ αθνινπζεί. 7. Μηα δίθπθιε κνηνζπθιέηα πνπ έρεη θηλεηήξα 120 cc, θηλείηαη ζε νδό ηαρείαο θπθινθνξί Πνην είλαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κε ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη: 110 km/h 80 km/h 90 km/h ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 1

2 8. Η αιπζίδα πνπ κεηαδίδεη ηελ θίλεζε από ηνλ θηλεηήξα ζηνλ ηξνρό ηεο κνηνζπθιέηαο, πόζε θάζεηε αλνρή (λα παίδεη ειεύζεξα πάλσ-θάησ) πξέπεη λα έρεη, αλ εμεηαζηεί ζηε κέζε ηεο απνζηάζεσο θηλεηήξαηξνρνύ: 4-5 cm. 2-3 cm. Πξέπεη λα είλαη ζθηγκέλε ηειείσο. 9. ε έλα ηδαληθό θξελάξηζκα, ηη πνζνζηό ζπκκεηνρήο έρεη ην θξέλν θάζε ηξνρνύ ηεο κνηνζπθιέηαο : 75 % ν εκπξόζζηνο θαη 25% ν νπίζζηνο. 50 % ν εκπξόζζηνο θαη 50 % ν νπίζζηνο. 25 % ν εκπξόζζηνο θαη 75 % ν νπίζζηνο. 10. Όηαλ βξέρεη θαη νδεγείηαη κνηνζπθιέηα, ζε πόζε απόζηαζε αθνινπζείηε έλα πξνπνξεπόκελν όρεκα : ε θάπνηα απόζηαζε πνπ θξίλεηαη αζθαιή. Γηπιάζηα πεξίπνπ απ' όηη ζε ζηεγλό δξόκν. Όζε θξαηάηε θαη ζε ζηεγλό δξόκν. 11. Αλ ζην δξόκν πνπ νδεγείηε ην δίθπθιν ππάξρεη έλα ηκήκα κε πξόζθαηε αζθαιηόζηξσζε ηη θάλεηε : Σν απνθεύγεηε. Σν αγλνείηαη. Σν αθνινπζείηε γηαηί έρεη θαιύηεξν βαζκό πξνζθύζεσο. 12. Πνηόλ ηύπν αλαθιεθηήξα (κπνπδί) ρξεζηκνπνηείηε ζηελ κνηνζπθιέηα ζαο : Ίδην ηύπν κε απηόλ πνπ ζπληζηά έλαο θίινο ζαο δηθπθιηζηήο. Οπνηνλδήπνηε ηύπν, αξθεί λα κπνξεί λα βηδσζεί ζσζηά. Ίδην ή αληίζηνηρν ηύπν κε απηόλ πνπ θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 15. Οδεγώληαο ηε κνηνζπθιέηα ζαο, βξίζθεζηε πίζσ από έλα θνξηεγό απηνθίλεην, ηη θάλεηε : Σν πξνζπεξλάηε ή κέλεηε ζε αξθεηή απόζηαζε πίζσ ηνπ ώζηε λα έρεηε νξαηόηεη Σν πξνζπεξλάηε ώζηε λα έρεηε νπσζδήπνηε νξαηόηεη Αθνινπζείηε αθξηβώο από πίζσ ηνπ. 16. Πόζν ζθηθηό πξέπεη λα είλαη ην θξάλνο ηνπ δηθπθιηζηή ζην θεθάιη ηνπ : Ηδηαίηεξα ζθηθηό, ώζηε λα κε βγαίλεη ζε πεξίπησζε ζπγθξνύζεσο. Λα εθαξκόδεη ρσξίο λα ζθίγγεη ην θεθάιη. Πνιύ ραιαξό γηα λα κελ ηδξώλεη ην θεθάιη. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 2

3 17. Ξαθληθά ελώ νδεγείηε κε ην δίθπθιν ζαο, εκθαλίδεηαη ζην δξόκν κηα κπάι Ση ζα θάλεηε: Θξαηάηε ζηαζεξή πνξεί Πξνζπαζείηε λα απνθύγεηε ηελ κπάι Φξελάξεηε γηαηί πηζαλόλ λα ηελ αθνινπζεί θάπνην παηδί. 18. Μπνξείηε λα ξπκνπιθείηε κε ην δίθπθιν ζαο : Έλα πνδήιαην. Έλα άιιν δίθπθιν. Θαλέλα από ηα δύν. 19. Πνηα από ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα δελ απνηεινύλ εμνπιηζκό ηνπ δηθπθιηζηή: Κπόηεο θαη γάληη Δπηηαρπληήξαο θαη δηαθόπηεο θώησλ. Εώλε κέζεο θαη θξάλνο. 20. Μηα δίθπθιε κνηνζπθιέηα κε θηλεηήξα 200 cc, θηλείηαη ζε επαξρηαθό νδηθό δίθηπν. Πνην είλαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κε ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη: 70 km/h 90 km/h 100 km/h 21. Ξαθληθά, ελώ νδεγείηε ην δίθπθιν ζαο, ζπλαληάηε ζην δξόκν κηα κεγάιε θειίδα ιαδηνύ. Ση ζα θάλεηε: Πξνζπαζείηε λα ηελ απνθύγεηε κε θάζε ηξόπν. Πεξλάηε κε θιεηζηό γθάδη θαη ζηαζεξό ηηκόλη ζε επζεία πνξεί Αλαπηύζζεηε ηαρύηεηα θαη πεξλάηε γξήγνξα ηελ θειίδ Όηαλ απμάλνληαο ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ηνπ δηθύθινπ ζαο πεξλάηε 23. ζηελ θόθθηλε πεξηνρή ηνπ ζηξνθόκεηξνπ, ηόηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηππνδύλακε ηνπ δηθύθινπ : Κεηώλεηαη. Απμάλεηαη. Παξακέλεη ζηαζεξή. 24. ε πνην ύςνο πξέπεη λα βξίζθνληαη νη κνρινί θξέλνπ θαη ζπκπιέθηε ζην ηηκόλη ηνπ δηθύθινπ: ίγν ςειόηεξα από ην ηηκόλη. ίγν ρακειόηεξα από ην ηηκόλη. ην ύςνο ηεο αλνηθηήο παιάκεο ηνπ νδεγνύ, όηαλ αθνπκπάεη ζην ηηκόλη. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 3

4 25. ε κηα δηαζηαύξσζε έρεηε πξνηεξαηόηεηα νδεγώληαο ην δίθπθιν ζαο. Σελ δηεθδηθείηε επίκνλα : Λαη, γηαηί απηό είλαη λόκηκν. Όρη, γηαηί ην αηύρεκα κε ην δίθπθιν δελ έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλαβάηε ηνπ. Όρη, γηαηί απηό είλαη επηθίλδπλν. 26. Όηαλ αθνινπζείηε, νδεγώληαο ηε κνηνζπθιέηα ζαο, έλα απηνθίλεην, ζε πνηέο ζέζεηο απνθεύγεηε λα ηνπνζεηείζηε : Αξηζηεξά από ην απηνθίλεην. Αθξηβώο πίζσ από ην απηνθίλεην. ηηο ζέζεηο εθείλεο πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο θαζξέπηεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 27. Πνηόλ ηύπν ιαδηνύ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνλ θηλεηήξα ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο θαη θάζε πόηε αιιάδεηε ιάδηα: Σνλ ηύπν πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη αιιάδεηε ιάδηα όηαλ αληηιεθζείηε όηη ν θηλεηήξαο ππεξζεξκαίλεηαη. Σνλ ηύπν πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη αιιάδεηε θάζε 1000 Km. Σνλ ηύπν πνπ έρεη ηε ξεπζηόηεηα πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη αιιάδεηε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζύκθσλα κε όζα θαζνξίδνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ιαδηώλ ηεο κνηνζπθιέηαο. 29. ε κηα ζύγθξνπζε κνηνζπθιέηαο κε απηνθίλεην ηη πηζηεύεηε όηη πξνζηαηεύεη ην δηθπθιηζηή : Σν θαιύηεξν ληύζηκν θαη ην ζσζηό πξνζηαηεπηηθό θξάλνο. Ζ κηθξή κάδα ηεο κνηνζπθιέηαο. Ζ εθηίλαμε ηνπ από ηε κνηνζπθιέη 30. Μηα κνηνζπθιέηα πνπ αλαπηύζζεη ηαρύηεηα πάλσ από 40 km/h πξέπεη λα δηαζέηεη: Κέρξη δύν θώηα πνξείαο, ηνπνζεηεκέλα ζπκκεηξηθά ην έλα θνληά ζην άιιν. Γελ επηβάιιεηαη λα έρεη θώηα πνξείαο. Κόλν θώηα δηαζηαπξώζεσο. 31. Σν αλώηεξν επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κηαο δίθπθιεο κνηνζπθιέηαο κε θηλεηήξα πάλσ από 125 cc, όηαλ θηλείηαη ζε απηνθηλεηόδξνκν είλαη: 60 km/h. 75 km/h. 130 km/h. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 4

5 32. Πιεζηάδεηε νδεγώληαο ην δίθπθιν ζαο ζε δηαζηαύξσζε, όπνπ ν θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο δείρλεη θόθθηλν θσο. ην νδόζηξσκα κπξνζηά ππάξρεη ζεκαζκέλε δηάβαζε πεδώλ. Πνπ ζα ζηακαηήζεηε πεξηκέλνληαο ν ζεκαηνδόηεο λα δείμεη πξάζηλν θσο : Δπάλσ ζηελ ζεκαζκέλε δηάβαζε πεδώλ. Κόιηο πεξάζεηε ηε ζεκαζκέλε δηάβαζε ησλ πεδώλ. Πξηλ αθξηβώο από ηελ ζεκαζκέλε δηάβαζε πεδώλ. 33. Ο νδεγόο κηαο κνηνζπθιέηαο ππνρξενύηαη λα νδεγεί: Λα θξαηά ην ηηκόλη κε ηα δπό ηνπ ρέξηα, εθηόο αλ δίλεη ζήκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ο.Θ. Λα θξαηά ην ηηκόλη κε ην δεμί ρέξη. Λα θξαηά ην ηηκόλη κε ην αξηζηεξό ρέξη. 34. ε πνηα ζεκεία γύξσ από έλα θνξηεγό ή ιεσθνξείν δελ δηαθξίλεηαη έλα δίθπθιν από ηνλ νδεγό ηνπ θνξηεγνύ ή ηνπ ιεσθνξείνπ : Αξηζηεξά θαη από ην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ θαη πίζσ. Αθξηβώο από πίζσ ηνπ. Γεμηά θαη από ην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ θαη πίζσ. 35. Οδεγείηε ην δίθπθιν ζαο θαη γηα θάπνηα αηηία εθλεπξίδεζηε ππεξβνιηθά. Πώο ελεξγείηε: Αλαπηύζζεηε ηαρύηεηα, αδηαθνξώληαο γηα ηελ θαηάζηαζε ζαο. ηακαηάηε ηελ νδήγεζε κέρξη λα εξεκήζεηε. Οδεγείηε κε κεησκέλε ηαρύηεη 36. Πηζηεύεηε όηη ηα θώηα ηεο κνηνζπθιέηαο πξέπεη λα είλαη αλακκέλα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο : Λαη, γηαηί έηζη γίλεηαη επθνιόηεξα αληηιεπηή από ηνπο νδεγνύο ησλ άιισλ νρεκάησλ. Όρη, γηαηί αδεηάδεη ν ζπζζσξεπηήο. Όρη, γηαηί έηζη κεηώλνπλ ηελ νξαηόηεηα ησλ νδεγώλ ησλ άιισλ νρεκάησλ. 37. Αλ ζε κηα αλάβαζε κε ην δίθπθιν ζαο αληηιεθζείηε όηη ε ζρέζε πνπ έρεηε ζην θηβώηην ηαρπηήησλ δελ ηξαβάεη ηη θάλεηε: Παηηλάξεηε ην ζπκπιέθηε ώζηε λα αλέβνπλ νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξ Αλνίγεηε ηέξκα ην γθάδη. Θαηεβάδεηε κηα ζρέζε. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 5

6 38. Όηαλ ηνπνζεηείηε κηα ζράξα ζην πίζσ κέξνο ηνπ δηθύθινπ, ηη πξέπεη λα πξνζέρεηε ηδηαίηεξα : Λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ κπξνζηά θαη ρακειά, ώζηε λα επεξεάδεηαη ιηγόηεξν ην θέληξν βάξνπο. Λα ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ δηθύθινπ. 41. Λα είλαη αξθεηά θαξδηά ώζηε λα ζηεξεώλνληαη θαιά ηα αληηθείκελα πνπ ζα θνξηώλεηε. Ο έιεγρνο ηεο αλνρήο ησλ βαιβίδσλ ηνπ θηλεηήξα ηνπ δηθύθινπ γίλεηαη: Από ηνλ νδεγό ηνπ δηθύθινπ. Από νπνηνλδήπνηε νδεγεί ην δίθπθιν. Κόλν από ζπλεξγείν πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκ 42. Πνηόλ ζεσξείηε ζσζηό ηξόπν γηα ην πξνζπέξαζκα πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο: Από αξηζηεξά ή δεμηά κε κεγάιε ηαρύηεη Από αξηζηεξά θαη όζν πην αξγά κπνξνύκε. Από αξηζηεξά θαη αθνύ θάλεηε γλσζηή ηελ παξνπζία θαη ηελ πξόζεζε ζαο ρξεζηκνπνηώληαο όιε ηελ επηηάρπλζε πνπ δηαζέηεηε. 44. Γηαηί είλαη απαξαίηεην ν δηθπθιηζηήο λα θνξάεη ην πξνζηαηεπηηθό ηνπ θξάλνο: Γηόηη ην απαηηεί ν λόκνο. Γηόηη ππάξρεη θίλδπλνο λα πιεξώζεη πξόζηηκν. Γηόηη ζε πεξίπησζε πηώζεσο νη ζπλέπεηεο ρσξίο ην πξνζηαηεπηηθό θξάλνο κπνξεί λα είλαη ηξαγηθέο. 45. Σν θσο δηαζηαπξώζεσο ηνπ δηθύθινπ ζαο πξέπεη λα θσηίδεη επαξθώο ηελ νδό θαηά ηελ λύθηα κε ζπλζήθεο αίζξηεο: Σνπιάρηζηνλ 10 m κπξνζηά από ηελ κνηνζπθιέη Σνπιάρηζηνλ 20 m κπξνζηά από ηελ κνηνζπθιέηα. Σνπιάρηζηνλ 40 m κπξνζηά από ηελ κνηνζπθιέη 46. Γηαηί είλαη επηθίλδπλν λα νδεγείηε ην δίθπθιν ζαο ππν ηελ επίδξαζε έζησ θαη κηθξήο πνζόηεηαο νηλνπλεύκαηνο (π.ρ έλα πνηήξη κπύξαο) : Γηόηη θηλδπλεύεηε λα ππνζηείηε θπξώζεηο αλ ζαο θάλνπλ αιθνηέζη. Γηόηη κεηώλεηαη ν βαζκόο αληηδξάζεσο ζαο. Γηόηη ε κπύξα πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα νηλνπλεύκαηνο. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 6

7 47. Σν αλώηαην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κηαο δίθπθιεο κνηνζπθιέηαο κε θηλεηήξα πάλσ από 125 cc, όηαλ θηλείηαη ζε νδό ηαρείαο θπθινθνξίαο είλαη : 50 km/h 110 km/h 70 km/h 48. Η αιπζίδα ηεο κνηνζπθιέηαο ρξεηάδεηαη πεξηνδηθή ιίπαλζε : Λαη, γηαηί έηζη κεηώλνληαη νη θζνξέο θαη ε ζεξκνθξαζία ηόζν ηεο αιπζίδαο όζν θαη ησλ γξαλαδηώλ κεηαδόζεσο ηεο θηλήζεσο. Όρη, γηαηί θξνληίδεη ν θηλεηήξαο γηα ηελ ιίπαλζε ηεο. Όρη, γηαηί έηζη κπνξεί λα βγεη από ηα γξαλάδηα θαη λα αθηλεηνπνηήζεη ηνλ πίζσ ηξνρό. 49. Γηαπηζηώλεηε όηη κηα κνηνζπθιέηα εθπέκπεη νπζίεο ή πξνηόληα βιαπηηθά γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ ή πνπ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ πεξηζζόηεξν από ηα επηηξεπόκελα όξη Πώο ηηκσξείηαη απηή ε παξάβαζε: Γελ έρεη θακία ζπλέπεηα ε παξάβαζε απηή. Κόλν κε πξόζηηκν. Κε πξόζηηκν θαη επη ηόπνπ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηεο κνηνζπθιέηαο από ην αξκόδην όξγαλν πνπ βεβαηώλεη ηελ παξάβαζε. 50. Σν πγξό ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ δηθύθινπ ζαο ρξεηάδεηαη έιεγρν θαη ηη είδνπο: Υξεηάδεηαη έιεγρν γηα ην αλ ν ζπζζσξεπηήο είλαη αξθεηά θνξηηζκέλνο. Γελ ρξεηάδεηαη έιεγρνο. Διέγρεηαη πεξηνδηθά ε ζηάζκε ησλ πγξώλ ηνπ θαη ζπκπιεξώλεηαη κε απνζηαγκέλν λεξό. 51. Σα θώηα πνξείαο κηαο δίηξνρεο κνηνζπθιέηαο έρνπλ ρξώκα : επθό. Πξάζηλν. Θόθθηλν. 52. Γηαπηζηώλεηε όηη ην ζύζηεκα πεδήζεσο ηνπ δηθύθινπ ζαο δελ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Ση πξέπεη λα θάλεηε: Θα δεηήζεηε ηελ βνήζεηα ελόο θίινπ πνπ επθαηξηαθά αζρνιείηαη κε ηέηνηα ζέκαη Θα θξνληίζεηε λα ην επηζθεπάζεηε κόλνη ζαο. Θα απεπζπλζείηε ζε ζπλεξγείν επηζθεπήο πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα γηα ηελ επηζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 7

8 53. Οη ληίδεο γθαδηνύ, ζπκπιέθηε θαη θξέλσλ ηνπ δηθύθινπ ρξεηάδνληαη ιίπαλζε: Όρη, γηαηί ν θαηαζθεπαζηήο έρεη θξνληίζεη γηα ηελ ιίπαλζε ηνπο. Υξεηάδνληαη πεξηνδηθό έιεγρν θαη ιίπαλζε γηαηί δηαθνξεηηθά μεξαίλνληαη θαη θόβνληαη. Υξεηάδνληαη ιίπαλζε όηαλ ν νδεγόο αληηιακβάλεηαη όηη αξρίδνπλ λα ζθίγγνπλ. Γηαπηζηώλεηαη όηη κηα κνηνζπθιέηα πξνθαιεί, θαηά ηελ θίλεζε θαη 54. ιεηηνπξγία ηεο, ζόξπβν πέξαλ ηνπ επηηξεπόκελνπ νξίνπ. Πσο ηηκσξείηαη ε παξάβαζε απηή: Κόλν κε πξόζηηκν. Κε πξόζηηκν θαη κε επη ηόπνπ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηεο κνηνζπθιέηαο από απηόλ πνπ βεβαηώλεη ηελ παξάβαζε. Γελ έρεη θακία ζπλέπεηα ε παξάβαζε απηή. Μηα δίθπθιε κνηνζπθιέηα πνπ έρεη θηλεηήξα 80 cc θηλείηαη ζε 55. απηνθηλεηόδξνκν. Πνην είλαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κε ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη : 45 km/h. 80 km/h. 100 km/h. 56. Γηαηί νη απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ (ακνξηηζέξ) ηνπ δηθύινπ πεξηέρνπλ θαη ιάδη : Γηα λα είλαη ζόξπβε ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ρσξίο θζνξέο. Γηαηί ην ιάδη δίλεη ειαζηηθόηεηα ζην ζύζηεκα πεδήζεσο. Γηαηί κε ην ιάδη επηηπγράλεηαη θαιύηεξε απόζβεζε θξαδαζκώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο αλσκαιίεο ηνπ δξόκνπ. 57. Η εηδηθή δώλε πνπ θνξάεη ν δηθπθιηζηήο ζηε κέζε ηνπ ρξεζηκεύεη : Γηα λα ζηεξίδεηαη θαιύηεξα ζην δίθπθιν. Γηα λα ζπγθξαηεί ηε ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε, λα πξνζηαηεύεη ηα λεθξά θαη ηα ππόινηπα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο. Γηα ιόγνπο αηζζεηηθήο. Σν θσο πνξείαο (ή ηα θώηα πνξείαο αλ είλαη δύν) ηνπ δηθύθινπ πξέπεη 58. λα θσηίδεη (ή λα θσηίδνπλ) επαξθώο ηελ νδό θαηά ηελ λύθηα, όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη αίζξηεο, ζε απόζηαζε : Σνπιάρηζηνλ 50 m κπξνζηά από ην δίθπθιν. Σνπιάρηζηνλ 100 m κπξνζηά από ην δίθπθιν. Σνπιάρηζηνλ 70 m κπξνζηά από ην δίθπθιν. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 8

9 Γηαπηζηώλεηε όηη ν νδεγόο κηαο κνηνζπθιέηαο νδεγεί γηα επίδεημε 59. ηθαλόηεηαο θαη εληππσζηαζκό ή εθηειεί απηνζρέδηνπο αγώλεο. Πώο ηηκσξείηαη κηα ηέηνηα παξάβαζε : Κόλν κε πξόζηηκν. Κε πξόζηηκν θαη αθαίξεζε επη ηόπνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Κε πξόζηηκν θαη κε επη ηόπνπ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηεο κνηνζπθιέηαο θαη ηεο άδεηαο ηθαλόηεηαο ηνπ νδεγνύ από απηόλ πνπ βεβαηώλεη ηελ παξάβαζε γηα 30 εκέξεο. 60. Αλ κε ην δίθπθιν ζαο κεηαθέξεηε θάπνην κεγάιν αληηθείκελν, ηόηε απηό επηηξέπεηαη λα πξνεμέρεη : Κόλν από ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ δηθύθινπ ιηγόηεξν από 0,50 m. Θαη από ηηο δύν πιεπξέο (δεμηά θαη αξηζηεξά) ηνπ δηθύθινπ, ιηγόηεξν από 0,50 m. Από ηηο πιεπξέο ηνπ δηθύθινπ ή ηνπ εκπξόο ή ηνπ πίζσ αθξαίνπ ζεκείνπ, ιηγόηεξν από 0,50 m. 61. Οδεγώληαο ηελ κνηνζπθιέηα ζαο δελ επηηξέπεηαη : Λα θξαηάηε ην ηηκόλη κε ηα δπό ζαο ρέξη Λα ρξεζηκνπνηήηε αθνπζηηθά πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε θνξεηό ξαδηόθσλν ή καγλεηόθσλν. Λα θηλήζζε ζην δεμηό άθξν ηνπ νδνζηξώκαηνο. 62. Μεηά από κηα πηώζε ή κηθξή ζύγθξνπζε πνπ δελ έρεη ζπλέπεηεο γηα ηνπο επηβάηεο ηεο κνηνζπθιέηαο, ηη πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο ηεο κνηνζπθιέηαο : Λα κεηαθέξεη ηε κνηνζπθιέηα ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ κε άιιν κέζν. Λα θξνληίζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηνλ ζπλεπηβάηε ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ εθόζνλ ειέγμεη πξνζεθηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνηνζπθιέηαο ηνπ θαη δηαπηζηώζεη όηη κπνξεί λα ηελ νδεγήζεη κε αζθάιεη Λα κεηαβεί γηα θάζε ελδερόκελν ζε εθεκεξεύνλ λνζνθνκείν γηα εμεηάζεηο. 63. Γηαηί ν δηθπθιηζηήο δελ πξέπεη λα θάλεη επηδείμεηο ζηνλ δξόκν: Γηαηί ελνρινύληαη απηνί πνπ ηνλ βιέπνπλ. Γηαηί θηλδπλεύεη λα πάξεη θιήζε από όξγαλν ηεο Σξνραίαο. Γηαηί νη ελέξγεηεο απηέο έρνπλ ζεκαληηθό βαζκό επηθηλδπλόηεηαο, νη δξόκνη ρξεζηκνπνηνύληαη από όινπο θαη δελ πξέπεη λα απεηινύκε ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη ηε δσή ησλ άιισλ. 65. Πώο πξαγκαηνπνηείηε (παίξλεηε) κε ηελ κνηνζπθιέηα ζαο κηα αλνηρηή ζηξνθή: Γηαγξάθεηε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή θακπύιε, πάληα κέζα ζηελ ισξίδα θηλήζεσο ζαο, κε ζηαζεξή ηαρύηεη ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 9

10 Γηαγξάθεηε κηα θακπύιε απμάλνληαο ηαρύηεη ηξίβεηε κε ζπλερείο κηθξέο γσλίεο. 66. ε έλα ζρεκαηηζκό δηθύθισλ (νκαδηθή νδήγεζε), πνην δίθπθιν παίξλεη ηελ ηειεπεηαία ζέζε : Οπνηνδήπνηε δίθπθιν. Σν δίθπθιν πνπ πεγαίλεη πην αξγά. Σν δίθπθιν πνπ κπνξεί λα αλαπηύμεη ηε κεγαιύηεξε ηαρύηεη 67. Οδεγώληαο κε ηε κνηνζπθιέηα όηαλ βξέρεη ηη πξέπεη λα έρεηε ππόςε ζαο γηα λα νδεγείηε κε αζθάιεηα : Λα απνθεύγεηε ηα ζεκεία ηνπ δξόκνπ πνπ έρνπλ πνιύ λεξό. Λα κελ ρξεζηκνπνηείηε ην κπξνζηηλό θξέλν. Δπεηδή ε απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεσο κεγαιώλεη ζε πεξίπησζε πεδήζεσο πξέπεη λα ηεξείηε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο από όηη ζπλήζσο. 68. ε πεξίπησζε αλάγθεο γηα άκεζε αθηλεηνπνίεζε ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο πόζε πίεζε αζθείηε ζηα θξέλα ηεο : Γελ ππάξρεη όξην. Σόζε ώζηε λα αθηλεηνπνηεζεί ν πίζσ ηξνρόο. Σε κεγαιύηεξε πνπ δελ κπινθάξεη ν ηξνρόο. 69. Οδεγείηε ηε κνηνζπθιέηα ζαο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ην ζύζηεκα πεδήζεσο βξίζθεηε ζε θαιή θαηάζηαζε. Από ηη εμαξηάηαη ε απόζηαζε αθηλεηνπνηήζεσο ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο : Από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Από ηνλ ηύπν ησλ θξέλσλ. Από ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, ησλ ειαζηηθώλ ζαο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 70. Πξέπεη λα αιιάδεηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ αλάινγα κε ηνλ θαηξό : Λαη. Απμάλεηε ηελ πίεζε ζε θξύν θαηξό. Λαη. Απμάλεηε ηελ πίεζε ζε δεζηό θαηξό. Όρη. Υξεζηκνπνηείηε ηελ ίδηα πίεζε πάληα, πξνζέρνληαο ε κέηξεζε ηεο πηέζεσο λα γίλεηαη όηαλ ηα ιάζηηρα είλαη θξύ 71. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο, πνπ αθνξνύλ ην δίθπθιν ζαο, πξέπεη λα γίλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα : Έιεγρνο αλαθιεθηήξα κόλνλ. Έιεγρνο ηνπ αλαθιεθηήξα, ηεο ηάζεσο ηεο αιπζίδαο θαη εηδηθά ν έιεγρνο ηνπ εμαεξησηήξ Έιεγρνο ηεο ηάζεσο ηεο αιπζίδαο κόλνλ. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 10

11 72. Γηα ηαρύηεξε δπλαηή αθηλεηνπνίεζε ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο πνηνο ηξνρόο πξέπεη λα κπινθάξεη: Ο εκπξόζζηνο ηξνρόο. Θαλέλαο ηξνρόο. Ο νπίζζηνο ηξνρόο. 73. Πνηα ζεσξείηαη ε ζσζηή ζέζε θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ δηθύθινπ: Κε ηα γόλαηα ζθηγκέλα ζηελ δεμακελή ηεο βελδίλεο, ηα πόδηα λα παηάλε θαιά ζηα ππνπόδηα θαη ηα ρέξηα λα θξαηάλε ζηαζεξά ην ηηκόλη. Κε ηα γόλαηα αλνηθηά, γηαηί έηζη επεξεάδεηαη ην θέληξν βάξνπο επθνιόηεξ Γελ έρεη ζεκαζία ε ζηάζε. 74. ε κηα θαηάβαζε κε ζεκαληηθή θιίζε πνηα ζρέζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ηεο κνηνζπθιέηαο ρξεζηκνπνηείηε : Σελ πξώηε. Σε δεύηεξε. Δθείλε κε ηελ νπνία αλεβαίλεηε ην ίδην ηκήκα ηνπ δξόκνπ ή ηκήκα άιινπ δξόκνπ κε παξόκνηεο θιίζεηο. 75. Οη απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ ηεο κνηνζπθιέηαο παξνπζηάδνπλ δηαξξνή ιαδηνύ. Ση θάλεηε : Πξνζέρεηε λα κελ θηάζεη ην ιάδη ζηα θξέλα ή ηνπο ηξνρνύο. Αθελόο κελ πξνζέρεηε λα κελ θηάζεη ην ιάδη ζηα θξέλα ή ζηνπο ηξνρνύο θαη αθεηέξνπ επηζθεπάδεηε ακέζσο ηε δηαξξνή γηαηί αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κνηνζπθιέηαο. Γελ αλεζπρείηε άκεζα γηαηί πεξηέρνπλ αξθεηό ιάδη θαη απαηηείηαη αξθεηόο ρξόλνο γηα λα θζαξνύλ από έιιεηςε ιαδηνύ. 76. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ αλαθιεθηήξα ζηε κνηνζπθιέηα ζαο από απηόλ πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο ηη κπνξεί λα ζπκβεί : Λα κελ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο θαη λα ραιάζεη ην ζύζηεκα αλάθιεμεο. Λα ππνζηεί βιάβε ν θηλεηήξαο. Λα κελ ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα πέδεζεο. 77. ηελ πόιε πξνζπεξλάηε κε ην δίθπθιν ζαο ζηακαηεκέλν ιεσθνξείν. Ση πξνζέρεηε ηδηαίηεξα: Αλ ζα μεθηλήζεη ην ιεσθνξείν. Αλ ζα εκθαληζηεί θάπνηνο πεδόο κπξνζηά από ην ιεσθνξείν. Όια ηα παξαπάλσ. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 11

12 78. Πνηα ζεσξείηε πην αζθαιή ζέζε γηα ην δίθπθιν πνπ ηαμηδεύεη ζηελ εζληθή νδό ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα νρήκαηα: Αλάκεζα από έλαλ όκηιν απηνθηλήησλ. Πνιύ κπξνζηά ή πνιύ πίζσ από ηα άιια απηνθίλεη Σν δεμηό άθξν ηεο νδνύ. 80. Κάζε πόηε πξέπεη λα ειέγρεηε ηε ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ ηνπ δηθύθινπ ζαο : Πξηλ από θάζε ρξήζε. Θάζε km. Θάζε km. 81. Πώο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ν ζπλεπηβάηεο ηνπ δηθύθινπ : Από ηε ζράξα ή ην ζρεηηθό εμάξηεκα πνπ ππάξρεη πίζσ ηνπ. Από ηνλ νδεγό ζθίγγνληαο ηα γόλαηα ηνπ. Παηά θαιά ζηα ππνπόδηα θαη θξαηά ραιαξά αιιά ζηαζεξά ηνλ νδεγό από ηε κέζε ή από ηε ρεηξνιαβή ηνπ θαζίζκαηνο αλ ππάξρεη. 82. Δλώ νδεγείηε ην δίθπθιν ζαο έλαο πεδόο πνπ δηαζρίδεη ηνλ δξόκν κπξνζηά ζαο ζηακαηά απόηνκα ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ. Ση ζα θάλεηε : Θα θξελάξεηε (ηξνρνπεδήζεηε) όζν ην δπλαηόλ πην απόηνκ Θα πξνζπαζήζεηε λα ηνλ απνθύγεηε είηε αιιάδνληαο πνξεία είηε θξελάξνληαο κε αζθάιεη Θα πξνζπαζήζεηε λα ηνλ πξνζπεξάζεηε. 83. Μηα θζαξκέλε ή θνκέλε εμάηκηζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απόδνζε ηνπ θηλεηήξα: Όρη, δελ ηελ επεξεάδεη. Λαη, ηελ επεξεάδεη αιιάδνληαο απξόβιεπηα ηελ ηππνδύλακε, απμάλνληαο ηνλ ζόξπβν θαη κεηώλνληαο ηελ καθξνβηόηεηα ηνπ θηλεηήξ Λαη, ηελ επεξεάδεη ζεηηθά. 85. Ο ζπλεπηβάηεο ζηε κνηνζπθιέηα παίδεη ξόιν ζηελ νδήγεζε ηεο θαη γηαηί : Όρη, γηαηί δελ ηελ νδεγεί. Λαη, γηαηί επεξεάδεη ην θέληξν βάξνπο ηεο. Λαη, γηαηί ην όρεκα γίλεηαη βαξύηεξν. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 12

13 86. Οδεγώληαο ην δίθπθιν ζαο πιεζηάδεηε ζε κηα ζηξνθή. Πσο ζπκπεξηθέξεζηε : Αλαπηύζζεηε ηαρύηεηα γηα λα πεξάζεηε γξήγνξα ηε ζηξνθή. Αλαπηύζζεηε ηαρύηεηα, γέξλεηε πιεζηάδνληαο ζην έδαθνο θαη πεξλάηε ηε ζηξνθή. Διέγρεηε ην δξόκν, παίξλεηε ζέζε θαη ξπζκίδεηε ηελ ηαρύηεηα ζαο θαη ηε ζρέζε ζην θηβώηην ηαρπηήησλ. 87. Μηα θζαξκέλε ή θνκκέλε εμάηκηζε κπνξεί λα πξνμελήζεη βιάβε ζηνλ θηλεηήξα ηνπ δηθύθινπ : Δπεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απόδνζε ηνπ θηλεηήξα εηδηθά αλ πξόθεηηαη γηα δίρξνλν. Γελ πξνμελεί βιάβε ζηνλ θηλεηήξα, αιιά ηνλ απνξπζκίδεη. Γελ δεκηνπξγεί θαλέλα πξόβιεκ 88. Αλ αληηζέησο εξρόκελν όρεκα αλάβεη ηα κεγάια ηνπ θώηα κε απνηέιεζκα λα κελ βιέπεηε ηη θάλεηε : Αλάβεηε θαη εζείο ηα κεγάια θώηα ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο. Θιείλεηε ην γθάδη, αλάβεηε ηε κεζαία ζθάια ησλ θώησλ ζαο θαη αθνινπζείηε ηηο γξακκέο ηεο νξηδόληηαο ζήκαλζεο, θηλνύκελνη όζν ην δπλαηόλ δεμηόηεξ Σξνρνπεδείηε. 89. Μηα βαζηθή κεηαηξνπή ζην δίθπθιν ζαο : Γελ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ δηθύθινπ. Δίλαη επηθίλδπλε εθόζνλ γίλεηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ θαηαθεπαζηή. Κπνξείηε λα ηελ θάλεηε κόλνη ζαο. ε πνην ζεκείν γύξσ από ην επηβαηηθό απηνθίλεην κπνξεί 90. κηα κνηνζπθιέηα λα κελ γίλεη αληηιεπηή από ηνλ νδεγό ηνπ απηνθηλήηνπ: Αξηζηεξά κόλν. Όηαλ θηλείηαη κέζα ζηηο λεθξέο γσλίεο ησλ θαζξεθηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ. Αθξηβώο πίζσ από ην απηνθίλεην. 91. Πνηα είλαη ε ζσζηή ζέζε γηα ην ζώκα ηνπ ζπλεπηβάηε ηεο κνηνζπθιέηαο : Θνληά ζην ζώκα ηνπ νδεγνύ, αθνινπζώληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ. Παξακέλεη πάληα θαηαθόξπθν. Διαθξώο γεξκέλν πξνο ηα πίζσ. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 13

14 92. Γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο, πνηα από ηηο παξαθάησ εξγαζίεο πξέπεη λα γίλεηαη από ζπλεξγείν πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα : Θαζάξηζκα ηνπ θίιηξνπ βελδίλεο. ίπλζε ηεο αιπζίδαο. Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο, ησλ αλαξηήζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξ 94. Οη κνηνζπθιέηεο θαη ηα κνηνπνδήιαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε: Γύν ζπζηήκαηα ηξνρνπέδεζεο, πνπ λα επελεξγνύλ θαη ζηνπο δύν ηξνρνύο. Έλα ζύζηεκα ηξνρνπέδεζεο πνπ λα επελεξγεί ζηνπο πίζσ ηξνρνύο. Έλα ζύζηεκα ηξνρνπέδεζεο πνπ λα επελεξγεί ζηνπο κπξνζηηλνύο ηξνρνύο. 95. Η ηειεπηαία ελέξγεηα ζαο πξηλ θάλεηε ζηξνθή 180' ζην δξόκν είλαη : δ. Λα θνηηάμεηε επάλσ από ηνλ ώκν ζαο γηα έλα ηειεπηαίν έιεγρν. Λα θάλεηε ζηληάιν ώζηε νη άιινη νδεγνί λα επηβξαδύλνπλ γηα ζαο. Λα θάλεηε κε ηα ρέξηα ζαο ζήκαηα θαη ζπγρξόλσο λα αλάςεηε ηα θιάο. Λα επηιέμεηε κηα κεγαιύηεξε ζρέζε ζην θηβώηην απ' όηη ζπλήζσο. 96. Η ηειεπηαία ζαο ελέξγεηα ιίγν πξηλ θηλεζείηε κε αζθάιεηα από ηελ ζέζε ζηαύζκεπζεο είλαη : Λα εηδνπνηήζεηε, εθόζνλ ρξεηάδεηε λα επηβξαδύλνπλ νη άιινη νδεγνί. Λα κελ θνηηάμεηε γύξσ, εθόζνλ ππάξρεη ζηαζκεπκέλν απηνθίλεην ακέζσο κπξνζηά ζαο. Λα θάλεηε κε ηα ρέξηα ζαο ζήκαηα θαη ζπγρξόλσο λα αλάςεηε θιάο. δ. Λα θνηηάμεηε επάλσ από ηνλ ώκν ζαο γηα έλα ηειεπηαίν έιεγρν. 97. Καζώο νδεγείηε δηαπηζηώλεηε όηη νη ώκνη ζαο εκπνδίδνπλ ηελ νξαηόηεηα πνπ ζαο παξέρνπλ νη θαθξέθηεο ζαο. Γηα λα ην αληηκεησπίζεηε πξέπεη : Λα εθηείλεηε (επηκεθύλεηε) ηα κπξάηζα ησλ θαζξεπηώλ. Λα βάιεηε κηθξόηεξνπο θαζξέπηεο. Λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θιαο λσξίηεξα από όηη ζπλήζσο. δ. Λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο θαζξέπηεο. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 14

15 98. Πξόθεηηε ακέζσο ηώξα λα ζηξίςεηε δεμηά. Πνηα είλαη ε ηειεπηαία ελέξγεηα ζαο πξηλ ζηξίςεηε : Γείρλεηε ην ζσζηό ζήκ Ρίρλεηε έλα γξήγνξν βιέκκα πάλσ από ηνλ ώκν ζαο ζηα δεμηά ζαο. Δπηιέγεηε ηε ζσζηή ζρέζε ηαρπηήησλ. δ. Παίξλεηε ηε ζσζηή ζέζε γηα ηε ζηξνθή. 99. Ση ελλνείηε κε ηε θξάζε "ξίρλσ έλα γξήγνξν βιέκκα", όηαλ νδεγείηε κνηνζπθιέηα : Έλα γξήγνξν βιέκκα δεμηά- αξηζηεξά. Κηα ηειηθή, γξήγνξε καηηά πξνο ηα πίζσ ιίγν πξηλ αιιάμεηε θαηεύζπλζε Θνίηαγκα ζηνπο θαζξέπηεο. δ. Έλα βιέκκα ζηα απαξαίηεηα έγγξαθα, πνπ πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο πξηλ μεθηλήζεηε Βιέπεηε πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο πνπ δείρλνπλ απόηνκε ζηξνθή εκπξόο δεμηά. Ση πξέπεη λα θάλεηε : Λα ζπλερίζεηε κε ηελ ίδηα ηαρύηεη Λα επηβξαδύλεηε θαζώο βξίζθεζηε κέζα ζηε ζηξνθή. Λα επηβξαδύλεηε θαζώο βγαίλεηε από ηε ζηξνθή. δ. Λα επηβξαδύλεηε πξηλ ηε ζηξνθή Οδεγείηε λύθηα θαη ηπθιώλεζηε από ηα θώηα επεξρόκελνπ νρήκαηνο, ηη θάλεηε : Δπηβξαδύλεηε ή ζηακαηάηε. Θιείλεηε ηα κάηη ζαο. Αλαβνζβήλεηε ηα θώηα πνξείαο. δ. Γπξλάηε ην θεθάιη ζαο ζε άιιε θαηεύζπλζε Κηλήζζε πξνο κηα δηάβαζε πεδώλ θαη πεδνί πεξηκέλνπλ λα πεξάζνπλ ην δξόκν. Πσο ζπκπεξηθέξεζηε : Αθήλεηε λα πεξάζνπλ νη πην ειηθησκέλνη. Δπηβξαδύλεηε θαη εηνηκάδεζηε λα ζηακαηήζεηε. Υξεζηκνπνηείηε ηα θώηα πνξείαο γηα λα ηνπο εηδνπνηήζεηε λα πεξάζνπλ. δ. Σνπο θάλεηε λεύκα λα πεξάζνπλ ηνλ δξόκν Οδεγείηε κνηνζπθιέηα θαη αθνινπζείηε έλα κεγάιν όρεκα κε 60 km/h. Πνηα ζέζε πξέπεη λα πάξεηε : Πιεζηάδεηε θνληά ζην όρεκα γηα λα πξνζπεξάζεηε εύθνι ηα δεμηά ηνπ δξόκνπ γηα λα έρεηε νξαηόηεη Πιεζηάδεηε θνληά ζην όρεκα ώζηε λα πξνθπιάζεζηε από ηνλ άλεκν. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 15

16 δ. Κέλεηε αξθεηά πίζσ, ώζηε λα κπνξείηε λα δείηε κπξνζηά από ην όρεκ 105. Όηαλ νδεγείηε κνηνζπθιέηα ε ζπλεζηζκέλε ζέζε ζαο ζξν δξόκν πξέπεη λα ζαο επηηξέπεη : Λα θαίλεζηε ώζηε λα ζαο βιέπνπλ ηα άιια νρήκαηα εκπξόο ζαο. Λα θαίλεζηε ζηνπο θαζξέπηεο ηνπ νρήκαηνο εκπξόο ζαο. Λα θαζπζηεξείηε ηα νρήκαηα πνπ επηζπκνύλ λα πξνζπεξάζνπλ. δ. Λα αθήζεηε ηα άιια επεξρόκελα νρήκαηα λα πξνζπεξάζνπλ από ηα δεμηά ηνπο. ε. Λα κείλεηε ζε απόζηαζε 0,50 m από ην πεδνδξόκην Δπηζπκείηε λα ζηξίςεηε εκπξόο δεμηά. Γηαηί πξέπεη λα πάξεηε ηε ζσζηή ζέζε ζην δξόκν εγθαίξσο : Γηα λα επηηξέςεηε ζηνπο άιινπο νδεγνύο λα ζηξίςνπλ εκπξόο ζαο. Γηα λα δείηε θαιύηεξα ην δξόκν πνπ ζα ζηξίςεηε. δ. Γηα λα εηδνπνηήζεηε ηνπο άιινπο νδεγνύο ζρεηηθά κε ην πώο πξόθεηηε λα ελεξγήζεηε. Γηα λα επηηξέςεηε ζηνπο άιινπο νδεγνύο λα ζαο πξνζπεξάζνπλ από ηα αξηζηεξά Όηαλ ε αιπζίδα θίλεζεο είλαη ραιαξή ηόηε κπνξεί : Λα θξελάξεη ν εκπξόο ηξνρόο. Λα δηαθνπεί ε παξνρή ξεύκαηνο ζηελ αλάθιεμε. Λα ραιάζνπλ ηα θξέλ δ. Λα αθηλεηνπνηεζεί ν πίζσ ηξνρόο Πνηεο ελέξγεηεο ηνπ αλαβάηε πξνθαινύλ ζνβαξέο θζνξέο ζηα ειαζηηθά ηεο κνηνζπθιέηαο : Σν θξελάξηζκ Σν ζηξίςηκν. Ζ αιιαγή ζρέζεσλ ζην θηβώηην ηαρπηήησλ. δ. Ζ ζηάζκεπζε Πόζν ζπρλά νθείιεηε λα ειέγρεηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ ζαο: Κόλν ζε θάζε ηαθηηθή ζπληήξεζε. Κεηά από θάζε καθξύ ηαμίδη. Κηα θνξά ην κήλ δ. Κηα θνξά ηελ εβδνκάδ 110. Σν πέικα ησλ ειαζηηθώλ πξέπεη λα έρεη βάζνο ηνπιαρηζηόλ : 2,5 mm 4 mm 1 mm ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 16

17 δ. 1,6 mm 111. Η κνηνζπθιέηα ζαε έρεη ειαζηηθά κε αεξνζαιάκνπο. Σόηε: Πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ηνπο αεξνζαιάκνπο θάζε 6 κήλεο. Πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ηνπο αεξνζαιάκνπο θάζε km. Πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ηνπο αεξνζαιάκνπο όηαλ αιιάδεηε ην πίζσ ιάζηηρν. δ. Πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ηνπο αεξνζαιάκνπο καδί κε ηα ειαζηηθά Πνηα από ηα αθόινπζα δελ ζαο θάλνπλ πην νξαηνύο ηελ εκέξα: Έλα καύξν θξάλνο. Έλα άζπξν θξάλνο. Σν άλακκα ησλ θώησλ. δ. Ζ ρξήζε ελόο ξνύρνπ κε αλαθιαζηήξεο Οδεγείηε κηα κνηνζπθιέηα κε πνιύ δεζηό θαηξό. Σόηε πξέπεη : Λα νδεγείηε κε ηελ δειαηίλα ηνπ θξάλνπο αλνηθηή ηειείσο. Λα ζπλερίζεηε λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά ξνύρ Λα θνξάηε απιά ππνδήκαηα αληί κπόηεο. δ. Λα ραιαξώζεηε ην ινπξί ηνπ θξάλνπο Γηαηί πξέπεη λα θνξάηε ξνύρα κε αλαθιαζηήξεο ηελ εκέξα : Κεηώλνπλ ηελ πίεζε ηνπ αέξ Πξηνξίδνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο αλ πέζεηε. Βνεζνύλ ηνπο άιινπο νδεγνύο λα ζαο βιέπνπλ. δ. αο θξαηνύλ δξνζεξό ελώ ν θαηξόο είλαη δεζηόο Πνηα από ηα παξαθάησ δηεπθνιύλνπλ λα γίλνληαη θαιύηεξα αληηιεπηνί νη κνηνζπθιεηηζηέο από ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηεο νδνύ: Ζ ρξήζε θώησλ. Σν γθξίδν θξάλνο. Σα καύξα δεξκάηηλα ξνύρ 116. Πνηα από ηα παξαθάησ δηεπθνιύλνπλ λα γίλνληαη θαιύηεξα αληηιεπηνί νη κνηνζπθιεηηζηέο από ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ : Σα καύξα ξνύρα κε αλαθιαζηήξεο. Σν γθξίδν θξάλνο. Σα καύξα δεξκάηηλα ξνύρ 117. Πνηα από ηα παξαθάησ δηεπθνιύλνπλ λα γίλνληαη θαιύηεξα αληηιεπηνί νη κνηνζπθιεηηζηέο από ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ : Σν άζπξν θξάλνο. Σν γθξίδν θξάλνο. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 17

18 Σα καύξα δεξκάηηλα ξνύρ 118. Πνηνη ηύπνη πξνζηαηεπηηθώλ θαηαζθεπώλ πξνζηαηεύνπλ θαιύηεξα : Αλεκνζώξαθαο (παξ-κπξηδ) επάλσ ζην ηηκόλη. πόξ θαίξηλγθ. Σνπξηζηηθνύ ηύπνπ θαίξηλγθ Πνηνη ηύπνη πξνζηεπηηθώλ θαηαζθεπώλ πξνζηαηεύνπλ θαιύηεξα : Αλεκνζώξαθαο (παξ-κπξηδ) επάλσ ζην ηηκόλη. πόξ θαίξηλγθ. Αλεκνζώξαθαο ζηαζεξόο Σν θξάλνο ζαο έρεη κηα κηθξή ξσγκή. Πξέπεη : Λα αιιάμεηε ην θξάλνο πξηλ νδεγήζεηε μαλά. Λα νδεγείηε κε ρακειή ηαρύηεηα κόλν. Λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία λα ην ειέγμεη. δ. Λα ην επηζθεπάζεη έλαο νδεγόο Αλ ε δειαηίλα ηνπ θξάλνπο ζαο είλαη ραξαγκέλε άζρεκα ηόηε πξέπεη : Λα ηελ γπαιίζεηε κε έλα γπαιηζηηθό. Λα ηελ αληηθαηαζηήζεηε. Λα ηελ πιύλεηε κε ζαπνπλάδ δ. Λα ηελ θαζαξίζεηε κε πεηξέιαην Σν πιαηλό ζηήξηγκα (ζηαλη) ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο δελ ζπκπηύρζεθε ζηελ ζέζε ηνπ θαιά θαη εζείο μεθηλάηε. Ση κπνξεί λα ζπκβεί: Λα αιιάμεηε ην θέληξν βάξνπο ηεο κνηνζπθιέηαο. Λα πηαζζεί ην πόδη ζαο. Σν ζηήξηγκα λα ζπξζεί ζην έδαθνο όηαλ ζηξίςεηε θαη λα αλαηξαπεί ε κνηνζπθιέη δ. Λα πξνθαιέζεη πξόβιεκα ζηε κνηνζπθιέη 124. Οδεγείηε ηε κνηνζπθιέηα ζαο θάησ από πνιύ θαιέο ζπλζήθεο δξόκνπ θαη θαηξνύ. Ο απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο λα αθηλεηνπνηεζείηε κε ηα θξέλα είλαη : Φξελάξεηε κε ηα δύν θξέλα εκπξόο θαη πίζσ. Υξεζηκνπνηήηε πην πνιύ ην πίζσ. Φξελάξεηε εθαξκόδνληαο ίζε πίεζε θαη ζηα δύν θξέλ Φξελάξεηε κε ην πίζσ θξέλν θαη ιίγν πξηλ ζηακαηήζεηε ρξεζηκνπνηήηε ην εκπξόο. δ. Φξελάξεηε θαη κε ηα δύν θξέλα κε έκθαζε ζην εκπξόο. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 18

19 126. Οδεγείηε ππν θαηαξξαθηώδε βξνρή θαη ν πίζσ ηξνρόο ζαο γιηζηξά θαζώο επηηαρύλεηε. Ση θάλεηε γηα λα ειέγμεηε πάιη ηε κνηνζπθιέηα ζαο : Θαηεβάδεηε κηα ζρέζε ζην θηβώηην ηαρπηήησλ. Θιείλεηε αξγά ην γθάδη. Φξελάξεηε γηα λα κεηώζεηε ηαρύηεη δ. Βάδεηε θάησ ηα πόδη 127. Ση θάλεηε γηα λα κείλεηε δεζηνί όηαλ νδεγείηε κε πνιύ θξύν : Οδεγείηε πνιύ θνληά ζηα πξνπνξεπόκελα νρήκαη Φνξάηε θαηάιιεια ξνύρ θύβεηε πνιύ επάλσ ζην δνρείν βελδίλεο. δ. Βάδεηε πόηε- πόηε ηα ρέξηα ζαο επάλσ ζην ζσιήλα εμάηκηζεο ε πνιύ δεζηό θαηξό ε πίζζα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δξόκνπ κπνξεί λα καιαθώλεη. Πνηα ηκήκαηα ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν : Ζ αλάξηεζε. Ζ πξόζθπζε ησλ ειαζηηθώλ. Ζ εμάηκηζε ε πνιύ δεζηό θαηξό ε πίζζα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δξόκνπ κπνξεί λα καιαθώλεη. Πνηα ηκήκαηα ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν : Ζ αλάξηεζε. Ζ ηξνρνπέδεζε. Ζ εμάηκηζε. Οδεγείηε κε πνιύ δεζηό θαηξό. Πνιιέο θνξέο ε πίζζα ιηώλεη. Πνηα ηα 130. απνηειέζκαηα ηεο ππεξβνιηθήο δέζηεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο: Κπνξεί ν δξόκνο λα γιηζηξά. Κπνξεί λα κεησζεί ε απόζηαζε ηξνρνπέδεζεο. Κπνξεί λα επεξεαζζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θξέλσλ Σα θιαο ζαο κπνξεί λα κελ θαίλνληαη εμαηηίαο ηνπ δπλαηνύ ειηαθνύ θσηόο. Πσο αληηδξάηε : Αλάβεηε ηα θιαο λσξίηεξ Υξεζηκνπνηήηε καδί κε ηα θιαο ηα ρέξηα ζαο γηα λα γλσζηνπνηήζεηε ηελ πξόζεζε ζαο λα αιιάμεηε θαηεύζπλζε. Παηάηε κεξηθέο θνξέο ην πνδόπιεθηξν ηνπ πίζσ θξέλνπ γηα λα αλάςεη ην θσο ηνπ θξελαξίζκαηνο. δ. ηξίβεηε πνιύ γξήγνξ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 19

20 133. Ση πξέπεη λα θάλεηε γηα λα βιέπεηε λύθηα : Αθήλεηε έλα θελό κεηαμύ ησλ γπαιηώλ ζαο ή ηεο δειαηίλαο ζαο. Γηαηεξείηε θαζαξά ηα γπαιηά θαη ηελ δειαηίλα ζαο. Φνξάηε κηα ζθνπξόρξσκε δειαηίλ δ. Γελ ρξεζηκνπνηείηε δειαηίλα ή γπαιηά θαζόινπ Οδεγείηε ηε λύθη Ση θάλεηε γηα λα δηαθξίλεζζε θαιύηεξα : Οδεγείηε κε θώηα αλακκέλ Φνξάηε ξνύρα κε αλαθιαζηήξεο. Θαζαξίδεηε ηελ κνηνζπθιέηα ζαο. δ. Θηλήζζε ζαθώο ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ δξόκνπ. ε. Φνξάηε ξνύρα κε έληνλν ρξώκ 135. Γελ δηαζέηεηε θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη νδεγείηε ηε κνηνζπθιέηα ζαο κε βξνρή θαη θξύν. Ση κπνξεί λα ζπκβεί : Υάλεηε ηελ απηνζπγθέληξσζε ζαο, ηελ πξνζνρή ζαο. Παγώλεη ε δειαηίλα ζαο. Κπνξεί λα γιηζηξήζεηε από ηε ζέι δ. Ο ρξόλνο ηεο αληίδξαζεο ζαο κεηώλεηαη. ε. Κπνξεί λα ραιαξώζεη ην θξάλνο ζαο Γελ πξέπεη λα νδεγείηε πίζσ θαη πνιύ θνληά ζε έλα θνξηεγό δηόηη : Θα αλαπλέεηε ηα θαπζαέξηα ηνπ. Σν ξεύκα αέξα ηνπ θνξηεγνύ ζα ζαο ξίμεη. Οη νδεγνί πίζσ ζαο δελ ζα κπνξνύλ λα ζαο δνπλ. δ. Κεηώλεηαη ε νξαηόηεηα εκπξόο Αλ νδεγείηε ζε ππθλή θπθινθνξία θαη έλα όρεκα πίζσ ζαο αθνινπζεί πνιύ θνληά, ηόηε πξέπεη : Λα επηβξαδύλεηε γηα λα κεγαιώζεη ην θελό εκπξόο ζαο. Λα επηβξαδύλεηε όζν γίλεηαη πην γξήγνξα θξελάξνληαο. Λα επηηαρύλεηε γηα λα μεθύγεηε από ην πίζσ όρεκ δ. Λα παηήζεηε ειαθξά ηα θξέλα πξνεηδνπνηώληαο ηνλ πίζσ νδεγό Οδεγείηε ζε θεληξηθό δξόκν, ν νπνίνο δηαζηαπξώλεηαη κε πνιινύο κηθξόηεξνπο δξόκνπο. Γηαηί νθείιεηε λα πξνζέρεηε πνιύ : Ρηπέο αλέκνπ από ηνπο πιεπξηθνύο δξόκνπο κπνξεί λα ζαο ξίμνπλ. Οη νδεγνί από πιεπξηθνύο δξόκνπο κπνξεί λα κελ ζαο πξνζέμνπλ. Ο δξόκνο πνπ θηλήζζε κπνξεί λα είλαη νιηζζεξόο επεηδή ζηξίβνπλ νρήκαη δ. Οη νδεγνί επηβξαδύλνπλ ιίγν πξηλ ζηξίςνπλ. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 20

21 139. Οδεγείηε ζε επαξρηαθό δξόκν. ην νδόζηξσκα θηλνύληαη βννεηδή. Ση θάλεηε : Δπηβξαδύλεηε θαη ζηακαηάηε αλ ρξεηαζηεί. Δπηηαρύλεηε. Θνξλάξεηε. δ. Οδεγείηε θνληά ηνπο Σν όρεκα εκπξόο νδεγείηε από καζεηεπόκελν νδεγό. Δζείο πξέπεη λα : Γηαηεξείηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη ηελ ππνκνλή ζαο. Οδεγείηε πίζσ ηνπ θαη πνιύ θνληά ηνπ. Αλάβεηε ηα κεγάια θώηα ζαο. δ. Θνξλάξεηε θαη πξνζπεξλάηε. Οδεγείηε πίζσ από έλα καθξύ όρεκ Τπάξρεη κηθξόο θπθιηθόο θόκβνο 141. εκπξόο ζαο. Σν πξνπνξεπόκελν όρεκα αλάβεη δεμί θιάο αιιά παίξλεη ζέζε αξηζηεξά ζην νδόζηξσκ Δζείο πξέπεη λα : Θνξλάξεηε. Λα πξνζπεξάζεηε από ηα δεμηά ηνπ. Λα παξακείλεηε πίζσ ηνπ κέρξηο όηνπ νινθιεξώζεη ηνπο ειηγκνύο ηνπ. δ. Λα αλαβνζβήζεηε ηα θώηα ζαο Γελ πξέπεη λα θηλείζζε κε ηνλ ζπκπιέθηε παηεκέλν πεξηζζόηεξν από όζν είλαη εληειώο απαξαίηεην ρξνληθά γηαηί : Απμάλεηε ε θζνξά ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Απμάλεηε ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Κεηώλεηε ν έιεγρνο ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο. δ. Κεηώλεηε ε πξόζθπζε ησλ ειαζηηθώλ ζαο Πνηεο κνξθέο ηνπ δξόκνπ δελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο νιίζζεζεο : Ζ ιεπθή δηαγξάκκηζε. Ζ ιεησκέλε πίζζ Ζ θίηξηλε αληηνιηζζεηηθή δηαγξάκκηζε Πνηεο κνξθέο δξόκνπ δελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο νιίζζεζεο : Ζ ιεπθή δηαγξάκκηζε. Ζ ζηεγλή άζθαιηνο. Ζ ιεησκέλε πίζζ 145. Πνηνο ν θπξηόηεξνο ιόγνο νιίζζεζεο : <<Καιαθό>> θξελάξηζκ Σν ππεξβνιηθό πιάγηαζκα ζηε ζηξνθή. Ζ όξζηα ζέζε ζηε ζηξνθή. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 21

22 149. Δπηθξαηεί πνιύ θξύν θαη ν δξόκνο δείρλεη βξεγκέλνο. Γελ αθνύγεηαη ν ζόξπβνο θύιηζεο. Ση θάλεηε : πλερίδεηε λα νδεγείηε κε ηελ ίδηα ηαρύηεη Οδεγείηε αξγά κε ηελ κηθξόηεξε ζρέζε πνπ κπνξείηε. Δπηβξαδύλεηε γηαηί κπνξεί λα βξίζθεζηε ζε καύξν πάγν Πιεζηάδεηε έλα δξόκν κε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαιπκκέλε από ςηιό ραιίθη. Ση θάλεηε : Οδεγείηε θαλνληθά. Δπηηαρύλεηε. Δπηβξαδύλεηε. δ. ηακαηάηε Πξέπεη λα ηαμηδέςεηε κε νκίριε. Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε : Δθνδηάδεζηε κε θαύζηκ Παίξλεηε δεζηό ξόθεκα καδί ζαο. Διέγρεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ θώησλ, ηε κπαηαξία θαη θαζαξίδεηε ηε δειαηίλα ηνπ θξάλνπο ζαο Σν θαιύηεξν κέξνο γηα λα ζηαζκέπζεηε ηελ κνηνζπθιέηα ζαο είλαη : Καιαθόο αζθαιηνηάπεηαο. Καιαθό έδαθνο. Γξαζίδη. δ. ηαζεξό, επίπεδν έδαθνο Καηά ηε ζπλεζηζκέλε νδήγεζε ζην δξόκν πξέπεη λα βξίζθεζηε : 30 cm καθξηά από ην πεδνδξόκην. ην θέληξν ηεο ισξίδαο ζαο θαη ιίγν δεμηά. ηα δεμηά ηεο ισξίδαο ζαο. δ. Θνληά ζην θέληξν ηνπ δξόκνπ Δηζέξρεζηε ζηελ εζληθή νδό από πιεπξηθό δξόκν. Ση πξέπεη λα θάλεηε : Λα πξνζαξκόζεηε ηελ ηαρύηεηα ζαο ζε απηήλ ησλ νρεκάησλ ηεο εζληθήο νδνύ. Λα επηηαρύλεηε όζν πην γξήγνξα γίλεηε θαη λα νδεγείηε επζεία εκπξόο. Λα νδεγείηε θνληά ζηελ πιεπξά ηεο εζληθήο νδνύ ςάρλνληαο γηα θελό. δ. Λα αλάςεηε θιάο. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 22

23 157. Πώο πξέπεη λα δείμεηε κε ηα ρέξηα ζαο όηη ζέιεηε λα ζηξίςεηε αξηζηεξά : Σεληώλεηε ζηαζεξά ην δεμί ζαο ρέξη. Σεληώλεηε ζηαζεξά θαη πιάγηα ην αξηζηεξό ζαο ρέξη. Θηλείηε πάλσ - θάησ ηελησκέλν ην αξηζηεξό ζαο ρέξη. δ. Θηλείηε πάλσ - θάησ ηελησκέλν ην δεμί ζαο ρέξη Αθνύ δείμαηε κε ην αξηζηεξό ζαο ρέξη όηη ζηξίβεηε αξηζηεξά, γηαηί πξέπεη λα ην θαηεβάζεηε ηελ ώξα πνπ ζηξίβεηε : Γηαηη κπνξεί λα ρηππήζεηε έλα πεδό. Γηαηί αιιηώο έρεηε ιηγόηεξε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο θαηεπζπληηθόηεηαο. Γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα παηήζεηε ην κνριό ηνπ ζπκπιέθηε. δ Γηαηί νη άιινη νδεγνί ζα πηζηέςνπλ όηη ζα ζηακαηήζεηε ζηε γσλί Πνηα έγγξαθα νθείιεηε λα έρεηε καδί ζαο όηαλ νδεγείηε ηε κνηνζπθιέηα : Άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο, άδεηα θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην, ζήκα ηειώλ. ήκα ηειώλ, άδεηα θπθινθνξίαο. Αζθαιηζηήξην, άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο Δίραηε έλα αηύρεκα θαη ν ζπλεπηβάηεο ζαο ηξαπκαηίζηεθε. Ση δελ πξέπεη λα θάλεηε : Λα βγάιεηε ην θξάλνο. Λα ηνλ θξαηήζεηε δεζηό. Λα ηνλ αθήζεηε ζηελ ίδηα ζέζε πνπ βξίζθεηαη. δ. Λα ηνλ μεληύζεηε Κάζε θνξηίν πνπ θνξηώλεηε ζηε κνηνζπθιέηα πξέπεη λα : Γέλεηε αζθαιώο. Κεηαθέξεηε κόλν όηαλ είλαη εληειώο απαξαίηεην. Δίλαη όζν γίλεηαη πην ειαθξύ. δ. Λα θαιύπηεηε κε πιαζηηθή ζαθνύι 165. Όηαλ ε κνηνζπθιέηα ζαο ηαιαληεύεηαη ή θηλείηε ζαλ θίδη εζείο πξέπεη λα : Θιείλεηε πξννδεπηηθά ην γθάδη θαη κεηώλεηε ηαρύηεη Λα αθήζεηε ην ηηκόλη θαη λα ηελ αθήζεηε λα επαλέιζεη κόλε ηεο. Λα θξελάξεηε δπλαηά θαη λα θξαηάηε ηα θξέλ δ. Λα απμήζεηε ηελ ηαρύηεηα ζαο. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 23

24 166. Πξνζζέηεηε θάληζηξν (θαιάζη) ζηε κνηνζπθιέηα ζαο. Πώο επεξεάδεηαη ε νδήγεζε ζαο : Θάλεη ηελ νδήγεζε ειαθξύηεξε. Απμάλεη ηελ απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο. Απμάλεη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ Οη κνηνζπθιεηηζηέο πξέπεη πξηλ βάινπλ θάληζηξν (θαιάζη) ζηε κνηνζπθιέηα ηνπο λα : Επγνζηαζκίδνπλ ηνπο ηξνρνύο ηνπο. Λα ξπζκίδνπλ ηνλ θηλεηήξ Λα πεξλάλε από ηερληθό έιεγρν ηε κνηνζπθιέηα ηνπο. δ. Λα ειέγρνπλ αλ ε κνηνζπθιέηα ηνπο κπνξεί λα θέξεη θάληζηξν (θαιάζη) Οη ζπλεπηβάηεο νθείινπλ : Έρνπλ άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο. Λα είλαη ειαθξύηεξνη από ηνλ νδεγό. Λα θνξνύλ θξάλνο. δ. Λα θνξνύλ ξνύρα κε αληαλαθιαζηηθά Όηαλ θνξηώλεηε ηε κνηνζπθιέηα πξνζέρεηε λα : Φνξηώλεηε ηα πξάγκαηα ζαο όζν γίλεηαη πην πίζσ από ηνλ άμνλ Λα θνξηώλεηε ηα πξάγκαηα ζαο όζν γίλεηαη πιεζηέζηεξα ζην θέληξν βάξνπο ηεο. Λα θξαηάηε θαιά ηα πξάγκαηα ζηα ρέξηα ζαο Όηαλ θνξηώλεηε ηε κνηνζπθιέηα πξνζέρεηε λα : Φνξηώλεηε ηα πξάγκαηα ζαο όζν γίλεηαη πην πίζσ από ηνλ άμνλ Λα θξαηάηε θαιά ηα πξάγκαηα ζηα ρέξηα ζαο. Λα κελ ππεξβαίλεηε ην όξην θόξησζεο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο Ο ζπλεπηβάηεο νθείιεη λα : Γίλεη νδεγίεο ζηνλ νδεγό. Λα γέξλεη καδί κε ηνλ νδεγό ζηηο ζηξνθέο. Λα ειέγρεη ην δξόκν πίζσ. δ. Λα δείρλεη κε ηα ρέξηα ηνπ ηελ πξόζεζε γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο Μπνξείηε λα πάξεηε ζπλεπηβάηε ζηε κνηνζπθιέηα ζαο εθόζνλ ππάξρνπλ : έια θαηάιιειε γηα δύν άηνκα θαη ππνπόδηα γηα ηνλ ζπλεπηβάηε θαη πξόβιεςε ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. Θηλεηήξαο κεγαιύηεξνο από 250 cc. Κόλν αλ ν ζπλεπηβάηεο είλαη ειαθξύηεξνο από ηνλ νδεγό. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 24

25 ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΝΑ Σελίδα 25

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project 1 : Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α : Project : «Παξαδνζηαθά Καθελεία» : Γεκήηξηνο-Ισάλλεο Καζαξηδηάλ Γεκήηξεο Σζίξνο Ισάλλεο Παπάδνγινπ Κσζηαληίλα Νηέηζηθα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΕΝ 1991-1-6 : Γενικές δράζεις Δράζεις καηά ηη διάρκεια ηης καηαζκεσής πληαθηηθή Οκάδα Νίθνο Μαιαθάηαο, Γξ ΠΜ, Πξόεδξνο CEN/TC250/SC1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ i ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Β ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ Παλ. Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όηαλ κηιάκε γηα Φπρηαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα 117 44 E-mail: theatromathia@yahoo.com Ηζηνζειίδα: http://www.theatromathia.gr Σειέθσλν & Φαμ: 210-90.25.025 ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΘΔΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΘΔΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΘΔΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: Αξηάδλε Καζηακνλίηε ΔΠΟΠΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΠΟΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΚΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα