Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο"

Transcript

1 Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο πνπ καο θηινμελεί απόςε, αγαπεηνί θίινη, ην παλέκνξθν Οξνπέδην Λαζηζίνπ, είλαη ηόπνο επινγεκέλνο από ηνπο Θενύο θαη ηηκεκέλνο από ηνπο αλζξώπνπο. Δδώ νη αξραίνη κπζνγξάθνη ηνπνζέηεζαλ ηελ γέλλεζε ηνπ κεγάινπ Γία θαη ε ζπλερήο παξνπζία θαη δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ μεπεξλά απνδεδεηγκέλα ηηο πέληε ρηιηάδεο ρξόληα. Ζ θπζηθή απνκόλσζε ηνπ ηόπνπ θαη νη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο ησλ θάηνηθσλ κε ηνλ ππόινηπν θόζκν όρη κόλν δελ εκπόδηζαλ, αιιά αληίζεηα βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο έκθπηεο πξνδηάζεζεο ησλ Οξνπεδησηώλ ζηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα Πνιινί Λαζπζηώηεο έρνπλ κέρξη ζήκεξα δηαθξηζεί ζηνπο ηνκείο απηνύο έλαο δε εο απηώλ είλαη θαη ν θαιιηηέρλεο μπινγιύπηεο Ησάλλεο Γ.Μαθξάθεο, ν νπνίνο καδί κε άιινπο νκνηέρλνπο ηνπ ηηκάηαη απόςε εδώ ζηελ γελέηεηξά ηνπο, κε πξσηνβνπιία ηνπ πλδέζκνπ Μέζα Λαζπζίνπ «Ζ Αιόηδα». Με άμνλα ινηπόλ ηελ δσή θαη ηελ δξάζε ηνπ εθιεθηνύ απηνύ κάζηνξα, ζα ζαο παξνπζηάζσ όζα ζηνηρεία κπόξεζα λα ζπγθεληξώζσ γηα ηνπο Οξνπεδηώηεο θαη ηνπο άιινπο εθηόο Οξνπεδίνπ μπινγιύπηεο, πνπ δνύιεςαλ παιαηόηεξα εδώ θαη ηα έξγα ηνπο απνηεινύλ γηα καο ζήκεξα ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο άγλσζηεο θαη αλαμηνπνίεηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. ηνηρεία γηα ηελ παξνύζα νκηιία άληιεζα από δηάθνξεο πεγέο, πνιιέο όκσο θαη ζεκαληηθέο ήηαλ θαη νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο θπξίσο ησλ απνγόλσλ ησλ ηηκσκέλσλ. Δηδηθά γηα ηνλ Ησάλλε Μαθξαθε, πνιιά ζηνηρεία βξήθα ζην ππόκλεκα πνπ ζπλέηαμαλ ην 1984 νη Αξηζηείδεο Βνπξιάθεο, Λπθεηάξρεο θαη Κσλ. ΗΗιηάθεο. επίη. Γ/ληήο Τπ.Δκπνξίνπ, θαζώο θαη ζηελ νκηιία ηνπ εγγνλνύ ηνπ θ. Νίθνπ Υνπξδάθε. I. Ησάλλεο Μαθξάθεο Γηα ηελ ρξνλνινγία γέλλεζεο ηνπ I. Μ/θξαθε ππάξρεη αζπκθσλία ησλ πεγώλ. Θεσξώ όηη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 9α πξέπεη λα είλαη ε ρξνλνινγία πνπ δίλεη ν Ν. Υνπξδάθεο, δει. ην Γνλείο ηνπ ήηαλ ν Γηώξγεο θαη ε Διέλε Μαθξάθε, είρε δε αθόκε 4 αδειθνύο, ηνπο : Παλαγηώηε, Μαλώιε, Νηθόιε θαη Κσζηαληή. Αζπκθσλία ππάξρεη επίζεο θαη γηα ηελ κόξθσζε πνπ πήξε. Άιινη κελ ηνλ ζέινπλ λα θνηηά ζην ρνιείν ηεο Κξνπζηαιιέληαο, πνπ ιεηηνπξγνύζε ηόηε, θαη θαηόπηλ ζην ρνιαξρείν Νεαπόιεσο θαη άιινη λα καζαί\ εη λα βάδεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζε κεγάιε ειηθία, θηαζκέλνο ήδε κάζηνξαο. Γεγνλόο πάλησο είλαη πσο ζε κηθξή ειηθία πήγε θνληά ζε έλα θεκηζκέλν μπινγιύπηε, ηνλ Αλαγλώζηε Υαξίδεκν Μαπξνλύρηε, γηα λα κάζεη ηελ ηέρλε, Κνληά ηνπ έκεηλε 5 ρξόληα κέρξη λα πάξεη ην "ηεζηήξη", έλα είδνο πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ θαη βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο. Έηζη, αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ I860, μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ζαλ μπιόγιππηεο ζην Οξνπέδην Λαζπζίνπ. Πξηλ όκσο παξαθνινπζήζνπκε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία αο δνύκε ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαλ γηα έλαλ ηερλίηε, πνπ ην επάγγεικά ηνπ είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ ζξεζθεπηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηνλ ηόπν. Δίλαη γλσζηό όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε αλέγεξζε εθθιεζηώλ απαγνξεπόηαλε από ηνλ ηεξό λόκν εξηάη. ηελ απαγόξεπζε απηή πξώην ξήγκα παξνπζηάζζεθε ζηηο αξρέο ηεο Ληγππηηνθξαηίαο, όηαλ ην έηνο 1831 δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο Υξηζηηαλνύο λα αλαθαηλίδνπλ παιηέο εθθιεζίεο ε λα αλεγείξνπλ θαη θαηλνύξγηεο. Σν δεύηεξν ξήγκα ήξζε ιίγν αξγόηεξα κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Υάηη Υνπκαγηνύλ, πνπ θαηαξγνύζε ην εξηάη θαη ησλ άιισλ επλντθώλ γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο ξπζκίζεσλ πνπ αθνινύζεζαλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξεο εθθιεζίεο ηνπ Οξνπεδίνπ είραλ θαηαζηξαθεί θαηά ηελ Μεγάιε Μάρε ηνπ Λαζπζίνπ ηνλ Μάην ηνπ 1867, είραλ ζαλ απνηέιεζκα, ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1866, λα ζεκεησζεί :;ην Οξνπέδην κηα έληνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνξνύζε ζηελ επηζθεπή θαηαζηξακκέλσλ λαώλ, επέθηαζε παιαηώλ θαη αλέγεξζε λέσλ. Αλ θαη ε πεξίνδνο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο δελ καο ελδηαθέξεη απόςε εδώ, ελ ηνύηνηο γηα ηζηνξηθνύο θαη κόλν ιόγνπο ζα αλαθέξσ ηνπο λανύο πνπ θηίζηεθαλ 1. Λίγν πξηλ από ηελ Αηγππηηνθξαηία θαη νη νπνίνη είλαη Ο παιηόο λαόο ηνπ Αγ. ππξίδσλνο ζηελ Μαγνπιά ην 1819 θαη Σν θιίηνο ηεο Αγ. Παξαζθεπήο ηνπ νκσλύκνπ λανύ ζην Κακηλάθη, έλα ρξόλν αξγόηεξα, ην Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Αηγππηηνθξαηίαο θηίζηεθαλ ή αλαθαηλίζηεθαλ αξθεηνί λανί: Σνπ Αγ, Υαξαιάκπνπο ζην νκώλπκν ρσξηό ην 1831 Σσλ Αγ. Απνζηόισλ ζηε ζέζε ακηά Μέζα Λαζπζίνπ επίζεο ην 1831 Σνπ Αγ. Σξύθσλνο (ν παιηόο λαόο)ζην Σδεξκηάδσ ην Σνπ Αγ. Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ ζην Μαξκαθέησ ην Σν θιίηνο ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ζηνλ νκώλπκν λαό ηεο Πιάηεο ην Σν θιίηνο ηνπ Γελεζίνπ ηεο Θενηόθνπ ηνπ λανύ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ζηνλ Αγ. Γεώξγην ην έηνο 1849.

2 Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο νξγαζκόο λανδνκίαο ζην Οξνπέδην Λαζπζίνπ είλαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηώλα. Σελ πεξίνδν απηή αλεγείξνληαη 14 ηνπιάρηζηνλ λένη λανί, όπσο καξηπξνύλ νη επηγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζ' απηέο. Καζνιηθό Μνλήο Κξνπζηαιιέληαο, 1862 θαη 1885 Ναόο Αγ. Υαξαιάκπνπο ζην νκώλπκν ρσξηό, Ναόο Αγ. Πλεύκαηνο ζην Ληκλάθαξν, 1875 Καζνιηθό Μνλήο Βηδηαλήο, Ναόο Αγ, Υαξαιάκπνπο ζηνλ Αγ. Κσλ/λν, 1876 Ναόο Μηραήι Αξραγγέινπ Μέζα Λαζπζίνπ, 1881 Σν θιίηνο Αγ. Νηθνιάνπ ζηνλ Άγην Γεώξγην Πιάηεο, 1881 Ναόο Αγ, Γ εσξγίνπ Μαξκαθέησ, 1885 Ναόο Αγ. Ησάλλνπ Πξνδξόκνπ Μεζνθακπίηε, Ναόο Δπαγγειηζκνύ Αβξαθόληε, δεθαεηία 1880 Ναόο Δπαγγειηζκνύ Σδεξκηάδσ, 1890 Ναόο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Μέζα Λαζπζαθίνπ, 1890 Κιίηνο Αγ.Γεκεηξίνπ νκσλύκνπ λανύ Αγ. Γεσξγίνπ, 1891 θαη - Σν θιίηνο ησλ Δηζνδίσλ ηνπ λανύ ηεο Α''.Παξαζθεπήο Κακηλαθίνπ, εκεηώλσ όηη ηαζηνρεία πνπ πξναλέθεξα πξνέξρνληαη από ηελ πξώηε θάζε ηεο έξεπλαο καο γηα ηηο εθθιεζίεο ηνπ Οξνπεδίνπ θαη αζθαιώο δελ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ Λαζπζηώηηθσλ λαώλ..αιιά αο μαλαγπξίζνπκε ζηνλ λεαξό Μεζα-Ααζπζηα')ηε μπινγιύπηε. Με ην «ηεζηήξη» ζηελ ηζέπε αξρίδεη ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ θάησ από ηνπο θαιύηεξνπο νησλνύο, Πνιιέο εθθιεζίεο έρνπλ θηηζζεί πξόζθαηα ζην Οξνπέδην θαη άιιεο θηίδνληαη ζπλέρεηα. Ζ δνπιεηά θαηά ζπλέπεηα δελ ιείπεη, ρξεηάδεηαη κόλν νξγάλσζε. Πξώηε θξνληίδα ηνπ λένπ καζηόξνπ ήηαλ λα βξεη βνήζεηα θαη ζπλεξγάηεο. ' απηό βνήζεζαλ η'αδέιθηα ηνπ, ίζσο δε Kat θάπνηνη από ηνπο παιηνύο καζηόξνπο. Έλα ηπραίν γεγνλόο επεξέαζε απνθαζηζηηθά ηελ δσή ηνπ Μαθξάθε. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 αλέιαβε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηέκπινπ ηεο Μνλήο Αγ. Γεσξγίνπ Βξαραζηώηε. Δθεί ινηπόλ γλσξίζηεθε κε ηνλ κεγάιν Νεαπνιίηε πνηεηή Γηαιπλνκηράιε θαη ε γλσξηκία απηή θαηέιεμε ζε ζπκπεζεξηό, αθνύ ν Μαθξάθεο παληξεύηεθε ηελ αδειθή ηνπ πνηεηή Εακπία Από ηνλ γάκν απηό απέθηεζε 4 παηδηά, δπό γπηνύο θαη δπό ζπγαηέξεο. Ζ κηα. απ' απηέο, ε Μαξία, παληξεύηεθε ην Υαηδή Γηώξγε Υνπξδάθε, ρξπζσηή ρεκπισλ θαη δσγξάθν από ηηο Βξύζεο, παηέξα ηνπ κεγαινεπηρεηξεκαηία θαη πνιύ θαινύ θίινπ ηνπ Οξνπεδίνπ Νίθνπ Υνπξδάθε. Λόγσ ηνπ γάκνπ ηνπ ν Ησάλ. Μαθξάθεο εγθαηέιεηςε ην Οξνπέδην από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 θαη εγθαηαζηάζεθε κόληκα ζηε Νεάπνιε. Δθεί, έρνληαο έλα πνιύ επξύηεξν επαγγεικαηηθό νξίδνληα ζα δνπιέςεη γηα κηζό πεξίπνπ αηώλα Ο Μαθξάθεο ζαλ θαιιηηέρλεο αθνινύζεζε ηελ ιατθή ηερλνηξνπία, αληινύζε ηα ζέκαηά ηνπ από ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε ηνπ ηόπνη» κε ηνλ βπδαληηλό ζπκβνιηζκό θαη ρξεζηκνπνηνύζε παιηά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία επεμεξγαδόηαλε κε κεγάιε ηέρλε ώζηε, όηαλ ηειηθά παξνπζηαδόηαλ νινθιεξσκέλν ην έξγν, λα απνηειεί αιεζηλό θόζκεκα θαη λα πξνθαιεί ηνλ ζαπκαζκό ηνπ θόζκνπ. Δπεηδή όκσο ην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ πεξηνξίδεηαη ζην Οξνπέδην, δελ ζα επεθηαζώ ζηελ Μεξακπειηώηηθε πεξίνδν ηεο επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο ηνπ Μαθξάθε, γηα ηελ νπνία καο κίιεζαλ πξνεγνύκελνη νκηιεηέο. Σν δηάζεκν απηό ηέθλν ηνπ Μέζα-Λαζπζηνπ απεβίσζε ζηελ Νεάπνιε ην Ζ Αθαδεκία Αζελώλ αλαγλσξίδνπζα ηελ αμία ηνπ έξγνπ ηνπ, εμέδσζε ην 1989 εηδηθή γλσκάηεπζε, ηελ νπνία ππνγξάθνπλ 26 Αθαδεκατθνί, κε ηελ νπνία ηνλ ηηκνύλ ζαλ άμην αληηπξόζσπν ηεο ιατθή: θαιιηηερληθήο καο παξάδνζεο. Ο Μαθξάθεο, όπσο άιισζηε θαη νη άιινη ηερλίηεο πνπ αζρνινύληαλ κε ηελ θαηαζθεπή εηδώλ θαη αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλην ζηελ ζεία ιαηξεία, απέθεπγε λα ππνγξάθεη ηα έξγα ηνπ από ηαπεηλνθξνζύλε θαη γηαηί ην ζεσξνύζαλ ακαξηία Σν γεγνλόο απηό δπζρεξαίλεη ηελ ηαπηνπνίεζή ησλ. Πην εύθνια κπνξνύκε λα πνύκε όηη έλα έξγν αλήθεη ζην Α ή ζην Β εξγαζηήξην, γηαηί ηα ζρέδηα θαη νη ζηάκπεο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπαδόηαλ ήηαλ πάληα ζρεδόλ ηα ίδηα κε πνιύ κηθξέο δηαθνξέο. Οη άιινη μπινγιύπηεο πνπ δνύιεςαλ ζην Λαζύζη αλαθέξσ κεξηθνύο, όπσο ηνλ ΓΗαλαγηώηε Μαθξάθε, αδειθό ηνπ πξνεγνύκελνπ, ν νπνίνο κεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Γηάλλε ζηε Νεάπνιε ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο ηερληθήο ησλ νκάδαο θαη ζπλέρηζε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο. Γπζηπρώο γηα ηνλ κεγάιν απηό ηερλίηε ιίγα πξάγκαηα καο είλαη γλσζηά ύκθσλα κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε έκαζε ηελ ηέρλε θνληά ζηνλ Ησάλλε Φαξζάξε ή Υαιαηζνγηάλλε, έλα άιιν επίζεο κεγάιν Μεζα-Λαζπζηώηε ηερλίηε θαη ηελ βειηίσζε κε ηνλ αδειθό ηνπ. Βεβαησκέλα έξγα ηνπ Παλαγηώηε Μαθξάθε είλαη: Σν ηέκπιν ηνπ θιίηνπο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ νκσλύκνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ην νπνίν θέξεη ην όλνκά ηνπ θαη ηελ ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ. Σν ηέκπιν ηνπ θιίηνπο ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ ηνπ νκσλύκνπ λανύ ηνπ Φπρξνύ θαη Σν ηέκπιν ηνπ Καζνιηθνύ ηεο Μνλήο Βηδηαλήο.

3 Σα δύν ηειεπηαία ηέκπια αλ θαη δελ έρνπλ θάπνην ζηνηρείν ηαπηόηεηαο θέξνληαη ζαλ βέβαηα έξγα ηνπ Παλαγηώηε θαηά καξηπξία ηεο θόξεο ηνπ Αζπαζίαο Υαηδάθε, πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ νκηινύληα ην 1988, κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία όηη γηα ην ηέκπιν ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ πήξε ζαλ ακνηβή έλα κεηόρη ζην Καξνπδαλώ Πεδηάδνο, ελώ γηα θείλν ηεο Μνλήο Βηδηαλήο θεπνρώξαθν ζηε ζέζε Μπαγθάιε θνληά ζην Πηλαθηαλώ, πνπ δηαηεξνύλ αθόκε νη θιεξνλόκνη ηνπ. Ζ πιεξνθνξία γηα ην ηέκπιν ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ επηβεβαηώλεηαη από ζηνηρεία ησλ εθηηζεκέλνπ ζρεδίσλ. Ο Παλαγηώηεο εθηόο από ηελ Αζπαζία είρε αθόκε δύν θόξεο, ηελ Καηεξίλε ζύδπγν Εαραξία Φαξζάξε (Υαιαηζνδαράξε) θαη ηελ Αξηζηέα ζύδπγν Νηθ. ηαπξαθάθε. Έξγν επίζεο ηνπ Παλαγηώηε Μαθξάθε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ γακπξό ηνπ Εαρ.Φαξζάξε. είλαη ην ηέκπιν ηνπ λανύ ησλ Aγ. Πάλησλ ζηελ Αλαηνιή Ηεξάπεηξαο, όπσο αλαθέξνπλ ζεηηθέο πιεξνθνξίεο. Σειεπηαίν έξγν ηνπ εθιεθηνύ απηνύ καζηόξνπο είλαη ην ηέκπιν ηνπ Αγ. Υαξαιάκπνπο ζην νκώλπκν ρσξηό, ην νπνίν όκσο άθεζε εκηηειέο, ιόγσ ηνπ ελ ησ κεηαμύ επηζπκβάληνο ζαλάηνπ ηνπ θαη ην νπνίν απνπεξάησζε ν καζεηήο ηνπ Ησάλλεο Κνπκαξηδήο, παππνύο ηνπ δξαζηήξηνπ Πξνέδξνπ ηεο "Αιόηδαο". β) Ησάλλεο Κνπκαξηδήο. Οη Κνπκαξηδήδεο είλαη θιάδνο ηεο νηθνγελείαο ησλ Φαξζάξεδσλ θαη πήξαλ ην επώλπκν απηό από παξαλόκη.ο μπινγιύπηεο Η.Κνπκαξηδήο γελλήζεθε ην έηνο 1883 ζην Μέζα Ααζύζη θαη έκαζε ηελ ηέρλε από ηνλ Παλαγηώηε Μαθξάθε, ζηνλ νπνίν αλαθεξόηαλ πάληα θαη κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ κε βαζύηαην ζεβαζκό, γ) Ησάλλεο Φαξζάξεο ή Υαιαηζνγηάλλεο. Λίγν πξηλ από ηνπο Μαθξάθεδεο, έλαο πνιύ κεγάινο Μεζα-Λαζπζηώηεο επίζεο κάζηνξαο, έδεζε θαη δνύιεςε ζην Λαζύζη. Πξόθεηηαη γηα ηνλ I. Φαξζάξε ή Υαιαηζνγηάλλε. Γηα ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ ειάρηζηα ζηνηρεία καο είλαη γλσζηά. Γλσξίδνπκε κόλν όηη ήηαλ παιηόηεξνο από ηνπο Μαθξάθεδεο, όηη δελ είρε παηδηά, όηη πηνζέηεζε έλα αγόξη, ηνλ Εαραξία θαη όηη πέζαλε ζηα Εέληα, θαζ' νδό πξνο ην Οξνπέδην. Σα έξγα, πνπ θαηά παξάδνζε απνδίδνληαη ζηνλ Υαιαηζνγηάλλε, από απόςεσο ζρεδίσλ θαη ηερλνηξνπίαο κνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ Μαθξάθεδσλ θαη απηό δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηαπηνπνίεζεο. Μεξηθά από ηα εξγαιεία ηνπ Υαιαηζνγηάλλε θαη ηνπ Παλαγηώηε Μαθξάθε θαη νξηζκέλεο "ζηάκπεο" εθηίζεληαη απόςε εδώ, επγεληθή πξνζθνξά ησλ θιεξνλνκνύλ ηνπο. δ) Οη Ζιηάδεδεο ηεο Πιάηεο Μηα άιιε νκάδα μπινγιππηώλ πνπ εξγάζζεθαλ ζηελ Πιάηε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα είλαη νη Ζιηάδεδεο, θιάδνο ηεο παιηάο νηθνγέλεηαο ησλ Βίδσλ, από ηνπο νπνίνπο πήξε ην όλνκα ε Μνλή Βηδηαλήο. ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηώλα ν Ζιίαο Βηδάθεο από ηνλ Αγηνη Κσλ/λν, μπινπξγόο-μπινγιύπηεο, ήξζε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πιάηε, όπνπ άιιαμε ην επώλπκν ηνπ θαη ην έθαλε Ζιηάδεο από ην Ζιίαο. Δξγάζηεθε επαγγεικαηηθά ζαλ μπινπξγόο-μπινγιύπηεο ζε δηάθνξα κέξε, όπσο ζηηο Μάιιεο, ζηνλ Παξζά ζηνλ Υξηζηό, ζηελ Αξκάρα θαη αιινύ. Δίρε ηξεηο γηνύο ζηνπο νπνίνπο είρε κεηαδώζεη, ηελ ηέρλε ηνπ ;Σνλ Νηθόιε πνπ έγηλε παπάο ζηελ Πιάηε, ηνλ Μηράιε πνπ κεηώθεζε ζηελ Μάξζα θαη αζρνιεζεθε κε ηελ μπινπξγηθή, γλσζηόο κε ην όλνκα καξαγθόο θαη ηνλ Εαραξία πνπ εξγάζηεθε ζηελ Πιάηε θαη αζρνιήζεθε κε ηελ θνζκηθή μπινγιππηηθή. Δίρε κάιηζηα εηδηθεπηεί ζηελ θαηαζθεπή ησλ πεξίθεκσλ θειώλ, ησλ μπινπάπνπηζσλ, πνπ ήηαλ ηνπ ζπξκνύ ζηελ θαηνρή. Δπίζεο είρε επελδύζεη κε μύιν θαξπδηάο θαη είρε δηαθνζκήζεη κε μπιόγιππηα ηελ βίιια ηνπ γηαηξνύ Καζάπε ζην Φπρξό. Έλαο αδειθόο ηνπ Ζιία Βηδάθε, ν Γηώξγεο, ζαγκαηνπνηόο ην επάγγεικα, εγθαηέιεηςε ην επώλπκν Βηδάθεο θαλ πήξε από ην επάγγεικά ηνπ ην επώλπκν σκαξάο, πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα Β. Ξπινγιύπηεο εθηόο Οξνπεδίνπ. Γηα ηνπο κε Οξνπεδηώηεο μπινγιύπηεο, πνπ εξγάζηεθαλ θαηά θαηξνύο ζην Λαζύζη, δελ γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα νύηε θαλ ηα νλόκαηά ηνπο πνιιέο θνξέο. Με κηα θαη κόλν εμαίξεζε. Σνλ Αλαγλώζηε Υαξίδεκν Μαπξνλύρηε, πνπ ζπλδέεηαη δηπιά κε ην Οξνπέδην. Πξώηα γηαηί ήηαλ ν κάζηνξαο πνπ έκαζε ηελ ηέρλε ζηνλ Μαθξάθε θαη δεύηεξν γηαηί θαίλεηαη πσο θαηαζθεύαζε ηα ηέκπια θάπνησλ λαώλ ηνπ Οξνπεδίνπ.Ο κάζηνξαο απηόο θαηαγόηαλ από ηνπο Μνπρηάξνπο ηνλ ζεκεξηλό Δπαγγειηζκό Πεδηάδνο θαη ήηαλ άξηζηνο μπινγιύπηεο. ηνλ πνιύ θόζκν ήηαλ γλσζηόο κε ην όλνκα "ληηαδώξνο", όπσο νλνκάδνληαλ ηόηε νη μπινγιύπηεο. Αξγόηεξα βέβαηα, ην όλνκα απηό ην πηνζέηεζε θαη επίζεκα ζαλ επώλπκν θαη ην δηαηεξνύλ θαη ζήκεξα νη απόγνλνη ηνπ. Ήηαλ ν παππνύο ηνπ γλσζηνύ Ζξαθιεηώηε κεραληθνύ Λεπηέξε Νηηαδώξνπ. 'Δξγάηνπ βξίζθνληαη ζην λαό ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηνπ ρσξηνύ ηνπ, ζην λαό ηεο Κνίκεζεο ζην Γεξάθη θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο λανύο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ, όπσο πξναλέθεξα θαη ηνπ Οξνπεδίνπ. Αιεζηλό έξγν ηέρλεο είλαη ην ηέκπιν πνπ θαηαζθεύαζε ζην λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Πόκπηα Καηά ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ ηόζν είρε εληππσζηαζζεί ν ηεξνπξγώλ αξρηεξέαο Βαζίιεηνο Μαξθάθεο από ηελ άξηζηε ηέρλε ηνπ ηέκπινπ, ώζηε απείιεζε....κε αθνξηζκό όπνηνλ δελ ζα ζεβόηαλε απηό ην θαιιηηέρλεκα. Δθηόο από ηα ηέκπια ν Μαπξνλύρηεο αζρνιήζεθε θαη κε ηελ θαηαζθεπή εμαπηέξπγσλ. Γείγκαηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη ην εμαπηέξπγν ηνπ ρσξηνύ Αξράγγεινο, παιηό Βαξβάξσ θαη Ληιηαλώ. Σα έξγα απηά αιεζηλά θνκςνηερλήκαηα, ηέζεθαλ ηειεπηαία ππό ηελ πξνζηαζία ηεο Δθνξείαο Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ. Μηα άιιε ζρεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Μαπξνλύρηε ήηαλ ε θαηαζθεπή μπιόγιππησλ εηθόλσλ, όπσο εθείλε πνπ βξηζθόηαλ παιηόηεξα ζην Βελεξάην, αιιά ζήκεξα δελ ππάξρεη πηα. Σειεπηαίν ηνπ έξγν ήηαλ to ηέκπιν ηνπ λανύ ηνπ ρσξηνύ ίβα Ππξγησηηζζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νπνίνπ ζθνηώζεθε, λένο αθόκε, πέθηνληαο από ην άινγό ηνπ. Σα ηέκπια ηνπ Μαπξνλύρηε από απόςεσο ηερλνηξνπίαο κνηάδνπλ πάξα πνιύ κε εθείλα ησλ καζεηώλ ηνπ Μαθξάθεδσλ.

4 III. Σα ηέκπια Μεηά ηελ ζύληνκε γλσξηκία καο κε νξηζκέλνπο ηερλίηεο ληηαδώξνπο πνπ γελλήζεθαλ ή δνύιεςαλ ζην Οξνπέδην, αο πξνζεγγίζνπκε ηώξα ην θύξην αληηθείκελν ηεο ελαζρόιεζήο ησλ, πνπ ήηαλ ηα ηέκπια ησλ εθθιεζηώλ, γηα ηα νπνία λνκίδσ όηη πξέπεη λα δώζνπκε θάπνηα ηζηνξηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία. Σαπηόρξνλα κε ηελ νκηιία ζα πξνβάινπκε θαη νξηζκέλεο έγρξσκεο δηαθάλεηεο όιεο παξκέλεο από εθθιεζίεο ηνπ Οξνπεδίνπ, πνπ πηζηεύσ πσο ζα δηεπθνιύλνπλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο. Καηά ηνλ νξηζκό ηέκπιν είλαη ην θξάγκα πνπ ρσξίδεη ην Ηεξό Βήκα από ηνλ θπξίσο λαό. ηνπο παιαηνρξηζηηαληθνύο λανύο ην ηέκπιν ήηαλ έλα ρακειό, ζπρλά καξκάξηλν ρώξηζκα κε κηα είζνδν πξνο ην Ηεξό Βήκα ηνπ θεληξηθνύ θιίηνπο ηελ επνλνκαδνκέλε Χξαία Πύιε. Αξγόηεξα ην ρακειό ρώξηζκα πςώζεθε κε καθξνύο θίνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθε ην επηζηύιην. ηα θελά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηνπνζεηήζεθαλ παξαπεηάζκαηα, ηα ιεγόκελα "'βήια''. Σνλ 14 αηώλα ηα βήια απνκαθξύλζεθαλ θαη ηελ ζέζε ηνπο πήξαλ νη θνξεηέο εηθόλεο. ηνπο κεηαβπδαληηλνύο ρξόλνπο ην καξκάξηλν ηέκπιν έγηλε μύιηλν θαη ρσξίζηεθε ζε ηξεηο δώλεο ζηελ θαηώηεξε, όπνπ δσγξαθίδνληαη ζπλήζσο ζθελέο από ηελ Παιαηά Γηαζήθε ζηελ κεζαία., όπνπ ηνπνζεηνύληαη νη θνξεηέο εηθόλεο ηνπ ηέκπινπ θαη ζηελ επάλσ, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ηo Γσδεθάνξην, πνπ κε ηελ ζεκαηνινγία ηνπ παξνπζηάδεη ζηνπο πηζηνύο ηελ επί γεο παξνπζία ηνπ σηήξνο ζην ζύλνιν ηεο. Μεηαμύ ηεο δεύηεξεο θαη ηεο ηξίηεο δώλεο, ζην θαξδύ γείζν πνπ ηηο ρσξίδεη, ζθαιίδνληαη παξαζηάζεηο θπηηθνύ δηαθόζκνπ, όπσο θιεκαηίδεο, ζηαθύιηα, άλζε, δηάθνξα πηελά θ. ά ην θέληξν ηνπ ηέκπινπ θαη πάλσ από ην γείζν ηνπνζεηείηαη ν Σίκηνο ηαπξόο κε εθαηέξσζελ ηηο εηθόλεο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ, πνπ κε ζιηκκέλν βιέκκα παξαηεξνύλ ηνλ ηαπξσκέλν, ηα ιεγόκελα Λππεξά, Σα πξώηα μύιηλα ηέκπια ήηαλ επηπεδόγιπθα. Αξγόηεξα όκσο, θάησ από ηελ Ρσζηθή επηξξνή, ηα ζθαιίζκαηα έγηλαλ πην έληνλα θαη ην ηέκπιν πήξε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. 4 ti - Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηέκπινπ Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ θαιή πνηόηεηα ηνπ ηέκπινπ είρε ε επηινγή θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ μύινπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηέκπισλ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνπο επζύγξακκνπο θνξκνύο δέληξσλ, αλάινγα κε ηελ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο. ηελ Κξήηε ρξεζηκνπνηνύζαλ θπξίσο θππαξίζζηα Σν δέληξν έπξεπε λα θνπεί ζηε ιίγσζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη λα αθεζεί λα ζηεγλώζεη ζε ζηεγαζκέλν ρώξν. ηε ζπλέρεηα μερνληξηδόηαλε θαη κεηαθεξόηαλε ζηνλ ηόπν ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ. Οξηζκέλνη καζηόξνη ππέβαιαλ ην μύιν ζε πξόζζεηε επεμεξγαζία, όπσο βξαζκό, εκβάπηηζε ζε ιηλέιαην ή ιάδη γηα αξθεηό θαηξό θ ι π Γηα λα γίλνπλ ηα ζθαιίζκαηα ρξεζηκνπνηνύζαλ δηάθνξα εξγαιεία, όπσο ην ζθεπαξλάθη, εηδηθέο ζκίιεο έλα είδνο ζνπγηά ην ιεγόκελν θεληξηζηίξη θ.ά - Πνηόο είλαη,ηώξα, ν ζπκβνιηζκόο ησλ παξαζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ηέκπια j 1. Σν γπκλό θξαλίν ζηελ βάζε ηνπ ηαπξνύ ζπκβνιίδεη ηελ απαιιαγή ηνπ αλζξώπνπ από ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα, δηα ηνπ αίκαηνο ηνπ Υξηζηνύ. Ζ ζξεζθεπηηθή παξάδνζε αλαθέξεη πσο ε ζσηεξία ηνπ αλζξώπνπ ζα επεξρόηαλε κε ηελ απόπιπζε ηνπ πξνπαηνξηθνύ ακαξηήκαηνο, κε ην ίδην ην αίκα ηνπ σηήξνο. πλερίδνληαο ε παξάδνζε καο εμεγεί κε πνην ηξόπν ε Θεία Πξόλνηα πέηπρε ηνλ ζθνπό απηό. Λέγεηαη ινηπόλ όηη κεηά ηνλ θαηαθιπζκό ην θξαλίν ηνπ πξνπάηνξα Αδάκ παξαζπξκέλν από ηα λεξά έθζαζε ζηα Ηεξνζόιπκα, όπνπ θαη θαηαθάζηζε. Δθεί παξέκελε εθηεζεηκέλν γηα πνιινύο αηώλεο, κέρξη ηα ρξόληα ηνπ βαζηιηά νινκόληα, Ο κεγάινο απηόο βαζηιηάο ληξεπόηαλε λα βιέπεη ην ιείςαλν ηνπ πξνπάηνξα θπξηνιεθηηθά πεηακέλν ζηα ρσξάθηα. Eta λα απαιείςεη ινηπόλ ηελ αζρήκηα απηή, δήηεζε από ηνλ Λαό λα πεηάμεη ν θαζέλαο από κηα πέηξα πάλσ ζην γπκλό θξαλίν. Έηζη ζρεκαηίζηεθε από πάλσ ηνπ έλαο πεηξώδεο ιόθνο, ν γλσζηόο Γνγγνζάο ή Κξαλίνπ ηόπνο ζηα Διιεληθά. Πάλσ ζην ιόθν απηό, όπσο είλαη γλσζηό, ζηαπξώζεθε ν Υξηζηόο. Σν αίκα ινηπόλ ηνπ ηαπξσκέλνπ Ηεζνύ έηξεμε πάλσ ζην θξαλίν ηνπ Αδάκ θαη μέπιπλε ην παηνξηθό ακάηεκα, ραξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ζσηεξία ζηνλ άλζξσπν. " Πέηξαη εζρίζζεζαλ, σηήξ, όηε ελ ησ θξαλίσ ν ηαπξόο ζνπ επάγε..." ςάιιεη ν πκλσδόο. Σν ακπέιη θαη νη θιεκαηίδεο ζπκβνιίδνπλ ηνλ Υξηζηό κε ηνπο καζεηέο ηνπ " Δγώ εηκί ε άκπεινο ε αιεζηλή..." - Σν ζηαθύιη ζπκβνιίδεη ηνπο πηζηνύο πνπ δνπλ "ελ Υξηζηώ" - Ο Γξάθνο.Σν νθηνεηδέο ηέξαο πνπ ππάξρεη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο ηύπνποηέκπισλ, ζπκβνιίδεη ηνλ αηαλά θαη ηελ θζίλνπζα εηδσινιαηξία επί ηεο νπνίαο εζξηάκβεπζε ν Υξηζηηαληζκόο. Σν πεξηζηέξη ζπκβνιίδεη ην Άγην Πλεύκα, κέζα δε ζε θιάδνπο ακπειηνύ, όπσο ζην ηέκπιν, ζπκβνιίδεη ηνλ πηζηό πνπ αλαδεηά θαηαθύγην ζηνλ Υξηζηό. Ο όθηο ζπκβνιίδεη ηελ θξόλεζε θαη ηελ ινγηθή. IV. Ζ μπινγιππηηθή ζην Οξνπέδην. Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ αηώλα καο ην Οξνπέδην Λαζπζίνπ ήηαλ ζεκαληηθό θέληξν μπινγιππηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Πνιινί θαινί ηερλίηεο δνύιεςαλ θπξίσο ζηνλ θιάδν ηεο εθθιεζηαζηηθήο μπινγιππηηθήο. Οη ηερλίηεο απηνί ήηαλ νη πεξηζζόηεξνη Μεζα Λαζπζηώηεο θαη γηαπηό γίλεηαη ιόγνο γηα Μεζα-Λαζπζηώηηθε ρνιή Ξπινγιππηώλ. Σα ζπνπδαηόηεξα μπιόγιππηα πνπ ζώδνληαη ζην Οξνπέδην είλαη ηέκπια λαώλ θαη πνιύ ιίγα ινηπά εθθιεζηαζηηθά έπηπια

5 ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εξεπλάο καο ην 1/3 ζρεδόλ ησλ 69 λαώλ ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ δηαζέηνπλ παιηά μπιόγιππηα ηέκπια, κεξηθά από ηα νπνία είλαη κεγάιεο θαιιηηερληθήο αμίαο θαη ηα πεξηζζόηεξα απ' απηά είλαη ηεο ίδηαο ή παξαπιήζηαο ηερλνηξνπίαο. Γηαθνξνπνηήζεηο ζεκεηώλνληαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δηαθόζκεζεο ηνπ ηέκπινπ, πνπ μεθηλά από ην απιό, κε ειάρηζηα αλάγιπθα θνζκήκαηα, κέρξη ην νινζθάιηζην, κε βαζύ ζθάιηζκα, ηέκπιν. Ζ επηινγή ηεο πνηόηεηαο γιπθήο ήηαλ βέβαηα ζπλάξηεζε ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ πειάηε. Σν βαζύ ζθάιηζκα ηνπ ηέκπινπ ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ είλαη ινγηθό όηη ζα θόζηηζε πνιύ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από ην απιό ηνπ θιίηνπο ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ Φπρξνύ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα νιόγιπθνπ ηέκπινπ κε βαζύ επηκειεκέλν ζθάιηζκα απνηειεί ην ηέκπιν ηνπ λεθξνηαθεηαθνύ λανύ Αγίνπ Γεσξγίνπ Μαξκαθέησ, ην νπνίν ζαο πξνηείλσ λα γλσξίζνπκε καδί. Οη βάζεηο θαη νη πεζζνί ηνπ ηέκπινπ είλαη νιόγιπθνη θαη θνζκνύληαη κε ειηζζόκελνπο θιάδνπο θπηώλ θαη άλζε κε βαζύ ζθάιηζκα Ζ ίδηα δηαθόζκεζε ζπλερίδεηαη ζηνπο θηνλίζθνπο ησλ βήισλ, πνπ θαηαιήγνπλ ζε θηνλόθξαλα κε θύιια αθάλζαο. ε όιν ην κήθνο ηνπ επηζηπιίνπ ειίζζεηαη ζπκκεηξηθά κηα θιεκαηίδα κε ζηαθύιηα. Μέζα ζηα θπιιώκαηα ππάξρνπλ πεξηζηέξηα, άιια από ηα νπνία θπθινθνξνύλ θαη άιια δίλνπλ ηξνθή ζηνπο λενζζνύο ησλ. Μέζα ζην θύιισκα ππάξρνπλ επίζεο θαη θίδηα. ην κέζνλ ηνπ επηζηπιίνπθαη πάλσ αθξηβώο από ηελ Χξαία Πύιε ππάξρεη κηθξό αλάγιπθν εγθόιπην κε ηελ εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ, ζην νπνίν παξαζηέθνληαη, ζαλ Ζξαθιείο ηνπ ζηέκκαηνο, δύν άγγεινη Πάλσ από ην επηζηύιην βξίζθεηαη ην Γίνδεθάνξην κεηαμύ δύν αλάγιπθσλ δηαθνζκεηηθώλ θνξδνληώλ. Οη κηθξνί θηνλίζθνη πνπ ρσξίδνπλ ηηο εηθόλεο ηνπ Λσδεθαόξηνπ είλαη επίζεο νιόγιπθνη. Έλα θαξδύ γείζν πνπ έρεη ην ίδην πιάηνο πεξίπνπ κε ην επηζηύιην, βξίζθεηαη πάλσ από ηε δώλε ηνπ Λσδεθαόξηνπ. Καη ην γείζν απηό είλαη επίζεο νιόγιπθν κε βαζεηά ζθαιίζκαηα Σα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληηώληαη εδώ είλαη θιάδνη ζπκκεηξηθά ειηζζόκελνη, από ηνπο νπνίνπο εθβάινπλ ινπινύδηα, θαξπνί δηάθνξνη, όπσο ξόδηα, ζύθα θαιακπόθηα θ ά. Αλάκεζά ηνπο θπθινθνξνύλ κηθξνί αλζξσπόκνξθνη ιέζληεο. ην κέζν ηνπ γείζνπ θαη πάλν) από ην εγθόιπην ππάξρεη κηθξόο αθηηλσηόο ζηαπξόο κε εθαηέξσζελ δύν κηθξέο ζαιπηγγνθόξεο θηγνύξεο. Έλαο ιεπηόο ζξηγγόο ζηελ άλσ πιεπξά νξηνζεηεί ην γείζν. Σελ ζηέςε ηνπ ηέκπινπ ζπλαπνηεινύλ δύν νθηνεηδείο δξάθνληεο, ηνπνζεηεκέλνη ν έλαο αληίζεηα από ηνλ άιιν θαη πάλσ ηνπο ζηεξίδνληαη ηα Λππεξά. Από ην κέζν ηεο ζηέςεο εθθύεηαη ν ηαπξόο, παξαζηεθόκελνο από δύν αλαδπόκελνπο αγγέινπο ζε ζηάζε πξνζεπρήο. Σξία κεηαιιηθά ζηειέρε ζηεξεσκέλα ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ γείζνπ ζηεξίδνπλ ηξία μύιηλα νκνηώκαηα πεξηζηεξηώλ, από ηα ξάκθε ησλ νπνίσλ θξέκνληαη ηα θνληύιηα Έηζη πεξίπνπ παξνπζηάδεηαη έλα ηππηθό ηέκπιν ηεο Μεζα-Λαζπζηώηηθεο ρνιήο, πνπ θαιύπηεη ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ όξνπεδηώηηθσλ ηέκπισλ. Άιια ηέκπια δηαθνξεηηθήο ηερλνηξνπίαο Δθηόο από ηα ηέκπια ηεο Μεζα-Λαζπζηώηηθεο ρνιήο ζε νξηζκέλνπο λανύο, όπσο ζην θιίηνο ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ηνπ νκσλύκνπ Νανύ ζηνλ Αγ.Γεώξγην, ζηνλ λαό ηνπ Αγ.Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξόκνπ ζην Μέζα Λαζπζάθη, ζην λαό ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ πάλσ από ην Σδεξκηάδσ, ζπλαληνύκε ηέκπια δηαθνξεηηθήο ηερλνηξνπίαο, κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ παξνπζία πάλσ από ζέζε θάζε εηθόλαο ηνπ Γσδεθαόξηνπ εκηθπθιηθήο αρηβαδόκνξθεο αλάγιπθεο εζνρήο, ελ είδεη θσηνζηέθαλνπ. Ί ν γεγνλόο όηη νη λανί ζηνπο νπνίνπο ζπλαληάηαη, ε ηερλνηξνπία απηή ρξνλνινγνύληαη όινη από ηηο πξώηεο δεαεηίεο ηνπ 19νπ αηώλα, δειαδή πξηλ από ηελ εκθάληζε ηεο Μεζα- Λαζπζηώηηθεο ρνιήο, καο νδεγεί ζηελ ζθέςε όηη ηα ηέκπια απηά πηζαλόλ λα είλαη έξγν καζηόξσλ εθηόο Οξνπεδίνπ. Έλα άιιν ηέκπιν ηειείσο δηαθνξεηηθήο ηερλνηξνπίαο, κνλαδηθό ζην Οξνπέδην, είλαη εθείλν ηνπ θιίηνπο ηεο Αγ. Παξαζθεπήο ζηνλ νκώλπκν λαό ηνπ Κακηλαθίνπ. Πξόθεηηαη γηα έξγν αγλώζηνπ ηερλίηνπ, κε πεξηνξηζκέλν επηθαλεηαθό αλάγιπθν δηάθνζκν θαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ ηξηγσληθή ζηέςε. ηελ θνξπθή ηεο ζηέςεο βξίζθεηαη ν ηαπξόο θαη ηνπνζεηεκέλα θαηαθόξπθα ζηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ εθαηέξσζελ ηνπ ηαπξνύ βξίζθνληαη ηα Λππεξά κε ηελ νμύθνξθε απόιεμε ηεο θνξλίδαο ησλ, θαζώο θαη όξγαλα ηνπ ζηαπξηθνύ καξηπξίνπ ηνπ Υξηζηνύ, όπσο ε ζθάια ησλ ζηαπξνπώλ, ε ηαλάιηα ηνπ ζηδεξά πνπ θαηαζθεύαδεηα θαξθηά, ε ιόγρε κε ηελ νπνία νη ζηξαηηώηεο άλνημαλ ηελ πιεπξά ηνπ Ηεζνύ, ην ζθπξί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζηαπξσηέο θαη ν πεηεηλόο πνπ ζπκίδεη ηελ άξλεζε ηνπ Πέηξνπ «πξηλ αιέθησξ θσλήζαη...». Σν ηέκπιν απηό, έξγν πηζαλόλ ησλ αξρώλ ηνπ 19 νπ αηώλα, είλαη άμην κλείαο γηα ηελ πξσηνηππία θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο ηνπ. V. Σα άιια μύιηλα έπηπια ηεο εθθιεζίαο Διάρηζηα παιηά μύιηλα έπηπια ησλ λαώλ έρνπλ δηαζσζεί ζην Οξνπέδην, κεηαμύ απηώλ νξηζκέλνη παιηνί επηζθνπηθνί ζξόλν', όπσο εθείλνο ηεο Δπαγγειίζηξηαο ζηνλ Αβξαθόληε, ηεο Μνλήο Βηδηαλήο πνπ κεηαθέξζεθε πξόζθαηα ζηελ Κξνπζηαιιέληα θαη άιινη. Δληύπσζε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ζηέςε ηνπ ζξόλνπ -όπσο εθείλε ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ζηνλ Αγ. Γεώξγην- απνηειείηαη από έλα δπζαλαιόγσο κεγάισλ δηαζηάζεσλ Γηθέθαιν αεηό. Να απνηεινύζε άξαγε ε ππεξβνιή απηή εθδήισζε ηεο πίζηεο ησλ ππνδνύισλ ζηνλ καξκαξσκέλν βαζηιεά, ην βίαην μύπλεκα ηνπ νπνίνπ επεδίσθαλ λα πεηύρνπλ κε ηελ ππεξβνιηθά έληνλε πξνβνιή ησλ ζπκβόισλ ηνπ; - Άκβσλεο. Μόλν ν λαόο ηεο Μνλήο Βηδηαλήο δηαηεξεί αθόκε ηνλ παιηό μύιηλν άκβσλα κε πεξηνξηζκέλε μύιηλε δηαθόζκεζε. Ο ίδηνο λαόο δηαηεξεί έλα παιηό ελ κέξεη μπιόγιππην πξνζθπλεηάξη, ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλε ε εηθόλα ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο απέλαληη από ηελ είζνδν ηνπ λανύ. Μέρξη πξηλ από ιίγεο δεθαεηίεο ζσδόηαλε ζηε Βηδηαλε ην κνλαδηθό θηβώξην ηεο Αγίαο Σξαπέδεο ζε λαό ηνπ Οξνπεδίνπ. ήκεξα δηαηεξείηαη είδνο κηθξνύ θηβσξίνπ πάλσ από

6 ηελ Πξόζεζε ηνπ ηδίνπ λανύ. Σα πξνζθπλεηάξηα ησλ άιισλ λαώλ ηνπ Οξνπεδίνπ είλαη ζύγρξνλεο, άιινηε θαιαίζζεηεο άιινηε όρη, μύιηλεο θαηαζθεπέο. ηαζίδηα, καλνπάιηα θ.ι.π. δελ ζώδνληαη, ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηνπο λανύο Βεκόζπξα, ε πνιινύο λανύο ζώδνληαη εληππσζηαθά βεκόζπξα, όπσο ζηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο Φπρξνύ, ζηνπο Αγ. Αλαξγύξνπο ζην Μέζα Λαζπζάθη, ζηελ Κξνπζηαιιέληα, ζηνλ Αγην Υαξάιακπν Σδεξκηάδσ θ.ι.π. VI.ύγρξνλνη μπινγιύπηεο. Πνιύ ιίγα άηνκα πξνζπαζνύλ ζήκεξα λα δηαηεξήζνπλ δσληαλή ζην Λαζύζη ηελ παιηά μπινγιππηηθή παξάδνζε, ζε θαζαξά εξαζηηερληθή βάζε. Μεηαμύ απηώλ αλαθέξνπκε ηνλ Διεπζέξην Ππζαξνύιε από ην Σδεξκηάδσ θαη ηνλ Βαζίιεην Κξαζαλαθε από ηνλ Αγ. Γεώξγην. Θα κπνξνύζα λα ζπλέρηδα γηα πνιιή ώξα αθόκε κηιώληαο ζαο γηα ηελ θαιιηηερληθή θιεξνλνκηά ζε μπιόγιππηα πνπ καο θιεξνδόηεζαλ νη πξόγνλνη καο. ηακαηώ όκσο γηαηί ήδε πνιύ ζαο θνύξαζα. Θα κνπ επηηξέςεηε κόλν 2-3 ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο. Παραηήρηζη πρώηη. ε πνιιέο εθθιεζίεο ηα ηέκπια έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιινηώζεηο θαη θζνξέο από επεκβάζεηο αλίδεσλ αηόκσλ, όπσο βάςηκν κε ιαδνκπνγηά ηξππήκαηα γηα λα πεξάζνπλ θαιώδηα θ.ι.π, Ζ ηνπνζέηεζε ειεθηξνθόξσλ θαισδίσλ πάλσ ζηα ηέκπια, εθηόο ηνπ όηη είλαη ηειείσο αληηαηζζεηηθή πξάμε, εγθπκνλεί θαη πνιύ ζνβαξνύο θηλδύλνπο. Αξθεί έλα βξαρπθύθισκα γηα λα πξνθαιέζεη αλεπαλόξζσηε δεκηά. Παραηήρηζη δεύηερη Σα ηέκπια, εθηόο από έξγα ηέρλεο πνπ είλαη, κε ηνπο ζπκβνιηζκνύο ησλ βνεζνύλ ηνλ πηζηό λα ζπγθεληξσζεί θαη λα πξνζεπρεζεί. Γηα ηνλ ιόγν απηό δελ πξέπεη λα θαιύπηνληαη θαη λα επηθαιύπηνληαη από άιια, ζπρλά αθαιαίζζεηα αληηθείκελα νγθώδε θνλδύιηα πνιπθάλδπια θ.ιπ. Π αραηήρηζη Τρίηη Παιαηά έπηπια ή αληηθείκελα ιαηξείαο εθηόο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο πνπ έρνπλ ιόγσ ηεο ηζηνξίαο ησλ, πνιιέο θνξέο απνηεινύλ θαη ζεκαληηθά δείγκαηα ιατθήο ηέρλεο κεγάιεο αμίαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ηνπιάρηζην ζε θάπνηα απνζήθε θαη όρη λα πεγαίλνπλ ζηε...θνπλάξα! Κάλσ ινηπόλ έθθιεζε ζηνπο εθεκεξίνπο καο, ζηα εθθιεζηαζηηθά ζπκβνύιηα θαη γεληθά ζε όινπο όζνη αζρνινύληαη κε ηηο εθθιεζίεο λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί ζηελ δηαρείξηζε απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ, κηθξήο ή κεγάιεο αμίαο, απνηεινύλ ηελ δηθή καο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηελ νπνία πξέπεη λα πξνζηαηεύνκε Καη ηώξα ζα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο πξνηάζεηο. 1. Πξνηείλσ ινηπόλ ζηνπο θαζεγεηέο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ηνπ Λπθείνπ καο, ζηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο, λα αλαζέζνπλ ζηνπο καζεηέο κηα έξεπλα γηα ηελ θνζκηθή μπινγιππηηθή ζην Οξνπέδην, δειαδή θαζέιεο θαξέθιεο, θαλαπέδεο, ζνθξάδεο, πηαηνζήθεο, ζθάθεο, ηύπσζεο θ.ι.π,, ώζηε καδί κε ηελ εθθιεζηαζηηθή λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο παλάξραηαο απηήο ηέρλεο ζην Οξνπέδην. 2. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηαθόξνπο θνξείο ηνπ Οξνπεδίνπ, αμηνπνηώληαο πθηζηάκελεο δπλαηόηεηεο θαη ππνδνκέο (θαη αλαθέξνκαη ζην Κακπάλεην Ίδξπκα Φπρξνύ) λα επηδησρζεί ε αλαβίσζε ηεο παξαδνζηαθήο ( παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζύγρξνλεο μπινγιππηηθήο ηέρλεο ζην Λαζύζη, δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνύ ηνπξηζκνύ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ Λαζπζησηώλ. 3. Καη ηέινο καδί κε ηα ζπγραξεηήξηα θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ην Γ.. θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ δξαζηήξηνπ Μεζα-Λαζπζηώηηθνπ πλδέζκνπ «ε Αιόηδα» θ. Γηάλλε Κνπκαξηδή γηα ηελ άξηηα νξγάλσζε ηεο απνςηλήο εθδήισζεο, λα ππνβάισ ηελ πξόηαζε ην πνιύ ζεκαληηθό θαη ελδηαθέξνλ θσηνγξαθηθό θαη ινηπό πιηθό, πνπ ζπγθεληξώζεθε κε ηελ επθαηξία απηή λα κε κείλεη ζην αξρείν ηνπ πλδέζκνπ, αιιά λα απνηειέζεη αληηθείκελν κηαο εηδηθήο εθδόζεσο. Απηό ζα είλαη ην θαιύηεξν κλεκόζπλν ησλ ηηκσκέλσλ ηερλεηώλ αιιά θαη κηα νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο θαη ζηελ δηάζσζε θαη πξνβνιή ηεο Πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζα είλαη ην νπζηαζηηθό ζπκπιήξσκα πνπ ζα κείλεη εζαεί, κεηά ηα ρεηξνθξνηήκαηα ηεο ιήμεο ηεο νκνινγνπκέλσο πεηπρεκέλεο απνςηλήο εθδήισζεο. Πξηλ θαηέβσ από ην βήκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο εθεκέξηνπο ηνπ Οξνπεδίνπ θαη όινπο όζνπο βνήζεζαλ ζηελ ζπιινγή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνίεζα. Ηδηαίηεξα, ηέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ εζάο, ην εθιεθηό κνπ αθξναηήξην, γηα ηελ επγέλεηα θαη ηελ ππνκνλή κε ηελ νπνία κε παξαθνινπζήζαηε. Να είζηε όινη θαια

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project 1 : Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α : Project : «Παξαδνζηαθά Καθελεία» : Γεκήηξηνο-Ισάλλεο Καζαξηδηάλ Γεκήηξεο Σζίξνο Ισάλλεο Παπάδνγινπ Κσζηαληίλα Νηέηζηθα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Βαζηιηθή Πιηόγθνπ δξ. Δπηζηεκώλ Αγσγήο, εηδηθή επηζηήκνλαο Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430)

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ Ηξάθιεην 07-05-2014 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αξηζ. Πξση. : Φ21/3615 ΘΓ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ πληαθηηθή Οκάδα πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Παλαγηψηεο Αλαζηφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Ησάλλεο Εαθεηξφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Αλάξγπξνο Καξιάθηεο ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ Σν Κ.Δ.Π.Π. θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία:

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία: Είδος: ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ Αριθμός: 310584 Έηος: 1998 ΦΕΚ: Β 456 19980515 Σέθηκε ζε ιζτύ: 15.05.1998 Αρμόδιος Φορέας: Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο Ημ.Τπογραθής: 02.04.1998 Κπθινθνξία, έιεγρνο,

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα