ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ESE 530. Οδηγίες λειτουργίας 01.05- 50460702 07.08"

Transcript

1 ESE Οδηγίες λειτουργίας g

2 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε τρόπο σύντοµο και συνοπτικό. Τα κεφάλαια είναι ταξινοµηµένα κατά γράµµατα. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει µε τη σελίδα 1. Τα στοιχεία σελίδας περιλαµβάνουν το γράµµα του κεφαλαίου και τον αριθµό σελίδας. Παράδειγµα: Η σελίδα Β 2 είναι η δεύτερη σελίδα του κεφαλαίου Β. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση διαφόρων εκδόσεων οχηµάτων. Κατά το χειρισµό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει να εφαρµόζεται η περιγραφή που αφορά τον εκάστοτε τύπο οχήµατος. F M Z t o Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι σηµαντικές επεξηγήσεις επισηµαίνονται µέσω των ακόλουθων εικονογραµµάτων: Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή υλικών ζηµιών. Παρατίθεται µπροστά από υποδείξεις και επεξηγήσεις. Επισηµαίνει το στάνταρ εξοπλισµό. Επισηµαίνει τον πρόσθετο εξοπλισµό. Φροντίζουµε για τη συνεχή εξέλιξη των συσκευών µας. Ζητάµε την κατανόησή σας για την επιφύλαξη που διατηρούµε αναφορικά µε αλλαγές στη µορφή, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από το περιεχόµενο των παρουσών οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για συγκεκριµένες ιδιότητες της συσκευής. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένουν στη JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τηλέφωνο: +49 (0) 40/ GR

3 0108.GR

4 Πίνακας περιεχοµένων A B Προδιαγραφόµενη χρήση Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης... B 1 2 Περιγραφή υποσυστηµάτων και λειτουργίας... B Όχηµα... B 3 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης... B εδοµένα ισχύος... B ιαστάσεις... B Πρότυπα EN... B Συνθήκες χρήσης... B Τεχνική περιγραφή - Συσκευή παραλαβής φορτίων... B 7 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου... B Πινακίδα τύπου, όχηµα... B 8 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Φόρτωση µε γερανό... C 1 2 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά... C 2 3 Ασφάλεια µεταφοράς χειρόφρενου... C 2 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αλλαγή 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών µε ηλεκτρολύτες... D 1 2 Τύποι µπαταριών... D 2 3 Άνοιγµα της µπαταρίας... D 2 4 Φόρτιση της µπαταρίας... D 3 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας... D 4 6 Οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA)... D GR I 1

5 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου... E 1 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων... E 2 3 Θέση σε λειτουργία του οχήµατος... E ιάταξη διακοπής έκτακτης ανάγκης... E 6 4 Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου... E Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης... E Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση... E Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου... E Ασφαλής στάθµευση του οχήµατος... E 10 5 Επίλυση βλαβών... E 11 6 Λειτουργία διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης... E Μηχανικό εφεδρικό σύστηµα διεύθυνσης... E Ηλεκτρική λειτουργία διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης... E 13 F Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος... F 1 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση... F 1 3 Συντήρηση και επιθεώρηση... F 3 4 Λίστα ελέγχου συντήρησης ESE F 4 5 Σχεδιάγραµµα λίπανσης ESE F Μέσα λειτουργίας... F 7 6 Υποδείξεις για τη συντήρηση... F Προετοιµασία του οχήµατος για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις.f Άνοιγµα της πόρτας του οχήµατος... F Ανασήκωση αναδιπλούµενου τµήµατος... F Άνοιγµα της µονάδας ελέγχου διεύθυνσης... F Έλεγχος των ηλεκτρικών ασφαλειών... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία... F 11 7 Ακινητοποίηση του µεταφορέα διαδρόµου... F Μέτρα πριν από την ακινητοποίηση... F Μέτρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης... F Εκ νέου θέση σε λειτουργία µετά από ακινητοποίηση... F 12 8 Έλεγχος ασφαλείας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και ασυνήθιστα φαινόµενα... F 13 9 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη... F GR I 2

6 Παράρτηµα Οδηγίες χρήσης µπαταρίας έλξης JH Z Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για τύπους µπαταρίας της επωνυµίας Jungheinrich. Εάν χρησιµοποιηθούν µπαταρίες άλλης εταιρίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή GR 1

7 GR

8 A Z Προδιαγραφόµενη χρήση Η "Οδηγία περί προδιαγραφόµενης και προσήκουσας χρήσης των µεταφορέων διαδρόµου" (VDMA) συµπεριλαµβάνεται στο παραδοτέο της παρούσας συσκευής. Αποτελεί βασικό µέρος των οδηγιών λειτουργίας και πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη. Οι εθνικές προδιαγραφές ισχύουν χωρίς περιορισµούς. Το όχηµα που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας είναι ένας µεταφορέας διαδρόµου κατάλληλος για την ανύψωση και τη µεταφορά µονάδων φορτίων. Η χρήση, ο χειρισµός και η συντήρηση του οχήµατος πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως µη προσήκουσα και µπορεί να προκαλέσει ζηµιές σε άτοµα, στο όχηµα ή σε αντικείµενα. Κυρίως πρέπει να αποφεύγεται τυχόν υπερφόρτωση λόγω υπέρβαρων φορτίων ή φορτίων που έχουν µετατοπιστεί από τη µια πλευρά. εσµευτική για το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο είναι η πινακίδα τύπου που βρίσκεται πάνω στο όχηµα ή στο διάγραµµα φορτίου. Ο µεταφορέας διαδρόµου δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εντός εύφλεκτων ή εκρήξιµων περιοχών, ούτε σε περιοχές που µπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή σε περιοχές µε πολλή σκόνη. M Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη: στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών λειτουργίας, ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιεί το µεταφορέα διαδρόµου ή το χρησιµοποιούν κάποιοι άλλοι µε δική του εντολή. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρονοµίσθωση, εκµίσθωση) ως "ιδιοκτήτης" θεωρείται το πρόσωπο που αναλαµβάνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις σχετικά µε τη λειτουργία σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συµφωνίες του συµβολαίου µεταξύ ιδιοκτήτη και χρήστη του µεταφορέα διαδρόµου. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι το όχηµα χρησιµοποιείται µε τον προσήκοντα τρόπο και ότι αποφεύγονται οι κίνδυνοι κάθε είδους για τη ζωή και την υγεία του χρήστη ή τρίτων. Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τήρηση των προδιαγραφών για την πρόληψη ατυχηµάτων, παρόµοιων κανονισµών ασφαλείας, καθώς και των οδηγιών σχετικά µε τη λειτουργία και τη συντήρηση. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των οδηγιών λειτουργίας ακυρώνεται η εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διεξαγωγής ακατάλληλων εργασιών στο σύστηµα από τον πελάτη και/ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών της κατασκευάστριας εταιρίας. Τοποθέτηση των εξαρτηµάτων: η τοποθέτηση ή εγκατάσταση πρόσθετων διατάξεων, µε τις οποίες υπάρχει πρόσβαση στις λειτουργίες ή συµπληρώνονται οι λειτουργίες του µεταφορέα διαδρόµου, επιτρέπεται µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του κατασκευαστή. Κατά περίπτωση απαιτείται και η έγκριση από τοπικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η έγκριση των υπηρεσιών δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση την έγκριση του κατασκευαστή GR A 1

9 A GR

10 B Περιγραφή οχήµατος 1 Περιγραφή χρήσης Το όχηµα είναι ένα ηλεκτροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό όχηµα σε τετράτροχη έκδοση µε πλευρικά καθίσµατα και δύο µονάδες µηχανισµού κίνησης καθώς και ηλεκτρικό σύστηµα διεύθυνσης µε δύο κινητήρες διεύθυνσης. Το περονοφόρο ανυψωτικό όχηµα προορίζεται για χρήση σε επίπεδο έδαφος για τη µεταφορά προϊόντων. Μπορεί να παραλαµβάνει παλέτες µε ανοιχτά επιδαπέδια στηρίγµατα ή µε εγκάρσιες σανίδες εκτός της περιοχής των τροχών φορτίου ή του τροχήλατου οχήµατος. Η ανυψωτική ικανότητα αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ή στην πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας Qmax. Οι διαστάσεις της περόνης φορτίου αντιστοιχούν στον τύπο και στον αριθµό των παλετών ή των τροχήλατων που πρόκειται να µεταφερθούν. Κατά την κατασκευή του οχήµατος δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στον εργονοµικό σχεδιασµό της θέσης οδηγού. Τα στοιχεία χειρισµού είναι διατεταγµένα ευδιάκριτα και εποπτικά και προσαρµοσµένα για τη µεταφορά προϊόντων. Τύποι οχήµατος και ανυψωτική ικανότητα: Τύπος ESE 530 Ανυψωτική ικανότητα 3000kg 0708.GR B 1

11 2 Περιγραφή υποσυστηµάτων και λειτουργίας Θέση Χαρακτηρισµός Θέση Χαρακτηρισµός 1 t Οθόνη ένδειξης 8 t Πεντάλ γκαζιού πληροφοριών και σέρβις (LISA) 2 t Κουµπί ελέγχου 9 t Κάθισµα οδηγού υδραυλικού συστήµατος 3 t Χειρόφρενο 10 t ιάταξη ανύψωσης 4 t ιακόπτης µε κλειδί 11 t Κινητήριοι τροχοί 5 t Γενικός διακόπτης (έκτακτης ανάγκης) 12 t ιακόπτης λειτουργίας διεύθυνσης σε έκτακτη ανάγκη 6 t Θύρα οδηγού 13 t Ζώνη ασφαλείας 7 t Πεντάλ φρένου t = στάνταρ εξοπλισµός o = πρόσθετος εξοπλισµός 0708.GR B 2

12 2.1 Όχηµα ιατάξεις ασφαλείας: κλειστό, λείο περίγραµµα οχήµατος. Οι κινητήριοι τροχοί (11) περιβάλλονται από µια σταθερή προστατευτική διάταξη έναντι πρόσκρουσης. Η διάταξη αυτή προστατεύει το φορτίο σε περίπτωση σύγκρουσης. Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες τίθενται εκτός λειτουργίας µε το διακόπτη µε κλειδί (4)και/ή µε τον γενικό διακόπτη (έκτακτης ανάγκης) (5). Όταν η θύρα του οδηγού δεν είναι κλειστή, η λειτουργία οδήγησης διακόπτεται. οµή: το περονοφόρο ανυψωτικό όχηµα είναι ένα τετράτροχο όχηµα µε δύο διευθυνόµενους κινητήριους τροχούς (11). Το αναδιπλούµενο τµήµα µε ενσωµατωµένα εξαρτήµατα χειρισµού που ανοίγει εύκολα, το κάλυµµα του χώρου του µηχανισµού κίνησης καθώς και το περιστρεφόµενο καπάκι κάνουν εύκολη την πρόσβαση σε όλα τα συγκροτήµατα για τον τεχνικό σέρβις. Τα στοιχεία χειρισµού είναι εργονοµικά διατεταγµένα. Μηχανισµός κίνησης οδήγησης: οι δύο πλήρεις µονάδες µηχανισµού κίνησης είναι βιδωµένες στο πλαίσιο του οχήµατος. ύο σταθεροί κινητήρες τριφασικού ρεύµατος µε ισχύ 6 kw έκαστος κινούν µέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων µε κωνικούς οδοντωτούς τροχούς τους κινητήριους τροχούς (11). Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου ρεύµατος οδήγησης φροντίζουν για αριθµό στροφών των κινητήρων οδήγησης χωρίς διαβαθµίσεις και συνεπώς για µια οµοιόµορφη, οµαλή εκκίνηση, ισχυρή επιτάχυνση και ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενο φρενάρισµα µε ανάκτηση ενέργειας. Ο βαθµός ανάκτησης ενέργειας µπορεί να ρυθµιστεί µέσω της οθόνης LISA. Σύστηµα διεύθυνσης: σύστηµα διεύθυνσης µε µετωπικούς οδοντοτροχούς µε δύο µηχανισµούς διεύθυνσης και στάνταρ πλήρως ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου. Τα κιβώτια ταχυτήτων µε περιστρεφόµενα έδρανα (ρουλεµάν) περιστρέφονται κατά 90 προς και τις δύο πλευρές. Στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων: τα στοιχεία χειρισµού και τα όργανα ενδείξεων είναι εποπτικά τοποθετηµένα στη θέση του οδηγού. Με το κουµπί ελέγχου υδραυλικού συστήµατος (2) είναι δυνατός ο χειρισµός των λειτουργιών Κατεύθυνση πορείας, Ανύψωση / Κατέβασµα και Κόρνα µε το ένα χέρι. Επιπλέον χρησιµεύει σε συνδυασµό µε το πεντάλ γκαζιού για τη διαγώνια πορεία. Οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA) (1) µε ένδειξη µεγάλης επιφάνειας σε τεχνολογία LCD, καθώς και ενσωµατωµένο µετρητή ωρών λειτουργίας και δείκτη αποφόρτισης µπαταρίας µε λειτουργία διακοπής ανύψωσης. Υδραυλικό σύστηµα: οι λειτουργίες Ανύψωση και Κατέβασµα ενεργοποιούνται µέσω του κουµπιού ελέγχου υδραυλικού συστήµατος. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Ανύψωση, ξεκινά η λειτουργία του συγκροτήµατος αντλιών και µεταφέρεται υδραυλικό λάδι από το δοχείο λαδιού προς τον κύλινδρο ανύψωσης. Ηλεκτρικό σύστηµα: σύστηµα 48 Volt ως σύστηµα δυο αγωγών. Στον στάνταρ εξοπλισµό περιλαµβάνονται δύο ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου ρεύµατος οδήγησης χωρίς διαβαθµίσεις και δύο ηλεκτρικές µονάδες ελέγχου διεύθυνσης GR Σύστηµα πέδησης: δύο ανεξάρτητα συστήµατα πέδησης επενεργούν στον κινητήριο τροχό. Το φρένο λειτουργίας ως υδραυλικό φρένο τυµπάνου µε τακάκια (θερµουΐτ) φρένου χωρίς αµίαντο ενεργοποιείται µέσω του πεντάλ. Το χειρόφρενο (3) επενεργεί µηχανικά (ελατήριο πίεσης) µέσω της ντίζας στο φρένο τυµπάνου. Η στάθµη του υγρού φρένων επιτηρείται από την οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA). Όταν το χειρόφρενο είναι τραβηγµένο ανάβει µια προειδοποιητική ένδειξη. Οι βλάβες στο σύστηµα διεύθυνσης και χειρόφρενου (ενεργοποίηση διακοπής έκτακτης ανάγκης) εµφανίζονται στην οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA). B 3

13 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά στάνταρ έκδοσης Z ήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε VDI ιατηρούµε το δικαίωµα τεχνικών αλλαγών και συµπληρώσεων. 3.1 εδοµένα ισχύος Q c Χαρακτηρισµός ESE 530 Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα 3000 kg Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε 1800 mm πρότυπο µήκος περόνης * ) Ταχύτητα οδήγησης µε / χωρίς ονοµαστικό φορτίο 18,8 / 19,0 km/h Ταχύτητα ανύψωσης µε / χωρίς ονοµαστικό φορτίο 5,6 / 6,0 cm/s Ταχύτητα κατεβάσµατος µε / χωρίς ονοµαστικό φορτίο 5,2 / 5,0 cm/s * ) Οµοιόµορφη κατανοµή φορτίου σε όλο το µήκος της περόνης h7 l 1000 kg 1000 kg 1000 kg 0708.GR h l 2 y m 2 h 13 l 1 b2 b10 b11 s b5 e a_ 2 W a a_ 2 A st B 4

14 3.2 ιαστάσεις (όλες οι διαστάσεις σε mm) Χαρακτηρισµός Στάνταρ h 3 Ανύψωση 115 h 7 Ύψος καθίσµατος 1450 h 13 Χαµηλωµένη περόνη φορτίου l 1 Συνολικό µήκος 4860 l 2 Μήκος εµπρόσθιου τµήµατος 1280 b 2 Πλάτος οχήµατος 1000 b 5 Εξωτερική απόσταση περόνης 580 b 10 Εύρος ίχνους, µηχανισµός κίνησης 604 b 11 Εύρος ίχνους, µονάδα φορτίου 380 W a Ακτίνα στροφής χαµηλωµένη/ανυψωµένη 2860/2770 Εύρος διαδρόµου εργασίας σε παλέτα 800 A st x 1200 κατά µήκος 5533 a Απόσταση ασφαλείας 200 Ίδιο βάρος: βλέπε πινακίδα τύπου, όχηµα 0708.GR B 5

15 3.3 Πρότυπα EN Μόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης: 68 db(a) Z σύµφωνα µε το EN σε συµµόρφωση µε το ISO Η µόνιµη στάθµη ηχητικής πίεσης αποτελεί µια τιµή που καθορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου και συµπεριλαµβάνει την στάθµη ηχητικής πίεσης κατά την οδήγηση, την ανύψωση και τη λειτουργία σε ρελαντί. Η στάθµη ηχητικής πίεσης µετριέται σε σωλήνα που βρίσκεται δίπλα στον οδηγό. όνηση: 0,96 m/s 2 Z σύµφωνα µε το EN Η επιτάχυνση ταλάντωσης που ενεργεί στο σώµα, όταν βρίσκεται στη θέση χειρισµού είναι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου, η γραµµικά ενσωµατωµένη, βαρύνουσα επιτάχυνση στην κάθετο. Υπολογίζεται κατά την υπέρβαση οριακών τιµών µε σταθερή ταχύτητα. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) Z Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την τήρηση των οριακών τιµών για ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές παρεµβολών και ατρωσία έναντι παρεµβολών, καθώς και τον έλεγχο της αποφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε το EN 12895, καθώς επίσης και των κανονιστικών παραποµπών. Οι τροποποιήσεις σε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και στη διάταξή τους πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του κατασκευαστή. 3.4 Συνθήκες χρήσης Θερµοκρασία περιβάλλοντος - σε λειτουργία 5 C έως 40 C Σε περίπτωση συνεχούς χρήσης υπό ακραίες εναλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας αέρα, απαιτείται ειδικός εξοπλισµός και ειδική άδεια για τη χρήση του µεταφορέα διαδρόµου GR B 6

16 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3.5 Τεχνική περιγραφή - Συσκευή παραλαβής φορτίων ιάταξη ανύψωσης: η διάταξη ανύψωσης (10) µε την περόνη φορτίου συνδέεται µέσω κυλίνδρου ανύψωσης και ράβδου ανύψωσης µε το πλαίσιο. Η ανύψωση της περόνης φορτίου πραγµατοποιείται µέσω έκτασης του κυλίνδρου ανύψωσης και ταυτόχρονης περιστροφής της βάσης τροχού φορτίου από τις ράβδους ανύψωσης. 4 Σηµεία σήµανσης και πινακίδες τύπου 14 Qmax 3000kg GR Θέση Χαρακτηρισµός 14 Πινακίδα τύπου, όχηµα 15 Ανυψωτική ικανότητα Qmax 16 Σηµείο ανάρτησης για φόρτωση µε γερανό 17 Πινακίδα "Κίνδυνος σύνθλιψης" 18 Ετικέτα ελέγχου (o) B 7

17 4.1 Πινακίδα τύπου, όχηµα Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Z Θέση Χαρακτηρισµός Θέση Χαρακτηρισµός 19 Τύπος 26 Ισχύς µετάδοσης σε kw 20 Αρ. σειράς 27 Αρ. πελάτη 21 Ονοµαστική ανυψωτική 28 Βάρος µπαταρίας ελάχ./µέγ. σε kg ικανότητα σε kg 22 Μπαταρία:Τάση V 29 Καθαρό βάρος χωρίς µπαταρία σε kg 23 Κατασκευαστής 30 Έτος κατασκευής 24 Αρ. παραγγελίας 31 Λογότυπο κατασκευαστή 25 Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου σε mm Για ερωτήσεις σχετικά µε το όχηµα ή παραγγελίες ανταλλακτικών παρακαλούµε να παραθέτετε τον αριθµό σειράς (20) GR B 8

18 C Μεταφορά και θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 1 Φόρτωση µε γερανό M Χρησιµοποιήστε µόνο ανυψωτικό µηχάνηµα µε επαρκή ανυψωτική ικανότητα (για το βάρος φόρτωσης βλέπε πινακίδα τύπου του οχήµατος). M Αφαιρέστε τους φυτευτούς κοχλίες από τη µονάδα φορτίου και βιδώστε δύο δακτυλιοειδείς κοχλίες (1). Για την φόρτωση του οχήµατος µε εξοπλισµό γερανού περάστε τα άγκιστρα ανύψωσης και από τις δύο πλευρές µέσα στους δακτυλιοειδείς κοχλίες (1) και στη διάταξη ανύψωσης (2). Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Ασφαλίστε το όχηµα από µη ηθεληµένη κύλιση µε σφήνες! Προσαρµόστε τον εξοπλισµό του γερανού στα σηµεία ανάρτησης έτσι ώστε να µην µπορεί να γλιστρήσει και να µην έρχεται σε επαφή µε κανένα από τα πρόσθετα εξαρτήµατα κατά την ανύψωση. 1 2 F Κίνηση του οχήµατος χωρίς µπαταρία Η ασφάλεια µεταφοράς εµποδίζει την ενεργοποίηση του χειρόφρενου. Στην κατάσταση αυτή δεν λειτουργεί το σύστηµα πέδησης του οχήµατος! 0105.GR Z Ενεργοποιήστε το πεντάλ φρένου. Ασφαλίστε το όχηµα έναντι κύλισης ενεργοποιώντας το ποδόφρενο! Αφαιρέστε τις σφήνες ασφαλείας. Λύστε το ποδόφρενο. Τώρα µπορείτε να τραβήξετε ή να ωθήσετε το όχηµα. Μπορείτε να κατευθύνετε το όχηµα µόνο µε το µηχανικό εφεδρικό σύστηµα διεύθυνσης. C 1

19 2 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά M Οδηγείτε το όχηµα µόνο µε ρεύµα µπαταρίας! Το ανορθωµένο εναλλασσόµενο ρεύµα καταστρέφει τα ηλεκτρονικά δοµικά µέρη. Οι συνδέσεις καλωδίων προς τη µπαταρία (εύκαµπτα καλώδια) πρέπει να είναι µικρότερες από 6 m. Για την αποκατάσταση της ετοιµότητας λειτουργίας µετά από την παράδοση ή µετά από µια µεταφορά είναι απαραίτητες οι ακόλουθες ενέργειες: Εάν χρειάζεται, εγκαταστήστε την µπαταρία, προσέχοντας να µην καταστρέψετε το καλώδιό της. Φορτίστε τη µπαταρία (βλέπε κεφάλαιο ). Εφόσον απαιτείται, αφαιρέστε την ασφάλεια µεταφοράς του χειρόφρενου! (βλέπε Ενότητα 3). Θέστε το όχηµα σε λειτουργία, όπως προδιαγράφεται (βλέπε κεφάλαιο Ε). 3 Ασφάλεια µεταφοράς χειρόφρενου F Πριν από την θέση του οχήµατος σε λειτουργία πρέπει να αφαιρείτε την ασφάλεια µεταφοράς. Η ασφάλεια µεταφοράς χρησιµεύει για τη µανδάλωση του ελατηρίου πίεσης που ενεργοποιεί το χειρόφρενο, έτσι ώστε το όχηµα να µην φρενάρει όταν δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα. Η ασφάλεια µεταφοράς χρησιµοποιείται, όταν το όχηµα δεν παραδίδεται µε φορτισµένη µπαταρία. Η ασφάλεια µεταφοράς αποτελείται από ένα δακτύλιο ασφαλείας KL (3) σε ένα κόκκινο δεµατικό καλωδίου που προεξέχει ορατά από το πορτάκι του καθίσµατος. Ο δακτύλιος ασφαλείας KL είναι τοποθετηµένος στο άγκιστρο έλξης του µαγνήτη. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η ενεργοποίηση του φρένου από το ελατήριο πίεσης. Αφαίρεση της ασφάλειας µεταφοράς: M Συνδέστε τη φορτισµένη µπαταρία. Ανοίξτε το πορτάκι του καθίσµατος. (βλέπε κεφάλαιο ΣΤ). Τραβήξτε τον δακτύλιο ασφαλείας KL (3) µε το δεµατικό καλωδίου από το άγκιστρο έλξης. Ο δεύτερος δακτύλιος ασφαλείας KL που είναι τοποθετηµένος στο άγκιστρο έλξης δεν πρέπει να αφαιρείται κατά τη θέση σε λειτουργία! 3 Z Κλείστε και ασφαλίστε το πορτάκι του καθίσµατος. Επανενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη και το διακόπτη µε κλειδί. Το όχηµα είναι πλέον έτοιµο για λειτουργία GR C 2

20 D Μπαταρία - Συντήρηση, φόρτιση, αλλαγή 1 Κανονισµοί ασφαλείας για το χειρισµό µπαταριών µε ηλεκτρολύτες Πριν από κάθε εργασία στις µπαταρίες το όχηµα πρέπει να σταθµεύεται µε ασφάλεια (βλέπε κεφάλαιο E). Προσωπικό συντήρησης: η φόρτιση, η συντήρηση και η αντικατάσταση των µπαταριών πρέπει να διεξάγoνται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για τις µπαταρίες και τους σταθµούς φόρτισης των µπαταριών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση. Μέτρα πυροπροστασίας: κατά το χειρισµό µπαταριών απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση ανοικτής εστίας φωτιάς. Στην περιοχή του προς φόρτωση σταθµευµένου οχήµατος δεν πρέπει να υπάρχουν σε απόσταση τουλάχιστον 2 m εύφλεκτες ουσίες ή µέσα λειτουργίας που προκαλούν σπινθήρες. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται. Τα µέσα πυροπροστασίας πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα. Συντήρηση της µπαταρίας: πρέπει να στεγνώνετε και να διατηρείτε πάντα καθαρά τα καπάκια των στοιχείων της µπαταρίας. Οι ακροδέκτες και τα άκρα καλωδίων πρέπει να είναι καθαρά, να επιστρώνονται ελαφρά µε γράσο για πόλους και να βιδώνονται σφιχτά. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. M F M F Απόρριψη της µπαταρίας: η απόρριψη µπαταριών επιτρέπεται µόνο όταν τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί προστασίας περιβάλλοντος ή οι νόµοι περί απόρριψης. Πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την απόρριψη. Πριν από το κλείσιµο του καλύµµατος της µπαταρίας βεβαιωθείτε ότι ο καλώδιο της µπαταρίας δεν κινδυνεύει να καταστραφεί. Οι µπαταρίες περιέχουν διάλυµα ηλεκτρολύτη που είναι δηλητηριώδες και καυστικό. Για το λόγο αυτό, σε όλες τις εργασίες στις µπαταρίες πρέπει να φοράτε προστατευτικό ρουχισµό και προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας. Σε περίπτωση που ο ρουχισµός, το δέρµα ή τα µάτια έρθουν σε επαφή µε τον ηλεκτρολύτη της µπαταρίας, ξεπλύνετε αµέσως τα προσβεβληµένα σηµεία µε άφθονο καθαρό νερό, ενώ σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια ζητήστε ιατρική συµβουλή. Εξουδετερώνετε αµέσως ηλεκτρολύτες µπαταριών που διαρρέουν. Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µπαταρίες µε κλειστό δοχείο. Η ασφάλεια λειτουργίας του οχήµατος εξαρτάται από το βάρος της µπαταρίας και τις διαστάσεις της. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή GR D 1

21 2 Τύποι µπαταριών Ανάλογα µε την εφαρµογή το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε διαφορετικούς τύπους µπαταρίας. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι τυποποιηµένοι συνδυασµοί και οι αντίστοιχες χωρητικότητες: 48V µπαταρία µε πλάκα θωράκισης (PzS), δεν απαιτεί συχνή συντήρηση 48V µπαταρία µε πλάκα θωράκισης (PzS), δεν απαιτεί συντήρηση 2 x 500 Ah 1000 Ah F Τα βάρη των µπαταριών αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της µπαταρίας. Οι µπαταρίες µε µη µονωµένους πόλους πρέπει να καλύπτονται µε ένα αντιολισθητικό µονωτικό στρώµα. Η σταθερότητα του οχήµατος εξαρτάται από το βάρος της µπαταρίας και τις διαστάσεις της. Η αντικατάσταση του εξοπλισµού µπαταριών επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του κατασκευαστή. 3 Άνοιγµα της µπαταρίας F Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Η σύνδεση και η αποσύνδεση του βύσµατος της µπαταρίας από την πρίζα επιτρέπεται µόνο, όταν το όχηµα και ο φορτιστής έχουν απενεργοποιηθεί. Ανοίξτε την πόρτα. Αφαιρέστε τους κοχλίες Άλλεν (1). Ανασηκώστε το αναδιπλούµενο τµήµα (2) GR D 2

22 4 Φόρτιση της µπαταρίας F F Σταθµεύστε µε ασφάλεια το όχηµα (βλέπε κεφάλαιο E). Κατά τη διαδικασία φόρτισης της µπαταρίας που δεν απαιτεί συχνή συντήρηση πρέπει οι επιφάνειες των στοιχείων της µπαταρίας να είναι ελεύθερες, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός. Στην έκδοση που δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση αυτό δεν είναι απαραίτητο. Απαγορεύεται η τοποθέτηση µεταλλικών αντικειµένων πάνω στη µπαταρία. Πριν από τη διαδικασία φόρτισης ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης (4) του σταθµού φόρτισης µπαταριών µε το βύσµα της µπαταρίας (3) και ενεργοποιήστε το φορτιστή. Φορτίστε τη µπαταρία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή µπαταριών και του σταθµού φόρτισης. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας του κατασκευαστή και του σταθµού φόρτισης GR D 3

23 5 Αφαίρεση και τοποθέτηση της µπαταρίας F F F Ανοίξτε τη µπαταρία (βλέπε ενότητα 3). Προκειµένου να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα, οι µπαταρίες µε ανοικτούς πόλους ή οι γέφυρες σύνδεσης πρέπει να καλύπτονται µε επένδυση καουτσούκ. Κατά την αλλαγή της µπαταρίας µε εξοπλισµό γερανού φροντίστε για επαρκή ανυψωτική ικανότητα (βλέπε βάρος µπαταρίας στην πινακίδα τύπου µπαταρίας στο δοχείο µπαταρίας). Ο εξοπλισµός του γερανού πρέπει να ασκεί κάθετη έλξη, έτσι ώστε το δοχείο της µπαταρίας να µη συµπιέζεται. Οι γάντζοι πρέπει τοποθετηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ο εξοπλισµός του γερανού δεν είναι τεντωµένος να µην κινδυνεύει να πέσει πάνω στα στοιχεία της µπαταρίας. Αναρτήστε τον εξοπλισµό του γερανού (5). Αφαιρέστε τη µπαταρία. Η µπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται µόνο µε µπαταρία της ίδιας έκδοσης. εν πρέπει να αφαιρούνται τα επιπλέον βάρη και να αλλάζει η θέση τους. Η τοποθέτηση γίνεται µε αντίστροφη σειρά. Μετά από την επανατοποθέτηση ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και βυσµάτων για ορατές ζηµίες GR D 4

24 6 Οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA) M Ένδειξη αποφόρτισης µπαταρίας: το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας (6) εµφανίζεται σε βήµατα 10% στην οθόνη LISA. Η εργοστασιακή ρύθµιση του δείκτη αποφόρτισης µπαταρίας / της διάταξης επιτήρησης αποφόρτισης πραγµατοποιείται σε στάνταρ µπαταρίες. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται µπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση, η ένδειξη πρέπει να ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εµφανίζεται το σύµβολο T (7) πίσω από την ένδειξη ποσοστού. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί η ρύθµιση αυτή, µπορεί να προκληθεί βλάβη στη µπαταρία εξαιτίας πλήρους αποφόρτισης. Για τη ρύθµιση του οργάνου θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τµήµα σέρβις του κατασκευαστή BATT :040% T 471h Σε περίπτωση που η υπολειπόµενη χωρητικότητα της µπαταρίας είναι 20% για τις στάνταρ µπαταρίες ή 40% για µπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση είναι απαραίτητη µια φόρτιση της µπαταρίας. Z ιάταξη επιτήρησης αποφόρτισης µπαταρίας: όταν η εναποµένουσα χωρητικότητα της µπαταρίας πέσει κάτω από το κατώτατο όριο, διακόπτεται η λειτουργία ανύψωσης. Εµφανίζεται µια αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη LISA. Η λειτουργία ανύψωσης καθίσταται ξανά δυνατή, µόλις η συνδεµένη µπαταρία φορτιστεί κατά 70% τουλάχιστον. Μετρητής ωρών λειτουργίας: οι ώρες λειτουργίας (8) εµφανίζονται δίπλα στην κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας. Ο µετρητής ωρών λειτουργίας εµφανίζει το συνολικό χρόνο των κινήσεων οδήγησης και ανύψωσης GR D 5

25 D GR

26 E Χειρισµός 1 Κανονισµοί ασφαλείας για τη λειτουργία του µεταφορέα διαδρόµου Άδεια οδήγησης: ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από κατάλληλα πρόσωπα εκπαιδευµένα στην οδήγηση, αφού έχουν αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο τις ικανότητές τους στην οδήγηση και στο χειρισµό φορτίων και τους έχει ανατεθεί ρητά η οδήγηση. ικαιώµατα, υποχρεώσεις και κανόνες συµπεριφοράς που αφορούν τον οδηγό: ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, να είναι εκπαιδευµένος στο χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου και εξοικειωµένος µε το περιεχόµενο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών λειτουργίας. Πρέπει να του παραχωρούνται τα απαιτούµενα δικαιώµατα. Στους µεταφορείς διαδρόµου µε λειτουργία µε πεζό χειριστή πρέπει κατά το χειρισµό να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα. Απαγόρευση χρήσης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα: κατά τη χρήση, ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το µεταφορέα διαδρόµου. Πρέπει να απαγορεύει σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα την οδήγηση ή το χειρισµό του µεταφορέα διαδρόµου. εν επιτρέπεται η µεταφορά ή ανύψωση ατόµων. Βλάβες και φθορές: βλάβες και λοιπές φθορές στο µεταφορέα διαδρόµου ή στη βοηθητική συσκευή πρέπει να αναφέρονται αµέσως στο εποπτικό προσωπικό. Μεταφορείς διαδρόµου µη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. φθαρµένοι τροχοί ή ελαττωµατικά φρένα) δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µέχρι την προσήκουσα επισκευή τους. Επισκευές: χωρίς ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να πραγµατοποιεί επισκευές ή τροποποιήσεις στο µεταφορέα διαδρόµου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οδηγό να απενεργοποιεί ή να αλλάζει τη ρύθµιση σε διατάξεις ασφαλείας ή διακόπτες. F Περιοχή κινδύνου: η περιοχή κινδύνου είναι η περιοχή, όπου άτοµα διατρέχουν κίνδυνο λόγω της κίνησης οδήγησης ή ανύψωσης του µεταφορέα διαδρόµου, των µέσων παραλαβής φορτίου (π.χ. διχάλες περόνης ή προσαρτώµενες συσκευές) ή του φορτίου. Στην παραπάνω κατηγορία ανήκει και η περιοχή, στην οποία µπορεί να καταλήξει κάποιο φορτίο ή διάταξη εργασίας σε περίπτωση πτώσης. Μη εξουσιοδοτηµένα άτοµα πρέπει να αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου. Σε περίπτωση κινδύνου για άτοµα πρέπει να εκπέµπεται εγκαίρως προειδοποιητικό σήµα. Εάν, παρά την προτροπή, τα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα δεν αποµακρύνονται από την περιοχή κινδύνου, πρέπει να ακινητοποιηθεί αµέσως ο µεταφορέας διαδρόµου. ιάταξη ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες: πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις ασφαλείας, οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι υποδείξεις προειδοποίησης που περιγράφονται στο σηµείο αυτό GR E 1

27 2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισµού και ενδείξεων Θέση Στοιχείο χειρισµού / Λειτουργία ένδειξης 1 Τιµόνι t Οδήγηση οχήµατος προς την επιθυµητή κατεύθυνση 2 Οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA) t Ένδειξη σηµαντικών παραµέτρων οδήγησης και ανύψωσης, προειδοποιητικές ενδείξεις, υποδείξεις εσφαλµένου χειρισµού και ενδείξεις σέρβις (βλέπε ενότητα 5) 3 ιακόπτης θέρµανσης καθίσµατος οδηγού o Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση θέρµανσης καθίσµατος οδηγού 4 Λυχνία ελέγχου έρπουσας t Όταν ανάβει υποδεικνύει ότι έχει µειωθεί η πορείας µέγιστη ταχύτητα οδήγησης. 5 ιακόπτης έρπουσας πορείας t Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση έρπουσας πορείας 6 Κουµπί ελέγχου t Ανύψωση και κατέβασµα, ώθηση και στροφή υδραυλικού συστήµατος 7 Πλήκτρο προειδοποιητικού σήµατος t Εκπέµπει ένα προειδοποιητικό σήµα όταν πατιέται 8 ιακόπτης κατεύθυνσης t Προεπιλογή επιθυµητής κατεύθυνσης πορείας πορείας 9 ιακόπτης χειρόφρενου t Τράβηγµα ή λύσιµο του χειρόφρενου 10 ιακόπτης µε κλειδί t Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της τάσης µπαταρίας προς το όχηµα. Κόκκινο κλειδί (Αρ. 702): - για τον χειριστή Γκρι κλειδί (Αρ. 738): - για το προσωπικό σέρβις και το συνεργείο 11 Γενικός διακόπτης (έκτακτης ανάγκης) 12 Λυχνία ελέγχου λειτουργίας διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης 13 Λυχνία ελέγχου θέρµανσης καθίσµατος οδηγού t Το κύκλωµα ρεύµατος διακόπτεται, απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και το όχηµα φρενάρει αναγκαστικά. t Όταν ανάβει δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης. o Όταν ανάβει δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η θέρµανση του καθίσµατος οδηγού. 14 Πεντάλ γκαζιού t Η ταχύτητα οδήγησης ρυθµίζεται αδιαβάθµητα. 15 Πεντάλ φρένου t Το όχηµα φρενάρει. 16 ιακόπτης λειτουργίας διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης t Γεφυρώνει τη µονάδα ελέγχου διεύθυνσης 17 Επίµηκες ρυθµιστικό καθίσµατος οδηγού 18 Υποστήριγµα µεσοσπονδύλιου δίσκου 19 Ρύθµιση πλάτης καθίσµατος 20 Κάθισµα οδηγού - Απόσβεση κραδασµών καθίσµατος t = στάνταρ εξοπλισµός t Τοποθετήστε το σε κάθε διαδροµή t Προσωπική ρύθµιση µαξιλαριού πλάτης t Η πλάτη του καθίσµατος οδηγού είναι ρυθµιζόµενη. t Ρύθµιση του βάρους του οδηγού για βέλτιστη απόσβεση κραδασµών καθίσµατος. Το ρυθµισµένο βάρος εµφανίζεται ως ένδειξη. o = πρόσθετος εξοπλισµός GR E 2

28 GR E 3

29 3 Θέση σε λειτουργία του οχήµατος F Προτού τεθεί το όχηµα σε λειτουργία και προτού επιτραπεί ο χειρισµός του ή η ανύψωση µονάδας φορτίου, πρέπει ο οδηγός να έχει βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται κανένας στην περιοχή κινδύνου. Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την καθηµερινή θέση σε λειτουργία Z Z F Z ιενεργήστε οπτικό έλεγχο σε ολόκληρο το όχηµα (ειδικότερα τους τροχούς και το µέσο παραλαβής φορτίου) για τυχόν ζηµιές. Ελέγξτε οπτικά τη στερέωση της µπαταρίας και τις συνδέσεις των καλωδίων. Ρύθµιση καθίσµατος οδηγού Για τη βέλτιστη απόσβεση κραδασµών, το κάθισµα του οδηγού πρέπει να ρυθµιστεί βάσει του βάρους του οδηγού. Ρυθµίστε το βάρος του οδηγού µε κενό κάθισµα. Στρέψτε τον µοχλό ρύθµισης βάρους (20) προς τα εµπρός και ρυθµίστε το βάρος του οδηγού (εµφανίζεται στο παράθυρο παρατήρησης). Στρέψτε τον µοχλό ρύθµισης βάρους στην αρχική του θέση. Καθίστε στη θέση του οδηγού. Τραβήξτε προς τα πάνω τον µοχλό µανδάλωσης (17) και φέρτε το κάθισµα του οδηγού, ωθώντας το προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, στη σωστή θέση. Αφήστε τον µοχλό µανδάλωσης να ασφαλίσει. Περιστρέψτε τη ροδέλα (18) προς τα δεξιά ή αριστερά για να ρυθµίσετε το µαξιλάρι πλάτης σύµφωνα µε τις προσωπικές σας ανάγκες. Για να ρυθµίσετε την πλάτη του καθίσµατος, τραβήξτε το µοχλό (19). Φέρτε την πλάτη του καθίσµατος στην επιθυµητή θέση και στη συνέχεια αφήστε και πάλι το µοχλό. Ανασηκώστε το κάθισµα του οδηγού µέχρι το επιθυµητό ύψος και αφήστε το να ασφαλίσει. Εάν το κάθισµα του οδηγού ανυψωθεί πάνω από την τελευταία βαθµίδα (τέρµα), τότε κατεβαίνει από µόνο του στην κατώτερη θέση. Η διάταξη ασφάλισης του καθίσµατος οδηγού πρέπει να έχει ασφαλίσει στη ρυθµισµένη θέση. Η ρύθµιση του καθίσµατος οδηγού δεν πρέπει να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της πορείας! Η θέση του καθίσµατος του οδηγού αφορά την εργοστασιακή στάνταρ έκδοση. Για εκδόσεις που αποκλίνουν από αυτήν πρέπει να χρησιµοποιείται η περιγραφή ρύθµισης του κατασκευαστή. Κατά τη ρύθµιση προσέξτε, ώστε όλα τα στοιχεία χειρισµού να είναι εύκολα προσβάσιµα GR E 4

30 F έσιµο ζώνης ασφαλείας έστε τη ζώνη ασφαλείας (21) σε κάθε διαδροµή! Η πόρπη της ζώνης πρέπει να ασφαλίσει µε έναν χαρακτηριστικό ήχο όταν δένετε τη ζώνη. Περάστε τη ζώνη ασφαλείας (21) τεντώνοντάς την και χωρίς να την γυρίσετε πάνω από τη λεκάνη σας (µην την περνάτε πάνω από σκληρά ή εύθραυστα αντικείµενα στις τσέπες των ρούχων σας). Η ζώνη ασφαλείας (21) θα πρέπει να εφαρµόζει όσο το δυνατόν πιο σφιχτά στη λεκάνη σας. Λύσιµο ζώνης ασφαλείας F Z Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στην κλειδαριά της ζώνης. Η ζώνη ασφαλείας (21) δεν πρέπει να µαγκώσει ή να τριφτεί πάνω σε αιχµηρές ακµές. Ενεργοποίηση του οχήµατος Μετά τη στάθµευση µπορεί να παρατηρηθεί επιπλάτυνση των επιφανειών των τροχών. Μόλις το όχηµα κινηθεί για λίγο, οι επιπλατύνσεις αυτές εξαλείφονται. Τραβήξτε το γενικό διακόπτη (11) προς τα έξω. Εισάγετε το κλειδί στο διακόπτη µε κλειδί (10) και περιστρέψτε προς τα δεξιά µέχρι τέρµα στη θέση "I". Ελέγξτε τη λειτουργία του προειδοποιητικού σήµατος (7). Το όχηµα είναι πλέον έτοιµο για λειτουργία. Η χωρητικότητα της µπαταρίας εµφανίζεται στην οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA). Ελέγξτε τη λειτουργία του πεντάλ φρένου (15) και του χειρόφρενου (9) (βλέπε ενότητα 4.2). Η τρέχουσα θέση διεύθυνσης εµφανίζεται στην ένδειξη πληροφοριών και σέρβις (LISA) GR E 5

31 3.1 ιάταξη διακοπής έκτακτης ανάγκης Z Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε µια διάταξη διακοπής έκτακτης ανάγκης. Μετά την ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη (11) και του διακόπτη µε κλειδί (10) εµφανίζεται αυτόµατα µια ερώτηση ασφαλείας από τη µονάδα ελέγχου διεύθυνσης. Ενεργοποίηση διακοπής έκτακτης ανάγκης Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στο σύστηµα διεύθυνσης κατά την οδήγηση, µέσω της οποίας επηρεάζεται η ασφάλεια του χειριστή, το όχηµα φρενάρει αυτόµατα ελεγχόµενα µέχρι να ακινητοποιηθεί. Επαναφορά διακοπής έκτακτης ανάγκης M Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη και το διακόπτη µε κλειδί και ενεργοποιήστε τους ξανά. Αν το όχηµα βρίσκεται µετά την ενεργοποίηση µιας διακοπής έκτακτης ανάγκης στην περιοχή κινδύνου ή στο διάδροµο ραφιών, τότε µπορεί να αποµακρυνθεί µόνο µέσω του µηχανικού εφεδρικού συστήµατος διεύθυνσης (βλέπε ενότητα 6)! GR E 6

32 4 Εργασία µε το µεταφορέα διαδρόµου 4.1 Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία οδήγησης ιαδροµές και περιοχές εργασίας: το όχηµα θα πρέπει να κυκλοφορεί µόνο σε οδούς που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Απαγορεύεται η παρουσία µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στην περιοχή εργασίας. Το φορτίο πρέπει να αποθηκεύεται µόνο στα σηµεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: ο οδηγός πρέπει να προσαρµόζει την ταχύτητα οδήγησης ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Πρέπει να οδηγεί αργά π.χ. σε στροφές, γύρω και µέσα από στενά περάσµατα, κατά τη διέλευση από περιστρεφόµενες πόρτες, σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Πρέπει να τηρεί πάντα ασφαλή απόσταση πέδησης από το προπορευόµενο όχηµα και να έχει πάντα υπό τον έλεγχό του το µεταφορέα διαδρόµου. Απαγορεύονται οι απότοµες στάσεις (εκτός από τις περιπτώσεις κινδύνου), οι κοφτές στροφές, οι προσπεράσεις σε επικίνδυνα σηµεία ή σε σηµεία χωρίς ορατότητα. Μη σκύβετε προς τα έξω και µη βγάζετε τα χέρια σας έξω από την περιοχή εργασίας και χειρισµού. Συµπεριφορά κατά την οδήγηση: ο οδηγός πρέπει να βλέπει προς την κατεύθυνση πορείας και να έχει πάντα επαρκή ορατότητα σε όλη τη διαδροµή που εκτελεί. Σε περίπτωση που µεταφέρονται µονάδες φορτίων που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να κινείται µε το φορτίο τοποθετηµένο στο πίσω µέρος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει µπροστά από το µεταφορέα διαδρόµου να προπορεύεται ένα δεύτερο άτοµο που θα προειδοποιεί. Οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες: η οδήγηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτές θεωρούνται οδοί κυκλοφορίας, είναι καθαρές, διαθέτουν αντιολισθητική επένδυση και η πορεία σε αυτές είναι δυνατή σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές η µονάδα φόρτωσης πρέπει πάντα να µετακινείται κατακόρυφα. Απαγορεύονται οι στροφές, η απότοµη οδήγηση και το σταµάτηµα του µεταφορέα διαδρόµου σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες. Οι κατωφέρειες πρέπει να διασχίζονται µόνο µε µειωµένη ταχύτητα και µε µόνιµη ετοιµότητα πέδησης. ιέλευση από ανελκυστήρες ή γέφυρες φόρτωσης: η διέλευση από ανελκυστήρες ή γέφυρες φόρτωσης πρέπει να γίνεται µόνο όταν αυτά διαθέτουν επαρκή ανυψωτική ικανότητα, είναι κατάλληλα για διέλευση σύµφωνα µε την κατασκευή τους και έχουν λάβει έγκριση για κυκλοφορία από τον ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται πριν από την είσοδο. Ο µεταφορέας διαδρόµου πρέπει να εισέρχεται στον ανελκυστήρα µε τη µονάδα φορτίου µπροστά και να λαµβάνει µια θέση που αποκλείει την επαφή µε τα τοιχώµατα του φρεατίου. Τα άτοµα που επιβιβάζονται στον ανελκυστήρα, πρέπει να εισέρχονται µόνο, όταν ο µεταφορέας διαδρόµου είναι ακινητοποιηµένος µε ασφάλεια και πρέπει να εξέρχονται από τον ανελκυστήρα πριν από το µεταφορέα διαδρόµου. Σύσταση του µεταφερόµενου φορτίου: επιτρέπεται µόνο η µεταφορά φορτίων που συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ποτέ µη µετακινείτε φορτία που στοιβάζονται σε ύψος µεγαλύτερο από τη µύτη του φορέα περόνης ή του προστατευτικού πλέγµατος φορτίου GR Ρυµούλκηση τρέιλερ (ρυµούλκων): δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του µέγιστου φορτίου ρυµούλκησης που προδιαγράφεται για το µεταφορέα διαδρόµου για ρυµούλκα µε ή/και χωρίς πέδηση. Η φόρτωση της ρυµούλκας πρέπει να ασφαλίζεται µε τον προσήκοντα τρόπο και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επιτρεπόµενες διαστάσεις για τη συγκεκριµένη διαδροµή. Μετά τη σύζευξη, ο οδηγός πρέπει να ελέγχει πριν από την εκκίνηση, εάν ο κοτσαδόρος της ρυµούλκας είναι ασφαλισµένος έναντι αποσύνδεσης. Οι µεταφορείς διαδρόµου µε δυνατότητα ρυµούλκησης πρέπει να λειτουργούν µε τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η ασφαλής οδήγηση και πέδηση του συρµού σε όλες τις κινήσεις οδήγησης. E 7

33 4.2 Οδήγηση, διεύθυνση, πέδηση ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ F Z Z F Z Πατήστε το γενικό διακόπτη (11) προς τα κάτω. Απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες. ιακόπτης επαφής πόρτας Για όλες τις λειτουργίες χειρισµού πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος ο διακόπτης επαφής πόρτας (πόρτα κλειστή). Εάν δεν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης επαφής πόρτας, τότε απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες µε εξαίρεση του δείκτη αποφόρτισης µπαταρίας. Οδήγηση Μην σηκώνεστε από το κάθισµα του οδηγού κατά την οδήγηση. Οδηγείτε µόνο µε κλειστά και καταλλήλως ασφαλισµένα καλύµµατα. Θέση του οχήµατος σε λειτουργία (βλέπε ενότητα 3). Απενεργοποιήστε το διακόπτη χειρόφρενου (9) πατώντας τον. Ρυθµίστε το διακόπτη κατεύθυνσης πορείας (8) στην επιθυµητή κατεύθυνση πορείας (V ή R). Η τρέχουσα θέση διεύθυνσης εµφανίζεται στην οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA). Πατήστε το πεντάλ γκαζιού (14). Το όχηµα ακολουθεί την πορεία προς την επιλεγµένη κατεύθυνση. Η ταχύτητα οδήγησης ρυθµίζεται µε το πεντάλ οδήγησης (14). Το όχηµα πρέπει να στρίβει µόνο ελεγχόµενα και µε προσαρµοσµένη (χαµηλή) ταχύτητα (βλέπε ενότητα 4.1)! Σε µεγάλες διαδροµές µε υψηλή ταχύτητα η οδήγηση πρέπει να γίνεται πάντα προς την κατεύθυνση του µηχανισµού κίνησης GR E 8

34 ιεύθυνση οχήµατος Περιστρέψτε το τιµόνι προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά R V R V GR E 9

35 F Πέδηση Η συµπεριφορά πέδησης του οχήµατος εξαρτάται ουσιαστικά από τις συνθήκες του δαπέδου. Ο οδηγός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την παράµετρο αυτή στην οδηγική συµπεριφορά του. Το όχηµα µπορεί να φρενάρει µε δυο τρόπους: Με το ποδόφρενο Με το φρένο αναστροφής Πέδηση µε το ποδόφρενο: Πατήστε τέρµα το πεντάλ φρένου (15). Πέδηση µε φρένο αναστροφής: Z F Ρυθµίστε το διακόπτη κατεύθυνσης πορείας (8) κατά την οδήγηση στην αντίθετη κατεύθυνση πορείας. Το όχηµα φρενάρεται µέσω της µονάδας ελέγχου ρεύµατος οδήγησης, έως ότου ξεκινήσει η πορεία προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ισχύς πέδησης ρυθµίζεται µε το πεντάλ γκαζιού (15). Σε περίπτωση κινδύνου, το όχηµα επιτρέπεται να φρενάρει µόνο µε τη βοήθεια του ποδόφρενου Z Η τρέχουσα θέση διεύθυνσης εµφανίζεται στην οθόνη ένδειξης πληροφοριών και σέρβις (LISA) GR E 10

36 4.3 Παραλαβή και απόθεση µονάδων φορτίου F Πριν από την παραλαβή µιας µονάδας φορτίου, ο οδηγός πρέπει να βεβαιώνεται ότι το φορτίο έχει τοποθετηθεί κανονικά στην παλέτα και δεν υπερβαίνει την ανυψωτική ικανότητα του οχήµατος. Οδηγήστε το όχηµα µε τις διχάλες περόνης όσο το δυνατό χαµηλότερα κάτω από τη µονάδα φορτίου. Ανύψωση Πατήστε το κουµπί ελέγχου υδραυλικού συστήµατος "Ανύψωση περόνης φορτίου" (6), έως ότου επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος. Κατέβασµα Πατήστε το κουµπί ελέγχου υδραυλικού συστήµατος "Κατέβασµα περόνης φορτίου" (6), έως ότου επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος. Z Η ταχύτητα κατεβάσµατος δεν ρυθµίζεται διότι είναι προκαθορισµένη Ασφαλής στάθµευση του οχήµατος F Όταν εγκαταλείπετε το όχηµα πρέπει να το σταθµεύετε και να το ασφαλίζετε, ακόµα και όταν η απουσία είναι σύντοµη. Μην σταθµεύετε το όχηµα σε ανωφέρειες! Το µέσο παραλαβής φορτίου πρέπει να είναι πάντα εντελώς κατεβασµένο GR Ενεργοποιήστε το διακόπτη χειρόφρενου (9). Κατεβάστε την περόνη φορτίου. Ρυθµίστε το γενικό διακόπτη (11) στη θέση "Off" (πατώντας τον προς τα µέσα). Θέστε το διακόπτη µε κλειδί (10) στη θέση "0" και αφαιρέστε το κλειδί. E 11

37 5 Επίλυση βλαβών Το κεφάλαιο αυτό παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να εντοπίσει ή να επιλύσει ο ίδιος απλές βλάβες ή τις συνέπειες ενός εσφαλµένου χειρισµού. Κατά την αντιµετώπιση σφαλµάτων πρέπει να ακολουθείτε τη σειρά των ενεργειών που προδιαγράφονται στον πίνακα. Βλάβη Πιθανή αιτία Μέτρα αντιµετώπισης Το όχηµα δεν κινείται εν είναι δυνατή η ανύψωση του φορτίου Το φις µπαταρίας δεν είναι συνδεδεµένο Ο γενικός διακόπτης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) είναι πατηµένος ιακόπτης µε κλειδί στη θέση "0" Μπαταρία ανεπαρκώς φορτισµένη Ο διακόπτης επαφής πόρτας δεν είναι πατηµένος Ελέγξτε το φις της µπαταρίας, ενδ. συνδέστε το Απασφαλίστε τον γενικό διακόπτη (ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) Γυρίστε το διακόπτη µε κλειδί στη θέση "Ι" Ελέγξτε τη φόρτιση της µπαταρίας, εάν χρειαστεί φορτίστε την Κλείστε την πόρτα του οδηγού. Ελαττωµατική ασφάλεια Ελέγξτε τις ασφάλειες F1 και 1F1 Το όχηµα δεν είναι έτοιµο για λειτουργία Στάθµη υδραυλικού λαδιού πολύ χαµηλή Εφαρµόστε όλα τα µέτρα αντιµετώπισης που παρατίθενται στη βλάβη "Το όχηµα δεν κινείται" Ελέγξτε την στάθµη του υδραυλικού λαδιού Ελαττωµατική ασφάλεια Ελέγξτε την ασφάλεια 2F1 Z Σε περίπτωση που η βλάβη δεν αποκατασταθεί µετά την εφαρµογή των "Μέτρων αντιµετώπισης", παρακαλούµε ενηµερώστε το τµήµα σέρβις του κατασκευαστή, διότι τα περαιτέρω µέτρα αντιµετώπισης µπορούν να εφαρµοστούν µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο και καταρτισµένο προσωπικό σέρβις GR E 12

38 6 Λειτουργία διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης 6.1 Μηχανικό εφεδρικό σύστηµα διεύθυνσης Z F F Το µηχανικό εφεδρικό σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να χρησιµοποιείται σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρικού συστήµατος διεύθυνσης για την ρυµούλκηση του οχήµατος. Η χρήση πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από ειδικό του προσωπικού συντήρησης που είναι εξοικειωµένος µε το χειρισµό. Απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη και το διακόπτη µε κλειδί Ασφαλίστε το όχηµα ώστε να µην µπορεί να κυλήσει. Ανοίξτε την πόρτα του οχήµατος και τη µονάδα ελέγχου διεύθυνσης (βλέπε κεφάλαιο ΣΤ). Απαγκιστρώστε τη ντίζα (22) από την τροχαλία αναστροφής (23) µε το κατάλληλο εργαλείο. Έτσι αερίζεται το χειρόφρενο. Κατά τη διεύθυνση του οχήµατος σε στάση τανύζεται η ταινία συγκράτησης του κινητήριου τροχού. Με τον τρόπο αυτό µπορεί κατά την απελευθέρωση του στροφάλου να παραχθεί µια ροπή αποκατάστασης. Οδηγήστε διαδοχικά και τους δύο κινητήρες διεύθυνσης στην ίδια θέση περιστρέφοντάς τους από τις αστεροειδείς λαβές. Κλείστε πάλι και ασφαλίστε την πόρτα του οχήµατος και την µονάδα ελέγχου διεύθυνσης. Το όχηµα επιτρέπεται να ρυµουλκείται µόνο στη βραδυπορεία! Στον τόπο προορισµού επαναφέρετε το σύστηµα πέδησης σε κατάσταση ετοιµότητας λειτουργίας! Το όχηµα δεν πρέπει να σταθµεύεται µε αεριζόµενο φρένο! Αγκιστρώστε και πάλι τη ντίζα (22) στην τροχαλία αναστροφής (23). Έχει αποκατασταθεί η κατάσταση των φρένων GR E 13

39 6.2 Ηλεκτρική λειτουργία διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης F Ανοίξτε την πόρτα του οχήµατος και τη µονάδα ελέγχου διεύθυνσης (βλέπε κεφάλαιο ΣΤ). Ενεργοποιήστε τον διακόπτη διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης (25) (το φρένο αερίζεται). Φέρτε τους κινητήριους τροχούς σε ευθεία θέση πιάνοντάς τους από τις αστεροειδείς λαβές (24). Με έναν πείρο 6 mm µπορείτε να ελέγξετε την ευθεία θέση µέσω των ενδεικτικών οπών (26). Κλείστε πάλι και ασφαλίστε την πόρτα του οχήµατος και την µονάδα ελέγχου διεύθυνσης. Οδηγήστε το όχηµα σε έρπουσα πορεία εκτός της περιοχής κινδύνου. εν είναι δυνατή η διεύθυνση του οχήµατος στην ηλεκτρική λειτουργία διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης! GR E 14

40 F Συντήρηση του µεταφορέα διαδρόµου 1 Ασφάλεια λειτουργίας και προστασία περιβάλλοντος F M Οι έλεγχοι και οι εργασίες συντήρησης που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε τις προθεσµίες της λίστας ελέγχου συντήρησης. Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις στο µεταφορέα διαδρόµου - ειδικότερα των διατάξεων ασφαλείας. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιούνται οι ταχύτητες εργασίας του µεταφορέα διαδρόµου. Στον ποιοτικό µας έλεγχο υπόκεινται µόνο γνήσια ανταλλακτικά. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία, πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Τα παλιά εξαρτήµατα ή τα µέσα λειτουργίας που αντικαταστάθηκαν, πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς προστασίας περιβάλλοντος. Για την αλλαγή λαδιών είναι στη διάθεσή σας η υπηρεσία για σέρβις λαδιών του κατασκευαστή. Μετά από τη διεξαγωγή των ελέγχων και των εργασιών συντήρησης πρέπει να διεξάγονται οι ενέργειες που αναφέρονται στην ενότητα "Εκ νέου θέση σε λειτουργία" (βλέπε ενότητα 6.6). 2 Προδιαγραφές ασφαλείας για τη συντήρηση Προσωπικό για τη συντήρηση: η συντήρηση και επισκευή των µεταφορέων διαδρόµου πρέπει να διεξάγονται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό του κατασκευαστή. Το τµήµα σέρβις του κατασκευαστή διαθέτει εξωτερικούς τεχνικούς εκπαιδευµένους ειδικά για τις εργασίες αυτές. Για το λόγο αυτό συνιστούµε τη σύναψη µιας σύµβασης συντήρησης µε το αρµόδιο τµήµα σέρβις του κατασκευαστή. Ανύψωση του οχήµατος µε γρύλο: για την ανύψωση του µεταφορέα διαδρόµου πρέπει να τοποθετούνται µέσα ανάρτησης µόνο στα προβλεπόµενα για το σκοπό αυτόν σηµεία. Κατά την ανύψωση µε γρύλο πρέπει να αποκλείεται µε κατάλληλα µέσα (σφήνες, ξύλινοι τάκοι) τυχόν ολίσθηση ή ανατροπή. Οι εργασίες µε ανυψωµένη διάταξη παραλαβής φορτίου πρέπει να διεξάγονται µόνον όταν αυτή στερεώνεται επαρκώς µε γερές αλυσίδες. M Εργασίες καθαρισµού: ο µεταφορέας διαδρόµου δεν πρέπει να καθαρίζεται µε εύφλεκτα υγρά. Πριν από την έναρξη των εργασιών καθαρισµού πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφαλείας που αποκλείουν τη δηµιουργία σπινθήρων (π.χ. µέσω βραχυκυκλώµατος). Σε µεταφορείς διαδρόµου που λειτουργούν µε µπαταρία πρέπει να αφαιρείται το βύσµα της µπαταρίας. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά δοµικά µέρη πρέπει να καθαρίζονται µε ελαφρύ αέρα αναρρόφησης και πεπιεσµένο αέρα µε τη χρήση µη αγώγιµου, αντιστατικού πινέλου. Όταν ο µεταφορέας διαδρόµου καθαρίζεται µε δέσµη νερού ή καθαριστικό υψηλής πίεσης, πρέπει προηγουµένως να καλύπτονται όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υποσυστήµατα, διότι η υγρασία µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. εν επιτρέπεται ο καθαρισµός µε δέσµη ατµού GR Μετά από τον καθαρισµό πρέπει να διεξάγονται οι ενέργειες που περιγράφονται στην ενότητα "Εκ νέου θέση σε λειτουργία". F 1

41 Εργασίες στο ηλεκτρικό σύστηµα: οι εργασίες στο ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να διεξάγονται µόνο από ηλεκτροτεχνικά καταρτισµένο προσωπικό. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να λάβετε όλα τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Σε µεταφορείς διαδρόµου που λειτουργούν µε µπαταρία το όχηµα πρέπει να τίθεται εκτός τάσης και µε την αφαίρεση του βύσµατος της µπαταρίας. Εργασίες συγκόλλησης: για την αποφυγή ζηµιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται από το µεταφορέα διαδρόµου πριν από τη διεξαγωγή εργασιών συγκόλλησης. Τιµές ρύθµισης: σε περίπτωση επισκευών, καθώς και κατά την αλλαγή υδραυλικών / ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων πρέπει να τηρούνται οι τιµές ρύθµισης ανάλογα µε το όχηµα. Ελαστικά: η ποιότητα των ελαστικών επηρεάζει την ασφάλεια και την οδηγική συµπεριφορά του µεταφορέα διαδρόµου. Κατά την αντικατάσταση των ελαστικών που τοποθετούνται στο εργοστάσιο πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η τήρηση των δεδοµένων τεχνικών εγγράφων τύπου. Κατά την αλλαγή τροχών ή ελαστικών πρέπει να προσέχετε ώστε να µην προκαλείται κλίση στη στάση του οχήµατος (η αλλαγή τροχού π.χ. πρέπει να γίνεται πάντα αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα). Αλυσίδες ανύψωσης: οι αλυσίδες ανύψωσης φθείρονται γρήγορα όταν δεν λιπαίνονται. Τα διαστήµατα που προδιαγράφονται στη λίστα ελέγχου συντήρησης ισχύουν για την κανονική χρήση. Σε περίπτωση αυξηµένων απαιτήσεων (σκόνης, θερµοκρασίας) η λίπανση πρέπει να επαναλαµβάνεται συχνότερα. Το προδιαγραφόµενο σπρέι αλυσίδας πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Η εξωτερική επίστρωση µε γράσο δεν επιφέρει επαρκή λίπανση. Εύκαµπτοι υδραυλικοί σωλήνες: µετά από διάστηµα χρήσης έξι ετών πρέπει να αντικαθίστανται οι εύκαµπτοι σωλήνες. Κατά την αντικατάσταση των υδραυλικών εξαρτηµάτων πρέπει να αντικαθίστανται και οι εύκαµπτοι σωλήνες του συστήµατος αυτού GR F 2

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10

ERD 220. Οδηγίες λειτουργίας 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Οδηγίες λειτουργίας g 50428258 09.10 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος µε έδρα στην Κοινότητα Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος

Διαβάστε περισσότερα

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 50287431 12.14 AMX 10 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς Έτος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08

EKS 310k/310. Οδηγίες λειτουργίας 07.04 - 52025070 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Οδηγίες λειτουργίας g 52025070 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Οδηγίες χρήσης 12.05 - 50468495 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Οδηγίες χρήσης 50468495 07.12 g ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ήλωση συµµόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή όµιλος τοπικών αντιπροσώπων Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Οδηγίες λειτουργίας 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Οδηγίες λειτουργίας 51119806 12.14 g AMW 22 AMW 22p ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή τοπικός αντιπρόσωπος Τύπος Επιλογή Αρ. σειράς

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 12121212 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 2104178451,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03

EFXac 100/125. Οδηγίες λειτουργίας 01.02 - 52001062 05.03 EFXac 100/125 01.02 - Οδηγίες λειτουργίας g 52001062 05.03 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -- ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα