Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 αγωγη Στη ι γ ρ νη καθημερ ζω βρ κεται κανε αντιμ τιυττ λ και ου ν τερα με α κ ματα και εικ νε ττ υ αφ ρ ν τε ν λ γ ε πληρ φ ρ κξ Και τ εφαρμ γ τ υζ Στ κεφ λαι αυτ Θα αο ληθ με με μ α ειρ α τ ει αγα ιγικ νν ιε ετ κ ι με τε ν λ γ ττληρ φ ρικξ ι π ε κρ ν νται απαρα τητε γπ την αττ κ η η μ α φα ρικξ τ ι η Υια τ υ υττ λ γι τ α Πρ Ι τη Παρ σ α η Ε α γεγ αδιαφ λ κητ τ η ημερ η ανθρ τ ι η κ νιο α τ υλξ τ τ λε γ μεν ανετ τυγμ ν κ μ ε α τ τ λι ντα η τ ληρ φ ρ δ δεν ηταν π τ Παρ ιληλα με τη μαζ κη τ αρα ογη υλ κι αγαθι τιαρατηρε τα κα μαζ κη τ α ρη γη ττληρ φ ριι εκ ν τ ρα μ τ υν απαρα τητα για την υτ τηρ ξη τω ση μερ ι δν ρυθμ ν αν τ τυξη τιο α Θρ τ ιυν δραατη ρ τητ υ εγ Θη Γ υ αφορ ι οε υτ δ μ Πληρ φ ρικη τ ιυ γ α τ αρ δε γμα αυνδ ε τ δ αδ κτυ αν τ ληθυ μ κατ Γκιυ φιγ υρ ρ υν πλ ον δ τ λα οε κλα κ μεγ Θη γ α τη τ ερ γραφη τη γεν κη κατ τα η η ο μ α τιυ ιυρι ν ε ε τ ρα τ λλ ανθρ τ νε δρα τηρι τη ε εφαρμ γ τη τ ληρ φορ κη Θεωρ ι ται πλ α εδ ν αυτ ν ητε Στ ο γ ρονε εττι ειρξσε η Χρηση τ ον υτ λ γ τ ν κα τιυν δ κτι ιυ καλ τ τε να μεγ λ ε ρ δραοτηρ τητιυν τ ιο η ηρηση αρ ειιυ η κ λυψη αναγκι μηχαν ρ γ ιυαη η κδ η αι αρακ λ Θηοη τ αρασ ατ αυτ ματ μ ων υπηρε δν γραφε υ κ Θε ε δ υ ετ κ ιυ α με υ τ ελ τε τ υ δημ ο υ ργανι μ ι

2 Ο τητ ικ ε τη Πληρ φ ρ κη α τ τρ τ εζε η ψηφ ακη διαφ μι η τ ηλεκτρ ικ εμτ ρι κ ετ φ ρ τα δρα τ κ αλλαγ οτη ργ ωση αι λειτ υργ α τ υ Ακ μα αι στ μ κρ ετα ρ ε κα γραφε α η ε δ τη τ ληρ φ ρικη τ υλξ τ ιυ α ημαντ κ βαθμ ε να τ λ ν γεγ ν ι δημ ι ι ργα ι μ μ ι τη ημαντικη αν τ τυξη τ υ τ αρατηρε τα τα ε λευτα α ρ ια στα δ υα υτ λ γ τ ν Κα σ ι υτ ηρεα ε ααφαλ ι μετ δ η δε δ μ νων υ αρ Γ ε να ρ σφ ρ υν μ ο υ Δ αδ κτ υ τ λλ ατ τ υτ ηρε ε τ υ εξ ικ μι τα κατ αυτ ν τ τρ τ ρ ρημα κα ταλα τ ιυρ α για τ υ τ λ τε δη κα τη ι ρα μα μτ ρε κανεγ να υτ β λει μ αιυ Δ αδ κτ υ δηλ δ αει ΦΠΑ δηλι ε ει δηματ να κ νει η ρ εν ημιυ ΙΚΑ να δια ειρ ατε τραπε ζ κ ι λ γαρ α μ ι ατ σ τ υ η ατ π δητ τε ημε η γη ε δυνα τ τητα τ ρ οβα η τ Δ αδ κτυ Στ υ ετ πτημ νικ ι κα τε νικ ι τ με τη ι γ ρ νη κ ν ν α ο κατα τ ει τ υ υν διαμ ρφιυθε ε να δια τερα απα τητ κ Σημερα ι ετ τημ ε σε τ ερ τ ιυ η αερ δυ αμ η η γε ετ κη μη αν κη η φυ κη ιυματ δ ιυ ι μ ντελ τ η ε φυ κ ν φα μ νι η τε νητη ν ημ νη κ λπ μτ ρ ν α Θ υ ερ τημα τα η ατ τηση τ υν τ Ι υ ατια τε ετ εξεργα α τερ σ ω τ α τητων δεδ μ ων κα εκτ λε η ρ σε α μμυρ υν τ ρ ξειυν Ετ η την καθημερ νη ερευνητικη τ ρα κτ κη τε ν λ γιε τ ληρ φ ρ κη υ ημα τ κ ρ λ τη ου λ γη και εττεξε γα α κ Θε εδ υ σ Χε υ Π ρα ατ τα τ αρατ νω γ α τα τ Γα καθ α μα κ τ ε δει ακ ι ει δεν Θα τ ρ τ ε α τ αραβλ ε α γεγ ν τ τη καθημερ η μα ζωη κατακλυζ μα τε κυρ λεκτ κ ατ εφαρμ γ τε ν λ γ ι ν τ ληρ φ ρ κη μ α ατ κ θε εδ υ μ κρ υακευ κα αυτ μα μ Ψηφιακη και κ νητη τηλεφιυ α ξυτ νε κ ακ αυ κευ αυ ματ σμ Γ τα κ Θε εγδ υ ηματα κ λτ υν τη β η τ υ ελγ λ γ ε τ ληρ φ ρ κη τε λ γ ε τ ληρ φ ρ κη ου μτιε λ τ ν γ α α καλ ατην καθημερ νη ζιυη και δεν Θα ηταν υτ ερβ λη α υρι μ τ η ημερ ν κ νων α ατ λεγ μεν α ατ τυγ μ ν κ μ θα κατ ρρεε ιορ τη γ ρ η τ ληρ φ ρ κη υπ α ηριξη τ υλξι τ ι στη σημεριν κτα η Σε μια τ ρ τη τ ρ α ψ η τ ψη τ υ ε κα ε γ α τη Πληρ φ ρικη γεν κ τερα τ ικλει αν λ γα με τ βαθμ εξ κε υ τ υ Γ α τ υ ε δ κ ι ε ναι ατ λ η δ υλει τ υ ην α κατ καν α βρ κ υ ενδ α φ ρ υ α αλλ κα υ με μεγ λε δ ε γ υ κυρ ιυ ετ ειδη τ τ π μεταβ λ λετα με ρυθμ ι ιυρ πρ ηγ με Τα δι κητικ οτελ η βλ τ υ την τ ληρ φ ρ η ω κ τι τ υ γεν κ αυξ νε την τ α ραγιυγ κ τη α αι την τα ι τητα ληψη ατ τελε ματ κ υ ατ φ ειο Αυτ μ ι τε ν λ γ τ ιο αυτ ματ σμ γραφε υ α Δ αδ κτυ αλλ και γεν κ τερα μ σω τη τ ρ βα η ε μεγ λ υ γκ υ σ χε ατ τα τ α α τλ τα τ ληρ φ ρ ε με α ετικ μ κρη τ ρ τ Θε α κα ρ ε β η τ τ ληρ φ ρ ε αυτ μτ ρ ι ν να εξετα τ ι γρηγ ρα κα με ακργβε α ε αλλακτ κ λι αε εργα ε αι

3 εφ λα αγωγη τ ιυρ η Χρηση τ ληρ φ ρικ ν ου τημ τω κ τ ζ υ τ λ κα υ ε να αν φ τε Γ α τ υ με υ ρη τε υ τημ τιυν τ ληρ φ ρ κ Π τ ληρ φ ρ κη ε αι κ τ τ ου κ νε γεν κ τη εργασιακη ιυ ευκ λ τερη τ τ αρα ωγ κη κα ιυ κα τ ε δ α φ ρ υ α αλλ και τ ερι τερ εντατικη Γ α τ νθρ υτ τ υ δε ε δ υλ ψε ατα αι ω Χρησ η με κ τ ν υτ λ γι τη η Πληρ φ ρικη εγνα Ιο υ κ τ τ μαγ κ κα μυ τηρ δε τ υ φαγ εται α μπ ρεγνα κ ε τα τ τα με ι ν ντα τι Θ ε εργααια Συ τηματα λεκτρ ω λ γ στω Αν και Θα αα ληθ ι με αε κτα η με τ δ φ ρε ν ε ττ υ α ετ ζ ν α με τ υ λεκτρ ικ ι τ λ γι τ τη ου εια τ υ β βλ υ κρ εται οκ τ μη μ α τ ρ τη βα κη νι ρ μ α ατ αημε αυτ ια τ ρ τη τ ρ α ψιαη μιυρ μ α με τα υ τηματα Θα τα α δει κανε ατ τ γενικ απ τελ ι ντα αι νδρικ δ υλε υν Α Θεωρη υμε τ παρ δειγμα κατ τ τ ζητε τα ατ κ τ να τ λλατ λαο αε δι αρ Θμ ι και τ αρ λληλα α τ εριγρ ψε με λετ τ μ ρεια τα τ δια μ ιυ τιυ τ ο φτα ε οτ απ τ λε μα γε κ Θα ληφθεγ μια ατι ντη η τ υ τι π υ α ει αγο γι α Θξ ει α μνημ νευ η τη εντ λη π λλαπλα α ε β ει αγιυγι Κ ατ μ ημ νευ η τ υ τ ρ τ υ αρ Θμ γ ει αγ ι Κα αττ μ ηι ευ η τ υ δε τερ υ αρ Θμ εκτελε η τη τ ρ ξη τ υ τ λλατ λα α μοι Κα α τ μνημ νευ η τ υ αττ τελ μα ε εξαυ με μ ρφη μ λ α εγγρ φη ε αρτ γ α μ ν μη τ υ απ τελ σμα ατ Θηκευ η κ λτ Εξετ ζ τα α τ αρα ιο τ δ α αφηρημ να καταληγε κανε τ γ α να γγνει μ α τ ρ ξη ρει ζ νται κα αρκ ι ν τα ακ λ υθα Μια μνι μη την τ α Θα ατ μ ημ ε ντα πρ ρ ν κα γρ γ ρα ε λ τα δεδ μ να τ υ δ ν ντα αυτ τ υ Χρησ μ τ τα ενδι με α καθ α α ατ τελ ματα μ ρι να γραφ ν κ π υ τ μ μα α μ ν α εττεξεργα Ια η π α Θα κ νε τ πρ ξε

4 τητα ικ ε τη Πληρ φ ρ κη τ ε συσκευ ζ εισ δ υ Κα εξ υ γ α τη ε δ α τη ξ δ τα ν δεδ μ νιο αντ σ Χα μ σω των π ω Θα μεταφ ρ ται τα δεδ μ α αε κατ λληλη μ ρφη α α πρ ν ξω κ μ Κ τ ια αυ κευι μ νιμ τερη σ μα αν ρε α τ ν τ μ λλ αττ Θι κευ η δεδ μ ιυν τε αυτ να ε να δ αθ Σ Δ Σ κ ικ σ σ ε εισ δ σε ε α υπ ιστ ε α τ ιαρ ι Η κ ρι μ μ αα σ ρφ α σ στ ματα Π ιστω υ Π Ι αι σε ρωμε α Κ ματα μια ω Π ΞΕ Γ ΣιΑ ι κε ρικ ζ μ αδεζ επεξερ ασ αζ στ ζ σ Ψφ ζ Π ι στε υ ι αι ε π σ ζ σε Κ ρωμε α υκ ματα μια ω ΕΞ Δ Σ Κ σικ σ σκε εξ δ υ σε ε α Π ιστ ε αι Θ Σ ασικ μ ξ επεξερ ασγαζ ρι εδ μ ο γ υρα υ ξε α τε και δι βαα κ τ ι ε α Τ τ ρ τ ε να τ γεγ ν τι για να γγνει μ α τ ρ ξη τ ρ τ ε να ξ ρε κανε πω να τη κ νε ρει ζο ντα δηλαδη ετ τ λ αι ατγαρα ητε γνιδ ει για τ π ζ Θα νει βημα β μα η τ ρ ξη Τ δε τερ ε να κ τ ακ μα τ ι καλ κρυμμ ν μ α α αυν ατ γν ε τ υ τ υ τ τ υ πιι γρ φεται να αριθμ οτ αρτ

5 εφ λ ι αγωγη ξξξξ Εργα ε τ υ εδ υ αυτ θειυρ τα τ α ρ υτ να η α τανακλαατ κ τε να μην τ υ δ νε κα ε τη τ αραμ ρξ οημαα α ν τ καλ κεφτε κ τ ο μιυ θα α ντ ληφθε τ ατ αρα τητε ε να Σ ηματικ τα τ αρατ ω φα ν ντα στ αρισ ερ τμημα τ υ α ματ τ π δε νε τ υ νδρ κ κ νει να νθριοτ μ α ρ ξη ιυ αυτ τ α θρ τ ι μ ντ λ α να υτ ηρξε η β η τ υ δηγηοε τ υ θεμελ ιυτ τη υλ π ηση ων υ τημ τω Η τη ετ ν η η μ α τ αρ μ α δ μη γ α τ ν Η Σ Γε ικ δι ραμμα βασι τμ μ τω τ υ υ ικ τ σ στ ματ ζ Υ Ενα ι οτημα υτ λ γιατη ατ τελε ται αε φυ κ ετ Γτ εδ ατ α ια μνημη εντ τη π α απ Θηκει νται κ Θε εδ υ δεδ μ να αρ κ ενδ με οα τελικ Στην κ ρια η κε ρικι μνι μη απ Θηκε τα ετ η κα τα τ ρ γρ μμα α τ υ ελ υ τη λε τ υργγα τ υ υπ λ γ ατη Τα τ ρ γρ μματα στην υ Γα περ Χ υ σε μ ρφη ατ λι ν εντ λι ν τη γν η τ υ ω ακριβι δηλ ακ λ υθι ντα τ ια ακρ β διαδικα α Θα γ νε τ εκ τ τε ετ Θυμητ ργ ε τε αυτ παρατ μτιε στ πιυ Θα ε γραφε να αρακτηρα τ αρτ τ ν εκτυτ ι τη βα ικ πρ γρ μματα τ υ υτ λ γ τη πιυ Θα εξετ υμε σ η υ ε α δηλ τ ρ γρ μματα λειτ υργικ ι Συ τηματ ε τε τ τ ιυ Θα υτ λ γι τε η τρ εν δια τημ τλ υ πρ γρ μματα εφαρμ γ β ια Κε ρικη ν δα Εττεξεργα α ΜΕ Ρ Ι Στη μ ν δα αυτη τ ερι τα τα κυκλ δματα η μ ν δα ελ υ τα π α ε να με τ τ τρ τ α ασ ευασμ α ατε να εξα φαλζ υν τη αυτ ματη ε ριακη ετ εξεργα σ α ων εντ λ ν τ υ τ ρ γρ μματ π υ ε να ατ Θηκευμ νε στη Ετ ι μνημη μ λ εκτελε τει μια εντ λ τη υν ε α ειρ ακ εκτελε τα η ετ μενη Στην Ε τ ερ νται ετ η αι τα κυκλ ματα τη λεγ μενη ριθμητικι και Λ γικι ν δα Ι η α ε τελεγ τι τ ρ ξε μφιυνα με τ ε τ λ τ υ προγρ μματ γ Μ δε εισ υ εξ δ υ η λε τ υργγα τ ν π ω αφ ρ τη λξψη δεδ μ να ν απ τ ν ξ υ κ αμ α ην ατ δ η τ ληρ φ ρ ν στ ν Θρι τ ο ι τυτ ικ αυ κευ εισ δ υ ημερα ε να τ πληκτρ λ ι Κα τ τ ντ κι ε ν αφ ρ τ συσ ευε εξ δ υ υνηθι μ νε υοκευ ε α η Θ νη και εκ υπωτηζ δ ηθητικι ηττεριφερειακ μν μη η π Γα ΧρησΙμ τ ιε τα γ α μ ν μη απ Θηκευ η

6 τητο α κ ο ε τη Πληρ φ ρικη μεγ λ υ υνηθω γκ υ δεδ μ νω κα πληρ φ ρι ν τ δ αδεδ μ η κα σημα ντικ υ κευη τ υ εδ υ ημερα ε να δ φ ρε μ ρφ δ κω Τα τ αρατ νω βα κ τ ι ε α ετ κ ιν υ ι μεταξ τ υ με ειδικ κυκλι ματα α Υραμμ αγιυγ ι τα α ν μ ζ νται αρτηρ ε α ρηοιμι α οημειι οουμ εδι τι τ πιο πα ω μ ελο υπ λ γιοη ε αι ψω ο ω η πρ ξ ιμη το βασικο ηξ ο Ν αμερκα μαθημαπκ ξ υγγρ κηξπ εκα στη αγωη συ βαλλε Φν λοποηση τω πρι τω υπολ γι τφ προ τα τ λη η δεκαε αζ υ γο πι Φοε τ πι πα ω μ λ πηρζι με οζ ω α ε ργαα εξ τω αμ μα οπδηφ ω αλγ ρ ομδ και Ν υ οεμε ιωη ηξ κιρερη η Η δ α φ λαξη α α ε τολ ατην κ ρ α μ ημη τ υ εφαρμ ζετα οτ υ σημερι υτ λ γιοτ τ τ ετα ατ ν ο ο Ν α χαρα τηρ ζε τ μη α αυτ ιυ ε εγραμμ ν υ αττ Θηκευμ ν υ πρ γρ μματ σε αντ δ αατ λη με αε τ ρ ηγηθηκα ρ ικα Παρατηρε τα εδ α αν λ γο μεταξι υπ λ γ ατη κα ανθρ π υ εγκεφ λ υ αε τ αφ ρ τ υλξ ατ την κα τητα α ε ρ ζετα ο μβ λα τ ιυ δητ τε μιυ υ τ λογ τη δε ε να ηλεκτρ κ εγκ φαλ ρ τ λι ετ κγ δυν τ υ υ θετηθη κε ατ δ φ ρα ανε Θυ α δημ ιει ματα υ αρελθ ντ ι τ ε δητ τε μ τητε μεταξι υτ λ γ οτη και α Θρ δτ ν υ εγκεφ λ υ ε ναι πολ λ γ τερε ατ τ δ αφ ρ τ υ υτ λ γιατη ατ λ εγ α μ α μηχανη τ λι γρηγ εξα ρετ κ τ λι τ λ κη με τερ οτ ε δυ ατ τητε αποθηκευσ Ι π α μιυ πω θα εξετα τε οτη υν εια μτ ρε α κ ε μ ν αυτ ττ υ Θα τη ττ με και ακριβιυ με τ ν τρ ττ π υ εμεγ θα καθ ρ α υμε Στ οημε αυτ Θειυρε τα ατ αρα τητ να απ σαφην στοι ν ρ μ ε ν ε βα κη οημα α τ υ πρ καλ ν γ υ η ε υ δε υν αο ληθε με υ υτ λογ τ λ ξη υττολ γι η χρησ μ τ ι Θηκε γ α να ατ δ αε τα ελλη ικ τ ν α γλικ ρ ρ Α κα υτ λ γ ατη εμφανγζετα σ Χρηστη υ να εκτελεγ κα λλε εργα Γε εκτ ατι υτ λ γ μ τ να πα ζε μ υαικη α ειρ ζετα κεγμε κ λτ εο υ τερ κ κα οε τελ κ ετ τ εδ ετ εξεργ ζεται μ ν αρ θμ ρ υττ λ γι τξ ει λ ιτ ετ κρατη ε υ δευ μενο μ λ ατα ατ τ ετ Θετ ηλεκτρ ν κ ζ γ α να ν α τ δ α τελε ατ λλε τ αρα η υτ λογ τ κ δ μη ανι τ υ ε αν τ ρ ταθε τ τ αρελθ ν η τ ρ τε ν ν αι α τ μ λλ ηλεκτρ κ υτ λ γ τη ε να μια αυτ ματη μηχα η με ρ ομ α δ α τερα Χαρα τηρ στικ εγ λη τ ρ η τ ρ τ ε α δ θε ατ τ α ο γ ι τη οτη λ ξη α τ ματη Ενα υτ λ γ τη τ ιυ ε να γνιυ τ μετ την ναρξη τη λε τ υργ α τ υ εργ ζεται τ λ ν μ τ υ α ρ εξ τερ κ ετ εμβ ει υτ ακ ντα α εκτελ τα αυτ μα α μ α αε ρ ατ εντ λ τ υ ε ατ Θηκε ε οε ρ αυτη τ υ ε τ λ δ ατ καλε ται ττρ γραμμα Κα η διαδ κα α δημι υργγα τ υ ττ Υραμματι μ Ε να οι τημα ΗΔ για να κ νει τ δητ τε μτ ρε να εγναι ρηαιμ τ ρ τ ει να δηγηθε ακριβι Υ α τ τ ω θα τ ετ τι ε τ ρ τ ε δηλαδη να υ δ υμε εμε ακρ βε κα λετ τ μερε ε τ λ με ιλα λ γ α να Γρ γραμματγ υμε τ ε ργειε Ι υ τιρ τ ε

7 εφ λ Ε αγωγη ηγ ι Υα γ υ υτ λ γ τη υτ ακ ει τυφλ α με ακργβε α τι εντ λ υ θα υ δ υμε ατ υν τ ε α αν Γρ γραμμα τγ υ ελ γ ε σε μια υγκεκρ μ η σ γ μη δεν ε να ι τ γμψ υνα με τ τ ρ διη ραφε δημι υργ α τ υ η τα ε με ο δ υ ε α λα θααμ να τ τε υτ λ γ ατη θα δ δαε λ θ ατ τελ ματα Σ μφ να με α τ αρατ ν υ ε αι τ ερ να μ λ με για ι τημα ηλεκ ρ νικ ι υ ττ λ γ τξ ε ντα τι αυτ αυνατ τελε τα ατ ατ τ τ κυκλιδματα ηλεκτρ κ η ηλεκτρ μη αν κ τ τικ δ ατ ξε κα πρ γρ μματα Τυτ κ τερα Χρησ μ Ι ι με τ υλικ για να αναφερθ ι με σ ι φυα κ υ τ σε υ υ τηματ δηλ ατι ουν τι ε εκεγ ε τ υ υτ λ γ τη τ ε ε αι α τ τ τ τ ε μτ ρ ι με να αγγ ξ υμε τ η Θ νη τ τ ληκτρ λ γ κη τη ε τρ μ ν δα κ λτι Ετ οη Χρησ μ π ι με τ ν λ γι μικ ν γ φ ρ θ ι με υν λ κ τα κ Θε εδ υ τ ρ γρ μμα α α τ α καθ δηγ τ ι τημα υ τ ολ γ ατη τε αυτ να μα τ ρ φ ρε τ ετ θυμητ κ Θε φ ρα εργ Τ λ γ δμικ δηλ τα τ ρ γρ μμα α υ υτ αγ ρε υ σ ν υτ ολ γ τη τ α κ νει δεν κ τ εγ α τ υ μτ ρεγ να δε κανει με α αλλ τ ω θα δ με ατη υν ε α ατ οθηκει ται κα δ ατ Θετα ε αντ τ α μ α μ μη ατ θηκευ η δ κ υ κ λτ Απ μ του υλ κ η ατ μ τ υ τ λ γι μ κ μα εγνα τελε ιυ ξρηοτα Ενα υ τ λ γ τη Χωρ τ κατ λληλ γ α η λε τ υργ α τ υ λ γ αμ κ οι λα δηλαδη εντ λ ν τ υ ελ υ τη λειτ υργ α τ υ ε να κυρ λεκτ κ ξρη τ Θα μτ ρ ε να τ αρ μ ασ ε με α μηχανημα ανατταραγα γ η υ ατ Ι γ α τ δε υτ ρ υν Πρ φανι τ αν δεν ε κα ε να τ α ξει τ τ ε τ μη α ημ τ αραγιυγη η υ ατ δε ε να τ τ τα τ ερ αα τερ ατ Τ ψη λε τ υργ α ατ α κ υτ Ακ μα κα πλ ν εξελιγμ ν υτ λ γ οτη Χωρ τ ρ γρ μματα ε ε α τιτ τα τ αρατ ω ατ μ α υ ιλ γη κ υτ Σι ατημα υττ λ γι τξ υλικ λ γι μικ Τρ φ δ τ τα ναν υτ λ γι τη με διαφ ρετικ τ ρ γρ μματα τ ν δηγ ι με α δ εκτ ερα ε μ α τ ληθ δρα δ αφορετ κι ν λε τ υργ ν Τ τελευτα αυ αρα ηρ τικ ατ τελε τη βαο κη δ αφ ρ μεταξ των αριθμ μη αν Δν αι τα υ τ ολ γ τ ν λ ν τι δ αφ ριυ ειδ ν αρ μ μη α μτ ρ ι να ΘειυρηΘ ι ν πρ γ τ υ υτ λ γ τ ε τ τ ε ναι λ Θ να Θεωρ ι με τ υτ λ γ τη υ μ α εξα ρετ κ γρηυ ρη αρ θμ μη ανη Η εξ λ ξη ατ την αρ θμ μηχανη τ γ ρ η λεκτρ ν κ υτ λ γ τη δε ε να μ ν τ τ κη αλλ φ δ αζ τα τ Π λ γ στη με δεε Αναφ ρθηκε ηδη τ τ ιυ η νν α τ υ τ ρ γρ μματ Ενα τ ρ γραμμα ε α α α ριθμ δηγ τ ρ ν υτ λ γ τη τ ρ κε μ ν υ να κ ε κ τι δηγ ε αυτ ξ ε τ λ ουντ ο ντα β βα α ατ τ ν νθρωτ κα δ ντα με κατ λληλ τρ τ ν υτ λ γ τ Στη υν εια εκτελ ι ντα ατ τ τελευτα με μεγ λη τα τητα για να κ ν υν τ ργ γ α τ τ Γ γρ φ η αν Λ με τ τε τ υτ λ γ τη ε ελε η τρ ε να τ ρ γραμμα

8 τητ ικ ε τη Πληρ φ ρ κη Δεν πριξτ ει δε να δ αφι γει τη Τ ρ σ χ μα τ τ δ ουμβα ε και με κ θε ε δ υ γ χρονε αυτ ματε ηλεκτρ κ μη αν απ ρ λ γ α μ ρι κ ακ υοκευ αφ ι ατην υοια ρ ε α γ α υπ λ γι ε δ κ ι οκ τ Σε κ Θε τερ πτιυ η α επεξεργα α η εκτελε υ ε να ε δ κ τ ρ γραμμα γ α ν λεγ λε τ υργ α τη ουοκευ α υπ λ γ σ η μτ ρε να εκτελ ε τ Μ διαφ ρετ κ τ ρ γρ μματα Για τ αρ δε γμα με τ ρ ιυτ κ α υτ λ γ ατη μτ ρε τε να γρ φετε κε μενα εκτελι ντα να πρ γραμμα ετ εξεργα Γα κε μ ν υ αργ τερα να κ ετε μερικ τ ρ ξε με α τ ρ γραμμα φι λλ υν υτ λ γ μ ν μετ τ λι τ λ κ υ σ α στι υτ λ γ μ με να αντ ατ ι τ ρ γραμμα στη αυν ε α α εμφαν ε ε α α τελ αματα με γραφ κ τ αραα ε κ κ Ατ τη ιλη μερ τ δ τ ρ γραμμα μτ ρε να τρ ξει οε δ αφ ρετ κ ι υτ λ γι τ τ μιυ ε να εφ δ α μ ν με τ δ λε τ υργ κ τημα βλ τ αρακ τω Ετο τ τ ρ γραμμα λογιοτ κη η τ ρ γραμμα φι λλων υ τ λ γ μι υ χρησ μ τ ιε τε στ ν τ ρ σωτ κ υτ λ γ ατη α μτ ρε να τ Χρη αιμ ποι ι ν κα τ λλ λλ ι τ ρ υν τ λλι ειδιδν τιρ γρ μματα Αυτ τ υ τ τ λι κ μ ουνηθ υ ρ ε α σε ετιαφη ατ αλ ι ν αι ττρ γρ μματα εφαρμ γι Πρ κε α γ α τ ρ γρ μματα τ υ ετ λ υν συγ ε ρ μ να τ ρ βληματα τ ι λ γ τ κη μ θ δ α δια ε ρ ση τ ε λατ ετ εξεργα α κε μ ν υ κ α Ατ αυτ λλα μτ ρε τε να τα δημ υργη τε ε ε κα λλα α α ρ μηθευτε τε Στην τ ρ τη τ ερ τ τωοη τ ρι τ ε α ε τε τ ρ γραμμα τ τη εφαρμ γ ν αι α ν οργζετε καλ μια τ υλξι τ ν γλ α τ ρ γραμματιομ ι ι γλ ε ιτ Υραμματιαμ ι ε αι ε δ κ υμβ λιομ Γ ι τ ρη μ τ ι τα γ α η ταξη ω ρ γραμμ τιυν μ α α υ λ γιστ δε καταλαβα υν ακ μα η φυο κη μα γλ οα Αν δε εγ τε τ ρ γραμματ τη κα ετ Θυμε τε κ τ ι τ ρ γραμμα γ α μ α αν γκη α τ τε μτ ρε τε ε τε α τ τ αρ γελετε ε τε α τ τ ρ μη Θευτε τε τ μ ατ κ τ κ λ γι μικ λ με τ τε Υ α τακε α εφαρμ γ ν α τ τα τ α υτ ρ ουν ιλι δε και εγ α τ λι τ ιθα κ τ α αλ τ ε τι αν γ ε σα Στην τ ερ τ τιυοη αυτ δεν ρε ζε α να ετε ε δικ μι οει τ ληρ φ ρι κη γ α να Χρησ μ τ η ετε τ ν υτ λ γιατη τ υ τ λλ Θρωτ δηγ ι αυ ι νητ ι ρι α ξ ρ υ ακρ β τ τρ τ λειτ υργ α τ υ Αυτ τ υ ρε ζετα ε α να ευ α αστ ετε πα απ τ υ δ οκ υ δ αν μη υ σα τ υλ ει α α οκευαατη τ ν υτ λ γι τη α α να ακολ υθη ετε τ δηγ ε Χρηση ια λλη κατηγ ρ α τ ρ γραμμ των αναφ ρε α ω λ γι μικ υατηματ Πρ κε τα γ α τ ρ γρ μμα α υ ρε ζ ται Υ α ην δ α τη λε τ υργια τ υ υτ λογ σ η Υ α τη δημ υργ α λλω τ ρ γραμμ των για λλε β ηθητικ και υ ν ετ α αλαμβα μενε εργαο ε Εδ εντ ΤαΙ αι τα λε τ υργικ υ τημα α Τ λειτ υργικ ι στημα ε να α οτημα τ ρ γραμμ ω υ ετ τ τει ε κα καθ δηγε τη λειτ υργ α τ υ υ τηματ Τ λειτ υργ κ ι τημα ε α τ τ ρ τ τ ρ γραμμα τ υ ε ερυ ε τα μ λ υτ λ γι τη τεθε υτ τ αη αι τ ρα ε α σημαν ι τερ στημα τ ρ γραμμ τω γ α κ θε υτ λ γι τη Αν και τα α ετικ με τ λ γ μ κ αυ τη μα ε α τ ερ εναα ληση ων ετ η γελματι ν τη τ ληρ φ ρ κ ρι μ νε βα κ γ ε ε δ κ για τα λε τ υργ κ υοτηματα ε να ατ αρα τητε ε κ Θε ρη τη υτ λ γ τη γν ει αυ σ α ημερ υατηματα τ ρ οιυτ κ ν υτ λ ι τ δν ατι κτι τα δια τερα ει κ λα βλ εν τητα

9 εφ λο γιυγη Δεδ με α Πληρ φ ρ ε πεζεργασ α ωδ κε Γεν κ τα μ λ με για εφαρμ γ υ τημ τιυν αναφερ μασ ε σε τεξεργα α εδ μ ν υν α ταραυω ξ ρη ιμ υν Υια ν νθρ ττ ττληρ φ ρι υν ε τ ρ δεδ μ ν τ ληθ εν ι με κ θε μ ρφη ατ μικ κ μματ ι τ ληρ φ ρ α τι υ τ Θα α ε κ τ α ημα α ατ μ ν τ υ αλλ κυρ ιυ ε α η με τα λλα οτ ε α τη δ μη την τ α μετ ε τ να τηλεφιυ κ αρ Θμ Απ τελ τη πρ τη ι λη γ α τ αρηωγη πληρ φ ρ α α δεδ μ α τ αρ τ τα με β αη τ ρ συμφω ημ α μβ λα η δ αδ καα ε κα απ μ α τ υ γεν κ δεν υ το τ ληρ φ ρ α Απ κτ ι ημα α δ ερμη ευτοι ν κατ τρ πο ρη μ τ θρωτ ο Για παρ δε γμα να τηλεφιυν κ αριθμ τ Ι ατ τελε α δεδ μ αλλ ατ μ τ υ δεν ε κα τ λι ημα α ρ ττληρ φ ρ α ε να α γεν κ ρ π υ περ λαμβ νε γεγ τα η τ αρα τ αε π υ μτ ροι ν να α ετζ ντα μεταξι τ υ η κα υν κ τ ε δ κ ν ημα κα ρηα μ τητα γ α τ ν θρωτ Στ παρ δε γ μα υ τηλεφιυ κ αρ θμ αν αν σ υμε τ ν αρ Θμ κ τ ν μα τ Δ μ ιρα λεφω δ υ τ τε αυτ ατ κτ κ τ ηματ κ τ ερ ε μεν τ τε γ ετα τ λ τ ληρ φ ρ α Στην καθημερ ν ζιυη υλλ γ υμε τ ληρ φ ργε με α Θ ε μα ε τη ρηαη τ υ μτ ρε α τ αρξε κανε ρηο με τ ληρ φ ρ ε με ετ εξεργαο α δεδ μ υ η λ λων τ ληρ φ ρ ι ρ εττεξεργαο α ρ ατ τελε να γεν κ ρ Α τ καλ ακε φτε κα ε Θα δ ατ τι ε τ α εδ ν λε ανθρ τ ι ε δραατηρ τητε ατ τ γρ ψ μ ε γρ μμα α μ α τραπεζικη αυναλλαγη μ ρ τ ν λε εν τ υρην κ ι α τ δρα τηρα η εν δ αατημ τ λ υ τ ερ λαμβ ν υν κα ε α τη υ α ετ εξεργαο ε τ ληρ φ ρ ν λ να κα αυξαν μενη α ξκη τ υ α θρ τ υ σε ετ εξεργαα α τ ληρ φ ρ δν λλωατε ε να κα αυτη τ υ δηγη ε την εφει ρε η μη α ετ εξεργαο α δεδ μ νιυ ι τ ε ημερα εμφαν ζ τα με τη μ ρφη τ υ ηλεκτρ ν κ υτ λ γ τ Στην υ α α υτ λ γι τη ε α τερικ εκτελε μ αρ Θμητ κ τ ρ ξε με αρ Θ μ εκφρα μ ν υ μ λ ατα τ κε δεκαδ κ α τημα ι ηφ α αμ τ δυαδ κ ψηφ α και μ α και τ τελευτα ταιρι ζει ακρ β δ τ δ καταα ε τ υ μτ ρ α λ β υν τα βααικ δ μ κ τ ε α υ τ ατ αρτ ζ υν Παρ τ γεγον αυτ α οτημα υτ λ γ οτη εξιυτερ κ δηλ ατ τη τ λευρ τ υ Χρησ η τ υ εμφαν ζετα κα π ρα ατ τ υ δ φ ρ υ υτ λ γιομ να μτ ρε να αντ ρ ψε μετακ νηοε αυγκρ ε α να εκτελ οε λλε λε τουργ ε ε αλφαβητ κ α ρ Θμητ κ η λλα α μβ λα η ακ μα α σε λλε μ ρφ τ ληρ φ ρ ν τ υ χ η χ π υ Χρησ μ π νται γ α ην περ γραφη τ ραγμ τιυ η ε ν Αυτ επ τυγγ νε

10 ΓΨr ZA,.) a) Εvdτητα 1: Bααlκ6q'Εvvoιεg τηq Πληρoφoρrκηg,*i Στηv ποβiiα τηξ iξfλ1ξηξ,τδδ,qυθρ{$πδal fiiiσ- θη* δ].dφδρα:σοσf-μ αisρiθηησ i(rπ"ωζ το Bαβυλο:v1ακd, τo ΕMηvlκo, iδ εωμαtκj, πoυ oλα εl!αv iιiπ.-l,α τrλεoνεκτημα1α, αμα iαi ooβαρd μεlοvεκτηματα oτην ατri1iονιoη μεγcιλιυν αρlθμcυν Kαl στηv εκτdλεoη τ<υν τrρd(εδν ol 1ναη1οi μα5 lνδlκoi αρlθμoi; αφοιi oυμτrληρα'lεηκαν με. τo ψηφιo μηδεν, δημlοιiργηδαν iδ δεκαδιi6 οιjoiημα, πoυ εivαr τo πlδ απoτελεoματlκci γrα i1s ανθριδπlvε5 αν&γκε5. Στo. oιiοτημ"α.αυτd.η,, t.. 1j μασρ'δ.μεfn αεια;iνοξ,lqβ.ωμδr:δ.iαμδφ.a+εiαι,ffi6,+α'υωιiiirο.μiδεit ο αρ1ομξ i23 αwrαiδl1iioε i εiατοwdδα καl 2 δεκdδε6 κα1 3 μovd- θioη τουξ' Γlα τrαρdδεlγμα δε5. 'Eταi κdθε αρlθμrig εiναl dνα dορoloμα τci,οδν μοvαδων, δεκαδ<υv, εκατoντdδιυν κ.λτr. Α5 oη'ι μεrιυθεf ιiτr ol τελευταiοr ε l'vαl δυvαμιl5 του O, γl' αυτci τo οιioημα:απoκαλifiαr δεκαδlκd..,,:-^::,, τnν,επιi'οχlα+δ*.+δ,sξtδδ1t6.ο$ιπηια.δξn]i,ιν*ι:*στ,d}ληλδ,για.iiξ.dff.,s :,παρ'<i η.ομτυ5 αθirdναξ αρrομc55 απd κciπoιο φυο!κci μfοo, iιβdπir τωr, Η/y. Καl αυτdγlατiγrα να 'rαραo-' αυτd vα διασεiεl 10 δrαφoρετrκd5 καταοτdoεrξ, μiα γlα κdοε ψηφiο. Σε μηxαvrκi5 καταοiευdg 1ρηolμoτroιoυνταl ουατηματα oδoντιυr cυv τρoxι6v (τr.1. xrλroμετpητds): Αν ζητηθεl'6μα19 η τrαβcrrαοη ενoζ αβrομοι1 με ηλεκτρov1κd μioa, τοτε το crnαriο6pενo κυκλωμα Θα εxεl τrολιiπλοi.η καταοκευri κα1 αq ηβ 1i6_οiδ(1:Avτr iα:ωη,φιiαηiυττ.{iρrcυv. δλfraαrτλd.:μdσ 'E_δ0 δrαθfτουν <1μω5 δjo δlαφορετrκd5 καταoτdοε1s π.x. 86ρεlο5 και Νdτlo5 πoλο5 εvξ μαγνητη, ανοικτd η κλεloτd κυκλωμα:καt βiβ"l" εivαl ψιυoτd dτl τiτolα μdοα 1ρηoIμoτrοIoιiνταl γtα Την κατασκιυη τιον ΗΛ. Ατrd τo γεγονci5 αυτιi λoιτ16ν τrηγdζεl η ανηi(η τη5 υrοθdτηoη5 γlα τoυ5 ΗΛ του δυαδrκoιi ουoτηματο5 αρiθμηoη5 Τα ψηφr'α τoυ δυαδrκοιj oυoτηματoq εiνα1 διiο, τo O κα1 τo'1, o τρdτro5 τroυ αyηματιζovταr διαδo1iκd ο, δυαδ,κol'αρlθμοi t,'"α α"dλδi;ζ μι iorξ εε*αδ1κοιi5 Δηλαδη μετd τουq μδ'oφη φloυ9 (o καl i l προκεlμενou να αxημαi rοεoυv.o1 δ1ψξφlδr,:μετακrνεfταr το ψηφ(ο 1 κατ6 μiα θεαη αριoτερd καr ατα δiξld τoυ μπαiνoυν oι μονoψηφroι κ.o'i' oι Ξviiκα πραrτoι δυαδlκoi α- ρiθμoiεr,vαr:::,.. 10-δικoc o 7 2-δικ6c ο ο 1 0ο ο Η αξια εvdζ δυαδrκoι1 αρlθμoι1 καoδρ(εταl καi' αvilοiοlxlb με το δεκαδlκο oιiατημα. Mdvο που τιυρα qηiγiα μovdδεq, δεκαδε5, εκατowdδι5 θα f1oυμε μoνdδε5, δυαδεg, τετρdδεg, o;εiο' δ εr"ε,*.;ζ"ρ'ομo5 lοloo f1εl (ατrci δεξlα *Φs κταδε5 κ.rπ. δηlαεη τr5 δυvdμεr5 iδυ z, τ' αρrο-rερd) o μolαδε5, 0 δυciδε5, 16+4:20, 1,τετρdδα, : O οκτdδεg καr 1 δεκαεξdδα. Δηλαδη roo6ταl με ' γoηγ"ρα μ!α καl η αxετlκr].ρ.;", "ρi;μη;;ε5 δεrα εfναl rδlαlτiρα απλη ιο+0=ο,'1 +0:1,1τ-1 :0 καl i κραio6μενo1. Η παρουoγαoη ciμcυ5 τη5 αρlθμητrκη9 τoυ υτroλο'yloτξ, αλλαrν αυoτημriτο:ν (Bδrκ<i, 16δlκo) τroυ ετrioη5 xρηοlμοτroio6viαl οτην πληροφορlκη, iαθιδ5 καl τιυv μιθoδιοv μετατρoτrri5 αρlθμιον απ6 dνα οιiδτη μα οε.αμo ξεφειjγεl ατrd του5 οκoτroιi5 τoυ β1βλιoυ, o, r-ρα εq...ν;',;i;γ;;;r;;;" ".i,

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ 300 250» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ Ί7Ί ιππ! Ι :Ί Ι Ϊ.Η: ήήψιιηηη ί ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι [ΙΑΜΗΝΗ, 21/03/2011 Γ1ΕΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ Αριθμ. Γίσωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΝΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ώ/νυη: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη.

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα