Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 αγωγη Στη ι γ ρ νη καθημερ ζω βρ κεται κανε αντιμ τιυττ λ και ου ν τερα με α κ ματα και εικ νε ττ υ αφ ρ ν τε ν λ γ ε πληρ φ ρ κξ Και τ εφαρμ γ τ υζ Στ κεφ λαι αυτ Θα αο ληθ με με μ α ειρ α τ ει αγα ιγικ νν ιε ετ κ ι με τε ν λ γ ττληρ φ ρικξ ι π ε κρ ν νται απαρα τητε γπ την αττ κ η η μ α φα ρικξ τ ι η Υια τ υ υττ λ γι τ α Πρ Ι τη Παρ σ α η Ε α γεγ αδιαφ λ κητ τ η ημερ η ανθρ τ ι η κ νιο α τ υλξ τ τ λε γ μεν ανετ τυγμ ν κ μ ε α τ τ λι ντα η τ ληρ φ ρ δ δεν ηταν π τ Παρ ιληλα με τη μαζ κη τ αρα ογη υλ κι αγαθι τιαρατηρε τα κα μαζ κη τ α ρη γη ττληρ φ ριι εκ ν τ ρα μ τ υν απαρα τητα για την υτ τηρ ξη τω ση μερ ι δν ρυθμ ν αν τ τυξη τιο α Θρ τ ιυν δραατη ρ τητ υ εγ Θη Γ υ αφορ ι οε υτ δ μ Πληρ φ ρικη τ ιυ γ α τ αρ δε γμα αυνδ ε τ δ αδ κτυ αν τ ληθυ μ κατ Γκιυ φιγ υρ ρ υν πλ ον δ τ λα οε κλα κ μεγ Θη γ α τη τ ερ γραφη τη γεν κη κατ τα η η ο μ α τιυ ιυρι ν ε ε τ ρα τ λλ ανθρ τ νε δρα τηρι τη ε εφαρμ γ τη τ ληρ φορ κη Θεωρ ι ται πλ α εδ ν αυτ ν ητε Στ ο γ ρονε εττι ειρξσε η Χρηση τ ον υτ λ γ τ ν κα τιυν δ κτι ιυ καλ τ τε να μεγ λ ε ρ δραοτηρ τητιυν τ ιο η ηρηση αρ ειιυ η κ λυψη αναγκι μηχαν ρ γ ιυαη η κδ η αι αρακ λ Θηοη τ αρασ ατ αυτ ματ μ ων υπηρε δν γραφε υ κ Θε ε δ υ ετ κ ιυ α με υ τ ελ τε τ υ δημ ο υ ργανι μ ι

2 Ο τητ ικ ε τη Πληρ φ ρ κη α τ τρ τ εζε η ψηφ ακη διαφ μι η τ ηλεκτρ ικ εμτ ρι κ ετ φ ρ τα δρα τ κ αλλαγ οτη ργ ωση αι λειτ υργ α τ υ Ακ μα αι στ μ κρ ετα ρ ε κα γραφε α η ε δ τη τ ληρ φ ρικη τ υλξ τ ιυ α ημαντ κ βαθμ ε να τ λ ν γεγ ν ι δημ ι ι ργα ι μ μ ι τη ημαντικη αν τ τυξη τ υ τ αρατηρε τα τα ε λευτα α ρ ια στα δ υα υτ λ γ τ ν Κα σ ι υτ ηρεα ε ααφαλ ι μετ δ η δε δ μ νων υ αρ Γ ε να ρ σφ ρ υν μ ο υ Δ αδ κτ υ τ λλ ατ τ υτ ηρε ε τ υ εξ ικ μι τα κατ αυτ ν τ τρ τ ρ ρημα κα ταλα τ ιυρ α για τ υ τ λ τε δη κα τη ι ρα μα μτ ρε κανεγ να υτ β λει μ αιυ Δ αδ κτ υ δηλ δ αει ΦΠΑ δηλι ε ει δηματ να κ νει η ρ εν ημιυ ΙΚΑ να δια ειρ ατε τραπε ζ κ ι λ γαρ α μ ι ατ σ τ υ η ατ π δητ τε ημε η γη ε δυνα τ τητα τ ρ οβα η τ Δ αδ κτυ Στ υ ετ πτημ νικ ι κα τε νικ ι τ με τη ι γ ρ νη κ ν ν α ο κατα τ ει τ υ υν διαμ ρφιυθε ε να δια τερα απα τητ κ Σημερα ι ετ τημ ε σε τ ερ τ ιυ η αερ δυ αμ η η γε ετ κη μη αν κη η φυ κη ιυματ δ ιυ ι μ ντελ τ η ε φυ κ ν φα μ νι η τε νητη ν ημ νη κ λπ μτ ρ ν α Θ υ ερ τημα τα η ατ τηση τ υν τ Ι υ ατια τε ετ εξεργα α τερ σ ω τ α τητων δεδ μ ων κα εκτ λε η ρ σε α μμυρ υν τ ρ ξειυν Ετ η την καθημερ νη ερευνητικη τ ρα κτ κη τε ν λ γιε τ ληρ φ ρ κη υ ημα τ κ ρ λ τη ου λ γη και εττεξε γα α κ Θε εδ υ σ Χε υ Π ρα ατ τα τ αρατ νω γ α τα τ Γα καθ α μα κ τ ε δει ακ ι ει δεν Θα τ ρ τ ε α τ αραβλ ε α γεγ ν τ τη καθημερ η μα ζωη κατακλυζ μα τε κυρ λεκτ κ ατ εφαρμ γ τε ν λ γ ι ν τ ληρ φ ρ κη μ α ατ κ θε εδ υ μ κρ υακευ κα αυτ μα μ Ψηφιακη και κ νητη τηλεφιυ α ξυτ νε κ ακ αυ κευ αυ ματ σμ Γ τα κ Θε εγδ υ ηματα κ λτ υν τη β η τ υ ελγ λ γ ε τ ληρ φ ρ κη τε λ γ ε τ ληρ φ ρ κη ου μτιε λ τ ν γ α α καλ ατην καθημερ νη ζιυη και δεν Θα ηταν υτ ερβ λη α υρι μ τ η ημερ ν κ νων α ατ λεγ μεν α ατ τυγ μ ν κ μ θα κατ ρρεε ιορ τη γ ρ η τ ληρ φ ρ κη υπ α ηριξη τ υλξι τ ι στη σημεριν κτα η Σε μια τ ρ τη τ ρ α ψ η τ ψη τ υ ε κα ε γ α τη Πληρ φ ρικη γεν κ τερα τ ικλει αν λ γα με τ βαθμ εξ κε υ τ υ Γ α τ υ ε δ κ ι ε ναι ατ λ η δ υλει τ υ ην α κατ καν α βρ κ υ ενδ α φ ρ υ α αλλ κα υ με μεγ λε δ ε γ υ κυρ ιυ ετ ειδη τ τ π μεταβ λ λετα με ρυθμ ι ιυρ πρ ηγ με Τα δι κητικ οτελ η βλ τ υ την τ ληρ φ ρ η ω κ τι τ υ γεν κ αυξ νε την τ α ραγιυγ κ τη α αι την τα ι τητα ληψη ατ τελε ματ κ υ ατ φ ειο Αυτ μ ι τε ν λ γ τ ιο αυτ ματ σμ γραφε υ α Δ αδ κτυ αλλ και γεν κ τερα μ σω τη τ ρ βα η ε μεγ λ υ γκ υ σ χε ατ τα τ α α τλ τα τ ληρ φ ρ ε με α ετικ μ κρη τ ρ τ Θε α κα ρ ε β η τ τ ληρ φ ρ ε αυτ μτ ρ ι ν να εξετα τ ι γρηγ ρα κα με ακργβε α ε αλλακτ κ λι αε εργα ε αι

3 εφ λα αγωγη τ ιυρ η Χρηση τ ληρ φ ρικ ν ου τημ τω κ τ ζ υ τ λ κα υ ε να αν φ τε Γ α τ υ με υ ρη τε υ τημ τιυν τ ληρ φ ρ κ Π τ ληρ φ ρ κη ε αι κ τ τ ου κ νε γεν κ τη εργασιακη ιυ ευκ λ τερη τ τ αρα ωγ κη κα ιυ κα τ ε δ α φ ρ υ α αλλ και τ ερι τερ εντατικη Γ α τ νθρ υτ τ υ δε ε δ υλ ψε ατα αι ω Χρησ η με κ τ ν υτ λ γι τη η Πληρ φ ρικη εγνα Ιο υ κ τ τ μαγ κ κα μυ τηρ δε τ υ φαγ εται α μπ ρεγνα κ ε τα τ τα με ι ν ντα τι Θ ε εργααια Συ τηματα λεκτρ ω λ γ στω Αν και Θα αα ληθ ι με αε κτα η με τ δ φ ρε ν ε ττ υ α ετ ζ ν α με τ υ λεκτρ ικ ι τ λ γι τ τη ου εια τ υ β βλ υ κρ εται οκ τ μη μ α τ ρ τη βα κη νι ρ μ α ατ αημε αυτ ια τ ρ τη τ ρ α ψιαη μιυρ μ α με τα υ τηματα Θα τα α δει κανε ατ τ γενικ απ τελ ι ντα αι νδρικ δ υλε υν Α Θεωρη υμε τ παρ δειγμα κατ τ τ ζητε τα ατ κ τ να τ λλατ λαο αε δι αρ Θμ ι και τ αρ λληλα α τ εριγρ ψε με λετ τ μ ρεια τα τ δια μ ιυ τιυ τ ο φτα ε οτ απ τ λε μα γε κ Θα ληφθεγ μια ατι ντη η τ υ τι π υ α ει αγο γι α Θξ ει α μνημ νευ η τη εντ λη π λλαπλα α ε β ει αγιυγι Κ ατ μ ημ νευ η τ υ τ ρ τ υ αρ Θμ γ ει αγ ι Κα αττ μ ηι ευ η τ υ δε τερ υ αρ Θμ εκτελε η τη τ ρ ξη τ υ τ λλατ λα α μοι Κα α τ μνημ νευ η τ υ αττ τελ μα ε εξαυ με μ ρφη μ λ α εγγρ φη ε αρτ γ α μ ν μη τ υ απ τελ σμα ατ Θηκευ η κ λτ Εξετ ζ τα α τ αρα ιο τ δ α αφηρημ να καταληγε κανε τ γ α να γγνει μ α τ ρ ξη ρει ζ νται κα αρκ ι ν τα ακ λ υθα Μια μνι μη την τ α Θα ατ μ ημ ε ντα πρ ρ ν κα γρ γ ρα ε λ τα δεδ μ να τ υ δ ν ντα αυτ τ υ Χρησ μ τ τα ενδι με α καθ α α ατ τελ ματα μ ρι να γραφ ν κ π υ τ μ μα α μ ν α εττεξεργα Ια η π α Θα κ νε τ πρ ξε

4 τητα ικ ε τη Πληρ φ ρ κη τ ε συσκευ ζ εισ δ υ Κα εξ υ γ α τη ε δ α τη ξ δ τα ν δεδ μ νιο αντ σ Χα μ σω των π ω Θα μεταφ ρ ται τα δεδ μ α αε κατ λληλη μ ρφη α α πρ ν ξω κ μ Κ τ ια αυ κευι μ νιμ τερη σ μα αν ρε α τ ν τ μ λλ αττ Θι κευ η δεδ μ ιυν τε αυτ να ε να δ αθ Σ Δ Σ κ ικ σ σ ε εισ δ σε ε α υπ ιστ ε α τ ιαρ ι Η κ ρι μ μ αα σ ρφ α σ στ ματα Π ιστω υ Π Ι αι σε ρωμε α Κ ματα μια ω Π ΞΕ Γ ΣιΑ ι κε ρικ ζ μ αδεζ επεξερ ασ αζ στ ζ σ Ψφ ζ Π ι στε υ ι αι ε π σ ζ σε Κ ρωμε α υκ ματα μια ω ΕΞ Δ Σ Κ σικ σ σκε εξ δ υ σε ε α Π ιστ ε αι Θ Σ ασικ μ ξ επεξερ ασγαζ ρι εδ μ ο γ υρα υ ξε α τε και δι βαα κ τ ι ε α Τ τ ρ τ ε να τ γεγ ν τι για να γγνει μ α τ ρ ξη τ ρ τ ε να ξ ρε κανε πω να τη κ νε ρει ζο ντα δηλαδη ετ τ λ αι ατγαρα ητε γνιδ ει για τ π ζ Θα νει βημα β μα η τ ρ ξη Τ δε τερ ε να κ τ ακ μα τ ι καλ κρυμμ ν μ α α αυν ατ γν ε τ υ τ υ τ τ υ πιι γρ φεται να αριθμ οτ αρτ

5 εφ λ ι αγωγη ξξξξ Εργα ε τ υ εδ υ αυτ θειυρ τα τ α ρ υτ να η α τανακλαατ κ τε να μην τ υ δ νε κα ε τη τ αραμ ρξ οημαα α ν τ καλ κεφτε κ τ ο μιυ θα α ντ ληφθε τ ατ αρα τητε ε να Σ ηματικ τα τ αρατ ω φα ν ντα στ αρισ ερ τμημα τ υ α ματ τ π δε νε τ υ νδρ κ κ νει να νθριοτ μ α ρ ξη ιυ αυτ τ α θρ τ ι μ ντ λ α να υτ ηρξε η β η τ υ δηγηοε τ υ θεμελ ιυτ τη υλ π ηση ων υ τημ τω Η τη ετ ν η η μ α τ αρ μ α δ μη γ α τ ν Η Σ Γε ικ δι ραμμα βασι τμ μ τω τ υ υ ικ τ σ στ ματ ζ Υ Ενα ι οτημα υτ λ γιατη ατ τελε ται αε φυ κ ετ Γτ εδ ατ α ια μνημη εντ τη π α απ Θηκει νται κ Θε εδ υ δεδ μ να αρ κ ενδ με οα τελικ Στην κ ρια η κε ρικι μνι μη απ Θηκε τα ετ η κα τα τ ρ γρ μμα α τ υ ελ υ τη λε τ υργγα τ υ υπ λ γ ατη Τα τ ρ γρ μματα στην υ Γα περ Χ υ σε μ ρφη ατ λι ν εντ λι ν τη γν η τ υ ω ακριβι δηλ ακ λ υθι ντα τ ια ακρ β διαδικα α Θα γ νε τ εκ τ τε ετ Θυμητ ργ ε τε αυτ παρατ μτιε στ πιυ Θα ε γραφε να αρακτηρα τ αρτ τ ν εκτυτ ι τη βα ικ πρ γρ μματα τ υ υτ λ γ τη πιυ Θα εξετ υμε σ η υ ε α δηλ τ ρ γρ μματα λειτ υργικ ι Συ τηματ ε τε τ τ ιυ Θα υτ λ γι τε η τρ εν δια τημ τλ υ πρ γρ μματα εφαρμ γ β ια Κε ρικη ν δα Εττεξεργα α ΜΕ Ρ Ι Στη μ ν δα αυτη τ ερι τα τα κυκλ δματα η μ ν δα ελ υ τα π α ε να με τ τ τρ τ α ασ ευασμ α ατε να εξα φαλζ υν τη αυτ ματη ε ριακη ετ εξεργα σ α ων εντ λ ν τ υ τ ρ γρ μματ π υ ε να ατ Θηκευμ νε στη Ετ ι μνημη μ λ εκτελε τει μια εντ λ τη υν ε α ειρ ακ εκτελε τα η ετ μενη Στην Ε τ ερ νται ετ η αι τα κυκλ ματα τη λεγ μενη ριθμητικι και Λ γικι ν δα Ι η α ε τελεγ τι τ ρ ξε μφιυνα με τ ε τ λ τ υ προγρ μματ γ Μ δε εισ υ εξ δ υ η λε τ υργγα τ ν π ω αφ ρ τη λξψη δεδ μ να ν απ τ ν ξ υ κ αμ α ην ατ δ η τ ληρ φ ρ ν στ ν Θρι τ ο ι τυτ ικ αυ κευ εισ δ υ ημερα ε να τ πληκτρ λ ι Κα τ τ ντ κι ε ν αφ ρ τ συσ ευε εξ δ υ υνηθι μ νε υοκευ ε α η Θ νη και εκ υπωτηζ δ ηθητικι ηττεριφερειακ μν μη η π Γα ΧρησΙμ τ ιε τα γ α μ ν μη απ Θηκευ η

6 τητο α κ ο ε τη Πληρ φ ρικη μεγ λ υ υνηθω γκ υ δεδ μ νω κα πληρ φ ρι ν τ δ αδεδ μ η κα σημα ντικ υ κευη τ υ εδ υ ημερα ε να δ φ ρε μ ρφ δ κω Τα τ αρατ νω βα κ τ ι ε α ετ κ ιν υ ι μεταξ τ υ με ειδικ κυκλι ματα α Υραμμ αγιυγ ι τα α ν μ ζ νται αρτηρ ε α ρηοιμι α οημειι οουμ εδι τι τ πιο πα ω μ ελο υπ λ γιοη ε αι ψω ο ω η πρ ξ ιμη το βασικο ηξ ο Ν αμερκα μαθημαπκ ξ υγγρ κηξπ εκα στη αγωη συ βαλλε Φν λοποηση τω πρι τω υπολ γι τφ προ τα τ λη η δεκαε αζ υ γο πι Φοε τ πι πα ω μ λ πηρζι με οζ ω α ε ργαα εξ τω αμ μα οπδηφ ω αλγ ρ ομδ και Ν υ οεμε ιωη ηξ κιρερη η Η δ α φ λαξη α α ε τολ ατην κ ρ α μ ημη τ υ εφαρμ ζετα οτ υ σημερι υτ λ γιοτ τ τ ετα ατ ν ο ο Ν α χαρα τηρ ζε τ μη α αυτ ιυ ε εγραμμ ν υ αττ Θηκευμ ν υ πρ γρ μματ σε αντ δ αατ λη με αε τ ρ ηγηθηκα ρ ικα Παρατηρε τα εδ α αν λ γο μεταξι υπ λ γ ατη κα ανθρ π υ εγκεφ λ υ αε τ αφ ρ τ υλξ ατ την κα τητα α ε ρ ζετα ο μβ λα τ ιυ δητ τε μιυ υ τ λογ τη δε ε να ηλεκτρ κ εγκ φαλ ρ τ λι ετ κγ δυν τ υ υ θετηθη κε ατ δ φ ρα ανε Θυ α δημ ιει ματα υ αρελθ ντ ι τ ε δητ τε μ τητε μεταξι υτ λ γ οτη και α Θρ δτ ν υ εγκεφ λ υ ε ναι πολ λ γ τερε ατ τ δ αφ ρ τ υ υτ λ γιατη ατ λ εγ α μ α μηχανη τ λι γρηγ εξα ρετ κ τ λι τ λ κη με τερ οτ ε δυ ατ τητε αποθηκευσ Ι π α μιυ πω θα εξετα τε οτη υν εια μτ ρε α κ ε μ ν αυτ ττ υ Θα τη ττ με και ακριβιυ με τ ν τρ ττ π υ εμεγ θα καθ ρ α υμε Στ οημε αυτ Θειυρε τα ατ αρα τητ να απ σαφην στοι ν ρ μ ε ν ε βα κη οημα α τ υ πρ καλ ν γ υ η ε υ δε υν αο ληθε με υ υτ λογ τ λ ξη υττολ γι η χρησ μ τ ι Θηκε γ α να ατ δ αε τα ελλη ικ τ ν α γλικ ρ ρ Α κα υτ λ γ ατη εμφανγζετα σ Χρηστη υ να εκτελεγ κα λλε εργα Γε εκτ ατι υτ λ γ μ τ να πα ζε μ υαικη α ειρ ζετα κεγμε κ λτ εο υ τερ κ κα οε τελ κ ετ τ εδ ετ εξεργ ζεται μ ν αρ θμ ρ υττ λ γι τξ ει λ ιτ ετ κρατη ε υ δευ μενο μ λ ατα ατ τ ετ Θετ ηλεκτρ ν κ ζ γ α να ν α τ δ α τελε ατ λλε τ αρα η υτ λογ τ κ δ μη ανι τ υ ε αν τ ρ ταθε τ τ αρελθ ν η τ ρ τε ν ν αι α τ μ λλ ηλεκτρ κ υτ λ γ τη ε να μια αυτ ματη μηχα η με ρ ομ α δ α τερα Χαρα τηρ στικ εγ λη τ ρ η τ ρ τ ε α δ θε ατ τ α ο γ ι τη οτη λ ξη α τ ματη Ενα υτ λ γ τη τ ιυ ε να γνιυ τ μετ την ναρξη τη λε τ υργ α τ υ εργ ζεται τ λ ν μ τ υ α ρ εξ τερ κ ετ εμβ ει υτ ακ ντα α εκτελ τα αυτ μα α μ α αε ρ ατ εντ λ τ υ ε ατ Θηκε ε οε ρ αυτη τ υ ε τ λ δ ατ καλε ται ττρ γραμμα Κα η διαδ κα α δημι υργγα τ υ ττ Υραμματι μ Ε να οι τημα ΗΔ για να κ νει τ δητ τε μτ ρε να εγναι ρηαιμ τ ρ τ ει να δηγηθε ακριβι Υ α τ τ ω θα τ ετ τι ε τ ρ τ ε δηλαδη να υ δ υμε εμε ακρ βε κα λετ τ μερε ε τ λ με ιλα λ γ α να Γρ γραμματγ υμε τ ε ργειε Ι υ τιρ τ ε

7 εφ λ Ε αγωγη ηγ ι Υα γ υ υτ λ γ τη υτ ακ ει τυφλ α με ακργβε α τι εντ λ υ θα υ δ υμε ατ υν τ ε α αν Γρ γραμμα τγ υ ελ γ ε σε μια υγκεκρ μ η σ γ μη δεν ε να ι τ γμψ υνα με τ τ ρ διη ραφε δημι υργ α τ υ η τα ε με ο δ υ ε α λα θααμ να τ τε υτ λ γ ατη θα δ δαε λ θ ατ τελ ματα Σ μφ να με α τ αρατ ν υ ε αι τ ερ να μ λ με για ι τημα ηλεκ ρ νικ ι υ ττ λ γ τξ ε ντα τι αυτ αυνατ τελε τα ατ ατ τ τ κυκλιδματα ηλεκτρ κ η ηλεκτρ μη αν κ τ τικ δ ατ ξε κα πρ γρ μματα Τυτ κ τερα Χρησ μ Ι ι με τ υλικ για να αναφερθ ι με σ ι φυα κ υ τ σε υ υ τηματ δηλ ατι ουν τι ε εκεγ ε τ υ υτ λ γ τη τ ε ε αι α τ τ τ τ ε μτ ρ ι με να αγγ ξ υμε τ η Θ νη τ τ ληκτρ λ γ κη τη ε τρ μ ν δα κ λτι Ετ οη Χρησ μ π ι με τ ν λ γι μικ ν γ φ ρ θ ι με υν λ κ τα κ Θε εδ υ τ ρ γρ μμα α α τ α καθ δηγ τ ι τημα υ τ ολ γ ατη τε αυτ να μα τ ρ φ ρε τ ετ θυμητ κ Θε φ ρα εργ Τ λ γ δμικ δηλ τα τ ρ γρ μμα α υ υτ αγ ρε υ σ ν υτ ολ γ τη τ α κ νει δεν κ τ εγ α τ υ μτ ρεγ να δε κανει με α αλλ τ ω θα δ με ατη υν ε α ατ οθηκει ται κα δ ατ Θετα ε αντ τ α μ α μ μη ατ θηκευ η δ κ υ κ λτ Απ μ του υλ κ η ατ μ τ υ τ λ γι μ κ μα εγνα τελε ιυ ξρηοτα Ενα υ τ λ γ τη Χωρ τ κατ λληλ γ α η λε τ υργ α τ υ λ γ αμ κ οι λα δηλαδη εντ λ ν τ υ ελ υ τη λειτ υργ α τ υ ε να κυρ λεκτ κ ξρη τ Θα μτ ρ ε να τ αρ μ ασ ε με α μηχανημα ανατταραγα γ η υ ατ Ι γ α τ δε υτ ρ υν Πρ φανι τ αν δεν ε κα ε να τ α ξει τ τ ε τ μη α ημ τ αραγιυγη η υ ατ δε ε να τ τ τα τ ερ αα τερ ατ Τ ψη λε τ υργ α ατ α κ υτ Ακ μα κα πλ ν εξελιγμ ν υτ λ γ οτη Χωρ τ ρ γρ μματα ε ε α τιτ τα τ αρατ ω ατ μ α υ ιλ γη κ υτ Σι ατημα υττ λ γι τξ υλικ λ γι μικ Τρ φ δ τ τα ναν υτ λ γι τη με διαφ ρετικ τ ρ γρ μματα τ ν δηγ ι με α δ εκτ ερα ε μ α τ ληθ δρα δ αφορετ κι ν λε τ υργ ν Τ τελευτα αυ αρα ηρ τικ ατ τελε τη βαο κη δ αφ ρ μεταξ των αριθμ μη αν Δν αι τα υ τ ολ γ τ ν λ ν τι δ αφ ριυ ειδ ν αρ μ μη α μτ ρ ι να ΘειυρηΘ ι ν πρ γ τ υ υτ λ γ τ ε τ τ ε ναι λ Θ να Θεωρ ι με τ υτ λ γ τη υ μ α εξα ρετ κ γρηυ ρη αρ θμ μη ανη Η εξ λ ξη ατ την αρ θμ μηχανη τ γ ρ η λεκτρ ν κ υτ λ γ τη δε ε να μ ν τ τ κη αλλ φ δ αζ τα τ Π λ γ στη με δεε Αναφ ρθηκε ηδη τ τ ιυ η νν α τ υ τ ρ γρ μματ Ενα τ ρ γραμμα ε α α α ριθμ δηγ τ ρ ν υτ λ γ τη τ ρ κε μ ν υ να κ ε κ τι δηγ ε αυτ ξ ε τ λ ουντ ο ντα β βα α ατ τ ν νθρωτ κα δ ντα με κατ λληλ τρ τ ν υτ λ γ τ Στη υν εια εκτελ ι ντα ατ τ τελευτα με μεγ λη τα τητα για να κ ν υν τ ργ γ α τ τ Γ γρ φ η αν Λ με τ τε τ υτ λ γ τη ε ελε η τρ ε να τ ρ γραμμα

8 τητ ικ ε τη Πληρ φ ρ κη Δεν πριξτ ει δε να δ αφι γει τη Τ ρ σ χ μα τ τ δ ουμβα ε και με κ θε ε δ υ γ χρονε αυτ ματε ηλεκτρ κ μη αν απ ρ λ γ α μ ρι κ ακ υοκευ αφ ι ατην υοια ρ ε α γ α υπ λ γι ε δ κ ι οκ τ Σε κ Θε τερ πτιυ η α επεξεργα α η εκτελε υ ε να ε δ κ τ ρ γραμμα γ α ν λεγ λε τ υργ α τη ουοκευ α υπ λ γ σ η μτ ρε να εκτελ ε τ Μ διαφ ρετ κ τ ρ γρ μματα Για τ αρ δε γμα με τ ρ ιυτ κ α υτ λ γ ατη μτ ρε τε να γρ φετε κε μενα εκτελι ντα να πρ γραμμα ετ εξεργα Γα κε μ ν υ αργ τερα να κ ετε μερικ τ ρ ξε με α τ ρ γραμμα φι λλ υν υτ λ γ μ ν μετ τ λι τ λ κ υ σ α στι υτ λ γ μ με να αντ ατ ι τ ρ γραμμα στη αυν ε α α εμφαν ε ε α α τελ αματα με γραφ κ τ αραα ε κ κ Ατ τη ιλη μερ τ δ τ ρ γραμμα μτ ρε να τρ ξει οε δ αφ ρετ κ ι υτ λ γι τ τ μιυ ε να εφ δ α μ ν με τ δ λε τ υργ κ τημα βλ τ αρακ τω Ετο τ τ ρ γραμμα λογιοτ κη η τ ρ γραμμα φι λλων υ τ λ γ μι υ χρησ μ τ ιε τε στ ν τ ρ σωτ κ υτ λ γ ατη α μτ ρε να τ Χρη αιμ ποι ι ν κα τ λλ λλ ι τ ρ υν τ λλι ειδιδν τιρ γρ μματα Αυτ τ υ τ τ λι κ μ ουνηθ υ ρ ε α σε ετιαφη ατ αλ ι ν αι ττρ γρ μματα εφαρμ γι Πρ κε α γ α τ ρ γρ μματα τ υ ετ λ υν συγ ε ρ μ να τ ρ βληματα τ ι λ γ τ κη μ θ δ α δια ε ρ ση τ ε λατ ετ εξεργα α κε μ ν υ κ α Ατ αυτ λλα μτ ρε τε να τα δημ υργη τε ε ε κα λλα α α ρ μηθευτε τε Στην τ ρ τη τ ερ τ τωοη τ ρι τ ε α ε τε τ ρ γραμμα τ τη εφαρμ γ ν αι α ν οργζετε καλ μια τ υλξι τ ν γλ α τ ρ γραμματιομ ι ι γλ ε ιτ Υραμματιαμ ι ε αι ε δ κ υμβ λιομ Γ ι τ ρη μ τ ι τα γ α η ταξη ω ρ γραμμ τιυν μ α α υ λ γιστ δε καταλαβα υν ακ μα η φυο κη μα γλ οα Αν δε εγ τε τ ρ γραμματ τη κα ετ Θυμε τε κ τ ι τ ρ γραμμα γ α μ α αν γκη α τ τε μτ ρε τε ε τε α τ τ αρ γελετε ε τε α τ τ ρ μη Θευτε τε τ μ ατ κ τ κ λ γι μικ λ με τ τε Υ α τακε α εφαρμ γ ν α τ τα τ α υτ ρ ουν ιλι δε και εγ α τ λι τ ιθα κ τ α αλ τ ε τι αν γ ε σα Στην τ ερ τ τιυοη αυτ δεν ρε ζε α να ετε ε δικ μι οει τ ληρ φ ρι κη γ α να Χρησ μ τ η ετε τ ν υτ λ γιατη τ υ τ λλ Θρωτ δηγ ι αυ ι νητ ι ρι α ξ ρ υ ακρ β τ τρ τ λειτ υργ α τ υ Αυτ τ υ ρε ζετα ε α να ευ α αστ ετε πα απ τ υ δ οκ υ δ αν μη υ σα τ υλ ει α α οκευαατη τ ν υτ λ γι τη α α να ακολ υθη ετε τ δηγ ε Χρηση ια λλη κατηγ ρ α τ ρ γραμμ των αναφ ρε α ω λ γι μικ υατηματ Πρ κε τα γ α τ ρ γρ μμα α υ ρε ζ ται Υ α ην δ α τη λε τ υργια τ υ υτ λογ σ η Υ α τη δημ υργ α λλω τ ρ γραμμ των για λλε β ηθητικ και υ ν ετ α αλαμβα μενε εργαο ε Εδ εντ ΤαΙ αι τα λε τ υργικ υ τημα α Τ λειτ υργικ ι στημα ε να α οτημα τ ρ γραμμ ω υ ετ τ τει ε κα καθ δηγε τη λειτ υργ α τ υ υ τηματ Τ λειτ υργ κ ι τημα ε α τ τ ρ τ τ ρ γραμμα τ υ ε ερυ ε τα μ λ υτ λ γι τη τεθε υτ τ αη αι τ ρα ε α σημαν ι τερ στημα τ ρ γραμμ τω γ α κ θε υτ λ γι τη Αν και τα α ετικ με τ λ γ μ κ αυ τη μα ε α τ ερ εναα ληση ων ετ η γελματι ν τη τ ληρ φ ρ κ ρι μ νε βα κ γ ε ε δ κ για τα λε τ υργ κ υοτηματα ε να ατ αρα τητε ε κ Θε ρη τη υτ λ γ τη γν ει αυ σ α ημερ υατηματα τ ρ οιυτ κ ν υτ λ ι τ δν ατι κτι τα δια τερα ει κ λα βλ εν τητα

9 εφ λο γιυγη Δεδ με α Πληρ φ ρ ε πεζεργασ α ωδ κε Γεν κ τα μ λ με για εφαρμ γ υ τημ τιυν αναφερ μασ ε σε τεξεργα α εδ μ ν υν α ταραυω ξ ρη ιμ υν Υια ν νθρ ττ ττληρ φ ρι υν ε τ ρ δεδ μ ν τ ληθ εν ι με κ θε μ ρφη ατ μικ κ μματ ι τ ληρ φ ρ α τι υ τ Θα α ε κ τ α ημα α ατ μ ν τ υ αλλ κυρ ιυ ε α η με τα λλα οτ ε α τη δ μη την τ α μετ ε τ να τηλεφιυ κ αρ Θμ Απ τελ τη πρ τη ι λη γ α τ αρηωγη πληρ φ ρ α α δεδ μ α τ αρ τ τα με β αη τ ρ συμφω ημ α μβ λα η δ αδ καα ε κα απ μ α τ υ γεν κ δεν υ το τ ληρ φ ρ α Απ κτ ι ημα α δ ερμη ευτοι ν κατ τρ πο ρη μ τ θρωτ ο Για παρ δε γμα να τηλεφιυν κ αριθμ τ Ι ατ τελε α δεδ μ αλλ ατ μ τ υ δεν ε κα τ λι ημα α ρ ττληρ φ ρ α ε να α γεν κ ρ π υ περ λαμβ νε γεγ τα η τ αρα τ αε π υ μτ ροι ν να α ετζ ντα μεταξι τ υ η κα υν κ τ ε δ κ ν ημα κα ρηα μ τητα γ α τ ν θρωτ Στ παρ δε γ μα υ τηλεφιυ κ αρ θμ αν αν σ υμε τ ν αρ Θμ κ τ ν μα τ Δ μ ιρα λεφω δ υ τ τε αυτ ατ κτ κ τ ηματ κ τ ερ ε μεν τ τε γ ετα τ λ τ ληρ φ ρ α Στην καθημερ ν ζιυη υλλ γ υμε τ ληρ φ ργε με α Θ ε μα ε τη ρηαη τ υ μτ ρε α τ αρξε κανε ρηο με τ ληρ φ ρ ε με ετ εξεργαο α δεδ μ υ η λ λων τ ληρ φ ρ ι ρ εττεξεργαο α ρ ατ τελε να γεν κ ρ Α τ καλ ακε φτε κα ε Θα δ ατ τι ε τ α εδ ν λε ανθρ τ ι ε δραατηρ τητε ατ τ γρ ψ μ ε γρ μμα α μ α τραπεζικη αυναλλαγη μ ρ τ ν λε εν τ υρην κ ι α τ δρα τηρα η εν δ αατημ τ λ υ τ ερ λαμβ ν υν κα ε α τη υ α ετ εξεργαο ε τ ληρ φ ρ ν λ να κα αυξαν μενη α ξκη τ υ α θρ τ υ σε ετ εξεργαα α τ ληρ φ ρ δν λλωατε ε να κα αυτη τ υ δηγη ε την εφει ρε η μη α ετ εξεργαο α δεδ μ νιυ ι τ ε ημερα εμφαν ζ τα με τη μ ρφη τ υ ηλεκτρ ν κ υτ λ γ τ Στην υ α α υτ λ γι τη ε α τερικ εκτελε μ αρ Θμητ κ τ ρ ξε με αρ Θ μ εκφρα μ ν υ μ λ ατα τ κε δεκαδ κ α τημα ι ηφ α αμ τ δυαδ κ ψηφ α και μ α και τ τελευτα ταιρι ζει ακρ β δ τ δ καταα ε τ υ μτ ρ α λ β υν τα βααικ δ μ κ τ ε α υ τ ατ αρτ ζ υν Παρ τ γεγον αυτ α οτημα υτ λ γ οτη εξιυτερ κ δηλ ατ τη τ λευρ τ υ Χρησ η τ υ εμφαν ζετα κα π ρα ατ τ υ δ φ ρ υ υτ λ γιομ να μτ ρε να αντ ρ ψε μετακ νηοε αυγκρ ε α να εκτελ οε λλε λε τουργ ε ε αλφαβητ κ α ρ Θμητ κ η λλα α μβ λα η ακ μα α σε λλε μ ρφ τ ληρ φ ρ ν τ υ χ η χ π υ Χρησ μ π νται γ α ην περ γραφη τ ραγμ τιυ η ε ν Αυτ επ τυγγ νε

10 ΓΨr ZA,.) a) Εvdτητα 1: Bααlκ6q'Εvvoιεg τηq Πληρoφoρrκηg,*i Στηv ποβiiα τηξ iξfλ1ξηξ,τδδ,qυθρ{$πδal fiiiσ- θη* δ].dφδρα:σοσf-μ αisρiθηησ i(rπ"ωζ το Bαβυλο:v1ακd, τo ΕMηvlκo, iδ εωμαtκj, πoυ oλα εl!αv iιiπ.-l,α τrλεoνεκτημα1α, αμα iαi ooβαρd μεlοvεκτηματα oτην ατri1iονιoη μεγcιλιυν αρlθμcυν Kαl στηv εκτdλεoη τ<υν τrρd(εδν ol 1ναη1οi μα5 lνδlκoi αρlθμoi; αφοιi oυμτrληρα'lεηκαν με. τo ψηφιo μηδεν, δημlοιiργηδαν iδ δεκαδιi6 οιjoiημα, πoυ εivαr τo πlδ απoτελεoματlκci γrα i1s ανθριδπlvε5 αν&γκε5. Στo. oιiοτημ"α.αυτd.η,, t.. 1j μασρ'δ.μεfn αεια;iνοξ,lqβ.ωμδr:δ.iαμδφ.a+εiαι,ffi6,+α'υωιiiirο.μiδεit ο αρ1ομξ i23 αwrαiδl1iioε i εiατοwdδα καl 2 δεκdδε6 κα1 3 μovd- θioη τουξ' Γlα τrαρdδεlγμα δε5. 'Eταi κdθε αρlθμrig εiναl dνα dορoloμα τci,οδν μοvαδων, δεκαδ<υv, εκατoντdδιυν κ.λτr. Α5 oη'ι μεrιυθεf ιiτr ol τελευταiοr ε l'vαl δυvαμιl5 του O, γl' αυτci τo οιioημα:απoκαλifiαr δεκαδlκd..,,:-^::,, τnν,επιi'οχlα+δ*.+δ,sξtδδ1t6.ο$ιπηια.δξn]i,ιν*ι:*στ,d}ληλδ,για.iiξ.dff.,s :,παρ'<i η.ομτυ5 αθirdναξ αρrομc55 απd κciπoιο φυο!κci μfοo, iιβdπir τωr, Η/y. Καl αυτdγlατiγrα να 'rαραo-' αυτd vα διασεiεl 10 δrαφoρετrκd5 καταοτdoεrξ, μiα γlα κdοε ψηφiο. Σε μηxαvrκi5 καταοiευdg 1ρηolμoτroιoυνταl ουατηματα oδoντιυr cυv τρoxι6v (τr.1. xrλroμετpητds): Αν ζητηθεl'6μα19 η τrαβcrrαοη ενoζ αβrομοι1 με ηλεκτρov1κd μioa, τοτε το crnαriο6pενo κυκλωμα Θα εxεl τrολιiπλοi.η καταοκευri κα1 αq ηβ 1i6_οiδ(1:Avτr iα:ωη,φιiαηiυττ.{iρrcυv. δλfraαrτλd.:μdσ 'E_δ0 δrαθfτουν <1μω5 δjo δlαφορετrκd5 καταoτdοε1s π.x. 86ρεlο5 και Νdτlo5 πoλο5 εvξ μαγνητη, ανοικτd η κλεloτd κυκλωμα:καt βiβ"l" εivαl ψιυoτd dτl τiτolα μdοα 1ρηoIμoτrοIoιiνταl γtα Την κατασκιυη τιον ΗΛ. Ατrd τo γεγονci5 αυτιi λoιτ16ν τrηγdζεl η ανηi(η τη5 υrοθdτηoη5 γlα τoυ5 ΗΛ του δυαδrκoιi ουoτηματο5 αρiθμηoη5 Τα ψηφr'α τoυ δυαδrκοιj oυoτηματoq εiνα1 διiο, τo O κα1 τo'1, o τρdτro5 τroυ αyηματιζovταr διαδo1iκd ο, δυαδ,κol'αρlθμοi t,'"α α"dλδi;ζ μι iorξ εε*αδ1κοιi5 Δηλαδη μετd τουq μδ'oφη φloυ9 (o καl i l προκεlμενou να αxημαi rοεoυv.o1 δ1ψξφlδr,:μετακrνεfταr το ψηφ(ο 1 κατ6 μiα θεαη αριoτερd καr ατα δiξld τoυ μπαiνoυν oι μονoψηφroι κ.o'i' oι Ξviiκα πραrτoι δυαδlκoi α- ρiθμoiεr,vαr:::,.. 10-δικoc o 7 2-δικ6c ο ο 1 0ο ο Η αξια εvdζ δυαδrκoι1 αρlθμoι1 καoδρ(εταl καi' αvilοiοlxlb με το δεκαδlκο oιiατημα. Mdvο που τιυρα qηiγiα μovdδεq, δεκαδε5, εκατowdδι5 θα f1oυμε μoνdδε5, δυαδεg, τετρdδεg, o;εiο' δ εr"ε,*.;ζ"ρ'ομo5 lοloo f1εl (ατrci δεξlα *Φs κταδε5 κ.rπ. δηlαεη τr5 δυvdμεr5 iδυ z, τ' αρrο-rερd) o μolαδε5, 0 δυciδε5, 16+4:20, 1,τετρdδα, : O οκτdδεg καr 1 δεκαεξdδα. Δηλαδη roo6ταl με ' γoηγ"ρα μ!α καl η αxετlκr].ρ.;", "ρi;μη;;ε5 δεrα εfναl rδlαlτiρα απλη ιο+0=ο,'1 +0:1,1τ-1 :0 καl i κραio6μενo1. Η παρουoγαoη ciμcυ5 τη5 αρlθμητrκη9 τoυ υτroλο'yloτξ, αλλαrν αυoτημriτο:ν (Bδrκ<i, 16δlκo) τroυ ετrioη5 xρηοlμοτroio6viαl οτην πληροφορlκη, iαθιδ5 καl τιυv μιθoδιοv μετατρoτrri5 αρlθμιον απ6 dνα οιiδτη μα οε.αμo ξεφειjγεl ατrd του5 οκoτroιi5 τoυ β1βλιoυ, o, r-ρα εq...ν;',;i;γ;;;r;;;" ".i,

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα εχνητη νοημοοδνη ι αγι γη εμητη ημ α νη ο Ι ο ε ναι κλι δ η επι τημη των υπ λ γι τι π υ περιλαμβι ει ν ε τραηγικ ρευ α και μεθ δ υ α απαρ οτα η τη οη σε πρ γρ μματα ηλεκτρ νικ ν υπ λ γι τι την πρ π θεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ ΙΣ ΓΩΓΙ Σ Ι Σ ξερα ιι ι τ ι ι π λιτε ε α δε π α υτ α ι κε στ Σ Σ ικ ι φτ κα ι τ ιοτ ρια π ε τ εγ λ επ ι ι Σπαταλ μ Ι τ ρ κ α αδρ μ Αρ φ α μ τω επ κεψ σ υρ ετα ρθ ζ κ ρ τ τ ακ λ υθ υμε Η λ ξ τατ τ κ ρ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 63. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 63. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 295/1009 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε μασ ε Πρ σφερ μενεξ π γρα ικι Στ ιγε α τρευ α κπαιδευση

ε μασ ε Πρ σφερ μενεξ π γρα ικι Στ ιγε α τρευ α κπαιδευση ι Σ Θ Σ ΠΙι ΠΛ Ψυχ γηριατρικ Εταιρ α ο στωρ ιγγ ξ Αηνα Φ τ ο ξ η κ τρ ω υ Δροσ π λ υ κυψ λη τ Σ θ ω οο κ ντρο μ ραξ λ α ερβ υ Αγ ΕλευΘ ρι ξ τ Ψυχ γη ριατρικ ικ τρ Φε Σ τ υ Αθ α ι τ Ψυχ γηριατρικ ικοτρ

Διαβάστε περισσότερα