Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 αγωγη Στη ι γ ρ νη καθημερ ζω βρ κεται κανε αντιμ τιυττ λ και ου ν τερα με α κ ματα και εικ νε ττ υ αφ ρ ν τε ν λ γ ε πληρ φ ρ κξ Και τ εφαρμ γ τ υζ Στ κεφ λαι αυτ Θα αο ληθ με με μ α ειρ α τ ει αγα ιγικ νν ιε ετ κ ι με τε ν λ γ ττληρ φ ρικξ ι π ε κρ ν νται απαρα τητε γπ την αττ κ η η μ α φα ρικξ τ ι η Υια τ υ υττ λ γι τ α Πρ Ι τη Παρ σ α η Ε α γεγ αδιαφ λ κητ τ η ημερ η ανθρ τ ι η κ νιο α τ υλξ τ τ λε γ μεν ανετ τυγμ ν κ μ ε α τ τ λι ντα η τ ληρ φ ρ δ δεν ηταν π τ Παρ ιληλα με τη μαζ κη τ αρα ογη υλ κι αγαθι τιαρατηρε τα κα μαζ κη τ α ρη γη ττληρ φ ριι εκ ν τ ρα μ τ υν απαρα τητα για την υτ τηρ ξη τω ση μερ ι δν ρυθμ ν αν τ τυξη τιο α Θρ τ ιυν δραατη ρ τητ υ εγ Θη Γ υ αφορ ι οε υτ δ μ Πληρ φ ρικη τ ιυ γ α τ αρ δε γμα αυνδ ε τ δ αδ κτυ αν τ ληθυ μ κατ Γκιυ φιγ υρ ρ υν πλ ον δ τ λα οε κλα κ μεγ Θη γ α τη τ ερ γραφη τη γεν κη κατ τα η η ο μ α τιυ ιυρι ν ε ε τ ρα τ λλ ανθρ τ νε δρα τηρι τη ε εφαρμ γ τη τ ληρ φορ κη Θεωρ ι ται πλ α εδ ν αυτ ν ητε Στ ο γ ρονε εττι ειρξσε η Χρηση τ ον υτ λ γ τ ν κα τιυν δ κτι ιυ καλ τ τε να μεγ λ ε ρ δραοτηρ τητιυν τ ιο η ηρηση αρ ειιυ η κ λυψη αναγκι μηχαν ρ γ ιυαη η κδ η αι αρακ λ Θηοη τ αρασ ατ αυτ ματ μ ων υπηρε δν γραφε υ κ Θε ε δ υ ετ κ ιυ α με υ τ ελ τε τ υ δημ ο υ ργανι μ ι

2 Ο τητ ικ ε τη Πληρ φ ρ κη α τ τρ τ εζε η ψηφ ακη διαφ μι η τ ηλεκτρ ικ εμτ ρι κ ετ φ ρ τα δρα τ κ αλλαγ οτη ργ ωση αι λειτ υργ α τ υ Ακ μα αι στ μ κρ ετα ρ ε κα γραφε α η ε δ τη τ ληρ φ ρικη τ υλξ τ ιυ α ημαντ κ βαθμ ε να τ λ ν γεγ ν ι δημ ι ι ργα ι μ μ ι τη ημαντικη αν τ τυξη τ υ τ αρατηρε τα τα ε λευτα α ρ ια στα δ υα υτ λ γ τ ν Κα σ ι υτ ηρεα ε ααφαλ ι μετ δ η δε δ μ νων υ αρ Γ ε να ρ σφ ρ υν μ ο υ Δ αδ κτ υ τ λλ ατ τ υτ ηρε ε τ υ εξ ικ μι τα κατ αυτ ν τ τρ τ ρ ρημα κα ταλα τ ιυρ α για τ υ τ λ τε δη κα τη ι ρα μα μτ ρε κανεγ να υτ β λει μ αιυ Δ αδ κτ υ δηλ δ αει ΦΠΑ δηλι ε ει δηματ να κ νει η ρ εν ημιυ ΙΚΑ να δια ειρ ατε τραπε ζ κ ι λ γαρ α μ ι ατ σ τ υ η ατ π δητ τε ημε η γη ε δυνα τ τητα τ ρ οβα η τ Δ αδ κτυ Στ υ ετ πτημ νικ ι κα τε νικ ι τ με τη ι γ ρ νη κ ν ν α ο κατα τ ει τ υ υν διαμ ρφιυθε ε να δια τερα απα τητ κ Σημερα ι ετ τημ ε σε τ ερ τ ιυ η αερ δυ αμ η η γε ετ κη μη αν κη η φυ κη ιυματ δ ιυ ι μ ντελ τ η ε φυ κ ν φα μ νι η τε νητη ν ημ νη κ λπ μτ ρ ν α Θ υ ερ τημα τα η ατ τηση τ υν τ Ι υ ατια τε ετ εξεργα α τερ σ ω τ α τητων δεδ μ ων κα εκτ λε η ρ σε α μμυρ υν τ ρ ξειυν Ετ η την καθημερ νη ερευνητικη τ ρα κτ κη τε ν λ γιε τ ληρ φ ρ κη υ ημα τ κ ρ λ τη ου λ γη και εττεξε γα α κ Θε εδ υ σ Χε υ Π ρα ατ τα τ αρατ νω γ α τα τ Γα καθ α μα κ τ ε δει ακ ι ει δεν Θα τ ρ τ ε α τ αραβλ ε α γεγ ν τ τη καθημερ η μα ζωη κατακλυζ μα τε κυρ λεκτ κ ατ εφαρμ γ τε ν λ γ ι ν τ ληρ φ ρ κη μ α ατ κ θε εδ υ μ κρ υακευ κα αυτ μα μ Ψηφιακη και κ νητη τηλεφιυ α ξυτ νε κ ακ αυ κευ αυ ματ σμ Γ τα κ Θε εγδ υ ηματα κ λτ υν τη β η τ υ ελγ λ γ ε τ ληρ φ ρ κη τε λ γ ε τ ληρ φ ρ κη ου μτιε λ τ ν γ α α καλ ατην καθημερ νη ζιυη και δεν Θα ηταν υτ ερβ λη α υρι μ τ η ημερ ν κ νων α ατ λεγ μεν α ατ τυγ μ ν κ μ θα κατ ρρεε ιορ τη γ ρ η τ ληρ φ ρ κη υπ α ηριξη τ υλξι τ ι στη σημεριν κτα η Σε μια τ ρ τη τ ρ α ψ η τ ψη τ υ ε κα ε γ α τη Πληρ φ ρικη γεν κ τερα τ ικλει αν λ γα με τ βαθμ εξ κε υ τ υ Γ α τ υ ε δ κ ι ε ναι ατ λ η δ υλει τ υ ην α κατ καν α βρ κ υ ενδ α φ ρ υ α αλλ κα υ με μεγ λε δ ε γ υ κυρ ιυ ετ ειδη τ τ π μεταβ λ λετα με ρυθμ ι ιυρ πρ ηγ με Τα δι κητικ οτελ η βλ τ υ την τ ληρ φ ρ η ω κ τι τ υ γεν κ αυξ νε την τ α ραγιυγ κ τη α αι την τα ι τητα ληψη ατ τελε ματ κ υ ατ φ ειο Αυτ μ ι τε ν λ γ τ ιο αυτ ματ σμ γραφε υ α Δ αδ κτυ αλλ και γεν κ τερα μ σω τη τ ρ βα η ε μεγ λ υ γκ υ σ χε ατ τα τ α α τλ τα τ ληρ φ ρ ε με α ετικ μ κρη τ ρ τ Θε α κα ρ ε β η τ τ ληρ φ ρ ε αυτ μτ ρ ι ν να εξετα τ ι γρηγ ρα κα με ακργβε α ε αλλακτ κ λι αε εργα ε αι

3 εφ λα αγωγη τ ιυρ η Χρηση τ ληρ φ ρικ ν ου τημ τω κ τ ζ υ τ λ κα υ ε να αν φ τε Γ α τ υ με υ ρη τε υ τημ τιυν τ ληρ φ ρ κ Π τ ληρ φ ρ κη ε αι κ τ τ ου κ νε γεν κ τη εργασιακη ιυ ευκ λ τερη τ τ αρα ωγ κη κα ιυ κα τ ε δ α φ ρ υ α αλλ και τ ερι τερ εντατικη Γ α τ νθρ υτ τ υ δε ε δ υλ ψε ατα αι ω Χρησ η με κ τ ν υτ λ γι τη η Πληρ φ ρικη εγνα Ιο υ κ τ τ μαγ κ κα μυ τηρ δε τ υ φαγ εται α μπ ρεγνα κ ε τα τ τα με ι ν ντα τι Θ ε εργααια Συ τηματα λεκτρ ω λ γ στω Αν και Θα αα ληθ ι με αε κτα η με τ δ φ ρε ν ε ττ υ α ετ ζ ν α με τ υ λεκτρ ικ ι τ λ γι τ τη ου εια τ υ β βλ υ κρ εται οκ τ μη μ α τ ρ τη βα κη νι ρ μ α ατ αημε αυτ ια τ ρ τη τ ρ α ψιαη μιυρ μ α με τα υ τηματα Θα τα α δει κανε ατ τ γενικ απ τελ ι ντα αι νδρικ δ υλε υν Α Θεωρη υμε τ παρ δειγμα κατ τ τ ζητε τα ατ κ τ να τ λλατ λαο αε δι αρ Θμ ι και τ αρ λληλα α τ εριγρ ψε με λετ τ μ ρεια τα τ δια μ ιυ τιυ τ ο φτα ε οτ απ τ λε μα γε κ Θα ληφθεγ μια ατι ντη η τ υ τι π υ α ει αγο γι α Θξ ει α μνημ νευ η τη εντ λη π λλαπλα α ε β ει αγιυγι Κ ατ μ ημ νευ η τ υ τ ρ τ υ αρ Θμ γ ει αγ ι Κα αττ μ ηι ευ η τ υ δε τερ υ αρ Θμ εκτελε η τη τ ρ ξη τ υ τ λλατ λα α μοι Κα α τ μνημ νευ η τ υ αττ τελ μα ε εξαυ με μ ρφη μ λ α εγγρ φη ε αρτ γ α μ ν μη τ υ απ τελ σμα ατ Θηκευ η κ λτ Εξετ ζ τα α τ αρα ιο τ δ α αφηρημ να καταληγε κανε τ γ α να γγνει μ α τ ρ ξη ρει ζ νται κα αρκ ι ν τα ακ λ υθα Μια μνι μη την τ α Θα ατ μ ημ ε ντα πρ ρ ν κα γρ γ ρα ε λ τα δεδ μ να τ υ δ ν ντα αυτ τ υ Χρησ μ τ τα ενδι με α καθ α α ατ τελ ματα μ ρι να γραφ ν κ π υ τ μ μα α μ ν α εττεξεργα Ια η π α Θα κ νε τ πρ ξε

4 τητα ικ ε τη Πληρ φ ρ κη τ ε συσκευ ζ εισ δ υ Κα εξ υ γ α τη ε δ α τη ξ δ τα ν δεδ μ νιο αντ σ Χα μ σω των π ω Θα μεταφ ρ ται τα δεδ μ α αε κατ λληλη μ ρφη α α πρ ν ξω κ μ Κ τ ια αυ κευι μ νιμ τερη σ μα αν ρε α τ ν τ μ λλ αττ Θι κευ η δεδ μ ιυν τε αυτ να ε να δ αθ Σ Δ Σ κ ικ σ σ ε εισ δ σε ε α υπ ιστ ε α τ ιαρ ι Η κ ρι μ μ αα σ ρφ α σ στ ματα Π ιστω υ Π Ι αι σε ρωμε α Κ ματα μια ω Π ΞΕ Γ ΣιΑ ι κε ρικ ζ μ αδεζ επεξερ ασ αζ στ ζ σ Ψφ ζ Π ι στε υ ι αι ε π σ ζ σε Κ ρωμε α υκ ματα μια ω ΕΞ Δ Σ Κ σικ σ σκε εξ δ υ σε ε α Π ιστ ε αι Θ Σ ασικ μ ξ επεξερ ασγαζ ρι εδ μ ο γ υρα υ ξε α τε και δι βαα κ τ ι ε α Τ τ ρ τ ε να τ γεγ ν τι για να γγνει μ α τ ρ ξη τ ρ τ ε να ξ ρε κανε πω να τη κ νε ρει ζο ντα δηλαδη ετ τ λ αι ατγαρα ητε γνιδ ει για τ π ζ Θα νει βημα β μα η τ ρ ξη Τ δε τερ ε να κ τ ακ μα τ ι καλ κρυμμ ν μ α α αυν ατ γν ε τ υ τ υ τ τ υ πιι γρ φεται να αριθμ οτ αρτ

5 εφ λ ι αγωγη ξξξξ Εργα ε τ υ εδ υ αυτ θειυρ τα τ α ρ υτ να η α τανακλαατ κ τε να μην τ υ δ νε κα ε τη τ αραμ ρξ οημαα α ν τ καλ κεφτε κ τ ο μιυ θα α ντ ληφθε τ ατ αρα τητε ε να Σ ηματικ τα τ αρατ ω φα ν ντα στ αρισ ερ τμημα τ υ α ματ τ π δε νε τ υ νδρ κ κ νει να νθριοτ μ α ρ ξη ιυ αυτ τ α θρ τ ι μ ντ λ α να υτ ηρξε η β η τ υ δηγηοε τ υ θεμελ ιυτ τη υλ π ηση ων υ τημ τω Η τη ετ ν η η μ α τ αρ μ α δ μη γ α τ ν Η Σ Γε ικ δι ραμμα βασι τμ μ τω τ υ υ ικ τ σ στ ματ ζ Υ Ενα ι οτημα υτ λ γιατη ατ τελε ται αε φυ κ ετ Γτ εδ ατ α ια μνημη εντ τη π α απ Θηκει νται κ Θε εδ υ δεδ μ να αρ κ ενδ με οα τελικ Στην κ ρια η κε ρικι μνι μη απ Θηκε τα ετ η κα τα τ ρ γρ μμα α τ υ ελ υ τη λε τ υργγα τ υ υπ λ γ ατη Τα τ ρ γρ μματα στην υ Γα περ Χ υ σε μ ρφη ατ λι ν εντ λι ν τη γν η τ υ ω ακριβι δηλ ακ λ υθι ντα τ ια ακρ β διαδικα α Θα γ νε τ εκ τ τε ετ Θυμητ ργ ε τε αυτ παρατ μτιε στ πιυ Θα ε γραφε να αρακτηρα τ αρτ τ ν εκτυτ ι τη βα ικ πρ γρ μματα τ υ υτ λ γ τη πιυ Θα εξετ υμε σ η υ ε α δηλ τ ρ γρ μματα λειτ υργικ ι Συ τηματ ε τε τ τ ιυ Θα υτ λ γι τε η τρ εν δια τημ τλ υ πρ γρ μματα εφαρμ γ β ια Κε ρικη ν δα Εττεξεργα α ΜΕ Ρ Ι Στη μ ν δα αυτη τ ερι τα τα κυκλ δματα η μ ν δα ελ υ τα π α ε να με τ τ τρ τ α ασ ευασμ α ατε να εξα φαλζ υν τη αυτ ματη ε ριακη ετ εξεργα σ α ων εντ λ ν τ υ τ ρ γρ μματ π υ ε να ατ Θηκευμ νε στη Ετ ι μνημη μ λ εκτελε τει μια εντ λ τη υν ε α ειρ ακ εκτελε τα η ετ μενη Στην Ε τ ερ νται ετ η αι τα κυκλ ματα τη λεγ μενη ριθμητικι και Λ γικι ν δα Ι η α ε τελεγ τι τ ρ ξε μφιυνα με τ ε τ λ τ υ προγρ μματ γ Μ δε εισ υ εξ δ υ η λε τ υργγα τ ν π ω αφ ρ τη λξψη δεδ μ να ν απ τ ν ξ υ κ αμ α ην ατ δ η τ ληρ φ ρ ν στ ν Θρι τ ο ι τυτ ικ αυ κευ εισ δ υ ημερα ε να τ πληκτρ λ ι Κα τ τ ντ κι ε ν αφ ρ τ συσ ευε εξ δ υ υνηθι μ νε υοκευ ε α η Θ νη και εκ υπωτηζ δ ηθητικι ηττεριφερειακ μν μη η π Γα ΧρησΙμ τ ιε τα γ α μ ν μη απ Θηκευ η

6 τητο α κ ο ε τη Πληρ φ ρικη μεγ λ υ υνηθω γκ υ δεδ μ νω κα πληρ φ ρι ν τ δ αδεδ μ η κα σημα ντικ υ κευη τ υ εδ υ ημερα ε να δ φ ρε μ ρφ δ κω Τα τ αρατ νω βα κ τ ι ε α ετ κ ιν υ ι μεταξ τ υ με ειδικ κυκλι ματα α Υραμμ αγιυγ ι τα α ν μ ζ νται αρτηρ ε α ρηοιμι α οημειι οουμ εδι τι τ πιο πα ω μ ελο υπ λ γιοη ε αι ψω ο ω η πρ ξ ιμη το βασικο ηξ ο Ν αμερκα μαθημαπκ ξ υγγρ κηξπ εκα στη αγωη συ βαλλε Φν λοποηση τω πρι τω υπολ γι τφ προ τα τ λη η δεκαε αζ υ γο πι Φοε τ πι πα ω μ λ πηρζι με οζ ω α ε ργαα εξ τω αμ μα οπδηφ ω αλγ ρ ομδ και Ν υ οεμε ιωη ηξ κιρερη η Η δ α φ λαξη α α ε τολ ατην κ ρ α μ ημη τ υ εφαρμ ζετα οτ υ σημερι υτ λ γιοτ τ τ ετα ατ ν ο ο Ν α χαρα τηρ ζε τ μη α αυτ ιυ ε εγραμμ ν υ αττ Θηκευμ ν υ πρ γρ μματ σε αντ δ αατ λη με αε τ ρ ηγηθηκα ρ ικα Παρατηρε τα εδ α αν λ γο μεταξι υπ λ γ ατη κα ανθρ π υ εγκεφ λ υ αε τ αφ ρ τ υλξ ατ την κα τητα α ε ρ ζετα ο μβ λα τ ιυ δητ τε μιυ υ τ λογ τη δε ε να ηλεκτρ κ εγκ φαλ ρ τ λι ετ κγ δυν τ υ υ θετηθη κε ατ δ φ ρα ανε Θυ α δημ ιει ματα υ αρελθ ντ ι τ ε δητ τε μ τητε μεταξι υτ λ γ οτη και α Θρ δτ ν υ εγκεφ λ υ ε ναι πολ λ γ τερε ατ τ δ αφ ρ τ υ υτ λ γιατη ατ λ εγ α μ α μηχανη τ λι γρηγ εξα ρετ κ τ λι τ λ κη με τερ οτ ε δυ ατ τητε αποθηκευσ Ι π α μιυ πω θα εξετα τε οτη υν εια μτ ρε α κ ε μ ν αυτ ττ υ Θα τη ττ με και ακριβιυ με τ ν τρ ττ π υ εμεγ θα καθ ρ α υμε Στ οημε αυτ Θειυρε τα ατ αρα τητ να απ σαφην στοι ν ρ μ ε ν ε βα κη οημα α τ υ πρ καλ ν γ υ η ε υ δε υν αο ληθε με υ υτ λογ τ λ ξη υττολ γι η χρησ μ τ ι Θηκε γ α να ατ δ αε τα ελλη ικ τ ν α γλικ ρ ρ Α κα υτ λ γ ατη εμφανγζετα σ Χρηστη υ να εκτελεγ κα λλε εργα Γε εκτ ατι υτ λ γ μ τ να πα ζε μ υαικη α ειρ ζετα κεγμε κ λτ εο υ τερ κ κα οε τελ κ ετ τ εδ ετ εξεργ ζεται μ ν αρ θμ ρ υττ λ γι τξ ει λ ιτ ετ κρατη ε υ δευ μενο μ λ ατα ατ τ ετ Θετ ηλεκτρ ν κ ζ γ α να ν α τ δ α τελε ατ λλε τ αρα η υτ λογ τ κ δ μη ανι τ υ ε αν τ ρ ταθε τ τ αρελθ ν η τ ρ τε ν ν αι α τ μ λλ ηλεκτρ κ υτ λ γ τη ε να μια αυτ ματη μηχα η με ρ ομ α δ α τερα Χαρα τηρ στικ εγ λη τ ρ η τ ρ τ ε α δ θε ατ τ α ο γ ι τη οτη λ ξη α τ ματη Ενα υτ λ γ τη τ ιυ ε να γνιυ τ μετ την ναρξη τη λε τ υργ α τ υ εργ ζεται τ λ ν μ τ υ α ρ εξ τερ κ ετ εμβ ει υτ ακ ντα α εκτελ τα αυτ μα α μ α αε ρ ατ εντ λ τ υ ε ατ Θηκε ε οε ρ αυτη τ υ ε τ λ δ ατ καλε ται ττρ γραμμα Κα η διαδ κα α δημι υργγα τ υ ττ Υραμματι μ Ε να οι τημα ΗΔ για να κ νει τ δητ τε μτ ρε να εγναι ρηαιμ τ ρ τ ει να δηγηθε ακριβι Υ α τ τ ω θα τ ετ τι ε τ ρ τ ε δηλαδη να υ δ υμε εμε ακρ βε κα λετ τ μερε ε τ λ με ιλα λ γ α να Γρ γραμματγ υμε τ ε ργειε Ι υ τιρ τ ε

7 εφ λ Ε αγωγη ηγ ι Υα γ υ υτ λ γ τη υτ ακ ει τυφλ α με ακργβε α τι εντ λ υ θα υ δ υμε ατ υν τ ε α αν Γρ γραμμα τγ υ ελ γ ε σε μια υγκεκρ μ η σ γ μη δεν ε να ι τ γμψ υνα με τ τ ρ διη ραφε δημι υργ α τ υ η τα ε με ο δ υ ε α λα θααμ να τ τε υτ λ γ ατη θα δ δαε λ θ ατ τελ ματα Σ μφ να με α τ αρατ ν υ ε αι τ ερ να μ λ με για ι τημα ηλεκ ρ νικ ι υ ττ λ γ τξ ε ντα τι αυτ αυνατ τελε τα ατ ατ τ τ κυκλιδματα ηλεκτρ κ η ηλεκτρ μη αν κ τ τικ δ ατ ξε κα πρ γρ μματα Τυτ κ τερα Χρησ μ Ι ι με τ υλικ για να αναφερθ ι με σ ι φυα κ υ τ σε υ υ τηματ δηλ ατι ουν τι ε εκεγ ε τ υ υτ λ γ τη τ ε ε αι α τ τ τ τ ε μτ ρ ι με να αγγ ξ υμε τ η Θ νη τ τ ληκτρ λ γ κη τη ε τρ μ ν δα κ λτι Ετ οη Χρησ μ π ι με τ ν λ γι μικ ν γ φ ρ θ ι με υν λ κ τα κ Θε εδ υ τ ρ γρ μμα α α τ α καθ δηγ τ ι τημα υ τ ολ γ ατη τε αυτ να μα τ ρ φ ρε τ ετ θυμητ κ Θε φ ρα εργ Τ λ γ δμικ δηλ τα τ ρ γρ μμα α υ υτ αγ ρε υ σ ν υτ ολ γ τη τ α κ νει δεν κ τ εγ α τ υ μτ ρεγ να δε κανει με α αλλ τ ω θα δ με ατη υν ε α ατ οθηκει ται κα δ ατ Θετα ε αντ τ α μ α μ μη ατ θηκευ η δ κ υ κ λτ Απ μ του υλ κ η ατ μ τ υ τ λ γι μ κ μα εγνα τελε ιυ ξρηοτα Ενα υ τ λ γ τη Χωρ τ κατ λληλ γ α η λε τ υργ α τ υ λ γ αμ κ οι λα δηλαδη εντ λ ν τ υ ελ υ τη λειτ υργ α τ υ ε να κυρ λεκτ κ ξρη τ Θα μτ ρ ε να τ αρ μ ασ ε με α μηχανημα ανατταραγα γ η υ ατ Ι γ α τ δε υτ ρ υν Πρ φανι τ αν δεν ε κα ε να τ α ξει τ τ ε τ μη α ημ τ αραγιυγη η υ ατ δε ε να τ τ τα τ ερ αα τερ ατ Τ ψη λε τ υργ α ατ α κ υτ Ακ μα κα πλ ν εξελιγμ ν υτ λ γ οτη Χωρ τ ρ γρ μματα ε ε α τιτ τα τ αρατ ω ατ μ α υ ιλ γη κ υτ Σι ατημα υττ λ γι τξ υλικ λ γι μικ Τρ φ δ τ τα ναν υτ λ γι τη με διαφ ρετικ τ ρ γρ μματα τ ν δηγ ι με α δ εκτ ερα ε μ α τ ληθ δρα δ αφορετ κι ν λε τ υργ ν Τ τελευτα αυ αρα ηρ τικ ατ τελε τη βαο κη δ αφ ρ μεταξ των αριθμ μη αν Δν αι τα υ τ ολ γ τ ν λ ν τι δ αφ ριυ ειδ ν αρ μ μη α μτ ρ ι να ΘειυρηΘ ι ν πρ γ τ υ υτ λ γ τ ε τ τ ε ναι λ Θ να Θεωρ ι με τ υτ λ γ τη υ μ α εξα ρετ κ γρηυ ρη αρ θμ μη ανη Η εξ λ ξη ατ την αρ θμ μηχανη τ γ ρ η λεκτρ ν κ υτ λ γ τη δε ε να μ ν τ τ κη αλλ φ δ αζ τα τ Π λ γ στη με δεε Αναφ ρθηκε ηδη τ τ ιυ η νν α τ υ τ ρ γρ μματ Ενα τ ρ γραμμα ε α α α ριθμ δηγ τ ρ ν υτ λ γ τη τ ρ κε μ ν υ να κ ε κ τι δηγ ε αυτ ξ ε τ λ ουντ ο ντα β βα α ατ τ ν νθρωτ κα δ ντα με κατ λληλ τρ τ ν υτ λ γ τ Στη υν εια εκτελ ι ντα ατ τ τελευτα με μεγ λη τα τητα για να κ ν υν τ ργ γ α τ τ Γ γρ φ η αν Λ με τ τε τ υτ λ γ τη ε ελε η τρ ε να τ ρ γραμμα

8 τητ ικ ε τη Πληρ φ ρ κη Δεν πριξτ ει δε να δ αφι γει τη Τ ρ σ χ μα τ τ δ ουμβα ε και με κ θε ε δ υ γ χρονε αυτ ματε ηλεκτρ κ μη αν απ ρ λ γ α μ ρι κ ακ υοκευ αφ ι ατην υοια ρ ε α γ α υπ λ γι ε δ κ ι οκ τ Σε κ Θε τερ πτιυ η α επεξεργα α η εκτελε υ ε να ε δ κ τ ρ γραμμα γ α ν λεγ λε τ υργ α τη ουοκευ α υπ λ γ σ η μτ ρε να εκτελ ε τ Μ διαφ ρετ κ τ ρ γρ μματα Για τ αρ δε γμα με τ ρ ιυτ κ α υτ λ γ ατη μτ ρε τε να γρ φετε κε μενα εκτελι ντα να πρ γραμμα ετ εξεργα Γα κε μ ν υ αργ τερα να κ ετε μερικ τ ρ ξε με α τ ρ γραμμα φι λλ υν υτ λ γ μ ν μετ τ λι τ λ κ υ σ α στι υτ λ γ μ με να αντ ατ ι τ ρ γραμμα στη αυν ε α α εμφαν ε ε α α τελ αματα με γραφ κ τ αραα ε κ κ Ατ τη ιλη μερ τ δ τ ρ γραμμα μτ ρε να τρ ξει οε δ αφ ρετ κ ι υτ λ γι τ τ μιυ ε να εφ δ α μ ν με τ δ λε τ υργ κ τημα βλ τ αρακ τω Ετο τ τ ρ γραμμα λογιοτ κη η τ ρ γραμμα φι λλων υ τ λ γ μι υ χρησ μ τ ιε τε στ ν τ ρ σωτ κ υτ λ γ ατη α μτ ρε να τ Χρη αιμ ποι ι ν κα τ λλ λλ ι τ ρ υν τ λλι ειδιδν τιρ γρ μματα Αυτ τ υ τ τ λι κ μ ουνηθ υ ρ ε α σε ετιαφη ατ αλ ι ν αι ττρ γρ μματα εφαρμ γι Πρ κε α γ α τ ρ γρ μματα τ υ ετ λ υν συγ ε ρ μ να τ ρ βληματα τ ι λ γ τ κη μ θ δ α δια ε ρ ση τ ε λατ ετ εξεργα α κε μ ν υ κ α Ατ αυτ λλα μτ ρε τε να τα δημ υργη τε ε ε κα λλα α α ρ μηθευτε τε Στην τ ρ τη τ ερ τ τωοη τ ρι τ ε α ε τε τ ρ γραμμα τ τη εφαρμ γ ν αι α ν οργζετε καλ μια τ υλξι τ ν γλ α τ ρ γραμματιομ ι ι γλ ε ιτ Υραμματιαμ ι ε αι ε δ κ υμβ λιομ Γ ι τ ρη μ τ ι τα γ α η ταξη ω ρ γραμμ τιυν μ α α υ λ γιστ δε καταλαβα υν ακ μα η φυο κη μα γλ οα Αν δε εγ τε τ ρ γραμματ τη κα ετ Θυμε τε κ τ ι τ ρ γραμμα γ α μ α αν γκη α τ τε μτ ρε τε ε τε α τ τ αρ γελετε ε τε α τ τ ρ μη Θευτε τε τ μ ατ κ τ κ λ γι μικ λ με τ τε Υ α τακε α εφαρμ γ ν α τ τα τ α υτ ρ ουν ιλι δε και εγ α τ λι τ ιθα κ τ α αλ τ ε τι αν γ ε σα Στην τ ερ τ τιυοη αυτ δεν ρε ζε α να ετε ε δικ μι οει τ ληρ φ ρι κη γ α να Χρησ μ τ η ετε τ ν υτ λ γιατη τ υ τ λλ Θρωτ δηγ ι αυ ι νητ ι ρι α ξ ρ υ ακρ β τ τρ τ λειτ υργ α τ υ Αυτ τ υ ρε ζετα ε α να ευ α αστ ετε πα απ τ υ δ οκ υ δ αν μη υ σα τ υλ ει α α οκευαατη τ ν υτ λ γι τη α α να ακολ υθη ετε τ δηγ ε Χρηση ια λλη κατηγ ρ α τ ρ γραμμ των αναφ ρε α ω λ γι μικ υατηματ Πρ κε τα γ α τ ρ γρ μμα α υ ρε ζ ται Υ α ην δ α τη λε τ υργια τ υ υτ λογ σ η Υ α τη δημ υργ α λλω τ ρ γραμμ των για λλε β ηθητικ και υ ν ετ α αλαμβα μενε εργαο ε Εδ εντ ΤαΙ αι τα λε τ υργικ υ τημα α Τ λειτ υργικ ι στημα ε να α οτημα τ ρ γραμμ ω υ ετ τ τει ε κα καθ δηγε τη λειτ υργ α τ υ υ τηματ Τ λειτ υργ κ ι τημα ε α τ τ ρ τ τ ρ γραμμα τ υ ε ερυ ε τα μ λ υτ λ γι τη τεθε υτ τ αη αι τ ρα ε α σημαν ι τερ στημα τ ρ γραμμ τω γ α κ θε υτ λ γι τη Αν και τα α ετικ με τ λ γ μ κ αυ τη μα ε α τ ερ εναα ληση ων ετ η γελματι ν τη τ ληρ φ ρ κ ρι μ νε βα κ γ ε ε δ κ για τα λε τ υργ κ υοτηματα ε να ατ αρα τητε ε κ Θε ρη τη υτ λ γ τη γν ει αυ σ α ημερ υατηματα τ ρ οιυτ κ ν υτ λ ι τ δν ατι κτι τα δια τερα ει κ λα βλ εν τητα

9 εφ λο γιυγη Δεδ με α Πληρ φ ρ ε πεζεργασ α ωδ κε Γεν κ τα μ λ με για εφαρμ γ υ τημ τιυν αναφερ μασ ε σε τεξεργα α εδ μ ν υν α ταραυω ξ ρη ιμ υν Υια ν νθρ ττ ττληρ φ ρι υν ε τ ρ δεδ μ ν τ ληθ εν ι με κ θε μ ρφη ατ μικ κ μματ ι τ ληρ φ ρ α τι υ τ Θα α ε κ τ α ημα α ατ μ ν τ υ αλλ κυρ ιυ ε α η με τα λλα οτ ε α τη δ μη την τ α μετ ε τ να τηλεφιυ κ αρ Θμ Απ τελ τη πρ τη ι λη γ α τ αρηωγη πληρ φ ρ α α δεδ μ α τ αρ τ τα με β αη τ ρ συμφω ημ α μβ λα η δ αδ καα ε κα απ μ α τ υ γεν κ δεν υ το τ ληρ φ ρ α Απ κτ ι ημα α δ ερμη ευτοι ν κατ τρ πο ρη μ τ θρωτ ο Για παρ δε γμα να τηλεφιυν κ αριθμ τ Ι ατ τελε α δεδ μ αλλ ατ μ τ υ δεν ε κα τ λι ημα α ρ ττληρ φ ρ α ε να α γεν κ ρ π υ περ λαμβ νε γεγ τα η τ αρα τ αε π υ μτ ροι ν να α ετζ ντα μεταξι τ υ η κα υν κ τ ε δ κ ν ημα κα ρηα μ τητα γ α τ ν θρωτ Στ παρ δε γ μα υ τηλεφιυ κ αρ θμ αν αν σ υμε τ ν αρ Θμ κ τ ν μα τ Δ μ ιρα λεφω δ υ τ τε αυτ ατ κτ κ τ ηματ κ τ ερ ε μεν τ τε γ ετα τ λ τ ληρ φ ρ α Στην καθημερ ν ζιυη υλλ γ υμε τ ληρ φ ργε με α Θ ε μα ε τη ρηαη τ υ μτ ρε α τ αρξε κανε ρηο με τ ληρ φ ρ ε με ετ εξεργαο α δεδ μ υ η λ λων τ ληρ φ ρ ι ρ εττεξεργαο α ρ ατ τελε να γεν κ ρ Α τ καλ ακε φτε κα ε Θα δ ατ τι ε τ α εδ ν λε ανθρ τ ι ε δραατηρ τητε ατ τ γρ ψ μ ε γρ μμα α μ α τραπεζικη αυναλλαγη μ ρ τ ν λε εν τ υρην κ ι α τ δρα τηρα η εν δ αατημ τ λ υ τ ερ λαμβ ν υν κα ε α τη υ α ετ εξεργαο ε τ ληρ φ ρ ν λ να κα αυξαν μενη α ξκη τ υ α θρ τ υ σε ετ εξεργαα α τ ληρ φ ρ δν λλωατε ε να κα αυτη τ υ δηγη ε την εφει ρε η μη α ετ εξεργαο α δεδ μ νιυ ι τ ε ημερα εμφαν ζ τα με τη μ ρφη τ υ ηλεκτρ ν κ υτ λ γ τ Στην υ α α υτ λ γι τη ε α τερικ εκτελε μ αρ Θμητ κ τ ρ ξε με αρ Θ μ εκφρα μ ν υ μ λ ατα τ κε δεκαδ κ α τημα ι ηφ α αμ τ δυαδ κ ψηφ α και μ α και τ τελευτα ταιρι ζει ακρ β δ τ δ καταα ε τ υ μτ ρ α λ β υν τα βααικ δ μ κ τ ε α υ τ ατ αρτ ζ υν Παρ τ γεγον αυτ α οτημα υτ λ γ οτη εξιυτερ κ δηλ ατ τη τ λευρ τ υ Χρησ η τ υ εμφαν ζετα κα π ρα ατ τ υ δ φ ρ υ υτ λ γιομ να μτ ρε να αντ ρ ψε μετακ νηοε αυγκρ ε α να εκτελ οε λλε λε τουργ ε ε αλφαβητ κ α ρ Θμητ κ η λλα α μβ λα η ακ μα α σε λλε μ ρφ τ ληρ φ ρ ν τ υ χ η χ π υ Χρησ μ π νται γ α ην περ γραφη τ ραγμ τιυ η ε ν Αυτ επ τυγγ νε

10 ΓΨr ZA,.) a) Εvdτητα 1: Bααlκ6q'Εvvoιεg τηq Πληρoφoρrκηg,*i Στηv ποβiiα τηξ iξfλ1ξηξ,τδδ,qυθρ{$πδal fiiiσ- θη* δ].dφδρα:σοσf-μ αisρiθηησ i(rπ"ωζ το Bαβυλο:v1ακd, τo ΕMηvlκo, iδ εωμαtκj, πoυ oλα εl!αv iιiπ.-l,α τrλεoνεκτημα1α, αμα iαi ooβαρd μεlοvεκτηματα oτην ατri1iονιoη μεγcιλιυν αρlθμcυν Kαl στηv εκτdλεoη τ<υν τrρd(εδν ol 1ναη1οi μα5 lνδlκoi αρlθμoi; αφοιi oυμτrληρα'lεηκαν με. τo ψηφιo μηδεν, δημlοιiργηδαν iδ δεκαδιi6 οιjoiημα, πoυ εivαr τo πlδ απoτελεoματlκci γrα i1s ανθριδπlvε5 αν&γκε5. Στo. oιiοτημ"α.αυτd.η,, t.. 1j μασρ'δ.μεfn αεια;iνοξ,lqβ.ωμδr:δ.iαμδφ.a+εiαι,ffi6,+α'υωιiiirο.μiδεit ο αρ1ομξ i23 αwrαiδl1iioε i εiατοwdδα καl 2 δεκdδε6 κα1 3 μovd- θioη τουξ' Γlα τrαρdδεlγμα δε5. 'Eταi κdθε αρlθμrig εiναl dνα dορoloμα τci,οδν μοvαδων, δεκαδ<υv, εκατoντdδιυν κ.λτr. Α5 oη'ι μεrιυθεf ιiτr ol τελευταiοr ε l'vαl δυvαμιl5 του O, γl' αυτci τo οιioημα:απoκαλifiαr δεκαδlκd..,,:-^::,, τnν,επιi'οχlα+δ*.+δ,sξtδδ1t6.ο$ιπηια.δξn]i,ιν*ι:*στ,d}ληλδ,για.iiξ.dff.,s :,παρ'<i η.ομτυ5 αθirdναξ αρrομc55 απd κciπoιο φυο!κci μfοo, iιβdπir τωr, Η/y. Καl αυτdγlατiγrα να 'rαραo-' αυτd vα διασεiεl 10 δrαφoρετrκd5 καταοτdoεrξ, μiα γlα κdοε ψηφiο. Σε μηxαvrκi5 καταοiευdg 1ρηolμoτroιoυνταl ουατηματα oδoντιυr cυv τρoxι6v (τr.1. xrλroμετpητds): Αν ζητηθεl'6μα19 η τrαβcrrαοη ενoζ αβrομοι1 με ηλεκτρov1κd μioa, τοτε το crnαriο6pενo κυκλωμα Θα εxεl τrολιiπλοi.η καταοκευri κα1 αq ηβ 1i6_οiδ(1:Avτr iα:ωη,φιiαηiυττ.{iρrcυv. δλfraαrτλd.:μdσ 'E_δ0 δrαθfτουν <1μω5 δjo δlαφορετrκd5 καταoτdοε1s π.x. 86ρεlο5 και Νdτlo5 πoλο5 εvξ μαγνητη, ανοικτd η κλεloτd κυκλωμα:καt βiβ"l" εivαl ψιυoτd dτl τiτolα μdοα 1ρηoIμoτrοIoιiνταl γtα Την κατασκιυη τιον ΗΛ. Ατrd τo γεγονci5 αυτιi λoιτ16ν τrηγdζεl η ανηi(η τη5 υrοθdτηoη5 γlα τoυ5 ΗΛ του δυαδrκoιi ουoτηματο5 αρiθμηoη5 Τα ψηφr'α τoυ δυαδrκοιj oυoτηματoq εiνα1 διiο, τo O κα1 τo'1, o τρdτro5 τroυ αyηματιζovταr διαδo1iκd ο, δυαδ,κol'αρlθμοi t,'"α α"dλδi;ζ μι iorξ εε*αδ1κοιi5 Δηλαδη μετd τουq μδ'oφη φloυ9 (o καl i l προκεlμενou να αxημαi rοεoυv.o1 δ1ψξφlδr,:μετακrνεfταr το ψηφ(ο 1 κατ6 μiα θεαη αριoτερd καr ατα δiξld τoυ μπαiνoυν oι μονoψηφroι κ.o'i' oι Ξviiκα πραrτoι δυαδlκoi α- ρiθμoiεr,vαr:::,.. 10-δικoc o 7 2-δικ6c ο ο 1 0ο ο Η αξια εvdζ δυαδrκoι1 αρlθμoι1 καoδρ(εταl καi' αvilοiοlxlb με το δεκαδlκο oιiατημα. Mdvο που τιυρα qηiγiα μovdδεq, δεκαδε5, εκατowdδι5 θα f1oυμε μoνdδε5, δυαδεg, τετρdδεg, o;εiο' δ εr"ε,*.;ζ"ρ'ομo5 lοloo f1εl (ατrci δεξlα *Φs κταδε5 κ.rπ. δηlαεη τr5 δυvdμεr5 iδυ z, τ' αρrο-rερd) o μolαδε5, 0 δυciδε5, 16+4:20, 1,τετρdδα, : O οκτdδεg καr 1 δεκαεξdδα. Δηλαδη roo6ταl με ' γoηγ"ρα μ!α καl η αxετlκr].ρ.;", "ρi;μη;;ε5 δεrα εfναl rδlαlτiρα απλη ιο+0=ο,'1 +0:1,1τ-1 :0 καl i κραio6μενo1. Η παρουoγαoη ciμcυ5 τη5 αρlθμητrκη9 τoυ υτroλο'yloτξ, αλλαrν αυoτημriτο:ν (Bδrκ<i, 16δlκo) τroυ ετrioη5 xρηοlμοτroio6viαl οτην πληροφορlκη, iαθιδ5 καl τιυv μιθoδιοv μετατρoτrri5 αρlθμιον απ6 dνα οιiδτη μα οε.αμo ξεφειjγεl ατrd του5 οκoτroιi5 τoυ β1βλιoυ, o, r-ρα εq...ν;',;i;γ;;;r;;;" ".i,

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ

το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ ι Ξ Φ ε εμβρ ι υμπληρι Θηκαν ρ ια απ τη δρυ η τ υ Σωματε υ Τε ικ υ ε Θε αλ ν κη τ π τη υ εια μφο μ οθηκε ω Φ λ ι τ υ Τε ικ υ ε υ Θεο αλ κη Τ γεγ α δε χ ηκε με α ε ρτα τικ διημερ τι και Ν εμβρ υ κατ τ Φ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με δ α ετσ οζ απο το Πρ εδρ Παρελθ Παρ ξλ ετ Τ Τε κ υ ε Θε αλ κ υμ λ ρωσε ρ α α δκ Π ρε α πρ φ ρ τα στ κ τ ρεα Ελλαδα α δα τερα στ υ σ μα τκ ε αρ ε γα τ κατα σ τω Θετκω Ε τ μω α τ Τε λ γ α Τ ε κ υοε Θε αλ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα