Iyres). Ο ι μ ε ν κ ι βω τ ιόσχη μα; έχο υ ν αντηχείο μ ε ορθογων ι κή ή τραπεζο ε ιδ ή πρόσοψ η, ξύλ ινο, ο ι δ ε λε κανοε ιδε ί ς,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Iyres). Ο ι μ ε ν κ ι βω τ ιόσχη μα; έχο υ ν αντηχείο μ ε ορθογων ι κή ή τραπεζο ε ιδ ή πρόσοψ η, ξύλ ινο, ο ι δ ε λε κανοε ιδε ί ς,"

Transcript

1 Οι αρχαίες ελληνικές λύρες Σ τ έλιος Ψαρουδάκ ης Οργονολογικόs ορισμόs λύροs «Λ ύρεο- σ την ο ργανολογία σήμ ε ρα ονομάζουμε τα έγχορδα νυκτά μο υσ ι κά όργανα σ τα ο πο ία το επίπεδο των χο ρδών εί να ι παράλλ η λο προς το ε πίπεδο του η χε ίου - σε αν τίθεση προ ς τι ς «ά ρ π ε ο-, ό που τα δύο επί πεδα είναι κά θετα μ εταξύ τοικ. Διακ ρ ί νο μ ε δύο ε ί δη λυρών : τ κ «κ ι βωτιόσχη μεο- (box-iyrcs) κα ι τκ «λ ε κα νο ε ιδ ε ί ο- (bowl Iyres). Ο ι μ ε ν κ ι βω τ ιόσχη μα; έχο υ ν αντηχείο μ ε ορθογων ι κή ή τραπεζο ε ιδ ή πρόσοψ η, ξύλ ινο, ο ι δ ε λε κανοε ιδε ί ς, αντ η χ είο ημισφα ιρικό ή ελλ ε ι πτικό ( π. χ. κέλυφο ς χερσαία ς χελώνα ς, κέλυφος κολο κύθα ς). Ο ι «το ξωτ έ ο- λύρ ες (χρ ή ση τ ό ξο υ ) αν ή κο υ ν σε άλλ η οικο γέ νε ια ορ γ άνω ν, αυτή των βιoλoειδιl. 1 ν. Δύο π ιίχεις (ίσοι ή άνισο ι στο μή κο ο ) στερεώνονται στο εσωτερ ικό του α ντηχείου (ο τρόπω; στε ρέωση ; πο ικίλ ει) κα ι το όλο σύστη μα αντηχείο -πήχεκ καλύπτετα ι από το ηχείο (δερ μά τινη μ ε μ β ρά νη ή λεπτή ξύλ ινη επ ι φάν ε ια ). Ο ι πήχε κ στο άνω άκ ρο τοικ ενώ νοντα ι μ ε τον ζυ γό, ξύλ ινο, κυλ ινδρ ικό σ τ έλεχος πάνω στο οποίο π ροσ δένο ντα ι οι χορδ ές με τα κο υρδιστήρια. Η άλλη άκρ η των χορδών προσδένετα ι στον χορδοτόνο, μεταλλ ικό ή ξύλι νο στέλεχο ς σ ε σχή μα π ι, το οποίο στερεώνετα ι στο κάτω μ έ ρο ς του αντη χε ίου. Οι παλμοί των χορδών μεταφ έ ρονται στο ηχε ίο μέσω τη; ξύλινης γέφ υρας, η οπο ία βρ ίσκεται ανά μεσα στκ χορδές και το η χε ίο, σχε τικά κοντά στον χορδοτόνο ( ο ρ ισμ ένο; αφ ρ ικα νικ έ τ λύρες δεν δ ιαθέτουν γέφυρα ). Σε ορ ισμένα; λύρε ς, μέσα από έναν ιμάντα σε μορφή βρόγχου δεμένο στη βάση του εξω τερ ικού πήχη, περνά το αριστερό χέρι του μουσικού, από τον καρπό του οποίου, κατ ' αυτόν τον τρόπο, εξαρτάται το ό ργανο. Σ ε αυτό τον τύπο λύρας, το αντηχείο α κου μπά στον αριστερό γοφό του Χυρ ιστή, εξασφαλίζοντας έτσ ι τη ν πλήρη ισορροπία του οργάνου σε κατακόρυφο επίπεδο, σε θέση όρθια ή κεκλ ιμ ένη. Το ό ργανο, αφού κουρδ ι στεί, παίζεται τόσο με πλ ιίκτρο στο δεξ ί χέρ ι, όσο κα ι μ ε τα γυμνά δάχτυλα του α ριστε ρού ( πο ικ ιλ ία τεχνικών, ανάλογα με την μου σι κή παράδοση ). Το πλήκτρο, γ ια να μην χάνετα ι, δένετα ι συνήθως στη βάση του εξωτερικού πήχη με μακ ρ ύ κορδόν ι' Σε ορ ισμένου; σύγχρονοικ αφ ρ ι κ αν ι κοϊκ πολ ιτισμού; η λύ ρα δεν εξαρτάτα ι από το αριστερό χέρ ι μ ε ιμά ντα αλλά ακουμπά στου ς μηρού ς του καθ ή μενου μουσ ικού κ αι πα ί ζεται μ ε τα δάχτυλα κ αι των δύο χεριών, χωρίς πλή κτρο, σαν άρπα (πχ. το obllkaljo τητ Κ ένυα ς ή το IJdolJgo τη ς Ου γκάντα ς). Τα όργανα, ανάλογα μ ε τον μου σικό πολ ιτισμό, δια κ οσμούντα ι με το ν έ να ή τον άλλο τρόπο και κα τασκευά ζο νται σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα μ ε τη ν χρ ήση και το επιθ υ μη τό τονι κό ύψο ο, ΤΕΧΝΕ Σ & lίjλμμλίά SR9

2 Οι λύρεs Tns αρχαίαs Εγγύs Ανατολήs Λύ ρεο κι βωτιόσχημες, ξύλ ινες, μαρτυρούνται στους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας ( σου με ρ ικόξ, βαβυλωνιακός, ακκα δ ικό ς, ασσυριακ ός ) από την αρχή της 3ης π- Χ. χιλιετίας. Ε ίνα ι ό ργανα μεγάλων διαστάσεων, επ ιδαπέδ ια ή φ ορητά, πολύχορδα, με κουρδιστήρια στη μορφή μικρών ράβδων εφαπτ όμ ενων στον ζυγ ό, ανισομήκ εις βραχίον ες, πρ ο οριζόμ ενα να συνοδεύουν τις ε κδ η λώσε ι ς λατρ είας, γι ' αυτό και διακοσμημ ένα μ ε πολύτιμα μ έταλλα, λίθους και πλ α στι κέ ς μορφές ζώων. Μικρ ότερα; παραλλαγ ές μαρτυρούνται επ ί ση ς. Λύρες διαθ έτει και όλη η υπόλοιπη αρχαία Εγ γ ύ τ; Ανατολή, από την Ανατολία (Χιττίτ ες) και την Σ υ ρ ο π αλα ιστ ίνη (Φοίνικες, Ε β ρ α ί οι, Φιλισταίοι κ.ά. ) ως την φαραωνική Αίγυπτο ( Νέ ο Βασίλ ειο κ. ε., 1550 π.χ. κ. ε.). Πρωτότυπα δείγματα λυρών από τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο έ χο υ ν διασωθ εί και φυλάσσονται στα μουσεία του Καϊρου, του Βερολίνου και αλλού. Οι λύρεs του ελλαδικού χώρου: Εισαγωγικά Σ το ν πρωτοκυκλαδικ ό μουσικό πολιτισμό ( π π.χ ) μαρτυρ ούνται μόνον έν α ε ί δ ο ς τριγωνικής, δίχως στύ λο, ά ρ π α ς, έ ν α ε ί δ ο ς διπλ ού αυλού και η σύριγγα. Λύρα δ εν μαρτυρ είται. Ε ικ. Α Ι. Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο. Σφραγίδα από την Κνωσό. Παλαιοανακτορικό, Π.Χ. Απε ικόνιση οκτάσχη μης λύρας (Maas & Snyde r 1989, 17, εικ. 2d). Εικ. Α2. Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο ΜΗ 396. Τοιχογραφημ έν η σαρκοφάγοτ; από την Αγία Τριάδα. Μετανακτορικό, π.χ. Λυρ ιστήκ σε λατρευτική πράξη ( Α νδ ρ ί κ ο υ κ.ά, 2003,114, ε ι κ. 13). Στον μινωικό μ ου σικ ό π ολιτισμό ( π.χ ), η ύπαρξη της «ο κτ ά σχη μ η ι;» λύρας τ εκμηριών εται ε ι κ ο νογ ραφ ικά από την παλαιοανακτορική εποχή, Π.Χ. (Ε ι κ. ΑΙ ), έω ς τα μετανακτορικά χρ όνια, π.χ. (Ε ι κ. Α2). Χα ρακ τ η ρ ιστικά της, το μεγάλο τη ς μ έγεθος και ο ι πήχεις της, στη μορφή λαιμών και κεφα λιών υδρόβιου πουλιού. Φ έρει επ τά χορδ ές. Δ εν ε ί ν αι ακόμη β έβαιο, λόγω του υπερβολικά χαμηλού αντηχείου 590 ΣΤ Η Μ ΑΚ Ε ΔΟ ΝΙ Α Α ΠΟ ΊΌ Ν 70 αι. π.χ. Ε ΩΣ ΤιI Ν ΎΣΤΕ Ρ Η Α Ι'Χ Α ΙΟ Τ ΗΤΑ

3 Ε ι κ. Α 3. Ηράκλ ειο. Αρχαιολογ ικό Μουσείο. Σφραγίδα από την Κνωσό. Ν εοανακτορικό, π.χ. Γυναίκα μ ε λ ύ ρα ( ; ) (συγγραφ έαο σχέδιο : Aign 1963,41, Abb.12). τ ης, α ν θα π ρ έπ ει να την κατατά ξ ομε στ κ κιβωτι όσχημες λύρ ε ς. Η μία, μο ναδική, μαρτυρία γ ια τη ν ύ π α ρξη τη ς μικ ρότερη ; «π εταλο ε ιδού ο» κιβωτιόσχημη ς λύρας στ η μινωική Κρήτη (Ε ικ. Α3) έχε ι σο βαρά αμφ ισβητ ηθεί. Μ ια «ασύμμ ετ ρ η» λύρα, ανατολ ικής μορφήκ, μ ε σπ είρ ει; στις απολή ξει ς του ζυγού ( κ ι βω τ ιόσχη μ η.), ε ικον ίζεται σε θ η ραϊκή το ιχογραφ ία (Ε ικ. Α4). Ε ι κ. Α4. Αθήνα, Ε θ ν ικό Αρχαιολογ ικό Μουσείο. Τοιχογραφ ία από τ η Θ ήρα, Ακ ρωτήρ ι, Ξ εστή 3, Δω μάτιο 4. Υστεροκυκλαδικό, πχ. Πίθηκοι λυριστ έτ και ξιφομάχοι (Doumas 1992, fig. 95). ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡ Α Μ ΜΑΤΑ 59 \

4 Εικ. Α5. Χώρα Τριφυλίακ, Αρχαιολο γικό Μουσείο. Τοιχογραφία από την Π ύλ ο, Ανάκτορο, Αίθουσα του Θρόνου. Υστεροελλαδικό 111 β. 130ς αι. Π.Χ. Μουσικός με οκτάσχημη λύρα (You nger εξώφυλλο σχέδιο). Στο μυκηναϊκό ( αχαϊκό) μουσικό πολιτισμό ( π.χ. ), τόσο η ( μ ι νω ικ ή) οκ τάσχη μη (Ε ικ. Α5) όσο και η π εταλο ειδή; τ εκμηριών ονται σαφώκ, τ όσο στον ελλ αδ ι κ ό χώρο (Εικ. Α 6 ) ό σ ο και την Κύπρ ο (Ε ι κ. Α 7 ). Οι μυκη ναϊκ έτ λύρ εο φα ίν εται, και αυ τ έο, να έφε ραν επτά χορδ ές (Ε ι κ. Α6). Εικ. Α6. Ορειχάλκινο έλασ μα από το Αμύκλαιον της Σπάρτητ, Ιερό Απόλλωνος. Υστεροελλαδικό 111, Π.Χ. Μικρογραφία πεταλοειδούς λύρας (Υounger 1998, plate 23.1). Εικ. Α 7. Λευκωσία, Κυπριακό Μουσείο. Κάλαθος από την Παλαίπαφο, Τάφος 9. Αριθμ. 7. Υστεροκυπρ ιακό 11 1 γ, π Π.Χ. Άνδρας με πεταλοε ιδή λύρα (Brand 2000, 51, Abb. 4). 592 ΣΤ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ί ο αι. Π.Χ. ΕΩΣ ΊΊΙΝ ΎΣΤΕΙ'Η ΑΙ'ΧΑ ΙΟΊΉΙΆ

5 Εικ. Α 8. Θήβα, Αρχαιολογ ικό Μουσείο ΜΘ Πινακίδα Γραμμικής Β από την Θήβα. Υστεροελλαδικό, Ι ΙΙ β 2, π.χ. Αναγραφή της λ έξης λυριστα ί ( ru-ra-ta-e) ( Α νδρ ίκου Κ.ά 2003, 121, ε ι κ. 19). Μετά την εγκατάστασ η του δωρ ικού ελλην ικού φύλλου στον ηπ ε ιρω τικό και νησ ιωτικό ελλαδ ικό χώρο (π π.χ.), στοικ «Σκο τ ε ι νο ύ τ Α ιώνεο - και τ η γεωμετρ ική περίοδο ( π.χ), η πεταλοειδ ή; μορφή κυ ρια ρχεί στην ε ικονογραφία της λύρας (δυσ- και τρισδιάστατη) της η π ει ρωτική ; Ελλάδας, Κ ρ ήτητ, νη σιώ ν Α ιγαίου και Κύπρου (Ε ικ. ΠΙ, Π2), εμφανίζονταιό μωτ, περί το 700 π.χ; κ αι δύο νέα είδ η : η χέλυς, λύρα με κέλυ φοο χελώνας γ ια αντηχείο (Ε ικ. Χ Ι, Χ2 οι πρώτα; μ α ρ τυ ρ ί ε ο ) και η κ ιθάρα, μ εγ αλ ό σωμη, ξύ λ ιν η λύρ α μ ε τραπε ζοε ιδή πρόσοψ η και βαθύ αντ ηχείο (Ε ικ. ΚΙ η πρώτ η μαρτυρία). Στην αρχαϊκ ή εποχή, κ αι περ ί το 600 π.χ, κά ν ει την εμφάν ισή του στ η σωζόμενη γραμματεία η βάρμος (Αλκαίοτ) ή βάρβιτος (Σαπφώ), την οποία μ ε απόλυτ η σχε δόν βεβαιότητα ταυτίζουμε με έναν τύπο λύραο που εμφανίζεται στην ε ικονογραφία λίγο αργότερα, περί το 520 π.χ., παρόμοιο με την χέλυ, μ ε κ έλυφος χελώνας για αντηχείο αλλά πήχεκ και χορδέτ κατά πολύ μακρύτερα (Εικ. Β 1, αριστερά). Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν η π εταλο ειδή; λύρα θα υποστεί ορισμ ένα; μορφολογικέτ αλλαγές κατά την κλασική εποχή- η κιθάρα θα μ ετ εξελιχθ εί και αυτή μορφολογικά, ιδίωο κατά την ελληνιστική εποχή - η χέλυς θα παραμείνει, λίγο -πολύ, στην αρχαϊκή της μορφή σε όλη τη διάρκεια της ζωήτ; τηο η βάρβ ιτοτ, μετά από μια περίοδο λαμπρή; σταδιοδρομίατ στην αρχαϊκή Λ έσβο και τα κλασικά αθηναϊκά συμπόσια, θα εκλείψει από το οργανολογικό στ ερέωμα. Ας δούμε τκ λύρες αυτέο στκ μορφολογ ικέτ τοικ λεπτομέρειεο.' ΊΈΧ Ν Ε Σ & ΓΙ 'ΑΜΜ Α ΊΆ 593

6 Η πεταλοε ιδής λύρα Ε ι κ. ΓΙ 1. Η ρ άκλε ιο, Αρχαιολογικό Μουσείο ΜΗ Ορειχάλκινο αγαλ ματίδιο. Γεωμετρ ι κό. 700 π.χ, Άνδρα κ μ ε πεταλοε ιδ ή λύρα (Ανδρί κου κ. ά 2003, 156, εικ. 47). Ε ι κ. Γ1 2. Δρ έ σδη, Staatliche Kun stsamn11ungen Β οιωτικόκ κάνθαρ οο. Γεωμ ετρικό. Μ ου σικ ότ μ ε πεταλο ειδή λύ ρα και χορ εύτρι ε ο (Maas & Snyde r ε ικ. 11). Η πεταλοειδή; λύρα χαρακτηρίζεται από το καμπύλο π ερίγραμμα του αντηχείου τηο, που θυμίζει πέταλο ή μηνίσκο (Εικ. ΠΙ, Π2). Το αντηχείο ήταν αναμφίβολα ξύλινο, μ ε τκ δύο όψεκ του, εμπρόο και πίσω, επίπεδεο, έν α «κο υ τ ί» π εταλοειδούς σχήματος, εξ ου και η ταξ ινό μηση σ ή μερα του οργάνου στις κ ιβωτιόσχη μες λύρες (Ε ικ. Π6). 2 Το ηχείο, λο ιπόν, θα ήταν ασφαλώς μια λεπτή ξύλινη επιφά νεια. Στην ε ι κ ο ν ο γ ρ αφ ί α (τόσο τ ην δυσ - όσο και την τρ ισδ ιάστατ η) το ύψοι; του αντ ηχείου πο ικίλλει, από λεπτό τόξο (Εικ. Π2), σε αβαθή μηνίσκο, σε ημικύκλιο (Εικ. ΠΙ). Η ποικιλία αυτή δημιουργεί το ε ύ λ ο γ ο ερώτημα αν υπήρχαν στην πραγματικότητα όργανα με τόσο μ εγάλ ες διαφορές στο ύψοι; του αντηχείου. Λαμβάνονται; υπόψη, πάντως, τις ανατολικές απεικονίσ εις της πεταλο ε ιδούς λύρας και τις μεταγενέστ ερα; ελλ η ν ικ έ ς (Εικ. Π3, Π 5, Π6 ) και ε τ ρ ο υ σκ ι κέ ο, αλλά και το γεγονός ότι το μ εγάλο μέγεθος αντηχείου συντελ εί, γ ενικώς, στην καλύτερη ακουστότητα του οργάνου, κλί - Ε ι κ. Γ13. Οξφόρδ η, Ashn10lean Μιι ε ευτυ (266). Α τ τι κ ή λευκ ο ύ β άθ οικ λήκυθοο. Κλα σικ ό. Γυναίκα μ ε π εταλ ο ειδή λύρα (Maas & Snydc r 1989, 158, ε ι κ. 5). 594 ΠΉ ΜΑΚ Ε ΔΟΝΙ Α ΑΠΟ ΊΌΝ Ί ο αι. π. Χ. EΩ~ ΊΊΙΝ ΎΣΤΕ Ρ ΙΙ ΑΙ'ΧΑΙΟ ΤΙΙΤ Α

7 Ε ικ Εο ικίο η. British Μιι εειιιη Ε 185. Ε ρυ θ ρό μ ο ρ φ η υδρ ία από τη ν Capua. Κλα σικ ό, π πχ. Λ επτομ έρ εια : π εταλο ειδής λύρα. ( Γ ι ά ν ν ο υ κ.ά. Ι 998, 70, ε ι κ. 66) >: Ι Ε ι κ. Π 5. Paris, Louvrc. Κ ύλι ξ λ ευκο ύ βάθοικ απ ό τη ν Ε ρέ τρ ι α. Κλα σικ ό, 460 πχ. Μ ούσα μ ε π εταλο ειδή λύρα. (Ιστορία τη ς Α ρχαίας Ελλ ά δα ς, Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ 6:230). νουμ ε προτ; το συμπ έρασμα ότι το ημικυκλικ ό ( ή σχεδόν η μ ι κυ κλι κ ό ) θα πρέπε ι να ή τ α ν το πραγματικό σχή μα του αντηχείου. Το «π έ τ αλ ο» του αντηχείου συνεχιζόταν προτ; τα πάνω μ ε ευθείς πήχεκ, ο ι οποίοι στα άνω άκρα τους συνδέονταν μεταξύ τοικ με τον ζυγό, ξύλινο ασφαλώς, πάνω στον οποίο προσδένονταν οι χορδές με τη βοή θε ια των κουρδιστηρ ιών. Όπως και οι υπόλοιπα; λύρες, δ ιέθεταν χορδές, χορδο τόνο στο κάτω, κεντρ ικό άκρο του η χε ίου, για την πρόσδεσ η των χορδών (Ε ικ. Π 1, Π4, Π 5 ). Αν κ αι απουσ ιάζουν από τη γ εωμ ετρική ε ικονογραφία, το όργανο θα είχε, ασφαλώς, τόσο γέφυρα, γ ια να μεταφέρε ι τοικ παλ μού; των χορδών στο η χε ίο (Ε ικ. Π4, Π5, Π6), όσο και ιμάντα για την εξάρτησή του από το χέρ ι του μουσικού. ' Ο αριθμόο των χορδών της γεωμετρ ικής πεταλο ειδούς λύρας αποτελ εί μουσικολογικό ζήτημα. Η εμμονή των αγγ ειογράφω ν στκ τέσσερκ ( σχε δ ό ν πάντα ) χορδές, σε αντίθεση με τκ προγενέστερα; μινωικές και μυκη ναϊκές αλλά και μεταγενέστερες αρχαϊκές επτά, έχει οδηγήσ ει ορισμένους μελετητές στην υπόθεση ότι στα γεω μ ετρικά χρόν ια ( << έξοδος» από τοικ «Σκο τ ε ι νο ύ ο Α ιώνετ;») ο ι λύρες είχαν όντως περιορ ισμένο αρ ιθμό χορδών : ο ι μουσ ικοί ε ί χα ν στ η δ ιάθεσή τοικ, π ιστεύουν, τέσσερκ μ ό ν ο χορδές, άρα κ αι τέσσερκ μ ό ν ο φθόγ γοικ. Τ η θέση τοικ αυτ ή στηρ ίζουν, πέραν τ ητ; εικονογ ραφ ίας, και μ ε μ ετα γ ε ν έστ ε ρ ε ς γ ραμματ εια κ έ ς αναφο ρέτ; στην πρώ ιμ η ελληνική μουσική, σύμφωνα μ ε τκ οποίεκ, αφενός ο Τέρπανδροκ ( 70ς αι. π.χ.) αύξ ησε τκ χορδές τ ης λύρας σε επτά ( Ψευδα ρ ιστο τ έλ η ς, Φ υσικά Προβλήματα 19.32), αφετέρου ο πρώιμοι; αυλός είχε μόνο τέσσερκ οπ έτ; ( Π ολυ δε ύκ η ς, Ονομαστικόν 4.80). Άλλο ι μελετητ ές, μη δίδονται; βάση στκ μαρτυρία; αυτ έκ, πιστεύουν ότι και οι γεωμ ετρικές λύρ ες διέθεταν επ τά χορδ ές, την πλήρη, δηλαδή, επ τάχο ρδ η κλίμακα. Η πεταλοειδή; λύρα πιστεύουμε ότι ήταν η ομηρ ική φόρμιγξ, το όργανο με το οποίο συνόδευαν το τρα γούδι τοικ οι αοιδοί των μυκηναϊκών ανακτ όρων, μεταξύ αυτών και οι κατονομαζόμενοι ή απλώς αναφερόμενοι ΤΕΧΝ Ε Σ & ΓΙ' ΑΜΜ ΑΤΑ 595

8 στα έπ η: ο θείος, αύτοδίδακτος Φ ή μιος στο παλά τι του Οδυσσ έα στ ην Ι θ άκη, " ο θείος, έρ ίερ ο ς, περίκλυτος, τεημ ένος, ηρως Δ η μόδοκος στο π αλάτι του Αλ κ ινόου στο υς Φα ίακετ. " ο αθ ε όφ ο β ο ς Θά μυρκ, " ο ανώνυ μος άοιδός στο παλ άτι του Μενελάου στ η Σπάρτ η, " και έτερος ανώνυ μοι; άο ιδός στο παλάτι του Αγα μέ μνονα στις Μυκήνεκ. " Είναι συχνές οι αναφορές στη φόρμ ιγγα στα δύο έπ η: περ ιγράφετα ι ως γλαφυρή (κοίλ η), " δα ιδαλ έ η (περίτεχν η)!" και περικαλλής (πανέμορφ η),!1 ο ή χο ς της είναι λιγύς ( καθαρόοϊ'? και δ η μιουρ γε ί τη ν αίσθησ η της ίωής ( πνο ήτ, ρο ής).1 3 Γ ια πρώ τ η φ ο ρ ά στην ελλ ην ι κή γραμματεία συναντού με τι ς λέξεις ζυγόν (Ιλιάδα Ι )14 κα ι κόλλοψ (δερ μάτινο κουρδ ιστήρ ι της φόρμιγγαο Οδύσσεια φ Ο).! 5 Κατά πάσαν π ιθανότ ητα, η ο μ ηρ ική κίθαρις δεν ήταν άλλο από την φόρμιγγα είδος λύρας, παρόλ η την συγγένε ια της λ έ ξη ς μ ε την μεταγ ενέ στερη λέξη κιθάρα, η οποία ασφαλώς αναφερόταν σε συγκεκριμένο όργανο. Κατ' άλλους, η λέξη κίθαρις έ χε ι την ένν οι α του «π α ί ζω την φόρμιγγα», της «τέχν η ς του κιθαρίζειν», καθόσον τα ρ ή ματα φορμίζω και κιθαρίζω χρ ησ ιμοποιούνται χ ιαστί: κίθαριν... ο φορμίζω ν (Οδύσσεια α 155), φόρμ ιγγα... κιθάριζε (Ιλιάδα Σ 576). Είναι αξιοπερίεργο το Ε ι κ, Π6. Par is, Louvr e 482 Λευκή κύλ ι ξ. Κλασικ ό, π Χ. Γυ ναί κα ότι η λέξη λύρα δεν απαντά στα ομ ηρικά έπ η, καθό ή Μ ούσα μ ε πεταλο ειδή λύρα. ( Γ ιάννο υ κ. ά. 1998, 65, ε ικ. 57). σον σε μυκηναϊκή, θηβαϊκή πινακίδα του Π.Χ. αναγράφεται η λέξη λυρισταί (ru ra-ta-e) σε Γραμμική Β (Εικ. Α8). Η λέξη λύρα κάνει τ ην πρώτ η γραμ ματειακή της εμφάν ιση στην λυρική ποίηση της αρχαϊκής εποχήτ." Α ν, λοιπόν, η ομηρική φόρμιγξ ήταν π εταλοειδή; λύρα, τότε θα πρ έπ ει να ε ίχε επτά χορδές, εφόσον, όπως ήδ η ελέχθη, στην εποχή του χαλκού οι λύρες ήσαν 7 - χο ρ δ ε ς (μινωικέο, μυκηναϊκές). Το ζήτημα ε ί ν αι: οι φόρμιγγες των μ υκη να ίω ν αο ιδών ήσαν 7 -χορδες και η γεω μετρ ική πεταλοε ιδή; λύρα -φόρμιγξ τ ης εποχής του Ο μήρου (μάλλον π.χ.) 4 -χορδη ; Οι αο ιδοί λοιπόν των μυκηναίων ανάκτων ε ίχα ν στ η δ ιάθεσή τους ένα 7- χο ρδο όργανο και ο γεωμετρικός Όμηρος ένα 4 -χορδο; Η Ιλιάδα λοιπόν (και η Οδύσσεια ενδεχομένως ) τραγουδήθ ηκ ε σε τέσσερ ις μόνον φθόγγους, όπως υποστηρίζουν ορισμ ένοι μελ ετ η τ έα '? Η μελωδία, λοιπόν, των ομηρ ικών επών, ήταν τόσο πιο πολύ περιορισμένη (4 -χορδο) από εκείνη των μυκηναϊκών ( 7 -χορδο), τα οποία θεωρούντα ι πρό γονοι των ομηρικών; Όπως ήδη τονίστηκ ε, το θέμα αποτελεί μουσικολογικ ό ζήτημα. Η πεταλο ειδή; λύρα θα συνεχίσει την πορεία της στο μ έλλον. Τη συναντούμε στην αρχαϊκή και την κλα ΣΤ Η Μ ΑΚ Ε ΔΟ ΝΙ Α Α ΙΙΟ ΊΌ Ν 70 οι. π.χ, ΕΩΣ ΤΗ Ν γσ Τ ΕI'Η Α ΡΧΑ ΙΟ ΤΗΤ Α

9 σική εποχή, στα χέρια, τώρα πλέο ν, γυναικών και νεαρών αγοριών. Διαφέρει από τη γεωμετρική και παλαιότερη πεταλοειδή στουκ πήχεκ- τώρα, οι πήχεκ του οργάνου χωρίζονται σε δύο μέρη (Εικ. Π3, Π4, Π5, Π6): τοικ «κάτω» πήχεκ, προφανώο τμήματα του αντηχείου και ωτ; εκ τούτου κοίλα, και του; «άνω» πήχεκ, οι οποίοι είναι μεν, κατά πάσαν πιθανότητα, έν θ ετ ο ι στοικ κάτω, δεν βρίσκονται όμωτ; στην ίδια ευθεία με αυτούι; αλλά κάπωο εσωτερικότερα. Ασφαλώς είναι συμπαγεκ.! " Ο λόγος της ένθεση; των άνω βραχιόνων δεν είναι γνωστόο ίσωτ; να εξυπηρετούσε την ακουστότητα του οργάνου ή απλώτ; να θεωρήθηκε κομψότερη αυτή η μορφή. Έχει προταθεί η άποψη ότι οι άνω βραχίονες στκ πεταλοειδείς λύρετ; με είσθεση ήσαν κινητοί, συνδεόμ ε νοι με τοικ κάτω με ένα είδοτ «μεντεσέ», ούτωι; ώστε οι άνω να παλινδρομούν μέσα - έξω γύρω από άξονα κάθετο στοικ άνω πήχε«; στο σημείο επαφήο τοικ με τοικ κάτω, και, ωτ; εκ τούτου, να είναι εφικτή η παραγωγή περισ σότερων από έναν φθόγγων από τκ υπάρχουσα; χορδέο.'? Η θεωρία αυτή, μετά τκ πρόσφατει; μελέτει; στη μεγά λη, τραπεζοειδή κιθάρα (βλ. παρακάτω), ελέγχεται ωτ; αβάσιμη. Ασφαλώο, οι πήχεκ τηο π εταλοειδούς ήσαν στα θεροί, όπωο σε όλεο τκ υπόλοιπα; λύρεο, Η κλασική πεταλοειδή; με τοικ ένθετου; άνω πήχεκ διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν συναντούμε σ ε άλλες λύρεο έ χε ι πάνω στο ηχείο τητ; επιζωγραφισμένα μάτια με φρύδια (Εικ. Π4, Π6). Έχει εκφραστεί η άποψη ότι εν δ ε χο μ έ νως οι κόρετ; των ματιών να ήσαν τρυπημένεο, λειτουργώντας κατ ' αυτό τον τρόπο ωτ; πόροι διαφυγήτ; του ήχου από το εσωτερικό του αντηχείου προς το περιβάλλον. Ελλείψει όμωο σχετικών μαρτυ ριών, αλλά και από το γεγονότ ότι ούτε οι μεγάλεο, με επίπεδη βάση κιθάρα; ούτε οι χέλυες ή βάρβιτοι δεν διέ θεταν ακουστικού; πόρουκ, θα πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε άτρητα τα ζωγραφιστά μάτια, τα οποία, το πιθανότερο, ε ίχα ν συμβολικό χαρακτήρα. Ι" Η χέλυς Σε αττική γ εωμετρική υδρία του 80υ Π.Χ. αιώνα (Εικ. Χι) και σε πρωτοαττική υδρία των αρχών του 70υ Π.Χ. αιώνα ( Εικ. Χ2) εμφανίζεται ένα είδοτ λύραο διαφορετικό από τα προγενέστερα. Έχει στρογγυλό αντηχείο και πήχεκ ευθεία και αποκλίνοντες. Πολύ γρήγορα, ήδη στον 70 αιώνα Π.Χ. (Εικ. Χ3: πρώτη μαρτυρία καμπύλων πήχεων), οι πήχεκ θα πάρουν την τελική, καμπύλη μορφή τοικ." Ασφαλώς πρόκειται για ένα είδοο λεκανοειδούς λύραο, την χέλυ τητ; γραμματείαο. Ρ Ε ι κ. ΧΙ. Cambridge, Mu seum ofclassical Archaeo logy 72. Ατ τική υδ ρία. Γεωμ ετρικ ό. Ά νδρα ι; μ ε χέλυ κ αι χορ εύ τριε ι; (Wegner 1968, Tafel υ 11 b). Τ ΕΧΝ ΕΣ & ΙΊ'ΑΜ Μ ΑΤ Α 597

10 Ε ικ. Χ2. Αθήνα, Εθν ικό Αρχαιολογικό Μουσείο Υδρία από τον Ανάλατο. Π ρ ωτ οαττικό, αρχέτ; 7 0 υ α ι. π.χ. Άνδρακ μ ε χ έλ υ και μι κ τ ό ς χορός (φωτ. : συ γγ ρα φέαο), 598 ΣΤ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ί ο αι. π.χ. ΕΩΣ Τι IΝ ΥΣΤΕ Ι' ΙΙ Α Ι'ΧΑ ΙΟΤ ΙΙ ΊΆ

11 / Εικ. Χ3. Σ πά ρ τ η. Μολύβδινη μικρογραφία χέλυος από το Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος. Αρχαϊκ ό. Ί ος π.χ, (Maas & Snydcr ι εικ. l3b). Εικ. Χ4. Νέα Υόρκη. TllC Μοιωροίίιειι Μιιεσιιηι of Art Κορινθιακό μελα νόμορφο πινάκιο. Αρχαϊκό. πρώιμος 60ς αι. π.χ. Ποιητή ; σε νεκρική κλίνη- χέλυς (Maas & Snyd cr ε ι κ. 14e). Εικ. Χ 5. Μ όναχο. Staatliche AntikensanlIlllungen und Glyptothek Αττική μ ελανόμορφη κύλιξ. Αρ χαϊκ ό. πρώιμοι; 60ς αι. π.χ. Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο - χέλυς (Maas & Snyti er εικ. 12). ΤΕΧΝΗ & Ι'Ι'ΑΜΜ ΑΤ Α 599

12 Εικ. Χ6. Δελφοί, Αρχαιολογικό Μουσείο ΜΔ Αττική λευκή λήκυθος. Κλασικό, π.χ. Απόλλων με χέλυ (T hc Il1clis 1984, εξώφυλλο). 600 ΣΤ Η ΜΑΚΙόΔΟΝIΑ ΑΙΙΟ ΤΟΝ Ί ο α ι. π.χ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕ Ι' ΙΙ Α Ι'ΧΑ ΙΟΤΗΤΛ

13 Ε ικ. Χ 7. Fircnzc, 128 (7. Β 2 9). Ατ τι κό ερυθρ όμ ορφο θρ αύσ μα αγγ ε ίου. Κλα σι κό. Δ ύ ο ν εαροί μ ε χέλυ ες. (Maas & Snyde r 1989, 11 Ι, ε ι κ. 26). Ε ι κ. Χ8. Ν σ ιν York, The Metropolitan Μιι ε ε ιιιιι ογ Art Α ττ ικός ερυθρό μορφοτ α μφορ έας. Κλασικό. Απόλλω ν με χέλ υ και Ά ρ τε μ κ, (Maas & Snyde r 1989, Ι 12, ε ι κ. 30). Η χέλυς δ εν φαίν εται να άλλ α ξ ε μορφή κατά τη διάρκ εια της ζωή; της. Διατήρησ ε τ ο κ έλυφ οκ της χερσαί ατ; χελώνα ς για αντη χεί ο. Ρ Μ ετά την αφαίρεση του σώματο ι; του ζώου, 2 4 απομακρύνονταν ο ι πλά κε τ του στ έρ νο υ του οστ ράκου. Ρ Σ το εσω τε ρ ικό του κελύφοικ προσαρμόζονταν οι ξύλι νοι πήχεις, 26 κατάλληλα καμπυλωμ έ ν οι, προφ ανώ ι; στη φωτιά. Απ ό τα σωζό μεν α κ ελύφη -αντηχεία χέλυων, συνάγ εται ό τι υπήρχα ν τ ουλάχιστον δύο τρ όποι πρ οσαρμογή; των πήχεων στο κ έλυφοο 1. με σιδερ ένια καρφιά, τα οποία διαπ ερνούσαν το κέλυφοτ; από έ ξω πρ όκ τα μ έσα και εμπήγονταν στο υ τ πήχεκ κατά μήκοι; του δ ιαμήκοικ άξονά τους 2 7 και 2. με απλή έ ν θ ε ση των κάτω άκρων των πήχεων σ ε οπ έο - κθύλακετ;», σχετικά μεγάλες σε διάμετρο, ανοιγμένες στο κέλυφοτ. " Κατά πάσα πιθανότητα γινόταν περαιτέρω στε ρέωσ η των πήχεων μέσα στο κέλυφοο. " δεν είναι ό μω ο σίγουρο μ ε ποιον τρ όπ ο γι ν όταν αυτή. Το σύστημα κέλυφοτ -πήχεκ; καλυπτόταν με τεντωμένο, κατεργασμένο δέρμα βοδιού. Ψ Το δέρμα διπλωνόταν πά νω στ η ν κυρτή επ ιφά νε ια του οστ ράκο υ και στερεωνόταν στο κέλυφοτ είτ ε μ ε μικρά, μεταλλικά «π ρ ι τσ ί ν ι α»!' ε ί τε, εν δε χο μέ νως, μ ε κ ο ρδ ό νι που περνούσε μέσα από το αναδιπλωμ ένο δ έρμα και δ ένονταν σφιχτά μεταξύ τοικ οι δύο του άκρ εο (ό π ωτ; σε πολλά σημ ερινά τύμπανα). Οι κορυφ έτ των κυλινδρικών πήχεων λε ιαίνονταν εμπρότ και πίσω, έτσ ι ώστε να αποκτήσουν ορθογών ια διατομή, μ έχρκ εν ό τ, συγκεκριμ ένου ύψο υ τ. " Οι λειασμ ένοι πήχεκ; περνούσαν ακολούθως μέσα από αντίστοιχες ο π έ ο σε άλλο, ίσιο, κυλινδρικό ξύλ ο, το ο π ο ί ο «έ ζ ευ ε» τοικ δύο πήχεκ; -ε ξ ου και το όνομά του, ζυυός- και ισορ ροπο ύσε στο «σκ αλο πάτι», π ου δ η μιο υρ γ ο ύ σε η λ είανση. Στο κατώτ ερο σημ είο το υ οστ ράκο υ τοποθετούνταν ο χορδοτό νο ο, ε ξά ρ τ η μα μεταλλικό σε σχήμα πι, στο ο π ο ί ο δ ένοντα ν οι χορδ έο, Τ α ά κ ρ α τ ου χορδοτόνου λυγ ίζο νταν έ τ σ ι ώστ ε να ε ι σχω ρ ο ύν στο κ έλυφ οο απ ό την κυρτή πλ ευρά, μέσα σ ε οπ έι; ε ι δ ικά ανοιγμ ένα; για τον σκοπό. Ρ ΊΈΧ Ν Ε Σ & Ι'Ρ ΑΜΜΑΊΆ 60 1

14 .~, Ε ικ. ΧΙΟ. Λονδίνο, British Museum GR Δεξιός πήχυς κα ι ζυγός τ ης χέλυος τ ης Συλλογής Elgin (χορδές κα ι κέλυφος σύγχρονα ). Από την Αττ ική, 50ς ή 40ς α ι. Π.Χ. (φωτ.: συγγραφ έας). Εικ. Χ 11. Lecce, Όστρακο -αντ ηχε ίο κα ι χο ρδοτόνος χέλυος. Κλασ ικό (Sclli rinzi 1961,1 5, fig. 2 π ά ν ω ). Εικ. Χ 12. Αθήνα, Β ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Κ έλυφος -αντηχείο χέ λ υ ο ς από το Ν εκροταφείο της Αχαρνικής Πύλης, Τάφος 109. Κλασικό ( φ ω τ. : συγγραφέας). Εικ. Χ13. Σχέδιο ανακατασκευής χέλυος. Πρ όταση Φάκλαρη ( Φ ά κλ α ρ η ς 1977, σχέδ. 10 α -β ). Εικ. Χ 14. Σχέδιο ανακατασκευής χέλυος Αχαρνικής Πύλης Αθηνών. Πρόταση Ψαρουδάκη (Psaroudakes 2006, fig. 25, υπό δημοσίευση). 602 ΣΤ Η ΜΑΚF.ΔΟΝΙΑ ΑΙΙΟ ΤΟΝ 70 οι. π.χ. εωσ ΤΗΝ ΥΣτε ι' Ι Ι ΑΙ'ΧΑΙΟΊΊ ΙΊΆ

15 Οι χορδές κατασκευάζονταν από έντ ερο αιγοπροβάτου. " Τα «μυστικά» των αρχαίων χσρδσπσιών και χσρ δσστρόφων δεν ματ; είναι γνωστά. Γνωρίζουμε μόνον ότι υπήρχαν διαφορετικά «π άχη» χορδών, ανάλογα με τον αριθμό «λο υ ρ ίδω ν» υλικού (κώλα) που συνενώνονταν, και διάφοροι; βαθμότ; συστροφήι; του υλικού (πόσετ; σπεί ρετ; ανά μονάδα μήκουο). " Καλύτερο ήχο παρήγαν οι λείες χορδές, όπου οι ενώσεκ (συμβσλαί) των μεμονωμέ νων ινών δεν διακρίνονταν, αυτέο που δεν παρουσίαζαν διακυμάνσεκ στο πάχοο και είχαν ομοιόμορφη συστρο φή" Οι άνω άκρεο των χορδών, πλεγμένα; σε κομμάτια δέρματοο.? τυλίγονταν γύρω από τον ζυγό πολλές φορέο, έωτ ότου δημιουργηθεί ένατ; κόμβοκ (Εικ. Χ4, Χ5, Χ7). Η τάση των χορδών πίεζε τοικ κόμβου; πάνω στον ζυγό, εμποδίζονται; την ολίσθησή τοικ, και ωτ; εκ τούτου, την χαλάρωση των χορδών. Συχνά, μικροί μοχλοί δια περνούσαν τοικ κόμβοικ (Εικ. Χ6), για να διευκολύνεται, προφανώο, το κούρδισμα. " Οι δονήσεκ των χορδών μεταδίδονταν στο δέρμα -ηχείο μ έσω μιας ξύλινης γέφυραο τοποθετημ ένη; ανά μεσα στκ; χορδέτ και στο δέρμα -ηχείο, λίγο πιο ψηλά από τον χορδοτόνο (Εικ. Χ8 ). Η χέλυς κρατιέται όρθια ή υπό γωνίαν, ακουμπά στον αριστερό γοφό του μουσικού, όρθιου ή καθήμενου, και ισορροπεί εξαρτώμενη από τον αριστερό του βραχίονα με ιμάντα -βρόγχο, δεμένο στη βάση του εξωτερικού βραχίονα της λύραο, μέσα από τον οποίο περνά το αριστερό χέρι του μουσικού (Εικ. Χ6, Χ7, Χ8). Τα δάχτυλα του αριστερού χεριού του μουσικού εκτείνονται πίσω από τκ χορδέο, ενώ το δεξί χέρι κρατά πλήκτρο, δεμένο με κορδόνι από τη βάση του εξωτερικού βραχίονα της λύρας (στο σημείο που προσδένεται και ο ιμάνταο), με το οποίο κρούονται οι χορδ ές από το δεξί χέρι (Εικ. Χ 7, Χ8). Η βάρβιτοι; Στην εικονογραφία του τέλοικ του 60υ αιώνα π.χ, περί το 520 π.χ., εμφανίζεται στην εικονογραφία μια παραλλαγή τητ; χέλυος. Το αντηχείο του οργάνου είναι κέλυφος χελώνας (Εικ. Β4), καλυμμένο με δερμάτινο ηχείο (Εικ. Β3). Οι πήχεκ είναι περίπου δύο φορέτ πιο μακρεκ απ ' αυτούι; της χέλυος. Αναδύονται από το κ έλυφοο ε υ θ εκ Ε ι κ C1e νe la n d, The C1 eνeland Μιι ε σιιηι of Art Α τ τι κό τ ε ρυ θ ρό μορφ ος κ ρα τ ή ρας. Κλ ασικό. Ά νδ ρε ς μ ε βά ρ β ιτο κ α ι κρ όταλα (Maas & Snyde r 1989, 135, ε ικ. 13). Ει κ Gela, 67. Αττική ε ρυ θ ρό μο ρφ η λήκυθ ο ς. Κλα σικ ό.ερωο μ ε βάρ βιτο (Maas & Snyde r 1989, 135, ε ι κ. 13). ΤΕΧΝΕ Σ & ΙΊ ' ΑΜΜ ΑΤΑ 603

16 Ε ι κ. Bl. Μόναχο, Staatliche Αn tίken saπ1π1ιιιngen 1416 WAF. Αττικός μελανόμορφος αμφορέας. Οψ ι μο α ρ χαϊκό, π. 510 Π.Χ. Κωμαστ ές μ ε βάρβ ιτο, π εταλ ο ε ιδή λύρα, κρ όταλα κα ι διπλό αυλό (Γ ιάννου Κ.ά. 1998, 49, ε ικ. 39). (κα ι όχ ι κ αμπύ λ οι, όπωο στ ην χέλυ) και αρκετά αποκλ ίνοντα; έτσ ι ώστε το μ έγι στ ο άνοιγ μά τοικ να είναι υπερ δ ιπλάσιο του εύροικ του κελύφοικ (Ε ικ. Β Ι, Β2, Β3, Β4). Δεν υπάρχε ι αμφ ιβολία ότι π ρό κ ε ι ται γ ια τ η βάρβιτο που απαντά στη γραμματεία ήδη από τον 60 αιώνα π.χ. 3 9 Με έντον η κά μψ η, οι πήχεκ στρέφοντα ι προτ; το εσωτερ ικό μ έχρι να σχη ματίσουν ευθεία, σχεδόν, γρα μ μή. Οι απολήξεκ τουι; απέχουν περίπου όσο το πλάτοο του αν τ ηχείου. Δύο μ ικρο ί κατακόρ υφο ι πήχεκ, προσαρμοσ μ ένοι στα άκρα των βραχ ιόνων, στηρίζουν τον ζυγό, προφανώο, όπωι; και στη χέλυ, δ ιαπερνώντατ τον. Έχε ι ε κφ ραστ ε ί η άποψη" ότι ο ι πήχεκ το υ οργάνου, σε αντίθεση με αυτού; τη; χέλυος, στην υψηλ ή τουι; π ερ ιοχή κάμπτονταν προτ; τα εμπρόο, έτσι ώστε ο ζυγότ; να «βγα ί ν ε ι» από το επ ίπ εδό του; και να βρίσκεται πιο μπροστά. Αυτή η πρόταση, αν και δεν μπο ρ ε ί να ανατραπεί βάσε ι μαρτυρ ιών, ελέγχεται, καθόσον θα δη μιουργούσε τκ; εξ ή ς πρακτ ικ έξ δυσκολ ίεο 1. θα απομάκρυνε τκ χορδές από το δέρ μα - ηχείο, αυξάνονται; έτσ ι την απόσταση το υ αρι στε ρο ύ χεριού από αυτ έο, δυσκολεύοντας, ωτ; εκ τούτου, την πρόσβαση των δακτύλων σε αυτέο 2. θα έφε ρ νε π ολύ μπροστά, χωρκ προφαν έι; όφελοξ στην τεχνικ ή, τον ζυ γό 3. θα απαιτούσε πολύ ψ ηλή γ έφυρα - 4. θα αύξα ν ε αισθητά την κάθ ετη προο το ηχείο συνιστώσα τ ης συνολ ικήτ; τάσ η; των χορδών, δ η μιουργώνταο, λόγω και τητ; 604 ~ Tl I ΜΑΚ Ε ΔΟ Ν ΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 70 α ι. π.χ. "- Ω ~ ΤΗ Ν Y ~Tr. I'H Α I ' Χ Α I Ο Tl I Τ Α

17 Ε ικ. Β4. Π α ρ ί σι, Λούβρο. Α μ φορέας από τ ο Vulci. Κλ ασικό, π π.χ, Β α ρ βιτιστή ς ( κα ρ τ ποστάλ ). μεγάλη; απόσταση; ζυγού -χορδοτ όνου, ισχυρή ροπή προι; τον χορδοτόνο και άσκηση μεγάλη; δύναμη; στα σ η με ία επαφ ή ι; τω ν πήχεων μ ε το δέρμα -ηχείο. Ο πω ο και ό λεο οι άλλ ες λύρ εε, η βάρβιτοξ ε ί ν α ι ε ξο πλ ισ μέν η με χορδ έο, κουρδιστήρια, γ έφυρα, χορδοτ ό νο, ιμάντα και πλήκτρο δ εμ ένο μ ε κορδόνι στον εξωτ ερικό βραχίονα (Εικ. Β2, Β3). Το μεγάλο μήκοι; των χορδών αναμφισβήτητα σημαίν ει ότι το ό ρ γ α ν ο, συγκρινόμ ενο μ ε τη χέλυ, ήταν βαθύφωνο. Όλες οι γραπτ έκ μαρτυρί α; συ μφωνούν ό τι η βάρβιτ οτ; επ ι νο ή θ η κε στη ν αρχαϊκή Λέσβο και χρησιμοποιήθηκε από τοικ περιώνυμου; λυρι κούι; τη ς Σ χο λ ή; της Λ έσβ ου, Τ έρπ ανδρ ο, Αλκαίο, Σ α π φ ώ, Ανακρέοντα. Η κιθάρα Κιβω τιόσχημ α; λύρ εσ με επ ίπ εδ α; την πρόσοψη και την πίσω όψη υπήρχαν από πολύ παλιά στη Μ εσοποταμία και τη ν Αίγυ πτ ο, όπωο ήδη ελέ χθ η. Σ το ν ελ λ α δ ι κό χώρο, η πρώτη μαρτυρία της ύπαρξη; ανάλογου ε ί δ ο ικ λύρατ; χρονολ ο γ εί ται στο δ εύτερο μισ ό του 80υ αιώνα Π.Χ. ( Ε ι κ. ΚΙ ). Το ό ρ γανο χαρακτηρίζουν ε κ πρώτη; όψεω ο η επί π εδη β ά ση ( σε αντίθ εση πρ οτ; την καμπύλη της π εταλο ειδούο ), η τραπ εζοειδή; πρόσοψη τ ου αντηχείου και η ΤΕΧΝΕΣ & Π 'ΑΜΜ Α ΊΆ 605

18 Εικ. ΚΙ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Θραύσμα αγγείου από το Ηραίον του Άργους. Υστερογεωμετρικό, Π.Χ. (Aign 1963,94, V/13, Abb. 61). Εικ. Κ2. Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως (φωτ.: συγγραφέας). Εικ. Κ3. Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως, Ζωφόρος Παρθενώνα, Πλάκα 875. Κλασικό, π. 440 Π.Χ. Λεπτομέρ εια του πήχυ κιθάρας (φωτ. : συγγραφέας). Εικ. Κ4. Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως. Ζωφόρος Παρθενώνα, Πλάκα 875. Κλασικό, π. 440 Π.Χ. Λεπτομέρεια της «π λ ά της» κιθάρας (φωτ.: συγγραφέας). 606 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΙΙΟ ΊΌΝ Ί ο αι. Π.Χ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΙ'Η ΑΙ'ΧΑΙΟΊΉΤΑ

19 Εικ. Κ5. Δελφοί, Αρχαιολογικό Μουσείο. Μετόπη από τον Θησαυρό των Σικυον ίων. Αρχαϊκό, π. 560 Π.Χ. Ορφ εύς και Αρίων μ ε κιθάρες ( φ ω τ. : συγγραφ έας ). μετατόπιση προς το εσωτερικό των «άνω» βραχιόνων σε σχέση με τους «κά τω» (σε αντίθεση με τους ευθείς, συνε χόμενους πήχεις της πεταλοειδούς). Επιπλέον, το μέγεθος της νέας λύρας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της πεταλοειδούς, σχεδόν διπλά σιο. Σε αντίθεση με τκ ανατολικ ές κιβωτιόσχημες λύρες, αλλά και την πεταλοειδή, οι ελληνικ ές δεν είχαν ποτ έ επίπεδη πίσω όψη: το αντηχείο ήταν βαθύ και ογκώδες κατά τα αρχαϊκά χρόνια (Εικ. Κ5), κάπως λιγότ ερο στην κλασική εποχή (Εικ. Κ4). Η πρόσοψη, όμως, ήταν επίπεδη, σε αντίθεση με μεταγενέστερες - όψιμετ ελληνιστικέςκιθάρες, με κυρτή πρόσοψη (βλ. παρακάτω). Οι άνω πήχεις ήσαν λεπτές, συμπαγείς, ξύλιν ες, προφανώς, πλάκ ες (Ε ι κ. Κ3). 4 1 Στα αρχαϊκά, τουλάχιστον, χρόνια ενδεχομ ένως καλύπτονταν με ελεφαντόδοντο (Εικ. Κ2). 4 2 Τον παχύτερο ζυγό διαπερνούσαν ο ι άνω πήχεκ, μ έσα από οπές ανοιγμένες στον ζυγό. Ο ζυγός ισορρο - Τ Iό Χ Ν ΕΣ & ΓΡΑΜΜ ΑΤ Α 607

20 πούσε στα «σ καλ ο π ά τι α» που δημιουργούσαν οι λ επτοί άνω βραχίο ν ετ; μ ε τκ παχύτ ερ α; «ρ ο ζ έ τ ε ο- στκ άνω απολήξει; των κάτω πήχε ων. Οι κάτω πήχεκ ήσα ν, ασφαλώο, κοίλοι, ογκούμ ενοι προς τα κάτω, καθώτ; τ είνουν πρ οτ; τ ο αντηχείο ( Ε ι κ. Κ6 ). Έ χε ι προταθεί η άποψη ότι οι «ρ ο ζ έτ ε ο- στη βάση των κάτω πήχεων ήσαν «μ εντεσέ δ ε ο-, οι οποίοι επ έτρ επαν στ ουτ άνω πήχεκ να παλινδρομούν μ έσα έξω σε σχέση με τοικ σταθερούκ κάτω πήχεκ. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα των χορδώ ν, πιστεύ εται, μπορούσε να χαλαρώσ ει ή να ε ντ α θ ε ί, και έτ σ ι να χαμηλώσ ει ή να ψηλώσει, αντιστοίχως, το τονικό ε π ί πε δ ο του οργάνου.ρ Η άποψη αυτή ελέγχεται, δι ότι: 1. βασίστηκε στη λανθασμ ένη απεικόνιση της σύνδεσηι; των άνω μ ε τοικ κάτω βραχίονα; στην δυσδιάστατη ε ι κο νογ ραφ ία (αγγειογραφί ες), η οποία δίν ει την εντύπωση ό τι τα δύ ο μ έρη συναντώνται σε έν α «ση μ ε ί ο» (Ε ι κ. Κ2, Κ9 ), πράγμα που διαψεύδουν οι τρισδιάστατ ο; παραστάσεκ τητ; κιθάρατ; (Ε ικ. Κ3, Κ 7 ), σύ μφω να μ ε τκ οποίεο οι λ επτοί άνω βρα - Ε ικ. Κ6. Cambridge, Fitzwi llian1 Μιι ε οιιιη GR Σκα ρα β α ίος. Κλ α σι κό. Πί σω όψη κ ι θάρας (Maas & Snyc!er ι 989, 22, Νο 1 Ι ). Εικ. Κ 7. Χανιά, Αρχαιολογ ικό Μουσείο Α νάγλυφο πλακ ίδιο από τ η Σπ ηλ ιά τ ης Αρκο ύδας. 5 0 ς α ι. Π.Χ. Απόλλων κ ιθαριστήκ ( κα ρ τ - ποστάλ). Ε ι κ. Κ 8. Μόναχο, SIaaIliche AnIikensaIn n1llingen Α ττικ ότ μ ελανόμορφος αμφορ έας, π Π. Χ. Ηρακλής μ ε κ ιθάρα και Αθ ηνά ( Γ ι ά ν ν ο υ κ. ά. Ι 998, 35, ε ι κ.23). Ε ικ. Κ9. Ν έα Υόρκ η, Me Iropolitan Μ ιι εοιι ιυ of Art Ίσω ς από την No la. Κλα σ ικ ό, π. 490 Π.Χ. Κ ιθαρωδό ς (Γ ιάννου κ.ά. 1998, 36, ε ι κ. 26). 608 ~ Tl I ΜΑ ΚΗΔΟΝ ΙΑ Α ΙΙΟ ΤΟ Ν Ί ο ο ι. π.χ. E Ω ~ Τ ΗΝ γ ~TE I' 1 1 Α Ι'ΧΑ ΙΟ ΤΙ ΙΤΑ

21 χίονες εντίθεντα ι στους παχύτ ερου; κάτω, ανάμ εσα στις «ρ ο ζ έ τ εο- 2. ο ζυ γός, τον οπο ίο δ ιαπερνούν ο ι π ήχε ις, λειτουργ εί ως δ οκ ότ, η οποία εμποδ ίζε ι την οποιαδήποτε σχετική κίνηση των πήχεων. " Στην εσωτερ ική επ ιφά νε ια των κάτω βραχιόνων ένα σύστημα από στρογγυλά και καμπύλα στοιχεία σχηματίζουν ένα σύνθετο μόρ φωμα (Εικ. Κ2, Κ3, Κ9), που πολύ πιθανόν να ε ί χε σκοπό την κατακ ό ρυφη στήρ ιξ η των άνω βραχιόνων, σαν αντιστάθμισμα, εν μ έρ ει, στην π ιεστικ ή προς τα κάτω δράση των χορδών. Ο «στύλ ο ο-, λοιπόν, αυτός, προσαρμοσμένος στον κοίλο εσω τε ρ ικό χώρο των κάτω βραχ ιόνων, απέκτησε καμπύλο, οφιοε ιδές σχή μα (αντί γ ια ευθύ), μο ρφ ή που, κατά ορ ισμένου; μ ελ ετη τ έ ς, παραπέμπε ι στον Πύθωνα που σκό Εικ. KlO. Β ο στώνη, 581. Τετράδραχμο απ ό την Ό λ υ ν θο. Κλασικό, Π.Χ. (Grunauer Hoerschlmann εξώφυλλο ). τωσε κατά τον μύθο ο Απόλλων στους Δελφούς. Η μεγάλη, τραπ εζο ειδής, άλλωστε, κιθάρα είναι το κατεξοχήν μουσικό ό ργα ν ο- κσ ή μα» του θεού. Όπως και στις άλλες λύρες, οι χορδ ές δένονταν ψηλά, στον ζυγό, με δερμάτινα κουρδιστήρια, με ή χωρίς εφαπτόμενους μοχλούς, και χαμηλά στον χορδοτόνο, που εδώ φα ί ν ετα ι να ή ταν σχετικά μ εγάλο ς και μάλλον ξύλ ινος. Μ ια αρκετά φαρ δε ιά γέφ υ ρα, λίγο πιο πάνω από τον χο ρδοτόνο, μ ετέφ ε ρ ε τις δονήσεκ τω ν χορδών στο η χε ίο. Το όργανο, σ ε αντίθεσ η με τις μικ ρό τ ε ρ α; λύ ρ ες, κρατιόταν όρθιο, εξαρτώ μενο από τον καρπό του αρ ιστερού χεριού του μου σ ικού, με την βοήθε ια ιμάντα - β ρόγχου. Το δεξί χέρ ι κρατούσ ε πλήκτρο, δεμένο με μακρύ κορδόνι στη βάση του εξωτ ερικού πήχη. Οι «π ετ αλ ο ύ δ ε ο- στις απολήξεις του ζυγού θα ήσαν μάλλον διακοσμητικά στοιχεία, στην μορφή χερουλιού ή δίσκου (Εικ. Κ 7, Κ9, Κί Ο ). Φαίνεται, το ιδιαίτερο όνομα της λύρας αυτής να ήταν αρχικά, κατά τα αρχαϊκά χρόνια, κίθαρις, 4 5 λ έξη ε ν χρήσ ε ι ήδη στο ο μηρ ικό έπο ς. Στην κλασ ικ ή περ ίοδο φα ίνετα ι να λεγόταν και φόρμιγξ, επ ι β ίωσ η του ο μηρ ικού όρου γ ια την πεταλο ε ιδ ή λ ύ ρα τ ης γεω μετρ ικ ή; περ ιόδου." Την ί δια εποχή εμ φανίζεται και η λέξ η κιθάρα, που ασφαλώς χρη σιμοπ οι ε ί ται αποκλε ιστικά γ ια την εν λόγ ω, μ εγάλη, τραπεζοε ιδ ή, κιβω τιόσχημη λύρα, όνο μα το οποίο επ ικράτησε έκ το τ ε για το όργανο αυτό. "? Η κιθάρα, και γενικώς όλες οι λύρες, κουρδίζονταν με την περιστροφή των κόμβων ( με ή χωρίς μοχλούς ) στ ον ζυγό. Ο μουσικός «α γ κάλ ι α ζ ε» με τον αντίχειρα και τον δείκτη του δεξιού χεριού του το κουρδιστήρι και το έστρεφ ε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αναλόγως αν ήθ ελ ε να τεντώσει ή να χαλαρώσ ει τη χορδή ( Ε ι κ. Κ8 ). Το αριστερό χέρ ι, με γυμνά δάχτυλα, δοκίμαζε τις χορδές, καθόσον το δεξ ιό τις προσάρμοζε στο επιθυμητό ύψοο, Ο τρόποι; χειρ ισμού τ ης κ ιθάρας, και κάθε άλλης λύρας, δεν έχε ι ακό μ η εξακρ ιβωθεί. Γεν ικώς, η τεχνική των αρχα ίων λυρώ ν απο τελεί ζ ή τ η μα, ελλε ίψε ι ικανοπ οιη τικών μαρτυ ριώ ν. Μόν η η ε ικονογραφ ία δεν ε ίνα ι σε θέση να μα ς αποκαλύψει τα μυστικά της οργανοχρ ησίας. Συμ μετε ίχε το αριστερό χέρ ι με γυμνά δάχτυλα την ώρα που το δεξί έκρουε με το πλήκτρο; «Έπν ιγ ε» το αριστερό χέρι ορισμένες χορδές τη στιγμή που το πλήκτρο στο δ εξί ε κ τελ ο ύ σ ε, ενδεχομένως, αρπίσματα, σαρώνοντας το σύνολο των χορδών και τονίζοντας έ τ σ ι τον ρυθμό μ ε το ν θ όρυβο που παρήγαν οι «π ν ι γ μ έν εο- χορδές ; Ακουμπούσαν τα δάχτυλα του αριστ ερ ού χεριού ελ αφ ρ ά τις χορδ ές την ώρα που το πλήκτρο τις έ κ ρ ο υ ε, δη μιουργώντας έτ σ ι ανώτερους αρμονικο ύς; Τ ο τραγούδι συνοδευ ό τα ν μ όνον με γυμνά δάχτυλα, ό πως στις άρπεο, και το πλήκτρο ε ί χε θ έση μόνο στα εισαγωγικά και εν δ ι ά μ ε σα ΤΕΧΝΕΣ & ΓΙ'ΑΜΜΑΊΆ 609

22 Εικ. ΚΙΙ. Αθήνα, Ε θ ν ι κ ό Αρχαιολογικό Μουσ είο Ανάγλυφο από την Μαντίν ε ια, Πρώιμο ελληνιστικό πχ. Απόλλων μ ε κιθ άρα (φωτ. : συγ γ ραφέας). 610 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ί ο α ι. π.χ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΎΣΤΕΡ Η Α Ι 'ΧΑ ΙΟΤΗΤΑ

23 Ε ι κ. Κ1 2. Oplontis, έ πα υ λ η. Τοιχογ ρ αφία. Μ έσα l ο υ α ι. Π.Χ. Άνδ ρ ας μ ε «ο ρθ ο γώ ν ια» ή «ι ταλ ι ω τ ι κ ή» κ ιθά ρα ( Γ ιά ννο υ Κ. ά. 1998, 8 1, ε ικ. 82). Ε ικ. Κ1 3. Οξφόρ δη, AshIl101ean Μυ εσ ιιιη Σ καραβο ε ιδές. Ελλ ην ισ τι κό. Παρ ά σταση κιθά ρα ς (Maas & Snyder 1989, 192. ε ι κ. 5). οργαν ικά; Σε κανένα από τα παραπάνω ερωτήματα δεν μπο ρο ύ μ ε, μέχρ ι στ ιγ μήκ, να απαντήσο με με βεβα ιότητα. Ένα μό νο φα ίν εται βέβαιο, ότι το σύστ η μα των επτά ή περ ισσότερων χορδών κουρδ ιζόταν σε κατιούσα δ ιαδοχή φθόγγων από την πλέον απομεμακρυσμένη από τον μουσικό χορδή προτ; την πλησ ιέστερ η σε αυτόν. Τα τονικά σχήματα -κλίμακες που προέκυπταν από το κούρδισμα ονομάζονταν αρμονίες και είχε καθ ένα το ό ν ο μ ά του (δωρ ιστί, φρ υυιστί, λ υδιστί κλπ. ) και την δόκιμη μ ελοποιία του ( κ σύντα ξη» των φθόγγων ). Στ η ν ε ικο νογ ραφ ία του 40υ αιώνα Π.Χ. η εμφάνιση της τραπ εζο ειδούο κιθάρα ι; περιορίζ εται σε τ έτοιο βαθμό, που μαι; κάνει να π ιστεύομ ε ότι, σιγά - σιγά, το όργανο εξέπεσ ε από το ελληνικό οργανολόγιο. Οι λίγες απε ικονίσεκ το υ το παρουσ ιάζουν κάπωτ; τροποπο ι η μένο, μ ε τουτ; άνω πήχεκ στην ίδ ια ευθεία μ ε τοικ κάτω (Ε ικ. Κ Ι!) ή το σώ μα του οργάνου στενότερο και ψηλότερο (Ε ικ. K13). Συνέβησαν, άραγε, οι μ ετα βολ έο αυτ έτ, ή πρό κειται για μορφικά λάθη των εικαστικών στην απεικόνιση ενότ ξεχασμ ένου πια οργάνου ; Πά ντωκ, έ ν α ν έο είδοτ κιθάραο κάνει την εμφάνισή του στην κατωιταλιωτική, κυρίωο, ε ι κο ν ο γ ρ αφ ί α γύρω στο 360 Π.Χ. Θα μπορούσε να ονομαστεί «ο ρ θογώ ν ια» κιθάρα." καθόσον το αβαθ έο, σχετικά, αντηχείο της έχε ι σχήμα ο ρ θ ο γώ ν ιο. Οι πήχεκ, παράλληλοι και αρχικώς κατακόρυφοι, κάμπτονται προι; τα ε μ π ρ ό ι; καθ ' ο δόν πρ οτ; τον ζυγό, ε νώ οι χορδ έτ ε ί ν αι π ερισσότ ερα; από επτά (Εικ. ΚΙ 2 ). Τ Ε Χ Ν ΕΣ & ΙΊ'ΑΜΜΑΤ Α 6 11

24 Ορολογία JI γρα μ ματε ία παρ έχε ι ό ροικ τ εχν ικού κ που σχετίζοντα ι μ ε τι ς λύρ ε ς. Ε ίνα ι κο ινο ί γ ια όλα τα μ έ λη τη ς ο ικογ έ νειας τ η ς λύ ρας. Ο κα τωτέρω π iνα κας παρο υσ ιά ζε ι τοικ ό ρ οικ; αυτού ο, τοικ επεξ ιιγε ί κα ι δίδ ε ι το αρχαιότερο ( σωζό με ν ο) κεί μενο στο οποίο απαντούν. λυρ ισηί < ο εκτελεσ τήο λ ύ ρας Π ινα κίδα Θ η βών (rurat<le = λυρ ισταί) π.χ, ζυγό ς Η ο ρ ιζόν τ ια δο κό ι; μ ε τα κουρδ ιστήρ ια Ο ρηρικ, Ίλ ι ά ς ( το ζυυ ό ν) 80ς Π.Χ. κίθαρ ις Η τ έχ ν η τη τ εκ τέλ εση, τη ς λύ ρας Ομ η ροο, 'Ιλι ά ς 3.54 κ. α. 80 ς Π.Χ. φόρμ l γ~ Η Γεωμ ετρική πτταλο ειδή κ; λ ύ ρα Ο μ ηρο κ, 'Ιλι ά ς κ.α. 80ς Π.Χ. κόλλ οψ Το κουρδ ι στ ή ρ ι της λύ ρα ς Οδύσσεια (κόλλο πι ) 7 0 ς π. Χ. χορδή Η χο ρδ ή τη ; λύ ρας Οδ ύσσε ια (χορδ ιί ν ) 70 ς Π. Χ. λ ύρα Ολα τα μ έλη τη ς ο ι κογένε ιω; της λύ ρας Αρχ ίλοχος, Απ. 93a.5 \'I'est (λύρ η ν) 70ς Π.Χ. πλ ι; κτρο \' Το πλ ήκ τρο Είς i\ πόλλw l'α IR5 ( πλ ιίκτρου ) 70ς Π.Χ. βάρβιτος Τύπος βαθύφων η ς λεκανοε ιδούς λύρα ς Σαπφώ, Απ. 176 ΙΡ (βάρωμ ο ν, βάρβιτο ν) 60 ς π.χ. Αλ κ αίος, Α π. Ι) 12.4 ΙΡ (βάρμος ) 60 ς Π.Χ. χέλ υς Λ εκανο ε ιδή; λύρα μ ε χελώνα γ ια ιιντηχ ε ίο Σαπφώ, Α π. 58 Ι Ρ (χελύ ννα ν) 60 ςπ.χ. κιθάρα Η μ ε γαλη, κιβωτιόσχη μ η λύ ρα Θ έογ νι ς ( ; ), Απ (κι θάρ η) 490 Π.Χ. χορδοτόl 'ος Το ε ξάρ τη μα στο οπο ίο προσδένοντα ι Α ρισ το τ ελ ικό, Περ ί Ά. κ ο vστώ\ / IJϋ r ί n g ο ι χορδέ ς χαμηλά ( τψ ζυγψ και πρ χορδοτόν'ι') 40ς π.χ, νιυρ,ί Χορδή από τένοντα ζώου Π ορφύ ρκκ, F; ίς τά Αρμο νικά τού ΙΙ τολψαίο υ Υπόμνημα Dϋ rί n g (χορδάς εκ νε ύρων) 30ς μ. Χ. μ α Υά ς Η γέφυ ρα Η σύχιο ς, «Λεξ ικό» (λ εί μμα μαυάς) 50ς μ.χ. πήχ υ ς Ο β ραχ ίονας τη κ λ ύ ρας Η σύ χιο ο, «Λ ε ξ ι κό» ( της κιθάρας Ο'. τούς πιίχε ις ) 5 ο ς μ. Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ J Σ τ η γρα μ μα τεία, κυρίω ς, αλλά κ α ι στη ν ε ικφνογρα φία συναντφιιμε και άλλους τύ που ; λύ ρ ας, οι οποίο ι. ό μωο, σπανίζουν κα ι δεν θα συζη τ η θούν εδώ. 2 Στ η ν Ε ι κ. Π6 μια δεύτερ η π εταλοειδ ή ς λύ ρα. σε π ρο φίλ, σ τα γόνατα τητ; γυναίκαο, μας επ ι τ ρέπε ι να δ ού με το ό ργανο από το πλά ι. 3 l l βλ. π ρογεν έσ τεροικ; και με τα γε νέσ ττρο υ; τύ ποικ; λ ύρας ( Ε ι κ. Α Ι Η Ι κ έ ντρο ). Εξάλλ ου, ο τρόποι; μ ε το ν οπ οίο κ ρατιέ τα ι το όρ γα νο. ιδίως ό τα ν ο μουο ι κοο ε ίναι όρθιφο, προϋποθέτει τ ο ν ιμάντα. 4 Οδ ιίσσεια: α , , Οδ ύσσεια θ , δ Ιλ ιά ς Β Οδύσσειιt δ Ι ε. R Οδύ σσε ι α γ Οδ ύσσεια μ 305. Β λ. κα ι υπ οσ U Ιλιάς ι 187 βλ. ιιποο. 14. ι ι Οδύσσεω α : laιριιζ δ' ΙΟ: ν χφσίν κίθαρ ιν πt:ρικαλλlα θ 'lκ Ει ' Φ,Ιμ Ιιρ := τ ό τ ε (Ι κ ή ρυκαο βά ζε ι παν έμο ρφ η κίθα ρ ι σ τα χέ ρ ια το υ 612 Ση l ΜΛΚ Ε Δ ο r-; I Α Α Ι ΙΟ Τ Ο Ν 70 α ι. Π. Χ. Ε Η Σ Τ Η Ν Υ ΣΤ ΗΙΙ Α Ι'Χ Λ ΙΟ Τ ΙΙ Τ Α

25 Φήμιου { μ ε τάφραση συγγροφέα ). Ι 2 Ή λ. υποσ πφι δt σφcας,jλυθ ' ίιιηί φδρμιγγος γλaφι ιρtjι; = κι ακούγονταν γύρω τουο η πνο ή της κοίλης φόρμιγνα ο ( με τάφ ρ αση συγγραφέα). 14 φόρμιυυι λιυι:ίf/, καλ!ϊ δωδαλέn, έπί άρ)'ιίρεον ζυγόν ήεν = με μια καλ λίφω ν η φόρμ ιγγα, πλούσ ια διακοσ μ η μέν η, μ ε πάνω τ η ο αση μ έ ν ιο (υγό ( μ ε τ ά φ ρασ η συγγραφέα). ι ; ρηϊδίωι; C Tιt v uoot' νίψ περί κόλλοπι χορδήν. ιt ψιτ ς άμφon~pωoη έ ίiσ τρεφι ς [vτcρo, ' οίδς ;. εύκολ α την χορδή τεν τώνει στο καινούρ γιο τη τ σ τ ρ ιφ τά ρι, δένοντα ο πάνω κάτω καλοστριμμέ νη την αρνίσια κόρδα ( με τάφραση Μα ρωνίτηο ). ι " Αρχίλοχο..; (λίφ η). Α λ κμ άν ( ΚCΡ κό λυpα). Στησ ί χο ροτ. Σαπφώ, Μcφ γίτη ς. Θ έ ογνκ. Εις J::.pflr;v κλπ. 17 \\' es Τ IΨ Ηl Η ίδια ε ίο θεσ η τω ν άνω βραχιόνων σε σχέση με τουτ; κάτω παρατηρείται και σ την τρα π ε ζοε ι δ ή λύρα (κι θάρα). ή δη από τη ν πρώ τ η της τ ι κο νον ραφι κ ή ε μφάνιση. περί το ϊοο πχ ( Ε ι κ. ΚΙ). τότ ε που η πεταλοειδήο είχε ακόμη ενι αίο ικ του τ πήχικ τη τ ; Η τίσθεοη. λο ιπόν. στην π ε τα λ οε ι δ ή μπορε ί να ή τα ν δάνε ιο απ ό τ ην τροπεζοαδη. ] <} Π ρ ό ταση ι,n...ι:rg rc ll ( Ι,l\\"erg re ll 1984 ). Π ρ β. κιθάρα, πα ρακάτω, με (Ηιμ U Ι Ι βλ. τυ ικ απφτρφπαϊκούτ φφθαλ μου; σ τκ πλι.ί.ψες τω ν τ ρι ή ρ εω ν ή τκ ασπίδα. 2Ι Είνα ι τ νδ ιαφέ ρον ότι χέλυς μ ε ευθεκ, αποκλ ίνο ντα; πήχη ς θα ψφαν ιστεί ακόμη μία φορά -τ ε λτυταία - στην τικονο γρα φία. σε αρκετά μ ε ταγε νέ στ ερο χρόνο. τον π ρώι μο ho πχ αιώνα ( Ε ι )\. Χ4 ). π Π ρώ τι τ η)(l μματειακές μαρτυρία; (60ς αι. πχ ) : Σαπφώ (χέλυς. χε,\ ύ ν,, α ). Είι.:. 'Ερμ'I" (χι'λυς. χcλ ώι. η ). 23 Πάμ πολ τ τ πα ραστ άσεκ; γραπτέ κ, ανάγλυφε ο, ολόγλ υφες Ι Ει κ. Χ6. Χϊ δ εξιά ), l.ι Είς Έρμ ιί " Η 42 (60ς αι. πχ ) : [νθ ' άι.'απ,ιλ'ίσα ς Υλ ιιφά"ψ πολ ωίο σιδ,ίριι υ α ίιil ν ' έξετόρηση ' όρεσκι{.ιοιο χελώ\'η ς = ε κε ί τρ υ πώ ντω; τη με γλύφα"ο α πό λευκόφα ιο σ ίδερο τράβ ηξε το μ εδούλι της ορεσίβ ιαο χελώνας (μετάφραση Παπαδίτσας & Λαδιά 1985). 25 Π ρωτό τ υπα κελύφη -σντηχεί«( π. χ. κέλυφικ Αχαρν ική ς Π ύλ η τ; Αθηνών, Ε ικ. Χ 12), l h Ο ι ni1xn..; τ η ς μερικ ώ τ σωζ όμεν η; χέλυικ τ ης Σ υ λ.λογ ιίς F.l~ ill στο Βρ ε τ α ν ι κό Μο υσε ί ο είναι απ ιί?ιικο μουρ ιά (Εικ. Χ9. Χ 1 0). 2; Πρό ταση Φάκλαρ η ( Φά κλα ρ ηκ τ ικ. ΧΙ)), βασισμένη στα υπολείμματα σκφυ ρ ι άο στα το ιχώ ματα τω ν σχετικώ ν οπώ ν σε ορισμένα σωζό μ ενα )\ελ υφ η. 2Jo1 Π ρό ταση Ψαρουδάκη (Psaroudakes ε ι κ. Χ 14). βασισμ έ νη στα κ τλύφη : Αχαρ νική ο Π ύ λης Αθη νών. Αμβρακκκ. Ποσσδωνκκ, Lecce. και ε νδε χο μένως Επ ι ζευφυ ρίω ν Λοκρών. 2'J Όπ έ ο στην κο ρυφή ορι σμ ένω ν σωζό μενων οστ ράκω ν. 30 Είς 'Ερμ 'ί ν 41.} ( 60ς αι. πχ ) : άμφ i δε δtρμo TnTuaat: βοός πρα πίδεοσl\' l.ήσι = και τέντωσε δέ ρμα βοδ ιού γύρω σ το δ ιάφραγμά τη ς ( μ ε τάφραση Π α πα δ ί τ σα & Λαδι ά 1985). ]] Μι κρ έ ο, π τρ ιφερικέ κ οπές σε πολλά α π ό τα σωζόμενα όστρα κα. 32 Πή χη ς και ζυ γό ς τ ητ χέλυος τ ητ; Συλλογή ς f lgin ( ε ι κ. Χ9). 33 Σιδτρ έ νφι χορδοτόνο ι (χουν έρθει στο φω.; μαζύ με τα αντίστοιχα κελύφη. Τα όστρακα τη ; Α χαρνική ; Ι Ι ύλ lι ς των Αθη νώ ν ( τι κ. Χ12 ) και του Ι eι:ι:e (τ ι κ. Χ Ι Ι) φέρουν πά νω το υο το υτ χορδοτόνοι κ. J4 Π.χ. ΕίςΈρμ ή \' 5 1 ( 60ς α ι. π. Χ.) : έπτά δί- σιιμφώ, ιο ιις όίω ν έ τιι νίισσα τιι χορδά ς = )\αι τά\υσσε εφτά π ροβά τιγες χορδές αρμονι)\ές ( μ εrά φραση Παπα δίτσα ς & Λ αδ ιά 1985). Α π ι'> τ η γ ουχγ ή χρ ή σ η της λέξης,'cιφά σ ε συ ν ά φ εια με τη λ ί l ρα σ τη )'ρα μ μα τεία ( π. χ. Η σύ χιος χορδιί ' "'ε υριι κιθάρα ς ) συμπ εραί γ ο με ό τι και από τ έγo vτε ς )\ ατασ)\ειιά ζο ν ταγ χο ρδές, 35 Ν ικό μαχος. Άρμ ονlκιn, 'Γ:γχειΡίδιο\. 6 1 ' an : άπιψ πίοας τεσσαρας χορδά ς όi40 υλοuς Ka i ίσω.:ιι:ιλο ιlς. ίσοπαχείς τε κιι; ίσο στρ(ίφ(ιυς. 36 Ψ ευδα ρ ιστη τ t:λ η ς Πιρί Ά, ιωυστώ ν ΒΟ2Ι) Ι [)ϋ r ίng : έπεί κιτ; τών χορδών ι:ίσο ' αί '\ ειόταται βέλ τισται κα Ι τοίς πάση ' δμα λιι> τατιιι. κ(τί n)ν κατφυασίαν έχο ιισι πάντοθcν όμοίαν. κα ι τά ς σιιμβολά ς ά δ,jλoυ ι; τάς τι..ί:ι ν νη ίρων. π Α1έ Υα Ετυμι)λΟ Υικδν λ είμμα κδλλοψ' Σχολ ιασ τ ή ς Αριστοφάν η. Σφηκε ς S Ή δ η παρι')ντε ς αυτοί οι μοχλο ί σε μεσοποτα μ ια)\έ ς λίφε ς του 2800 π.χ. Σή μ ερα. σχεδόγ όλες οι αφριkαν ι)\ ~ς )\αι ασlατι)\ές λύρες χρη σιμοποιού ν )\(Ίμβους. Ν Πριίιτες α ναφορές στους Αλ)\αίο κ αι Σαπφώ ( π. 630 π.χ.). Στον 50 αι. π,χ. σ το υς Σιμω νί δη. Π ί νδαρο, Βα )\χυλ ί δ η. l:ιψι π ί δ τ }. Αρι στοψά γη. Επ ίσης. σε μετα γ ενέστερους συγγ ραφε ίς. Απα ντού ν κα ι ο ι παραλλαγές : το βάρβιτον. ο βάρβιτο ς. το βαριιμ ιτοι.'. '1 βάρ. μ υς. η βάρι.ιψος. 40 Il. χ. MJJ S & Snydc r Α γάγλυφ'l κ ιθάρα α π() τη ζωφόρο του Παρθενώνα (π. 440 π Χ ). Ο λόγος του φάρδου ς του άνω πήχη προς το β ά θος του. όπως προκύ - ΤΕΧΝΠ: &!Ί >Α ;\ 1Χ I ΑΤ Α 6 /3

26 Φήμιου { μ ε τάφραση συγγροφέα ). Ι 2 Ή λ. υποσ πφι δt σφcας,jλυθ ' ίιιηί φδρμιγγος γλaφι ιρtjι; = κι ακούγονταν γύρω τουο η πνο ή της κοίλης φόρμιγνα ο ( με τάφ ρ αση συγγραφέα). 14 φόρμιυυι λιυι:ίf/, καλ!ϊ δωδαλέn, έπί άρ)'ιίρεον ζυγόν ήεν = με μια καλ λίφω ν η φόρμ ιγγα, πλούσ ια διακοσ μ η μέν η, μ ε πάνω τ η ο αση μ έ ν ιο (υγό ( μ ε τ ά φ ρασ η συγγραφέα). ι ; ρηϊδίωι; C Tιt v uoot' νίψ περί κόλλοπι χορδήν. ιt ψιτ ς άμφon~pωoη έ ίiσ τρεφι ς [vτcρo, ' οίδς ;. εύκολ α την χορδή τεν τώνει στο καινούρ γιο τη τ σ τ ρ ιφ τά ρι, δένοντα ο πάνω κάτω καλοστριμμέ νη την αρνίσια κόρδα ( με τάφραση Μα ρωνίτηο ). ι " Αρχίλοχο..; (λίφ η). Α λ κμ άν ( ΚCΡ κό λυpα). Στησ ί χο ροτ. Σαπφώ, Μcφ γίτη ς. Θ έ ογνκ. Εις J::.pflr;v κλπ. 17 \\' es Τ IΨ Ηl Η ίδια ε ίο θεσ η τω ν άνω βραχιόνων σε σχέση με τουτ; κάτω παρατηρείται και σ την τρα π ε ζοε ι δ ή λύρα (κι θάρα). ή δη από τη ν πρώ τ η της τ ι κο νον ραφι κ ή ε μφάνιση. περί το ϊοο πχ ( Ε ι κ. ΚΙ). τότ ε που η πεταλοειδήο είχε ακόμη ενι αίο ικ του τ πήχικ τη τ ; Η τίσθεοη. λο ιπόν. στην π ε τα λ οε ι δ ή μπορε ί να ή τα ν δάνε ιο απ ό τ ην τροπεζοαδη. ] <} Π ρ ό ταση ι,n...ι:rg rc ll ( Ι,l\\"erg re ll 1984 ). Π ρ β. κιθάρα, πα ρακάτω, με (Ηιμ U Ι Ι βλ. τυ ικ απφτρφπαϊκούτ φφθαλ μου; σ τκ πλι.ί.ψες τω ν τ ρι ή ρ εω ν ή τκ ασπίδα. 2Ι Είνα ι τ νδ ιαφέ ρον ότι χέλυς μ ε ευθεκ, αποκλ ίνο ντα; πήχη ς θα ψφαν ιστεί ακόμη μία φορά -τ ε λτυταία - στην τικονο γρα φία. σε αρκετά μ ε ταγε νέ στ ερο χρόνο. τον π ρώι μο ho πχ αιώνα ( Ε ι )\. Χ4 ). π Π ρώ τι τ η)(l μματειακές μαρτυρία; (60ς αι. πχ ) : Σαπφώ (χέλυς. χε,\ ύ ν,, α ). Είι.:. 'Ερμ'I" (χι'λυς. χcλ ώι. η ). 23 Πάμ πολ τ τ πα ραστ άσεκ; γραπτέ κ, ανάγλυφε ο, ολόγλ υφες Ι Ει κ. Χ6. Χϊ δ εξιά ), l.ι Είς Έρμ ιί " Η 42 (60ς αι. πχ ) : [νθ ' άι.'απ,ιλ'ίσα ς Υλ ιιφά"ψ πολ ωίο σιδ,ίριι υ α ίιil ν ' έξετόρηση ' όρεσκι{.ιοιο χελώ\'η ς = ε κε ί τρ υ πώ ντω; τη με γλύφα"ο α πό λευκόφα ιο σ ίδερο τράβ ηξε το μ εδούλι της ορεσίβ ιαο χελώνας (μετάφραση Παπαδίτσας & Λαδιά 1985). 25 Π ρωτό τ υπα κελύφη -σντηχεί«( π. χ. κέλυφικ Αχαρν ική ς Π ύλ η τ; Αθηνών, Ε ικ. Χ 12), l h Ο ι ni1xn..; τ η ς μερικ ώ τ σωζ όμεν η; χέλυικ τ ης Σ υ λ.λογ ιίς F.l~ ill στο Βρ ε τ α ν ι κό Μο υσε ί ο είναι απ ιί?ιικο μουρ ιά (Εικ. Χ9. Χ 1 0). 2; Πρό ταση Φάκλαρ η ( Φά κλα ρ ηκ τ ικ. ΧΙ)), βασισμένη στα υπολείμματα σκφυ ρ ι άο στα το ιχώ ματα τω ν σχετικώ ν οπώ ν σε ορισμένα σωζό μ ενα )\ελ υφ η. 2Jo1 Π ρό ταση Ψαρουδάκη (Psaroudakes ε ι κ. Χ 14). βασισμ έ νη στα κ τλύφη : Αχαρ νική ο Π ύ λης Αθη νών. Αμβρακκκ. Ποσσδωνκκ, Lecce. και ε νδε χο μένως Επ ι ζευφυ ρίω ν Λοκρών. 2'J Όπ έ ο στην κο ρυφή ορι σμ ένω ν σωζό μενων οστ ράκω ν. 30 Είς 'Ερμ 'ί ν 41.} ( 60ς αι. πχ ) : άμφ i δε δtρμo TnTuaat: βοός πρα πίδεοσl\' l.ήσι = και τέντωσε δέ ρμα βοδ ιού γύρω σ το δ ιάφραγμά τη ς ( μ ε τάφραση Π α πα δ ί τ σα & Λαδι ά 1985). ]] Μι κρ έ ο, π τρ ιφερικέ κ οπές σε πολλά α π ό τα σωζόμενα όστρα κα. 32 Πή χη ς και ζυ γό ς τ ητ χέλυος τ ητ; Συλλογή ς f lgin ( ε ι κ. Χ9). 33 Σιδτρ έ νφι χορδοτόνο ι (χουν έρθει στο φω.; μαζύ με τα αντίστοιχα κελύφη. Τα όστρακα τη ; Α χαρνική ; Ι Ι ύλ lι ς των Αθη νώ ν ( τι κ. Χ12 ) και του Ι eι:ι:e (τ ι κ. Χ Ι Ι) φέρουν πά νω το υο το υτ χορδοτόνοι κ. J4 Π.χ. ΕίςΈρμ ή \' 5 1 ( 60ς α ι. π. Χ.) : έπτά δί- σιιμφώ, ιο ιις όίω ν έ τιι νίισσα τιι χορδά ς = )\αι τά\υσσε εφτά π ροβά τιγες χορδές αρμονι)\ές ( μ εrά φραση Παπα δίτσα ς & Λ αδ ιά 1985). Α π ι'> τ η γ ουχγ ή χρ ή σ η της λέξης,'cιφά σ ε συ ν ά φ εια με τη λ ί l ρα σ τη )'ρα μ μα τεία ( π. χ. Η σύ χιος χορδιί ' "'ε υριι κιθάρα ς ) συμπ εραί γ ο με ό τι και από τ έγo vτε ς )\ ατασ)\ειιά ζο ν ταγ χο ρδές, 35 Ν ικό μαχος. Άρμ ονlκιn, 'Γ:γχειΡίδιο\. 6 1 ' an : άπιψ πίοας τεσσαρας χορδά ς όi40 υλοuς Ka i ίσω.:ιι:ιλο ιlς. ίσοπαχείς τε κιι; ίσο στρ(ίφ(ιυς. 36 Ψ ευδα ρ ιστη τ t:λ η ς Πιρί Ά, ιωυστώ ν ΒΟ2Ι) Ι [)ϋ r ίng : έπεί κιτ; τών χορδών ι:ίσο ' αί '\ ειόταται βέλ τισται κα Ι τοίς πάση ' δμα λιι> τατιιι. κ(τί n)ν κατφυασίαν έχο ιισι πάντοθcν όμοίαν. κα ι τά ς σιιμβολά ς ά δ,jλoυ ι; τάς τι..ί:ι ν νη ίρων. π Α1έ Υα Ετυμι)λΟ Υικδν λ είμμα κδλλοψ' Σχολ ιασ τ ή ς Αριστοφάν η. Σφηκε ς S Ή δ η παρι')ντε ς αυτοί οι μοχλο ί σε μεσοποτα μ ια)\έ ς λίφε ς του 2800 π.χ. Σή μ ερα. σχεδόγ όλες οι αφριkαν ι)\ ~ς )\αι ασlατι)\ές λύρες χρη σιμοποιού ν )\(Ίμβους. Ν Πριίιτες α ναφορές στους Αλ)\αίο κ αι Σαπφώ ( π. 630 π.χ.). Στον 50 αι. π,χ. σ το υς Σιμω νί δη. Π ί νδαρο, Βα )\χυλ ί δ η. l:ιψι π ί δ τ }. Αρι στοψά γη. Επ ίσης. σε μετα γ ενέστερους συγγ ραφε ίς. Απα ντού ν κα ι ο ι παραλλαγές : το βάρβιτον. ο βάρβιτο ς. το βαριιμ ιτοι.'. '1 βάρ. μ υς. η βάρι.ιψος. 40 Il. χ. MJJ S & Snydc r Α γάγλυφ'l κ ιθάρα α π() τη ζωφόρο του Παρθενώνα (π. 440 π Χ ). Ο λόγος του φάρδου ς του άνω πήχη προς το β ά θος του. όπως προκύ - ΤΕΧΝΠ: &!Ί >Α ;\ 1Χ I ΑΤ Α 6 /3

27 ΜΕΛΕΤΕΣ & Λ ΗΜΜΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΘΕΣ ΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΊΆ ΤΗΣ ΜΟ ΝΙΜΗΣ Ε ΚΘΕΣ ΗΣ ΤΟΥ Α ΡΧΑΙΟΛΟ ΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕ ΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟ ΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Από τον 70 αι. π.χ, ως την ύστερη αρχαιότητα ~ Επ ιστημον ι κή επ ιμέλε ι α : Δ.Β. Γραμμένος Εκδόσεκ; ΖΗΤ ΡΟΣ

28

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4

Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4 Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4 Από τα παλιά χρόνια η κιθάρα χρησιμοποιούνταν ως μέσο ψυχαγωγίας

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική παιδεία και μουσικά όργανα στην Αρχαία Ελλάδα

Μουσική παιδεία και μουσικά όργανα στην Αρχαία Ελλάδα Μουσική παιδεία και μουσικά όργανα στην Αρχαία Ελλάδα Νικόλαος Μπρας Κατασκευαστής μουσικών οργάνων την Αρχαία Ελλάδα η μουσική μεσουράνησε νωρίτερα από τις άλλες καλές τέχνες, στην αποκαλούμενη αρχαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους τύπους, τα ονόματα και τις χρήσεις των αγγείων της αρχαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Αρμονική απεικόνιση του θέματος στον

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ Ί7Ί ιππ! Ι :Ί Ι Ϊ.Η: ήήψιιηηη ί ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι [ΙΑΜΗΝΗ, 21/03/2011 Γ1ΕΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ Αριθμ. Γίσωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΝΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ώ/νυη: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Τηλ.: 216 9000 699, Τηλ.& Fax: 210 9753.726 e-mail:ankaragounis@gmail.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα