Iyres). Ο ι μ ε ν κ ι βω τ ιόσχη μα; έχο υ ν αντηχείο μ ε ορθογων ι κή ή τραπεζο ε ιδ ή πρόσοψ η, ξύλ ινο, ο ι δ ε λε κανοε ιδε ί ς,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Iyres). Ο ι μ ε ν κ ι βω τ ιόσχη μα; έχο υ ν αντηχείο μ ε ορθογων ι κή ή τραπεζο ε ιδ ή πρόσοψ η, ξύλ ινο, ο ι δ ε λε κανοε ιδε ί ς,"

Transcript

1 Οι αρχαίες ελληνικές λύρες Σ τ έλιος Ψαρουδάκ ης Οργονολογικόs ορισμόs λύροs «Λ ύρεο- σ την ο ργανολογία σήμ ε ρα ονομάζουμε τα έγχορδα νυκτά μο υσ ι κά όργανα σ τα ο πο ία το επίπεδο των χο ρδών εί να ι παράλλ η λο προς το ε πίπεδο του η χε ίου - σε αν τίθεση προ ς τι ς «ά ρ π ε ο-, ό που τα δύο επί πεδα είναι κά θετα μ εταξύ τοικ. Διακ ρ ί νο μ ε δύο ε ί δη λυρών : τ κ «κ ι βωτιόσχη μεο- (box-iyrcs) κα ι τκ «λ ε κα νο ε ιδ ε ί ο- (bowl Iyres). Ο ι μ ε ν κ ι βω τ ιόσχη μα; έχο υ ν αντηχείο μ ε ορθογων ι κή ή τραπεζο ε ιδ ή πρόσοψ η, ξύλ ινο, ο ι δ ε λε κανοε ιδε ί ς, αντ η χ είο ημισφα ιρικό ή ελλ ε ι πτικό ( π. χ. κέλυφο ς χερσαία ς χελώνα ς, κέλυφος κολο κύθα ς). Ο ι «το ξωτ έ ο- λύρ ες (χρ ή ση τ ό ξο υ ) αν ή κο υ ν σε άλλ η οικο γέ νε ια ορ γ άνω ν, αυτή των βιoλoειδιl. 1 ν. Δύο π ιίχεις (ίσοι ή άνισο ι στο μή κο ο ) στερεώνονται στο εσωτερ ικό του α ντηχείου (ο τρόπω; στε ρέωση ; πο ικίλ ει) κα ι το όλο σύστη μα αντηχείο -πήχεκ καλύπτετα ι από το ηχείο (δερ μά τινη μ ε μ β ρά νη ή λεπτή ξύλ ινη επ ι φάν ε ια ). Ο ι πήχε κ στο άνω άκ ρο τοικ ενώ νοντα ι μ ε τον ζυ γό, ξύλ ινο, κυλ ινδρ ικό σ τ έλεχος πάνω στο οποίο π ροσ δένο ντα ι οι χορδ ές με τα κο υρδιστήρια. Η άλλη άκρ η των χορδών προσδένετα ι στον χορδοτόνο, μεταλλ ικό ή ξύλι νο στέλεχο ς σ ε σχή μα π ι, το οποίο στερεώνετα ι στο κάτω μ έ ρο ς του αντη χε ίου. Οι παλμοί των χορδών μεταφ έ ρονται στο ηχε ίο μέσω τη; ξύλινης γέφ υρας, η οπο ία βρ ίσκεται ανά μεσα στκ χορδές και το η χε ίο, σχε τικά κοντά στον χορδοτόνο ( ο ρ ισμ ένο; αφ ρ ικα νικ έ τ λύρες δεν δ ιαθέτουν γέφυρα ). Σε ορ ισμένα; λύρε ς, μέσα από έναν ιμάντα σε μορφή βρόγχου δεμένο στη βάση του εξω τερ ικού πήχη, περνά το αριστερό χέρι του μουσικού, από τον καρπό του οποίου, κατ ' αυτόν τον τρόπο, εξαρτάται το ό ργανο. Σ ε αυτό τον τύπο λύρας, το αντηχείο α κου μπά στον αριστερό γοφό του Χυρ ιστή, εξασφαλίζοντας έτσ ι τη ν πλήρη ισορροπία του οργάνου σε κατακόρυφο επίπεδο, σε θέση όρθια ή κεκλ ιμ ένη. Το ό ργανο, αφού κουρδ ι στεί, παίζεται τόσο με πλ ιίκτρο στο δεξ ί χέρ ι, όσο κα ι μ ε τα γυμνά δάχτυλα του α ριστε ρού ( πο ικ ιλ ία τεχνικών, ανάλογα με την μου σι κή παράδοση ). Το πλήκτρο, γ ια να μην χάνετα ι, δένετα ι συνήθως στη βάση του εξωτερικού πήχη με μακ ρ ύ κορδόν ι' Σε ορ ισμένου; σύγχρονοικ αφ ρ ι κ αν ι κοϊκ πολ ιτισμού; η λύ ρα δεν εξαρτάτα ι από το αριστερό χέρ ι μ ε ιμά ντα αλλά ακουμπά στου ς μηρού ς του καθ ή μενου μουσ ικού κ αι πα ί ζεται μ ε τα δάχτυλα κ αι των δύο χεριών, χωρίς πλή κτρο, σαν άρπα (πχ. το obllkaljo τητ Κ ένυα ς ή το IJdolJgo τη ς Ου γκάντα ς). Τα όργανα, ανάλογα μ ε τον μου σικό πολ ιτισμό, δια κ οσμούντα ι με το ν έ να ή τον άλλο τρόπο και κα τασκευά ζο νται σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα μ ε τη ν χρ ήση και το επιθ υ μη τό τονι κό ύψο ο, ΤΕΧΝΕ Σ & lίjλμμλίά SR9

2 Οι λύρεs Tns αρχαίαs Εγγύs Ανατολήs Λύ ρεο κι βωτιόσχημες, ξύλ ινες, μαρτυρούνται στους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας ( σου με ρ ικόξ, βαβυλωνιακός, ακκα δ ικό ς, ασσυριακ ός ) από την αρχή της 3ης π- Χ. χιλιετίας. Ε ίνα ι ό ργανα μεγάλων διαστάσεων, επ ιδαπέδ ια ή φ ορητά, πολύχορδα, με κουρδιστήρια στη μορφή μικρών ράβδων εφαπτ όμ ενων στον ζυγ ό, ανισομήκ εις βραχίον ες, πρ ο οριζόμ ενα να συνοδεύουν τις ε κδ η λώσε ι ς λατρ είας, γι ' αυτό και διακοσμημ ένα μ ε πολύτιμα μ έταλλα, λίθους και πλ α στι κέ ς μορφές ζώων. Μικρ ότερα; παραλλαγ ές μαρτυρούνται επ ί ση ς. Λύρες διαθ έτει και όλη η υπόλοιπη αρχαία Εγ γ ύ τ; Ανατολή, από την Ανατολία (Χιττίτ ες) και την Σ υ ρ ο π αλα ιστ ίνη (Φοίνικες, Ε β ρ α ί οι, Φιλισταίοι κ.ά. ) ως την φαραωνική Αίγυπτο ( Νέ ο Βασίλ ειο κ. ε., 1550 π.χ. κ. ε.). Πρωτότυπα δείγματα λυρών από τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο έ χο υ ν διασωθ εί και φυλάσσονται στα μουσεία του Καϊρου, του Βερολίνου και αλλού. Οι λύρεs του ελλαδικού χώρου: Εισαγωγικά Σ το ν πρωτοκυκλαδικ ό μουσικό πολιτισμό ( π π.χ ) μαρτυρ ούνται μόνον έν α ε ί δ ο ς τριγωνικής, δίχως στύ λο, ά ρ π α ς, έ ν α ε ί δ ο ς διπλ ού αυλού και η σύριγγα. Λύρα δ εν μαρτυρ είται. Ε ικ. Α Ι. Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο. Σφραγίδα από την Κνωσό. Παλαιοανακτορικό, Π.Χ. Απε ικόνιση οκτάσχη μης λύρας (Maas & Snyde r 1989, 17, εικ. 2d). Εικ. Α2. Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο ΜΗ 396. Τοιχογραφημ έν η σαρκοφάγοτ; από την Αγία Τριάδα. Μετανακτορικό, π.χ. Λυρ ιστήκ σε λατρευτική πράξη ( Α νδ ρ ί κ ο υ κ.ά, 2003,114, ε ι κ. 13). Στον μινωικό μ ου σικ ό π ολιτισμό ( π.χ ), η ύπαρξη της «ο κτ ά σχη μ η ι;» λύρας τ εκμηριών εται ε ι κ ο νογ ραφ ικά από την παλαιοανακτορική εποχή, Π.Χ. (Ε ι κ. ΑΙ ), έω ς τα μετανακτορικά χρ όνια, π.χ. (Ε ι κ. Α2). Χα ρακ τ η ρ ιστικά της, το μεγάλο τη ς μ έγεθος και ο ι πήχεις της, στη μορφή λαιμών και κεφα λιών υδρόβιου πουλιού. Φ έρει επ τά χορδ ές. Δ εν ε ί ν αι ακόμη β έβαιο, λόγω του υπερβολικά χαμηλού αντηχείου 590 ΣΤ Η Μ ΑΚ Ε ΔΟ ΝΙ Α Α ΠΟ ΊΌ Ν 70 αι. π.χ. Ε ΩΣ ΤιI Ν ΎΣΤΕ Ρ Η Α Ι'Χ Α ΙΟ Τ ΗΤΑ

3 Ε ι κ. Α 3. Ηράκλ ειο. Αρχαιολογ ικό Μουσείο. Σφραγίδα από την Κνωσό. Ν εοανακτορικό, π.χ. Γυναίκα μ ε λ ύ ρα ( ; ) (συγγραφ έαο σχέδιο : Aign 1963,41, Abb.12). τ ης, α ν θα π ρ έπ ει να την κατατά ξ ομε στ κ κιβωτι όσχημες λύρ ε ς. Η μία, μο ναδική, μαρτυρία γ ια τη ν ύ π α ρξη τη ς μικ ρότερη ; «π εταλο ε ιδού ο» κιβωτιόσχημη ς λύρας στ η μινωική Κρήτη (Ε ικ. Α3) έχε ι σο βαρά αμφ ισβητ ηθεί. Μ ια «ασύμμ ετ ρ η» λύρα, ανατολ ικής μορφήκ, μ ε σπ είρ ει; στις απολή ξει ς του ζυγού ( κ ι βω τ ιόσχη μ η.), ε ικον ίζεται σε θ η ραϊκή το ιχογραφ ία (Ε ικ. Α4). Ε ι κ. Α4. Αθήνα, Ε θ ν ικό Αρχαιολογ ικό Μουσείο. Τοιχογραφ ία από τ η Θ ήρα, Ακ ρωτήρ ι, Ξ εστή 3, Δω μάτιο 4. Υστεροκυκλαδικό, πχ. Πίθηκοι λυριστ έτ και ξιφομάχοι (Doumas 1992, fig. 95). ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡ Α Μ ΜΑΤΑ 59 \

4 Εικ. Α5. Χώρα Τριφυλίακ, Αρχαιολο γικό Μουσείο. Τοιχογραφία από την Π ύλ ο, Ανάκτορο, Αίθουσα του Θρόνου. Υστεροελλαδικό 111 β. 130ς αι. Π.Χ. Μουσικός με οκτάσχημη λύρα (You nger εξώφυλλο σχέδιο). Στο μυκηναϊκό ( αχαϊκό) μουσικό πολιτισμό ( π.χ. ), τόσο η ( μ ι νω ικ ή) οκ τάσχη μη (Ε ικ. Α5) όσο και η π εταλο ειδή; τ εκμηριών ονται σαφώκ, τ όσο στον ελλ αδ ι κ ό χώρο (Εικ. Α 6 ) ό σ ο και την Κύπρ ο (Ε ι κ. Α 7 ). Οι μυκη ναϊκ έτ λύρ εο φα ίν εται, και αυ τ έο, να έφε ραν επτά χορδ ές (Ε ι κ. Α6). Εικ. Α6. Ορειχάλκινο έλασ μα από το Αμύκλαιον της Σπάρτητ, Ιερό Απόλλωνος. Υστεροελλαδικό 111, Π.Χ. Μικρογραφία πεταλοειδούς λύρας (Υounger 1998, plate 23.1). Εικ. Α 7. Λευκωσία, Κυπριακό Μουσείο. Κάλαθος από την Παλαίπαφο, Τάφος 9. Αριθμ. 7. Υστεροκυπρ ιακό 11 1 γ, π Π.Χ. Άνδρας με πεταλοε ιδή λύρα (Brand 2000, 51, Abb. 4). 592 ΣΤ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ί ο αι. Π.Χ. ΕΩΣ ΊΊΙΝ ΎΣΤΕΙ'Η ΑΙ'ΧΑ ΙΟΊΉΙΆ

5 Εικ. Α 8. Θήβα, Αρχαιολογ ικό Μουσείο ΜΘ Πινακίδα Γραμμικής Β από την Θήβα. Υστεροελλαδικό, Ι ΙΙ β 2, π.χ. Αναγραφή της λ έξης λυριστα ί ( ru-ra-ta-e) ( Α νδρ ίκου Κ.ά 2003, 121, ε ι κ. 19). Μετά την εγκατάστασ η του δωρ ικού ελλην ικού φύλλου στον ηπ ε ιρω τικό και νησ ιωτικό ελλαδ ικό χώρο (π π.χ.), στοικ «Σκο τ ε ι νο ύ τ Α ιώνεο - και τ η γεωμετρ ική περίοδο ( π.χ), η πεταλοειδ ή; μορφή κυ ρια ρχεί στην ε ικονογραφία της λύρας (δυσ- και τρισδιάστατη) της η π ει ρωτική ; Ελλάδας, Κ ρ ήτητ, νη σιώ ν Α ιγαίου και Κύπρου (Ε ικ. ΠΙ, Π2), εμφανίζονταιό μωτ, περί το 700 π.χ; κ αι δύο νέα είδ η : η χέλυς, λύρα με κέλυ φοο χελώνας γ ια αντηχείο (Ε ικ. Χ Ι, Χ2 οι πρώτα; μ α ρ τυ ρ ί ε ο ) και η κ ιθάρα, μ εγ αλ ό σωμη, ξύ λ ιν η λύρ α μ ε τραπε ζοε ιδή πρόσοψ η και βαθύ αντ ηχείο (Ε ικ. ΚΙ η πρώτ η μαρτυρία). Στην αρχαϊκ ή εποχή, κ αι περ ί το 600 π.χ, κά ν ει την εμφάν ισή του στ η σωζόμενη γραμματεία η βάρμος (Αλκαίοτ) ή βάρβιτος (Σαπφώ), την οποία μ ε απόλυτ η σχε δόν βεβαιότητα ταυτίζουμε με έναν τύπο λύραο που εμφανίζεται στην ε ικονογραφία λίγο αργότερα, περί το 520 π.χ., παρόμοιο με την χέλυ, μ ε κ έλυφος χελώνας για αντηχείο αλλά πήχεκ και χορδέτ κατά πολύ μακρύτερα (Εικ. Β 1, αριστερά). Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν η π εταλο ειδή; λύρα θα υποστεί ορισμ ένα; μορφολογικέτ αλλαγές κατά την κλασική εποχή- η κιθάρα θα μ ετ εξελιχθ εί και αυτή μορφολογικά, ιδίωο κατά την ελληνιστική εποχή - η χέλυς θα παραμείνει, λίγο -πολύ, στην αρχαϊκή της μορφή σε όλη τη διάρκεια της ζωήτ; τηο η βάρβ ιτοτ, μετά από μια περίοδο λαμπρή; σταδιοδρομίατ στην αρχαϊκή Λ έσβο και τα κλασικά αθηναϊκά συμπόσια, θα εκλείψει από το οργανολογικό στ ερέωμα. Ας δούμε τκ λύρες αυτέο στκ μορφολογ ικέτ τοικ λεπτομέρειεο.' ΊΈΧ Ν Ε Σ & ΓΙ 'ΑΜΜ Α ΊΆ 593

6 Η πεταλοε ιδής λύρα Ε ι κ. ΓΙ 1. Η ρ άκλε ιο, Αρχαιολογικό Μουσείο ΜΗ Ορειχάλκινο αγαλ ματίδιο. Γεωμετρ ι κό. 700 π.χ, Άνδρα κ μ ε πεταλοε ιδ ή λύρα (Ανδρί κου κ. ά 2003, 156, εικ. 47). Ε ι κ. Γ1 2. Δρ έ σδη, Staatliche Kun stsamn11ungen Β οιωτικόκ κάνθαρ οο. Γεωμ ετρικό. Μ ου σικ ότ μ ε πεταλο ειδή λύ ρα και χορ εύτρι ε ο (Maas & Snyde r ε ικ. 11). Η πεταλοειδή; λύρα χαρακτηρίζεται από το καμπύλο π ερίγραμμα του αντηχείου τηο, που θυμίζει πέταλο ή μηνίσκο (Εικ. ΠΙ, Π2). Το αντηχείο ήταν αναμφίβολα ξύλινο, μ ε τκ δύο όψεκ του, εμπρόο και πίσω, επίπεδεο, έν α «κο υ τ ί» π εταλοειδούς σχήματος, εξ ου και η ταξ ινό μηση σ ή μερα του οργάνου στις κ ιβωτιόσχη μες λύρες (Ε ικ. Π6). 2 Το ηχείο, λο ιπόν, θα ήταν ασφαλώς μια λεπτή ξύλινη επιφά νεια. Στην ε ι κ ο ν ο γ ρ αφ ί α (τόσο τ ην δυσ - όσο και την τρ ισδ ιάστατ η) το ύψοι; του αντ ηχείου πο ικίλλει, από λεπτό τόξο (Εικ. Π2), σε αβαθή μηνίσκο, σε ημικύκλιο (Εικ. ΠΙ). Η ποικιλία αυτή δημιουργεί το ε ύ λ ο γ ο ερώτημα αν υπήρχαν στην πραγματικότητα όργανα με τόσο μ εγάλ ες διαφορές στο ύψοι; του αντηχείου. Λαμβάνονται; υπόψη, πάντως, τις ανατολικές απεικονίσ εις της πεταλο ε ιδούς λύρας και τις μεταγενέστ ερα; ελλ η ν ικ έ ς (Εικ. Π3, Π 5, Π6 ) και ε τ ρ ο υ σκ ι κέ ο, αλλά και το γεγονός ότι το μ εγάλο μέγεθος αντηχείου συντελ εί, γ ενικώς, στην καλύτερη ακουστότητα του οργάνου, κλί - Ε ι κ. Γ13. Οξφόρδ η, Ashn10lean Μιι ε ευτυ (266). Α τ τι κ ή λευκ ο ύ β άθ οικ λήκυθοο. Κλα σικ ό. Γυναίκα μ ε π εταλ ο ειδή λύρα (Maas & Snydc r 1989, 158, ε ι κ. 5). 594 ΠΉ ΜΑΚ Ε ΔΟΝΙ Α ΑΠΟ ΊΌΝ Ί ο αι. π. Χ. EΩ~ ΊΊΙΝ ΎΣΤΕ Ρ ΙΙ ΑΙ'ΧΑΙΟ ΤΙΙΤ Α

7 Ε ικ Εο ικίο η. British Μιι εειιιη Ε 185. Ε ρυ θ ρό μ ο ρ φ η υδρ ία από τη ν Capua. Κλα σικ ό, π πχ. Λ επτομ έρ εια : π εταλο ειδής λύρα. ( Γ ι ά ν ν ο υ κ.ά. Ι 998, 70, ε ι κ. 66) >: Ι Ε ι κ. Π 5. Paris, Louvrc. Κ ύλι ξ λ ευκο ύ βάθοικ απ ό τη ν Ε ρέ τρ ι α. Κλα σικ ό, 460 πχ. Μ ούσα μ ε π εταλο ειδή λύρα. (Ιστορία τη ς Α ρχαίας Ελλ ά δα ς, Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ 6:230). νουμ ε προτ; το συμπ έρασμα ότι το ημικυκλικ ό ( ή σχεδόν η μ ι κυ κλι κ ό ) θα πρέπε ι να ή τ α ν το πραγματικό σχή μα του αντηχείου. Το «π έ τ αλ ο» του αντηχείου συνεχιζόταν προτ; τα πάνω μ ε ευθείς πήχεκ, ο ι οποίοι στα άνω άκρα τους συνδέονταν μεταξύ τοικ με τον ζυγό, ξύλινο ασφαλώς, πάνω στον οποίο προσδένονταν οι χορδές με τη βοή θε ια των κουρδιστηρ ιών. Όπως και οι υπόλοιπα; λύρες, δ ιέθεταν χορδές, χορδο τόνο στο κάτω, κεντρ ικό άκρο του η χε ίου, για την πρόσδεσ η των χορδών (Ε ικ. Π 1, Π4, Π 5 ). Αν κ αι απουσ ιάζουν από τη γ εωμ ετρική ε ικονογραφία, το όργανο θα είχε, ασφαλώς, τόσο γέφυρα, γ ια να μεταφέρε ι τοικ παλ μού; των χορδών στο η χε ίο (Ε ικ. Π4, Π5, Π6), όσο και ιμάντα για την εξάρτησή του από το χέρ ι του μουσικού. ' Ο αριθμόο των χορδών της γεωμετρ ικής πεταλο ειδούς λύρας αποτελ εί μουσικολογικό ζήτημα. Η εμμονή των αγγ ειογράφω ν στκ τέσσερκ ( σχε δ ό ν πάντα ) χορδές, σε αντίθεση με τκ προγενέστερα; μινωικές και μυκη ναϊκές αλλά και μεταγενέστερες αρχαϊκές επτά, έχει οδηγήσ ει ορισμένους μελετητές στην υπόθεση ότι στα γεω μ ετρικά χρόν ια ( << έξοδος» από τοικ «Σκο τ ε ι νο ύ ο Α ιώνετ;») ο ι λύρες είχαν όντως περιορ ισμένο αρ ιθμό χορδών : ο ι μουσ ικοί ε ί χα ν στ η δ ιάθεσή τοικ, π ιστεύουν, τέσσερκ μ ό ν ο χορδές, άρα κ αι τέσσερκ μ ό ν ο φθόγ γοικ. Τ η θέση τοικ αυτ ή στηρ ίζουν, πέραν τ ητ; εικονογ ραφ ίας, και μ ε μ ετα γ ε ν έστ ε ρ ε ς γ ραμματ εια κ έ ς αναφο ρέτ; στην πρώ ιμ η ελληνική μουσική, σύμφωνα μ ε τκ οποίεκ, αφενός ο Τέρπανδροκ ( 70ς αι. π.χ.) αύξ ησε τκ χορδές τ ης λύρας σε επτά ( Ψευδα ρ ιστο τ έλ η ς, Φ υσικά Προβλήματα 19.32), αφετέρου ο πρώιμοι; αυλός είχε μόνο τέσσερκ οπ έτ; ( Π ολυ δε ύκ η ς, Ονομαστικόν 4.80). Άλλο ι μελετητ ές, μη δίδονται; βάση στκ μαρτυρία; αυτ έκ, πιστεύουν ότι και οι γεωμ ετρικές λύρ ες διέθεταν επ τά χορδ ές, την πλήρη, δηλαδή, επ τάχο ρδ η κλίμακα. Η πεταλοειδή; λύρα πιστεύουμε ότι ήταν η ομηρ ική φόρμιγξ, το όργανο με το οποίο συνόδευαν το τρα γούδι τοικ οι αοιδοί των μυκηναϊκών ανακτ όρων, μεταξύ αυτών και οι κατονομαζόμενοι ή απλώς αναφερόμενοι ΤΕΧΝ Ε Σ & ΓΙ' ΑΜΜ ΑΤΑ 595

8 στα έπ η: ο θείος, αύτοδίδακτος Φ ή μιος στο παλά τι του Οδυσσ έα στ ην Ι θ άκη, " ο θείος, έρ ίερ ο ς, περίκλυτος, τεημ ένος, ηρως Δ η μόδοκος στο π αλάτι του Αλ κ ινόου στο υς Φα ίακετ. " ο αθ ε όφ ο β ο ς Θά μυρκ, " ο ανώνυ μος άοιδός στο παλ άτι του Μενελάου στ η Σπάρτ η, " και έτερος ανώνυ μοι; άο ιδός στο παλάτι του Αγα μέ μνονα στις Μυκήνεκ. " Είναι συχνές οι αναφορές στη φόρμ ιγγα στα δύο έπ η: περ ιγράφετα ι ως γλαφυρή (κοίλ η), " δα ιδαλ έ η (περίτεχν η)!" και περικαλλής (πανέμορφ η),!1 ο ή χο ς της είναι λιγύς ( καθαρόοϊ'? και δ η μιουρ γε ί τη ν αίσθησ η της ίωής ( πνο ήτ, ρο ής).1 3 Γ ια πρώ τ η φ ο ρ ά στην ελλ ην ι κή γραμματεία συναντού με τι ς λέξεις ζυγόν (Ιλιάδα Ι )14 κα ι κόλλοψ (δερ μάτινο κουρδ ιστήρ ι της φόρμιγγαο Οδύσσεια φ Ο).! 5 Κατά πάσαν π ιθανότ ητα, η ο μ ηρ ική κίθαρις δεν ήταν άλλο από την φόρμιγγα είδος λύρας, παρόλ η την συγγένε ια της λ έ ξη ς μ ε την μεταγ ενέ στερη λέξη κιθάρα, η οποία ασφαλώς αναφερόταν σε συγκεκριμένο όργανο. Κατ' άλλους, η λέξη κίθαρις έ χε ι την ένν οι α του «π α ί ζω την φόρμιγγα», της «τέχν η ς του κιθαρίζειν», καθόσον τα ρ ή ματα φορμίζω και κιθαρίζω χρ ησ ιμοποιούνται χ ιαστί: κίθαριν... ο φορμίζω ν (Οδύσσεια α 155), φόρμ ιγγα... κιθάριζε (Ιλιάδα Σ 576). Είναι αξιοπερίεργο το Ε ι κ, Π6. Par is, Louvr e 482 Λευκή κύλ ι ξ. Κλασικ ό, π Χ. Γυ ναί κα ότι η λέξη λύρα δεν απαντά στα ομ ηρικά έπ η, καθό ή Μ ούσα μ ε πεταλο ειδή λύρα. ( Γ ιάννο υ κ. ά. 1998, 65, ε ικ. 57). σον σε μυκηναϊκή, θηβαϊκή πινακίδα του Π.Χ. αναγράφεται η λέξη λυρισταί (ru ra-ta-e) σε Γραμμική Β (Εικ. Α8). Η λέξη λύρα κάνει τ ην πρώτ η γραμ ματειακή της εμφάν ιση στην λυρική ποίηση της αρχαϊκής εποχήτ." Α ν, λοιπόν, η ομηρική φόρμιγξ ήταν π εταλοειδή; λύρα, τότε θα πρ έπ ει να ε ίχε επτά χορδές, εφόσον, όπως ήδ η ελέχθη, στην εποχή του χαλκού οι λύρες ήσαν 7 - χο ρ δ ε ς (μινωικέο, μυκηναϊκές). Το ζήτημα ε ί ν αι: οι φόρμιγγες των μ υκη να ίω ν αο ιδών ήσαν 7 -χορδες και η γεω μετρ ική πεταλοε ιδή; λύρα -φόρμιγξ τ ης εποχής του Ο μήρου (μάλλον π.χ.) 4 -χορδη ; Οι αο ιδοί λοιπόν των μυκηναίων ανάκτων ε ίχα ν στ η δ ιάθεσή τους ένα 7- χο ρδο όργανο και ο γεωμετρικός Όμηρος ένα 4 -χορδο; Η Ιλιάδα λοιπόν (και η Οδύσσεια ενδεχομένως ) τραγουδήθ ηκ ε σε τέσσερ ις μόνον φθόγγους, όπως υποστηρίζουν ορισμ ένοι μελ ετ η τ έα '? Η μελωδία, λοιπόν, των ομηρ ικών επών, ήταν τόσο πιο πολύ περιορισμένη (4 -χορδο) από εκείνη των μυκηναϊκών ( 7 -χορδο), τα οποία θεωρούντα ι πρό γονοι των ομηρικών; Όπως ήδη τονίστηκ ε, το θέμα αποτελεί μουσικολογικ ό ζήτημα. Η πεταλο ειδή; λύρα θα συνεχίσει την πορεία της στο μ έλλον. Τη συναντούμε στην αρχαϊκή και την κλα ΣΤ Η Μ ΑΚ Ε ΔΟ ΝΙ Α Α ΙΙΟ ΊΌ Ν 70 οι. π.χ, ΕΩΣ ΤΗ Ν γσ Τ ΕI'Η Α ΡΧΑ ΙΟ ΤΗΤ Α

9 σική εποχή, στα χέρια, τώρα πλέο ν, γυναικών και νεαρών αγοριών. Διαφέρει από τη γεωμετρική και παλαιότερη πεταλοειδή στουκ πήχεκ- τώρα, οι πήχεκ του οργάνου χωρίζονται σε δύο μέρη (Εικ. Π3, Π4, Π5, Π6): τοικ «κάτω» πήχεκ, προφανώο τμήματα του αντηχείου και ωτ; εκ τούτου κοίλα, και του; «άνω» πήχεκ, οι οποίοι είναι μεν, κατά πάσαν πιθανότητα, έν θ ετ ο ι στοικ κάτω, δεν βρίσκονται όμωτ; στην ίδια ευθεία με αυτούι; αλλά κάπωο εσωτερικότερα. Ασφαλώς είναι συμπαγεκ.! " Ο λόγος της ένθεση; των άνω βραχιόνων δεν είναι γνωστόο ίσωτ; να εξυπηρετούσε την ακουστότητα του οργάνου ή απλώτ; να θεωρήθηκε κομψότερη αυτή η μορφή. Έχει προταθεί η άποψη ότι οι άνω βραχίονες στκ πεταλοειδείς λύρετ; με είσθεση ήσαν κινητοί, συνδεόμ ε νοι με τοικ κάτω με ένα είδοτ «μεντεσέ», ούτωι; ώστε οι άνω να παλινδρομούν μέσα - έξω γύρω από άξονα κάθετο στοικ άνω πήχε«; στο σημείο επαφήο τοικ με τοικ κάτω, και, ωτ; εκ τούτου, να είναι εφικτή η παραγωγή περισ σότερων από έναν φθόγγων από τκ υπάρχουσα; χορδέο.'? Η θεωρία αυτή, μετά τκ πρόσφατει; μελέτει; στη μεγά λη, τραπεζοειδή κιθάρα (βλ. παρακάτω), ελέγχεται ωτ; αβάσιμη. Ασφαλώο, οι πήχεκ τηο π εταλοειδούς ήσαν στα θεροί, όπωο σε όλεο τκ υπόλοιπα; λύρεο, Η κλασική πεταλοειδή; με τοικ ένθετου; άνω πήχεκ διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν συναντούμε σ ε άλλες λύρεο έ χε ι πάνω στο ηχείο τητ; επιζωγραφισμένα μάτια με φρύδια (Εικ. Π4, Π6). Έχει εκφραστεί η άποψη ότι εν δ ε χο μ έ νως οι κόρετ; των ματιών να ήσαν τρυπημένεο, λειτουργώντας κατ ' αυτό τον τρόπο ωτ; πόροι διαφυγήτ; του ήχου από το εσωτερικό του αντηχείου προς το περιβάλλον. Ελλείψει όμωο σχετικών μαρτυ ριών, αλλά και από το γεγονότ ότι ούτε οι μεγάλεο, με επίπεδη βάση κιθάρα; ούτε οι χέλυες ή βάρβιτοι δεν διέ θεταν ακουστικού; πόρουκ, θα πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε άτρητα τα ζωγραφιστά μάτια, τα οποία, το πιθανότερο, ε ίχα ν συμβολικό χαρακτήρα. Ι" Η χέλυς Σε αττική γ εωμετρική υδρία του 80υ Π.Χ. αιώνα (Εικ. Χι) και σε πρωτοαττική υδρία των αρχών του 70υ Π.Χ. αιώνα ( Εικ. Χ2) εμφανίζεται ένα είδοτ λύραο διαφορετικό από τα προγενέστερα. Έχει στρογγυλό αντηχείο και πήχεκ ευθεία και αποκλίνοντες. Πολύ γρήγορα, ήδη στον 70 αιώνα Π.Χ. (Εικ. Χ3: πρώτη μαρτυρία καμπύλων πήχεων), οι πήχεκ θα πάρουν την τελική, καμπύλη μορφή τοικ." Ασφαλώς πρόκειται για ένα είδοο λεκανοειδούς λύραο, την χέλυ τητ; γραμματείαο. Ρ Ε ι κ. ΧΙ. Cambridge, Mu seum ofclassical Archaeo logy 72. Ατ τική υδ ρία. Γεωμ ετρικ ό. Ά νδρα ι; μ ε χέλυ κ αι χορ εύ τριε ι; (Wegner 1968, Tafel υ 11 b). Τ ΕΧΝ ΕΣ & ΙΊ'ΑΜ Μ ΑΤ Α 597

10 Ε ικ. Χ2. Αθήνα, Εθν ικό Αρχαιολογικό Μουσείο Υδρία από τον Ανάλατο. Π ρ ωτ οαττικό, αρχέτ; 7 0 υ α ι. π.χ. Άνδρακ μ ε χ έλ υ και μι κ τ ό ς χορός (φωτ. : συ γγ ρα φέαο), 598 ΣΤ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ί ο αι. π.χ. ΕΩΣ Τι IΝ ΥΣΤΕ Ι' ΙΙ Α Ι'ΧΑ ΙΟΤ ΙΙ ΊΆ

11 / Εικ. Χ3. Σ πά ρ τ η. Μολύβδινη μικρογραφία χέλυος από το Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος. Αρχαϊκ ό. Ί ος π.χ, (Maas & Snydcr ι εικ. l3b). Εικ. Χ4. Νέα Υόρκη. TllC Μοιωροίίιειι Μιιεσιιηι of Art Κορινθιακό μελα νόμορφο πινάκιο. Αρχαϊκό. πρώιμος 60ς αι. π.χ. Ποιητή ; σε νεκρική κλίνη- χέλυς (Maas & Snyd cr ε ι κ. 14e). Εικ. Χ 5. Μ όναχο. Staatliche AntikensanlIlllungen und Glyptothek Αττική μ ελανόμορφη κύλιξ. Αρ χαϊκ ό. πρώιμοι; 60ς αι. π.χ. Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο - χέλυς (Maas & Snyti er εικ. 12). ΤΕΧΝΗ & Ι'Ι'ΑΜΜ ΑΤ Α 599

12 Εικ. Χ6. Δελφοί, Αρχαιολογικό Μουσείο ΜΔ Αττική λευκή λήκυθος. Κλασικό, π.χ. Απόλλων με χέλυ (T hc Il1clis 1984, εξώφυλλο). 600 ΣΤ Η ΜΑΚΙόΔΟΝIΑ ΑΙΙΟ ΤΟΝ Ί ο α ι. π.χ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕ Ι' ΙΙ Α Ι'ΧΑ ΙΟΤΗΤΛ

13 Ε ικ. Χ 7. Fircnzc, 128 (7. Β 2 9). Ατ τι κό ερυθρ όμ ορφο θρ αύσ μα αγγ ε ίου. Κλα σι κό. Δ ύ ο ν εαροί μ ε χέλυ ες. (Maas & Snyde r 1989, 11 Ι, ε ι κ. 26). Ε ι κ. Χ8. Ν σ ιν York, The Metropolitan Μιι ε ε ιιιιι ογ Art Α ττ ικός ερυθρό μορφοτ α μφορ έας. Κλασικό. Απόλλω ν με χέλ υ και Ά ρ τε μ κ, (Maas & Snyde r 1989, Ι 12, ε ι κ. 30). Η χέλυς δ εν φαίν εται να άλλ α ξ ε μορφή κατά τη διάρκ εια της ζωή; της. Διατήρησ ε τ ο κ έλυφ οκ της χερσαί ατ; χελώνα ς για αντη χεί ο. Ρ Μ ετά την αφαίρεση του σώματο ι; του ζώου, 2 4 απομακρύνονταν ο ι πλά κε τ του στ έρ νο υ του οστ ράκου. Ρ Σ το εσω τε ρ ικό του κελύφοικ προσαρμόζονταν οι ξύλι νοι πήχεις, 26 κατάλληλα καμπυλωμ έ ν οι, προφ ανώ ι; στη φωτιά. Απ ό τα σωζό μεν α κ ελύφη -αντηχεία χέλυων, συνάγ εται ό τι υπήρχα ν τ ουλάχιστον δύο τρ όποι πρ οσαρμογή; των πήχεων στο κ έλυφοο 1. με σιδερ ένια καρφιά, τα οποία διαπ ερνούσαν το κέλυφοτ; από έ ξω πρ όκ τα μ έσα και εμπήγονταν στο υ τ πήχεκ κατά μήκοι; του δ ιαμήκοικ άξονά τους 2 7 και 2. με απλή έ ν θ ε ση των κάτω άκρων των πήχεων σ ε οπ έο - κθύλακετ;», σχετικά μεγάλες σε διάμετρο, ανοιγμένες στο κέλυφοτ. " Κατά πάσα πιθανότητα γινόταν περαιτέρω στε ρέωσ η των πήχεων μέσα στο κέλυφοο. " δεν είναι ό μω ο σίγουρο μ ε ποιον τρ όπ ο γι ν όταν αυτή. Το σύστημα κέλυφοτ -πήχεκ; καλυπτόταν με τεντωμένο, κατεργασμένο δέρμα βοδιού. Ψ Το δέρμα διπλωνόταν πά νω στ η ν κυρτή επ ιφά νε ια του οστ ράκο υ και στερεωνόταν στο κέλυφοτ είτ ε μ ε μικρά, μεταλλικά «π ρ ι τσ ί ν ι α»!' ε ί τε, εν δε χο μέ νως, μ ε κ ο ρδ ό νι που περνούσε μέσα από το αναδιπλωμ ένο δ έρμα και δ ένονταν σφιχτά μεταξύ τοικ οι δύο του άκρ εο (ό π ωτ; σε πολλά σημ ερινά τύμπανα). Οι κορυφ έτ των κυλινδρικών πήχεων λε ιαίνονταν εμπρότ και πίσω, έτσ ι ώστε να αποκτήσουν ορθογών ια διατομή, μ έχρκ εν ό τ, συγκεκριμ ένου ύψο υ τ. " Οι λειασμ ένοι πήχεκ; περνούσαν ακολούθως μέσα από αντίστοιχες ο π έ ο σε άλλο, ίσιο, κυλινδρικό ξύλ ο, το ο π ο ί ο «έ ζ ευ ε» τοικ δύο πήχεκ; -ε ξ ου και το όνομά του, ζυυός- και ισορ ροπο ύσε στο «σκ αλο πάτι», π ου δ η μιο υρ γ ο ύ σε η λ είανση. Στο κατώτ ερο σημ είο το υ οστ ράκο υ τοποθετούνταν ο χορδοτό νο ο, ε ξά ρ τ η μα μεταλλικό σε σχήμα πι, στο ο π ο ί ο δ ένοντα ν οι χορδ έο, Τ α ά κ ρ α τ ου χορδοτόνου λυγ ίζο νταν έ τ σ ι ώστ ε να ε ι σχω ρ ο ύν στο κ έλυφ οο απ ό την κυρτή πλ ευρά, μέσα σ ε οπ έι; ε ι δ ικά ανοιγμ ένα; για τον σκοπό. Ρ ΊΈΧ Ν Ε Σ & Ι'Ρ ΑΜΜΑΊΆ 60 1

14 .~, Ε ικ. ΧΙΟ. Λονδίνο, British Museum GR Δεξιός πήχυς κα ι ζυγός τ ης χέλυος τ ης Συλλογής Elgin (χορδές κα ι κέλυφος σύγχρονα ). Από την Αττ ική, 50ς ή 40ς α ι. Π.Χ. (φωτ.: συγγραφ έας). Εικ. Χ 11. Lecce, Όστρακο -αντ ηχε ίο κα ι χο ρδοτόνος χέλυος. Κλασ ικό (Sclli rinzi 1961,1 5, fig. 2 π ά ν ω ). Εικ. Χ 12. Αθήνα, Β ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Κ έλυφος -αντηχείο χέ λ υ ο ς από το Ν εκροταφείο της Αχαρνικής Πύλης, Τάφος 109. Κλασικό ( φ ω τ. : συγγραφέας). Εικ. Χ13. Σχέδιο ανακατασκευής χέλυος. Πρ όταση Φάκλαρη ( Φ ά κλ α ρ η ς 1977, σχέδ. 10 α -β ). Εικ. Χ 14. Σχέδιο ανακατασκευής χέλυος Αχαρνικής Πύλης Αθηνών. Πρόταση Ψαρουδάκη (Psaroudakes 2006, fig. 25, υπό δημοσίευση). 602 ΣΤ Η ΜΑΚF.ΔΟΝΙΑ ΑΙΙΟ ΤΟΝ 70 οι. π.χ. εωσ ΤΗΝ ΥΣτε ι' Ι Ι ΑΙ'ΧΑΙΟΊΊ ΙΊΆ

15 Οι χορδές κατασκευάζονταν από έντ ερο αιγοπροβάτου. " Τα «μυστικά» των αρχαίων χσρδσπσιών και χσρ δσστρόφων δεν ματ; είναι γνωστά. Γνωρίζουμε μόνον ότι υπήρχαν διαφορετικά «π άχη» χορδών, ανάλογα με τον αριθμό «λο υ ρ ίδω ν» υλικού (κώλα) που συνενώνονταν, και διάφοροι; βαθμότ; συστροφήι; του υλικού (πόσετ; σπεί ρετ; ανά μονάδα μήκουο). " Καλύτερο ήχο παρήγαν οι λείες χορδές, όπου οι ενώσεκ (συμβσλαί) των μεμονωμέ νων ινών δεν διακρίνονταν, αυτέο που δεν παρουσίαζαν διακυμάνσεκ στο πάχοο και είχαν ομοιόμορφη συστρο φή" Οι άνω άκρεο των χορδών, πλεγμένα; σε κομμάτια δέρματοο.? τυλίγονταν γύρω από τον ζυγό πολλές φορέο, έωτ ότου δημιουργηθεί ένατ; κόμβοκ (Εικ. Χ4, Χ5, Χ7). Η τάση των χορδών πίεζε τοικ κόμβου; πάνω στον ζυγό, εμποδίζονται; την ολίσθησή τοικ, και ωτ; εκ τούτου, την χαλάρωση των χορδών. Συχνά, μικροί μοχλοί δια περνούσαν τοικ κόμβοικ (Εικ. Χ6), για να διευκολύνεται, προφανώο, το κούρδισμα. " Οι δονήσεκ των χορδών μεταδίδονταν στο δέρμα -ηχείο μ έσω μιας ξύλινης γέφυραο τοποθετημ ένη; ανά μεσα στκ; χορδέτ και στο δέρμα -ηχείο, λίγο πιο ψηλά από τον χορδοτόνο (Εικ. Χ8 ). Η χέλυς κρατιέται όρθια ή υπό γωνίαν, ακουμπά στον αριστερό γοφό του μουσικού, όρθιου ή καθήμενου, και ισορροπεί εξαρτώμενη από τον αριστερό του βραχίονα με ιμάντα -βρόγχο, δεμένο στη βάση του εξωτερικού βραχίονα της λύραο, μέσα από τον οποίο περνά το αριστερό χέρι του μουσικού (Εικ. Χ6, Χ7, Χ8). Τα δάχτυλα του αριστερού χεριού του μουσικού εκτείνονται πίσω από τκ χορδέο, ενώ το δεξί χέρι κρατά πλήκτρο, δεμένο με κορδόνι από τη βάση του εξωτερικού βραχίονα της λύρας (στο σημείο που προσδένεται και ο ιμάνταο), με το οποίο κρούονται οι χορδ ές από το δεξί χέρι (Εικ. Χ 7, Χ8). Η βάρβιτοι; Στην εικονογραφία του τέλοικ του 60υ αιώνα π.χ, περί το 520 π.χ., εμφανίζεται στην εικονογραφία μια παραλλαγή τητ; χέλυος. Το αντηχείο του οργάνου είναι κέλυφος χελώνας (Εικ. Β4), καλυμμένο με δερμάτινο ηχείο (Εικ. Β3). Οι πήχεκ είναι περίπου δύο φορέτ πιο μακρεκ απ ' αυτούι; της χέλυος. Αναδύονται από το κ έλυφοο ε υ θ εκ Ε ι κ C1e νe la n d, The C1 eνeland Μιι ε σιιηι of Art Α τ τι κό τ ε ρυ θ ρό μορφ ος κ ρα τ ή ρας. Κλ ασικό. Ά νδ ρε ς μ ε βά ρ β ιτο κ α ι κρ όταλα (Maas & Snyde r 1989, 135, ε ικ. 13). Ει κ Gela, 67. Αττική ε ρυ θ ρό μο ρφ η λήκυθ ο ς. Κλα σικ ό.ερωο μ ε βάρ βιτο (Maas & Snyde r 1989, 135, ε ι κ. 13). ΤΕΧΝΕ Σ & ΙΊ ' ΑΜΜ ΑΤΑ 603

16 Ε ι κ. Bl. Μόναχο, Staatliche Αn tίken saπ1π1ιιιngen 1416 WAF. Αττικός μελανόμορφος αμφορέας. Οψ ι μο α ρ χαϊκό, π. 510 Π.Χ. Κωμαστ ές μ ε βάρβ ιτο, π εταλ ο ε ιδή λύρα, κρ όταλα κα ι διπλό αυλό (Γ ιάννου Κ.ά. 1998, 49, ε ικ. 39). (κα ι όχ ι κ αμπύ λ οι, όπωο στ ην χέλυ) και αρκετά αποκλ ίνοντα; έτσ ι ώστε το μ έγι στ ο άνοιγ μά τοικ να είναι υπερ δ ιπλάσιο του εύροικ του κελύφοικ (Ε ικ. Β Ι, Β2, Β3, Β4). Δεν υπάρχε ι αμφ ιβολία ότι π ρό κ ε ι ται γ ια τ η βάρβιτο που απαντά στη γραμματεία ήδη από τον 60 αιώνα π.χ. 3 9 Με έντον η κά μψ η, οι πήχεκ στρέφοντα ι προτ; το εσωτερ ικό μ έχρι να σχη ματίσουν ευθεία, σχεδόν, γρα μ μή. Οι απολήξεκ τουι; απέχουν περίπου όσο το πλάτοο του αν τ ηχείου. Δύο μ ικρο ί κατακόρ υφο ι πήχεκ, προσαρμοσ μ ένοι στα άκρα των βραχ ιόνων, στηρίζουν τον ζυγό, προφανώο, όπωι; και στη χέλυ, δ ιαπερνώντατ τον. Έχε ι ε κφ ραστ ε ί η άποψη" ότι ο ι πήχεκ το υ οργάνου, σε αντίθεση με αυτού; τη; χέλυος, στην υψηλ ή τουι; π ερ ιοχή κάμπτονταν προτ; τα εμπρόο, έτσι ώστε ο ζυγότ; να «βγα ί ν ε ι» από το επ ίπ εδό του; και να βρίσκεται πιο μπροστά. Αυτή η πρόταση, αν και δεν μπο ρ ε ί να ανατραπεί βάσε ι μαρτυρ ιών, ελέγχεται, καθόσον θα δη μιουργούσε τκ; εξ ή ς πρακτ ικ έξ δυσκολ ίεο 1. θα απομάκρυνε τκ χορδές από το δέρ μα - ηχείο, αυξάνονται; έτσ ι την απόσταση το υ αρι στε ρο ύ χεριού από αυτ έο, δυσκολεύοντας, ωτ; εκ τούτου, την πρόσβαση των δακτύλων σε αυτέο 2. θα έφε ρ νε π ολύ μπροστά, χωρκ προφαν έι; όφελοξ στην τεχνικ ή, τον ζυ γό 3. θα απαιτούσε πολύ ψ ηλή γ έφυρα - 4. θα αύξα ν ε αισθητά την κάθ ετη προο το ηχείο συνιστώσα τ ης συνολ ικήτ; τάσ η; των χορδών, δ η μιουργώνταο, λόγω και τητ; 604 ~ Tl I ΜΑΚ Ε ΔΟ Ν ΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 70 α ι. π.χ. "- Ω ~ ΤΗ Ν Y ~Tr. I'H Α I ' Χ Α I Ο Tl I Τ Α

17 Ε ικ. Β4. Π α ρ ί σι, Λούβρο. Α μ φορέας από τ ο Vulci. Κλ ασικό, π π.χ, Β α ρ βιτιστή ς ( κα ρ τ ποστάλ ). μεγάλη; απόσταση; ζυγού -χορδοτ όνου, ισχυρή ροπή προι; τον χορδοτόνο και άσκηση μεγάλη; δύναμη; στα σ η με ία επαφ ή ι; τω ν πήχεων μ ε το δέρμα -ηχείο. Ο πω ο και ό λεο οι άλλ ες λύρ εε, η βάρβιτοξ ε ί ν α ι ε ξο πλ ισ μέν η με χορδ έο, κουρδιστήρια, γ έφυρα, χορδοτ ό νο, ιμάντα και πλήκτρο δ εμ ένο μ ε κορδόνι στον εξωτ ερικό βραχίονα (Εικ. Β2, Β3). Το μεγάλο μήκοι; των χορδών αναμφισβήτητα σημαίν ει ότι το ό ρ γ α ν ο, συγκρινόμ ενο μ ε τη χέλυ, ήταν βαθύφωνο. Όλες οι γραπτ έκ μαρτυρί α; συ μφωνούν ό τι η βάρβιτ οτ; επ ι νο ή θ η κε στη ν αρχαϊκή Λέσβο και χρησιμοποιήθηκε από τοικ περιώνυμου; λυρι κούι; τη ς Σ χο λ ή; της Λ έσβ ου, Τ έρπ ανδρ ο, Αλκαίο, Σ α π φ ώ, Ανακρέοντα. Η κιθάρα Κιβω τιόσχημ α; λύρ εσ με επ ίπ εδ α; την πρόσοψη και την πίσω όψη υπήρχαν από πολύ παλιά στη Μ εσοποταμία και τη ν Αίγυ πτ ο, όπωο ήδη ελέ χθ η. Σ το ν ελ λ α δ ι κό χώρο, η πρώτη μαρτυρία της ύπαρξη; ανάλογου ε ί δ ο ικ λύρατ; χρονολ ο γ εί ται στο δ εύτερο μισ ό του 80υ αιώνα Π.Χ. ( Ε ι κ. ΚΙ ). Το ό ρ γανο χαρακτηρίζουν ε κ πρώτη; όψεω ο η επί π εδη β ά ση ( σε αντίθ εση πρ οτ; την καμπύλη της π εταλο ειδούο ), η τραπ εζοειδή; πρόσοψη τ ου αντηχείου και η ΤΕΧΝΕΣ & Π 'ΑΜΜ Α ΊΆ 605

18 Εικ. ΚΙ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Θραύσμα αγγείου από το Ηραίον του Άργους. Υστερογεωμετρικό, Π.Χ. (Aign 1963,94, V/13, Abb. 61). Εικ. Κ2. Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως (φωτ.: συγγραφέας). Εικ. Κ3. Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως, Ζωφόρος Παρθενώνα, Πλάκα 875. Κλασικό, π. 440 Π.Χ. Λεπτομέρ εια του πήχυ κιθάρας (φωτ. : συγγραφέας). Εικ. Κ4. Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως. Ζωφόρος Παρθενώνα, Πλάκα 875. Κλασικό, π. 440 Π.Χ. Λεπτομέρεια της «π λ ά της» κιθάρας (φωτ.: συγγραφέας). 606 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΙΙΟ ΊΌΝ Ί ο αι. Π.Χ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΙ'Η ΑΙ'ΧΑΙΟΊΉΤΑ

19 Εικ. Κ5. Δελφοί, Αρχαιολογικό Μουσείο. Μετόπη από τον Θησαυρό των Σικυον ίων. Αρχαϊκό, π. 560 Π.Χ. Ορφ εύς και Αρίων μ ε κιθάρες ( φ ω τ. : συγγραφ έας ). μετατόπιση προς το εσωτερικό των «άνω» βραχιόνων σε σχέση με τους «κά τω» (σε αντίθεση με τους ευθείς, συνε χόμενους πήχεις της πεταλοειδούς). Επιπλέον, το μέγεθος της νέας λύρας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της πεταλοειδούς, σχεδόν διπλά σιο. Σε αντίθεση με τκ ανατολικ ές κιβωτιόσχημες λύρες, αλλά και την πεταλοειδή, οι ελληνικ ές δεν είχαν ποτ έ επίπεδη πίσω όψη: το αντηχείο ήταν βαθύ και ογκώδες κατά τα αρχαϊκά χρόνια (Εικ. Κ5), κάπως λιγότ ερο στην κλασική εποχή (Εικ. Κ4). Η πρόσοψη, όμως, ήταν επίπεδη, σε αντίθεση με μεταγενέστερες - όψιμετ ελληνιστικέςκιθάρες, με κυρτή πρόσοψη (βλ. παρακάτω). Οι άνω πήχεις ήσαν λεπτές, συμπαγείς, ξύλιν ες, προφανώς, πλάκ ες (Ε ι κ. Κ3). 4 1 Στα αρχαϊκά, τουλάχιστον, χρόνια ενδεχομ ένως καλύπτονταν με ελεφαντόδοντο (Εικ. Κ2). 4 2 Τον παχύτερο ζυγό διαπερνούσαν ο ι άνω πήχεκ, μ έσα από οπές ανοιγμένες στον ζυγό. Ο ζυγός ισορρο - Τ Iό Χ Ν ΕΣ & ΓΡΑΜΜ ΑΤ Α 607

20 πούσε στα «σ καλ ο π ά τι α» που δημιουργούσαν οι λ επτοί άνω βραχίο ν ετ; μ ε τκ παχύτ ερ α; «ρ ο ζ έ τ ε ο- στκ άνω απολήξει; των κάτω πήχε ων. Οι κάτω πήχεκ ήσα ν, ασφαλώο, κοίλοι, ογκούμ ενοι προς τα κάτω, καθώτ; τ είνουν πρ οτ; τ ο αντηχείο ( Ε ι κ. Κ6 ). Έ χε ι προταθεί η άποψη ότι οι «ρ ο ζ έτ ε ο- στη βάση των κάτω πήχεων ήσαν «μ εντεσέ δ ε ο-, οι οποίοι επ έτρ επαν στ ουτ άνω πήχεκ να παλινδρομούν μ έσα έξω σε σχέση με τοικ σταθερούκ κάτω πήχεκ. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα των χορδώ ν, πιστεύ εται, μπορούσε να χαλαρώσ ει ή να ε ντ α θ ε ί, και έτ σ ι να χαμηλώσ ει ή να ψηλώσει, αντιστοίχως, το τονικό ε π ί πε δ ο του οργάνου.ρ Η άποψη αυτή ελέγχεται, δι ότι: 1. βασίστηκε στη λανθασμ ένη απεικόνιση της σύνδεσηι; των άνω μ ε τοικ κάτω βραχίονα; στην δυσδιάστατη ε ι κο νογ ραφ ία (αγγειογραφί ες), η οποία δίν ει την εντύπωση ό τι τα δύ ο μ έρη συναντώνται σε έν α «ση μ ε ί ο» (Ε ι κ. Κ2, Κ9 ), πράγμα που διαψεύδουν οι τρισδιάστατ ο; παραστάσεκ τητ; κιθάρατ; (Ε ικ. Κ3, Κ 7 ), σύ μφω να μ ε τκ οποίεο οι λ επτοί άνω βρα - Ε ικ. Κ6. Cambridge, Fitzwi llian1 Μιι ε οιιιη GR Σκα ρα β α ίος. Κλ α σι κό. Πί σω όψη κ ι θάρας (Maas & Snyc!er ι 989, 22, Νο 1 Ι ). Εικ. Κ 7. Χανιά, Αρχαιολογ ικό Μουσείο Α νάγλυφο πλακ ίδιο από τ η Σπ ηλ ιά τ ης Αρκο ύδας. 5 0 ς α ι. Π.Χ. Απόλλων κ ιθαριστήκ ( κα ρ τ - ποστάλ). Ε ι κ. Κ 8. Μόναχο, SIaaIliche AnIikensaIn n1llingen Α ττικ ότ μ ελανόμορφος αμφορ έας, π Π. Χ. Ηρακλής μ ε κ ιθάρα και Αθ ηνά ( Γ ι ά ν ν ο υ κ. ά. Ι 998, 35, ε ι κ.23). Ε ικ. Κ9. Ν έα Υόρκ η, Me Iropolitan Μ ιι εοιι ιυ of Art Ίσω ς από την No la. Κλα σ ικ ό, π. 490 Π.Χ. Κ ιθαρωδό ς (Γ ιάννου κ.ά. 1998, 36, ε ι κ. 26). 608 ~ Tl I ΜΑ ΚΗΔΟΝ ΙΑ Α ΙΙΟ ΤΟ Ν Ί ο ο ι. π.χ. E Ω ~ Τ ΗΝ γ ~TE I' 1 1 Α Ι'ΧΑ ΙΟ ΤΙ ΙΤΑ

21 χίονες εντίθεντα ι στους παχύτ ερου; κάτω, ανάμ εσα στις «ρ ο ζ έ τ εο- 2. ο ζυ γός, τον οπο ίο δ ιαπερνούν ο ι π ήχε ις, λειτουργ εί ως δ οκ ότ, η οποία εμποδ ίζε ι την οποιαδήποτε σχετική κίνηση των πήχεων. " Στην εσωτερ ική επ ιφά νε ια των κάτω βραχιόνων ένα σύστημα από στρογγυλά και καμπύλα στοιχεία σχηματίζουν ένα σύνθετο μόρ φωμα (Εικ. Κ2, Κ3, Κ9), που πολύ πιθανόν να ε ί χε σκοπό την κατακ ό ρυφη στήρ ιξ η των άνω βραχιόνων, σαν αντιστάθμισμα, εν μ έρ ει, στην π ιεστικ ή προς τα κάτω δράση των χορδών. Ο «στύλ ο ο-, λοιπόν, αυτός, προσαρμοσμένος στον κοίλο εσω τε ρ ικό χώρο των κάτω βραχ ιόνων, απέκτησε καμπύλο, οφιοε ιδές σχή μα (αντί γ ια ευθύ), μο ρφ ή που, κατά ορ ισμένου; μ ελ ετη τ έ ς, παραπέμπε ι στον Πύθωνα που σκό Εικ. KlO. Β ο στώνη, 581. Τετράδραχμο απ ό την Ό λ υ ν θο. Κλασικό, Π.Χ. (Grunauer Hoerschlmann εξώφυλλο ). τωσε κατά τον μύθο ο Απόλλων στους Δελφούς. Η μεγάλη, τραπ εζο ειδής, άλλωστε, κιθάρα είναι το κατεξοχήν μουσικό ό ργα ν ο- κσ ή μα» του θεού. Όπως και στις άλλες λύρες, οι χορδ ές δένονταν ψηλά, στον ζυγό, με δερμάτινα κουρδιστήρια, με ή χωρίς εφαπτόμενους μοχλούς, και χαμηλά στον χορδοτόνο, που εδώ φα ί ν ετα ι να ή ταν σχετικά μ εγάλο ς και μάλλον ξύλ ινος. Μ ια αρκετά φαρ δε ιά γέφ υ ρα, λίγο πιο πάνω από τον χο ρδοτόνο, μ ετέφ ε ρ ε τις δονήσεκ τω ν χορδών στο η χε ίο. Το όργανο, σ ε αντίθεσ η με τις μικ ρό τ ε ρ α; λύ ρ ες, κρατιόταν όρθιο, εξαρτώ μενο από τον καρπό του αρ ιστερού χεριού του μου σ ικού, με την βοήθε ια ιμάντα - β ρόγχου. Το δεξί χέρ ι κρατούσ ε πλήκτρο, δεμένο με μακρύ κορδόνι στη βάση του εξωτ ερικού πήχη. Οι «π ετ αλ ο ύ δ ε ο- στις απολήξεις του ζυγού θα ήσαν μάλλον διακοσμητικά στοιχεία, στην μορφή χερουλιού ή δίσκου (Εικ. Κ 7, Κ9, Κί Ο ). Φαίνεται, το ιδιαίτερο όνομα της λύρας αυτής να ήταν αρχικά, κατά τα αρχαϊκά χρόνια, κίθαρις, 4 5 λ έξη ε ν χρήσ ε ι ήδη στο ο μηρ ικό έπο ς. Στην κλασ ικ ή περ ίοδο φα ίνετα ι να λεγόταν και φόρμιγξ, επ ι β ίωσ η του ο μηρ ικού όρου γ ια την πεταλο ε ιδ ή λ ύ ρα τ ης γεω μετρ ικ ή; περ ιόδου." Την ί δια εποχή εμ φανίζεται και η λέξ η κιθάρα, που ασφαλώς χρη σιμοπ οι ε ί ται αποκλε ιστικά γ ια την εν λόγ ω, μ εγάλη, τραπεζοε ιδ ή, κιβω τιόσχημη λύρα, όνο μα το οποίο επ ικράτησε έκ το τ ε για το όργανο αυτό. "? Η κιθάρα, και γενικώς όλες οι λύρες, κουρδίζονταν με την περιστροφή των κόμβων ( με ή χωρίς μοχλούς ) στ ον ζυγό. Ο μουσικός «α γ κάλ ι α ζ ε» με τον αντίχειρα και τον δείκτη του δεξιού χεριού του το κουρδιστήρι και το έστρεφ ε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αναλόγως αν ήθ ελ ε να τεντώσει ή να χαλαρώσ ει τη χορδή ( Ε ι κ. Κ8 ). Το αριστερό χέρ ι, με γυμνά δάχτυλα, δοκίμαζε τις χορδές, καθόσον το δεξ ιό τις προσάρμοζε στο επιθυμητό ύψοο, Ο τρόποι; χειρ ισμού τ ης κ ιθάρας, και κάθε άλλης λύρας, δεν έχε ι ακό μ η εξακρ ιβωθεί. Γεν ικώς, η τεχνική των αρχα ίων λυρώ ν απο τελεί ζ ή τ η μα, ελλε ίψε ι ικανοπ οιη τικών μαρτυ ριώ ν. Μόν η η ε ικονογραφ ία δεν ε ίνα ι σε θέση να μα ς αποκαλύψει τα μυστικά της οργανοχρ ησίας. Συμ μετε ίχε το αριστερό χέρ ι με γυμνά δάχτυλα την ώρα που το δεξί έκρουε με το πλήκτρο; «Έπν ιγ ε» το αριστερό χέρι ορισμένες χορδές τη στιγμή που το πλήκτρο στο δ εξί ε κ τελ ο ύ σ ε, ενδεχομένως, αρπίσματα, σαρώνοντας το σύνολο των χορδών και τονίζοντας έ τ σ ι τον ρυθμό μ ε το ν θ όρυβο που παρήγαν οι «π ν ι γ μ έν εο- χορδές ; Ακουμπούσαν τα δάχτυλα του αριστ ερ ού χεριού ελ αφ ρ ά τις χορδ ές την ώρα που το πλήκτρο τις έ κ ρ ο υ ε, δη μιουργώντας έτ σ ι ανώτερους αρμονικο ύς; Τ ο τραγούδι συνοδευ ό τα ν μ όνον με γυμνά δάχτυλα, ό πως στις άρπεο, και το πλήκτρο ε ί χε θ έση μόνο στα εισαγωγικά και εν δ ι ά μ ε σα ΤΕΧΝΕΣ & ΓΙ'ΑΜΜΑΊΆ 609

22 Εικ. ΚΙΙ. Αθήνα, Ε θ ν ι κ ό Αρχαιολογικό Μουσ είο Ανάγλυφο από την Μαντίν ε ια, Πρώιμο ελληνιστικό πχ. Απόλλων μ ε κιθ άρα (φωτ. : συγ γ ραφέας). 610 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ί ο α ι. π.χ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΎΣΤΕΡ Η Α Ι 'ΧΑ ΙΟΤΗΤΑ

23 Ε ι κ. Κ1 2. Oplontis, έ πα υ λ η. Τοιχογ ρ αφία. Μ έσα l ο υ α ι. Π.Χ. Άνδ ρ ας μ ε «ο ρθ ο γώ ν ια» ή «ι ταλ ι ω τ ι κ ή» κ ιθά ρα ( Γ ιά ννο υ Κ. ά. 1998, 8 1, ε ικ. 82). Ε ικ. Κ1 3. Οξφόρ δη, AshIl101ean Μυ εσ ιιιη Σ καραβο ε ιδές. Ελλ ην ισ τι κό. Παρ ά σταση κιθά ρα ς (Maas & Snyder 1989, 192. ε ι κ. 5). οργαν ικά; Σε κανένα από τα παραπάνω ερωτήματα δεν μπο ρο ύ μ ε, μέχρ ι στ ιγ μήκ, να απαντήσο με με βεβα ιότητα. Ένα μό νο φα ίν εται βέβαιο, ότι το σύστ η μα των επτά ή περ ισσότερων χορδών κουρδ ιζόταν σε κατιούσα δ ιαδοχή φθόγγων από την πλέον απομεμακρυσμένη από τον μουσικό χορδή προτ; την πλησ ιέστερ η σε αυτόν. Τα τονικά σχήματα -κλίμακες που προέκυπταν από το κούρδισμα ονομάζονταν αρμονίες και είχε καθ ένα το ό ν ο μ ά του (δωρ ιστί, φρ υυιστί, λ υδιστί κλπ. ) και την δόκιμη μ ελοποιία του ( κ σύντα ξη» των φθόγγων ). Στ η ν ε ικο νογ ραφ ία του 40υ αιώνα Π.Χ. η εμφάνιση της τραπ εζο ειδούο κιθάρα ι; περιορίζ εται σε τ έτοιο βαθμό, που μαι; κάνει να π ιστεύομ ε ότι, σιγά - σιγά, το όργανο εξέπεσ ε από το ελληνικό οργανολόγιο. Οι λίγες απε ικονίσεκ το υ το παρουσ ιάζουν κάπωτ; τροποπο ι η μένο, μ ε τουτ; άνω πήχεκ στην ίδ ια ευθεία μ ε τοικ κάτω (Ε ικ. Κ Ι!) ή το σώ μα του οργάνου στενότερο και ψηλότερο (Ε ικ. K13). Συνέβησαν, άραγε, οι μ ετα βολ έο αυτ έτ, ή πρό κειται για μορφικά λάθη των εικαστικών στην απεικόνιση ενότ ξεχασμ ένου πια οργάνου ; Πά ντωκ, έ ν α ν έο είδοτ κιθάραο κάνει την εμφάνισή του στην κατωιταλιωτική, κυρίωο, ε ι κο ν ο γ ρ αφ ί α γύρω στο 360 Π.Χ. Θα μπορούσε να ονομαστεί «ο ρ θογώ ν ια» κιθάρα." καθόσον το αβαθ έο, σχετικά, αντηχείο της έχε ι σχήμα ο ρ θ ο γώ ν ιο. Οι πήχεκ, παράλληλοι και αρχικώς κατακόρυφοι, κάμπτονται προι; τα ε μ π ρ ό ι; καθ ' ο δόν πρ οτ; τον ζυγό, ε νώ οι χορδ έτ ε ί ν αι π ερισσότ ερα; από επτά (Εικ. ΚΙ 2 ). Τ Ε Χ Ν ΕΣ & ΙΊ'ΑΜΜΑΤ Α 6 11

24 Ορολογία JI γρα μ ματε ία παρ έχε ι ό ροικ τ εχν ικού κ που σχετίζοντα ι μ ε τι ς λύρ ε ς. Ε ίνα ι κο ινο ί γ ια όλα τα μ έ λη τη ς ο ικογ έ νειας τ η ς λύ ρας. Ο κα τωτέρω π iνα κας παρο υσ ιά ζε ι τοικ ό ρ οικ; αυτού ο, τοικ επεξ ιιγε ί κα ι δίδ ε ι το αρχαιότερο ( σωζό με ν ο) κεί μενο στο οποίο απαντούν. λυρ ισηί < ο εκτελεσ τήο λ ύ ρας Π ινα κίδα Θ η βών (rurat<le = λυρ ισταί) π.χ, ζυγό ς Η ο ρ ιζόν τ ια δο κό ι; μ ε τα κουρδ ιστήρ ια Ο ρηρικ, Ίλ ι ά ς ( το ζυυ ό ν) 80ς Π.Χ. κίθαρ ις Η τ έχ ν η τη τ εκ τέλ εση, τη ς λύ ρας Ομ η ροο, 'Ιλι ά ς 3.54 κ. α. 80 ς Π.Χ. φόρμ l γ~ Η Γεωμ ετρική πτταλο ειδή κ; λ ύ ρα Ο μ ηρο κ, 'Ιλι ά ς κ.α. 80ς Π.Χ. κόλλ οψ Το κουρδ ι στ ή ρ ι της λύ ρα ς Οδύσσεια (κόλλο πι ) 7 0 ς π. Χ. χορδή Η χο ρδ ή τη ; λύ ρας Οδ ύσσε ια (χορδ ιί ν ) 70 ς Π. Χ. λ ύρα Ολα τα μ έλη τη ς ο ι κογένε ιω; της λύ ρας Αρχ ίλοχος, Απ. 93a.5 \'I'est (λύρ η ν) 70ς Π.Χ. πλ ι; κτρο \' Το πλ ήκ τρο Είς i\ πόλλw l'α IR5 ( πλ ιίκτρου ) 70ς Π.Χ. βάρβιτος Τύπος βαθύφων η ς λεκανοε ιδούς λύρα ς Σαπφώ, Απ. 176 ΙΡ (βάρωμ ο ν, βάρβιτο ν) 60 ς π.χ. Αλ κ αίος, Α π. Ι) 12.4 ΙΡ (βάρμος ) 60 ς Π.Χ. χέλ υς Λ εκανο ε ιδή; λύρα μ ε χελώνα γ ια ιιντηχ ε ίο Σαπφώ, Α π. 58 Ι Ρ (χελύ ννα ν) 60 ςπ.χ. κιθάρα Η μ ε γαλη, κιβωτιόσχη μ η λύ ρα Θ έογ νι ς ( ; ), Απ (κι θάρ η) 490 Π.Χ. χορδοτόl 'ος Το ε ξάρ τη μα στο οπο ίο προσδένοντα ι Α ρισ το τ ελ ικό, Περ ί Ά. κ ο vστώ\ / IJϋ r ί n g ο ι χορδέ ς χαμηλά ( τψ ζυγψ και πρ χορδοτόν'ι') 40ς π.χ, νιυρ,ί Χορδή από τένοντα ζώου Π ορφύ ρκκ, F; ίς τά Αρμο νικά τού ΙΙ τολψαίο υ Υπόμνημα Dϋ rί n g (χορδάς εκ νε ύρων) 30ς μ. Χ. μ α Υά ς Η γέφυ ρα Η σύχιο ς, «Λεξ ικό» (λ εί μμα μαυάς) 50ς μ.χ. πήχ υ ς Ο β ραχ ίονας τη κ λ ύ ρας Η σύ χιο ο, «Λ ε ξ ι κό» ( της κιθάρας Ο'. τούς πιίχε ις ) 5 ο ς μ. Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ J Σ τ η γρα μ μα τεία, κυρίω ς, αλλά κ α ι στη ν ε ικφνογρα φία συναντφιιμε και άλλους τύ που ; λύ ρ ας, οι οποίο ι. ό μωο, σπανίζουν κα ι δεν θα συζη τ η θούν εδώ. 2 Στ η ν Ε ι κ. Π6 μια δεύτερ η π εταλοειδ ή ς λύ ρα. σε π ρο φίλ, σ τα γόνατα τητ; γυναίκαο, μας επ ι τ ρέπε ι να δ ού με το ό ργανο από το πλά ι. 3 l l βλ. π ρογεν έσ τεροικ; και με τα γε νέσ ττρο υ; τύ ποικ; λ ύρας ( Ε ι κ. Α Ι Η Ι κ έ ντρο ). Εξάλλ ου, ο τρόποι; μ ε το ν οπ οίο κ ρατιέ τα ι το όρ γα νο. ιδίως ό τα ν ο μουο ι κοο ε ίναι όρθιφο, προϋποθέτει τ ο ν ιμάντα. 4 Οδ ιίσσεια: α , , Οδ ύσσεια θ , δ Ιλ ιά ς Β Οδύσσειιt δ Ι ε. R Οδύ σσε ι α γ Οδ ύσσεια μ 305. Β λ. κα ι υπ οσ U Ιλιάς ι 187 βλ. ιιποο. 14. ι ι Οδύσσεω α : laιριιζ δ' ΙΟ: ν χφσίν κίθαρ ιν πt:ρικαλλlα θ 'lκ Ει ' Φ,Ιμ Ιιρ := τ ό τ ε (Ι κ ή ρυκαο βά ζε ι παν έμο ρφ η κίθα ρ ι σ τα χέ ρ ια το υ 612 Ση l ΜΛΚ Ε Δ ο r-; I Α Α Ι ΙΟ Τ Ο Ν 70 α ι. Π. Χ. Ε Η Σ Τ Η Ν Υ ΣΤ ΗΙΙ Α Ι'Χ Λ ΙΟ Τ ΙΙ Τ Α

25 Φήμιου { μ ε τάφραση συγγροφέα ). Ι 2 Ή λ. υποσ πφι δt σφcας,jλυθ ' ίιιηί φδρμιγγος γλaφι ιρtjι; = κι ακούγονταν γύρω τουο η πνο ή της κοίλης φόρμιγνα ο ( με τάφ ρ αση συγγραφέα). 14 φόρμιυυι λιυι:ίf/, καλ!ϊ δωδαλέn, έπί άρ)'ιίρεον ζυγόν ήεν = με μια καλ λίφω ν η φόρμ ιγγα, πλούσ ια διακοσ μ η μέν η, μ ε πάνω τ η ο αση μ έ ν ιο (υγό ( μ ε τ ά φ ρασ η συγγραφέα). ι ; ρηϊδίωι; C Tιt v uoot' νίψ περί κόλλοπι χορδήν. ιt ψιτ ς άμφon~pωoη έ ίiσ τρεφι ς [vτcρo, ' οίδς ;. εύκολ α την χορδή τεν τώνει στο καινούρ γιο τη τ σ τ ρ ιφ τά ρι, δένοντα ο πάνω κάτω καλοστριμμέ νη την αρνίσια κόρδα ( με τάφραση Μα ρωνίτηο ). ι " Αρχίλοχο..; (λίφ η). Α λ κμ άν ( ΚCΡ κό λυpα). Στησ ί χο ροτ. Σαπφώ, Μcφ γίτη ς. Θ έ ογνκ. Εις J::.pflr;v κλπ. 17 \\' es Τ IΨ Ηl Η ίδια ε ίο θεσ η τω ν άνω βραχιόνων σε σχέση με τουτ; κάτω παρατηρείται και σ την τρα π ε ζοε ι δ ή λύρα (κι θάρα). ή δη από τη ν πρώ τ η της τ ι κο νον ραφι κ ή ε μφάνιση. περί το ϊοο πχ ( Ε ι κ. ΚΙ). τότ ε που η πεταλοειδήο είχε ακόμη ενι αίο ικ του τ πήχικ τη τ ; Η τίσθεοη. λο ιπόν. στην π ε τα λ οε ι δ ή μπορε ί να ή τα ν δάνε ιο απ ό τ ην τροπεζοαδη. ] <} Π ρ ό ταση ι,n...ι:rg rc ll ( Ι,l\\"erg re ll 1984 ). Π ρ β. κιθάρα, πα ρακάτω, με (Ηιμ U Ι Ι βλ. τυ ικ απφτρφπαϊκούτ φφθαλ μου; σ τκ πλι.ί.ψες τω ν τ ρι ή ρ εω ν ή τκ ασπίδα. 2Ι Είνα ι τ νδ ιαφέ ρον ότι χέλυς μ ε ευθεκ, αποκλ ίνο ντα; πήχη ς θα ψφαν ιστεί ακόμη μία φορά -τ ε λτυταία - στην τικονο γρα φία. σε αρκετά μ ε ταγε νέ στ ερο χρόνο. τον π ρώι μο ho πχ αιώνα ( Ε ι )\. Χ4 ). π Π ρώ τι τ η)(l μματειακές μαρτυρία; (60ς αι. πχ ) : Σαπφώ (χέλυς. χε,\ ύ ν,, α ). Είι.:. 'Ερμ'I" (χι'λυς. χcλ ώι. η ). 23 Πάμ πολ τ τ πα ραστ άσεκ; γραπτέ κ, ανάγλυφε ο, ολόγλ υφες Ι Ει κ. Χ6. Χϊ δ εξιά ), l.ι Είς Έρμ ιί " Η 42 (60ς αι. πχ ) : [νθ ' άι.'απ,ιλ'ίσα ς Υλ ιιφά"ψ πολ ωίο σιδ,ίριι υ α ίιil ν ' έξετόρηση ' όρεσκι{.ιοιο χελώ\'η ς = ε κε ί τρ υ πώ ντω; τη με γλύφα"ο α πό λευκόφα ιο σ ίδερο τράβ ηξε το μ εδούλι της ορεσίβ ιαο χελώνας (μετάφραση Παπαδίτσας & Λαδιά 1985). 25 Π ρωτό τ υπα κελύφη -σντηχεί«( π. χ. κέλυφικ Αχαρν ική ς Π ύλ η τ; Αθηνών, Ε ικ. Χ 12), l h Ο ι ni1xn..; τ η ς μερικ ώ τ σωζ όμεν η; χέλυικ τ ης Σ υ λ.λογ ιίς F.l~ ill στο Βρ ε τ α ν ι κό Μο υσε ί ο είναι απ ιί?ιικο μουρ ιά (Εικ. Χ9. Χ 1 0). 2; Πρό ταση Φάκλαρ η ( Φά κλα ρ ηκ τ ικ. ΧΙ)), βασισμένη στα υπολείμματα σκφυ ρ ι άο στα το ιχώ ματα τω ν σχετικώ ν οπώ ν σε ορισμένα σωζό μ ενα )\ελ υφ η. 2Jo1 Π ρό ταση Ψαρουδάκη (Psaroudakes ε ι κ. Χ 14). βασισμ έ νη στα κ τλύφη : Αχαρ νική ο Π ύ λης Αθη νών. Αμβρακκκ. Ποσσδωνκκ, Lecce. και ε νδε χο μένως Επ ι ζευφυ ρίω ν Λοκρών. 2'J Όπ έ ο στην κο ρυφή ορι σμ ένω ν σωζό μενων οστ ράκω ν. 30 Είς 'Ερμ 'ί ν 41.} ( 60ς αι. πχ ) : άμφ i δε δtρμo TnTuaat: βοός πρα πίδεοσl\' l.ήσι = και τέντωσε δέ ρμα βοδ ιού γύρω σ το δ ιάφραγμά τη ς ( μ ε τάφραση Π α πα δ ί τ σα & Λαδι ά 1985). ]] Μι κρ έ ο, π τρ ιφερικέ κ οπές σε πολλά α π ό τα σωζόμενα όστρα κα. 32 Πή χη ς και ζυ γό ς τ ητ χέλυος τ ητ; Συλλογή ς f lgin ( ε ι κ. Χ9). 33 Σιδτρ έ νφι χορδοτόνο ι (χουν έρθει στο φω.; μαζύ με τα αντίστοιχα κελύφη. Τα όστρακα τη ; Α χαρνική ; Ι Ι ύλ lι ς των Αθη νώ ν ( τι κ. Χ12 ) και του Ι eι:ι:e (τ ι κ. Χ Ι Ι) φέρουν πά νω το υο το υτ χορδοτόνοι κ. J4 Π.χ. ΕίςΈρμ ή \' 5 1 ( 60ς α ι. π. Χ.) : έπτά δί- σιιμφώ, ιο ιις όίω ν έ τιι νίισσα τιι χορδά ς = )\αι τά\υσσε εφτά π ροβά τιγες χορδές αρμονι)\ές ( μ εrά φραση Παπα δίτσα ς & Λ αδ ιά 1985). Α π ι'> τ η γ ουχγ ή χρ ή σ η της λέξης,'cιφά σ ε συ ν ά φ εια με τη λ ί l ρα σ τη )'ρα μ μα τεία ( π. χ. Η σύ χιος χορδιί ' "'ε υριι κιθάρα ς ) συμπ εραί γ ο με ό τι και από τ έγo vτε ς )\ ατασ)\ειιά ζο ν ταγ χο ρδές, 35 Ν ικό μαχος. Άρμ ονlκιn, 'Γ:γχειΡίδιο\. 6 1 ' an : άπιψ πίοας τεσσαρας χορδά ς όi40 υλοuς Ka i ίσω.:ιι:ιλο ιlς. ίσοπαχείς τε κιι; ίσο στρ(ίφ(ιυς. 36 Ψ ευδα ρ ιστη τ t:λ η ς Πιρί Ά, ιωυστώ ν ΒΟ2Ι) Ι [)ϋ r ίng : έπεί κιτ; τών χορδών ι:ίσο ' αί '\ ειόταται βέλ τισται κα Ι τοίς πάση ' δμα λιι> τατιιι. κ(τί n)ν κατφυασίαν έχο ιισι πάντοθcν όμοίαν. κα ι τά ς σιιμβολά ς ά δ,jλoυ ι; τάς τι..ί:ι ν νη ίρων. π Α1έ Υα Ετυμι)λΟ Υικδν λ είμμα κδλλοψ' Σχολ ιασ τ ή ς Αριστοφάν η. Σφηκε ς S Ή δ η παρι')ντε ς αυτοί οι μοχλο ί σε μεσοποτα μ ια)\έ ς λίφε ς του 2800 π.χ. Σή μ ερα. σχεδόγ όλες οι αφριkαν ι)\ ~ς )\αι ασlατι)\ές λύρες χρη σιμοποιού ν )\(Ίμβους. Ν Πριίιτες α ναφορές στους Αλ)\αίο κ αι Σαπφώ ( π. 630 π.χ.). Στον 50 αι. π,χ. σ το υς Σιμω νί δη. Π ί νδαρο, Βα )\χυλ ί δ η. l:ιψι π ί δ τ }. Αρι στοψά γη. Επ ίσης. σε μετα γ ενέστερους συγγ ραφε ίς. Απα ντού ν κα ι ο ι παραλλαγές : το βάρβιτον. ο βάρβιτο ς. το βαριιμ ιτοι.'. '1 βάρ. μ υς. η βάρι.ιψος. 40 Il. χ. MJJ S & Snydc r Α γάγλυφ'l κ ιθάρα α π() τη ζωφόρο του Παρθενώνα (π. 440 π Χ ). Ο λόγος του φάρδου ς του άνω πήχη προς το β ά θος του. όπως προκύ - ΤΕΧΝΠ: &!Ί >Α ;\ 1Χ I ΑΤ Α 6 /3

26 Φήμιου { μ ε τάφραση συγγροφέα ). Ι 2 Ή λ. υποσ πφι δt σφcας,jλυθ ' ίιιηί φδρμιγγος γλaφι ιρtjι; = κι ακούγονταν γύρω τουο η πνο ή της κοίλης φόρμιγνα ο ( με τάφ ρ αση συγγραφέα). 14 φόρμιυυι λιυι:ίf/, καλ!ϊ δωδαλέn, έπί άρ)'ιίρεον ζυγόν ήεν = με μια καλ λίφω ν η φόρμ ιγγα, πλούσ ια διακοσ μ η μέν η, μ ε πάνω τ η ο αση μ έ ν ιο (υγό ( μ ε τ ά φ ρασ η συγγραφέα). ι ; ρηϊδίωι; C Tιt v uoot' νίψ περί κόλλοπι χορδήν. ιt ψιτ ς άμφon~pωoη έ ίiσ τρεφι ς [vτcρo, ' οίδς ;. εύκολ α την χορδή τεν τώνει στο καινούρ γιο τη τ σ τ ρ ιφ τά ρι, δένοντα ο πάνω κάτω καλοστριμμέ νη την αρνίσια κόρδα ( με τάφραση Μα ρωνίτηο ). ι " Αρχίλοχο..; (λίφ η). Α λ κμ άν ( ΚCΡ κό λυpα). Στησ ί χο ροτ. Σαπφώ, Μcφ γίτη ς. Θ έ ογνκ. Εις J::.pflr;v κλπ. 17 \\' es Τ IΨ Ηl Η ίδια ε ίο θεσ η τω ν άνω βραχιόνων σε σχέση με τουτ; κάτω παρατηρείται και σ την τρα π ε ζοε ι δ ή λύρα (κι θάρα). ή δη από τη ν πρώ τ η της τ ι κο νον ραφι κ ή ε μφάνιση. περί το ϊοο πχ ( Ε ι κ. ΚΙ). τότ ε που η πεταλοειδήο είχε ακόμη ενι αίο ικ του τ πήχικ τη τ ; Η τίσθεοη. λο ιπόν. στην π ε τα λ οε ι δ ή μπορε ί να ή τα ν δάνε ιο απ ό τ ην τροπεζοαδη. ] <} Π ρ ό ταση ι,n...ι:rg rc ll ( Ι,l\\"erg re ll 1984 ). Π ρ β. κιθάρα, πα ρακάτω, με (Ηιμ U Ι Ι βλ. τυ ικ απφτρφπαϊκούτ φφθαλ μου; σ τκ πλι.ί.ψες τω ν τ ρι ή ρ εω ν ή τκ ασπίδα. 2Ι Είνα ι τ νδ ιαφέ ρον ότι χέλυς μ ε ευθεκ, αποκλ ίνο ντα; πήχη ς θα ψφαν ιστεί ακόμη μία φορά -τ ε λτυταία - στην τικονο γρα φία. σε αρκετά μ ε ταγε νέ στ ερο χρόνο. τον π ρώι μο ho πχ αιώνα ( Ε ι )\. Χ4 ). π Π ρώ τι τ η)(l μματειακές μαρτυρία; (60ς αι. πχ ) : Σαπφώ (χέλυς. χε,\ ύ ν,, α ). Είι.:. 'Ερμ'I" (χι'λυς. χcλ ώι. η ). 23 Πάμ πολ τ τ πα ραστ άσεκ; γραπτέ κ, ανάγλυφε ο, ολόγλ υφες Ι Ει κ. Χ6. Χϊ δ εξιά ), l.ι Είς Έρμ ιί " Η 42 (60ς αι. πχ ) : [νθ ' άι.'απ,ιλ'ίσα ς Υλ ιιφά"ψ πολ ωίο σιδ,ίριι υ α ίιil ν ' έξετόρηση ' όρεσκι{.ιοιο χελώ\'η ς = ε κε ί τρ υ πώ ντω; τη με γλύφα"ο α πό λευκόφα ιο σ ίδερο τράβ ηξε το μ εδούλι της ορεσίβ ιαο χελώνας (μετάφραση Παπαδίτσας & Λαδιά 1985). 25 Π ρωτό τ υπα κελύφη -σντηχεί«( π. χ. κέλυφικ Αχαρν ική ς Π ύλ η τ; Αθηνών, Ε ικ. Χ 12), l h Ο ι ni1xn..; τ η ς μερικ ώ τ σωζ όμεν η; χέλυικ τ ης Σ υ λ.λογ ιίς F.l~ ill στο Βρ ε τ α ν ι κό Μο υσε ί ο είναι απ ιί?ιικο μουρ ιά (Εικ. Χ9. Χ 1 0). 2; Πρό ταση Φάκλαρ η ( Φά κλα ρ ηκ τ ικ. ΧΙ)), βασισμένη στα υπολείμματα σκφυ ρ ι άο στα το ιχώ ματα τω ν σχετικώ ν οπώ ν σε ορισμένα σωζό μ ενα )\ελ υφ η. 2Jo1 Π ρό ταση Ψαρουδάκη (Psaroudakes ε ι κ. Χ 14). βασισμ έ νη στα κ τλύφη : Αχαρ νική ο Π ύ λης Αθη νών. Αμβρακκκ. Ποσσδωνκκ, Lecce. και ε νδε χο μένως Επ ι ζευφυ ρίω ν Λοκρών. 2'J Όπ έ ο στην κο ρυφή ορι σμ ένω ν σωζό μενων οστ ράκω ν. 30 Είς 'Ερμ 'ί ν 41.} ( 60ς αι. πχ ) : άμφ i δε δtρμo TnTuaat: βοός πρα πίδεοσl\' l.ήσι = και τέντωσε δέ ρμα βοδ ιού γύρω σ το δ ιάφραγμά τη ς ( μ ε τάφραση Π α πα δ ί τ σα & Λαδι ά 1985). ]] Μι κρ έ ο, π τρ ιφερικέ κ οπές σε πολλά α π ό τα σωζόμενα όστρα κα. 32 Πή χη ς και ζυ γό ς τ ητ χέλυος τ ητ; Συλλογή ς f lgin ( ε ι κ. Χ9). 33 Σιδτρ έ νφι χορδοτόνο ι (χουν έρθει στο φω.; μαζύ με τα αντίστοιχα κελύφη. Τα όστρακα τη ; Α χαρνική ; Ι Ι ύλ lι ς των Αθη νώ ν ( τι κ. Χ12 ) και του Ι eι:ι:e (τ ι κ. Χ Ι Ι) φέρουν πά νω το υο το υτ χορδοτόνοι κ. J4 Π.χ. ΕίςΈρμ ή \' 5 1 ( 60ς α ι. π. Χ.) : έπτά δί- σιιμφώ, ιο ιις όίω ν έ τιι νίισσα τιι χορδά ς = )\αι τά\υσσε εφτά π ροβά τιγες χορδές αρμονι)\ές ( μ εrά φραση Παπα δίτσα ς & Λ αδ ιά 1985). Α π ι'> τ η γ ουχγ ή χρ ή σ η της λέξης,'cιφά σ ε συ ν ά φ εια με τη λ ί l ρα σ τη )'ρα μ μα τεία ( π. χ. Η σύ χιος χορδιί ' "'ε υριι κιθάρα ς ) συμπ εραί γ ο με ό τι και από τ έγo vτε ς )\ ατασ)\ειιά ζο ν ταγ χο ρδές, 35 Ν ικό μαχος. Άρμ ονlκιn, 'Γ:γχειΡίδιο\. 6 1 ' an : άπιψ πίοας τεσσαρας χορδά ς όi40 υλοuς Ka i ίσω.:ιι:ιλο ιlς. ίσοπαχείς τε κιι; ίσο στρ(ίφ(ιυς. 36 Ψ ευδα ρ ιστη τ t:λ η ς Πιρί Ά, ιωυστώ ν ΒΟ2Ι) Ι [)ϋ r ίng : έπεί κιτ; τών χορδών ι:ίσο ' αί '\ ειόταται βέλ τισται κα Ι τοίς πάση ' δμα λιι> τατιιι. κ(τί n)ν κατφυασίαν έχο ιισι πάντοθcν όμοίαν. κα ι τά ς σιιμβολά ς ά δ,jλoυ ι; τάς τι..ί:ι ν νη ίρων. π Α1έ Υα Ετυμι)λΟ Υικδν λ είμμα κδλλοψ' Σχολ ιασ τ ή ς Αριστοφάν η. Σφηκε ς S Ή δ η παρι')ντε ς αυτοί οι μοχλο ί σε μεσοποτα μ ια)\έ ς λίφε ς του 2800 π.χ. Σή μ ερα. σχεδόγ όλες οι αφριkαν ι)\ ~ς )\αι ασlατι)\ές λύρες χρη σιμοποιού ν )\(Ίμβους. Ν Πριίιτες α ναφορές στους Αλ)\αίο κ αι Σαπφώ ( π. 630 π.χ.). Στον 50 αι. π,χ. σ το υς Σιμω νί δη. Π ί νδαρο, Βα )\χυλ ί δ η. l:ιψι π ί δ τ }. Αρι στοψά γη. Επ ίσης. σε μετα γ ενέστερους συγγ ραφε ίς. Απα ντού ν κα ι ο ι παραλλαγές : το βάρβιτον. ο βάρβιτο ς. το βαριιμ ιτοι.'. '1 βάρ. μ υς. η βάρι.ιψος. 40 Il. χ. MJJ S & Snydc r Α γάγλυφ'l κ ιθάρα α π() τη ζωφόρο του Παρθενώνα (π. 440 π Χ ). Ο λόγος του φάρδου ς του άνω πήχη προς το β ά θος του. όπως προκύ - ΤΕΧΝΠ: &!Ί >Α ;\ 1Χ I ΑΤ Α 6 /3

27 ΜΕΛΕΤΕΣ & Λ ΗΜΜΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΘΕΣ ΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΊΆ ΤΗΣ ΜΟ ΝΙΜΗΣ Ε ΚΘΕΣ ΗΣ ΤΟΥ Α ΡΧΑΙΟΛΟ ΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕ ΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟ ΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Από τον 70 αι. π.χ, ως την ύστερη αρχαιότητα ~ Επ ιστημον ι κή επ ιμέλε ι α : Δ.Β. Γραμμένος Εκδόσεκ; ΖΗΤ ΡΟΣ

28

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα