εξειδίκευση στη γνώση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εξειδίκευση στη γνώση"

Transcript

1 εξειδίκευση στη γνώση

2 Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης Συντακτική Επιτροπή: Ε. Κιου μουρ τζό γλου, Ι. Θε ο δω ρά κης, Ε. Αλμπανίδης, Γ. Τζέ τζης, Θ. Κουρ τέ σης, Β. Δέρ ρη, Μ. Γού δας. Υ πεύ θυ νοι έκδοσης: Κ. Μελενίκου 22, Θεσ/νίκη τηλ fax Διεύθυνση επικοινωνίας: Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ε.Α.Φ.Α. Κ. Μελενίκου 22, Τ.Κ περιεχόμενα Να δι δά σκου με ό λοι με τον ί διο τρόπο;...4 Η δι δα σκα λί α του Βό λει στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο...6 Για τη δι δα σκα λί α της Ε νόρ γα νης Γυ μνα στικής στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο Η δι δα σκα λί α του πο δο σφαί ρου στην Α/θμια εκπαί δευ ση.. 13 Προ γράμ μα τα α γω γής υ γεί ας και πρό λη ψη του κα πνί σμα τος...18 κλα σι κός α θλη τι σμός στη Ε & Στ τά ξη Δη μοτι κού Σχο λεί ου...20 Η δι δα σκα λί α της κο λύμ βη σης στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο Το βή μα των Σχο λι κών Συμ βού λων (Συ νε ντεύ ξεις με:. Ντά νη Α., ξύ ζο γλου Ν., Α μπατζό γλου Γ.) ο Forum για τη Φυ σι κή Α γω γή...31 Ε πι τρέ πε ται κά θε α να δη μο σίευ ση, με υ πο χρέ ω ση α να φο ρά του πε ριο δι κού ως πη γής. Κεί με να για δη μο σί ευ ση γίνο νται δε κτά, ε φό σον εί ναι ε νυ πό γρα φα και ε γκρί νο νται α πό τη συ ντα κτι κή ε πι τρο πή. Τα κεί με να δεν ε πι στρέ φονται. Θέλετε να παίρνετε Δωρεάν τον Εκηβόλο σπίτι σας; Αν είστε καθηγητής ή καθηγήτρια φυσικής αγωγής, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΑΦΑ www. hape.gr και γραφείτε δωρεάν συνδρομητής. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

3 Προοίμιο Α γ α πη τοί φί λοι και φί λες ι συ ζη τή σεις για το μέλ λον της εκ παί δευ σης στη χώ ρα μας συ νε χί ζο νται σε πολ λά ε πί πε δα, με τις κα λύ τε ρες προ θέ σεις, αλ λά λί γοι ελ πί ζουν ό τι πραγ μα τι κά κά τι θα αλ λά ξει. Η ου σια στι κή πα ρα κί νη ση μα θη τών και εκ παι δευ τι κών για α γά πη για τη μόρ φω ση και την παι δεί α, μάλ λον δεν θα ε νερ γο ποι η θεί για μια φο ρά α κό μα. Και ο ρό λος της φυ σι κής α γω γής; Δυ στυ χώς και ε μείς οι καθη γη τές και κα θη γή τριες φυ σι κής α γω γής και οι ε πι στή μο νες του χώ ρου, υ ποβαθ μί σα με προ πολ λού τον εκ παι δευ τι κό ρό λο της φυ σι κής α γω γής, ό πως ε πί σης δυ σκο λευό μα στε να α να δεί ξου με το ρό λο της στην βελ τί ω ση της υ γεί ας και της ποιό τη τα ζω ής του πλη θυ σμού. Η Ελ λη νι κή Α κα δη μί α Φυ σι κής Α γω γής, προ σπα θεί μέ σα α πό τις δρά σεις της, να χα ρά ξει την αι σιό δο ξη, τη δυ να μι κή πο ρεί α της φυ σι κής α γω γής της χώ ρας μας. Τα άρ θρα, οι συ νε ντεύ ξεις, και το υ λι κό που δη μο σιεύ ο νται στο τεύ χος αυ τό, εί ναι α κρι βώς στην κα τεύ θυν ση αυ τή. Με λε τή στε το σχε τι κό υ λι κό της ιστο σε λί δας μας, και στείλ τε μας τις ι δέ ες και τους προ βλη μα τι σμούς σας. Με λε τή στε ε πί σης τα άρ θρα και τις δη μο σιεύ σεις του η λε κτρο νι κού μας πε ριο δι κού, ε νός πε ριοδι κού που έ χει κα τα χω ρη θεί πλέ ον σε διε θνείς βά σεις ε πι στη μο νι κών πε ριο δι κών. Η α ξιο ποί η ση της νέ ας γνώ σης, α πο τε λεί το πρώ το βή μα για έ να αι σιόδο ξο μέλ λον. Τέ λος ε πι θυ μώ να ευ χα ρι στή σω το συ νά δελφο Αλ μπα νί δη Βαγ γέ λη για την ε πιμέ λεια της έκ δο σης αυ τής. Θε ο δω ρά κης Γιάν νης ΒΙΒΛΙOΠΑΡΥΣΙΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΛΓΙΑ. Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές Γιώργος Κ. Δογάνης εξειδίκευση στη γνώση Γιώργος Κ. Δογάνης Α ΘΛΗΤΙΚΗ Ψ ΥΧΛΓΙΑ Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές Το βι βλί ο αυτό, ε νώ δια τη ρεί μια αυ στη ρή α κα δη μα ϊ κή προ σέγ γι ση στα θέ μα τα που αναπτύσ σει (τεκ μη ρί ω ση α πό ψε ων, ε ρευ νη τι κά δε δο μέ να, δια σταυ ρω μέ νες πη γές, κ.ά.) εί ναι ταυτό χρο να γραμ μέ νο σε α πλή γλώσ σα, κα τα νο η τό και πε ρι λαμ βά νει πλή θος πρα κτι κών ε φαρ μογών για τον α θλη τή και, κυ ρί ως, τον προ πο νη τή που εν δια φέ ρε ται για την ψυ χο λο γι κή πλευ ρά της προ πό νη σης και των α γώ νων. Απευ θύ νε ται στους φοι τη τές των Τμη μάτων Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γω γής και Αθλη τι σμού, τους κα θηγη τές Φ.Α., τους προ πο νη τές, τους α θλη τές, που α σχο λού νται σο βα ρά με το ά θλη μά τους, τους α θλη τι κούς πα ρά γο ντες, τους γο νείς α θλη τών, αλ λά και σε κά θε άτομο που έ χει ά με ση ή έμ με ση σχέση με τον α θλη τι σμό. 3

4 Να δι δά σκου με όλοι με τον ίδιο τρό πο; Διγ γε λί δης Νι κό λα ος Ε πί κου ρος Κα θη γη τής Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λί ας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ε Κ Η Β Λ Σ 4 Από το 1966 μέ χρι το 1994, ο Mosston, θέ το ντας σαν αρ χι κή υ πό θε ση ό τι «η δι δα σκα λί α εί ναι μια δια δι κα σί α λή ψης α πο φά σε ων», με τέσ σε ρις εκ δό σεις του βι βλί ου του 1, προ χώ ρη σε στην ο ριο θέ τη ση 11 δια φο ρε τι κών στιλ δι δασκα λί ας: α πό το «στιλ του πα ραγ γέλ μα τος» ό που ο κα θη γη τής παίρ νει ό λες τις α πο φά σεις για τη δι δα σκα λί α, μέ χρι το «στιλ της αυ το δι δα σκα λί ας» ό που ό λες οι α πο φά σεις παίρ νο νται α πό το μα θη τή. Αρ χι κά, πριν α πό πε ρί που τέσ σε ρις δε κα ε τί ες, ο Mosston (1966), υ πο στήρι ξε ό τι οι προ σπά θειες για την ε ξέ τα ση του φαι νο μέ νου της δι δα σκα λί ας είχαν χα ρα κτη ρι στι κά τα ο ποί α δεν ε πέ τρε παν τη δη μιουρ γί α μιας κοι νής βάσης για συ νεν νόη ση στο χώ ρο της δι δα κτι κής: Α ντί θε ση. Ένα μο ντέ λο ή μέ θο δος δι δα σκα λί ας ή μια ι δέ α πα ρου σια ζό ταν ή συ γκρί νο νταν με άλ λες (π.χ. ο μα δι κή διδα σκα λί α έ να ντι της ε ξα το μι κευ μέ νης δι δα σκα λίας, ά με ση έ να ντι έμ με σης δι δα σκα λί ας κ.τ.λ.) με βα σι κό σκο πό να α να δει χθεί η κα λύ τε ρη ή α πο τε λε σμα τι κό τε ρη έ να ντι των άλ λων με θό δων, χω ρίς ω στό σο να εί ναι ε φι κτή η σύ γκριση. Κα τα κερ μα τι σμός και υ περα πλου στεύ σεις. ι έ ρευ νες για το φαι νό με νο της δι δα σκα λί ας α σχο λού νταν μό νο με έ να κομ μά τι της, με μια σα φή τά ση να πε ριο ρι στεί το φαι νό μενο της δι δα σκα λί ας στην ε ξέ τα ση λίγων μό νο πα ρα τη ρή σιμων και με τρή σι μων συ μπε ρι φο ρών, χω ρίς να ε ξε τά ζε ται η σχέ ση ή οι αλ λη λε πι δρά σεις με άλ λα συν θε τι κά της δι δασκα λί ας (π.χ. ε νεργός χρό νος μά θη σης, α να τρο φο δό τη ση, πει θαρ χί α, δε ξιό τη τες κρι τι κής σκέψης κ.τ.λ. ε ξε τά ζο νταν το έ να ξε χω ρι στά α πό το άλ λο). Α να φο ρά σε γνω στι κά α ντικεί με να. ι προ σπά θειες αυ τές πε ριο ρί ζο νταν μέ σα σε συ γκεκρι μέ να γνω στι κά α ντι κεί μενα (π.χ. δι δα κτι κή της φυ σι κής α γω γής, δι δα κτική των μαθη μα τι κών, δι δα κτι κή της γλώσ σας κ.τ.λ.) ή με ρι κές φο ρές σε έ να ε πίπε δο εκ παί δευ σης (π.χ. μέ θο δοι δι δα σκα λί ας για την πρω το βάθ μια εκ παί δευ ση, μέ θο δοι δι δα σκα λί ας για την δευ τε ρο βάθ μια εκ παί δευ ση κ.τ.λ.). Α να φο ρά σε προ σω πι κές ι διο συ γκρα σί ες. ι πα λαιό τε ρες προ τά σεις στο χώ ρο της δι δα κτικής συ χνά α ντα να κλού σαν ΝΑ ΔΙ ΔΑ ΣΚΥ ΜΕ ΛΙ ΜΕ ΤΝ Ι ΔΙ ΤΡ Π; τις προ σω πι κές α ντι λή ψεις ε νός ε ρευ νη τή, εκ παιδευ τι κού, ψυ χο λό γου ή παι δα γω γού για τη δι δα σκα λί α. Α να φο ρά σε πο λι τι στι κές ιδιο συ γκρα σί ες. ι προ σπά θειες αυ τές α ντα να κλού σαν πολ λές φο ρές την εκ παι δευ τι κή φι λοσο φί α συ γκε κρι μέ νων πο λι τι κών ή πο λι τι στικών ρευ μά των. ι πρώ τες πα ρα τη ρή σεις του Mosston α φο ρού σαν το χώ ρο της φυ σι κής α γω γής ή της κι νη σιο λο γί ας 2. Ω στό σο, το 1977 οι Mosston και Ashworth α νέ λα βαν έ να πρό γραμ μα εκ παί δευ σης δα σκά λων πρω το βάθ μιας εκ παί δευ σης σε μια με γά λη πε ριο χή στις Η ΠΑ. Σύ ντο μα, εί χαν την ευ και ρί α να δια πι στώ σουν ό τι η θε ω ρί α του φά σμα τος των στιλ δι δα σκα λί ας μπο ρού σε εύκο λα να προ σαρ μο στεί στη δι δα σκα λί α ο ποιου δή πο τε γνω στικού α ντι κει μέ νου στο σχο λεί ο. Με βά ση αυ τή την ε μπει ρί α, οι Mosston και Ashworth (1985), υ πο στή ρι ξαν τη χρη σι μό τη τα μιας γε νι κής χρή σης οι κου με νι κή θε ω ρία για το φαι νό με νο της δι δασκα λί ας. Μια τέ τοια θε ω ρί α, θα έ πρε πε να έ χει εξε λι χθεί μέ σα α πό την ο λι κή ε ξέ τα ση του φαι νο μέ νου της δι δα σκα λί ας και των πα ρα γό ντων που το α πο τε λούν. Το φά σμα των με θό δων δι δασκα λί ας μπο ρεί να θε ω ρη θεί μια τέ τοια οι κου με νι κή θε ω ρί α κα θώς έ χει ε φαρ μο γή α νε ξάρ τητα α πό γνω στι κό α ντι κεί με νο δι δα σκα λί ας ή ε πί πε δο εκ παί δευ σης 3. Αυ τό ση μαί νει ε πί σης ό τι, πρακτι κά, αν κά ποιος εκ παι δευ τι κός γνω ρί ζει πώς υ λο ποιεί ται μια μέ θο δος διδα σκα λί ας θα εί ναι σε θέ ση, ε φό σον γνω ρί ζει το α ντι κεί με νο, να προ σαρ μό σει τη δι δα σκα λί α του ώ στε να χρη σι μο ποι ή σει την ί δια μέ θο δο δι δά σκο ντας ένα άλ λο α ντικεί με νο. Αν κά ποιος λοι πόν εί ναι κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής και του ζη τη θεί να δι δά ξει α γω γή υ γεί ας ή μα θη μα τι κά, θα εί ναι σε θέ ση να το κά νει ε φό σον ι σχύ ουν δυο του λά χι στον βα σικές προ ϋ πο θέ σεις: α) γνω ρί ζει το γνω στι κό α ντι κεί με νο που θα δι δά ξει και β) γνω ρί ζει το φά σμα των με θό δων δι δα σκα λί ας ώ στε να μπο ρεί να εί ναι «ευέ λι κτος» και α πο τε λε σμα τι κός στη δι δα σκα λί α του. Το φά σμα των με θό δων δι δα σκα λί ας χω ρί ζε ται σε δυο βα σικές κα τη γο ρί ες: α) α να πα ρα γω γι κές μέ θο δοι οι ο ποί ες α ντι προσω πεύ ουν την ά μεση δι δα σκα λί α και β) πα ρα γω γι κές μέ θο δοι οι ο ποί ες α ντι προ σω πεύ ουν την έμμε ση δι δα σκα λί α. Στις α ναπα ρα γω γι κές με θό δους, ο εκ παι δευ τι κός εί ναι αυ τός που παίρνει τις πε ρισ σό τε ρες α πο φά σεις, κι έ τσι αυ τές οι μέ θο δοι θεω 1 Στην αρ χή μό νος του και στη συ νέ χεια με τη σύ ντρο φο της ζω ής του και συ νερ γά τι δά του Ashworth. κτώ χρό νια με τά την α πο βί ω ση του Mosston, η Ashworth προ χώ ρησε στην 5 η έκ δο ση του βι βλί ου το Mosston ή ταν α πό τους πρώ τους που άλ λα ξε το ό νομα του τμή μα τος στο Rutgers University α πό Τμή μα Φυ σι κής Α γω γής σε Τμή μα Κι νη σιολο γί ας. 3 Σή με ρα το φά σμα των στιλ δι δα σκα λί ας χρη σι μο ποιεί ται στην εκ παί δευ ση εκ παι δευ τι κών σε διά φο ρα γνω στι κά α ντι κεί με να (φυ σι κή α γω γή, ξέ νες γλώσ σες, μα θη μα τι κά κ.τ.λ.), δασκά λων, ια τρών, νο σο κό μων κ.τ.λ..

5 ρού νται βα σι κά δα σκα λο κε ντρι κές, ε νώ το α ντί θε το ι σχύ ει για τις πα ρα γωγι κές με θό δους δι δα σκα λί ας ό που ο μα θη τής έ χει πε ρισ σό τε ρη συμ με το χή στη λή ψη α πο φά σε ων. Το φά σμα μπορεί να το δει κα νείς και ως έναν τρό πο τα ξι νό μη σης των μεθό δων δι δα σκα λί ας που βα σί ζε ται στη δυνα μική της δι δα σκα λίας. Ό λες οι γνω στές μέ θο δοι δι δα σκα λί ας εί ναι δυ να τό να ενταχθούν σε κά ποιο σημεί ο του φά σμα τος (Διγ γε λί δης, 2006). Ω στό σο, εί ναι α νά γκη να το νι στεί ε δώ, ό τι συγγραφέας με την κ. Ashworth το δί λημ μα α νά με σα σε μια δα σκα λο κε ντρι κή ή μα θη το κε ντρική προ σέγ γι ση έ χει δη μιουρ γή σει ση μαντι κές πα ρα νο ή σεις στο χώ ρο της δι δα κτι κής, υ πο νο ώ ντας ό τι υ πάρ χουν «καλές» και «κα κές» μέ θο δοι δι δα σκα λί ας. Η α λή θεια εί ναι ό τι υ πάρ χουν α πλά κα τάλ λη λες και α κα τάλ λη λες μέ θο δοι με βα σι κό κρι τή ριο τους σκο πούς και τις ε πι διώ ξεις της δι δα σκα λί ας. Κά θε μέ θοδος κα θο ρί ζει μια συ γκε κρι μέ νη σχέ ση με τα ξύ της συ μπε ρι φοράς του εκ παι δευ τι κού, της συ μπε ρι φο ράς του μα θη τή και των α πο τε λε σμά των της δι δα σκα λί ας και ό λες οι μέθο δοι (ή στιλ) του φά σμα τος θε ω ρού νται ί σης βα ρύ τη τας και α ξί ας. Κά θε μέ θο δος πα ρέ χει έ να πλαί σιο μέ σα στο ο ποί ο μπο ρεί να κι νη θεί έ νας εκ παι δευ τι κός προ κει μέ νου να δι δά ξει. Κα τά τους Mosston και Ashworth (2002), «ο προ σω πι κός τρό πος δι δασκα λί ας α ντα να κλά έ ναν μο ναδι κό συν δυα σμό για το ποιοι είμα στε, πώς λει τουρ γού με και ποια εί ναι τα πιστεύ ω μας». Κά θε τρό πος δι δα σκα λί ας ό μως εί ναι ε πί σης βέ βαιο ό τι συν δέ ε ται και με δια φο ρε τι κά μα θη σια κά α πο τε λέ σμα τα. Η χρη σι μό τη τα του φά σμα τος εί ναι έ να θέ μα που α πα σχο λεί, ι διαί τερα τους νε ό τε ρους εκ παι δευ τι κούς, αλ λά και τους θε ω ρητι κούς της εκ παί δευ σης γε νι κό τε ρα. Υ πάρ χουν, τό σο πρα κτι κοί ό σο και ε πι στη μο νι κοί λό γοι υπο στή ρι ξης του φά σμα τος των στιλ δι δα σκα λί ας. Κα τά τους Mosston και Ashworth (2002), οι ο ποί οι προ βάλ λουν κυ ρί ως πρα κτι κούς λό γους, το φά σμα των με θό δων εί ναι α πα ραί τη το, κα θώς το ε πι βάλ λουν: Λό γοι ι διο συ γκρα σί ας: α νά πτυξη της ι κα νό τη τας του εκ παιδευ τι κού να δι δά σκει με τη μέ γι στη α πο τε λε σμα τι κό τη τα. Αρ γά ή γρή γο ρα, κά θε εκ παι δευ τι κός α να πτύσ σει έ ναν α γαπη μέ νο τρό πο δι δα σκα λί ας που έ χει α πο δει χθεί ε πι τυ χής στην πρά ξη. Αυ τός εί ναι βα σι κά κι ο λό γος που ο νό μα σε τις με θό δους «στιλ». Η δια φο ρε τικό τη τα μα θη τών: κά θε μα θη τής εί ναι έ να διαφο ρε τι κό ά το μο. Κά θε μα θη τής μα θαί νει με πο λύ δια φορε τι κό τρό πο, έ χει δια φο ρε τι κές ι κα νό τη τες, δια φο ρε τι κές α νά γκες και ε πι θυ μί ες. Η ποι κι λί α δι δα κτι κών σκο πών: ο εκπαι δευ τι κός ε πι διώ κει την ε πί τευ ξη ποι κι λί ας δι δα κτι κών σκο πών, σύμ φω να με τα α να λυ τι κά προ γράμ μα τα, οι ο ποί οι ό μως α παι τούν μια προσέγ γι ση με τη χρή ση ποι κι λί ας τρό πων δι δα σκα λί ας. Εί ναι ό μως γνω στό, ό τι ο τρό πος που δι δά σκει ο εκ παι δευ τι κός έ χει σχέ ση και αλ λη λε πί δρα ση με το πώς ο μα θη τής μα θαίνει (Joyce & Weil, 2008). Έ τσι, το πιο κα τα λυ τι κό στοι χεί ο για την υ πο στήρι ξη της χρη σι μό τη τας των με θό δων δι δα σκα λί ας έ χει σχέ ση με τις θε ω ρί ες μά θη σης και το πώς μα θαί νουμε (Silverman & Ennis, 2003). Ό πως α να φέ ρουν οι Kelly και Melograno (2004), μα θη τές με τα ί δια χα ρα κτη ρι στι κά: Μα θαί νουν με πο λύ δια φο ρε τι κούς τρό πους. Μα θαί νουν με πο λύ δια φο ρε τι κούς ρυθ μούς. Α ντι δρούν με πο λύ δια φο ρε τι κούς τρό πους στις ί διες δι δα κτι κές με θό δους ή πε ριε χό με να. ι τρεις πα ρα πά νω δια πιστώ σεις πρα κτι κά ση μαί νουν ό τι αν έ νας εκ παι δευ τι κός έ χει ε πι λέ ξει να χρη σι μο ποιεί μό νο μια μέθο δο, τό τε βο η θά ό σους μα θη τές διευ κο λύ νο νται α πό τη συγκε κρι μέ νη μέ θο δο. Α ντι θέ τως, έ χει α πο κλεί σει, κα τά κά ποιο τρό πο, τους υ πό λοι πους μα θη τές α πό τη μα θη σια κή δια δι κα σί α. Α κό μη έ να χρή σι μο συμπέ ρα σμα των πα ρα πά νω εί ναι ό τι το ί διο α ντι κεί με νο μπο ρεί ί σως να δι δα χθεί με πολ λούς διαφο ρε τι κούς τρό πους (Διγ γε λί δης, 2007), ω στό σο οι συ νέ πειες στον ψυ χο κι νη τι κό, γνω στι κό και συ ναι σθη μα τι κό πε δί ο εί ναι ε πί σης δια φορε τι κές α νά λο γα με τη μέ θο δο. Κά θε στιλ δι δα σκα λί ας με τον τρό πο που λει τουρ γεί, δί νει έμφα ση σε δια φο ρε τι κές α ξί ες και βο η θά τους μα θη τές να α ναπτύ ξουν πολ λές και διαφο ρε τι κές δε ξιό τη τες. Για πα ρά δειγ μα, το στιλ της α μοι βαί ας δι δα σκα λί ας βο η θά τους μα θη τές να πα ρα τη ρούν με α κρί βεια και να δί νουν σω στή α να τροφο δότη ση στους συμ μα θη τές τους. Το στιλ του αυ το ε λέγ χου βο η θά τους μα θη τές να α να πτύ ξουν δε ξιό τη τες αυ το α ξιο λό γη σης και να εί ναι ει λι κρι νείς πραγ μα τι κά με τον ε αυ τό τους. Το στιλ του μη α πο κλει σμού βο η θά τους μα θη τές να χει ρί ζο νται θέ μα τα που έ χουν να κά νουν με τη δια φο ρο ποί η ση και την εξα το μί κευση του μα θή μα τος. ι μέ θο δοι της κα θο δη γού με νης α να κά λυψης, της συ γκλί νου σας ε φευ ρε τι κό τη τας και της α πο κλί νου σας πα ρα γω γι κό τη τας βοη θούν το μα θη τή να α να πτύ ξει δε ξιό τη τες ε πί λυ σης προ βλη μά των, την κρι τική του ι κα νό τη τα και δη μιουρ γικό τη τα. Α πό τα πα ρα πά νω γί νε ται φα νε ρό ό τι αν έ νας εκ παι δευτι κός χρη σι μο ποιού σε έ ναν μό νο τρό πο δι δα σκα λί ας θα έδι νε έμ φα ση στην α νά πτυ ξη των δε ξιο τή των που σχε τί ζο νται με το συ γκε κριμέ νο τρό πο δι δα σκα λί ας, α φή νο ντας στην ά κρη έ να τε ρά στιο πε δί ο προ σω πι κής α νά πτυ ξης για τους μα θη τές του. Το συ μπέ ρα σμα που βγαί νει α πό τα πα ρα πά νω εί ναι ό τι υ πάρ χει α νά γκη να γνω ρί ζουν οι εκ παι δευ τι κοί το εύ ρος των με θό δων δι δα σκα λί ας, έ τσι ώ στε να εί ναι σε θέ ση να δια φο ρο ποιούν και να προ σαρ μό ζουν α πο τε λε σμα τι κό τε ρα τη δι δα σκα λί α πά νω στις α νά γκες για α νά πτυ ξη και τις δυ να τό τη τες των μαθη τών. Θα ή ταν ό μως ση μα ντι κό να το νι στεί ε δώ, ό τι η χρή ση ποι κιλί ας με θό δων δι δα σκα λί ας δεν εί ναι α πα ραί τη τη ή ω φέ λι μη μό νο για το μα θη τή, αλ λά είναι ε πί σης ω φέ λι μη και χρή σι μη για τον ί διο τον εκ παι δευ τι κό, που με τα χρόνια έ χει να α ντι μετω πί σει την πρό κλη ση της βελ τί ω σης της δι δα σκα λί ας που παρέ χει, να α πο φύ γει τη ρου τί να μιας πλη κτι κής ε πα νά λη ψης και να δια τηρή σει το «με ρά κι», την κα λή του διά θε ση για δου λειά, βλέ πο ντας το λει τούργη μά του μέ σα α πό μια πιο πα ρα γω γι κή προ ο πτι κή. ΒΙ ΒΛΙ ΓΡΑ ΦΙΑ Διγ γε λί δης, Ν. (2006). Προ ε κτεί νο ντας το Φά σμα - Α να σκό πη ση και Κρι τι κή Α νά λυση της Τα ξι νο μί ας των Με θό δων Δι δα σκα λί ας του Mosston: Μέ ρος Ι. Α να ζη τή σεις στη Φυ σι κή Α γω γή και στον Α θλη τι σμό, 4, Διγ γε λί δης Ν. (2007). Το φά σμα των με θό δων δι δα σκα λί ας στη φυσι κή α γω γή: α πό τη θε ω ρί α στην πρά ξη. Θεσ σα λο νί κη: Εκ δό σεις Χρι στο δου λί δη. Joyce, R. B., & Weil, M. (2008). Models of teaching. Boston, ΜΑ: Allyn & Bacon. Kelly L. E., & Melograno, V.J. (2004). Developing the Physical Education Curriculum: An Achievement-Based Approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. (1966). Teaching physical education from command to discovery. Columbus, OH: Charles E. Merrill Publishers. Mosston, M., & Ashworth, S. (1985). Toward a unified theory of teaching. Educational Leadership, 42, Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5 th edition). San Fransisco: Benjamin Cummings. Silverman, S. J., & Ennis, C. D. (2003). Student learning in physical education: Applying Research to Enhance Instruction. Champaign, IL: Human Kinetics. 5

6 Η δι δα σκα λί α του βό λε ϊ στο δη μο τι κό σχο λεί ο Ε λέ νη Ζέ του Ε πί κου ρος Κα θη γή τρια ΤΕ ΦΑ Α Δη μο κρί τειου Πα νε πι στή μιου Θράκης Ε Κ Η Β Λ Σ 6 Το βό λε ϊ εί ναι έ να συ ναρ πα στι κό παι χνί δι που συν δυά ζει χάρη, ε πι δε ξιό τη τα και δύ να μη. Σε ό ποιο επί πε δο και να βρί σκε ται ο μα θη τής, το παι χνί δι α παι τεί τη γνώ ση βα σι κών δεξιο τή των και ο μαδι κής ερ γα σί ας. Το βό λε ϊ, ό πως και τα άλ λα α θλή μα τα χρη σι μο ποιεί ται ως μέσο ε πί τευ ξης των στό χων της Φυσι κής Α γω γής στο σχο λεί ο. Έ τσι τα παι διά θα πρέ πει μέ σω του α θλή μα τος: 1. Να α να πτυ χθούν κοι νω νι κά (θε τι κό αυ το συ ναί σθημα). 2. Να βελ τιώ σουν τις φυ σι κές τους ι κα νότη τες και να μά θουν νέ ες δε ξιό τη τες σε κά θε ά θλη μα. 3. Να μά θουν να α σκούνται για ό λη τους τη ζω ή (για υ γεί α και ευε ξί α). Πιο α να λυ τι κά οι στό χοι της δι δα σκα λί ας του βό λε ϊ στο δη μο τι κό σχο λεί ο εί ναι: 1. Μύ η ση των μαθη τών στο ά θλη μα (αυ τό θα γί νει μόνο αν μπο ρούν να παί ζουν δια σκε δά ζο ντας). 2. Α νά πτυ ξη των συναρ μοστι κών ι κα νο τή των σαν βά ση για την εκ μά θη ση της τε χνι κής. 3. Στα δια κή ανά πτυ ξη των φυ σι κών τους ι κα νο τή των, πο λύ πλευ ρα και αρ μο νι κά. 4. Εκ μά θη ση των βα σι κών κα νό νων του παι χνι διού, πρώ τα αυ τών που διευ κο λύ νουν και αρ γότε ρα αυτών που πε ριο ρί ζουν το παι χνί δι. 5. Δι δα σκα λί α των βα σι κών δε ξιο τή των του α θλή ματος. 6. Α νά πτυ ξη ηθι κο βου λη τι κών ι διο τή των, α πα ραί τη των για τον ο μα δι κό χα ρα κτή ρα του παιχνι διού. 7. Να μπο ρούν να παί ξουν το παι χνί δι μί νι βό λε ϊ 3Χ3, με ό λα τα στοι χεί α της τε χνι κής, της α το μι κής και ο μαδι κής τα κτι κής που θα δι δα χθούν στα δια κά, ώ στε να συμ με τά σχουν στα σχο λι κά πρω τα θλή μα τα. κα θη γη τής Φυσι κής Α γω γής έ χο ντας ε πί σης υ πό ψη του: την α νά γκη των παιδιών για α γώ να και για νί κη. τις ι διαι τε ρό τη τες των κα νο νι σμών του α θλή ματος οι ο ποί οι πε ριο ρί ζουν το παι χνί δι. τις δυ σκο λί ες εκ μά θη σης της τε χνικής (λό γω των μη φυ σι κών κι νή σε ων που πε ριέχει) και της τα κτι κής (δια φο ρε τική τα κτι κή-πα ρά τα ξη α νά λογα με την α γω νι στι κή φά ση). τον πε ριο ρισμέ νο χρό νο που δια τί θε ται για την εκ μά θη ση του στο σχο λεί ο το α να λυ τι κό πρό γραμ μα της φυ σι κής α γω γής στο δη μο τι κό σχο λεί ο, που θέ τει κύ ριο στό χο τη δι δα σκα λί α των βασι κών δε ξιο τή των κά θε α θλήμα τος, θα πρέ πει να χρη σι μο ποι ή σει μια μι κτή μέ θο δο δι δασκα λί ας. Έ να συν δυα σμό της δι δα σκα λί ας της τε χνι κής μα ζί με τη δι δα σκα λί α της τα κτι κής, πα ράλ λη λα με τη θε ω ρη τι κή γνώ ση, με βά ση τη θε με λιώ δη αρ χή της προο δευ τι κό τη τας, «α πό τα εύ κο λα στα δύ σκο λα» και «α πό τα α πλά στα σύν θε τα». Στο δη μο τι κό σχο λεί ο η α γω νι στι κή μορ φή η ι δα νι κή για τα παι διά, εί ναι το μί νι βό λε ϊ. Αυ τή η α γω νι στι κή μορφή προ τεί νε ται πα γκόσμια για τί εί ναι προ σαρ μο σμέ νη στις α παι τή σεις αυ τής της η λι κί ας των παι διών. Κά ποιοι κα νό νες του μί νι βό λε ϊ δια φέ ρουν α πό το παι χνί δι 6Χ6, με ρι κές βα σι κές αρ χές πα ρα μέ νουν ί διες. Το μί νι βό λε ϊ εί ναι σχε δια σμέ νο ει δι κά για τα παι διά, ώ στε να τα εισα γά γει με ε πι τυ χί α στο ά θλη μα και να τους ε φο διά σει χα ρά και δια σκέ δα ση. Με λι γό τε ρη ε ξά σκη ση και πε ρισσό τε ρο εν θου σια σμό ο κα θη γητής μπο ρεί να βο η θή σει τα παι διά να α γα πή σουν, να χα ρούν το παι χνί δι αυ τή την πε ρί ο δο της ζω ής τους, αλ λά και σε ό λη τους τη ζω ή (δια βί ου ά σκη ση). Στο μί νι βό λε ϊ, τα παι διά παί ζουν για δια σκέ δα ση με τρο πο ποι η μέ νους κα νόνες, προ σαρ μο σμέ νους στις α νά γκες τους. ι κα νό νες αυ τοί ει σά γο νται σταδια κά, ώ στε πρώ τα να διευ κο λύ νουν το παι χνί δι και με τά να το πε ριο ρί ζουν. Στο μί νι βό λε ϊ χρη σι μο ποιού νται: - λι γό τε ροι παί κτες (3Χ3) - μι κρό τε ρο γή πε δο (12μΧ4,5μ) - χα μη λό τε ρο δί χτυ (2μ.) - μι κρό τε ρες ή με γα λύ τε ρες και ε λα φρύτε ρες μπάλες. Η δι δα σκα λί α του βό λε ϊ στο δη μο τι κό σχο λεί ο πε ρι λαμβά νει δυο φά σεις. Η πρώ τη φά ση έ χει στό χο τη μύ η ση των μι κρών μα θη τών στο ά θλη μα και την προ ε τοι μα σί α τους, φυ σι κά, γνω στι κά, κι νη τι κά, για να παί ξουν αυ τό το παι χνί δι. Αυ τός ο στό χος πε τυ χαί νε ται μέχρι την τρίτη τά ξη του δη μο τι κού. Η δεύ τε ρη φά ση έ χει στό χο την εκ μά θη ση των βα σικών δε ξιο τή των του α θλή μα τος (κυ ρί ως σερ βίς, πά σα, μανσέ τα) και τα α πλά βα σικά στοι χεί α της τα κτι κής για να μπο ρέ σουν να παί ξουν ορ γα νω μέ να μί νι βόλε ϊ 3Χ3. Αυτοί οι στό χοι πε τυ χαί νο νται μέ χρι την έ κτη τά ξη του δημο τι κού σχολεί ου. ι δι δα κτι κοί στό χοι σε κά θε τά ξη Α έ ως Γ τά ξη Έμ φα ση στην α νά πτυ ξη των συ ναρ μο στι κών ι κα νο τήτων, οι ο ποί ες α πο τε λούν τη βά ση για την α νά πτυ ξη των δε ξιο τήτων. Πολ λοί ε πι στή μο νες α να φέ ρουν έ να α ριθ μό βα σι κών συ ναρ μο στι κών ι κα νο τή των, α πό 5 ως 11. Hirtz (1985),

7 α να φε ρό με νος πά ντα σε παι διά σχο λι κής η λι κί ας, πε ριέλα βε στη λί στα του πέ ντε βα σι κές ι κα νό τη τες: τη σύνθε τη ι κα νό τη τα α ντί δρα σης, τη ρυθ μι κή ι κα νό τη τα, τη δια τή ρη ση της ι σορρο πί ας, την ι κα νό τη τα κι ναι σθη τι κής δια φο ρο ποί η σης και τον προ σα να τολι σμό. Γε νι κό τε ρα η αρ χή γνω ρι μί ας των μα θη τών με το ά θλημα πρέ πει να γί νε ται σε πιο μι κρή η λι κί α. Η κα τάλ λη λη η λι κί α εί ναι αυ τή των 7-8 χρό νων, ό πως προ τεί νε ται παγκό σμια, για τί: - το βό λε ϊ εί ναι δύ σκο λο σαν ά θλη μα και α παι τεί ται περισ σό τε ρος χρό νος ε να σχό λη σης, για να μά θουν οι μα θη τές να ε λέγ χουν και να κα τευ θύ νουν τη μπάλα ε κεί που αυ τοί θέ λουν, ώ στε να μπο ρέ σουν να ευχα ριστη θούν το παι χνί δι. - οι ε πι στή μο νες υ πο στη ρί ζουν ό τι, αυ τή εί ναι η πιο κα τάλ λη λη η λι κί α για να ανα πτυ χθούν νευ ρο μυ ϊ κές, φυ σι κές, νο η τι κές και κοι νω νι κές προ σαρ μο γές. Δ τά ξη: 1. Βελ τί ω ση φυ σι κών και συναρμοστι κών ι κα νο τήτων με παι δα γω γι κά και άλ λα παι χνίδια και α σκήσεις παι γνιώ δους μορ φής. 2. Εισα γω γή σε στοι χεί α του α θλή μα τος με πιά σι μοπέ ταγ μα, ανα γνώ ρι ση τρο χιών μπά λας, συ ντο νισμός χε ριού-μα τιού, κ.ά. 3. Γνω ρι μί α με το ά θλη μα και τις βα σι κές του δε ξιότη τες 4. Παι χνί δι μί νι βό λε ϊ με πιά σι μο πέ ταγ μα. Ε τά ξη: Κύ ριος στό χος η δι δα σκα λί α των βα σι κών δε ξιο τή των της τε χνι κής 1. Εκ μά θη ση των βα σι κών στά σε ων στο βό λε ϊ: ψηλή-χα μη λή-βα σι κή θέ ση ε τοι μότη τας. 2. Εκ μά θη ση των με τα κι νή σε ων στο βό λε ϊ: μπρο στά πί σω πλά για δε ξιά, α ρι στερά (Ερ γα σί α των ποδιών). 2. Εκ μά θη ση της πά σας με δά χτυ λα. 3. Εκ μά θη ση της πά σας α πό κά τω (μαν σέ τα). 4. Εκ μά θη ση του σέρ βις α πό κά τω. ΣΤ τά ξη: 1. Βελ τί ω ση των βα σι κών δε ξιο τή των που έ μα θαν στην προη γού με νη τά ξη. 2. Εκ μά θη ση κά ποιων πα ραλ λα γών αυ τών των δεξιο τή των. 3. Εκ μά θη ση του σέρ βις α πό πά νω (τέ νις πε ρι στρεφό με νο) 4. Εκ μά θη ση του μπλοκ. 5. Εκ μά θη ση του ε πι θε τι κού χτυ πή μα τος. 6. Ει σα γω γή στη χα μη λή ά μυ να (ως έν νοια). Η σει ρά δι δα σκα λί ας των δε ξιο τή των Η δι δα σκα λί α και η ε ξά σκη ση των βα σι κών δε ξιο τή των του αθλή μα τος γί νε ται με τη σει ρά που α να φέρε ται, βάσει της αρ χής «α πό τα εύ κο λα στα δύ σκο λα» και «α πό τα α πλά στα σύν θε τα». Με τα κι νή σεις (παι χνίδια με τακι νή σε ων) Πε τάγ μα τα-πια σί μα τα Πά σα α πό πά νω με δά κτυ λα Πά σα α πό κά τω, μαν σέ τα Σερ βίς α πό κά τω Σερ βίς α πό πά νω Μπλοκ Ε πι θε τι κό χτύ πη μα Χα μη λή ά μυ να Το πε ριε χό με νο της δι δα σκα λίας Δη μο τι κό σχο λεί ο: Α φά ση (πρώ τη έ ως τρί τη δη μο τικού). Βα σι κά εί δη α σκή σε ων: -παι γνιώ δους μορ φής για α νά πτυ ξη συ ναρμοστι κών και φυ σι κών ι κα νο τή των: τα χύ τη τα α ντί δρα σης, συ ντο νισμός, δύ να μη, τα χύ τη τα, α ντο χή, ευ λυ γι σί α, ε πι δε ξιό τητα. - παι γνιώ δους μορ φής για ε ξοι κεί ω ση με τη μπά λα: πε τάγ μα τα, πια σί μα τα, κυ λί σμα τα, διά φο ρα χτυ πήματα με πό δια-χέ ρια, συ ντο νι σμός χε ριού-ματιού. - με δια φο ρε τι κούς στό χους (η ί δια ορ γά νω ση ά σκησης με άλ λο στόχο κά θε φο ρά). - διά φο ρα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια για την έν νοια του παι χνι διού, τη ρο ή του παιχνι διού, την κα τα μέ τρη ση πό ντων, των 3-4 βα σι κών κα νό νων παι χνι διού. - παι χνί δι με πιά σι μο-πέ ταγ μα. Δη μο τι κό σχο λεί ο: Β φά ση (τε τάρ τη έ ως έ κτη δη μοτι κού). Βα σι κά εί δη α σκή σε ων: - παι γνιώ δους μορ φής για ε ξά σκη ση των δε ξιο τή των που θα δι δα χθούν. - με στα θε ρή μπά λα και με μπάλα που κι νεί ται (με μπάλα που πε τά ο ί διος, με μπά λα που πε τά ο συμ μα θητής, ή ο κα θη γη τής). - σε συν δυα σμό με με τα κι νή σεις. έ νας με το συμ μα θη τή του (ζευ γά ρια-συ νερ γα σί α), έ νας ε νά ντια συμ μα θη τή (α ντι πα λό τη τα), σε ο μά δα (2 ή 3 ά το μα συ νερ γα σί α), ε νά ντια ο μά δας (το φι λέ α νά με σα, α ντι πα λό τη τα). - χω ρίς να με τα κι νού νται οι μα θη τές και με τά με με τακί νη ση. - εξά σκη σης της δε ξιό τη τας ό πως συ να ντάται στο παιχνί δι. - με συν δυα σμό δυο ή τριών δε ξιο τή των. - με πα ραλ λα γές και άλ λες πα ρα μέ τρους της κυ ρί ως δε ξιό τη τας. - με συν δυα σμό με ε πι πρό σθε τα κα θή κο ντα α το μι κής τα κτι κής. - με συν δυα σμό δυο ή τριών δε ξιο τή των, κομμά τια παι χνι διού. - ο μα δι κές με πε τάγ μα τα του κα θη γη τή, (ομα δι κή τακτι κή). Παι χνί δια διά φο ρα 3Χ3 με δια φο ρε τι κούς στό χους κά θε φο ρά. Τα μέσα που χρη σι μο ποιούνται: Κυ ρί αρ χος στό χος εί ναι να αυ ξη θεί ο ε νερ γός χρό νος δρά σης κά θε μα θη τή ώ στε να έ χουν πε ρισ σό τε ρη ε ξάσκη ση με τη μπά λα κυ ρί ως. Για να το πετύ χε τε αυ τό χρειά ζε ται να δη μιουρ γή σε τε πολ λά γή πε δα, ώ στε να παί ζουν όλα τα παι διά ταυ τό χρο να. Συ νί στα ται να δέ σετε έ να σχοι νί-σπά γκο α πό μπα σκέ τα σε μπα σκέ τα, στο στε φά νι (α φού πά ντα υ πάρ χει γή πε δο μπά σκετ σε κά θε αυλή ή μέ σα στο σχο λι κό γυ μναστή ριο), να το χα μη λώ σε τε με δυο βα ρί δια (μπου κάλια νε ρού) στο ε πι θυ μη τό ύ ψος (2μ. ή χαμη λό τε ρο για μι κρό τε ρα παι διά), να ο ριο θε τή στε το γή πε δο στον α έ ρα (α νά 4,5μ. κολ λή στε χαρτο ται νί α). Έ πει τα κολ λήστε χαρτο ται νί α στο έ δα φος για τα ό ρια του γη πέ δου (4,5μ Χ 6μ.) (Σχήμα1). Με τα 4 γήπε δα παί ζουν 3Χ3, 24 μα θη τές, ό σοι σχε δόν α πο τε λούν μια τά ξη. 7

8 Ε Κ Η Β Λ Σ 8 Σχήμα 1: Πατέντα για πολλά γήπεδα Ό σον α φο ρά τις μπά λες, μπο ρεί τε να χρη σι μο ποι ή σε τε μπα λό νια στην αρχή, α ε ρό μπα λες, πλα στι κές χρω μα τι στές που κυ κλο φο ρούν, α νά λο γα με την ηλικί α-τά ξη των μα θη τών. στό χος εί ναι κά θε μα θη τής να έ χει τη μπά λα του, να εί ναι ε λα φριά ώ στε να την ε λέγ χει (με γα λώ νει ο χρό νος ε πα φής), δεν πο νούν τα χέ ρια του με την ε πα φή, πράγ μα που διώ χνει πολ λά μι κρά παι διά α πό το άθλη μα. Άλ λα όρ γα να που χρη σι μο ποιού νται: διά φο ρα λά στι χα, κώ νοι, κρί κοι, σχοι νάκια, κ.λ.π. τα ο ποί α χρη σι μο ποιού νται πε ρισ σό τε ρο στις μι κρό τε ρες τά ξεις (α νά πτυ ξη συ ναρ μο στι κών ι κα νο τή των και πο λύ πλευ ρης κι νη τι κό τη τας), για να ε μπλουτι στούν οι α σκή σεις και να αυ ξη θεί η πα ρα κί νη ση συμ με το χής, τροπο ποιώ ντας ή αυ ξά νο ντας τη δυ σκο λί α τους. Η προ σέγ γι ση που προ τεί νε ται εί ναι τα τροπο ποι η μέ να παι χνί δια Με τα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια, τα παι διά μα θαί νουν: - τις 3 ε πα φές της μπά λας. - τη δια δο χι κή σει ρά των φά σε ων του παιχνι διού. - να διορ θώ νουν έ να λά θος του συμ μα θη τή τους. - να κι νού νται σ έ να ο ρι σμέ νο μέ ρος του γη πέ δου (προ σα να το λι σμός, αίσθη ση και υ πευ θυ νό τη τα χώ ρου). - το ρό λο τους κά θε φο ρά, πα σα δό ρου-ε πι θετι κού ή α μυ ντι κού. - να κα τευ θύ νουν την πρώ τη μπά λα ψη λά προς το στό χο. - να χρη σι μο ποιούν τα 3 βα σι κά στοι χεί α της τε χνι κής στο παι χνί δι (μί νι βόλε ϊ, 3Χ3). Πριν αρ χί σε τε με τα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια, προ τεί νε ται να τους μά θε τε κά ποιους βα σι κούς κα νο νι σμούς παι χνι διού (κυ ρί ως την πε ρι στρο φή) και τις φά σεις του παι χνι διού, δη λα δή τη ρο ή του α γώ να. Σι γά-σι γά σε κά θε μά θη μα ει σά γε τε α πό 2-3 κα νο νι σμούς, που πρέ πει να γνω ρί ζουν. μάδα Α Σέρβις Μπλοκ, χαμηλή άμυνα Πάσα αντεπίθεση κτλ. Η ροή του αγώνα μάδα Β Υποδοχή του σέρβις πάσα επίθεση μπλοκ, άμυνα πάσα αντεπίθεση Η σει ρά αυ τών των παι χνι διών είναι η ε ξής: 1 η μορ φή παι χνι διού: Με πιά σι μοπέ ταγ μα, πριν ακό μη δι δά ξου με κά ποια τε χνι κή, ει σά γου με το παιχνί δι 3Χ3 (μί νι βό λε ϊ) με πιά σι μοπέ ταγ μα. Σέρ βις: Πέ ταγ μα με έ να ή δυο χέρια πά νω α πό το κε φά λι. Υ πο δο χή: Πιά σι μο της μπά λας με δυο χέ ρια κο ντά στα γό να τα*, πέταγ μα της μπά λας προς το στό χο (πα σα δό ρο). Πά σα: Με πιά σι μο-πέ ταγ μα προς τον ε πι θε τι κό. Ε πί θε ση: Με πιά σι μο-πέ ταγ μα της μπά λας στο α ντί πα λο γή πε δο. Ά μυ να: Mε πιά σι μο της μπά λας με δυο χέ ρια κο ντά στα γό να τα, πέταγ μα προς τον πα σα δό ρο, πά σα (πιά σι μο-πέ ταγ μα), α ντε πίθε ση με τον ί διο τρό πο. * ο συ γκε κρι μένος τρό πος εί ναι η προ ά σκη ση για την υ πο δο χή με μανσέ τα 2 η μορ φή παι χνι διού: Ει σά γε ται με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκηση της τε χνι κής της α πό πά νω πά σας με δά χτυ λα. Σέρ βις: με πέ ταγ μα πά νω α πό το κε φά λι με έ να ή δυο χέ ρια. Υ πο δο χή του σέρ βις: πιά σι μο με δυο χέ ρια κο ντά στα γό να τα, πέταγ μα προς τον πα σα δό ρο. Πά σα: με δά χτυ λα προς τον ε πιθε τικό. Ε πί θε ση: πά σα με δά χτυ λα στο α ντίπα λο γή πε δο. Ά μυ να: πιά σι μο της μπά λας με τα δυο χέ ρια στο ύ ψος των γο νά των, ή πά σα αν η μπά λα εί ναι ψη λά προς τον πα σα δόρο. κ.ο.κ. 3 η μορ φή παι χνι διού: ει σά γε ται με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκη ση της α πό κά τω πά σας (μαν σέ τας). Σέρ βις: με πέ ταγ μα με έ να ή δυο χέ ρια πά νω α πό το κε φά λι. Υ πο δο χή του σέρ βις: πιά σι μο της μπά λας κο ντά στα γό να τα με δυο χέ ρια ή χρη σι μο ποί η ση της νέας τε χνι κής που δι δά χθη καν, της μαν σέ τας. Πά σα: με δά χτυ λα προς τον ε πιθε τικό. Ε πί θε ση: με πά σα με δά χτυ λα (προ σθή κη πά σα με άλ μα-timing) προς το α ντί πα λο γή πε δο. Ά μυ να: με ε πι λο γή μαν σέ τα, ή πιά σιμο (αν η μπά λα έρ χε ται δύσκο λα), πά σα, α ντε πί θε ση, κ.ο.κ. 4 η μορ φή παι χνι διού: ει σά γε ται με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκη ση του σέρ βις α πό κά τω. Σέρ βις: κα νο νι κό α πό κά τω. Υ πο δο χή: ε πει δή πά ντα υ πάρ χει ανι σορ ρο πί α δυ νά με ων με τα ξύ του σέρ βις και της υ πο δο χής, για

9 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΥ ΒΛΕΪ ΣΤ ΔΗΜΤΙΚ ΣΧΛΕΙ να μπο ρέ σουν τα παι διά να παί ξουν (να κρα τή σουν τη μπά λα) έ ως ό του ε ξα σκη θούν κα λά στην υ πο δο χή του σέρ βις, σε πρώ τη φά ση πιά νουν τη μπά λα με τον τρόπο που πε ρι γρά φε ται πιο πά νω (προ ε τοι μα σί α για υ ποδο χή) και με τά χρη σι μο ποιούν στην υπο δο χή, την α πό κά τω πά σα. Πά σα: πά σα με δά χτυ λα προς τον ε πιθε τι κό. Ε πί θε ση: πά σα με δά χτυ λα (με άλ μα), με χα μη λή τροχιά, προς το α ντί πα λο γή πε δο. Ά μυ να: με μαν σέ τα προς τον πα σα δόρο, πά σα, α ντε πίθε ση, κ.ο.κ. Παράταξη όταν αμύνεται η ομάδα τους. Η ομα δι κή τα κτι κή στο μί νι βό λε ϊ (3Χ3): Πα ρά τα ξη ό ταν ε κτε λεί σερ βίς η ο μά δα τους. Παράταξη όταν υποδέχεται η ομάδα τους. Σύν θε ση ο μά δας: ό λοι ε πι θε τι κοί ό λοι πα σαδό ροι Βι βλιο γρα φί α: Ζέ του Ε., Κα σα μπα λής Α. Πε το σφαί ρι ση. Εκ δό σεις Τε λέθριον, Α θή να Διγ γε λί δης, Ν., Θε ο δω ρά κης, Ι., Ζέ του Ε., Δή μας, Ι. Φυσι κή Α γω γή Ε και ΣΤ Δη μοτι κού (Βι βλί ο δι δά σκο ντα),.ε.δ.β. Παι δα γω γι κό Ιν στι τού το, Α θή να Διγ γε λί δης, Ν., Θε ο δω ρά κης, Ι., Ζέ του Ε., Δή μας, Ι. Φυσι κή Α γω γή Ε και ΣΤ Δη μοτι κού, (Τε τρά διο μα θη τή),.ε.δ.β. Παι δα γω γι κό Ιν στι τού το, Α θή να Ζέ του Ε., Χα ρι τω νί δης Κ. Η Δι δα σκα λί α της Πε το σφαίρισης Ι. University Studio Press, Θεσ σα λο νί κη Ζέ του Ε.-Χα ρι τω νί δης Κ. Η Δι δα σκα λί α της Πε το σφαί ρισης Ι Ι. University Studio Press, Θεσ σα λο νί κη Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ Σειρά: Βήματα για την επιτυχία εξειδίκευση στη γνώση Επιμέλεια σειράς: Πέτρος Νάτσης Το βιβλίο παρέχει μια εξειδικευμένη καθοδήγηση και ασκήσεις που βοηθάνε τον ενδιαφερόμενο να μάθει και να διατηρήσει τις βασικές ατομικές δεξιότητες και ομαδικές στρατηγικές του παιχνιδιού. Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη διδασκαλία και μεθοδική των αθλημάτων παρουσιάζοντας με απλό, πρωτότυπο και περιγραφικό τρόπο το κάθε άθλημα. Είναι χρήσιμο βοήθημα για τους καθηγητές φυσικής αγωγής, τους φοιτητές φυσικής αγωγής, τους προπονητές των αναπτυξιακών ηλικιών, αλλά και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές τεχνικές δεξιότητες του ποδοσφαίρου. 9

10 Πρώ ιος Μι χά λης Λέ κτο ρας ΤΕ ΦΑ Α/ΑΠ Θ Για τη δι δα σκα λί α της Ε νόρ γα νης Γυ μνα στι κής στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο Ε Κ Η Β Λ Σ 10 Η ε νόρ γα νη γυ μνα στι κή (E.Γ.) κα τέ χει μια στα θε ρή και ι διαί τε ρη θέση α νά με σα στα ξε χω ρι στά α ντι κεί με να της φυ σι κής α γω γής (Φ.Α.) στο σχο λεί ο. Το πλή θος και η ποι κι λο μορ φί α των κι νη τι κών δε ξιο τή των (αιω ρή σεις, ε ξαρ τή σεις, στη ρί ξεις, άλ μα τα, κυ βι στή σεις, πε ριστρο φές, ι σορ ρο πί ες κλπ.), χα ρα κτη ρί ζουν την Ε.Γ. σαν ένα ά θλημα μο να δι κό, που ενδεί κνυ ται, τό σο για την βελ τί ω ση της σω μα τι κής α νά πτυ ξης των μα θη τών (πο λύ πλευ ρη γύ μναση), ό σο και για την ε πί τευ ξη ποι κί λων παι δα γωγι κών και κοι νω νι κών στό χων. Ω στό σο, στα ελ λη νι κά σχο λεί α δια πιστώ νε ται ο λοέ να η α που σί α και η α νε πάρ κεια της Ε.Γ., που πη γά ζει εί τε, α πό το μειω μέ νο εν δια φέ ρον των κα θη γη τών Φ.Α. εί τε, α πό την α δυ να μία ε φαρ μο γής της. ι πε ρισσό τε ροι καθη γη τές θε ω ρούν την Ε.Γ. σαν έ να δύ σκο λο και ε πι κίν δυ νο ά θλη μα, που εν δεί κνυ ται μό νο για λί γους και ε κλε κτούς μα θη τές. Έ τσι, λει τουρ γούν α πο τρε πτι κά και στην κα λύ τε ρη των πε ρι πτώ σε ων, ε πι λέ γουν να δι δά ξουν 2 με 3 α σκή σεις, που εί ναι πάντα οι ί διες και οι ί διες, δηλα δή κυ βίστη ση-α να κυ βί στη ση. Ση μα ντι κή υ πο τί μη ση του με γα λύ τε ρου μέ ρους, του περιε χό με νου της παι δα γω γι κής Ε.Γ. ε πι τε λεί ται και μέ σα α πό τα α να λυ τι κά προ γράμ μα τα της Φ.Α. Η βα σι κή ι δέ α είναι να συ μπερι ληφθούν εύ κο λες και α κίν δυ νες α σκή σεις, ώ στε να μπο ρούν οι μα θη τές να τις ε κτε λέ σουν. Βέ βαια, πέ ρα α πό αυ τή την βά σι μη λο γι κή, θα πρέ πει να λαμ βάνε ται υ πό ψη και η σκοπι μό τη τα με ρι κών βα σι κών κι νη τικών δε ξιοτή των. Δε ξιό τη τες ό πως, α ναρ ρί χη ση, αιώρηση, ε ξάρ τη ση κλπ., α πο τε λούν μια έμ φυ τη τά ση των μι κρών παι διών, παί ζουν πο λύ ση μα ντι κό ρόλο στην βιο λο γι κή και κι νη τι κή τους α νά πτυξη και πρέ πει να καλ λιεργού νται. Τέ τοιες δρα στη ριό τη τες α που σιά ζουν ε ντε λώς α πό έ να ορ γα νω μέ νο μά θη μα Φ.Α., ε νώ θα έ πρε πε να α πο τε λούν τον κε ντρι κό πυ ρή να της ε ξά σκη σης των παι διών του δημο τι κού σχο λεί ου, στον το μέ α της Ε.Γ. Σκο πός αυ τού του μι κρού άρ θρου εί ναι να προσ διο ρί σει το πε ριε χό μενο της ε νόρ γα νης γυ μνα στι κής στο δη μο τι κό σχο λεί ο και να θί ξει με ρι κές ση μα ντι κές πτυ χές της δι δασκαλί ας της. Σκο ποί και πε ριε χό με νο της Ε.Γ. Με γνώ μο να τους στό χους της Φ.Α. στο σχο λείο, οι σκο ποί της Ε.Γ. μπο ρούν να πε ρι γρα φούν πά νω σε τρί α ε πί πε δα: Πρώ τον, θα πρέ πει να α να πτυ χθούν οι βα σι κές κι νη τι κές ικα νό τη τες. Ε δώ μπο ρούν να ε ντα χθούν οι πε ρισ σό τερες γνω στι κές ι κα νό τη τες, ό πως κα τα νό η ση, δια μόρ φω ση και σχε δια σμός των κι νή σε ων, και οι πε ρισ σό τε ρες κινη τι κές ι κα νό τη τες, ό πως ε πι δε ξιό τη τα, ι σορ ρο πί α και δυνα τό τη τα προ σανα το λι σμού. Δεύτε ρον, να βελτιωθούν οι βα σι κές κινη τι κές δε ξιό τητες (περ πά τη μα, τρέξι μο, α να πη δή σεις, άλ μα τα, α ναρ ριχή σεις, ι σορ ρο πί ες, κυ λί σμα τα, κλπ.), δηλα δή οι βα σι κές μορ φές της κί νη σης, οι ο ποί ες α πο τελούν την βά ση για την α νά πτυ ξη των δεξιο τή των σε ό λα τα α θλή μα τα και που υ πο στη ρί ζο νται ι διαί τε ρα μέ σα α πό την πο λύ πλευ ρη ε ξάσκη ση στα όρ γα να της Ε.Γ. Τρί τον, να α πο κτη θούν βιω ματικές ή κι νη τι κές ε μπειρί ες. Η πο λύ πλευ ρη ε ξά σκη ση στην Ε.Γ. πα ρέ χει πά ρα πολ λές δυ να τό τη τες κι νη τι κών ε μπει ριών που μπο ρούν να προ κύ ψουν σε πολ λά και δια φο ρε τι κά ε πί πε δα, ό πως για πα ρά δειγ μα, «μά θη ση και ε ξά σκη ση με κα θο δή γη ση», «βο ήθεια, α πο βο λή του φό βου και δη μιουργί α ε μπι στο σύ νης», «ε ξά σκη ση σε συ νερ γα σί α και ο μα δι κή ερ γα σί α», κλπ. Στην ε πι λο γή του περιε χο μέ νου της Ε.Γ. θα πρέ πει, αρ χι κά, να λαμ βά νο νται υ πό ψη: α) ι «ορ γα νω τι κές μορφές της ε ξά σκη σης». Να ορ γα νώ νο νται μορ φές παι χνι διού, σκυ τα λο δρο μί ες, σειρές ε μπο δί ων και οργά νων, ε ξά σκη ση σε σταθ μούς και ο μα δι κή ερ γα σί α. β) Τα «όρ γα να». Να χρησι μο ποιού νται μι κρά και κι νη τά όργα να (ρά βδοι, στε φά νια, λά στι χα, ια τρι κές μπά λες, στρώ μα τα, πά γκοι, κλπ), στα θε ρά όρ γα να (κλί μα κες, σχοι νιά α ναρ ρί χη σης, κλπ), κα θώς και με γά λα όρ γα να (πλιν θί α, δο κοί, μο νό ζυ γα, δί ζυ γα, κλπ). Μπο ρούν να γί νο νται διά φο ροι συν δυα σμοί πα ρό μοιων ή δια φο ρε τι κών ορ γά νων. γ) Τα «εί δη κι νή σε ων». Όλες οι βα σι κές κι νη τι κές δε ξιό τη τες να α ντι κα θίστα νται στα δια κά α πό τις δε ξιό τη τες της ε νόρ γα νης γυ μνα στικής. Για τον προ γραμ μα τι σμό των μα θη μά των της Ε.Γ. θα πρέπει να λαμ βά νε ται υ πό ψη η συνο λι κή πο ρεί α της δι δα σκαλί ας α πό την Α έ ως την ΣΤ τά ξη, ώ στε να α ντα πο κρί νεται στις α νά γκες και στις ι διαι τε ρό τητες της κά θε η λι κί ας. Ε πίσης, για να δια σφα λιστεί μια συ νε χής α νά πτυ ξη της α πό δο σης, θα πρέ πει να σχε διά ζο νται και οι διδα κτι κές ε νό τη τες για εκ μά θη ση, στα θε ρο ποί η ση και τε λειο ποί η ση των α σκή σε ων, βά σει των δια φο ρε τι κών εν δια φε ρό ντων, κλί σε ων και α να γκών των μα θη τών. Δι δα σκαλί α αρ χι κής βαθ μί δας Στις πρώ τες τά ξεις του δη μο τι κού σχο λεί ου (Α-Β) υ πάρχουν οι ευ νο ϊ κό τε ρες συν θή κες για έ να έ ντο νο μά θη μα γυ μνα στι κής και εί ναι πά ρα πο λύ ση μα ντι κό να δη μιουργη θούν οι βά σεις και οι προ ϋ πο θέ σεις για τα ε πό με να επί πε δα. ι μα θη τές βρί σκο νται σε μια ι διαί τε ρη η λι κί α μάθη σης και α πό δο σης, έ χουν τά ση κί νη σης και με γά λη διάθε ση για παι χνί δια και σπορ. Μέ σα α πό ποι κί λες πρα κτι κές θα πρέ πει να α ναπτυ χθούν κυ ρί ως οι βα σι κές φυ σι κές και συντο νι στι κές ι κα νό τη τες και να α ποκτη θούν πά ρα πολ λές κι νη τι κές ε μπει ρί ες, με συγγε νι κές α σκή σεις της ε νόργα νης, για να ε μπνεύ σουν τους μα θη τές για το ά θλη μα

11 και τον α θλη τι σμό. Σε πρώ το πλά νο θα πρέ πει να βρί σκε ται η κα τάλ λη λη ε πι βάρυν ση του ορ γανι σμού, του μυ ϊκού συ στή μα τος και των συν δέσμων για την υ πο στή ρι ξη της υ γείας των α να πτυσ σόμενων παι διών. Αυ τό ση μαί νει, να ε ξα σφα λί ζε ται μια ποι κί λη και πο λύ πλευ ρη σω μα τι κή εκ παί δευ ση, μέ σου της ε ξάσκη σης σε μορ φές ε μπο δί ων, ό πως ε πί σης με εύ κο λες α σκή σεις αλ μά των και ε δά φους. Η ε ξά σκη ση σε μορ φές ε μπο δί ων έ χει μεγά λη ση μα σί α για την ει δι κή προ ε τοι μα σί α στην Ε.Γ. και θα πρέ πει να α πο τελεί το πε ριε χό με νο για τις πρώ τες τά ξεις. Πρό κει ται για το πέ ρα σμα μιας σει ράς ορ γά νων γυ μνα στι κής (σαν ε μπόδια), με ποικί λους τρό πους (περ πά τη μα, τρέ ξι μο, άλ μα και α ναρ ρί χη ση), ή με δυ σκο λό τε ρες μορ φές (ανα βά σεις, ι σορ ρο πί ες, ω θή σεις, έλ ξεις, στη ρί ξεις και ε ξαρ τή σεις), χω ρίς να εί ναι α πα ραί τη τη η τή ρη ση κά ποιων κα νό νων. Να γί νο νται α σκή σεις σε πάγκους και δο κούς ι σορ ροπί ας, σε πλιν θί α, μποκ και ίπ πους αλ μά των, σε πο λύζυ γα και κλί μα κες, σε ρά βδους και σχοι νιά αναρ ρί χη σης, ό πως ε πί σης και στα όργα να της Ε.Γ. (δί ζυ γα, μο νόζυ γα, κλπ). Ι διαίτε ρα, τα με γά λα όργα να διε γεί ρουν την φα ντα σί α των παιδιών και α πο τε λούν πρό κλη ση για να δείξουν την ε πι δε ξιό τη τα και τη δύ να μή τους, αλ λά και να δο κι μά σουν το θάρ ρος τους. Α πα ραί τη τες προ ϋ πο θέ σεις εί ναι, οι α σκή σεις να εί ναι γνω στές, να ε κτε λού νται με α σφά λεια και να α ντα πο κρί νο νται στις δυ να τότητές τους. Ξεκι νώντας α πό 1 έ ως 3 εύ κολες α σκή σεις για την Α τά ξη, οι σει ρές ε μπο δί ων μπορούν να πε ριέ χουν α πό 6 έ ως 8 κι νη τι κές μορ φές στο τέ λος της Γ τάξης. Για την α πο τε λε σμα τι κό τη τα της δι δα σκα λί ας έ χει πο λύ με γά λη ση μα σί α η ποι κι λί α, τό σο σε σχέση με τα όργα να, ό σο και σε σχέ ση με τα εί δη των κι νή σε ων, που θα πρέ πει να α ντα πο κρί νο νται σε ο λό κλη ρο το σώ μα. Ό σο πιο μι κρά εί ναι τα παι διά, τό σο με γα λύ τε ρες εί ναι οι α παιτή σεις των αλ λα γών και τό σο πε ρισ σότε ρο χρειά ζε ται η ποι κι λί α, για να πα ρα κι νού νται. Έ τσι, σε κά θε μά θη μα θα πρέ πει να τίθεται έ να συ γκε κρι μέ νο κύ ριο θέ μα, π.χ. α ναρ ριχήσεις και σκαρ φα λώ μα τα, στη ρί ξεις και άλμα τα, κλπ., και να παρεμ βάλ λο νται σύ ντο μα παι χνί δια για ξεκού ρα ση. Δι δα σκα λί α μέ σης βαθ μί δας Στις τάξεις Γ και Δ θα πρέ πει να αυ ξη θούν κά πως οι α παιτή σεις και να δυσκο λέ ψουν οι α σκήσεις. Αυ τό ση μαί νει μια προ ο δευ τική αύ ξη ση των σειρών των ε μπο δί ων, ή μια ε κτέ λε ση των ί διων δε ξιοτήτων, σε μορφή α ντα γω νι σμού (σκυ τα λο δρο μί ες). ι ασκή σεις που γί νο νται κά τω α πό πί ε ση χρόνου παρου σιά ζουν πο λύ ψη λό τε ρες α παιτή σεις για τις δεξιό τη τες και την συ μπε ρι φο ρά των μα θη τών, ε νώ σε τέ τοιες δρα στη ριότητες προ στί θε νται ση μα ντι κά παι δαγω γι κά ζη τή μα τα, που α φο ρούν την συλ λο γι κή συ μπε ριφο ρά και εντι μό τη τα. Σε ό λο το φά σμα των μα θη μά των θα πρέ πει να κυ ριαρχούν οι παι γνιώ δεις μορ φές ά σκη σης με α πώ τε ρους στό χους, την ε νί σχυ ση των βα σι κών κι νητι κών δε ξιο τή των, την ε ξοι κεί ω ση με τα όρ γα να της γυ μνα στι κής και την α πό κτη ση ποι κίλων κι νη τι κών ε μπει ριών. Πα ράλ λη λα με τη βελ τί ωση των δια φό ρων φυ σικών και συ ντο νι στι κών ι κα νοτή των θα πρέ πει ε πί σης να μα θευ τούν οι βα σι κές κι νήσεις της ε νόρ γα νης γυ μνα στι κής (κά θε κι νη τι κής ομάδας), για την πα ρα πέ ρα ε ξέ λι ξη των α σκή σε ων. ι βα σι κές κινή σεις της ε νόρ γα νης εί ναι οι α πλού στερες-στοι χειώ δεις κι νή σεις της κά θε ο μά δας κι νή σε ων και α πο τε λούν την α φε τη ρί α για ό λες τις δυ σκο λό τε ρες α σκή σεις. Συ στα τι κά αυ τών των κι νή σε ων δια κρίνο νται στο παι χνί δι των παιδιών, στις παι δι κές χα ρές (κυ λί σμα τα, κυβι στή σεις, άλ μα τα, πε ρι στρο φές, α να τρο πές, τα λα ντεύ σεις, α να βάσεις, α να πάλ σεις). Ό λες αυ τές οι στοι χειώ δεις κι νήσεις μπο ρούν να καλ λιερ γού νται, με πολ λές πα ραλ λα γές, ώ στε να στα θε ρο ποι η θούν και να προ ε τοι μά ζουν τους μα θη τές για την ε κτέ λε ση των πιο σύν θε των ή πε ρί πλο κων α σκή σε ων στα διά φο ρα όρ γα να. Σε αυ τό το στά διο οι μα θη τές α δυ να τούν να ε κτε λέ σουν κα λά τις α σκή σεις στα όρ γα να της ε νόρ γα νης γι αυ τό πρέ πει να βελ τιώ σουν τις κι νή σεις που γνω ρί ζουν, ό πως και να μάθουν νέ ες. Με τον και ρό η ε κτέ λε ση των α σκή σε ων γί νεται ό λο και πιο ά νε τη και ε νερ γη τι κή. Δι δασκα λί α α νώ τε ρης βαθ μί δας Η εκ παί δευ ση των μα θη τών στην Ε και ΣΤ τά ξη χα ρα κτη ρίζε ται κυ ρί ως α πό την με τα βί βα ση των πολ λών δε ξιο τή των που α πο κτή θη καν στις προ η γού με νες τά ξεις και θα πρέ πει ε πι κε ντρώ νε ται: α) στην εκμά θη ση α σκή σε ων και α πλών συν δέ σε ων, α πό κάθε ο μά δα κι νή σε ων (κυ βι στή σεις, τροχούς, άλ μα τα, αιω ρή σεις σε ε ξάρ τη ση-στήριξη, ι σορ ρο πί ες κλπ), και στην συ στημα τι κή βελτί ω ση της ε κτέ λεσης, β) στην ε νίσχυ ση των φυ σικών ι κα νο τή των, μέ σα α πό πολ λές προ σπά θειες και ε πανα λή ψεις των α σκή σε ων, και γ) στη μετα βί βα ση γνώ σε ων για το ά θλη μα, την βο ήθεια και α σφά λεια, την τε χνι κή των α σκή σε ων, την σω στή ο ρο λο γί α και την διόρ θω ση των λα θών. 11

12 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΡΓΑΝΗΣ ΣΤ ΔΗΜΤΙΚ ΣΧΛΕΙ Ε Κ Η Β Λ Σ 12 Λαμ βά νο ντας υ πό ψη την τεχνι κή, τις ιδιαιτε ρό τη τες των δε ξιο τή των και τις α νά γκες των μα θη τών, θα πρέ πει να προ γραμ μα τίζο νται μα θήμα τα εκ μάθη σης, α φομοί ω σης και ε λέγ χου των α σκή σε ων της δι δα κτέ ας ύ λης. Στην δι δα σκα λί α νέ ων α σκή σε ων έ χει μεγά λη ση μα σί α η γνώ ση των δο μικών στοι χεί ων των κι νή σε ων. Αυ τό στην πρά ξη ση μαί νει, πως η διδασκα λί α πρέ πει να αρχί ζει α πό τις γνω στές (κα θη με ρινές) κι νή σεις που γνω ρί ζουν και κατέ χουν οι μα θη τές, δηλα δή α πό τη στοι χειώδη (βα σι κή) κί νη ση μιας ο μά δας κι νή σε ων. Με βά ση αυ τή την γνω στή κί νη ση, θα προστί θε νται στη συ νέχεια τα υ πόλοι πα ά γνω στα με γέθη που, με τις ε πα νει λημμέ νες ε πα να λή ψεις, θα γί νο νται ο λο έ να και γνω στό τε ρα. Τέ λος, η δι δα σκα λί α πρέ πει να α πο βλέπει σε πιο δύ σκο λες μορ φές ε κτέ λε σης, που μπο ρούν να ε πι τυγ χά νο νται μέσου αύ ξη σης της έκτα σης της κί νη σης, δια φο ρο ποί η σης της αρ χι κής θέ σης, ή σύν δε σης με άλ λες κι νή σεις. Για την εκ μά θη ση σύν θετων α σκήσε ων ση μα ντι κή προ ϋπό θε ση α πο τελεί η τε χνι κή και η γνώ ση της βο ή θειας, η ο ποί α πρέ πει να ε ντάσ σε ται μέ σα στην με θο δι κή δι δασκα λί α των α σκή σε ων. κα θη γη τής να μη λει τουρ γεί ως μο να δι κός βο η θός, αλ λά τα ί δια τα παι διά να βιώ νουν και να συ νει σφέ ρουν στους συμ μα θη τές τους. Η αλ ληλο βο ή θεια δη μιουρ γεί προ ϋ πο θέ σεις για ε ξά σκη ση σε μικρές ο μάδες, που εί ναι α να γκαί ο στη γυ μνα στι κή, κα θώς μπο ρούν να τί θε νται διαφο ρε τι κοί στό χοι, α νά λο γα με το ε πί πε δο των μα θη τών. Α πα ραίτη τες προ ϋ πο θέ σεις εί ναι τα κα θή κο ντα βο ή θειας να εί ναι α νά λο γα με το ε πί πε δο α νάπτυξης και την ι κα νό τητα α πό δο σής τους. Τα κοι νω νι κά και παι δα γω γι κά ζητή μα τα που συμ βαί νουν στο πε ρι βάλλον μά θη σης με τα ξύ μα θη τών και ο μά δας, α νή κουν στα ση μα ντι κό τε ρα δι δα κτι κά ση μεί α της Ε.Γ. Δη μιουρ γού νται νέ ες κα τα στά σεις, οι ο ποί ες ε πε κτεί νο νται πέ ρα α πό την α πλή ε κτέ λε ση της ά σκη σης και α φο ρούν στην κοι νω νι κή αλ λη λε πί δρα ση. Η αλ λη λο βο ή θεια συ ντε λεί στη σύ να ψη δε σμών φι λί ας και α μοι βαί ας ε μπι στο σύ νης, ε νώ δη μιουργεί ται αί σθη μα συ νυ πευθυ νό τη τας και αλ λη λεγγύ ης. σχε δια σμός της ε ξάσκη σης α πο τε λεί βα σι κό μέ λη μα της δι δα σκα λί ας. Ση μα ντι κό ρό λο έ χει αρχι κά μια κα λή προ θέρμαν ση και προ ε τοι μα σί α των μα θη τών με γε νι κές και ει δι κές α σκή σεις. Στη με θο δι κή διδα σκα λί α να τη ρού νται ό σο το δυ νατόν μι κρό τε ρα και ελεγ χό με να βή ματα. ι πα ραλ λα γές των α σκή σε ων να προ σαρ μό ζο νται στις φυ σι κές και ψυχι κές προ ϋ πο θέ σεις του α σκού με νου. Όταν οι κι νη τι κές δε ξιό τη τες βρί σκο νται στην δια δι κα σία εκ μά θη σης, βά σει της α νώ μα λης ε κτέ λε σης, θα πρέ πει να α σφα λί ζο νται. Στις πρώ τες δοκι μές να δί νε ται πε ρισ σό τερη βο ή θεια α πό τους βο η θούς και στα δια κά να ε λατ τώ νε ται και να α ντι κα θί στα ται με βο ή θεια α πό όρ γα να. Ι διαίτε ρα στα άλ μα τα και στις ε πι κίν δυ νες α σκή σεις να πα ρέ χε ται πά ντα μια σί γου ρη ε πι φά νεια προ σγεί ω σης, όπως τα μαλα κά στρώ μα τα, κα θώς και α σφά λεια α πό βο ηθούς. Ε πίσης, στις ε πι κίν δυ νες δρα στη ριό τη τες να δί νε ται αρ κε τός χρό νος ξε κού ρα σης, για να α πο φευ χθούν οι τραυ μα τισμοί και τα α τυ χή μα τα. λο κλη ρώ νο ντας, η δι δα σκαλί α της Ε.Γ. στο δη μο τι κό σχο λεί ο θα πρέ πει να δια μορ φώ νε ται προ σεκτι κά. Κύ ριο μέ λη μα των κα θηγη τών εί ναι να με τα τρέ ψουν την ε ξά σκηση των μα θη τών σε μια αί σθη ση σι γου ριάς και α σφά λειας. Γι αυ τό οφεί λουν να γνω ρί ζουν τα ε πι κίν δυ να ση μεί α των α σκή σε ων και να παίρ νουν ό λα τα α πα ραί τη τα μέ τρα, ώ στε να προ βλέ πουν και να προ λαμβά νουν τους τραυ ματι σμούς. Αυ τά σχε τί ζονται με την κα τά στα ση των γυ μνα στι κών οργά νων, την α σφά λεια α πό μα λα κά στρώ ματα, την ορ γά νω ση της ε ξά σκη σης, την κατάλ λη λη ε πι βά ρυν ση και την με θο δι κή διδα σκα λί α, που τε λι κά θα πρέ πει να α ντα ποκρί νε ται στην δυ να τότητα α πό δο σης των α θλου μένων. Εν δει κτι κή βι βλιο γρα φί α Baumann, S. (1983). Turnen. Sport in der Grundschule 1: Limpert Verlag GmbH, Bad Homburg. Boddien, W. (1986). Gerätturnen in der Schule: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin. Buckland, D. (1986). Gymnastics. Activity in the Primary School: Heinemann Educational Books, London. Knirsch, K. (1981). Turnpraxis in der Schule. Primarstufe: CD- Verlagsgesellschaft, Stuttgart. Knirsch, K. (1985). Bewegungslernen im Gerätturnen στο Lehrplan Deutscher Turner-Bund. Vielseitiges Turnen an Geräten. BLV Verlagsgesellschaft, München. Knirsch, K. Göhner, U. (2001). Gerätturnen mit Kindern: Methodische Turnfibel der Fundamentalbewegungen. CD-Verlagsgesellschaft, Böblingen. Rieling, K. (1979). Gerätübungen: Sportverlag, Berlin. Weller, K.L. (1981). Technik und Methodik des Gerätturnens: Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. Πρώ ιος, Μ & Πρώ ιος Μ. (2006). Α ΣΕΠ Κλά δος Φυ σι κής Α γωγής: Ενόρ γα νη Γυ μνα στι κή: Θε ω ρί α, τε χνι κή, με θο δο λο γί α & ει δι κή δι δα κτι κή: Εκ δό σεις ΣΑΛΤ, Θεσ σα λο νίκη.

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Σάββας Τουμανίδης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï. áíôéìýôùðïé óå óêëçñü ìýôñá êáé êñéôéêþ ìå Üãíùóôç äéüñêåéá. áíáæçôïýí ëýóåéò. Ôï äýóêïëï

ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï. áíôéìýôùðïé óå óêëçñü ìýôñá êáé êñéôéêþ ìå Üãíùóôç äéüñêåéá. áíáæçôïýí ëýóåéò. Ôï äýóêïëï ôï ãñüììá ôþò óýíôáîçò Õðïäå üìáóôå ôçí ùñáéüôåñç åðï Þ ôïõ ñüíïõ ìå áéóéïäïîßá êáé üñáìá êáé ðñùôßóôùò ìå åëðßäá êáé èåôéêþ óêýøç, ðáñüëï ðïõ ç ãåíéêüôåñç êáôüóôáóç áðáéôåß ðåñéóõëëïãþ êáé åãêñüôåéá óõíáéóèçìüôùí.

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας

Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):35-54 Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας κ.θ. Τεμποσ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η προ ο δευ τι κή συ στη μα τι κή σκλή ρυν ση (ή συ στη

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 21-05-2015 ΠΕΠΤΗ ΤΗΣ Ϛʹ ΕΟΑΟΣ. Η ΑΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. νήµη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, µεγάλων, θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων ασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἦχος ι Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Ε.Π.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Ε.Π.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Ε.Π.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κοκαρίδας Δημήτριος ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ειδικότητα Ειδικής Φυσικής Αγωγής Το Όνομά σου: Ημερομηνία συμπλήρωσης: / / Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN 1107-9886 ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΎ 2014-2015 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ ΜΕΡΟΣ 6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΚΥΝΗΓΟΊ & ΤΈΧΝΗ ΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΑΓΌ

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΎ 2014-2015 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ ΜΕΡΟΣ 6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΚΥΝΗΓΟΊ & ΤΈΧΝΗ ΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΑΓΌ ΤΕΎΧΟΣ 59 ΜΑΪΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΎ 2014-2015 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ ΜΕΡΟΣ 6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΚΥΝΗΓΟΊ & ΤΈΧΝΗ ΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΑΓΌ PRESS POST Χ + 7 P R E

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα