εξειδίκευση στη γνώση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εξειδίκευση στη γνώση"

Transcript

1 εξειδίκευση στη γνώση

2 Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης Συντακτική Επιτροπή: Ε. Κιου μουρ τζό γλου, Ι. Θε ο δω ρά κης, Ε. Αλμπανίδης, Γ. Τζέ τζης, Θ. Κουρ τέ σης, Β. Δέρ ρη, Μ. Γού δας. Υ πεύ θυ νοι έκδοσης: Κ. Μελενίκου 22, Θεσ/νίκη τηλ fax Διεύθυνση επικοινωνίας: Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ε.Α.Φ.Α. Κ. Μελενίκου 22, Τ.Κ περιεχόμενα Να δι δά σκου με ό λοι με τον ί διο τρόπο;...4 Η δι δα σκα λί α του Βό λει στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο...6 Για τη δι δα σκα λί α της Ε νόρ γα νης Γυ μνα στικής στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο Η δι δα σκα λί α του πο δο σφαί ρου στην Α/θμια εκπαί δευ ση.. 13 Προ γράμ μα τα α γω γής υ γεί ας και πρό λη ψη του κα πνί σμα τος...18 κλα σι κός α θλη τι σμός στη Ε & Στ τά ξη Δη μοτι κού Σχο λεί ου...20 Η δι δα σκα λί α της κο λύμ βη σης στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο Το βή μα των Σχο λι κών Συμ βού λων (Συ νε ντεύ ξεις με:. Ντά νη Α., ξύ ζο γλου Ν., Α μπατζό γλου Γ.) ο Forum για τη Φυ σι κή Α γω γή...31 Ε πι τρέ πε ται κά θε α να δη μο σίευ ση, με υ πο χρέ ω ση α να φο ρά του πε ριο δι κού ως πη γής. Κεί με να για δη μο σί ευ ση γίνο νται δε κτά, ε φό σον εί ναι ε νυ πό γρα φα και ε γκρί νο νται α πό τη συ ντα κτι κή ε πι τρο πή. Τα κεί με να δεν ε πι στρέ φονται. Θέλετε να παίρνετε Δωρεάν τον Εκηβόλο σπίτι σας; Αν είστε καθηγητής ή καθηγήτρια φυσικής αγωγής, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΑΦΑ www. hape.gr και γραφείτε δωρεάν συνδρομητής. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

3 Προοίμιο Α γ α πη τοί φί λοι και φί λες ι συ ζη τή σεις για το μέλ λον της εκ παί δευ σης στη χώ ρα μας συ νε χί ζο νται σε πολ λά ε πί πε δα, με τις κα λύ τε ρες προ θέ σεις, αλ λά λί γοι ελ πί ζουν ό τι πραγ μα τι κά κά τι θα αλ λά ξει. Η ου σια στι κή πα ρα κί νη ση μα θη τών και εκ παι δευ τι κών για α γά πη για τη μόρ φω ση και την παι δεί α, μάλ λον δεν θα ε νερ γο ποι η θεί για μια φο ρά α κό μα. Και ο ρό λος της φυ σι κής α γω γής; Δυ στυ χώς και ε μείς οι καθη γη τές και κα θη γή τριες φυ σι κής α γω γής και οι ε πι στή μο νες του χώ ρου, υ ποβαθ μί σα με προ πολ λού τον εκ παι δευ τι κό ρό λο της φυ σι κής α γω γής, ό πως ε πί σης δυ σκο λευό μα στε να α να δεί ξου με το ρό λο της στην βελ τί ω ση της υ γεί ας και της ποιό τη τα ζω ής του πλη θυ σμού. Η Ελ λη νι κή Α κα δη μί α Φυ σι κής Α γω γής, προ σπα θεί μέ σα α πό τις δρά σεις της, να χα ρά ξει την αι σιό δο ξη, τη δυ να μι κή πο ρεί α της φυ σι κής α γω γής της χώ ρας μας. Τα άρ θρα, οι συ νε ντεύ ξεις, και το υ λι κό που δη μο σιεύ ο νται στο τεύ χος αυ τό, εί ναι α κρι βώς στην κα τεύ θυν ση αυ τή. Με λε τή στε το σχε τι κό υ λι κό της ιστο σε λί δας μας, και στείλ τε μας τις ι δέ ες και τους προ βλη μα τι σμούς σας. Με λε τή στε ε πί σης τα άρ θρα και τις δη μο σιεύ σεις του η λε κτρο νι κού μας πε ριο δι κού, ε νός πε ριοδι κού που έ χει κα τα χω ρη θεί πλέ ον σε διε θνείς βά σεις ε πι στη μο νι κών πε ριο δι κών. Η α ξιο ποί η ση της νέ ας γνώ σης, α πο τε λεί το πρώ το βή μα για έ να αι σιόδο ξο μέλ λον. Τέ λος ε πι θυ μώ να ευ χα ρι στή σω το συ νά δελφο Αλ μπα νί δη Βαγ γέ λη για την ε πιμέ λεια της έκ δο σης αυ τής. Θε ο δω ρά κης Γιάν νης ΒΙΒΛΙOΠΑΡΥΣΙΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΛΓΙΑ. Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές Γιώργος Κ. Δογάνης εξειδίκευση στη γνώση Γιώργος Κ. Δογάνης Α ΘΛΗΤΙΚΗ Ψ ΥΧΛΓΙΑ Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές Το βι βλί ο αυτό, ε νώ δια τη ρεί μια αυ στη ρή α κα δη μα ϊ κή προ σέγ γι ση στα θέ μα τα που αναπτύσ σει (τεκ μη ρί ω ση α πό ψε ων, ε ρευ νη τι κά δε δο μέ να, δια σταυ ρω μέ νες πη γές, κ.ά.) εί ναι ταυτό χρο να γραμ μέ νο σε α πλή γλώσ σα, κα τα νο η τό και πε ρι λαμ βά νει πλή θος πρα κτι κών ε φαρ μογών για τον α θλη τή και, κυ ρί ως, τον προ πο νη τή που εν δια φέ ρε ται για την ψυ χο λο γι κή πλευ ρά της προ πό νη σης και των α γώ νων. Απευ θύ νε ται στους φοι τη τές των Τμη μάτων Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γω γής και Αθλη τι σμού, τους κα θηγη τές Φ.Α., τους προ πο νη τές, τους α θλη τές, που α σχο λού νται σο βα ρά με το ά θλη μά τους, τους α θλη τι κούς πα ρά γο ντες, τους γο νείς α θλη τών, αλ λά και σε κά θε άτομο που έ χει ά με ση ή έμ με ση σχέση με τον α θλη τι σμό. 3

4 Να δι δά σκου με όλοι με τον ίδιο τρό πο; Διγ γε λί δης Νι κό λα ος Ε πί κου ρος Κα θη γη τής Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λί ας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ε Κ Η Β Λ Σ 4 Από το 1966 μέ χρι το 1994, ο Mosston, θέ το ντας σαν αρ χι κή υ πό θε ση ό τι «η δι δα σκα λί α εί ναι μια δια δι κα σί α λή ψης α πο φά σε ων», με τέσ σε ρις εκ δό σεις του βι βλί ου του 1, προ χώ ρη σε στην ο ριο θέ τη ση 11 δια φο ρε τι κών στιλ δι δασκα λί ας: α πό το «στιλ του πα ραγ γέλ μα τος» ό που ο κα θη γη τής παίρ νει ό λες τις α πο φά σεις για τη δι δα σκα λί α, μέ χρι το «στιλ της αυ το δι δα σκα λί ας» ό που ό λες οι α πο φά σεις παίρ νο νται α πό το μα θη τή. Αρ χι κά, πριν α πό πε ρί που τέσ σε ρις δε κα ε τί ες, ο Mosston (1966), υ πο στήρι ξε ό τι οι προ σπά θειες για την ε ξέ τα ση του φαι νο μέ νου της δι δα σκα λί ας είχαν χα ρα κτη ρι στι κά τα ο ποί α δεν ε πέ τρε παν τη δη μιουρ γί α μιας κοι νής βάσης για συ νεν νόη ση στο χώ ρο της δι δα κτι κής: Α ντί θε ση. Ένα μο ντέ λο ή μέ θο δος δι δα σκα λί ας ή μια ι δέ α πα ρου σια ζό ταν ή συ γκρί νο νταν με άλ λες (π.χ. ο μα δι κή διδα σκα λί α έ να ντι της ε ξα το μι κευ μέ νης δι δα σκα λίας, ά με ση έ να ντι έμ με σης δι δα σκα λί ας κ.τ.λ.) με βα σι κό σκο πό να α να δει χθεί η κα λύ τε ρη ή α πο τε λε σμα τι κό τε ρη έ να ντι των άλ λων με θό δων, χω ρίς ω στό σο να εί ναι ε φι κτή η σύ γκριση. Κα τα κερ μα τι σμός και υ περα πλου στεύ σεις. ι έ ρευ νες για το φαι νό με νο της δι δα σκα λί ας α σχο λού νταν μό νο με έ να κομ μά τι της, με μια σα φή τά ση να πε ριο ρι στεί το φαι νό μενο της δι δα σκα λί ας στην ε ξέ τα ση λίγων μό νο πα ρα τη ρή σιμων και με τρή σι μων συ μπε ρι φο ρών, χω ρίς να ε ξε τά ζε ται η σχέ ση ή οι αλ λη λε πι δρά σεις με άλ λα συν θε τι κά της δι δασκα λί ας (π.χ. ε νεργός χρό νος μά θη σης, α να τρο φο δό τη ση, πει θαρ χί α, δε ξιό τη τες κρι τι κής σκέψης κ.τ.λ. ε ξε τά ζο νταν το έ να ξε χω ρι στά α πό το άλ λο). Α να φο ρά σε γνω στι κά α ντικεί με να. ι προ σπά θειες αυ τές πε ριο ρί ζο νταν μέ σα σε συ γκεκρι μέ να γνω στι κά α ντι κεί μενα (π.χ. δι δα κτι κή της φυ σι κής α γω γής, δι δα κτική των μαθη μα τι κών, δι δα κτι κή της γλώσ σας κ.τ.λ.) ή με ρι κές φο ρές σε έ να ε πίπε δο εκ παί δευ σης (π.χ. μέ θο δοι δι δα σκα λί ας για την πρω το βάθ μια εκ παί δευ ση, μέ θο δοι δι δα σκα λί ας για την δευ τε ρο βάθ μια εκ παί δευ ση κ.τ.λ.). Α να φο ρά σε προ σω πι κές ι διο συ γκρα σί ες. ι πα λαιό τε ρες προ τά σεις στο χώ ρο της δι δα κτικής συ χνά α ντα να κλού σαν ΝΑ ΔΙ ΔΑ ΣΚΥ ΜΕ ΛΙ ΜΕ ΤΝ Ι ΔΙ ΤΡ Π; τις προ σω πι κές α ντι λή ψεις ε νός ε ρευ νη τή, εκ παιδευ τι κού, ψυ χο λό γου ή παι δα γω γού για τη δι δα σκα λί α. Α να φο ρά σε πο λι τι στι κές ιδιο συ γκρα σί ες. ι προ σπά θειες αυ τές α ντα να κλού σαν πολ λές φο ρές την εκ παι δευ τι κή φι λοσο φί α συ γκε κρι μέ νων πο λι τι κών ή πο λι τι στικών ρευ μά των. ι πρώ τες πα ρα τη ρή σεις του Mosston α φο ρού σαν το χώ ρο της φυ σι κής α γω γής ή της κι νη σιο λο γί ας 2. Ω στό σο, το 1977 οι Mosston και Ashworth α νέ λα βαν έ να πρό γραμ μα εκ παί δευ σης δα σκά λων πρω το βάθ μιας εκ παί δευ σης σε μια με γά λη πε ριο χή στις Η ΠΑ. Σύ ντο μα, εί χαν την ευ και ρί α να δια πι στώ σουν ό τι η θε ω ρί α του φά σμα τος των στιλ δι δα σκα λί ας μπο ρού σε εύκο λα να προ σαρ μο στεί στη δι δα σκα λί α ο ποιου δή πο τε γνω στικού α ντι κει μέ νου στο σχο λεί ο. Με βά ση αυ τή την ε μπει ρί α, οι Mosston και Ashworth (1985), υ πο στή ρι ξαν τη χρη σι μό τη τα μιας γε νι κής χρή σης οι κου με νι κή θε ω ρία για το φαι νό με νο της δι δασκα λί ας. Μια τέ τοια θε ω ρί α, θα έ πρε πε να έ χει εξε λι χθεί μέ σα α πό την ο λι κή ε ξέ τα ση του φαι νο μέ νου της δι δα σκα λί ας και των πα ρα γό ντων που το α πο τε λούν. Το φά σμα των με θό δων δι δασκα λί ας μπο ρεί να θε ω ρη θεί μια τέ τοια οι κου με νι κή θε ω ρί α κα θώς έ χει ε φαρ μο γή α νε ξάρ τητα α πό γνω στι κό α ντι κεί με νο δι δα σκα λί ας ή ε πί πε δο εκ παί δευ σης 3. Αυ τό ση μαί νει ε πί σης ό τι, πρακτι κά, αν κά ποιος εκ παι δευ τι κός γνω ρί ζει πώς υ λο ποιεί ται μια μέ θο δος διδα σκα λί ας θα εί ναι σε θέ ση, ε φό σον γνω ρί ζει το α ντι κεί με νο, να προ σαρ μό σει τη δι δα σκα λί α του ώ στε να χρη σι μο ποι ή σει την ί δια μέ θο δο δι δά σκο ντας ένα άλ λο α ντικεί με νο. Αν κά ποιος λοι πόν εί ναι κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής και του ζη τη θεί να δι δά ξει α γω γή υ γεί ας ή μα θη μα τι κά, θα εί ναι σε θέ ση να το κά νει ε φό σον ι σχύ ουν δυο του λά χι στον βα σικές προ ϋ πο θέ σεις: α) γνω ρί ζει το γνω στι κό α ντι κεί με νο που θα δι δά ξει και β) γνω ρί ζει το φά σμα των με θό δων δι δα σκα λί ας ώ στε να μπο ρεί να εί ναι «ευέ λι κτος» και α πο τε λε σμα τι κός στη δι δα σκα λί α του. Το φά σμα των με θό δων δι δα σκα λί ας χω ρί ζε ται σε δυο βα σικές κα τη γο ρί ες: α) α να πα ρα γω γι κές μέ θο δοι οι ο ποί ες α ντι προσω πεύ ουν την ά μεση δι δα σκα λί α και β) πα ρα γω γι κές μέ θο δοι οι ο ποί ες α ντι προ σω πεύ ουν την έμμε ση δι δα σκα λί α. Στις α ναπα ρα γω γι κές με θό δους, ο εκ παι δευ τι κός εί ναι αυ τός που παίρνει τις πε ρισ σό τε ρες α πο φά σεις, κι έ τσι αυ τές οι μέ θο δοι θεω 1 Στην αρ χή μό νος του και στη συ νέ χεια με τη σύ ντρο φο της ζω ής του και συ νερ γά τι δά του Ashworth. κτώ χρό νια με τά την α πο βί ω ση του Mosston, η Ashworth προ χώ ρησε στην 5 η έκ δο ση του βι βλί ου το Mosston ή ταν α πό τους πρώ τους που άλ λα ξε το ό νομα του τμή μα τος στο Rutgers University α πό Τμή μα Φυ σι κής Α γω γής σε Τμή μα Κι νη σιολο γί ας. 3 Σή με ρα το φά σμα των στιλ δι δα σκα λί ας χρη σι μο ποιεί ται στην εκ παί δευ ση εκ παι δευ τι κών σε διά φο ρα γνω στι κά α ντι κεί με να (φυ σι κή α γω γή, ξέ νες γλώσ σες, μα θη μα τι κά κ.τ.λ.), δασκά λων, ια τρών, νο σο κό μων κ.τ.λ..

5 ρού νται βα σι κά δα σκα λο κε ντρι κές, ε νώ το α ντί θε το ι σχύ ει για τις πα ρα γωγι κές με θό δους δι δα σκα λί ας ό που ο μα θη τής έ χει πε ρισ σό τε ρη συμ με το χή στη λή ψη α πο φά σε ων. Το φά σμα μπορεί να το δει κα νείς και ως έναν τρό πο τα ξι νό μη σης των μεθό δων δι δα σκα λί ας που βα σί ζε ται στη δυνα μική της δι δα σκα λίας. Ό λες οι γνω στές μέ θο δοι δι δα σκα λί ας εί ναι δυ να τό να ενταχθούν σε κά ποιο σημεί ο του φά σμα τος (Διγ γε λί δης, 2006). Ω στό σο, εί ναι α νά γκη να το νι στεί ε δώ, ό τι συγγραφέας με την κ. Ashworth το δί λημ μα α νά με σα σε μια δα σκα λο κε ντρι κή ή μα θη το κε ντρική προ σέγ γι ση έ χει δη μιουρ γή σει ση μαντι κές πα ρα νο ή σεις στο χώ ρο της δι δα κτι κής, υ πο νο ώ ντας ό τι υ πάρ χουν «καλές» και «κα κές» μέ θο δοι δι δα σκα λί ας. Η α λή θεια εί ναι ό τι υ πάρ χουν α πλά κα τάλ λη λες και α κα τάλ λη λες μέ θο δοι με βα σι κό κρι τή ριο τους σκο πούς και τις ε πι διώ ξεις της δι δα σκα λί ας. Κά θε μέ θοδος κα θο ρί ζει μια συ γκε κρι μέ νη σχέ ση με τα ξύ της συ μπε ρι φοράς του εκ παι δευ τι κού, της συ μπε ρι φο ράς του μα θη τή και των α πο τε λε σμά των της δι δα σκα λί ας και ό λες οι μέθο δοι (ή στιλ) του φά σμα τος θε ω ρού νται ί σης βα ρύ τη τας και α ξί ας. Κά θε μέ θο δος πα ρέ χει έ να πλαί σιο μέ σα στο ο ποί ο μπο ρεί να κι νη θεί έ νας εκ παι δευ τι κός προ κει μέ νου να δι δά ξει. Κα τά τους Mosston και Ashworth (2002), «ο προ σω πι κός τρό πος δι δασκα λί ας α ντα να κλά έ ναν μο ναδι κό συν δυα σμό για το ποιοι είμα στε, πώς λει τουρ γού με και ποια εί ναι τα πιστεύ ω μας». Κά θε τρό πος δι δα σκα λί ας ό μως εί ναι ε πί σης βέ βαιο ό τι συν δέ ε ται και με δια φο ρε τι κά μα θη σια κά α πο τε λέ σμα τα. Η χρη σι μό τη τα του φά σμα τος εί ναι έ να θέ μα που α πα σχο λεί, ι διαί τερα τους νε ό τε ρους εκ παι δευ τι κούς, αλ λά και τους θε ω ρητι κούς της εκ παί δευ σης γε νι κό τε ρα. Υ πάρ χουν, τό σο πρα κτι κοί ό σο και ε πι στη μο νι κοί λό γοι υπο στή ρι ξης του φά σμα τος των στιλ δι δα σκα λί ας. Κα τά τους Mosston και Ashworth (2002), οι ο ποί οι προ βάλ λουν κυ ρί ως πρα κτι κούς λό γους, το φά σμα των με θό δων εί ναι α πα ραί τη το, κα θώς το ε πι βάλ λουν: Λό γοι ι διο συ γκρα σί ας: α νά πτυξη της ι κα νό τη τας του εκ παιδευ τι κού να δι δά σκει με τη μέ γι στη α πο τε λε σμα τι κό τη τα. Αρ γά ή γρή γο ρα, κά θε εκ παι δευ τι κός α να πτύσ σει έ ναν α γαπη μέ νο τρό πο δι δα σκα λί ας που έ χει α πο δει χθεί ε πι τυ χής στην πρά ξη. Αυ τός εί ναι βα σι κά κι ο λό γος που ο νό μα σε τις με θό δους «στιλ». Η δια φο ρε τικό τη τα μα θη τών: κά θε μα θη τής εί ναι έ να διαφο ρε τι κό ά το μο. Κά θε μα θη τής μα θαί νει με πο λύ δια φορε τι κό τρό πο, έ χει δια φο ρε τι κές ι κα νό τη τες, δια φο ρε τι κές α νά γκες και ε πι θυ μί ες. Η ποι κι λί α δι δα κτι κών σκο πών: ο εκπαι δευ τι κός ε πι διώ κει την ε πί τευ ξη ποι κι λί ας δι δα κτι κών σκο πών, σύμ φω να με τα α να λυ τι κά προ γράμ μα τα, οι ο ποί οι ό μως α παι τούν μια προσέγ γι ση με τη χρή ση ποι κι λί ας τρό πων δι δα σκα λί ας. Εί ναι ό μως γνω στό, ό τι ο τρό πος που δι δά σκει ο εκ παι δευ τι κός έ χει σχέ ση και αλ λη λε πί δρα ση με το πώς ο μα θη τής μα θαίνει (Joyce & Weil, 2008). Έ τσι, το πιο κα τα λυ τι κό στοι χεί ο για την υ πο στήρι ξη της χρη σι μό τη τας των με θό δων δι δα σκα λί ας έ χει σχέ ση με τις θε ω ρί ες μά θη σης και το πώς μα θαί νουμε (Silverman & Ennis, 2003). Ό πως α να φέ ρουν οι Kelly και Melograno (2004), μα θη τές με τα ί δια χα ρα κτη ρι στι κά: Μα θαί νουν με πο λύ δια φο ρε τι κούς τρό πους. Μα θαί νουν με πο λύ δια φο ρε τι κούς ρυθ μούς. Α ντι δρούν με πο λύ δια φο ρε τι κούς τρό πους στις ί διες δι δα κτι κές με θό δους ή πε ριε χό με να. ι τρεις πα ρα πά νω δια πιστώ σεις πρα κτι κά ση μαί νουν ό τι αν έ νας εκ παι δευ τι κός έ χει ε πι λέ ξει να χρη σι μο ποιεί μό νο μια μέθο δο, τό τε βο η θά ό σους μα θη τές διευ κο λύ νο νται α πό τη συγκε κρι μέ νη μέ θο δο. Α ντι θέ τως, έ χει α πο κλεί σει, κα τά κά ποιο τρό πο, τους υ πό λοι πους μα θη τές α πό τη μα θη σια κή δια δι κα σί α. Α κό μη έ να χρή σι μο συμπέ ρα σμα των πα ρα πά νω εί ναι ό τι το ί διο α ντι κεί με νο μπο ρεί ί σως να δι δα χθεί με πολ λούς διαφο ρε τι κούς τρό πους (Διγ γε λί δης, 2007), ω στό σο οι συ νέ πειες στον ψυ χο κι νη τι κό, γνω στι κό και συ ναι σθη μα τι κό πε δί ο εί ναι ε πί σης δια φορε τι κές α νά λο γα με τη μέ θο δο. Κά θε στιλ δι δα σκα λί ας με τον τρό πο που λει τουρ γεί, δί νει έμφα ση σε δια φο ρε τι κές α ξί ες και βο η θά τους μα θη τές να α ναπτύ ξουν πολ λές και διαφο ρε τι κές δε ξιό τη τες. Για πα ρά δειγ μα, το στιλ της α μοι βαί ας δι δα σκα λί ας βο η θά τους μα θη τές να πα ρα τη ρούν με α κρί βεια και να δί νουν σω στή α να τροφο δότη ση στους συμ μα θη τές τους. Το στιλ του αυ το ε λέγ χου βο η θά τους μα θη τές να α να πτύ ξουν δε ξιό τη τες αυ το α ξιο λό γη σης και να εί ναι ει λι κρι νείς πραγ μα τι κά με τον ε αυ τό τους. Το στιλ του μη α πο κλει σμού βο η θά τους μα θη τές να χει ρί ζο νται θέ μα τα που έ χουν να κά νουν με τη δια φο ρο ποί η ση και την εξα το μί κευση του μα θή μα τος. ι μέ θο δοι της κα θο δη γού με νης α να κά λυψης, της συ γκλί νου σας ε φευ ρε τι κό τη τας και της α πο κλί νου σας πα ρα γω γι κό τη τας βοη θούν το μα θη τή να α να πτύ ξει δε ξιό τη τες ε πί λυ σης προ βλη μά των, την κρι τική του ι κα νό τη τα και δη μιουρ γικό τη τα. Α πό τα πα ρα πά νω γί νε ται φα νε ρό ό τι αν έ νας εκ παι δευτι κός χρη σι μο ποιού σε έ ναν μό νο τρό πο δι δα σκα λί ας θα έδι νε έμ φα ση στην α νά πτυ ξη των δε ξιο τή των που σχε τί ζο νται με το συ γκε κριμέ νο τρό πο δι δα σκα λί ας, α φή νο ντας στην ά κρη έ να τε ρά στιο πε δί ο προ σω πι κής α νά πτυ ξης για τους μα θη τές του. Το συ μπέ ρα σμα που βγαί νει α πό τα πα ρα πά νω εί ναι ό τι υ πάρ χει α νά γκη να γνω ρί ζουν οι εκ παι δευ τι κοί το εύ ρος των με θό δων δι δα σκα λί ας, έ τσι ώ στε να εί ναι σε θέ ση να δια φο ρο ποιούν και να προ σαρ μό ζουν α πο τε λε σμα τι κό τε ρα τη δι δα σκα λί α πά νω στις α νά γκες για α νά πτυ ξη και τις δυ να τό τη τες των μαθη τών. Θα ή ταν ό μως ση μα ντι κό να το νι στεί ε δώ, ό τι η χρή ση ποι κιλί ας με θό δων δι δα σκα λί ας δεν εί ναι α πα ραί τη τη ή ω φέ λι μη μό νο για το μα θη τή, αλ λά είναι ε πί σης ω φέ λι μη και χρή σι μη για τον ί διο τον εκ παι δευ τι κό, που με τα χρόνια έ χει να α ντι μετω πί σει την πρό κλη ση της βελ τί ω σης της δι δα σκα λί ας που παρέ χει, να α πο φύ γει τη ρου τί να μιας πλη κτι κής ε πα νά λη ψης και να δια τηρή σει το «με ρά κι», την κα λή του διά θε ση για δου λειά, βλέ πο ντας το λει τούργη μά του μέ σα α πό μια πιο πα ρα γω γι κή προ ο πτι κή. ΒΙ ΒΛΙ ΓΡΑ ΦΙΑ Διγ γε λί δης, Ν. (2006). Προ ε κτεί νο ντας το Φά σμα - Α να σκό πη ση και Κρι τι κή Α νά λυση της Τα ξι νο μί ας των Με θό δων Δι δα σκα λί ας του Mosston: Μέ ρος Ι. Α να ζη τή σεις στη Φυ σι κή Α γω γή και στον Α θλη τι σμό, 4, Διγ γε λί δης Ν. (2007). Το φά σμα των με θό δων δι δα σκα λί ας στη φυσι κή α γω γή: α πό τη θε ω ρί α στην πρά ξη. Θεσ σα λο νί κη: Εκ δό σεις Χρι στο δου λί δη. Joyce, R. B., & Weil, M. (2008). Models of teaching. Boston, ΜΑ: Allyn & Bacon. Kelly L. E., & Melograno, V.J. (2004). Developing the Physical Education Curriculum: An Achievement-Based Approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. (1966). Teaching physical education from command to discovery. Columbus, OH: Charles E. Merrill Publishers. Mosston, M., & Ashworth, S. (1985). Toward a unified theory of teaching. Educational Leadership, 42, Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5 th edition). San Fransisco: Benjamin Cummings. Silverman, S. J., & Ennis, C. D. (2003). Student learning in physical education: Applying Research to Enhance Instruction. Champaign, IL: Human Kinetics. 5

6 Η δι δα σκα λί α του βό λε ϊ στο δη μο τι κό σχο λεί ο Ε λέ νη Ζέ του Ε πί κου ρος Κα θη γή τρια ΤΕ ΦΑ Α Δη μο κρί τειου Πα νε πι στή μιου Θράκης Ε Κ Η Β Λ Σ 6 Το βό λε ϊ εί ναι έ να συ ναρ πα στι κό παι χνί δι που συν δυά ζει χάρη, ε πι δε ξιό τη τα και δύ να μη. Σε ό ποιο επί πε δο και να βρί σκε ται ο μα θη τής, το παι χνί δι α παι τεί τη γνώ ση βα σι κών δεξιο τή των και ο μαδι κής ερ γα σί ας. Το βό λε ϊ, ό πως και τα άλ λα α θλή μα τα χρη σι μο ποιεί ται ως μέσο ε πί τευ ξης των στό χων της Φυσι κής Α γω γής στο σχο λεί ο. Έ τσι τα παι διά θα πρέ πει μέ σω του α θλή μα τος: 1. Να α να πτυ χθούν κοι νω νι κά (θε τι κό αυ το συ ναί σθημα). 2. Να βελ τιώ σουν τις φυ σι κές τους ι κα νότη τες και να μά θουν νέ ες δε ξιό τη τες σε κά θε ά θλη μα. 3. Να μά θουν να α σκούνται για ό λη τους τη ζω ή (για υ γεί α και ευε ξί α). Πιο α να λυ τι κά οι στό χοι της δι δα σκα λί ας του βό λε ϊ στο δη μο τι κό σχο λεί ο εί ναι: 1. Μύ η ση των μαθη τών στο ά θλη μα (αυ τό θα γί νει μόνο αν μπο ρούν να παί ζουν δια σκε δά ζο ντας). 2. Α νά πτυ ξη των συναρ μοστι κών ι κα νο τή των σαν βά ση για την εκ μά θη ση της τε χνι κής. 3. Στα δια κή ανά πτυ ξη των φυ σι κών τους ι κα νο τή των, πο λύ πλευ ρα και αρ μο νι κά. 4. Εκ μά θη ση των βα σι κών κα νό νων του παι χνι διού, πρώ τα αυ τών που διευ κο λύ νουν και αρ γότε ρα αυτών που πε ριο ρί ζουν το παι χνί δι. 5. Δι δα σκα λί α των βα σι κών δε ξιο τή των του α θλή ματος. 6. Α νά πτυ ξη ηθι κο βου λη τι κών ι διο τή των, α πα ραί τη των για τον ο μα δι κό χα ρα κτή ρα του παιχνι διού. 7. Να μπο ρούν να παί ξουν το παι χνί δι μί νι βό λε ϊ 3Χ3, με ό λα τα στοι χεί α της τε χνι κής, της α το μι κής και ο μαδι κής τα κτι κής που θα δι δα χθούν στα δια κά, ώ στε να συμ με τά σχουν στα σχο λι κά πρω τα θλή μα τα. κα θη γη τής Φυσι κής Α γω γής έ χο ντας ε πί σης υ πό ψη του: την α νά γκη των παιδιών για α γώ να και για νί κη. τις ι διαι τε ρό τη τες των κα νο νι σμών του α θλή ματος οι ο ποί οι πε ριο ρί ζουν το παι χνί δι. τις δυ σκο λί ες εκ μά θη σης της τε χνικής (λό γω των μη φυ σι κών κι νή σε ων που πε ριέχει) και της τα κτι κής (δια φο ρε τική τα κτι κή-πα ρά τα ξη α νά λογα με την α γω νι στι κή φά ση). τον πε ριο ρισμέ νο χρό νο που δια τί θε ται για την εκ μά θη ση του στο σχο λεί ο το α να λυ τι κό πρό γραμ μα της φυ σι κής α γω γής στο δη μο τι κό σχο λεί ο, που θέ τει κύ ριο στό χο τη δι δα σκα λί α των βασι κών δε ξιο τή των κά θε α θλήμα τος, θα πρέ πει να χρη σι μο ποι ή σει μια μι κτή μέ θο δο δι δασκα λί ας. Έ να συν δυα σμό της δι δα σκα λί ας της τε χνι κής μα ζί με τη δι δα σκα λί α της τα κτι κής, πα ράλ λη λα με τη θε ω ρη τι κή γνώ ση, με βά ση τη θε με λιώ δη αρ χή της προο δευ τι κό τη τας, «α πό τα εύ κο λα στα δύ σκο λα» και «α πό τα α πλά στα σύν θε τα». Στο δη μο τι κό σχο λεί ο η α γω νι στι κή μορ φή η ι δα νι κή για τα παι διά, εί ναι το μί νι βό λε ϊ. Αυ τή η α γω νι στι κή μορφή προ τεί νε ται πα γκόσμια για τί εί ναι προ σαρ μο σμέ νη στις α παι τή σεις αυ τής της η λι κί ας των παι διών. Κά ποιοι κα νό νες του μί νι βό λε ϊ δια φέ ρουν α πό το παι χνί δι 6Χ6, με ρι κές βα σι κές αρ χές πα ρα μέ νουν ί διες. Το μί νι βό λε ϊ εί ναι σχε δια σμέ νο ει δι κά για τα παι διά, ώ στε να τα εισα γά γει με ε πι τυ χί α στο ά θλη μα και να τους ε φο διά σει χα ρά και δια σκέ δα ση. Με λι γό τε ρη ε ξά σκη ση και πε ρισσό τε ρο εν θου σια σμό ο κα θη γητής μπο ρεί να βο η θή σει τα παι διά να α γα πή σουν, να χα ρούν το παι χνί δι αυ τή την πε ρί ο δο της ζω ής τους, αλ λά και σε ό λη τους τη ζω ή (δια βί ου ά σκη ση). Στο μί νι βό λε ϊ, τα παι διά παί ζουν για δια σκέ δα ση με τρο πο ποι η μέ νους κα νόνες, προ σαρ μο σμέ νους στις α νά γκες τους. ι κα νό νες αυ τοί ει σά γο νται σταδια κά, ώ στε πρώ τα να διευ κο λύ νουν το παι χνί δι και με τά να το πε ριο ρί ζουν. Στο μί νι βό λε ϊ χρη σι μο ποιού νται: - λι γό τε ροι παί κτες (3Χ3) - μι κρό τε ρο γή πε δο (12μΧ4,5μ) - χα μη λό τε ρο δί χτυ (2μ.) - μι κρό τε ρες ή με γα λύ τε ρες και ε λα φρύτε ρες μπάλες. Η δι δα σκα λί α του βό λε ϊ στο δη μο τι κό σχο λεί ο πε ρι λαμβά νει δυο φά σεις. Η πρώ τη φά ση έ χει στό χο τη μύ η ση των μι κρών μα θη τών στο ά θλη μα και την προ ε τοι μα σί α τους, φυ σι κά, γνω στι κά, κι νη τι κά, για να παί ξουν αυ τό το παι χνί δι. Αυ τός ο στό χος πε τυ χαί νε ται μέχρι την τρίτη τά ξη του δη μο τι κού. Η δεύ τε ρη φά ση έ χει στό χο την εκ μά θη ση των βα σικών δε ξιο τή των του α θλή μα τος (κυ ρί ως σερ βίς, πά σα, μανσέ τα) και τα α πλά βα σικά στοι χεί α της τα κτι κής για να μπο ρέ σουν να παί ξουν ορ γα νω μέ να μί νι βόλε ϊ 3Χ3. Αυτοί οι στό χοι πε τυ χαί νο νται μέ χρι την έ κτη τά ξη του δημο τι κού σχολεί ου. ι δι δα κτι κοί στό χοι σε κά θε τά ξη Α έ ως Γ τά ξη Έμ φα ση στην α νά πτυ ξη των συ ναρ μο στι κών ι κα νο τήτων, οι ο ποί ες α πο τε λούν τη βά ση για την α νά πτυ ξη των δε ξιο τήτων. Πολ λοί ε πι στή μο νες α να φέ ρουν έ να α ριθ μό βα σι κών συ ναρ μο στι κών ι κα νο τή των, α πό 5 ως 11. Hirtz (1985),

7 α να φε ρό με νος πά ντα σε παι διά σχο λι κής η λι κί ας, πε ριέλα βε στη λί στα του πέ ντε βα σι κές ι κα νό τη τες: τη σύνθε τη ι κα νό τη τα α ντί δρα σης, τη ρυθ μι κή ι κα νό τη τα, τη δια τή ρη ση της ι σορρο πί ας, την ι κα νό τη τα κι ναι σθη τι κής δια φο ρο ποί η σης και τον προ σα να τολι σμό. Γε νι κό τε ρα η αρ χή γνω ρι μί ας των μα θη τών με το ά θλημα πρέ πει να γί νε ται σε πιο μι κρή η λι κί α. Η κα τάλ λη λη η λι κί α εί ναι αυ τή των 7-8 χρό νων, ό πως προ τεί νε ται παγκό σμια, για τί: - το βό λε ϊ εί ναι δύ σκο λο σαν ά θλη μα και α παι τεί ται περισ σό τε ρος χρό νος ε να σχό λη σης, για να μά θουν οι μα θη τές να ε λέγ χουν και να κα τευ θύ νουν τη μπάλα ε κεί που αυ τοί θέ λουν, ώ στε να μπο ρέ σουν να ευχα ριστη θούν το παι χνί δι. - οι ε πι στή μο νες υ πο στη ρί ζουν ό τι, αυ τή εί ναι η πιο κα τάλ λη λη η λι κί α για να ανα πτυ χθούν νευ ρο μυ ϊ κές, φυ σι κές, νο η τι κές και κοι νω νι κές προ σαρ μο γές. Δ τά ξη: 1. Βελ τί ω ση φυ σι κών και συναρμοστι κών ι κα νο τήτων με παι δα γω γι κά και άλ λα παι χνίδια και α σκήσεις παι γνιώ δους μορ φής. 2. Εισα γω γή σε στοι χεί α του α θλή μα τος με πιά σι μοπέ ταγ μα, ανα γνώ ρι ση τρο χιών μπά λας, συ ντο νισμός χε ριού-μα τιού, κ.ά. 3. Γνω ρι μί α με το ά θλη μα και τις βα σι κές του δε ξιότη τες 4. Παι χνί δι μί νι βό λε ϊ με πιά σι μο πέ ταγ μα. Ε τά ξη: Κύ ριος στό χος η δι δα σκα λί α των βα σι κών δε ξιο τή των της τε χνι κής 1. Εκ μά θη ση των βα σι κών στά σε ων στο βό λε ϊ: ψηλή-χα μη λή-βα σι κή θέ ση ε τοι μότη τας. 2. Εκ μά θη ση των με τα κι νή σε ων στο βό λε ϊ: μπρο στά πί σω πλά για δε ξιά, α ρι στερά (Ερ γα σί α των ποδιών). 2. Εκ μά θη ση της πά σας με δά χτυ λα. 3. Εκ μά θη ση της πά σας α πό κά τω (μαν σέ τα). 4. Εκ μά θη ση του σέρ βις α πό κά τω. ΣΤ τά ξη: 1. Βελ τί ω ση των βα σι κών δε ξιο τή των που έ μα θαν στην προη γού με νη τά ξη. 2. Εκ μά θη ση κά ποιων πα ραλ λα γών αυ τών των δεξιο τή των. 3. Εκ μά θη ση του σέρ βις α πό πά νω (τέ νις πε ρι στρεφό με νο) 4. Εκ μά θη ση του μπλοκ. 5. Εκ μά θη ση του ε πι θε τι κού χτυ πή μα τος. 6. Ει σα γω γή στη χα μη λή ά μυ να (ως έν νοια). Η σει ρά δι δα σκα λί ας των δε ξιο τή των Η δι δα σκα λί α και η ε ξά σκη ση των βα σι κών δε ξιο τή των του αθλή μα τος γί νε ται με τη σει ρά που α να φέρε ται, βάσει της αρ χής «α πό τα εύ κο λα στα δύ σκο λα» και «α πό τα α πλά στα σύν θε τα». Με τα κι νή σεις (παι χνίδια με τακι νή σε ων) Πε τάγ μα τα-πια σί μα τα Πά σα α πό πά νω με δά κτυ λα Πά σα α πό κά τω, μαν σέ τα Σερ βίς α πό κά τω Σερ βίς α πό πά νω Μπλοκ Ε πι θε τι κό χτύ πη μα Χα μη λή ά μυ να Το πε ριε χό με νο της δι δα σκα λίας Δη μο τι κό σχο λεί ο: Α φά ση (πρώ τη έ ως τρί τη δη μο τικού). Βα σι κά εί δη α σκή σε ων: -παι γνιώ δους μορ φής για α νά πτυ ξη συ ναρμοστι κών και φυ σι κών ι κα νο τή των: τα χύ τη τα α ντί δρα σης, συ ντο νισμός, δύ να μη, τα χύ τη τα, α ντο χή, ευ λυ γι σί α, ε πι δε ξιό τητα. - παι γνιώ δους μορ φής για ε ξοι κεί ω ση με τη μπά λα: πε τάγ μα τα, πια σί μα τα, κυ λί σμα τα, διά φο ρα χτυ πήματα με πό δια-χέ ρια, συ ντο νι σμός χε ριού-ματιού. - με δια φο ρε τι κούς στό χους (η ί δια ορ γά νω ση ά σκησης με άλ λο στόχο κά θε φο ρά). - διά φο ρα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια για την έν νοια του παι χνι διού, τη ρο ή του παιχνι διού, την κα τα μέ τρη ση πό ντων, των 3-4 βα σι κών κα νό νων παι χνι διού. - παι χνί δι με πιά σι μο-πέ ταγ μα. Δη μο τι κό σχο λεί ο: Β φά ση (τε τάρ τη έ ως έ κτη δη μοτι κού). Βα σι κά εί δη α σκή σε ων: - παι γνιώ δους μορ φής για ε ξά σκη ση των δε ξιο τή των που θα δι δα χθούν. - με στα θε ρή μπά λα και με μπάλα που κι νεί ται (με μπάλα που πε τά ο ί διος, με μπά λα που πε τά ο συμ μα θητής, ή ο κα θη γη τής). - σε συν δυα σμό με με τα κι νή σεις. έ νας με το συμ μα θη τή του (ζευ γά ρια-συ νερ γα σί α), έ νας ε νά ντια συμ μα θη τή (α ντι πα λό τη τα), σε ο μά δα (2 ή 3 ά το μα συ νερ γα σί α), ε νά ντια ο μά δας (το φι λέ α νά με σα, α ντι πα λό τη τα). - χω ρίς να με τα κι νού νται οι μα θη τές και με τά με με τακί νη ση. - εξά σκη σης της δε ξιό τη τας ό πως συ να ντάται στο παιχνί δι. - με συν δυα σμό δυο ή τριών δε ξιο τή των. - με πα ραλ λα γές και άλ λες πα ρα μέ τρους της κυ ρί ως δε ξιό τη τας. - με συν δυα σμό με ε πι πρό σθε τα κα θή κο ντα α το μι κής τα κτι κής. - με συν δυα σμό δυο ή τριών δε ξιο τή των, κομμά τια παι χνι διού. - ο μα δι κές με πε τάγ μα τα του κα θη γη τή, (ομα δι κή τακτι κή). Παι χνί δια διά φο ρα 3Χ3 με δια φο ρε τι κούς στό χους κά θε φο ρά. Τα μέσα που χρη σι μο ποιούνται: Κυ ρί αρ χος στό χος εί ναι να αυ ξη θεί ο ε νερ γός χρό νος δρά σης κά θε μα θη τή ώ στε να έ χουν πε ρισ σό τε ρη ε ξάσκη ση με τη μπά λα κυ ρί ως. Για να το πετύ χε τε αυ τό χρειά ζε ται να δη μιουρ γή σε τε πολ λά γή πε δα, ώ στε να παί ζουν όλα τα παι διά ταυ τό χρο να. Συ νί στα ται να δέ σετε έ να σχοι νί-σπά γκο α πό μπα σκέ τα σε μπα σκέ τα, στο στε φά νι (α φού πά ντα υ πάρ χει γή πε δο μπά σκετ σε κά θε αυλή ή μέ σα στο σχο λι κό γυ μναστή ριο), να το χα μη λώ σε τε με δυο βα ρί δια (μπου κάλια νε ρού) στο ε πι θυ μη τό ύ ψος (2μ. ή χαμη λό τε ρο για μι κρό τε ρα παι διά), να ο ριο θε τή στε το γή πε δο στον α έ ρα (α νά 4,5μ. κολ λή στε χαρτο ται νί α). Έ πει τα κολ λήστε χαρτο ται νί α στο έ δα φος για τα ό ρια του γη πέ δου (4,5μ Χ 6μ.) (Σχήμα1). Με τα 4 γήπε δα παί ζουν 3Χ3, 24 μα θη τές, ό σοι σχε δόν α πο τε λούν μια τά ξη. 7

8 Ε Κ Η Β Λ Σ 8 Σχήμα 1: Πατέντα για πολλά γήπεδα Ό σον α φο ρά τις μπά λες, μπο ρεί τε να χρη σι μο ποι ή σε τε μπα λό νια στην αρχή, α ε ρό μπα λες, πλα στι κές χρω μα τι στές που κυ κλο φο ρούν, α νά λο γα με την ηλικί α-τά ξη των μα θη τών. στό χος εί ναι κά θε μα θη τής να έ χει τη μπά λα του, να εί ναι ε λα φριά ώ στε να την ε λέγ χει (με γα λώ νει ο χρό νος ε πα φής), δεν πο νούν τα χέ ρια του με την ε πα φή, πράγ μα που διώ χνει πολ λά μι κρά παι διά α πό το άθλη μα. Άλ λα όρ γα να που χρη σι μο ποιού νται: διά φο ρα λά στι χα, κώ νοι, κρί κοι, σχοι νάκια, κ.λ.π. τα ο ποί α χρη σι μο ποιού νται πε ρισ σό τε ρο στις μι κρό τε ρες τά ξεις (α νά πτυ ξη συ ναρ μο στι κών ι κα νο τή των και πο λύ πλευ ρης κι νη τι κό τη τας), για να ε μπλουτι στούν οι α σκή σεις και να αυ ξη θεί η πα ρα κί νη ση συμ με το χής, τροπο ποιώ ντας ή αυ ξά νο ντας τη δυ σκο λί α τους. Η προ σέγ γι ση που προ τεί νε ται εί ναι τα τροπο ποι η μέ να παι χνί δια Με τα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια, τα παι διά μα θαί νουν: - τις 3 ε πα φές της μπά λας. - τη δια δο χι κή σει ρά των φά σε ων του παιχνι διού. - να διορ θώ νουν έ να λά θος του συμ μα θη τή τους. - να κι νού νται σ έ να ο ρι σμέ νο μέ ρος του γη πέ δου (προ σα να το λι σμός, αίσθη ση και υ πευ θυ νό τη τα χώ ρου). - το ρό λο τους κά θε φο ρά, πα σα δό ρου-ε πι θετι κού ή α μυ ντι κού. - να κα τευ θύ νουν την πρώ τη μπά λα ψη λά προς το στό χο. - να χρη σι μο ποιούν τα 3 βα σι κά στοι χεί α της τε χνι κής στο παι χνί δι (μί νι βόλε ϊ, 3Χ3). Πριν αρ χί σε τε με τα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια, προ τεί νε ται να τους μά θε τε κά ποιους βα σι κούς κα νο νι σμούς παι χνι διού (κυ ρί ως την πε ρι στρο φή) και τις φά σεις του παι χνι διού, δη λα δή τη ρο ή του α γώ να. Σι γά-σι γά σε κά θε μά θη μα ει σά γε τε α πό 2-3 κα νο νι σμούς, που πρέ πει να γνω ρί ζουν. μάδα Α Σέρβις Μπλοκ, χαμηλή άμυνα Πάσα αντεπίθεση κτλ. Η ροή του αγώνα μάδα Β Υποδοχή του σέρβις πάσα επίθεση μπλοκ, άμυνα πάσα αντεπίθεση Η σει ρά αυ τών των παι χνι διών είναι η ε ξής: 1 η μορ φή παι χνι διού: Με πιά σι μοπέ ταγ μα, πριν ακό μη δι δά ξου με κά ποια τε χνι κή, ει σά γου με το παιχνί δι 3Χ3 (μί νι βό λε ϊ) με πιά σι μοπέ ταγ μα. Σέρ βις: Πέ ταγ μα με έ να ή δυο χέρια πά νω α πό το κε φά λι. Υ πο δο χή: Πιά σι μο της μπά λας με δυο χέ ρια κο ντά στα γό να τα*, πέταγ μα της μπά λας προς το στό χο (πα σα δό ρο). Πά σα: Με πιά σι μο-πέ ταγ μα προς τον ε πι θε τι κό. Ε πί θε ση: Με πιά σι μο-πέ ταγ μα της μπά λας στο α ντί πα λο γή πε δο. Ά μυ να: Mε πιά σι μο της μπά λας με δυο χέ ρια κο ντά στα γό να τα, πέταγ μα προς τον πα σα δό ρο, πά σα (πιά σι μο-πέ ταγ μα), α ντε πίθε ση με τον ί διο τρό πο. * ο συ γκε κρι μένος τρό πος εί ναι η προ ά σκη ση για την υ πο δο χή με μανσέ τα 2 η μορ φή παι χνι διού: Ει σά γε ται με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκηση της τε χνι κής της α πό πά νω πά σας με δά χτυ λα. Σέρ βις: με πέ ταγ μα πά νω α πό το κε φά λι με έ να ή δυο χέ ρια. Υ πο δο χή του σέρ βις: πιά σι μο με δυο χέ ρια κο ντά στα γό να τα, πέταγ μα προς τον πα σα δό ρο. Πά σα: με δά χτυ λα προς τον ε πιθε τικό. Ε πί θε ση: πά σα με δά χτυ λα στο α ντίπα λο γή πε δο. Ά μυ να: πιά σι μο της μπά λας με τα δυο χέ ρια στο ύ ψος των γο νά των, ή πά σα αν η μπά λα εί ναι ψη λά προς τον πα σα δόρο. κ.ο.κ. 3 η μορ φή παι χνι διού: ει σά γε ται με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκη ση της α πό κά τω πά σας (μαν σέ τας). Σέρ βις: με πέ ταγ μα με έ να ή δυο χέ ρια πά νω α πό το κε φά λι. Υ πο δο χή του σέρ βις: πιά σι μο της μπά λας κο ντά στα γό να τα με δυο χέ ρια ή χρη σι μο ποί η ση της νέας τε χνι κής που δι δά χθη καν, της μαν σέ τας. Πά σα: με δά χτυ λα προς τον ε πιθε τικό. Ε πί θε ση: με πά σα με δά χτυ λα (προ σθή κη πά σα με άλ μα-timing) προς το α ντί πα λο γή πε δο. Ά μυ να: με ε πι λο γή μαν σέ τα, ή πιά σιμο (αν η μπά λα έρ χε ται δύσκο λα), πά σα, α ντε πί θε ση, κ.ο.κ. 4 η μορ φή παι χνι διού: ει σά γε ται με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκη ση του σέρ βις α πό κά τω. Σέρ βις: κα νο νι κό α πό κά τω. Υ πο δο χή: ε πει δή πά ντα υ πάρ χει ανι σορ ρο πί α δυ νά με ων με τα ξύ του σέρ βις και της υ πο δο χής, για

9 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΥ ΒΛΕΪ ΣΤ ΔΗΜΤΙΚ ΣΧΛΕΙ να μπο ρέ σουν τα παι διά να παί ξουν (να κρα τή σουν τη μπά λα) έ ως ό του ε ξα σκη θούν κα λά στην υ πο δο χή του σέρ βις, σε πρώ τη φά ση πιά νουν τη μπά λα με τον τρόπο που πε ρι γρά φε ται πιο πά νω (προ ε τοι μα σί α για υ ποδο χή) και με τά χρη σι μο ποιούν στην υπο δο χή, την α πό κά τω πά σα. Πά σα: πά σα με δά χτυ λα προς τον ε πιθε τι κό. Ε πί θε ση: πά σα με δά χτυ λα (με άλ μα), με χα μη λή τροχιά, προς το α ντί πα λο γή πε δο. Ά μυ να: με μαν σέ τα προς τον πα σα δόρο, πά σα, α ντε πίθε ση, κ.ο.κ. Παράταξη όταν αμύνεται η ομάδα τους. Η ομα δι κή τα κτι κή στο μί νι βό λε ϊ (3Χ3): Πα ρά τα ξη ό ταν ε κτε λεί σερ βίς η ο μά δα τους. Παράταξη όταν υποδέχεται η ομάδα τους. Σύν θε ση ο μά δας: ό λοι ε πι θε τι κοί ό λοι πα σαδό ροι Βι βλιο γρα φί α: Ζέ του Ε., Κα σα μπα λής Α. Πε το σφαί ρι ση. Εκ δό σεις Τε λέθριον, Α θή να Διγ γε λί δης, Ν., Θε ο δω ρά κης, Ι., Ζέ του Ε., Δή μας, Ι. Φυσι κή Α γω γή Ε και ΣΤ Δη μοτι κού (Βι βλί ο δι δά σκο ντα),.ε.δ.β. Παι δα γω γι κό Ιν στι τού το, Α θή να Διγ γε λί δης, Ν., Θε ο δω ρά κης, Ι., Ζέ του Ε., Δή μας, Ι. Φυσι κή Α γω γή Ε και ΣΤ Δη μοτι κού, (Τε τρά διο μα θη τή),.ε.δ.β. Παι δα γω γι κό Ιν στι τού το, Α θή να Ζέ του Ε., Χα ρι τω νί δης Κ. Η Δι δα σκα λί α της Πε το σφαίρισης Ι. University Studio Press, Θεσ σα λο νί κη Ζέ του Ε.-Χα ρι τω νί δης Κ. Η Δι δα σκα λί α της Πε το σφαί ρισης Ι Ι. University Studio Press, Θεσ σα λο νί κη Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ Σειρά: Βήματα για την επιτυχία εξειδίκευση στη γνώση Επιμέλεια σειράς: Πέτρος Νάτσης Το βιβλίο παρέχει μια εξειδικευμένη καθοδήγηση και ασκήσεις που βοηθάνε τον ενδιαφερόμενο να μάθει και να διατηρήσει τις βασικές ατομικές δεξιότητες και ομαδικές στρατηγικές του παιχνιδιού. Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη διδασκαλία και μεθοδική των αθλημάτων παρουσιάζοντας με απλό, πρωτότυπο και περιγραφικό τρόπο το κάθε άθλημα. Είναι χρήσιμο βοήθημα για τους καθηγητές φυσικής αγωγής, τους φοιτητές φυσικής αγωγής, τους προπονητές των αναπτυξιακών ηλικιών, αλλά και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές τεχνικές δεξιότητες του ποδοσφαίρου. 9

10 Πρώ ιος Μι χά λης Λέ κτο ρας ΤΕ ΦΑ Α/ΑΠ Θ Για τη δι δα σκα λί α της Ε νόρ γα νης Γυ μνα στι κής στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο Ε Κ Η Β Λ Σ 10 Η ε νόρ γα νη γυ μνα στι κή (E.Γ.) κα τέ χει μια στα θε ρή και ι διαί τε ρη θέση α νά με σα στα ξε χω ρι στά α ντι κεί με να της φυ σι κής α γω γής (Φ.Α.) στο σχο λεί ο. Το πλή θος και η ποι κι λο μορ φί α των κι νη τι κών δε ξιο τή των (αιω ρή σεις, ε ξαρ τή σεις, στη ρί ξεις, άλ μα τα, κυ βι στή σεις, πε ριστρο φές, ι σορ ρο πί ες κλπ.), χα ρα κτη ρί ζουν την Ε.Γ. σαν ένα ά θλημα μο να δι κό, που ενδεί κνυ ται, τό σο για την βελ τί ω ση της σω μα τι κής α νά πτυ ξης των μα θη τών (πο λύ πλευ ρη γύ μναση), ό σο και για την ε πί τευ ξη ποι κί λων παι δα γωγι κών και κοι νω νι κών στό χων. Ω στό σο, στα ελ λη νι κά σχο λεί α δια πιστώ νε ται ο λοέ να η α που σί α και η α νε πάρ κεια της Ε.Γ., που πη γά ζει εί τε, α πό το μειω μέ νο εν δια φέ ρον των κα θη γη τών Φ.Α. εί τε, α πό την α δυ να μία ε φαρ μο γής της. ι πε ρισσό τε ροι καθη γη τές θε ω ρούν την Ε.Γ. σαν έ να δύ σκο λο και ε πι κίν δυ νο ά θλη μα, που εν δεί κνυ ται μό νο για λί γους και ε κλε κτούς μα θη τές. Έ τσι, λει τουρ γούν α πο τρε πτι κά και στην κα λύ τε ρη των πε ρι πτώ σε ων, ε πι λέ γουν να δι δά ξουν 2 με 3 α σκή σεις, που εί ναι πάντα οι ί διες και οι ί διες, δηλα δή κυ βίστη ση-α να κυ βί στη ση. Ση μα ντι κή υ πο τί μη ση του με γα λύ τε ρου μέ ρους, του περιε χό με νου της παι δα γω γι κής Ε.Γ. ε πι τε λεί ται και μέ σα α πό τα α να λυ τι κά προ γράμ μα τα της Φ.Α. Η βα σι κή ι δέ α είναι να συ μπερι ληφθούν εύ κο λες και α κίν δυ νες α σκή σεις, ώ στε να μπο ρούν οι μα θη τές να τις ε κτε λέ σουν. Βέ βαια, πέ ρα α πό αυ τή την βά σι μη λο γι κή, θα πρέ πει να λαμ βάνε ται υ πό ψη και η σκοπι μό τη τα με ρι κών βα σι κών κι νη τικών δε ξιοτή των. Δε ξιό τη τες ό πως, α ναρ ρί χη ση, αιώρηση, ε ξάρ τη ση κλπ., α πο τε λούν μια έμ φυ τη τά ση των μι κρών παι διών, παί ζουν πο λύ ση μα ντι κό ρόλο στην βιο λο γι κή και κι νη τι κή τους α νά πτυξη και πρέ πει να καλ λιεργού νται. Τέ τοιες δρα στη ριό τη τες α που σιά ζουν ε ντε λώς α πό έ να ορ γα νω μέ νο μά θη μα Φ.Α., ε νώ θα έ πρε πε να α πο τε λούν τον κε ντρι κό πυ ρή να της ε ξά σκη σης των παι διών του δημο τι κού σχο λεί ου, στον το μέ α της Ε.Γ. Σκο πός αυ τού του μι κρού άρ θρου εί ναι να προσ διο ρί σει το πε ριε χό μενο της ε νόρ γα νης γυ μνα στι κής στο δη μο τι κό σχο λεί ο και να θί ξει με ρι κές ση μα ντι κές πτυ χές της δι δασκαλί ας της. Σκο ποί και πε ριε χό με νο της Ε.Γ. Με γνώ μο να τους στό χους της Φ.Α. στο σχο λείο, οι σκο ποί της Ε.Γ. μπο ρούν να πε ρι γρα φούν πά νω σε τρί α ε πί πε δα: Πρώ τον, θα πρέ πει να α να πτυ χθούν οι βα σι κές κι νη τι κές ικα νό τη τες. Ε δώ μπο ρούν να ε ντα χθούν οι πε ρισ σό τερες γνω στι κές ι κα νό τη τες, ό πως κα τα νό η ση, δια μόρ φω ση και σχε δια σμός των κι νή σε ων, και οι πε ρισ σό τε ρες κινη τι κές ι κα νό τη τες, ό πως ε πι δε ξιό τη τα, ι σορ ρο πί α και δυνα τό τη τα προ σανα το λι σμού. Δεύτε ρον, να βελτιωθούν οι βα σι κές κινη τι κές δε ξιό τητες (περ πά τη μα, τρέξι μο, α να πη δή σεις, άλ μα τα, α ναρ ριχή σεις, ι σορ ρο πί ες, κυ λί σμα τα, κλπ.), δηλα δή οι βα σι κές μορ φές της κί νη σης, οι ο ποί ες α πο τελούν την βά ση για την α νά πτυ ξη των δεξιο τή των σε ό λα τα α θλή μα τα και που υ πο στη ρί ζο νται ι διαί τε ρα μέ σα α πό την πο λύ πλευ ρη ε ξάσκη ση στα όρ γα να της Ε.Γ. Τρί τον, να α πο κτη θούν βιω ματικές ή κι νη τι κές ε μπειρί ες. Η πο λύ πλευ ρη ε ξά σκη ση στην Ε.Γ. πα ρέ χει πά ρα πολ λές δυ να τό τη τες κι νη τι κών ε μπει ριών που μπο ρούν να προ κύ ψουν σε πολ λά και δια φο ρε τι κά ε πί πε δα, ό πως για πα ρά δειγ μα, «μά θη ση και ε ξά σκη ση με κα θο δή γη ση», «βο ήθεια, α πο βο λή του φό βου και δη μιουργί α ε μπι στο σύ νης», «ε ξά σκη ση σε συ νερ γα σί α και ο μα δι κή ερ γα σί α», κλπ. Στην ε πι λο γή του περιε χο μέ νου της Ε.Γ. θα πρέ πει, αρ χι κά, να λαμ βά νο νται υ πό ψη: α) ι «ορ γα νω τι κές μορφές της ε ξά σκη σης». Να ορ γα νώ νο νται μορ φές παι χνι διού, σκυ τα λο δρο μί ες, σειρές ε μπο δί ων και οργά νων, ε ξά σκη ση σε σταθ μούς και ο μα δι κή ερ γα σί α. β) Τα «όρ γα να». Να χρησι μο ποιού νται μι κρά και κι νη τά όργα να (ρά βδοι, στε φά νια, λά στι χα, ια τρι κές μπά λες, στρώ μα τα, πά γκοι, κλπ), στα θε ρά όρ γα να (κλί μα κες, σχοι νιά α ναρ ρί χη σης, κλπ), κα θώς και με γά λα όρ γα να (πλιν θί α, δο κοί, μο νό ζυ γα, δί ζυ γα, κλπ). Μπο ρούν να γί νο νται διά φο ροι συν δυα σμοί πα ρό μοιων ή δια φο ρε τι κών ορ γά νων. γ) Τα «εί δη κι νή σε ων». Όλες οι βα σι κές κι νη τι κές δε ξιό τη τες να α ντι κα θίστα νται στα δια κά α πό τις δε ξιό τη τες της ε νόρ γα νης γυ μνα στικής. Για τον προ γραμ μα τι σμό των μα θη μά των της Ε.Γ. θα πρέπει να λαμ βά νε ται υ πό ψη η συνο λι κή πο ρεί α της δι δα σκαλί ας α πό την Α έ ως την ΣΤ τά ξη, ώ στε να α ντα πο κρί νεται στις α νά γκες και στις ι διαι τε ρό τητες της κά θε η λι κί ας. Ε πίσης, για να δια σφα λιστεί μια συ νε χής α νά πτυ ξη της α πό δο σης, θα πρέ πει να σχε διά ζο νται και οι διδα κτι κές ε νό τη τες για εκ μά θη ση, στα θε ρο ποί η ση και τε λειο ποί η ση των α σκή σε ων, βά σει των δια φο ρε τι κών εν δια φε ρό ντων, κλί σε ων και α να γκών των μα θη τών. Δι δα σκαλί α αρ χι κής βαθ μί δας Στις πρώ τες τά ξεις του δη μο τι κού σχο λεί ου (Α-Β) υ πάρχουν οι ευ νο ϊ κό τε ρες συν θή κες για έ να έ ντο νο μά θη μα γυ μνα στι κής και εί ναι πά ρα πο λύ ση μα ντι κό να δη μιουργη θούν οι βά σεις και οι προ ϋ πο θέ σεις για τα ε πό με να επί πε δα. ι μα θη τές βρί σκο νται σε μια ι διαί τε ρη η λι κί α μάθη σης και α πό δο σης, έ χουν τά ση κί νη σης και με γά λη διάθε ση για παι χνί δια και σπορ. Μέ σα α πό ποι κί λες πρα κτι κές θα πρέ πει να α ναπτυ χθούν κυ ρί ως οι βα σι κές φυ σι κές και συντο νι στι κές ι κα νό τη τες και να α ποκτη θούν πά ρα πολ λές κι νη τι κές ε μπει ρί ες, με συγγε νι κές α σκή σεις της ε νόργα νης, για να ε μπνεύ σουν τους μα θη τές για το ά θλη μα

11 και τον α θλη τι σμό. Σε πρώ το πλά νο θα πρέ πει να βρί σκε ται η κα τάλ λη λη ε πι βάρυν ση του ορ γανι σμού, του μυ ϊκού συ στή μα τος και των συν δέσμων για την υ πο στή ρι ξη της υ γείας των α να πτυσ σόμενων παι διών. Αυ τό ση μαί νει, να ε ξα σφα λί ζε ται μια ποι κί λη και πο λύ πλευ ρη σω μα τι κή εκ παί δευ ση, μέ σου της ε ξάσκη σης σε μορ φές ε μπο δί ων, ό πως ε πί σης με εύ κο λες α σκή σεις αλ μά των και ε δά φους. Η ε ξά σκη ση σε μορ φές ε μπο δί ων έ χει μεγά λη ση μα σί α για την ει δι κή προ ε τοι μα σί α στην Ε.Γ. και θα πρέ πει να α πο τελεί το πε ριε χό με νο για τις πρώ τες τά ξεις. Πρό κει ται για το πέ ρα σμα μιας σει ράς ορ γά νων γυ μνα στι κής (σαν ε μπόδια), με ποικί λους τρό πους (περ πά τη μα, τρέ ξι μο, άλ μα και α ναρ ρί χη ση), ή με δυ σκο λό τε ρες μορ φές (ανα βά σεις, ι σορ ρο πί ες, ω θή σεις, έλ ξεις, στη ρί ξεις και ε ξαρ τή σεις), χω ρίς να εί ναι α πα ραί τη τη η τή ρη ση κά ποιων κα νό νων. Να γί νο νται α σκή σεις σε πάγκους και δο κούς ι σορ ροπί ας, σε πλιν θί α, μποκ και ίπ πους αλ μά των, σε πο λύζυ γα και κλί μα κες, σε ρά βδους και σχοι νιά αναρ ρί χη σης, ό πως ε πί σης και στα όργα να της Ε.Γ. (δί ζυ γα, μο νόζυ γα, κλπ). Ι διαίτε ρα, τα με γά λα όργα να διε γεί ρουν την φα ντα σί α των παιδιών και α πο τε λούν πρό κλη ση για να δείξουν την ε πι δε ξιό τη τα και τη δύ να μή τους, αλ λά και να δο κι μά σουν το θάρ ρος τους. Α πα ραί τη τες προ ϋ πο θέ σεις εί ναι, οι α σκή σεις να εί ναι γνω στές, να ε κτε λού νται με α σφά λεια και να α ντα πο κρί νο νται στις δυ να τότητές τους. Ξεκι νώντας α πό 1 έ ως 3 εύ κολες α σκή σεις για την Α τά ξη, οι σει ρές ε μπο δί ων μπορούν να πε ριέ χουν α πό 6 έ ως 8 κι νη τι κές μορ φές στο τέ λος της Γ τάξης. Για την α πο τε λε σμα τι κό τη τα της δι δα σκα λί ας έ χει πο λύ με γά λη ση μα σί α η ποι κι λί α, τό σο σε σχέση με τα όργα να, ό σο και σε σχέ ση με τα εί δη των κι νή σε ων, που θα πρέ πει να α ντα πο κρί νο νται σε ο λό κλη ρο το σώ μα. Ό σο πιο μι κρά εί ναι τα παι διά, τό σο με γα λύ τε ρες εί ναι οι α παιτή σεις των αλ λα γών και τό σο πε ρισ σότε ρο χρειά ζε ται η ποι κι λί α, για να πα ρα κι νού νται. Έ τσι, σε κά θε μά θη μα θα πρέ πει να τίθεται έ να συ γκε κρι μέ νο κύ ριο θέ μα, π.χ. α ναρ ριχήσεις και σκαρ φα λώ μα τα, στη ρί ξεις και άλμα τα, κλπ., και να παρεμ βάλ λο νται σύ ντο μα παι χνί δια για ξεκού ρα ση. Δι δα σκα λί α μέ σης βαθ μί δας Στις τάξεις Γ και Δ θα πρέ πει να αυ ξη θούν κά πως οι α παιτή σεις και να δυσκο λέ ψουν οι α σκήσεις. Αυ τό ση μαί νει μια προ ο δευ τική αύ ξη ση των σειρών των ε μπο δί ων, ή μια ε κτέ λε ση των ί διων δε ξιοτήτων, σε μορφή α ντα γω νι σμού (σκυ τα λο δρο μί ες). ι ασκή σεις που γί νο νται κά τω α πό πί ε ση χρόνου παρου σιά ζουν πο λύ ψη λό τε ρες α παιτή σεις για τις δεξιό τη τες και την συ μπε ρι φο ρά των μα θη τών, ε νώ σε τέ τοιες δρα στη ριότητες προ στί θε νται ση μα ντι κά παι δαγω γι κά ζη τή μα τα, που α φο ρούν την συλ λο γι κή συ μπε ριφο ρά και εντι μό τη τα. Σε ό λο το φά σμα των μα θη μά των θα πρέ πει να κυ ριαρχούν οι παι γνιώ δεις μορ φές ά σκη σης με α πώ τε ρους στό χους, την ε νί σχυ ση των βα σι κών κι νητι κών δε ξιο τή των, την ε ξοι κεί ω ση με τα όρ γα να της γυ μνα στι κής και την α πό κτη ση ποι κίλων κι νη τι κών ε μπει ριών. Πα ράλ λη λα με τη βελ τί ωση των δια φό ρων φυ σικών και συ ντο νι στι κών ι κα νοτή των θα πρέ πει ε πί σης να μα θευ τούν οι βα σι κές κι νήσεις της ε νόρ γα νης γυ μνα στι κής (κά θε κι νη τι κής ομάδας), για την πα ρα πέ ρα ε ξέ λι ξη των α σκή σε ων. ι βα σι κές κινή σεις της ε νόρ γα νης εί ναι οι α πλού στερες-στοι χειώ δεις κι νή σεις της κά θε ο μά δας κι νή σε ων και α πο τε λούν την α φε τη ρί α για ό λες τις δυ σκο λό τε ρες α σκή σεις. Συ στα τι κά αυ τών των κι νή σε ων δια κρίνο νται στο παι χνί δι των παιδιών, στις παι δι κές χα ρές (κυ λί σμα τα, κυβι στή σεις, άλ μα τα, πε ρι στρο φές, α να τρο πές, τα λα ντεύ σεις, α να βάσεις, α να πάλ σεις). Ό λες αυ τές οι στοι χειώ δεις κι νήσεις μπο ρούν να καλ λιερ γού νται, με πολ λές πα ραλ λα γές, ώ στε να στα θε ρο ποι η θούν και να προ ε τοι μά ζουν τους μα θη τές για την ε κτέ λε ση των πιο σύν θε των ή πε ρί πλο κων α σκή σε ων στα διά φο ρα όρ γα να. Σε αυ τό το στά διο οι μα θη τές α δυ να τούν να ε κτε λέ σουν κα λά τις α σκή σεις στα όρ γα να της ε νόρ γα νης γι αυ τό πρέ πει να βελ τιώ σουν τις κι νή σεις που γνω ρί ζουν, ό πως και να μάθουν νέ ες. Με τον και ρό η ε κτέ λε ση των α σκή σε ων γί νεται ό λο και πιο ά νε τη και ε νερ γη τι κή. Δι δασκα λί α α νώ τε ρης βαθ μί δας Η εκ παί δευ ση των μα θη τών στην Ε και ΣΤ τά ξη χα ρα κτη ρίζε ται κυ ρί ως α πό την με τα βί βα ση των πολ λών δε ξιο τή των που α πο κτή θη καν στις προ η γού με νες τά ξεις και θα πρέ πει ε πι κε ντρώ νε ται: α) στην εκμά θη ση α σκή σε ων και α πλών συν δέ σε ων, α πό κάθε ο μά δα κι νή σε ων (κυ βι στή σεις, τροχούς, άλ μα τα, αιω ρή σεις σε ε ξάρ τη ση-στήριξη, ι σορ ρο πί ες κλπ), και στην συ στημα τι κή βελτί ω ση της ε κτέ λεσης, β) στην ε νίσχυ ση των φυ σικών ι κα νο τή των, μέ σα α πό πολ λές προ σπά θειες και ε πανα λή ψεις των α σκή σε ων, και γ) στη μετα βί βα ση γνώ σε ων για το ά θλη μα, την βο ήθεια και α σφά λεια, την τε χνι κή των α σκή σε ων, την σω στή ο ρο λο γί α και την διόρ θω ση των λα θών. 11

12 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΡΓΑΝΗΣ ΣΤ ΔΗΜΤΙΚ ΣΧΛΕΙ Ε Κ Η Β Λ Σ 12 Λαμ βά νο ντας υ πό ψη την τεχνι κή, τις ιδιαιτε ρό τη τες των δε ξιο τή των και τις α νά γκες των μα θη τών, θα πρέ πει να προ γραμ μα τίζο νται μα θήμα τα εκ μάθη σης, α φομοί ω σης και ε λέγ χου των α σκή σε ων της δι δα κτέ ας ύ λης. Στην δι δα σκα λί α νέ ων α σκή σε ων έ χει μεγά λη ση μα σί α η γνώ ση των δο μικών στοι χεί ων των κι νή σε ων. Αυ τό στην πρά ξη ση μαί νει, πως η διδασκα λί α πρέ πει να αρχί ζει α πό τις γνω στές (κα θη με ρινές) κι νή σεις που γνω ρί ζουν και κατέ χουν οι μα θη τές, δηλα δή α πό τη στοι χειώδη (βα σι κή) κί νη ση μιας ο μά δας κι νή σε ων. Με βά ση αυ τή την γνω στή κί νη ση, θα προστί θε νται στη συ νέχεια τα υ πόλοι πα ά γνω στα με γέθη που, με τις ε πα νει λημμέ νες ε πα να λή ψεις, θα γί νο νται ο λο έ να και γνω στό τε ρα. Τέ λος, η δι δα σκα λί α πρέ πει να α πο βλέπει σε πιο δύ σκο λες μορ φές ε κτέ λε σης, που μπο ρούν να ε πι τυγ χά νο νται μέσου αύ ξη σης της έκτα σης της κί νη σης, δια φο ρο ποί η σης της αρ χι κής θέ σης, ή σύν δε σης με άλ λες κι νή σεις. Για την εκ μά θη ση σύν θετων α σκήσε ων ση μα ντι κή προ ϋπό θε ση α πο τελεί η τε χνι κή και η γνώ ση της βο ή θειας, η ο ποί α πρέ πει να ε ντάσ σε ται μέ σα στην με θο δι κή δι δασκα λί α των α σκή σε ων. κα θη γη τής να μη λει τουρ γεί ως μο να δι κός βο η θός, αλ λά τα ί δια τα παι διά να βιώ νουν και να συ νει σφέ ρουν στους συμ μα θη τές τους. Η αλ ληλο βο ή θεια δη μιουρ γεί προ ϋ πο θέ σεις για ε ξά σκη ση σε μικρές ο μάδες, που εί ναι α να γκαί ο στη γυ μνα στι κή, κα θώς μπο ρούν να τί θε νται διαφο ρε τι κοί στό χοι, α νά λο γα με το ε πί πε δο των μα θη τών. Α πα ραίτη τες προ ϋ πο θέ σεις εί ναι τα κα θή κο ντα βο ή θειας να εί ναι α νά λο γα με το ε πί πε δο α νάπτυξης και την ι κα νό τητα α πό δο σής τους. Τα κοι νω νι κά και παι δα γω γι κά ζητή μα τα που συμ βαί νουν στο πε ρι βάλλον μά θη σης με τα ξύ μα θη τών και ο μά δας, α νή κουν στα ση μα ντι κό τε ρα δι δα κτι κά ση μεί α της Ε.Γ. Δη μιουρ γού νται νέ ες κα τα στά σεις, οι ο ποί ες ε πε κτεί νο νται πέ ρα α πό την α πλή ε κτέ λε ση της ά σκη σης και α φο ρούν στην κοι νω νι κή αλ λη λε πί δρα ση. Η αλ λη λο βο ή θεια συ ντε λεί στη σύ να ψη δε σμών φι λί ας και α μοι βαί ας ε μπι στο σύ νης, ε νώ δη μιουργεί ται αί σθη μα συ νυ πευθυ νό τη τας και αλ λη λεγγύ ης. σχε δια σμός της ε ξάσκη σης α πο τε λεί βα σι κό μέ λη μα της δι δα σκα λί ας. Ση μα ντι κό ρό λο έ χει αρχι κά μια κα λή προ θέρμαν ση και προ ε τοι μα σί α των μα θη τών με γε νι κές και ει δι κές α σκή σεις. Στη με θο δι κή διδα σκα λί α να τη ρού νται ό σο το δυ νατόν μι κρό τε ρα και ελεγ χό με να βή ματα. ι πα ραλ λα γές των α σκή σε ων να προ σαρ μό ζο νται στις φυ σι κές και ψυχι κές προ ϋ πο θέ σεις του α σκού με νου. Όταν οι κι νη τι κές δε ξιό τη τες βρί σκο νται στην δια δι κα σία εκ μά θη σης, βά σει της α νώ μα λης ε κτέ λε σης, θα πρέ πει να α σφα λί ζο νται. Στις πρώ τες δοκι μές να δί νε ται πε ρισ σό τερη βο ή θεια α πό τους βο η θούς και στα δια κά να ε λατ τώ νε ται και να α ντι κα θί στα ται με βο ή θεια α πό όρ γα να. Ι διαίτε ρα στα άλ μα τα και στις ε πι κίν δυ νες α σκή σεις να πα ρέ χε ται πά ντα μια σί γου ρη ε πι φά νεια προ σγεί ω σης, όπως τα μαλα κά στρώ μα τα, κα θώς και α σφά λεια α πό βο ηθούς. Ε πίσης, στις ε πι κίν δυ νες δρα στη ριό τη τες να δί νε ται αρ κε τός χρό νος ξε κού ρα σης, για να α πο φευ χθούν οι τραυ μα τισμοί και τα α τυ χή μα τα. λο κλη ρώ νο ντας, η δι δα σκαλί α της Ε.Γ. στο δη μο τι κό σχο λεί ο θα πρέ πει να δια μορ φώ νε ται προ σεκτι κά. Κύ ριο μέ λη μα των κα θηγη τών εί ναι να με τα τρέ ψουν την ε ξά σκηση των μα θη τών σε μια αί σθη ση σι γου ριάς και α σφά λειας. Γι αυ τό οφεί λουν να γνω ρί ζουν τα ε πι κίν δυ να ση μεί α των α σκή σε ων και να παίρ νουν ό λα τα α πα ραί τη τα μέ τρα, ώ στε να προ βλέ πουν και να προ λαμβά νουν τους τραυ ματι σμούς. Αυ τά σχε τί ζονται με την κα τά στα ση των γυ μνα στι κών οργά νων, την α σφά λεια α πό μα λα κά στρώ ματα, την ορ γά νω ση της ε ξά σκη σης, την κατάλ λη λη ε πι βά ρυν ση και την με θο δι κή διδα σκα λί α, που τε λι κά θα πρέ πει να α ντα ποκρί νε ται στην δυ να τότητα α πό δο σης των α θλου μένων. Εν δει κτι κή βι βλιο γρα φί α Baumann, S. (1983). Turnen. Sport in der Grundschule 1: Limpert Verlag GmbH, Bad Homburg. Boddien, W. (1986). Gerätturnen in der Schule: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin. Buckland, D. (1986). Gymnastics. Activity in the Primary School: Heinemann Educational Books, London. Knirsch, K. (1981). Turnpraxis in der Schule. Primarstufe: CD- Verlagsgesellschaft, Stuttgart. Knirsch, K. (1985). Bewegungslernen im Gerätturnen στο Lehrplan Deutscher Turner-Bund. Vielseitiges Turnen an Geräten. BLV Verlagsgesellschaft, München. Knirsch, K. Göhner, U. (2001). Gerätturnen mit Kindern: Methodische Turnfibel der Fundamentalbewegungen. CD-Verlagsgesellschaft, Böblingen. Rieling, K. (1979). Gerätübungen: Sportverlag, Berlin. Weller, K.L. (1981). Technik und Methodik des Gerätturnens: Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. Πρώ ιος, Μ & Πρώ ιος Μ. (2006). Α ΣΕΠ Κλά δος Φυ σι κής Α γωγής: Ενόρ γα νη Γυ μνα στι κή: Θε ω ρί α, τε χνι κή, με θο δο λο γί α & ει δι κή δι δα κτι κή: Εκ δό σεις ΣΑΛΤ, Θεσ σα λο νίκη.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33 Εισαγωγικό μέρος ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Τα Βήματα για την Επιτυχία στην Αντισφαίριση (Πρόλογος Ξενόγλωσσης Έκδοσης)...12 Ôï Ü èëç ìá της Αντισφαίρισης (Tennis Τένις)...15

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα