ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν."

Transcript

1 ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε σειρά αριθμών που συνδέονται μεταξύ τους με τα σύμβολα των πράξεων. Η προτεραιότητα των πράξεων είναι η παρακάτω: α. Υπολογισμός δυνάμεων β. Εκτέλεση πολλαπλασιασμών και διαιρέσεων και γ. Εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων. Αν υπάρχουν παρενθέσεις, ξεκινάμε τις πράξεις μέσα από τις παρενθέσεις με την ίδια σειρά. 2. Ποια σχέση συνδέει τον Διαιρετέο (Δ) με το διαιρέτη (δ), το πηλίκο (π) και το υπόλοιπο (υ) σε μια διαίρεση φυσικών αριθμών και πως λέγεται αυτή; Πότε μια διαίρεση χαρακτηρίζεται τέλεια; Η σχέση που τους συνδέει είναι:, ό. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. 3. Να γράψετε τα συμπεράσματά σας σε κάθε ένα από τα παρακάτω ενδεχόμενα σε μια Ευκλείδεια διαίρεση: α. Αν ο διαιρετέος είναι ίσος με το διαιρέτη β. Αν Δ=0 γ. Αν δ=1 α. Αφού Δ=δ, είναι π=1 και υ=0 β. Αν Δ=0, τότε π=0 και υ=0. γ. Αν δ=1, τότε Δ=π και υ=0. 4. Τι ονομάζουμε πολλαπλάσιο ενός φυσικού αριθμού και τι είναι το ΕΚΠ και ο ΜΚΔ; Πολλαπλάσιο ενός φυσικού αριθμού α, είναι κάθε αριθμός που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του α με οποιονδήποτε φυσικό αριθμό, για παράδειγμα: 0,2,3, 4,...,20,.... Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών, είναι το μικρότερο από τα κοινά τους πολλαπλάσια. Μέγιστος κοινός διαιρέτης δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών, είναι ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες των αριθμών. 5. Ποιος αριθμός λέγεται πρώτος και ποιος σύνθετος; Πότε δύο αριθμοί λέγονται πρώτοι μεταξύ τους; Να γράψετε όλους τους πρώτους αριθμούς ανάμεσα στο 40 και το 50, καθώς και τρεις αριθμούς που να είναι πρώτοι με το 36. Πρώτος ονομάζεται ένας αριθμός ο οποίος διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα. Ο αριθμός 1 εξαιρείται, δηλαδή δεν είναι πρώτος. Σύνθετος είναι ένας αριθμός που δεν είναι πρώτος, δηλαδή έχει εκτός από τον εαυτό του και τη μονάδα και ένα τουλάχιστον διαιρέτη ακόμα. Δύο αριθμοί που έχουν ΜΚΔ =1 είναι πρώτοι μεταξύ τους. Οι πρώτοι αριθμοί μεταξύ 40 και 50 είναι οι : 41, 43 και 47. Ο αριθμός 36, είναι πρώτος με καθένα από τους : 5, 7, 11, 13, 17,19, 23, 29, 35. Βασίλης Μπακούρος 1

2 6. Να γράψετε τα κριτήρια διαιρετότητας των φυσικών αριθμών. Με το 2: Ο αριθμός πρέπει να έχει τελευταίο ψηφίο του κάποιον από τους 0,2,4,6,8. Με το 5: Ο αριθμός πρέπει να έχει τελευταίο ψηφίο του κάποιον από τους 0, 5. Με το 3: Το άθροισμα των ψηφίων του να είναι πολλαπλάσιο του 3. Με το 9: Το άθροισμα των ψηφίων του να είναι πολλαπλάσιο του 9. Με το 4: Πρέπει ο αριθμός που σχηματίζουν τα δύο τελευταία ψηφία του αριθμού, να είναι πολλαπλάσιο του 4 ή να είναι το 00. Με το 10, το 100 ή το 1000: Ο αριθμός πρέπει να τελειώνει σε 0, 00 ή 000 αντίστοιχα. Με το 25: Ο αριθμός τελειώνει σε 25, 50 ή Να γράψετε τις ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού φυσικών αριθμών. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 1. α+0=α (το 0 είναι το ουδέτερο στοιχείο)- α (το 1 είναι το ουδέτερο στοιχείο) 2. α+β=β+α - (αντιμεταθετική ιδιότητα) - 3. α+(β+γ)=(α+β)+γ - (προσεταιριστική ιδιότητα) - 4., (επιμεριστική ιδιότητα) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι είναι κλάσμα; Πότε ένα κλάσμα λέγεται ανάγωγο; Ποια κλάσματα λέγονται ισοδύναμα; Να γράψετε ένα παράδειγμα. Κλάσμα είναι κάθε παράσταση της μορφής, ό, ί ί 0. Το κλάσμα, είναι ανάγωγο, αν οι κ και ν είναι πρώτοι μεταξύ τους. Ισοδύναμα λέγονται τα κλάσματα με ίση αξία, δηλαδή τα ίσα κλάσματα, πχ: Τι είναι μεικτό κλάσμα, τι είναι σύνθετο κλάσμα, πότε δύο κλάσματα είναι αντίστροφα; Μεικτό είναι το κλάσμα που αποτελείται από έναν ακέραιο και ένα κλάσμα μικρότερο της μονάδας, για 1 7 παράδειγμα: 2. Σύνθετο είναι ένα κλάσμα της μορφής: 3 3 Αντίστροφα είναι τα κλάσματα, ό ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. Πότε ένα ζεύγος αριθμών καλείται διατεταγμένο; Τι είναι οι συντεταγμένες ενός σημείου και πως ονομάζεται η κάθε μία; Διατεταγμένο καλείται ένα ζεύγος όταν μεταξύ των στοιχείων του έχει οριστεί ποιο θα προηγείται. Συντεταγμένες ενός σημείου είναι το διατεταγμένο ζεύγος της μορφής (χ, ψ) όπου το χ είναι η τετμημένη του σημείου (δηλαδή ο αριθμός που βρίσκουμε στον οριζόντιο άξονα αν φέρουμε από το σημείο την κάθετη Βασίλης Μπακούρος 2

3 προς αυτόν), και το ψ η τεταγμένη του (δηλαδή ο αριθμός που βρίσκουμε στον κατακόρυφο άξονα, αν φέρουμε την κάθετη από το σημείο προς αυτόν. 2. Τι είναι λόγος δύο αριθμών; Τι είναι αναλογία; Τι ονομάζουμε κλίμακα; Λόγος είναι το πηλίκο δύο αριθμών. Αναλογία είναι η ισότητα δύο λόγων. Κλίμακα ονομάζουμε το λόγο της απόστασης δύο σημείων σε μια εικόνα ή ένα χάρτη προς την πραγματική τους απόσταση, εφόσον και οι δύο αποστάσεις είναι μετρημένες με την ίδια μονάδα. 3. Πότε δύο μεγέθη λέγονται ανάλογα; Τι είναι ο συντελεστής αναλογίας; Τι μορφή έχει η γραφική παράσταση δύο ανάλογων μεγεθών; Δύο μεγέθη λέγονται ανάλογα, όταν μεταβάλλονται με τρόπο ώστε όταν οι τιμές του ενός μεγέθους πολλαπλασιάζονται με κάποιον αριθμό, οι αντίστοιχες τιμές του άλλου μεγέθους, να πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό. Αν δύο ποσά είναι ανάλογα, τότε ο λόγος y x δύο αντίστοιχων τιμών τους είναι σταθερός, συμβολίζεται με α και λέγεται συντελεστής αναλογίας τους. Η γραφική παράσταση δύο αναλόγων μεγεθών, είναι μια ημιευθεία με αρχή το σημείο (0,0) των αξόνων. 4. Πότε δύο μεγέθη λέγονται αντιστρόφως ανάλογα; Με ποια σχέση συνδέονται τότε οι τιμές τους; Πως λέγεται η καμπύλη που παριστάνει δύο τέτοια μεγέθη γραφικά; Δύο μεγέθη λέγονται αντιστρόφως ανάλογα, όταν μεταβάλλονται με τρόπο ώστε καθώς οι τιμές του ενός πολλαπλασιάζονται με κάποιον αριθμό, οι αντίστοιχες τιμές του άλλου μεγέθους να διαιρούνται με τον ίδιο αριθμό. Στην περίπτωση που δύο μεγέθη χ και ψ είναι αντιστρόφως ανάλογα, το γινόμενο α των αντίστοιχων τιμών τους είναι σταθερό, δηλαδή χψ=α. Η γραφική παράσταση δύο τέτοιων μεγεθών είναι μια καμπύλη η οποία καλείται υπερβολή. 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται ομόσημοι και ποιοι ετερόσημοι; Τι ονομάζουμε απόλυτη τιμή ενός αριθμού; Ομόσημοι: Οι αριθμοί που έχουν το ίδιο πρόσημο. Ετερόσημοι: Οι αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο. Απόλυτη τιμή ενός αριθμού, ονομάζουμε την απόστασή του στον άξονα από το μηδέν. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού, είναι πάντα θετικός αριθμός με εξαίρεση το 0 =0. 2. Ποιοι είναι οι φυσικοί, ποιοι οι ακέραιοι και ποιοι οι ρητοί; Πως συμβολίζονται τα αντίστοιχα σύνολα; ί ί : 0,1,2,... έ ί: 0, 1, 2,... ί ί : Ό ό ύ ύ ά, ί ί 3. Να γράψετε τους κανόνες της πρόσθεσης ρητών αριθμών. Για να προσθέσω δύο ομόσημους αριθμούς, προσθέτω τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμα κρατάω το ίδιο πρόσημο με τους αριθμούς. Βασίλης Μπακούρος 3

4 Για να προσθέσω δύο ετερόσημους αριθμούς, αφαιρώ τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμα κρατάω το πρόσημο εκείνου που είχε τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή. 4.Να γράψετε τους κανόνες του πολλαπλασιασμού δύο ρητών αριθμών. Πολλαπλασιασμός (διαίρεση) ομόσημων: Πολ/ζουμε (ή διαιρούμε) τις απόλυτες τιμές τους και βάζουμε θετικό πρόσημο στο αποτέλεσμα. Πολλαπλασιασμός (διαίρεση) ετερόσημων: Πολ/ζουμε (ή διαιρούμε) τις απόλυτες τιμές τους και βάζουμε αρνητικό πρόσημο στο αποτέλεσμα. 5. Να γράψετε τις ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού ρητών αριθμών και να γράψετε τους ορισμούς για αντίθετους και αντίστροφους αριθμούς. Ιδιότητες πράξεων σε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό: ( ή) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ή) 0 1 ( έ ί ) 1 a ( a) 0 ( ί ) a 1 ( ί ό ) a Δεν επιτρέπεται η διαίρεση με το μηδέν, αλλά 0 0. Αντίθετοι: Δύο αριθμοί με άθροισμα 0 Αντίστροφοι: Δύο αριθμοί με γινόμενο 1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι βασικές έννοιες των παραγράφων 1.1 έως και 1.5 (Από τα παρακάτω μαθαίνουμε απέξω τους ορισμούς των εννοιών που έχουν υπογράμμιση) Σημείο: Αυτό που δεν έχει διαστάσεις. Τα σημεία παριστάνονται με κουκίδες και συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα του αλφάβητου. Ευθεία: Η γραμμή που μπορούμε να χαράξουμε με έναν κανόνα πάνω σε ένα επίπεδο. Η ευθεία δεν έχει αρχή και τέλος, αποτελείται από άπειρα σημεία τόσο πυκνά τοποθετημένα ώστε να μην έχει κενά και να μην μπορούμε να διακρίνουμε διαδοχικά σημεία και ονομάζεται με κάποιο μικρό γράμμα ((ε), (ζ)). Ημιευθεία : Αν πάνω σε μια ευθεία επιλέξουμε ένα σημείο, η ευθεία χωρίζεται σε δύο ημιευθείες με κοινή αρχή. Κάθε ημιευθεία έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Ονομάζεται με κεφαλαίο γράμμα που δηλώνει την αρχή και μικρό γράμμα που δηλώνει την κατεύθυνση. Ευθύγραμμο τμήμα : Το τμήμα μιας ευθείας ανάμεσα σε δύο σημεία μαζί με τα σημεία αυτά που ονομάζονται άκρα του ευθυγράμμου τμήματος. Το ευθύγραμμο τμήμα έχει και αυτό άπειρα σε πλήθος σημεία. Επίπεδο : Επιφάνεια με δύο διαστάσεις που εκτείνεται απεριόριστα και πάνω στην οποία μπορεί να ανήκουν όλα τα σημεία μιας ευθείας. Κάθε ευθεία που ανήκει σε ένα επίπεδο το χωρίζει σε δύο ημιεπίπεδα. Ένα επίπεδο παριστάνεται σαν πλάγιο παραλληλόγραμμο και συμβολίζεται με ένα κεφαλαίο γράμμα. Βασίλης Μπακούρος 4

5 Από δύο διαφορετικά σημεία διέρχεται μία και μόνο μία ευθεία. Ένα ευθύγραμμο τμήμα μπορεί να γράφεται και με διαφορετική σειρά στα άκρα, για παράδειγμα το τμήμα ΑΒ και το ΒΑ είναι ίδια. Οι δύο ημιευθείες που ορίζονται αν πάρουμε ένα σημείο πάνω σε μια ευθεία λέγονται αντικείμενες ημιευθείες. Από τρία μη συνευθειακά σημεία διέρχεται ένα μοναδικό επίπεδο. 1. Τι ονομάζουμε ορθή-οξεία-αμβλεία-ευθεία-μη κυρτή-μηδενική-πλήρη γωνία; Να κατασκευάσετε αντίστοιχο σχήμα για κάθε περίπτωση. Ορθή λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο ισούται με 90 ο. Οξεία λέγεται κάθε γωνία της οποίας το μέτρο είναι μικρότερο από 90 ο. Αμβλεία λέγεται κάθε γωνία της οποίας το μέτρο είναι μεγαλύτερο από 90 ο. Ευθεία λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο ισούται με 180 ο. Μη κυρτή λέγεται κάθε γωνία της οποίας το μέτρο είναι μεγαλύτερο από 180 ο και μικρότερο από 360 ο. Μηδενική λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο ισούται με 0 ο. Πλήρης λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο ισούται με 360 ο. 2. Ποιες γωνίες ονομάζονται εφεξής και ποιες διαδοχικές; Εφεξής ονομάζονται δύο γωνίες οι οποίες έχουν κοινή κορυφή, μία κοινή πλευρά και κανένα άλλο κοινό σημείο. Διαδοχικές ονομάζονται τρεις ή περισσότερες γωνίες, αν κάθε μία από αυτές είναι εφεξής με μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες γωνίες. Βασίλης Μπακούρος 5

6 (Εφεξής: χαψ, ψαζ) (Διαδοχικές οι γωνίες: χαψ, ψαζ, ζαλ ) 3. Ποιες γωνίες ονομάζονται συμπληρωματικές, ποιες παραπληρωματικές και ποιες κατακορυφήν; Συμπληρωματικές ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 90 ο. Παραπληρωματικές ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 180 ο. Κατακορυφήν ονομάζονται δύο γωνίες οι οποίες έχουν κοινή κορυφή και οι πλευρές τους είναι αντικείμενες ημιευθείες. 4. Ποιες ευθείες λέγονται παράλληλες και ποιες τεμνόμενες; Πότε δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι παράλληλα; Δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο όσο και αν προεκταθούν, λέγονται παράλληλες. Δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου οι οποίες έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, λέγονται τεμνόμενες. Δύο ευθύγραμμα τμήματα λέγονται παράλληλα, όταν βρίσκονται πάνω σε παράλληλες ευθείες. 5. Τι ονομάζουμε απόσταση ενός σημείου από μια ευθεία και τι απόσταση δύο παράλληλων ευθειών; Απόσταση ενός σημείου από μια ευθεία, ονομάζουμε το μήκος του κάθετου ευθυγράμμου τμήματος από το σημείο προς την ευθεία. Απόσταση δύο παράλληλων ευθειών ονομάζουμε το μήκος οποιουδήποτε τμήματος που είναι κάθετο στις δύο παράλληλες ευθείες και έχει τα άκρα του πάνω σε αυτές. 6. Τι είναι κύκλος; Τι ονομάζουμε ακτίνα του κύκλου; Να φτιάξετε ένα κύκλο και να χαράξετε πάνω του μια χορδή και μια διάμετρο του. Κύκλος λέγεται το σύνολο των σημείων του επιπέδου τα οποία απέχουν την ίδια απόσταση (η οποία ονομάζεται ακτίνα) από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου το οποίο ονομάζεται κέντρο του κύκλου, ενώ ακτίνα του κύκλου ονομάζεται η απόσταση αυτή. 7. Τι ονομάζουμε χορδή, τι ονομάζουμε διάμετρο και τι τόξο ενός κύκλου; Χορδή είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου. Διάμετρος είναι η χορδή η οποία περνά από το κέντρο του κύκλου. Δύο σημεία Α και Β του κύκλου, τον χωρίζουν σε δύο μέρη, που το καθένα από αυτά λέγεται τόξο. 8. Ποιες είναι οι σχετικές θέσεις μιας ευθείας και ενός κύκλου που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο; Μπορεί η ευθεία να είναι τέμνουσα, δηλαδή να έχει δύο κοινά σημεία με τον κύκλο και να απέχει από το κέντρο του απόσταση μικρότερη από την ακτίνα. Μπορεί η ευθεία να είναι εφαπτόμενη, δηλαδή να έχει ένα ακριβώς κοινό σημείο με τον κύκλο και να απέχει από το κέντρο του απόσταση ίση με την ακτίνα του. Μπορεί η ευθεία να είναι εξωτερική του κύκλου, δηλαδή να μην έχει κανένα κοινό σημείο με αυτόν και να απέχει από το κέντρο του απόσταση μεγαλύτερη από την ακτίνα του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Βασίλης Μπακούρος 6

7 1. Τι ονομάζουμε άξονα συμμετρίας ενός σχήματος; Σε ποια περίπτωση ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας; Άξονας συμμετρίας ενός σχήματος, ονομάζεται η ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο μέρη, τα οποία συμπίπτουν όταν το σχήμα διπλωθεί κατά μήκος της ευθείας. Σε αυτή την περίπτωση, λέμε ότι το σχήμα έχει άξονα συμμετρίας. 2. Τι ονομάζουμε μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου σχήματος; Ποια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα που έχουν όλα τα σημεία της μεσοκαθέτου ενός σχήματος; Ισχύει το αντίστροφό του; Μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου σχήματος λέγεται η ευθεία που είναι κάθετη στο μέσον του ευθυγράμμου τμήματος. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος, ισαπέχει από τα άκρα του και αντίστροφα: Κάθε σημείο το οποίο ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος, ανήκει στη μεσοκάθετο του. 3. Τι ονομάζουμε κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος; Σε ποια περίπτωση ένα σχήμα έχει κέντρο συμμετρίας; Κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος ονομάζεται ένα σημείο Ο, γύρω από το οποίο αν περιστραφεί το σχήμα κατά 180 ο, συμπίπτει με το αρχικό. Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο σημείο, λέμε ότι είναι το κέντρο συμμετρίας του σχήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 1. Ποια είδη τριγώνων γνωρίζετε με κριτήριο α)τις γωνίες του και β) Τις πλευρές του. Με βάση τις γωνίες του ένα τρίγωνο μπορεί να χαρακτηρισθεί ορθογώνιο (έχει μια ορθή και δύο οξείες γωνίες), αμβλυγώνιο (έχει μία αμβλεία και δύο οξείες γωνίες) ή οξυγώνιο (τρεις οξείες γωνίες). Με βάση το μήκος των πλευρών του ένα τρίγωνο μπορεί να είναι ισόπλευρο (οι τρεις πλευρές του ίσες μεταξύ τους), ισοσκελές (δύο πλευρές του ίσες μεταξύ τους) ή σκαληνό (τρεις άνισες πλευρές). 2. Τι ονομάζουμε διάμεσο ενός τριγώνου; Πόσες διαμέσους μπορούμε να φέρουμε σε ένα τρίγωνο; Διάμεσος ενός τριγώνου, ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει την κορυφή ενός τριγώνου με το μέσο της απέναντι πλευράς του. Σε κάθε τρίγωνο, υπάρχουν τρεις διάμεσοι. 3. Τι ονομάζουμε ύψος ενός τριγώνου; Πόσα ύψη μπορούμε να φέρουμε σε ένα τρίγωνο; Ύψος ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από μια κορυφή του τριγώνου κάθετο στην ευθεία της απέναντι πλευράς. Σε ένα οξυγώνιο ή αμβλυγώνιο τρίγωνο μπορούμε να φέρουμε τρία ύψη, σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο όμως, φέρνουμε μόνο ένα ύψος από την κορυφή της ορθής γωνίας προς την υποτείνουσα, αφού τα άλλα δύο ύψη συμπίπτουν με τις πλευρές του τριγώνου. 4. Τι ονομάζουμε διχοτόμο ενός τριγώνου; Πόσες διχοτόμους μπορούμε να φέρουμε σε ένα τρίγωνο; Διχοτόμος μιας γωνίας ενός τριγώνου, ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που βρίσκεται πάνω στη διχοτόμο της γωνίας, ξεκινά από την κορυφή του τριγώνου και καταλήγει στην απέναντι πλευρά του. Σε κάθε τρίγωνο, υπάρχουν τρεις ακριβώς διχοτόμοι. 5. Να αναφέρετε όσες ιδιότητες ενός ισοσκελούς τριγώνου γνωρίζετε. Ισοσκελές είναι το τρίγωνο που έχει δύο πλευρές του ίσες μεταξύ τους. α. Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο, οι γωνίες οι προσκείμενες στη βάση γωνίες του είναι ίσες μεταξύ τους. Βασίλης Μπακούρος 7

8 β. Η ευθεία της διαμέσου που περνά από την κορυφή των ίσων πλευρών είναι άξονας συμμετρίας του τριγώνου. γ. Η διάμεσος που φέρνουμε από την κορυφή των ίσων πλευρών προς τη βάση του τριγώνου είναι ταυτόχρονα ύψος και διχοτόμος του τριγώνου. 6. Να αναφέρετε όσες ιδιότητες του ισοπλεύρου τριγώνου γνωρίζετε. α. Όλες οι πλευρές του είναι ίσες μεταξύ τους και όλες οι γωνίες του είναι ίσες μεταξύ τους (60 ο κάθε μία). β. Κάθε διάμεσός του είναι ύψος και διχοτόμος. γ. Οι ευθείες των διαμέσων είναι άξονες συμμετρίας του ισοπλεύρου τριγώνου. Προσοχή: Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα 7,8,9,10 και 11 πρέπει να συνοδεύονται από σχήμα όπου θα ονομάζουμε τις κορυφές του τετραπλεύρου και θα γράφουμε όλες τις ισότητες που αφορούν γωνίες και πλευρές των τετραπλεύρων οι οποίες απορρέουν από τις ιδιότητες. 7. Τι ονομάζουμε παραλληλόγραμμο; Ποιες ιδιότητες έχει; Παραλληλόγραμμο ονομάζουμε το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες. Ιδιότητες: Το κέντρο του παραλληλογράμμου (σημείο τομής των διαγωνίων του) είναι κέντρο συμμετρίας του. Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες, οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες και οι διαγώνιοί του διχοτομούνται δηλαδή η μία τέμνει την άλλη στο μέσον της. (Οι γωνίες Α=Γ και Β=Δ, ΑΒ=ΓΔ και ΒΓ=ΑΔ, αν Ο το σημείο τομής των διαγωνίων ισχύουν ΑΟ=ΟΓ και ΒΟ=ΟΔ) 8. Τι ονομάζουμε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο; Ποιες ιδιότητες έχει; Το παραλληλόγραμμο που έχει τις γωνίες του ορθές ονομάζεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Έχει όλες τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου (ερώτηση 7) και επιπλέον: Οι μεσοκάθετοι των πλευρών του είναι άξονες συμμετρίας του και οι διαγώνιές του είναι ίσες. 9. Τι ονομάζουμε ρόμβο; Ποιες ιδιότητες έχει; Το παραλληλόγραμμο που έχει όλες του τις πλευρές ίσες μεταξύ τους λέγεται ρόμβος. Έχει όλες τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου (ερώτηση 7) και επιπλέον: Οι διαγώνιές του είναι άξονες συμμετρίας του ενώ οι διαγώνιές του τέμνονται κάθετα και είναι διχοτόμοι των γωνιών του ρόμβου. 10. Τι είναι τετράγωνο; Ποιες ιδιότητες έχει; Τετράγωνο ονομάζουμε το τετράπλευρο που είναι ταυτόχρονα ορθογώνιο και ρόμβος. Έχει, προφανώς, όλες τις ιδιότητες που αναφέρυηκαν παραπάνω για ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ρόμβο. 11. Τι ονομάζουμε ισοσκελές τραπέζιο; Ποιες ιδιότητες έχει; Τραπέζιο είναι το τετράπλευρο που έχει τις δύο απέναντι πλευρές του παράλληλες (βάσεις). Αν, επιπλέον, έχει και τις δύο μη παράλληλες πλευρές του ίσες, λέγεται ισοσκελές. Σε ένα ισοσκελές τραπέζιο, η μεσοκάθετος των βάσεων είναι άξονας συμμετρίας του, ενώ οι γωνίες που πρόσκεινται σε κάθε βάση του είναι ίσες, όπως επίσης ίσες είναι και οι διαγώνιές του. Βασίλης Μπακούρος 8

9 Βασίλης Μπακούρος 9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200 2. Να υπολογισθούν οι τιμές των παραστάσεων Α = (4 2 3 2 ) : 7 + (6,4 5) 20 4 1 3 2 Β = 15 1 : 1 1 2 4 5. και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα