L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli"

Transcript

1 LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts. daĝa LLU Tehniskās fakultātes studentiem profesionālā bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības enerăētika Jelgava, 007

2 S a t u r s Ievads...4. Elektriskā ėēde Struktūra un enerăijas pārneses procesi Pamatlikumi Darba režīmi...9. Elektriskās strāvas siltuma iedarbība..... Siltuma procesi elektroiekārtās..... Izolācijas materiālu siltumizturība Elektriskajiem vadiem ilgstoši pieĝaujamais strāvas stiprums Iekārtas elektriskās strāvas siltuma darbības izmantošanai Kūstošie drošinātāji Termoreleji Elektriskie gaismas avoti Elektriskie siltumenerăijas avoti Elektriskās strāvas ėīmiskā iedarbība Elektriskās strāvas magnētiskā iedarbība Magnētiskā lauka pamatjēdzieni Magnētiskie materiāli, magnētiskā ėēde Elektriskās strāvas magnētiskais lauks Elektriskās strāvas mehāniskā iedarbība Elektromagnētiskā spēka parādība Elektromagnēti Elektromagnētiskā indukcija Sinusoidāla maiħstrāva Raksturlielumi Elektrisko lielumu grafiska attēlošana Elektriskā pretestība maiħstrāvas ėēdē MaiĦstrāvas jaudas jēdziens Trīsfāzu maiħstrāva Trīsfāzu elektrisko ėēžu pamatjēdzieni Zvaigznes un trīsstūra slēgumi Rotējošs magnētiskais lauks trīsfāzu iekārtās...40

3 9. Teorētiskā ievirze lietišėās elektrotehnikas praktikumam Elektrodrošība Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu Elektrobīstamas situācijas Elektroaizsardzības pasākumi A,B,C elektrodrošības kvalifikācijas grupu jēdziens Neatliekamā palīdzība cietušajiem elektronegadījumos Elektroiekārtu pieslēgšana elektriskajam tīklam Elektrisko lielumu mērīšana vienfāzu maiħstrāvas ėēdē Zvaigznes un trīsstūra slēguma pētīšana Transformatora pētīšana Asinhronais motors un tā izmantošana Līdzstrāvas mašīnu darbības īpatnības Lietišėās elektrotehnikas praktikuma darbu tematika un uzdevumi Elektrisko lielumu mērīšana vienfāzu maiħstrāvas ėēdē Zvaigznes un trīsstūra slēgumu pētīšana Transformatora pētīšana Asinhronais motors un tā izmantošana Līdzstrāvas mašīnu darbības īpatnības Atbildes elektrodrošības kontroltestam Terminu skaidrojums...79 Izmantotie informācijas avoti...8 3

4 I e v a d s Studiju priekšmets Lietišėā elektrotehnika aizsāk specializāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesionālā bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības enerăētika. Apzīmētājs lietišėā norāda uz šī priekšmeta studiju praktisko ievirzi, bet norāde lekciju konspekta nosaukumā -. daĝa norobežo elektrotehnikas jautājumu apskatu no elektronikas un automātikas elementu plašā pielietojuma skaidrojuma visdažādākajās elektroiekārtās. Lietišėās elektrotehnikas kursa uzdevums ir palīdzēt pirmā kursa studentiem sagatavoties profilējošo elektroenerăētiskā cikla priekšmetu studijām, ievērojot specifiku, kas saistīta ar elektroiekārtu izmantošanu. Šajā nolūkā: jāprecizē un jāsistematizē elektrotehnisko pamatjēdzienu izpratne un tai atbilstošās terminoloăijas izmantošana; tālāk jāattīsta prasmes - elektromagnētisko procesu analītiska un grafiska apraksta izpratnē un veidošanā, elektrisko ėēžu montāžā un ėēdēm atbilstošo elektrisko shēmu saderības pārbaudē, elektroiekārtu ekonomiski racionālā un tehniskajiem noteikumiem atbilstošā ekspluatācijā un ar ekspluatāciju saistīto mērījumu īstenošanā. Darbā ar elektroiekārtām īpaši aktuāli ir elektrodrošības jautājumi, tāpēc prasme prognozēt elektriskos procesus orientējoši aprēėināt un pirms elektriskās ėēdes noslēgšanas (sprieguma pieslēgšanas) noteikt izmantojamo elektroiekārtu iespējamo darba režīmu jau šajā ievadkursā jācenšas attīstīt līdz iemaħu līmenim. Līdzīgi jāveido attieksme un jāizkopj paradums vienmēr un visur rīkoties saskaħā ar elektrodrošības noteikumu prasībām. Studijām lietišėajā elektrotehnikā jāpadziĝina un jāpaplašina vidējās izglītības mācību iestādēs gūtās zināšanas īpaši matemātikas, fizikas, rasēšanas un ėīmijas mācību priekšmetos. Enerăijas pārneses procesi elektriskajās ėēdēs un ar tiem saistītās blakus parādības guvušas plašu pielietojumu visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs un tehnoloăijās. Lietišėās elektrotehnikas kursam jāuzsāk veidot studentu profesionāls skatījums uz šiem procesiem.. nodaĝā apskatīta elektriskā ėēde, tās raksturlielumi, pamatlikumi un darba režīmi. Otrā līdz sestajai nodaĝai skaidroti kustīgu elektrisko lādiħu, t.i., elektriskās strāvas sekundārās iedarbības principi un izmantošanas iespējas. Septītā un astotā nodaĝa veltīta vienfāzu un trīsfāzu elektriskajām ėēdēm, to raksturlielumiem, analītiskiem un grafiskiem elektrisko procesu aprakstiem tajās. Devītā nodaĝa dod teorētiskās pamatzināšanas lietišėās elektrotehnikas praktikumalaboratorijas darbu satura izpratnei. Tajā īpaša vieta ierādīta elektrodrošības jautājumiem, strādājot ar elektroiekārtām, t.sk., elektriskās strāvas iedarbībai uz cilvēka organismu un neatliekamai palīdzībai elektronegadījumos cietušajiem. Desmitā nodaĝā doti lietišėās elektrotehnikas praktikuma darbu temati, uzdevumi un ieteicamie informācijas avoti, gatavojoties to izpildei. Tabulās izvietotā informācija un ar * apzīmētie attēli aizgūti no uzrādītiem izmantotās informācija avotiem. Attēlu tehnisko noformēšanu veica 006./7.st.g. enerăētikas specialitātes vairāki. kursa studenti. Paldies viħiem! Lekciju konspekts neaptver visu studiju materiāla saturu lietišėās elektrotehnikas programmas paredzētajā apjomā un dziĝumā. Tas izmantojams kā ievirze nopietnām studijām un palīgs gatavojoties laboratorijas praktikuma darbiem. Desmitā nodaĝā doti šo darbu precīzi formulēti uzdevumi un darba kārtība. Bet iepriekšējās nodaĝās atrodamas nepieciešamās elektriskās shēmas, kuras, gatavojoties uzdevumu praktiskai izpildei, studentiem pašrocīgi jāsagatavo individuālajās darba lapās. Tajās jāturpina mērījumu pieraksti, tiem sekojošie aprēėini un praktikuma darba uzdevumiem atbilstošā grafiskā analīze. Praktikuma darba lapas jāveido kā loăisks inženiertehnisks dokuments, kas Ĝauj ne tikai izsekot kā iegūts rezultāts, bet arī atkārtot jebkuru mērījumu. 4

5 . ELEKTRISKĀ ĖĒDE Jēdziens, struktūra, enerăijas pārnes process, raksturlielumi, pamatlikumi, darba režīmi Par elektrisko ėēdi sauc savstarpēji savienotu, noteiktā kārtībā saslēgtu elektroiekārtu kopumu. Lai elektriskajā ėēdē noritētu elektriskie procesi, jāizpildās diviem nosacījumiem: elektriskajai ėēdei jābūt noslēgtai un vismaz vienai no elektroiekārtām jāăenerē elektroenerăija. Līdz šim nav atklāti paħēmieni kā saimnieciski nozīmīgos apjomos uzkrāt elektroenerăiju, tāpēc tā jāsaražo tieši tik daudz, cik dotajā laika momentā nepieciešams izmantošanai elektriskajā ėēdē ieslēgto elektroiekārtu darbināšanai... Struktūra un enerăijas pārneses process Atbilstoši elektrotehnikas definīcijai, pašā vienkāršākajā un arī vispārīgākajā gadījumā elektrisko ėēdi veido trīs elementi: elektroenerăijas avots, patērētājs un transportēšanas, pārvadīšanas iekārta elektrolīnija, elektriskais tīkls. Vienkāršotos elektrisko procesu skaidrojumos pieħem, ka elektriskās ėēdes elementi ir ideāli, t.i., tie darbojas bez zudumiem. Lai atvieglotu elektrisko ėēžu aprakstīšanu un analīzi, jebkuru elektrisko ėēdi ar grafisku apzīmējumu palīdzību var attēlot ar zīmējumu nosacītu reālas elektriskās ėēdes attēlu jeb elektrisko shēmu (. att.). Elektroenerăijas avotu apzīmē ar - Elektroenerăijas patērētāju ar - Elektrisko līniju, elektrisko tīklu ar lauztu līniju E I U Neelektriska enerăija, jauda + + Elektriska enerăija, jauda R,r g Neelektriska enerăija, jauda E > U E < U. attēls. Vienkāršākajai elektriskajai ėēdei atbilstošā elektriskā shēma, tās raksturlielumi un enerăijas pārveidošanas procesi. E elektrodzinējspēks,v; U spriegums, V; I strāva, A; R,r pretestība, Ω; g vadāmība, S; Ω mm m ρ īpatnējā pretestība, Ωm jeb ; γ īpatnējā vadāmība, jeb ; m Ωm Ωmm Katra elektriskās ėēdes daĝa var būt vienkāršāka vai sarežăītāka, sastāvēt no vienas vai vairākām elektroiekārtām, kuras savukārt var savstarpēji savienot, saslēgt dažādos slēgumos. Strukturāli vienkāršākos virknes un paralēlos slēgumus iegūst (skat.. att.), atsevišėos ėēdes elementus slēdzot vienu otram galā ( ) vai vienu otram blakus ( ). Tos kombinējot, veidojas jauktais slēgums ( 3 ). Plašu pielietojumu ir ieguvis elektriskā tiltiħa 5

6 slēgums ( 4 ). Bet trīsfāzu elektriskajās ėēdēs izplatīti ir zvaigznes ( 5 ) un trīsstūra ( 6 ) slēgumi. Elektriskās ėēdes elementu savstarpējās savienošanas iespējas ir Ĝoti plašas attēls. Elektrisko shēmu elementu savstarpējie savienojumi slēgumi. Lai sarežăītu slēgumu elektriskās ėēdes un tām atbilstošās elektriskās shēmas būtu vienkāršāk aprakstīt un analizēt, raksturīgiem slēgumiem, t.s., elektrisko ėēžu ăeometriskajiem elementiem ir doti speciāli nosaukumi: zars - ėēdes daĝa bez nozarojumiem jeb virknes slēgums; mezgls - kontūrs - trīs vai vairāk zaru savienojums; jebkura noslēgta elektriska ėēde ar vai bez diagonālēm. Pievadod elektroenerăijas avotam neelektrisku enerăiju, tajā izjauc elektrisko līdzsvaru- rada elektrisko potenciālu starpība. Elektrisko potenciālu, ko nosaka pozitīvo lādiħu pārpalikums, pieħemts uzskatīt par augstāku, lielāku un tā apzīmēšanai lieto pluss zīmi +. Pozitīvo lādiħu iztrūkumu, t.i., negatīvo lādiħu pārpalikumu jeb zemāku potenciālu apzīmē ar mīnuss zīmi -. Neelektriskai enerăijai pārveidojoties elektriskajā, starp punktiem ar atšėirīgu potenciālu veidojas elektriskais lauks. Šī pārveidošanas darba mērs, vienlaicīgi arī nozīmīgs elektroenerăijas avota raksturlielums ir elektrodzinējspēks E, ko mēra voltos -V. Šajā gadījumā neelektrisku spēku padarītu darbu elektriskā lauka ăenerēšanu raksturo ar elektrisku lielumu, t.i., elektrodzinējspēku un mēra ar elektriskām metodēm. Elektriskā laukā darbojas elektriskie spēki, kas pozitīvus lādiħus pārvieto no augstāka potenciāla uz zemāku, t.i., no + uz -. Šādu orientētu lādiħu kustību sauc par elektrisko strāvu - I. Strāvas stiprumu mēra ampēros ( A ).Strāvas virzienu, kas atbilst pozitīvo lādiħu kustības virzienam elektriskā laukā, nereti sauc arī par strāvas tehnisko virzienu. Elektrotehnikas likumu formulējumos ievērots šis virziens. Elektriskā līnija, elektriskais tīkls nodrošina elektroenerăijas pārvadīšanu no enerăijas avota uz tās patērēšanas vietu. Ja elektriskā līnija darbojas ideāli un bez zudumiem visu enerăiju novada līdz patērētājam, tad patērētājam pievadītais spriegums ( U ) potenciālu starpība ko mēra voltos ( V ), saglabājas tāds pats kā līnijas sākumā. Patērētājā, izmantojot elektrisko enerăiju, pozitīvie lādiħi pārvietojas elektrisko spēku ietekmē un, potenciālam samazinoties, elektriskā enerăija pāriet citos enerăijas veidos. Ja enerăijas avots uz neelektriskas enerăijas rēėina potenciālu starpību neatjauno, lādiħu sadalījums elektriskajā ėēdē izlīdzinās, atjaunojas elektriskais līdzsvars un elektroenerăētiskais process ėēdē norimst. Nemainīga procesa uzturēšanai avotam jāsaražo tieši tik daudz elektroenerăijas, cik katrā laika vienībā patērē patērētājs. Šī procesa intensitāti jeb strāvas stiprumu elektriskajā ėēdē nosaka ne tikai E un U, bet arī patērētāja elektriskā pretestība ( R ), ko mēra omos ( Ω ). Reālās ėēdēs elektriskā pretestība piemīt arī enerăijas avotiem. To nereti sauc par avota iekšējo elektrisko pretestību un apzīmē ar r vai r iekš. Tā uzsver, ka šajā ėēdes 6

7 daĝā enerăētiskie procesi būtiski atšėiras no procesiem pārējā, t.s., ārējā daĝā- ārējā pretestībā. Dažkārt elektriskās pretestības jēdziena vietā izdevīgāk ir izmantot apgriezto - elektriskās vadāmības jēdzienu ( g ), ko mēra sīmensos ( S ). Tehniskos aprēėinos Ω mm neaizstājami ir arī īpatnējās pretestības ( ρ ), mērvienība Ωm jeb ; un īpatnējās m m vadāmības (γ), mērvienība jeb jēdzieni. Ωm Ωmm.. Pamatlikumi Elektrisko ėēžu raksturlielmus E, U, I, R savstarpēji saista likumi, kas apraksta elektriskos procesus elektriskajā ėēdē kopumā vai kādā tās daĝā. Šos likumus var pierakstīt, formulēt vairākos veidos: vārdiski, ar tabulās sakārtotām skaitĝu kopām, ar matemātiskām izteiksmēm formulām un arī grafiski, piem., ar funkciju grafikiem vai vektoru diagrammām. Katra teorētiska vai praktiska gadījuma analīzei izdevīgāka var izrādīties tā vai citi pieraksta forma. Inženierpraksē tomēr priekšroku dod likumu matemātiskajam un grafiskajam pierakstam. Elektrisko procesu aprakstam, analīzei katrā no trīs raksturīgajiem elektrisko ėēžu elementu savienojumiem jāizmanto savs pamatlikums: zariem - Oma likums; mezglu punktiem - Pirmais Kirhofa likums; kontūriem - Otrais Kirhofa likums. Visi šie likumi ir enerăijas nezūdamības likuma sekas. Oma likums Oma likuma analītisko ( matemātisko ) izteiksmi iegūst no. attēlā dotajām nevienādībām: E > U - elektriskā procesa virzību nosaka neelektriski spēki, iekārta strādā enerăijas avota, ăeneratora režīmā; E < U - elektriskā procesa virzību nosaka elektriskie spēki, iekārta strādā enerăijas patērētāja režīmā. / E šajā gadījumā ir patērētāja elektrodzinējspēks, kas darbojas spriegumam pretējā virzienā un kuru nereti sauc par pretelektrodzinēspēku, apzīmējot ar E pret vai E / Apvienojot abas nevienādības vienā izteiksmes iegūst: U = E ± I R, ( ) kur mīnuss zīme attiecas uz ăeneratora, pluss zīme uz patērētāja režīmu, t.i., Oma likums ăeneratoram: spriegums uz ăeneratora spailē ir mazāks par elektrodzinējspēku iekšējā sprieguma krituma dēĝ; Oma likums patērētājam: patērētājam pievadītais spriegums kompensē gan patērētāja elektrodzinējspēku gan sprieguma kritumu patērētājā. Ne visos elektroenerăijas patērētājos darbības laikā ăenerējas E pret Ja E = 0,. U = I R ( ) Pirmais Kirhofa likums: jebkurā mezglu punktā ieplūstošo strāvu summa ir vienāda ar no šī mezgla punkta izplūstošo strāvu summu, jeb strāvu algebriskā summa jebkurā mezglu punktā vienāda ar nulli n I = 0 ( 3 ) m 7

8 kur n mezglu punktā saslēgto zaru skaits; I m m ta strāva n zaros Pirms vienādojuma sastādīšanas jānosaka, kuras strāvas mezgla punktā ieplūstošās vai no tā izplūstošās pieħem par pozitīvām, kuras par negatīvām. Otrais Kirhofa likums: jebkurā kontūrā elektrodzinējspēku algebriskā summa ir vienāda spriegumu algebriskai summai; Praktiskām vajadzībām, pieĝaujot tuvinājumu un ievērojot Oma likumu, spriegumu summu daudzos gadījumos var aizstāt ar sprieguma kritumu algebrisko summu, k Em = j U m = j I m Rm ( 4 ) kur k un j - kontūrā ieslēgto elementu skaits ar atbilstošo E vai U pazīmi. Pirms vienādojuma sastādīšanas brīvi jāpieħem, t.s., kontūra apiešanas pozitīvais virziens. Ja E un I virziens sakrīt ar to, atbilstošajam saskaitāmam vienādojumā ir pozitīva zīme, ja virzieni nesakrīt negatīva. Džoula likums apraksta elektriskās strāvas darbu ( A ), kas saistīts ar vadītāja iekšējās enerăijas, resp., temperatūras paaugstināšanu: elektriskās strāvas izdalītais siltums vadītājā ir proporcionāls strāvas stipruma ( I ) kvadrātam, vadītāja elektriskajai pretestībai ( R ) un strāvas plūšanas laikam ( t ) : A = I R t, J ( džouls ), ( 5 ) Lai uzsvērtu elektriskās strāvas siltuma darbību Džoula likuma izteiksmē darba simbolu A nereti aizstāj ar siltuma daudzuma simbolu Q Izmantojot formulu, Džoula likuma izteiksmi var pārveidot: A = Q = U t / R ( 6 ) Praksē siltuma daudzuma mērīšanai džoula vietā bieži izmanto kalorijas ( cal ). Abas mērvienības saista siltuma mehāniskais ekvivalents un darba termiskais ekvivalents : cal = 4,84 J un J = 0,39 cal; izmanto arī - kcal =,6 Wh (vatstundas ) un kwh = 860 kcal ( kilokalorijas ). Elektriskās strāvas darbs ( A ), ko tā veic līdzstrāvas ėēdes posmā, ir vienāds ar sprieguma, strāvas stipruma un strāvas plūšanas laika reizinājumu: A = U I t, V A s jeb J ( 7 ) Elektriskā jauda ( P ) ir elektrisko spēku darbs vai elektriskā enerăija laika vienībā, tā raksturo elektroenerăētiskā procesa intensitāti: P = A / t = U I, VA jeb W ( vats ) ( 8 ) Praksē izmanto arī kilovatus (kw) 0 3, megavatus (MW) - 0 6, gigavatus (GW) Dažreiz jaudu mēra zirgspēkos ( ZS ), pie kam kw =,36 ZS vai ZS = 0,735kW Elektriskā enerăija ( W ) ir elektrisko spēku darbaspēja. Tātad, cik daudz ir enerăija, tik lielu darba apjomu ar to var paveikt: W = A = U I t, * V A s, jeb Ws,t.i., J ( 9 ) 8

9 * [Šeit jāpievērš uzmanība zinātnē un tehnikā nereti sastopamai īpatnībai ar vienu un to pašu alfabēta burtu vai citu simbolu apzīmēt atšėirīgus jēdzienus. 9. formulā W = A izmantoti enerăijas un darba simboli, bet turpat, skaidrojot šo lielumu mērvienības, A apzīmē strāvas stipruma mērvienību ampēru, bet burtu W izmanto gan kā enerăijas simbolu, gan kā jaudas mērvienības vata apzīmējumu] Džouli (vatsekundes) ir Ĝoti maza, praktiskiem uzdevumiem mazpiemērota mērvienība. Vatus aizstājot ar kilovatiem ( 0 3 W) un sekundes ar stundām ( h = 3600 s),dabū praktiskiem mērījumiem piemērotāku mērvienību kilovatstundu (kwh): kwh = 3, J. Lielākiem enerăijas apjomiem izmanto arī MWh ( megavatstundas ) un GWh ( gigavatstundas )..3. Darba režīmi Priekšstatu par reāliem procesiem elektriskajā ėēdē var iegūt, zinot kādā darba režīmā ėēde strādā. Tāpēc jāzina tiem raksturīgās pazīmes un atbilstošā terminoloăija. Ja darba laikā elektriskās ėēdes raksturlielumi nemainās tā strādā stacionārā režīmā. Ikkatra elektriskā ėēde var strādāt bezgalīgi daudzos stacionāros darba režīmos atkarībā no avota elektrodzinējspēka un ėēdes elektriskās pretestības. Elektroenerăijas patērētāja elektrisko pretestību nereti sauc arī par slodzes pretestību vai izmanto terminu slodze. Ar to saprot gan konkrētu elektroiekārtu, kas strādā elektroenerăijas patērētāja režīmā gan vienu no šīs iekārtas galvenajām īpašībām - jaudu, kuru nosaka iekārtas elektriskā pretestība un tai pievadītais spriegums. Elektriskajai ėēdei pārejot no viena stacionārā darba režīma citā, notiek,t.s., pārejas process, kura laikā izmainās viena vai vairāku raksturlielumu skaitliskās vērtības. Šajā laikā elektriskā ėēde strādā pārejas režīmā. Pārejas režīma apzīmēšanai izmanto tomēr citu terminu pārejas process. Enerăētiskie procesi pārejas procesu laikā ir ievērojami sarežăītāki par procesiem stacionārajos darba režīmos. Elektrisko ėēžu pārejas procesu dažādība arī ir bezgalīga. Teorētiski un praktiski nozīmīgākajiem darba režīmiem ir doti speciāli nosaukumi: - tukšgaitas režīms ( E = U 0 ; I = 0 ; R = - elektriskā ėēde nav noslēgta ); - īsslēguma režīms ( E = 0 ; I = I max ; R = 0 - elektriskajā ėēdē ir īsslēgums ); - saskaħotais režīms ( P = P max ; R = r ārējā un iekšējā elektriskā pretestība vienādas; η = 0,5 ); - nominālais režīms (visizdevīgākais no tehniski ekonomiskā viedokĝa.) Nominālā režīma raksturlielumu skaitliskās vērtības sauc par nominālajām vērtībām. Tās uzrāda iekārtu pasēs un tehniskajā dokumentācijā. Aprakstot nominālo režīmu tekstā, nominālos lielumus apzīmē ar indeksu N -, piem., U N, P N, I N, n N un tml. Darbinot elektroiekārtas nominālajā režīmā, nodrošina tām garāko darba mūžu un mazākos ekspluatācijas izdevumus. Tehniski pareizi izmantot elektroiekārtu nozīmē darbināt to nominālajā režīmā! Tomēr tehnoloăiskās slodzes, kurās izmanto elektroenerăiju, iespējamas bezgalīgi daudzveidīgas, kamēr elektroiekārtas elektrotehniskā rūpniecība izgatavo tikai noteiktām jaudas vērtībām, atbilstoši, t.s., standartskalai. Tāpēc reāli, izmantojot elektroiekārtas, nominālais darba režīms iespējams tikai atsevišėos gadījumos. Elekrtroiekārtu ekspluatācijas personāla uzdevums ir darbināt elektroiekārtas režīmā, kas ir iespējami tuvs nominālajam, nekādā gadījumā nepārslogojot tās. Jebkura pārslodze paātrināti izmanto iekārtas tehnisko resursu un palielina ne tikai ekspluatācijas izdevumus, bet arī nopietnu iekārtas bojājumu risku. 9

10 Kontroluzdevums Precizēt jēdzienu izpratni un nostiprināt zināšanas par elektriskajām ėēdēm, tās rasksturlielumiem, pamatlikumiem un darba režīmiem var palīdzēt šāda uzdevuma risinājums: Izpētīt, t.i., aprēėināt, sakārtot tabulā, attēlot grafiski, atbilstoši graduētā koordinātu laukā, un īpaši norādīt dotās elektriskās ėēdes nozīmīgāko darba režīmu raksturīgākās pazīmes, ja slodze mainās bezgalīgā intervālā R = (... 0) Ω ;(skat. 3. att.). Izpētei pakĝaut: spriegumu - U, elektrisko jaudu - P el, neelektrisko jaudu - P neel = E I un lietderības koeficientu - η = P el /P neel kā funkcijas no strāvas - I, ja E = 60 V un r = Ω. Komentēt nominālā režīma iespējamo atrašanās vietu tabulā un grafiskajā attēlā. η, % P, U, kw V E r R I, A Nr. R, Ω I, A U, V P el, kw P neel, kw η Darba režīma nosaukums.. 4,0 3.,0 4.,0 5. 0,0 3. attēls. Aprēėinu tabulas un koordinātu laukuma sagataves elektriskās ėēdes darba režīmu analīzei un rezultātu pārbaudei. 0

11 . ELEKTRISKĀS STRĀVAS SILTUMA IEDARBĪBA /Siltuma procesi elektroiekārtās, izolācijas materiālu siltumizturība, elektrovadiem ilgstoši pieĝaujamā strāva, kūstošie drošinātāji, termoreleji, elektriskie gaismas un siltuma avoti/.. Siltuma procesi elektroiekārtās Kustīgu lādiħu elektriskās strāvas siltuma darbību apraksta Džoula likums ( 5. un 6. formula). Strāvas izdalītais siltums elektriskās ėēdes darba laikā paaugstina tās elementu temperatūru. Tāpēc elektriskajās ėēdēs vienlaikus ar elektriskajiem noris arī termiskie jeb siltuma apmaiħas procesi. Elektroiekārtas, sasilstot virs apkārtējās vides temperatūras, siltuma vadīšanas un starojuma veidā daĝu enerăijas atdod videi. Jo lielāka ir temperatūru starpība, t.s., virstemperatūra, jo intensīvāks ir siltuma apmaiħas process. Ja strāvas izdalītais un iekārtas atdotais siltuma daudzums ir vienādi, ja siltuma apmaiħā iestājas, t.s., dinamiskais līdzsvars, temperatūra nostabilizējas. Šo temperatūru sauc par darba temperatūru. Tā kā siltuma procesi ir daudz lēnāki inerciālāki par elektriskajiem procesiem, tad arī stacionāru darba režīmu, resp., nemainīgu darba temperatūru tajos sasniedz ievērojami lēnāk. Darba temperatūru nosaka vairāki faktori : no vienas puses - elektroiekārtas darba strāva un elektriskā pretestība, resp., jauda, bet no otras dzesēšanas apstākĝi. Tā kā elektroiekārtās izmantotiem materiāliem ir atšėirīga siltumizturība, tad darba temperatūra ir jāierobežo. Tā nedrīkst pārsniegt pret temperatūru jutīgākā materiāla izolācijas ilgstoši pieĝaujamo temperatūru... Izolācijas materiālu siltumizturība Strāvas siltuma darbības dēĝ darba laikā visi elektriskās ėēdes elementi,visas elektroiekārtas sasilst un, siltuma pārejas procesam beidzoties, sasniedz darba temperatūru. Strādājot nominālajā režīmā, arī elektroiekārtu darba temperatūra nostabilizējas,sasniedz nominālo vērtību, kas vienlaicīgi ir dotās iekārtas augstākā, ilgstoši pieĝaujamā temperatūra. Tā kā, salīdzinot ar citiem elektroiekārtu konstruktīvajiem materiāliem, izolācijas materiāli ir visjutīgākie pret temperatūras ietekmi, tad tieši izolācijas materiāla dielektriėa īpašības nosaka dotās elektroiekārtas ilgstoši pieĝaujamo temperatūru. Jo biežāk un ilgāk darba laikā izolācija pārkarst, jo ātrāk tā bojājas un straujāk saīsinās tās darba mūžs. To labi ilustrē skaitĝi par A klases izolācijas materiālu darba mūža garuma atkarību no darba temperatūras ( skat.. tabulu).. tabula. Izolācijas materiālu darba mūža garuma atkarību no darba temperatūras Slodzes strāva I N,5 I N,5 I N Ilgstoša temperatūra 00 0 C 50 0 C 00 0 C Izolācijas kalpošanas ilgums gadi,5 mēneši 3 h Elektroierīcēs izmantoto izolācijas materiālu klāsts ir Ĝoti plašs. Tos iedala pēc dažādām pazīmēm; pēc agregātstāvokĝa cieti, šėidri, gāzveidīga; pēc izcelsmes neorganiskie un organiskie, dabīgie un mākslīgie; pēc pielietojuma līdz 000 V un virs 000 V, zemām un augstām frekvencēm un tml.. Viena no praktiski nozīmīgākajām klasifikācijas sadaĝām ir iedalījums pēc siltumizturības. Atbilstoši lielākajai temperatūrai, kuru izolācijas materiāls ilgstoši iztur, būtiski nesamazinoties izolācijas īpašībām, materiālus iedala, t.s., siltumizturības klasēs, ko nosacīti apzīmē ar burtiem (skat.. tabulu).

12 . tabula Izolācijas materiālu siltumizturības klases Izolācijas materiālu apraksts Siltumizturības klase t max, o C Nepiesūcināti celulozes un zīda šėiedru materiāli Y 90 Organiskie materiāli: koksne, papīrs, kartons, fibra, kokvilnas un zīda šėiedra, kas piesūcināti ar eĝĝas vai A 05 tamlīdzīgām lakām vai iegremdēti šėidrā dielektriėī Plastmasas, ieskaitot getinaksu un tekstolitu; arī vadu emaljas izolācija E 0 Neorganiskie materiāli: vizla, stikla šėiedra, azbests kopā ar piesūcināšanas un saistošiem materiāliem B 30 Vizlas, stikla šėiedras un azbesta materiāli ar siltumizturīgākiem saistošiem un piesūcināšanas F 55 sastāviem Vizlas, stikla šėiedras un azbesta materiāli, kas piesūcināti un saistīti ar silīcijorganiskiem sveėiem H 80 Tīri neorganiski materiāli: vizla, porcelāns un citi keramiskie materiāli, stikls, kvarcs bez saistvielām vai ar neorganiskām saistvielām C virs 80 Elektroiekārtas dzesēšana apstākĝus nosaka apkārtējās vides temperatūra, vadu instalācijas veids, siltumu izstarojošo virsmu laukums, siltuma pārneses aăenta gaisa un citu gāzu vai šėidrumu plūsmas ātrums un citi faktori..3. Elektriskajiem vadiem ilgstoši pieĝaujamās strāvas stiprums Lai atvieglotu elektrisko iekārtu tehniski pilnvērtīgu izmantošanu, augstākminētais izmantots inženieraprēėinos, sastādot tabulas, par elektriskajiem vadiem (līnijām, tīkliem ) ilgstoši pieĝaujamo strāvas stiprumu. Tās izmanto vadu šėērsgriezuma izvēlei atkarībā no silšanas. Projektējot elektroiekārtas, arī to nominālo jaudu nosaka tā, lai nodrošinātu darba temperatūru zemāku par atbilstošajai izolācijai ilgstoši pieĝaujamo. Šajos aprēėinos pieħemts, ka mērenajā klimatiskajā joslā apkārtējās vides temperatūra ir C. Tas nozīmē, ka dzesēšanas apstākĝiem uzlabojoties apkārtējās vides temperatūrai esot zemākai eletroiekārtas slodzi drīkst atbilstoši palielināt, bet dzesēšanas apstākĝiem pasliktinoties apkārtējās vides temperatūrai esot augstākai par C elektroiekārtas nedrīkst ilgstoši slogot ar to pasēs uzrādīto nominālo jaudu. Elektriskajiem vadiem ilgstoši pieĝaujamo strāvas stiprumu uzrāda tabulās ( rokasgrāmatās ) atkarībā no vadu šėērsgriezuma laukuma, vadu materiāla un dzesēšanas apstākĝiem instalācijas veida. Pie kam, jo sliktāki dzesēšanas apstākĝi, jo mazāks ilgstoši pieĝaujamais strāvas stiprums, t.i., jo lielāks jāizvēlas vadu šėērsgriezuma laukums. Vadu šėērsgriezuma laukuma aprēėinos no silšanas viedokĝa jāievēro, ka alumīnija vadi iztur /3 no vara vadu slodzes, bet dzelzs vadi tikai 40%. Elektrovadiem ar gumijas un polihlorvinilita izolāciju ilgstoši pieĝaujamās strāvas atkarība no instalācijas veida un vadu šėērsgriezuma dotas 3. tabulā. Vada šėērsgriezums jāizvēlas atbilstoši instalācijas veidam un strāvas vērtībai, kas ir nākošā lielākā, salīdzinot ar aprēėināto darba strāvu.

13 Šėērsgriezuma laukums, mm 3. tabula Alumīnija / vara vadu ar gumijas un polihlorvinilita izolāciju šėērsgriezums atkarībā no ilgstoši pieĝaujamās strāvas Atklātā gaisā izvietotiem Ilgstoši pieĝaujamā strāva, A Vienā caurulē ievietotiem vadiem Diviem Trijiem Četriem Vienam viendzīslu viendzīslu viendzīslu trīsdzīslu Trīsdzīslu kabeĝiem* Gaisā Zemē 0,50 - / ,75 - / ,0 - /7 -/6 -/5 -/4 8/- - -,5 - / -/9 -/7 -/6 /- -/9 -/7,5 4/30 0/7 9/5 8/4 6/4 9/5 9/38 4 3/4 8/38 8/35 3/30 /7 7/35 38/ /50 36/46 3/4 30/40 6/34 3/4 46/ / 80 50/70 47/60 39/50 38/50 4/55 70/ /00 60/85 60/80 55/75 55/70 60/75 90/5 5 05/40 85/5 80/00 70/90 65/85 75/95 5/30 * Četrdzīslu kabeĝos ceturtā zemēšanas (nullēšanas) dzīsla neietekmē ilgstoši pieĝaujamo slodzes strāvas vērtību..4. Iekārtas elektriskās strāvas siltuma iedarbības izmantošanai.4.. Kūstošie drošinātāji Elektriskās strāvas siltuma darbību izmanto arī dažādās elektroiekārtu aizsardzības ierīcēs. Elektrisko līniju un elektroiekārtu vadi jāaizsargā no pārkaršanas gan vadu pārslodzes gan īsslēguma gadījumos. Īsslēguma gadījumā strāva var daudzkārt pārsniegt nominālo. Elektroiekārtu atslēgšanai īsslēguma gadījumos jāizmanto ātrdarbīgas aizsardzības iekārtas, no kurām pati vienkāršākā un arī senākā ir kūstošais drošinātājs. Kūstošos drošinātājus izgatavo ar maināmiem kūstošiem ieliktħiem. Drošinātāja nominālā strāva atbilst lielākajai kūstošā ieliktħa strāvai. Kūstošo drošinātāju atslēdzošais elements ir kūstošais ieliktnis. To raksturo nominālā strāva maksimālā pieĝaujamā strāva, ko ieliktnis iztur neierobežoti ilgi ( I dr ). Jo lielāka ir attiecība I pārslodzes / I dr, jo ātrāk izkūst ( pārdeg ) kūstošā drošinātāja ieliktnis un atslēdz pārslogoto elektrisko ėēdi. PieĦem, ka vads aizsargāts pret pārslodzi, ja kūstošā ieliktħa nominālā strāva ir ne lielāka par 0,8 no vadam ilgstoši pieĝaujamās strāvas. Bet īsslēguma atslēgšana ir nodrošināta, ja vadam ilgstoši pieĝaujamā strāva ir mazāka par trīskāršu kūstošā ieliktħa nominālo strāvu. Reālā elektriskā tīklā vairāki drošinātāji ir saslēgti virknes slēgumā un caur tiem īsslēguma vai lielas pārslodzes gadījumā plūst viena un tā pati strāva. Tāpēc I dr jāizvēlas tā, lai katrā konkrētā gadījumā pārdegtu tikai tas ieliktnis, kas aizsargā attiecīgo elektriskās ėēdes posmu, t i., lai apmierinātu selektīvitātes nosacījumus. Aizsardzības selektivitāti parasti var panākt, ja nominālo kūstošā ieliktħa strāvu Ħem vismaz par vienu pakāpi lielāku nekā iepriekšējam drošinātājam virzienā uz barošanas avota pusi. Tomēr jāievēro, ka kūstošie drošinātāji, būdami konstruktīvi vienkārši un tāpēc lēti, darbā nav sevišėi precīzi. Nelielām strāvām izmanto ieskrūvējamos, t.s., vītne tipa drošinātājus E7 un E33, bet lielākām jaudām - cauruĝdrošinātājus, kas var būt vaĝēji un slēgti. Elektriskajās shēmās visu tipu kūstošajiem drošinātājiem izmanto vienu un to pašu grafisko apzīmējumu. Skat. 4. attēlu. Kūstošos drošinātājus neizvieto elektrolīnijas neitrālē. 3

14 attēls*. Kūstošie drošinātāji : ieskrūvējamie ; cauruĝdrošinātāji ; grafiskais apzīmējums 3. Izvēloties drošinātāja kūstošā ieliktħa nominālo strāvu, jāveic aprēėini. Tajos izmanto vai nu aizsargājamās elektroiekārtas nominālās vai darba strāvas. Nominālo strāvu uzzina no iekārtas pases vai kataloga, bet darba strāva iepriekš jāaprēėina I darba = P0 3 k nosl, A ( 0 ) 3U cosϕη kur P motora nominālā jauda, kw k nosl. motora noslogojuma koeficients; jaunprojektējamām līnijām k = ; rekonstruējamām izmanto k reālo vērtību, bet ne mazāku par 0,8 U līnijas spiegums, V cos ϕ jaudas koeficients η lietderības koeficients Drošinātāju kūstošos ieliktħus tādu elektroiekārtu aizsardzībai, kurām palaišanas strāvas nav lielākas par nominālo vai darba strāvu, izvēlas - pēc darba strāvas I dr I darba ( ) Aizsardzībai pret pārslodzēm, ko rada līnijas īsslēguma vai motora palaišanas strāva, piem., trīsfāzu asinhronajam motoram normālos palaišanas apstākĝos, kad darba apgriezienus tas sasniedz ātrāk par 0 s, drošinātāju kūstošos ieliktħus izvēlas - pēc pārslodzes strāvas I pārslodzes, I dr, aprēkina I p /,5 ( ) Smagos palaišanas apstākĝos, kas ilgst vairāk par 0 s, koeficienta vērtību samazina. Pie palaišanas ar pilnu slodzi līdz pat,6. Kūstošo ieliktħu nominālās strāvas ir standartizētas. Zinot drošinātāja kūstošā ieliktħa aprēėina strāvu, no standartskalas jāizvēlas nākošā lielākā kūstošā ieliktħa nominālās strāvas vērtība. Skat. 4. tabulu. 4

15 Kūstošo drošinātāju ieliktħu nominālās strāvas 4.tabula Kūstošā drošinātāja tips U N, V Drošinātāja nominālā strāva, A Kūstošā ieliktħa nominālā strāva, I dr, A PN , 40, 50, 60, 80, 00 PN , 00, 0, 50, 00, 50 PR 5 5 6, 0, 5 PR 60 0 / , 0, 5, 35, 45, 60 PR , 80, 00 PR , 5, 60, 300, 350 C , 0 C , 0, 5, 0 C , 40, 60 Elektrodrošības noteikumi atĝauj izmantot tikai rūpnieciski izgatavotus drošinātāju kūstošos ieliktħus. No kĝūmīgas pašdarbības var pasargāt zināšanas par strāvas stiprumiem, ko ilgstoši var izturēt neliela diametra vara stieple skat. 5. tabulu. Stieples diametrs, mm Ilgstoši pieĝaujamās strāvas vara neizolētai stieplei gaisā, A Ilgstoši pieĝaujama strāva vītnes tipa drošinātājiem I dr, A 5.tabula Ilgstoši pieĝaujamā strāva mm gariem ieliktħiem gaisā/ caurulē I dr, A 0, 4-0,5 6-0, 0-0,3 5 9,0 / 8,0 0,3 0-0,35 -,0 / 9,5 0,44-6,0 / 3,0 0,5-0,0 / 8,0 0,59-6,0 /,5 0,7-35,0 / 30,0 0,9-50,0 / 44,0, - 70,5 / 6,0.4.. Termoreleji Elektriskās strāvas siltuma darbību izmanto arī temorelejos. Tajos bimetāla plāksnīte izliecas un saslēdz vai/un atslēdz elektriskos kontaktus, strāvai plūstot pa pašu plāksnīti vai speciālu sildelementu. Skat. 5. attēlu. 5

16 5. attēls*. Termoreleja konstrukcija Viens no bimetāla plāksnītes galiem piestiprināts nekustīgi releja korpusam, bet otrs gals balstās pret sviru, kas var griezties ap asi 3;sviru bimetāla plāksnei piespiež atspere 4.Ja elektroiekārtas darba strāva pārsniedz nominālo, tad sildelementa 5 izdalītais siltums pastiprināti karsē bimetāla plāksnīti un tā izliecas uz augšu, atbrīvojot sviru, kas mehāniski saistīta ar kustīgo elektrokontaktu 6. Atsperes 4 elastības spēks pagriež sviru un ar kontaktiem 6 un 8 pārtrauc vadības ėēdi. Līdz ar to pārslogoto elektroiekārtu atslēdz no sprieguma Ar pogu 7 termoreleju pēc,5... min var sagatavot atkārtotam darbam: saslēgt vadības ėēdes kontaktus 6 un 8, deformēt atsperi 4 uzkrāt tajā enerăiju vadības ėēdes pārtraukšanai, atjaunot bimetāla plāksnītes un svira saėeri sprūdu. Termoreleju uzdevums ir atslēgt elektroiekārtas no tīkla nelielas ( % ), bet ilgstošas pārslodzes gadījumos. Šie releji aizsargā arī trīsfāzu iekārtas no pārslodzes, kas parādās izkrītot spriegumam vienā fāzē pazūdot spriegumam vienā no trīsfāzu līnijas vadiem. Termorelejiem pie 0 % pārslodzes jānostrādā pēc 0 minūtēm no pārslodzes sākuma momenta, pie 50 % pārslodzes pēc min, bet seškārtīgu pārslodzi atslēdz sekunžu laikā. Katram termoreleja tipam izgatavo vairākus savstarpēji nomaināmus sildelementus pēc strāvu standartskalas. Piem., nominālā strāva I N.TR ampēros: TRN 0 ir 0,5; 0,63; 0,8;,0;,5;,6;,0;,5; 3,; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 0,0; TRN 40 ir,5; 6,0; 0,0 5,0; 3,0; 40,0; 50,0; 60,0; 80,0; 00,0; 0,0; 50,0. Termoreleju kontaktiem ir maza atslēgšanas strāva, tāpēc tos bieži izmanto kā starprelejus, piem., kopā ar magnētiskajiem palaidējiem.. Termoreleju atslēgšanās strāvu var regulēt, ne tikai nomainot sildelementus, bet ( 0,75...,30 ) I N,TR robežās arī ar speciālu regulēšanas mezglu ( skrūvi ). Termoreleju sildelementu nominālo strāvu izvēlas pēc darba strāvas, Ħemot nākošo lielāko, atbilstoši nevienādībai I N,TR,5 I darba ( 3 ).4.3. Elektriskie gaismas avoti, kas izmanto strāvas siltuma iedarbību. Īpatnēju un Ĝoti plašu praktisku pielietojumu elektriskās strāvas siltuma darbība ieguvusi gaismas tehnikas jomā. Arī vēsturiski 9. gs. beigās elektroenerăijas plaša izmantošana aizsākta apgaismošanas jomā. Virs C sakarsēts ėermenis sāk izstarot redzamu gaismu. Šī īpašība ir vairāku elektrisko gaismas avotu darbības pamatā. Lai gan to gaismas atdeves koeficients ir Ĝoti zems daži procenti un būtībā tie ir siltuma enerăijas avoti. To plaša izmantošana ērtuma, lētuma un arī pieraduma dēĝ turpinās. Elektriskās strāvas siltuma iedarbību izmanto: kvēlspuldzēs, t.sk., halogēnajās, elektriskā loka spuldzēs, indukcijas spuldzēs, kas darbojas ar paaugstinātu frekvenci, kā arī 6

17 metālhalogēnajās un ksenona spuldzēs, kurās elektriskā loka izlāde noris halogēno metālu tvaikos vai ksenona vidē. Mūsdienās gaismas tehnika ir strauji progresējoša nozare, kas pārskatāmā nākotnē pieĝauj gan principiāli jaunu elektrisko gaismas avotu praktisku ieviešanu gan vērā Ħemamu lietderības koeficienta uzlabošanu esošajiem strāvas siltuma darbības elektriskajiem gaismas avotiem. Kvēlspuldzes - stikla balons, no kura izsūknēts gaiss vai kurā ievadīta inertā gāze argons, kriptons vai ksenons ar volframa kvēldiegu. Kvēldiega gaismas atdeve ir proporcionāla kvēldiega temperatūrai. Volframa kvēldiega temperatūra nedaudz pārsniedz C un paredz 000 h garu kvēlspuldžu darba mūžu. Inerto gāzu pildījums Ĝauj palielināt spuldžu gaismas atdeves koeficientu (spuldzes gaismas plūsma pret spuldzes jaudu). Kvēlspuldžu izstarotās gaismas spektrā, salīdzinot ar dienas gaismu, ir vairāk sarkanā un dzeltenā starojuma. Bet, salīdzinot izstarotās redzamās gaismas enerăiju ar kvēlspuldzes patērēto enerăiju, lietderības koeficients nepārsniedz ( 3,0... 3,5 ) %. Kvēlspuldzes ir Ĝoti jutīgas pret sprieguma svārstībām: sprieguma paaugstinājums krasi samazina to darba mūžu - % sprieguma pieaugums par 3 %, bet sprieguma samazinājums būtiski izmaina starojuma spektru, vēl vairāk izceĝot tā sarkano daĝu. Kvēlspuldzei darbojoties, volframs iztvaiko un nosēžas uz stikla balona iekšējās sienas. Gaismas caurlaidība stiklam samazinās un tas daĝu gaismas absorbē. Tāpēc ekspluatācijas laikā kvēlspuldžu lietderības koeficients samazinās. Kvēlspuldžu galvenais trūkums zemais lietderības koeficients, resp. zemā gaismas atdeve (7... 9, ) lm / W un sarkani dzeltenās gaismas dominante spektrā. Halogenās spuldzes savu nosaukumu ieguvušas no halogēnu grupas metāliem, kuru joni iesaistīti kvēlspuldžu darbībā. Pie noteikta temperatūras režīma, kvēlspuldzē notiekošajā, t.s., joda ciklā, iztvaikojušos volframa atomus no stikla balona sieniħu apvidus, pārnes atpakaĝ uz kvēldiegu. Tāpēc halogēnajām spuldzēm pie tās pašas kvēldiega temperatūras iespējams garāks darba mūžs vai, ne mainot darba mūža garumu, var paaugstināt temperatūru kvēldiegam, t.i., gaismas atdevi (līdz 9 lm /W, lietderības koeficientu līdz 7,5 %). Joda cikla ierosināšanai spuldzes balonam nepieciešama augstāka temperatūra par to, līdz kādai sasilst parastā kvēlspuldze. Tāpēc halogēnspuldzēm ir paaugstinātas ugunsdrošības prasības un tās aprīko metāliskā armatūrā. Elektriskā loka spuldzes izstaro intensīvu baltu gaismu, ko nodrošina elektriskā loka augstā temperatūra C. Lietderības koeficients apm. 4 %. To nozīme mūsdienās samazinās, jo ir pieejami citi no tehniski ekonomiskā un ekspluatācijas viedokĝa izdevīgāki gaismas avoti Indukcijas spuldzes cokolā iemontēts frekvenču pārveidotājs, lai ăenerētu augstas frekvences elektromagnētisko lauku. Tas inducē virpuĝstrāvas nevis kvēldiegā, bet nosacīti masīva kvēlėermenī, sakarsējot to līdz baltkvēlei. Kvēlėermenis pret augstām temperatūrām ir ievērojami izturīgāks par kvēldiegu. Tāpēc indukcijas spuldzēm raksturlielumi -gan spektrs, gan lietderības koeficients tātad gaismas atdeves koeficients, darba mūžs salīdzinājumā ar kvēlspuldzēm ir uzlaboti Elektriskie siltumenerăijas avoti Elektriskie siltumenerăijas avoti ir elektroiekārtas, kas speciāli izveidotas elektriskās enerăijas pārveidošanai siltuma enerăijā, izmantojot elektriskās strāvas siltuma iedarbību. Siltuma enerăija gan sadzīvē, gan ražošanā ir viens no pieprasītākajiem enerăijas veidiem. Viens no ērtākajiem un komfortablākajiem paħēmieniem tās iegūšanā ir elektroenerăijas pārveidošana siltuma enerăijā. Reāli eksistē Ĝoti plašs visdažādāko tipu 7

18 elektrisko siltumenerăijas avotu piedāvājums. Iekārtas ar dažu desmitu 0 C darba temperatūru nosacīti apvieno termins elektrosildītāji. Augstu darba temperatūru iekārtas visbiežāk sauc par elektriskajām krāsnīm vai plītīm, bet karsta ūdens vai tvaika ieguvei paredzētās par elektriskajiem katliem. Elektriskajiem siltumenerăijas avotiem ir vairākas tehniskas un tehnoloăiskas priekšrocības. Galvenās no tām raksturo šādas iespējas :. iegūt Ĝoti augstu temperatūru;. Ĝoti vienmērīgi sadalīt temperatūru lielā masas tilpumā; 3. ērti un precīzi regulēt temperatūru; 4. Ĝoti ātri sakarsēt izstrādājumu vai kādu tā daĝu, vai virsējo slāni, pie tam vajadzīgajā dziĝumā; 5. koncentrēt lielas siltuma jaudas mazā tilpumā ( karsēšana ar elektrisko loku, indukcijas karsēšana); 6. vienkārši un ērti automatizēt visu termisko procesu. Pēc darbības principa elektriskos siltumenerăijas avotus iedala - netiešas un tiešas darbības: elektriskās pretestības, elektriskā loka un indukcijas iekārtās Siltuma pārnese tajās var notikt gan siltuma vadīšanas, gan konvekcijas, gan siltuma starojuma veidā. Elektriskās pretestības siltumiekārtas Tiešas darbības elektriskās pretestības siltumiekārtās siltums izdalās tieši karsējamajā objektā, caur to plūstot strāvai. Šādu iekārtu piemērs caurplūdes ūdens sildītāji. Netiešas darbības elektriskās pretestības siltumiekārtās siltums izdalās speciālos termoelementos, kas sakarst, ja caur tiem plūst elektriskā strāva. Siltuma pārnese no termoelementu virsmas uz sildāmo karsējamo objektu un apkārtējo vidi visbiežāk noris kombinēti - siltuma vadīšanas, konvekcijas un starojuma veidā. Tomēr ir arī tādas siltumiekārtas, kurās kāds no siltuma pārneses veidiem dominē. Piemēram : elektriskā plīts ar siltuma vadīšanu; elektriskie apsildīšanas radiatori ( eĝĝas radiatori) ar konvekciju, pie kam siltuma apmaiħu var paātrināt, palielinot siltuma aăenta plūsmas ātrumu, piem., kaloriferos ar ventilatoru; elektrogrils ar starojumu. Ražo visdažādāko konstruktīvo risinājumu elektriskās pretestības siltumiekārtas ar plašu jaudas un iegūstamās temperatūras diapazonu un gabarītu dažādību. Skat. 6. att.. 6. attēls*. CauruĜu sildelements. Elektriskā loka siltumiekārtas Elektriskā loka siltumiekārtas izmanto augstu temperatūru ieguvei. Ogles anoda temperatūra sasniedz C un katoda temperatūra ap C. Metāla elektrodiem tā ir nedaudz zemāka ap C un C. Tiešas darbības loka iekārtās elektriskais loks veidojas starp elektrodu un karsējamo detaĝu. Tātad loks tieši atdod siltumu karsējamam ėermenim. Piemēram, elektrometināšanā vai tērauda kausēšanas krāsnīs. Skat. 7. att. 8

19 Netiešas darbības loka iekārtās elektriskais loks karsējamo ėermeni neskar tieši, bet nodod tam siltuma enerăijas starojuma veidā. Piemēram, keramikas apdedzināšanas krāsnis un rotācijas tipa krāsnis metālu kausēšanai. 7.attēls*. Elektriskā loka krāsnis: tiešās darbības (a) un netiešās darbības (b). - elektrotehniskās ogles elektrodi; krāsnis karkass ar siltuma izolāciju. Indukcijas siltumiekārtas Materiālu termiskai apstrādei indukcijas siltimiekārtās ir šādas priekšrocības:. Elektrisko enerăiju siltumā pārvērš pašā karsējamā ėermenī, tā sasniedzot augstu lietderības koeficientu.. Liels karsēšanas ātrums. 3. Iespēja mainīt karsēšanas dziĝumu (izmantojot virsmas efektu, t.i., mainot frekvenci). Tiešās darbības indukcijas siltumiekārtās elektriskā enerăija pārvēršas siltumā cietos vai šėidros ėermeħos, kas atrodas mainīgā elektriskā vai elektromagnētiskā laukā. Izmanto vai nu masīvos elektrovadītājos inducēto virpuĝstrāvu, t.s., Fuko strāvu siltuma darbību vai transformatora darbības principa iekārtās - īsi slēgtajā sekundārajā tinumā plūstošo indukcijas strāvu siltuma darbību. Pie tam iekārtas konstrukcija nodrošina, ka sekundārais tinums šādos gadījumos ir karsējamais ėermenis. Izmanto rūpnieciskās frekvences ( 50 Hz ) jeb kanāla indukcijas krāsnis un augstfrekvences jeb indukcijas ėiăeĝkrāsnis. Visbiežāk šīs iekārtas tomēr strādā ar paaugstinātu elektrisko frekvenci. Šādas iekārtas plaši izmanto, piem., metālapstrādē tērauda rūdīšana, metālu kausēšana. (Skat.8.att.) Netiešās darbības indukcijas siltumiekārtās karsējamais ėermenis siltuma enerăiju saħem pastarpināti no indukcijas ceĝā uzkarsēta sildėermeħa ( termoelementa ) siltuma vadīšanas vai siltuma starojuma veidā. Piem., elektriskā indukcijas plīts ar auksto keramisko virsmu un speciālu virtuves piederumu aprīkojumu. 9

20 A B C 8. attēls*. Indukcijas sildiekārtas. (A) serde, kanāls, 3 kausējamais metāls, 4 induktors. (B) tīăelis, induktors, 3 kausējamais metāls. (C) induktors, rūdāmā detaĝa, 3 kondensators, 4 augstfrekvences ăenerators. Iekārtas dielektriskā karsēšanai Augstas frekvences elektroenerăijas avotus izmanto arī tehnoloăijai, ko sauc par dielektrisko karsēšanu. Enerăijas pārnesei no elektriskās uz siltuma enerăiju tajā neizmanto elektriskās strāvas siltuma iedarbību, bet dielektriėu polarizāciju - mikrostruktūru orientācijas maiħu mainīga ārēja elektromagnētiskā lauka ietekmē. Šīs tehnoloăijas īpatnība zemā temperatūra (daži simti grādu Celsija). To izmanto materiāla ātrai uzsildīšanai vai žāvēšanai. Ja dielektriska materiāla ėermeni ievieto mainīgā elektromagnētiskā laukā, dielektriėi pakĝauj nepārtrauktai pārpolarizācijai. Rezultātā elektroenerăija pāriet siltuma enerăijā - paaugstinās ėermeħa iekšējā enerăija temperatūra. Šī tehnoloăija prasa augstu frekvenci līdz, Hz =,5 GHz. Šādas iekārtas plaši izmanto, piem., gan mēbeĝu rūpniecībā koksnes žāvēšana, līmvielu, laku cietināšana, gan pārtikas rūpniecībā produktu termiskā apstrāde (mikroviĝħu krāsnis) un tml. Skat. 9. att.. 9.attēls*. Dielektriskās sildīšanas principi; - metāla plates (induktors), karsējamais dielektriėis, 3 augstfrekvences ăenerators. 0

21 3. ELEKTRISKĀS STRĀVAS ĖĪMISKĀ IEDARBĪBA Elektriskās strāvas ėīmiskā iedarbība izpaužas elektroenerăijas pārvades procesos elektrolītos šėidros vai cietos ėīmiskos savienojumos, kuros elektrisko lādiħu pārneses mehānisms saistīts ar jonu pārvietošanos. Plašāk izplatītie elektrolīti ir organisku un neorganisku vielu šėīdumi, piem., skābju, bāzu vai sāĝu ūdens šėīdumi. Pazīstami arī vairāki desmiti cietie kristāliskas vielas elektrolīti. Elektroenerăētiskie procesi elektrolītos principiāli atšėiras no enerăijas pārvades metālos. Elektrolītos molekulas disociē jonos. Tiem piemīt elektriskais lādiħš. Pārvietojoties elektriskā lauka spēka ietekmē, joni līdz ar elektriskajiem lādiħiem pārvieto arī dotās vielas noteiktu masu. Metālos lādiħu pārnesēji ir elektroni un masas kustība praktiski izpaliek. Lai elektrolītu ieslēgtu elektriskajā ėēdē, izmanto elektrodus anodu ar pozitīvu elektrisko potenciālu un katodu ar negatīvu elektrisko potenciālu. Ja caur izkausētu, izšėīdinātu vai cietu elektrolītu plūst strāva, uz elektrodu virsmas noris elektroėīmisks process, ko sauc par elektrolīzi. Elektrolīzes reakciju ātrums ir atkarīgs no elektrolīta sastāva, koncentrācijas, elektrodu materiāla, temperatūras un citiem faktoriem. Elektrolīzes procesu apraksta Faradeja likumi: pirmais uz elektroda izdalījušās masas daudzums ir proporcionāls strāvas stiprumam un strāvas plūšanas laikam (proporcionalitātes koeficientu sauc par izdalītās vielas elektroėīmisko ekvivalentu); otrais dotās vielas elektroėīmiskais ekvivalents ir tieši proporcionāls tās ėīmiskajam ekvivalentam (elementa atomsvara attiecībai pret tā vērtību). Tātad, lai elektrolīzes procesā izdalītu vielas daudzumu, kas skaitliski vienāds ar ėīmisko ekvivalentu, jebkurai vielai nepieciešamas viens un tas pats elektrības daudzums, kas apmēram vienāds ar C ( Faradeja skaitlis). Elektrolīzes reakcijas plaši izmanto dažādās tehnoloăijās, piemēram, tīru, t.sk., ėīmiski tīru metālu ieguvē, galvanostēăijā metālisku pārklājumu un galvanoplastikā metālisku atveidu iegūšanā, elektroėīmisko analīžu metodikā u.c.. Ja elektrolītā iegremdē elektrodu, starp to un elektrolītu veidojas elektrisko potenciālu starpība, ko sauc par doto vielu elektroėīmisko potenciālu. Iegremdējot divus atšėirīgus elektrodus, arī starp tiem veidojas elektrisko potenciālu starpība. Šādu iekārtu, kas ėīmisko enerăiju pārveido elektriskajā, sauc par galvanisko elementu. Galvaniskos elementus kā elektroenerăijas avotus plaši izmanto mobilajās elektroiekārtās, kas darbos neatkarīgi no elektriskā tīkla. Elektroenerăijas uzkrāšanai nelielos apmēros mazas jaudas mobilo elektroiekārtu darbināšanai izplatīta ir elektrisko akumulatoru izmantošana. Elektriskie akumulatori ir atgriezeniski galvaniskie elementi, kuru elektrodi izgatavoti no tādiem materiāliem, kas atjauno savas sākotnējās īpašības, ja elektriskā strāva (uzlādes strāva) caur tiem plūst pretējā virzienā izlādes strāvai. Plūstot izlādes strāvai, akumulators darbojas ăeneratora režīmā, bet uzlādes strāvas gadījumā elektroenerăijas patērētāja režīmā. Elektrības daudzumu, ko var iegūt no akumulatora dotajos darba apstākĝos (temperatūra, izlādes strāvas stiprums, sākotnējais spriegums) sauc par akumulatora kapacitāti. To mēra ampērstundās. Ah = 3600 C.

22 4. ELEKTRISKĀS STRĀVAS MAGNĒTISKĀ DARBĪBA Magnētiskā lauka jēdziens, raksturlielumi un pamatlikumi, magnētiskie materiāli, magnētiskā ėēde, taisna strāvas vada un spoles solenoīda magnētiskais lauks, elektriskā un magnētiskā polaritāte, elekromagnēti. 4.. Magnētiskā lauka pamatjēdzieni Magnētiskās parādības jau izsenis ir piesaistījušas cilvēces uzmanību. Viens no senākajiem un arī šodienas apstākĝos plaši zināmajiem to izmantošanas veidiem ir dienvidu ziemeĝu virziena noteikšana Zemes magnētiskajā laukā. Šādam nolūkam nepieciešama,t.s., magnētadata - kompass. Zemes ăeogrāfiskajos ziemeĝos atrodas magnētiskais dienvidu pols. Pretēja nosaukuma magnētiskajiem poliem pievelkoties un dažāda nosaukuma poliem atgrūžoties, magnētadata Zemes magnētiskajā laukā pagriežas tā, lai tās ziemeĝu gals (ziemeĝpols) norādītu ăeogrāfisko ziemeĝu virzienu. Tātad ārējā (Zemes) magnētiskā lauka virzienu no ziemeĝiem uz dienvidiem norāda magnētadatas ziemeĝu gals. ZiemeĜu un dienvidu polu apzīmēšanai izmanto lielos, pirmos burtus no vārdiem ZiemeĜi, Dienvidi Skat. 0. att.. Magnētisko lauku grafiski parāda vai nu ar magnētiskajām līnijām, kas attēlo, t.s., magnētisko spektru, vai magnētiskā lauka raksturlielumu vektoriem: magnētiskās plūsmas Ф, magnētiskās indukcijas B, un magnētiskās intensitātes H vektoriem. Magnētiskā lauka iegūšanai ăenerēšanai elektroiekārtās izmanto vai nu elektro- vai pastāvīgos magnētus. Nosacīti vienkārša spektra līdzīgus magnētiskos laukus veido pastāvīgais stieħveida magnēts un solenoīds- spolē satīts vadītājs, ja pa to plūst strāva.. To viens gals uzrāda ziemeĝpola, otrs dienvidpola īpašības. ZiemeĜi North Nord Cebep Dienvidi South Suden Юг D Z D Ārējā magnētiskā lauka dienvidpols Ф В Н D Z a Z Ārējā magnētiskā lauka ziemeĝpols Z Z 0. attēls. Magnētiskā lauka simbolika. Magnētiskā lauka punktu enerăētiskā stāvokĝa raksturošanai tajā jānovieto vadītājs, pa kuru plūst strāva, un jānosaka magnētiskā lauka iedarbības spēks F uz to. Magnētiskā lauka raksturošanai izmanto nevis šī spēka absolūto, bet gan īpatnējo, relatīvo vērtību spēku F attiecinātu uz vadītāja garuma un strāvas stipruma vienību nosaucot to par magnētiskā lauka indukciju B: kur B = F, [ B ] = = = [ T] I l N VAs Vs = A m Amm m ( 4 ) B - magnētiskā lauka indukcija, T F - magnētiskā lauka iedarbības spēks, N I - strāvas stiprums, A l vadītāja garums, m

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 2

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 2 Αυτό είναι το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Προώθηση στο διαδίκτυο της εξοικονόμησης ενέργειας από τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας ψύξης και ηλεκτρισμού (CHCP) Βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Σεπτέμβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses Pakauða ârçjais paugurs Pakauða augstâkâ lînija Pakauða ârçjâ ðíautne Pakauða augðçjâ lînija Locîtavpaugura bedrîte Jûga izaugums Jûga ierobs Rîkles pauguriòð Pakauða lielâ atvere No ârpuses Pamatdaïa

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Να φέρουν σήµανση CE Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CE 2-3 Υλικά κατασκευής : Κέλυφος από χυτοσίδηρο GG25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Σώµα αντλίας µε προστασία καταφόρεσης. Αντοχή στη διάβρωση µε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο

Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο Αληηθείκελν : Παξάδεηγκα (Demo) ππνινγηζκνύ απηόλνκνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο εμνρηθήο θαηνηθίαο Έξγν : Δγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηε άκν (Διιάδα, Γεωγξαθηθό Πιάηνο θ=38 ν ) Πεξηγξαθή Μνληέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο εκέµβριος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats Helsinki, 2009. gada 24. aprīlis Dk.: Valde/17/2009 galīgā redakcija Eirpas Ėimikāliju aăentūras Vispārējais pārskats 2008 2009. gada 24. aprīlis (Regulas (EK) Nr. 1907/2006 78. panta a) apakšpunkts, 83.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2014

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2014 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0.

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Kw ΒΑΡΟΣ 1 B:0.59 150 25,6 275 1,700 2 3 4 5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Τ 90 B:0.73 B:0.76 Υ: 1.72 B:0.62 Π: 0.98 B:0.66 Π:1.06 150 150 24 20 20 20 288 295 305 1,700 1,700 1,700 1,800 ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια Α περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης 1. Για ποιό λόγο η αιολική ενέργεια προωθείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ενεργειακού σχεδιασμού (σημειώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1-12134 -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 210-5757255

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1-12134 -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 210-5757255 ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 0-77 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) Projekts nr. 3 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) R.Galoburda, A.Ruža, I.Skrabule, E.Kaufmane, A.Jemeļjanovs, T.Rakčejeva

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane 5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA ZIEDS...2 MIKROSPORANGIJS, MIKROGAMETOFĪTS...3 SĒKLAIZMETNIS, MEGASPORA, MEGAGAMETOFĪTS...4

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 r 1, r 2 r = r 1 r 2 = r 1 r 2 ê r = rê r F 12 = f(r)ê r F 21 = f(r)ê r f(r) f(r) < 0 f(r) > 0 m 1 r1 = f(r)ê r m 2 r2 = f(r)ê r r = r 1 r 2 r 1 = 1 m 1 f(r)ê r r 2 = 1 m

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

FERROLI SFL 3 22KW 19.000Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

FERROLI SFL 3 22KW 19.000Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 22KW 19.000Kcal/h FERROLI SFL 3 22KW 19.000Kcal/h ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET ΠΕΛΕΤ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΜΑΝΤΕΜΙ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ PELLET FERROLI + ΔΕΞΑΜΕΝΗPELLET ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΠΛΕ Θερμική παροχή: Ξύλο/Ανθρακας/Pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΒΟΗΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ηλεκτρονικά Ισχύος, συστήματα ηλεκτρικής κίνησης και βιομηχανικές εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, 5-6 Απριλίου 006 ΒΟΗΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Π. Γ. Μαραµπέας, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ενέργεια που δέχεται η Γη σε ένα έτος: 5.4 10 24 kj

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ενέργεια που δέχεται η Γη σε ένα έτος: 5.4 10 24 kj ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ενέργεια που δέχεται η Γη σε ένα έτος: 5.4 10 4 kj Ανακλάται πίσω στο διάστημα το 30% Συνολικά απορροφούμενη ενέργεια: 3.8 10 4 kj ανά έτος (Περίπου διπλάσια της ενέργειας από όλα τα διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ 1: 08:00 ΣΕΙΡΑ 2: 08:23

ΣΕΙΡΑ 1: 08:00 ΣΕΙΡΑ 2: 08:23 ΑΡΓΟΣ MEN ELITE ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΚΑΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΙΡΑ 1: 08:00 0 ΑΡΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α γ Α α Α3 γ Α δ (ισχύει: Α5 ασ ισχύον: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κριακή Αριλίο 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 985/2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 985/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Φύλλα Εργασίας-Συνοπτική παρουσίαση Ύλης Σεµιναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Το Πρόβλημα της Συνάντησης Πολλών Πρακτόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Το Πρόβλημα της Συνάντησης Πολλών Πρακτόρων k 2 n k n k n n k n k k S S k 2 n O(n) O(k n) O(kn) O( n) ) O(k n) O(n) O( n) O(n) O( k) O(n k) O( k) O( n n n k n k > 2 Ω( n + k) k n n k k n n n/2 S = d 1,..., d k m > 1 j 1 m, j k k S S O(k n) k n k

Διαβάστε περισσότερα

SBT/HVAC +30 210 6771453 +30 210 6773837. E-Mail. George.kottaras@siemens.com 8/02/2006. Tx 216291 shea gr.

SBT/HVAC +30 210 6771453 +30 210 6773837. E-Mail. George.kottaras@siemens.com 8/02/2006. Tx 216291 shea gr. Προς: Όλους τους συνεργάτες Όνοµα Τµήµα Τόπος εργασίας Τηλέφωνο Αρ. τηλ. Fax E-Mail Επιστολή σας Ηµεροµηνία ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SBT/HVAC Ν. Ψυχικό +30 210 6771453 +30 210 6773837 George.kottaras@siemens.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικοί άνεμοι και απώλεια στροφορμής

Μαγνητικοί άνεμοι και απώλεια στροφορμής 8 Μαγνητικοί άνεμοι και απώλεια στροφορμής Σχήμα 8.1: Μορφολογία ενός αστρικού ανέμου στο ισημερινό επίπεδο στα πλαίσια της αντιμετώπισής του από το απλοποιημένο μοντέλο του μαγνητοπεροστροφικού ανέμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ Ι.ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΔΝΤΗΣ ΔΥΗΠ/ΔΕΗ ΑΕ Νοέμβριος 213 1 2 Υδροηλεκτρικό Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς (αντλητικός) Θέση: Κεντρική Μακεδονία, Ν. Ημαθίας Σκοπός: υδροηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija

Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija Didzis Tjarve Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija Metodiski materiāli lauka kursiem botānikā un ekoloăijā 2007 Latvijas Universitāte MEŽA FITOCENOZES RAKSTUROJUMS Meža fitocenozes struktūra

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα