ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ιατηρητικές δυνάµεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ιατηρητικές δυνάµεις"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιατηρητικές δυνάµεις Στο υποκεφάλαιο.4 είδαµε ότι, για µονοδιάστατες κινήσεις στον άξονα x, όλες οι δυνάµεις της µορφής F F(x) είναι διατηρητικές. Για κίνηση λοιπόν στις τρεις διαστάσεις, µπορούµε να πούµε ότι όλες οι δυνάµεις της µορφής F F( ) F( x, είναι διατηρητικές; Με άλλα λόγια, µπορούµε να γράψοµε τον νόµο διατήρησης της ενέργειας για όλες τις δυνάµεις της µορφής F F( ) F( x, ; Θα το εξετάσοµε χρησιµοποιώντας τον εύτερο Νόµο του Νεύτωνα. Ας θεωρήσοµε υλικό σηµείο µάζας m που κινείται στον χώρο υπό την επίδραση της γενικής δύναµης F F( ) F( x,, όπου xiˆ + y ˆj + z kˆ είναι η στιγµιαία θέση του υλικού σηµείου. Συγκεκριµένα παραδείγµατα θα δούµε πιο κάτω. z m y x Ας θεωρήσοµε ότι την αρχική χρονική στιγµή t, το υλικό σηµείο ήταν στη θέση x iˆ y ˆj z kˆ + + και είχε ταχύτητα u. Βάσει του εύτερου Νόµου του Νεύτωνα γράφοµε du m F. (3.) Πολλαπλασιάζοµε (δηλαδή εσωτερικό γινόµενο) αµφότερα τα µέλη της (3.) µε την ταχύτητα u και έχοµε du m u F u. (3.) Σελίδα από 9

2 Η εξίσωση (3.) µπορεί να γραφεί ως εξής διότι d F u, (3.3) u και d du u m u. Η ποσότητα T λέγεται κινητική ενέργεια του υλικού σηµείου και η εξίσωση (3.3) γράφεται ως dt F u, (3.4) όπου η ποσότητα F u λέγεται ισχύς της δύναµης. Χωρίς λοιπόν να το καταλάβοµε, αποδείξαµε το εξής θεώρηµα: Θεώρηµα: Για δυνάµεις της µορφής F F( ), η χρονική µεταβολή της κινητικής ενέργειας του υλικού σηµείου πάνω στο οποίο ασκείται η δύναµη ισούται µε την ισχύ της δύναµης. Πολλαπλασιάζοµε αµφότερα τα µέλη της εξίσωσης (3.4) µε και έχοµε η οποία γράφεται ως dt d F, (3.5) dt F d. (3.6) Πάλι χωρίς να το καταλάβοµε, αποδείξαµε το εξής θεώρηµα: Θεώρηµα: Για δυνάµεις της µορφής F F( ), η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του υλικού σηµείου πάνω στο οποίο ασκείται η δύναµη ισούται µε το έργο της δύναµης κατά τη µετατόπιση του υλικού σηµείου. Αν και δεν είναι απαραίτητο, την εξίσωση (3.6) τη γράφοµε ως εξής: d F d. (3.7) Σελίδα από 9

3 Παρατηρούµε ότι οι µεταβλητές είναι χωρισµένες, δηλαδή αριστερά έχοµε ταχύτητα και δεξιά θέση. Άρα µπορούµε να ολοκληρώσοµε κατά µέλη. Ολοκληρώνοµε λοιπόν το αριστερό µέλος από την αρχική ταχύτητα u µέχρι την τυχούσα ταχύτητα u και το δεξιό από την αρχική θέση µέχρι την τυχούσα θέση. Έτσι έχοµε ή u u d F( ) d, (3.8) F d, (3.9) την οποία γράφοµε ως εξής: F d σταθερά, (3.) διότι οι ποσότητες /, m, u είναι σταθερές. Τίθεται λοιπόν τώρα το ερώτηµα: Μπορούµε να ορίσοµε την ποσότητα F d (3.) ως τη δυναµική ενέργεια V ( ) (3.) του υλικού σηµείου στη θέση ; Αν ναι, τότε η εξίσωση (3.) θα ήταν ο νόµος διατήρησης της ενέργειας και όλες οι δυνάµεις F F( ) θα ήταν διατηρητικές. Όµως, αυτό δεν ισχύει. Η δυναµική ενέργεια V ( ) V ( x,, ως συνάρτηση των µεταβλητών x, z, είναι µονοσήµαντη. ηλαδή, για κάθε τριάδα αριθµών x, z µάς δίνει µια τιµή, την τιµή της δυναµικής ενέργειας σ αυτή τη θέση. Η σχέση (3.) µάς δίνει το µείον έργο που κάνει η δύναµη για µετακίνηση από το σηµείο στο σηµείο. Αν αυτό το έργο εξαρτάται από τον δρόµο που ακολουθήθηκε, τότε για διαφορετικούς δρόµους θα έχοµε διαφορετικά έργα, δηλαδή η συνάρτηση (3.) είναι πολυσήµαντη. εν µπορούµε εποµένως να εξισώσοµε µια µονοσήµαντη συνάρτηση, την (3.), µε µια πολυσήµαντη συνάρτηση, την (3.). Μπορούµε να εξισώσοµε την (3.) µε την (3.) µόνο αν η (3.) είναι κι αυτή µονοσήµαντη συνάρτηση του, δηλαδή αν το έργο της δύναµης µεταξύ των σηµείων και είναι ανεξάρτητο του δρόµου µεταξύ των δυο αυτών σηµείων. Σελίδα 3 από 9

4 Οι δυνάµεις F F( ) για τις οποίες το έργο µεταξύ δυο τυχόντων σηµείων είναι ανεξάρτητο του δρόµου λέγονται διατηρητικές ή αστρόβιλες και γι αυτές και µόνο γι αυτές µπορούµε να ορίσοµε τη δυναµική ενέργεια στο σηµείο µε τη σχέση V ( ) F d. (3.3) Για διατηρητικές δυνάµεις F F( ) µπορούµε λοιπόν να γράψοµε από τη σχέση (3.) ότι T +V σταθερά E (3.4) όπου E είναι η ολική ενέργεια. Έτσι αποδείξαµε το θεώρηµα διατήρησης της ενέργειας για διατηρητικές δυνάµεις της µορφής F F( ). Θεώρηµα: Για διατηρητικές δυνάµεις της µορφής F F( ) το άθροισµα της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας του υλικού σηµείου είναι σταθερό κατά την κίνηση του. Από τον ορισµό που δώσαµε για την δυναµική ενέργεια, είναι προφανές ότι αυτή µηδενίζεται στην αρχική θέση διότι V ( ) F( ) d. (3.5) Ας υποθέσοµε ότι δεν θέλοµε η δυναµική ενέργεια να µηδενίζεται στην αρχική θέση, αλλά σε κάποια άλλη θέση. Τότε γράφοµε την εξίσωση (3.) ως εξής: ή F( ) d F( ) d F( ) d + F( ) d (3.6) σταθερά. (3.7) Το δεξιό µέλος της (3.7) είναι σταθερό διότι το ορισµένο ολοκλήρωµα µιας συνάρτησης είναι αριθµός. Αν τώρα ορίσοµε τη δυναµική ενέργεια ως και την ολική ενέργεια ως V ( ) F( ) d (3.8) Σελίδα 4 από 9

5 πάλι µπορούµε να γράψοµε E + F( ) d σταθερά (3.9) T +V σταθερά E, (3.) µόνο που τώρα και το E και το V έχουν διαφορετικές τιµές από πριν. Και από τον ορισµό (3.3) και από τον ορισµό (3.8) έχοµε ότι V ( x, ˆ V ( x, ˆ V ( x, F( ) i j kˆ V ( x,, (3.) x y z όπου το σύµβολο / y, / z. / x σηµαίνει µερική παράγωγος ως προς x και οµοίως για τα Με άλλα λόγια, η δυναµική ενέργεια είναι το µείον έργο της δύναµης και η δύναµη είναι το µείον ανάδελτα της δυναµικής ενέργειας. Παρατήρηση : Όπως είδαµε παραπάνω, το µηδέν της δυναµικής ενέργειας µπορούµε να το βάλοµε όπου θέλοµε και ο νόµος διατήρησης της ενέργειας ισχύει. Οι τιµές της δυναµικής ενέργειας και της ολικής ενέργειας αλλάζουν ανάλογα µε το που βάλαµε το µηδέν της δυναµικής ενέργειας. 3. Κεντρικές δυνάµεις Η πιο σηµαντική κατηγορία διατηρητικών δυνάµεων είναι οι κεντρικές δυνάµεις, που ορίζονται ως F f ( ) ˆ, (3.) όπου ˆ / / είναι το ακτινικό µοναδιαίο διάνυσµα. Είναι δηλαδή ακτινικές δυνάµεις. Όλες οι θεµελιώδεις δυνάµεις της Φύσης είναι κεντρικές (βλ. Ασκήσεις 3.3 κα 3.5). Θεώρηµα: Όλες οι κεντρικές δυνάµεις είναι διατηρητικές. Απόδειξη: Αρκεί να δείξοµε ότι το έργο που κάνουν οι κεντρικές δυνάµεις µεταξύ δυο τυχόντων σηµείων και είναι ανεξάρτητο του δρόµου που ακολουθούµε. Το έργο αυτό είναι W F d f d ( ) ˆ f ( ) d ανεξάρτητο του δρόµου, (3.3) όπου d ˆ d είναι ακτινική µετατόπιση, δηλαδή είναι η προβολή της µετατόπισης d στο ακτινικό διάνυσµα ˆ. Αποδείξαµε λοιπόν ότι το έργο της δύναµης (3.) από το τυχόν σηµείο στο τυχόν σηµείο είναι ίσο µε το έργο που κάνει η δύναµη Σελίδα 5 από 9

6 για ακτινική µετακίνηση από την επιφάνεια της σφαίρας µε ακτίνα στην επιφάνεια της σφαίρας µε ακτίνα ανεξαρτήτως της πορείας που ακολουθήσαµε. R Παράδειγµα 3.: Να σχεδιασθεί το πεδίο δυνάµεων F( ) F ˆ, όπου F Nt, R m είναι σταθερές, είναι η ακτινική απόσταση και ˆ / / είναι το µοναδιαίο ακτινικό διάνυσµα. Με άλλα λόγια, να σχεδιασθεί το διάνυσµα της δύναµης F σε διάφορες θέσεις. Χάριν ευκολίας περιοριστείτε σε σηµεία του επιπέδου xy. Να διερευνήσετε αν το πεδίο δυνάµεων είναι διατηρητικό ή όχι. Από το σχήµα και µόνο θα µπορούσατε να βγάλετε το συµπέρασµα αυτό; Λύση: Σε κάθε σηµείο η δύναµη είναι ακτινική. Για m, το µέτρο της δύναµης είναι Nt. Για m, το µέτρο της δύναµης είναι / Nt. Για 3 m, το µέτρο της δύναµης είναι /3 Nt και ούτω καθ εξής. Έτσι λοιπόν έχοµε y x Το πεδίο δυνάµεων είναι διατηρητικό ή αστρόβιλο διότι είναι κεντρικό. Το ίδιο συµπέρασµα βγάζοµε και από το σχήµα αφού το πεδίο δυνάµεων δεν στροβιλίζει, δηλαδή δεν θα µας έστριβε αν πέφταµε µέσα σ αυτό. Παράδειγµα 3.: Να σχεδιασθεί το πεδίο δυνάµεων Σελίδα 6 από 9 F ) ( F x / x ) ˆj, όπου ( F Nt, x m είναι σταθερές και ĵ είναι το µοναδιαίο διάνυσµα του άξονα y. Με άλλα λόγια, να σχεδιασθεί το διάνυσµα της δύναµης F σε διάφορες θέσεις. Χάριν ευκολίας περιοριστείτε σε σηµεία του επιπέδου xy. Παρατηρείστε ότι αυτό το πεδίο δυνάµεων δεν εξαρτάται από τις συντεταγµένες y και z, αλλά µόνο από τη συντεταγµένη x.

7 A) Να διερευνήσετε αν αυτό το πεδίο δυνάµεων είναι διατηρητικό ή όχι. Από το σχήµα και µόνο θα µπορούσατε να βγάλετε το συµπέρασµα αυτό; B) Να υπολογίσετε το έργο που κάνει το πεδίο δυνάµεων στην κλειστή διαδροµή (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) του επιπέδου xy. Λύση: Για όλα τα σηµεία (, y ), η δύναµη είναι +. Για όλα τα σηµεία (, y ), η δύναµη είναι + κλπ. Για όλα τα σηµεία (, y), η δύναµη είναι κλπ. Έτσι έχοµε y B A x C D Α) Το πεδίο δυνάµεων δεν είναι διατηρητικό διότι, όπως θα αποδείξοµε στο ερώτηµα Β, το έργο της δύναµης σε µια κλειστή γραµµή δεν είναι ίσο µε το µηδέν. Το ίδιο συµπέρασµα βγάζοµε και από το σχήµα αφού το πεδίο δυνάµεων στροβιλίζει, δηλαδή ένα σώµα πεπερασµένων διαστάσεων θα το στρίψει κατά φορά αντίθετη των δεικτών του ωρολογίου αν πέσει µέσα. B) Τα επιµέρους έργα είναι: W AB, διότι η δύναµη είναι κάθετη στη µετατόπιση. W Joule, διότι η δύναµη είναι σταθερή και συγγραµµική µε τη BC µετατόπιση. W CD και W DA Joule. Συνεπώς το συνολικό έργο είναι W 4 Joule. Άσκηση 3.: Να σχεδιασθεί το πεδίο δυνάµεων F( ) k ˆ, όπου k Nt/m είναι σταθερά, είναι η ακτινική απόσταση και ˆ / / είναι το µοναδιαίο ακτινικό διάνυσµα. Με άλλα λόγια, να σχεδιασθεί το διάνυσµα της δύναµης F σε διάφορες θέσεις. Χάριν ευκολίας περιοριστείτε σε σηµεία του επιπέδου xy. Σελίδα 7 από 9

8 A) Να διερευνήσετε αν το πεδίο δυνάµεων είναι διατηρητικό ή όχι. Από το σχήµα και µόνο θα µπορούσατε να βγάλετε το συµπέρασµα αυτό; B) Να βρεθεί το έργο που παράγει το πεδίο δυνάµεων κατά τη µετακίνηση από το σηµείο (,, ) στο σηµείο (,, ). Άσκηση 3.: Να σχεδιασθεί το πεδίο δυνάµεων F ) ( F y / y ) iˆ, όπου ( F Nt, y m είναι σταθερές και î είναι το µοναδιαίο διάνυσµα του άξονα x. Με άλλα λόγια, να σχεδιασθεί το διάνυσµα της δύναµης F σε διάφορες θέσεις. Χάριν ευκολίας περιοριστείτε σε σηµεία του επιπέδου xy. Παρατηρείστε ότι αυτό το πεδίο δυνάµεων δεν εξαρτάται από τις συντεταγµένες x και z, αλλά µόνο από τη συντεταγµένη y. A) Να διερευνήσετε αν αυτό το πεδίο δυνάµεων είναι διατηρητικό ή όχι. Από το σχήµα και µόνο θα µπορούσατε να βγάλετε το συµπέρασµα αυτό; B) Να υπολογίσετε το έργο που κάνει το πεδίο δυνάµεων στην κλειστή διαδροµή (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) του επιπέδου xy. Mm Άσκηση 3.3: Να σχεδιασθεί το πεδίο δυνάµεων F( ) G ˆ, που περιγράφει την έλξη της Σελήνης (σηµειακή µάζα m ) από τη Γη (σηµειακή µάζα M ), θεωρώντας ότι η Γη είναι ακίνητη στην αρχή των αξόνων. Χάριν ευκολίας, µπορείτε να θεωρήσετε ότι το γινόµενο GMm είναι ίσο µε τη µονάδα. Στον τύπο, είναι η ακτινική απόσταση της Σελήνης από τη Γη, ˆ / είναι το µοναδιαίο ακτινικό διάνυσµα και το αρνητικό πρόσηµο σηµαίνει ότι η Γη έλκει τη Σελήνη. Με άλλα λόγια, να σχεδιασθεί το διάνυσµα της δύναµης F σε διάφορες θέσεις. Χάριν ευκολίας περιοριστείτε σε σηµεία του επιπέδου xy. Α) Από το σχήµα και µόνο µπορείτε να αποφανθείτε αν το πεδίο δυνάµεων είναι διατηρητικό ή όχι; Β) Να βρεθεί το έργο που παράγει το πεδίο δυνάµεων κατά τη µετακίνηση από το σηµείο (,, ) στο σηµείο (,, ). Άσκηση 3.4: Να σχεδιασθεί το πεδίο δυνάµεων F( ) ( F x / x ) ˆj, όπου F Nt, x m είναι σταθερές και ĵ είναι το µοναδιαίο διάνυσµα του άξονα y. Με άλλα λόγια, να σχεδιασθεί το διάνυσµα της δύναµης F σε διάφορες θέσεις. Χάριν ευκολίας περιοριστείτε σε σηµεία του επιπέδου xy. Παρατηρείστε ότι αυτό το πεδίο δυνάµεων δεν εξαρτάται από τις συντεταγµένες y και z, αλλά µόνο από τη συντεταγµένη x. A) Να διερευνήσετε αν αυτό το πεδίο δυνάµεων είναι διατηρητικό ή όχι. Από το σχήµα και µόνο θα µπορούσατε να βγάλετε το συµπέρασµα αυτό; B) Να υπολογίσετε το έργο που κάνει το πεδίο δυνάµεων στην κλειστή διαδροµή ( 3, 3) ( 3, 3) ( 3, 3) (3, 3) (3, 3) του επιπέδου xy. Γ) Σχολιάστε το αποτέλεσµα που βρήκατε. Qq Άσκηση 3.5: Να σχεδιασθεί το πεδίο δυνάµεων F( ) k ˆ, που περιγράφει την άπωση σηµειακού φορτίου q από το οµόσηµο φορτίο Q, που είναι ακίνητο στην Σελίδα 8 από 9

9 αρχή των αξόνων. Χάριν ευκολίας, µπορείτε να θεωρήσετε ότι το γινόµενο kqq είναι ίσο µε τη µονάδα. Στην έκφραση του πεδίου δυνάµεων είναι η ακτινική απόσταση του φορτίου q και ˆ / είναι το µοναδιαίο ακτινικό διάνυσµα. Με άλλα λόγια, να σχεδιασθεί το διάνυσµα της δύναµης F σε διάφορες θέσεις. Χάριν ευκολίας περιοριστείτε σε σηµεία του επιπέδου xy. Α) Από το σχήµα και µόνο µπορείτε να αποφανθείτε αν το πεδίο δυνάµεων είναι διατηρητικό ή όχι; Β) Να βρεθεί το έργο που παράγει το πεδίο δυνάµεων κατά τη µετακίνηση από το σηµείο (,, 3) στο σηµείο (3,, ). Σελίδα 9 από 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα»

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» Ερώτημα 1 ο : Ποιες από αυτές τις «αρχές» είναι όντως αρχές και ποιες δεν είναι; Ερώτημα 2 ο : Ποιο έχει μεγαλύτερη ισχύ; η «αρχή» ή ο «νόμος»; Ερώτημα 3 ο : Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Τροχιές σωμάτων σε πεδίο Βαρύτητας. Γιώργος Νικολιδάκης

Τροχιές σωμάτων σε πεδίο Βαρύτητας. Γιώργος Νικολιδάκης Τροχιές σωμάτων σε πεδίο Βαρύτητας Γιώργος Νικολιδάκης 9/18/2013 1 Κωνικές Τομές Είναι καμπύλες που σχηματίζονται καθώς επίπεδα τέμνουν με διάφορες γωνίες επιφάνειες κώνων. Παραβολή Έλλειψη -κύκλος Υπερβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα