ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ TOΠΩNY~IIKON. K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ. ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ "A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΥΠΟ ΑΘΉΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ TOΠΩNY~IIKON. K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ. ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ "A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΥΠΟ ΑΘΉΝΑ"

Transcript

1 ΑΘΉΝΑ ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ "A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ οrδοοσ TOΠΩNY~IIKON.r ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟ ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ!,ΕΝ A~NAIΣ K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ 1907

2

3 ΤΟΠΩΝΤΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ α:taι ΥεωΎριχ.φικOC Ονόιι-ιχ.τιχ. των όιιχφόρων χωρων, «ποτιλουντιχ, ούτως ειπείν, έπιυριχ.ιρα:ς ΥεΥλ1ψιι-ένιχς επί τοίί εόiιροuς (ώ, εουριχ.φεν ευ, στόχω, ό -1)[J-iTepo; Άντιbνιoς Μ'l}λιιχρά:;ι:l')ς) έγένοντο πoλλιbι.ις υποκείιι-ενον [J-eAiT'l')r; έπιψιχ.νων φιλολόγων κιχ! noήιpo'l')aιxv υπ' οψιν ώς πr, γιχt όιιχψόρων ίστορικων κιχ! έθνογριχφικών γνωιι-ών]), (έν τφ Δελτίιι> τ'1), Ίστορικ-η, κιχl Έθνο'λ, Έτσιιρείιχ" τό(l. Δ' σ. 423). Κιχ.ί ομως Υι τοιιχότ')') ερυιχσίσι,.ητις.xλλιx.χoi:ί.χνεπτύχθ'l') εις είδικό'ιι κλά:όον τώll Ιστορικων έπισπι[j-ων, πιχρ' -1)μίν κσιθυστερεί ιχ.χ.όι-ι-"ι'). 'Αλλ'.χφου χ.ιχυχώι-ι-εθιχ οη ΠΙΧΤΟU(Leν ώς ιχ.ύτόχθονες επί των Ιστορικωτά:τωll Τ'!)ς γ'1)ς χωρών, εχοιι-εν κιχ!,"ό κιχ.θ'1)χ.ον να: όιιχσιχιρ-ήσωι-ι-εν τoc ον όι-ι-ιχ.τιχ., Οσιχ. εκλ"t)ροδότ"l')σσιν εις ιχ.υτα:ς υπερεκιχτόν -i1δ"l') YEIlEιx.t. ΈπιχεΙΡ0i:ίντες νσι ΠΡΙΧΥιι-οιτεuθώιι-εll περί τωll τοπονυιι-ιων τ'1); ιι-ι Υιχλον-ήσου Κύπρου, τ'1)ς όποίιχς ιχ.ί περιπέτειιχι υπ1ίρξιχν ιχ.νέχιχ.θεν. ιι-ε Ύά:λιχι κιχ! ποικιλιχι, ευρισκ,ό(lεθσι βεbιχiως ενώπιον πλείστων όυσχ.ολιών. Διότι Υι ιι-εν ν'1)σο, εινιχι -1) (LEyiaT"l') των έλλ"l')νίδων (9601 Dχιι-) -1) 3ε ιι-έχρι τουδε yeνo[j-iν"l') περί τοίί ζ"t)τ-lj(lιχτο' ερυοισίιχ έλocχiστ't). Αύτσι. τα: όνόιι-ιχ.τιχ των κωμ.ων, τά: όποίιχ θσι. ιχποτελέσωσι το xuptoν -1ιfLων θέμιχ, ουδέποτε auνeaexe"t)aιxv έλλ'l')νιστί μ.ετσι. τ-η, δεoύσ'l')ς προσοχ'1),. πρωτος ό ιψ.οσιευθείς έaa"t)vtxbr; κιχτά:λούος ιχυτών εινιχι ό του Γά:λλου μ.εσιχιωνοδίιρου L. de Mas Latrie (L'ile de Chypre, sa situation presente θι ses souvenirs du moyen age, Paris 1879 σ ) μετσι. πολλών σιριχλμά:των. Κοιλιίτερο, σχετικώς εινιχι ό ιρερόμ.εlιος εν τ1\ ΤοπογΡOCιΡίtf τ'1), ν-ήσου Κί>πρου υπο Γ. Μ. Κ. (εν..;'αθi)νocις 1886 σ ) υπό τυιν έπιγριxιpyι~ ο::δικιχστικσι. υπ'οδιοι ~~'!Lδρίσ(LΙΧΤΙΧ», οίιδ' ιχύτος οιι-ως εινιχι κσιθιχρος πιχροριχιι-iτων. ΑύτΥι τέ, λος i) 'Εγκύκ.λιος τ'1)ς '!ερίiς 'r1j, 'Exxl'l')aiιxr; τ'1),κύπρου Συνόόου, 1) ιχπ'ολυθείσιχ τ~ 25 'Ιουλίου 1900, δι' ής εκιχλοίίντο τσι. ορθόδοξιχ χωρίιχ εις ιχ.ρχιεπισκοπικυιν εχ.λ0υοήν, περιείχε σιρά:λιι-ιχτιχ. κιχί γριχιρόις ιiδoχψωτά:τιxς. Κιχ! 5fως,tνοιι ιριχνερον οη 11 κuρι(,)τά:τ"t) βιiσι" Q~01J

4 316 ΕΙΜ:ΟΥ' ΜΕΝ Α ΡΔΟΥ' ~UvCltTcι.1 ναι ~Τ'1)ρlχθ~ 'rolcι.ut't) ΙU"λέτ'1), ειν«ι 7J έπι τόπου πιxρσι~ε~oιι-ένη προφορoc. ΑΙ ~ε ι-ιέχρι ιτ/μερον πρoτcι.θείσcι.ι περί τών κuπριe:tκών τοπωνυιι-ιών έτυμολογίιχι, ιiκρι~ώ; έπει~-i) ατερoiίντcι.ι τcι.tίτ'1); Ι~ίω; -r'ti; ιxρετ~;, τ/; ιρων'1)τικ'ti, ιiκρι~είιxι;, έλιχχ ιατclt ~υστvχως έπρο~ί~cιtσχν το ζ~τ'1)ιι-cit -1J!-Lών. Κοιί τcιύτιxς ιι-εν πά:σcιι; θοι ι3ωιι-εν κιχ! θοι κρίνω!-lιν εκ:χ.στην ιι-ετcιξiι τoiί "λόγου χιχτωτέρω, ιiπo των ιiρχcι.ιoτocτων, τών ενρισκοιιένων πιχρόι τους πιxλιxιoί~, ιι-έχρι των νεωτocτων, τών ριπτομ.ένων έντο; των έφη ιι-ερί~ων. Άλλ' ώς "Cltpi8Et"(μocι. των πacι.νών, &.ς 8tίνιxτιxι νοι 'Πρoκcιλέ~ ιρων'1)τικως ιiστ7jριχτο; ίτυρ'ολο'(ίιχ, ιρέροιι-εν το ονοιι-σι παμπο'ίιλα, οπερ 3ύνιχτιχι ν' ιiπο~οθii εις πιχντιχ χιχιι-ηλον κιχί /-,η όξiιν ocνωθεν λόφον. Ή λέξις εlνcι.ι r.εποι'υιfj.έν'1), οπως Υι πιχλιχιoc α: ποι.ι.ιρόλυξ:ι> 71τις κιχτocτον Ήσύχιον έλέυετο κιχ! α:βοιι-bυλίς» (πρb. πουμπουρ\<α..ητοι βρoντ~), ΧCΙί ση fj.ιxive ι "fiv έξόγ)l.ωι-ιιχ (έξ ου το σύνθετο ν dναπαμπo'ίιλα=ιiνσι~ριxσμός) ίaίως ~ε τoiί ί3ιχφους' έντεiίθεν πολλιχί τoιxiίτιχι τοποθεσίιχι λέγoντcι.ι Παμποϋλα 7i ιι-ευεθυντιχ.ως Πάμπουλος (εί; το Πιxλcιιχώριν) 7i νποκοριστικώς Παμποίιλιν (εις.. Ο Κολόσσιν). ΆλλOC τoιcι.ύτ'1) Παμποϋλα έν Λά:ρνcι.κι ένομ.ίσθ'1) \.ιπο του ιiσσυριoλόγου Eb. Schrader ώς τροπυι του «Bambala. a contracted form of Bama Baal» )ι.ιχί έπιgτεύθ'1) ώς ιiψευ3ες μσιρτύριον "CltAΙXtepriTOJ> ίεpo~τoiί Β&:ΙΧλ! (βλ. Max Ohnefalsch - Richter., Kypros, die Βί ΟΟΙ und Homer γερμσινιστί x.cι.ί ιiyyλιστί London i 893 fj. 229 σημ..*) τ,ην.8ε ίτvιι-0λ1)yικην ιifjollxoιvicι.v ιiσθενέσ"ιxτιx θεριχπεύουσιν cιί σωθείσcι.ι Ιστoριχcι.ί π:υ1υιχι. Διότι μ.νημ.ονεύετιχι μ.εν Υι ν~σoς πλειστά:κις,.η~'yi ιi"ό τοiίόιι-7jρου (Ίλ. Λ, 21) κιχί 3"t1Aoiίorιxt 3ιόι 8ιχφόρων όνoμιiτων έν τ~ Bί~λφ (H7jGov Χετ(τ)ιείιι-» Ίερψίου 2, 10, ΊεζεΚI~λ 27.6) έν τιχίς cι.ίyυπηιxκoιίς έτοιυροιιρχίς (οπου OCνΟΙΥινώσκετοιι Α masi, Asi, Sibinai, Masinai, Asinai, βλ. Maspero, έν Comptes R. de Ι' Acad. des Inscript. 1886, σ. 361) κ«\ τοίς ocaauptotxoi; κ.εψένoi~ (o~oυ ιiνιχ"(ινώ~κιτιxι Jatnana) ιiλλ' Υι μνείιχ τών 'ΠολιιψιΧτων ιχυτ/~ εινιχ, ιipcι.totιitlllv ~ iaoroplq:.o! OCρχοιίοι Κύπριοι ίστορικοί, έξ ών /l-v'1)fjo0viuqvorιxt "Άριστο, ό ΣCιtλιχμ.ίνιο~ (βλ. 'Aρριcι.νoυ Άνιi~ιxσιν 7, 15, 7) 'Aσxl"t1ΠOtιi3"t1~ (βλ. ΠορφυρΙου πιριέυ.χ.ριχτ. 4, 15) Δ'rJΙΙ-7Jτρtο; ό Σcι.).ιχ/l-ίνιο~ (βλ. ΣΤ~ΨCltνον BυζιiνΤΙOν ίν 1. Kcι.pπoCltaiCJi) <Ερμ11σιΧνοιξ κιr.ι Όνιiσψ.oς(βλ. Σoυί~ιχν) ιiπωλ σθ11σcι.ν, ιiλλ«χιι.ί έ«ν έσώ-

5 ΤΟΠΟΝΥΜΙΚΟΝ ΤΗΣ κτπροτ 317 ~oντo, πιθχνως όλίγα. θχ έ~ί~α.σκoν Υι!J-χς, επειδτ, χιχ'j':ίσον -ήξειίρoιι-εν 'l",,, Κ' 'Ο <:ο' " - Π"' ' (' β θylσέως, 20) κοιι του Ήσυχίου u...ijuoveuciue'jo; []ιχιων «. ό τά. πεω!. ~ ~ ", ΑιιΙΧθουντοι γεγροιψώς».;jto, φοιινετιχι, μα:λλον!l1)θη'ρ:iιρος, Άτυχως οεν επρoιγ~ιxτευoντo πιρl υπρου. οε UΠ'J το\} λου,ιχρχου εν.. 8ε ό Ποιυσοινίιχς ~εν ήλθεν εις...ην κνπρον. Έχ. rii; iρχιχιόηjτο, λοιπό" ά,πέιιsινιxν ιιόνον οιί σιίντo~oι περιγριχιρα.ι..ων!lεγ:i'λων ΥεωγρocιΡων, του Πτολψοιίου,.. ου Στρ:i~ω"ος κοιι..eιυ Σηψ:iνου.. οίί Βυζιχντίου, κοιί ~εχoιox..ώ όνόιιocτοι πσιρα. τφ Πλινίφ. Άπό 3έ των flέσων χρόνων εχοιι-εν 8εκσιπέντε, ά,λλ' ούχl π:iντοι τα. ιχύτα. όνόιιιχτιχ πόλεων 't1i; 'II1JGOU έν τφ Σιινεχ.~';ψ.φ 'IepoKAiou; (Migne Παιτρολ. τό~. 1t 3 σ. 151) κοιι κιχτόπιν εν τij'> περι θψcίτων του Κωνστσιντίνου του Ποριpupoysvvoή..ou. (Ι, 15 έκ~. Bonnae ΙΙΙ 69). Τ1jς8έ Φριχγχοκριχτ(ιχς flvyl~eiιx βοιρύ..ψοι ~ι' ';ψ.α:ς εινσιι,.ρωτον ιι-έν οι ~ύo 'ΈλλYlvες χρονογρ ocepo ι, Λεόντιος Mιxx.ΙXIρ~ς κσιί rεώργιος Βουστρώνιος, τους όποίοuς έξέδωχεν ό Σ:iθιχς (εν..~ Mεσσιιωνικ~ βιbλιοθ.;)κ,!l,.. όιι-. Β' έν Βενε 'tiq-; 1873), επειτσι ~ε τα. λσιηνικoc, γιχλλικα. κ.ιχί tτιχλικ.α. κείιιενιχ. τα. ό,.οϊιχ έξέ3ωκ.εν ό ιχυτός L. de Mas Latrie, (Histoire del' ίιε de Chypre sous le regne des princes de Lusignan εί, τρεϊς τόιι-ους Paris, χ.α.ι Documents nouveaux servant des preuves a l' histoire Ι' ilε de Chypre, Paris 1882) κοιί. κοιτσ. όεύτερον λόγον οι χρονογρocιροι Amadi, Flol'io Bustron, Strambaldi, ou; έξέδωκεν ό Rene de Mas Latrίe (εις τρεϊς τcir-ou; έν Πιχρισίοις, έχ. του Έθνικου ΤUΠΟΥΡΟΙιΡείοu). Έντος πό:ντων..ούτων είιρίσχ.ομεν,.λείστιχς τοπωνυμίιχς,,.ρώτ/ν ~ε πλ-ήρ'l1 σxσ~o... ά,πoγρoιψ-rιν τω-.ι χυπριιχχ.ών κωιι-ων, ιi,.oaτσιλε1σιxν πιθοινώς ύ,.ο βενετου προνοylτοίi. πιχρεχει πολυτψ.ον βενε..ικον χειρόγριχιρον 'Του τέλους τoίi ιε' οιεωνο., δ,.ερ έξέ~ωχεν ό Mas Ιatrίe (Histoire oτqr-. πι σ ). Άλλ' Ομως.η ~ισ. ξένων χιχριχκτ-ήρων γριxφ~ τών ΤΘπωνur-ιων χιxθιστιf πoλλcίκις ιχίιτοιζ ολως ιiχ.ιχτιχλ-ήπτοuς έντος τών φριχγκικων κειμ,ένων, 3ιQι.. ον οιυτον όε λόγον εϊνιχι σχε8όν ιiauvιxtov να. xeylaψosug~ έτufl-ολογικω, οιοιa';'ποτε ιiνα.δίψylσι~ του..oupjttkog κnψοιτολογίου. Ούτως έχόντων τών πριιγr-ι.tτων,.ηιι-εϊς πρώτον r-εν έaοχψ.ocσιχμεν νσι (1υνα-θροίσωιι-εν,.«σιχν περί ΕκιίσΤ.'11ς χώr-υις ίστoρικύjν ιι-νείοιν,.ρός τουτρ ~έ eχρylσψ,οποι.;)σοιflιν πλί,ν τών ιi"ωτέρω ΠYlγών κιχι τa.ς ιiρχαιίιx~,έπιγριxιpocς,.. Oι~ OCκολΟΙίθίοις των OCΥίων, τοvς πιxλιxιoυ~ γεω-

6 318 ΕΙ},{ΟΤ ΜΕΝΑΡΔΟΤ γρσιφικοιι; χιχρτοιζ, τους νεωτέρουι; περι"1)y>'jτιχι;, τοιι; «ρχσιιoλoyικrι., OCνιχκσιλύψεΙζ, ιx.νέκ~τoc χειρ6υροιφοι κοιί πocν ο,τι ιiλλo σχετικόν ετη προς τ~ν itufloloγioιv, είτε προι; τ.ην ίστορίοιν. Totoct.ίTr, περί Kt.ίπρoυ συνα.υωyyj Υίνετιχι κσιτόι πρωτον τώρoc, πά:ντως ~ε flετέπειτα. θσι πλουτισθ~ κοιί θόι :x.e'yjatfjost.ίa~ ετι μ1ίλλον είς ιiλλιx; περί -r7j; ν-ήσου Ιστορικfι.ζ κιχ! τοπογρα.φικόις tjoelitocr;. 'AHfi. πολυ ΧΡl1σψωτέρα.ν προς ~ιoιφώτισιν -rou itutjoou των όνoμιiτων των κωμων έθεωρ-tισα.ιιεν τ-rιν έξ ολ"1)ς -r1j; ν-ήσου συλλογτιν οσον το ~υνιxτόν περισσοτέρων όνψά:των τοποθεσιων. Διόη, κιχθωι; θ' ά.πo~ειχθ~ κιχτόπιν. τοιστα. εινιχι τρόπον τινσι φυτώριοι έκείνων, ~ισι ~ε -r1j; συγκρίσεως εόρίσκομεν -rr,,. σχέσιν κιχί -r-/iν εννοια.ν οιυτων. Πρός τον σκοπον λοιπον τοϊίτον έσωρευσοιμεν πεντιχκισχιλίοιι; περίπου τοπωνυμίσι; εξ 78 τίjζ ν-ήσου κωμών, ιi'λλoι; μεν έπι τόπου, ιiλλα.; ~ε πιχρ' «νθρώπων έκείθεν κα.τα.υψένων, πσιρεgιiλομεν ~ι κοιι πολλσι; έξ ιiλλων έλλτινικων χωρων τοποθεσίοιι;. Χά:ριν ~ε -r7j; ocxptgsioι; πρoσεyριiφoιμεν, έν ποιρενθέσδι, είι; μεν τσι όνόfj-οιτοι των τοποθεσιών το ονομιχ -r7j; πλl1 σίον κώμl1ι;, είς ~ε τσι όνόμ.οιτοι των κωμών το ονομ'χ του ~ιoιμερίσιι-α.. τος, (τουρκιστί nahieh) οπου ίιπιχγοντα.ι τ. ε. Άιι-ιι-όχωστος (Άιι-.) Aυ~7ιιι-oυ (Αυ.) Koιρπιiσιν (Κπ.) Kελoχέ~oιριx (K~.) Κερύνιοι (Κν.) Κυλό:νιν (Κλ.) Κυθρίοι (Κθ.) Λιiρνoιξ (Λν.) Λψεσόι; (Λιι-.) Λεύχοιροι (Λκ.) Μεσοιρισι (Μσ.) Μόρφου (Μφ.) ΌρεινΥ> (Όρ.) Πιiφoς (Πφ.) XputJ0Xou (Χρ). Κιχθ' ολl1ν at,"r,v ιι-ελέτ1jν τοιύτ1jν έμείναψεν οιύστ'yjρότοιτα. πιστοί εις τοιις κιχνόνιχς -r1j; φων"1)τικίjι; των ν"1)σιωτων, οπως έξετέθ1jσαιν έν' τ~ 'Ae't)νfi (τόιι-. ς' (1894) σ. J45-173), οπου πρέπει νσι χα.τοιφεύγ'!1 τις προς πλ-tιρ't) κα.τιχνό'1)σιν τ7jς χυπρίιχς προφορocς. Διότι o!α.~-tιπoτε έτυμολογία., ~ια.μοι:χ.ομέν't) πρός -r-/iν φωνtιτιχ-tιν, ocπομένει πιχντοτε οιυθocίρετος, οσον ευφυώς κιχ!. &'11 ~ιχσιιoλoyίjτα.ι κιχτ' ιiλλoν τρόπον. Ή λέξις πα.ρα.φθορά:, ~ι' Τις συυκσιλύπτοντσιι συν-i)θως ιχ! φων't)'t"tκα.ί ~ιoιφοροιι, ~εν θόι ΧΡ'YJσψοποι't)θ~ εν τ~ προκεψέν'!j ΠΡΟΙΥ/l'ιχτείqι:. 'Εν γένει ~5 επροςπιχ.%tjοιμεν νoc έφσιρμόζωflεν ΥλωσtJολΟΥικσις OCρχά:ι;, έριι-'yjνεuοuσοις τσις flετocgολά:ι;, ών τ-rιν έξυιυ't)σιν ζ't)τοuιι-εν. 'Εξ ιiλλoυ ΟfLωι; έυρά: Φοψ.εν το πολύfj-οχθον τοuτο ερυον οσον 7ι~υνό:ιι-εθιx. σα.φέστερον, οπως, εί ~υναιτόν, ιiνσιyνωσθ~ κα.ί έν τ~ N-ήσ j>' ~ισι τον λόγον τotίτoν ένοιι.ίσσιιι-εν ένίqτδ7l:ροτψότερον ιιοιί αιύτόν τόν πλαιτειοισ/l'όν πσιρσι τ.η-ι

7 ΤΟΠΩΝΤΜΙΚΟΝ ΤΗΕ ΚΥΠΡΟΤ 319 ιiaocιp&tocv Tou λόγου. Δύο ~έ κσc.vόνocς, πο).'λχκις Ε1'ΟΙρfLοζι:ψένους xoc -:-ωτέρω, "POTιXaι:rO/Lsν κοιι OCνocπ-:-ύσι:rcψ.εν Χ;J-i'1ως. Το yivo; των έλλ"1}νικων τοπωνu;.ι.!ων jj-:o ci.νέκttθεν X~ιxφoρoν, uπ7jρχον ~"1} 'λoc~η xoct ci.ρσενικ.~ xoct e11auzoc κσc.ι o~~έ-:-:ρoc όνόρ'ocτσι, κoc! χ.σc.τ,x, ίνικον κσc.ι κocτχ. 'ItA"tjOUVTtKov ci.ptop.6vo λ. χ. ό Tιiρσc.ς, οι Σόλοι, ΎJ KtίΙΙ-1), ιχ.ι Άθ1jνσιι. το ΝΙλιον, Toc Mέγσc.ρoc, οπως καιι tj-ίj!lspo... εν Κύπρ<ι> λ. χ. ό Δωρός, -ή Λεύχoc, το ΚελλιΧ)(ιν, οι Toρνά:ρι~ες, οι Πλά:τρες, τcι Λεύκσc.ρoc. Άλλ' Oίι~ψίαι uπocρχει ιx.μ.ι:pι~oλίoc ση πολλocπλιiσιιχ των ~λλων s!voιt τeι θ1)λυκeι τoi:ί lvixoiί. Έπει~η ~ε κιχί το «χώρoc» κοιί το «γ7i 1> κσιί το «πόλιμ χ.σc.ι "ό «κώfl"1)» ε!νιχ.ι e'l'} Auxoc, φυσικον εινocι, οί κοιτ,χ, πρωτον OCκ.ούοντες ovoflσc. κώ/l"1}ς, προσέχοντες είς σc.ίιτό, ναι νοιι.ιζωσι κσc.θόλoυ το γένος ιxut7ji; θ"1}λυκον κιχι ν,χ, ιι-ετοιλέγωσι κοιτάπιν το ovo/loι /Lεται θ-ηλυκου OCρθρου' λ. χ, ό ci.κούων e: είς την Πιiφoν, τ~ν Νψεσον κocι τον Άι.ι.αθoi:ίντιχ.», EJ-EToιAiYEI <puσικώτocτoc «τ~ν Π. τ~ν Ν. xoct τ/ν Άιι.ocθoi:ίντιx». έπίσ'l'}ζ ιχντί α:είς τ~ν Φιλo~σoιν κιχ! το... Moιλoi:ίντOΙ]) λέγει α:τ-rιν Φ. ΚOCΙ ':'1)'1 Μocλοίίντα.» OCντΙ «τ.ην Νικόκλειocν χ,ocι τον Άλέκτορα]), λέγει α: την Ν. κoc! την Αλέκτοριχ» κιχί τέλος ιχντι «τον Σωτ7iρocν» λέγει «τ~ν ΣωτΤιροιν» ι.ι.ετoι~ιxλλων ιχσυνιχισθυιτως, έπει~~ ΙΧύτος έννοεί κώμ."1}ν, κιχ! του Χριστου το γένος. 01τως OCντί του Δρύιι.ου, τοϊί Ίεροσχ:ήπου, τoi:ί Κοpocxou, του Κοφίνου, τoίi Λόφου, του Τιχύρου, τοίί TIlEJ-bOU, έλέχθυ) της Δρύμον(ς), ττίς ΓεΡΟσ'κή-πον(ς), της Κόράκου(ς), της τnς Ko~ίνoν(ς), ττίς Λόιeoν(ς) τnς Ταύρον(ς), κσc.ι ττίς Τύμπου(ς) κιχί ιχ.ντι είς τ' ΆγρΙ3ισc. σ'την ΚρίδΚ'ιαν, ci.vt! είς τον Άρχψocν~ρίΤ1)ν είς τ-ι,ν Άρχιμανοeίτάν, ci.vτί είς τον Mελιiν~ρυ... την Μελάντραν. Έκ ~έ των πτώσεων των τοπωνυιι.ιων, έαιν έπιστήσωej-εν τ~... προσοχυιν είς τον συνήθ1) λόγον, ί~ίως των ci.γροτων, θο: ειίρωιι.εν ση ΠΘλυ συχvότερσιι τ7jς όνοιι.οιστικ'1jς εινιχι σιί 360 π"λ«γισt.ι. Διότι tj>uatκως ουτοι λέγουσιν ώς έπ~ το πλείστον στι λ. χ. έρχοντοι! ιχπο τον Δωρον, 1\ ύπ!ίγουσιν είς την Μονή,ν, ~ ~tα.bιxlvouat του Ζνγοίι (βλ. 'Ae1)νa., τόιι.. Α' (1896) σ. 441) ~ ci.νοιφέροuσι το:ς ci.ποστocσεις, τους κοιτοι)'.ους, τους ocρχοvτιχς~ τ,χ, προϊόντoc κτλ. κώιι.1)ς -τιvός, σποιvιως ~ε στρέφουσι τόν λόγον οuτως, ώστε ν' ιχ.πιχιτ1\ τotι όνο!j'ιχσηκυι' όιι.ιλοuσι λ. χ. ~ιoι. το... ρ1\γιχ, 7\ τόν ocρχιεπίσκοπον,

8 320 ΣΗιlOΤ ΜΕΝΑΡΔΟΥ 'li τ7,ν ιipflotjt~v της Κύπρου, τόν ~εσπότ'1)ν ττις Π άφου, τοι βocλχνια: της Δρύμου" 'roήv GTpiTcx.v του (χ.χί κχτόπιν τυίς) Κοράκου, TifLroiAttX. του (x.cx.l κcx.τόπιν 'ryjς) ΛόΦου, T7JV flovoήv της Μ ύρτον τοι χωρχιριιχ. τυις ΝΥισ'ου χ.τλ., ουχί 8έ τ~ πριχτ'rει λ. χ. Υι Κύπρος, 1\ τι,"cx.pcίyel Υι ΔΡUfLος, ή τι lx.ocfl-eν Τι Λόφος κτλ., όιότι 'routo elvoct προσωποποιίcx., πολύ σπιχ.νιωτέρoc. Έχ. τυίς έπικρocτi)σεως τocύτ'1)ς τ/ς γενιχ.'ιjς, προστεθέντος εις το οι} 3ευτεροχ.λίτων xcx.toι τ«ς γενιχ.ιχς τυίς πρώτ'1)ς χ.λίσεως.. ου ς, (..ης Κ ύπρους, της Πάφονς) προυίλθον επειτιχ. όνψcx.στικocι Υι Κύπρου, Υι Πάιeoν, Υι Δρυμον, Υι Γερο Ο'κή.πον, Υι Κοράκον, Τι Λό~oυ, Τι Μ'ύρτ()ν, Τι Νή.Ο'ον, Υι Τa'ύρον (βλ. x.oιi Άθ,llν«ς τόfl. Η' (1896) σ. 437). ΜετΟι τοις γενικοις Tcx.uTcx., πcx.ρcx.τ'1)ρ-ί)ι:rεις είσερχόflεθιχ. εις..ην fleaiτ')')ν έχ.χστοι) όνόflιχ.τqς, 3ΙΟΙΙΡοuνης οιίιτοι είς ~ύo μευckλοις όflοτιχ.ςίιχ.ς, τοι ipxιx.ioc, 8'lίλ. τοι σφζόιι-ενα: έκ των πρό του fleyιxaou Κωνστιχ.ντίνοΙ) χρόνων, xoci τοι νεώτερoc. Έχ. 8ε των σ.ρ"χ'a.ίων κοιτιχ.λέύομεν σ.λψιx.~'1)τιχως ώς πρώτ'1)ν τckζιν έκιίνιχ, των όποίων τ.ην Uπa.ρζιν ιι-οιρ T\Jpouat oc σωθέντrι. tjuyypιxfl-flt:x.tιx των πιχλocιων. Άκάμας (γεν. τού Άκάμα) λέγετοιι Υι ΒΔ. ocxpcx. ττ,ς Κύπρου χιχ.ι σήμερον ώς το,"ckacx.t (βλ. Σ.. ρck~ωνa., 14, 6, 3) ~τo όε τοίίτο πιθcx.νως ΟνοΙλιχ. σ.ν8ρός, Τσως του 'Ae'llva.lou κτίστου των Σόλων (ΣτριX~ων. ενθ' ιiνωτ.) ιiλλ' ό Μοιχcx.ιρOCς (σ. 382) έτψoλoγε~, οτι «οι Σcx.ριχχ:ηνοi ~εν ιχιρ'1)σοιν ockιx.yov,"ocpoc το ορος..ο λευόflε~ον Άχ.cίιι-ιx, χιχί έλογισθ'1) ΆκιΧfLOCD, ό ~ε Σιχκελλocριος Κυπριοι.χ.ων (~ι εχ.~.) Α', 118 «έκ του oc xocl χ.ocflνω, -Υ}-;οι τόπος ιiχ.q:flωτος». Ή 'ΑΟ'ινον (Ακ.), έγχ.ιxτ~λελεψμέν'1) κώιλ'ιι, προϋποθέτει όνομιχστιχ...ην fi. ~ Ασινος D (ΠΡb. Ko~ινoν) ή σ: ~Ασινιχ. J) (πρ~. Υι Τραπέζον) γεν. fi. -rij, Άσίν'1)ς D' ό δέ Στέφιχ.νος ό Bυζόcντιoς, χ.ιχ.τocλέγων τοις Άσίνιχς, λέγει Ρ'1)τως σ: 'Aaiν'll.. -rpit'll Κύπρου». ΆλλΟι ιι-όνος ό Mas'Latrie (l'ile de Ch., 39) έζέφροισεν έν πιχρό3φτ-1ιν είχ.σι-. σίιχν, στι χ.είτσιι σ: peut etre dans 1e voisinage de 1'ancien Asine», :ην ουτε ό Σσιχ.ελλόcριoς, ουτε ό Oberhummer, OUTδ ιxλλo~ τt~ έλιχ.~εν uπ' ΟΨιν. Κσιί ΟfL(ρ~ ό σuνοικισflός είνσιι,,"pocoyfllxort πσιλσιιός, ώς μοιρτ\jρεί ό ~υστυ"x.ως έγκιχ.τοιλειιρθ,ις χ.ocτιχγ~σιφος βuζocντιιχκός νιχ.ίσκo~. Τό ονψοι ~τo Ισως ιυοιώνιστον, 'Πιχ.ριχγόιι-ενο'/ έχ. τοίί οι Koci σίνοιι-ιχι xoci σ'1)μοιίνον ~~υ'r~.ης» (πρg. τό «σ.σιντις 3οιίμ ων» τοίί ΑΙσ"χ'υλου Άγσιμ. 1341).

9 TonONTMlKON ΤΗΣ hύπροr 32i Βρο( δ )iata (τάι) λέγετclt ι.ι.ιχρόν.;j~"1) ΤΟUfκcχώρι (Λχ) εντό~ -r1j; ~ocσώ~οu~ ψ:iρocυυο~ του "OTocfl-ou του ΠVΡΥΟ'J, τ.,~! ΠΡοa-i;λως Άφρο ~iijtoc. 'Όντως έν τ~ ένετtκ.~ ~πoγρ~1ϊ?ι ψέρε,oc! Frodisia (Mas Ι. ΙΙΙ 512). Ό ΣτρΧbω-ι ocνocψέρει 'Αq:;ροόιιncν πόλιν "ocpocatocv έν Κα-ρπ~σί~ «κα-θ' Ο στεν-rι 'ί) ν.ησος», ώς και! ό ll-:-oaefl-txio; (5,14,4), ocll' έννοείταιι Oτt εν τ-rι vtιa<j> ΆψροSίσι~ θχ 'Jπ'1ipzov πολλoc,.ητοι κ\)ριως ~AI1"1), OCφtερωι.ι.ένoc υπό εuσεbών εις τ-rιν πocν,:οδύνα-fι-ον 'Άνocσσαιν ττις Πά.ψου. Γιόρκοι AiyoVToct τοι ΒΔ. 'tij; 'Αθ"1)ένο\) έρδιπιoc (Ο'τους Γ,!όρκους) ocπερ ocνέl1κocψεν ό Vogue XOCL κocτόπtν ό Cesnola (βλ. CΥprus, σ. 105 κέξ.) πρόό-ηλος δε Etvoct -rι όf/.οιότης του σωθέντος όνό ι.ι.σcτoς προς τους Υνωστοτά.τους εκ τών ποιητών Γολγους, οιτινες κσcτάι τ~ν Σχ.ολιocστ.ην του θεοκρίτο\) ( ) ώνψιiζoντo κιχ! «Γόλγος», πιχντως δε κoc! Γόλγοι,!σως όε XOCt Γόργοι' όιότι "ocpi Στεψά.ν<j> τφ Β\)ζocντί<j> εν λέξει Χύτροι φέρεται ι «Άλέξοινόρος εν τ(jι περί Κύπρο\)' τ.ην όε Γoρyίσcν ocποόοίίνocι XlJτρΙoι~». 'Ο ΣocκελΗ.~ιος (Α' 195), ocξιων ευλόυως δη πρωτος ~xocas τ.ην θέσιν τ-ηςπόλεως (έν τίj oc' έκδόσει των Κuπρtocκών εν Άθ σ. 187) ΥριΧιΡδΙ ocνocκριbώς δτι ηχ.ουσε «ΓόΡΥους7). ενφ τό ΡΥ κυπριocκω~,"poιpipstoct ρχ., επίσης όε κ,χ! το λυ (πρbλ. κεφαλαλγία- χεφαλαρκά, 'Όλγα - 'Όρ1<a). Γεροχnπια λέγετclι ",ocpocltov τσιφλίκι τ)1ς ΠOCφου, ι.ι.ν7ψ.ονεύετ,χι δε ύπο ι.ι.εν τοίί ΣτριΧbωνος «'Ιερο)(:ι)πΙς». υπο ~ε του Πλινίο\) (Hist. Natur. 5, 35) HieI'ocepia. 'Ολίγον ενδότερον τ,χιj-:yις χείτocι ι.ι.ευχ):η κώι.ι."1) ίχ.ο\)σoc νοιον βuζocντιocκον χ.ocί ocrx.ociov \ι~ροιγωυείο\l. όνοι.ι.α:ζοι.ι.έν-η ΓεeοΟ'κnποu (-rι) εκ ποιροιθέσεως κιχ! χ.ρ+ισεως τ~ς χιχτocλi)ξεως τ.ης Υενα-ης, OCντ! «ίερος κ.ηπος»' oυ~ψιιx ό1 OCι-ιιptbOAiOC δτι το ovoflo:. τουτο ';;το πιχλιχιότερον, έξ α:ύτου δε π,χρciυωγον -ήτο τα ΊεΡΟΚ1'}πίιχ. (( wεοκα τη.ς Γεeοχnποuς D λέγετιχι χ.oc! τοποθεσίoc του Κciθικσc, πocντως 3ε υπ1iρχ.ον περισσότεροι τοίί ένος «Ιεροί κ.ηποι». Δάλιν (Κθ) tivoct προφocνως ocuto τούτο τό 'lδιiλιoν, το έξ'ψν'1)θεν ι3ίως υπό των Λιχτίνων ΠΟΙ7ίτων' ocι έχε! ocνδυρεθείσ,χι διόι κυπριιχκών χ.α-ρ,χκτ-ήρων επιγρ,χ<ρ,χί επψιχρτύρ7ίσσιν τ~ν τοιυτότ"1)τιχ το\ί χωρίο\), σ7ίιιειωτέον δι.ι.ως δτι ποιντιχχ.οίί ώς OCρχηχ.όν Υρciι.ι.ι.ι.ιχ ψέρετιχι το )Κ ητοι το s (n). Καειπάσιν εινιχ! ι.ι.ετα:γενέστερος τύπος το\ί ΚocρπocσίΙΧ, ευρισκ.ό-

10 322 ΣJι?ι!:oT ΜΕΝΑΡΔΟΤ /-,-ενος ο::πο τοίί ΠλινΙου (Hist. nat. 5, 31), Carpasium και! έν τφ Συνεκ&Υιμφ τοίί '!εροκλίουι; 70ί, 5 α: Κ!Χρπχσιον]l Κ!Χι παιρ«κ. τφ ΠΟΡΨUΡΟΥεvνr,τφ Ι, 39. Πι?! -1it; ίρl.τίς τοίί όνόμ.ιχτος ~κlxσεν ό Π. Γ'εννιX~ΙOΙ; (EitOaatt; περ! -r1i. ίν Κύπρφ ΓεωργίlΧι; Μέρο, ~' σ. 6 σrιμ. 2) ότι πιχρυιχθτ, ίχ τοίί α:κχρποισοn, ήτοι «λεπτόν βσι/-,-~lxκερόν VιplX. σ/-,-οι προερχόμενον {χ. τ.ης 'Ιν&ικ'i\ς... Mrιπω; (λέγιι) εισlxxθείσrις τ7jς τίxνrιι; ΤO'~ uιpoιlvitv itχρποισον εις Κύπρον, ελoι~ε το ονο/-,-αι του uιpxσ/-,-ιχτος καιι το ~ισψέρισfj-αι T1j; Νήσου, ενθα Τι τέχνrι ΙΧVΤΎ) rιυ30χ,ί 1LΎ)σε χ,αιί προ-rιχ.θ"t/;» Άν το κ.χρποισον ':;το ψυτόν, Υι y7i σπου έ~λιxσταινε, Oi 1)~ύνlXτo νqι λέυεταιι υπό των πιριοίκων Κσιρπαιaίαι' ιiλλόι τ«ίιψ«ψαιται ~ξν 3ί30υσιν, ocλλόι AOΙfJ-~eivouat το ονψαι των 7J~"t/ ώνο flσcσμένων χωρων, οπου υψοιίνοντοιι ίεσιψέτως' (πρ~. κοισfj-ίρι ίχ της Καισι.ι.ίρ, λοιχ.ούριν ίκ της ΛοιχώΡ1Jς, ι.ι.ουσουλίνοι ίκ της Μουσούλ, φέσιν ίκ τοίί φεζ κτλ.). Σ1JfJ-ειωτίον οτι 6"t/λυκώς το Ονοι.ι.οι φέριι χοιι flικρον ""οιρωνιτιχόν χωρίον τ.:ης Κιρυνίοις,.;, Καρπάσ'ια. Ή Κφύνια πσιροιsί~ετlχι &ιοιφοροτρόπως, ιiλλ' ιχ.ρχαιιο-:έρσι γρocφ-υ) ε(ναιι OΙU-:1), είιρι7κoflέν1) παιρόι Δι08ώρφ (19, 79) α: τ.ης Κερυνίαις». Kσcτόπιν ό Σκύλοιξ (Περίπλου σ. 84) ypeiιpil ο: Κερύνειοιν». Σψιχλερόι SE νψίζοflεν στι εινοιι 11 όι«τοίί 1) ypoιιp'h της οι' συλλιχ~ίϊς υτοο των [J-εΤΟΙΥενεστίρων (Kf1PVVitoι, οπιρ /-,-ε τετί6ύ) κσι! Κυρήνειαι)' 3,ν εινοιι όε OCπί6οινον στι κσιτ' ocρχ«ι; ~τo ακινύριοι]l 11 «Κινύρειοι» {πώνυμος εισέτι πετρων Ι ιχ.ρχεγόνου Κινύροιο», ώι; ΠΟΙ1)τικωι; 1)τυ/-,-ολόΥΎ)σεν ό Νόννος (Διονυσ. 14, 450), οϋτω ό, φέρεταιι κοιί ποιραι Πλινίφ (V, 31), «Fuere et ibi Cinyria... D onip ό Κυτψαινος (σ. 46) έξίλoι~εν ώι; Κυνα.ρίoc.ν! Ό S, Mas Latrie (Histoire, ΙΙΙ 609 (J't)fJ-. 9) το έν τίi βούλλ!f τοίί πιχ.ποι Κελεστίνου του γ' Ι 1196) Cherin (... Κερύνιοι) έξίλα.~,ν ώι; το χωρίον «Xeri au sud de Nicosie]l (βλ. κοι! L'ile, 191, 17). ΤΟ Κίην έσωσε πρo~ήλως το ονοιι-ιχ, &:λλ' ουχ\ κοι! τ.ην θέσιν τοίί όνο/-,-οιστου KtTlou. Το ocκριgες axi~toyp6cιp1jfllχ των έρειπίων του τεί χους όπερ ποιρέχει ό τφ 1738 ηθων εις Κύπρον 'Άγγλος Π.ΡΙ"1}~Τ~Ι; Pococke (Α description of the East. Vol. Ι Ι Part. Ι, London Μ l)ccxlv. ρι ΧΧΧΙΙ ρ. (713j ου3ψίσιν και τοιλείπει ocμψι~oλίoιν στι το ocρχοιίον Κίτιον εχειτο fl,τοιξυ του Aeipvιxx.o; κoc!,.ης Σκ(Ηοις, Τ,τις έκ.τίσθ"l) έχ. τών πετρων ιχίιτοίί. Άλλσ. διοιτί λοιπον ώνο/-,-ιiσθ"t/

11 ΤΟΠΩΝΊ'ΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΥοΠΡοτ ΤΟΙΟ\Jτοτρόnω; -ή εξ,"splno'j OCnλικ.«μ.ίλιcι ΝΔ. ι:ι.:πεχουσα. κώμ't) ; Ό Εύγένιο; Oberhummer, έκ.τενως κιχ! "'Cι).'J!J-cι(;ώς 8ι:r.λ:ι.bων nspl -rr" κuπριcικ.1j, τoπoyριx.ιp(cις, Ιν τιj> Zeitscllril't Jer Gesellscllafft fur Erkunde zu Berlin χχν Banιl 1890 itixi χωριστ':t. Aus Cyt pern, Berlin 1890) ιiπo~ι3ει (σ. 12),,1;ν fl-ετ:iθεσιν "Cισ ό'llόι..ι-α:'t'ος (J. ~uf eine zeitweilige Residenz del' Bischδfe». 'Αλλχ ό λόυος πρέπει f/-ocaaov να. ζ'υ)'t''t)θ~ ετη είς το OCχ.ρωτ+Ιριον, έιρ' ου χ.εϊ't'cιι κα-ί απερ OCvix.ιx.Oev θα. έλέυε't'ο c Kt't'LO\J OCκριχ», ειτε χ.ocί είς τ.ην βυζιχντιιχκ.ην (κocτα. τ.ην πιχρoc~οσιν dγγελό'κτισ'τnν) έκκλύjσίocν, τ.ην ιι:πα. νcιyίocν "ου κ'ι3κ~oυ» (βλ. Mariti, Viaggi per l'jsola di Cipro... MDCGLXIX tomo Ι σ. 181). Δια. τoiί όνόμ.cιτoς "ούτου οι κτίσα:ντες αύτην (f/-sti f'11:ptsw't'wv) ίσχ.uρίζοvτο ση +ι είκων είχεν eups01i 7\.η't'Ο +ι ιχ.ύτ.η τοίί κocngτρocflι..ι-ένο\j.η~ύj ΚιτΙου, στι ~'Y)AoιaiJ, ώς έν πά.σ~ κοιτοιστροepii, έσωθ'11 ό έιρέστιος. "Όπως ae. σ-υιfj-ερον π. χ. οι Λευχ.oσι~τα:ι λέυοιισι σuν't'όι..ι-ως «πάω σ'τον κ'ύ'κκον D νοουντες Q:πλώς.0 πα:ρακε(μ.ινον ι..ι-ετόχι 'r1j, Πocνα:Υίας του Κύκκου, ούτω ΚCΙί οι τότε ΠΡGGΚ'Jνοuντες έλεγον «είς το Κ(τιν», ιχντ! «είς τον νcιoν -rr" Π οινocυ(ocς τοίί Κιτίου». "'ΕΥεινε 3ί κώιι-1) προ τ:ης Φριχ.Υκοitρocτίοις, ΚOC! οί Λουζινιοινο! εχτισοιν έχει το Ρ1)Υικον 11Oste1 dou Quid (Mas Latrie , "'pb. Μχ. 150, 15!) έκoc'11 ~ε υπό των ΣOCΡOΙJι:ylνών τον AvyouaTo-1 του 1425 (Μχ. 386). Κορώνn (-ij) λέyετcιι λόψo~ τ:ης ΜεσοιριQtς, 469 πo~ών -ϋψοιις, ~ύo Sf μ.ίλιοι ΒΔ. του'" ΑρσΟ\Jς. ΤΟ oνoμ.cι G'11fJ-oιiVEt κ.οιθίχιιτο ΚΟΡUΨ7J κοι! λέγεταιι κιχί περί ιχ:λλοιι βοιινου Β. τoiί 8uλιιΧτοu, VψΟ\Jς 2140 ποδών κοι! ιχ:λλου ΒΔ. του Ntit't)oroιptou ύψους 1057 ποδών «Κοeων'l.ά». Άλλ' έπι τούτοu κιχ! κοιθ' oλύjν Τ7Jν βοριίιχν ocuorou χ.λιτuν υπιχρχ.ουσιν έχ,'nτοιιι-ένοι έρε(πιoc, ΚΟΙΑούfJ-εναι a: κocτocλύfj-οιτοι». Έπει31J Sf ~ Μεσοιρια. περιελοιιι.bocνετο είς το βοισίλsιον,,1j, Σα.λοιι..ι-ινος, νοι..ι-ίζοιι-εν ση έ~ω πρέπει να. τεθii +ι ζ~τoiiι..ι-ένύj όι..ι-ώνvμo~ ocpxoι(oι πόλις' 8ιότι ΣτέιΡ«νος ό ΒυζιΧντιος λέυη σ:ίστι Κορών'Υ) ι..ι-οϊρ.oc -r1ji; Σoιλcιιι-ινoς της εν Κύ,.ρ<ι>>>. Ό ΣοικελλOCριος Α' 151 τοποθετεί τ.ην πόλιν είς ιχ:λλ1)ν θέσιν ονοf/-οιζοfj-έν'l)v Κοeων'l.ες εν Κεριινία. OCAl' ό πλ1)θιινηκος 3εν -ή~ύνα.τo ναι ~'l)f/-toupyyjoii χοιτόπιν. Ή ΚορώνΥΙ όνομ.ocζεταιι κοι! άγια. Κοeώνn, όιόι τ.ην :Χκόλουθον έτufj-ολογικ.ην πocριχόοσιν: «τα. χωfjά~κ'l.α iίταν τυιc Παναιας, κ' ε{χ,εν άeκάτες,\<' έ1j:iινναν το

12 324 ΣIΜ:ΟΥο ΜΕΝΑΡΔΟΤ ~uεϊν τους σάν το t11tnvvav. θωρούν μιαν κορώναν π6>ψι. γύριζεν το λα6έζιν κ' εν εψευκεν- παρατηρούν, κ' ίντα να οούν; η.τουν μια κουφiι ππεσμένη μέσα' ';Ι Ι1αναϊα επε11tεν τυ πουλλιν για να τους έγλυτώσ-r:» (πιχρσι π. ΣUfLεωνί~Ο1J). Τοίί Κορών'l'l :;.εγενθυτιχ.ον,ίν«ι το Κόρω'lος, έξ ου κ«τσι συυχ.οπ.ην ό Κόρνος (Λν.). Κvρκα είν«ι το πιχρσι Mocxιxtpίf 68 ψερόι-ι,νον (~Kυθρί«1), πεσόντος τοί) θ ϊνεκ«τ1iς οuρocνικijς πρoψoρ~ς τoiί j (Ku(e)pjιi). ΚΙΧί οι Φρocγκοι εγρ«ψον la Quithrie' πρ~ι Mas Latrie, Histoire , 505, ΙΙΙ, 229, 276, 286, 601, 611. Ό δε συνiιθως γρ«ιρόflενος τυπος Κυθροιίιχ είν' ocι-ιocρτuρος κσιί σψοιλερός. κοιτσι τον 'IEpoxl1i (Συνέκ3 ιψ.ος 707,4) ίιπηρχ.ε πόλις «ΚUθροι», εχει 3ε ό τυπος ουτος προς ΤΟ ΚυθριΟι ώς το :χρχ.«ίόν Σόλοι προς ΤΟ ΣολιOC. Φ«ίνετοιι 3ε οτι Κύθρο! χυρίως :Jισ«ν το λεγόflενον Παλαίχυθρον, ου -ή συνθεσις ιxπo~εικνύειπιxλoιι~ν.η~"i) τ.ην flετωνufjoίιχν κοιί έ,",οflένως τ.ην flετοιχ.εσί«ν. Κιχι 1) Λάπnθο (γεν. της Λαπή,θου) ιχπέχει των έρειπίων, σπου τι9ετοιι ή ocpx.oιlιx ΛOCΠ71θος, πόλις, 1fJv ούτως ιχνοιιρέρει καιί ό Πτολεf"ιxio; (5, 14, 4) χ.αιί ό Στέψαινος ό ΒuζocνΤ 1 0ς, σφζων και! ιχπόσπιχψαι τοίί Άλεςocν3ροu τoίi Έψεσίου «ίfl'ρόεσσαι ΛιiΠ71θoς», σuflιρωνεί 3ε χ.αιί ό ΠλΙνlος (V. 31), γριiφων Lapethos. Μόνον τοίί ΣτριΗ::ωνος τ«χ.ειρόγριχψιχ (14, 6, 3) πιχραι3ί30υσι «Λocποιθος]) καιί το Λάπαθος είνcι.ι κώfl71 τ1iς ΆfLfLοχώστοu. Τπό των ΦρOCΥχ.ων -ή ΛOCΠ1)θος έλέυετο πιχροι3όξως la Pison.;j La ΡίΖοη, χ.αιτσι 3, τ.ην f"αιρτuρίοιν,"ou ΣτειΡocνοu τοίί Λουζινιαινου (Description de toute l'isle de Cypre... par Rev. Pere F. Estienne dc Lusignan, Paris 1580) :Jιτo τότε πολυπλ71θεστέραι χ.otί T1ic; Λψεσοί) χ.αιί τ;ης Πιiψoυ και! -r1i; ΑfL/Lοχώστοu. Ή Λεμεσο (τ;η~ Λεμεσ'ού(ς) πρό των ΦρOCγκω'l ώνoflocζετο «Νψεσό,», ώς Γοιλ. ίιπό τ1ίς 'Άνν'f)ς τ;ης KOfLV'f)v1ic; (ΆλεζιOC3ος ΙΧ, 2 Βοηnae 423, 2) χ.οιί του ΚωνατοιντΙνου τοίί Πoρψυρoyεννiιτoυ (περί θψιiτων Ι 15 Βοnnaβ ΠΙ 69), σπουκιχκως ocvteypocip'f) «ΝψεuΟς».;j ιι:νέflεbος»' έτρ~π"1] 3, το Ν εις Λ ΚΙΧτ' ocνοflqιωσιν το.ί) νε χ.αιι με ε(τε υπό των Έλλ-ΙΙνων (πρb. fl-tινιγυες- f""1]aiγytιx) εετε υπό των ΦρOCγχ.ων κοιτ' ocvτίθεσιν πρό~ τ.ην 'ΑfLocθΟiίντ«έπωνΟfLιiζετο ~viot πόλις Ν ψεσός».;j Νs:iπολι, Νψεαου (ώς λ. χ. ίν.τii 'AXOlOVettf του 'Αγίου 'P1jyivou,

13 ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟΝ ΤΗΕ ΚϊΠΡΟϊ 325 έν Αψ εί~ 160'1 σ. 8)0 Ύνωστότ!Xτo~ δ' έπισχοπος Νειχπόλεως χιχτιχ τον ζ' ιχίώνιχ Τιτο.; oπoauypxιpg; Λεόντt,)~ (: βλ. Ehr 11ard παρ~ KpoufLgiXep Ίστορ. ττ.. Β'Jζσ.ντ. ΛΟΥΟτΕχνίιχς Α' 362) ά-λλό: κιχί προ τούτου flν"1)flονεuετιχι ΝψΕσιος 1LxPT'.)" έoρτιx~όμενoς τ~ '1)' του Φεgροuιχρίου, κα:ι πιθιχνώτιχτ:χ πρo~ τ1;ν Νψεσον έσχε,,:ίζετο ό συγyρα:ψευ~ τών Κuν'Υ1γεΤΙΧών Νφ.εσιιχνΟς (oπpg. κα.ί το σφζόflevov ov0/l-o:. του πολίτοu Λεμεαtα.νός). 'Ότι ~ε πρ:χγμο:.τι.ητο κιχτφ X'Y1fLiV"1) προ του Χριστιιχνισμ.ου, iflιxftuf'y1ao:.v πολλοί πο:.ρ' ιχύτ1;ν ιiνα: σxιxψέντε~ τiψοι, οπου ιχ.νεuρέθ'υ1σιχν «objeets of all periods» (Cyprus Museum Catalogue ρ. 8 κιχί 175), ιiλλ' δτι ι.r.έχρι τοίί ~ευτέρου ΙΙ-. Χ. ιχιώνος ~έν ήτο πόλι~ ιiζιιx λόγου, ιiπo~ειxνυει.η atj1j τοϋ Πτ:)λψΙΧίου α:κουριιχς ocxpιx' 'ΑfLιχθους». ΤΟ Νειι-εσός σχ.ετίζετιχι πιθοινως πρό~ τ-1)ν Ni1J.EGtv, ~ς πρώτ"1) ιι-νείο:. ώ~ θείiς γίνετιχι εν το'ίς Κυπρίοις, ιiλλ' ίιπερ~oλιk.ην νομίζομεν τ-1)ν ip1j.'yjvsiιxv -roii Λεζικου του Pape - Henseler 3 (1884) «Zorndorf J). Ή ~! σόλοιυ.ος γριχψτι ΛψHΣΣό~, '1τις εν ιiγνoίqι; πocντων των ocvωτέρω έπενoύιθrι τιf) f 855 έξ ocvunxpxorou TeAfJo"1)aaOU χιχ\ πιχρέσυρε τον Ε. G ο Rey εις είχιχσίιχν ocpxo:.iιx; LemissIJs (!) χιχ! τον J. Ι. Myres (ενθ' ιχ.νωτ.) εις Υριχψην ocpxιxlιx; LIMESSOS (!) περιέπδσεν -Y)~η δις ιx.xrylatiιxv μετοι τ1)ν 371 1J.oaisuatν -r1j~ επιιρυλλί80ς -r1i; Ν. Ή1J.έριχς (ιip. i 481 -r1i; 8/21 Φε~ρ. 1903), ένθ'.x.vsaxsuiao:.flev κιχ! τoι~ ochιx; ιχ.τιχλιχιπώρως είκιχσθείσα.ς itij/l-0aoyio:.~ βλ. κιχ! Συ(-tπλ1)ρωfLΙΧ Έγκυκλοπιχι3. Λεξικοίί σ ΛVμπ'Κ~α.(τ~) λέγετιχι κώ1j.71 (Κθ) προς"λocgοuσιχ το ονψιχ τουτο πcivτως.χ.πο του εν ιxύτ~ σωζομένου νιχοϊί -rou «Στιχυρου των Αυιι-πΙων», ό όπoίo~ x.o:.τ~ τον Mιxxaιpocv (σ. 85, oπpg. καί 72, ΟΠΟ\) χ.ιxxιί>~ γρά. φετιχι «του Αιίμπα. ]») «ιι-oνιxχό~ το\) ~λθεν χ.όί:τω -roii ορου», -Υ)τοι dόιimρο, ώ; ιι-ετιχψρ:χζει ό Strambaldi, ΠΡΟιΡιχνως 'Ολυμπον,ννοών τό έχ του Στιχυροίί χιχλοίίμενον ήόη Στα.υι?οι>ονν1.ν. Ό χρονογρόί:φος πιστεύδι Oτt το βοuνον λέγδτιχι Όλυιι-πιιχ «~toc τον στοιυρόν το (γρ. τον) 'OA1Jfl-nocTo, ονψιχ τοο χ.ιχλοϋ A~aTou». (Μχ. 56). ''Ολυιι-πον όνψocζει το Στιχuροgοuνι κιχ\ 1) έκθεσις του Franc Attar (πιχρoc Mas Ι. ΠΙ 520), τιχύτ'υ1ν ~ε "';1)'1 πιχρoc~οσtν.χ.κολουθεί κιχί ό Poeoeke (σ. 212) κιχ! ό KUTCftαovo, (Ίστοριιχ Χρονολ. 'EVETi'1latv 1788 σ ). 'Αλλ' ocπο τοίί ΣΤδψ«νου -rou Λοuζιvιιχνοu (Chorograffia ει breve historia universale dell' isola di Cipro... Ιη Bologna,1573 Α.θΗΝλ, ΤΟΜ. ΙΗ' 21

14 326 ΣΙΜΟΤ :~IENA ΡΔΟΙ' 11. 4ιχ) έπδκρά,τ'1)'1εν δη νολυιι-πο; τών χρχιχίων.ητο ΎJ ύψ'1)λοτό:ττι τ'i1ς Ν-ί;"ου κορυψ+', το Τρόιjό'j; Τό Τρόοοος όιι-ως, ώ; :i;;έόειζεν ό Obe rhuromer (die Insel Cypern, 1903, σ. 148) θεωρών ocντλ'1)θεν έκ τοίί 'Αριστοτέλουςoc πόσπ!χ'ψ7. τι τοσ πιχρισιιχκου κώόικο; (ocp.131 Ο τοίί χν σι!'), πιχλσιιόθεν έλέγετο Τρόγοόο;. ώς ψέρετσιι κσι! έν τ~ «Xσιριέσσ~ Kuπριό:όι)} (σ. 129 't'i1; ΠεριγΡGψ~ς του KuJtJtou 1819). α:νολυιι-πος» ~ρσι τοσ Π τολψιχίου κσι τα. «. 'toc ιι-ε"t)ιι-~ρινα. τ/; Κvπροu D πρέπει π&:ντω; να: θεωρt)θ~ το 01'0;, δπερ, ιiφ'.ης έόέχθ'1) τον Στιχυρον τοίί l'!latou, κοινώς ώνοιι-ά,σθ-η Στσιuρο~οvνιν, ιiλλ' ώς ιiπο~εικνuου"ι τoc Λuιι-πιιχ, έξ-ηκολοvθει ν~ Xoιxl1jToct κσι! ΌλUιι-πισι. σ: Λύιι-πισι» διι-ως κσιλεί ό λιχό; κιχ! το ύπερά.νω TYj; πέτρσις τοίί ΛψνΙτYl βουνόν, (κσιτα. Σιχκελ Hpto'i (Α' 130) οστι; έκεί θέλει τ,ην πθλιν «Λψενίσιν» του Στρ&: gωνος «τοίί όνόιι-ocτος ocύτ1jς είς Λίιι-πισι πιχριχφθocρέντος»), "ΕλV'μπον όε κιχλεϊ: κ.ocl το βουνόν, το ίιπερκείιι-ενον T1j; ΆκΙΧθθοσς ( κσιτα. τα. βόρειιχ T1j; vi)aou), έκ.τό; όε τοuτων ό Στρά:gων ιiνιxφέρει κιχl ιiκ.ρώρεισιν χ.ιχλουιι-έν'11ν 'Όλυιι-πον, -Υιν ό Hogarth (Devia Cypria 80) θέτει ιiνιx,,:ολικώτιχτιχ είς τ~ν ~χ.ρσιν του Κιχρπσισίου. Τών πολλών τουτων Όλυιι.πων όυνιχτσιι να. όoθ~ -ij έποιι-έν'11 έριι-'1)νείιχ. 'Ως γνωστόν νολυιι. ποι έκιχλοσντο τοι 0f"fl κιχ! ~λλων Έλλ'11νικ:ών χωρών, χ.ιχl όύj -r1j; Λυκίιχς ΚΙX!τljς Μυσίιχς, πιθιχνώτσιτιχ όε Όλύιι.πους έκ.ιηουν κιχ1 οί Κύπριοι τοις ιiκρωρείιxς, τοις φερούσσις νχους τών θ,ών τών Όλυιι-πίων. Κιχ! το Μαριν (Λν) φσιίνετσιι όισισώσιχν το Ονοιι.ιχ του Μιχρίου, ιiλλ' ισχυρώς ιiιι.φισg"flτιίτιχι που εχ.ειτο έκείνο, πριν.η κσιτιxσκιxιp~ όπό τοσ Πτολψιχίου. Έκ τ'ίjς φρά,σεως τοσ Διοόώρου τοσ Σικ.ελιώτου 12, 3 ΟΤΙ ό Κίιι.ων «.θιχλιχ-rσοκ:ριχτών. Κίτιον ι-ιεν ΚΟ'.ι Μάριον έξ,πολιόρχτ)σε», συνά:γετσιι ιι-ίiλλoν στι ΙΧί auo πόλεις πιχρέκειντο (έπ! T'i1; νοτίιχς ιi"τ1jς) κιχ! οη όίκιχιον ειχον ό Mariti (Viaggi σ. 185) κιχ! ό Κυπριιχνος (Ίστορ. Χρονολογ. σ. 25), θέσιχντες το Μάριον είς το Μιχρίν- "rg. χ.οιt.εngel, Kypros, Berlin, 1841, Ι, 57 χιχ!σοικελλά.ριον Α', 50, οπου χ.σιλώς υποστ'11ρίζετιχι Ύι γνώfl-'11 ΙXUT"fl. Άλλ' οι ιiνιxσχ.ά:πτoντεςocpx. ιχιολόγο t όιιχφωνοσσι, τοποθετουντες ιχύτο ποιρ6ι τ.ην Πόλιν τυ)ς Χρυσοχοϋς έγγιίς τυ)ς Άρσινό"l);' "rg. Max Ohnef. Richter Kypros> the Bible and Homer σ. 502 κιχί τον τ.ολψοϋντα. Touorov J. Μ. R. Munro έν Journal οί Hell. Studies Χ 281, ΧΙ 6. ΣYιΙUρoν το Μσιρ!ν εινιχι δλως τουρκ.οχώρι, τουρχ.όψωνον κα.ι

15 ΤΟΠΩΝrΥΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΥ 327 ιριχ... α..nχ.όν ό κ.ιχ.τιχ.gι~ιχ.σμό~ τοίί τόνο') ε!:νσιι,j'πωκi'ρι'1!lός' Πfb. δαμαλίν,!j-ιχ.ρότερον τοίί οαμάλιν χ.ιχ.ι 'A(ιΊJνX~ Ι ς', 288. 'Η lliepo:; φέρει τό ovo!j-ix. τoiί,o, ocqj' -t" 1; Πxψ~ι; τoi:ί '()μ+ιρο,) (Όa. θ. 363). 1; επειτoc α: πιηιχι Πό:ψος» (χ.α! εν '1'JνI1έσει «Πoc'λocίπιχ.ψος» ή3'!') :Χ.πο τοίί ilocijaιxviov 8, 5, '2 κσι!,qtί Στρx~ωνo:; 14,6, 3 κ.ιχ.ι τοϋ ilatvtou, 5, 31 Palaepaphos 'λεγψένί)) χ.ιχ ταστρocψείσα: επσι.νεια1j!j-μένως υπό σειιψων, άοπέμ.ηνε μόνον ώς τόπος ίερός τ:ης ΆψροδίΠ1ζ' κσι.τ' άορχα.ς ~Ί)λ. i) νίίν Πά:ψο; έφερε το ~ισιx.ριηκόν νέα Πά:ιΡος, όcλλά: κσι.τόπιν.ητο 1; κuρίιχ. ΠocΨ'Jς, ε~ρσι "ων βα:σι'λέων, τών i νθuπά:των, κocι πρωτεvοu'1σι 't1i.; Κύπρου flexfl T1j:; Επιχρσι.τ-1Jσεως του χριστιιχ.νισ!j-οiί ιinoc Α-ήγοντος του 3' μ. Χ. σι.ίωνος εγρσιιρεν ό &γιος 'ΙερώνUfLος (εν τφ Vita S. Hilarionis, Λocην. Πσι.τρολ. τόfl. ΧΧΙΙΙ κεψ. 10) στι nunc ruinarum tantum vestigiis, quid olim fuerit, ostendit, εννοων βε~σι.ίως τσι.ύτί)ν -r1jv Πό:φον. Έπ! των Αύτοχρocτόρων -ητο μία. των 14 επισκ.ο'πων, έπι δε των Λοuζινια:νων κέν τρον tj-lii.; των 11 περιοχων, περιλσι.μ.bα.νούσ1j~ κιχι τοι KOUJtAtOC (βλ MasLatrie, l'ίιθ de Ch. σ. 151), ιiλλ' ιχπό τ:ης 'Ενετοχ.ρocτίιχς, εγχocτιχ.λειπομ.ένου τοϊί λψένος, ώς νoσίjρoυ, ιι.ετφχ.1jσσι.ν οι χ.ιlτoι>ιoι όλίγον υψίjλότερoν, είς το Κτ/fLιχ., Ο,τι δι νυν κσι.'λειτιχι ΠάΦου slvoc: χωρίον 289 κιχ.τοίκων (1901). ΠάΦου ομως όνoμcίζετσι.ι ~oct Τι ολ7! έπocρχίσι.. 'Τπό TGI'l ΦρcίΎκων έλέγετο xoc! Bamfo, χιxριxχ.τί)ριστιιtό'l 8έ T1i:; τότε &.μocθείιχς εινιχ.ι οη κσι.ι εν τ~ 'ΑκολοuθΙqc: τοσ 'Ο'ΙΊ)σΙιΡόροο; τοίί θoιuιι-σι.τoυργoiί (χγ. του ιζ' ιχ.ί., ψ. 411., πσι.ρoc τίj> κ. Δημ.οσθ. Πιχ.uλ(311) λέγιτιχ.ι οίιτος ιru:lflιpou άογλ&:ϊσμ,οι». Ό πολίτ1jς μέχρι των &.ποστολιχων χρόνων έλέγετο Πά:ιΡιος, ιiπό ~ε των eppocyxtkw.., λέγετιχ.ι ΠαΦίτης, ιiλλ' έ'ι χγ. τοίί ετους «,ςψκ~ί) τ:ης Tυπιx~ς ~ιoιθijκί)ς τoiί ά.γ. Ν εοφύτου τoiί Έγκλείστου, ~χl\οljέντι έν τ~ Archaeologia or Miscellaneous Tracts relating to Antiquity, Volume XLVIII London MDCCCLXXXIl (βλ. ποι'lομ.οιότuπον έν ρι. Ι) φέρετιχ.ι.δι' έρuθρω'l γρα.μ.μιχ.των «or7i:; Πσι.ψινων επocρχιοις J). τσι. Πάνaγea (των Πανάγρων) εινιχ.ι μιχρόν χωριον -r7i. ΚερυνίΙΧ. περ! οίι!j'όνος ό Mas Latrie (l'ile 40) ιχνέρριψενsljtocalocv. Άλλά. ΡΊJτως tj-νύψονeuει ό Στέψιχνος ό Βυζά:ντιος, οη «εστι ~δ κσι.ι Π6:νσι.χρον πόλις Kuoπpou, το Ιθνικον llocvocxpιx\ot;.;j ΠocνιΧJCριος», ό ~~ Νόννος (Διονυσιιχ.χ.ων 13, 446) &.νσι.ιpέ~ει

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Τά βασιjιώτερα ιi.n6 τ6. σημετcι του νομοσχεδίου, πού Ηαταργουν 06 (~... "βλάβαι ε'ς &ρxcιιoλoγιkι'ι μνημετα" ~ ε'ς τ6πους ΙΙ'δΙCΙΙΤEpoυ

Τά βασιjιώτερα ιi.n6 τ6. σημετcι του νομοσχεδίου, πού Ηαταργουν 06 (~... βλάβαι ε'ς &ρxcιιoλoγιkι'ι μνημετα ~ ε'ς τ6πους ΙΙ'δΙCΙΙΤEpoυ DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on ή9 JU,1 50 TO~ Κ. Ν. 535 '1/1932

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ Ιί ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΜΙΛΗ ΑΘΗΝΑ 1996 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. :~ Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις*

Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 Η Ποινική Ευθύνη του Αναισθησιολόγου στις Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΠ Ο χώρος των ιατροχειρουργικυ)ν επεμβάσεων αποτελεί ένα πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 33-68 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡα/ΙΟΥ

ΗΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡα/ΙΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑθΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΘΕΩΣΙΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡα/ΙΟΥ ΣΤ' 'Έκδοσις ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2005 Η θεωσισ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝθΡΩΠΟΥ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu

---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu ΣΤΙΣ Α. - ''ΜΑ ΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ,, ΜΗΜΙΑ ΙΑ ΕΠΙβΕΟΡΗΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟV ΠVPOJ:BEΣTIKOV ΣΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΗΜΟΣΙΩΗ ΣΧΕΣΕΩΗ rρ Α ΕΙΟΗ ΤΥΠΟΥ Γ Ρ.+.ΦΕ Ι Α : ΣΑ ΡΡΗ 9.+.ΘΗΗ.+.Ι ΤΗλ. 3218.327-725.055 ΦΙΒΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου. Σάν πρόλογος. Στο.βιβλίο μου αυτό μέ τον τίτλο : Χ Ω Ρ I Α Κ Α Ι Π ΟΛ Ε I Σ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ >εχω σίκσπό νά περιλάβω

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΚΕΡΩΝ. Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ ---

ΚΙΚΕΡΩΝ. Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ --- ΚΙΚΕΡΩΝ Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ --- / εζ{~ψυλλo : Γl r)o'et~(~v και Α πόλλων. '1.νάγλ"9() του Ι Ι '1.ρύενώνα, ~i l (JtnEL{J ι\χρ(jπcjλ~c,. 2 π Ε Ρ φ Λ Α Σ 3 ΣεφιΧ: ApXAIQI ΣτrrΡΑΦΕ I Σ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΝΤΕΝΙΚΕΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝ. 'Άλυτα αινεγματα τού παρελο6ντος. 26 φωτογραφικα. ντοκουμέντα

ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΝΤΕΝΙΚΕΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝ. 'Άλυτα αινεγματα τού παρελο6ντος. 26 φωτογραφικα. ντοκουμέντα ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΝΤΕΝΙΚΕΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ το ΜΕΛΛΟΝ 'Άλυτα αινεγματα τού παρελο6ντος Με 26 φωτογραφικα ντοκουμέντα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΙΔΑΝΟΣ Τίτλος το;:; γερμοινικο;:; πρωτοτuπο\j: Erich νοη Diίniken, Erinnerungen an die

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ 1. Η εβραϊκή συνοικία των Βρόχθων Σε ένα επεισόδιο που μνημονεύεται στο Βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου και αναφέρεται σε μια από τις πολιορκίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. "Αρθρον 1. "Αρθρον 2. Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) 0.5.1930)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρθρον 1. Αρθρον 2. Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) 0.5.1930) Νόμος V,*' (Φ.Ε.Κ. 149 Α) 0.5.1930) «Περί αθλήσεως τοο επαγγέλματος του Ιίολ. ΜηχΛ /ιχοϋ, 'Λρχίτέκχο νος χαΐ Τοπογράφου ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "Εχοντες υπ* δψει τδ άρθρον 76 του Συνιάγματο;, 1κδί6^ΐΛν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου

Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΛ ΕΓΓΡΑΦΑ Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου όσοι τήν πιριώνυμον νήσον τήν Κύπρον έλάχετε κατίΐκεΐν, Ρωμαίοι τε και Σι'ιροι Στα χαρτώα παράφυλλα τοϋ χειρογράφου 185

Διαβάστε περισσότερα