ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ"

Transcript

1 ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΑΘΗΝΑΙ

2 ΣΥΛΛΟΓΗ Εθ. ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒ(ΣΤΗ ΜΠΟΥΡΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ

3 Η ι\ια Δ. ΜΠΕΤΣ Ι Ο Υ ΑΞ Ι ΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥ Ρ ΟΣΒΕΣΤJΚΟΥ ΣΩΜΑΤ ΟΣ ΑΙ ΣΥΓΧ ΡΟΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ * ΑΘΗ Ν Α Ι 195fι.

4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Ό άτμοσφαιpιχός άέρας &.ν καl άποτελfι Gλην και fχr; βιχpος, έν τοότοις δέν ε!νοιι δριχτος εlς "ό μάη τοu άνθ?ώποu. ΤΟν &.έρα τό-.ι 6.ντιλα.μβανόμεθα άπό τι:ί άποτελέσματα; α6- τοϋ, π. χ. δταν μ&.ς φuσii τό πρόσωπον, ή κινεί τα φύλλα τών 3έν8ρω..,, η άvuφώνει χαρτιά, σχόνην χ.λ.π. Πολλάκις μιχλιστα. οv>ος γί.. εται ένοχλητιχός ή έπιχ(ν8uνος, ώς έπι παραδείγματι κατά τάς θυέλλcις η τuφώ ιας, δπότε, οδτος μάς παρασύρει χαt χα:ταpρ{π-;ει, ή έχριζώνει δέ-.οδρα, παρασύρει στέγιχς οίχιών κ.λ.π. Ό ά:έρας εύρίσχεται κυρίως είς ττjν άτμόσφο:ιραν. Εύρ(σκεται έπίσης ε[ς -rι:χ ύγρά χαt άχόμη μέσα εtς τά στερειχ σώμα:τα, ώς εlς τά ξύλοr:, το χώμα:, «λλά εlς μιχράν δμως άvιχλογίοιν. Ό ~νθρωπος χρησιμοποιεί: διιχ: Πjν σuντήρησι ι 't1jς ζωης του τον άέρα της ιiτμοσφα(ρας εk την δπο(αν εύρ(σκιται ε[ς άρκετήν ποσότητrι.. Ό ά.έρας πιεζόμενος ισχυρώς χαt συνάμα φυχόμενος όγρο ποιε!τrι.ι. Ή χρί.σιμος θερμοκρrι.σίrι. εlναι 141 βrι.θμοl Κελσίου ύπο 'tb μη8ίν ή 8t χρ(σψος π(εσις 37 ά'tμόσφ«ιp«ι. OU'toς βράζει ~'tαξύ 185 χrι.ι 194 βrι.θμών Κελσίου δπο..ο μη8έν. Ό δγρος ά.έρας είναι &χρους και εύχ(νητο~ ώι; το χαοαρον Gδωρ. Οδτος εtσπνεόμενος ε!11αι 8ροσερ0ς χαt εόχιίριστος. 'Όταν εις τbν &.ίροι, τον δπο!ον εtσπνέομεv, δπιίρχουν &.έρια βλαβερ& 8ιά. 'tδν όργανισμόν μας, η 6ταν ή ποσότης τοίί όξυγόνου τοίί ά.έρος έλαττωθj) κάτω ένbς ώρισμένου όρ(οu, τότε έπέρχον-tαι σοβαραι βλάβαι εl.ς τήν ύ-yε(αν και ύπb ώρισμένα:ς προuποθέσεις δύναται νά. έπέλθη χαl δ θάνατος. Ό Π υροσβέστης ε!ναι πολλάκις ύποχρεωμένος νιί εtσέλθη μέσα ε[ζ χώρους, οι δπο!οι ε!νο:.ι γεμίiτοι άπο χαπvούς χο:.ι ά.έρι.ο:. 8ιά. νά. έχτι:λέση την χατιίσβεσιν της πupχαιίiς, τήν 8ιιίσωσιν κινδυνεuόνrων &.τόμων χ.λ.π. Εtς τ&ς περιπτώσεις αότάς, οδτος εlναι όποχρεωμlvος να χpησιμοποιήσr~ διά. την προστα:σ(rι.ν του ώρισμένα 6ργο:.να:. Τ ιi 6pγ«ν«ταϋτο:. καλούμενα c&να.mιευστιχcιι σuσκεuc:ιί» πρέπει νά παρέχουν εtς τούς Π υροσβiστας τήν 8υνατότητο:., δπως, οuτοι έργάζωνται έπt άρχετον χρονιχbν 8ιάστημα χαl αυνά.μα 8ιατηροίίν 6λας τιiς 8υνιίμιις των μέσα εlς τούς χώ-

6 ροuι;. 6που 3Cv ύntίρχουν δμ«λιal σuνθηχιιι &:νοr:πνο7jι;. ΑΙ αόγχρονaι ιiναπνeυσnχα:l σuσxeuιzl πληρο Uν 6λ«ς τιiι; συνθήχα:ι; α: Jτι::ί:ι;. Δ ιιi νd: χaτα:ννοήσωμεν πλήρως τά:ι; ιiρχά.ι;, α:! όποϊαι 8ιέπουν την :ιρησιμοποίησιν τών ιiνcχπνεuστιχών συσχcυών, θά πρέπει ν.2: γνωρίζωμεν χά.τι ιiπό την σύvθω ιν τοu ιiτμοσφ«ιpικοϋ ιχίροι;χιιι τήv πορε(«ντijι; [8ί«ι; ιivιιπνο1jι;. Ε!νΙΧ\ rιωστον 6τι, έα.ν ή άνα:mιοή πα. όση, ε!τε άπό άνεπά.ρχεια:ν bξυγ6νου τοϋ ιiέροι;, εtτε άπό ο{«ν8ήποτc cίλληv φυσ!.κήν α:[τίοr:ν, ή δποί«χ ά.μvε ι τήv άvα:πνουjν ά8όνοιτοv, ώς ή πίεσις είς τόν λα:ψόν η τό σrijθος, δ άνθρωποι; 8tv 8ύv1Χτα.ι να ζήση. Ε!να:ι έπ(σης γvωσ:-δν 6τι, έιi δ ινθρωπος cύρεοfι είς χώρον, lνθα: ίιπ&.ρ χ.ουν έπιβλα.βij εtς τδν bργιχνισμδν άέριιχ χιχ! χρησιμοποιήσn ά.να. πvεuστιχήv συσχευήν, 8ύvα:τcη νά 8ιΙΧτηρηθ γj έν ήj ζωjj. Ή διατήρησις έπομέ'ιως τijς ζω1]ς, έξcφτιiτα:ι άπό τύ 1 v ~ιατήρησιν τής άνα:πνο1jς. 'Ερωτιiτcι:ι ή8η τ( ε!νιχι άνα:mοή. Ή ά:vοιπvοη ειvαι μ{οι iνέργειcι, iι bn:oloι, iχτός iά.ν χά:ποιcι φuαιχη cιtτίcι πιιρεμβληθfj, ιχτελείτοιι cιύτομά:τως ά:πό τό ά:vθρώπινον αώμιχ ε[ς φορcις χα.τά λεπτόν. ΤΟ σώμο: έχτελεί α:ύτήν τήν π ρίiξιν, 8ι6τι έχει ά'ιι::ί:γκην άπό όξυγόνοv, τό δποϊοv ;ω:νονικως λαμβι::ί:vετα.ι ά πό τόv άτμοσφαιριχόv άέρα.. Π ρός τόν σκοπόν τοϋτc.ν πρέπει δ ιiέρα.ι; νιi ε!σσ:χθfι έντcς των πνευμόνων, δ όποϊος, άφοϋ έπ! τι χρονικόν 8ι&.στημιχ άπορροφη07i 1 πρέπει κα.τόπιν νιi έκ~ιωθ1j. Ή πορε(α α:ύτή το'j άέρος ε!ναι γνωστή ώς ιiνα:πνοή και ά;:οτελεί"t'ιχι άπο 8ύο φυσιχιiς πράξεις, τ ήν ε[απνοήν χιχι ixπvo~v. 'Η εlσπνο1} πpοκαλεϊτα:ι 8ιά τ1'jι; 8ιευρό'Ισεως της κοιλότητος τοϋ στήθους, κιχτά Πιν δ;:οία:ν δ άέρα:ς εlσ&.γεται είς τούς πνεύμονας, ή 8ί έκπvοη 8ιά 17j~ συστολ7jς της κοιλότr1 τος τοϋ στυ 1 0οuι;, κα.τά τυ 1ν δπο(α.ν δ ιiέ~σ:ς άπο8ιώκεται ά;:ό τούς πνεύμονα:ι;, 'Η ε[σπνοή ίπιτυnάν!ται ά.πό τήν μuέκήv προσπάθ<:.ιαv, κσ:τιi τή>j δποίαν έπέρzετα.ι ιivύψωσις των πλεuρων και σνγχρόνως lκτα:σις τοϋ 8ια.9ράγματος. ΟGτω ή χωρητικότης τοϋ στυ1 θοuς α.ύξάνει κα.ί 8ημιουρ~ίτα:ι lνιχ μεριχον κενόν, τδ όποiοv προκα λεί τηv εtσοδι.ν τοϋ άέρος. 'Η έχπνοη 8Ε:ν άr:α:ιτεί μu~κυ~ν πρnσπάθειαν, κα.οδσον, κατά τήν lξοδον τοϋ άέρος, τά πλευρά συμπτύσσον1ιιι και το 8ιάφραγμσ; έπα'ιέρχετω εις τήv χανοvικήν τοη Οέσt'J. 06τω ή χωρηη χότης -:οϋ στήοουι; μειοϋτα. και δ άέρας π ιέζετα:ι προς τά l.ξω. Ό ά:τμοσφttιριχος άέρας τον δποίον άδιοιχόπως εις-

7 δληv τηv ζωήv μας - i'jμέρcιv χcιι vόχτcι εlσπvέομι:v, δίv ε1vαι μία μόνη ούσίcι, άλλά: μίγμcι, σuγχε(μεvον lx τριώv xup(ωv άι:ρίων μί τήv tξυjς άνcιλογίαν εις δγχον\ cι) 'Άζωτοv (μετά σπαv(ω ν άι:pίω)ι) 79,04 τοίς iχcιτόv β) Όξuγόvοv 20,93»» γ) Διοξείδιον το\ι Ο:νθpαχος 0,03»» Ό άέρο:ς περιέχει έπ(σης εtς μικράν άνο:λογίο:ν καt άλλα άέριο: ώι; άργόν, fιλιvν, ξένοv 1 κρυπτοv χο:ί νέvν. Τά &.έρια: τα:uτα:, τά δπ::ι'ut. λέγοvτο:ι σπιivια η εύγενυ;, μο/οvότι 8~v εlνaι fιvω μέvα: χημικώς, έv τούτοις μετά 8υσκολ(α:ι; δύναvται ν' άποχωρισοοuv άπό το &ζωτον. Δ1.ά τοuτο τ α:uτο: συμπεριλαμβάvοvτο:ι ε!ς τήν άvαλογ(αν τοu άζώτου. 'Εκτός τώv &ερίωv τvύτωv ύπάρχουv κο:ί άλλο: άκόμη άέριο:, ώς 6ζον, άμμωνίο:, ύ8ρο:τμοl χ.λ.π. τα. χό ριο: τρίο: άέρια, Cίζωτοv, δξuγόvοv xcιi διοξε{διοv το\ι άνθρακος, 8ιαzωρίζοντα:ι εύχόλωι;, 8εδομέvvυ 0-:ι χαί ο:ύτά: δέv εlνα:ι ήνωμένο: μεταξύ των 1 χημικώς. 'Όταν ό άτμοσφαιρικός άέρο:ς εtσπνέε-:αι, τότε το:uτο: είσι:ίγοντο:ι είς τό σώμο: με τάς άνωτέρω άναλογ(ας. Ή 8ια7ήρησις της ζω1jς, την όποίο:ν τό σώμα άπαιτεί άπο τον ά.7μοσφαφιχ0ν ά.έρια 1 ό φε(λεται ε!ς έ'<rχ. μ6νοv άπό τά συστα τικά ιχύτοu, το όξυγόvον. ΤΟ <ίζωτον 8έν λαμβάν ει έvεργοv μέρος ε!~ την άvιχmοήν. Ό κύριος σκοπος τού άζώτου είναι ν' άpαιώνη το όξυγόνον, το δπ οίον μόνον του ε!νιχι πολύ ίσχυρον 8ιά τήv cίvα:πνοην τοίί cίνορώπου καl τών ζώωv. 'Όπως 8ηλ άραιώνομεν ώρισμέvα οtνοπνευματώ8η ποτά μέ ίίδωρ, Οταν τά πίνομεν 8ιά να. μη μίiζ χαύσr.υν τό πεπτιχον σύστημα, οgτωc; είσm έομεν καl τό όξυγό νοv &.ραιωμένον 1 8ιότι ιlλλωι; ή χαuσις είι; τον όργα.νισμόν μας θά έπεταχύ ιετο άσκόπως χαί έπιβλαβώc;. Καί δύνανται μέν οι άνθρωποι χαt τά ζώα ν&. ζήσουν χαt μέ χο:θαpον όξυγόνον έπt άρχετδν χρονικόν 8ιι:ίστημα, δπότε κατ' &.ρχά:ς 8έν παρουσιάζουν παρά μόνον μεγάλην 8ιόγχωσιν τωv άγγείων άνευ φλεγμον1jς των πνευμl.νωv, &:λλ' α.ί γενικα.ι 8ιαταpαχαι, αί όποίο:ι έπέpχον ται μέ τήν πι:ίροδοv τοu χρl.νου, μάς άπο8ειχνόουν, 6τι ή ζωη έπι της γης, έσuνήοισε πλέον εtς τ&.ς συνθήχαι; τοίί περιβάλλοντος, οi.ίτωι;, i[)στε, ή μεταβολ7) α:ύτών νά ε!ναι εtς αύτ7)v /ηληρi%. αν μή άνuπόφορος. Καί βλέπομεν άκ6μη ο:ύτο τό όξυγόνον 1 το δποίοv ε!ς άpα.ιά:ν δόσιν συντηρεί την ζωήν, να φονεόη 6μως, 6ταν τδ συμπυχνώσωμεν εtς το τ έτrχ.pτον τοu 6γχr.υ του. Δι' α:ύτο λέγομεν ότι η ζω1) συντηρείται μ6νr.v 8ιά: τοu φα:ινομlνου της βραδε[α:ς καύσεως. Ή λε ιτ ουργία. ή έπιτελοuμlνη &:πό τό όξuγl.νον διά: την δια-

8 τήρησιν τ-i]ς ζωijς ε!να.ι έξαιρετιχώς πολύπλοκος κιχt εlναι aόσχολον να -rήν περιγράψωμεν, χωρίς να. χρησιμοποιήσωμεν La. τρικούς δpοuς. ΤΟ σώμα. 8uνά.με0α να παρομοt.ά.σωμεν μt ~να μεγι:ίλοv άριθμδν μικρών χημικών μηχανών, έχάστη των δπο(ων, 8ιa να 8ιατηρηθΤj έν λειτουργί~, lχει άνάyχην κιχυσ(μου Gλης, bξυyόνου χαt ένδς μίσου άπο8ιώξεως των χa.πνώv. 'Εκάστην φοράν. Οτα.v βα.- 8ίζωμεv, χοιμώμεοα, τρώγωμεv, άvαπνέωμεν χ.λ. π. χρησιμοποι εtται και lvα.ς μ.uς, δστι.ς ε!ναι μια μηχανή, ή δπο(α Βια vti λειτουρήι πρέπει να έφο8ιάζεται μέ χαύσιμοv Gληv χα.l ό~uγόνον. Κα.ι ή μεν χα.ύσιμος ύλη παρέχετα.ι άπό τή ν χώνο:υσιv τών τροφών, τό 8~ όξuγόνοv άπό την άναπνοήν. Ταυτοχρόνως μ{α ποσότης 8ιοξει8ίου τοu &.νορακος χα.ι &.Χλα. &.χρησ..-α προϊόντα ά πο8ί8οντcι:ι. ' Η μεταφορι1: τοu ε!σmιεομέvου όξυγόνου ci.πδ τούς πνεύμο νας ε!ς τάς μηχανiς, ήτοι τούς μuς, γίνεται 8ιi 't'oίi αtματος, τό δποίον, χατa την χυκλοφοpίαν του είς τό σώμα, 8ιξρχεται άπό τούc πνεύμοναc, 6που τοuτο ci.πορροφίi μ{αν ώρισμέν ην ποσότητcι: bξuγόνου. Τό όξυγόνον τou-ro ένοuτοιι μετa τοu φλεβικοu α!ματος χαl σχηματ(ζει μέ τήν χρωσηχήν αό τοu αόσ(αν, την όπο!αν ό νομάζομεν αlμοαφα.ιρ (vην, μ(αν &λλην lνωσιν χρώμα.τος άνοιχ.τοu έρυθροu, την δξυα.ιμοαφα.ιρ{vηv ( τοu άρτηριιχχοu α[ματος ), ή δπο!α φέρετοιι ε[ς την χαρ8ίαν χαl ci.πό έχεt 8ιa των χ.υp!ων άρτηριων εtς τaς μι;ιροτέρας χαl τελιχως εις λεπτότατα. σωληνάρια:. τα χ-χλούμενα. τριχοει8'(j άγγείιχ. ' Η Δξυαιμοαφα.ιpίvη 8ί8 ε ι το όξυγόvον ε[ς τιχς προσληφ Ο ε ( σα.ς 8ι.Χ της 8ιατροφΎjς ούσ(ας, χυρf.ως 8! εlς τούς χα.λουμένους ό8ατά.-.ορα.χα.ς (&.μυλο J -ζάκχαρον }, τούς όπο(ους όξει8οί ήτοι τούς χα.(ει χοιt έχ της καύσεως πα:ρά.γεται, άφ' ένός θερμότης, κα.t άφ' έτέρου G8ωρ κα:ι άνθραχιχόν όξύ, τοi:ίτο 8t 8ια:λύετα.ι ε!ς το α!μα,.ο:ό όnοtον κατ' αό rόν τόν τρόπον, y(-.ιεται πιχλι-.ι σχοτε ιν611, ή τ οι φλεβιχόν, έπανέρχεται ε!ς τήν κα.ρ8tα.ν χοιt &πό έ χ.εt πάλιv εtς το ύς πνεύμονα.ς 8ι«. ν 1 ά.πο8ιώξη το άνθραχικόν δξύ χ.αl nαραλάβη 6ξυγόνον, δπ ότε έπανα:ρχίζει τήν!8tαν π εριο8ε(α-.ι Οπως, προηγουμένως. Κttτά. τηy lvέρyειttv τcιότηy ή αόvθεαις τοu ό.έρος μετttβciλλ.ε'tα.ι άπό : iiζωτον Δξυγόvοv ΔιοξειδιοΥ τοu &.ν θρcικος Ε\ς χcιτά. προσέγγισιν : "Αζωτοv οξuγόνοv διοξειδιοv τοu c'lfvθρa.xoc; 79,04 % 20,93 % 0,03 % 79,0~ % 16,96 % 4,00%

9 Έχ τωv άvωτtρω πpοχύπτ3ι 6τι 4 % περ(ποu -rοϋ όξυγόνοu ιiποpροφ.iτ«ι άπό τbν όργα.νισμόν χσ;t (σον ποσον έπ(σης 8ιοξει- 8(ου τοu &νθρα:κος έχπνέεται. Τό ποσόν τοϋ όξυγό-.οu, τό άπαιτοόμενον άπο τό σώμα 8ιιί τυjν έχτέλεσιν της έ11εργε(ο:ς α:uτοϋ, ποικίλλει με το ε!8ος Πjς έχτελουμένης έργασ(α:ς. 'Όταν τό σώμα. εόρtσκετcιι έν άνα.πι.dισει, μόνον οι μϋς, οι δποίοι προκα:λοϋν τήν ένέργεtαν τών πνεu μόνωv, ή χαρδ(ι:ι και τά πεπτικά 6ργανa. χρησιμοποιοϋνται κcιι σvνεπώς άπαιτείται πολύ όλ(γον όξυγόνον. 'Όταν 6λον τό σώμα εόρ(σκεται έν έvεργε(~ χρησιμοποιοϋν ται περισσότεροι μϋς χα.t πα:ράγετα.ι περισσότερον 8ιοξε(8ιον τοϋ ιίνθρακος χα:l έπι πλέον άπ:ιιτείται μεγι:ι:λυτέρι:ι ποσότης όξuγόνου. ~ΔQΗ "ΕΤΡΒΣΕΡΣ 'ED'P" ΔιΟ: νά 8υνηθΊj δ Πυροσβέστης vιi καταννοήστι την ποσότητα τοϋ άέρος η τοϋ όξuγόνου, την δπο(αν χρειάζεται ν' άναπvε1jση χατα. λεπτόν, Θα. πρέπει να γvωρ!ζύι τάς μον&:8ας, αι δποίαι χρησιμοποιοίίνται 8ια την μέτρησιν τών ι:χερίων. Αι μον&:8ες αδται εlναι το κuβιχο-.ι μέτρον χc:ι:ι c:r:( όποδια:ιρέσεις cιότοϋ. Τό χυβιχόν μέτρον εlναι έ'νιχς χόβος, τοϋ δπο(οu έ.κά.στη l8ριχ εlνιχι 2ν τετραγωγιχόν μέτρον η χόβος, τοϋ δπο(ου αι τρείς 8ι.αστ&:σεις, μ1jχος 1 πλάτος, Gψος, εlνιχι 2ν μέτροv. Τό κυβικόν μέτρον διαιρείται εlς 1000 (σιχ μέρη, τι2. δποία λέγονται κυβικά 8έχατα η χυβιχαl παλάμαι, ήτοι έ'νας κύβος, τοίί δπο(ου αι τρείς 8ι.αστάσεις εlναι έ'vα δέκατον η μ(α παλάμη (dm 3 ). 'Έκαστον κυβιχοv δέκατον η χυβιχη π:χλάμη 8ιιχιρείται εlς 1000 (σα μέρη, τα δποία λέγονται χυβιχά έ.χατοστα η χυβιχοι πόντοι 3ηλ. κύβος με 8ι.αστ&:σεις έ'νιχ έκατοστον ( cm 3 }. 'Έκαστον χυβιχόν έχατοστb'ι 8ιο:ιρείτχι εlι; l(x)() (σα μiρη, τα δποία λέγονται κυβιχα χιλιοστα (mm 3 )., ΩιΜ"ε!ν χυβιχbν μέτρον lσοϋτα.ι με ~ χυβιχα 8έχατα η π«λά.μας. 1 χυβιχον μέτρον η &.λλως 1000 Κυβιχα 8έχιχτα η χυβιχαι πα.λάμαι [σοϋνται μ! χυβιχα έχατοστά η κυβικούς πόντους χυβιχον μbφον η κυβικά έχατοστα η κυβιχοt πόντοι tσοϋνται με κυβικά χιλιοστά.. Διcl τή-.ι μέ'ι'pησι-.ι τοϋ άέροι; xc:r:t χcιτ& σuνέπειc:ι:ν δλων "Τών άερ(ων Λαμβό.νε'Μι ώς: μο.νίις 't'o χuβιχόν δέχα't'ον η ή χuβιχή παλciμη, ή δποία ).έyε't'αι λί't'pον. OiS't'ω λέyον 't'ες: lν λ('t'pον ά.έρος: η έ't'έpou ά.ερ{οu, 1:-.ινοοϋμεν τήν πο-

10 ο6τητcι -rou ά:έρος Ιι άερ{οu, τό δποίον χωρεί e:ίς lν χuβιχόν δέχατου iι είς μ{αy χuβι χήν παλάμην. 'Επειδη τδ χυβικδν μέτρον lχει ΗΧ)() κυβιχa δέκιr.τcι ή χυ βιχd:ς πcιλάμας, έπετcιι δτι τδ χυβιχδν μέτρον χωpεt 1000 λ(τρα, το δέ λ(τρον ε!ναι τό τύj:; χωρητικότητος του χυβικου μέτρου. Έά.ν τό χuβιχόν δέχaτον ij 'ij χuβιχή παλάμη πληρωθii μέ Uδωρ ά:πεσταγμένον χαι θερμοχρασ{ας 40 Κ. τό βά.ρος αύτοu άνέρχεται εlς μίαν λ(τραν η l.ν χιλ6ν, lά.ν πληρωθτj μέ τετραχλωριοϋχον lίνθραχα τό βά.ρος αuτοu άυέpχεται εtς l.ν χιλόν καl 600 γραμμάρια, lά.ν πληρωθij μέ βενζlνην εtς 750 γραμμάρια, lά.ν μέ θειϊχόy δξu εiι:; δύο χιλά χaι 0,046 τοϋ γραμμαρ{οu. 'Έν χuβικον μέτρον άτμοσφαιpιχοϋ άέρος ζuy(ζει 1293 γραμμά.ρια φ-οι l.ν χιλόν χaι 293 γραμμάρια. Έπομένως l.ν χuβιχόν δ έχατου η μ(α χuβιχη παλάμη η άλλω ς l.ν λίτρον άτμοσφαιριχοϋ άέ pος ζuγ(ζει 1 γραμμάριον και 293 χιλιοστά τοu γρα μμαρ(οu. Έχ των &.νωτέpω προκύπτει έπ(σης 6-η 1000 γρcιμμά:ρtα ήτοι tν χιλιόγραμμον &.τμοσφαιpικου &.έρος χιχταλαμβάνει 6γκον 1000: 1293=773 λίτρων, &pα οisτος ε! ιαι 773 φοριi:ς έλcιφρότερος (σου 6γχου G8ατος... Εν λίτρον η μ(tt χuβιχή παλά.μη διοξειδ{οu το U iί.νθρακος ζuγίζει l.ν yρ«μμάριον χαl 977 χιλ τοu yριιμμαρ(οu (ήtοι 2 περ(ποu γραμμάρια.). ΑΠΑΠΟΥΜΕΝΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣ ΔΙ' ΑΝΑΠΝΟΗΝ Αι κατa λεπτδv άναπνοαι του άνεπτυγμένου άτόμου &.νέρ χοντσ.ι περίπου είς τόv άριθμόν (μ(α &.ναπvοη ά.v-ηστοι χε! εl.ς 4 σφυγμούς περ(που ). Ό άριθμός των άναπνοών έξαρτάτο:ι έκ της ήλικειr.ς του &.τόμου και της σωμα.τtκ1)ς &:πο:σχολήσεως η μη τούτου. Κοπιώδης έργα.σiα κσ.ι μεγάλη Οερμοκρασ(cι συνεπά:γον τιr.ι έπαόξη σιν τοϋ ά.ριθμου τών &.νο:πνοών καl τών σφυγμών. Ή είς έχάστην ci:νa:πνοτjν ι:.tσερχομένη εις -rouς πνεuμονας ποσότης τοu άτμοσφα.ι.,ικοu ά:έρος ά:νέρχε't'αι περl τά. 500 κuβιχά. έχιιτοστά. η χuβιχοuς πόντοuς η μέ ιlλλοuς λόγοuς ήμίσειαν χuβιχήν παλάμην δια. άυεπτuyμένον Ci'toμo\I χαt ήρεμον άναπνοήν (δτα.ν τό άτομον χάθητttι). Σuνεπώς εις iχαστοy λεπτόν 'tijς ώρας διά ά.υcιmιοciς, 't'0 ιiτομον χpειά:ζεται 500 κuβιχά. έχα.-rοστά. i} KU-

11 βικού.; πόντους Χ 16=8.000 κuβικcχ έκα't'οστcχ η χuβικούς πόν't'ους, οι όποίοι άνησrοιχοϋν πρός 8 κυβικά δέχα't'α η παλάμας Υ)'t'οι 8 περίπου λί"t"ρα άτμοσφαιριχοϋ άέρος. Κατά την τελείαν ήρεμίαν τοϋ σώματος δ άριθμος ois 't'oς είναι μικρότερος π.χ. 'fiς βαθύν και ήσυχον Uπνον ό άνθρωπος χρειάζεται μόνον 200 κυβικά έκα'tοστά η κυβικού.; πόν'tους δι' έχά:στην ιiναπνοτjν η'tοι 3-4 κυβιχcχ δέκατα η κυβιχάς παλά:μας η άλλως 3-4 λίτρα ά.έρος κατιχ λεπτόν (200 κυβιχιχ έκατοστά Χ 16 ά.ναπνοαl= 3200 : 1000 = 3-4χυβικαι παλά:μαι). 'Όταν ό άνθρωπος ίσ"t"α't'αι όρθιος χρειάζεται 10 περίπου λ[τρα άτμοοφαιριχοϋ ά.έρος κατά λεπτόν, δταν βαδίζει με δuο μίλλια την ωραν χρειάζεται 18 λίτρα, με 3 μίλλια η δταv έρyάζεται χαvι:ινικώς 25 λίτρα, μέ 4 μίλλια η δταν έργά:ζεται έντατικώς 37 λίτραχαί μέ 5 μίλλια 'ftjv ωραν η δταv έργά:ζεται λίαv έν"t"ατιχώς λίτρα άέρος Χα't"άλεrτ'tόν Είς βαρείαν έρyασίαν χαί ύπό σuνθήκας λίαν δυσμενείς ώς π. χ. κατά τήν ταχείαν 6.νάβασιν κλίμακας, το 't'ρέξιμον, 'tην διά:σωσιν &τόμοu η δταν τι> άτομον ά.ντιμετωπ[ζει σοβαρόν χίνδυνον χ.λ.π. ή ποσότης τοϋ εiσπνεομένου ιiέρος δύvαται νά φθά:ση χαί τα 100 λί'tpα χα'fιχ λεπ'tόv. Γενικ ώς ό Cνθρωπος δ1αν χά:θηται, άναπνcει 't'yjv ώραv χατιχ μέοον δρον λίτρα ά'tμοσφαιριχοϋ Ο:έρος (8 λί't'pα Χ 60' = 480) ήτοι 1/ 2 κυβιχόν μέτρον"t"ό δε 24ωρον 12 χυβικι?ι: μέτρα At άνωτέρω ποσότητες άέρος άπaιτοϋντιχι οόχί μόνον Οτaν άνιχπνέ :ψεν τον άέρr.ι άπ' εύθείιχς έυ. τ-ϊjς άτμοσψaίρας, άλλιi και όταν φέρομεν άνιχmιευστιχιχς συσχευό:ς με πεπιεσμένο'/ άέρα. Εtς τας άναπνευστιχάς συσ-..cευ &.ς ό άέρας εύρ(σχεται έντος χr.t:λυβ8ίνων φιαλών συντ,θως ύπό π(εσιν άτμοσcpαιρών. 'Υπάρχουν έπίσης συσχευαί εlς τας δποίο:ς δ άέρας εόρ(σχεται χαί όπό μtχροτέρα ι πίεσιν (120 άτμ. ). Ή μ1χρα όμως πίεσις fχει ώς συνέπειαν τ7jν άποθήκευσιν μιυ.p«ς ποσότητος άfρος, lνεχα sε τοϋ λόγου τοότου άποιpεόγεται ή πλήρωσις -τών φια λών όπό μικρά.'j π(εσιν. Είς τας ύπο της 'Υπηρισ!ας μας χρησιμοποιουμf.ναι; συσχευας πεπιεσμένου άτμοσcpαιριχοϋ άέρος ή π(εσις τοϋ ά.έρος έντός τών φια/,ών άνέρχεται ι[ς άτμοσφαίρας. 'Εκάστη ιpιάλη ε!ναι χωρητ1χότητος 4 χιλιογράμμων '58ατος. 'Υπάρχουν φιάλαι χαί με μεγαλυτέραν η μιχροτέραν χωρητικότητα. Τό βάρος 'tou άέρος φιιiλης χωρητικότητος iνός χι-

12 10 λιοyρά:μμοu (lν χιλό"') κcιι όπό π{εσιv 200 Ω-rμοσφcιιρών άνέρχεται ε ι ς 225 yρα:μμά:ρι.cι περίποu. Έπομbιως εlς -~ήν φιά:λην "Τών 4 χιλιοyρ&:μμων τό βάρος Τοϋ ιiέρος 6:νίρ χε"τωl ε ( ς 900 περ{ποu γραμμάριcι. 'Α "εφέραμεv άνωτέρω /Sτι να χυβιχόν 8έχατοv η μ[«κυβική παλάμη m:ριλα.μβ«νει ύπο τήν συνήθη άτμοσφαφιχή'ι πf.εσ ιν χαt Οερμοχρασ(αν έν λ(τρον άέpος. 'Εάν έντοc; μιtiς χαλuβ3ίνης φιάλης χωρητικότητος 4 λιτρών πιέσωμεν τόν άτμοσφαιριχόν άέρι:ι μ~ 200 άτμοσφαίρας, χα.θ(στα:τα:ι προφανtς /Sτι, έντός τϊ}ς φιάληc-, θά. συσσωρι:υθοuν 4 λίτραι Χ 200 &:τμόσφαφαι = 800 λ(τρο: άέpος. 'Εάν λάβωμzν ύπ' Οψιν 6τι ίνας &:νθρωπος έργc:ιζ6- μεvσς κανονικώς χατα ιαλίσχει 25 λίτρα ά{ρος χατι.1: λεπτόν, άντιλοιμβάvετα( τιζ, Οτι δ άέρας τijς φιάλης θά iπαρχέσn είς σuνεχij έργασία.ν 800: 25=32 λεπτά τη.;; ώρ:χς. 'Εά'Ι έργάζεται έντατι χώς ό &:έρας 6ιΧ έπ2ρκέσ:η 800 : 37 = 21 περlπου λεπτι:ί. Κατά τάς βcιρε(ας έργα.σfας χ.α.τά τιχ:ς δπο(-χς δ &..,,θρωπος χρειι:ίζεται 50 κχί π.λέο\ι λίτρα χατά λεπτό.,,, ή κατα\ιάλωσις τοϋ &.έρος τίjς φιάλης θιχ γίνη εις 800 : 50=16 περίπου λεπτιχ rijς ώρας. 'Εά.,, λιί:βωμεν ί.ιπ' όψιν χαί το 8ε8ομένον 6τι ότα.,, ή πίεσις τοίί άέρος έv.τίς τύjς φιάλης χατέλθη εις τάς 30 άτμοσφα(ρας, τοίίθ' Οπερ ά\ιτιστοιχεί πρός 4 λ(τρας Χ 30 άτμοσφαιρας = 120 λίτρα άέρος, πρέπv. v' άποχωρήσωμε.,, τοίί χώρου, τότε ή 8ιάρκtια rijς φιάλης ε[ς τiιν περίπτωσι J της καταναλώσεως &.έρος τώ\ι 25 λ(τρω\ι κατά λεπτόν πρέπει vά όπολογισθγj εlς 27 λεπτα της ώρας (32-5 = 27) χαί ι::lς τη.,, περίπτωσιν καταναλώσεως τώ\ι 50 λ(τρων ε[ς 1t λεπτι:χ της ώρας (16-5=11) 1 έπί πλέον έάν &:.,,απνέωμε.,, &:πό φιάληv σuσκευης πρέπει \Ιά δπολογ(ζωμε.,, χαt μ(α.,, συμπληρωμ.α.τιχή.,, χατανάλωσι.,, &:έρος όφειλομένη\ι ε!ς τήv λειτοuργlα\ι τοϋ όργάvοu προει8οποιήσεως χαί τyjv α.ϋξησιν τώ\ι &.vαπ'ιοώ\ι. 'Η έπl πλέον αgτη ποσότης σu.,,ήθως &:νέρχεται εlς 3-4 λίτρα άέρος περ!ποu χιι:τά λεπτόν. Εvεκα των άvωτiρω λόγων καl 8ιά ν' αύξήσωσtν τήν χρονιχην 8ιάpκεtαV χρήσεως των συσκεuων ΠεΠιεσμέ\ΙΟU ά.έpος 1 ot κατασχευασται έπενvόησαv τόv έφο8ιασμόν των σuσκεuων τούτων 8ια Βύο φιαλων χωρητικότητος έκάστης 4 λ ιτρώv!να ή 8ιάρκεια χρήσεως δπό τιχ:ς πλέον 8uσμεvε'i:ς σuνθήκας μη ε!ναι μικροτέρα των λεπτών τ7jς &:ιρας. Γενικώς δ χρόνος χρήσεως της συσχεuτjς πε7tι.εσμένοu άέρος και ή χατανιίλωσις τοϋ άέρος χατα λεπτόν ποιχ(λλει σημαvηχώς έξαρτωμένωv τώv συνθηκών τούτων έχ της ήλικία.ς τ οu Π uροσβέστοu, τοu εt8οuς της έpγασί.ας κrι.l της έξrι.σχ-ήσt.ως αύτοu εtι; τυ,v χρijσ~ν τijς συσχεu7jς.

13 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙ ' ΑΝΑΠΝΟΗΝ "Οπιuς κοιτά. τή-.ι ε{σπvοήν ά.τμοσφα.ιριχοϋ ά.ipος, ο6τω χα.ι χατιi τυjν εtσπνοήν χαθα.pοϋ όξuγ6νοu, ή ποσότης αύτοu, ή δποεα. &παιτε'i:τσιι 8ι' &ναπνοήν ύπο τοϋ άνθpώποu, ποικ(λλe:ι σημα.ντιχώς, έξαpτωμέvης ταύτης έκ τοu &.τόμου χαl έχ τij; έπιτελοuμένης ύπ' α.ύτοϋ έpγασ(ας. Οϋτω δι' άτομοv συνήθοuς με γ έθους χaι δταν τοϋτο εδρίσχεται ξαπλωμέvον, +ι κατανάλωσις τοu &ξυγόνοu χaτά λεπ't'όν εlναι περίπου 180 χuβιχc!ι: έχατοστ(ι τοϋ λί't'pou, ήτοι 0,18 τijς χυβικυjς παλάμης, δταν χάθηται 237 χuβηcόι έχατοστά τοu λί"c'pou, ήτοι 0,23,7 τijς χυβιχijς παλάμης, δ-rαv ίστατα.ι δρθιον 328 κυβικά έχατοστά τοϋ λ{τροu, ήτοι 0,32 18 τi)ς χυβιχijς πιχλά:μης, δταν βαδίζει μέ 2 μ[λλια ~" &ραν 780 κυβικά έκατοσ't'ά τοu λίτροu, ήτοι Ο,78 της χυβιχijς παλάμης 1 δτιχv βαδίζει με τρlιχ μlλλιιχ τήv ώριχv 1,065 κυβικά lκιχτοστά Υjτοι 1 κυβική παλάμη καl 0,065 της παλάμης (1 λl't'ρov περίπου), δ't'αv 't'pέχέι με 4 μίλλια τήv ώραv η lργcίζε"tαι μετρίως 1595 κυβικά. lκο't'οστcί, η't'οι 1 κυβική παλάμη χαl 0,595 τijς παλάμης (1 15 περ ίπου λ('t'pα). ''O't'ctv lργcίζε't'ctι κιχvοvικώς 2000 κυβικά. l)(ct't'oo'tά 'ij"tot 2 κυβικαl παλάμιχι (2 λίτριχ), δταv 't'pέχει με 5 μίλλια τήv ώραv η lpγάζε't'ιχι lvτα.ηκώς 2543 κυβικά lκα.'t'οστά i'rtoι 2 κυβικαι παλάμαι χcιi. 0,543 (2,5 λ('t'pa. περίπου) δ't'cιv lργcίζε't'αι σκληρώς ή κcιτα.vcίλωοις ύπερβα.lvει τάς 3000 κυβιχω. i.κα't'οσ't'ά ήτοι τq.ς 3 χυβικάς παλάμας (3 λ(τρα) χα't'ά λεnτόv. Ό Πυροσβέστης 61αν έργάζεται εlς πυρχαϊιi.ν μl: όξυγονοu χον ά.ναπνευστιχήν σuσκευήν συνήθως καταναλίσκει 1,5-2,5 λ( 't'po: όξυγδνου κατ«λεπ'tδν. Ε~κδλως 6θεν 8εικνόεται πόσον 8όναται να. μεταβληθτi ή ε!ς όξυγόνον κατανάλωσις άπό μι<iς στιγμην ε!ς την ιίλλην. Α[ άνωτέρω ποσότες όξu"(όνου άναφέρον:-οιι ε[ς τυ~ν κατανα λιcηι.ομένην μόνον ποσότητα όξυγόνου, ή 8έ εtς τ')iχ; mεόμονοις εlσερχομένη ποσότης οιότοϋ ε! ιαι, ώς ea (8ωμεν περαιτέρω, κατά πολύ μεγο:λυτέρα. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ Τό όξυγόνον τό δποί:ον ε!σάγετο:ι κοιτά ττ1ν ε!σπνουιν εlς τον όργανισμόν τοϋ άνορώπου, ά.νεξαpτήτως, έάν τοuτο προέρχεται έκ τοu άτμοσφαιριχοί:i άέρος η έχ κοιθαροί:i τοιοότου, 8έν άπορpοφ<iται 6λον άπό τούς πνεόμονας, ά.λλά μόνον lν μέρος αύτοί:i ~-

14 12 τοι <ό 1 /5, ή όπόλοιποι; ποαότη, μ«ζl μc δλον.ι. ις....ι. &.νθριχχιχόν όξύ χ.λ.π. &.ποβ«λλιτ«l &:πό τόν όργιχνιαμόν μd' ι. χιίστην ίχmιοήν. 'Εάν έπ ι πιχριι3c(γμ.«τι r:krπvέωμιν ίπl μ ίιχν &ριχν 500).{τpcι ΔέpΟζ έκ τών δπο(ων τά: ioo ώς ε tνιχ ι γνωιnόν εlνιι ι όξυ-yόνον, &.πο τb ιχ!μο: θ' &.πορροφηθοϋν μόνον τα 20 λlτραι: όξιηόνοu, 'f'i δπόλοιπιι 80 λ(τριι πιχριχμivουν άvίπιχφιχ χα:ι τιi δποlιχ iξtiyoν-m d.πό τbν όpγιχνlσμδν χωρίς vά: Cνr.~ϋντιχ t μi: τό ιχ{μοr;. Ώσιιύτωι; δτιχν άνιχπνίωμεv χιχθιιρόv δξυγόνον, &:πδ φι~\ χιχτ«τηv &.πελcυοέρωσιν τοιούτου ίχ χημυιώv ούc:nών, πri.αιν ~ t /5 έχ τοϋ συνόλου τοίί ι:tσιιχοί:ντο; όξυ-yδνου &.πορpοφ«τοr:ι ιlπό τόν όρyα.νισμόν, τό ύπ6λοιπον έξέρχι:τιιt ιιύτοίί μιτά: τοϋ άνθριιχιχοu όξέος )"ιχl ':"ώ'ιι'!.λλων ιiιρ(ων. Διά: τόν λόγον τοίίτον κα:τά: τ1jν χp7jσιν &.νιχπνιυστιχών σuαχι:υών ίπι8ιώχeτα:ι /Sπω; δ lχr.ν~όμενοr; cχέρα:ς έπανιιφiρι:τιχι ix νίr.~υ μt τό &ζωτον ιl; τούς πνιόμον(ι.(, ι!φοϋ προηγοuμέvωc; ιi ~λλαγ;j τών μετ' α:ότοϋ ιiνιχμι:μιγμένων 3ιοξει8(ου τοϋ 4v0ραιχοι; χιιt τών δ8ριχτμώ;~ι. Η άπόλυτοι; ποσότης τoti χιχταr:χριχτουμiνοu όπό τοϋ όργα νισμοίί όξυγόνο J ιξοr:ρτ&τιιι &.πο τψ ήλιχ(ιιν τοϋ ιiτόμου, άπό φ fντιισιν Πjς έπιτελουμhιης πcιρ οr:ότοu ίργιχσ(οr:ς χιχt τήν έν γiνει γιιτά.στιχσιν τοϋ σώμιιτοc; ~ι lιiv τb lτομον εόρ[αχι:τοιι ξαπλωμbο.,., 6ρθιο.,., η έργ&:ζn-αι, η β0'3:lζει χ.λ.π. 0τcι.-..,.ό 6ξuyδVO\t 'τ'οg d:τμοσφcιιρυcοg 4ιpος κcιτέλ- 8η Διτό τη,. """ "'χήν <llιιι>.οyl<ιν <0u 21 % εlς 15 % δ 4νβρωπος δt... εlναι πλέον b«ινος δι" lρycισlσν. Εις ποσοστόν 7 %... ι x.n.. 6ξuyόνοu δ 4νβρωιτος -u.ι ν«ζij. οταν 6 &:τμοσφα:ιριχός ιιέροις, τb'ιι δποίον άvιχπνέομ.συ, ε!vιιι πλούσιος ιlς όξυγδ"ο" 8έ:ν βλά.πτει τό" όpγοr:vισμδν, 8ιότι τό ΙζωΤΟ'Ι μειώw:ι Πι" 3ρiiσι" τοίi Δξυγόvοu, ι... ω τb χαθtι.ρόv Δξυγ6'VΟV, ώι; (8ωμcv, προχαλε:ί μ.tτ&. τινα. χρ 6.,.οv έσωτι:ρικclι; 8ιιχτιχριιχ&:ι;. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΖΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝθΡΑΚΟΣ ΒΙΣ ΤΟΝ ΟΡΙΆΝΙΣΙΙΟΝ Όίχπνcόμ.ιvος &:έροιι; 3ι.ιχφ!ριιτοG ιtσr.νι:ομfνου 't'οιούτοu χιιτά: τό δπ' οιύτοu περ ιεχόμενο.,. 3ιοξι(8ιον τοίi &.νθρα.χοι; άνιρχ6μcνον ι[ι; 4 % mρεποu χ~ι χeιtτά τό ποσόν τoti Δξuγόνου τό δποί:ο... ιδρ(~τιιt.φ.ιχπωμένο... σ~(q. τijς ίπιπλουμένηc; χcιόσ ι:ωc; έvτδι; τών mιςυμόνω.,.. 'Α ίροις πιρliχων 3~4 % 3~ι(3ιοv τοίi &.'ιιθροιχοι; ιlπιq>ιριι,

15 13 εtσπv ε6μενος, σχετιχήν Ούσπνοι.ιχ.ν. Μέ περιεχ-rιχότητα 5 % ο,ύ- 8εμ(cι ά.πό8οσις ειvαι ίφιχτt, παtρι:χ τοϋ εtσπνέοvτι:.; ά.τόμοu. Μέ περι.εχτιχότητι:ι 8 % ά.να:ιpα.ί\ιιται xa.l μάλιστσ. έν'!'οι; bλ(γω-.ι λε πτών τijς ώρας, ίσ--ιuροτάτη Βόσπvοι.α συvο8ευομ.ένη δπο χεφα: λιχλγ(α.ς. 1 \α iτομό.. τι δύvα.ται va έργάζετcη χο:νοvιχώς πρέπει ή περιεχηχότης τοϋ εtσπνεομένοu ά.έpος ε!ς διοξε(δ~ο v va μή iιπεpβοι[νη τό 1%. ΤΟ ε[σπνεόμε-.ιον διοξείδιον δεcrμεύετιχι εύχόλως χ7l ταχέως Οι&. τijς διόδου τοϋ έχπvε:ομέvου άέρος μέσ<:> στρώματος vατριχ σβέστοu η Μροξειδίου τοϋ νατρίου ( χαυστιχ Τjς σόδας) η δδροξει8ίοu τοϋ:χαλ(οu (χιχuστιχ1jς ποτάσσοr:ς).

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΚΑΤΑΣΚΒΥΒ ΚΑΙ ΧΡΒΣΙΙΙΟΠΟΙΒΖΙΣ ΤΩΝ ΙΙΡΟΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤικαΝ Σn:ul'Qll Παλαιότεροv tχρη(ημοποlοϋντο 3ι4 τήυ τrpοατιr.αi«ν -W τοu χα.πνοϋ, απόγγοι, βαμβά.χlιχ Χ«ι μιι>j.t&, Τό: δποί«fφcptn.ι Π υρgσβέστα:ι ε{ς σι:ιχχι3!.cί 't'ων χιιι c~ mι:ι!πτωσιν ιiνά.γχηι; npοσι. θετον αύτιi προ τοϋ στδμαιτος χαr.ι Πjι; ριvδι; των. Δι.ά. Π1 ν προατα:σίαv τών μσιτιών των d.πό τόv χοιπνltν ot Π υροσβέστιιι lφιρον όμμα.τουιίλιι:ι μi; σnλετον ίφa.ρμοστ6ν. Μέ τήν πιiρο3ον όμως τοϋ χρόνου πctpnήρησα.ν 6τι.τά; ~ τα:ϋτα 8έν mχρcϊ:χον προστα.σίοι:ν η έιiν παιρι:~χον cr.g η ήτο έλιιχ(στη χαt σuνεπώι; θιi: fπρε:m ν«χcιταr.σχευ«οθij μ(«ι:ίνιzmcτιστιχ1j συσχευή, ή δποί«νιi χcιοιστιi τό" φέροντα αύτήν Ι.χ.ιινtν νιi Ερ γά.ζετοιι ιiνέτωι;; ι:l; d.τμόι:rφαηριιν ή δπο(α: 8έν Βιοr:τηρεΊ: τήν ζωή.. Ή χα.τιισχευij μιciς τοtα.ύτη.; αvσχευij; ;ι:ρονολο-yεtτα.ι ι:btό bια.τόν χcιί πλέον έτών. Αι πρώταιι συαχcυcι:ί mrιι(ατα:ντο dπό lwιι πpοστ6μιον, -ro δποtον προσηρμόζετο εk τι'.. στόμ.ιι μi βοιλβι3«ς c[σnνo!l.c; χοιι έχmο;'jς ι:ίς τό:ς δπο~ σuνe3έοντο σωλ~, τι:ί:.fχρα: τών δπο(ωv πcιρίμεvον c!ς τόν χιr.θ«ρόv cuριι. Ό τόπο.; τijς σuσχcώjς τσιό-της iχρησψοποιήθη έπl ι.iρ~" :ιpό"ιιο"ιι, b.>.ι:ιψι:ι!λλης χιιτdληλοπρου, πλτj" 6μως δ Πuροοβιστιχ: Udφcpn d:πό τό μs,ιο"ιlέχτημ«τijς Χ«τιr.βιΜλομiνηι; ίpγsσ{αις lιi τή-ι ύπcρ"ιι{χηcn" rijι;; τp ιβijς τοίί d:ίpa<;, ό όποιοι; ιhι:ρροφι'το Βι«. μέαοu μαχροίί σωλϊjwς προβλιπομiνοu πρόι; τδ"ιι cnc.oπό" -rοϋττnι xcrι cnwεπώt; ή ιr..amιοή χιιθιατ«το iξcιφcτυcώι; Bύcnc.oλa<;. Μί Πι; γενομmι; χιιτόπιν (Χλτιώσεu; τijι; προcωπι&ς χιιι τών αωλψω" δ τύποι; οδτοι;; rijι; σuοχιυηι;; 4~ιπ τη... βiσι'i τών αημ.ιρινών αυσχcuώ"ιι. Μ{αι ~ιcι βcλ-dωcιu; crwιcmιτo ctς τη" χρησιμοπο(ησιν σιίχχοu ιiέροι; φcρομiνοu nι τijι; ώμοπ>.&.τηι; τοίί φέροντοι;;, δσηι; ή3όνcτο νιi πα.ρcιμέvη!ντοι; χώροu τύ.ήρο~ χιιπνοu btι 3ύο lωι; τρ[ιι Μπτa xa.l δ δποiος Μπν"" 4ψι ix τοu σάχχοu. 'Ο clσπνεό""' ς <14«< ΙΜιμβ«wτο ~πό "1>ν πυθμlνο τοϋ.- 6ποu 1ιτο ΦUχρότcροι;, δ 3έ 1χπντό"""'ς cισήγnο.ις φ χορuφήν. (Εbιών 1). Μ(ιι&ΑληmρΙ.ιJσότωον1ι'Ολ\ιπλοχοι; ~ 4πnύ.ci:το 4'ιδ

17 15 μία.ν άzροστεyij χουκοόλοιν έρραμέvην εlς χιτώνιον έκ δέρμ«τος εtι; τό δποi:ον συνε:δέετο πuροσβεστιχδς σωλήν έξ έκε:ίνων, οι δποίοι έχρησιμοποιοϋντο διi τήν διοχέπuσιν ύδα:τος κ:χl εtς τον όποίον δ1ωχz-.εύετο dέριχζ άπδ μ(αν συσχευη.,, ή &.εpα'<ιτλiα.-..ι. Εtι; τbν τuπvν α:ύτλν της συσχεuης δ έκπvzόμενοι.; άέρας διέφευγε πρδι; τa χάτω τοu χιτωνίου καt lψυχε τόν Πuροσβέστη-..ι εtς την Οεγμη\Ι άτμόσφαφα11. (Εtχών 2). τα μειr..νεκτήμιχτα: τώ'j Μο α:ύτών συσκεuων ε!ναι πιχσιφα:νij. Μ(α πραγμα.τιχ.ή προσπιίθειοr: διά. Π 1ν ύπερνίκησιν τ.2u προβλήματος έγέν~:;το τό!τl)ς 1875 Οτι; έπενοήθη ώς προσωπίς ένα ά.εροστεγίς κάλ υμμα. τοϋ προσώπου, το δποi:ον συνεδέετο μετd: δοχε(ου τό ι'..ποίον π~ρι.ιίχε διαφόρους ούσίαι; διά. τήν σuγχράτησιν τών βλα.βερών άε?ίων. (Είκι'.:ιν 3) ~. ο.' 3 ι i ~Ολα.ι αι πρώται άναπvεuστικα:l συσχ;;υσ:t tξηρτώντο &:πό τήν πσρο;ιήν τοu όξυy6νου τijι; άτμοσφα[ρας 8ιιl την έπιτuχuι.ν των. 'Εσχέφθησαν μιίλιστα άρχικώι; δτι μ _Uι. συσκευη θά frτo ιiποτελι:σματικη ύφ' δλαι; τιi:ς συνοήκαι; έάν oa ε!χεν την ικανότητα νtl: φιλτρά.ρη μόνον τον κcιπνόν και τά 8ηλητηριώ8η ιiέρια χω ρlι; έv 't'ιjί μεταξύ νά. λά.βωσιν ύπ' 6ψιν -των τυjν άρχήv τijι; άναmουjι;. Δέν ciνttλήφθησαν 8ηλct8ή δτι δ μεγαλόηtpοι; κίνδυνοι; εtι; μ(αν πυρκαtιlν ώψεd.ετο εες την έλλειψιν όξυγόνου, τό δποϊ:ον, έιlν 8tν ύπιίρχn, καθιστ& ά8ύνατον τυjν παραμονήν -rou Π υροσβέστοu. Τοuλά.χιστt~ν 15 % 'tou δξυγόνοu ε!ναι ιiπαρα(τητον 8ι& τήν ύποβοήθησιν τ9jι; ciναmoijι; κα:l l>που ή έκα:τοστια(α: άναλογ(α τοu 6ξιryόνοu ε!νι:ιι μικρο't'έρι:ι τοu ποσοστ-οu ιχιnοu, μόνον ή συσκευή,

18 16 'iι δποkι πα:ρέχε:ι ιδια:v πα:ροχήν άiραι; η 6ξuγ6"1Οu, hwis '* κατα:στήσn tχα:νον τό-.. φέροντα: α:ότήν νd: σuνι:χίσrι τήν ι,y.lιι. Συσχε:υα:ί α:ι δi.οίο:ι παρέχουν άφ' iα:uτ«~ ~υ-yόνον, ι!ήι θησ«ν iν χρήσει εlς τli όρυχεία ιiπό τό 1881, «ui δ 1'ας «ότός τ-fις σvσχε:u ij ς 8!ν 8ι.t8όθη εόρέως πρό τοu πρώτοu Πιηχο σμ(ου πολέμου ε lς τά:ς Π υροσβε:σ ηχό:ς 'lπηρισw;. Ή ιbvcι-o ρ6της τών συσχε:.ιών τών περιε:χουσών τό 6ξυγόνον Cν &:mβηιιί οr:ι σ~juff.ι" lχε:ι &.ν«γνωρισθ?j χατά γt\ιιχόν τρόπο \/. ΔIΑΚΡΙΣΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 'Ωc:; προς Πιν Χ«':'«σχι:υήν χα:ι τόν τρόπο\/ Αι:ιτtιυργUις: cd ά"'«τtνι:υστιχα:t σvχευα.t 8ιαχpίνοντα:ι ε!ς 8ύο γε"'ιχά:ς χ«τηγορ~. α:) Το ύς ά:εροδότα:ς i} oucncεuά:ς τοϋ ά:τμ.οσφαιιριχσβ 'τ'ύποu i} κcιθcιροu ά:έρος. Εlς τ~ς σuσχευι:iς τοϋ τόπου :οόιrου δ ιliρα:ς άνα:ρροφιiται άπ' ε: όθεl«ι; ίχ τij:; &.τμοσφαίρα:ζ Ιι.d: tής: ι8(«ς προ σπαθε(α:ς τοϋ Π υροσβίστοu η πα:ρέχετ«ι 3Ld μηχιχυι.χοu μίσι.u Btd: ο7jς προσπαθε:ί«ι; 3ευτέροu Π uροσ~έστοu η &~ ~ προσροφήσεως ύπό ρεύμα:τος &ξuγόνου χαι β) ΤΩς ciπομοvωrυcόις συcnιεuόις ~ τη ς ιιό.οπω/)οj(iiι; Ek τciς αuσχεuciς τοϋ τύπου τού του δ &.έρα:ς η το όξυγόνον &ίν παρέχεται!χ τής άτμοσφα(ρ«ς, &.λλ' ε:όρίσχεται έν άποοηχεύσιι, δπό πl.εσιν!ντός zα:λυβ8(νων φι«λών Υι 8οχι:lων η σάκχων φιρομί"'ω"' δπό τοϋ Π uροσβiστοu Υι iλεuθεροϋτcιι bc χημικών &ξu γονοόχων ούσιών. Οι Άεροδό"tΟΙι i} σucncεuaι τοu 6:Τμ.οσφαιρυcοϋ τύποu i} χσβαροϋ 6:έρος διaιροiiνuιι (ς: «) Τ<ίς δ&ηθη υcόις προσωπlδιις ~ 7tpοσωπlδιχς μέ φ!α -~ροv i} 4ντuισφuξιοyόvοuς προσωπ (δa.ς. β) Σuσχεuάς ci""ρροφήσιως χιχhροϋ ciέρος. γ) Σvσχεuά:ς xaβaρog ciέρος πaρcχομiνοu διdr: σup.πι έ σιως δu!ι φuσιrήjρος ~ ciερcινrλ!cις ' 8) ΣuσχεuΩς χιχhροϋ 4έρος mιρqομένοu δ&<ί της προσροφήσeως ~ ρcύμcnος 6ξuyόvou. Αι ΙiπομονωτLχοtι σuαχειχι.ι Βι«ιροϋντ«L εις: «) Σuc:ncιuckς πεπιεσμiνοu 4έpος 4νoιX'toii χuκλώfl""ος. β) ΣuαχεuΩς ύγροϋ Αέρος cίvοιχτοϋ χυχλώ μα.'τ'ος, y) Τ«ς 6ξuyονούχοuς σuσχεuά.ς κλειnοg χuχλώμσ. ΤΟς. 8) Σuσχεu«ς ύπεροξειδ ιοu 'fog νcι-τρ(οu iι χαλίοu κλε ι ~ στοu χuχ1ώμ:a""tος. '

19 17 'Εκ τών άνωτέρω συσκευών ή 'Υπηρεσία μας χρησιμοποιεt. τριώv μόνο\ι τύπων i)τοι: α ) Τάς διηθητικά ς η άντιασφuξιογόνους προ σωπίδας. β) Τάς συαχεuάς πε πιεσμένου άέρος κα ι γ) Τiις δξυγο νοόχους σuσχε υά.ς 'Εκάστη των άνωτέρω συσκευών lχει τά: πλιονεχτήμα.τα χα.l μειονεχτήμο:τιf της άναλόγωc rijι; χρησιμοποιήσεώς τω't. Ή έχ r. αί8ευσιι; τοu Π υροσβέστου πρέπει νά φθάνη μέχρ ι τοu σημείου, ώστε οuτος να ε!ναι εtι; θέσιν να γνωρ(ζη π οίιχν σuσχευήν πρέπη να χρησιμο ποιή σ n ώς χαταλληλοτέρ!χ'v, άναλόγως πρός τ-fιv έχά.στοτε πο:ρουσιαζομέvην άνάγ-.ι.ην. οπως φα!νετα ι έχ τοu όνόματός των, αl διηθητιχαί προ σωπίδες φέρουν φίλτρον, τό δ π οtον καθαρίζει χαl συγκρατεί τα βλσ.βεριi ιiέρια 1 τά. δποία ε!ναι άvαμεμιγμένα μέ τόv άέροι χα.l άφήνει έλεύθc:ρι:ν τόv χα.οαρδv άέρα, τόν δποίον &.να.πνέει δ φέρων τηv προσωπί3α. ' Η χρησιμοπο ίησις τών τοιούτοu ε[δοuς διηθητικών " προσωπίδων l πιτρέπεται εtς τιχς δύ ο ώς χά.τωθι πεpιπτώσιις: α) 'Όrαν δ άέρας δ δποίος διuλ(ζεται περιέχει περισσότερον άπο 15 % όξυyόνον χcιι β) οταν ή πuχνότης -rώv δηλητηριωδών άερίων χαl χ2πvών δε.ν Uπερβαίvει τήν Ιχαvότητα διtiλίοεως τοϋ φίλτρου. ' Η &:ντιο:σφυξιογόνος προσωπίς έχρησιμοποιήθη ε[ς εύρε'ϊ:α.ν κλίμακα κατ«τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον 3ιcί την προστα. σ(αν έκ τών 8ηλητηριω8ών άe:ρίων. Μετ«τόv πόλεμον έχρησψοποιήο η 3ι' εtρηvικούς σκοπούς κο:ι ύπέστη πολλq.ς βελτιώσεις. Τ cί έργοστιiσια χατe:σκεύασαν 3ι:r.φόρους τύπους προσωπί3ων, at δποίαι εuροv έφαρμογτ1 v εlς Βια.φόρους βιομηχο:ν(ας 8d. την προστασίο:ν τών έργατών. 'Υπάρχουν δύο τύποι διηθητ ι κών προσωπίδων δσον άφορ~ τjιv δδοv τijς ά.vamιoijς. cι) Ό τύπος τijς δι' ά.πλijς δδοϋ άvαπνοijς κcιl β) Ό τύπος τijς διcχ διπλijς δδοϋ άvαπvο1)ς. Εtς τόν τόπον τ7jς 8ιηθητιχ'i'jς πρ οσωπί8οι; τ'i'jς 3ι' άπλ1jς δ8οu άvαπvοi)ς, δ ε!σπνe:όμενο.; και έκπνεόμενο ς ιiέρας 3ιέρχετα ι 3ιd: μέσου τοu φίλτρου. Ό τύπος δμως ο.uτος ποφουσιά.ζει το μει ο νέκτημα ής τιχ- 2

20 !8 χε(ας άλλοιώσεωζ τών χημικών ούσιών τοϋ φ!λτρου έχ Πjς δγρa. σ(ας τοϋ έχπνεομένοu άέρος. 'Εξ άλλου χα! ή άναπvοη εlνα.ι ι:ipχετά κοπιώδης, δεδομένου 6τι αl χημιχαι οόσίαι τοϋ φιλτροu άρχίζοι.ιν να κορέννυvται ταχέως και νό: παρουσιάζουν μεγάλην άvτ(στασιν ε[ς τή\ι άναπνοήν. Διό: τούς λόγους τούτους άποφεύγεται ή κατασκευή τοίi τόπου ""τοότου -njς 8ιη6ητικ1jς προσωπίδος. Η διηθητιχη προσωπίς ττjς διό: διπλ}jς δβοϋ ά'~lαπνι:.1jς δίν παρουσι&:ζει τ ' άνωτέρω μειονεκτήματα και δεν παρέχει δuσχί ρεια.ν εlς την άναπνοήν, χα.θόσον αgτη έφοδιάζc:.ται με βιχλβί8:ι ε!σπνοης χαl έκπνο7jς. Ό ε{σπνεόμ~νος άέρας διέρχεται δια τοϋ φ(λτρου, της βαλβι8ος εισπνοής και εtσέρχετο:ι εις τό σ16μα. Κα.:τιΧ τό διάστημα. τοίίτο ή βαλβtς έχπ'ιο1j:; παρcιμένει κλειστή. Κο:τό: τυιν έχπνο71 ν μέ τήν lξοδον τοϋ άέροι; έχ τοϋ στόμσ; τος κλε(ει ή βαλβις της ε1σπνο7jς χαί &:νοlγει ή β:.ι:λβlς της έχπνουjς διιχ: της όπο(ας ό έκπνεόμενος άέρο:ς έ;έρχετο:ι &:π' εόοε{α:ς εlς τήν &:τμόσφο:ιρaν χωρίς νά διέρχzτaι &:πό τό φίλτρον. Ή διγ;θητικυι η &:ντιaσφuξιογόνος προσωπίς &:ποτελείτaι άπό δύο χuρ(ως μέρη: α) τήν κυρίως προσωπ(δα χαί β) τό φιλτρον. Ή χuρ {ως προσω πις ciποτελείται άπό : α. ) τό κυρίω ς σώ μ cι β) το Ος t μ ciντcις στερεώσεως t π ι της χ εφαλ ij ς χcιι άορ τij ρcι l ξα ρτήσεως Πj ς προσωπίδος bc τοu λαιμοu. y ) Τ άς θuρ { δcι ς τών 6φθ αλμώ ν. δ ) Τό lπισ τόμ ιον προσα ρ μογijς το ϋ φ ί λτροu. ε) Τήν βαλ β ίδ α ε!σπνοij ς. στ) Τ ήν βαλ β ίδα tκπνο ij ς. Ό χόpιος σκοπός τυjς προσωπ!δος εlνaι νιχ: προστατεόn τό πρόσωπον χα.ί πρωτίστως τούς όφθαλμούς και τ ' &:ναπνεuστιχά: 6ργα.να. Αδτη πρέπει ν& έφαρμδζηται τόσον χο:λ& ώσ τε τίποτε W: μη μπορjj νιχ: ε[σχω ρfι όπό τά: ιίκρα της, άλλως ή χρυjσις της εlν:χ:ι περιττή. Τ' &:έρια δkv πρέπε ι νιχ: δι.έρχωνται διιl: τοϋ όλικοϋ άπο τό δποίον κατασκευάζεται. Ή προσωπίς κατασκεu:fζεται χυρ(ως έξ έ:λαστιχοϋ. Κατα σκευάζεται έπ(σης και έξ όφάσματος τό όποίον διαπο τ(ζεται με έλα.στιχόν. ΤΟ 6φασμα τοϋτο γ(νετο:ι χατιl: δύο τρόπους. Κατά: τόν!να ή πάστα τοϋ έλασηκοϋ πιέζ εται έπl τοϋ Uφάσματος tσχυ

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ ΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣDΜΑΤΟΣ θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ :ΟΥ 96 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕDΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

VΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

VΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΑΓ. Β. ΖΟΥΚΟΥ Δ!ΟΙΚΗΤΟΥ Β' nyporbet I KOY ΣΩΜΑΤΟr ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ VΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή αρχή της μεθόδου 1.2 Συσκευή Blaine 1.3 Βαθμονόμηση συσκευής 1.4 Πειραματική διαδικασία 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η λεπτότητα άλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813 404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. Υλικά σώματα είναι όλα τα σώματα που έχουν μάζα (ποσό ύλης) και καταλαμβάνουν χώρο (όγκο).

ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. Υλικά σώματα είναι όλα τα σώματα που έχουν μάζα (ποσό ύλης) και καταλαμβάνουν χώρο (όγκο). ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Υλικά σώµατα Οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν είναι ύλη. Η Γη, οι θάλασσες, ο αέρας, ο Ήλιος, τα ά- στρα -καθετί που ο άνθρωπος παρατηρεί, που μπορεί να το αγγίζει ή να το αισθανθεί- είναι ύλη.

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μέρος Ι: Μέτρηση του ΡΗ της βροχής από τρεις διαφορετικές περιοχές (βιομηχανική περιοχή, κέντρο αστικής πόλης, βουνό) και επίδραση των νερών αυτών σε μάρμαρο και μέταλλο.

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο.

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο. Η ονοµασία των περισσότερων ανόργανων ενώσεων προκύπτει από το συνδυασµό των ονοµάτων του «αρνητικού» και του «θετικού» µέρους του µορίου. Σχεδόν πάντοτε κατά την γραφή του µοριακού τύπου το µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1:

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εγμcπόστοοη ηλιοκοuθερμοοιφωνο NaturAI Sol σημοlvιι μεlωοη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος:

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολογία A λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: 2013-2014 Ένα αισθητικό σύστημα στα σπονδυλωτά αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 1. Τους αισθητικούς υποδοχείς,

Διαβάστε περισσότερα