ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ"

Transcript

1 ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΑΘΗΝΑΙ

2 ΣΥΛΛΟΓΗ Εθ. ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒ(ΣΤΗ ΜΠΟΥΡΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ

3 Η ι\ια Δ. ΜΠΕΤΣ Ι Ο Υ ΑΞ Ι ΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥ Ρ ΟΣΒΕΣΤJΚΟΥ ΣΩΜΑΤ ΟΣ ΑΙ ΣΥΓΧ ΡΟΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ * ΑΘΗ Ν Α Ι 195fι.

4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Ό άτμοσφαιpιχός άέρας &.ν καl άποτελfι Gλην και fχr; βιχpος, έν τοότοις δέν ε!νοιι δριχτος εlς "ό μάη τοu άνθ?ώποu. ΤΟν &.έρα τό-.ι 6.ντιλα.μβανόμεθα άπό τι:ί άποτελέσματα; α6- τοϋ, π. χ. δταν μ&.ς φuσii τό πρόσωπον, ή κινεί τα φύλλα τών 3έν8ρω..,, η άvuφώνει χαρτιά, σχόνην χ.λ.π. Πολλάκις μιχλιστα. οv>ος γί.. εται ένοχλητιχός ή έπιχ(ν8uνος, ώς έπι παραδείγματι κατά τάς θυέλλcις η τuφώ ιας, δπότε, οδτος μάς παρασύρει χαt χα:ταpρ{π-;ει, ή έχριζώνει δέ-.οδρα, παρασύρει στέγιχς οίχιών κ.λ.π. Ό ά:έρας εύρίσχεται κυρίως είς ττjν άτμόσφο:ιραν. Εύρ(σκεται έπίσης ε[ς -rι:χ ύγρά χαt άχόμη μέσα εtς τά στερειχ σώμα:τα, ώς εlς τά ξύλοr:, το χώμα:, «λλά εlς μιχράν δμως άvιχλογίοιν. Ό ~νθρωπος χρησιμοποιεί: διιχ: Πjν σuντήρησι ι 't1jς ζωης του τον άέρα της ιiτμοσφα(ρας εk την δπο(αν εύρ(σκιται ε[ς άρκετήν ποσότητrι.. Ό ά.έρας πιεζόμενος ισχυρώς χαt συνάμα φυχόμενος όγρο ποιε!τrι.ι. Ή χρί.σιμος θερμοκρrι.σίrι. εlναι 141 βrι.θμοl Κελσίου ύπο 'tb μη8ίν ή 8t χρ(σψος π(εσις 37 ά'tμόσφ«ιp«ι. OU'toς βράζει ~'tαξύ 185 χrι.ι 194 βrι.θμών Κελσίου δπο..ο μη8έν. Ό δγρος ά.έρας είναι &χρους και εύχ(νητο~ ώι; το χαοαρον Gδωρ. Οδτος εtσπνεόμενος ε!11αι 8ροσερ0ς χαt εόχιίριστος. 'Όταν εις τbν &.ίροι, τον δπο!ον εtσπνέομεv, δπιίρχουν &.έρια βλαβερ& 8ιά. 'tδν όργανισμόν μας, η 6ταν ή ποσότης τοίί όξυγόνου τοίί ά.έρος έλαττωθj) κάτω ένbς ώρισμένου όρ(οu, τότε έπέρχον-tαι σοβαραι βλάβαι εl.ς τήν ύ-yε(αν και ύπb ώρισμένα:ς προuποθέσεις δύναται νά. έπέλθη χαl δ θάνατος. Ό Π υροσβέστης ε!ναι πολλάκις ύποχρεωμένος νιί εtσέλθη μέσα ε[ζ χώρους, οι δπο!οι ε!νο:.ι γεμίiτοι άπο χαπvούς χο:.ι ά.έρι.ο:. 8ιά. νά. έχτι:λέση την χατιίσβεσιν της πupχαιίiς, τήν 8ιιίσωσιν κινδυνεuόνrων &.τόμων χ.λ.π. Εtς τ&ς περιπτώσεις αότάς, οδτος εlναι όποχρεωμlvος να χpησιμοποιήσr~ διά. την προστα:σ(rι.ν του ώρισμένα 6ργο:.να:. Τ ιi 6pγ«ν«ταϋτο:. καλούμενα c&να.mιευστιχcιι σuσκεuc:ιί» πρέπει νά παρέχουν εtς τούς Π υροσβiστας τήν 8υνατότητο:., δπως, οuτοι έργάζωνται έπt άρχετον χρονιχbν 8ιάστημα χαl αυνά.μα 8ιατηροίίν 6λας τιiς 8υνιίμιις των μέσα εlς τούς χώ-

6 ροuι;. 6που 3Cv ύntίρχουν δμ«λιal σuνθηχιιι &:νοr:πνο7jι;. ΑΙ αόγχρονaι ιiναπνeυσnχα:l σuσxeuιzl πληρο Uν 6λ«ς τιiι; συνθήχα:ι; α: Jτι::ί:ι;. Δ ιιi νd: χaτα:ννοήσωμεν πλήρως τά:ι; ιiρχά.ι;, α:! όποϊαι 8ιέπουν την :ιρησιμοποίησιν τών ιiνcχπνεuστιχών συσχcυών, θά πρέπει ν.2: γνωρίζωμεν χά.τι ιiπό την σύvθω ιν τοu ιiτμοσφ«ιpικοϋ ιχίροι;χιιι τήv πορε(«ντijι; [8ί«ι; ιivιιπνο1jι;. Ε!νΙΧ\ rιωστον 6τι, έα.ν ή άνα:mιοή πα. όση, ε!τε άπό άνεπά.ρχεια:ν bξυγ6νου τοϋ ιiέροι;, εtτε άπό ο{«ν8ήποτc cίλληv φυσ!.κήν α:[τίοr:ν, ή δποί«χ ά.μvε ι τήv άvα:πνουjν ά8όνοιτοv, ώς ή πίεσις είς τόν λα:ψόν η τό σrijθος, δ άνθρωποι; 8tv 8ύv1Χτα.ι να ζήση. Ε!να:ι έπ(σης γvωσ:-δν 6τι, έιi δ ινθρωπος cύρεοfι είς χώρον, lνθα: ίιπ&.ρ χ.ουν έπιβλα.βij εtς τδν bργιχνισμδν άέριιχ χιχ! χρησιμοποιήσn ά.να. πvεuστιχήv συσχευήν, 8ύvα:τcη νά 8ιΙΧτηρηθ γj έν ήj ζωjj. Ή διατήρησις έπομέ'ιως τijς ζω1]ς, έξcφτιiτα:ι άπό τύ 1 v ~ιατήρησιν τής άνα:πνο1jς. 'Ερωτιiτcι:ι ή8η τ( ε!νιχι άνα:mοή. Ή ά:vοιπvοη ειvαι μ{οι iνέργειcι, iι bn:oloι, iχτός iά.ν χά:ποιcι φuαιχη cιtτίcι πιιρεμβληθfj, ιχτελείτοιι cιύτομά:τως ά:πό τό ά:vθρώπινον αώμιχ ε[ς φορcις χα.τά λεπτόν. ΤΟ σώμο: έχτελεί α:ύτήν τήν π ρίiξιν, 8ι6τι έχει ά'ιι::ί:γκην άπό όξυγόνοv, τό δποϊοv ;ω:νονικως λαμβι::ί:vετα.ι ά πό τόv άτμοσφαιριχόv άέρα.. Π ρός τόν σκοπόν τοϋτc.ν πρέπει δ ιiέρα.ι; νιi ε!σσ:χθfι έντcς των πνευμόνων, δ όποϊος, άφοϋ έπ! τι χρονικόν 8ι&.στημιχ άπορροφη07i 1 πρέπει κα.τόπιν νιi έκ~ιωθ1j. Ή πορε(α α:ύτή το'j άέρος ε!ναι γνωστή ώς ιiνα:πνοή και ά;:οτελεί"t'ιχι άπο 8ύο φυσιχιiς πράξεις, τ ήν ε[απνοήν χιχι ixπvo~v. 'Η εlσπνο1} πpοκαλεϊτα:ι 8ιά τ1'jι; 8ιευρό'Ισεως της κοιλότητος τοϋ στήθους, κιχτά Πιν δ;:οία:ν δ άέρα:ς εlσ&.γεται είς τούς πνεύμονας, ή 8ί έκπvοη 8ιά 17j~ συστολ7jς της κοιλότr1 τος τοϋ στυ 1 0οuι;, κα.τά τυ 1ν δπο(α.ν δ ιiέ~σ:ς άπο8ιώκεται ά;:ό τούς πνεύμονα:ι;, 'Η ε[σπνοή ίπιτυnάν!ται ά.πό τήν μuέκήv προσπάθ<:.ιαv, κσ:τιi τή>j δποίαν έπέρzετα.ι ιivύψωσις των πλεuρων και σνγχρόνως lκτα:σις τοϋ 8ια.9ράγματος. ΟGτω ή χωρητικότης τοϋ στυ1 θοuς α.ύξάνει κα.ί 8ημιουρ~ίτα:ι lνιχ μεριχον κενόν, τδ όποiοv προκα λεί τηv εtσοδι.ν τοϋ άέρος. 'Η έχπνοη 8Ε:ν άr:α:ιτεί μu~κυ~ν πρnσπάθειαν, κα.οδσον, κατά τήν lξοδον τοϋ άέρος, τά πλευρά συμπτύσσον1ιιι και το 8ιάφραγμσ; έπα'ιέρχετω εις τήv χανοvικήν τοη Οέσt'J. 06τω ή χωρηη χότης -:οϋ στήοουι; μειοϋτα. και δ άέρας π ιέζετα:ι προς τά l.ξω. Ό ά:τμοσφttιριχος άέρας τον δποίον άδιοιχόπως εις-

7 δληv τηv ζωήv μας - i'jμέρcιv χcιι vόχτcι εlσπvέομι:v, δίv ε1vαι μία μόνη ούσίcι, άλλά: μίγμcι, σuγχε(μεvον lx τριώv xup(ωv άι:ρίων μί τήv tξυjς άνcιλογίαν εις δγχον\ cι) 'Άζωτοv (μετά σπαv(ω ν άι:pίω)ι) 79,04 τοίς iχcιτόv β) Όξuγόvοv 20,93»» γ) Διοξείδιον το\ι Ο:νθpαχος 0,03»» Ό άέρο:ς περιέχει έπ(σης εtς μικράν άνο:λογίο:ν καt άλλα άέριο: ώι; άργόν, fιλιvν, ξένοv 1 κρυπτοv χο:ί νέvν. Τά &.έρια: τα:uτα:, τά δπ::ι'ut. λέγοvτο:ι σπιivια η εύγενυ;, μο/οvότι 8~v εlνaι fιvω μέvα: χημικώς, έv τούτοις μετά 8υσκολ(α:ι; δύναvται ν' άποχωρισοοuv άπό το &ζωτον. Δ1.ά τοuτο τ α:uτο: συμπεριλαμβάvοvτο:ι ε!ς τήν άvαλογ(αν τοu άζώτου. 'Εκτός τώv &ερίωv τvύτωv ύπάρχουv κο:ί άλλο: άκόμη άέριο:, ώς 6ζον, άμμωνίο:, ύ8ρο:τμοl χ.λ.π. τα. χό ριο: τρίο: άέρια, Cίζωτοv, δξuγόvοv xcιi διοξε{διοv το\ι άνθρακος, 8ιαzωρίζοντα:ι εύχόλωι;, 8εδομέvvυ 0-:ι χαί ο:ύτά: δέv εlνα:ι ήνωμένο: μεταξύ των 1 χημικώς. 'Όταν ό άτμοσφαιρικός άέρο:ς εtσπνέε-:αι, τότε το:uτο: είσι:ίγοντο:ι είς τό σώμο: με τάς άνωτέρω άναλογ(ας. Ή 8ια7ήρησις της ζω1jς, την όποίο:ν τό σώμα άπαιτεί άπο τον ά.7μοσφαφιχ0ν ά.έρια 1 ό φε(λεται ε!ς έ'<rχ. μ6νοv άπό τά συστα τικά ιχύτοu, το όξυγόvον. ΤΟ <ίζωτον 8έν λαμβάν ει έvεργοv μέρος ε!~ την άvιχmοήν. Ό κύριος σκοπος τού άζώτου είναι ν' άpαιώνη το όξυγόνον, το δπ οίον μόνον του ε!νιχι πολύ ίσχυρον 8ιά τήv cίvα:πνοην τοίί cίνορώπου καl τών ζώωv. 'Όπως 8ηλ άραιώνομεν ώρισμέvα οtνοπνευματώ8η ποτά μέ ίίδωρ, Οταν τά πίνομεν 8ιά να. μη μίiζ χαύσr.υν τό πεπτιχον σύστημα, οgτωc; είσm έομεν καl τό όξυγό νοv &.ραιωμένον 1 8ιότι ιlλλωι; ή χαuσις είι; τον όργα.νισμόν μας θά έπεταχύ ιετο άσκόπως χαί έπιβλαβώc;. Καί δύνανται μέν οι άνθρωποι χαt τά ζώα ν&. ζήσουν χαt μέ χο:θαpον όξυγόνον έπt άρχετδν χρονικόν 8ιι:ίστημα, δπότε κατ' &.ρχά:ς 8έν παρουσιάζουν παρά μόνον μεγάλην 8ιόγχωσιν τωv άγγείων άνευ φλεγμον1jς των πνευμl.νωv, &:λλ' α.ί γενικα.ι 8ιαταpαχαι, αί όποίο:ι έπέpχον ται μέ τήν πι:ίροδοv τοu χρl.νου, μάς άπο8ειχνόουν, 6τι ή ζωη έπι της γης, έσuνήοισε πλέον εtς τ&.ς συνθήχαι; τοίί περιβάλλοντος, οi.ίτωι;, i[)στε, ή μεταβολ7) α:ύτών νά ε!ναι εtς αύτ7)v /ηληρi%. αν μή άνuπόφορος. Καί βλέπομεν άκ6μη ο:ύτο τό όξυγόνον 1 το δποίοv ε!ς άpα.ιά:ν δόσιν συντηρεί την ζωήν, να φονεόη 6μως, 6ταν τδ συμπυχνώσωμεν εtς το τ έτrχ.pτον τοu 6γχr.υ του. Δι' α:ύτο λέγομεν ότι η ζω1) συντηρείται μ6νr.v 8ιά: τοu φα:ινομlνου της βραδε[α:ς καύσεως. Ή λε ιτ ουργία. ή έπιτελοuμlνη &:πό τό όξuγl.νον διά: την δια-

8 τήρησιν τ-i]ς ζωijς ε!να.ι έξαιρετιχώς πολύπλοκος κιχt εlναι aόσχολον να -rήν περιγράψωμεν, χωρίς να. χρησιμοποιήσωμεν La. τρικούς δpοuς. ΤΟ σώμα. 8uνά.με0α να παρομοt.ά.σωμεν μt ~να μεγι:ίλοv άριθμδν μικρών χημικών μηχανών, έχάστη των δπο(ων, 8ιa να 8ιατηρηθΤj έν λειτουργί~, lχει άνάyχην κιχυσ(μου Gλης, bξυyόνου χαt ένδς μίσου άπο8ιώξεως των χa.πνώv. 'Εκάστην φοράν. Οτα.v βα.- 8ίζωμεv, χοιμώμεοα, τρώγωμεv, άvαπνέωμεν χ.λ. π. χρησιμοποι εtται και lvα.ς μ.uς, δστι.ς ε!ναι μια μηχανή, ή δπο(α Βια vti λειτουρήι πρέπει να έφο8ιάζεται μέ χαύσιμοv Gληv χα.l ό~uγόνον. Κα.ι ή μεν χα.ύσιμος ύλη παρέχετα.ι άπό τή ν χώνο:υσιv τών τροφών, τό 8~ όξuγόνοv άπό την άναπνοήν. Ταυτοχρόνως μ{α ποσότης 8ιοξει8ίου τοu &.νορακος χα.ι &.Χλα. &.χρησ..-α προϊόντα ά πο8ί8οντcι:ι. ' Η μεταφορι1: τοu ε!σmιεομέvου όξυγόνου ci.πδ τούς πνεύμο νας ε!ς τάς μηχανiς, ήτοι τούς μuς, γίνεται 8ιi 't'oίi αtματος, τό δποίον, χατa την χυκλοφοpίαν του είς τό σώμα, 8ιξρχεται άπό τούc πνεύμοναc, 6που τοuτο ci.πορροφίi μ{αν ώρισμέν ην ποσότητcι: bξuγόνου. Τό όξυγόνον τou-ro ένοuτοιι μετa τοu φλεβικοu α!ματος χαl σχηματ(ζει μέ τήν χρωσηχήν αό τοu αόσ(αν, την όπο!αν ό νομάζομεν αlμοαφα.ιρ (vην, μ(αν &λλην lνωσιν χρώμα.τος άνοιχ.τοu έρυθροu, την δξυα.ιμοαφα.ιρ{vηv ( τοu άρτηριιχχοu α[ματος ), ή δπο!α φέρετοιι ε[ς την χαρ8ίαν χαl ci.πό έχεt 8ιa των χ.υp!ων άρτηριων εtς τaς μι;ιροτέρας χαl τελιχως εις λεπτότατα. σωληνάρια:. τα χ-χλούμενα. τριχοει8'(j άγγείιχ. ' Η Δξυαιμοαφα.ιpίvη 8ί8 ε ι το όξυγόvον ε[ς τιχς προσληφ Ο ε ( σα.ς 8ι.Χ της 8ιατροφΎjς ούσ(ας, χυρf.ως 8! εlς τούς χα.λουμένους ό8ατά.-.ορα.χα.ς (&.μυλο J -ζάκχαρον }, τούς όπο(ους όξει8οί ήτοι τούς χα.(ει χοιt έχ της καύσεως πα:ρά.γεται, άφ' ένός θερμότης, κα.t άφ' έτέρου G8ωρ κα:ι άνθραχιχόν όξύ, τοi:ίτο 8t 8ια:λύετα.ι ε!ς το α!μα,.ο:ό όnοtον κατ' αό rόν τόν τρόπον, y(-.ιεται πιχλι-.ι σχοτε ιν611, ή τ οι φλεβιχόν, έπανέρχεται ε!ς τήν κα.ρ8tα.ν χοιt &πό έ χ.εt πάλιv εtς το ύς πνεύμονα.ς 8ι«. ν 1 ά.πο8ιώξη το άνθραχικόν δξύ χ.αl nαραλάβη 6ξυγόνον, δπ ότε έπανα:ρχίζει τήν!8tαν π εριο8ε(α-.ι Οπως, προηγουμένως. Κttτά. τηy lvέρyειttv τcιότηy ή αόvθεαις τοu ό.έρος μετttβciλλ.ε'tα.ι άπό : iiζωτον Δξυγόvοv ΔιοξειδιοΥ τοu &.ν θρcικος Ε\ς χcιτά. προσέγγισιν : "Αζωτοv οξuγόνοv διοξειδιοv τοu c'lfvθρa.xoc; 79,04 % 20,93 % 0,03 % 79,0~ % 16,96 % 4,00%

9 Έχ τωv άvωτtρω πpοχύπτ3ι 6τι 4 % περ(ποu -rοϋ όξυγόνοu ιiποpροφ.iτ«ι άπό τbν όργα.νισμόν χσ;t (σον ποσον έπ(σης 8ιοξει- 8(ου τοu &νθρα:κος έχπνέεται. Τό ποσόν τοϋ όξυγό-.οu, τό άπαιτοόμενον άπο τό σώμα 8ιιί τυjν έχτέλεσιν της έ11εργε(ο:ς α:uτοϋ, ποικίλλει με το ε!8ος Πjς έχτελουμένης έργασ(α:ς. 'Όταν τό σώμα. εόρtσκετcιι έν άνα.πι.dισει, μόνον οι μϋς, οι δποίοι προκα:λοϋν τήν ένέργεtαν τών πνεu μόνωv, ή χαρδ(ι:ι και τά πεπτικά 6ργανa. χρησιμοποιοϋνται κcιι σvνεπώς άπαιτείται πολύ όλ(γον όξυγόνον. 'Όταν 6λον τό σώμα εόρ(σκεται έν έvεργε(~ χρησιμοποιοϋν ται περισσότεροι μϋς χα.t πα:ράγετα.ι περισσότερον 8ιοξε(8ιον τοϋ ιίνθρακος χα:l έπι πλέον άπ:ιιτείται μεγι:ι:λυτέρι:ι ποσότης όξuγόνου. ~ΔQΗ "ΕΤΡΒΣΕΡΣ 'ED'P" ΔιΟ: νά 8υνηθΊj δ Πυροσβέστης vιi καταννοήστι την ποσότητα τοϋ άέρος η τοϋ όξuγόνου, την δπο(αν χρειάζεται ν' άναπvε1jση χατα. λεπτόν, Θα. πρέπει να γvωρ!ζύι τάς μον&:8ας, αι δποίαι χρησιμοποιοίίνται 8ια την μέτρησιν τών ι:χερίων. Αι μον&:8ες αδται εlναι το κuβιχο-.ι μέτρον χc:ι:ι c:r:( όποδια:ιρέσεις cιότοϋ. Τό χυβιχόν μέτρον εlναι έ'νιχς χόβος, τοϋ δπο(οu έ.κά.στη l8ριχ εlνιχι 2ν τετραγωγιχόν μέτρον η χόβος, τοϋ δπο(ου αι τρείς 8ι.αστ&:σεις, μ1jχος 1 πλάτος, Gψος, εlνιχι 2ν μέτροv. Τό κυβικόν μέτρον διαιρείται εlς 1000 (σιχ μέρη, τι2. δποία λέγονται κυβικά 8έχατα η χυβιχαl παλάμαι, ήτοι έ'νας κύβος, τοίί δπο(ου αι τρείς 8ι.αστάσεις εlναι έ'vα δέκατον η μ(α παλάμη (dm 3 ). 'Έκαστον κυβιχοv δέκατον η χυβιχη π:χλάμη 8ιιχιρείται εlς 1000 (σα μέρη, τα δποία λέγονται χυβιχά έ.χατοστα η χυβιχοι πόντοι 3ηλ. κύβος με 8ι.αστ&:σεις έ'νιχ έκατοστον ( cm 3 }. 'Έκαστον χυβιχόν έχατοστb'ι 8ιο:ιρείτχι εlι; l(x)() (σα μiρη, τα δποία λέγονται κυβιχα χιλιοστα (mm 3 )., ΩιΜ"ε!ν χυβιχbν μέτρον lσοϋτα.ι με ~ χυβιχα 8έχατα η π«λά.μας. 1 χυβιχον μέτρον η &.λλως 1000 Κυβιχα 8έχιχτα η χυβιχαι πα.λάμαι [σοϋνται μ! χυβιχα έχατοστά η κυβικούς πόντους χυβιχον μbφον η κυβικά έχατοστα η κυβιχοt πόντοι tσοϋνται με κυβικά χιλιοστά.. Διcl τή-.ι μέ'ι'pησι-.ι τοϋ άέροι; xc:r:t χcιτ& σuνέπειc:ι:ν δλων "Τών άερ(ων Λαμβό.νε'Μι ώς: μο.νίις 't'o χuβιχόν δέχα't'ον η ή χuβιχή παλciμη, ή δποία ).έyε't'αι λί't'pον. OiS't'ω λέyον 't'ες: lν λ('t'pον ά.έρος: η έ't'έpou ά.ερ{οu, 1:-.ινοοϋμεν τήν πο-

10 ο6τητcι -rou ά:έρος Ιι άερ{οu, τό δποίον χωρεί e:ίς lν χuβιχόν δέχατου iι είς μ{αy χuβι χήν παλάμην. 'Επειδη τδ χυβικδν μέτρον lχει ΗΧ)() κυβιχa δέκιr.τcι ή χυ βιχd:ς πcιλάμας, έπετcιι δτι τδ χυβιχδν μέτρον χωpεt 1000 λ(τρα, το δέ λ(τρον ε!ναι τό τύj:; χωρητικότητος του χυβικου μέτρου. Έά.ν τό χuβιχόν δέχaτον ij 'ij χuβιχή παλάμη πληρωθii μέ Uδωρ ά:πεσταγμένον χαι θερμοχρασ{ας 40 Κ. τό βά.ρος αύτοu άνέρχεται εlς μίαν λ(τραν η l.ν χιλ6ν, lά.ν πληρωθτj μέ τετραχλωριοϋχον lίνθραχα τό βά.ρος αuτοu άυέpχεται εtς l.ν χιλόν καl 600 γραμμάρια, lά.ν πληρωθij μέ βενζlνην εtς 750 γραμμάρια, lά.ν μέ θειϊχόy δξu εiι:; δύο χιλά χaι 0,046 τοϋ γραμμαρ{οu. 'Έν χuβικον μέτρον άτμοσφαιpιχοϋ άέρος ζuy(ζει 1293 γραμμά.ρια φ-οι l.ν χιλόν χaι 293 γραμμάρια. Έπομένως l.ν χuβιχόν δ έχατου η μ(α χuβιχη παλάμη η άλλω ς l.ν λίτρον άτμοσφαιριχοϋ άέ pος ζuγ(ζει 1 γραμμάριον και 293 χιλιοστά τοu γρα μμαρ(οu. Έχ των &.νωτέpω προκύπτει έπ(σης 6-η 1000 γρcιμμά:ρtα ήτοι tν χιλιόγραμμον &.τμοσφαιpικου &.έρος χιχταλαμβάνει 6γκον 1000: 1293=773 λίτρων, &pα οisτος ε! ιαι 773 φοριi:ς έλcιφρότερος (σου 6γχου G8ατος... Εν λίτρον η μ(tt χuβιχή παλά.μη διοξειδ{οu το U iί.νθρακος ζuγίζει l.ν yρ«μμάριον χαl 977 χιλ τοu yριιμμαρ(οu (ήtοι 2 περ(ποu γραμμάρια.). ΑΠΑΠΟΥΜΕΝΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣ ΔΙ' ΑΝΑΠΝΟΗΝ Αι κατa λεπτδv άναπνοαι του άνεπτυγμένου άτόμου &.νέρ χοντσ.ι περίπου είς τόv άριθμόν (μ(α &.ναπvοη ά.v-ηστοι χε! εl.ς 4 σφυγμούς περ(που ). Ό άριθμός των άναπνοών έξαρτάτο:ι έκ της ήλικειr.ς του &.τόμου και της σωμα.τtκ1)ς &:πο:σχολήσεως η μη τούτου. Κοπιώδης έργα.σiα κσ.ι μεγάλη Οερμοκρασ(cι συνεπά:γον τιr.ι έπαόξη σιν τοϋ ά.ριθμου τών &.νο:πνοών καl τών σφυγμών. Ή είς έχάστην ci:νa:πνοτjν ι:.tσερχομένη εις -rouς πνεuμονας ποσότης τοu άτμοσφα.ι.,ικοu ά:έρος ά:νέρχε't'αι περl τά. 500 κuβιχά. έχιιτοστά. η χuβιχοuς πόντοuς η μέ ιlλλοuς λόγοuς ήμίσειαν χuβιχήν παλάμην δια. άυεπτuyμένον Ci'toμo\I χαt ήρεμον άναπνοήν (δτα.ν τό άτομον χάθητttι). Σuνεπώς εις iχαστοy λεπτόν 'tijς ώρας διά ά.υcιmιοciς, 't'0 ιiτομον χpειά:ζεται 500 κuβιχά. έχα.-rοστά. i} KU-

11 βικού.; πόντους Χ 16=8.000 κuβικcχ έκα't'οστcχ η χuβικούς πόν't'ους, οι όποίοι άνησrοιχοϋν πρός 8 κυβικά δέχα't'α η παλάμας Υ)'t'οι 8 περίπου λί"t"ρα άτμοσφαιριχοϋ άέρος. Κατά την τελείαν ήρεμίαν τοϋ σώματος δ άριθμος ois 't'oς είναι μικρότερος π.χ. 'fiς βαθύν και ήσυχον Uπνον ό άνθρωπος χρειάζεται μόνον 200 κυβικά έκα'tοστά η κυβικού.; πόν'tους δι' έχά:στην ιiναπνοτjν η'tοι 3-4 κυβιχcχ δέκατα η κυβιχάς παλά:μας η άλλως 3-4 λίτρα ά.έρος κατιχ λεπτόν (200 κυβιχιχ έκατοστά Χ 16 ά.ναπνοαl= 3200 : 1000 = 3-4χυβικαι παλά:μαι). 'Όταν ό άνθρωπος ίσ"t"α't'αι όρθιος χρειάζεται 10 περίπου λ[τρα άτμοοφαιριχοϋ ά.έρος κατά λεπτόν, δταν βαδίζει με δuο μίλλια την ωραν χρειάζεται 18 λίτρα, με 3 μίλλια η δταv έρyάζεται χαvι:ινικώς 25 λίτρα, μέ 4 μίλλια η δταν έργά:ζεται έντατικώς 37 λίτραχαί μέ 5 μίλλια 'ftjv ωραν η δταv έργά:ζεται λίαv έν"t"ατιχώς λίτρα άέρος Χα't"άλεrτ'tόν Είς βαρείαν έρyασίαν χαί ύπό σuνθήκας λίαν δυσμενείς ώς π. χ. κατά τήν ταχείαν 6.νάβασιν κλίμακας, το 't'ρέξιμον, 'tην διά:σωσιν &τόμοu η δταν τι> άτομον ά.ντιμετωπ[ζει σοβαρόν χίνδυνον χ.λ.π. ή ποσότης τοϋ εiσπνεομένου ιiέρος δύvαται νά φθά:ση χαί τα 100 λί'tpα χα'fιχ λεπ'tόv. Γενικ ώς ό Cνθρωπος δ1αν χά:θηται, άναπνcει 't'yjv ώραv χατιχ μέοον δρον λίτρα ά'tμοσφαιριχοϋ Ο:έρος (8 λί't'pα Χ 60' = 480) ήτοι 1/ 2 κυβιχόν μέτρον"t"ό δε 24ωρον 12 χυβικι?ι: μέτρα At άνωτέρω ποσότητες άέρος άπaιτοϋντιχι οόχί μόνον Οτaν άνιχπνέ :ψεν τον άέρr.ι άπ' εύθείιχς έυ. τ-ϊjς άτμοσψaίρας, άλλιi και όταν φέρομεν άνιχmιευστιχιχς συσχευό:ς με πεπιεσμένο'/ άέρα. Εtς τας άναπνευστιχάς συσ-..cευ &.ς ό άέρας εύρ(σχεται έντος χr.t:λυβ8ίνων φιαλών συντ,θως ύπό π(εσιν άτμοσcpαιρών. 'Υπάρχουν έπίσης συσχευαί εlς τας δποίο:ς δ άέρας εόρ(σχεται χαί όπό μtχροτέρα ι πίεσιν (120 άτμ. ). Ή μ1χρα όμως πίεσις fχει ώς συνέπειαν τ7jν άποθήκευσιν μιυ.p«ς ποσότητος άfρος, lνεχα sε τοϋ λόγου τοότου άποιpεόγεται ή πλήρωσις -τών φια λών όπό μικρά.'j π(εσιν. Είς τας ύπο της 'Υπηρισ!ας μας χρησιμοποιουμf.ναι; συσχευας πεπιεσμένου άτμοσcpαιριχοϋ άέρος ή π(εσις τοϋ ά.έρος έντός τών φια/,ών άνέρχεται ι[ς άτμοσφαίρας. 'Εκάστη ιpιάλη ε!ναι χωρητ1χότητος 4 χιλιογράμμων '58ατος. 'Υπάρχουν φιάλαι χαί με μεγαλυτέραν η μιχροτέραν χωρητικότητα. Τό βάρος 'tou άέρος φιιiλης χωρητικότητος iνός χι-

12 10 λιοyρά:μμοu (lν χιλό"') κcιι όπό π{εσιv 200 Ω-rμοσφcιιρών άνέρχεται ε ι ς 225 yρα:μμά:ρι.cι περίποu. Έπομbιως εlς -~ήν φιά:λην "Τών 4 χιλιοyρ&:μμων τό βάρος Τοϋ ιiέρος 6:νίρ χε"τωl ε ( ς 900 περ{ποu γραμμάριcι. 'Α "εφέραμεv άνωτέρω /Sτι να χυβιχόν 8έχατοv η μ[«κυβική παλάμη m:ριλα.μβ«νει ύπο τήν συνήθη άτμοσφαφιχή'ι πf.εσ ιν χαt Οερμοχρασ(αν έν λ(τρον άέpος. 'Εάν έντοc; μιtiς χαλuβ3ίνης φιάλης χωρητικότητος 4 λιτρών πιέσωμεν τόν άτμοσφαιριχόν άέρι:ι μ~ 200 άτμοσφαίρας, χα.θ(στα:τα:ι προφανtς /Sτι, έντός τϊ}ς φιάληc-, θά. συσσωρι:υθοuν 4 λίτραι Χ 200 &:τμόσφαφαι = 800 λ(τρο: άέpος. 'Εάν λάβωμzν ύπ' Οψιν 6τι ίνας &:νθρωπος έργc:ιζ6- μεvσς κανονικώς χατα ιαλίσχει 25 λίτρα ά{ρος χατι.1: λεπτόν, άντιλοιμβάvετα( τιζ, Οτι δ άέρας τijς φιάλης θά iπαρχέσn είς σuνεχij έργασία.ν 800: 25=32 λεπτά τη.;; ώρ:χς. 'Εά'Ι έργάζεται έντατι χώς ό &:έρας 6ιΧ έπ2ρκέσ:η 800 : 37 = 21 περlπου λεπτι:ί. Κατά τάς βcιρε(ας έργα.σfας χ.α.τά τιχ:ς δπο(-χς δ &..,,θρωπος χρειι:ίζεται 50 κχί π.λέο\ι λίτρα χατά λεπτό.,,, ή κατα\ιάλωσις τοϋ &.έρος τίjς φιάλης θιχ γίνη εις 800 : 50=16 περίπου λεπτιχ rijς ώρας. 'Εά.,, λιί:βωμεν ί.ιπ' όψιν χαί το 8ε8ομένον 6τι ότα.,, ή πίεσις τοίί άέρος έv.τίς τύjς φιάλης χατέλθη εις τάς 30 άτμοσφα(ρας, τοίίθ' Οπερ ά\ιτιστοιχεί πρός 4 λ(τρας Χ 30 άτμοσφαιρας = 120 λίτρα άέρος, πρέπv. v' άποχωρήσωμε.,, τοίί χώρου, τότε ή 8ιάρκtια rijς φιάλης ε[ς τiιν περίπτωσι J της καταναλώσεως &.έρος τώ\ι 25 λ(τρω\ι κατά λεπτόν πρέπει vά όπολογισθγj εlς 27 λεπτα της ώρας (32-5 = 27) χαί ι::lς τη.,, περίπτωσιν καταναλώσεως τώ\ι 50 λ(τρων ε[ς 1t λεπτι:χ της ώρας (16-5=11) 1 έπί πλέον έάν &:.,,απνέωμε.,, &:πό φιάληv σuσκευης πρέπει \Ιά δπολογ(ζωμε.,, χαt μ(α.,, συμπληρωμ.α.τιχή.,, χατανάλωσι.,, &:έρος όφειλομένη\ι ε!ς τήv λειτοuργlα\ι τοϋ όργάvοu προει8οποιήσεως χαί τyjv α.ϋξησιν τώ\ι &.vαπ'ιοώ\ι. 'Η έπl πλέον αgτη ποσότης σu.,,ήθως &:νέρχεται εlς 3-4 λίτρα άέρος περ!ποu χιι:τά λεπτόν. Εvεκα των άvωτiρω λόγων καl 8ιά ν' αύξήσωσtν τήν χρονιχην 8ιάpκεtαV χρήσεως των συσκεuων ΠεΠιεσμέ\ΙΟU ά.έpος 1 ot κατασχευασται έπενvόησαv τόv έφο8ιασμόν των σuσκεuων τούτων 8ια Βύο φιαλων χωρητικότητος έκάστης 4 λ ιτρώv!να ή 8ιάρκεια χρήσεως δπό τιχ:ς πλέον 8uσμεvε'i:ς σuνθήκας μη ε!ναι μικροτέρα των λεπτών τ7jς &:ιρας. Γενικώς δ χρόνος χρήσεως της συσχεuτjς πε7tι.εσμένοu άέρος και ή χατανιίλωσις τοϋ άέρος χατα λεπτόν ποιχ(λλει σημαvηχώς έξαρτωμένωv τώv συνθηκών τούτων έχ της ήλικία.ς τ οu Π uροσβέστοu, τοu εt8οuς της έpγασί.ας κrι.l της έξrι.σχ-ήσt.ως αύτοu εtι; τυ,v χρijσ~ν τijς συσχεu7jς.

13 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙ ' ΑΝΑΠΝΟΗΝ "Οπιuς κοιτά. τή-.ι ε{σπvοήν ά.τμοσφα.ιριχοϋ ά.ipος, ο6τω χα.ι χατιi τυjν εtσπνοήν χαθα.pοϋ όξuγ6νοu, ή ποσότης αύτοu, ή δποεα. &παιτε'i:τσιι 8ι' &ναπνοήν ύπο τοϋ άνθpώποu, ποικ(λλe:ι σημα.ντιχώς, έξαpτωμέvης ταύτης έκ τοu &.τόμου χαl έχ τij; έπιτελοuμένης ύπ' α.ύτοϋ έpγασ(ας. Οϋτω δι' άτομοv συνήθοuς με γ έθους χaι δταν τοϋτο εδρίσχεται ξαπλωμέvον, +ι κατανάλωσις τοu &ξυγόνοu χaτά λεπ't'όν εlναι περίπου 180 χuβιχc!ι: έχατοστ(ι τοϋ λί't'pou, ήτοι 0,18 τijς χυβικυjς παλάμης, δταν χάθηται 237 χuβηcόι έχατοστά τοu λί"c'pou, ήτοι 0,23,7 τijς χυβιχijς παλάμης, δ-rαv ίστατα.ι δρθιον 328 κυβικά έχατοστά τοϋ λ{τροu, ήτοι 0,32 18 τi)ς χυβιχijς πιχλά:μης, δταν βαδίζει μέ 2 μ[λλια ~" &ραν 780 κυβικά έκατοσ't'ά τοu λίτροu, ήτοι Ο,78 της χυβιχijς παλάμης 1 δτιχv βαδίζει με τρlιχ μlλλιιχ τήv ώριχv 1,065 κυβικά lκιχτοστά Υjτοι 1 κυβική παλάμη καl 0,065 της παλάμης (1 λl't'ρov περίπου), δ't'αv 't'pέχέι με 4 μίλλια τήv ώραv η lργcίζε"tαι μετρίως 1595 κυβικά. lκο't'οστcί, η't'οι 1 κυβική παλάμη χαl 0,595 τijς παλάμης (1 15 περ ίπου λ('t'pα). ''O't'ctv lργcίζε't'ctι κιχvοvικώς 2000 κυβικά. l)(ct't'oo'tά 'ij"tot 2 κυβικαl παλάμιχι (2 λίτριχ), δταv 't'pέχει με 5 μίλλια τήv ώραv η lpγάζε't'ιχι lvτα.ηκώς 2543 κυβικά lκα.'t'οστά i'rtoι 2 κυβικαι παλάμαι χcιi. 0,543 (2,5 λ('t'pa. περίπου) δ't'cιv lργcίζε't'αι σκληρώς ή κcιτα.vcίλωοις ύπερβα.lvει τάς 3000 κυβιχω. i.κα't'οσ't'ά ήτοι τq.ς 3 χυβικάς παλάμας (3 λ(τρα) χα't'ά λεnτόv. Ό Πυροσβέστης 61αν έργάζεται εlς πυρχαϊιi.ν μl: όξυγονοu χον ά.ναπνευστιχήν σuσκευήν συνήθως καταναλίσκει 1,5-2,5 λ( 't'po: όξυγδνου κατ«λεπ'tδν. Ε~κδλως 6θεν 8εικνόεται πόσον 8όναται να. μεταβληθτi ή ε!ς όξυγόνον κατανάλωσις άπό μι<iς στιγμην ε!ς την ιίλλην. Α[ άνωτέρω ποσότες όξu"(όνου άναφέρον:-οιι ε[ς τυ~ν κατανα λιcηι.ομένην μόνον ποσότητα όξυγόνου, ή 8έ εtς τ')iχ; mεόμονοις εlσερχομένη ποσότης οιότοϋ ε! ιαι, ώς ea (8ωμεν περαιτέρω, κατά πολύ μεγο:λυτέρα. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ Τό όξυγόνον τό δποί:ον ε!σάγετο:ι κοιτά ττ1ν ε!σπνουιν εlς τον όργανισμόν τοϋ άνορώπου, ά.νεξαpτήτως, έάν τοuτο προέρχεται έκ τοu άτμοσφαιριχοί:i άέρος η έχ κοιθαροί:i τοιοότου, 8έν άπορpοφ<iται 6λον άπό τούς πνεόμονας, ά.λλά μόνον lν μέρος αύτοί:i ~-

14 12 τοι <ό 1 /5, ή όπόλοιποι; ποαότη, μ«ζl μc δλον.ι. ις....ι. &.νθριχχιχόν όξύ χ.λ.π. &.ποβ«λλιτ«l &:πό τόν όργιχνιαμόν μd' ι. χιίστην ίχmιοήν. 'Εάν έπ ι πιχριι3c(γμ.«τι r:krπvέωμιν ίπl μ ίιχν &ριχν 500).{τpcι ΔέpΟζ έκ τών δπο(ων τά: ioo ώς ε tνιχ ι γνωιnόν εlνιι ι όξυ-yόνον, &.πο τb ιχ!μο: θ' &.πορροφηθοϋν μόνον τα 20 λlτραι: όξιηόνοu, 'f'i δπόλοιπιι 80 λ(τριι πιχριχμivουν άvίπιχφιχ χα:ι τιi δποlιχ iξtiyoν-m d.πό τbν όpγιχνlσμδν χωρίς vά: Cνr.~ϋντιχ t μi: τό ιχ{μοr;. Ώσιιύτωι; δτιχν άνιχπνίωμεv χιχθιιρόv δξυγόνον, &:πδ φι~\ χιχτ«τηv &.πελcυοέρωσιν τοιούτου ίχ χημυιώv ούc:nών, πri.αιν ~ t /5 έχ τοϋ συνόλου τοίί ι:tσιιχοί:ντο; όξυ-yδνου &.πορpοφ«τοr:ι ιlπό τόν όρyα.νισμόν, τό ύπ6λοιπον έξέρχι:τιιt ιιύτοίί μιτά: τοϋ άνθριιχιχοu όξέος )"ιχl ':"ώ'ιι'!.λλων ιiιρ(ων. Διά: τόν λόγον τοίίτον κα:τά: τ1jν χp7jσιν &.νιχπνιυστιχών σuαχι:υών ίπι8ιώχeτα:ι /Sπω; δ lχr.ν~όμενοr; cχέρα:ς έπανιιφiρι:τιχι ix νίr.~υ μt τό &ζωτον ιl; τούς πνιόμον(ι.(, ι!φοϋ προηγοuμέvωc; ιi ~λλαγ;j τών μετ' α:ότοϋ ιiνιχμι:μιγμένων 3ιοξει8(ου τοϋ 4v0ραιχοι; χιιt τών δ8ριχτμώ;~ι. Η άπόλυτοι; ποσότης τoti χιχταr:χριχτουμiνοu όπό τοϋ όργα νισμοίί όξυγόνο J ιξοr:ρτ&τιιι &.πο τψ ήλιχ(ιιν τοϋ ιiτόμου, άπό φ fντιισιν Πjς έπιτελουμhιης πcιρ οr:ότοu ίργιχσ(οr:ς χιχt τήν έν γiνει γιιτά.στιχσιν τοϋ σώμιιτοc; ~ι lιiv τb lτομον εόρ[αχι:τοιι ξαπλωμbο.,., 6ρθιο.,., η έργ&:ζn-αι, η β0'3:lζει χ.λ.π. 0τcι.-..,.ό 6ξuyδVO\t 'τ'οg d:τμοσφcιιρυcοg 4ιpος κcιτέλ- 8η Διτό τη,. """ "'χήν <llιιι>.οyl<ιν <0u 21 % εlς 15 % δ 4νβρωπος δt... εlναι πλέον b«ινος δι" lρycισlσν. Εις ποσοστόν 7 %... ι x.n.. 6ξuyόνοu δ 4νβρωιτος -u.ι ν«ζij. οταν 6 &:τμοσφα:ιριχός ιιέροις, τb'ιι δποίον άvιχπνέομ.συ, ε!vιιι πλούσιος ιlς όξυγδ"ο" 8έ:ν βλά.πτει τό" όpγοr:vισμδν, 8ιότι τό ΙζωΤΟ'Ι μειώw:ι Πι" 3ρiiσι" τοίi Δξυγόvοu, ι... ω τb χαθtι.ρόv Δξυγ6'VΟV, ώι; (8ωμcv, προχαλε:ί μ.tτ&. τινα. χρ 6.,.οv έσωτι:ρικclι; 8ιιχτιχριιχ&:ι;. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΖΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝθΡΑΚΟΣ ΒΙΣ ΤΟΝ ΟΡΙΆΝΙΣΙΙΟΝ Όίχπνcόμ.ιvος &:έροιι; 3ι.ιχφ!ριιτοG ιtσr.νι:ομfνου 't'οιούτοu χιιτά: τό δπ' οιύτοu περ ιεχόμενο.,. 3ιοξι(8ιον τοίi &.νθρα.χοι; άνιρχ6μcνον ι[ι; 4 % mρεποu χ~ι χeιtτά τό ποσόν τoti Δξuγόνου τό δποί:ο... ιδρ(~τιιt.φ.ιχπωμένο... σ~(q. τijς ίπιπλουμένηc; χcιόσ ι:ωc; έvτδι; τών mιςυμόνω.,.. 'Α ίροις πιρliχων 3~4 % 3~ι(3ιοv τοίi &.'ιιθροιχοι; ιlπιq>ιριι,

15 13 εtσπv ε6μενος, σχετιχήν Ούσπνοι.ιχ.ν. Μέ περιεχ-rιχότητα 5 % ο,ύ- 8εμ(cι ά.πό8οσις ειvαι ίφιχτt, παtρι:χ τοϋ εtσπνέοvτι:.; ά.τόμοu. Μέ περι.εχτιχότητι:ι 8 % ά.να:ιpα.ί\ιιται xa.l μάλιστσ. έν'!'οι; bλ(γω-.ι λε πτών τijς ώρας, ίσ--ιuροτάτη Βόσπvοι.α συvο8ευομ.ένη δπο χεφα: λιχλγ(α.ς. 1 \α iτομό.. τι δύvα.ται va έργάζετcη χο:νοvιχώς πρέπει ή περιεχηχότης τοϋ εtσπνεομένοu ά.έpος ε!ς διοξε(δ~ο v va μή iιπεpβοι[νη τό 1%. ΤΟ ε[σπνεόμε-.ιον διοξείδιον δεcrμεύετιχι εύχόλως χ7l ταχέως Οι&. τijς διόδου τοϋ έχπvε:ομέvου άέρος μέσ<:> στρώματος vατριχ σβέστοu η Μροξειδίου τοϋ νατρίου ( χαυστιχ Τjς σόδας) η δδροξει8ίοu τοϋ:χαλ(οu (χιχuστιχ1jς ποτάσσοr:ς).

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΚΑΤΑΣΚΒΥΒ ΚΑΙ ΧΡΒΣΙΙΙΟΠΟΙΒΖΙΣ ΤΩΝ ΙΙΡΟΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤικαΝ Σn:ul'Qll Παλαιότεροv tχρη(ημοποlοϋντο 3ι4 τήυ τrpοατιr.αi«ν -W τοu χα.πνοϋ, απόγγοι, βαμβά.χlιχ Χ«ι μιι>j.t&, Τό: δποί«fφcptn.ι Π υρgσβέστα:ι ε{ς σι:ιχχι3!.cί 't'ων χιιι c~ mι:ι!πτωσιν ιiνά.γχηι; npοσι. θετον αύτιi προ τοϋ στδμαιτος χαr.ι Πjι; ριvδι; των. Δι.ά. Π1 ν προατα:σίαv τών μσιτιών των d.πό τόv χοιπνltν ot Π υροσβέστιιι lφιρον όμμα.τουιίλιι:ι μi; σnλετον ίφa.ρμοστ6ν. Μέ τήν πιiρο3ον όμως τοϋ χρόνου πctpnήρησα.ν 6τι.τά; ~ τα:ϋτα 8έν mχρcϊ:χον προστα.σίοι:ν η έιiν παιρι:~χον cr.g η ήτο έλιιχ(στη χαt σuνεπώι; θιi: fπρε:m ν«χcιταr.σχευ«οθij μ(«ι:ίνιzmcτιστιχ1j συσχευή, ή δποί«νιi χcιοιστιi τό" φέροντα αύτήν Ι.χ.ιινtν νιi Ερ γά.ζετοιι ιiνέτωι;; ι:l; d.τμόι:rφαηριιν ή δπο(α: 8έν Βιοr:τηρεΊ: τήν ζωή.. Ή χα.τιισχευij μιciς τοtα.ύτη.; αvσχευij; ;ι:ρονολο-yεtτα.ι ι:btό bια.τόν χcιί πλέον έτών. Αι πρώταιι συαχcυcι:ί mrιι(ατα:ντο dπό lwιι πpοστ6μιον, -ro δποtον προσηρμόζετο εk τι'.. στόμ.ιι μi βοιλβι3«ς c[σnνo!l.c; χοιι έχmο;'jς ι:ίς τό:ς δπο~ σuνe3έοντο σωλ~, τι:ί:.fχρα: τών δπο(ωv πcιρίμεvον c!ς τόν χιr.θ«ρόv cuριι. Ό τόπο.; τijς σuσχcώjς τσιό-της iχρησψοποιήθη έπl ι.iρ~" :ιpό"ιιο"ιι, b.>.ι:ιψι:ι!λλης χιιτdληλοπρου, πλτj" 6μως δ Πuροοβιστιχ: Udφcpn d:πό τό μs,ιο"ιlέχτημ«τijς Χ«τιr.βιΜλομiνηι; ίpγsσ{αις lιi τή-ι ύπcρ"ιι{χηcn" rijι;; τp ιβijς τοίί d:ίpa<;, ό όποιοι; ιhι:ρροφι'το Βι«. μέαοu μαχροίί σωλϊjwς προβλιπομiνοu πρόι; τδ"ιι cnc.oπό" -rοϋττnι xcrι cnwεπώt; ή ιr..amιοή χιιθιατ«το iξcιφcτυcώι; Bύcnc.oλa<;. Μί Πι; γενομmι; χιιτόπιν (Χλτιώσεu; τijι; προcωπι&ς χιιι τών αωλψω" δ τύποι; οδτοι;; rijι; σuοχιυηι;; 4~ιπ τη... βiσι'i τών αημ.ιρινών αυσχcuώ"ιι. Μ{αι ~ιcι βcλ-dωcιu; crwιcmιτo ctς τη" χρησιμοπο(ησιν σιίχχοu ιiέροι; φcρομiνοu nι τijι; ώμοπ>.&.τηι; τοίί φέροντοι;;, δσηι; ή3όνcτο νιi πα.ρcιμέvη!ντοι; χώροu τύ.ήρο~ χιιπνοu btι 3ύο lωι; τρ[ιι Μπτa xa.l δ δποiος Μπν"" 4ψι ix τοu σάχχοu. 'Ο clσπνεό""' ς <14«< ΙΜιμβ«wτο ~πό "1>ν πυθμlνο τοϋ.- 6ποu 1ιτο ΦUχρότcροι;, δ 3έ 1χπντό"""'ς cισήγnο.ις φ χορuφήν. (Εbιών 1). Μ(ιι&ΑληmρΙ.ιJσότωον1ι'Ολ\ιπλοχοι; ~ 4πnύ.ci:το 4'ιδ

17 15 μία.ν άzροστεyij χουκοόλοιν έρραμέvην εlς χιτώνιον έκ δέρμ«τος εtι; τό δποi:ον συνε:δέετο πuροσβεστιχδς σωλήν έξ έκε:ίνων, οι δποίοι έχρησιμοποιοϋντο διi τήν διοχέπuσιν ύδα:τος κ:χl εtς τον όποίον δ1ωχz-.εύετο dέριχζ άπδ μ(αν συσχευη.,, ή &.εpα'<ιτλiα.-..ι. Εtι; τbν τuπvν α:ύτλν της συσχεuης δ έκπvzόμενοι.; άέρας διέφευγε πρδι; τa χάτω τοu χιτωνίου καt lψυχε τόν Πuροσβέστη-..ι εtς την Οεγμη\Ι άτμόσφαφα11. (Εtχών 2). τα μειr..νεκτήμιχτα: τώ'j Μο α:ύτών συσκεuων ε!ναι πιχσιφα:νij. Μ(α πραγμα.τιχ.ή προσπιίθειοr: διά. Π 1ν ύπερνίκησιν τ.2u προβλήματος έγέν~:;το τό!τl)ς 1875 Οτι; έπενοήθη ώς προσωπίς ένα ά.εροστεγίς κάλ υμμα. τοϋ προσώπου, το δποi:ον συνεδέετο μετd: δοχε(ου τό ι'..ποίον π~ρι.ιίχε διαφόρους ούσίαι; διά. τήν σuγχράτησιν τών βλα.βερών άε?ίων. (Είκι'.:ιν 3) ~. ο.' 3 ι i ~Ολα.ι αι πρώται άναπvεuστικα:l συσχ;;υσ:t tξηρτώντο &:πό τήν πσρο;ιήν τοu όξυy6νου τijι; άτμοσφα[ρας 8ιιl την έπιτuχuι.ν των. 'Εσχέφθησαν μιίλιστα άρχικώι; δτι μ _Uι. συσκευη θά frτo ιiποτελι:σματικη ύφ' δλαι; τιi:ς συνοήκαι; έάν oa ε!χεν την ικανότητα νtl: φιλτρά.ρη μόνον τον κcιπνόν και τά 8ηλητηριώ8η ιiέρια χω ρlι; έv 't'ιjί μεταξύ νά. λά.βωσιν ύπ' 6ψιν -των τυjν άρχήv τijι; άναmουjι;. Δέν ciνttλήφθησαν 8ηλct8ή δτι δ μεγαλόηtpοι; κίνδυνοι; εtι; μ(αν πυρκαtιlν ώψεd.ετο εες την έλλειψιν όξυγόνου, τό δποϊ:ον, έιlν 8tν ύπιίρχn, καθιστ& ά8ύνατον τυjν παραμονήν -rou Π υροσβέστοu. Τοuλά.χιστt~ν 15 % 'tou δξυγόνοu ε!ναι ιiπαρα(τητον 8ι& τήν ύποβοήθησιν τ9jι; ciναmoijι; κα:l l>που ή έκα:τοστια(α: άναλογ(α τοu 6ξιryόνοu ε!νι:ιι μικρο't'έρι:ι τοu ποσοστ-οu ιχιnοu, μόνον ή συσκευή,

18 16 'iι δποkι πα:ρέχε:ι ιδια:v πα:ροχήν άiραι; η 6ξuγ6"1Οu, hwis '* κατα:στήσn tχα:νον τό-.. φέροντα: α:ότήν νd: σuνι:χίσrι τήν ι,y.lιι. Συσχε:υα:ί α:ι δi.οίο:ι παρέχουν άφ' iα:uτ«~ ~υ-yόνον, ι!ήι θησ«ν iν χρήσει εlς τli όρυχεία ιiπό τό 1881, «ui δ 1'ας «ότός τ-fις σvσχε:u ij ς 8!ν 8ι.t8όθη εόρέως πρό τοu πρώτοu Πιηχο σμ(ου πολέμου ε lς τά:ς Π υροσβε:σ ηχό:ς 'lπηρισw;. Ή ιbvcι-o ρ6της τών συσχε:.ιών τών περιε:χουσών τό 6ξυγόνον Cν &:mβηιιί οr:ι σ~juff.ι" lχε:ι &.ν«γνωρισθ?j χατά γt\ιιχόν τρόπο \/. ΔIΑΚΡΙΣΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 'Ωc:; προς Πιν Χ«':'«σχι:υήν χα:ι τόν τρόπο\/ Αι:ιτtιυργUις: cd ά"'«τtνι:υστιχα:t σvχευα.t 8ιαχpίνοντα:ι ε!ς 8ύο γε"'ιχά:ς χ«τηγορ~. α:) Το ύς ά:εροδότα:ς i} oucncεuά:ς τοϋ ά:τμ.οσφαιιριχσβ 'τ'ύποu i} κcιθcιροu ά:έρος. Εlς τ~ς σuσχευι:iς τοϋ τόπου :οόιrου δ ιliρα:ς άνα:ρροφιiται άπ' ε: όθεl«ι; ίχ τij:; &.τμοσφαίρα:ζ Ιι.d: tής: ι8(«ς προ σπαθε(α:ς τοϋ Π υροσβίστοu η πα:ρέχετ«ι 3Ld μηχιχυι.χοu μίσι.u Btd: ο7jς προσπαθε:ί«ι; 3ευτέροu Π uροσ~έστοu η &~ ~ προσροφήσεως ύπό ρεύμα:τος &ξuγόνου χαι β) ΤΩς ciπομοvωrυcόις συcnιεuόις ~ τη ς ιιό.οπω/)οj(iiι; Ek τciς αuσχεuciς τοϋ τύπου τού του δ &.έρα:ς η το όξυγόνον &ίν παρέχεται!χ τής άτμοσφα(ρ«ς, &.λλ' ε:όρίσχεται έν άποοηχεύσιι, δπό πl.εσιν!ντός zα:λυβ8(νων φι«λών Υι 8οχι:lων η σάκχων φιρομί"'ω"' δπό τοϋ Π uροσβiστοu Υι iλεuθεροϋτcιι bc χημικών &ξu γονοόχων ούσιών. Οι Άεροδό"tΟΙι i} σucncεuaι τοu 6:Τμ.οσφαιρυcοϋ τύποu i} χσβαροϋ 6:έρος διaιροiiνuιι (ς: «) Τ<ίς δ&ηθη υcόις προσωπlδιις ~ 7tpοσωπlδιχς μέ φ!α -~ροv i} 4ντuισφuξιοyόvοuς προσωπ (δa.ς. β) Σuσχεuάς ci""ρροφήσιως χιχhροϋ ciέρος. γ) Σvσχεuά:ς xaβaρog ciέρος πaρcχομiνοu διdr: σup.πι έ σιως δu!ι φuσιrήjρος ~ ciερcινrλ!cις ' 8) ΣuσχεuΩς χιχhροϋ 4έρος mιρqομένοu δ&<ί της προσροφήσeως ~ ρcύμcnος 6ξuyόvou. Αι ΙiπομονωτLχοtι σuαχειχι.ι Βι«ιροϋντ«L εις: «) Σuc:ncιuckς πεπιεσμiνοu 4έpος 4νoιX'toii χuκλώfl""ος. β) ΣuαχεuΩς ύγροϋ Αέρος cίvοιχτοϋ χυχλώ μα.'τ'ος, y) Τ«ς 6ξuyονούχοuς σuσχεuά.ς κλειnοg χuχλώμσ. ΤΟς. 8) Σuσχεu«ς ύπεροξειδ ιοu 'fog νcι-τρ(οu iι χαλίοu κλε ι ~ στοu χuχ1ώμ:a""tος. '

19 17 'Εκ τών άνωτέρω συσκευών ή 'Υπηρεσία μας χρησιμοποιεt. τριώv μόνο\ι τύπων i)τοι: α ) Τάς διηθητικά ς η άντιασφuξιογόνους προ σωπίδας. β) Τάς συαχεuάς πε πιεσμένου άέρος κα ι γ) Τiις δξυγο νοόχους σuσχε υά.ς 'Εκάστη των άνωτέρω συσκευών lχει τά: πλιονεχτήμα.τα χα.l μειονεχτήμο:τιf της άναλόγωc rijι; χρησιμοποιήσεώς τω't. Ή έχ r. αί8ευσιι; τοu Π υροσβέστου πρέπει νά φθάνη μέχρ ι τοu σημείου, ώστε οuτος να ε!ναι εtι; θέσιν να γνωρ(ζη π οίιχν σuσχευήν πρέπη να χρησιμο ποιή σ n ώς χαταλληλοτέρ!χ'v, άναλόγως πρός τ-fιv έχά.στοτε πο:ρουσιαζομέvην άνάγ-.ι.ην. οπως φα!νετα ι έχ τοu όνόματός των, αl διηθητιχαί προ σωπίδες φέρουν φίλτρον, τό δ π οtον καθαρίζει χαl συγκρατεί τα βλσ.βεριi ιiέρια 1 τά. δποία ε!ναι άvαμεμιγμένα μέ τόv άέροι χα.l άφήνει έλεύθc:ρι:ν τόv χα.οαρδv άέρα, τόν δποίον &.να.πνέει δ φέρων τηv προσωπί3α. ' Η χρησιμοπο ίησις τών τοιούτοu ε[δοuς διηθητικών " προσωπίδων l πιτρέπεται εtς τιχς δύ ο ώς χά.τωθι πεpιπτώσιις: α) 'Όrαν δ άέρας δ δποίος διuλ(ζεται περιέχει περισσότερον άπο 15 % όξυyόνον χcιι β) οταν ή πuχνότης -rώv δηλητηριωδών άερίων χαl χ2πvών δε.ν Uπερβαίvει τήν Ιχαvότητα διtiλίοεως τοϋ φίλτρου. ' Η &:ντιο:σφυξιογόνος προσωπίς έχρησιμοποιήθη ε[ς εύρε'ϊ:α.ν κλίμακα κατ«τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον 3ιcί την προστα. σ(αν έκ τών 8ηλητηριω8ών άe:ρίων. Μετ«τόv πόλεμον έχρησψοποιήο η 3ι' εtρηvικούς σκοπούς κο:ι ύπέστη πολλq.ς βελτιώσεις. Τ cί έργοστιiσια χατe:σκεύασαν 3ι:r.φόρους τύπους προσωπί3ων, at δποίαι εuροv έφαρμογτ1 v εlς Βια.φόρους βιομηχο:ν(ας 8d. την προστασίο:ν τών έργατών. 'Υπάρχουν δύο τύποι διηθητ ι κών προσωπίδων δσον άφορ~ τjιv δδοv τijς ά.vamιoijς. cι) Ό τύπος τijς δι' ά.πλijς δδοϋ άvαπνοijς κcιl β) Ό τύπος τijς διcχ διπλijς δδοϋ άvαπvο1)ς. Εtς τόν τόπον τ7jς 8ιηθητιχ'i'jς πρ οσωπί8οι; τ'i'jς 3ι' άπλ1jς δ8οu άvαπvοi)ς, δ ε!σπνe:όμενο.; και έκπνεόμενο ς ιiέρας 3ιέρχετα ι 3ιd: μέσου τοu φίλτρου. Ό τύπος δμως ο.uτος ποφουσιά.ζει το μει ο νέκτημα ής τιχ- 2

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙ. Πλciων 1 ΣιδηρcδρCμων, Σt'pα τώνων, ΣΤpοιτ~τιχών ' Απcθηχών, 'Αερcδ?

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙ. Πλciων 1 ΣιδηρcδρCμων, Σt'pα τώνων, ΣΤpοιτ~τιχών ' Απcθηχών, 'Αερcδ? ΗλΙΑ Α. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 'Ενεκρίθη διά τfjς ι'ιτt" άpιθ. 3360/45.5 έ. ε. Διαταγijς ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ nυροσβεη!κου ΣΩΜΑ ΤΟΣ 'Απαραiτητcν διά τqν χοtτοι τcu πυρcς άμuνοtν των πι;kαης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu

---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu ΣΤΙΣ Α. - ''ΜΑ ΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ,, ΜΗΜΙΑ ΙΑ ΕΠΙβΕΟΡΗΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟV ΠVPOJ:BEΣTIKOV ΣΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΗΜΟΣΙΩΗ ΣΧΕΣΕΩΗ rρ Α ΕΙΟΗ ΤΥΠΟΥ Γ Ρ.+.ΦΕ Ι Α : ΣΑ ΡΡΗ 9.+.ΘΗΗ.+.Ι ΤΗλ. 3218.327-725.055 ΦΙΒΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ.

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Σελίδα 1 από 53 ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Εν όψει της παρ. 6 του άρθρου 3 Α.Ν. 445/1937 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ TOΠΩNY~IIKON. K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ. ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ "A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΥΠΟ ΑΘΉΝΑ

ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ TOΠΩNY~IIKON. K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ. ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ ΥΠΟ ΑΘΉΝΑ ΑΘΉΝΑ ΣΥΙΤΡΑΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΕ ΕΝ "A8BNAIE ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑIΡElΑ1 ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ οrδοοσ TOΠΩNY~IIKON.r ΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟ ΣΙΜΟΥ, ΜΕΝΑΡΔΟΥ!,ΕΝ A~NAIΣ K τότ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ 1907 ΤΟΠΩΝΤΜΙΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις*

Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 Η Ποινική Ευθύνη του Αναισθησιολόγου στις Ιατροχειρουργικές Επεμβάσεις* Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΠ Ο χώρος των ιατροχειρουργικυ)ν επεμβάσεων αποτελεί ένα πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110 13 Μαΐου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44 Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα