αξ α τηζ μ υσικη ημερα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αξ α τηζ μ υσικη ημερα"

Transcript

1 ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α

2

3 Ιι ρκ ζ τ ο ρ μια θεωρ α τη αξ α στη μ υσικη ημερα μιλ α αυτη Θα επι ειρη ω αφεν α τ π θετηθ κριτικ απ ναντι τι ε υσεζ απ ψει γ ρω απ τ ζητημα τη αξ α στη μ υσικη αφετ ρ υ να ο δι ρ ω τι βα ικ κατευθι νοειζ μιαζ εναλλακτικη μ υ ικη αξι λογ α ε αναφ ρ τι ε ι τ ρικ υνθηκε υτθ αφ ρ ι ν ι μ ν ν την απ αιρου διαπιοτωμ νη απ τη κριτικη θεωρ α εμπ ρευματ π η η τη ντεγ η ι υσικ ζ αλλ και τη απ δ η τη λ γικη τ υ εμπ ρευματικ ι απ την δια τη μ ρφη πω και τη θεωρητικη και μπρακτη μιμ π η η τη π λιτι ω απ οτ εω και τ υ π λιτικα ρθ τ α ι τη ν α ιδε λ γ α τη π λυ πολιτι μικ τητα Απαρα τητη πρ δπ εση μιαζ τ τ ια κατα τα η υπηρξε κατ τη Τ μη μ υ η πρα μ π η η ι μ ν των εων π υ δι π υν τ υζ θε μικ μηχανι μ υ ικη αναπαραγωγηζ αλλ και τη δια τη μ υ ικη Λ γ ντα ραγμι π η η καταλαβα νω εδι τη απαξ ω η εν π λιτι μικο αγαθ ω ταδιακη απ υνειδητ π η η των αξιιδ π υ τ υγκρ τ ν ε π λιτι μικ γαθ και τη μετατρ πη τ υ ε πρα μα επιδεκτικ απρ κ πτη νταξη ε π ι υ δηπ τε μη ανιομ υ Τα α τια τηζ πραγμ π η η την περ πτωση τηζ μου ικη δεν αρκε ι α α αζητηθ ν μ ν ν τ υ κερδ κ πικ υ μη ανι μ εκμεταλλευ η τη Παραδ ξω η κατ δειξη και καταγγελ α απ την κριτικη κ ψη των φετιχιστι κι δια τα εων τηζ μ υ ικη δημιουργ α και πρ ληψη πω αι των κιν υνω μια δογματικη μ υ ικη αξιολογ αξ π υ απ λιθι νει τη μι υ ικη εκ τα δευ η και κλε ει τ δρ μ την πρ δευτικη τ χ η ριξε νερ το μυλ τηζ πραγμ π η η Απ φει γ ντα να θεματ π ιη ει ρητ το αξιακ ω και εξαιτ α τη με η η μμε η ι τ ρικη νδε η τη πρ π λεμικη αξι λ α με τιζ τραυματικ εμπειρ εξ τηζ φα ι τικη περι δ υ η κριτικη θεωρ α

4 αρκ ετ φη ε να Θεωρητικ κεν π υ πρ τρ πει σε παρερμηνε εζ τηζ ω ημερα ρι μενα απ τα π ρ ματα η κριτικη απ δ μι η τ υ μ υσικ ι φεπ ι μ υ χρησιμ π ι νται αημερα μ ν μερι ζ ωζ επιχειρηματα μια περαιτ ρω απ δ μη σηζ τ υ μ υ ικ αντικειμ ν υ και μιαζ πρ αρμ γηζ τ υ στιζ εηαλειακ λ γι κ τ υ θεωρητικ ρητ ρι μ απ τ υ εκπρ ι π υζ τ υ σχετικι τικ μετα νεωτερικοι απ δ μι μ δ και η α μ υ ικ λ γ α Ι δε μ υ ικ αι θητικη διαπραγματευση τηζ αξ α τη μ υ ικη δε ει ι α υνηγ ρε υπ ρ τη υντελε Θησαζ ρηξηζ μεταξ μ υ ικ υπ κειμ ν υ κα αντικειμ ν υ υπ ρ τη υποβ Θμισηζ τ υ τελευτα υ ι μ ν ν ε πρ γμα αλ α και σε ρη ιμ πρ γμα ε εργαλε π λιτι μικι ν πρακτικι ν υτι υνεπιφ ρει τη μετατ πιση τ υ αξι λ γικ ζητηματ απ κλει τικ τ φα ρα τ υ υπ κειμ ν υ και των αν ρθ λ γικι ν ατ μικι ν πρ τιμη ει ν τ ι πω αυτ διαμ ρφι ν νται στιζ αι γ ρ νε καταναλωτικ και φιλελευθερο π ιημ νε κ ινω ε αρακτηρι τικ παρ δειγμα μεθ δ λ γικη θεματ π η η αυτη τηζ ρηξηζ απ τελε πρ τειν με απ τ ν Κ αναπρ σ δι ριομ τ υ περιεχ μ ν υ τη μ υ ικη αι θητικη ε ανιδι τελη απαθτ αδ μευτη απ αξ ε επιστημ ιστικ αντικειμενικη καταγραφη των αξι λο κι ν κρ εω για τη μ υ ικη στην ιστ ρικη τ υ εξ λιξη και στ υζ κ ινωνικ τ ρικ δ τ υ ρ υ Αντικε μεν αξι λ γη η δε μπ ρ υν να γ ν υ τ δια τα ργα αφ ι για μεθ δ λ γικ λ γ υ πρ πει υδετερ π ιηθ ν α Ξι κ αλλ ι κρ ει γι αυτ με β οη τ φορμαλι τικ κριτηρι τ υ επιπεδ διαφ ρ π ησηζ των κρ εων η τ υ πληθ υζ τω πρ πτικι ν π υ α θρι ν υν ε λ γ Π ραν τ υ διαπραγματε οιμ υ μια αξι λ γ α δ ω αξι αναφ ρικ με τιζ επι τημε τ υ ανθρι π υ παραπ μπω ωζ παραδειγμα τ περ φημη αυζητη η Ρο Α τ υ αλλ και τη πρ βληματιν υρρ κ ωοηζ τ υ πτικ πεδ υ τη μου ικη αι Θητικη θεωρ ε αυτ ι ε δ υ απ τυγ ν υν να Θ υν τα υ ιι δη ερωτηματα κ Θε μ υ ικη αξιο γ α δηλ α και πι ε ναι δυνατ διυπ κειμε ικ γκυρε δε μευτικε ανεξ ρτητε απ ατ μικθ και υλλ γικ πρ τιμη ει αξι λ γη ει μ υσικ ργων π θεμελιι νεται η Θεωρ με η ω αδιαπραγμ τευτη αξ α εκε νω λ α ιιιι ιι α Ρ ν δ το επιμ Ε ιι ιι ι ιι ι ιι ιι ιι κ ε λ λ γικη των κ ινιονικι ν επι τημ ν και ο Σ ετιι τη λ γικη των κ ινω ικι ν επι τημι ν τ Γερα ιμ υζ λη και μ Ψυ πα ι πιμ Ετι τημ λ α τ υν κ ιν υνικδτ επι τημ ν η Θηνα Ι κ ε

5 ι ε ρια τηζ αζιαζ στη μ υσικη σημερα ι των τηζ μ υσικη δημι υργ αζ π υ απ καλ με αρι τ υργηματα μια ικ τ υ δι τα η απ ναντι τη π α συμπεριφερ μα τε α υνε δητα οα ιι ηκε την δια τ υ την η ητικη πραγματικ τητα και τ λ πι πρ κ ι ι επ ικ μ υ ικ αξ ε και καν να ο τ περ φημ φα ττικ μ υ ε των ργων τη παρ δ σηζ τα π α τι εν αρκι ν υν ια επηζ με τ ν εαυτ τη Θεωρ α τ υ αξι λ γικ ι ετικι μ Θα πρ πει να γη ει τι ι ετυμηγ ρ ε τη μ υ ικη ι τ ρ α δε ε ναι παρ πλ νε αι τητεζ π λιτι μικι ν πρακτικι ν π υ τ ε υν στη δημι υργ α μ υ ικι ν τ λων επιδεκτικι ν εργαλει π ησηζ η λη υπ θε η τ υ μ υ ικ αρι υργηματ αλλ και τηζ ιδ α τ υ μ υ ικ ργ υ εν γ νει κ νδαλ και ιακ ιμπεριαλι μ κατ τη και ικα τι δεν υπ ρ ει απ λ τω τ π τα π υ α επιτρ πει την αξι λ γικη υ ισιμ τητα τη μ υ ικη α π με τ υ ν με αυτην οπ ι υδηπ τε υ υνθ τη τηζ επ η τ υ η ακ μη και με αυτη μια φτηνη ο παρα γηζ δε δι τ ζει να αμφι βητη ει ακ μη και τ ελ ι τ τε ικ ιτηριο π ι τητα αυτ τη ανταπ κρι ηζ των επιλεγ μενων απ τ υνθθτη εσων και τε ικι ν στ υζ εκ τ τε οκ π π υ Θ τει η με απλα λ για τη ι ατ τητα αξι λ γη η τη υνθετικη ικαν τηταζ επικαλ μεν τ κλα ι ιο επι ε ρημα τι τα ργα τ η ε ναι αδ νατ να δια ωρ υμε τα μ α απ κ π η την πρ θε η απ το απ τθλε μα ετικι τικ επι ε ρημα ω τ δε ε ναι αφελ Στηρ ζεται στη ω τη κα τιανη Θεωρητικη διαπ τω η τι οι αι Θητικ αξι λ γικ κρ ει δε ε ναι πρ δι ρι τικθ αλλ αναστ χαστικ κρ ει ο δηλ δε αφ ρ υν ιδι τητε τ υ αντικειμ ν υ τε θεμελιι ν νται ε αυλλ γικ και ι τ ρικ μ ν ν ι ντε καν νε τ υ γ τ υ η τη τε ικη υγκρ τη η των ργων αλλα εκφρ ζ υν πω λ ει υ π κειμενικη κ πιμ τητα δγ Διαπι τι νεται δηλ απρ οδι ρι τ α ν αφ ρα τη η αξ α και αντικειμθν υ π υ θα μπ ρ ι ε να αρθε μ ν υπ την πρ δπ θε η τι η αξι λ γικη κρ η απευθ νεται ε αξιακ και ι σε πραγματ λ γικα περιε μενα τ υ αντικειμθν υ Πρ γματι τ να συμπεριφ ρεται μια αξι λ γικη κρ η ωζ πραγματ λ γικη και τ α τ τρ φ απ τελε λ γικ ατ πιμα ι πραγματ λ γικ κρ ει λ γικα π Ιι ο ι ια ιι λ τα ελληνικ μμ ν υελ αντ Ι Πρ τη Ει α ιο η τηι Κριτικη τη Κριτικη Δδνα ιη μετ Παρα κευη ε ντανη επ μετρ μ Ψυ πα δη Π λι ΑΘηνα

6 αρκ τ στρ φ νται πρ ζ την παρξη και τ ι τω ε ναι τω ργων ι δε αξι λ γικθ πρ τ αξιακ σ αυτ θεμελιωτικη μετ βα η απ τη μ α κρ η την λλη απαγ ρε εται ε την απ ρριψη τη υλικ τηταζ στη θεμελ ωση τ υ αξιακ προκ πτει αυτ ητα τ ζητημα τ υ αρμ δι υ πλαι υ θε μελ ω η Σ εδ ν τ ι ν λ τη πρ π λεμικη Θεωρ α κατ φυγε σε κατ υ αν αν ρθ λ γικ πρ εγγ ει τ υ αξιακ βι λ γι τικ τυπ υ νε καντια τ π υ και ετικι τικ ατ μι τικ τυ π υ και φαιν μεν λ γικ τ που και Ι Στι θεμελιι ει αυτ α κηθηκε κριτικη τ απ τη μερι τη α τεγκεριανη ντ λ γ α π υ θει ρη ε τι αξ ε ω υπ κατ στατ τηζ παρτδ ικηζ μεταφι ικη και υπα τιε μια ειρ τερη ακ μη ληθη τ υ ναι και απ τ μερια τη κριτικη θεωρ α και κυρ ω τ υ π υ αν δειξε κυρ ω τιζ φετιχιστικ και ανα ταλτικ ζ τηζ χειραφ τη η δια τ οει τω α ξι ετ τ ν π λεμ η απεμπλ κη απ τ αξιακ ζητημα γινε βα ικ ζ ρο τα η των δ μι τικι ν τω λειτ υργι τικι ν και των συστημικι ν αλλα κα των μεταμ ντ ρνων Θεωριι ν λ π υμε λ ιπ ν τι ημεριν αξι λ γικι ετικι μ ει Θεωρητικ επι ειρηματα και μια πρ Τ τ ρ α π υ κ π υ τι εμφαν ζει δικαιωμ ν Ω τ στ μ υσικ λογικ ω υπαρ υ αντι τ σειζ π υ πρ ρ ι τ κυρ ω απ την ι τ ρικη μ υοικ λ γ α και τη μ υ ικη παιδαγωγικη και α φ ρ νται ε ευρυτερε επι τημ λ γικ τα ει για παραδε μα στ κε με τ υ Αναλυ η και αξι λ ικη κρ η πρ τε ει φ ρμαλι τικ κριτηρια αξι λ γη η τω μ υσικι ν θργων π υ πρ κ πτ υ απ την ανα ι ι υπ δειγματικι ν ργω τη μ υ ικη ι τ ρ α Θ τ ντα ω τ ω βα ι λ Ι ι ορ χ Ε ι ιιιι ι ο ι Βλ ιι ιι ιι Ι ι ο ε Γ πρ βλημα των αξιι ν τ ν βλ μ Ψυ πα δη α κατα κευη ει ν ι ν ι κ ινο νικ επι τημε νταυρ ΑΘηνα Βχ ο α ι ιι Ε ι α ιι ο Β ιιιι ιι ιι Ιο κ ε και για τι αι θητικ αξ ε ι κ ε λ π ι ο ι ι στ Ιπ Βλ Ι Ι εκλειγ η τ υ Λ μετ Θ μι ν γλ υ ριτικη ΑΘηνα ν διακρ νεται ημερα μια τ η νταξη των αξιι ν τη μεταμι ντ ρνα υζητη η α α ο α α ιι ν ι ιι ο ιια ν ιι ι

7 ι α θεωρ α τηζ αζ αζ στη ι υσικη σημερα ημα γιατ α αρι τ υργημα ε ναι πω ειναι πρ τα ει τη ει τ ιατ λογ α μια ια αυτην τ υ αριστ υργηματ π υ δεν ε αι ι υ αυτ ν ητη και ρα ε ναι θεωρητικα διαπραγματευ ιμη ιδε τυπικ ιιαλι μ τ υ δε ει απ την αλλη να υμβαδ ζει με ναν ι τ ρικι τικ τικι μ π υ επιτρ πει δε μευτικ τητα μ ν ε επ πεδο μεμ ωμ νων ικι ν επ ι ν η και π λλ ζ φ ρ ζ επιμθρ υ μ υ ικι ν ργων ρθη αι η κατ δειξη τ υ ν μ υ τη αξιολ γησηζ μιαζ επ η η εν ργ υ με ιτηρια μια λλη επ η η εν αλλ υ ργ υ λλ τ απαγ ρευτικη τελι νεται αυτη η δια η αρ ικη πρ θε η η συγκρισιμ τητα μεταξυ ργων του ιστ ν μ α και τη αυτη περι δ υ παρ υν επιπλ ν και ιστ ρικ ι ικ λ γικι πρ εκτ σειζ π υ αφ ρο ν για παρ δειγμα την πρ π θεια εκ υζ ορι μ νων μ υ ικ λ γων για αυτ ν μηοη τη περι δ υ τ υ πρ ιμ υ α ικι μ υ η πρ κλα ικι μ και π υ καθι τ ν ου ια τικ αν ρθ λ γικη κυπτ υ α απ τ π υθεν τη μετ βα η τη ν α και αυτη με τη ειρ τη ι ρ με η ω αυτ ν μη περ οδ τ υ μ υσικ υ κλα ικι μ υ ι δι ταζει να αφιερι ει π λι κ π για α αποδε ξει την αδικη τα η τη ττ ρ α απ να τι σε μια υμφω α τ υ πρ παθι νταζ να επα αξι ογη ει κατι π υ την υ α δεν ε ναι παρ μια ευφυη μανιερ τικη χειρ ν ι α ωρ αι θητικη αυτοδικα ω η και δ ω υ ιι δει ι τ ρικ υν πειε τε για τη δημιουργ α τε για την πρ ληψη ια νθα θεωρ α τη αξ α οτη ιου ικη π Επει να απορρ ψει πρακτικ ζ εκ των υ τ ρων υπερτ μη ηζ μ υσι ιι ργων τη β η αφαιρετικι ν μεθ δων π υ ανασυγκρ τ ι ν τ αντικε μεν ε ι τ ρικα λ θ β η επιπλ ν δε ει να μην αντιλαμβ νεται τι ι ιεζ π υ επικαλε ται για να υπ οτηρ ξει τη αξιακη ι θ νεια τ υ υ ναντι τ υ του α υμφων α αντ φαοη πρ δπ Θ τ υν τη μεταγεν στερη ιστ ρικα ταοη τ υ ργα ι τικ μ ρφ λ γικ δ τυπου τ υ τελει ποιηθηκε απ το και αμφι βητηθηκε απ τ ν δι τ υ τερ ργ τ υ Πρ οφατε πρ τ ει με μ υσικ παιδαγωγικ υμφ ρ ν πω αυτη τ υ Ι επα εξετ ζ υν τ προβλημα τηζ διαμ ρφω η δε μευ τικι ν κριτηρ ω αξι λ γησηζ των μ υσικι ργων απ ναντι οτον προ ι τα αξι λ γικ ο ετικι μ ανατρ ντα κυρ ω στην καντιανη θεωρ α και τ φ ρμαλι τικ διακλαδι σειζ τηζ κριτικη Θεωρ α τυπ υ Ι α ικε λ α δ ι ι ιι ι ι ο α ω και τ αντ οτ ι η πρ ηψη ιι Νο ι ιι ιι ι

8 ρκ τ οιε π υ πρ τε ν νται ε ναι αυτ ζ τηζ ευμ ρφ αζ και τηζ συμφω α μεταξ διαφ ρετικ ν Ψεων μ ρφ πο η η ενι τ αναλυτικ μ ντ λ π υ επικρατε ε ναι αυτ τηζ εμμεν αν λυ η π υ ε τι ζει την πρ η τ υ κυρ ω στην εντασιακη η μεταξυ των αιτημ τιυι ημα α π υ εγε ρει να καλλιτε ικ αντικε μεν και τηζ π ι τητα τη πραγματικη τ υ διαμ ρφω η Ι ανεπ ρκεια τ υ πρ τειν μεν υ μ ντ λ ι αναδεικ εται στην απλη διαπ οτω η τι τα περι τερα απ τα ργα τη ε γ με η τετριμμ νηζ η χαμηλη μ υ ικη ε αι καλ διαμ ρφωμ α απ την π ψη τι η μ ρφη τ υζ συμφωνε με τι πρ Θ ειζ τ υζ υτ δε να τ αντιλαμβανεται κ ν ντα λ γ δι ρθωτικ για τ εξωτερικ μη εμμεν υμφ ρ ν τηζ αναλυ η ια λλη περ πτω η πρ ρ εται απ τ ν αγγλ αξωνικ ι ρ και ε ναι α τη τ υ ρθα διαπι τι νει τι η αι Θητικη αξ α αναλι νεται στη γνωσιακη δι τα η τη πρ ληψηξ και δεν τα ζεται με τ ν πλ τ τη πληρ φ ρ α π υ π πει να απ κωδικ π ιηθε α τ ενδιαφ ρ ν μαζ για τα γατ γη Θα παυε ευθι με την ικαν π η η γ ω ιακη περι ργεια Ι καντιανη θεωρ α και π λι δειξε τι υπερβατο ι πρ δπ θε η τ υ αι Θητικο ε ναι τ ελει θερο και ισ παι δι μεταξυ διαν α και φαντασ α Ι ετ τη η μ νη τη δι ν ια ετατ π ζει την τ η απ τ αι θητικ πρ τι ιακ εξ υδετερι ν ντα τ ι την ιδια τερ τητ τη η δε επικρατησ τη ντα α δ ω τι ελεγκτικ δι ρθι ει τη διαν ια δηγε ε καλ ιτε τερατ υργηματα Απ αυτ μπ ρ με να απ κ μ υμε α ακ μη κρ πρ δι ρι μ ι τη μ υ ικη αξ α π υ δεν ε ναι παρα βαθμ ανταπι η αντ τα ηζ τηζ μ υσικη τ υ γ ω ιακ ι μη ανι μ ταυτ π η δομ νων Αυτ δε υμπ πτει απαρα τητα με την π λυπλ κ τητα στη ι π υ η γ ω ιακη ταυτ π η η δεν ε ναι παρα θ μα ρ ν υ και βαθμι κευσηζ Θ γ τα ην κ ινω ικη δι τα η τ υ αξιακ ι στη μι επαναπρ σεγγ ζει υ ια τικ χωρ ζ ωοτ ο να τιζ θεματ π ι π π Βχ ο ιδια τερα τ κεφ λαι λ ρι μ τ υ τη αξ α τι ελ

9 ΗεωρΙατη αξ α τη μ υ ικη ημερα τ σειζ τηζ παραδ σιακηζ κ ι ωνι λ γ α και αυτ απ τελε γ υρα σημαντ ικη υμβ λη τη μ υ ικη αξι λ γ α σ η ε π ειρ μ η απ τ ν Θεμλ ω η τ υ αξιακ σην εμπειρι τ δρα η η αηδ α απθ ανπ τα φην πρ τα ηζ εμπ ρευματιηζ μ υσι ε ι αι ρη η τ βαθμ π υ δε πρ βα νει ε εκτε τερη αν λυ η τω πρ δ ε ν η κινδυνε ντα τ ι αυν μα να δι λι Θη ει τ δηματι μ τεναντι στιζ σχετικι τικ φ ρμαλι τικ και εμπειρι τικ διευθετη ει ι Ξιακ ι τη μ υ ικη π υ λε απ τελ υ στην πραγματικ τητα υπ περι σειζ τ υ αξι λ γικ υπ κειμενι μ θα μπ ρ υοε να πρ ταθε η τρ φη θεωρ α πρ ζ την ιδ α εν αξιακα υγκρ τημ υ μ υσικ α τικειμ ου αξι αντικειμ ν υ α θ λετε ε ανιδια τ λη πρ τη ω τι ρα αντιμε ι η τ υ απ τη θεωρ α ω φυ ικ πρ γματο με αντικειμενικ ι ρ ψιμε ιδι τητε τ π απλι πρ κ λλο νται απ τα ξω αξ ε τη ληψξζ Για να τ κατα ησ υμε αυτ πρ πει π ωτα να εκκινη υμε απ διαπ τω η τι η μ υ ικη δημι υργ α πραγματ π ιε ται τη φα ρα τηζ ε ι θερ α και ι τηζ αναγκαι τητα Ι μ υ ικη πρ ξη ω πραξη ελευθερ α οκτ ν ηματικ ρει μα μ ν ν τ βαθμ π υ εκκι ε απ αναφ ρεται σε τιμετωπ ζει αρ ε ται δημι υργε αξ ε των π ων με ι φ ρε ε ναι τα ι ιτε ικα πρ ντα αυτη τη πρ ξηζ Αν λ γη ε αι η υμπεριφ ρ τη ι υσικηζ πρ ληψη π υ διαρκι αντιπαραθ τει διαλεκτικ τι αξ ε τη ε κε νε τη μ υ ικη δημι υργ α ια πρ εκτικη εξ τα η ακ μη και των ραγματ λ γικι ν πρ δι ρι μ ν τη μ υ ικη αναδεικ ει την εμπλ κη τ υ ιξιακ υ την δια τ υ την υλικ τητα ε ικ ρ ι περιγραφη πω μελωδ ι θ μα επεξε α α τ ικ τητα τ νικη λειτ υργ α αν πτυξη μια τυγ ορδ α πτι η κ κ δεν υν γονται απ την εμπειρικη πραγματικ τη α τηζ μ υ ικη αλλ απ τελ υν ανα τ α τικ περιε μενα αναγκα α για τη ι ηματ δ τηση τηζ μ υ ικη εμπειρ α στην ιστ ρικη τη συγκεκριμεν π η η Ι απλη δι ταξη δ υγ ρδιι ν λ και ντ με ζ ν απ κτα πτωτικ αξ α ιιον ν τη διαμε λ βη η τη απ τη γενικη παρ τα η τη πτι η η καλυτε μ α τξζ πτωτικ τητα η π α με τη ειρ τη αναδεικ ει την αξιακη τη φυ η τι περιπτι ει π υ ακυρωνεται πω για παρ δειγμα ταν μια πτωτικη δια δικα α με νει αν λ κληρωτη τη δε π ζ υ α αξιακ αναδεικι εται επ σηζ στιζ περιπτι ει π υ γ νεται λ γ για μ ρφικ λειτ υργικη δομικη Γ α τ πρ βλημα των αξιι ν τ υ και βλ Ειιι ι ιιιιι ι τα αρμ δια κεφ λαια κ ε

10 ρκ τ θεματικη αρμ ικη μελωδικη εκφραστικη αισθητικη κ κ αξ α εν ζ μ υσι κ δεδ μ ν υ τ π ι τ θεται τ ι ε υν ρτη η πρ δι φ ρα αξιακ πλα σια αναφ ρ πρ κειμ ν υ ι μ ν α απ κτη ει ν ημα αλλ και μ υ ικη πραγματικ τητα ε γ νει πεκτε ν νταζ την ι τ υ επι ειρηματ μπ ρ με να καταν η υμε τη ω οημερα αδυναμ α τα η μιαζ πειστικη θεωρ α για τη μελωδ α φυ ικα ι ω υπ δειξη διεξ δ υ πρ ξ τη μεταφυ ικη αλλ ω παραγ ρι η τη αξια κη φ οη τ υ μελωδικ Ω ι τ ρικ αξι περιε μεν η μελωδ α δε μπ ρε να ηθε τη φα ρα τ υ αι αλλ τη ι μ π υ εξηγε α ρη ιμ π ιησ υμε να ξυ κριτηρι τ υ Ι π γιατ η απ υ α τηζ σε κ π ι καλλιτε ικ αγαθ π υ συγκρ τε ται ω τ τ ι τ πλα ι μια ι τ ρικ συγκεκριμε π ιημ νη αξιακη υ ρτη η δε δηλ νει απ ανυπαρξ α αλλ και βιι νεται ωζ αρητικη αξ α δηλ απαξ α Συνε ζ υμε ρ ει φαιν μενικ τε ικ υ περιε μ ν υ πω α επαρκη αξι π η η τι δυνατ τητων τ υ μ τιβικ εματικ υλικ ανεπιτυ ε η αδ ξιε μεταβ ει περιττ επαναληψειζ και επεκτ ει αουμμετρ α μεταξι πρ θ οεων και πραγματ π η η τ υζ κ δε υν απ λ τω κα θ ι ν ημα αν δεν ν ηθ ν μ ω απλ ακυρι ει εν φ ρμαλι τικ τε ικ καν να αλλ ω αδυναμ α πραγματ π η η μια αναπ πα τη απ τη μ ικη υλικ τητα μ υ ικη αξ α π υ πρ κ πτει μ α απ τη διαλεκτικη υλικι ρω και μ ρφ π η η τ υ α δεν ηθ ν ω απ τυ ε αν ρθι αξιακη σηζ αζ μ υ επιτραπε δανει μ τ υ ρ υ απ την π λιτικη θεωρ α τι υγκεκριμ νων μ υοικι ν διαδικα ιι ν η ω αδυναμ α εμμεν αι Θητικ δικα ω η τ υζ π υ αναδεικ εται στην πρ φ νεια ν ι τε ικ κ ν νε αλλω τε δεν ε ναι παρ κα νι τικ αξ ε ρι θμι η ι ελευθεριακ μ υοικ πρ ττειν αναφ ρικ πρ υλλ γικ αξ ε τηζ μοι κη δημι υργ α φ π υ πρ κι πτ υν μ α απ τη παραπ ω διαλεκτ και η π ια υπ ν μευ η καταστρατηγι η η και κατ ργη η τ υ ε ναι αιοθ κ ν μιμ π ιημ νη τ βαθμ π υ γ νεται ρ α δειξη μια ν α μ υ ι αξ α η πο α με τη ειρ τη ταθερ π ιε ν ε καν νιοτικ τητεζ Ι αξι αν ρθω η για την π α γ νεται λ γ εδι δεν υμπ πτει με την εργα ει λ γικη υμφω α μ υ κ π υ π υ η τε ικη επ ρκεια τ υ μηχα σ κρ νεται τηβα ημια εξωτερικη τ υαντικειμ ν υ ια οκ π υ χ ιι ιιι Ε ιι ιι κεφ ιγ Γ σ λ μα Ψυ πα δη Καν ν κα ι αι τιν μ ε την π λιτικ Π λι Αθηι α

11 θεωρ ατηζ αξ αζ στη μ υσικη ημερα αν ι καντιαν ζ αναλ σειζ η ειδ π ι ζ διαφ ρ τ υ αισθητικ απ τ κ ε ναι τι στ αισθητικ κ π τ θεται διαλεκτικ μαζ με τα μ α ιι εσωτερικ τ υ ργανικ υ φυ ικ η π λιτι μικ μ ρφι ματ τ ργ ηζ ανθ ταται την π ια εργαλειακη αντιμετι πι η τ υ και π υ αυτη επι ανεται αυτ αυτ μ τω κατα τρ φεται την υ α τ υ Συν μα β βαια εται αφ τι κριτηρι δι κρι η μεταξ τη απλη κακ τε α και τηζ φυ απ κλι η απ τ υ μ υ ικ καν νε απ τελε η αι θητικ οκ ι τητα δ αυτ ν των απ κλ εων υι θ τη η απ τη Θεω α τηζ ια τη αι θητικη κ πιμ τητα πα απ μπει σε α ε δ μη εργα ιακ ρθ λ γι μ π υ μπ ρε να ανακατα κευ ει ρθ λ γικ τ αντι ε με τ υ μ α απ την αναζητη η τη επιτευ θη α η μη στ ε ωτερικ ι ργων πληρ υ ν ηματ επικ ινων α μεταξι ι αξιακ υδ τερων υλι ιι ν αλλ υλικι ν με ι τ ρικ απ κτημ ν αξιακ θ ν η αν ελετε αξι δλικι ν π α παραπ νω σκιαγραφο ν μια Θεωρ α η αξ α τη μ υ ικη που Θα μπ υσαμε να πρ δι ρ υμε ω κριτικα ρθ λ ικη μ υ ικη αξι λ α και η π α ει ω κι ρι υ τ υ αφεν την αν ευση και θεμελ ω η τη αι Θη τικη π ι τηταζ των θργων π υ υπερβα νει τι μεταβαλλ με εζ και αντιφατικθ πρ τιμη ει τ υ ατ μικ η υλλ γικ υπ κειμ ν υ και τα εντ ει τ ν καν να των ργων τη παρ δ η αφετ ρ υ την κατ δειξη κριτηρ ων υπ ρ βα ηζ τ υ αξι λ γικ αν ρθ λογι μ π υ υπ στηρ ζει φαιν μενα ντε ιζι νι μ τη μου ικη π λιτικη πρ ζ την κατε θυν η μιαζ μ υσικη τ η π υ εξελ ει ελε Θερα τι μ ρφ τη μεριμνι ντα μω υναμα για την αι θητι κη π ι τητα δηλ αξ α των πρ ντων τηζ Ι πρ τειν μενη Θεωρ α Θα μπ ρ ε επιπλ ν να ερμηνε ει τι εναλλαγ των μ υσικ τ ρικι ν επ γων μ ω υμπτ δματα τυ α ων και απ τ μων με τατ π εων αξι λ γικ πρ πτικι ν οι πο ε μεθ δ λ γικ θα πρ πει να βρ κ νται ε απρι ρικη η πρ ζ τη δημι υργ α αλλ ω φαιν με α εναλ λαγη περι δων μ υ ικη αξι γ ε η και περι δων ταθερ π η η και α κ λ θω απ ταθερ π η η μ υ ικι ν καν νιοτικι ν αξιι ν με υλλ γικη ι β φ αρακτηρι μ π τηζ πρι ιμη κλα ικι τικη περι δ υ ω αξι γε ετικη δε υνι τ ε καμ α περ πτω η απαξ ω η τη τε δικη απ ρρ φη η τη απ μια ανι τερη μ ρφη ντιθ τω την ε τ ει ε μ α λ γικη αναζητησηζ εκ μ ρ υ τη δημι υργ α των ρων αξιακη αν ρθω ηζ των μ ρφι ν και των υλικι ν πρ κειμ ν υ να δια φαλι θε η αντικειμενικη β η για τ δεομευτικ αρακτηρα εκε ων των κρ εων π υ εκκιν ν απ και ανα φ ρ νται απ δεικτικ τα ργα π υ την πραγμ τω α Αυτη η ερμηνε α τ υ

12 ρκ τ πρ κλασικισμ μπ ρε α συνεισφ ρει στην καταν ηση τ υ κλασικισμ κα τη συσταση τ υ λασικ ι ι φ υ αθ ται αφ απ τα παραπανω τι η προτειν μενη θεωρ α φε λει για λ γ υ ε ωτερικη υν πεια να ε ναι αντ θετη πρ κ Θε αξι λ γικ δ γματι μ π υ υπ οτηρ ζει τη ανωτερ τητα υγκεκριμ ων τυλ και τεχν τρ πιι ν ναντι λλων με τ να αρνε ται πει ματικ να ανοι θε τη καταν η τηζ αναγκαι τητα καλλιτε ικι ν μ ρφι φαι μενικ ελ οο ο ημα α π την λλη ε ναι ξθνη προ κ θε αξι λ γικ ετικι μ π υ υπ βιβ ζ ντα τα πρ ντα τη μ υ ικη καλλιτε ικη δημι υργ α ε π ματα κατι αδια ητ ακ μη και για την αι θητικη θεωρ α ε πο εν γε ε εξ ρ ζει την αξ α απ την ντ λ γ α τ υ νει λ γικ και κ Θε δικα ωμα ι επικαλε ται αξι λ γικ διακρ ει στη μ υσικη ακ μη και στ ε ωτερικ με μ νωμ νων επ ι ν και μ υ ικ ν ειδι ν Δεν πρ πει να μαζ ξεφει γει απ τ θ α τ γεγ τι ακριβι η εμπ ρευματικη μ υ ικη και ε καμ α περ πτι η δημι δη η η αν νυμα ντε η εκμεταλλει εται με ημαρτημ νη μ ρφη υ ικ π υ ε ναι ηδη αξιακ πρ δι ρι μ να τ ε ωτερικ τη ντε ηζ μ ρφη ευρωπατκη μ υ ικη παρ δ η και π υ για τ ν λ γ αυτο φ ρ υν τι αξιακ θθν ια κριτικη τηζ εμπ ρευματικη μου ικη θα μπ ρ υ ε τει ω να λ βει υπ ψη τ υζ παραπ νω Θεωρητικ υ ιο υρι μο απ τ ι π υ μπ ρε επιπλ ν να αντλη ει επι ειρηματα απ αντι ε π λλ θε ων Θεματ π ιο τ μ υ ικ πλ υραλι μ ι εβι μεν ι αλλ κυρι ει κ αοελγ ντα απ ναντι ε εκε νη την αξιακη ιδιαιτερ τητα των επιμερ μ ρφι ν μου ικη δημι υργ α π υ θεμελι νει τη μ ναδικ τητα τ υ ει την υ α τη αξι λ γικη με τ υμφ ρ ν να τιζ εξιο υν εν ψει ττ πρ κ πτη θνταξη τ υζ στ πλα ι π λιτικη και εμπ ρευματικη δια σηζ τηζ λεγ μενη παγ σμι π η η Βχ Κ ιν στ π ιδια τερα τ πρι τ κει ι π α μα και τ θργ Λ

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα