αξ α τηζ μ υσικη ημερα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αξ α τηζ μ υσικη ημερα"

Transcript

1 ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α

2

3 Ιι ρκ ζ τ ο ρ μια θεωρ α τη αξ α στη μ υσικη ημερα μιλ α αυτη Θα επι ειρη ω αφεν α τ π θετηθ κριτικ απ ναντι τι ε υσεζ απ ψει γ ρω απ τ ζητημα τη αξ α στη μ υσικη αφετ ρ υ να ο δι ρ ω τι βα ικ κατευθι νοειζ μιαζ εναλλακτικη μ υ ικη αξι λογ α ε αναφ ρ τι ε ι τ ρικ υνθηκε υτθ αφ ρ ι ν ι μ ν ν την απ αιρου διαπιοτωμ νη απ τη κριτικη θεωρ α εμπ ρευματ π η η τη ντεγ η ι υσικ ζ αλλ και τη απ δ η τη λ γικη τ υ εμπ ρευματικ ι απ την δια τη μ ρφη πω και τη θεωρητικη και μπρακτη μιμ π η η τη π λιτι ω απ οτ εω και τ υ π λιτικα ρθ τ α ι τη ν α ιδε λ γ α τη π λυ πολιτι μικ τητα Απαρα τητη πρ δπ εση μιαζ τ τ ια κατα τα η υπηρξε κατ τη Τ μη μ υ η πρα μ π η η ι μ ν των εων π υ δι π υν τ υζ θε μικ μηχανι μ υ ικη αναπαραγωγηζ αλλ και τη δια τη μ υ ικη Λ γ ντα ραγμι π η η καταλαβα νω εδι τη απαξ ω η εν π λιτι μικο αγαθ ω ταδιακη απ υνειδητ π η η των αξιιδ π υ τ υγκρ τ ν ε π λιτι μικ γαθ και τη μετατρ πη τ υ ε πρα μα επιδεκτικ απρ κ πτη νταξη ε π ι υ δηπ τε μη ανιομ υ Τα α τια τηζ πραγμ π η η την περ πτωση τηζ μου ικη δεν αρκε ι α α αζητηθ ν μ ν ν τ υ κερδ κ πικ υ μη ανι μ εκμεταλλευ η τη Παραδ ξω η κατ δειξη και καταγγελ α απ την κριτικη κ ψη των φετιχιστι κι δια τα εων τηζ μ υ ικη δημιουργ α και πρ ληψη πω αι των κιν υνω μια δογματικη μ υ ικη αξιολογ αξ π υ απ λιθι νει τη μι υ ικη εκ τα δευ η και κλε ει τ δρ μ την πρ δευτικη τ χ η ριξε νερ το μυλ τηζ πραγμ π η η Απ φει γ ντα να θεματ π ιη ει ρητ το αξιακ ω και εξαιτ α τη με η η μμε η ι τ ρικη νδε η τη πρ π λεμικη αξι λ α με τιζ τραυματικ εμπειρ εξ τηζ φα ι τικη περι δ υ η κριτικη θεωρ α

4 αρκ ετ φη ε να Θεωρητικ κεν π υ πρ τρ πει σε παρερμηνε εζ τηζ ω ημερα ρι μενα απ τα π ρ ματα η κριτικη απ δ μι η τ υ μ υσικ ι φεπ ι μ υ χρησιμ π ι νται αημερα μ ν μερι ζ ωζ επιχειρηματα μια περαιτ ρω απ δ μη σηζ τ υ μ υ ικ αντικειμ ν υ και μιαζ πρ αρμ γηζ τ υ στιζ εηαλειακ λ γι κ τ υ θεωρητικ ρητ ρι μ απ τ υ εκπρ ι π υζ τ υ σχετικι τικ μετα νεωτερικοι απ δ μι μ δ και η α μ υ ικ λ γ α Ι δε μ υ ικ αι θητικη διαπραγματευση τηζ αξ α τη μ υ ικη δε ει ι α υνηγ ρε υπ ρ τη υντελε Θησαζ ρηξηζ μεταξ μ υ ικ υπ κειμ ν υ κα αντικειμ ν υ υπ ρ τη υποβ Θμισηζ τ υ τελευτα υ ι μ ν ν ε πρ γμα αλ α και σε ρη ιμ πρ γμα ε εργαλε π λιτι μικι ν πρακτικι ν υτι υνεπιφ ρει τη μετατ πιση τ υ αξι λ γικ ζητηματ απ κλει τικ τ φα ρα τ υ υπ κειμ ν υ και των αν ρθ λ γικι ν ατ μικι ν πρ τιμη ει ν τ ι πω αυτ διαμ ρφι ν νται στιζ αι γ ρ νε καταναλωτικ και φιλελευθερο π ιημ νε κ ινω ε αρακτηρι τικ παρ δειγμα μεθ δ λ γικη θεματ π η η αυτη τηζ ρηξηζ απ τελε πρ τειν με απ τ ν Κ αναπρ σ δι ριομ τ υ περιεχ μ ν υ τη μ υ ικη αι θητικη ε ανιδι τελη απαθτ αδ μευτη απ αξ ε επιστημ ιστικ αντικειμενικη καταγραφη των αξι λο κι ν κρ εω για τη μ υ ικη στην ιστ ρικη τ υ εξ λιξη και στ υζ κ ινωνικ τ ρικ δ τ υ ρ υ Αντικε μεν αξι λ γη η δε μπ ρ υν να γ ν υ τ δια τα ργα αφ ι για μεθ δ λ γικ λ γ υ πρ πει υδετερ π ιηθ ν α Ξι κ αλλ ι κρ ει γι αυτ με β οη τ φορμαλι τικ κριτηρι τ υ επιπεδ διαφ ρ π ησηζ των κρ εων η τ υ πληθ υζ τω πρ πτικι ν π υ α θρι ν υν ε λ γ Π ραν τ υ διαπραγματε οιμ υ μια αξι λ γ α δ ω αξι αναφ ρικ με τιζ επι τημε τ υ ανθρι π υ παραπ μπω ωζ παραδειγμα τ περ φημη αυζητη η Ρο Α τ υ αλλ και τη πρ βληματιν υρρ κ ωοηζ τ υ πτικ πεδ υ τη μου ικη αι Θητικη θεωρ ε αυτ ι ε δ υ απ τυγ ν υν να Θ υν τα υ ιι δη ερωτηματα κ Θε μ υ ικη αξιο γ α δηλ α και πι ε ναι δυνατ διυπ κειμε ικ γκυρε δε μευτικε ανεξ ρτητε απ ατ μικθ και υλλ γικ πρ τιμη ει αξι λ γη ει μ υσικ ργων π θεμελιι νεται η Θεωρ με η ω αδιαπραγμ τευτη αξ α εκε νω λ α ιιιι ιι α Ρ ν δ το επιμ Ε ιι ιι ι ιι ι ιι ιι ιι κ ε λ λ γικη των κ ινιονικι ν επι τημ ν και ο Σ ετιι τη λ γικη των κ ινω ικι ν επι τημι ν τ Γερα ιμ υζ λη και μ Ψυ πα ι πιμ Ετι τημ λ α τ υν κ ιν υνικδτ επι τημ ν η Θηνα Ι κ ε

5 ι ε ρια τηζ αζιαζ στη μ υσικη σημερα ι των τηζ μ υσικη δημι υργ αζ π υ απ καλ με αρι τ υργηματα μια ικ τ υ δι τα η απ ναντι τη π α συμπεριφερ μα τε α υνε δητα οα ιι ηκε την δια τ υ την η ητικη πραγματικ τητα και τ λ πι πρ κ ι ι επ ικ μ υ ικ αξ ε και καν να ο τ περ φημ φα ττικ μ υ ε των ργων τη παρ δ σηζ τα π α τι εν αρκι ν υν ια επηζ με τ ν εαυτ τη Θεωρ α τ υ αξι λ γικ ι ετικι μ Θα πρ πει να γη ει τι ι ετυμηγ ρ ε τη μ υ ικη ι τ ρ α δε ε ναι παρ πλ νε αι τητεζ π λιτι μικι ν πρακτικι ν π υ τ ε υν στη δημι υργ α μ υ ικι ν τ λων επιδεκτικι ν εργαλει π ησηζ η λη υπ θε η τ υ μ υ ικ αρι υργηματ αλλ και τηζ ιδ α τ υ μ υ ικ ργ υ εν γ νει κ νδαλ και ιακ ιμπεριαλι μ κατ τη και ικα τι δεν υπ ρ ει απ λ τω τ π τα π υ α επιτρ πει την αξι λ γικη υ ισιμ τητα τη μ υ ικη α π με τ υ ν με αυτην οπ ι υδηπ τε υ υνθ τη τηζ επ η τ υ η ακ μη και με αυτη μια φτηνη ο παρα γηζ δε δι τ ζει να αμφι βητη ει ακ μη και τ ελ ι τ τε ικ ιτηριο π ι τητα αυτ τη ανταπ κρι ηζ των επιλεγ μενων απ τ υνθθτη εσων και τε ικι ν στ υζ εκ τ τε οκ π π υ Θ τει η με απλα λ για τη ι ατ τητα αξι λ γη η τη υνθετικη ικαν τηταζ επικαλ μεν τ κλα ι ιο επι ε ρημα τι τα ργα τ η ε ναι αδ νατ να δια ωρ υμε τα μ α απ κ π η την πρ θε η απ το απ τθλε μα ετικι τικ επι ε ρημα ω τ δε ε ναι αφελ Στηρ ζεται στη ω τη κα τιανη Θεωρητικη διαπ τω η τι οι αι Θητικ αξι λ γικ κρ ει δε ε ναι πρ δι ρι τικθ αλλ αναστ χαστικ κρ ει ο δηλ δε αφ ρ υν ιδι τητε τ υ αντικειμ ν υ τε θεμελιι ν νται ε αυλλ γικ και ι τ ρικ μ ν ν ι ντε καν νε τ υ γ τ υ η τη τε ικη υγκρ τη η των ργων αλλα εκφρ ζ υν πω λ ει υ π κειμενικη κ πιμ τητα δγ Διαπι τι νεται δηλ απρ οδι ρι τ α ν αφ ρα τη η αξ α και αντικειμθν υ π υ θα μπ ρ ι ε να αρθε μ ν υπ την πρ δπ θε η τι η αξι λ γικη κρ η απευθ νεται ε αξιακ και ι σε πραγματ λ γικα περιε μενα τ υ αντικειμθν υ Πρ γματι τ να συμπεριφ ρεται μια αξι λ γικη κρ η ωζ πραγματ λ γικη και τ α τ τρ φ απ τελε λ γικ ατ πιμα ι πραγματ λ γικ κρ ει λ γικα π Ιι ο ι ια ιι λ τα ελληνικ μμ ν υελ αντ Ι Πρ τη Ει α ιο η τηι Κριτικη τη Κριτικη Δδνα ιη μετ Παρα κευη ε ντανη επ μετρ μ Ψυ πα δη Π λι ΑΘηνα

6 αρκ τ στρ φ νται πρ ζ την παρξη και τ ι τω ε ναι τω ργων ι δε αξι λ γικθ πρ τ αξιακ σ αυτ θεμελιωτικη μετ βα η απ τη μ α κρ η την λλη απαγ ρε εται ε την απ ρριψη τη υλικ τηταζ στη θεμελ ωση τ υ αξιακ προκ πτει αυτ ητα τ ζητημα τ υ αρμ δι υ πλαι υ θε μελ ω η Σ εδ ν τ ι ν λ τη πρ π λεμικη Θεωρ α κατ φυγε σε κατ υ αν αν ρθ λ γικ πρ εγγ ει τ υ αξιακ βι λ γι τικ τυπ υ νε καντια τ π υ και ετικι τικ ατ μι τικ τυ π υ και φαιν μεν λ γικ τ που και Ι Στι θεμελιι ει αυτ α κηθηκε κριτικη τ απ τη μερι τη α τεγκεριανη ντ λ γ α π υ θει ρη ε τι αξ ε ω υπ κατ στατ τηζ παρτδ ικηζ μεταφι ικη και υπα τιε μια ειρ τερη ακ μη ληθη τ υ ναι και απ τ μερια τη κριτικη θεωρ α και κυρ ω τ υ π υ αν δειξε κυρ ω τιζ φετιχιστικ και ανα ταλτικ ζ τηζ χειραφ τη η δια τ οει τω α ξι ετ τ ν π λεμ η απεμπλ κη απ τ αξιακ ζητημα γινε βα ικ ζ ρο τα η των δ μι τικι ν τω λειτ υργι τικι ν και των συστημικι ν αλλα κα των μεταμ ντ ρνων Θεωριι ν λ π υμε λ ιπ ν τι ημεριν αξι λ γικι ετικι μ ει Θεωρητικ επι ειρηματα και μια πρ Τ τ ρ α π υ κ π υ τι εμφαν ζει δικαιωμ ν Ω τ στ μ υσικ λογικ ω υπαρ υ αντι τ σειζ π υ πρ ρ ι τ κυρ ω απ την ι τ ρικη μ υοικ λ γ α και τη μ υ ικη παιδαγωγικη και α φ ρ νται ε ευρυτερε επι τημ λ γικ τα ει για παραδε μα στ κε με τ υ Αναλυ η και αξι λ ικη κρ η πρ τε ει φ ρμαλι τικ κριτηρια αξι λ γη η τω μ υσικι ν θργων π υ πρ κ πτ υ απ την ανα ι ι υπ δειγματικι ν ργω τη μ υ ικη ι τ ρ α Θ τ ντα ω τ ω βα ι λ Ι ι ορ χ Ε ι ιιιι ι ο ι Βλ ιι ιι ιι Ι ι ο ε Γ πρ βλημα των αξιι ν τ ν βλ μ Ψυ πα δη α κατα κευη ει ν ι ν ι κ ινο νικ επι τημε νταυρ ΑΘηνα Βχ ο α ι ιι Ε ι α ιι ο Β ιιιι ιι ιι Ιο κ ε και για τι αι θητικ αξ ε ι κ ε λ π ι ο ι ι στ Ιπ Βλ Ι Ι εκλειγ η τ υ Λ μετ Θ μι ν γλ υ ριτικη ΑΘηνα ν διακρ νεται ημερα μια τ η νταξη των αξιι ν τη μεταμι ντ ρνα υζητη η α α ο α α ιι ν ι ιι ο ιια ν ιι ι

7 ι α θεωρ α τηζ αζ αζ στη ι υσικη σημερα ημα γιατ α αρι τ υργημα ε ναι πω ειναι πρ τα ει τη ει τ ιατ λογ α μια ια αυτην τ υ αριστ υργηματ π υ δεν ε αι ι υ αυτ ν ητη και ρα ε ναι θεωρητικα διαπραγματευ ιμη ιδε τυπικ ιιαλι μ τ υ δε ει απ την αλλη να υμβαδ ζει με ναν ι τ ρικι τικ τικι μ π υ επιτρ πει δε μευτικ τητα μ ν ε επ πεδο μεμ ωμ νων ικι ν επ ι ν η και π λλ ζ φ ρ ζ επιμθρ υ μ υ ικι ν ργων ρθη αι η κατ δειξη τ υ ν μ υ τη αξιολ γησηζ μιαζ επ η η εν ργ υ με ιτηρια μια λλη επ η η εν αλλ υ ργ υ λλ τ απαγ ρευτικη τελι νεται αυτη η δια η αρ ικη πρ θε η η συγκρισιμ τητα μεταξυ ργων του ιστ ν μ α και τη αυτη περι δ υ παρ υν επιπλ ν και ιστ ρικ ι ικ λ γικι πρ εκτ σειζ π υ αφ ρο ν για παρ δειγμα την πρ π θεια εκ υζ ορι μ νων μ υ ικ λ γων για αυτ ν μηοη τη περι δ υ τ υ πρ ιμ υ α ικι μ υ η πρ κλα ικι μ και π υ καθι τ ν ου ια τικ αν ρθ λ γικη κυπτ υ α απ τ π υθεν τη μετ βα η τη ν α και αυτη με τη ειρ τη ι ρ με η ω αυτ ν μη περ οδ τ υ μ υσικ υ κλα ικι μ υ ι δι ταζει να αφιερι ει π λι κ π για α αποδε ξει την αδικη τα η τη ττ ρ α απ να τι σε μια υμφω α τ υ πρ παθι νταζ να επα αξι ογη ει κατι π υ την υ α δεν ε ναι παρ μια ευφυη μανιερ τικη χειρ ν ι α ωρ αι θητικη αυτοδικα ω η και δ ω υ ιι δει ι τ ρικ υν πειε τε για τη δημιουργ α τε για την πρ ληψη ια νθα θεωρ α τη αξ α οτη ιου ικη π Επει να απορρ ψει πρακτικ ζ εκ των υ τ ρων υπερτ μη ηζ μ υσι ιι ργων τη β η αφαιρετικι ν μεθ δων π υ ανασυγκρ τ ι ν τ αντικε μεν ε ι τ ρικα λ θ β η επιπλ ν δε ει να μην αντιλαμβ νεται τι ι ιεζ π υ επικαλε ται για να υπ οτηρ ξει τη αξιακη ι θ νεια τ υ υ ναντι τ υ του α υμφων α αντ φαοη πρ δπ Θ τ υν τη μεταγεν στερη ιστ ρικα ταοη τ υ ργα ι τικ μ ρφ λ γικ δ τυπου τ υ τελει ποιηθηκε απ το και αμφι βητηθηκε απ τ ν δι τ υ τερ ργ τ υ Πρ οφατε πρ τ ει με μ υσικ παιδαγωγικ υμφ ρ ν πω αυτη τ υ Ι επα εξετ ζ υν τ προβλημα τηζ διαμ ρφω η δε μευ τικι ν κριτηρ ω αξι λ γησηζ των μ υσικι ργων απ ναντι οτον προ ι τα αξι λ γικ ο ετικι μ ανατρ ντα κυρ ω στην καντιανη θεωρ α και τ φ ρμαλι τικ διακλαδι σειζ τηζ κριτικη Θεωρ α τυπ υ Ι α ικε λ α δ ι ι ιι ι ι ο α ω και τ αντ οτ ι η πρ ηψη ιι Νο ι ιι ιι ι

8 ρκ τ οιε π υ πρ τε ν νται ε ναι αυτ ζ τηζ ευμ ρφ αζ και τηζ συμφω α μεταξ διαφ ρετικ ν Ψεων μ ρφ πο η η ενι τ αναλυτικ μ ντ λ π υ επικρατε ε ναι αυτ τηζ εμμεν αν λυ η π υ ε τι ζει την πρ η τ υ κυρ ω στην εντασιακη η μεταξυ των αιτημ τιυι ημα α π υ εγε ρει να καλλιτε ικ αντικε μεν και τηζ π ι τητα τη πραγματικη τ υ διαμ ρφω η Ι ανεπ ρκεια τ υ πρ τειν μεν υ μ ντ λ ι αναδεικ εται στην απλη διαπ οτω η τι τα περι τερα απ τα ργα τη ε γ με η τετριμμ νηζ η χαμηλη μ υ ικη ε αι καλ διαμ ρφωμ α απ την π ψη τι η μ ρφη τ υζ συμφωνε με τι πρ Θ ειζ τ υζ υτ δε να τ αντιλαμβανεται κ ν ντα λ γ δι ρθωτικ για τ εξωτερικ μη εμμεν υμφ ρ ν τηζ αναλυ η ια λλη περ πτω η πρ ρ εται απ τ ν αγγλ αξωνικ ι ρ και ε ναι α τη τ υ ρθα διαπι τι νει τι η αι Θητικη αξ α αναλι νεται στη γνωσιακη δι τα η τη πρ ληψηξ και δεν τα ζεται με τ ν πλ τ τη πληρ φ ρ α π υ π πει να απ κωδικ π ιηθε α τ ενδιαφ ρ ν μαζ για τα γατ γη Θα παυε ευθι με την ικαν π η η γ ω ιακη περι ργεια Ι καντιανη θεωρ α και π λι δειξε τι υπερβατο ι πρ δπ θε η τ υ αι Θητικο ε ναι τ ελει θερο και ισ παι δι μεταξυ διαν α και φαντασ α Ι ετ τη η μ νη τη δι ν ια ετατ π ζει την τ η απ τ αι θητικ πρ τι ιακ εξ υδετερι ν ντα τ ι την ιδια τερ τητ τη η δε επικρατησ τη ντα α δ ω τι ελεγκτικ δι ρθι ει τη διαν ια δηγε ε καλ ιτε τερατ υργηματα Απ αυτ μπ ρ με να απ κ μ υμε α ακ μη κρ πρ δι ρι μ ι τη μ υ ικη αξ α π υ δεν ε ναι παρα βαθμ ανταπι η αντ τα ηζ τηζ μ υσικη τ υ γ ω ιακ ι μη ανι μ ταυτ π η δομ νων Αυτ δε υμπ πτει απαρα τητα με την π λυπλ κ τητα στη ι π υ η γ ω ιακη ταυτ π η η δεν ε ναι παρα θ μα ρ ν υ και βαθμι κευσηζ Θ γ τα ην κ ινω ικη δι τα η τ υ αξιακ ι στη μι επαναπρ σεγγ ζει υ ια τικ χωρ ζ ωοτ ο να τιζ θεματ π ι π π Βχ ο ιδια τερα τ κεφ λαι λ ρι μ τ υ τη αξ α τι ελ

9 ΗεωρΙατη αξ α τη μ υ ικη ημερα τ σειζ τηζ παραδ σιακηζ κ ι ωνι λ γ α και αυτ απ τελε γ υρα σημαντ ικη υμβ λη τη μ υ ικη αξι λ γ α σ η ε π ειρ μ η απ τ ν Θεμλ ω η τ υ αξιακ σην εμπειρι τ δρα η η αηδ α απθ ανπ τα φην πρ τα ηζ εμπ ρευματιηζ μ υσι ε ι αι ρη η τ βαθμ π υ δε πρ βα νει ε εκτε τερη αν λυ η τω πρ δ ε ν η κινδυνε ντα τ ι αυν μα να δι λι Θη ει τ δηματι μ τεναντι στιζ σχετικι τικ φ ρμαλι τικ και εμπειρι τικ διευθετη ει ι Ξιακ ι τη μ υ ικη π υ λε απ τελ υ στην πραγματικ τητα υπ περι σειζ τ υ αξι λ γικ υπ κειμενι μ θα μπ ρ υοε να πρ ταθε η τρ φη θεωρ α πρ ζ την ιδ α εν αξιακα υγκρ τημ υ μ υσικ α τικειμ ου αξι αντικειμ ν υ α θ λετε ε ανιδια τ λη πρ τη ω τι ρα αντιμε ι η τ υ απ τη θεωρ α ω φυ ικ πρ γματο με αντικειμενικ ι ρ ψιμε ιδι τητε τ π απλι πρ κ λλο νται απ τα ξω αξ ε τη ληψξζ Για να τ κατα ησ υμε αυτ πρ πει π ωτα να εκκινη υμε απ διαπ τω η τι η μ υ ικη δημι υργ α πραγματ π ιε ται τη φα ρα τηζ ε ι θερ α και ι τηζ αναγκαι τητα Ι μ υ ικη πρ ξη ω πραξη ελευθερ α οκτ ν ηματικ ρει μα μ ν ν τ βαθμ π υ εκκι ε απ αναφ ρεται σε τιμετωπ ζει αρ ε ται δημι υργε αξ ε των π ων με ι φ ρε ε ναι τα ι ιτε ικα πρ ντα αυτη τη πρ ξηζ Αν λ γη ε αι η υμπεριφ ρ τη ι υσικηζ πρ ληψη π υ διαρκι αντιπαραθ τει διαλεκτικ τι αξ ε τη ε κε νε τη μ υ ικη δημι υργ α ια πρ εκτικη εξ τα η ακ μη και των ραγματ λ γικι ν πρ δι ρι μ ν τη μ υ ικη αναδεικ ει την εμπλ κη τ υ ιξιακ υ την δια τ υ την υλικ τητα ε ικ ρ ι περιγραφη πω μελωδ ι θ μα επεξε α α τ ικ τητα τ νικη λειτ υργ α αν πτυξη μια τυγ ορδ α πτι η κ κ δεν υν γονται απ την εμπειρικη πραγματικ τη α τηζ μ υ ικη αλλ απ τελ υν ανα τ α τικ περιε μενα αναγκα α για τη ι ηματ δ τηση τηζ μ υ ικη εμπειρ α στην ιστ ρικη τη συγκεκριμεν π η η Ι απλη δι ταξη δ υγ ρδιι ν λ και ντ με ζ ν απ κτα πτωτικ αξ α ιιον ν τη διαμε λ βη η τη απ τη γενικη παρ τα η τη πτι η η καλυτε μ α τξζ πτωτικ τητα η π α με τη ειρ τη αναδεικ ει την αξιακη τη φυ η τι περιπτι ει π υ ακυρωνεται πω για παρ δειγμα ταν μια πτωτικη δια δικα α με νει αν λ κληρωτη τη δε π ζ υ α αξιακ αναδεικι εται επ σηζ στιζ περιπτι ει π υ γ νεται λ γ για μ ρφικ λειτ υργικη δομικη Γ α τ πρ βλημα των αξιι ν τ υ και βλ Ειιι ι ιιιιι ι τα αρμ δια κεφ λαια κ ε

10 ρκ τ θεματικη αρμ ικη μελωδικη εκφραστικη αισθητικη κ κ αξ α εν ζ μ υσι κ δεδ μ ν υ τ π ι τ θεται τ ι ε υν ρτη η πρ δι φ ρα αξιακ πλα σια αναφ ρ πρ κειμ ν υ ι μ ν α απ κτη ει ν ημα αλλ και μ υ ικη πραγματικ τητα ε γ νει πεκτε ν νταζ την ι τ υ επι ειρηματ μπ ρ με να καταν η υμε τη ω οημερα αδυναμ α τα η μιαζ πειστικη θεωρ α για τη μελωδ α φυ ικα ι ω υπ δειξη διεξ δ υ πρ ξ τη μεταφυ ικη αλλ ω παραγ ρι η τη αξια κη φ οη τ υ μελωδικ Ω ι τ ρικ αξι περιε μεν η μελωδ α δε μπ ρε να ηθε τη φα ρα τ υ αι αλλ τη ι μ π υ εξηγε α ρη ιμ π ιησ υμε να ξυ κριτηρι τ υ Ι π γιατ η απ υ α τηζ σε κ π ι καλλιτε ικ αγαθ π υ συγκρ τε ται ω τ τ ι τ πλα ι μια ι τ ρικ συγκεκριμε π ιημ νη αξιακη υ ρτη η δε δηλ νει απ ανυπαρξ α αλλ και βιι νεται ωζ αρητικη αξ α δηλ απαξ α Συνε ζ υμε ρ ει φαιν μενικ τε ικ υ περιε μ ν υ πω α επαρκη αξι π η η τι δυνατ τητων τ υ μ τιβικ εματικ υλικ ανεπιτυ ε η αδ ξιε μεταβ ει περιττ επαναληψειζ και επεκτ ει αουμμετρ α μεταξι πρ θ οεων και πραγματ π η η τ υζ κ δε υν απ λ τω κα θ ι ν ημα αν δεν ν ηθ ν μ ω απλ ακυρι ει εν φ ρμαλι τικ τε ικ καν να αλλ ω αδυναμ α πραγματ π η η μια αναπ πα τη απ τη μ ικη υλικ τητα μ υ ικη αξ α π υ πρ κ πτει μ α απ τη διαλεκτικη υλικι ρω και μ ρφ π η η τ υ α δεν ηθ ν ω απ τυ ε αν ρθι αξιακη σηζ αζ μ υ επιτραπε δανει μ τ υ ρ υ απ την π λιτικη θεωρ α τι υγκεκριμ νων μ υοικι ν διαδικα ιι ν η ω αδυναμ α εμμεν αι Θητικ δικα ω η τ υζ π υ αναδεικ εται στην πρ φ νεια ν ι τε ικ κ ν νε αλλω τε δεν ε ναι παρ κα νι τικ αξ ε ρι θμι η ι ελευθεριακ μ υοικ πρ ττειν αναφ ρικ πρ υλλ γικ αξ ε τηζ μοι κη δημι υργ α φ π υ πρ κι πτ υν μ α απ τη παραπ ω διαλεκτ και η π ια υπ ν μευ η καταστρατηγι η η και κατ ργη η τ υ ε ναι αιοθ κ ν μιμ π ιημ νη τ βαθμ π υ γ νεται ρ α δειξη μια ν α μ υ ι αξ α η πο α με τη ειρ τη ταθερ π ιε ν ε καν νιοτικ τητεζ Ι αξι αν ρθω η για την π α γ νεται λ γ εδι δεν υμπ πτει με την εργα ει λ γικη υμφω α μ υ κ π υ π υ η τε ικη επ ρκεια τ υ μηχα σ κρ νεται τηβα ημια εξωτερικη τ υαντικειμ ν υ ια οκ π υ χ ιι ιιι Ε ιι ιι κεφ ιγ Γ σ λ μα Ψυ πα δη Καν ν κα ι αι τιν μ ε την π λιτικ Π λι Αθηι α

11 θεωρ ατηζ αξ αζ στη μ υσικη ημερα αν ι καντιαν ζ αναλ σειζ η ειδ π ι ζ διαφ ρ τ υ αισθητικ απ τ κ ε ναι τι στ αισθητικ κ π τ θεται διαλεκτικ μαζ με τα μ α ιι εσωτερικ τ υ ργανικ υ φυ ικ η π λιτι μικ μ ρφι ματ τ ργ ηζ ανθ ταται την π ια εργαλειακη αντιμετι πι η τ υ και π υ αυτη επι ανεται αυτ αυτ μ τω κατα τρ φεται την υ α τ υ Συν μα β βαια εται αφ τι κριτηρι δι κρι η μεταξ τη απλη κακ τε α και τηζ φυ απ κλι η απ τ υ μ υ ικ καν νε απ τελε η αι θητικ οκ ι τητα δ αυτ ν των απ κλ εων υι θ τη η απ τη Θεω α τηζ ια τη αι θητικη κ πιμ τητα πα απ μπει σε α ε δ μη εργα ιακ ρθ λ γι μ π υ μπ ρε να ανακατα κευ ει ρθ λ γικ τ αντι ε με τ υ μ α απ την αναζητη η τη επιτευ θη α η μη στ ε ωτερικ ι ργων πληρ υ ν ηματ επικ ινων α μεταξι ι αξιακ υδ τερων υλι ιι ν αλλ υλικι ν με ι τ ρικ απ κτημ ν αξιακ θ ν η αν ελετε αξι δλικι ν π α παραπ νω σκιαγραφο ν μια Θεωρ α η αξ α τη μ υ ικη που Θα μπ υσαμε να πρ δι ρ υμε ω κριτικα ρθ λ ικη μ υ ικη αξι λ α και η π α ει ω κι ρι υ τ υ αφεν την αν ευση και θεμελ ω η τη αι Θη τικη π ι τηταζ των θργων π υ υπερβα νει τι μεταβαλλ με εζ και αντιφατικθ πρ τιμη ει τ υ ατ μικ η υλλ γικ υπ κειμ ν υ και τα εντ ει τ ν καν να των ργων τη παρ δ η αφετ ρ υ την κατ δειξη κριτηρ ων υπ ρ βα ηζ τ υ αξι λ γικ αν ρθ λογι μ π υ υπ στηρ ζει φαιν μενα ντε ιζι νι μ τη μου ικη π λιτικη πρ ζ την κατε θυν η μιαζ μ υσικη τ η π υ εξελ ει ελε Θερα τι μ ρφ τη μεριμνι ντα μω υναμα για την αι θητι κη π ι τητα δηλ αξ α των πρ ντων τηζ Ι πρ τειν μενη Θεωρ α Θα μπ ρ ε επιπλ ν να ερμηνε ει τι εναλλαγ των μ υσικ τ ρικι ν επ γων μ ω υμπτ δματα τυ α ων και απ τ μων με τατ π εων αξι λ γικ πρ πτικι ν οι πο ε μεθ δ λ γικ θα πρ πει να βρ κ νται ε απρι ρικη η πρ ζ τη δημι υργ α αλλ ω φαιν με α εναλ λαγη περι δων μ υ ικη αξι γ ε η και περι δων ταθερ π η η και α κ λ θω απ ταθερ π η η μ υ ικι ν καν νιοτικι ν αξιι ν με υλλ γικη ι β φ αρακτηρι μ π τηζ πρι ιμη κλα ικι τικη περι δ υ ω αξι γε ετικη δε υνι τ ε καμ α περ πτω η απαξ ω η τη τε δικη απ ρρ φη η τη απ μια ανι τερη μ ρφη ντιθ τω την ε τ ει ε μ α λ γικη αναζητησηζ εκ μ ρ υ τη δημι υργ α των ρων αξιακη αν ρθω ηζ των μ ρφι ν και των υλικι ν πρ κειμ ν υ να δια φαλι θε η αντικειμενικη β η για τ δεομευτικ αρακτηρα εκε ων των κρ εων π υ εκκιν ν απ και ανα φ ρ νται απ δεικτικ τα ργα π υ την πραγμ τω α Αυτη η ερμηνε α τ υ

12 ρκ τ πρ κλασικισμ μπ ρε α συνεισφ ρει στην καταν ηση τ υ κλασικισμ κα τη συσταση τ υ λασικ ι ι φ υ αθ ται αφ απ τα παραπανω τι η προτειν μενη θεωρ α φε λει για λ γ υ ε ωτερικη υν πεια να ε ναι αντ θετη πρ κ Θε αξι λ γικ δ γματι μ π υ υπ οτηρ ζει τη ανωτερ τητα υγκεκριμ ων τυλ και τεχν τρ πιι ν ναντι λλων με τ να αρνε ται πει ματικ να ανοι θε τη καταν η τηζ αναγκαι τητα καλλιτε ικι ν μ ρφι φαι μενικ ελ οο ο ημα α π την λλη ε ναι ξθνη προ κ θε αξι λ γικ ετικι μ π υ υπ βιβ ζ ντα τα πρ ντα τη μ υ ικη καλλιτε ικη δημι υργ α ε π ματα κατι αδια ητ ακ μη και για την αι θητικη θεωρ α ε πο εν γε ε εξ ρ ζει την αξ α απ την ντ λ γ α τ υ νει λ γικ και κ Θε δικα ωμα ι επικαλε ται αξι λ γικ διακρ ει στη μ υσικη ακ μη και στ ε ωτερικ με μ νωμ νων επ ι ν και μ υ ικ ν ειδι ν Δεν πρ πει να μαζ ξεφει γει απ τ θ α τ γεγ τι ακριβι η εμπ ρευματικη μ υ ικη και ε καμ α περ πτι η δημι δη η η αν νυμα ντε η εκμεταλλει εται με ημαρτημ νη μ ρφη υ ικ π υ ε ναι ηδη αξιακ πρ δι ρι μ να τ ε ωτερικ τη ντε ηζ μ ρφη ευρωπατκη μ υ ικη παρ δ η και π υ για τ ν λ γ αυτο φ ρ υν τι αξιακ θθν ια κριτικη τηζ εμπ ρευματικη μου ικη θα μπ ρ υ ε τει ω να λ βει υπ ψη τ υζ παραπ νω Θεωρητικ υ ιο υρι μο απ τ ι π υ μπ ρε επιπλ ν να αντλη ει επι ειρηματα απ αντι ε π λλ θε ων Θεματ π ιο τ μ υ ικ πλ υραλι μ ι εβι μεν ι αλλ κυρι ει κ αοελγ ντα απ ναντι ε εκε νη την αξιακη ιδιαιτερ τητα των επιμερ μ ρφι ν μου ικη δημι υργ α π υ θεμελι νει τη μ ναδικ τητα τ υ ει την υ α τη αξι λ γικη με τ υμφ ρ ν να τιζ εξιο υν εν ψει ττ πρ κ πτη θνταξη τ υζ στ πλα ι π λιτικη και εμπ ρευματικη δια σηζ τηζ λεγ μενη παγ σμι π η η Βχ Κ ιν στ π ιδια τερα τ πρι τ κει ι π α μα και τ θργ Λ

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα εχνητη νοημοοδνη ι αγι γη εμητη ημ α νη ο Ι ο ε ναι κλι δ η επι τημη των υπ λ γι τι π υ περιλαμβι ει ν ε τραηγικ ρευ α και μεθ δ υ α απαρ οτα η τη οη σε πρ γρ μματα ηλεκτρ νικ ν υπ λ γι τι την πρ π θεια

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρησιακη ρευνα αλλ και ηζ δι ικητικη επι τημη γενικ τερα Η μεγ λη επιτυ α π υ ε αν οι εφαρμ γ ξ του σε πρ βλη

επιχειρησιακη ρευνα αλλ και ηζ δι ικητικη επι τημη γενικ τερα Η μεγ λη επιτυ α π υ ε αν οι εφαρμ γ ξ του σε πρ βλη Κεψ Γραμμ κ αγωγ στ Π ρ γραμματ μ Πρ βληματ κ υ γ γραμμικ ζ πρ γραμματι μ αγγλ τ γαλλ ο απ τελε αναμφ βολα τ δημ φιλ τερ μ τ λ τ ι ρ τη επιχειρησιακη ρευνα αλλ και ηζ δι ικητικη επι τημη γενικ τερα Η μεγ

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

π α υγκρ τε ται η και ελ γ εται η περ τη μεταβι μη ανικη

π α υγκρ τε ται η και ελ γ εται η περ τη μεταβι μη ανικη Ψ Γγ Γ ξ ξ ι ι β Α Γ ξ Α ΙΙΟ ΙΙ ΤΙ Α φ ΑΝ Ν Σ Φ ΑΑΣ Α Α Ι ΙΧ Ι Ι ΙΝΩ ΙΙ ΑΙ ΔΙΑ Ο ΟΙ Ι Ι Κ Σ ΔΕ Ε Επ κ υ ρ ο Καθ η η τ η τ ο υ Π αν επ ι τη μ ο υ Α θ η ν ν Σ Ι Προλο ικ Παρατηρη ει π τι τρει λ ξει τ υ τ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα κ Φ λ λ Σι ταξη Γ ρ γραμμ τιυ στη να πφγραμμα σ ην φ ε αι να λ απ πρ τ σει ι π ε διακρ ται ε γεγ τα και καν ε εκτ λε η ε ξ πρ γφμματ ξεκ π μια εμ ττ η πα π β λλει Ιρ τη Γεγ τα απλα τερη μ ρ η πρ α ι τη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

να παρι δειυμα τηζ υπ ρ ατι τηταζ τηζ αργα α π λη υπ χειμενιχ τητα

να παρι δειυμα τηζ υπ ρ ατι τηταζ τηζ αργα α π λη υπ χειμενιχ τητα Θ Ω Ι ΞΙ Σ Ι Ι Ι ΦΙ Ω Σ Σ ι Χ ΙΙ ΙΔ ΠΙΣ λτι ΠΙ Λ Ι Ι Τ ΛΙΙΣ ΓΓ ΛΙΔ Σ Σ Φ Σ Δ Ι ΛΙ Λ Υ υμβ λ τ υ ε δ ει ΙΙ ΛΙΣ ε τη συνεργασ α τ υ Ιδρ ματ Σ ΓΙΩ Γ Θεωρ α ξ ε και Κριτι Κ Υ Λ Σ Γ ΑΣΙ Σ ατευθ ν ειζ α ρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα Θ εδ μ ω εκ γ Θηνακ Πρα τ ρε εν ε δαφ ρετα α δημ υργη ε μ α ρα η εδ γω λ γ μ βη ω Ψ υ ψηφ ω τ υ ζητη α την Φ ω αρ ηγ κ μ τω ε δ φ ρε εκλ γ κ αναμετρη ε α σ ετ την δ μ λ δ η ρ φ ργλ μ ε ε ε δη ε δ λφερ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 63. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 63. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 295/1009 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ

το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ ι Ξ Φ ε εμβρ ι υμπληρι Θηκαν ρ ια απ τη δρυ η τ υ Σωματε υ Τε ικ υ ε Θε αλ ν κη τ π τη υ εια μφο μ οθηκε ω Φ λ ι τ υ Τε ικ υ ε υ Θεο αλ κη Τ γεγ α δε χ ηκε με α ε ρτα τικ διημερ τι και Ν εμβρ υ κατ τ Φ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΣΚΣΚ των αθλητ υν τρι ον π υ ουμμετ ουν τον αγ να. γ ικη εγκυκλι ΣΚ Ε. αγωνιοτικ πρ γραμμα ει ω εξη. Ι ΙΤ Θα γ νει απευθε α αυτην ηλεκτρ νικ

Δ ΣΚΣΚ των αθλητ υν τρι ον π υ ουμμετ ουν τον αγ να. γ ικη εγκυκλι ΣΚ Ε. αγωνιοτικ πρ γραμμα ει ω εξη. Ι ΙΤ Θα γ νει απευθε α αυτην ηλεκτρ νικ ι Φ Αρ Πρωτ ζ Σ υ Ξ Τ Λ ι ν ελ Σ των Δ λ οσγ ΝΔ Σ ι ι ι Ω Α Ι ΣεΩλ Ν ε Ν οοτ Ν τ ΞοΞ Α οι Ξ ε εβατ ον τε ονα ε ε τ ι Ξ Ξ Α Ξ τ ο ον ε ε ε το Β ο ια Ξ ευθ Ν τ ε τ ο ξξ ι ι ΖιΞ ι Ξ μ ι το τξ Ν ο ε ι ΝτΞρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

ε μασ ε Πρ σφερ μενεξ π γρα ικι Στ ιγε α τρευ α κπαιδευση

ε μασ ε Πρ σφερ μενεξ π γρα ικι Στ ιγε α τρευ α κπαιδευση ι Σ Θ Σ ΠΙι ΠΛ Ψυχ γηριατρικ Εταιρ α ο στωρ ιγγ ξ Αηνα Φ τ ο ξ η κ τρ ω υ Δροσ π λ υ κυψ λη τ Σ θ ω οο κ ντρο μ ραξ λ α ερβ υ Αγ ΕλευΘ ρι ξ τ Ψυχ γη ριατρικ ικ τρ Φε Σ τ υ Αθ α ι τ Ψυχ γηριατρικ ικοτρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2014 και Ευρωεκλογών 2014.

Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2014 και Ευρωεκλογών 2014. Θεσσαλονίκη 14-3-2014 Αριθμ.πρωτ.277 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2014 και Ευρωεκλογών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Στη υν εια και εφ ον επ ι ξετε φ ιτητη σαζ με αναπηρ ε για περ δο. προδποθ ειξ και ι ρ ι ουμμετ η στο πρ γραμμα θα ρηγη ετε μετ

Στη υν εια και εφ ον επ ι ξετε φ ιτητη σαζ με αναπηρ ε για περ δο. προδποθ ειξ και ι ρ ι ουμμετ η στο πρ γραμμα θα ρηγη ετε μετ Θ μα Π ΠΛ Δ τ Σ Γ Σ π υφρ η μπα μερ μη α Ι μμ Πρ ξελη η Γ Α Ε Δ Σ ιι ρ κ η υμα Θ μα Π ΠΛ Δ Σ Γ Ε Δ Σ Γ Σ Ημερ μη α Τ π Τ πι τη η ργα μ Πρ Ξ Ξ η Ι Ξ Φ Φ ηι ι Ζ Ξ Μ Ξ π η η Πρ τι Γραμματε ε τμηματικι Σ λφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

τελε τητα τη αραθ τ υμε τη νεωτερ κ τητα α τη με ρ να τη ουν ε κα την ασ ν εια μεταξ εξαπια τη απ σ ρ φηζ τηζ Προζ τη στε

τελε τητα τη αραθ τ υμε τη νεωτερ κ τητα α τη με ρ να τη ουν ε κα την ασ ν εια μεταξ εξαπια τη απ σ ρ φηζ τηζ Προζ τη στε ε υεπτε Τ Ν Φ ΩΝ Λ Γ β ξ Φβ ξ Τ ξ Γ Σ Γζ ε Τ ζ Γζ Υ Γ Τ Γ Τ Α γ Τξ ι Γ Γ Τ ζ χ Ζμ Τ ε ε ξ Φ Υ Κ α Τ β Υ β β ΤΦ Γ Γ Τ Τξ ζ βζζ Γ ξ Τ Τ ξγ ζζ β Τ Γ Τ Τ Γ ξ ζ ζ Κ Τζ υ Τ Ω θ Α Γβ Τ Ι ξ Τ ξ ε Γ β ΣΤ ι ι Γ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ναπληρωματικι λη ιδικη αθηγητη αθηγητη τ υ μηματο ηλευτικη του Ι Δυτικη Ελλ δα με γ ωστικ αντικε μεν ε νολογικοι Πανεπι τη μ υ ι πρου π νακα απ δεκτ ν

ναπληρωματικι λη ιδικη αθηγητη αθηγητη τ υ μηματο ηλευτικη του Ι Δυτικη Ελλ δα με γ ωστικ αντικε μεν ε νολογικοι Πανεπι τη μ υ ι πρου π νακα απ δεκτ ν ΥΠ Υ Γ Ι ΠΑΙΔ Ι Σ Ρ Υ ΑΣ ΘΡ ΙΣΚ Υ Α Ω Λ ΓΙΚ ΠΑΙΔ Υ ΙΚ ΙΔ Υ ΔΥ ΙΚ Σ ΛΛ Δ Σ Ψ Α Σ Λ Υ Ι Σ ηλ Δ ν η Αλεξ νδρ υ Πληρ φ ρ ε Ζαγαρ π λ υ Α α ηλ φων Π τρα ι Α Π ι ι Πρ ακτικ λη ιδικη πταμελοι Επιτ π ι μφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ ΙΣ ΓΩΓΙ Σ Ι Σ ξερα ιι ι τ ι ι π λιτε ε α δε π α υτ α ι κε στ Σ Σ ικ ι φτ κα ι τ ιοτ ρια π ε τ εγ λ επ ι ι Σπαταλ μ Ι τ ρ κ α αδρ μ Αρ φ α μ τω επ κεψ σ υρ ετα ρθ ζ κ ρ τ τ ακ λ υθ υμε Η λ ξ τατ τ κ ρ ρ

Διαβάστε περισσότερα

α ντ α η διαιτηα πα ξει δρα αρφωτη εφαλια πλαγια π α

α ντ α η διαιτηα πα ξει δρα αρφωτη εφαλια πλαγια π α ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω λ λ Ρ Κ Α π Ρ Α Α Ρ ι π να αν π ψαλ ι εαλια ψαρα ι λ αναπ ψαλ ι εν χ ζ αυτ π λι εν χ ζ η εν τητα τ υ η υ αυτ ι ε ναι εν τ μεαα α γ αμμ υτ με εσωτε ι αλτα μπαν να τερ ι γα πε στε ι ε π απ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα