το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ"

Transcript

1 ι Ξ Φ ε εμβρ ι υμπληρι Θηκαν ρ ια απ τη δρυ η τ υ Σωματε υ Τε ικ υ ε Θε αλ ν κη τ π τη υ εια μφο μ οθηκε ω Φ λ ι τ υ Τε ικ υ ε υ Θεο αλ κη Τ γεγ α δε χ ηκε με α ε ρτα τικ διημερ τι και Ν εμβρ υ κατ τ Φ οργα Φθηκε εκδλωση π υ περιλαμβα ε ε αγη η τα να Εκθετηρια α ι η Δε π ο στιζ εγκαταστα ει τ υ τρ υ Διαδ η πι τημι και λ Φ ε ου ε λογ α προ τιμ τω ελι αι τω Φλω τ υ Τε ικ Ο Τη επ μ η γι ε τελετη ε τ ι η αμ η τικφ Πλακι τ παλι ο ε κθετηρι τη Π Θ τη Σ νδ Π λλ ΘυμηΘηκαμε με υγκ η η αυτζ τιζ δο μρε απ την επιτυ η π ρε α τ υ Τε ικ υ ε υ τιζ δβ ει και τα επιτεογματα τ με επι τγα μα ην δρυ η τ υ δρ ματ κ τρου ιι δ οη Επιοτημι και υ ε υ ε λ γ αζ αι τη δημι υργ α ω αιριακφ εγκατα τα εων τ υ Τ Δ Σ τ υ δροματ τ μη ε τ ργ α ο με τη ε το η στη ε δ τ υ κτιρ υ μια ετικη αναμ η τικη πλακα Υ στε α απ ρ ια τ Σωματε υ ε ζει α παραμ ει ε εργ Στ ε α το τη Ε Η Ε ΩΣΗΣ επιδιφκεται α πληρ φ ρηθ τα μλη γ α τη ουμβ λ τ υ στ ργ τ υ δρ ματ καθφζ αι για τι εκδηλφ ει και τ δρα τηρι τητε τ υ π υ πρ ωθ ν τη ε ικε ωση των θων με τη π στ μη αι τη τε ολ γ α Η πληρ φ ρηση ω μελφ θα ενι υθε μ α ατ ιστ οελ δατο Σωματε υ η α απτυη τηζ π αζ ε αι οε ελιη υμε τι τ δρυμα ει πρ ωρηοει αυτ τ ρ ικ δια τημα τη δημι υργ α νω εκθετηρ ων αι στ ε συγχρ ισμ τ υ ε πλι μ τ υ αι π ιφ τα τα εγκεκριμ α κατ τ παρελθ κ δολια ο ει πρ βε οτη εεορε η ω ημα τικι π ρων ει εμπλ υτ ει τι δρα τηρι τητε Και την δημ ι τητα τ υ Φ ρα και ει επιτ ει τη κδ η Ν μ υ με τ π τ δρυμα δ αται α ρηματ δ τηθε απ τ ρατικ Πρ π λ γι μ λα αυτα δημι υργ επιπλ πρ υπ Θ ει για τη επ λυοη τω ι μικι πρ βλημ τω αι τη μα ρ πρ Θε μη α πτυη τ υ δρ ματ Επιβεβαιι εται η με ρι ημερα π λιτικη τ υ Διοικητικ Συμβ υλ τ υ Σωματε υ για τη ταδιακη αναπτυη συ εργειι με τ δρυμα Τ ο Ι ρμμ υπ τηριε τη επιτυ η ργα ω η τω διαφ ρω εκδηλι εω το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ αρ μνει ακ μα α εκπληρωτη η ικα π ηση τ υ δ και υ αιτηματ μα Φ θ εομ θετημ η ωρ περι ρι μ εκπρ ι πη η τ υ Σωματε υ τ Δι ι ητικ Συμβ ι λι τ υ δρ ματ γεγ για τ π υνε ζ υμε ι πρ παθειεζ μαζ αο ε ο οψ υ α αρ με ε Γι ρτ υτυ ι μν και Δη μι υ ργι κ αθηγητη Δημητρι Ψ λλ Πρ εδρ Δ Σ

2 Χ β ω ζ ε ικ υ ε Θε αλ κη πρ ι Θη ε ε μεγαλ βαθμ τ υ τ υ τ υ Απ την αρ η τη δρα τηρι π η τ υ μθ ρι ημερα ε ε μια πλ ια ι τ ρ α δημι ργη ε κθετηρια ργα ω ε πληθ ε αγη εω και εκδηλφ εω τιζ π ε πα ρακ λ Θη α πα ω απ ατ μα δημι ρ γη ε υπ δ μ και πρ υπ Θ ει ρηματ δ τη η δημι Οργη ε τ δρυμα ΔΕ Ι εδ α ε αι ατα κε α ε κατα α μεγαλ π τ τι εγκατα τα ει τ υ Ιδρ ματ τ π και δι κη ε επ πε ταετ α δρυμα υλ π ιε π λ μ ρφε δρα τηρι τητε πω ητα τ ραμα τω ιδρυτικι ν μελι τ υ Σωμα τε υ ρ λ τ υ Σωματε υ παραμ ει ημαντικ με κ ρι τ τη αρωγη τ ργ τ υ δρ ματ Στ πλα ι τ υ α αθεωρημ υ ατα τατικ και τω ευρ τερω τ ω τ υ πρ βλπεται η δι ργα νω η π λλφ αλλω π λιτι τικφ και εκπαιδευτικφ δρα τηρι τητω λημα τ υ ε αι Να αλλαει τ υζ ημερι περι ρι μ ζ αι να δια φαλ ει τη σ μμετ η τ υ τ Δι ικητικ Συμ β λι τ υ δρ ματ ωρ περι ριστι ρ υ α απ κτη ει μια τε τερη επικ ι ω α με τα μλη αι α δια φαλ ει τη μεγαλ τερη σ μμετ η τ υ τ τι δρα τηρι τητ τ υ και κυρ ω τη λειτ υργ α τ υ Να ργα ι ει σε υ εργα α με τ δρυμα αι με αλλ υ επιστη μ ι Φ ρε ειρα εκδηλι εων πω μιλ ε ημερ δε αθητικ διαγω ι μ και υ δρια ετικα με τη επι τημη τη τε λ γ α και τ τε ικ π λιτι μ Να ργα Φ ει εκδηλφσειζ για τη υγκντρω η π ρω πρ ζ υπ τηριη τ υ ργ υ τ υ Σωματε υ και τ υ δρ ματ α ργα Φ ει μαθητικ διαγωνι μ και εκθθ ει μαθητικφ κατα κευι ν Για τη υλ π η η λων τω πι πανω απαιτε ται η πρ λκυση τ υ ενδιαφρ τ ζ αι η ε εργ π ηση περισσ τερω μελφ εδια μ τω π λ λαπλι ν δρα εω αι επα απρ δι ρι μ ε υ ραματ Γι νη Παπαευ ταθ υ Γε ικ Γραμματα Δ Σ τη η Γε ικη Συ λευση τω ελφ π πραγματ π ιηθηκε τη υριακη μφωνα με τα πρ βλε π μενα τ ατα τατικ τ υ Σωματε υ Πρ εδρ καθη γητηζ Δ Ψ Μ ενημερω ε τα μλη ετικ με τα πεπραγ μ α τ υ Δ Σ κατα τ πρ ηγ με τ ζ Πρ εδρ τ νι ε μετα των αλλω τη α αγκη α α ω η τω ραματων και τ υ ενδιαφερ τ ζ τω μελι ν και κατληε τα ακ λ υθα Πι τεο υμε τι πρπει α δημι υργηθε α ν ραμα μια και ργια δυναμικη μια μεγαλ τερη παρ υ α τα Π λιτι τικα θματα τη Π λη και υμβ λη τ ργ τ υ δρ ματ ζ τ απαιτε πρα απ τι πρ παθειε π υ πρπει α καταβαλειτ Δ Σ τη ε εργ π η η περι τερω μελφ και ιδια τερα των νω αι τη σ στηματικη αι π η η α θρφπωγ ιδεφ κατα τα εων και υγκυριφ Πρ αυτη τη κατει θυ η ει να π ρευτε τ Δ Σ κατα τ δε τερ τ τη θητε α τ υ για τη περαιτρω ελιη τ ιστ ρι μα Σω ματε υ ατα τη διαρκεια τη Γενικη Συνλευ η παρ υ ια Θηκε φωτ γραφι η κθε η με τιγμι τυπα απ την τ ρ α τ υ ε ικ υ ε υ θ ο λ Ψ δ ι ικητικ Συμβ λι Σωματε υ Φ Τ Θ Δημητρι Ψ λλ ζ αθηγητη Παιδαγωγικ μηματ Π Θ Πρ εδρ ωα η Στ μ μ τιμ αθηγητη Α Π Θ Α τιπρ εδρ ωα η Παπαευ ταθ υ Φυ ικ ζ Γε ικ ζ Γραμματα ΓεΦργι ατζηαργυρ Σ μβ υλ ργα ω η Ταμ α Θε δωρ αρτ ιφτη Σ λικ Σ μβ υλ Πληρ φ ρικη ι ε λ Ευ ταθι ζ Π λυ ρ ι δη αθηγητη Τμηματ Φυ ικη Π Θ λ Α τι νι Τρ μηζ Δρ Γεωπ λ

3 Τιμητικη ι τ υζ Ξρ Τε γ ε Γ ι δε ε μ ζ μ ζ Η γ α τη π λη μα α αι λ γ ζ ζ π λιτια ικ φ ρ αζ π υ πρ φερε τ Ο λ τω δραοτηρι τητων ε υ ε υ εκθετηρια με θεματικ εκθματα εναγη ει εκπαιδευτικα πρ γραμματα διαλειζ περι δικ εκθ ειζ και ου δι ργα ι ει με αλλ υ π λιτι τικ φ ρε Δικαι λ γημθ η υνεπι ητα η απ ρ α π υ υπαρ ει και μ ρι οημερα για τ πι ε αι δυ ατ α ει αυτα τα επιτε γματα μια μικρη μ δα εθελ τι με περγαμη ωζ ε διαφ ρ υ αλλ υ επιστημ ι Ο και επαγγελμα τικ ζ κλ δ υ αλλ ωρ καμια εμπειρ α αι Φρ τη υοει λ γ α Χωρ κρατικη εν ο υ η ωρ εα φαλι μ η οτγη και ωρ μμι θ πρ ωπικ Η απ ντη η ε ναι τι η μαδα αυτη τω εθελ ντφ π υ εκ η ε ι με τρ α μλη και τ ε ε περι τερα απ τρι τα απ δε τηκε δεαμε η π λ τιμω θεωρητικι και πρακτικι γ Φ εω και πε ρα τ υ Φρ υ τη ργανω ηζ τηζ ικ μικη δια ε ρι η τη τε λ γ α τη εκπα δευσηζ τ υ μα ατζμε τ και τη δη μι υργι ηζ φα τασιαζ ν με μικρη υπερβ λη ν μ υμε τη ρ ικ τιγμη τη ιορυσηζ τ υ ε ικ υ ε υ ω υπαρ ει μια μεγαλη διαφ ρα μετα τ υ δικ μα Β και εκε υ τ υ Σ μπα τ ζ Για τ τελευτα ι επιοτημ ε δε γ ωρ ζ υ ακ μη τι υπηρ ε πρι απ τη τιγμη εκε η τι πρ καλε ε τη εκρηη και γιατ υπηρε αυτη και ι καπ ια αλλη ε λιη Στη δικη μα περ πτω η τ εκαθαρ ραμα ε θ υοι αομ τ μαδικ π ε μα εργα α και ι κατευθυ τηριε γραμμ για την πραγματ π η η τω τ ω ητα βαοικα Χαρα τηριστικα τω εθελ τι π υ αρ ι α να δ υλε υν π λο πρι απ τ τ υ τι π υ υνεβαλε υ ια τικα τη απ τελε ματικ τητατω πρ παθειφ ε αι τ γεγ ζ τι κατα τι πρ ηγ με εζ δεκαετ εζ π Μ απ τα μλη τη μ δα ε διαφ ρ υ ου δυα μ και για διαφ ρετικα ρ ικα διαοτηματα ε α υνεργα Θε οε Φρ υ πω ΑΝΘ ρα ιτε ικ αδι φω ικ μιλ Δ Η ργα ωση Και λειτ υργ α πειραματικ Σταθμ Τη λε ρα εωζ ΕΦ Ι τρ ΕφαρμογΦ Εκπαιδευτικη Τε λ γ α Τ πρφτ δρυμα τ υ ε δ υζ τ υ την λλα δα π υ ιδρυθηκε απ τη Τε ικη Σ λη Θε αλ κη ΛΕ ΔΗΣ με ρηγ α τ υ ι μη α ικ υγκρ τηματ Ε ρ ζει α α αφερθε τι η πρφτη δωρεα εκ θεματω για τ ε ικ υοε π υ ει ιμαζ υμυ γι ε τ τ ι ρ τ υ ΕΦΕΤ τ απ τα κατα τηματα των δελφφ ι νι Α μερικα ικη Γεωργικη Σ ολη Πρ εδρ τη Σ λ διεθε ε μετα λ λωγ πρ ωρι απ θηκευτικ Φρ για τη υγκντρωση των εκθεματω Ε ι μη α ικ Συγκρ τημα Θε αλ κη Ε ΔΕ λλη ικη Εταιρ α Δι κη η Επι ειρη εωυ Συμ μετ η τη δι κη η αι τιζ δρα τηρι τητεζ τ υ Τμημα τ ζ ακεδ ν αζ ατα τη περ δ η μ δα Εργαο α για τη ργα ωση τ ε νικ υ ε υ Θε αλ κη Ι ε ε εελ Θε οε μια δυ αμικη δημι υργικη αι απ τε λε ματικη παρα π υ ετ μαζε τ ατα τατικ του υπ δρυ η Σωματε υ με τ τη υπ β λη τ υ στ Πρωτ δικε Θε αλ κη οτα μ α τ υ υγκ τρω η εκθεματων πρ ωρ οε ι α π ιητι α υπηρ ε τακτικη αλληλ γραφ α και επι κψειζ σε ημα τικα τε ικα μ υ ε α τ υ εωτερικ Ο Ν η Τε λ γικ Μ υοε τ υ Πολυτε ε υ τ υ τη λλα δ α Ε τη τ τη λλα δ α Τ κρ ιμ πρδβλημα τη τγη ωρ την π α κα μια απ λεζ τιζ ιδε και τα δια δε θα μπ ρ α να πραγματ π ιηθ ψ λ θηκε τα τ ιδρυτικ μ λ επιχειρηματ α Παρι υκαλαζ π ζ αργ τερα διετλε ε Πρ εδρ τ υ Θ και πρφτ Πρ εδρ τ υ ΔΕ Τ διθε ε τ κτ ρι τω γραφε ω τη υκαλα ρψ επαρκη και καταλληλ Φρ Στ κτ ρι αυτδ τ Τε ικ υ ε Θε αλ κη λει τ ργη ε με μεγαλη επιτυ α τεκα λ κληρα ρ ια Σημερα π υ υμπληρι ν υμε τρια τα ρ ια απ τ δικ μα ι κι ει μα πα ε ε εκε α απ τα ιδρυτικα μλη τ υ υ ε υ π υ δε ε αι πια μαζ μα για α γι ρτα υμε λ ι μαζι μ ικα π η η Και υπερη φα εια τα επιτε γματα τη κ ι η μα πρ οπ θεια ατρ δη π τιμ Πρ εδρ Δ Σ

4 ρ τ η ζ Χ ψ ΓΞληρ φ Χ τιρ ιακ εγκατα τ ει Δ εεη Συ δι ργανφθηκε απ τη Περιφερειακη Διε Θυ η Εκπα δευ η τ υ Σ λικ Συμβ Ολ υ Πληρ φ ρικη Ν Θε αλ κη τ δρυμα τρ Δι δ η Επι τημφ και υ ε ε λ γ α και τ Σωματε Φ λ ι τ υ Τε ικ Ο υ ε υ Θε αλ ηζ τ π ε ε αι την ργα ωτικη πρωτ β υλ α Εκπ ηθηκα εργα ε απ μαθητ λε ω τ υ μ Θε αλ κηζ με την επ πτε α καθηγη τι Πληρ φ ρικη και αλλων ειδικ τητω Τ Συ δρι παρακ λ θη α π ω απ μαθητ Δημι υργη Θηκε α ημα τικ εκπαιδευτικ υλικ τ π κυ κλ φ ρη ε ε ψηφιακ δ κ υ με πρ φα η απ τελε ματα εκπαιδευτικη πρ τιθμενη α α ρηγ μαρ α Θε αλ κη Δ μ ι Πυλα α και α ιλικφ αι ι επι ειρη ει ΠΛ Α Θε α λ κηφ Δημητρ υ μπ υρα κα Τ Αφων μπατ ιαρη ργ ω η τ υ αθητικ Συ δρι υ Πληρ φ ρικη απ τελε π λ τιμη εμπειρ α Η ι για τιζ μελλ τι κ ργα Φ ει εκδηλφ Σ ο Ιτ δ ε σεω ι π ε πρ αγ υν τη ε ικε ωση τω μα Θητι αι των εκπαιδευ τικι με τη επι τημη και τη τε λ γ α ργ φ Θε δωρ αρτ ιφτη Σ λικ Σ μβ υλ Πληρ φ ρικη λ Δ Σ ωση Ημερ δα α ε ε Τ δρυμα ε τρ Δι δ η Επι τημφ και υ ε Τε λ γ αφ και τ Σωματε Φ λ ι τ υ ε ικ υ ε υ Θε αλ κηφ συ δι ργ ω αν Ημερ δα με τ τλ υ ε α και κπα δευση τη Τρ τη α υ μιλητριεζ στη μερ δα ητα α η κα να τα α Τ ρτα ΔιευΘ ντρια τ υ υ ε υ υζα τιν Π λιτι μ και Θεμα υ ε α και Εκπα δευ η Δρ μ ι πα ρφληλ ι και δια ταυρ με υ η κα πα α Λ βη Γε ικη Διευθ τρια Π λπι τικ ιδροματ μ λ υ τρα πεζα και θμα Δ κτυ τω Θεματικι υ ε ω τ υ Π λιτι τικ τ υ Π λιτι τικ ιδρ ματ μ λ υ Πει ραιι τ πικ κ ι ω ε και εκπαιδευτικ διαδικαο ε αι η α λε δρα Γ υλακη υτυρα Γε ικη Γραμμα τα Δ Σ ελλ γλει υ δρι ματ με θμα υ ε α και Εκπα δευ η εφαρμ γη τ ελλ γλει Η εκδηλω η δι ργανφθηκε τ πλα ι τ υ ε ρτασμ τη Ημρα τω υ ε ων αθηγητη Δημητρι Ψ λλ Πρ εδρ Δ Σ κδρ μη ΞΨ Χ φφε ελφ Πραγματ π ιηθηκε τη υριακη και υμμετε α μλη και φλ ι τ υ Σωματε υ ι εκ δρ με ε α τη ευκαιρ α να επι κεφθ Ο τ υ ε τη Αρ α α Αμφ π λη τα πηλαια τη Αλιοτρα τηζ αι τ υ π ταμ γγ τη και α αρ π λλ αλ λε τ π θε ε εαιρετικ φυ ικ καλ υ Φ ΦΦ Φ Φ Ψ Τ Δ Σ τ υ Σωματε υ ει εδια ει επι κ ει ε π λιτι τικ δρ ματα για την γ ωριμ α τ υ πλ ι υ καλλιτε ικ η τε λ γικ Ο υλικ Ο π υ παρ υσιαζεται αυτα και τη καλ λιεργεια δημι υργικφν εων με τι δι ικη ειζ τ ζ αι Τ υζ υλλ γ υ Φ λω π υ τα πλαι ιι υν αρ η γι ε με τη επ κει η τ Τελλ γλει δρυμα ε ι ν τη υριακ Στ ελλ γλει δρυμα πραγμα τ π ιηθηκε ε γη η τι υλλ γ εργω ζωγραφικη και γλυπτικη τ υ και αιφ α καθι και ε π ικ λα λλα καλλιτε ηματα απ τι πλ ιε υλλ γ τ υ ε ργανφθηκε τη Τεταρτη τ Τ τ υ Δ Ι τ πλα ι τηζπρ π Θεια τ υ Δ Σ για τ εδια μ δρα τηρι τητω π υ να υμβ λλ υ τη φιη τω εω μετα τω μελφ τ υ Σωματε υ αι τη υμμετ η τ ζ στα δρι με α τ υ Τ υ δε π υ πρ ηγηθηκε πρ β λη τ μ Θατρ τ υ τ ιμα τρ Δελφ ια πρ φ ρ τ υ δρ ματ Τα δα απ τι εκδηλι ει διατ θε ται για τη υπ τηριη τ υ ργ υ τ υ Ιδρ ματ τι η ρ μη λ Δ Σ λ

5 Ξ ΞΞΞ ε Ξ ι Ξ Ξ ε Ξ Ξ Ξ λ Ξ λ Ι η λ Ω λ

6 α ε ρ αη κτ υ ΓτΕ Φ Σ υ ε ι μη α ικη ληρ μι Τ Δι ικητικ Συμβ λι τη πρ πα Θεια αι π η η τω υλλ γι τ υ π υ υ η με την βι μη α ικη τε λ γ α και δε πρ βλ πεται α αι π ιηθ απ τ δρυμα τ υ βι μη α ικ κτιρ υ τη Σ νδ π υ ε αι ιδι κτη αζ τ υ καθι και τω εμπειριφν π υ διαθτει απ τη δρυ η αι ατασ ευη τ υ ΔΕ εετ ζει τη δυνα τ τητα δημι υργ α ε ζ ν υ υ ε υ με α τικε μεν την παρ υ α η εκθεμ των απ τη ι μη ανικη ληρ ν μια τη περι η Πρ δ κα για τη υλ π Ιη η τ υ κ π αυτ τη σ εργασ α α τ υ Δημ υ Ε εδι ρ υ στη δι ικητικη δικαι δ α τ υ π υ υπαγεται η περι η β τ υ Π λιτι τικ δρ ματ τη Τραπεζα Πειραιι π υ ει η με την ι μη α ικη Περι η Θε αλ κη φυ ικ περιβαλλ ν τ υ υ υ ε υ και δρα τηρι π ιε ται στ τ μα Θεματικι ν υ ε ω γ τ υ λλη ικ Ο μηματ τη Παγκ μια Επιτρ πη για τη Διατηρηση τηζ ι μη α ικη ληρ ν μια και δ τ υ τρ υ Διαδ η Επι τημφν και υ ε υ Τε λ γ α Πρ την κατε Θυ η δρυ η τ υ υ ε υ ι μη α ικη ληρ μια υ γ νει μ ρι ημερα πρ αταρ τικ εν ργειε τα λ κληρωθ ν ι επαφ για τη πρ Θε η τω πι π ω ετα ρω αι συγ ε ριμε π ιηθε η κ πιμ τητα αι η δυ ατ τητα κατα κευη τ υ ργ υ τ θμα Θα παρ υσια Θε τη Γε ικη Συνλευση τω μελφ για τη τελικη γκρι η Δι ικητικ Συμβ λι απ φ ι ε τη τ π Θτη η τ παλι ε ικ υ ε δο α αμ η τικι πλακι ν πρι τη για τη δρυ η τ υ Θ τ τ ζ και την φιλ ε α τ υ κατ την πρι τη ενδεκαε τ α τη λειτ υργ α τ στιζ εγκατα τα ει τη ΤΣ ΑΛΑΣ ΝΣ τη δ Α ελφ υ και η δευτερη για τα εγκα νια τ υ ι υ ΕκΘε τηρ υ τη ΠΕ Θ παρ υ α η των πλακι γινε τ δε π π υ πραγματ π ιηθηκε την Παρα κευη τ πρ τιμην τω μελι ν αι τω φ λω τ υ Σωματε υ Τ υ δε πν υ πρ ηγηθηκε ε γη η τα α κθετηρια ε π ρκ και ρ α α Ελληνικη Τε λ γ ω πρ φ ρα τ υ δρ ματ ΔΕ Ι Τη επ μενη μ ρα Σ ββατ πραγματ π ιηθη καν τα απ καλυπτηρια τω πλακι ε Φπι μελι τ υ Σωματε υ τα π α α ταλλαα τιζ α αμ η ει τ υζ για τα επιτε γματα τ υ Σωμα τε υ τα π α υνβαλα τη επιτυ η π ρε α τ υ αι τη δημι υρ γ α τ υ ντρ υ Δι δ η πι τημφ και υ ε υ ε λ γ α Γει ργι ατζηαργυρ λ Δ Σ Γ β λ η μ α ει αε πρ β λη τ υ Σωματε υ υλ π ιηθη κε κυρ ω με την απ στ λ ε απ δ κτε λη και Φ λ ι τ υ Σωματε υ εκπαι δευτικζ και π λιτικ αρ π λιτι τικ Φ ρε κ τ υ με την τ ρ α τ υ ε ικ υ ε υ Θε αλ ν κη καθφζ αι τηζ ρι τ υγεννιατικη ρτα Δημ ι τητα δ Θηκε για τ Σωματε με τι εκδηλι ει π υ υ υ δι ργανωθε με δι φ ρ υ φ ρε πω τη μερ δα υ ε α και Εκπα δευση τ υ αθητι κ Συ εδρ υ Πληρ φ ρικη κ Ιδια τερα δημ ιε ματα π υ πρ βαλα τ Σω ματε απ τλε αν τ λ λιδ δημ ευμα τηζ εφημερ δα Δ Α με τ τλ Παρακαταθη η για τ μ λλ ν τ Τε ικ υ ε Θε αλ ν κηζ τιζ και τ π λυ λιδ αρθρ με τ τλ ρ νια ε νικ υ ε Θε αλ ν κηζ στ ση μα τικ περι δικ Θε αλ νικω Π λιζ τε π υ εκδ δεται απ την Π λιτι τικη Εταιρε α πι ειρηματιι ν Ε

7 Δι ικητικ Συμβ υλι τ υ δρυματ Δ Ι δι ργα Στην τελετη ΕχΝιΚ ιη ΥΣΕι Τ Τ χ μ γ λικη δημι υργια τ υ δρ ματ ετα τω τιμηθε τω θηκαν τα μλη ΕΚ ΕΛι λ ν κη για τη υνδιοργανω η διαφορων εκδηλι εων και τη αρωγη τ υ Σωματε στ εργο τ υ δρυμα αναρτη ε κατα την μρα αυτη Αναμνη τικη Πλακα για τη υμβ λη τ υ ε νικ υ ε υ τη δημι υργ α και κατα κευη Των τιρι ακι ν εγκατα τ εω τ υ δρ ματ Κ ι Ε ΛΗ κ τ υ Σωματε υ ΕΓΚ ιν ΣΘ ΚΕ ι Λ Πρ εδρ ΑΠ ι Π Ι ι ιψ Γι η Αντω ιο τ ι τ ι ι ι ιοκ ιτ Ι Σ Φ Π ΥΛ π υλ εηρε τη επι τυ η ελιη τ υ ε ικ υ ε υ Θε α λ ν κη κατα τη τριακ ταετη π ρε α τ υ και ιδια τερα για τη υμβ λη τ στη δημι υργ α τ υ δρ ματ ΔΕ Ι ε Φ απ τη πλευρα τ υ Πρ εδρ τ υ Σωματε υ καθηγητη Δημη τρι Ψ λλ ζ τ ι ε τ Πρωταγω ι τικ ρ λ κατα τ πα ρελθ τ υ Σωματε υ τ ργ τ υ δρ ματ και εεφρα ε τη ελπ δα τι τ μα Θα επερα τ τα εμπ δια για τη εκπρ Φπη η τ υ Σωματε υ τ Δ Σ τ υ δρ ματ Τ Δ Σ τ υ Σωματε υ επε ημα ε τ δρυμα τι η α α φερ με η περ δ ε εργειι για τη ανγερ η τ υ κτιρ υ δε ε αι ακριβη και ζητη ε α α τι ατασταθε με τη ρθη π υ ε αι ιιι μφω α με τ α αθεωρημ ατα τατικ τ τ Σωμα τει Φ λ ι τ υ ε ικ υ ε υ Θε αλ ν κη ει ω κ ρι ρ λ τ την αρωγη τ υ ργ υ τ υ δρ ματ Δ Ι κατι π υ ταθερα επιδιι κεται απ τ Σωματε ββαια τ επιτρπ υ ι δυ αμει τ υ Αυτ δεν γ νεται απ υπ ρ ω η λ γω τ υ ατα τατικ αλλα δι τι Θεωρ με τ δρυμα ω Ξ α κ ρυφα δημι ργημα τ υ Σωματε υ Ετ ι τ Σω ματε υμμετε ε ε εργα τη δι κη η τ υ δρ ματ μ ρι τ τ ζ υν βαλε με μλη τ υ στη δια ε ρι η τ υ υ ρωπα κ Πρ γρ μματ ΑΘ Α και τη ργανω η τη Βιβλι θηκη ε ι τι ρα βρ κεται ε ελιη η διαδικα α για την υμμετ η τ υ στη απ δ τικη λειτ υργ α τ υ Τε π ρκ υ Στ Τε ν παρκ ρει ζεται η β ηθεια τ δυ ατ περι τ ρω ατ μω ε ικειωμ ω με τα Θματα Π υ παρ σιαζ νται ι τε α επεηγ και α κατευθυ υν τ υ επι κ πτε εφ τ επιθυμ Τ Δ Σ τ υ Σωματε υ υζητη ε με τη Δι κη η τ υ δρ ματ ζ ην δυ ατ τητα για α απ τα μλη τ υ Σωματε υ διαθτ υ εμπειρ α τα Θματα αυτα α πρ φρ υν τη β ηθεια τ υζ εθελ τ κφζ Ξ ψ στιζ δρα τηρι τητεζ τ υ δρ ματ ζ Σ τ μα Θα ημα τε ε Θ η να σαζ ανακ ινι ο υμε λεπτ μ ρειεζ για τη υ εργα α αυτη Απ τη πλευρα τ υ τ δρυμα υμβ λλει τη υ δι ργα ω η π λιτι τικι ν εκδηλι εωγ ρ εται αρωγ τι δρα τηρι τητε τ υ Σωματε υ αι πρ φρει κπτω η τα μλη τ υ για τη παρακ λ Θη η τω Θεαματω τ υ αθηγητη Στ Θη Π λυ ρ ι δη λ Δ Σ

8 Τ ε κ εεη ρ μ ζ περασμεν Σεπτμβρι αρ ι α τη λειτ υργ α τ υ τα να ΕκΘετηρια τη ρ α α Ελλη ικη ε λ γ αζ τ Τε παρκ αι τη ε ν λ γ α εταφ ρφ Πρ ηγηθηκε μια περ δ τ η δρα τη ρι π η η τη Δι κη ηζ αι τ υ πρ ωπικ τ υ Δ π υ δηγη ε πω αι στ παρελθ ε θ α κατ ρθωμα α α εκθετηρια πρωτ τυπα λειτ υργικα επι τημ ικα τεκμηριωμ α αι φιλικα στ ζ επισ πτε υγκε τρφ υ καθημερι α τ ενδιαφρ τω π υδα τφ και των ε ηλικω ε διαφερ μνωψ πρ φρ τα τ υζ γ ι ειζ αι εμπειριεζ ΕκΘετηρι τ π παρ υ ιαζει δε γματα τε λ γικφν επιτευγματων τη Αρ α α Ελλαδα απ τελε ελιη τ υ μ τιτλ υ Εκ Θετηρ υ π υ ε ε ργα ωθε απ τ ε ικ υ ε Θε αλ κη τ ετ τ πλα ι τω εκδηλι εω τ υ ργα ι μ Θε αλ κη Π λιτι τικ Πρω τε υ α τη υρφπηζ με πρωτ β υλ α τ υ πρι τ υ Πρ δρ υ τ υ Σωματε υ καθηγητη ικ λα υ ικ μ υ και τ π με διαφ ρε μ ρφεζ τ υ παρ υσια Θηκε τη Πτερα τη Δ Θ τ πρι τ ε ν παρκ τ Θ τ π υγκ τρω ε να πληθ επι κεπτι ν ι π ι ε τυπωσι α Θηκα με τ πρωτ τυπ τρ π με τ π παρ υ ι αζ τα τα εκθματα Στη υ εια τ ε παρκ α α ατασ ευα Θηκε τ κθετηρι τ υ ε ικ υ ε υ τη ΠΕ Θ Σ νδ υ εντυπω ιακ ν ε παρκ στ Δ Ι ατασ ε α Θηκε με επικεφαλη τ ν Λεω δα Γυμ π υλ αι απ τελε α απ τα πληρ τερα και πλ πρωτ τυπα και ελ κυ τικα κθετηρια τ υ ι ρ υ αυτ την υρφπη Στ κθετηρι Παρ σια ζ ται ηματα ι τ ρικ υλλεκτικ και εκπαιδευτικ ενδιαφρ ντ ζ απ τ μ ρι αι τ πρ φατ πα ρελθ ν α αυτ κ νητα αυτα πρ ρ ται κατα κ ρι λ γ απ τη υλλ γη τ υ ε ικ υ ε υ και απ τελ αυτ κ ητα τ υ ΔΔΥ η διατεθ τα απ υλλκτεζ με ρη ιδανει μ ν εκθετηρι τ Δ εδια τηκε και κατα κευα θηκε με επικεφαλη τ ι αλη Γκαβζ μ τιμ καθηγητη Γι η Στ μ Αντιπρ εδρ Δ Σ Ε τ ν βερ στη Παγκ μια ΕκΘε η ιβλ υ στην Φρα κφ ρτη τ τ την ΑΘηνα τ τ ζ και τ παλι ΕκΘετηρι τ υ Θ Επικεφαλη τη κατα κευη τ υ υ Εκθετηρ υ ε ναι ΔιευΘυ τη Λει τ υργ α τ υ ΔΕ Φ τα Τανη Τ στ π επι κπτη ει τη δυ ατ τητα α α αζητησει αι να απ καλ ει με αλληλε πιδρι τα εκθματα τα μυ τικ τη τε λ γ α και να ε ικειωθε με τι νν ιε τη Επι τηβπ ε παρκο εκ νη ε α ιδα τ υ ΔιευΘυντη τ υ ε νικ υ ε υ υ ατρ δη τ τ τ πλα ι των Σ Δημη τρ ων τ αυτ κατα κευα Θηκε να απ τα Περ

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με δ α ετσ οζ απο το Πρ εδρ Παρελθ Παρ ξλ ετ Τ Τε κ υ ε Θε αλ κ υμ λ ρωσε ρ α α δκ Π ρε α πρ φ ρ τα στ κ τ ρεα Ελλαδα α δα τερα στ υ σ μα τκ ε αρ ε γα τ κατα σ τω Θετκω Ε τ μω α τ Τε λ γ α Τ ε κ υοε Θε αλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα