το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ"

Transcript

1 ι Ξ Φ ε εμβρ ι υμπληρι Θηκαν ρ ια απ τη δρυ η τ υ Σωματε υ Τε ικ υ ε Θε αλ ν κη τ π τη υ εια μφο μ οθηκε ω Φ λ ι τ υ Τε ικ υ ε υ Θεο αλ κη Τ γεγ α δε χ ηκε με α ε ρτα τικ διημερ τι και Ν εμβρ υ κατ τ Φ οργα Φθηκε εκδλωση π υ περιλαμβα ε ε αγη η τα να Εκθετηρια α ι η Δε π ο στιζ εγκαταστα ει τ υ τρ υ Διαδ η πι τημι και λ Φ ε ου ε λογ α προ τιμ τω ελι αι τω Φλω τ υ Τε ικ Ο Τη επ μ η γι ε τελετη ε τ ι η αμ η τικφ Πλακι τ παλι ο ε κθετηρι τη Π Θ τη Σ νδ Π λλ ΘυμηΘηκαμε με υγκ η η αυτζ τιζ δο μρε απ την επιτυ η π ρε α τ υ Τε ικ υ ε υ τιζ δβ ει και τα επιτεογματα τ με επι τγα μα ην δρυ η τ υ δρ ματ κ τρου ιι δ οη Επιοτημι και υ ε υ ε λ γ αζ αι τη δημι υργ α ω αιριακφ εγκατα τα εων τ υ Τ Δ Σ τ υ δροματ τ μη ε τ ργ α ο με τη ε το η στη ε δ τ υ κτιρ υ μια ετικη αναμ η τικη πλακα Υ στε α απ ρ ια τ Σωματε υ ε ζει α παραμ ει ε εργ Στ ε α το τη Ε Η Ε ΩΣΗΣ επιδιφκεται α πληρ φ ρηθ τα μλη γ α τη ουμβ λ τ υ στ ργ τ υ δρ ματ καθφζ αι για τι εκδηλφ ει και τ δρα τηρι τητε τ υ π υ πρ ωθ ν τη ε ικε ωση των θων με τη π στ μη αι τη τε ολ γ α Η πληρ φ ρηση ω μελφ θα ενι υθε μ α ατ ιστ οελ δατο Σωματε υ η α απτυη τηζ π αζ ε αι οε ελιη υμε τι τ δρυμα ει πρ ωρηοει αυτ τ ρ ικ δια τημα τη δημι υργ α νω εκθετηρ ων αι στ ε συγχρ ισμ τ υ ε πλι μ τ υ αι π ιφ τα τα εγκεκριμ α κατ τ παρελθ κ δολια ο ει πρ βε οτη εεορε η ω ημα τικι π ρων ει εμπλ υτ ει τι δρα τηρι τητε Και την δημ ι τητα τ υ Φ ρα και ει επιτ ει τη κδ η Ν μ υ με τ π τ δρυμα δ αται α ρηματ δ τηθε απ τ ρατικ Πρ π λ γι μ λα αυτα δημι υργ επιπλ πρ υπ Θ ει για τη επ λυοη τω ι μικι πρ βλημ τω αι τη μα ρ πρ Θε μη α πτυη τ υ δρ ματ Επιβεβαιι εται η με ρι ημερα π λιτικη τ υ Διοικητικ Συμβ υλ τ υ Σωματε υ για τη ταδιακη αναπτυη συ εργειι με τ δρυμα Τ ο Ι ρμμ υπ τηριε τη επιτυ η ργα ω η τω διαφ ρω εκδηλι εω το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ αρ μνει ακ μα α εκπληρωτη η ικα π ηση τ υ δ και υ αιτηματ μα Φ θ εομ θετημ η ωρ περι ρι μ εκπρ ι πη η τ υ Σωματε υ τ Δι ι ητικ Συμβ ι λι τ υ δρ ματ γεγ για τ π υνε ζ υμε ι πρ παθειεζ μαζ αο ε ο οψ υ α αρ με ε Γι ρτ υτυ ι μν και Δη μι υ ργι κ αθηγητη Δημητρι Ψ λλ Πρ εδρ Δ Σ

2 Χ β ω ζ ε ικ υ ε Θε αλ κη πρ ι Θη ε ε μεγαλ βαθμ τ υ τ υ τ υ Απ την αρ η τη δρα τηρι π η τ υ μθ ρι ημερα ε ε μια πλ ια ι τ ρ α δημι ργη ε κθετηρια ργα ω ε πληθ ε αγη εω και εκδηλφ εω τιζ π ε πα ρακ λ Θη α πα ω απ ατ μα δημι ρ γη ε υπ δ μ και πρ υπ Θ ει ρηματ δ τη η δημι Οργη ε τ δρυμα ΔΕ Ι εδ α ε αι ατα κε α ε κατα α μεγαλ π τ τι εγκατα τα ει τ υ Ιδρ ματ τ π και δι κη ε επ πε ταετ α δρυμα υλ π ιε π λ μ ρφε δρα τηρι τητε πω ητα τ ραμα τω ιδρυτικι ν μελι τ υ Σωμα τε υ ρ λ τ υ Σωματε υ παραμ ει ημαντικ με κ ρι τ τη αρωγη τ ργ τ υ δρ ματ Στ πλα ι τ υ α αθεωρημ υ ατα τατικ και τω ευρ τερω τ ω τ υ πρ βλπεται η δι ργα νω η π λλφ αλλω π λιτι τικφ και εκπαιδευτικφ δρα τηρι τητω λημα τ υ ε αι Να αλλαει τ υζ ημερι περι ρι μ ζ αι να δια φαλ ει τη σ μμετ η τ υ τ Δι ικητικ Συμ β λι τ υ δρ ματ ωρ περι ριστι ρ υ α απ κτη ει μια τε τερη επικ ι ω α με τα μλη αι α δια φαλ ει τη μεγαλ τερη σ μμετ η τ υ τ τι δρα τηρι τητ τ υ και κυρ ω τη λειτ υργ α τ υ Να ργα ι ει σε υ εργα α με τ δρυμα αι με αλλ υ επιστη μ ι Φ ρε ειρα εκδηλι εων πω μιλ ε ημερ δε αθητικ διαγω ι μ και υ δρια ετικα με τη επι τημη τη τε λ γ α και τ τε ικ π λιτι μ Να ργα Φ ει εκδηλφσειζ για τη υγκντρω η π ρω πρ ζ υπ τηριη τ υ ργ υ τ υ Σωματε υ και τ υ δρ ματ α ργα Φ ει μαθητικ διαγωνι μ και εκθθ ει μαθητικφ κατα κευι ν Για τη υλ π η η λων τω πι πανω απαιτε ται η πρ λκυση τ υ ενδιαφρ τ ζ αι η ε εργ π ηση περισσ τερω μελφ εδια μ τω π λ λαπλι ν δρα εω αι επα απρ δι ρι μ ε υ ραματ Γι νη Παπαευ ταθ υ Γε ικ Γραμματα Δ Σ τη η Γε ικη Συ λευση τω ελφ π πραγματ π ιηθηκε τη υριακη μφωνα με τα πρ βλε π μενα τ ατα τατικ τ υ Σωματε υ Πρ εδρ καθη γητηζ Δ Ψ Μ ενημερω ε τα μλη ετικ με τα πεπραγ μ α τ υ Δ Σ κατα τ πρ ηγ με τ ζ Πρ εδρ τ νι ε μετα των αλλω τη α αγκη α α ω η τω ραματων και τ υ ενδιαφερ τ ζ τω μελι ν και κατληε τα ακ λ υθα Πι τεο υμε τι πρπει α δημι υργηθε α ν ραμα μια και ργια δυναμικη μια μεγαλ τερη παρ υ α τα Π λιτι τικα θματα τη Π λη και υμβ λη τ ργ τ υ δρ ματ ζ τ απαιτε πρα απ τι πρ παθειε π υ πρπει α καταβαλειτ Δ Σ τη ε εργ π η η περι τερω μελφ και ιδια τερα των νω αι τη σ στηματικη αι π η η α θρφπωγ ιδεφ κατα τα εων και υγκυριφ Πρ αυτη τη κατει θυ η ει να π ρευτε τ Δ Σ κατα τ δε τερ τ τη θητε α τ υ για τη περαιτρω ελιη τ ιστ ρι μα Σω ματε υ ατα τη διαρκεια τη Γενικη Συνλευ η παρ υ ια Θηκε φωτ γραφι η κθε η με τιγμι τυπα απ την τ ρ α τ υ ε ικ υ ε υ θ ο λ Ψ δ ι ικητικ Συμβ λι Σωματε υ Φ Τ Θ Δημητρι Ψ λλ ζ αθηγητη Παιδαγωγικ μηματ Π Θ Πρ εδρ ωα η Στ μ μ τιμ αθηγητη Α Π Θ Α τιπρ εδρ ωα η Παπαευ ταθ υ Φυ ικ ζ Γε ικ ζ Γραμματα ΓεΦργι ατζηαργυρ Σ μβ υλ ργα ω η Ταμ α Θε δωρ αρτ ιφτη Σ λικ Σ μβ υλ Πληρ φ ρικη ι ε λ Ευ ταθι ζ Π λυ ρ ι δη αθηγητη Τμηματ Φυ ικη Π Θ λ Α τι νι Τρ μηζ Δρ Γεωπ λ

3 Τιμητικη ι τ υζ Ξρ Τε γ ε Γ ι δε ε μ ζ μ ζ Η γ α τη π λη μα α αι λ γ ζ ζ π λιτια ικ φ ρ αζ π υ πρ φερε τ Ο λ τω δραοτηρι τητων ε υ ε υ εκθετηρια με θεματικ εκθματα εναγη ει εκπαιδευτικα πρ γραμματα διαλειζ περι δικ εκθ ειζ και ου δι ργα ι ει με αλλ υ π λιτι τικ φ ρε Δικαι λ γημθ η υνεπι ητα η απ ρ α π υ υπαρ ει και μ ρι οημερα για τ πι ε αι δυ ατ α ει αυτα τα επιτε γματα μια μικρη μ δα εθελ τι με περγαμη ωζ ε διαφ ρ υ αλλ υ επιστημ ι Ο και επαγγελμα τικ ζ κλ δ υ αλλ ωρ καμια εμπειρ α αι Φρ τη υοει λ γ α Χωρ κρατικη εν ο υ η ωρ εα φαλι μ η οτγη και ωρ μμι θ πρ ωπικ Η απ ντη η ε ναι τι η μαδα αυτη τω εθελ ντφ π υ εκ η ε ι με τρ α μλη και τ ε ε περι τερα απ τρι τα απ δε τηκε δεαμε η π λ τιμω θεωρητικι και πρακτικι γ Φ εω και πε ρα τ υ Φρ υ τη ργανω ηζ τηζ ικ μικη δια ε ρι η τη τε λ γ α τη εκπα δευσηζ τ υ μα ατζμε τ και τη δη μι υργι ηζ φα τασιαζ ν με μικρη υπερβ λη ν μ υμε τη ρ ικ τιγμη τη ιορυσηζ τ υ ε ικ υ ε υ ω υπαρ ει μια μεγαλη διαφ ρα μετα τ υ δικ μα Β και εκε υ τ υ Σ μπα τ ζ Για τ τελευτα ι επιοτημ ε δε γ ωρ ζ υ ακ μη τι υπηρ ε πρι απ τη τιγμη εκε η τι πρ καλε ε τη εκρηη και γιατ υπηρε αυτη και ι καπ ια αλλη ε λιη Στη δικη μα περ πτω η τ εκαθαρ ραμα ε θ υοι αομ τ μαδικ π ε μα εργα α και ι κατευθυ τηριε γραμμ για την πραγματ π η η τω τ ω ητα βαοικα Χαρα τηριστικα τω εθελ τι π υ αρ ι α να δ υλε υν π λο πρι απ τ τ υ τι π υ υνεβαλε υ ια τικα τη απ τελε ματικ τητατω πρ παθειφ ε αι τ γεγ ζ τι κατα τι πρ ηγ με εζ δεκαετ εζ π Μ απ τα μλη τη μ δα ε διαφ ρ υ ου δυα μ και για διαφ ρετικα ρ ικα διαοτηματα ε α υνεργα Θε οε Φρ υ πω ΑΝΘ ρα ιτε ικ αδι φω ικ μιλ Δ Η ργα ωση Και λειτ υργ α πειραματικ Σταθμ Τη λε ρα εωζ ΕΦ Ι τρ ΕφαρμογΦ Εκπαιδευτικη Τε λ γ α Τ πρφτ δρυμα τ υ ε δ υζ τ υ την λλα δα π υ ιδρυθηκε απ τη Τε ικη Σ λη Θε αλ κη ΛΕ ΔΗΣ με ρηγ α τ υ ι μη α ικ υγκρ τηματ Ε ρ ζει α α αφερθε τι η πρφτη δωρεα εκ θεματω για τ ε ικ υοε π υ ει ιμαζ υμυ γι ε τ τ ι ρ τ υ ΕΦΕΤ τ απ τα κατα τηματα των δελφφ ι νι Α μερικα ικη Γεωργικη Σ ολη Πρ εδρ τη Σ λ διεθε ε μετα λ λωγ πρ ωρι απ θηκευτικ Φρ για τη υγκντρωση των εκθεματω Ε ι μη α ικ Συγκρ τημα Θε αλ κη Ε ΔΕ λλη ικη Εταιρ α Δι κη η Επι ειρη εωυ Συμ μετ η τη δι κη η αι τιζ δρα τηρι τητεζ τ υ Τμημα τ ζ ακεδ ν αζ ατα τη περ δ η μ δα Εργαο α για τη ργα ωση τ ε νικ υ ε υ Θε αλ κη Ι ε ε εελ Θε οε μια δυ αμικη δημι υργικη αι απ τε λε ματικη παρα π υ ετ μαζε τ ατα τατικ του υπ δρυ η Σωματε υ με τ τη υπ β λη τ υ στ Πρωτ δικε Θε αλ κη οτα μ α τ υ υγκ τρω η εκθεματων πρ ωρ οε ι α π ιητι α υπηρ ε τακτικη αλληλ γραφ α και επι κψειζ σε ημα τικα τε ικα μ υ ε α τ υ εωτερικ Ο Ν η Τε λ γικ Μ υοε τ υ Πολυτε ε υ τ υ τη λλα δ α Ε τη τ τη λλα δ α Τ κρ ιμ πρδβλημα τη τγη ωρ την π α κα μια απ λεζ τιζ ιδε και τα δια δε θα μπ ρ α να πραγματ π ιηθ ψ λ θηκε τα τ ιδρυτικ μ λ επιχειρηματ α Παρι υκαλαζ π ζ αργ τερα διετλε ε Πρ εδρ τ υ Θ και πρφτ Πρ εδρ τ υ ΔΕ Τ διθε ε τ κτ ρι τω γραφε ω τη υκαλα ρψ επαρκη και καταλληλ Φρ Στ κτ ρι αυτδ τ Τε ικ υ ε Θε αλ κη λει τ ργη ε με μεγαλη επιτυ α τεκα λ κληρα ρ ια Σημερα π υ υμπληρι ν υμε τρια τα ρ ια απ τ δικ μα ι κι ει μα πα ε ε εκε α απ τα ιδρυτικα μλη τ υ υ ε υ π υ δε ε αι πια μαζ μα για α γι ρτα υμε λ ι μαζι μ ικα π η η Και υπερη φα εια τα επιτε γματα τη κ ι η μα πρ οπ θεια ατρ δη π τιμ Πρ εδρ Δ Σ

4 ρ τ η ζ Χ ψ ΓΞληρ φ Χ τιρ ιακ εγκατα τ ει Δ εεη Συ δι ργανφθηκε απ τη Περιφερειακη Διε Θυ η Εκπα δευ η τ υ Σ λικ Συμβ Ολ υ Πληρ φ ρικη Ν Θε αλ κη τ δρυμα τρ Δι δ η Επι τημφ και υ ε ε λ γ α και τ Σωματε Φ λ ι τ υ Τε ικ Ο υ ε υ Θε αλ ηζ τ π ε ε αι την ργα ωτικη πρωτ β υλ α Εκπ ηθηκα εργα ε απ μαθητ λε ω τ υ μ Θε αλ κηζ με την επ πτε α καθηγη τι Πληρ φ ρικη και αλλων ειδικ τητω Τ Συ δρι παρακ λ θη α π ω απ μαθητ Δημι υργη Θηκε α ημα τικ εκπαιδευτικ υλικ τ π κυ κλ φ ρη ε ε ψηφιακ δ κ υ με πρ φα η απ τελε ματα εκπαιδευτικη πρ τιθμενη α α ρηγ μαρ α Θε αλ κη Δ μ ι Πυλα α και α ιλικφ αι ι επι ειρη ει ΠΛ Α Θε α λ κηφ Δημητρ υ μπ υρα κα Τ Αφων μπατ ιαρη ργ ω η τ υ αθητικ Συ δρι υ Πληρ φ ρικη απ τελε π λ τιμη εμπειρ α Η ι για τιζ μελλ τι κ ργα Φ ει εκδηλφ Σ ο Ιτ δ ε σεω ι π ε πρ αγ υν τη ε ικε ωση τω μα Θητι αι των εκπαιδευ τικι με τη επι τημη και τη τε λ γ α ργ φ Θε δωρ αρτ ιφτη Σ λικ Σ μβ υλ Πληρ φ ρικη λ Δ Σ ωση Ημερ δα α ε ε Τ δρυμα ε τρ Δι δ η Επι τημφ και υ ε Τε λ γ αφ και τ Σωματε Φ λ ι τ υ ε ικ υ ε υ Θε αλ κηφ συ δι ργ ω αν Ημερ δα με τ τλ υ ε α και κπα δευση τη Τρ τη α υ μιλητριεζ στη μερ δα ητα α η κα να τα α Τ ρτα ΔιευΘ ντρια τ υ υ ε υ υζα τιν Π λιτι μ και Θεμα υ ε α και Εκπα δευ η Δρ μ ι πα ρφληλ ι και δια ταυρ με υ η κα πα α Λ βη Γε ικη Διευθ τρια Π λπι τικ ιδροματ μ λ υ τρα πεζα και θμα Δ κτυ τω Θεματικι υ ε ω τ υ Π λιτι τικ τ υ Π λιτι τικ ιδρ ματ μ λ υ Πει ραιι τ πικ κ ι ω ε και εκπαιδευτικ διαδικαο ε αι η α λε δρα Γ υλακη υτυρα Γε ικη Γραμμα τα Δ Σ ελλ γλει υ δρι ματ με θμα υ ε α και Εκπα δευ η εφαρμ γη τ ελλ γλει Η εκδηλω η δι ργανφθηκε τ πλα ι τ υ ε ρτασμ τη Ημρα τω υ ε ων αθηγητη Δημητρι Ψ λλ Πρ εδρ Δ Σ κδρ μη ΞΨ Χ φφε ελφ Πραγματ π ιηθηκε τη υριακη και υμμετε α μλη και φλ ι τ υ Σωματε υ ι εκ δρ με ε α τη ευκαιρ α να επι κεφθ Ο τ υ ε τη Αρ α α Αμφ π λη τα πηλαια τη Αλιοτρα τηζ αι τ υ π ταμ γγ τη και α αρ π λλ αλ λε τ π θε ε εαιρετικ φυ ικ καλ υ Φ ΦΦ Φ Φ Ψ Τ Δ Σ τ υ Σωματε υ ει εδια ει επι κ ει ε π λιτι τικ δρ ματα για την γ ωριμ α τ υ πλ ι υ καλλιτε ικ η τε λ γικ Ο υλικ Ο π υ παρ υσιαζεται αυτα και τη καλ λιεργεια δημι υργικφν εων με τι δι ικη ειζ τ ζ αι Τ υζ υλλ γ υ Φ λω π υ τα πλαι ιι υν αρ η γι ε με τη επ κει η τ Τελλ γλει δρυμα ε ι ν τη υριακ Στ ελλ γλει δρυμα πραγμα τ π ιηθηκε ε γη η τι υλλ γ εργω ζωγραφικη και γλυπτικη τ υ και αιφ α καθι και ε π ικ λα λλα καλλιτε ηματα απ τι πλ ιε υλλ γ τ υ ε ργανφθηκε τη Τεταρτη τ Τ τ υ Δ Ι τ πλα ι τηζπρ π Θεια τ υ Δ Σ για τ εδια μ δρα τηρι τητω π υ να υμβ λλ υ τη φιη τω εω μετα τω μελφ τ υ Σωματε υ αι τη υμμετ η τ ζ στα δρι με α τ υ Τ υ δε π υ πρ ηγηθηκε πρ β λη τ μ Θατρ τ υ τ ιμα τρ Δελφ ια πρ φ ρ τ υ δρ ματ Τα δα απ τι εκδηλι ει διατ θε ται για τη υπ τηριη τ υ ργ υ τ υ Ιδρ ματ τι η ρ μη λ Δ Σ λ

5 Ξ ΞΞΞ ε Ξ ι Ξ Ξ ε Ξ Ξ Ξ λ Ξ λ Ι η λ Ω λ

6 α ε ρ αη κτ υ ΓτΕ Φ Σ υ ε ι μη α ικη ληρ μι Τ Δι ικητικ Συμβ λι τη πρ πα Θεια αι π η η τω υλλ γι τ υ π υ υ η με την βι μη α ικη τε λ γ α και δε πρ βλ πεται α αι π ιηθ απ τ δρυμα τ υ βι μη α ικ κτιρ υ τη Σ νδ π υ ε αι ιδι κτη αζ τ υ καθι και τω εμπειριφν π υ διαθτει απ τη δρυ η αι ατασ ευη τ υ ΔΕ εετ ζει τη δυνα τ τητα δημι υργ α ε ζ ν υ υ ε υ με α τικε μεν την παρ υ α η εκθεμ των απ τη ι μη ανικη ληρ ν μια τη περι η Πρ δ κα για τη υλ π Ιη η τ υ κ π αυτ τη σ εργασ α α τ υ Δημ υ Ε εδι ρ υ στη δι ικητικη δικαι δ α τ υ π υ υπαγεται η περι η β τ υ Π λιτι τικ δρ ματ τη Τραπεζα Πειραιι π υ ει η με την ι μη α ικη Περι η Θε αλ κη φυ ικ περιβαλλ ν τ υ υ υ ε υ και δρα τηρι π ιε ται στ τ μα Θεματικι ν υ ε ω γ τ υ λλη ικ Ο μηματ τη Παγκ μια Επιτρ πη για τη Διατηρηση τηζ ι μη α ικη ληρ ν μια και δ τ υ τρ υ Διαδ η Επι τημφν και υ ε υ Τε λ γ α Πρ την κατε Θυ η δρυ η τ υ υ ε υ ι μη α ικη ληρ μια υ γ νει μ ρι ημερα πρ αταρ τικ εν ργειε τα λ κληρωθ ν ι επαφ για τη πρ Θε η τω πι π ω ετα ρω αι συγ ε ριμε π ιηθε η κ πιμ τητα αι η δυ ατ τητα κατα κευη τ υ ργ υ τ θμα Θα παρ υσια Θε τη Γε ικη Συνλευση τω μελφ για τη τελικη γκρι η Δι ικητικ Συμβ λι απ φ ι ε τη τ π Θτη η τ παλι ε ικ υ ε δο α αμ η τικι πλακι ν πρι τη για τη δρυ η τ υ Θ τ τ ζ και την φιλ ε α τ υ κατ την πρι τη ενδεκαε τ α τη λειτ υργ α τ στιζ εγκατα τα ει τη ΤΣ ΑΛΑΣ ΝΣ τη δ Α ελφ υ και η δευτερη για τα εγκα νια τ υ ι υ ΕκΘε τηρ υ τη ΠΕ Θ παρ υ α η των πλακι γινε τ δε π π υ πραγματ π ιηθηκε την Παρα κευη τ πρ τιμην τω μελι ν αι τω φ λω τ υ Σωματε υ Τ υ δε πν υ πρ ηγηθηκε ε γη η τα α κθετηρια ε π ρκ και ρ α α Ελληνικη Τε λ γ ω πρ φ ρα τ υ δρ ματ ΔΕ Ι Τη επ μενη μ ρα Σ ββατ πραγματ π ιηθη καν τα απ καλυπτηρια τω πλακι ε Φπι μελι τ υ Σωματε υ τα π α α ταλλαα τιζ α αμ η ει τ υζ για τα επιτε γματα τ υ Σωμα τε υ τα π α υνβαλα τη επιτυ η π ρε α τ υ αι τη δημι υρ γ α τ υ ντρ υ Δι δ η πι τημφ και υ ε υ ε λ γ α Γει ργι ατζηαργυρ λ Δ Σ Γ β λ η μ α ει αε πρ β λη τ υ Σωματε υ υλ π ιηθη κε κυρ ω με την απ στ λ ε απ δ κτε λη και Φ λ ι τ υ Σωματε υ εκπαι δευτικζ και π λιτικ αρ π λιτι τικ Φ ρε κ τ υ με την τ ρ α τ υ ε ικ υ ε υ Θε αλ ν κη καθφζ αι τηζ ρι τ υγεννιατικη ρτα Δημ ι τητα δ Θηκε για τ Σωματε με τι εκδηλι ει π υ υ υ δι ργανωθε με δι φ ρ υ φ ρε πω τη μερ δα υ ε α και Εκπα δευση τ υ αθητι κ Συ εδρ υ Πληρ φ ρικη κ Ιδια τερα δημ ιε ματα π υ πρ βαλα τ Σω ματε απ τλε αν τ λ λιδ δημ ευμα τηζ εφημερ δα Δ Α με τ τλ Παρακαταθη η για τ μ λλ ν τ Τε ικ υ ε Θε αλ ν κηζ τιζ και τ π λυ λιδ αρθρ με τ τλ ρ νια ε νικ υ ε Θε αλ ν κηζ στ ση μα τικ περι δικ Θε αλ νικω Π λιζ τε π υ εκδ δεται απ την Π λιτι τικη Εταιρε α πι ειρηματιι ν Ε

7 Δι ικητικ Συμβ υλι τ υ δρυματ Δ Ι δι ργα Στην τελετη ΕχΝιΚ ιη ΥΣΕι Τ Τ χ μ γ λικη δημι υργια τ υ δρ ματ ετα τω τιμηθε τω θηκαν τα μλη ΕΚ ΕΛι λ ν κη για τη υνδιοργανω η διαφορων εκδηλι εων και τη αρωγη τ υ Σωματε στ εργο τ υ δρυμα αναρτη ε κατα την μρα αυτη Αναμνη τικη Πλακα για τη υμβ λη τ υ ε νικ υ ε υ τη δημι υργ α και κατα κευη Των τιρι ακι ν εγκατα τ εω τ υ δρ ματ Κ ι Ε ΛΗ κ τ υ Σωματε υ ΕΓΚ ιν ΣΘ ΚΕ ι Λ Πρ εδρ ΑΠ ι Π Ι ι ιψ Γι η Αντω ιο τ ι τ ι ι ι ιοκ ιτ Ι Σ Φ Π ΥΛ π υλ εηρε τη επι τυ η ελιη τ υ ε ικ υ ε υ Θε α λ ν κη κατα τη τριακ ταετη π ρε α τ υ και ιδια τερα για τη υμβ λη τ στη δημι υργ α τ υ δρ ματ ΔΕ Ι ε Φ απ τη πλευρα τ υ Πρ εδρ τ υ Σωματε υ καθηγητη Δημη τρι Ψ λλ ζ τ ι ε τ Πρωταγω ι τικ ρ λ κατα τ πα ρελθ τ υ Σωματε υ τ ργ τ υ δρ ματ και εεφρα ε τη ελπ δα τι τ μα Θα επερα τ τα εμπ δια για τη εκπρ Φπη η τ υ Σωματε υ τ Δ Σ τ υ δρ ματ Τ Δ Σ τ υ Σωματε υ επε ημα ε τ δρυμα τι η α α φερ με η περ δ ε εργειι για τη ανγερ η τ υ κτιρ υ δε ε αι ακριβη και ζητη ε α α τι ατασταθε με τη ρθη π υ ε αι ιιι μφω α με τ α αθεωρημ ατα τατικ τ τ Σωμα τει Φ λ ι τ υ ε ικ υ ε υ Θε αλ ν κη ει ω κ ρι ρ λ τ την αρωγη τ υ ργ υ τ υ δρ ματ Δ Ι κατι π υ ταθερα επιδιι κεται απ τ Σωματε ββαια τ επιτρπ υ ι δυ αμει τ υ Αυτ δεν γ νεται απ υπ ρ ω η λ γω τ υ ατα τατικ αλλα δι τι Θεωρ με τ δρυμα ω Ξ α κ ρυφα δημι ργημα τ υ Σωματε υ Ετ ι τ Σω ματε υμμετε ε ε εργα τη δι κη η τ υ δρ ματ μ ρι τ τ ζ υν βαλε με μλη τ υ στη δια ε ρι η τ υ υ ρωπα κ Πρ γρ μματ ΑΘ Α και τη ργανω η τη Βιβλι θηκη ε ι τι ρα βρ κεται ε ελιη η διαδικα α για την υμμετ η τ υ στη απ δ τικη λειτ υργ α τ υ Τε π ρκ υ Στ Τε ν παρκ ρει ζεται η β ηθεια τ δυ ατ περι τ ρω ατ μω ε ικειωμ ω με τα Θματα Π υ παρ σιαζ νται ι τε α επεηγ και α κατευθυ υν τ υ επι κ πτε εφ τ επιθυμ Τ Δ Σ τ υ Σωματε υ υζητη ε με τη Δι κη η τ υ δρ ματ ζ ην δυ ατ τητα για α απ τα μλη τ υ Σωματε υ διαθτ υ εμπειρ α τα Θματα αυτα α πρ φρ υν τη β ηθεια τ υζ εθελ τ κφζ Ξ ψ στιζ δρα τηρι τητεζ τ υ δρ ματ ζ Σ τ μα Θα ημα τε ε Θ η να σαζ ανακ ινι ο υμε λεπτ μ ρειεζ για τη υ εργα α αυτη Απ τη πλευρα τ υ τ δρυμα υμβ λλει τη υ δι ργα ω η π λιτι τικι ν εκδηλι εωγ ρ εται αρωγ τι δρα τηρι τητε τ υ Σωματε υ αι πρ φρει κπτω η τα μλη τ υ για τη παρακ λ Θη η τω Θεαματω τ υ αθηγητη Στ Θη Π λυ ρ ι δη λ Δ Σ

8 Τ ε κ εεη ρ μ ζ περασμεν Σεπτμβρι αρ ι α τη λειτ υργ α τ υ τα να ΕκΘετηρια τη ρ α α Ελλη ικη ε λ γ αζ τ Τε παρκ αι τη ε ν λ γ α εταφ ρφ Πρ ηγηθηκε μια περ δ τ η δρα τη ρι π η η τη Δι κη ηζ αι τ υ πρ ωπικ τ υ Δ π υ δηγη ε πω αι στ παρελθ ε θ α κατ ρθωμα α α εκθετηρια πρωτ τυπα λειτ υργικα επι τημ ικα τεκμηριωμ α αι φιλικα στ ζ επισ πτε υγκε τρφ υ καθημερι α τ ενδιαφρ τω π υδα τφ και των ε ηλικω ε διαφερ μνωψ πρ φρ τα τ υζ γ ι ειζ αι εμπειριεζ ΕκΘετηρι τ π παρ υ ιαζει δε γματα τε λ γικφν επιτευγματων τη Αρ α α Ελλαδα απ τελε ελιη τ υ μ τιτλ υ Εκ Θετηρ υ π υ ε ε ργα ωθε απ τ ε ικ υ ε Θε αλ κη τ ετ τ πλα ι τω εκδηλι εω τ υ ργα ι μ Θε αλ κη Π λιτι τικ Πρω τε υ α τη υρφπηζ με πρωτ β υλ α τ υ πρι τ υ Πρ δρ υ τ υ Σωματε υ καθηγητη ικ λα υ ικ μ υ και τ π με διαφ ρε μ ρφεζ τ υ παρ υσια Θηκε τη Πτερα τη Δ Θ τ πρι τ ε ν παρκ τ Θ τ π υγκ τρω ε να πληθ επι κεπτι ν ι π ι ε τυπωσι α Θηκα με τ πρωτ τυπ τρ π με τ π παρ υ ι αζ τα τα εκθματα Στη υ εια τ ε παρκ α α ατασ ευα Θηκε τ κθετηρι τ υ ε ικ υ ε υ τη ΠΕ Θ Σ νδ υ εντυπω ιακ ν ε παρκ στ Δ Ι ατασ ε α Θηκε με επικεφαλη τ ν Λεω δα Γυμ π υλ αι απ τελε α απ τα πληρ τερα και πλ πρωτ τυπα και ελ κυ τικα κθετηρια τ υ ι ρ υ αυτ την υρφπη Στ κθετηρι Παρ σια ζ ται ηματα ι τ ρικ υλλεκτικ και εκπαιδευτικ ενδιαφρ ντ ζ απ τ μ ρι αι τ πρ φατ πα ρελθ ν α αυτ κ νητα αυτα πρ ρ ται κατα κ ρι λ γ απ τη υλλ γη τ υ ε ικ υ ε υ και απ τελ αυτ κ ητα τ υ ΔΔΥ η διατεθ τα απ υλλκτεζ με ρη ιδανει μ ν εκθετηρι τ Δ εδια τηκε και κατα κευα θηκε με επικεφαλη τ ι αλη Γκαβζ μ τιμ καθηγητη Γι η Στ μ Αντιπρ εδρ Δ Σ Ε τ ν βερ στη Παγκ μια ΕκΘε η ιβλ υ στην Φρα κφ ρτη τ τ την ΑΘηνα τ τ ζ και τ παλι ΕκΘετηρι τ υ Θ Επικεφαλη τη κατα κευη τ υ υ Εκθετηρ υ ε ναι ΔιευΘυ τη Λει τ υργ α τ υ ΔΕ Φ τα Τανη Τ στ π επι κπτη ει τη δυ ατ τητα α α αζητησει αι να απ καλ ει με αλληλε πιδρι τα εκθματα τα μυ τικ τη τε λ γ α και να ε ικειωθε με τι νν ιε τη Επι τηβπ ε παρκο εκ νη ε α ιδα τ υ ΔιευΘυντη τ υ ε νικ υ ε υ υ ατρ δη τ τ τ πλα ι των Σ Δημη τρ ων τ αυτ κατα κευα Θηκε να απ τα Περ

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ 300 250» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα