Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω"

Transcript

1 τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω Δωρε Τ Γ τ ι Ι λ Θ Σ Σ Σ Ψ

2 ι Ψ β ξ Γ Ι Σ Θ Σ ΙΣ ΓΙ Φ ΓΗ Σ Δ Σ Η Ι Η Σ ταν να μικρ καρ βι Η ακ λ υθη δρα τηρι τητα απ τελε τη υν εια μιαζ οειρ δρα τηριοτητων του προγρ μματ Συν φρο τ ζω π υ ω γενικ τ ο υν τη εν υση τηζ ψυ ικη ανθεκτικ τηταξ των μαθητων και των τ ξεων προωθι ντα τι ιε τηρ ζω φρ ντ ζω ανηκω φ ει εφαρμ στε την τ ξη η δραοτηρι τητα αι τορ ε Εν ι ξει ουμπληρι ν νταζ ατ μικ φυλλ δια εργα α με την παρακ τω δρα τηρι τητα πρ χωρ με ε ομαδικ φυλλ δια περνι ντα απ τ γ τ Εμε δηλ απ τ ν μαθητη την τ ξη ενι νταζ την ια τη ομ δα Η δρα τηρι τητα αυτη ε ναι μια πρ τα η η οπο α μπ ρε να τρ π π ιηθε αν λ γα με τιζ αν γκε των μαθητι ν και τη τ ξη αρκε να εμμε ν υμε στην επ τευξη των αναφερ μενων τ ων Στι οι ι αθητ α καταλ β υν π ημαντικ ε ναι να εντ π ζ υμε και να αναγνωρ ζουμε τι μικρ η μεγ λε επιτυ ε τη τ ξη μα α πρ παθη υν να πρ δι ρ υν τι δυ κ λ εζ π υ αντιμετωπ ζ υν ω τ ξη αλλ και να αναγνωρ ζ υν τ υ παρ γ ντεζ π υ υντελ ν τη δια ε ριση των δυ κ λιω α καταν η υν τι ε αι μια μαδα π υ μπ ρε να β ζει τ υ μικρ και απλο και να τουζ πραγματ ποιε α υ ειδητοποιη υν τι ανηκουν σε μια μ δα π υ η γν μη η δρ οη και η υμμετο η λων ε ναι ημαντικη ι κπαιδευτικο α υνειδητοπ ιη ουν τι ι επιτυ ε τ υζ στη τ ξη μικρ η μεγ λε και ε ναι π λλ και σημαντικ και δεν πρ πει να περν ν απαρατηρητε Γ Δ Ε Σ Δημ τικοδ ξηγοδμε Πριν απ την εφαρμ γη τη δρα τηρι τηταζ στην τ ξη ενημερι νουμε του μαθητ ετικ με τ τι πρ κειται να κ νουμε ε τι ζονταζ στα παρακ τω τ ι ε α Σε περ πτωση π υ υμε εφαρμ ει τη δραοτηρι τητα Ι τ ρ ε ν Τ ξευ κ Ε ουμε ηδη δ υλ ψει λοι μαζ και υμε δει τι δυνατ τητ ζ μαζ τι δυ κολ εζ μαζ τι μαζ βοηθαει να τα καταφ ρνουμε βαλαμε καθ να καποι υ τ ου και τα καταφ ραμε αλλου περι τερ και αλλοδ λι οτερ Σε αυτην την ταξη ειμα τε μια μαδα ξε ωρι τδν ανθρ πο ν μ α την π α θα πρ παθη υμε να περναμε ακ μα καλ τερα λοι μαζ

3 ξ ξ Σε πε πτωση π υ δεν ουμε εφαρμ ει τη δρα τηρι τητα Ι τ ρ ε ξει Α μα τε μια μ δα π υ ει π λλ δυνατ τητε ναι ημαντικ να αναγνωρ ζουμε τι επιτυγ εζ τηζ ομ δα μα ε τε ε ναι μικρ ε τε ε ναι μεγ λε Γ ναι ημαντικ να μπ ρ με να αναγνωρ υμε τι π ει καλ την μ δα μαζ και να προ παθ με λ ι μαζ να τ υνε υμε πω και να επισημα ν υμε τι δεν π ει καλ και να το δι ρθ ν υμε Δ Ε ναι ημαντικ να α αγνωρ ζουμε τι μα β ηθ ει να ξεπερν με τιζ δυ κ λ ε μαζ Θα υνεργα τ με με να διαφ ρετικ τρ π ι τε η ομ δα τη τ ξη μα να γ νει η καλ τερη π υ μπορε ργανι ν υμε νημερ νουμε την τ ξη μα τι θα υνεργαζ μαστε μια φ ρ την εβδ μ δα η εφαρμογη θα πρ δι ρι τε αν λ γα με τ δυνατ τητεζ και τ γενικ τερ πρ γραμμα τη τ ξη αλ θα ε ναι μωζ να ορι τε μια ταθερη ημ ρα και ρα Σε περ πτωση π υ ε κ ποιε τ ξετ ι εκπαιδευτικ πι τει υν τι ε ναι καλ να υνε ιοτε παρ λληλα και η δρα τηρι τητα Ι τ ρ ε Εν Τ ξει π υ τ ε ει περι τερ σε ατ μικ τ ι ε α τη ψυ ικη ανθεκτικ τηταζ τ τε μπ ρε να γ νεται παρ λληλα κ θε δεκαπ ντε ημ ρεζ Δηλαδη τη μια εβδ μ δα μπ ρε να γ νεται η δραοτηρι τητα με τ ταξ δι και την επ μενη η δρα τηρι τητα με τα ατ μικ φυλλ δια Εφαρμ ξ υμε ωρ ζ υμε την τ ξη σε μ δε των ατ μω καθε μαδα γει να υγκεκριμ ν ρ λ και η δρ η τηζ συμβ λλει την καλ τερη λειτ υργ α τη τ ξη ι ομ δε δεν θα ε ναι ταθερ ον αφορ τ ργ που ουν αναλ βει Σ ετικ με τη τα η των μ δων αν παραμ ει ταθερη η διαφ ρ π ιε ται αυτ εναπ κειται τον την εκπαιδευτικ και την α οθη η π υ Εγει ια τη δυναμικη τη ταξη τ υ Παραδε ματα μαδων Α μα α ηθ καπετανι υ εργα ε π υ α αθ τει δα καλ για να τ β ηθ υ ομ δα Καμαρ τ ι υπε θυ ι για τ υλικ π υ πιθαν ν ρη ιμ π ιε ται ε διαφ ρα μαθηματα Γ μ δα οφ λεια καραβι υπ θυν ι γ α την απ φυγη καυγαδων η ατυ ημ των π α μη τρ ουν στιζ κ λε να μην υπ ρ ουν αντικε μενα πεταμ να τ πατωμα Δ ομ δα Λ τρ μ ι υπε Θυν ι για την καθαρι τητα στην ταξη μ δα αρτ γρ φ ι υπε θυν ι να καταγρ φ υν την περιγραφη τη π ρε α τ υ καραβι και να παραδ δ υν τα πρακτικ τ καπετ νι τα π α θα γρ φ υν τι πηγε καλ τι μαζ δυ κ λεψε τι θ λ υμε να πετ υμε στα φυλλ δια π υ υν δοθε

4 ζ ι ι Για την εφαρμ γη τηζ δραστηρι τηταξ ταν να μικρ καρ βι υπ ρ ουν δ επιλ γ α γ α τηζ τη ομ δα π υ εφαρμ ζετε τη δρα τηρι τητα πω περιγρ φετα στην ΠΡ ΑΣ ΦΑ ΓΗΣ ι ρτη τη ομι δα η β α ταξιδιωτικ φυλλ δια τηζ ταξ ζ π υ εφαρμ ζετε τη δρα τηρι τητα πω Περιγρ φεται στην Π Σ ταξιδιιυτικι Και οτι δυ περιπτω ει εφαρμογι ν θα π πετ να πρ ηγηθε δια ωρι μ ζ τη τ ξη ε μ δε αθι και ι φ ει Εξη δμε ρ αν νουμε Π Σ Φ Γ ΙΣ ι ρτη τη μ δαζ ε α μφ μ ρο ην τ ξη τ π Θετ με ναν μεγ λ π νακα αφ α περ που εκ η δπο α λπ τελε τ γ ρτη τη τ ξη ναι ο ρτη τον οπ αναγρ φεται η π ρε α τηζ τ ξη οτ ταξ δι τη εβδ μ δα η των εβδομ δων π υ π ρα ε αν Τ καρ βι τη τ ξη ει πληρωμα το π ε ναι υπε θυν για την π ρε α του καπετ νιο τη τ ξη η εκπαιδευτικ με τη β ηθεια του πληρ Ι ματ καταγρ φει την π ρε α τ υ καραβι ι ακ λ υθι ντα τιζ αναφ ρ των μ η ω π το ρτη καταγρ φεται η π ρε α τ υ καραβι Ω ημε α αναφ ρ χρησιμ π υμβ λικ δια τα π α τ π θετ νται στ χαρτη απεικ ν ζ νταζ την π ρε α τη μ δα Π οο δυ κολε τηκαν σε π ια λιμ νια αγκυρ βδλησαν για π καιρ ι νη ηταν αυτ υνεργα α φα αρ α τ ακωμων Καταγρ φ υν επ η τι πηγε καλ ι τι υν βαλε ε αυτη την επιτυ α την θναρξη τηζ πο θ λ υν να π νε τι ρα κλπ Η τ ξη θα πρ πει πριν απ δραοτηρι τητα να πρ συμφωνη ει στα αυμβολικ τοι ε α π υ θα η μδ ι νται για την περιγραφη τη π ρε αζ τηζ τα πο α θα τοπ θετο νται τ ν π νακα κατ ην αναδρ μη τη π ρε α τ υ καραβι Στα υμβολικ τ ι ε α μπ ρ ν να χρησ μοπ ιηθο ν και μυθικ πρ οωπα μ ρη η τ ρατα αρτ νι π υ θα χρησιμ π ιε ται για την αφ α καλ θα ηταν α η να αντικαθ ταται κ θε φ ρ χρησιμ π ιε ται για την καταγραφη μια π ρε αζ η β να χρησιμ ποιε ται διαφ ρετικ ρι μα για την καταγραφη τη π ρε α κ θε φορ π μπλε μαρκαδ ροζ την πρι τη εβδ μ δα πρ ιν μαρκαδ ρ ζ την επ μενη βε μαε κ ο κ Σε κ π ι ημε του π νακα ρη ιμ ε ναι να υπ ρ ει μια υπ ημε ω η ο ετικ με τ ρωμα π υ χρησιμ π ιηθηκε Π αρ αδ ε ματα υ μ β ολι μ ν αρδιονηοι καλη υνεργα α Δρακ νη ι τοακωμ Φαρονη ι τι μ θαμε ι μ ν ε ακαδημα κ επ πεδο κονη ι αρ μενη παρ α κ θε εβδομ δα

5 ζ ξ β τ Ηρεμη Θι λα οα μ θημα χωριζ φα αρ α δμα φα αρ α Φουρτοδνα μεγ λη ανα τ τω η Σκ πελ κ τιπου μα δυοκ λεψε φαλ κ τι που μα δυ κ λεψε και δεν τ περιμ ναμε Δελφ νια τι μαζ β ηθη ε γκυρα μ ν υμε εδι μ ρι να πετ λιο περν με καλ υμε τ τ ο μα Σ ννεφα δυοκ λ ε Πυξ δα επ μενο τ πο θ λουμε να π με Στ τ λ του φυλλαδ υ των δη ιδν επι υναπτονται ενδεικτικα δια υμβολα π υ μπορ δν να χρησ ι π ιηθ δν ια την εφαρμ η τη δρα ηρι τητα λ γγου ε καο φ μ υ ξεκιν η αναδρ μη τ υ ταξιδι ανακαλ με ποι ζ ηταν οτ ρ ρ μ με β λει ν καταφ ραμε Για ποι υ λ γ υ ι δυ κ λ ε ουναντη αμ φουρ νε βρ υ Δρακ νη ια ταν πρ ρισμ δεν ει ε ιτευ ε ε τε θ τ υμ δι εκ ν υ με υμφων α τ υ πληρι ματ ζ η τ ν αλλ ζ υμε Π Σ Φ ΓΗΣ α ταξιδιωτικι Φυλλι δια τηζ τι ξη μ δα αρτογρ φησηζ με τη β ηθεια λη τη τ ξη λων των μ δων αταγρ φει τ αξιδιωτικ μερολ γι την π ρε α τη ομ δα απαντι νταζ στσ ρ ημ Θ ψατα που ζητ νται ι απαντη ει θα πρ πει να ε ναι ντ με και αφε θε μ δα αν λ γα με την ευθ νη π υ ει αναλ βει μπ ρε εφ ον επιθυμε η τη ζητηθε να κ νει παρεμβ ειζ και αναφ ρ π υ αφ ρο ν τη δρ η τη για α ε γμ η ομ δα υπε θυνη για την καθαρι τητα μπ ρε να αναφ ρει τι η αξη αυτη την εβδ μ δα δεν κατ ιφερε να διατηρη ει καθαρ τ ωρ και για λ γ υ δεν καταλ γ ζονται ευθ νε σε μεμ νωμ να τ μα κλπ ι καταγραφ τ υ ταξιδιωτικ ημερ λ γ υ κ ινοπ ι ι νται τη τ ξη τε να αποτελ ν ημε αναφ ρ κυρ ω για τ ν επ μεν τ πρ ορι μ Το μθγεθ ζ των εντ πων πρ φ ρεται τε η π ρε α τη μ δα να αναρτηθε την ε τ ξη ψφαν ημε ο αλ ε ναι ι αναρτηοει να τ π θετ νται το δι ημε χωρ ζ να αφαιρε ται η πρ ηγ μενη οτε να υπ ρ ει μια υνολικη εικ να η ρ τη τ ξη λ γ παρ δ ιγμα η δρα τηρι τητα ει γ νει τρει φ ρ θα υπ ρ υν τρειζ αναρτη ει την τ ξη η μια δ πλα την λλη Υπ ργει η δυνατ τη αναρτη ει τ υ ταξιδιωτικο φυλλαδ υ να γ νονται παρ λ ηλα με την καταγραφη τη πορε α την μ δα πω αυτη περιγρ φεται την Π Σ ΕΦ Γ ι ρτηζ τηζ ομι δα ε περ πτωση π υ απ φα ετε α υνδυ οετε τι δ πρ τ οει εφαρμογη Σε αυτη την περ πτωση μπ ρ ι με τον π νακα αφ σα να καταγρ φ υμε την π ρε α τη εβδομ δα π υ π ρα ε και στ φυλλ δι την π ρε α π υ Θ λ υμε να ακολ υθη υμε την επ μενη εβδ μ δα καθ

6 Ξ μξ και τ στ χ πρ ρισμ Σε αυτη την περ πτωοη θα π πεικαι π λι η τ ξη να ει τη δυνατ τητα να παρακ λ υθε την εξ λιξη τ υ ταξιδι οι τ η ρ βα η και στι προηγ μενε πορε ε και στην επ μενη προ ρι μ τ α φυλλ δια μθνουν την τ ξη Καλ ε ναι να ρι τε να ορι μ νο ρ ν ζ για τη υμπληρω η τ υ φυλλαδ υ αν λογα με τ π κρ ουμε τι θα ανταποκριθε καλ τερα η μ δα τη τα ξη Ζητ υψε απ την τ ξη να κ νει πρ τ ει ετικ με την καλ τερη επ τευξη τ υ τ ου που τ θηκε Σε αυτ τ οημε μπ ρε κ θε μ δα απ αυτ π υ υν ρι τε να αναφ ρει τι πρ κειται να κ νουν ι τε να υμβ λλ υν στην ευκ λ τερη δυνατη επ τευξη τ υ τ υ Στ τ λ του φυλλαδ υ των δη ιδν επι υναπτ νται ενδεικτικα δια δμβ λα που μπ ρ δν να χρησιμ π ιηθ δν ια την εφαρμο η τη δρα τηρι τητα λ γ υμε Κ θε φ ρ π υ ξεκιν η αναδρομη τ υ ταξιδιο ανακαλο με π ι ζ ηταν τ ο πρ ρι μ ζ π υ ε αμε β λει ον καταφ ραμε Για π ι υ λ γ ου Τι δυ κδλ ε υναντη αμε φουρτ νε βρ υ Δρακ νη ια ταν πρ ρισμ δεν ει επιτευ θε ε τε Θ τουμε τον δι εκ υ με υμφων α τ υ πληρ ματ ζ η τ ν αλλ ζ υμε

7 εξξ Ξζ ι ι μ Ι υ υν ι παρ γραφ ι ξηγο με ανι νουμε και λ γ υμε π υ προα αφ ρθηκα αθ τ ηπιαγωγε και στιζ πρι τε ταξει τ υ Δημ τικ ι δεν ε ναι π λ ε κ η η εφαρμ γη δρα τηρι τ των π υ απαιτ ν τη δεξι τητα τηζ γραφηζ πρ τε νεται η διαδικα α καταγραφηζ τηζ πορε α να πρα λατ π ιε ται με τη μ ρφη υζητη η παι ιδιο Σε πε πτωση π υ η τ ξη Α Δημ τικ ι μπ ρε να ανταπ κριθε την εφαρμ γη με τη ρη η του εν π υ ακ λουθ με τιζ οδηγ ε π υ ι ι υ για τι μεγαλ τερε τ ξει Για τ ηπιαγωγε την και Δημ τικ πρ τε νεται η Π ΑΣΙ Φ Ρ Γ Σ Χι ρτη τη μι δαζ μ υ Εφαρμ ζ υμε Η ομ δα αρτ γρ φησηζ δεν θα υπ ρ ει εφ ν δεν ει κατακτηθε η δεξι τητα τηζ γραφηζ Για την εφαρμ γη τη δραοτηρι τητα ακ λ υθο με τ ζ δηγ ε π υ αφ ρ τι μεγαλ τερε τ ξει Σ ετικ με τη υμπληρω η τ υ φυλλαδ ου θα πρ πει εφ ν δεν υπ ρ ει η δεξι τητα τηζ γραφηζ αυτη θα πρ πει να γ νεται ψε απχα δια δμβολα Θα πρ πει να ε αι σαφηζ και καταν ητ απ λη την τ ξη ο υμβ λι μ που θα απεικ ν ζει τ τ τη μ δαζ πρ κειμεν υ ταν ε ναι αναρτημ ν τ φυλλ δι τα παιδι βλ π ντ τ να μπορ ν να θυμηθο ν και α καταλ β υ π ι ε ναι Επι ημι ν ει ια δλο υ ι επιτυ ε η ι αποτυ ε ρει ο ται τη μαδα Καπετ ι πληρωμα και μ οε να τ μ Σε περ πτο ση π υ ει πρ κ ψει θ μα με κ ποια μ δα τη τ ξη τ τε εχεγγ υμε λ ι μαζ τι δεν πηγε καλ και υνθβη αυτ Σε να καρ βι ε αι Λ υπε θυν ι για Λ Σ Ι επιλ γη των υμβ λω και των η ιι λιμα ιι π υ θα χρησιμοπ ιηθ ν στην παρ υο α η τ υ ταξιδι εξαρτ ται απ τα θ ματα που δυ κ λε υν η απα λ ν περι ο τερ την κ θε τ ξη ομ δα ν ε ναι εφικτ θα μπ ρ ε α συ εργα τε ολη η ταξη για τη κατα κευη τ υ ρτη αι τω υμβ λω ατ τη δημι υργ α τω υμβ λιομι ν τα νη ια προ ρι μ υ καλ θα ηταν να υπ ρ ει ι μ ρεια μεταξ δυ κ λι ν πχ φουρτ να κι ματα και θετικι τ ι ε ω δελφ ια τι μαζ βοηθηοε αι ημαντικ να κ ιν π ι δνται ι επιτυ ε μικρ και αν ε ναι Σ ετικ με τ πρ δι ρι μ τω τ ων η τ ξη καλ θα ε ναι ι τ ι να ε ναι μικρο και ει κ λ ι αι α μην αφ ρ μ ε ακαδημα κ επιτε γματα να ολ κληρ ουμε τ κεφ λαι των μαθηματικ ν ρι την λλη Παρα κευη ι τ ι μπ ρε να αφ ρο ν στη λειτ υργ α τη τ ξη την καλη υ εργα α τη τηριξη κ π ιων π υ υν την αν γκη μαζ κ κ π γ τ μ θημα τη ελ τη Περιβ λλ τ ζ η καλλιεργεια μικρι φ το λε δ η επ κεψη τ κ ντι ντρ Αν ι τη Πρ τα α λικιωμ ων

8 Σε κ θε ευκαιρ α ακ μα και αν δεν ε ναι η ρα τ υ ταξιδιο η εκπαιδευτικ ανατρ ει ε αναφ ριξζ καταγραφ ζ και τ υ π υ χ υν τεθε σχετικ ζ με την ι ρα που επιλ γει να ανατρ ξει τη δρα τηρι τητα π ν ο ο τη επ μενη εβδ μ δα ε ναι τ λιμ νι των Φ λων η ων τ τε κ θε φ ρ ρ πτ υν θ ματα μεταξ φ λων υπενθυμ ζει στην μ δα την αν γκη να φθ υν τ νη χωρ ζ να υν χρ ν στ Δρακ νησι των τ ακωμι ν Σε υνεργα α με τ ν την εκπαιδευτικ των ικα τικ ν θα μπορ σαν να κατασκευαστ ν καπ λα η κ νκ ρδε η τιδηποτε υμβ λικ π υ θα φορ νε τα μθλη του πληρι ματ ζ αν λ γα με την ειδικ τητ τ υζ κ θε φορα καμαρ τ ι α φαλεια κλπ Στην αναδρ μη τη πορε α του καραβι δ κ πιμ ε ναι να συμμετ ει και η δ κ απετ νι αναφ ρ νταζ τι κανε καλ τι πιοτε ει τι μπλρ ε να κ νε καλ τερα σε ποια ημε α τ ν τη δυ κ λεψε το πληρωμα κλπ η εκπαιδευτικ ζ θα μπορ σε να ζητη ει τη γ μη των μαθητι ν πληρι ματ ετικ με τ τι κανε καλ δι η τι θα μπ ρ ε να κ νει καλ τερα νθαρρι νετε πρ τε νετε απ τα παιδι να δω ουν να ν μα τ καρ βι τη τ ξη ομ δα νθαρρ νετε πρ τε νετε απ την τ ξη η κ π ια μ δα να γρ ψει τ τραγ δι τ υ πληρωματ οω με τη β ηθεια τ υ δα κ λ υ μ υ ικη αλ ε ναι να αναγνωρ ξ νται και να επιβραβε νται με κ π ι τρ π οι επιτυ ε τ υ πληρωματο αλλ και τ υ τη απετ νι υ Απ φα τε με την ομ δα τη τ ξη α πω θα γ νεται αυτ ναι καλ να απ φε γ νται κρ ει και δι ρθι σειζ σχετικ με το γραφικ αρακτηρα και τα πιθαν ρθ γραφικ λ θη τη ομ δα αρτογρ φη η υτ π υ μαζ ενδιαφ ρει ε ναι τ περιε μεν σε μια διαφορετικη ρα ημαντικ μ α απ αυτη τη διαδικα α οι μαθητ να νιι οι ν τι ε ναι μ λη μια μ δα τι ανηκ υν σε μια ομ δα με κοινη π ρε α και τ ου ια μ δα π υ τα μ λη τηρ ζουν τ να τ λλο και υνεργ ζ νται για να πετ ουν το καλ τερ για αυτην Εντυπο υλικ Φυλλ δι αξιδιωτικ μερολ γιο Καλ αξ δι

9 Ε Υι

10 ξ ι ζ

11

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα