UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU"

Transcript

1 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR SIGNALA Agilent 33220A-Vladan Božović OSCILOSKOP SERIJE TDS1000 I TDS2000-Ivan Popović Beograd 2004.

2 MULTIMETAR FLUKE 111 Uređaj se koristi u autorange modu rada, gde se automatski podešava opseg u kome se nalazi merena veličina. Po uključenju je uređaj automatski u ovom modu, i samo ne treba dirati taster RANGE. PROVERA SPOJA PRIKLJUČCI MULTIMETRA MERENJE AC I DC STRUJE 1. priključak za merenje naizmenične (AC) i jednosmerne (DC) struje do 10A, i frekvencije struje 2. zajednički priključak za sva merenja 3. priključak za merenje napona, spoja, otpornosti, frekvencije napona i testiranje diode POLOŽAJI OBRTNOG PREKLOPNIKA položaj preklopnika funkcija AC napon DC napon provera spoja otpornost test diode kapacitivnost AC struja DC struja MERENJE AC, DC NAPONA I OTPORNOSTI PROTOBORD Pojedine rupice na protobordu su električno povezane, tj. nalaze se na istom potencijalu. Na istom potencijalu su nalaze rupice sa iste vertikale, kao i poneke susedne rupice sa iste horizontale, kao što je prikazano na slici. Skup rupica na istom potencijalu se naziva magistrala (eng. bus). Na vrhu slike se vide buksne, koje se koriste za dovođenje napajanja u željeno kolo, ili za priključenje mernog instrumenta. Ove buksne nisu direktno povezane ni za jedan potencijal u okviru protoborda, već je potrebno povezati buksnu sa željenom vertikalom ili horizontalom. Laboratorija za elektroniku 1

3 IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A Izgled prednjeg panela izvora za napajanje je prikazan na slici: Ovim izvorom za napajanje je moguće podešavati tri izlaza, jedan od 0 do +6V, jedan od 0 do +12V i jedan od 0 do -12V. Procedura korišćenja izvora je sledeća: Ne povezivati kablove za napajanje pre podešavanja vrednosti napona. Podešavanje napona: 1. Uključiti izvor za napajanje pritiskom na taster LINE (1). 2. Pritisnuti jedan od prekidača (2), (3) ili (4) u zavisnosti koji izlazni napon želimo da koristimo. Prekidač (2) se koristi za napon do +6V, prekidač (3) za napon do +20V, a prekidač (4) se koristi za napon do -20V. 3. Ako se koristi napon do +6V potenciometrom (5) podesiti odgovarajući napon čija se vrednost prikazuje na displeju. U slučaju korišćenja napona do +20 koristi se potenciometar (6) na isti način kao i kod napona od +6V. Podešavanje negativnog napona do -20V je moguće na dva načina. Prvi, koji će se najčešće i koristiti na vežbama, je slučaj kada je potrebno da naponi koji se podešavaju imaju iste vrednosti i tada je potrebno da potenciometar (7) bude fiksiran u krajnje desnom položaju. U slučaju da je potrebno da naponi budu različiti potenciometrom (7) je moguće podesiti negativan napon, ali tako da apsolutna vrednost bude manja od napona na bateriji od +20V. Povezivanje kablova: Posle podešavanja napona isključiti izvor za napajanje pritiskom na taster LINE (1). Za korišćenje baterije od +6V je potrebno povezati kablove na buksnu (8) i buksnu (9). Buksna (9) je zajednička masa za sve tri baterije. Za korišćenje baterije od +20V je potrebno povezati kablove na buksnu (10) i buksnu (9). Buksna (9) je zajednička masa za sve tri baterije. Za korišćenje baterije od -20V je potrebno povezati kablove na buksnu (11) i buksnu (9). Buksna (9) je zajednička masa za sve tri baterije. Buksna (12) služi za uzemljenje, i neće se koristiti na vežbama. Na kraju uključiti izvor za napajanje sa unapred podešenim vrednostima napona i već povezanim kablovima. Laboratorija za elektroniku 2

4 GENERATOR SIGNALA Agilent 33220A Izgled prednjeg panela generatora signala prikazan je na slici: 1 taster za izbor grafičkog moda (Graph) 8 tasteri za izbor talasnog oblika signala 2 taster za uključenje i isključenje 9 taster za okidne impulse (Trigger) 3 tasteri za modulaciju (Mod), promenu učestanosti (Sweep) i paketni mod (Burst) 10 taster za dozvolu ili ukidanje izlaznog signala (Output) 4 taster za memorisanje i pozivanje podešavanja 11 rotacioni selektor i numerička tastatura 5 taster za promenu sistemskih parametara (Utility) 12 tasteri za kursore 6 taster za pomoć kod pojedinih funkcija (Help) 13 konektor za sinhronizacioni izlaz 7 tasteri za izbor parametara prikazanih na displeju 14 konektor za izlazni signal Izgled displeja u numeričkom i grafičkom modu prikazan je na slici: funkcija numerički mod triger jedinica status izlaza naziv parametra grafički mod vrednost parametra numerička vrednost grafički simbol masa signala parametri parametri Generator se uključuje tasterom (2). Posle kratke procedure autotestiranja, generator se automatski podešava na sinusni talasni oblik amplitude 100mV PP i učestanosti 1kHz sa isključenim izlazom. Izlazna impedansa generatora je 50Ω, a izlazni priključak nije uzemljen. Za dozvolu izlaza pritisnuti taster Output. Tasteri sa aktivnim funkcijama su osvetljeni. Izbor talasnog oblika signala vrši se tasterima iz grupe (8) i to: sinusni (Sine), pravougaoni (Square), trougaoni (Ramp), impulsni (Pulse) i signal šuma (Noise). Moguće je izabrati signal proizvoljnog talasnog oblika (Arb) ili jedan od pet interno programiranih signala, kao i jednosmerni signal. Tasterom (Mod) iz grupe (3) može se zadati AM, FM, PM ili FSK modulacija, a tasterom (Sweep) linearna ili logaritamska promena učestanosti i to za sinusni, pravougaoni, trougaoni i programirani signal. Impulsni talasni oblik se može modulisati samo širinski (PWM). Za sve signale osim jednosmernog moguće je podesiti paketni talasni oblik tasterom (Burst). Generator prihvata set standardnih komandi za programabilne instrumente (SCPI), kojima se može daljinski upravljati svim funkcijama preko ugrađenih GPIB, USB ili LAN interfejsa. Izbor parametra signala vrši se tasterima iz grupe (7). Aktivan parametar je osvetljen. Sukcesivni pritisak na isti taster bira drugi parametar iz grupe, ako postoji. Vrednost parametra se menja preko numeričke tastature (11). Rotacioni selektor menja vrednost cifre ili jedinice označene kursorom (12). Ako se izabere vrednost parametra van mogućeg opsega, generator je automatski podešava na graničnu vrednost. Sva podešavanja parametara mogu se izvršiti i u grafičkom modu (Graph). *Za detaljnija objašnjenja funkcija pogledati Agilent 33220A 20MHz Function/ Arbitrary Waveform Generator User's Guide na Laboratorija za elektroniku 3

5 Podešavanje učestanosti. Tasterom iz grupe (7) izabrati parametar Freq. Podešena vrednost je 1kHz. Promeniti vrednost parametra preko numeričke tastature ili rotacionog selektora (11), npr. "1.2". Tasterom iz grupe (7) izabrati neku od ponuđenih jedinica, npr. MHz. Za promenu vrednosti u dekadama postaviti kursor (12) na jedinicu i rotacionim selektorom menjati dekadu. Opseg promene učestanosti je od 1µHz do 20MHz za sinusni i pravougaoni talasni oblik, do 200kHz za trougaoni i od 500µHz do 5MHz za impulsni talasni oblik signala. Podešavanje amplitude. Tasterom iz grupe (7) izabrati parametar Ampl. Podešena vrednost je 100mV PP. Promeniti vrednost parametra preko numeričke tastature ili rotacionog selektora (11), npr. "50". Tasterom iz grupe (7) izabrati neku od ponuđenih jedinica, npr. mv RMS. Opseg promene amplitude je od 10mV PP do 10V PP u slučaju prilagođene impedanse opterećenja, odnosno od 20mV PP do 20V PP za otvoreno kolo. Ako impedansa opterećenja nije prilagođena, naponski nivoi prikazani na displeju neće biti korektni. Podešavanje jednosmernog nivoa. Tasterom iz grupe (7) izabrati parametar Offset. Podešena vrednost je 0. Promeniti vrednost parametra preko numeričke tastature ili rotacionog selektora (11), npr. "-1.5". Tasterom iz grupe (7) izabrati neku od ponuđenih jedinica, npr. mv DC. Opseg promene jednosmernog nivoa signala je do ±5V u slučaju prilagođene impedanse opterećenja, odnosno do ±10V za otvoreno kolo. Podešavanje gornjeg i donjeg nivoa signala. Tasterom iz grupe (7) izabrati parametar za maksimum signala (HiLevel) ili minimum signala (LoLevel). Promeniti vrednost parametra (HiLevel) preko numeričke tastature ili rotacionog selektora (11), npr. "1.0V", odnosno (LoLevel), npr. "0.0V". Opisano podešavanje je ekvivalentno izboru amplitude od "1.0V PP " i jednosmernog nivoa od "500mV DC ". Podešavanje faktora ispune kod pravougaonih impulsa. Tasterom iz grupe (7) izabrati parametar Duty Cycle. Podešena vrednost je 50%. Promeniti vrednost parametra preko numeričke tastature ili rotacionog selektora (11), npr. "30". Opseg promene faktora ispune je od 20% do 80% (do 10MHz) odnosno od 40% do 60% (do 20MHz). Podešavanje impulsnog talasnog oblika. Kod impulsnog talasnog oblika mogu da se podese: period (Period), širina impulsa (Width) i trajanje promene obe ivice signala (Edge Time). Podešene vrednosti su redom 1ms, 100µs i 5ns. Tasterom iz grupe (7) izabrati jedan od parametara. Promeniti vrednost parametra preko numeričke tastature ili rotacionog selektora (11). Opseg promene perioda je od 200ns do 2000s, minimalna širina impulsa je 20ns sa faktorom ispune od 0% do 100%, a trajanje promene ivica od 5ns do 100ns. Laboratorija za elektroniku 4

6 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE OSCILOSKOPA SERIJE TDS 1000 I TDS2000 Detaljnije informacije možete naći na adresi OSNOVNE NAPOMENE! Ne dirati LCD ekran osciloskopa prstima ili olovkom kako ne bi došlo do oštećenja ekrana.! Taster za uključenje osciloskopa nalazi se sa gornje leve strane osciloskopa. Nakon uključenja osciloskopa sačekati nekoliko sekundi i zatim po pojavi prikaza na ekranu pritisnuti bilo koji taster. OPIS VRSTA TASTERA I IZGLEDA EKRANA OSCILOSKOPA Slika 1. Tasteri za odabir funkcije i potenciometri 5- Označava nivo trigera. U slučaju da se nivo trigera nalazi van ekrana strelica se prikazuje u gornjem desnom ili donjem desnom uglu ekrana i okrenuta je na gore ili na dole respektrivno. 6- Broj se odnosi na broja kanala koji se prikazuje (1-CH1, 2-CH2), dok strelica prikazuje nivo nule odgovarajućeg kanala. 8- Broj označava vrednost napona po podeoku, tj. 500mV na kanalu CH1 označava da jedna kockica po Y osi ima vrednost 500mV gledano za kanal CH Broj označava vrednost kockice po vremenskoj (X osi), tj. 500ms označava da jedna kockica po X osi ima vrednost 500ms i zajednička je za oba kanala (CH1 i CH2) 12- Označava na koji kanal se triger odnosi, tj. CH1 znači da se triger odnosi na CH Označava vrednost napona na koju je podešen nivo trigera i odgovara položaju strelice nivoa trigera (obeleženo sa 5 na slici) Tasteri za odabir opcija neke funkcije (svaki taster odgovara jednoj opciji prikazanoj sa desne strane ekrana) OPIS TASTERA ZA ODABIR FUNKCIJE CHx MENU taster (odnosi se na CH1 MENU i CH2 MENU taster) -Prikazivanje ili uklanjanje prikaza signala na kanalu CH1 i/ili CH2 sa ekrana. Pritiskom na taster CHx MENU, ukoliko odgovarajući kanal nije prikazan na ekranu (nema stelice i oznake kanala definisane pozicijom 6 na slici 1), isti se prikazuje na ekranu. Ukoliko je neki kanal već prikazan na ekranu, sa jednim pritiskom tastera CHx MENU (ukoliko je predhodno već bio pritisnut isti taster) ili sa dva pritiska tastera isti se uklanja sa ekrana. -Opcije za podešavanje (prikazane u desnom delu ekrana nakon pritiska tastera CHx MENU). Laboratorija za elektroniku 5

7 Coupling- BW Limit- Volts/Div- Probe- Invert- Definiše da li se na ekranu prikazuje celokupni signal (DC), samo naizmenična komponenta signala (AC) ili nivo nule signala (Ground). Definiše propusni opseg signala na odgovarajućem kanalu. Definiše da li se preko potenciometra VOLTS/DIV vrši fino (FINE) ili grubo (COARSE) podešavanje vrednosti napona po podeoku za odgovarajući kanal. Opciju podesiti na COARSE i ne dirati. Definiše naponsko pojačanje sonde. Opciju podesiti na 1X i ne dirati. Definiše da li je prikaz signala na ekranu invertovani signal na odgovarajućem kanalu ili ne. Opciju podesti na Off i ne dirati. POSITION potenciometar (nalazi se iznad CHx MENU tastera) Koristi se za pomeranje prikaza signala sa odgovarajućeg kanala gore/dole. (napomena-ukoliko nula signala nije na ekranu, oznaka broja kanala koja pokazuje nivo nule signala će se nalaziti u gornjem levom ili donjem levom uglu i strelica će biti okrenuta na gore tj. dole respektivno. VOLTS/DIV potenciometar (nalazi se ispod CHx MENU tastera) Koristi se za podešavanje vrednosti kockice po Y osi za odgovarajući kanal. Vrednosti se kreću od 2mV/div do 5V/div (ukoliko je u opciji CHx MENU/PROBE selektovano 1X). SEC/DIV potenciometar (nalazi se ispod set to zero tastera) Koristi se za podešavanje vremenske baze tj. vrednosti kockice po X osi (podešavanje se odnosti na oba kanala). Moguće vrednosti su od 5ns/div do 50s/div. TRIG MENU taster Slika 2 Pritiskom na taster na desnoj strani ekrana se pojavljuju opcije koje se odnose na podešavanje trigera. Type- Definiše se tip trigera u zavisnosti od tipa signala. Opciju postaviti na Edge. Source- Definiše se na šta se triger odnosi. Opciju podesiti na kanal CH1 ili CH2 u zavisnosti koji kanal gledate. Slope- Definiše da li trigererujete signal na silaznu ili uzlaznu ivicu. Mode- Definiše da li se na ekranu stalno vrši prikaz signala (AUTO) ili samo po trigerovanju (NORMAL). Opciju postaviti na AUTO i ne dirati. Coupling- Opciju postaviti na DC. LEVEL potenciometar (nalazi se iznad TRIG MENU tastera) Koriste se za podešavanje vrednosti napona nivoa trigera koja odgovara položaju strelice sa desne strane ekrana (pozicija 5 na slici 1). Nivo trigera podesiti da odgovara srednjoj vrednosti signala na kanalu koji želimo da posmatramo. AUTO SET taster (Koristiti ovaj taster ukoliko je neophodno!) Laboratorija za elektroniku 6

8 Pritiskom na taster se vrednosti podela po X i Y osi podešavaju tako da se na ekranu vidi više perioda, jedna perioda, uzlazna ivica ili silazna ivica periodičnog signala (uključenih kanala) što se selektruje izborom opcije. Vrednosti parametara trigera se podešavaju prema periodičnom signalu. ACQUIRE taster Pritiskom na ovaj taster otvaraju se opcije za selekciju Sample- Opciju podesiti na SAMPLE i ne dirati. Peak detect- Ne koristiti ovu opciju. Average- Opciju možete koristiti ukoliko se posmatraju periodični signali sa dosta šuma. Ukoliko je opcija selektovana na ekranu se prikazuje usrednjena vrednost za broj perioda definisan poljem AVERAGES. Averages- Definiše broj perioda za usrednjenje. DISPAY taster Koristi se za podešavanje parametara za prikazivanje odbiraka signala. Na jednom ekranu se nalazi 2500 odbiraka (tačaka) svakog signala. Pritiskom na ovaj taster otvaraju se opcije za selekciju Type- Podešavanje prikaza odbiraka kao tačaka (DOTS) ili povezanih tačaka (VECTORS). Opciju podesiti na VECTORS i ne dirati. Persist- Određuje da li tačke ostaju neko vreme prikazane na ekranu. Opciju podesiti na OFF i ne dirati Fomat- Prikaz vremenskih oblika signala (YT) ili zavisnosti CH2(CH1) ukoliko je selektovano XY format. Contrast increase- Povećanje kontrasta. Contrast decrease- Smanjenje kontrasta. MEASURE taster Korisiti se za selekciju funkcija merenja nekih parametara električnih signala na proizvoljnom kanalu. Pritiskom na ovaj taster otvaraju se opcije za selekciju CH1 i none koje su prikazane u svih 5 polja predviđenih za opcije. Ponovnim pritiskom na taster CH1 otvaraju se podopcije: Souce- Vrši se izbor kanala CH1 ili CH2 Type- Vrši se izbor merenja, tj. PERIOD, MEAN, Pk-Pk, CYC RMS, MIN, MAX, RISE TIME, FALL TIME, PULSE WIDTH Back- Povratak iz menija sa podopcijama. RUN/STOP taster Run- Stop- Normalni režim rada definisam svim ostalim podešavanjima osciloskopa. Slika je zamrznuta, trenutni prikaz u trenutku pritiskanja tastera se zadržava na ekranu do ponovnog pritiskanja RUN/STOP tastera. SAVE/RECALL taster Koristi se za pamćenje najviše dva vremenska oblika u memoriji osciloskopa i za njihovo prikazivanje. Pritiskom na taster otvaraju se opcije za podešavanje Setups/Waveforms- Opciju podesiti na Waveforms i ne dirati. Source- Definiše da li se pamti vremenski oblik signala prikazan na kanalu CH1, CH2 ili MATH kanala. Ref- Bira se jedna od dve memorijske lokacije predviđene za skladištenje vremenskih oblika signala (A ili B) Save- Pritiskom na taster snima se vremenski oblik signala definisan poljem SOURCE u memoriju definisanu sa Ref A ili Ref B. Ref x- Prikaz na ekranu sadržaja memorije (ON) definisan poljem REF tj. Ref A ili Ref B ili sklanjanje prikaza (OFF). Laboratorija za elektroniku 7

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πάτρα, Ιούλιος 2008 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Αρχές λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Raster (Ράστερ) ή Breadboard

Raster (Ράστερ) ή Breadboard Raster (Ράστερ) ή Breadboard Χρησιμοποιείται στη σύνθεση των κυκλωμάτων (Σχήμα 1.1). Σε ένα ράστερ οι κατακόρυφες πεντάδες από τρύπες ενώνονται μεταξύ τους αγώγιμα με τη βοήθεια ελασμάτων χαλκού. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παλµογράφος που έχετε µπροστά σας είναι µία συσκευή εξελιγµένης τεχνολογίας που συνδυάζει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120

Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120 Ψηφιακός Παλµογράφος ΕΜ 120 Περιεχόµενα Ξεκινώντας 3 Σηµαντική επισήµανση 3 Χρήση των µενού 4 Τροφοδοσία του ΕΜ 120 4 Έλεγχος των λειτουργιών 5 Aντιστάθµιση της χωρητικότητας του Probe 5 Ασφαλή χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά e-κτιθέμεθα δημιουργικώς ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά της επικοινωνίας με το adbook. Συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ 3001606 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 90MM 14,80 3001607 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 12,85 5004771 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 150MM 18,50 3001123 ΕΡΓ. ΕΞ/ΓΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore Εφημερίδα Pobjeda, κρατική - 17/5/2014 Objavljeno: sub, 17. maj, 2014. Osvježeno: danas 8:40 Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore PODGORICA Crnogorsku ekonomiju očekuje procvat

Διαβάστε περισσότερα

100 240 Vac 50/60 Hz

100 240 Vac 50/60 Hz 26 mm 332353 LE07922AA -14W45 238 mm 167 mm 160 165 cm Ø 6 mm 100 240 Vac 50/60 Hz Cables specifications Specifiche dei cavi Especificaciones cables Προδιαγραφές καλωδίων Specifikacije kablova Specifikimet

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών Παναγιώτης Γ. Ρούσσος Σταύρος Ε. Κεκάκης Επιβλέπων Καθηγητής : Γεώργιος Ν. Φουσκιτάκης Χανιά, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14-1 AC\DC ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 068.xxxxxxx 068.xxxxxxx 068.6909088 Τύπος ΗΤ 6 ΗΤ 8 ΗΤ 9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ένδειξη LED και ηχητική (βομβητής) LCD οθόνη - DC/AC τάση έως 690V έως 690V έως 690V Ανίχνευση τάσης με 1

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά Β ΜΕΡΟΣ - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - Κατάλογος Προϊόντων 2011 - Hλεκτρομαγνήτες - Κιβώτια Μεταλλικά Μέλος του Ο παρόν κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο MEΡΟΣ Β -

Διαβάστε περισσότερα

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini Kratki frazeološki rječnik novogrčkog jezika izgovor Naglasak: mjesto naglaska bilježi se akutom ( ) ; na jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi. Upitnik se bilježi znakom ; slovo izgovor primjer

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5800 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523382_EN / 01-02-13.(11:12) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt Ihr Fachhändler: Benning TA 1 TA 1 Κωδικός 044124 Κροκοδειλάκια ασφαλείας Ø 4 mm, δύο κομμάτια, κόκκινο/ μαύρο, επαγγελματικός εξοπλισμός, CAT III 1.000 V Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την αγορά του νέου σας επαγγελματικού φορτιστή μπαταριών εναλλασσόμενης λειτουργίας. Ο φορτιστής αυτός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας σειράς επαγγελματικών φορτιστών από την

Διαβάστε περισσότερα

Triax TRE 270 T/R Ενσύρματη Επέκταση Τηλεχειρισμού IR (IR Receiver & IR Re-emitter Set) Οδηγίες Χρήσης

Triax TRE 270 T/R Ενσύρματη Επέκταση Τηλεχειρισμού IR (IR Receiver & IR Re-emitter Set) Οδηγίες Χρήσης Triax TE 270 T/ Ενσύρματη Επέκταση Τηλεχειρισμού I (I eceiver & I e-emitter Set) Οδηγίες Χρήσης P/N: 300675 Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα βολτόµετρο ή αµπερόµετρο το οποίο χρησιµοποιεί ως µέσο απεικόνισης ένα ηλεκτρο- µηχανικό όργανο, όπως ένα όργανο κινητού πηνίου ή ένα ηλεκτροδυναµικό όργανο, µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Džepni turistički rečnik

Džepni turistički rečnik GRČKI 28. jul Samo u Novostima Džepni turistički rečnik Audio-verzija Audio verzija na www.novosti.rs 4.avgust Turski 11. avgust Nemački 18. avgust Ruski 1 2 1 Putovanje Putovanje PUTOVANJE Ταξίδι AUDIO

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

To SIMULINK του Matlab

To SIMULINK του Matlab ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΘ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Χ. ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ Τ.Θ. 472 54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μάθημα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης. Πριν την εξοµοίωση Σχεδίαση. Εξοµοίωση CMOS VLSI κυκλωµάτων 2

Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης. Πριν την εξοµοίωση Σχεδίαση. Εξοµοίωση CMOS VLSI κυκλωµάτων 2 Εξοµοίωση CMOS VLSI κυκλωµάτων µε IRSIM και HSPICE Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Πριν την εξοµοίωση Σχεδίαση Εξοµοίωση CMOS VLSI κυκλωµάτων 2 IRSIM Βήµα 1ο: Σχεδίαση layout µε τη βοήθεια του Magic >

Διαβάστε περισσότερα

Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput:

Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput: Περιεχόµενα Εισαγωγή... 2 Γενικά... 2 PCI-bus Plug and Play (τοποθέτηση και άµεση λειτουργία)... 2 Ευέλικτη επιλογή εισόδου και ranges setting... 3 On-board FIFO (First In First Out) Memory... 3 On-board

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVTRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B GA3A Έκδοση 1/26 1136492 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 17/1/07 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΑΚΕ ΩΝ Γ., ΝΙΚΑΣ Θ. Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6

Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6 Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6 SIEMENS Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει από την τελευταία ελληνική έκδοση (2007) µε αφορµή την νέα γενιά

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο σχεδιασμό και απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας INTERREG III C / Zone Sud - Πρόγραμμα BEACHMED-e Strategic management of beach protection measures for the sustainable development of the Mediterranean coastal areas Μέτρο 2.2: NAUSICAA Προσδιορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Rastko Vasié Διευθυντής Ερευνών στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών - Βελιγράδι Μετάφραση: Σ. Χατζηγεωργιάδου Το έδαφος της σημερινής Γιουγκοσλαβίας

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: H264 4ch network DVR x 1 Οπτικό ποντίκι x 1 Τηλεχειριστήριο x 1 Μετασχηματιστής και καλώδιο x 1 CD εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας Συντάκτες: Μάνος Ρουµελιώτης, Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio ΣΑΠΦΩ ΜΕΛΗ PJESME SAPFO Priredio i preveo Orsat Ligorio Uvod Protkan famom od najstarijih vremena, Sapfin je životopis zapravo nepoznat. Prema Strabonu (13. 2, 3) rođena je oko 630 pr.n.e. u mjestu Erez

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να 9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να ενισχύσει ένα σήµα (δηλ. να αυξήσει ονοµαστικά το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ SMATV Τιμοκατάλογος ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ ΜΙΚΤΕΣ ΙΣΤΟΥ TV για ψηφιακή & αναλογική τηλεόραση Μεταλλικοί, με πλήρη θωράκιση, σύνδεση με F connectors, DC σε 1 ή 2 εισόδους 1 ή 2 έξοδοι, Ειδικό πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 TRIMAX METERS www.antoniadis.com.gr ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR db. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

VHF - UHF. www.delfitzis.gr 1

VHF - UHF. www.delfitzis.gr 1 VHF - UHF KT 980 EE VHF - UHF > Εύρος συχνοτήτων 144-146 MHz 8W (136-174 MHz) / 430-440 7W (400-470 MHz) > 128 κανάλια > Οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD με ψηφιακό μετρητή στασίμων S / RF > Ένδειξη κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτές Διαμορφωτές Διαμορφωτές Σύστημα 5 Καλωδίων Πολυδιακόπτες Απομακρυσμένης Πολυδιακόπτες Διαδοχικής Σύνδεσης Τροφοδοσίας Πολυδιακόπτες

Διαμορφωτές Διαμορφωτές Διαμορφωτές Σύστημα 5 Καλωδίων Πολυδιακόπτες Απομακρυσμένης Πολυδιακόπτες Διαδοχικής Σύνδεσης Τροφοδοσίας Πολυδιακόπτες Ενισχυτές SAT IF TERRA Ενισχυτές Splitband 2 Ενισχυτές Ιστού 3 Διακόπτες DiSeqC 3 Ενισχυτές Γραμμής 4 Diplexer 4 SAT IF splitter 4 Τροφοδοτικό ενισχυτών ιστού 4 1 Επίγεια TV TERRA Diplexer 5 Ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ẋ = f(x) n 1 f i (i = 1, 2,..., n) x i (i = 1, 2,..., n) x(0) = x o x(t) t > 0 t < 0 x(t) x o U I xo I xo : α xo < t < β xo α xo β xo x(t) t β t α + x f(x) = 0 x x x x V 1 x x o V 1 x(t) t > 0 x o V 1

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών

Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών ΕΚΠΑ/ΕΜΠ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ Λογικός Προγραμματισμός Ακ. Έτος 2013-2014 Εξάμηνο Β Διδάσκων: καθ. Μαΐστρος Γιάνης Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών Καρβουνιάρη Δήμητρα Κωλέττη Ερασμία Παπαθανασοπούλου Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗ SP 4310N Μοναδική Ποιότητα Εκτύπωσης µε Απεριόριστες υνατότητες Η RICOH σας παρουσιάζει τον standalone δικτυακό εκτυπωτή SP 4310N ιδανικό για οµάδες εργασίας σε µια εταιρία.

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Ι.Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ S k k k S k k k 00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ψηφιακά Κυκλώµατα, κεφ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του οργάνου DIGISAT MULTI της EMITOR AB. Το εγχειρίδιο καλύπτει την λειτουργία και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5600 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523298_EN / 01-02-13.(13:43) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr Εισαγωγή στην πληροφορική με εφαρμογές στη Στατιστική Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr -> Webmail Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 http://www.actuar.aegean.gr/ Webmail

Διαβάστε περισσότερα

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET www.soundservice.gr IVM SERIES IVM 4 SET Ασύρματο IN EAR σύστημα ακουστικών Stereo SET για monitoring χρήση. SST4 TRANSMITTER Πομπός στερεοφωνικός, σταθμός που αποτελείται από τέσσερεις των 30ΜHz UHF wide

Διαβάστε περισσότερα

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας Vasos Vassiliou Network/Link Design Factors Transmission media Signals are transmitted over transmission media Examples: telephone cables, fiber optics, twisted

Διαβάστε περισσότερα

AIGIS WALK 300 και 30Κ

AIGIS WALK 300 και 30Κ EUCAT SA 2006 Σελίδα 1 από 22 EU.C.A.T. Consulting Engineers & Scientists Βας. Σοφίας 86, 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 7486406 Φαξ: 210 7792041 www.eucat.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AIGIS WALK 300 και 30Κ Για δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Media Player

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Media Player NEMO ReferenceMONO Media Player 1/3/2015 ECM-2 High End Balanced δικτυακός A/V Server (Media Player) 2 καναλιών Με ενσωματωμένο High-End DAC Supported audio formats: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, AC3, DTS,

Διαβάστε περισσότερα

Color Multifunctionals Specifications & Evaluation Form

Color Multifunctionals Specifications & Evaluation Form Από: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83 Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ 3ος Όροφος 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2013 Color Multifunctionals Specifications & Evaluation Form Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών... Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...5 Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση...5

Διαβάστε περισσότερα

SATLOOK MICRO G2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ. Περιεχόμενα:

SATLOOK MICRO G2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ. Περιεχόμενα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SATLOOK MICRO G2 της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο SATLOOK MICRO G2. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση ΒΕΣ 4 Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση Τι είναι Σήμα; Βασικές έννοιες επεξεργασίας σημάτων Πληροφορίες που αντιλαμβανόμαστε μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο Network Simulator-2

Τί είναι ο Network Simulator-2 ίκτυα Υπολογιστών Εργαστήριο 1 Υπεύθυνος : Τσαουσίδης Βασίλης Βοηθός : Μαµάτας Λευτέρης Τί είναι ο Network Simulator-2 Ο Network Simulator-2 (NS-2) είναι ένας αντικειµενοστρεφής προσοµοιωτής δικτύων, γραµµένος

Διαβάστε περισσότερα

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3 TR800 / TR1200 μ μ μ μ, μ, μ,. 3 3 μ μ 5 6 μ ( μ ), 7 μ μ 7 μ 9 μ 10 11 μ / μ 11 μ ; 11 11 μ μ 12 13 μ " " 13 / 14 15 μ μμ 15 / 17 17 ( ) 18 μ 19 μ 19 20 μμ Sports Training [ ] 20 μμ Health Living ( )

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2010 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Διαδραστικός έλεγχος στερεοφωνικής εικόνας ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Εργαστήριο Δικτύων 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Περίγραμμα παρουσίασης Εισαγωγήστον ns Τατμήματα (components) του ns Ηδομή του ns Ξεκινώντας... Το 1 ο script Εκτέλεση προσομοιώσεων Trace analysis

Διαβάστε περισσότερα