Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -"

Transcript

1 Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

2 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I θα α πο τε λεί ά ρι στο ερ γα λεί ο στον διοικη τή, για τον έ λεγ χο, συ ντο νισμό των δυ νά με ων και μέ σων του και θα του δί νει τη δυ να τό τη τα να προ βλέ ψει τα πι θα νά α πο τε λέ σμα τα ε ναλ λα κτι κών τρό πων δρά σης. Με τον τρό πο αυ τό θα ε πι τυγ χά νε ται το στοι χεί ο της α στρα πιαί ας α ντί δρα σης, α κό μη και ό ταν οι συν θή κες στο σύγ χρο νο ε πιχει ρη σια κό πε ρι βάλ λον αλ λά ζουν. Η σχέ ση του αν θρώ που με τους η λε κτρο νι κούς υ πο λο γι στές ε κτιμά ται 1 α πό το 3000 π.χ., ό ταν πι στεύ ε ται ό τι κα τα σκευά στη κε στη Βα βυ λω νί α ο πρώ τος ά βα κας. Α κο λού θως, οι Αρ χαί οι Έλ λη νες α νέ πτυ ξαν ευ φυ ή ε πι τεύγ μα τα με α πο κο ρύ φω μα τον «Μηχα νι σμό των Α ντι κυ θή ρων», που α πο τέ λε σε τον αρχαιό τε ρο υ πο λο γι στή, α φού ήταν ο πρώτος που χρη σι μο ποί η σε μα θη μα τι κούς συρ μούς ο δο ντω τών τρο χών. Σε μια πο ρεί α αιώ νων οι ε ρευ νη τές δη μιούρ γη σαν στη δε κα ε τί α τους πρώ τους ψη φια κούς υ πο λο γι στές. Με την α να κά λυ ψη του τραν ζί στορ, το 1947, αυ τή η πο ρεί α ε πι τα χύ νε ται, η τε χνο λο γί α αυ ξά νε ται ρα γδαί α και ο δηγού μα στε στην ε πα νά στα ση των υ πο λογι στι κών συ στη μά των. Α πό τις δε κα ε τί ες του 1970 και του 1980, η αλ μα τώ δης ε ξά πλω ση της τε χνολο γί ας κα θώς και η ο λο έ να αυ ξα νό με νη ι σχύς των η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών, ε πέβα λε τη συγ χώ νευ ση 2 των πε δί ων της πληρο φο ρι κής και των ε πι κοι νω νιών κα θώς και τη δια κί νη ση τε ρά στιων ό γκων πλη ροφο ρί ας, μέ σω σύγ χρο νων ε πι κοι νω νια κών και πλη ρο φορια κών συ στη μά των. 1 Πο λυ με νό που λος Α. «Ο Ψη φια κός Κό σμος στην Ε θνική Ά μυ να», Εκ δό σεις «Ελ λη νι κά Γράμ μα τα», 2001, σελ William Stallings, Data and Computer Communications, 6 th Edition, Prentice-Hall Inc, 2000 (Με τά φρα ση α πό Θε ο δώ ρου Π., «Ε πι κοι νω νί ες Υ πο λο γι στών Δε δο μέ νων», Εκ δό σεις Μ. Γκιούρ δας, Α θή να, 2003), σελ. 26. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 121 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

3 Αυ τή η τε χνο λο γι κή ε ξέ λι ξη της πληρο φο ρί ας δεν θα μπο ρού σε να μεί νει εκτός του πε δί ου δρά σης των Ε νό πλων Δυ νά με ων (ΕΔ). Α πο τε λεί πλέ ον το κρισιμό τε ρο κέ ντρο βα ρύ τη τας που ε πη ρε ά- ζει τον τρό πο σχε δί α σης και διε ξα γω γής των στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων, αλ λά και του τρό που χρη σι μο ποί η σης του συνό λου των μέ σων που ε ξα σφα λί ζουν την ε πι τυ χί α της α πο στο λής τους. Στις σύγ χρο νες ΕΔ, έ να ο λο κλη ρω μέ νο και α πο τε λε σμα τι κό σύ στη μα Διοί κησης, Ε λέγ χου, Ε πι κοι νω νιών, Υ πο λο γι στών και Πλη ρο φο ριών ή κα τά την αγ γλική ο ρο λογί α, C4I (Command= Διοί κη ση, Control= Έ λεγ χος, Communications= Ε πι κοι νω νί ες, Computers= Η λε κτρο νι κοί Υ πο λο γι στές, Intelligence= Πλη ρο φο ρί ες), πα ρέ χει το ά ρι στο ερ γα λεί ο στον διοι κη τή 3 για να διευ θύ νει, να συ ντο νί ζει και να ε λέγ χει τις δυ νά μεις του στο πε δί ο των ε πι χει ρή σεων. Εί ναι αυ το νό η το λοι πόν ό τι πρω ταρ χικός α ντι κει με νι κός σκο πός κά θε διοι κη τή που θέ λει να κυ ριαρ χή σει στον χώ ρο της πλη ρο φό ρη σης εί ναι η δια σφά λι ση του δι κού του C4I και η προ σβο λή του α ντίστοι χου εχθρι κού. Για τη διε ξο δι κή α ντι με τώ πι ση του δοκι μί ου, αρ χι κώς, πα ρου σιά ζε ται η εννοιολο γι κή ση μα σί α ε νός ο λο κλη ρω μέ νου συ στή μα τος C4I. Α να φέ ρο νται τα μέσα, οι αρ χές, η ε πι χει ρη σια κή χρη σι μο ποί η ση κα θώς και οι τρω τό τη τες ε νός τέ τοιου συ στή μα τος. Στη συ νέ χεια, στο πλαί σιο της α νά λυ σης των ε πι χει ρήσε ων δι κτύ ων Η/Υ, γί νε ται μια συ σχέ τι ση των ε πι χει ρήσε ων αυ τών με τους υ πόλοι πους τύ πους των πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σε ων, με 3 Η α πό δο ση του ό ρου διοι κη τή α πευ θύ νε ται σε ο ποιο δή πο τε ε πί πεδο διοί κη σης (στρα τη γι κό, ε πι χει ρη σια κό, τα κτι κό). 122 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

4 σκο πό να προ βλη θεί η αμε σό τη τα της σχέ σης αυ τής στο πε δί ο της μά χης. Τέ λος, α να λύ ο νται διε ξο δι κά οι κα τηγο ρί ες των ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ. Μέ σα α πό αυ τή την α νά λυ ση πε ρι γράφο νται οι τρό ποι και μέ θο δοι των ε πι χειρή σε ων τό σο σε θε ω ρη τι κό ό σο και σε πρα κτι κό ε πί πε δο. Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩ ΜΕ ΝΟ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑ C4I Ο ρι σμός - Α νά λυ ση Ό ρων Συ στή μα τος C4I Με τον ό ρο C4I εν νο ού με έ να αυ τομα το ποι η μέ νο σύ στη μα διοί κη σης και ε λέγ χου. Αυ τό πε ρι λαμ βά νει 4 το σύ νο λο προ σω πι κού, μέ σων και δια δι κα σιών, που έ χουν ως σκο πό την α ξιό πι στη και σε πραγ μα τι κό χρόνο συλ λο γή, ε πε ξερ γα σί α και δια κί νη ση με γά λου ό γκου πλη ρο φοριών, για την υ πο στή ρι ξη της δια δι κα σί ας λή ψης α πο φά σε ων σε κά θε κλι μά κιο της στρα τιω τι κής ιε ραρ χί ας. Το α κρω νύ μιο C4I προ έρ χε ται 5 α π τα αρ χι κά των λέ ξε ων Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (Διοί κη ση, Έ λεγ χος, Ε πι κοινω νί ες, Υ πο λογι στές και Πλη ρο φο ρί ες) και α πο τε λεί ε ξέ λι ξη του αρ χι κού ό ρου C2 (Command, Control) που ση μαί νει Διοί κη ση και Έ λεγ χος. Μέ σα και Αρ χές του Ο λοκλη ρω μέ νου Συ στή μα τος C4I Έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I 6 πρέπει να έ χει τη δυ να τό τη τα να προ σαρ μόζε ται τα χέ ως στις α παι τή σεις του ε πι χει ρησια κού πε ρι βάλ λο ντος. Προ κει μέ νου έ να σύ στη μα C4I να α ντα πο κρι θεί στις δυ να μικά ε ξε λισ σό με νες κα τα στά σεις θα πρέ πει να πλαι σιώ νε ται α πό σύγ χρο να ε πι κοι νωνια κά και πλη ρο φο ρια κά συ στή μα τα που θα υ πο στη ρί ζο νται α πό δο μη μέ νες βά σεις 4 Πο λυμε νό που λος Α. «Συ στή μα τα Πλη ρο φο ρι κής και Α να λυ τι κά Ερ γα λεί α για την Άμυ να», Ε ξά ντας Εκ δο τι κή, Α θή να 2000, σελ Γρί βας Κ. «Ο Πό λε μος στον 21 ο Αιώ να», Εκ δό σεις Ε πι κοινω νί ες Α.Ε., Α θή να 1999, σελ Ό πως πα ρα πο μπή [4], σελ.48. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 123 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

5 δε δο μέ νων και θα δια συν δέ ο νται σε έ να ά ρι στο πλέγμα ε πι κοι νω νιών. Ό μως, για να μ π ο ρ έ σ ε ι έ ν α ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I να ε πι τύ χει τη βέλ τι στη χρη σι μο ποί η ση των μέ σων του, θα πρέ πει να διέ πε ται α πό τις αρ χές 7 της δια λει τουρ γι κό τη τας, της ευε λι ξί ας, της α πό κρι σης, της κινη τι κό τη τας, της πει θαρ χί ας, της ε πι βιω σι μό τη τας και της υ πο στη ρι ξι μό τητας. Ε πι χει ρη σια κή Χρη σι μο ποί η ση Συ στή μα τος C4I Έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, ε ξα σφα λί ζει α διά λει πτα μια ε νη μερω μένη «ε πι χει ρη σια κή ει κό να» της πε ριο χής εν δια φέ ρο ντος του κά θε διοι κη τή 8, με α πο τέ λε σμα να χρη σι μο ποι ή σει αυ τός τις κα τάλ λη λες δυ νά μεις και μέ σα σε συ γκε κριμέ νο τό πο και χρό νο, βελ τιώνο ντας τη θέ ση του σε σχέ ση με αυ τή του α ντι πά λου. Έ τσι, έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I α πο τε λεί πολ λα πλα σια στή ι σχύ ος, και στο χο ποιεί ται α πό τον ε χθρό α φού, αν κα τορ θώ σει να το ε ξου δε τε ρώ σει, τότε επι τυγ χά νει ση μα ντι κό πλε ο νέ κτη μα ε να ντί ον του α ντι πά λου. Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ Α ΠΑΙ ΤΗ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΩ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΤΟΥ C4I Σύγ χρο νο Ε πι χει ρη σιακό Πε ρι βάλ λον Η ε φαρ μο γή των αρ χών ε νός ο λοκλη ρω μέ νου συ στή μα τος C4I, η χρησιμο ποί η ση των μέ σων και η α ξιο ποίη ση των δια δι κα σιών αυ τού πρέ πει να εί ναι ε ναρ μο νι σμέ να στις α παι τή σεις 7 JP 6-0 Doctrine for C4 Systems Support to Joint Operations, 30 May 1995, page Ι Ι-6. 8 Πε ριο δι κό ΠΤΗ ΣΗ, «Δια χεί ρι ση και ε πε ξερ γα σί α πλη ρο φο ριών μά χης», τεύ χος 181, Ιού λιος-αύ γου στος Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

6 ε νός σύγ χρο νου ε πι χει ρη σια κού πε ριβάλλο ντος. Αυ τό, συ σχε τι ζό με νο με τις δυ να τό τη τες ε νός ο λο κλη ρω μέ νου συστήμα τος C4I, δια κρί νε ται α πό την ψηφιο ποί η ση των ο πλι κών συ στη μά των, την ε νοποί η ση αυ τών κά τω α πό ε νιαί α δια κλα δι κή δο μή και σύν θε ση, τη χρη σιμο ποί ηση της δια στη μι κής τε χνο λο γί ας, τη σπου δαιό τη τα της πλη ρο φο ρια κής κυ ριαρχί ας και τη μειού με νη αλ λά πιο ευέ λι κτη δο μή των ΕΔ. Οι ε πι χει ρή σεις με α βέ βαιο γε ω γραρη σια κή ει κό να», να δια θέ τει σύγ χρο να κύ ρια, ε φε δρι κά, στα θε ρά και κι νη τά ε πι κοι νω νια κά και πλη ρο φο ρια κά συ στήμα τα τα ο ποί α θα υ πο στηρί ζο νται α πό προ ηγ μέ νες τε χνι κές. Ε πί σης, θα πρέ πει αυ τό να πα ρέ χει πλή ρως ε νη με ρω μέ νες και ι σχυ ρά δο μη μέ νες βά σεις δε δο μένων, ε νώ η εκ με τάλ λευση της δια στη μικής τε χνο λο γί ας κα θί στα ται ε πι τα κτι κή. Ε πι πρό σθε τα, θα πρέ πει να ε φαρ μό ζει σύγ χρο νες τε χνι κές κρυ πτο γρά φη σης και προ σο μοί ω σης και να υ πο στη ρί ζε ται α πό Η εν σω μά τω ση α σφα λών δο ρυ φορι κών συ στη μά των στο α μυ νό με νο ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I α πο τε λεί τη βέλ τιστη λύ ση, διό τι α παι τούν μι κρό χρό νο α νά πτυ ξης, κα ταρ γούν τους γε ω γρα φικούς πε ριο ρι σμούς και πα ρέ χουν την πλή ρη κά λυ ψη των τη λε πι κοι νω νια κών ανα γκών των Ε νό πλων Δυ νά με ων με ή χω ρίς τη συ νερ γα σί α με τα ε πί γεια δί κτυα. φι κό προ σα να το λι σμό 9 και η δρά ση των ΕΔ ε κτός συ νό ρων εί ναι ε πί σης χα ρα κτη ρι στι κά του σύγ χρο νου ε πι χειρη σια κού πε ρι βάλ λοντος. Η δια βί βα ση α ξιό πι στων πλη ρο φο ριών σε πραγ μα τικό χρό νο προς τα κέ ντρα λή ψης α πόφα σης κρί νε ται πλέ ον α να γκαί α. Ε πι χει ρη σια κές Α παι τή σεις του Συ στή μα τος C4I Έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I για να α ντε πε ξέλ θει σε αυ τό το α παι τη τι κό ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον θα πρέ πει να πα ρέ χει μια ο λο κλη ρω μένη «ε πι χεισύγ χρο νες τε χνι κές τη λε πι σκό πη σης και ψη φιακής χαρ το γρα φί ας. Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I κα λύπτο ντας αυ τές τις ε πι χει ρη σια κές α παιτήσεις θα α πο τε λεί ά ρι στο ερ γα λεί ο στον διοι κη τή, για τον έ λεγ χο, συ ντο νισμό των δυ νά με ων και μέ σων του και θα του δί νει τη δυ να τό τη τα να προ βλέ ψει τα πι θα νά α πο τε λέ σμα τα ε ναλ λα κτι κών τρό πων δρά σης. Με τον τρό πο αυ τό θα ε πι τυγ χά νε ται το στοι χεί ο της α στραπιαί ας α ντί δρα σης, α κό μη και ό ταν οι συν θή κες στο σύγ χρο νο ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον αλ λά ζουν. 9 Ό πως πα ρα πο μπή [4], σελ.51. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 125 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

7 Τρω τό τη τες του Συ στή μα τος C4I Έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, λό γω της δο μη μέ νης φύ σης του, α φού α πο τε λείται α πό έ να σύ νο λο υ πο συ στη μά των, α ντιμε τω πί ζει προ βλή μα τα και α δυ να μί ες κα τά τη λει τουρ γί α του, τα ο ποί α α πο τε λούν τρωτά ση μεί α του συ στή μα τος, ι κα νά να ε πη ρεά σουν την έκ βα ση μιας ε πι χεί ρη σης. Με ρι κά α πό τα τρω τά ση μεί α του C4Iείναι οι κλει στές και ξε πε ρα σμέ νες τεχνο λο γίες 10, που υ πο στη ρί ζουν τα πλη ρο φο ρια κά και ε πι κοι νω νια κά συ στή ματά του, η μη χρη σι μο ποί η ση τε χνι κών κρυ πτο γρά φησης και μη χα νι σμών α σφα λεί ας και η μη ευ κι νη σί α και ευε λι ξί α των κόμ βων του συ στή μα τος. Γε νι κά η κακή αρ χι τε κτο νι κή και σχε δί α ση του συ στή μα τος εί ναι δυ νατόν να α πο τε λέσει ι σχυ ρό ό πλο στα χέ ρια του ε χθρού. Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ Οι ε πι χει ρή σεις δικτύ ων Η/Υ, με γνώ μονα την «πλη ρο φο ρια κή κυ ριαρ χί α», α να λαμβά νο νται για την α πό κτη ση πλη ρο φο ρια κής υ πε ρο χής προς υ πο στή ρι ξη της Ε θνι κής στρα τιω τι κής στρα τη γι κής ε νός κρά τους. Σκο πός των ε πι χει ρή σε ων αυ τών εί ναι ο επηρε α σμός (προ σβο λή και εκ με τάλ λευ ση) των πλη ρο φο ρια κών - ε πι κοι νω νια κών συ στη μάτων και δε δο μέ νων του ε χθρι κού C4I, αλ λά και η προ στα σί α των α ντίστοι χων συ στη μάτων και δε δο μέ νων του φί λιου C4I. Τύ ποι Ε πι χει ρή σε ων Δι κτύ ων Η λεκτρο νι κών Υ πο λο γι στών Οι ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ 11, με βά ση τον σκο πό τους δια κρί νο νται σε ε πι θετι κές, α μυ ντι κές ε πι χει ρή σεις και ε πι χει ρή σεις εκ με ταλ λεύ σε ως. Οι ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ ορ γανώ νονται και ε κτε λού νται μέ σα στο πλαί σιο των πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σεων. Γι αυ τό εί ναι α να γκαί ο να ε ναρ μο νί ζο νται και να συ ντο νί ζο νται με τις άλ λες δρα στη ριό τη τες των πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σε ων ή τοι την πα ραπλά νη ση, τη φυ σι κή κα τα στρο φή, τις ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις, τον η λε κτρονι κό πό λε μο και την α σφά λεια ε πι χει ρή σε ων. Ι διαί τε ρα, διε ρευ νώ ντας τη σχέ ση που υ πάρ χει με τα ξύ των ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ με τον Η λε κτρο νι κό Πό λεμο, δια πι στώ νε ται σχε δόν ταύ τι ση των μεθό δων και των ε πι διώ ξε ων των δύ ο αυ τών ε πι χει ρή σε ων, λό γω της εγ γύ τη τας των μέ σων και των με θό δων που χρη σιμο ποιού νται και στις δύ ο αυ τές ε πι χειρήσεις. Τη δια πί στω ση αυ τή την ε νι σχύ ει το α ντί στοι χο κι νέ ζι κο δόγ μα των πλη ρο φορια κών ε πι χει ρή σε ων 12, το ο ποί ο ε νο ποιεί τις δρα στη ριό τη τες των ε πι χει ρή σε ων ΗΠ (Εlectronic Warfare - EW) και των ε πι χειρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ (Computer Network Warfare - CNW), υ ιο θε τώντας το ο λο κληρω μέ νο δί κτυο - η λε κτρο νι κό πό λε μο (Ιntegrated Network - Electronic Warfare - INEW). Έ τσι, η Guangzhou City s militia, για την υ πο στή ρι ξη αυ τού του δόγ μα τος πριν με ρι κά χρό νια, πραγ μα το ποί ησε μελέ τη για τη δη μιουρ γί α ε νός τάγ μα τος που θα διε ξά γει δί κτυο - η λε κτρο νι κές ε πι χει ρή σεις. Σύμ φω να με τη με λέ τη, το τάγ μα αυ τό θα α πο τε λεί ται α πό έ ναν Λό χο τη λε πι κοι νω νιών, έ ναν Λό χο ε πιχει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ και έ ναν Λό χο η λε κτρο νι κού πο λέ μου. Ο Λό χος ε πι χειρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ θα α πο τε λεί ται 10 Ό πως πα ρα πο μπή [4], σελ DoDD /Information Operations/Oct 2001, page Dai Qingmin, On Integrated Network Warfare and Electronic Warfare, China Military Science, Feb 2002, pp Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

8 α πό δύ ο Δι μοι ρί ες, μί α που θα ε κτε λεί ε πι θε τι κές ε πι χει ρήσεις δι κτύων Η/Υ και η δεύ τε ρη που θα ε κτε λεί α μυ ντι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ. Έ τσι, θα μπο ρού σαν κάλ λι στα οι δραστη ριό τη τες του ΗΠ και των ε πι χει ρή σεων δι κτύ ων Η/Υ να συ ντο νί ζο νται και να διε ξά γο νται κά τω α πό ε νιαί α διοί κη ση. Ε ΠΙ ΘΕ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ Οι ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ πε ρι λαμ βά νουν τις δια δι κα σί ες με τις ο ποί ες α πο κτά ται πρό σβα ση στα πλη ρο φο ρια κά και ε πι κοινω νιακά συ στή μα τα του α ντί πα λου C4I, με σκο πό την προ σβο λή του λο γι σμι κού, των δε δο μέ νων, του υ λι κού και των μέ σων του ε χθρι κού συ στή μα τος C4I, για την α πο διορ γά νω ση, κα τα στρο φή ή υ πο βάθ μι ση των πλη ρο φο ρια κών του δυ να το τήτων. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 127 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

9 Τρό ποι Προ σβο λής του Λο γι σμι κού και των Δε δο μέ νων του C4I Η προ σβο λή του λο γι σμι κού και των δε δο μέ νων ε πι τυγ χά νε ται με την πρόσβα ση ή ει σα γω γή ξέ νων στοι χεί ων με τη χρή ση «υ πο χθό νιου» λο γι σμι κού 13, ό πως εί ναι οι «ιοί» των υ πο λο γι στών (computer viruses) 14, τα «σκου λή κια» (computer worms) 15, τα «τρωι κά ά λο γα» (trojan horses) 16 και οι «λο γι κές βόµβες» (logical bombes) 17. Πρό κει ται για ει δι κά κα τα σκευα σμένα προ γράμ μα τα που έ χουν ως σκο πό την υ πο κλο πή, κα τα στρο φή ή αλ λοί ω ση του λο γι σμι κού και των δε δο μέ νων των πλη ρο φο ρια κών και ε πι κοι νω νια κών συ στη μά των του α ντί πα λου C4I, υ πο βαθμί ζοντας ή κα τα στρέ φο ντας την α πο τε λεσμα τι κό τη τα αυ τού. Τρό ποι Προσβο λής του Υ λι κού και Μέ σων του Ε χθρι κού C4I Η προ σβο λή του υ λι κού και των μέσων του συ στή μα τος C4I ε πι τυγ χάνε ται με την ε ξου δε τέ ρω ση των μέ σων, κά νο- 13 Winn Schwarau, Information Warfare, 2nd Edition, Thunder s Mouth Press, 1996, σελ Dorοthy Denning, Information Warfare and Security, Addison Wesley Logman Inc., 1999 (Με τά φρα ση α πό Τσου ρα μά νη Χ., «Πλη ρο φο ρια κός Πό λε μος και Α σφά λεια Πλη ρο φο ριών των Ε πι χει ρή σεων», Εκ δό σεις ΙΩΝ, Α θή να 2001), σελ Ό πως πα ρα πο μπή [13], σελ Cameron Hunt, Chris Brenton, Mastering Network Security, 2 nd Edition, Marina Village Parkway, USA, 2003 (Με τά φρα ση α πό Γκα γκά τσιο Ε., «Α σφά λεια Δι κτύ ων», Εκ δόσεις Μ. Γκιούρ δας, Α θή να, 2003), σελ Δε κεμ βρί ου Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

10 ντας χρή ση των να νο μη χα νών 18, (μι κρο σκοπι κών δη λα δή ρο μπότ που προ γραμ μα τί ζονται για να προ σβά λουν ά με σα τα μη χα νι κά και η λε κτρο νι κά μέ ρη του Η/Υ και να τα κα τα στρέ ψουν), των μι κρο βί ων (χα ρα κτηρι στι κό των ο ποί ων εί ναι να τρέφο νται με ο τι δή πο τε πε ριέ χει πυ ρί τιο, κα τα στρέ φοντας έ τσι πλή ρως ό λες τις η λε κτρο νι κές συσκευές) και της τε χνι κής «chipping» 19 (δια δικα σί α κα τα σκευ ής μι κρο τσίπ με σκο πό την α πελευ θέ ρω ση ε νός ιού ή «σκου λη κιού», το ο ποί ο α πο θη κεύ ε ται ως μνή μη ROM). Ε πί σης η προ σβο λή ε πι τυγ χά νε ται εί τε με την κλο πή ε νός πό ρου του συ στήμα τος, εί τε με την κα τα στρο φή του υ λι κού και των μέ σων, κά νο ντας χρή ση ό πλων ρα διο φω νικού σή μα τος υ ψη λής ε νέρ γειας και βομ βών η λε κτρο μα γνη τι κού παλ μού 20. Τα η λε κτρομα γνη τι κά ό πλα μπο ρούν να εκ πέμ ψουν παλ μούς ι σχύ ος δε κά δων δι σε κα τομ μυ ρί ων Watt (TerraWatt) και να κα τα στρέ ψουν μη προ στα τευ μέ να η λε κτρο νι κά συ στή μα τα α πό με γά λες α πο στά σεις 21, προ κα λώ ντας βλά βες στα η λε κτρο νι κά κυ κλώ μα τα των συ σκευών που α παρ τί ζουν το ε χθρι κό σύ στη μα C4I. 18 Πε ριο δι κό Α ΜΥ ΝΑ ΚΑΙ ΔΙ ΠΛΩ ΜΑ ΤΙΑ, Δε κέμ βριος 2003, Τεύ χος 152, σελ Χρη σι μο ποιεί ται ο αγ γλι κός ό ρος διό τι δεν υ πάρ χει α ντί στοι χος ελ λη νι κός. 20 Πε ριο δι κό Α ΜΥ ΝΑ ΚΑΙ ΔΙ ΠΛΩ ΜΑ ΤΙΑ, Ο κτώ βριος 2001, Τεύ χος 126, σελ Ε νη με ρω τι κό Έ ντυ πο Ιν στι τού του Α μυ ντι κών Α ναλύ σε ων, Μάρ τιος-α πρί λιος 2005, σελ.103. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 129 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

11 Α ΜΥ ΝΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ Οι α μυ ντι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ πε ρι λαμ βά νουν 22 δια δι κα σί ες για την προστα σί α των πλη ρο φο ρια κών και ε πι κοι νωνια κών συ στη μά των του φί λιου C4I α πό α ντί στοι χες ε πι θετι κές ε πι χει ρή σεις του α ντι πά λου, α πο σκο πώ ντας στη δια τή ρη ση της α κε ραιό τη τάς αυ τών αλ λά και στην ε ξασφά λι ση της πλη ρο φο ρια κής υ πο δο μής. Στά δια των Α μυ ντικών Ε πι χει ρή σε ων Δι κτύ ων Η/Υ Για την ε πί τευ ξη αυ τού του α ντι κει μενι κού σκο πού οι α μυ ντικές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ δια κρί νο νται σε έ ξι (6) στάδια. Αυ τά εί ναι η πρόλη ψη, η α πο τρο πή, η α νί χνευ ση προ σβο λής, η ά με ση α πό κριση, η α να κά λυ ψη νέ ων τρό πων α μύ νης και η α νά λη ψη ε πι θε τι κών ε πι χει ρή σε ων α πό τον α μυ νό με νο. Το διά γραμ μα στον συ νημ μέ νο πί να κα, που φαί νε ται στο τέ λος του δο κι μί ου, α πεικο νί ζει τα έ ξι στά δια α μύ νης, κα θώς και τον τρόπο με τον ο ποί ο συν δέ ο νται με τα ξύ τους. Μέ σα στα πλαί σια με σχή μα έλ λει ψης α πει κο νί ζο νται τα στά δια αυ τά, ε νώ στα ορ θο γώ νια πλαί σια α να πα ρί στα ται ο α μυ ντικός και ε πι θε τι κός μη χα νι σμός, κα θώς και το α σφα λές α μυ νό με νο σύστη μα C4I. Κά θε στά διο 23 υ πο στη ρί ζε ται α πό συ γκεκρι μέ νους μη χα νι σμούς. Το ση μα ντι κότε ρο στά διο εί ναι της πρό λη ψης το ο ποί ο λαμβά νει χώ ρα πριν εκ δη λω θεί κά ποιας μορφής ε πί θε ση. Πε ρι λαμ βά νει μη χα νι σμούς πα ρα κο λού θη σης δι κτύ ων 24, α πό κρυ ψης των πλη ρο φο ριών, ε πι βε βαί ω σης ταυ τό- 22 Κο μνη νός Θ., Σπυ ρά κης Π., «Α σφά λεια Δι κτύ ων και Υπο λο γι στι κών Συ στη μά των - Α να χαι τί στε τους Ει σβολείς», Ελ λη νι κά Γράμ μα τα, Α θή να 2002, σελ Ό πως πα ρα πο μπή [13], σελ Νο εμ βρί ου Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

12 τητας (authentication), α πο τί μη σης των κιν δύ νων και α πο φυ γής της ευ πά θειας του α μυ νό μενου συ στή μα τος C4I. Ο ση μα ντι κότε ρος α πό τους πα ρα πά νω μη χα νι σμούς εί ναι η α πό κρυ ψη των πλη ρο φο ριών και συ γκε κρι μέ να η κρυ πτο γρά φη ση 25. Δί νοντας έμ φα ση στους κρυ πτο γρά φους τύ που ρο ής, δια πι στώ νε ται ό τι το κλει δί της κρυπτο γρά φη σης για τους κρυ πτο γρά φους της κα τη γο ρί ας αυ τής εί ναι μια ψευ δο τυχαί α 26 α κο λου θί α, η ο ποί α πα ρά γε ται α πό μί α γεν νή τρια ακο λου θιών κω δι κο ποί η σης (κα τα χω ρη τής ο λί σθη σης) 27. Τρό ποι Βελ τί ω σης του Α μυ νό με νου Συ στή μα τος C4I Πέ ρα α πό τα στά δια των α μυ ντι κών ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, εί ναι δυ να τόν α ξιο ποιώ ντας τις δυ να τό τη τες της τε χνολο γι κής ε ξέ λι ξης των πλη ρο φο ρια κών και ε πι κοι νωνια κών συ στη μά των, να πε τύ χουμε βελ τι στο ποί η ση του α μυ νό με νου C4Ι. Αυ τή η βελ τι στο ποί η ση ε πι τυγ χά νε ται με τη χρή ση της τε χνι κής διά χυ του φά σματος, 28 τη χρή ση τα κτι κών δι κτύ ων προ ηγμέ νων δυ να το τή των και την α νάπτυ ξη α σφα λών δο ρυ φο ρι κών ε πι κοι νω νιών. Τα συ στή μα τα ε πι κοι νω νιών που υ πο στη ρί ζο νται α πό τε χνι κές διά χυ του φά σμα τος χρη σι μο ποιούν την τεχνι κή ά με σης διά χυ σης α πό κώ δι κα, την τε χνική α να πή δη σης συ χνό τη τας, καθώς και υ βρι δι κές τε χνι κές, που εί ναι ου σια στικά ο συν δυα σμός των δύ ο παρα πά νω. Με τις τε χνι κές αυ τές τα ε πι κοι νω νια κά συ στή μα τα, που υ πο στη ρί ζουν το φί λιο C4I, παρέ χουν α σφα λείς ε πι κοι νω νί ες, α ξιο ποιώ ντας ά ρι στα το η λε κτρο μα γνη τι- 25 Α λε ξό που λος Α., Λα γο γιάν νης Γ., «Τη λε πι κοι νω νί ες και Δί κτυα Υ πο λο γι στών», 6 η Έκ δο ση, Α θή να 2003, σελ Η παρα γό με νη α κο λου θί α δεν μπο ρεί να εί ναι πραγ μα τι κά τυ χαί α α φού δεν θα ή ταν δυ να τόν να α να πα ρα χθεί δεύ τε ρη φο ρά, έ στω και αν ό λες οι αρ χι κές συν θή κες ή ταν ί διες. 27 Haykin S., Communication Systems 4 th Edition, John Wiley and Sons, Inc., New York 2001, page Torrieri D., Principles of Secure Communication Systems, Artech House Inc., Norwood 1985, page 85. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 131 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

13 Cluster Computer κό φά σμα συ χνο τή των 29. Η χρη σι μο ποί η ση προ ηγ μέ νων τα κτικών ζεύ ξε ων δε δο μέ νων (Τactical Data Link, TDL), ε πι τρέ πει τη με τα φο ρά τε ρά στιου ό γκου πληρο φο ριών με με γα λύ τε ρη τα χύ τη τα διαβί βα σης και α σφά λειας. Εί ναι ε πι τακτι κή α νά γκη, οι α δυ να μί ες των ή δη χρη σι μο ποιού με νων τακτι κών δι κτύ ων να κα λυ φθούν. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα α πο τε λεί το τα κτι κό δί κτυο Link - 11A, το ο ποί ο λό γω της τε χνο λο- γί ας που το υ πο στη ρί ζει δεν το κα θι στά ι κα νό να αντα πο κρι θεί στις σύγ χρο νες ε πι χει ρη σια κές α παι τή σεις. Τα μειο νε κτήματα του δι κτύ ου αυ τού έρ χε ται να τα κα λύ ψει το Link - 22, το ο ποί ο χρη σι μοποιεί προ ηγ μέ νη τε χνο λο γί α και ε πι πλέ ον πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα δια σύν δε σης με δο ρυ φο ρι κές ε πι κοι νω νί ες. Κα τά την εν σω μά τω ση των δο ρυ φορι κών συ στη μά των στον ι στό του α μυ νόμενου συ στή μα τος C4I πρέ πει να λη φθούν υπ ό ψιν οι πα ρά γο ντες της δια θε σι μότητας και της α σφά λειας. Η δια θε σι μό τη τα ε ξα σφα λί ζε ται με την κα το χή ε νός δο ρυφο ρι κού συ στή μα τος, πα ρέ χο ντας τη δυνα τό τη τα ε λέγ χου τό σο του ε πίγειου ό σο και του δια στη μι κού τμή μα τος του δο ρυ φό ρου. Η α σφά λεια ε πι τυγ χάνεται με την κα τα σκευ ή δο ρυ φο ρι κών τερ μα τι κών που να υ πο στη ρί ζο νται από τε χνι κές διά χυ του φά σμα τος. Μηχανισμός των Αντικηθύρων 29 Πε ριο δι κό ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗ Ε ΠΙ ΘΕ ΩΡΗ ΣΗ, «Η Σύγ χρο νη Τε χνο λο γί α», Σε πτέμ βριος - Ο κτώβριος 2001, σελ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

14 Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕ ΤΑΛ ΛΕΥ ΣΗΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ Με τις ε πι χει ρή σεις εκ με ταλ λεύ σε ως δικτύ ων Η/Υ ε πι διώ κε ται η μη ε ντο πι ζό μενη πρό σβα ση στα πλη ρο φο ρια κά και επικοι νω νια κά συ στή μα τα του ε χθρι κού C4I, με σκο πό την α πό κτη ση πλη ρο φο ριών και τη χρη σι μο ποί η ση αυ τών προς ε πί τευξη φί λιων ΑΝ ΣΚ. Ε πί σης, η εν σω μά τωση προ ηγ μέ νων με θό δων, ό πως η ψη φια κή ε πε ξερ γα σί α σή μα τος, η προ σο μοί ω ση, οι γλώσ σες προ γραμ μα τι σμού κα θώς και τα σύγ χρο να υ πο λο γι στι κά πα κέ τα της τη λε πι σκό πη σης και της ψη φια κής χαρ το γρα φί ας, στο φί λιο C4I ε νι σχύ ουν την ε πί τευ ξη του α ντι κει με νι κού σκο πού των ε πι χει ρή σε ων αυ τών. Υ πο κλο πή Ση μά των Μέ σω της Ψη φια κής Ε πε ξερ γα σί ας Αυ τών Μέ σω της ψη φια κής ε πε ξερ γα σί ας σήμα τος και της δια δι κα σί ας της προ σο μοίω σης, μπο ρεί να ε πι τευ χθεί η υ πο κλο πή των δο ρυ φο ρι κών και τακτι κών δι κτύ ων που υ πο στη ρί ζουν το ε χθρι κό σύ στη μα C4I, α ντλώ ντας χρή σι μες πλη ρο φο ρί ες και δε δο μέ να του ε χθρού, χρή σι μα για την ορ θή και έ γκαι ρη δια δι κα σί α λή ψης των φί λιων α πο φά σε ων. Πιο συ γκε κρι μέ να, με τη μέ θο δο της προ σο μοί ω σης εί ναι δυ να τή η δημιουργί α βά σης δε δο μέ νων στην ο ποί α θα κα τα γρά φο νται τα υ λο ποι η θέ ντα α πό την προ σο μοί ω ση τε χνι κά σή μα τα, τα ο ποί α θα χρη σι μο ποι η θούν ως μέ τρο σύγκρισης. Στη συ νέ χεια, τα λαμ βα νό με να προς υ πο κλο πή πραγ μα τι κά σή μα τα, με τη βο ή θεια της ψη φια κής ε πε ξερ γα σί ας σή μα τος 30, κα τάλ λη λου ε ξο πλι σμού (κεραί α λή ψης ση μά των, Η/Υ, κάρ τα κα ταγρα φής ση μά των 31 ) και της ε φαρ μο γής κα τάλ λη λων με τα σχη μα τι σμών 32, συ γκρίνο νται με τα α ντί στοι χα τε χνι κά σή μα τα της υ λο ποιού με νης βά σης δε δο μέ νων και α νι χνεύ ο νται τα χα ρα κτη ρι στι κά αυτών, ε ξά γο ντας χρή σι μες πλη ρο φο ρί ες για το α ντί πα λο σύ στη μα C4I 33. Έ γκαι ρη και Α κρι βής Πλη ρο φο ρί α Πε ρί του Ε δά φους Μέ σω των σύγ χρο νων με θό δων της τη λε πι σκό πη σης και της ψη φιακής χαρτο γρα φί ας 34 μπο ρεί να ε πι τευ χθεί η υ λοποί η ση ψη φια κής χαρ το γρά φη σης μιας πε ριο χής ε πι χει ρή σε ων, πα ρέ χο ντας βέλ τι στη «ει κό να» του ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο ντος 35. Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση υ λο ποί η σης των με θό δων της κα τη γο ρί ας αυ τής εί ναι η εκ με τάλ λευ ση των πλε ο νεκτη μά των της δια στη μι κής τε χνο λο γί ας, κά νο ντας χρή ση α σφα λών δο ρυ φο ρικών ε πι κοι νω νιών. Η εν σω μά τω ση των ερ γα λεί ων αυ τών στο α μυ νό με νο σύ στη μα C4I πα ρέ χε ται βέλτι στη και σε πραγ μα τι κό χρό νο ει κόνα του ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο ντος. 30 Proakis J., Ingle V., Digital Signal Processing, Using MATLAB V.4, PWS Publishing Company, Boston 1997, page Η κάρ τα κα τα γρα φής ση μά των, η ο ποί α συν δέ ε ται στον Η/Υ, εί ναι έ νας Α/D με τα τρο πέ ας. Σκο πός της εί ναι να με τα τρέ πει το σή μα που λαμ βά νε ται σε μορ φή ψη φια κή, ώ στε να μπο ρεί να δια βα στεί α πό τον Η/Υ. 32 C. Sidney Burrus, Ramesh Gopinath and Haitao Guo, Intraduction to Wavelets and Wavelet Transforms, Prentice Hall, New Jersey 1998, page Δι δα κτο ρι κή Δια τρι βή Τχη (ΔΒ) Λεώ νη Νι κο λά ου με θέ μα «Τε χνι κές α νί χνευ σης Ση μά των Διά χυ του Φά σματος», κεφ. 5 ο, σελ. Ε-12 έ ως Ε-38 και κεφ. 2 ο, σελ. Β-28 έ ως Β-37 και Β Robinson A., Morrison J., Muehrcke P., Kimirling A., Guptill S., Elements of Cartography, John Wiley and Sons, Inc., New York 1995 (Με τά φρα ση α πό Τσια ντού λα Τ., «Στοι χεί α Χαρτο γρα φί ας», Πα νε πι στη μια κές Εκ δό σεις Ε ΜΠ, Α θή να 2002), σελ.4 35 Μερ τί κας Σ., «Τη λε πι σκό πη ση και Ψη φια κή Α νά λυ ση Ει κό νας», Εκ δό σεις «ΙΩΝ», Α θή να 1999, σελ.225. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 133 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

15 ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ - ΠΡΟΤΑ ΣΕΙΣ Συ μπε ρά σμα τα Μέ σα α πό την α νά λυ ση των α ντικει μέ νων του δο κι μί ου, ε ξά γο νται τα πα ρα κά τω συ μπε ρά σμα τα - δια πι στώσεις: Η σπου δαιό τε ρη α πο στο λή ε νός ο λο κλη ρω μέ νου συ στή μα τος C4I εί ναι η α ξιό πι στη και σε πραγ μα τι κό χρό νο συλλο γή, δια βί βα ση και ε πε ξερ γα σί α πλη ρο φο ριών για τον α ντί πα λο, με κύ ριο σκο πό την εκ με τάλ λευ ση των ε πε ξερ γα σμέ νων αυ τών στοι χεί ων α πό τις φί λιες δυ νάμεις. Η ύ παρ ξη ε νός ο λο κλη ρωμέ νου και α ποτε λε σμα τι κού συ στή μα τος C4I αυ ξά νει τη μα χη τι κή ι σχύ μιας δύ να μης που ε πι χει ρεί, α φού ε πι τρέπει την α πο τελε σμα τι κό τε ρη χρη σι μο ποί η ση των δια θέ σι μων ο πλι κών συ στημά των και μέ σων, σε συ γκε κρι μέ νο χρό νο και τό πο ε πι χει ρή σε ων. Η ά γνοια, η μη ε ξει δί κευ ση και η έλ λει ψη πει θαρ χί ας του προ σω πι κού που δια χει ρί ζε ται έ να ο λο κλη ρω μένο σύ στη μα C4I, πι θα νώς να ο δη γή σουν σε λά θος χει ρι σμούς, θέ το ντας μέ ρος ή ολό κλη ρο το σύ στη μα ε κτός λει τουρ γίας. Η δια χεί ρι ση ε νός ο λο κλη ρω μέ νου συστή μα τος C4I α παι τεί υ ψη λό βαθ μό ε παγ γελ μα τι σμού, πεί ρας και γνώ σε ως. Η ά γνοια, η μη ε ξει δί κευ ση και η έλ λει ψη πει θαρ χί ας του προ σω πικού που δια χει ρί ζε ται έ να ο λο κλη ρω μένο σύ στη μα C4I, πι θα νώς να ο δη γή σουν σε λά θος χει ρι σμούς, θέ το ντας μέ ρος ή ολόκλη ρο το σύ στη μα ε κτός λει τουρ γί ας. Οι ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ αποτε λούν μέ ρος των πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σε ων και συν δέ ο νται ά με σα με όλες τις στρα τιω τι κές δρα στη ριό τη τες που ε μπλέ κο νται στη διε ξα γω γή των πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σε ων. Ι διαί τερα, διε ρευ νώ ντας τη σχέ ση αυ τών με τον ΗΠ δια πι στώ νε ται σχε δόν ταύ τι ση των με θό δων και των ε πι διώ ξε ων των δύο αυ τών ε πι χει ρή σε ων. Οι ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ διε ξά γο νται χω ρίς να γνω στο ποι η- θεί η ταυ τό τη τα του ε πι τι θέ μενου και χω ρίς τη συ γκα τά θε ση του ο ποιου δή ποτε α μυ ντι κού μη χα νι σμού του ε χθρι κού συ στή μα τος C 4I. Ε π ί σ η ς, τ ο α μ υ ν τ ι κ ό ε χ θ ρ ι κ ό σ ύ - στη μα C4I δεν γνω ρί ζει τις δυνα τό τη τες του ε πι τι θέ με νου, τα κί νη τρα της ε πί θε σης που δέ χε ται, αλλά ο ύ τ ε κ α ι τ ι ς συ νέ πειες που θα έ χει αυ τή στους πό ρους του. Στο ση με ρι νό διευ ρυ μέ νο πληρο φορια κό πε ρι βάλ λον έ χει αυ ξη θεί ση μα ντι κά η α νά γκη διε ξα γω γής α μυ ντικών ε πι χειρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, ε πι βάλ λο ντας την πι στή ε φαρ μο γή των έ ξι στα δί ων των ε πιχει ρή σε ων αυ τών που εί ναι η πρό λη ψη, η α πο τρο πή, η α νί χνευ ση προ σβο λής, η ά με ση α πό κρι ση, η α να κά λυ ψη νέ ων τρόπων α μύ νης και η α νά λη ψη ε πι θε τι κών ε πι χει ρή σε ων α πό τον α μυ νό με νο. 134 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

16 Πέ ρα α πό τα στά δια των α μυ ντικών ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, εί ναι δυ νατόν α ξιο ποιώ ντας τις δυ να τό τη τες της τε χνο λο γι κής ε ξέ λι ξης των πλη ρο φορια κών και ε πι κοι νω νια κών συ στημάτων, να πε τύ χου με βελ τι στο ποί η ση του α μυ νό με νου C4Ι, έ τσι ώ στε να εί ναι λιγότε ρο ευά λω το σε ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ. Αυ τή η βελ τι στο ποί η ση ε πι τυγχά νεται με τη χρή ση της τε χνι κής διά χυ του φά σμα τος (ι διαί τε ρα των υ βρι δικών τε χνικών) για τη με τα φο ρά της πλη ρο φο ρί ας, τη χρή ση τα κτι κών δι κτύ ων προ ηγ μένων δυ να το τή των (Link-22) και την εκ μετάλ λευ ση του δια στή μα τος πα ρέ χοντας α σφα λείς δο ρυ φο ρι κές ε πι κοι νω νί ες. Σκο πός αυ τών εί ναι η ε πί τευ ξη ασφα λούς και σε πραγ μα τι κό χρό νο (real time) διαβί βα σης της πλη ρο φο ρί ας, βελ τιώνο ντας την α πό δο ση του α μυ νό με νου ο λο κλη ρωμέ νου συ στή μα τος C4I και κά νο ντάς το αν θε κτι κό τε ρο σε ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ. Η εν σω μά τω ση α σφα λών δο ρυ φορικών συ στη μά των στο α μυ νό με νο ο λο κληρω μέ νο σύ στη μα C4I α πο τε λεί τη βέλ τιστη λύ ση, διό τι α παι τούν μι κρό χρό νο α νά πτυξης, κα ταρ γούν τους γε ω γρα φικούς πε ριορι σμούς και πα ρέ χουν την πλή ρη κά λυ ψη των τη λε πι κοι νω νια κών ανα γκών των Ε νόπλων Δυ νά με ων με ή χω ρίς τη συ νερ γα σί α με τα ε πί γεια δί κτυα. Με τα ερ γα λεί α και τις με θό δους των ε πι χει ρή σε ων εκ με ταλ λεύ σε ως δικτύ ων Η/Υ μπο ρεί να ε πι τευ χθεί η υ ποκλο πή των χρη σι μο ποιούμε νων δο ρυ φο ρι κών κ α ι τ α κ τ ι κ ώ ν δι κτύ ων που εν σωμα τώ νονται στο ο λοκλη ρω μέ νο ε χθρι κό σύ στη μα C4I και η υ λο ποί η ση ψη φια κής χαρ το γρά φη σης μιας πε ριο χής ε πι χει ρή σε ων. Η εν σω μά τω ση των ερ γα λεί ων, των με θό δων και των α πο τε λε σμά των των ε πι χειρή σε ων εκ με ταλ λεύ σε ως δι κτύων Η/Υ στο φί λιο σύ στη μα C4I, του προσ δί δει τη δυ νατό τη τα να α ντα πο κρί νε ται στις ε πι χει ρη σιακές α παι τή σεις σε πραγ μα τι κό χρό νο. Προ τά σεις Με βά ση τα α να φε ρό με να συ μπε ράσμα τα προ τεί νο νται τα πα ρα κάτω: Η ε ξα σφά λι ση ό λων των αρ χών που διέ πουν έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, ώ στε να συμ βά λει στην α πο τε λε σμα τικότη τα της δια δι κα σί ας λή ψης α πο φά σε ων, κα θώς και στη βέλ τι στη χρη σι μοποί η ση, συ ντο νι σμό και έ λεγ χο των δια τι θε μέ νων δυ νά με ων και μέ σων. Η πλή ρης ε νη μέ ρω ση του προ σωπικού, που πλαι σιώ νει έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, πε ρί των κα θη κό ντων του και η πα ρο χή ε ξει δι κευ μέ νης γνώ σης, ό που α παι τεί ται. Η προ σε κτι κή σχε δί α ση της αρ χι τεκτο νι κής του ο λο κλη ρω μέ νου συ στή μα τος C4I, με έμ φα ση στη δη μιουρ γί α κινη τών ε πι κοι νω νια κών και πλη ρο φο ρια κών κόμβων, ώ στε να α ντα πο κρί νε ται στις α παιτή σεις του σύγ χρο νου ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο ντος που χα ρα κτη ρί ζε ται α πό δυ να μι κά ε ξε λισ σό με νες κα τα στά σεις. Η χρη σι μο ποί η ση ε ξει δι κευ μένου Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 135 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

17 προ σω πι κού για τη διε ξα γω γή των ε πι χειρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, το ο ποί ο θα πρέ πει να εί ναι συ νε χώς ε νη με ρω μέ νο για τις ε ξε λί ξεις της τε χνο λο γί ας, ώστε να α νακα λύ πτει νέ ες με θό δους ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ. Η ε ναρ μό νι ση των ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ με τις υ πό λοι πες δρα στη ριότη τες των πλη ρο φο ρια κών ε πι χειρή σε ων και ι διαί τε ρα ο συ ντο νι σμός των ε πι χει ρήσε ων δι κτύ ων Η/Υ και του ΗΠ κά τω α πό ε νιαί α διοί κη ση. Η χρή ση κα τάλ λη λων μη χα νι σμών, με έμ φα ση στην υ ιο θέ τη ση ή υ λο ποί η- ση αλ γό ριθ μων κρυ πτο γρά φη σης, κα τά την πραγ μα το ποί η ση των α μυ ντι κών ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, έ τσι ώ στε η πλη ρο φο ρί α που δια κι νεί ται μέ σα α πό τα πλη ρο φο ρια κά και ε πι κοι νω νια κά συ στήμα τα να προ στα τευ θεί τό σο κα τά την α ποθή κευ ση, τη με τα φο ρά, την ε πεξερ γα σί α, ό σο και κα τά την εκ με τάλ λευ ση αυ τής. Η υ πο στή ρι ξη των ε πι κοι νω νιακών συ στη μά των του ο λο κλη ρω μέ νου συ στήμα τος C4I α πό τε χνι κές διά χυ του φάσματος, δί νο ντας έμ φα ση στις υ βρι δι κές τεχνι κές, με σκο πό την πα ρο χή α σφα λούς ε πι κοι νω νί ας και την ά ρι στη α ξιο ποί η ση του η λε κτρο μα γνη τι κού φάσμα τος. Η α ντι κα τά στα ση του τα κτι κού δι κτύου Link - 11A, σε πε ρί πτω ση χρη σι μο ποιή σε ως αυ τού α πό τις ΕΔ ε νός κρά τους, από το προ ηγ μέ νης τε χνο λο γί ας Link - 22, λό γω των πλε ο νε κτη μά των που πα ρου σιάζει το τε λευ ταί ο στο α παι τητι κό πλέ ον ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον, πα ρέ χοντας τη δυ να τό τη τα δια σύν δε σης αυ τού με δο ρυ φο ρι κά δί κτυα. Η ε ξα σφά λι ση δο ρυ φο ρι κού συστήμα τος α πό τις ΕΔ ε νός κρά τους, ώ στε να έ χουν τον έ λεγ χο τό σο του ε πί γειου ό σο και του δια στη μι κού τμή μα τος αυ τού, και η εν σω μά τω σή του στο ο λο κληρω μέ νο σύ στη μα C4I. Η υ πο στή ρι ξη των δο ρυ φο ρι κών τερ μα τι κών, τα ο ποί α θα εν σω μα τω θούν στο ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, α πό τεχνι κές διά χυ του φά σμα τος, ώ στε να ε ξαλει φθεί το μειο νέ κτη μα της ευαι σθη σίας των συ στη μά των αυ τών α πό ε σκεμ μέ νη πα ρεμ βο λή και υ πο κλο πή. Η χρη σι μο ποί η ση τε χνι κών προσομοί ω σης ση μά των, κα θώς και η υ ιο θέτη ση ή η υ λο ποί η ση α ντί στοι χων αλγόριθ μων, στα πλαί σια των ε πι χει ρή σε ων εκ με ταλ λεύ σε ως δι κτύ ων Η/Υ. Η υ λο ποί η ση ή η υ ιο θέ τη ση αλ γόριθμων, οι ο ποί οι με τον κα τάλ λη λο ε ξο πλι σμό (κε ραί α λή ψης ση μά των, Η/Υ, κάρτα κα ταγρα φής ση μά των) να λαμ βά νουν το σή μα, που εί ναι ε πι θυ μη τή η υ πο κλο πή αυ τού α πό την α τμό σφαι ρα και με τη βο ή θεια της ψη φια κής ε πε ξερ γα σί ας σή μα τος και την ε φαρ μο γή κα τάλ λη λων με τα σχη μα τι σμών να α νι χνεύ ο νται τα χα ρα κτη ρι στι κά αυ τού, ε ξά γο ντας χρή σι μες πλη ρο φο ρί ες για το α ντί πα λο σύ στη μα C4I. Η εν σω μά τω ση των ερ γα λεί ων της τη λε πι σκό πη σης και της ψη φια κής χαρτο γρα φί ας, τα ο ποί α εκ με ταλ λεύ ο νται τη δια στη μι κή τε χνο λο γί α, στο ο λο κλη ρω μένο σύ στη μα C4I. 136 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

18 ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ Βι βλί α Cameron Hunt, Chris Brenton, Mastering Network Security, 2 nd Edition, Marina Village Parkway, USA 2003 (Με τά φραση α πό Γκα γκά τσιο Ε., «Α σφά λεια Δι κτύ ων», Εκ δό σεις Μ. Γκιούρ δας, Α θή να 2003). C. Sidney Burrus, Ramesh Gopinath and Haitao Guo, Intraduction to Wavelets and Wavelet Transforms, Prentice Hall, New Jersey Dorοthy Denning, Information Warfare and Security, Addison Wesley Logman Inc., 1999, (Με τά φρα ση α πό Τσουρα μά νη Χ., «Πλη ροφο ρια κός Πό λε μος και Α σφά λεια Πλη ρο φο ριών των Ε πι χει ρή σε ων», Εκ δό σεις ΙΩΝ, Α θή να 2001). Proakis J., Ingle V., Digital Signal Processing, Using MATLAB V.4, PWS Publishing Company, Boston Robinson A., Morrison J., Muehrcke P., Kimirling A., Guptill S., Elements of Cartography, John Wiley and Sons, Inc., New York 1995 (Με τάφρα ση α πό Τσια ντού λα Τ., «Στοι χεί α Χαρ το γρα φί ας», Πα νε πι στη μιακές Εκ δό σεις Ε ΜΠ, Α θή να 2002). Simon Haykin, Communication Systems 4 th Edition, John Wiley and Sons, Inc., New York William Stallings, Data and Computer Communications, 6 th Edition, Prentice-Hall Inc, New Jersey 2000 (Με τάφρα ση α πό Θε ο δώρου Π., «Επι κοι νω νί ες Υ πο λο γι στών Δε δο μέ νων», Εκ δό σεις Μ. Γκιούρ δας, Α θή να 2003). Winn Schwarau, Information Warfare, 2 nd Edition, Thunder s Mouth Press,1996. Α λε ξό που λος Α., Λα γο γιάν νης Γ., «Τη λε πι κοι νω νί ες και Δί κτυα Υ πο λο γι στών», 6 η Έκδο ση, Α θή να Γρί βας Κ. «Ο Πό λε μος στον 21 ο Αιώ να», Εκ δό σεις Ε πι κοι νω νί ες Α.Ε., Α θή να Κο μνη νός Θ., Σπυ ρά κης Π., «Α σφά λεια Δι κτύ ων και Υ πολο γι στι κών Συ στη μά των - Α να χαι τί στε τους Ει σβο λείς», Ελ λη νι κά Γράμ ματα, Α θή να Μερ τί κας Σ., «Τη λε πι σκό πη ση και Ψη φια κή Α νά λυ ση Ει κό νας», Εκ δό σεις «ΙΩΝ», Α θή να Πο λυ με νό που λος Α. «Ο Ψη φια κός Κό σμος στην Ε θνι κή Ά μυνα» Εκ δό σεις «Ελ λη νι κά Γράμ μα τα», Α θή να Πο λυ με νό που λος Α. «Συ στή μα τα Πλη ρο φο ρι κής και Ανα λυ τι κά Ερ γα λεί α για την Ά μυ να», Ε ξά ντας Εκ δο τι κή, Α θή να Δόγ μα τα - Εγ χει ρί δια JP 6-0 Doctrine for C4 Systems Support to Joint Operations, 30 May DoDD / Information Operations / Oct Δια δί κτυο Πε ριο δι κά Πε ριο δι κό Α ΜΥ ΝΑ ΚΑΙ ΔΙ ΠΛΩ ΜΑ ΤΙΑ, Ο κτώ βριος 2001, Τεύ χος 126. Πε ριο δι κό Α ΜΥ ΝΑ ΚΑΙ ΔΙ ΠΛΩ ΜΑ ΤΙΑ, Δε κέμ βριος 2003, Τεύ χος 152. Πε ριο δι κό ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗ Ε ΠΙ ΘΕ Ω ΡΗ ΣΗ, Σε πτέμ βριος - Ο κτώ βριος Πε ριο δι κό ΠΤΗ ΣΗ, Ιού λιος - Αύ γου στος 2000, Τεύ χος 181. Ε νη με ρω τι κό Έ ντυ πο Ιν στι τού του Α μυ ντι κών Α να λύ σε ων, Μάρ τιος- Α πρί λιος Άρ θρα Dai Qingmin, On Integrated Network Warfare and Electronic Warfare, China Military Science, Feb Ερ γα σί ες Δι δα κτο ρι κή Δια τρι βή Τχη (ΔΒ) Λε ώ νη Νι κο λά ου με θέ μα «Α νί χνευση και Α νά λυ ση Ση μά των Ευ ρεί ας Ζώ νης α πό μη Συ νερ γα ζό με νες Πη γές», Ε θνικό Με τσό βιο Πο λυ τε χνεί ο / Σχο λή Η λε κτρο λό γων Μη χα νι κών και Μη χα νι κών Υ πολο γι στών / Το μέ ας Συ στη μά των Με τά δο σης Πλη ρο φο ρί ας και Το μέ ας Υ λι κών, Μάρτιος Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 137 Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ

Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ Α ξιω μα τι κοί, Υ πα ξιω μα τι κοί, Στρα τιώ τες, Ε θνο φύ λα κες και Πο λι τι κό Προ σω πι κό του Στρα τού Ξηράς. Με α πό φα ση του ΚΥ ΣΕ Α, μου α να τέ θη καν τα κα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 Τεθωρακισµένη Μεραρχία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα