Regulacija. Sobni termostati Atmosferski regulatori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Regulacija. Sobni termostati Atmosferski regulatori"

Transcript

1 Regulacija Sobni termostati Atmosferski regulatori

2 Ureappleaji za regulaciju Regulacija za maksimalnu udobnost Osim πto posjeduje veliko iskustvo u etaænom grijanju i u pripremi tople vode za kuêanstvo, Vaillant veê tradicionalno vodi raëuna i o najstroæe postavljenim zahtjevima æivotnog komfora. Svojom profesionalnoπêu, Vaillant pronalazi uvijek nove moguênosti za upravljanje toplinom - onako kako to korisniku najbolje odgovara. Tako sobni termostati postaju osnovno sredstvo kojim se zadovoljavaju zahtjevi modernog korisnika - radilo se tu o svakodnevnoj udobnosti ili o uπtedi novca. Sa ciljem da usavrπi primjenu i uporabu vlastitih ureappleaja za grijanje, Vaillant nudi πirok program proizvoda kako bi korisniku osigurao uvijek odgovarajuêe rjeπenje. Sve je to paæljivo osmiπljeno u svrhu πto jednostavnijeg rukovanja svim ureappleajima za grijanje i kako bi isti bili πto privlaëniji krajnjim korisnicima. Vaillantov program regulacije ukljuëuje: - termostate s ON/OFF regulacijom - modulirajuêe termostate - atmosferske regulatore Regulacija polaznog voda sustava grijanja kod sobnih termostata vrši se u ovisnosti o sobnoj temperaturi. U ponudi su modeli s ON/OFF regulacijom te modulirajuêi termostati. ON/OFF termostati 220 voltni su termostati koji posjeduju sklopku koja Êe prekinuti rad ureappleaja za centralno grijanje kada se dosegne željena temperatura u prostoru. ModulirajuÊi sobni termostati 24 voltni su termostati koji dodatno moduliraju s radom plamenika kako se temperatura u prostoru približava zadanoj vrijednosti. Komunikacija izmeappleu ureappleaja za grijanje i modulirajuêih sobnih termostata brža je u odnosu na sobne termostate s ON/OFF regulacijom pa je iz tog razloga sama regulacija preciznija uz VRT 30 puno manja temperaturna odstupanja te veêu uštedu plina. Atmosferski regulatori posjeduju vanjski osjetnik koji se smješta na vanjsku fasadu. ZahvaljujuÊi tome, regulacija polaznog voda sustava grijanja vrši se u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, prema krivulji grijanja. Novu generaciju Vaillantovih ureappleaja (atmotec, turbotec, ecotec, ecocompact i aurocompact) odlikuje nova elektronska ploëa s ebus komunikacijom koja još više pospješuje komunikaciju izmeappleu ureappleaja i regulatora. Za tu generaciju ureappleaja Vaillant je razivo poseban program tzv. ebus regulatora. 1. Sobni termostati 1.1 ON/OFF regulacija VRT 30 Regulator sobne temperature, bez moguênosti programiranja, sa ON/OFF regulacijom i temperaturnim podruëjem 5-30 C. Sobni termostat Jedinica VRT 30 Osjetni element - bimetal Pogonski napon V 230 Temperaturno podruëje ºC 5-30 Uklopna razlika K <1 Vrsta zaπtite - IP 30 MoguÊnost programiranja - NE Najmanji presjek priklj. vodova mm 2 3x0,75 Dimenzije mm 75x75x25 Br. za narudæbu /3

3 calormatic 230/240/240f calormatic 230 Sobni termostat s ON/OFF regulacijom za vremensko upravljanje i upravljanje zavisno o sobnoj temperaturi sustava grijanja. Termostat posjeduje digitalni satni mehanizam s tjednim programom. MoguÊe je programirati do tri vremena grijanja po danu jednostavnim rukovanjem na principu okreni i klikni. Na raspolaganju su posebne funkcije koje dodatno poveêavaju komfor vašeg sustava grijanja. Termostat je moguêe kombinirati sa telefonskom sklopkom teleswitch. calormatic 240 calormatic 240 je sobni termostat s istim karakteristikama kao calormatic 230, meappleutim, s dodatnim baterijskim pogonom za napajanje displeja (2 x 1,5 V). calormatic 240f calormatic 240f bežiëni je sobni termostat za vremensko upravljanje i upravljanje zavisno o sobnoj temperaturi sustava grijanja. Termostat posjeduje prijemnik koji se postavlja pored ureappleaja za grijanje i bežiëni predajnik koji se postavlja na zid prostorije u kojoj najviše boravimo. Veza se uspostavlja radijskim putem. Prijemnik je opremljen s kontrolnim LED diodama koje nas obaviještavaju o statusu ureappleaja te s tasterom za prebacivanje iz ruënog u automatski pogon. MoguÊe je programirati do tri vremena grijanja po danu jednostavnim rukovanjem na principu okreni i klikni. Na raspolaganju su posebne funkcije koje dodatno poveêavaju komfor sustava grijanja. Ovaj termostat može se koristiti u kombinaciji sa svim Vaillantovim ureappleajima za grijanje. Sobni termostati Jedinica calormatic 230 calormatic 240 calormatic 240f Pogonski napon V 230 2x1,5 230 (prijemnika) i 2x1,5V (predajnika) NajkraÊe vrijeme ukljuëivanja min PodruËje dnevne temperature C PodruËje noêne temperature C Maks. okolna temperatura C PrikljuËni vodovi mm 2 3x0,75 2x0,75 3x075 (prijemnika) Vrsta zaštite - IP 20 IP 20 IP 20 Klasa zaštite - III III III Dimenzije (vxšxd) mm 97x146x27 97x146x27 97x146x27 (predajnika) i 50x170x28 (prijemnika) Br. za narudžbu Posebne funkcije Sobni termostati VRT 30 calormatic 230 calormatic 240 calormatic 240f Regulator upravljan sobnom temp. Montaæa na zid Baterijski pogon - - Ulaz za teleswitch - - Funkcija godiπnjeg odmora* - Funkcija Party ** - Zaπtita od smrzavanja - Pokazivanje toënog vremena - Tjedni program grijanja -

4 1.2 ModulirajuÊa regulacija VRT 40 Regulator sobne temperature bez uklopnog sata s modulirajuêom regulacijom Sobni termostat Jedinica VRT 40 VRT 40 Pogonski napon V maks. 30 Temperaturno podruëje C 5-30 Uklopna razlika K <1 Vrsta zaπtite - IP 30 Klasa zaπtite - III MoguÊnost programiranja - NE Najmanji presjek priklj. vodova mm 2 3x0,75 Dimenzije (vxšxd) mm 75x71x29 Br. za narudžbu calormatic 330 calormatic 330 Modulacijski sobni termostat za vremensko upravljanje i upravljanje zavisno o sobnoj temperaturi sustava grijanja. Termostat posjeduje digitalni satni mehanizam s tjednim programom. MoguÊe je programirati do tri vremena grijanja po danu jednostavnim rukovanjem na principu okreni i klikni. Na raspolaganju su posebne funkcije koje dodatno poveêavaju komfor vašeg sustava grijanja. Termostat je moguêe kombinirati sa teleswitch-om. Sobni termostat Jedinica calormatic 330 Pogonski napon V 24 NajkraÊe vrijeme ukljuëivanja min 10 PodruËje dnevne temperature C PodruËje noêne temperature C Maks. okolna temperatura C 50 PrikljuËni vodovi mm 2 3x0,75 Vrsta zaštite - IP 20 Klasa zaštite - III Dimenzije (vxšxd) mm 97x146x27 Br. za narudžbu /5

5 calormatic 340f calormatic 340f calormatic 340f je regulator sobne temperature u prostorijama, upravljan radio signalom (868 MHz), s tjednim programom za grijanje te vremenskim upravljanjem spremnika za toplu vodu. MoguÊe je programirati do tri vremena grijanja po danu jednostavnim rukovanjem na principu okreni&klikni. Na rapolaganju su posebne funkcije koje dodatno poveêavaju komfor vašeg sustava grijanja. Sastoji se od prijemnika koji se ugraappleuje iskljuëivo u ureappleaj atmoblock/turboblock; atmovit i aquablock, te od samog regulatora koji je beæiëan te ga je moguêe postaviti na zid prostorije gdje najviše boravimo. Ako postoji ujecaj na put radijskog signala, potrebno je odabrati alternativno mjesto postavljanja. Prijemnik je opremljen s kontrolnim LED-diodama koje nas obavijeπtavaju o statusu, te s tasterom za prebacivanje iz ruënog u automatski pogon. Kod ruënog pogona je vremenski program za upravljanje spremikom tople vode je blokiran, a zadana vrijednost temperature u polaznom vodu grijanja iznosi 50 C. RuËni naëin rada ostaje u pogonu do prijema sljedeêeg signala. Sobni termostat Jedinica calormatic 340f Pogonski napon predajnika V 2x1,5V Pogonski napon prijemnika V 24 PodruËje dnevne temperature C PodruËje noêne temperature C Pogonska temperatura C Vrsta zaštite - IP 20 Klasa zaštite - III Maks. udaljenost predajnik/prijemnik u zatvorenom prostoru m 20 Predajna snaga mw 0,5 Dimenzije (vxšxd) mm 97/146/27 Br. za narudžbu

6 calormatic 392 calormatic 392 calormatic 392 nova je generacija digitalnog sobnog regulatora za vremensko upravljanje i upravljanje zavisno o sobnoj temperaturi sustava grijanja. Termostat posjeduje tjedni program koji korisniku pruža moguênost vremenskog programiranja kruga pripreme potrošne tople vode, optoëne crpke* te sustava grijanja. MoguÊe je zadati (programirati) razliëite sobne temperature, za razliëito doba dana i razliëite dane u tjednu. ZahvaljujuÊi velikom grafiëkom osvijetljenom displeju te tekstualnom prikazu na hrvatskom jeziku, rukovanje sa ovim termostatom je izuzetno jednostavno. Preko dvosmjerne komunikacije s ureappleajem za grijanje putem ebus veze, calormatic 392 je u stalnoj vezi sa ureappleajem za grijanje na jedan potpuno inteligentan naëin koji pruža savršen modulacijski rad ureappleaja te idealan ugoappleaj prema zadanim parametrima. Ovaj sobni termostat je moguêe kombinirati samo s Vaillantovim plinskim ureappleajima koji imaju ebus elektroniku. calormatic 392f calormatic 392f je bežiëni regulator sobne temperature istih tehniëkih karakteristika kao i calormatic 392. Regulator se sastoji od dva dijela:prijemnika koji se ugraappleuje u sam ureappleaj za grijanje (skida se plastiëna blenda s upravljaëke ploëe) te samog regulatora (predajnika) koji se postavlja na zid prostorije u kojoj najviše boravimo. Komunikacija izmeappleu ova dva dijela je putem radio signala. KakvoÊu signala moguêe je oëitati na samom displeju od 0 do 10. Ukoliko kakvoêa signala nije zadovoljavajuêa, regulator je potrebno postaviti na drugo mjesto. calormatic 392f koristi se takoappleer iskljuëivo u kombinaciji s novom generacijom ureappleaja koji posjeduju elektronsku ploëu s ebus vezom. * uz korištenje odgovarajuêeg modula 6/7

7 calormatic 392f (predajnik; prijemnik) Sobni termostat Jedinica calormatic 392 Radni napon V 24 Potroπnja struje ma <45 Dnevna temperatura C 5-30 NoÊna temperatura C 5-20 MoguÊi ciklusi programiranja po danu 3 PrikljuËni vodovi mm 2 3x0,75...1,75 m 2 Vrsta zaštite - IP 20 Klasa zaštite - III Dozvoljena duæina voda m <30 Dimenzije (vxšxd) mm 97 x 146 x 41 Br. za narudžbu Posebne funkcije Sobni termostat VRT 40 calormatic 330 calormatic 340f calormatic 392 calormatic 392f Regulator upravljan sobnom temp. Montaæa na zid Montaæa u ureappleaj samo prijemnik Baterijski pogon Funkcija godiπnjeg odmora - Funkcija Party * - Zaπtita od smrzavanja - Pokazivanje toënog vremena - Tjedni program grijanja - TermiËka dezinfekcija** Dojava odræavanja Displej na hrvatskom jeziku Ulaz za teleswitch

8 2. Atmosferski regulatori calormatic 430 calormatic 430 atmosferski je regulator koji regulira temperaturu u polaznom vodu direktnog kruga grijanja u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. Korisnik može odabrati da li Êe regulator upravljati sobnom temperaturom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi prema krivulji grijanja (ukoliko je regulator smješten u kotlovnicu) ili u ovisnosti o sobnoj temperaturi (ukoliko je smješten u sobi). KoristeÊi originalni Vaillantov pribor, modul VR 61, regulator je moguêe nadograditi da upravlja i drugim mješajuêim krugom sa troputnim ventilom. U tom sluëaju, mjerenje sobne temperature drugoga kruga moguêe je korištenjem sobnog korektora VR 81 uz moguênost podešavanja aktualnih parametara. U ponudi je takoappleer i solarni modul VR 68 koji Êe omoguêiti da automatika bude u stanju voditi i krug solarne pripreme potrošne tople vode. Korisniku je na raspolaganju tjedni program za vremensko programiranje kruga pripreme potrošne tople vode, optoëne crpke* i jednog/dva kruga grijanja. MoguÊe je zadati (programirati) razliëite sobne temperature, za razliëito doba dana i razliëite dane u tjednu. Veliki grafiëki osvijetljeni tekstualni displej pruža jednostavno rukovanje i programiranje regulatora te niz korisnih inormativnih prikaznih funkcija: stvarna temperatura spremnika, stvarna i zadana temperatura u polaznom vodu direktnog kruga, stvarna i zadana temperatura kruga sa troputnim ventilom. Posebne funkcije koje posjeduje ovaj regulator dodatno Êe poveêati komfor sustava grijanja. Dvosmjerna komunikacija na relaciji ureappleaj za grijanje/regulator putem ebus veze pruža jedan potpuno novi i inteligentan naëin komunikacije koji Êe osigurati savšen rad ureappleaja te idealan ugoappleaj prema zadanim parametrima. Regulator je moguêe kombinirati samo sa Vaillantovim plinskim ureappleajima koji imaju ebus elektroniku. Atmosferski regulator Jedinica calormatic 430 calormatic 430f Radni napon V Potroπnja struje ma <45 <45 Dnevna temperatura C 12,5-27,5 12,5-27,5 NoÊna temperatura C MoguÊi ciklusi programiranja po danu 3 3 PrikljuËni vodovi mm 2 3x0,75...1,75 m 2 bežiëan Vrsta zaštite - IP 20 IP 20 Klasa zaštite - III III Dozvoljena duæina voda m <30 bežiëan Dimenzije (vxšxd) mm 97x146x45 97x146x45 Br. za narudžbu * uz korištenje VR 40 modula 8/9

9 calormatic 430f calormatic 430f je bežiëni atmosferski regulator istih tehniëkih karakteristika kao i calormatic 430. Regulator se sastoji od tri dijela: prijemnika koji se ugraappleuje u sam ureappleaj za grijanje (skida se plastiëna blenda s upravljaëke ploëe), samog regulatora (predajnika) koji se postavlja na zid prostorije u kojoj najviše boravimo te vanjskoga osjetnika kojega postavljamo na sjevernu fasadu i koji je fotonaponski (vlastito napajanje). Komunikacija regulatora s predajnikom i s vanjskim osjetnikom je putem radio signala. KakvoÊu signala moguêe je oëitati na samom displeju od 0 do 10. Ukoliko kakvoêa signala nije zadovoljavajuêa, regulator je potrebno postaviti na drugo mjesto. calormatic 430f koristi se takoappleer iskljuëivo u kombinaciji s novom generacijom ureappleaja koji posjeduju elektronsku ploëu s ebus vezom. calormatic 430f (predajnik, prijemnik, vanjski osjetnik) Posebne funkcije Atmosferski regulatori calormatic 430 calormatic 430f Regulator upravljan vanjskim vremenom Broj regulirajuêih krugova 1/2* 1/2* Montaæa na zid / u ureappleaj Dvosmjerna komunikacija - ebus veza Pokazivanje vanjske temperature Funkcija godiπnjeg odmora Funkcija Party Zaπtita od smrzavanja Podeπavanje krivulje grijanja** Pokazivanje toënog vremena Tjedni program grijanja TermiËka dezinfekcija Dojava odræavanja Displej na hrvatskom jeziku * korištenjem modula VR 61 moguêa je regulacija dva kruga grijanja ** povezanost izmeappleu vanjske i temperature polaznog voda grijanja. predajnik na zid / prijemnik u ureappleaj Krivulja grijanja Povezanost izmeappleu vanjske temperature i temperature polaznog voda grijanja

10 calormatic 630/auroMATIC 620 calormatic 630 Atmosferski regulator koji u osnovnoj izvedbi regulira temperaturu u polaznom vodu tri kruga grijanja (direktni krug sa crpkom i dva kruga sa troputnim ventilom) u ovisnosti o vanjskoj temperaturi s moguênošêu kaskadnog spajanja ureappleaja*. Osim toga može upravljati pripremom potrošne tople vode i optoënom crpkom. auromatic 620 Atmosferski regulator koji u osnovnoj izvedbi može upravljati krugom pripreme potrošne tople vode putem solarnog sustava. Osim toga regulira temperaturu u polaznom vodu dva kruga grijanja (direktni krug sa crpkom i krug sa troputnim ventilom) u ovisnosti o vanjskoj temperaturi s moguênošêu kaskadnog spajanja ureappleaja*. Proširenje sustava Za proširenje sustava moguêe je prikljuëiti do šest modula VR 60 (pribor) sa po dva direktna ili miješajuêa kruga, odnosno, calormatic 630 može upravljati s najviše 15 krugova grijanja, a auromatic 620 s najviše 14 krugova grijanja. Za odvojeno upravljanje potrebno je koristiti sobni korektor VR 90 (max 8)**. Korištenje modula VR 30 ili VR 32 omoguêava kaskadno spajanje više od dva ureappleaja. * uz korištenje odgovrajuêih modula ** ostale krugove moguêe je regulirati preko glavnog regulatora 10/11

11 calormatic 630 u kombinaciji sa dva modula VR 60 Osnovne karakteristike Regulator posjeduje digitalni radijski sat te tjedni program s tri vremenska perioda po danu (za grijanje, za pripremu potrošne tople vode i optoënu crpku). Rukovanje na principu okreni & klikni te osvijetljeni grafiëki displej s prikazom tekstualnih poruka na hrvatskom jeziku omoguêava brz i jednostavan unos svih parametara grijanja te oëitavanje sljedeêih vrijednosti: datum, sat, vanjska temperatura, temperatura u prostoriji, naëin rada, zadana temperatura pojedinog kruga. Kod regulatora auromatic 620 moguêe je oëitati i trenutno stanje solarnog prinosa u grafiëkom obliku. PrikljuËivanjem telefonske daljinske sklopke - teleswitch, moguêe je s bilo kojeg mjesta telefonom odreappleivati naëin rada regulatora dnevna/noêna temperatura. Dvosmjerna komunikacija na relaciji ureappleaj za grijanje/regulator putem nove ebus veze pruža jedan potpuno novi i inteligentan naëin komunikacije koji Êe osigurati savršen rad ureappleaja te idealan ugoappleaj prema zadanim parametrima. Regulator se može kombinirati samo sa Vaillantovim ureappleajima sa ebus elektronikom. Opseg isporuke calormatic 630: - 1 x vanjski senzor - 4 x senzor polaznog voda VR 10 (5m) - spojni vod 7/8/9, dužine 3m - mrežni kabel 230 V, dužine 3m auromatic 620: - 1 x vanjski senzor - 2 x senzor polaznog voda VR 10 (5m) - 1 x senzor za kolektor VR 11 (5m) - spojni vod 7/8/9, dužine 3m - mrežni kabel 230V, dužine 3m

12 teleswitch - telefonsko upravljanje teleswitch teleswitch Ureappleaj za telefonsko ukljuëivanje/ iskljuëivanje. Rukovanje je vrlo jednostavno zahvaljujuêi govornom upravljanju na 4 jezika (francuski; engleski; πpanjolski; njemaëki*) sa zaπtitom od neovlaπtenog pristupa sa πifrom (Password). Dvokanalna izvedba - drugi kanal je moguêe upotrijebiti za prikljuëivanje npr. alarmnog sustava. teleswitch je prikladan za telefone s tonskim biranjem, posjeduje moguênost ruënog upravljanja na licu mjesta. Jedinica teleswitch PrikljuËni napon V 230 Potrošnja W 2 Uklopni napon V Maks. optereêenje kontakata A 2 Vrsta zaštite - IP 30 Klasa zaštite - III Dimenzije (vxšxd) mm 128x85x31 Br. za narudžbu * ureappleaj je tvorniëki namjeπten na njemaëki jezik kao jezik izbornika, promjena jezika se ostvaruje mehaniëkim preklopom unutar ureappleaja Shema spajanja 12/13

13 Atmosferski regulatori Jedinica calormatic 630 auromatic 620 PrikljuËni napon V Primljena snaga regulatora VA 4 4 Kontaktno optereêenje izlaznih releja A 2 2 MoguÊi ciklusi programiranja po danu 3 3 PrikljuËni vodovi senzora mm 2 0,75 0,75 PrikljuËni vodovi 230 V mm 2 1,50 1,50 Vrsta zaštite - IP 20 IP 20 Klasa zaštite - II II Dozvoljena dužina voda senzora m < 50 < 50 Dozvoljena dužina voda modula m < 300 < 300 Dimenzije (vxšxd) mm 292x272x74 292x272x74 Br. za narudžbu Posebne funkcije Atmosferski regulatori calormatic 630 auromatic 620 Regulator upravljan vanjskom temperaturom Montaža na zid Osvijetljeni grafiëki zaslon s prikazom tekstualnih poruka na hrvatskom jeziku Dvosmjerna komunikacija - ebus veza Pokazivanje vanjske temperature Pokazivanje toënog vremena i datuma Funkcija godišnjeg odmora - dva programa Funkcija štednje Funkcija Party Jednokratno punjenje spremnika Paralelno punjenje spremnika Zaštita od niskih temperatura Podešavanje krivulje grijanja Tjedni program grijanja TermiËka dezinfekcija spremnika Dojava održavanja Estrih - funkcija sušenja poda Upravljanje krugom solarne pripreme potrošne tople vode Ulaz za teleswitch

14 Sveobuhvatna podrška Izabrali ste sigurnost i bezbrižnost jer ste se odluëili za proizvoappleaëa: - Ëija ideja vodilja glasi: Naša briga o kupcu ne završava prodajom ureappleaja, ona tada tek poëinje - sa organiziranim centrom za komercijalnu i tehniëku podršku koji i Vama stoji na raspolaganju - koji ima organizirani centar za obuku svojih partnera - koji ima organiziranu servisnu mrežu - koji ima osiguranu opskrbu rezervnim dijelovima za stare i nove ureappleaje - koji ima centralno skladište originalnih rezervnih dijelova - koji za svoje ureappleaje daje potpuno dvogodišnje jamstvo - Ëiji su svi ureappleaji ispitani i posjeduju sve zakonom propisane certifikate - koji ima razgranatu mrežu prepoznatljivih prodajnih mjesta Vaše povjerenje nagraappleujemo dodatnom kvalitetom usluge! VSS - organizirana mreža: - uëinkovitih, - opremljenih, - struëno osposobljenih, - prepoznatljivih, - ljubaznih, - uvijek dostupnih ugovornih servisera......na raspolaganju korisnicima Vaillant ureappleaja 365 dana u godini! Regulacija Zadržavamo pravo izmjene Važna napomena: Korisnik je obavezan povjeriti puštanje ureappleaja u pogon ovlaštenom Vaillant serviseru. Aktualan popis ovlaštenih servisera potražite na Vaillant prodajnim mjestima, na Vaillant internet stranici ili direktno u Vaillant predstavništvu.

Regulacija. Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC

Regulacija. Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC Regulacija Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC Ure aji za regulaciju Regulacija za maksimalnu udobnost VRT 30 Osim πto posjeduje veliko iskustvo u etaænom grijanju i u pripremi tople vode

Διαβάστε περισσότερα

Plinski zidni ureappleaji. Zašto Vaillant? GODINA. Plinski ureappleaji naπ su posao joπ od atmotec/turbotec pro i plus atmomag/turbomag unistor

Plinski zidni ureappleaji. Zašto Vaillant? GODINA. Plinski ureappleaji naπ su posao joπ od atmotec/turbotec pro i plus atmomag/turbomag unistor Plinski zidni ureappleaji Zašto Vaillant? Plinski ureappleaji naπ su posao joπ od 1874. GODINA atmotec/turbotec pro i plus atmomag/turbomag unistor Sadržaj: Zidni ureappleaji za grijanje i pripremu tople

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Solar. Zašto Vaillant? Dovodimo sunce u Vaš dom

Solar. Zašto Vaillant? Dovodimo sunce u Vaš dom Solar Zašto Vaillant? Dovodimo sunce u Vaš dom aurotherm aurostep aurostor aurocompact Zašto Vaillantov solarni sustav? Prilagodljivi sustavi za sve izazove Sunce je jedini neiscrpni izvor koji Ëovjeku

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentan put u zelenu budućnost.

Inteligentan put u zelenu budućnost. Green iq Inteligentan put u zelenu budućnost. ecotec exclusive flexotherm/flexocompact exclusive Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar. Oznaka novog doba Vaillant dobrovoljno sebi postavlja visoke standarde

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF

climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF U korak s Vašim željama Klima ureappleaj serije pro Novi klima ureappleaji prilagoappleeni su životnim potrebama

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing.

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing. UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije Dipl. Ing. Darko SMOLJAN Automatska regulacija - automatska regulacija u GViK sustavima

Διαβάστε περισσότερα

Pogled prema suncu. ROTEX Solaris

Pogled prema suncu. ROTEX Solaris ROTEX Solaris Pogled prema suncu. Visokoučinkoviti ROTEX Solaris solarni sustav iskorištava sunčevu energiju za toplu vodu i grijanje. Uz visoke higijenske standarde, maksimalnu učinkovitost i uštedu troškova.

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

Sadræaj: Net Phone paketi: Imate li kakvih pitanja?

Sadræaj: Net Phone paketi: Imate li kakvih pitanja? Sadræaj: 00 Net Phone paketi: to je Net Phone usluga? Net Phone paketi - Net Phone Start i Net Phone Plus Prednosti paketa Paketi dodatnih usluga Numeracija Primjeri koriπtenja TehniËki opis usluge Funkcionalnost

Διαβάστε περισσότερα

Upute za montažu i rad. daljinske upravljačke stanice WCM-FS 2.0 i solarnog regulatora WCM-SOL 1.0 home /

Upute za montažu i rad. daljinske upravljačke stanice WCM-FS 2.0 i solarnog regulatora WCM-SOL 1.0 home / 83277618 3/2012-10 1 Napomene za korisnika... 6 1.1 Pojašnjenje za korisnika... 6 1.1.1 Simboli... 6 1.1.2 Ciljna grupa... 6 1.2 Jamstvo i odgovornost... 7 2 Sigurnost... 8 2.1 Odredbe za pravilnu primjenu

Διαβάστε περισσότερα

Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx

Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx Upute za instaliranje ZWC 24-1 MF2A 23 ZC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MF2A 31 ZC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MF2A 23 ZC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MF2A 31 ZC 28-1

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SPECIJALNA OPREMA SADRÆAJ

SPECIJALNA OPREMA SADRÆAJ SADRÆAJ ELEKTROMAGNETSKI VENTILI grupa 0 TIP EMR-/ ELEKTROMAGNETSKI RAZVOIK PN, TIP EMV-NZ ELEKTROMAGNETSKI VENTILI POD NAPONOM ZATVORENI; PN 0,, 0 TIP EMV-N ELEKTROMAGNETSKI VENTILI PN 0; - 0 TIP EMV-P

Διαβάστε περισσότερα

IN-HOUSE SUSTAVI RADOPRESS WATT. Površinsko grijanje i hlađenje

IN-HOUSE SUSTAVI RADOPRESS WATT. Površinsko grijanje i hlađenje IN-HOUSE SUSTAVI RADOPRESS WATT Površinsko grijanje i hlađenje SADRŽAJ 1. UVOD... 1 2. ZIDNO I STROPNO GRIJANJE... 2 2.1. Elementi zidnog i stropnog grijanja... 2 2.2. Razdjelnici i ormarići za smještaj

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Projektovanje informacionih sistema 39

Projektovanje informacionih sistema 39 Projektovanje informacionih sistema 39 Glava 3 3.0 Osnove relacione algebre - uvod Za manipulisanje podacima i tabelama u relacionim bazama podataka potrebna su osnovna znanja iz relacione algebre. Relaciona

Διαβάστε περισσότερα

PROPORCIONALNO-INTEGRACIJSKO-DERIVACIJSKA REGULACIJA

PROPORCIONALNO-INTEGRACIJSKO-DERIVACIJSKA REGULACIJA PROPORCIONALNO-INTEGRACIJSKO-DERIVACIJSKA REGULACIJA -Proporcionalno-integracijsko-derivacijska regulacija (PID-regulacija) temelji se na trikomponentnim PID regulatorima -PID-regualtori se dobivaju kad

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

TDC 3 Temperature-Difference-Controller

TDC 3 Temperature-Difference-Controller Temperaturni diferencijalni kontroler TDC 3 Upute za instalaciju i uporabu TDC 3 Temperature-Difference-Controller Pažljivo pročitati prije instalacije, komisionog pregleda i uporabe Sadržaj stranica A.1

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE LT MONTUOTOJO IR NAUDOTOJO VADOVAS EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tempus Digital Digitalni astronomski uklopni sat D GB CZ BZT28A71. Upute za montažu i rukovanje BZT28A71

Tempus Digital Digitalni astronomski uklopni sat D GB CZ BZT28A71. Upute za montažu i rukovanje BZT28A71 2 8mm 31036603 Tempus Digital Digitalni astronomski uklopni sat BZT28A71 Upute za montažu i rukovanje 0,5mm - 2,5mm 2 MENU 0 6 12 18 24 L N 230-240V~ 50-60Hz R 10a -30T OK BTZ28A71 D GB CZ PL 16(10)A 250V~

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

10. BENZINSKI MOTOR (2)

10. BENZINSKI MOTOR (2) 11.2012. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak 10. BENZINSKI MOTOR (2) 1 Sustav ubrizgavanja goriva Danas Otto motori za cestovna vozila uglavnom stvaraju gorivu smjesu pomoću sustava za ubrizgavanje

Διαβάστε περισσότερα

visokotemperaturna dizalica topline

visokotemperaturna dizalica topline Daikin Altherma visokotemperaturna dizalica topline Najbolji izbor za obnove Zašto odabrati Daikin? Komfor Potpuni komfor za grijanje i korištenje tople vode u kućanstvu potreban vam je u svakom trenutku.

Διαβάστε περισσότερα

Servisni priručnik. Kotao s regulacijskim sustavom EMS. Za servisere. Molimo pažljivo pročitajte prije montaže i radova održavanja

Servisni priručnik. Kotao s regulacijskim sustavom EMS. Za servisere. Molimo pažljivo pročitajte prije montaže i radova održavanja Servisni priručnik Kotao s regulacijskim sustavom EMS Za servisere Molimo pažljivo pročitajte prije montaže i radova održavanja 7 747 010 318 (02/2007) HR Sadržaj Sadržaj 1 Opće upute za sigurnost i objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

tehnički katalog

tehnički katalog tehnički katalog LIPOVICA > TEHNIČKI KATALOG tradicija za budućnost... LIPOVICA > SADRŽAJ Sadržaj Uvod Standardi Proizvodnja 4-7 Orion Orion 350/95 Orion 500/95 Orion 600/95 8-15 Solar Solar 350/80 Solar

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU

NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU VELIKI IZBOR ROBNIH MARKI SOLARNI SUSTAV SOLCRAFT E P L U S Solarni sustav Solcrafte

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije ZAGRIJAVANJE VODE KAZALO 4 Električne grijalice vode 11 14 15 20 26 Malolitražne grijalice vode Srednjelitražne grijalice vode TG modeli GB modeli SIMPLICITY 32 Toplinske crpke i spremnici 34 36 Spremnici

Διαβάστε περισσότερα

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Student: Matija Kekelj Zagreb, 2011. Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Voditelj rada: Prof. dr.

Διαβάστε περισσότερα

='5$9.2 STRUJNI IZVOR

='5$9.2 STRUJNI IZVOR . STJN KGOV MŽ.. Strujni krug... zvori Skup elektrotehničkih elemenata koji su preko električnih vodiča međusobno spojeni naziva se električna mreža ili elektrotehnički sklop. električnoj mreži, kada su

Διαβάστε περισσότερα

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma H E A T P U M P S sadržaj S-THERM+, S-THERM i SWH tehnologija S-THERM + predstavljanje S-THERM+ unutarnja jedinica S-THERM+ vanjska jedinica S-THERM+ upravljanje i

Διαβάστε περισσότερα

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I.

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705

Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705 74 319 0506 0 B3123x5 sr Uputstva za rad hr Upute za rad sl Navodila za uporabo ro Instructiuni de utilizare el Οδηγίες Λειτουργίας Synco 700 Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705 Uređaj za nadzor i upravljanje

Διαβάστε περισσότερα

Kupaonski bojleri s trenutačnim paljenjem s otvorenim i zatvorenim ložištem

Kupaonski bojleri s trenutačnim paljenjem s otvorenim i zatvorenim ložištem Kupaonski bojleri s trenutačnim paljenjem Kupaonski bojleri s trenutačnim paljenjem s otvorenim i zatvorenim ložištem Idrabagno: za svaku potrebu Liniju kupaonskih bojlera Idrabagno je Beretta projektirala

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET TRGOVINU JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI RUJAN 2014 ISPROBAJTE NOVU. PROGRAM LOJALNOSTI. Hermes Dental d.o.o.

INTERNET TRGOVINU JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI RUJAN 2014 ISPROBAJTE NOVU.  PROGRAM LOJALNOSTI. Hermes Dental d.o.o. RUJAN 2014 JOŠ NIKAD TAKO DOSTUPNI ISPROBAJTE NOVU INTERNET TRGOVINU PROGRAM LOJALNOSTI Hermes Dental d.o.o. BESPLATNI BROJ 0800 200044 2 3 1x 12x 2x MEGA CIJENA CENA + + 7650 319,00 kn+ PDV Eco Dent paket

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Analiza vremena Pert metodom

2.2. Analiza vremena Pert metodom 2.2. Analiza vremena Pert metodom Dok je kod CPM metode poznato samo jedno vreme trajanja aktivnosti t, kod Pert metode dane su tri procjene: a - optimistično vreme (najkraće moguće vreme u kojemu se može

Διαβάστε περισσότερα

NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ)

NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ) NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ) Trenutna vrednost naizmeničnog napona: u(t) = U max sin(ωt + θ) Trenutna vrednost naizmenične struje:

Διαβάστε περισσότερα

Elektronski regulator grejanja

Elektronski regulator grejanja Elektronski regulator grejanja Kompaktni elektronski regulator grejanja može da služi kao regulator potisne temperature vode u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, sobni regulator grejanja ()

Διαβάστε περισσότερα

x M kazemo da je slijed ogranicen. Weierstrass-Bolzano-v teorem tvrdi da svaki ograniceni slijed ima barem jednu granicnu tocku.

x M kazemo da je slijed ogranicen. Weierstrass-Bolzano-v teorem tvrdi da svaki ograniceni slijed ima barem jednu granicnu tocku. 1. FUNKCIJE, LIMES, NEPREKINUTOST 1.1 Brojevi - slijed, interval, limes Slijed realnih brojeva je postava brojeva na primjer u obliku 1,,3..., nn, + 1... koji na realnoj osi imaju oznaceno mjesto odgovarajucom

Διαβάστε περισσότερα

SMART 3 Serija GAS DETEKTORA

SMART 3 Serija GAS DETEKTORA SMART 3 Serija GAS DETEKTORA SMART3 serija gas detektora ( trgovaèko ime NET/x ATEX detektori) koji se koriste za detekciju bilo kog zapaljivog gasa ili jedinjenja (u % LEL), toksiènih gasova i jedinjenja

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA Doc.dr.sc. Igor BALEN Grijač - faktori koje treba razmotriti kod izbora izmjenjivača: Traženi učinak ili kapacitet

Διαβάστε περισσότερα

mreže u sustavima automatizacije

mreže u sustavima automatizacije Praktikum automatizacije Ak.g. 2015/2016 Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak Predavanje 06 Komunikacijske mreže u sustavima automatizacije Praktikum automatizacije, ak.g. 2015/2016 -- Predavanje 06 1 Sažetak

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI, ELEKTRIČNI I NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

BOJLERI, ELEKTRIČNI I NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE FRENCH BRAND SINCE 1968 BOJLERI, ELEKTRIČNI I NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IZDANJE 2016/17 VODEĆI SVJETSKI BRAND ZA TOPLINSKA RJEŠENJA VAŠEG DOMA A BRAND of GROUPE ATLANTIC Zagrijavanje vode, zagrijavanje

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ВИШЕСТЕПЕНИ РЕДУКТОР

ВИШЕСТЕПЕНИ РЕДУКТОР Средња машинска школа РАДОЈЕ ДАКИЋ ВИШЕСТЕПЕНИ РЕДУКТОР Милош Мајсторовић Београд 200 год. 2 2 3 0 02 4 4 9 0 9 Poz. Kol. JM. Dimenzije, broj crteza: Standard: 24 Vijak M Poklopac vratila I Sklop vratila

Διαβάστε περισσότερα

Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu

Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu Postoji veći broj parametara koji karakterišu ponašanje sistema u prelaznom režimu. Ovi parametri pripadaju različitim prostorima u kojima se sistemi

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/14 SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine

Διαβάστε περισσότερα

Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU

Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU HR Fonderie SIME S.p.A. 6318151A 12/2014 R0 RASPON MODEL COD Brava Slim 25 BF (G20 -METAN) 8112500 Brava Slim 25 BF (G30/G31 - UNP) 8112501 Brava

Διαβάστε περισσότερα

merno-regulacione opreme

merno-regulacione opreme TUV SUD K A T A L O G merno-regulacione opreme O FIRMI Ukratko o nama Firma " NIGOS-elektronik" je osnovana 1990. godine i od tada posluje kao proizvodna firma. Stalnim rastom i razvojem, proširenjem proizvodnih

Διαβάστε περισσότερα

SEHR GUT. Katalog proizvoda Termostati i armatura za ogrjevna tijela 7/2000. Im Test 9 Thermostatventile

SEHR GUT. Katalog proizvoda Termostati i armatura za ogrjevna tijela 7/2000. Im Test 9 Thermostatventile Katalog proizvoda Termostati i armatura za ogrjevna tijela SEHR GUT Im Test 9 Thermostatventile * 7/2000 (*) vrijedi za termostat UNI XH i ventil serije AV 6 (il. gore lijevo) Termostatski ventili Brojne

Διαβάστε περισσότερα

Metode prognoziranja na vremenskim nizovima

Metode prognoziranja na vremenskim nizovima Metode prognoziranja na vremenskim nizovima Pomoću ovih metoda buduće vrijednosti prognoziraju se na temelju povijesnih podataka. Pravila po kojima se ponašaju podaci iz prošlosti primjenjuje se na buduće

Διαβάστε περισσότερα

Mladen Petrović, 9A4ZZ NA KRAJU NAPAJANA KV MULTIBAND ANTENA

Mladen Petrović, 9A4ZZ NA KRAJU NAPAJANA KV MULTIBAND ANTENA Mladen Petrović, 9A4ZZ NA KRAJU NAPAJANA KV MULTIBAND ANTENA THE END FED HF MULTIBAND ANTENNA Mnogi od nas nemaju mogućnosti postaviti dipol, windom ili neku antenu koja zahtjeva dvije uporišne točke i

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

PROTUPOŽARNI I VATRODOJAVNI SISTEMI. A.E.Sigurnost d.o.o. Zenica Agencija za zaštitu imovine i ljudi

PROTUPOŽARNI I VATRODOJAVNI SISTEMI. A.E.Sigurnost d.o.o. Zenica Agencija za zaštitu imovine i ljudi PROTUPOŽARNI I VATRODOJAVNI SISTEMI A.E.Sigurnost d.o.o. Zenica Agencija za zaštitu imovine i ljudi 3 Centrale Centrale kontrolišu vatrodojavni sistem te se mogu nazvati mozak sistema. Centrala može automatski

Διαβάστε περισσότερα

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831 3 PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE ZIMA Dva postupka proračuna toplinskog opterećenja (toplinskih gubitaka) prostorija i cijele zgrade prema EN12831: pojednostavljen podroban Primjena pojednostavljenog proračuna

Διαβάστε περισσότερα

MXS 3. MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULLY CHARGED PULSE, MAINTENANCE CHARGING 12V/0.8 3. SUPPLY PLUG* MAINS CABLE CTEK COMFORT CONNECT

MXS 3. MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULLY CHARGED PULSE, MAINTENANCE CHARGING 12V/0.8 3. SUPPLY PLUG* MAINS CABLE CTEK COMFORT CONNECT MODE 12V/0.8 3.6A MANUAL CONGRATULATIONS to the purchase of your new professional switch mode battery charger. This charger is included in a series of professional chargers from CTEK SWEDEN AB and represents

Διαβάστε περισσότερα

knaufinsulation.hr Izolacija podova

knaufinsulation.hr Izolacija podova knaufinsulation.hr 2-2012 Izolacija podova Izolacija od neæeljenog zvuka Koliko puta Vam se desilo da je susjed zapoëeo s pospremanjem ili graappleevnim radovima toëno u trenutku kada ste se htjeli odmoriti

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Elementarne funkcije

4.1 Elementarne funkcije . Elementarne funkcije.. Polinomi Funkcija f : R R zadana formulom f(x) = a n x n + a n x n +... + a x + a 0 gdje je n N 0 te su a n, a n,..., a, a 0 R, zadani brojevi takvi da a n 0 naziva se polinom

Διαβάστε περισσότερα

FORMAT.zip 4 - HRVATSKI

FORMAT.zip 4 - HRVATSKI HR FORMAT.zip 4 - HRVATSKI UPUTE ZA INSTALATERA SADRŽAJ Stranica 1 OPIS UREĐAJA 3 2 INSTALACIJA 7 3 KARAKTERISTIKE 15 4 UPORABA I ODRŽAVANJE 19 VAŽNO Prije prvog uključivanja bojlera, treba izvršiti sljedeće

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA. Serija KU. Oznaka : UPS-KU-RO1-HR

UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA. Serija KU. Oznaka : UPS-KU-RO1-HR UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA Serija KU Oznaka : UPS-KU-RO1-HR HR SASTAVLJANJE SEKCIJA - Serija KU Prije sastavljanja sekcija uređaja u cjelinu, potrebno je : - sa svih sekcija ukloniti zaštitnu

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

Četvrta vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem. Uvod. Opis vežbe

Četvrta vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem. Uvod. Opis vežbe Četvrta vežba Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem Uvod Cilj vežbe je da se prouči način korišćenja i rada jednog industrijskog uređaja za upravljanje

Διαβάστε περισσότερα

Za korisnika. Upute za uporabu VED. Električni protočni grijač vode

Za korisnika. Upute za uporabu VED. Električni protočni grijač vode VED HR, SRB, SI Za korisnika Upute za uporabu VED Električni protočni grijač vode HR Sadržaj Sadržaj 1 Napomene uz dokumentaciju... 3 1.1 Čuvanje dokumentacije... 3 1.2 Upotrijebljeni simboli... 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA

MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA I II ARISTOTELOV UNIVERZITET U TESALONIKI INSTITUT ZA NOVOGRČKE STUDIJE Fondacija Manolisa Trijandafilidisa Manolis A. Trijandafilidis MALA NOVOGRČKA GRAMATIKA Preveo i priredio

Διαβάστε περισσότερα

SCADA sistemi. Šta je SCADA?

SCADA sistemi. Šta je SCADA? SCADA sistemi Šta je SCADA? SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je sistem koji služi za automatizaciju opštih procesa, odnosno koji se koristi za prikupljanje podataka sa senzora i instrumenata

Διαβάστε περισσότερα

SUŠENJE I REVITALIZACIJA IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA TOKOM RADA NA MREŢI

SUŠENJE I REVITALIZACIJA IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA TOKOM RADA NA MREŢI Referat A2-06 SUŠENJE I REVITALIZACIJA IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA TOKOM RADA NA MREŢI Dejan Pantić*, VIMAP D.O.O., Beograd Radovan Radosavljević Elektrotehnički fakultet, Beograd Vladimir Pantić

Διαβάστε περισσότερα

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU LINEARNA ELEKTRONIKA LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM.. IME I PREZIME BR. INDEKSA

Διαβάστε περισσότερα

Seminarski rad: Master-slave komunikacija realizovana korišćenjem RS485 interfejsa

Seminarski rad: Master-slave komunikacija realizovana korišćenjem RS485 interfejsa Elektronski Fakultet Niš Seminarski rad: Master-slave komunikacija realizovana korišćenjem RS485 interfejsa Niš, April 2008. Sanja Tomić 11338 Stevan Marinković 11197 1 Sadržaj 1. Uvod 2. Teorijska postavka

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

Digitalno regulisani pogoni jednosmerne struje. Primena mikroprocesora u energetici predavanje 7 (Novembar 2009)

Digitalno regulisani pogoni jednosmerne struje. Primena mikroprocesora u energetici predavanje 7 (Novembar 2009) Digitalno regulisani pogoni jednosmerne struje Primena mikroprocesora u energetici predavanje 7 (Novembar 2009) Sadržaj 1 Šta regulišemo u pogonima? 2 Prekidački izvori jednosmernog napona 3 Digitalno

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija

VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija Greenlee instrumenti za ispitivanje od profesionalaca za profesionalce Greenlee - Klauke partnerska kompanija, je specijalista na polju

Διαβάστε περισσότερα

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD. Igor Jurišić ZAGREB, 2011.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD. Igor Jurišić ZAGREB, 2011. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD Igor Jurišić ZAGREB, 2011. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK SMJER: PROFESOR

Διαβάστε περισσότερα

MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Montaža na samom mestu u dolazni ili povratni vod PN25 metalno merilio protoka, odobreno za temperature do 130 C Mali pad pritiska, sve vrednosti protoka ispod 0.1

Διαβάστε περισσότερα