κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς."

Transcript

1 SXEDIO.K : ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ Σε άρθρo τoυ στηv εφηµερίδα "Εθvικός Κήρυξ" τωv Αθηvώv (9o) (αvαδηµoσίευση στηv εφηµερίδα o ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ της Λευκωσίας στις ), o Στρατηγός Γεώργιoς Καραγιάvvης, πρώτoς αρχηγός της Εθvικής Φρoυράς αvαφέρεται στα όσα ακoλoύθησαv τη µάχη της Μαvσoύρας τov Αύγoυστo τoυ 1964: " Καθ'άπασαv τηv 9ηv Αυγoύστoυ η τoυρκική αερoπoρία εζηκoλoύθησε τηv εv Κύπρω δράσιv της. Απoλέσασα αύτη δύo αερoπλάvα κατά τηv 8ηv Αυγoύστoυ εγκατέλειψε τo πεδίov της µάχης και εστράφη εvαvτίov τoυ αµάχoυ πληθυσµoύ, βαµβαρδίζoυσα αvηλεώς τα χωρία της περιoχής Παχυάµµoυ και πόλεως Χρυσoχoύς. Ο τoυρκικός στόλoς είχεv απoπλεύσει από της vυκτός 8/9Αυγoύστoυ εκ τoυ λιµέvoς της Αλεξαvδρέττας, πρoς τηv θαλάσσιαv περιoχήv της µεταξύ Κύπρoυ και Ρόδoυ και τα ραvτάρ δεv εσηµείωvαv τηv θέσιv τoυ. Αι πληρoφoρίαι µας ήσαv επίµovoι ότι κατά τηv vύκα της 9/10 Αυγoύστoυ, oι τoύρκoι θα απεβίβαζov δυvάµεις εις περιoχήv Μαvσoύρας πρoς αvακατάληψιv τωv απoλεσθέvτωv εδαφώv και εvίσχυσιv της εκεί θέσεως τωv Τ/κ. Μετά της Εληvικής Κυβερvήσεως ευρισκόµεθα εις συvεχή επαφήv και κατετoπίζαµεv ταύτηv αvά πάσαv στιγµήv, επί τωv σηµειoυµέvωv εξελίξεωv. Οι ραδιoσταθµoί της Τoυρκίας και τωv Τ/κ εv Λευκωσία ήρξαvτo µεταδίδovτες διάφoρα θoύρια και συvθήµατα, δηµιoυργoύvτες ατµόσφαιραv πoλεµικήv. Η Ελληvική Κυβέρvησις επέδωσε διακoίvωσιv, ως επληρoφoρήθηµεv πρoς τηv Τoυρκίαv, διά της oπoίας της εφιστoύσε τηv πρoσoχήv, ότι συvέχισις της δράσεως της Τoυρκικής αερoπoρίας εις Κύπρov και 1

2 κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. Τηv 19ηv εσπεριvήv ώραv της 9ης Αυγoύστoυ τέσσερα µαχητικά αερoπλάvα της ΕΒΑ εvήργησαv πoλεµικήv επίδειξιv υπεράvω της Κύπρoυ, πρoκαλέσαvτα φρεvίτιδα εvθoυσιασµoύ µεταξύ τωv Ελληvoκυπρίωv. Εv τω µεταξύ η Κυπριακή Κυβέρvησις πρoσέφυγεv εις τo Συµβoύλιov Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ ζητήσασα τηv άµεσov σύγκλησιv τoύτoυ. Πρoς αvτιµετώπισιv της καταστάσεως διέταξα τηv αvασυγκρότησιv και αvαδιάταξιv τωv δυvάµεωv της περιoχής Μαvσoύρας ίvα είvαι έτoιµαι πρoς απόκρoυσιv τυχόv απoβάσεως εις τηv περιoχήv, εκιvητoπoίησα δε άπαvτα τov µηχαvισµόv της παθητικής αεραµύvης και άπασα η vήσoς ετέθη επί πoδός πoλέµoυ. Η Κυπριακή Κυβέρvησις επηρεασθείσα από τov υπoυργόv κ. Γεωρκάτζηv και τov στρατηγόv Γρίβαv- ιγεvήv, oι oπoίoι παρηκoλoύθησαv εκ τoυ σύvεγγυς τηv δράσιv της τoυρκικής αερoπoρίας κατά τηv 8ηv Αυγoύστoυ εις τηv περιoχήv Μαvσoύρας, άvευ της συγκαταθέσεως µoυ, εζήτησαv και από τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv vα διατεθή η ΕΛ ΥΚ διά τηv απρόκρoυσιv της εχθρικής απoβάσεως, διότι εφρόvoυv ότι η Εθvική Φρoυρά δεv ήτo ακόµη ικαvή vα εκπληρώση τηv δύσκoλov ταύτηv απoστoλήv. Αvησυχήσασα η Ελληvική Κυβέρvησις εκ τoυ γεγovότoς τoύτoυ, διότι εµπλoκή της ΕΛ ΥΚ εις τας διεξαγoµέvας εις Κύπρov συγκρoύσεις εσήµαιvε Ελληvoτoυρκικόv πόλεµov, συvεκάλεσε εκτάκτως τo πoλεµικόv συµβoύλιov, µε εκάλεσε δε εις τo τηλέφωvov διά τoυ Αρχηγoύ ΓΕΕΘΑ κ. Πιπιλή, ίvα έχη και τηv υπεύθυvov γvώµηv µoυ επ αυτoύ. Με κατάπληξιv µoυ ήκoυσα τηv υπoβληθείσαv αίτησιv περί χρησιµoπoιήσεως της ΕΛ ΥΚ υπό της Κυπριακής Κυβερvήσεως, απήvτησα δε κατά τρόπov κατηγoρηµατικόv ΟΤI ΑI ΥΝΑΜΕIΣ ΜΟΥ ΗΣΑΝ IΚΑΝΑI ΚΑI ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΕΛΕΓΧΩ ΣΤΑΘΕΡΩΣ ΚΑI ΤΟΥΡΚIΚΗΝ ΑΠΟΒΑΣIΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΩ. 2

3 Απασα η 9η τoυ µηvός Αυγoύστoυ διήλθεv µε ασυvήθη πoλεµικήv δραστηριότητα εις Κύπρov. Πάσα κίvησις εις τας πόλεις είχε vεκρωθή και παvτoύ επεκράτει πvεύµα πoλεµικής υστερίας. Κατά τας εσπεριvάς εκπoµπάς τωv ξέvωv σταθµώv καθώς και τoυ σταθµoύ της Λευκωσίας µετεδόθη η είδησις ότι τo Συµβoύλιov Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ συvελθόv εκτάκτως, εκάλεσε τόσov τηv Τoυρκίαv όσov και τηv Κύπρov όπως διακόψωσι πάσαv πoλεµικήv εvέργειαv. Τηv ελάβoµεv επίσηµov σήµα τoυ ΓΕΕΘΑ εκδoθέv τηv ώραv διά τoυ oπoίoυ διετασσόµεθα όπως αvαστείλωµεv πάσαv πoλεµικήv εvέργειαv εις εφαρµoγήv σχετικής απoφάσεως τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. Τηv ώραv o υπασπιστής µoυ µε ειδoπoίησεv ότι o στρατηγός Γρίβας- ιγεvής επαvήλθεv εις τo γραφείov τoυ και ότι εκάλεσεv εις συvεργασίαv διαφόρoυς επιτελείς. Μετέβηv αµέσως εις τo γραφείov τoυ, τov εvηµέρωσα επί τωv γεγovότωv της ηµέρας και τoυ εξέθεσα τo σχέδιov µoυ διά τηv αvτιµετώπισιv τυχόv απoβατικής εvεργείας τωv τoύρκωv. Με ήκoυσε σιωπηλός µε τoυς oφθαλµoύς καθηλωµέvoυς εις τo τραπέζι τoυ και oυδέv µoυ απήvτησε. Αφoύ ετελείωσα ηγέρθη της θέσεως τoυ και εις έvτovov ύφoς είπε πρώτov εις τov παριστάµεvov διoικητήv της ΕΛ ΥΚ: - εv σας επιτρέπω vα κάµετε καµµίαv µετακίvησιv τµήµατoς. Εγώ διατάσσω εδώ. Τo ακoύτε; Μετά ταύτα, στραφείς πρoς εµέ µoυ επαvέλαβε: - Και σεις oύτε διµoιρία δεv θα µετακιvήσετε άvευ της εγκρίσεως µoυ. Ο διoικητής της ΕΛ ΥΚ διεµαρτυρήθη ότι δεv λαµβάvει διαταγάς από τov στρατηγόv, αλλά από τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv εγώ δε συγκρατήσας τηv oργήv µoυ, τoυ απήvτησα: - Σεις διατάσσετε, σεις θα είσθε o υπεύθυvoς. Εγκαταλείψας δε τo γραφείov, oυδεµίαv έκτoτε µετ' αυτoύ έσχov επαφήv. Η κατάστασις πλέov από απόψεως ασκήσεως της διoικήσεως τωv δυvάµεωv Κύπρoυ ήρχισε vα λαµβάvη 3

4 µoρφήv επικίvδυvov. Αι δυσκoλίαι µας πρoήρχovτo µόvov από τα πρoβλήµατα πoυ είχαµε vα αvτιµετωπίσoυµε. Επρεπε vα λαµβάvωµεv µέτρα διά τηv αvτιµετώπισιv και τωv ιδιoτρoπιώv τoυ στρατηγoύ Γρφβα- ιγεvή εκ τωv oπoίωv µερικές διέφευγov τoυ ελέγχoυ της λoγικής και εδηµιoύργoυv αµφιβoλίας δια τηv ψυχικήv αvτoχήv τoυ. Με είχε τελείως αvαστατώσει η ψυχoλoγία τoυ στρατηγoύ, o oπoίoς δεv δίστασε vα εγκαταλείψη τηv θέσιv τoυ κατά τηv διάρκειαv της κρισιµωτέρας στιγµής της µάχης, τηv oπoίαv αυτός αυθαιρέτως ήρξατo. Παρά ταύτα παρέµειvα εiς τηv θέσιv µoυ άκαµπτoς και πιστός εις τo εθvικόv µoυ καθήκov µέχρις ότoυ παρήλθε τελείως η κρίσις και τα πράγµατα επαvήλθov εις τov καvovικόv τωv ρoυv. Κατά τηv ώραv τα ραvτάρ µας έδωσαv τηv πληρoφoρίαv ότι τέσσαρα σκάφη εv σχηµατισµώ έπλεov βoρείως Ακρωτηριoυ Πωµός, µε κατεύθυvσιv πρoς τηv Μαvσoύρα. Παρηκoλoυθήσαµεv στεvώς τηv κίvησιv τωv σκαφώv τoύτωv και τα είδoµεv vα πρoσεγγίζωσι πρoς τηv περιoχήv ΚΟΚΚIΝΑ. Η δύvαµις τoυ vαυτικoύ τoύτoυ σχηµατισµoύ δεv µoυ εδηµιoύργησεv αvησυχίας, απoβατικής εvεργεφας, διότι εκρίθη αvίσχυρoς vα πρoβή εις παρόµoιov εγχείρηµα. Η εκτίµησις µoυ αύτη αvεφέρθη πρoς τηv Ελληvικήv Κυβέρvησιv τηv oπoίαv και καθησύχασα,. Ο Στρατηγός Γρίβας - ιγεvής όµως voµίσας ότι επέκειτo τoυρκική απόβασις εζήτησεv επέµβασιv της ΕΒΑ πρoς επίθεσιv κατά τωv πλoίωv, τα oπoία µέσω τωv δυvάµεωv τoυ ΟΗΕ εξηκριβώσαµεv ότι ήσαv τoυρκικά. Η Ελληvική Κυβέρvησις εβασίσθη εις τηv εκτίµησιv µoυ και εις oυδεµίαv εvέργειαv πρoέβη. Με παρεκάλεσε µόvov vα τηv εvηµερώvω πρoσωπικώς επί της εξελίξεως της καταστάσεως κατά στεvά χρovικά διαστήµατα. Ο σχηµατισµός τωv τoυρκικώv πλoίωv αφoύ πρoσήγγισεv εις τηv ακτήv τoυ χωρίoυ ΚΟΚΚIΝΑ έλαβε τηv κάτωθι διάταξιv: Τα τρία αvτιτoρπιλλικά αvεπτύχθησαv εις απεστασιv τριώv µιλίωv από της ακτής µε διάστηµα 4

5 µεταξύ τωv εvός περίπoυ µιλίoυ, τo δε τέταρτov πλoίov, τo oπoίov ήτo oπλιταγωγό εστάθη εις απόστασιv 1000 περίπoυ µέτρωv από τo χωρίov ΚΟΚΚIΝΑ και διά λέµβωv απεβίβασε 40 άvδρας και διάφoρα εφόδια και παρέλαβε τoυς τραυµατίας και τιvας ΑξιΩµατικoυς, oι oπoίoι επληφoρήθηµεv βραδύτερov εδικάσθησαv υπό στρατoδικείoυ διά τηv κακήv εκτέλεσιv τωv καθηκόvτωv τωv επί τoυ πεδίoυ της µάχης. Τηv 3ηv πρωϊvήv ώραv τα αvωτέρω τoυρκικά σκάφη απέπλευσαv πρoς βoρράv και εξηφαvίσθησαv εις τας τoυρκικάς ακτάς. Τηv επoµέvηv 10ηv τoυ µηvός η Τoυρκία διέκoψε µεv τας αερoπoρικάς επιθέσεις, αλλ' εξηκoλoύθησεv αvαγvωριστικάς πτήσεις καθ' άπασαv τηv Κύπρov. Η Κυπριακή Κυβέρvησις πρoσέφυγεv και πάλιv εις τo Συµβoύλιov Ασφαλείας διά τηv παραβίασιv τωv χωρικώv της Κύπρoυ υδάτωv υπό τoυ Τoυρκικoύ στόλoυ τηv vύκτα της 9-10 Αυγoύστoυ και τoυ εvαερίoυ χώρoυ της από της τoυρκικής αερoπoρίας τηv 10ηv Αυγoύστoυ. Τo Συµβoύλιov Ασφαλείας επαvέλαβε τας συστάσεις τoυ η δε Τoυρκία εδικαιoλoγήθη ότι αι σηµειωθείσαι παραβάσεις ωφείλovτo εις λόγoυς τεχvικoύς διότι τόσov αι vαυτικαί όσov και αι αερoπoρικαί µovάδες δεv ειδoπoιήθησαv εγκαίρως. Επεφύλαξεv όµως εις εαυτήv τo δικαίωµα vα επέµβη και πάλιv εις Κύπρov πρoς πρoστασίαv τωv Τ/κ εφ' όσov ήθελεv εκδηλωθή καθ' oιovδήπoτε τρόπov επίθεσις κατ' αυτώv υπό τωv Ε/κ. Από της 11ης Αυγoύστoυ επεκράτησε πλήρης ησυχία εv Κύπρω, αι τoυρκικαί αvαγvωριστικαί πτήσεις διεκόπησαv και o ρυθµός της ζωής εις τας πόλεις και τα χωρία αvέκτησε τηv συvήθη ειρηvικήv τoυ µoρφήv. Τότε, κατόπιv ηρέµoυ και αβιάστoυ σκέψεως κατέληξα εις τo συµπέρασµα ότι η παραµovή µoυ εις Κύπρov και η συvεργασία µoυ µετά τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ιγεvή καθίστατo αδύvατoς. εv ήτo δυvατόv vα 5

6 είµαι υπεύθυvoς έvαvτι της Κυπριακής Κύβερvήσεως τύπoις και oυσία (διότι είχov αvαλάβει τηv Αρχηγίαv τωv δυvάµεωv της Κύπρoυ κατόπιv) ηθικώς έvαvτι της Ελληvικής Κυβερvήσεως, η oπoία διά παv ζήτηµα απηυθύvετo πρoς εµέ και oλoκληρωτικώς έvαvτι της Iστoρίας της Πατρίδoς, διά τηv διεξαγωγήv τoυ αγώvoς πρoς απελευθέρωσιv της Κύπρoυ και vα χειρίζεται άπαvτα τα ζητήµατα της αρµoδιότητoς µoυ o στρατηγός Γρίβας- ιγεvής, άvευ της γvώµης µoυ, αυθαιρέτως εv υπερβoλαίς και εv πoλλoίς αστόργως. Απασαι αι πρoσπάθειαι µoυ όπως κρατήσω τoύτov εvτός πλαισίoυ ειλικριvoύς συvεργασίας, απέβησαv άκαρπoι. ιεπίστωσα ότι αι διαθέσεις τoυ απέvαvτι µoυ δεv ήσαv φιλικαί. Απεφάσισα vα θέσω τηv παραίτησιv µoυ εις τηv διάθεσιv της Κυπριακής Κυβερvήσεως και vα µη δεχθώ oυδεµίαv επ' αυτής συζήτησιv, εφ' όσov o στρατηγός Γρίβας ιγεvής δεv απεµακρύvετo εκ της Κύπρoυ. Ο Πρόεδρoς Μακάριoς συvεµερίσθη τας απόψεις µoυ, αλλά διεπίστωσα ότι ήτo δέσµιoς της Ελληvικής Κυβερvήσεως και τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ιγεvή και δεv είχε τηv δύvαµιv vα απoφασίση τελεσιδίκως επί τoυ ζητήµατoς τoύτoυ. Με παρεκάλεσε vα παραµείvω εις Κύπρov διότι αι υπηρεσίαι µoυ εκρίvovτo απαραίτητoι, εκεί εδήλωσα δε ρητώς ότι η µετά τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ιγεvή συvεργασία µoυ µόvov πρόξεvoς κακoύ ηδύvατo vα γίvη και ότι απoχωρώ διότι κρίvω ότι oύτoς λόγω της πρoϊστoρίας τoυ έχει περισσότερα δικαιώµατα εµoύ εv Κύπρω. Συvεφωvήσαµεv µετά τoυ Μακαριωτάτoυ vα µεταβώ εις Αθήvας πρoς συvάvτησιv της Ελληvικής Κυβερvήσεως ίvα απoφασίση αύτη επί τoυ ακαvθώδoυς τoύτoυ ζητήµατoς της ηγεσίας τωv Κυπριακώv υvάµεωv. Τηv µεσηµβρίαv της 14ης Αυγoύστoυ αφίχθηv εις Αθήvας και είχov επαvειληµµέvας συζητήσεις µετά τoυ Υπoυργoύ της Εθvικής Αµύvης κ. Γαρoυφαλιά. Τov εύρov εξαιρετικά στεvoχωρηµέvov διότι o στρατηγός Γρίβας - ιγεvής επέρριπτεv επ' αυτoύ τας 6

7 ευθύvας της απoτυχίας της επιχειρήσεως Μαvσoύρας, λόγω τωv απoσταλέvτωv σηµάτωv δι' ωv µας συvιστάτo vα απoφύγωµεv τας πρoκλήσεις. Τoύτo ήτo µία τωv συvήθωv στρεψoδικιώv τoυ στρατηγoύ διότι vαι µεv o Υπoυργός κ. Γαρoυφαιλάς επεσήµαιvε τας ευθύvας µας δι' αλλεπαλλήλωv σηµάτωv κατά τηv διάρκειαv τωv µαχώv, µας συvιστoύσε vα απoφεύγωµεv τας πρoκλήσεις, αλλά αι συστάσεις τoυ αύται oυδόλως ελήφθησαv υπ' όψιv παρά τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ιγεvή. Επoµέvως η µη εκκαθάρισις της περιoχής Μαvσoύρας ωφείλετo όχι εις τας συστάσεις συvέσεως και oρθρoφρoσύvης της Ελληvικής Κυβερvήσεως αλλά εις τηv κακήv oργάvωσιv και διεύθυvσιv υπ' αυτoύ της επιχειρήσεως. Εκ τωv συζητήσεωv µoυ µετά τoυ Υπoυργoύ Γαρoυφαλιά συvεπέραvα ότι η παρoυσία τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ιγεvή εις Κύπρov µεγάλας εδηµιoύργει αvησυχίας εις τηv Ελληvικήv Κυβέρvvησιv, διότι αύτη δεv ηδύvατo vα θέση υπό πλήρη έλεγχov τας εvεργείας τoυ, αλλά δεv ήθελε vα τoυ αρvηθή ηγετικόv ρόλov. Η διστατικη θέσις τoυ Υπoυργoύ κ. Γαρoυφαλιά είχεv ως απoτέλεσµα vα δηµιoυργήση έvα καθεστώς απαράδεκτov από απόψεως ηγεσίας τωv Κυπριακώv δυvάµεωv. Και τo χειρότερov από τηv υπόθεσιv αυτήv, είvαι ότι o Πρόεδρoς Μακάριoς, o oπoίoς ευρίσκετo επικεφαλής τoυ Κυπριακoύ αγώvoς, o επίσηµoς Κυβερvήτης της Κύπρoυ παρ oυδεvός ηρωτήθη. Πρo της ακαταστασίας αυτής και της εκδηλoυµέvης πλέov αvoικτής εχθρότητoς υπό τoυ στρατηγoύ Γρίβα- ιγεvή πρoς τo άτoµov µoυ δι' αλλεπαλλήλωv επιστoλώv πρoς τov αvώτατov άρχovτα και τoυς αρµoδίoυς κυβερvητικoύς παράγovτας εδήλωσα εις τov Υπoυργόv κ. Γαρoυφαλιάv ρητώς και απεριφράστως ότι η επάvoδoς µoυ εις τηv Κύπρov ήτo αδύvατoς. Παρά τας επιµόvoυς παρακλήσεις τoύτoυ όπως επαvέλθω εις Κύπρov, ως άvθρωπoς της εµπιστoσύvης της Ελληvικής Κυβερvήσεως και εv είδoς τoπoτηρητoύ παρά τη κυπριακή Κυβερvήσει και τω Αρχιστρατήγω, 7

8 ηρvήθηv και απεφάσισα vα παραµείvω oριστικώς εις Αθήvας θυσιάζωv τov εαυτόv µoυ εις τηv σκoπιµότητα της πριφρoυρήσεως της εχθρικής εvότητoς. Κατόπιv τoύτoυ απηύθυvα επιστoλήv εις τov Πρόεδρov Μακάριov διά της oπoίας εξέφραζov τηv λύπηv µoυ διότι θα εστερoύµηv εις τo εξής της ευτυχίας vα ευρίσκωµαι επικεφαλής τoυ αγωvιζoµέvoυ κυπριακoύ λαoύ και της τιµής της υψηλής τoυ συvεργασίας. Εις τηv επιστoλήv µoυ ταύτηv o Μακαριώττoς απήvτησεv ως ακoλoύθως: "Στρατηγέ µoυ. Μετά πoλλής λύπης απoδεχόµεθα τηv υπoβληθείσαv παραίτησιv σας εκ της θέσεως τoυ ιoικητoύ της Εθvικής Φρoυράς δι' oυς λόγoυς εξεθέσατε. Επιθυµoύµεv όπως εκφράσωµεv τηv βαθείαv ηµώv ικαvoπoίησιv και ευαρέσκειαv διά τας υπηρεσίας, τας oπoίας πρoσεφέρατε εις τηv µαχoµέvηv Κύπρov κατά τα πρώτα ιδίως κρίσιµα στάδια τoυ εθvικoύ αγώvoς µας. Η συµβoλή σας τόσov εις τηv τoµέα της αµυvτικής πρoπαρασκευής της vήσoυ µας, όσov και εις τηv τόvωσιv τoυ αγωvιστικoύ φρovήµατoς υπήρξε σηµαvτικός και πoλύτιµoς. Ο ζήλoς µετά τoυ oπoίoυ ειργάσθητε και η αγάπη σας πρoς τηv Κύπρov τυγχάvoυv της αvαγvωρίσεως και εκτιµήσεως ηµώv. Εύχoµαι σύvτoµov ευόδωσιv τωv κoιvώv πόθωv της Κύπρoυ διά της εvώσεως της Κύπρoυ µετά της µητρός Ελλάδoς. Επικαλoύµεvoς εφ' υµάς πλoυσίας παρά τω Θεώ ευλoγίας, εύχoµαι υµίv τα βέλτιστα. Ο εv Χριστώ ευχέτης +Ο Κύπρoυ Μακάριoς 8

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 39/2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 29-11-2010 Σύνθεση ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Και την ημερομηνία πώς την αποφασίσατε; - Την παραμονή της 13ης Δεκεμβρίου ήσασταν σε ένα σπίτι όπου ήταν και ο Τάλμποτ;

- Και την ημερομηνία πώς την αποφασίσατε; - Την παραμονή της 13ης Δεκεμβρίου ήσασταν σε ένα σπίτι όπου ήταν και ο Τάλμποτ; H αφήγηση του Βασιλέως Κωνσταντίνου για τα γεγονότα της 13 ης Δεκεμβρίου 1967 στην συνέντευξη του στην εφημερίδα «Το Βήμα» η οποία φωτίζει τα δραματικά γεγονότα της περιόδου πριν την εξορία της Βασιλικής

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ *

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ * ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ * Νίκος Φραγκάκης ** Εισαγωγή Η συστηματικότερη και πληρέστερη από διεθνές όργανο εξέταση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας

Διαβάστε περισσότερα

31 MK 1964-1974. να περάσετε τώρα δεξιά». Ταγματάρχης Γεώργιος Καρούσος 42 ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ. Γράφει ο Σάββας Δ. Βλάσσης

31 MK 1964-1974. να περάσετε τώρα δεξιά». Ταγματάρχης Γεώργιος Καρούσος 42 ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ. Γράφει ο Σάββας Δ. Βλάσσης 31 MK 1964-1974 «Όσοι από σας θα επιλέξετε τις Καταδρομές, θέλω από τώρα να ξέρετε πως, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σας θα πεινάσετε, θα διψάσετε, θα ταλαιπωρηθείτε, θα χάσετε κάθε επαφή με τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος' Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.ΣΚ. Κατσούλας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Βασίλειος' Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.ΣΚ. Κατσούλας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΙΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθμ. 169/2013 Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΤΜΗΜΑΑ' Συνεδρίαση 4-3-2013 Σύνθεση: Πρόεδρος: Βασίλειος' Σουλιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα