Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα πληρωµ ν και στα συστ µατα διακανονισµο αξιογρ φων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 100 Α, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη του Ευρωπαϊκο Νοµισµατικο Ιδρ µατο ( 2 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 3 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α που προβλ πεται στο ρθρο 189 Β τη συνθ κη ( 4 ), Εκτιµ ντα : (1) τι η κθεση Lamfalussy του 1990 προ του διοικητ των κεντρικ ν τραπεζ ν τη Οµ δα των κα κατ δειξε το σηµαντικ συστηµικ κ νδυνο που εν χουν τα συστ µατα πληρωµ ν τα οπο α λειτουργο ν β σει περισσοτ ρων νοµικ ν µορφ ν συµψηφισµο πληρωµ ν, και ιδ ω πολυµερο συµψηφισµο τι ο περιορισµ των νοµικ ν κινδ νων απ τη συµµετοχ στα συστ µατα ακαθ ριστου διακανονισµο σε πραγµατικ χρ νο χει πρωταρχικ σηµασ α λ γω τη αυξαν µενη αν πτυξη των συστηµ των αυτ ν (2) τι χει επ ση π ρα πολ µεγ λη σηµασ α η ελ ττωση του κινδ νου του απορρ οντο απ τη συµ- µετοχ σε συστ µατα διακανονισµο αξιογρ φων, ιδ ω ταν τα συστ µατα αυτ συνδ ονται στεν µε συστ µατα πληρωµ ν (3) τι σκοπ τη παρο σα οδηγ α ε ναι να συµβ λλει στην αποτελεσµατικ και, απ πλευρ κ στου, συµφ ρουσα διεν ργεια διασυνοριακ ν πληρωµ ν αλλ και συναλλαγ ν µε αντικε µενο διακανονισµ αξιογρ φων εντ τη Κοιν τητα, πρ γµα που ενισχ ει την ελε θερη κ νηση των κεφαλα ων στο πλα σιο τη εσωτερικ αγορ τι η παρο σα οδηγ α συνεχ ζει τσι την πρ οδο που χει επιτευχθε ω προ την ολοκλ ρωση τη εσωτερικ αγορ, και ιδια τερα ω προ την ελευθερ α παροχ υπηρεσι ν και την ελευθ ρωση των κιν σεων κεφαλα ων, εν ψη τη υλοπο ηση τη Οικονοµικ και Νοµισµατικ Ένωση (4) τι ε ναι ευκτα ο να επιδιωχθε, µ σω τη νοµοθεσ α των κρατ ν µελ ν, η µεγαλ τερη δυνατ περιστολ τη αναστ τωση που επιφ ρει σ να σ στηµα ( 1 )ΕΕC 207 τη , σ. 13 και ΕΕ C 259 τη , σ. 6. ( 2 ) Γν µη που διατυπ θηκε στι 21 Νοεµβρ ου ( 3 )ΕΕC 56 τη , σ. 1. ( 4 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 9η Απριλ ου 1997 (ΕΕ C 132 τη , σ. 74), κοιν θ ση του Συµβουλ ου τη 13η Οκτωβρ ου 1997 (ΕΕ C 375 τη , σ. 34), απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 29η Ιανουαρ ου 1998 (EE C 56 τη ). Απ φαση του Συµβουλ ου τη 27η Απριλ ου η διαδικασ α αφερεγγυ τητα η στρεφ µενη κατ εν συµµετ χοντο σ αυτ το σ στηµα (5) τι µια πρ ταση οδηγ α για την εξυγ ανση και την εκκαθ ριση των πιστωτικ ν ιδρυµ των, που υποβλ θηκε το 1985 και τροποποι θηκε στι 8 εβρουαρ ου 1988, εκκρεµε ακ µη εν πιον του Συµβουλ ου τι η σ µβαση περ διαδικασι ν αφερεγγυ τητα που κατ ρτισαν στι 23 Νοεµβρ ου 1995 τα κρ τη µ λη συνελθ ντα στο πλα σιο του Συµβουλ ου, εξαιρε ρητ τι ασφαλιστικ εταιρε ε, τα πιστωτικ ιδρ - µατα και τι εταιρε ε επενδ σεων (6) τι σκοπ τη παρο σα οδηγ α ε ναι να καλ ψει τ σο τα εγχ ρια σο και τα διασυνοριακ συστ - µατα πληρωµ ν και διακανονισµο αξιογρ φων τι η οδηγ α εφαρµ ζεται στα κοινοτικ συστ µατα και την πρ σθετη ασφ λεια που παρ χουν οι συµµετ χοντε σε αυτ, ε τε απ την Κοιν τητα ε τε απ τρ τε χ ρε, σε συν ρτηση µε την συµµετοχ του στα εν λ γω συστ µατα (7) τι τα κρ τη µ λη µπορο ν να εφαρµ ζουν τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α στα ιδρ µατα τη χ ρα του που συµµετ χουν µεσα σε συστ µατα τρ τη χ ρα, αλλ και στην πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε τη συµµετοχ στα εν λ γω συστ µατα (8) τι θα πρ πει να επιτραπε στα κρ τη µ λη να ορ ζουν τι καλ πτεται απ την παρο σα οδηγ α να σ στηµα, του οπο ου η κ ρια δραστηρι τητα συν σταται στο διακανονισµ αξιογρ φων, ακ µη και αν το σ στηµα αυτ ασχολε ται, σε περιορισµ νο βαθµ, µε παραστατικ συναλλαγ ν οι οπο ε χουν αντικε µενο βασικ προϊ ντα (9) τι ο περιορισµ του συστηµικο κινδ νου απαιτε ιδ ω το αµετ κλητο του διακανονισµο και την σκηση των εκ των ασφαλει ν δικαιωµ των τι οι πρ σθετε ασφ λειε θεωρε ται τι περιλαµβ νουν λα τα µ σα που παρ χει να απ του συµµετ χοντε σε σ στηµα πληρωµ ν /και διακανονισµο αξιογρ φων στου υπ λοιπου συµµετ χοντε για την ασφ λιση των δικαιωµ των και υποχρε σεων που απορρ ουν απ αυτ το σ στηµα, στα οπο α µ σα συµπεριλαµβ νονται σ µφωνα εξων σεω, εµπρ γ- µατε ασφ λειε και καταπιστευµατικ µεταβιβ σει τι η ρ θµιση απ την εθνικ νοµοθεσ α του ε δου τη πρ σθετη ασφ λεια που µπορε να χρησιµοποιηθε δεν θα πρ πει να θιγε απ τον ορισµ τη πρ σθετη ασφ λεια που δ δεται απ την παρο σα οδηγ α

2 L 166/46 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των (10) τι η παρο σα οδηγ α, καλ πτοντα την πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε τι πρ ξει των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν υπ την ιδι τητ του ω κεντρικ ν τραπεζ ν, στι οπο ε συµπεριλαµβ νονται και οι πρ ξει νοµισµατικ πολιτικ, επικουρε το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα στην σκηση του καθ κοντ του να προ γει την αποτελεσµατικ τητα των διασυνοριακ ν πληρωµ ν µε στ χο την προπαρασκευ του τρ του σταδ ου τη Οικονοµικ και Νοµισµατικ Ένωση και, εποµ νω, συµβ λλει στην αν πτυξη του απαρα τητου νοµικο πλαισ ου µ σα στο οπο ο η µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα θα µπορε να αναπτ ξει την πολιτικ τη (11) τι οι εντολ µεταβ βαση και ο συµψηφισµ του θα πρ πει να ε ναι νοµικ εκτελεστ στι ννοµε τ ξει λων των κρατ ν µελ ν και δεσµευτικ ναντι των τρ των (12) τι οι καν νε για το αµετ κλητο του συµψηφισµο δεν θα πρ πει να εµποδ ζουν τα συστ µατα να ελ γχουν, πριν πραγµατοποιηθε ο συµψηφισµ, ε ν οι εντολ που χουν εισαχθε στο σ στηµα ε ναι συµβατ µε του καν νε αυτο του συστ µατο και επιτρ πουν την πραγµατοπο ηση του διακανονισµο αυτο του συστ µατο (13) τι β σει τη παρο σα οδηγ α να συµµετ χων να τρ το δεν θα πρ πει να κωλ εται να ασκε κ θε κατ ν µον δικα ωµα αξ ωση προ αν κτηση απ δοση, που απορρ ει απ την υποκε µενη δικαιοπραξ α σε σχ ση µε εντολ µεταβ βαση που χει εισαχθε σε σ στηµα, π.χ. στην περ πτωση απ τη τεχνικο σφ λµατο, εφ σον αυτ δεν ανατρ πει τον συµψηφισµ ο τε ανακαλε την εντολ µεταβ βαση στο σ στηµα (14) τι ε ναι απαρα τητο να εξασφαλισθε τι οι εντολ µεταβ βαση δεν ε ναι δυνατ ν να ανακληθο ν µετ απ να χρονικ σηµε ο οριζ µενο απ του καν νε του συστ µατο (15) τι ε ναι αναγκα ο τα κρ τη µ λη να ανακοιν νουν αµ σω στα λλα κρ τη µ λη την ναρξη διαδικασι ν αφερεγγυ τητο κατ συµµετ χοντο στο σ στηµα (16) τι οι διαδικασ ε αφερεγγυ τητα δεν θα πρ πει να χουν αναδροµικ αποτελ σµατα επ των δικαιω- µ των και υποχρε σεων των συµµετεχ ντων σ να σ στηµα (17) τι, σε περ πτωση που κινηθε διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ εν απ του συµµετ χοντε σε να σ στηµα, η παρο σα οδηγ α αποσκοπε περαιτ ρω στον καθορισµ τη νοµοθεσ α περ αφερεγγυ τητα που εφαρµ ζεται στα δικαι µατα και τι υποχρε σει αυτο του συµµετ χοντο σε σχ ση µε τη συµµετοχ του σε να σ στηµα (18) τι οι πρ σθετε αφ λειε θα πρ πει να διαχωρισθο ν απ τα αποτελ σµατα τη νοµοθεσ α περ αφερεγγυ τητα που εφαρµ ζεται στον αφερ γγυο συµµετ χοντα (19) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 θα πρ πει να εφαρµ ζονται µ νον σε µητρ ο, λογαριασµ κεντρικ σ στηµα καταθ σεων που αποδεικν ει την παρξη εµπραγµ των δικαιωµ των επ των συγκεκριµ νων αξιογρ φων για την παρ δοση τη µεταβ βαση των εν λ γω αξιογρ φων (20) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 αποσκοπο ν να διασφαλ σουν τι ε ν ο συµµετ χων, η Κεντρικ Τρ πεζα εν κρ του µ λου η µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα χει γκυρη και πραγ- µατικ πρ σθετη ασφ λεια, πω καθορ ζεται σ µφωνα µε το δ καιο του κρ του µ λου που τηρε ται το σχετικ µητρ ο, ο λογαριασµ το κεντρικ σ στηµα καταθ σεων, το κ ρο και ο εκτελεστ χαρακτ ρα αυτ τη πρ σθετη ασφ λεια ναντι αυτο του συστ µατο (και του φορ α του) και ναντι οποιουδ ποτε προσ που χει µεσε µµεσε αξι σει θα πρ πει να καθορ ζεται µ νον σ µφωνα µε το δ καιο αυτο του κρ του µ λου (21) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 δεν αποσκοπο ν να θ ξουν τη λειτουργ α και τι συν πειε του δικα ου του κρ του µ λου στο οπο ο χουν συσταθε τα αξι γραφα του δικα ου του κρ του µ λου στο οπο ο µπορε να βρ σκονται µε λλο τρ πο τα αξι γραφα αυτ (συµπεριλαµβανοµ νου χωρ καν να περιορισµ και του δικα ου που αφορ τη σ σταση, κυρι τητα η µεταβ βαση αυτ ν των αξιογρ φων των δικαιωµ των επ αυτ ν) και δεν θα πρ πει να ερµηνε ονται υπ την ννοια τι αυτ η πρ σθετη ασφ λεια ε ναι µεσα εκτελεστ τι µπορε να αναγνωρ ζεται σε κ θε κρ το µ λο διαφορετικ απ τα προβλεπ µενα στο δ καιο αυτο του κρ του µ λου (22) τι ε ναι επιθυµητ να προσπαθ σουν τα κρ τη µ λη να αποκαταστ σουν επαρκ σ νδεση µεταξ λων των συστηµ των διακανονισµο αξιογρ φων που καλ πτονται απ την παρο σα οδηγ α, αποβλ ποντα στην προαγωγ τη µεγαλ τερη δυνατ διαφ νεια και νοµικ ασφ λεια των συναλλαγ ν που αφορο ν αξι γραφα (23) τι η κδοση τη παρο σα οδηγ α αποτελε τον πλ ον πρ σφορο τρ πο πραγµ τωση των ω νω στ χων και περι χει µ νον τα προ το το αναγκα α στοιχε α, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕ ΙΟ Ε ΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ρθρο 1 Οι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α εφαρµ ζονται: α) στα συστ µατα, πω ορ ζονται στο ρθρο 2 στοιχε ο α), τα οπο α δι πονται απ το δ καιο κρ του µ λου και τα οπο α διενεργο ν πρ ξει σε οιοδ ποτε ν µισµα, σε Ecu, σε δι φορα νοµ σµατα αµοιβα ω µετατρ ψιµα

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/47 β) στου συµµετ χοντε σε τ τοια συστ µατα γ) στην πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε: τη συµµετοχ σε να σ στηµα τι πρ ξει των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα υπ την ιδι τητ του ω κεντρικ ν τραπεζ ν. ρθρο 2 Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α νοο νται ω : α) «σ στηµα»: η τυπικ συµφων α µεταξ τρι ν περισσοτ ρων συµµετεχ ντων, στου οπο ου δεν συναριθµε ται o τυχ ν διακανονιστ, ο τυχ ν κεντρικ αντισυµβαλλ µενο, το τυχ ν συµψηφιστικ γραφε ο ο τυχ ν εµµ σω συµµετ χων, µε κοινο καν νε και τυποποιηµ νε ρυθµ σει για την εκτ λεση των εντολ ν µεταβ βαση µεταξ των συµµετεχ ντων, η οπο α δι πεται απ το δ καιο του κρ του µ λου που επιλ γουν οι συµµετ χοντε οι συµµετ χοντε µπορο ν, ωστ σο, να επιλ ξουν µ νον το δ καιο του κρ του µ λου στο οπο ο να τουλ χιστον απ αυτο χει την κεντρικ διο κηση και η οπο α, υπ την επιφ λαξη λλων αυστηρ τερων ρων γενικ εφαρµογ που προβλ πονται απ το εθνικ δ καιο, ορ ζεται ω σ στηµα και ανακοιν νεται στην Επιτροπ απ το κρ το µ λο το δ καιο του οπο ου ε ναι εφαρµοστ ο, εφ σον αυτ το κρ το µ λο κρ νει ικανοποιητικο του καν νε του συστ µατο. Με την επιφ λαξη των προϋποθ σεων που αναφ ρονται στο πρ το εδ φιο, να κρ το µ λο δ ναται να χαρακτηρ ζει σ στηµα την τυπικ συµφων α τη οπο α το αντικε µενο συν σταται στην εκτ λεση εντολ ν, µεταβ βαση πω ορ ζονται στη δε τερη περ πτωση του στοιχε ου ι) και, σε περιορισµ νη κλ µακα, στην εκτ λεση εντολ ν µε αντικε µενο λλα µ σα τη κεφαλαιαγορ, ε ν αυτ το κρ το µ λο κρ νει τι υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου. Ένα κρ το µ λο δ ναται επ ση να χαρακτηρ ζει, κατ περ πτωση, ω σ στηµα την τυπικ συµφων α δ ο συµµετεχ ντων, στου οπο ου δεν συναριθµο νται ο τυχ ν διακανονιστ, o τυχ ν κεντρικ αντισυµβαλλ - µενο, το τυχ ν συµψηφιστικ γραφε ο ο τυχ ν εµµ σω συµµετ χων, ε ν το κρ το µ λο κρ νει τι υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου β) «δρυµα»: το πιστωτικ δρυµα, πω ορ ζεται στην πρ τη περ πτωση του ρθρου 1 τη οδηγ α 77/780/ ΕΟΚ ( 1 ), συµπεριλαµβανοµ νων των ιδρυµ των που περι χονται στον κατ λογο του ρθρου 2 παρ γραφο 2 τη εν λ γω οδηγ α, ( 1 ) Πρ τη οδηγ α 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 12η εκεµβρ ου 1977, περ του συντονισµο των νοµοθετικ ν, κανονιστικ ν και διοικητικ ν διατ ξεων που αφορο ν την αν ληψη και την σκηση δραστηρι τητα πιστωτικο ιδρ µατο (ΕΕ L 322 τη , σ. 30) οδηγ α πω τροποποι θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 96/13/ΕΚ (ΕΕ L 66 τη , σ. 15). η επενδυτικ εταιρε α, πω ορ ζεται στο σηµε ο 2 του ρθρου 1 τη οδηγ α 93/22/ΕΟΚ ( 2 ), εξαιρου- µ νων των ιδρυµ των που περι χονται στον κατ λογο του ρθρου 2 παρ γραφο 2 στοιχε α α) ω ια) τη εν λ γω οδηγ α, οι δηµ σιε αρχ οι επιχειρ σει µε εγγ ηση του ηµοσ ου η επιχε ρηση που χει την κεντρικ τη διο κηση εκτ τη Κοιν τητα και που οι εργασ ε τη ε ναι αν λογε προ εκε νε των πιστωτικ ν ιδρυµ των των επενδυτικ ν εταιρει ν τη Κοιν τητα, πω ορ ζονται στην πρ τη και δε τερη περ πτωση, εφ σον συµµετ χει σε σ στηµα και ευθ νεται για την εκπλ ρωση των οικονοµικ ν υποχρε σεων οι οπο ε απορρ ουν απ εντολ µεταβ βαση στο πλα σιο του συστ µατο αυτο. Ε ν να σ στηµα τελε υπ εποπτε α β σει τη εθνικ νοµοθεσ α και εκτελε µ νο εντολ µεταβ βαση πω ορ ζονται στο στοιχε ο ι) δε τερη περ πτωση, καθ και πληρωµ απορρ ουσε απ τ τοιε εντολ, το κρ το µ λο δ ναται να αποφασ σει τι οι επιχειρ σει που συµµετ χουν σ αυτ το σ στηµα και ευθ νονται για τι οικονοµικ υποχρε σει τι απορρ ουσε απ εντολ µεταβ βαση στο πλα σιο του συστ µατο αυτο, µπορο ν να χαρακτηρισθο ν ιδρ µατα, αρκε τρει τουλ χιστον συµµετ χοντε στο σ στηµα αυτ να καλ πτονται απ τι κατηγορ ε που αναφ ρονται στο πρ το εδ φιο και, ω προ την απ φαση αυτ, υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου γ) «κεντρικ αντισυµβαλλ µενο»: ο οργανισµ ο οπο ο παρεµβ λλεται µεταξ των ιδρυµ των εν συστ µατο και ο οπο ο δρα ω ο αποκλειστικ αντισυµβαλλ µενο αυτ ν των ιδρυµ των σον αφορ τι εντολ του µεταβ βαση δ) «διακανονιστ»: ο οργανισµ ο οπο ο παρ χει, σε ιδρ µατα /και σε κεντρικ αντισυµβαλλ µενο που συµµετ χουν σε συστ µατα, λογαριασµο διακανονισµο µ σω των οπο ων γ νεται ο διακανονισµ εντολ ν µεταβ βαση στο πλα σιο των συστηµ των αυτ ν και ο οπο ο, αν συντρ χει περ πτωση, παρ χει την π στωση στα εν λ γω ιδρ µατα /και κεντρικο αντισυµβαλλοµ νου χ ριν του διακανονισµο ε) «συµψηφιστικ γραφε ο»: ο οργανισµ που ε ναι υπε θυνο για τον υπολογισµ τη καθαρ θ ση των ιδρυµ των, του τυχ ν κεντρικο αντισυµβαλλοµ νου / και τυχ ν διακανονιστ στ) «συµµετ χων»: δρυµα, κεντρικ αντισυµβαλλ µενο, διακανονιστ συµψηφιστικ γραφε ο. Σ µφωνα µε του καν νε του συστ µατο, ο διο συµµετ χων µπορε να δρα ω κεντρικ αντισυµβαλλ - µενο, διακανονιστ γραφε ο συµψηφισµο να εκτελε µ ρο λων αυτ ν των καθηκ ντων. ( 2 ) Οδηγ α 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 10η Μα ου 1973, σχετικ µε τι επενδυτικ υπηρεσ ε στον τοµ α των κινητ ν αξι ν (ΕΕ L 141 τη , σ. 27) οδηγ α πω τροποποι- θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 97/9/ΕΚ (ΕΕ L 84 τη , σ. 22).

4 L 166/48 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Ένα κρ το µ λο µπορε να αποφασ σει τι για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α να µµεσο συµµετ χων µπορε να θεωρηθε συµµετ χων ε ν αυτ δικαιολογε ται µε κριτ ριο το συστηµικ κ νδυνο και υπ τον ρο τι ο µµεσο συµµετ χων ε ναι γνωστ στο σ στηµα ζ) «µµεσο συµµετ χων»: το πιστωτικ δρυµα, πω ορ ζεται στο στοιχε ο β) πρ τη περ πτωση, το οπο ο χει συµβατικ σχ ση µε δρυµα που συµµετ χει σε σ στηµα που εκτελε εντολ µεταβ βαση πω ορ ζονται στο στοιχε ο ι) πρ τη περ πτωση, πρ γµα που επιτρ πει στο προαναφερ µενο πιστωτικ δρυµα να δ δει εντολ µεταβ βαση µ σω του συστ µατο η) «αξι γραφα»: λα τα µ σα που αναφ ρονται στο τµ µα Β του παραρτ µατο τη οδηγ α 93/22/ΕΟΚ θ) «εντολ µεταβ βαση»: κ θε οδηγ α εν συµµετ χοντο να τεθε στη δι θεση εν αποδ κτη χρηµατικ ποσ µ σω λογιστικ εγγραφ στου λογαριασµο πιστωτικο ιδρ µατο, κεντρικ τρ πεζα, διακανονιστ κ θε εντολ η οπο α συνεπ γεται την αν ληψη την εκπλ ρωση οφειλ πληρωµ, πω ορ ζεται απ του καν νε του συστ µατο κ θε οδηγ α εν συµµετ χοντο να µεταβιβαστε το δικα ωµα επ το συµφ ρον εξ αξιογρ φου αξιογρ φων συµφ ρον µ σω λογιστικ εγγραφ σε µητρ ο κατ λλο τρ πο ι) «διαδικασ α αφερεγγυ τητα»: το συλλογικ µ τρο το οπο ο προβλ πεται απ το δ καιο κρ του µ λου τρ τη χ ρα και αφορ ε τε την εκκαθ ριση ε τε την αναδιοργ νωση του συµµετ χοντο, εφ σον αυτ το µ τρο συνεπ γεται την αναστολ των µεταβιβ σεων των πληρωµ ν την επιβολ περιορισµ ν σ αυτ ια) «συµψηφισµ»: η µετατροπ σε καθαρ απα τηση καθαρ οφειλ, απαιτ σεων και οφειλ ν που προκ πτουν απ εντολ µεταβ βαση τι οπο ε να συµµετ χων συµµετ χοντε απευθ νουν προ λαµβ νουν απ ναν περισσ τερου λλου συµµετ χοντε µε τελικ εξαγ µενο µ α µ νον καθαρ απα τηση καθαρ οφειλ ιβ) «λογαριασµ διακανονισµο»: ο λογαριασµ σε κεντρικ τρ πεζα, διακανονιστ κεντρικ αντισυµβαλλ µενο που χρησιµοποιε ται για την κατοχ κεφαλα ων και αξιογρ φων, καθ και για το διακανονισµ συναλλαγ ν µεταξ των συµµετεχ ντων σε σ στηµα ιγ) «πρ σθετη ασφ λεια»: λα τα ρευστοποι σιµα περιουσιακ στοιχε α που παρ χονται δυν µει ενεχ ρου (συµπεριλαµβανοµ νου του χρ µατο που παρ χεται µε αυτ τον τρ πο) συµφ νου εξων σεω παρεµφερο συµφων α λλω, για την ασφ λιση δικαιωµ των και υποχρε σεων που ενδ χεται να προκ ψουν σε συν ρτηση µε να σ στηµα που παρ χονται στι κεντρικ τρ πεζε των κρατ ν µελ ν στη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΨΗ ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ρθρο 3 1. Οι εντολ µεταβ βαση και ο συµψηφισµ ε ναι νοµικ εκτελεστο και αντιτ σσονται ναντι των τρ των ακ µη και σε περ πτωση διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο, εφ σον οι εντολ µεταβ βαση εισ χθησαν στο σ στηµα πριν απ την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα πω ορ ζεται στο ρθρο 6 παρ γραφο 1. ταν, κατ εξα ρεση, οι εντολ µεταβ βαση εισ ρχονται στο σ στηµα µετ τη στιγµ ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα και εκτελο νται την ηµ ρα τη ναρξη αυτ, ε ναι νοµικ εκτελεστ και αντιτ σσονται ναντι των τρ των µ νο ε ν, µετ τη χρονικ στιγµ του διακανονισµο, o διακανονιστ, ο κεντρικ αντισυµβαλλ µενο το συµψηφιστικ γραφε ο αποδε ξουν τι δεν γν ριζαν δεν φειλαν να γνωρ ζουν την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα. 2. Ο συµψηφισµ δεν ανατρ πεται β σει ν µου, κανονισµο, καν νων πρακτικ ν σχετικ µε την ακ ρωση συµβ σεων λλων δικαιοπραξι ν που χουν συναφθε πριν απ την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα πω ορ ζεται στο ρθρο 6 παρ γραφο Ο χρ νο εισαγωγ µια εντολ µεταβ βαση στο σ στηµα καθορ ζεται µε ακρ βεια απ του καν νε του συστ µατο. Ε ν το εθνικ δ καιο που δι πει το σ στηµα θ τει ρου ω προ τη χρονικ στιγµ τη εισαγωγ, οι καν νε του συστ µατο πρ πει να ε ναι σ µφωνοι µε του ρου αυτο. ρθρο 4 Τα κρ τη µ λη µπορο ν να ορ σουν τι η ναρξη διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο δεν κωλ ει τη χρησιµοπο ηση των κεφαλα ων αξιογρ φων, που ε ναι διαθ σιµα στο λογαριασµ διακανονισµο αυτο του συµ- µετ χοντο, για την εκπλ ρωση των υποχρε σε ν του στο σ στηµα την ηµ ρα εν ρξεω τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα. Επιπλ ον, τα κρ τη µ λη µπορο ν επ ση να ορ σουν τι η πιστωτικ διευκ λυνση αυτο του συµµετ χοντο η οπο α συνδ εται µε το σ στηµα θα χρησιµοποιε ται ναντι διαθ σιµη υφιστ µενη πρ σθετη ασφ λεια για την εκπλ ρωση των υποχρε σεων του συµµετ χοντο στο σ στηµα.

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/49 ρθρο 5 Η εντολ µεταβ βαση δεν ανακαλε ται ο τε απ συµµετ χοντα στο σ στηµα ο τε απ τρ τον, µετ τη χρονικ στιγµ που ορ ζουν οι καν νε του συστ µατο. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ρθρο 6 1. Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α, χρ νο ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα θεωρε ται η στιγµ κατ την οπο α η αρµ δια δικαστικ διοικητικ αρχ εκδ δει την απ φασ τη. 2. µα τη λ ψει τη αποφ σεω σ µφωνα µε την παρ γραφο 1, η αρµ δια δικαστικ διοικητικ αρχ την κοινοποιε π ραυτα στην αρχ την οπο α επ λεξε προ το το το κρ το µ λο τη. 3. Το κρ το µ λο που αναφ ρεται στην παρ γραφο 2 ειδοποιε αµ σω τα λλα ενδιαφερ µενα κρ τη µ λη. ρθρο 7 Τα αποτελ σµατα τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα επ των δικαιωµ των και υποχρε σεων εν συµµετ χοντο που προκ πτουν απ συνδ ονται µε τη συµµετοχ του σε σ στηµα δεν ανατρ χουν σε χρ νο προγεν στερο τη κατ ρθρο 6 παρ γραφο 1 εν ρξεω τη διαδικασ α. ρθρο 8 Σε περ πτωση εν ρξεω διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο σε σ στηµα, τα δικαι µατα και οι υποχρε σει που προκ πτουν απ τη συµµετοχ του στο σ στηµα που συνδ ονται µε αυτ ν, δι πονται απ το δ καιο που δι πει το σ στηµα. ΤΜΗΜΑ IV ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΩΝ Η ΠΡΟ- ΣΘΕΤΗ ΑΣ ΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Α ΕΡΕΓ- ΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ρθρο 9 1. Τα δικαι µατα: εν συµµετ χοντο επ τη πρ σθετη ασφ λεια που του παραχωρε ται στο πλα σιο εν συστ µατο και των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα επ τη πρ σθετη ασφ λεια που του παραχωρε ται, δεν θ γονται απ τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ του συµµετ χοντο, του αντισυµβαλλ µενου Κεντρικ ν Τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα που παραχ ρησε την πρ σθετη ασφ λεια. Η πρ σθετη αυτ ασφ λεια δυνατ ν να ρευστοποιηθε προ ικανοπο ηση αυτ ν των δικαιωµ των. 2. ταν παρ χονται αξι γραφα (συµπεριλαµβανοµ νων των δικαιωµ των επ αξιογρ φων) ω πρ σθετη ασφ λεια σε συµµετ χοντε /και Κεντρικ Τρ πεζε των κρατ ν µελ ν στη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα πω περιγρ φεται στην παρ γραφο 1 και το δικα ωµ του ( το δικα ωµα οποιουδ ποτε αντιπροσ που, µεσ τη τρ του ενεργο ντο για λογαριασµ του ) σε σχ ση µε τα αξι γραφα καταχωρε ται νοµ µω σε µητρ ο σε λογαριασµ σε κεντρικ σ στηµα καταθ σεων που βρ σκεται σε κρ το µ λο, ο καθορισµ των δικαιωµ των αυτ ν των φορ ων ω κατ χων πρ σθετη ασφ λεια σε σχ ση µε τα αξι γραφα αυτ δι πεται απ το δ καιο αυτο του κρ του µ λου. ΤΜΗΜΑ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρο 10 Τα κρ τη µ λη κατονοµ ζουν τα συστ µατα που εµπ πτουν στο πεδ ο εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, τα γνωστοποιο ν στην Επιτροπ και ενηµερ νουν την Επιτροπ σχετικ µε τι αρχ που χουν επιλ ξει σ µφωνα µε το ρθρο 6 παρ γραφο 2. Το σ στηµα γνωστοποιε στο κρ το µ λο του οπο ου το δ καιο εφαρµ ζεται του συµµετ χοντε στο σ στηµα, και κ θε τυχ ν µµεσο συµµετ χοντα, καθ και κ θε αλλαγ του. Εκτ απ τη γνωστοπο ηση που καθορ ζεται στο δε τερο εδ φιο, τα κρ τη µ λη µπορο ν να υποβ λλουν τα συστ - µατα που εµπ πτουν στη δικαιοδοσ α του σε υποχρ ωση εποπτε α γκριση. Οιοσδ ποτε χει ν µιµο συµφ ρον µπορε να απαιτ σει απ να ργανο να ενηµερωθε για τα συστ µατα στα οπο α συµµετ χει το τελευτα ο και για του βασικο καν νε που δι πουν τη λειτουργ α των εν λ γω συστηµ των. ρθρο Τα κρ τη µ λη θ τουν σε ισχ τι αναγκα ε νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγ α πριν απ τι 11 εκεµβρ ου Ενηµερ νουν αµ σω σχετικ την Επιτροπ. Οι διατ ξει αυτ, ταν θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη, αναφ ρονται στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ την αναφορ αυτ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Οι λεπτοµερε διατ ξει τη αναφορ αυτ εκδ δονται απ τα κρ τη µ λη.

6 L 166/50 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Τα κρ τη µ λη κοινοποιο ν στην Επιτροπ το κε µενο των διατ ξεων εσωτερικο δικα ου που θεσπ ζουν στον τοµ α που δι πεται απ την παρο σα οδηγ α. Κατ την κοινοπο ηση αυτ τα κρ τη µ λη υποβ λλουν π νακα αντιστοιχ α µεταξ των υφισταµ νων των θεσπιζοµ νων εθνικ ν διατ ξεων και των σχετικ ν ρθρων τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 12 Το αργ τερο εντ τρι ν ετ ν απ την ηµεροµην α που αναφ ρεται στο ρθρο 11 παρ γραφο 1, η Επιτροπ θα υποβ λει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο κθεση σχετικ µε την εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, συνοδευ µενη, αν χρει ζεται, απ προτ σει για την αναθε ρησ τη. ρθρο 13 Η παρο σα απ φαση αρχ ζει να ισχ ει την ηµ ρα τη δηµοσ ευσ τη στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. ρθρο 14 Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Βρυξ λλε, 19 Μα ου Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Ο Πρ εδρο J. M GIL-ROBLES Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο G. BROWN

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 29. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/41 Ο ΗΓΙΑ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Απριλ ου 1999 σχετικ µε τι οριακ τιµ διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Agreement) Group Agreement, IGA).

Agreement) Group Agreement, IGA). L 125/12 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 12η Απριλ ου 1999 σχετικ µε διαδικασ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

L 277/11. Franz FISCHLER

L 277/11. Franz FISCHLER L 277/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2198/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 13η Οκτωβρ ου 1998 για την ναρξη διαρκο διαγωνισµο για την εξαγωγ κριθ που κατ χει ο γερµανικ οργανισµ παρ µβαση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 26/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59,

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, L 266/36 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2091/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 30 Σεπτεµβρ ου 1998 για τη δι κριση σε τµ µατα του κοινοτικο αλιευτικο στ λου και τη αλιευτικ προσπ θεια στο πλα σιο των πολυετ ν προγραµµ των προσανατολισµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ- L 86/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 20.3.98 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 Καν νες καταγωγη ς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής Κατσικάς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : K.A.: 64-7323.007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εργαστήριο 3 ο Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εισαγωγή Σκοπο ς του εργαστηρι ου αυτου ει ναι η εισαγωγη στην εκτε λεση εντολω ν υπο συνθη κη και στις δομές επανάληψης. Δομές Ελέγχου Η ικανότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Τρίπολη,

13PROC Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: 22100 Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 (98/C 347/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 (98/C 347/02) C 347/48 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.11.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 σχετικά µε την εκτε λεση των πιστω σεων των διαρθρωτικω ν δράσεων για την περίοδο προγραµµατισµου 1994-1999,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 18648/1204 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 25 η του μηνός Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 330/13 Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ για την περιορισµε νη χρη ση γενετικω ς τροποποιηµε νων οργανισµω ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα