Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα πληρωµ ν και στα συστ µατα διακανονισµο αξιογρ φων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 100 Α, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη του Ευρωπαϊκο Νοµισµατικο Ιδρ µατο ( 2 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 3 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α που προβλ πεται στο ρθρο 189 Β τη συνθ κη ( 4 ), Εκτιµ ντα : (1) τι η κθεση Lamfalussy του 1990 προ του διοικητ των κεντρικ ν τραπεζ ν τη Οµ δα των κα κατ δειξε το σηµαντικ συστηµικ κ νδυνο που εν χουν τα συστ µατα πληρωµ ν τα οπο α λειτουργο ν β σει περισσοτ ρων νοµικ ν µορφ ν συµψηφισµο πληρωµ ν, και ιδ ω πολυµερο συµψηφισµο τι ο περιορισµ των νοµικ ν κινδ νων απ τη συµµετοχ στα συστ µατα ακαθ ριστου διακανονισµο σε πραγµατικ χρ νο χει πρωταρχικ σηµασ α λ γω τη αυξαν µενη αν πτυξη των συστηµ των αυτ ν (2) τι χει επ ση π ρα πολ µεγ λη σηµασ α η ελ ττωση του κινδ νου του απορρ οντο απ τη συµ- µετοχ σε συστ µατα διακανονισµο αξιογρ φων, ιδ ω ταν τα συστ µατα αυτ συνδ ονται στεν µε συστ µατα πληρωµ ν (3) τι σκοπ τη παρο σα οδηγ α ε ναι να συµβ λλει στην αποτελεσµατικ και, απ πλευρ κ στου, συµφ ρουσα διεν ργεια διασυνοριακ ν πληρωµ ν αλλ και συναλλαγ ν µε αντικε µενο διακανονισµ αξιογρ φων εντ τη Κοιν τητα, πρ γµα που ενισχ ει την ελε θερη κ νηση των κεφαλα ων στο πλα σιο τη εσωτερικ αγορ τι η παρο σα οδηγ α συνεχ ζει τσι την πρ οδο που χει επιτευχθε ω προ την ολοκλ ρωση τη εσωτερικ αγορ, και ιδια τερα ω προ την ελευθερ α παροχ υπηρεσι ν και την ελευθ ρωση των κιν σεων κεφαλα ων, εν ψη τη υλοπο ηση τη Οικονοµικ και Νοµισµατικ Ένωση (4) τι ε ναι ευκτα ο να επιδιωχθε, µ σω τη νοµοθεσ α των κρατ ν µελ ν, η µεγαλ τερη δυνατ περιστολ τη αναστ τωση που επιφ ρει σ να σ στηµα ( 1 )ΕΕC 207 τη , σ. 13 και ΕΕ C 259 τη , σ. 6. ( 2 ) Γν µη που διατυπ θηκε στι 21 Νοεµβρ ου ( 3 )ΕΕC 56 τη , σ. 1. ( 4 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 9η Απριλ ου 1997 (ΕΕ C 132 τη , σ. 74), κοιν θ ση του Συµβουλ ου τη 13η Οκτωβρ ου 1997 (ΕΕ C 375 τη , σ. 34), απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 29η Ιανουαρ ου 1998 (EE C 56 τη ). Απ φαση του Συµβουλ ου τη 27η Απριλ ου η διαδικασ α αφερεγγυ τητα η στρεφ µενη κατ εν συµµετ χοντο σ αυτ το σ στηµα (5) τι µια πρ ταση οδηγ α για την εξυγ ανση και την εκκαθ ριση των πιστωτικ ν ιδρυµ των, που υποβλ θηκε το 1985 και τροποποι θηκε στι 8 εβρουαρ ου 1988, εκκρεµε ακ µη εν πιον του Συµβουλ ου τι η σ µβαση περ διαδικασι ν αφερεγγυ τητα που κατ ρτισαν στι 23 Νοεµβρ ου 1995 τα κρ τη µ λη συνελθ ντα στο πλα σιο του Συµβουλ ου, εξαιρε ρητ τι ασφαλιστικ εταιρε ε, τα πιστωτικ ιδρ - µατα και τι εταιρε ε επενδ σεων (6) τι σκοπ τη παρο σα οδηγ α ε ναι να καλ ψει τ σο τα εγχ ρια σο και τα διασυνοριακ συστ - µατα πληρωµ ν και διακανονισµο αξιογρ φων τι η οδηγ α εφαρµ ζεται στα κοινοτικ συστ µατα και την πρ σθετη ασφ λεια που παρ χουν οι συµµετ χοντε σε αυτ, ε τε απ την Κοιν τητα ε τε απ τρ τε χ ρε, σε συν ρτηση µε την συµµετοχ του στα εν λ γω συστ µατα (7) τι τα κρ τη µ λη µπορο ν να εφαρµ ζουν τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α στα ιδρ µατα τη χ ρα του που συµµετ χουν µεσα σε συστ µατα τρ τη χ ρα, αλλ και στην πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε τη συµµετοχ στα εν λ γω συστ µατα (8) τι θα πρ πει να επιτραπε στα κρ τη µ λη να ορ ζουν τι καλ πτεται απ την παρο σα οδηγ α να σ στηµα, του οπο ου η κ ρια δραστηρι τητα συν σταται στο διακανονισµ αξιογρ φων, ακ µη και αν το σ στηµα αυτ ασχολε ται, σε περιορισµ νο βαθµ, µε παραστατικ συναλλαγ ν οι οπο ε χουν αντικε µενο βασικ προϊ ντα (9) τι ο περιορισµ του συστηµικο κινδ νου απαιτε ιδ ω το αµετ κλητο του διακανονισµο και την σκηση των εκ των ασφαλει ν δικαιωµ των τι οι πρ σθετε ασφ λειε θεωρε ται τι περιλαµβ νουν λα τα µ σα που παρ χει να απ του συµµετ χοντε σε σ στηµα πληρωµ ν /και διακανονισµο αξιογρ φων στου υπ λοιπου συµµετ χοντε για την ασφ λιση των δικαιωµ των και υποχρε σεων που απορρ ουν απ αυτ το σ στηµα, στα οπο α µ σα συµπεριλαµβ νονται σ µφωνα εξων σεω, εµπρ γ- µατε ασφ λειε και καταπιστευµατικ µεταβιβ σει τι η ρ θµιση απ την εθνικ νοµοθεσ α του ε δου τη πρ σθετη ασφ λεια που µπορε να χρησιµοποιηθε δεν θα πρ πει να θιγε απ τον ορισµ τη πρ σθετη ασφ λεια που δ δεται απ την παρο σα οδηγ α

2 L 166/46 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των (10) τι η παρο σα οδηγ α, καλ πτοντα την πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε τι πρ ξει των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν υπ την ιδι τητ του ω κεντρικ ν τραπεζ ν, στι οπο ε συµπεριλαµβ νονται και οι πρ ξει νοµισµατικ πολιτικ, επικουρε το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα στην σκηση του καθ κοντ του να προ γει την αποτελεσµατικ τητα των διασυνοριακ ν πληρωµ ν µε στ χο την προπαρασκευ του τρ του σταδ ου τη Οικονοµικ και Νοµισµατικ Ένωση και, εποµ νω, συµβ λλει στην αν πτυξη του απαρα τητου νοµικο πλαισ ου µ σα στο οπο ο η µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα θα µπορε να αναπτ ξει την πολιτικ τη (11) τι οι εντολ µεταβ βαση και ο συµψηφισµ του θα πρ πει να ε ναι νοµικ εκτελεστ στι ννοµε τ ξει λων των κρατ ν µελ ν και δεσµευτικ ναντι των τρ των (12) τι οι καν νε για το αµετ κλητο του συµψηφισµο δεν θα πρ πει να εµποδ ζουν τα συστ µατα να ελ γχουν, πριν πραγµατοποιηθε ο συµψηφισµ, ε ν οι εντολ που χουν εισαχθε στο σ στηµα ε ναι συµβατ µε του καν νε αυτο του συστ µατο και επιτρ πουν την πραγµατοπο ηση του διακανονισµο αυτο του συστ µατο (13) τι β σει τη παρο σα οδηγ α να συµµετ χων να τρ το δεν θα πρ πει να κωλ εται να ασκε κ θε κατ ν µον δικα ωµα αξ ωση προ αν κτηση απ δοση, που απορρ ει απ την υποκε µενη δικαιοπραξ α σε σχ ση µε εντολ µεταβ βαση που χει εισαχθε σε σ στηµα, π.χ. στην περ πτωση απ τη τεχνικο σφ λµατο, εφ σον αυτ δεν ανατρ πει τον συµψηφισµ ο τε ανακαλε την εντολ µεταβ βαση στο σ στηµα (14) τι ε ναι απαρα τητο να εξασφαλισθε τι οι εντολ µεταβ βαση δεν ε ναι δυνατ ν να ανακληθο ν µετ απ να χρονικ σηµε ο οριζ µενο απ του καν νε του συστ µατο (15) τι ε ναι αναγκα ο τα κρ τη µ λη να ανακοιν νουν αµ σω στα λλα κρ τη µ λη την ναρξη διαδικασι ν αφερεγγυ τητο κατ συµµετ χοντο στο σ στηµα (16) τι οι διαδικασ ε αφερεγγυ τητα δεν θα πρ πει να χουν αναδροµικ αποτελ σµατα επ των δικαιω- µ των και υποχρε σεων των συµµετεχ ντων σ να σ στηµα (17) τι, σε περ πτωση που κινηθε διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ εν απ του συµµετ χοντε σε να σ στηµα, η παρο σα οδηγ α αποσκοπε περαιτ ρω στον καθορισµ τη νοµοθεσ α περ αφερεγγυ τητα που εφαρµ ζεται στα δικαι µατα και τι υποχρε σει αυτο του συµµετ χοντο σε σχ ση µε τη συµµετοχ του σε να σ στηµα (18) τι οι πρ σθετε αφ λειε θα πρ πει να διαχωρισθο ν απ τα αποτελ σµατα τη νοµοθεσ α περ αφερεγγυ τητα που εφαρµ ζεται στον αφερ γγυο συµµετ χοντα (19) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 θα πρ πει να εφαρµ ζονται µ νον σε µητρ ο, λογαριασµ κεντρικ σ στηµα καταθ σεων που αποδεικν ει την παρξη εµπραγµ των δικαιωµ των επ των συγκεκριµ νων αξιογρ φων για την παρ δοση τη µεταβ βαση των εν λ γω αξιογρ φων (20) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 αποσκοπο ν να διασφαλ σουν τι ε ν ο συµµετ χων, η Κεντρικ Τρ πεζα εν κρ του µ λου η µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα χει γκυρη και πραγ- µατικ πρ σθετη ασφ λεια, πω καθορ ζεται σ µφωνα µε το δ καιο του κρ του µ λου που τηρε ται το σχετικ µητρ ο, ο λογαριασµ το κεντρικ σ στηµα καταθ σεων, το κ ρο και ο εκτελεστ χαρακτ ρα αυτ τη πρ σθετη ασφ λεια ναντι αυτο του συστ µατο (και του φορ α του) και ναντι οποιουδ ποτε προσ που χει µεσε µµεσε αξι σει θα πρ πει να καθορ ζεται µ νον σ µφωνα µε το δ καιο αυτο του κρ του µ λου (21) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 δεν αποσκοπο ν να θ ξουν τη λειτουργ α και τι συν πειε του δικα ου του κρ του µ λου στο οπο ο χουν συσταθε τα αξι γραφα του δικα ου του κρ του µ λου στο οπο ο µπορε να βρ σκονται µε λλο τρ πο τα αξι γραφα αυτ (συµπεριλαµβανοµ νου χωρ καν να περιορισµ και του δικα ου που αφορ τη σ σταση, κυρι τητα η µεταβ βαση αυτ ν των αξιογρ φων των δικαιωµ των επ αυτ ν) και δεν θα πρ πει να ερµηνε ονται υπ την ννοια τι αυτ η πρ σθετη ασφ λεια ε ναι µεσα εκτελεστ τι µπορε να αναγνωρ ζεται σε κ θε κρ το µ λο διαφορετικ απ τα προβλεπ µενα στο δ καιο αυτο του κρ του µ λου (22) τι ε ναι επιθυµητ να προσπαθ σουν τα κρ τη µ λη να αποκαταστ σουν επαρκ σ νδεση µεταξ λων των συστηµ των διακανονισµο αξιογρ φων που καλ πτονται απ την παρο σα οδηγ α, αποβλ ποντα στην προαγωγ τη µεγαλ τερη δυνατ διαφ νεια και νοµικ ασφ λεια των συναλλαγ ν που αφορο ν αξι γραφα (23) τι η κδοση τη παρο σα οδηγ α αποτελε τον πλ ον πρ σφορο τρ πο πραγµ τωση των ω νω στ χων και περι χει µ νον τα προ το το αναγκα α στοιχε α, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕ ΙΟ Ε ΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ρθρο 1 Οι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α εφαρµ ζονται: α) στα συστ µατα, πω ορ ζονται στο ρθρο 2 στοιχε ο α), τα οπο α δι πονται απ το δ καιο κρ του µ λου και τα οπο α διενεργο ν πρ ξει σε οιοδ ποτε ν µισµα, σε Ecu, σε δι φορα νοµ σµατα αµοιβα ω µετατρ ψιµα

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/47 β) στου συµµετ χοντε σε τ τοια συστ µατα γ) στην πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε: τη συµµετοχ σε να σ στηµα τι πρ ξει των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα υπ την ιδι τητ του ω κεντρικ ν τραπεζ ν. ρθρο 2 Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α νοο νται ω : α) «σ στηµα»: η τυπικ συµφων α µεταξ τρι ν περισσοτ ρων συµµετεχ ντων, στου οπο ου δεν συναριθµε ται o τυχ ν διακανονιστ, ο τυχ ν κεντρικ αντισυµβαλλ µενο, το τυχ ν συµψηφιστικ γραφε ο ο τυχ ν εµµ σω συµµετ χων, µε κοινο καν νε και τυποποιηµ νε ρυθµ σει για την εκτ λεση των εντολ ν µεταβ βαση µεταξ των συµµετεχ ντων, η οπο α δι πεται απ το δ καιο του κρ του µ λου που επιλ γουν οι συµµετ χοντε οι συµµετ χοντε µπορο ν, ωστ σο, να επιλ ξουν µ νον το δ καιο του κρ του µ λου στο οπο ο να τουλ χιστον απ αυτο χει την κεντρικ διο κηση και η οπο α, υπ την επιφ λαξη λλων αυστηρ τερων ρων γενικ εφαρµογ που προβλ πονται απ το εθνικ δ καιο, ορ ζεται ω σ στηµα και ανακοιν νεται στην Επιτροπ απ το κρ το µ λο το δ καιο του οπο ου ε ναι εφαρµοστ ο, εφ σον αυτ το κρ το µ λο κρ νει ικανοποιητικο του καν νε του συστ µατο. Με την επιφ λαξη των προϋποθ σεων που αναφ ρονται στο πρ το εδ φιο, να κρ το µ λο δ ναται να χαρακτηρ ζει σ στηµα την τυπικ συµφων α τη οπο α το αντικε µενο συν σταται στην εκτ λεση εντολ ν, µεταβ βαση πω ορ ζονται στη δε τερη περ πτωση του στοιχε ου ι) και, σε περιορισµ νη κλ µακα, στην εκτ λεση εντολ ν µε αντικε µενο λλα µ σα τη κεφαλαιαγορ, ε ν αυτ το κρ το µ λο κρ νει τι υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου. Ένα κρ το µ λο δ ναται επ ση να χαρακτηρ ζει, κατ περ πτωση, ω σ στηµα την τυπικ συµφων α δ ο συµµετεχ ντων, στου οπο ου δεν συναριθµο νται ο τυχ ν διακανονιστ, o τυχ ν κεντρικ αντισυµβαλλ - µενο, το τυχ ν συµψηφιστικ γραφε ο ο τυχ ν εµµ σω συµµετ χων, ε ν το κρ το µ λο κρ νει τι υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου β) «δρυµα»: το πιστωτικ δρυµα, πω ορ ζεται στην πρ τη περ πτωση του ρθρου 1 τη οδηγ α 77/780/ ΕΟΚ ( 1 ), συµπεριλαµβανοµ νων των ιδρυµ των που περι χονται στον κατ λογο του ρθρου 2 παρ γραφο 2 τη εν λ γω οδηγ α, ( 1 ) Πρ τη οδηγ α 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 12η εκεµβρ ου 1977, περ του συντονισµο των νοµοθετικ ν, κανονιστικ ν και διοικητικ ν διατ ξεων που αφορο ν την αν ληψη και την σκηση δραστηρι τητα πιστωτικο ιδρ µατο (ΕΕ L 322 τη , σ. 30) οδηγ α πω τροποποι θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 96/13/ΕΚ (ΕΕ L 66 τη , σ. 15). η επενδυτικ εταιρε α, πω ορ ζεται στο σηµε ο 2 του ρθρου 1 τη οδηγ α 93/22/ΕΟΚ ( 2 ), εξαιρου- µ νων των ιδρυµ των που περι χονται στον κατ λογο του ρθρου 2 παρ γραφο 2 στοιχε α α) ω ια) τη εν λ γω οδηγ α, οι δηµ σιε αρχ οι επιχειρ σει µε εγγ ηση του ηµοσ ου η επιχε ρηση που χει την κεντρικ τη διο κηση εκτ τη Κοιν τητα και που οι εργασ ε τη ε ναι αν λογε προ εκε νε των πιστωτικ ν ιδρυµ των των επενδυτικ ν εταιρει ν τη Κοιν τητα, πω ορ ζονται στην πρ τη και δε τερη περ πτωση, εφ σον συµµετ χει σε σ στηµα και ευθ νεται για την εκπλ ρωση των οικονοµικ ν υποχρε σεων οι οπο ε απορρ ουν απ εντολ µεταβ βαση στο πλα σιο του συστ µατο αυτο. Ε ν να σ στηµα τελε υπ εποπτε α β σει τη εθνικ νοµοθεσ α και εκτελε µ νο εντολ µεταβ βαση πω ορ ζονται στο στοιχε ο ι) δε τερη περ πτωση, καθ και πληρωµ απορρ ουσε απ τ τοιε εντολ, το κρ το µ λο δ ναται να αποφασ σει τι οι επιχειρ σει που συµµετ χουν σ αυτ το σ στηµα και ευθ νονται για τι οικονοµικ υποχρε σει τι απορρ ουσε απ εντολ µεταβ βαση στο πλα σιο του συστ µατο αυτο, µπορο ν να χαρακτηρισθο ν ιδρ µατα, αρκε τρει τουλ χιστον συµµετ χοντε στο σ στηµα αυτ να καλ πτονται απ τι κατηγορ ε που αναφ ρονται στο πρ το εδ φιο και, ω προ την απ φαση αυτ, υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου γ) «κεντρικ αντισυµβαλλ µενο»: ο οργανισµ ο οπο ο παρεµβ λλεται µεταξ των ιδρυµ των εν συστ µατο και ο οπο ο δρα ω ο αποκλειστικ αντισυµβαλλ µενο αυτ ν των ιδρυµ των σον αφορ τι εντολ του µεταβ βαση δ) «διακανονιστ»: ο οργανισµ ο οπο ο παρ χει, σε ιδρ µατα /και σε κεντρικ αντισυµβαλλ µενο που συµµετ χουν σε συστ µατα, λογαριασµο διακανονισµο µ σω των οπο ων γ νεται ο διακανονισµ εντολ ν µεταβ βαση στο πλα σιο των συστηµ των αυτ ν και ο οπο ο, αν συντρ χει περ πτωση, παρ χει την π στωση στα εν λ γω ιδρ µατα /και κεντρικο αντισυµβαλλοµ νου χ ριν του διακανονισµο ε) «συµψηφιστικ γραφε ο»: ο οργανισµ που ε ναι υπε θυνο για τον υπολογισµ τη καθαρ θ ση των ιδρυµ των, του τυχ ν κεντρικο αντισυµβαλλοµ νου / και τυχ ν διακανονιστ στ) «συµµετ χων»: δρυµα, κεντρικ αντισυµβαλλ µενο, διακανονιστ συµψηφιστικ γραφε ο. Σ µφωνα µε του καν νε του συστ µατο, ο διο συµµετ χων µπορε να δρα ω κεντρικ αντισυµβαλλ - µενο, διακανονιστ γραφε ο συµψηφισµο να εκτελε µ ρο λων αυτ ν των καθηκ ντων. ( 2 ) Οδηγ α 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 10η Μα ου 1973, σχετικ µε τι επενδυτικ υπηρεσ ε στον τοµ α των κινητ ν αξι ν (ΕΕ L 141 τη , σ. 27) οδηγ α πω τροποποι- θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 97/9/ΕΚ (ΕΕ L 84 τη , σ. 22).

4 L 166/48 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Ένα κρ το µ λο µπορε να αποφασ σει τι για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α να µµεσο συµµετ χων µπορε να θεωρηθε συµµετ χων ε ν αυτ δικαιολογε ται µε κριτ ριο το συστηµικ κ νδυνο και υπ τον ρο τι ο µµεσο συµµετ χων ε ναι γνωστ στο σ στηµα ζ) «µµεσο συµµετ χων»: το πιστωτικ δρυµα, πω ορ ζεται στο στοιχε ο β) πρ τη περ πτωση, το οπο ο χει συµβατικ σχ ση µε δρυµα που συµµετ χει σε σ στηµα που εκτελε εντολ µεταβ βαση πω ορ ζονται στο στοιχε ο ι) πρ τη περ πτωση, πρ γµα που επιτρ πει στο προαναφερ µενο πιστωτικ δρυµα να δ δει εντολ µεταβ βαση µ σω του συστ µατο η) «αξι γραφα»: λα τα µ σα που αναφ ρονται στο τµ µα Β του παραρτ µατο τη οδηγ α 93/22/ΕΟΚ θ) «εντολ µεταβ βαση»: κ θε οδηγ α εν συµµετ χοντο να τεθε στη δι θεση εν αποδ κτη χρηµατικ ποσ µ σω λογιστικ εγγραφ στου λογαριασµο πιστωτικο ιδρ µατο, κεντρικ τρ πεζα, διακανονιστ κ θε εντολ η οπο α συνεπ γεται την αν ληψη την εκπλ ρωση οφειλ πληρωµ, πω ορ ζεται απ του καν νε του συστ µατο κ θε οδηγ α εν συµµετ χοντο να µεταβιβαστε το δικα ωµα επ το συµφ ρον εξ αξιογρ φου αξιογρ φων συµφ ρον µ σω λογιστικ εγγραφ σε µητρ ο κατ λλο τρ πο ι) «διαδικασ α αφερεγγυ τητα»: το συλλογικ µ τρο το οπο ο προβλ πεται απ το δ καιο κρ του µ λου τρ τη χ ρα και αφορ ε τε την εκκαθ ριση ε τε την αναδιοργ νωση του συµµετ χοντο, εφ σον αυτ το µ τρο συνεπ γεται την αναστολ των µεταβιβ σεων των πληρωµ ν την επιβολ περιορισµ ν σ αυτ ια) «συµψηφισµ»: η µετατροπ σε καθαρ απα τηση καθαρ οφειλ, απαιτ σεων και οφειλ ν που προκ πτουν απ εντολ µεταβ βαση τι οπο ε να συµµετ χων συµµετ χοντε απευθ νουν προ λαµβ νουν απ ναν περισσ τερου λλου συµµετ χοντε µε τελικ εξαγ µενο µ α µ νον καθαρ απα τηση καθαρ οφειλ ιβ) «λογαριασµ διακανονισµο»: ο λογαριασµ σε κεντρικ τρ πεζα, διακανονιστ κεντρικ αντισυµβαλλ µενο που χρησιµοποιε ται για την κατοχ κεφαλα ων και αξιογρ φων, καθ και για το διακανονισµ συναλλαγ ν µεταξ των συµµετεχ ντων σε σ στηµα ιγ) «πρ σθετη ασφ λεια»: λα τα ρευστοποι σιµα περιουσιακ στοιχε α που παρ χονται δυν µει ενεχ ρου (συµπεριλαµβανοµ νου του χρ µατο που παρ χεται µε αυτ τον τρ πο) συµφ νου εξων σεω παρεµφερο συµφων α λλω, για την ασφ λιση δικαιωµ των και υποχρε σεων που ενδ χεται να προκ ψουν σε συν ρτηση µε να σ στηµα που παρ χονται στι κεντρικ τρ πεζε των κρατ ν µελ ν στη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΨΗ ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ρθρο 3 1. Οι εντολ µεταβ βαση και ο συµψηφισµ ε ναι νοµικ εκτελεστο και αντιτ σσονται ναντι των τρ των ακ µη και σε περ πτωση διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο, εφ σον οι εντολ µεταβ βαση εισ χθησαν στο σ στηµα πριν απ την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα πω ορ ζεται στο ρθρο 6 παρ γραφο 1. ταν, κατ εξα ρεση, οι εντολ µεταβ βαση εισ ρχονται στο σ στηµα µετ τη στιγµ ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα και εκτελο νται την ηµ ρα τη ναρξη αυτ, ε ναι νοµικ εκτελεστ και αντιτ σσονται ναντι των τρ των µ νο ε ν, µετ τη χρονικ στιγµ του διακανονισµο, o διακανονιστ, ο κεντρικ αντισυµβαλλ µενο το συµψηφιστικ γραφε ο αποδε ξουν τι δεν γν ριζαν δεν φειλαν να γνωρ ζουν την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα. 2. Ο συµψηφισµ δεν ανατρ πεται β σει ν µου, κανονισµο, καν νων πρακτικ ν σχετικ µε την ακ ρωση συµβ σεων λλων δικαιοπραξι ν που χουν συναφθε πριν απ την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα πω ορ ζεται στο ρθρο 6 παρ γραφο Ο χρ νο εισαγωγ µια εντολ µεταβ βαση στο σ στηµα καθορ ζεται µε ακρ βεια απ του καν νε του συστ µατο. Ε ν το εθνικ δ καιο που δι πει το σ στηµα θ τει ρου ω προ τη χρονικ στιγµ τη εισαγωγ, οι καν νε του συστ µατο πρ πει να ε ναι σ µφωνοι µε του ρου αυτο. ρθρο 4 Τα κρ τη µ λη µπορο ν να ορ σουν τι η ναρξη διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο δεν κωλ ει τη χρησιµοπο ηση των κεφαλα ων αξιογρ φων, που ε ναι διαθ σιµα στο λογαριασµ διακανονισµο αυτο του συµ- µετ χοντο, για την εκπλ ρωση των υποχρε σε ν του στο σ στηµα την ηµ ρα εν ρξεω τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα. Επιπλ ον, τα κρ τη µ λη µπορο ν επ ση να ορ σουν τι η πιστωτικ διευκ λυνση αυτο του συµµετ χοντο η οπο α συνδ εται µε το σ στηµα θα χρησιµοποιε ται ναντι διαθ σιµη υφιστ µενη πρ σθετη ασφ λεια για την εκπλ ρωση των υποχρε σεων του συµµετ χοντο στο σ στηµα.

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/49 ρθρο 5 Η εντολ µεταβ βαση δεν ανακαλε ται ο τε απ συµµετ χοντα στο σ στηµα ο τε απ τρ τον, µετ τη χρονικ στιγµ που ορ ζουν οι καν νε του συστ µατο. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ρθρο 6 1. Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α, χρ νο ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα θεωρε ται η στιγµ κατ την οπο α η αρµ δια δικαστικ διοικητικ αρχ εκδ δει την απ φασ τη. 2. µα τη λ ψει τη αποφ σεω σ µφωνα µε την παρ γραφο 1, η αρµ δια δικαστικ διοικητικ αρχ την κοινοποιε π ραυτα στην αρχ την οπο α επ λεξε προ το το το κρ το µ λο τη. 3. Το κρ το µ λο που αναφ ρεται στην παρ γραφο 2 ειδοποιε αµ σω τα λλα ενδιαφερ µενα κρ τη µ λη. ρθρο 7 Τα αποτελ σµατα τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα επ των δικαιωµ των και υποχρε σεων εν συµµετ χοντο που προκ πτουν απ συνδ ονται µε τη συµµετοχ του σε σ στηµα δεν ανατρ χουν σε χρ νο προγεν στερο τη κατ ρθρο 6 παρ γραφο 1 εν ρξεω τη διαδικασ α. ρθρο 8 Σε περ πτωση εν ρξεω διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο σε σ στηµα, τα δικαι µατα και οι υποχρε σει που προκ πτουν απ τη συµµετοχ του στο σ στηµα που συνδ ονται µε αυτ ν, δι πονται απ το δ καιο που δι πει το σ στηµα. ΤΜΗΜΑ IV ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΩΝ Η ΠΡΟ- ΣΘΕΤΗ ΑΣ ΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Α ΕΡΕΓ- ΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ρθρο 9 1. Τα δικαι µατα: εν συµµετ χοντο επ τη πρ σθετη ασφ λεια που του παραχωρε ται στο πλα σιο εν συστ µατο και των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα επ τη πρ σθετη ασφ λεια που του παραχωρε ται, δεν θ γονται απ τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ του συµµετ χοντο, του αντισυµβαλλ µενου Κεντρικ ν Τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα που παραχ ρησε την πρ σθετη ασφ λεια. Η πρ σθετη αυτ ασφ λεια δυνατ ν να ρευστοποιηθε προ ικανοπο ηση αυτ ν των δικαιωµ των. 2. ταν παρ χονται αξι γραφα (συµπεριλαµβανοµ νων των δικαιωµ των επ αξιογρ φων) ω πρ σθετη ασφ λεια σε συµµετ χοντε /και Κεντρικ Τρ πεζε των κρατ ν µελ ν στη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα πω περιγρ φεται στην παρ γραφο 1 και το δικα ωµ του ( το δικα ωµα οποιουδ ποτε αντιπροσ που, µεσ τη τρ του ενεργο ντο για λογαριασµ του ) σε σχ ση µε τα αξι γραφα καταχωρε ται νοµ µω σε µητρ ο σε λογαριασµ σε κεντρικ σ στηµα καταθ σεων που βρ σκεται σε κρ το µ λο, ο καθορισµ των δικαιωµ των αυτ ν των φορ ων ω κατ χων πρ σθετη ασφ λεια σε σχ ση µε τα αξι γραφα αυτ δι πεται απ το δ καιο αυτο του κρ του µ λου. ΤΜΗΜΑ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρο 10 Τα κρ τη µ λη κατονοµ ζουν τα συστ µατα που εµπ πτουν στο πεδ ο εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, τα γνωστοποιο ν στην Επιτροπ και ενηµερ νουν την Επιτροπ σχετικ µε τι αρχ που χουν επιλ ξει σ µφωνα µε το ρθρο 6 παρ γραφο 2. Το σ στηµα γνωστοποιε στο κρ το µ λο του οπο ου το δ καιο εφαρµ ζεται του συµµετ χοντε στο σ στηµα, και κ θε τυχ ν µµεσο συµµετ χοντα, καθ και κ θε αλλαγ του. Εκτ απ τη γνωστοπο ηση που καθορ ζεται στο δε τερο εδ φιο, τα κρ τη µ λη µπορο ν να υποβ λλουν τα συστ - µατα που εµπ πτουν στη δικαιοδοσ α του σε υποχρ ωση εποπτε α γκριση. Οιοσδ ποτε χει ν µιµο συµφ ρον µπορε να απαιτ σει απ να ργανο να ενηµερωθε για τα συστ µατα στα οπο α συµµετ χει το τελευτα ο και για του βασικο καν νε που δι πουν τη λειτουργ α των εν λ γω συστηµ των. ρθρο Τα κρ τη µ λη θ τουν σε ισχ τι αναγκα ε νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγ α πριν απ τι 11 εκεµβρ ου Ενηµερ νουν αµ σω σχετικ την Επιτροπ. Οι διατ ξει αυτ, ταν θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη, αναφ ρονται στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ την αναφορ αυτ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Οι λεπτοµερε διατ ξει τη αναφορ αυτ εκδ δονται απ τα κρ τη µ λη.

6 L 166/50 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Τα κρ τη µ λη κοινοποιο ν στην Επιτροπ το κε µενο των διατ ξεων εσωτερικο δικα ου που θεσπ ζουν στον τοµ α που δι πεται απ την παρο σα οδηγ α. Κατ την κοινοπο ηση αυτ τα κρ τη µ λη υποβ λλουν π νακα αντιστοιχ α µεταξ των υφισταµ νων των θεσπιζοµ νων εθνικ ν διατ ξεων και των σχετικ ν ρθρων τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 12 Το αργ τερο εντ τρι ν ετ ν απ την ηµεροµην α που αναφ ρεται στο ρθρο 11 παρ γραφο 1, η Επιτροπ θα υποβ λει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο κθεση σχετικ µε την εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, συνοδευ µενη, αν χρει ζεται, απ προτ σει για την αναθε ρησ τη. ρθρο 13 Η παρο σα απ φαση αρχ ζει να ισχ ει την ηµ ρα τη δηµοσ ευσ τη στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. ρθρο 14 Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Βρυξ λλε, 19 Μα ου Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Ο Πρ εδρο J. M GIL-ROBLES Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο G. BROWN

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 1 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3601 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα