Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα πληρωµ ν και στα συστ µατα διακανονισµο αξιογρ φων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 100 Α, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη του Ευρωπαϊκο Νοµισµατικο Ιδρ µατο ( 2 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 3 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α που προβλ πεται στο ρθρο 189 Β τη συνθ κη ( 4 ), Εκτιµ ντα : (1) τι η κθεση Lamfalussy του 1990 προ του διοικητ των κεντρικ ν τραπεζ ν τη Οµ δα των κα κατ δειξε το σηµαντικ συστηµικ κ νδυνο που εν χουν τα συστ µατα πληρωµ ν τα οπο α λειτουργο ν β σει περισσοτ ρων νοµικ ν µορφ ν συµψηφισµο πληρωµ ν, και ιδ ω πολυµερο συµψηφισµο τι ο περιορισµ των νοµικ ν κινδ νων απ τη συµµετοχ στα συστ µατα ακαθ ριστου διακανονισµο σε πραγµατικ χρ νο χει πρωταρχικ σηµασ α λ γω τη αυξαν µενη αν πτυξη των συστηµ των αυτ ν (2) τι χει επ ση π ρα πολ µεγ λη σηµασ α η ελ ττωση του κινδ νου του απορρ οντο απ τη συµ- µετοχ σε συστ µατα διακανονισµο αξιογρ φων, ιδ ω ταν τα συστ µατα αυτ συνδ ονται στεν µε συστ µατα πληρωµ ν (3) τι σκοπ τη παρο σα οδηγ α ε ναι να συµβ λλει στην αποτελεσµατικ και, απ πλευρ κ στου, συµφ ρουσα διεν ργεια διασυνοριακ ν πληρωµ ν αλλ και συναλλαγ ν µε αντικε µενο διακανονισµ αξιογρ φων εντ τη Κοιν τητα, πρ γµα που ενισχ ει την ελε θερη κ νηση των κεφαλα ων στο πλα σιο τη εσωτερικ αγορ τι η παρο σα οδηγ α συνεχ ζει τσι την πρ οδο που χει επιτευχθε ω προ την ολοκλ ρωση τη εσωτερικ αγορ, και ιδια τερα ω προ την ελευθερ α παροχ υπηρεσι ν και την ελευθ ρωση των κιν σεων κεφαλα ων, εν ψη τη υλοπο ηση τη Οικονοµικ και Νοµισµατικ Ένωση (4) τι ε ναι ευκτα ο να επιδιωχθε, µ σω τη νοµοθεσ α των κρατ ν µελ ν, η µεγαλ τερη δυνατ περιστολ τη αναστ τωση που επιφ ρει σ να σ στηµα ( 1 )ΕΕC 207 τη , σ. 13 και ΕΕ C 259 τη , σ. 6. ( 2 ) Γν µη που διατυπ θηκε στι 21 Νοεµβρ ου ( 3 )ΕΕC 56 τη , σ. 1. ( 4 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 9η Απριλ ου 1997 (ΕΕ C 132 τη , σ. 74), κοιν θ ση του Συµβουλ ου τη 13η Οκτωβρ ου 1997 (ΕΕ C 375 τη , σ. 34), απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 29η Ιανουαρ ου 1998 (EE C 56 τη ). Απ φαση του Συµβουλ ου τη 27η Απριλ ου η διαδικασ α αφερεγγυ τητα η στρεφ µενη κατ εν συµµετ χοντο σ αυτ το σ στηµα (5) τι µια πρ ταση οδηγ α για την εξυγ ανση και την εκκαθ ριση των πιστωτικ ν ιδρυµ των, που υποβλ θηκε το 1985 και τροποποι θηκε στι 8 εβρουαρ ου 1988, εκκρεµε ακ µη εν πιον του Συµβουλ ου τι η σ µβαση περ διαδικασι ν αφερεγγυ τητα που κατ ρτισαν στι 23 Νοεµβρ ου 1995 τα κρ τη µ λη συνελθ ντα στο πλα σιο του Συµβουλ ου, εξαιρε ρητ τι ασφαλιστικ εταιρε ε, τα πιστωτικ ιδρ - µατα και τι εταιρε ε επενδ σεων (6) τι σκοπ τη παρο σα οδηγ α ε ναι να καλ ψει τ σο τα εγχ ρια σο και τα διασυνοριακ συστ - µατα πληρωµ ν και διακανονισµο αξιογρ φων τι η οδηγ α εφαρµ ζεται στα κοινοτικ συστ µατα και την πρ σθετη ασφ λεια που παρ χουν οι συµµετ χοντε σε αυτ, ε τε απ την Κοιν τητα ε τε απ τρ τε χ ρε, σε συν ρτηση µε την συµµετοχ του στα εν λ γω συστ µατα (7) τι τα κρ τη µ λη µπορο ν να εφαρµ ζουν τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α στα ιδρ µατα τη χ ρα του που συµµετ χουν µεσα σε συστ µατα τρ τη χ ρα, αλλ και στην πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε τη συµµετοχ στα εν λ γω συστ µατα (8) τι θα πρ πει να επιτραπε στα κρ τη µ λη να ορ ζουν τι καλ πτεται απ την παρο σα οδηγ α να σ στηµα, του οπο ου η κ ρια δραστηρι τητα συν σταται στο διακανονισµ αξιογρ φων, ακ µη και αν το σ στηµα αυτ ασχολε ται, σε περιορισµ νο βαθµ, µε παραστατικ συναλλαγ ν οι οπο ε χουν αντικε µενο βασικ προϊ ντα (9) τι ο περιορισµ του συστηµικο κινδ νου απαιτε ιδ ω το αµετ κλητο του διακανονισµο και την σκηση των εκ των ασφαλει ν δικαιωµ των τι οι πρ σθετε ασφ λειε θεωρε ται τι περιλαµβ νουν λα τα µ σα που παρ χει να απ του συµµετ χοντε σε σ στηµα πληρωµ ν /και διακανονισµο αξιογρ φων στου υπ λοιπου συµµετ χοντε για την ασφ λιση των δικαιωµ των και υποχρε σεων που απορρ ουν απ αυτ το σ στηµα, στα οπο α µ σα συµπεριλαµβ νονται σ µφωνα εξων σεω, εµπρ γ- µατε ασφ λειε και καταπιστευµατικ µεταβιβ σει τι η ρ θµιση απ την εθνικ νοµοθεσ α του ε δου τη πρ σθετη ασφ λεια που µπορε να χρησιµοποιηθε δεν θα πρ πει να θιγε απ τον ορισµ τη πρ σθετη ασφ λεια που δ δεται απ την παρο σα οδηγ α

2 L 166/46 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των (10) τι η παρο σα οδηγ α, καλ πτοντα την πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε τι πρ ξει των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν υπ την ιδι τητ του ω κεντρικ ν τραπεζ ν, στι οπο ε συµπεριλαµβ νονται και οι πρ ξει νοµισµατικ πολιτικ, επικουρε το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα στην σκηση του καθ κοντ του να προ γει την αποτελεσµατικ τητα των διασυνοριακ ν πληρωµ ν µε στ χο την προπαρασκευ του τρ του σταδ ου τη Οικονοµικ και Νοµισµατικ Ένωση και, εποµ νω, συµβ λλει στην αν πτυξη του απαρα τητου νοµικο πλαισ ου µ σα στο οπο ο η µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα θα µπορε να αναπτ ξει την πολιτικ τη (11) τι οι εντολ µεταβ βαση και ο συµψηφισµ του θα πρ πει να ε ναι νοµικ εκτελεστ στι ννοµε τ ξει λων των κρατ ν µελ ν και δεσµευτικ ναντι των τρ των (12) τι οι καν νε για το αµετ κλητο του συµψηφισµο δεν θα πρ πει να εµποδ ζουν τα συστ µατα να ελ γχουν, πριν πραγµατοποιηθε ο συµψηφισµ, ε ν οι εντολ που χουν εισαχθε στο σ στηµα ε ναι συµβατ µε του καν νε αυτο του συστ µατο και επιτρ πουν την πραγµατοπο ηση του διακανονισµο αυτο του συστ µατο (13) τι β σει τη παρο σα οδηγ α να συµµετ χων να τρ το δεν θα πρ πει να κωλ εται να ασκε κ θε κατ ν µον δικα ωµα αξ ωση προ αν κτηση απ δοση, που απορρ ει απ την υποκε µενη δικαιοπραξ α σε σχ ση µε εντολ µεταβ βαση που χει εισαχθε σε σ στηµα, π.χ. στην περ πτωση απ τη τεχνικο σφ λµατο, εφ σον αυτ δεν ανατρ πει τον συµψηφισµ ο τε ανακαλε την εντολ µεταβ βαση στο σ στηµα (14) τι ε ναι απαρα τητο να εξασφαλισθε τι οι εντολ µεταβ βαση δεν ε ναι δυνατ ν να ανακληθο ν µετ απ να χρονικ σηµε ο οριζ µενο απ του καν νε του συστ µατο (15) τι ε ναι αναγκα ο τα κρ τη µ λη να ανακοιν νουν αµ σω στα λλα κρ τη µ λη την ναρξη διαδικασι ν αφερεγγυ τητο κατ συµµετ χοντο στο σ στηµα (16) τι οι διαδικασ ε αφερεγγυ τητα δεν θα πρ πει να χουν αναδροµικ αποτελ σµατα επ των δικαιω- µ των και υποχρε σεων των συµµετεχ ντων σ να σ στηµα (17) τι, σε περ πτωση που κινηθε διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ εν απ του συµµετ χοντε σε να σ στηµα, η παρο σα οδηγ α αποσκοπε περαιτ ρω στον καθορισµ τη νοµοθεσ α περ αφερεγγυ τητα που εφαρµ ζεται στα δικαι µατα και τι υποχρε σει αυτο του συµµετ χοντο σε σχ ση µε τη συµµετοχ του σε να σ στηµα (18) τι οι πρ σθετε αφ λειε θα πρ πει να διαχωρισθο ν απ τα αποτελ σµατα τη νοµοθεσ α περ αφερεγγυ τητα που εφαρµ ζεται στον αφερ γγυο συµµετ χοντα (19) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 θα πρ πει να εφαρµ ζονται µ νον σε µητρ ο, λογαριασµ κεντρικ σ στηµα καταθ σεων που αποδεικν ει την παρξη εµπραγµ των δικαιωµ των επ των συγκεκριµ νων αξιογρ φων για την παρ δοση τη µεταβ βαση των εν λ γω αξιογρ φων (20) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 αποσκοπο ν να διασφαλ σουν τι ε ν ο συµµετ χων, η Κεντρικ Τρ πεζα εν κρ του µ λου η µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα χει γκυρη και πραγ- µατικ πρ σθετη ασφ λεια, πω καθορ ζεται σ µφωνα µε το δ καιο του κρ του µ λου που τηρε ται το σχετικ µητρ ο, ο λογαριασµ το κεντρικ σ στηµα καταθ σεων, το κ ρο και ο εκτελεστ χαρακτ ρα αυτ τη πρ σθετη ασφ λεια ναντι αυτο του συστ µατο (και του φορ α του) και ναντι οποιουδ ποτε προσ που χει µεσε µµεσε αξι σει θα πρ πει να καθορ ζεται µ νον σ µφωνα µε το δ καιο αυτο του κρ του µ λου (21) τι οι διατ ξει του ρθρου 9 παρ γραφο 2 δεν αποσκοπο ν να θ ξουν τη λειτουργ α και τι συν πειε του δικα ου του κρ του µ λου στο οπο ο χουν συσταθε τα αξι γραφα του δικα ου του κρ του µ λου στο οπο ο µπορε να βρ σκονται µε λλο τρ πο τα αξι γραφα αυτ (συµπεριλαµβανοµ νου χωρ καν να περιορισµ και του δικα ου που αφορ τη σ σταση, κυρι τητα η µεταβ βαση αυτ ν των αξιογρ φων των δικαιωµ των επ αυτ ν) και δεν θα πρ πει να ερµηνε ονται υπ την ννοια τι αυτ η πρ σθετη ασφ λεια ε ναι µεσα εκτελεστ τι µπορε να αναγνωρ ζεται σε κ θε κρ το µ λο διαφορετικ απ τα προβλεπ µενα στο δ καιο αυτο του κρ του µ λου (22) τι ε ναι επιθυµητ να προσπαθ σουν τα κρ τη µ λη να αποκαταστ σουν επαρκ σ νδεση µεταξ λων των συστηµ των διακανονισµο αξιογρ φων που καλ πτονται απ την παρο σα οδηγ α, αποβλ ποντα στην προαγωγ τη µεγαλ τερη δυνατ διαφ νεια και νοµικ ασφ λεια των συναλλαγ ν που αφορο ν αξι γραφα (23) τι η κδοση τη παρο σα οδηγ α αποτελε τον πλ ον πρ σφορο τρ πο πραγµ τωση των ω νω στ χων και περι χει µ νον τα προ το το αναγκα α στοιχε α, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕ ΙΟ Ε ΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ρθρο 1 Οι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α εφαρµ ζονται: α) στα συστ µατα, πω ορ ζονται στο ρθρο 2 στοιχε ο α), τα οπο α δι πονται απ το δ καιο κρ του µ λου και τα οπο α διενεργο ν πρ ξει σε οιοδ ποτε ν µισµα, σε Ecu, σε δι φορα νοµ σµατα αµοιβα ω µετατρ ψιµα

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/47 β) στου συµµετ χοντε σε τ τοια συστ µατα γ) στην πρ σθετη ασφ λεια που παρ χεται σε συν ρτηση µε: τη συµµετοχ σε να σ στηµα τι πρ ξει των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα υπ την ιδι τητ του ω κεντρικ ν τραπεζ ν. ρθρο 2 Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α νοο νται ω : α) «σ στηµα»: η τυπικ συµφων α µεταξ τρι ν περισσοτ ρων συµµετεχ ντων, στου οπο ου δεν συναριθµε ται o τυχ ν διακανονιστ, ο τυχ ν κεντρικ αντισυµβαλλ µενο, το τυχ ν συµψηφιστικ γραφε ο ο τυχ ν εµµ σω συµµετ χων, µε κοινο καν νε και τυποποιηµ νε ρυθµ σει για την εκτ λεση των εντολ ν µεταβ βαση µεταξ των συµµετεχ ντων, η οπο α δι πεται απ το δ καιο του κρ του µ λου που επιλ γουν οι συµµετ χοντε οι συµµετ χοντε µπορο ν, ωστ σο, να επιλ ξουν µ νον το δ καιο του κρ του µ λου στο οπο ο να τουλ χιστον απ αυτο χει την κεντρικ διο κηση και η οπο α, υπ την επιφ λαξη λλων αυστηρ τερων ρων γενικ εφαρµογ που προβλ πονται απ το εθνικ δ καιο, ορ ζεται ω σ στηµα και ανακοιν νεται στην Επιτροπ απ το κρ το µ λο το δ καιο του οπο ου ε ναι εφαρµοστ ο, εφ σον αυτ το κρ το µ λο κρ νει ικανοποιητικο του καν νε του συστ µατο. Με την επιφ λαξη των προϋποθ σεων που αναφ ρονται στο πρ το εδ φιο, να κρ το µ λο δ ναται να χαρακτηρ ζει σ στηµα την τυπικ συµφων α τη οπο α το αντικε µενο συν σταται στην εκτ λεση εντολ ν, µεταβ βαση πω ορ ζονται στη δε τερη περ πτωση του στοιχε ου ι) και, σε περιορισµ νη κλ µακα, στην εκτ λεση εντολ ν µε αντικε µενο λλα µ σα τη κεφαλαιαγορ, ε ν αυτ το κρ το µ λο κρ νει τι υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου. Ένα κρ το µ λο δ ναται επ ση να χαρακτηρ ζει, κατ περ πτωση, ω σ στηµα την τυπικ συµφων α δ ο συµµετεχ ντων, στου οπο ου δεν συναριθµο νται ο τυχ ν διακανονιστ, o τυχ ν κεντρικ αντισυµβαλλ - µενο, το τυχ ν συµψηφιστικ γραφε ο ο τυχ ν εµµ σω συµµετ χων, ε ν το κρ το µ λο κρ νει τι υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου β) «δρυµα»: το πιστωτικ δρυµα, πω ορ ζεται στην πρ τη περ πτωση του ρθρου 1 τη οδηγ α 77/780/ ΕΟΚ ( 1 ), συµπεριλαµβανοµ νων των ιδρυµ των που περι χονται στον κατ λογο του ρθρου 2 παρ γραφο 2 τη εν λ γω οδηγ α, ( 1 ) Πρ τη οδηγ α 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 12η εκεµβρ ου 1977, περ του συντονισµο των νοµοθετικ ν, κανονιστικ ν και διοικητικ ν διατ ξεων που αφορο ν την αν ληψη και την σκηση δραστηρι τητα πιστωτικο ιδρ µατο (ΕΕ L 322 τη , σ. 30) οδηγ α πω τροποποι θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 96/13/ΕΚ (ΕΕ L 66 τη , σ. 15). η επενδυτικ εταιρε α, πω ορ ζεται στο σηµε ο 2 του ρθρου 1 τη οδηγ α 93/22/ΕΟΚ ( 2 ), εξαιρου- µ νων των ιδρυµ των που περι χονται στον κατ λογο του ρθρου 2 παρ γραφο 2 στοιχε α α) ω ια) τη εν λ γω οδηγ α, οι δηµ σιε αρχ οι επιχειρ σει µε εγγ ηση του ηµοσ ου η επιχε ρηση που χει την κεντρικ τη διο κηση εκτ τη Κοιν τητα και που οι εργασ ε τη ε ναι αν λογε προ εκε νε των πιστωτικ ν ιδρυµ των των επενδυτικ ν εταιρει ν τη Κοιν τητα, πω ορ ζονται στην πρ τη και δε τερη περ πτωση, εφ σον συµµετ χει σε σ στηµα και ευθ νεται για την εκπλ ρωση των οικονοµικ ν υποχρε σεων οι οπο ε απορρ ουν απ εντολ µεταβ βαση στο πλα σιο του συστ µατο αυτο. Ε ν να σ στηµα τελε υπ εποπτε α β σει τη εθνικ νοµοθεσ α και εκτελε µ νο εντολ µεταβ βαση πω ορ ζονται στο στοιχε ο ι) δε τερη περ πτωση, καθ και πληρωµ απορρ ουσε απ τ τοιε εντολ, το κρ το µ λο δ ναται να αποφασ σει τι οι επιχειρ σει που συµµετ χουν σ αυτ το σ στηµα και ευθ νονται για τι οικονοµικ υποχρε σει τι απορρ ουσε απ εντολ µεταβ βαση στο πλα σιο του συστ µατο αυτο, µπορο ν να χαρακτηρισθο ν ιδρ µατα, αρκε τρει τουλ χιστον συµµετ χοντε στο σ στηµα αυτ να καλ πτονται απ τι κατηγορ ε που αναφ ρονται στο πρ το εδ φιο και, ω προ την απ φαση αυτ, υφ στανται τα εχ γγυα απ πλευρ συστηµικο κινδ νου γ) «κεντρικ αντισυµβαλλ µενο»: ο οργανισµ ο οπο ο παρεµβ λλεται µεταξ των ιδρυµ των εν συστ µατο και ο οπο ο δρα ω ο αποκλειστικ αντισυµβαλλ µενο αυτ ν των ιδρυµ των σον αφορ τι εντολ του µεταβ βαση δ) «διακανονιστ»: ο οργανισµ ο οπο ο παρ χει, σε ιδρ µατα /και σε κεντρικ αντισυµβαλλ µενο που συµµετ χουν σε συστ µατα, λογαριασµο διακανονισµο µ σω των οπο ων γ νεται ο διακανονισµ εντολ ν µεταβ βαση στο πλα σιο των συστηµ των αυτ ν και ο οπο ο, αν συντρ χει περ πτωση, παρ χει την π στωση στα εν λ γω ιδρ µατα /και κεντρικο αντισυµβαλλοµ νου χ ριν του διακανονισµο ε) «συµψηφιστικ γραφε ο»: ο οργανισµ που ε ναι υπε θυνο για τον υπολογισµ τη καθαρ θ ση των ιδρυµ των, του τυχ ν κεντρικο αντισυµβαλλοµ νου / και τυχ ν διακανονιστ στ) «συµµετ χων»: δρυµα, κεντρικ αντισυµβαλλ µενο, διακανονιστ συµψηφιστικ γραφε ο. Σ µφωνα µε του καν νε του συστ µατο, ο διο συµµετ χων µπορε να δρα ω κεντρικ αντισυµβαλλ - µενο, διακανονιστ γραφε ο συµψηφισµο να εκτελε µ ρο λων αυτ ν των καθηκ ντων. ( 2 ) Οδηγ α 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 10η Μα ου 1973, σχετικ µε τι επενδυτικ υπηρεσ ε στον τοµ α των κινητ ν αξι ν (ΕΕ L 141 τη , σ. 27) οδηγ α πω τροποποι- θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 97/9/ΕΚ (ΕΕ L 84 τη , σ. 22).

4 L 166/48 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Ένα κρ το µ λο µπορε να αποφασ σει τι για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α να µµεσο συµµετ χων µπορε να θεωρηθε συµµετ χων ε ν αυτ δικαιολογε ται µε κριτ ριο το συστηµικ κ νδυνο και υπ τον ρο τι ο µµεσο συµµετ χων ε ναι γνωστ στο σ στηµα ζ) «µµεσο συµµετ χων»: το πιστωτικ δρυµα, πω ορ ζεται στο στοιχε ο β) πρ τη περ πτωση, το οπο ο χει συµβατικ σχ ση µε δρυµα που συµµετ χει σε σ στηµα που εκτελε εντολ µεταβ βαση πω ορ ζονται στο στοιχε ο ι) πρ τη περ πτωση, πρ γµα που επιτρ πει στο προαναφερ µενο πιστωτικ δρυµα να δ δει εντολ µεταβ βαση µ σω του συστ µατο η) «αξι γραφα»: λα τα µ σα που αναφ ρονται στο τµ µα Β του παραρτ µατο τη οδηγ α 93/22/ΕΟΚ θ) «εντολ µεταβ βαση»: κ θε οδηγ α εν συµµετ χοντο να τεθε στη δι θεση εν αποδ κτη χρηµατικ ποσ µ σω λογιστικ εγγραφ στου λογαριασµο πιστωτικο ιδρ µατο, κεντρικ τρ πεζα, διακανονιστ κ θε εντολ η οπο α συνεπ γεται την αν ληψη την εκπλ ρωση οφειλ πληρωµ, πω ορ ζεται απ του καν νε του συστ µατο κ θε οδηγ α εν συµµετ χοντο να µεταβιβαστε το δικα ωµα επ το συµφ ρον εξ αξιογρ φου αξιογρ φων συµφ ρον µ σω λογιστικ εγγραφ σε µητρ ο κατ λλο τρ πο ι) «διαδικασ α αφερεγγυ τητα»: το συλλογικ µ τρο το οπο ο προβλ πεται απ το δ καιο κρ του µ λου τρ τη χ ρα και αφορ ε τε την εκκαθ ριση ε τε την αναδιοργ νωση του συµµετ χοντο, εφ σον αυτ το µ τρο συνεπ γεται την αναστολ των µεταβιβ σεων των πληρωµ ν την επιβολ περιορισµ ν σ αυτ ια) «συµψηφισµ»: η µετατροπ σε καθαρ απα τηση καθαρ οφειλ, απαιτ σεων και οφειλ ν που προκ πτουν απ εντολ µεταβ βαση τι οπο ε να συµµετ χων συµµετ χοντε απευθ νουν προ λαµβ νουν απ ναν περισσ τερου λλου συµµετ χοντε µε τελικ εξαγ µενο µ α µ νον καθαρ απα τηση καθαρ οφειλ ιβ) «λογαριασµ διακανονισµο»: ο λογαριασµ σε κεντρικ τρ πεζα, διακανονιστ κεντρικ αντισυµβαλλ µενο που χρησιµοποιε ται για την κατοχ κεφαλα ων και αξιογρ φων, καθ και για το διακανονισµ συναλλαγ ν µεταξ των συµµετεχ ντων σε σ στηµα ιγ) «πρ σθετη ασφ λεια»: λα τα ρευστοποι σιµα περιουσιακ στοιχε α που παρ χονται δυν µει ενεχ ρου (συµπεριλαµβανοµ νου του χρ µατο που παρ χεται µε αυτ τον τρ πο) συµφ νου εξων σεω παρεµφερο συµφων α λλω, για την ασφ λιση δικαιωµ των και υποχρε σεων που ενδ χεται να προκ ψουν σε συν ρτηση µε να σ στηµα που παρ χονται στι κεντρικ τρ πεζε των κρατ ν µελ ν στη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΨΗ ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ρθρο 3 1. Οι εντολ µεταβ βαση και ο συµψηφισµ ε ναι νοµικ εκτελεστο και αντιτ σσονται ναντι των τρ των ακ µη και σε περ πτωση διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο, εφ σον οι εντολ µεταβ βαση εισ χθησαν στο σ στηµα πριν απ την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα πω ορ ζεται στο ρθρο 6 παρ γραφο 1. ταν, κατ εξα ρεση, οι εντολ µεταβ βαση εισ ρχονται στο σ στηµα µετ τη στιγµ ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα και εκτελο νται την ηµ ρα τη ναρξη αυτ, ε ναι νοµικ εκτελεστ και αντιτ σσονται ναντι των τρ των µ νο ε ν, µετ τη χρονικ στιγµ του διακανονισµο, o διακανονιστ, ο κεντρικ αντισυµβαλλ µενο το συµψηφιστικ γραφε ο αποδε ξουν τι δεν γν ριζαν δεν φειλαν να γνωρ ζουν την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα. 2. Ο συµψηφισµ δεν ανατρ πεται β σει ν µου, κανονισµο, καν νων πρακτικ ν σχετικ µε την ακ ρωση συµβ σεων λλων δικαιοπραξι ν που χουν συναφθε πριν απ την ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα πω ορ ζεται στο ρθρο 6 παρ γραφο Ο χρ νο εισαγωγ µια εντολ µεταβ βαση στο σ στηµα καθορ ζεται µε ακρ βεια απ του καν νε του συστ µατο. Ε ν το εθνικ δ καιο που δι πει το σ στηµα θ τει ρου ω προ τη χρονικ στιγµ τη εισαγωγ, οι καν νε του συστ µατο πρ πει να ε ναι σ µφωνοι µε του ρου αυτο. ρθρο 4 Τα κρ τη µ λη µπορο ν να ορ σουν τι η ναρξη διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο δεν κωλ ει τη χρησιµοπο ηση των κεφαλα ων αξιογρ φων, που ε ναι διαθ σιµα στο λογαριασµ διακανονισµο αυτο του συµ- µετ χοντο, για την εκπλ ρωση των υποχρε σε ν του στο σ στηµα την ηµ ρα εν ρξεω τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα. Επιπλ ον, τα κρ τη µ λη µπορο ν επ ση να ορ σουν τι η πιστωτικ διευκ λυνση αυτο του συµµετ χοντο η οπο α συνδ εται µε το σ στηµα θα χρησιµοποιε ται ναντι διαθ σιµη υφιστ µενη πρ σθετη ασφ λεια για την εκπλ ρωση των υποχρε σεων του συµµετ χοντο στο σ στηµα.

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/49 ρθρο 5 Η εντολ µεταβ βαση δεν ανακαλε ται ο τε απ συµµετ χοντα στο σ στηµα ο τε απ τρ τον, µετ τη χρονικ στιγµ που ορ ζουν οι καν νε του συστ µατο. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ρθρο 6 1. Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α, χρ νο ναρξη τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα θεωρε ται η στιγµ κατ την οπο α η αρµ δια δικαστικ διοικητικ αρχ εκδ δει την απ φασ τη. 2. µα τη λ ψει τη αποφ σεω σ µφωνα µε την παρ γραφο 1, η αρµ δια δικαστικ διοικητικ αρχ την κοινοποιε π ραυτα στην αρχ την οπο α επ λεξε προ το το το κρ το µ λο τη. 3. Το κρ το µ λο που αναφ ρεται στην παρ γραφο 2 ειδοποιε αµ σω τα λλα ενδιαφερ µενα κρ τη µ λη. ρθρο 7 Τα αποτελ σµατα τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα επ των δικαιωµ των και υποχρε σεων εν συµµετ χοντο που προκ πτουν απ συνδ ονται µε τη συµµετοχ του σε σ στηµα δεν ανατρ χουν σε χρ νο προγεν στερο τη κατ ρθρο 6 παρ γραφο 1 εν ρξεω τη διαδικασ α. ρθρο 8 Σε περ πτωση εν ρξεω διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ συµµετ χοντο σε σ στηµα, τα δικαι µατα και οι υποχρε σει που προκ πτουν απ τη συµµετοχ του στο σ στηµα που συνδ ονται µε αυτ ν, δι πονται απ το δ καιο που δι πει το σ στηµα. ΤΜΗΜΑ IV ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΩΝ Η ΠΡΟ- ΣΘΕΤΗ ΑΣ ΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Α ΕΡΕΓ- ΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ρθρο 9 1. Τα δικαι µατα: εν συµµετ χοντο επ τη πρ σθετη ασφ λεια που του παραχωρε ται στο πλα σιο εν συστ µατο και των κεντρικ ν τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα επ τη πρ σθετη ασφ λεια που του παραχωρε ται, δεν θ γονται απ τη διαδικασ α αφερεγγυ τητα κατ του συµµετ χοντο, του αντισυµβαλλ µενου Κεντρικ ν Τραπεζ ν των κρατ ν µελ ν τη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα που παραχ ρησε την πρ σθετη ασφ λεια. Η πρ σθετη αυτ ασφ λεια δυνατ ν να ρευστοποιηθε προ ικανοπο ηση αυτ ν των δικαιωµ των. 2. ταν παρ χονται αξι γραφα (συµπεριλαµβανοµ νων των δικαιωµ των επ αξιογρ φων) ω πρ σθετη ασφ λεια σε συµµετ χοντε /και Κεντρικ Τρ πεζε των κρατ ν µελ ν στη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ πεζα πω περιγρ φεται στην παρ γραφο 1 και το δικα ωµ του ( το δικα ωµα οποιουδ ποτε αντιπροσ που, µεσ τη τρ του ενεργο ντο για λογαριασµ του ) σε σχ ση µε τα αξι γραφα καταχωρε ται νοµ µω σε µητρ ο σε λογαριασµ σε κεντρικ σ στηµα καταθ σεων που βρ σκεται σε κρ το µ λο, ο καθορισµ των δικαιωµ των αυτ ν των φορ ων ω κατ χων πρ σθετη ασφ λεια σε σχ ση µε τα αξι γραφα αυτ δι πεται απ το δ καιο αυτο του κρ του µ λου. ΤΜΗΜΑ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρο 10 Τα κρ τη µ λη κατονοµ ζουν τα συστ µατα που εµπ πτουν στο πεδ ο εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, τα γνωστοποιο ν στην Επιτροπ και ενηµερ νουν την Επιτροπ σχετικ µε τι αρχ που χουν επιλ ξει σ µφωνα µε το ρθρο 6 παρ γραφο 2. Το σ στηµα γνωστοποιε στο κρ το µ λο του οπο ου το δ καιο εφαρµ ζεται του συµµετ χοντε στο σ στηµα, και κ θε τυχ ν µµεσο συµµετ χοντα, καθ και κ θε αλλαγ του. Εκτ απ τη γνωστοπο ηση που καθορ ζεται στο δε τερο εδ φιο, τα κρ τη µ λη µπορο ν να υποβ λλουν τα συστ - µατα που εµπ πτουν στη δικαιοδοσ α του σε υποχρ ωση εποπτε α γκριση. Οιοσδ ποτε χει ν µιµο συµφ ρον µπορε να απαιτ σει απ να ργανο να ενηµερωθε για τα συστ µατα στα οπο α συµµετ χει το τελευτα ο και για του βασικο καν νε που δι πουν τη λειτουργ α των εν λ γω συστηµ των. ρθρο Τα κρ τη µ λη θ τουν σε ισχ τι αναγκα ε νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγ α πριν απ τι 11 εκεµβρ ου Ενηµερ νουν αµ σω σχετικ την Επιτροπ. Οι διατ ξει αυτ, ταν θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη, αναφ ρονται στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ την αναφορ αυτ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Οι λεπτοµερε διατ ξει τη αναφορ αυτ εκδ δονται απ τα κρ τη µ λη.

6 L 166/50 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Τα κρ τη µ λη κοινοποιο ν στην Επιτροπ το κε µενο των διατ ξεων εσωτερικο δικα ου που θεσπ ζουν στον τοµ α που δι πεται απ την παρο σα οδηγ α. Κατ την κοινοπο ηση αυτ τα κρ τη µ λη υποβ λλουν π νακα αντιστοιχ α µεταξ των υφισταµ νων των θεσπιζοµ νων εθνικ ν διατ ξεων και των σχετικ ν ρθρων τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 12 Το αργ τερο εντ τρι ν ετ ν απ την ηµεροµην α που αναφ ρεται στο ρθρο 11 παρ γραφο 1, η Επιτροπ θα υποβ λει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο κθεση σχετικ µε την εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, συνοδευ µενη, αν χρει ζεται, απ προτ σει για την αναθε ρησ τη. ρθρο 13 Η παρο σα απ φαση αρχ ζει να ισχ ει την ηµ ρα τη δηµοσ ευσ τη στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. ρθρο 14 Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Βρυξ λλε, 19 Μα ου Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Ο Πρ εδρο J. M GIL-ROBLES Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο G. BROWN

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο;

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤ-ΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107, Τ.Κ. 115 21 (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91) 2000L0076 EL 28.12.2000 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδοι και Ειδικότητες

Κλάδοι και Ειδικότητες Κλάδοι και Ειδικότητες Περιεχόμενα Ενότητας Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο 1 Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 Κλάδος Ηλεκτρολογίας Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής Κλάδος Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας Κλάδος Ένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4..1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας µεταξυ Κοιν τητας και των Ηνωµε νων Πολιτειω ν της Αµερικη ς της Ευρωπαϊκη

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Με χαιρετιςμου σ, Καθηγητήσ Ζαχαρίασ Ζαχαρίου, MD, PhD, Dr.h.c, FEBPS Καθηγητη σ Φειρουργικη σ Παι δων Κοςμη τορασ Ιατρικη σ χολη σ.

Με χαιρετιςμου σ, Καθηγητήσ Ζαχαρίασ Ζαχαρίου, MD, PhD, Dr.h.c, FEBPS Καθηγητη σ Φειρουργικη σ Παι δων Κοςμη τορασ Ιατρικη σ χολη σ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΥΟΙΣΗΣΗ 2015 2 Η Ιατρικη χολη του Πανεπιςτημι ου Κυ πρου επιδιωκει τη βε λτιςτη εκπαι δευςη των φοιτητων τησ. Σο επα γγελμα του ιατρου θεωρει ται ε να επα γγελμα ο πωσ ο λα τα α λλα, ο μωσ η

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα