L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ"

Transcript

1 L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 84 παρ γραφο 2, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 2 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α που αναφ ρεται στο ρθρο 189 Γ τη συνθ κη ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι πρ πει να ληφθο ν στα πλα σια τη κοιν πολιτικ µεταφορ ν περαιτ ρω µ τρα για τη βελτ ωση τη ασφ λεια των θαλ σσιων µεταφορ ν (2) τι η Κοιν τητα ανησυχε σοβαρ για τα θαλ σσια ατυχ µατα επιβατηγ ν πλο ων µε αποτ λεσµα τη µαζικ απ λεια ανθρ πινων ζω ν, ειδικ τερα δε τα ατυχ µατα των πλο ων «Ηerald of Free Enterprise» και «Estonia» τι οι χρησιµοποιο ντε επιβατηγ πλο α και ταχ πλοα επιβατηγ σκ φη σε λη την Κοιν τητα δικαιο νται να αναµ νουν και να λαµβ νουν κατ λληλο επ πεδο ασφ λεια καθ και να ικανοποιητικ σ στηµα πληροφορι ν το οπο ο θα διευκολ νει τι εν ργειε αναζ τηση και δι σωση και την αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν του ατυχ µατο (3) τι ε ναι αν γκη να εξασφαλισθε τι ο αριθµ των επιβατ ν των επιβατηγ ν πλο ων δεν υπερβα νει τον αριθµ που χει εγκριθε για το συγκεκριµ νο πλο ο και τον εξοπλισµ ασφ λεια που διαθ τει τι οι εταιρε ε θα πρ πει να ε ναι σε θ ση να ενηµερ νουν τι υπηρεσ ε αναζ τηση και δι σωση σχετικ µε τον αριθµ των ατ µων που εµπλ κονται σε τυχ ν ατ χηµα (4) τι πρ πει να συγκεντρ νονται πληροφορ ε σχετικ µε του επιβ τε και το πλ ρωµα για να διευκολ νεται η αναζ τηση και δι σωση και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν του ατυχ µατο, δηλαδ να προσδιορ ζεται η ταυτ τητα των εµπλεκο- µ νων ατ µων, να παρ χεται περισσ τερη σαφ νεια ω προ τα συναφ νοµικ ζητ µατα και να προωθε ται µια σωστ τερη ιατρικ περ θαλψη στου διασωζ µενου τι, µ αυτ τι πληροφορ ε, θ ανακουφιζ ταν η ανα τια αγων α των συγγεν ν και σων λλων ενδιαφ ρονται για του επιβ τε πλο ων τα ( 1 )ΕΕC 31 τη , σ. 5 και ΕΕ C 275 τη , σ. 7. ( 2 )ΕΕC 206 τη , σ ( 3 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 29η Μα ου 1997 (ΕΕ C 138 τη , σ. 31), κοιν θ ση του Συµβουλ ου τη 11η εκεµβρ ου 1997 (ΕΕ C 23 τη , σ. 17) και απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 11η Μαρτ ου 1998 (ΕΕ C 104 τη ). οπο α εµπλ κονται σε ναυτικ ατυχ µατα εντ υδ των για τα οπο α ε ναι υπε θυνα τα κρ τη µ λη σ µφωνα µε τη διεθν σ µβαση του 1979 για τη θαλ σσια αναζ τηση και δι σωση (SAR) (5) τι οι επιβ τε θα πρ πει εποµ νω να µετρ νται και να καταγρ φονται πριν τον απ πλου του πλο ου (6) τι ο κανονισµ ΙΙΙ/27 τη διεθνο σ µβαση για την ασφ λεια τη ανθρ πινη ζω στη θ λασσα (Solas) προβλ πει καταµ τρηση και καταγραφ λων των ατ µων που επιβα νουν επιβατηγ ν πλο ων που εκτελο ν διεθνε πλ ε, και δη απ 1η Ιουλ ου 1997 και απ 1η Ιανουαρ ου 1999, αντιστο χω, εν ταυτ χρονα επιτρ πει στι αρχ να απαλλ σσουν απ αυτ τι υποχρε σει τα επιβατηγ πλο α που πλ ουν σε προφυλαγµ να δατα, καθ και απ την υποχρ ωση τη καταγραφ αν οι προγραµµατισµ νοι πλ ε των πλο ων αυτ ν καθιστο ν πρακτικ αδ νατο τον καταρτισµ των σχετικ ν καταστ σεων τι ο εν λ γω κανονισµ Solas δεν χει εφαρ- µογ στου πλ ε εσωτερικο, εν αφ νει στη δι κριση των επ µ ρου κρατ ν µελ ν σηµαντικ θ µατα ερµηνε α (7) τι η παρο σα οδηγ α δεν συµφωνε µε το δικα ωµα των κρατ ν µελ ν να επιβ λλουν στα επιβατηγ πλο α που πλ ουν µεταξ λιµ νων του ορισµ νε αυστηρ τερε απαιτ σει απ τι οριζ µενε στον κανονισµ Solas (8) τι εν ψει, ειδικ τερα, τη δι σταση τη εσωτερικ αγορ των θαλ σσιων επιβατικ ν µεταφορ ν, η δρ ση σε κοινοτικ επ πεδο ε ναι ο αποτελεσµατικ τερο τρ πο καθι ρωση εν κοινο ελ χιστου επιπ δου ασφ λεια για τα πλο α σε λη την Κοιν τητα (9) τι, δεδοµ νη τη αρχ τη αναλογικ τητα, η οδηγ α του Συµβουλ ου αποτελε τον προσ κοντα τ πο νοµικ πρ ξη, καθ τι παρ χει το πλα σιο για µια ενια α και υποχρεωτικ εφαρµογ των καν νων ασφαλε α απ τα κρ τη µ λη, εν ταυτ χρονα αφ νει σε κ θε κρ το µ λο το δικα ωµα να αποφασ ζει τα µ σα εφαρµογ που αρµ ζουν καλ τερα στο εσωτερικ του σ στηµα (10) τι τα κρ τη µ λη µπορο ν να εξασφαλ σουν τι τα επιβατηγ πλο α που φ ρουν τη σηµα α του και οι εταιρε ε που τα εκµεταλλε ονται τηρο ν του εφαρ- µοστ ου καν νε ασφαλε α τι οι καν νε αυτο δεν θα πρ πει να επιβληθο ν στα πλο α που πλ ουν µεταξ λιµ νων τρ των χωρ ν τι σ αυτ τα δροµολ για χουν εφαρµογ οι διατ ξει τη Solas

2 L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ πλο α, ανεξαρτ τω σηµα α, τα οπο α εκτελο ν επιθυµο ν να εκτελο ν δροµολ για απ λιµ νε κρατ ν µελ ν, ε ναι να απαιτο ν τα κρ τη µ λη την πραγµατικ συµµ ρφωση προ του οικε ου καν νε ω προϋπ θεση για τη χρησιµοπο ηση των λιµ νων του τι η πρ βλεψη εξαιρ σεων απ αυτο του καν νε δεν µπορε να αφεθε αποκλειστικ στο κρ το τη σηµα α, καθ τι µ νο το κρ το ελλιµενισµο ε ναι σε θ ση να προσδιορ ζει τι απαιτ σει για την καλ τερη δυνατ διεξαγωγ ενεργει ν ρευνα και δι σωση για τα επιβατηγ πλο α που πλ ουν απ και προ λιµ να του (12) τι, για να εναρµονιστε η προστασ α τη ασφ λεια και να αποφευχθο ν στρεβλ σει του ανταγωνισµο, τα κρ τη µ λη δεν θα πρ πει, για λ γου λλου απ αυτο που αναφ ρει η παρο σα οδηγ α, να χορηγο ν απαλλαγ να παρεκκλ νουν απ τι διατ ξει Solas σχετικ µε τι «πληροφορ ε για του επιβ τε» για ταξ δια µε σηµε ο αναχ ρηση προορισµο κοινοτικο λιµ νε µ νων που ορ ζει η οδηγ α 95/46/ΕΟΚ ( 1 ) τι, ειδικ τερα, οι ενδιαφερ µενοι πρ πει να ενηµερ νονται τη στιγµ τη συγκ ντρωση των δεδοµ νων για του σκοπο για του οπο ου απαιτε ται αυτ, και τα δεδοµ να θα πρ πει να τηρο νται µ νο για πολ µικρ δι στηµα, το οπο ο εν π ση περιπτ σει δεν θα ε ναι µεγαλ τερο απ σο απαιτε ται για τι αν γκε τη παρο σα οδηγ α (16) τι ε ναι αναγκα ο να συσταθε επιτροπ απ αντιπροσ που των κρατ ν µελ ν για να συνδρ µει την Επιτροπ στην αποτελεσµατικ εφαρµογ τη οδηγ α τι η επιτροπ που ορ ζει το ρθρο 12 τη οδηγ α 93/75/ΕΟΚ ( 2 ) µπορε να αναλ βει το ργο αυτ (17) τι, µ σω τη επιτροπ αυτ, µπορο ν να προσαρ- µοστο ν ορισµ νε διατ ξει τη παρο σα οδηγ α στε να ληφθο ν υπ ψη µελλοντικ τροποποι σει τη σ µβαση Solas που χουν τεθε σε ισχ, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: (13) τι, για πρακτικο λ γου και για να αποφευχθε στρ βλωση του ανταγωνισµο, πρ πει να καθιερωθε ενια α προσ γγιση σον αφορ τον προσδιορισµ των πλ ων για του οπο ου θα πρ πει να ε ναι υποχρεωτικ η καταγραφ των επιβαιν ντων τι ο καθορισµ του ορ ου των 20 µιλ ων οφε λεται στο τι λ φθηκαν υπ ψη γενικ αρχ και συγκεκριµ νε ανησυχ ε που καλ πτουν λα τα κρ τη µ λη (14) τι, για συγκεκριµ νου λειτουργικο λ γου, ο προσδιορισµ του αριθµο των επιβαιν ντων στα επιβατηγ πλο α που διαπλ ουν τον Πορθµ τη Μεσσ νη θα µπορο σε να γ νεται για να περιορισµ νο δι στηµα µε τρ πο απλο στερο απ το µ τρηµα καθεν ατοµικ τι θα πρ πει να δοθε στα κρ τη µ λη η δυνατ τητα κ ποιων ελαφρ νσεων τη υποχρ ωση να γνωστοποιε ται στην ξηρ ο αριθµ των επιβαιν ντων προκειµ νου για επιβατηγ πλο α που εκτελο ν τακτικο πλ ε µικρ δι ρκεια εξ ολοκλ ρου σε προστατευµ νε θαλ σσιε περιοχ, κατ την ννοια τη παρο σα οδηγ α τι τα επιβατηγ πλο α που λειτουργο ν αποκλειστικ σε προστατευµ νε θαλ σσιε περιοχ συνιστο ν µικρ τερο κ νδυνο και κατ συν πεια θα πρ πει να µπορο ν να τ χουν απαλλαγ τι, σε ορισµ νε ειδικ περιπτ σει, ενδ χεται να ε ναι πρακτικ πολ δ σκολο για τι ναυτιλιακ εταιρε ε να καταγρ φουν του επιβα νοντε και, εποµ νω, σε ειδικ περιπτ σει και υπ σαφ προσδιορισµ νε προϋποθ σει, θα µπορο σε να επιτραπε παρ κκλιση απ την υποχρ ωση τη καταγραφ (15) τι η συγκ ντρωση και η επεξεργασ α δεδοµ νων για συγκεκριµ να τοµα πρ πει να πραγµατοποιε ται σ µφωνα µε τι αρχ περ προστασ α των δεδο- ρθρο 1 Στ χο τη παρο σα οδηγ α ε ναι να προωθηθο ν η ασφ λεια και οι δυνατ τητε δι σωση των επιβατ ν και των πληρωµ των επιβατηγ ν πλο ων που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα και να διασφαλιστε τι η αναζ τηση και δι σωση, καθ και οι συν πειε εν ατυχ µατο θα µπορο ν να αντιµετωπιστο ν πιο αποτελεσµατικ. ρθρο 2 Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α, νοο νται ω : «τοµα»: λα τα τοµα επ του πλο ου ανεξαρτ τω ηλικ α, «επιβατηγ πλο ο»: θαλασσοπλο ν πλο ο ταχ πλοο σκ φο που µεταφ ρει περισσ τερου απ δ δεκα επιβ τε, «ταχ πλοο σκ φο»: ταχ πλοο σκ φο πω ορ ζεται απ τον κανονισµ 1 του κεφαλα ου Χ τη σ µβαση Solas 1974, πω ισχ ει κατ την ηµεροµην α κδοση τη παρο σα οδηγ α, «εταιρε α»: ο πλοιοκτ τη του επιβατηγο πλο ου κ θε λλο οργανισµ πρ σωπο, πω o διαχειριστ ο ναυλωτ, που χει αναλ βει απ τον πλοιοκτ τη την ευθ νη εκµετ λλευση του επιβατηγο πλο ου, «κ δικα ISM»: o διεθν κ δικα διαχε ριση για την ασφαλ λειτουργ α των πλο ων και για την πρ ληψη τη ρ πανση, που εγκρ θηκε απ τον ιεθν Ναυτιλιακ Οργανισµ µε την απ φαση Α.741 (18) τη συν λευση τη 4η Νοεµβρ ου 1993, ( 1 )ΕΕL 281 τη , σ. 31. ( 2 )ΕΕL 247 τη , σ. 19.

3 L 188/37 «αρµ διο τη καταγραφ επιβατ ν»: το επ τη ξηρ αρµ διο πρ σωπο που ορ ζει η εταιρε α για να τηρε τι υποχρε σει που απορρ ουν απ τον κ δικα ISM, πρ σωπο επ τη ξηρ που χει ορ σει η εταιρε α ω υπε θυνο για τη συγκ ντρωση των πληροφορι ν σχετικ µε τα πρ σωπα που επιβιβ ζονται σε επιβατηγ πλο ο τη εταιρε α, «αρµ δια αρχ»: η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου που ε ναι υπε θυνη για την αναζ τηση και τη δι σωση την οπο α αφορο ν οι συν πειε ατυχ µατο, «µ λι»: 1852 µ τρα, «προστατευµ νη θαλ σσια περιοχ»: µια θαλ σσια περιοχ προφυλαγµ νη απ τι συνθ κε τη ανοιχτ θ λασσα στην οπο α τα πλο α ουδ ποτε απ χουν περισσ τερο απ ξι µ λια απ να καταφ γιο στο οπο ο µπορο ν να αποβιβασθο ν ναυαγο και τη οπο α η εγγ τητα προ εγκαταστ σει αναζ τηση και δι σωση ε ναι εξασφαλισµ νη, «τακτικ γραµµ»: µια σειρ θαλ σσιων διαδροµ ν εκτελο µενων κατ τρ πο στε να εξυπηρετε ται η συγκοινων α µεταξ των αυτ ν δ ο περισσ τερων λιµ νων, ε τε: α) σ µφωνα µε γνωστοποιηµ νο πρ γραµµα β) µε διαδροµ τ σο τακτικ συχν στε να αποτελο ν εµφαν συστηµατικ σειρ, «τρ τη χ ρα»: χ ρα η οπο α δεν ε ναι κρ το µ λο. ρθρο 3 Η παρο σα οδηγ α εφαρµ ζεται σε λα τα επιβατηγ πλο α, µε εξα ρεση: τα πολεµικ πλο α και τα οπλιταγωγ πλο α και τα σκ φη αναψυχ, εκτ αν χουν πρ κειται να χουν πλ ρωµα και να µεταφ ρουν περισσ τερου απ δ δεκα επιβ τε για εµπορικο σκοπο. ρθρο 4 1. λα τα τοµα που επιβα νουν επιβατηγ ν πλο ων τα οπο α αναχωρο ν απ λιµ να κρ του µ λου θα κατα- µετρ νται πριν απ την αναχ ρηση του επιβατηγο πλο ου. 2. Ο αριθµ των ατ µων θα ανακοιν νεται πριν απ την αναχ ρηση στον κυβερν τη του επιβατηγο πλο ου καθ και στον αρµ διο για την καταγραφ τη εταιρε α, σε κ θε λλο σ στηµα που διαθ τει η εταιρε α επ τη ξηρ και εξυπηρετε τον διο σκοπ. ρθρο 5 1. Οι ακ λουθε πληροφορ ε καταχωρο νται για λα τα επιβατηγ πλο α τα οπο α αναχωρο ν απ λιµ να κρ του µ λου και πραγµατοποιο ν δροµολ γιο νω των 20 µιλ ων απ το σηµε ο αναχ ρησ του : το επ νυµο των ατ µων που επιβα νουν του πλο ου, το νοµα το αρχικ γρ µµα, το φ λο, η ηλικ α νδειξη για την κατηγορ α ηλικ α (εν λικο, παιδ, βρ φο ) στην οπο α αν κει το τοµο, ε τε η ηλικ α, το το γενν σεω, εφ σον παρ χονται οικειοθελ απ τον επιβ τη, πληροφορ ε σχετικ µε τι ειδικ φροντ δε τη βο θεια που χρει ζεται ο εν λ γω επιβ τη σε περ πτωση κτακτη αν γκη. 2. Οι πληροφορ ε αυτ συλλ γονται πριν την αναχ ρηση και γνωστοποιο νται το αργ τερο εντ 30 λεπτ ν µετ την αναχ ρηση του επιβατηγο πλο ου στον αρµ διο τη εταιρε α για την καταµ τρηση στην εταιρε α σε επ ξηρ σ στηµα τη εταιρε α το οπο ο εξυπηρετε τον διο σκοπ. ρθρο 6 1. Κ θε κρ το µ λο απαιτε απ την εταιρε α, σον αφορ τα επιβατηγ πλο α που φ ρουν τη σηµα α του και τα οπο α αποπλ ουν απ λιµ να εκτ Κοιν τητα και κατευθ νονται σε λιµ να εντ τη Κοιν τητα, να εξασφαλ ζει τι παρ χονται τα στοιχε α που ορ ζουν η παρ γραφο 1 του ρθρου 4 και η παρ γραφο 1 του ρθρου 5, πω ορ ζεται απ την παρ γραφο 2 του ρθρου 4 και την παρ γραφο 2 του ρθρου Κ θε κρ το µ λο απαιτε απ την εταιρε α, σον αφορ τα επιβατηγ πλο α που φ ρουν τη σηµα α τρ τη χ ρα και τα οπο α αποπλ ουν απ λιµ να εκτ Κοιν τητα και κατευθ νονται προ λιµ να εντ τη Κοιν τητα, να εξασφαλ ζει τι τα στοιχε α που ορ ζουν το ρθρο 4 παρ γραφο 1 και το ρθρο 5 παρ γραφο 1 συγκεντρ νονται και διατηρο νται κατ τρ πον στε να ε ναι διαθ σιµα στην αρµ δια αρχ, εφ σον χρειαστο ν χ ριν αναζ τηση και δι σωση και για τι περαιτ ρω συν πειε ατυχ µατο. 3. ταν τα κρ τη µ λη, στο πλα σιο των σχετικ ν διατ ξεων Solas, παραχωρο ν απαλλαγ παρεκκλ σει σον αφορ την καταγραφ των επιβατ ν πλο ων που φ ρουν τη σηµα α του και καταπλ ουν σε κοινοτικο λιµ νε προερχ µενα απ λιµ νε εκτ Κοιν τητα, µπορο ν να παραχωρο ν τι εξαιρ σει αυτ µ νον υπ του ρου που καθορ ζουν οι σχετικ µε τι απαλλαγ τι παρεκκλ σει διατ ξει τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 7 Πριν απ την αναχ ρηση ο κυβερν τη εξασφαλ ζει τι ο αριθµ των ατ µων που επιβα νουν του πλο ου που αναχωρε απ λιµ να κρ του µ λου δεν υπερβα νει τον αριθµ για τον οπο ο χει πιστοποιηθε το πλο ο του. ρθρο 8 Οσ κι το απαιτο ν οι διατ ξει των ρθρων 4 και 5, λε οι εταιρε ε που αναλαµβ νουν την ευθ νη εκµετ λλευση επιβατηγο πλο ου: καταρτ ζουν σ στηµα καταγραφ πληροφορι ν για του επιβ τε. Το σ στηµα συµµορφο ται προ τα κριτ ρια που ορ ζονται απ το ρθρο 11,

4 L 188/38 EL ορ ζουν αρµ διο για την καταγραφ των επιβατ ν, υπε θυνο για τη διατ ρηση και τη διαβ βαση αυτ ν των πληροφορι ν σε περ πτωση κτακτη αν γκη στερα απ ατ χηµα. Η εταιρε α εξασφαλ ζει τι οι πληροφορ ε που απαιτο νται σ µφωνα µε την παρο σα οδηγ α τ θενται αν π σα στιγµ στη δι θεση τη αρχ τη αρµ δια για την αναζ τηση και δι σωση σε περ πτωση κινδ νου στερα απ ατ χηµα. Τα δεδοµ να προσωπικο χαρακτ ρα που συλλ γονται σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 5 δεν διατηρο νται περισσ τερο απ σο χρει ζεται για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α. Η εταιρε α εξασφαλ ζει τι οι πληροφορ ε για λεπτοµ ρειε σχετικ µε τοµα που χουν δηλ σει τι χρει ζονται ειδικ φροντ δα βο θεια σε περ πτωση κτακτη αν γκη, καταγρ φονται δε ντω και ανακοιν νονται στον κυβερν τη πριν απ την αναχ ρηση του επιβατηγο πλο ου. ρθρο 9 1. Ένα κρ το µ λο απ λιµ να του οπο ου αναχωρε επιβατηγ πλο ο µπορε να µει νει το ριο των 20 µιλ ων που ορ ζεται απ το ρθρο 5. Οι αποφ σει για τον υποβιβασµ του ορ ου για διαδροµ µεταξ δ ο λιµ νων διαφορετικ ν κρατ ν µελ ν λαµβ νονται απ κοινο απ τα εν λ γω δ ο κρ τη. 2. α) Κατ την εφαρµογ των επιτασσοµ νων απ την παρ γραφο 1 του ρθρου 4, η Ιταλικ ηµοκρατ α δ ναται, για τακτικ γραµµ που διαπλ ουν τον Πορθµ τη Μεσσ νη, να εκδ σει διατ ξει κατ τι οπο ε ο µ γιστο επιτρεπτ αριθµ των επιβαιν ντων σε να επιβατικ πλο ο που µεταφ ρει µαξε επιβατικ ν συρµ ν και οδικ οχ µατα να καταµετρ ται β σει του µ γιστου αριθµο επιβατ ν που επιτρ πεται να µεταφ ρονται στι σιδηροδροµικ µαξε και λα τα λλα επιβιβαζ µενα οχ µατα, εφ σον η ατοµικ καταµ τρηση των προσ πων δεν ε ναι δυνατ ν να εξασφαλισθε εξ αιτ α λειτουργικ ν λ γων. Η εφαρµογ τη δι ταξη αυτ περιορ ζεται σε δι στηµα τεσσ ρων ετ ν. Τυχ ν παρ τασ τη π ραν το του θ αποφασιστε σ µφωνα µε την παρ γραφο 3 και υπ το φω τη πε ρα που θ αποκτηθε. β) Ένα κρ το µ λο απ λιµ να του οπο ου αναχωρε πλο ο µπορε να απαλλ σσει επιβατηγ πλο α, τα οπο α εκτελο ν αποκλειστικ και µ νο σε προστατευµ νε θαλ σσιε περιοχ τακτικ δροµολ για δι ρκεια µικρ τερη τη µ α ρα µεταξ λιµ νων, απ την υποχρ ωση τη παραγρ φου 2 του ρθρου 4 περ γνωστοπο ηση του αριθµο των επιβαιν ντων ατ µων στον αρµ διο για την καταγραφ των επιβατ ν σε επ ξηρ σ στηµα που διαθ τει η εταιρε α για να εξυπηρετε τον διο σκοπ. γ) Ένα κρ το µ λο µπορε να απαλλ σσει απ την υποχρ ωση περ τη οπο α το ρθρο 5 τα επιβατηγ πλο α που εκτελο ν διαδροµ µεταξ δ ο λιµ νων διαδροµ απ και προ τον διο λιµ να χωρ ενδι - µεσε προσεγγ σει, αποκλειστικ και µ νο σε προστατευµ νε θαλ σσιε περιοχ. 3. Στι περιστ σει που αναφ ρει η παρ γραφο 2, εφαρ- µ ζεται η ακ λουθη διαδικασ α: α) τα κρ τη µ λη ενηµερ νουν αµελλητ την Επιτροπ για την απ φαση περ απαλλαγ παρ κκλιση απ τι σχετικ διατ ξει των ρθρων 4 και 5, παρ χοντα ουσιαστικ εξηγ σει β) ε ν η Επιτροπ, εντ ξι µην ν απ την κοινοπο ηση, θεωρ σει τι η απ φαση αυτ δεν δικαιολογε ται τι θα µπορο σε να χει αρνητικ συν πειε στον ανταγωνισµ, µπορε, ενεργ ντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 13, να ζητ σει απ το κρ το µ λο να τροποποι σει να αποσ ρει την απ φασ του. 4. Για τι τακτικ γραµµ σε περιοχ που η ετ σια πιθαν τητα το σηµαντικ ψο κ µατο να υπερβα νει τα δ ο µ τρα ε ναι µικρ τερη του 10 %, και εφ σον η διαδροµ δεν υπερβα νει κατ προσ γγιση τα 30 µ λια απ το σηµε ο αναχ ρηση, ε ν ο κ ριο σκοπ τη υπηρεσ α ε ναι η παροχ τακτικ σ νδεση σε απ µερε κοιν τητε για τι συν θει χρ σει, να κρ το µ λο, απ λιµ να του οπο ου αποπλ ουν επιβατηγ πλο α για εγχ ριε διαδροµ, δ ο κρ τη µ λη µεταξ λιµ νων των οπο ων εκτελο ν διαδροµ επιβατηγ πλο α, µπορο ν να ζητο ν απ την Επιτροπ, ε ν κρ νουν τι ε ναι ανεφ ρµοστο το να καταγρ φουν οι εταιρε ε τι πληροφορ ε περ των οπο ων το ρθρο 5 παρ γραφο 1, καθολικ µερικ παρ κκλιση απ την απα τηση αυτ. Εν προκειµ νω, πρ πει να παρ χονται αποδε ξει για το ανεφ ρµοστο του πρ γµατο. Επιπλ ον, πρ πει να αποδεικν εται τι στην περιοχ εντ τη οπο α εκτελο ν διαδρο- µ τα πλο α αυτ υπ ρχουν επ γεια βοηθητικ συστ µατα ναυσιπλο α, και αξι πιστε καιρικ προγν σει και τι υπ ρχουν ικανοποιητικ και επαρκ µ σα αναζ τηση και δι σωση. Οι παρεκκλ σει που παραχωρο νται δυν µει τη παρο σα παραγρ φου δεν επιτρ πεται να επηρε ζουν δυσµεν τον ανταγωνισµ. Οι αποφ σει λαµβ νονται µε τη διαδικασ α περ τη οπο α το ρθρο Ένα κρ το µ λο δεν παρ χει απαλλαγ, σ µφωνα µε τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α, ο τε παρεκκλ σει, σε επιβατηγ πλο α που αποπλ ουν απ του λιµ νε του υπ σηµα α τρ τη χ ρα συµβαλλοµ νου µ ρου τη σ µβαση Solas, η οπο α σ µφωνα µε τι σχετικ διατ ξει Solas δεν συµφωνε µε την εφαρµογ απαλλαγ ν αυτο του ε δου. ρθρο 10 Τα συστ µατα καταγραφ που καθιερ νονται σ µφωνα µε το ρθρο 8 εγκρ νονται απ τα κρ τη µ λη. Τα κρ τη µ λη ελ γχουν, αν µη τι λλο δειγµατοληπτικ, την ορθ λειτουργ α των συστηµ των καταγραφ που χουν καθιερωθε σ µφωνα µε την παρο σα οδηγ α στην επικρ τει του.

5 L 188/39 Τα κρ τη µ λη ορ ζουν την αρµ δια αρχ στην οπο α οι εταιρε ε που αναφ ρει το ρθρο 8, γνωστοποιο ν τι πληροφορ ε που απαιτο νται στο πλα σιο τη παρο σα οδηγ α. ρθρο Τα συστ µατα καταγραφ για τι αν γκε τη παρο σα οδηγ α, πρ πει να πληρο ν τα ακ λουθα λειτουργικ κριτ ρια: i) Σαφ νεια: Τα απαιτο µενα δεδοµ να πρ πει να καταχωρο νται κατ τρ πο στε να ε ναι ευαν γνωστα. ii) ιαθεσιµ τητα: Τα απαιτο µενα δεδοµ να πρ πει να ε ναι ευκ λω διαθ σιµα στι αρχ που ενδεχοµ νω θα χρειαστο ν τι πληροφορ ε που περι χονται στο σ στηµα. iii) ιευκ λυνση: Το σ στηµα πρ πει να λειτουργε µε τ τοιο τρ πο στε να µη δηµιουργε περιττ καθυστερ σει στου επιβ τε που επιβιβ ζονται /και αποβιβ ζονται του πλο ου. iv) Ασφ λεια: Τα δεδοµ να πρ πει να προστατε ονται επαρκ ναντι τυχα α παρ νοµη καταστροφ απ λεια και µη επιτρεποµ νη µεταβολ, παραβ αση απορρ του προσπ λαση. 2. Η παρξη πολλ ν διαφορετικ ν συστηµ των στο διο σε παρ µοιο δροµολ γιο πρ πει να αποφε γεται. ρθρο 12 Με την επιφ λαξη των διαδικασι ν τροποπο ηση τη σ µβαση Solas, η παρο σα οδηγ α µπορε να τροποποιηθε σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 13, στε να εξασφαλισθε η εφαρµογ, για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α και χωρ να διευρυνθε το πεδ ο εφαρµογ τη, των µελλοντικ ν τροποποι σεων τη σ µβαση Solas σχετικ µε τα συστ µατα καταγραφ που θα τεθο ν σε ισχ µετ την κδοση τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 13 Η Επιτροπ επικουρε ται απ την επιτροπ που χει συσταθε σ µφωνα µε το ρθρο 12 παρ γραφο 1 τη οδηγ α 93/75/ΕΟΚ. Η επιτροπ αυτ λειτουργε σ µφωνα µε τη διαδικασ α των παραγρ φων 2 και 3 του εν λ γω ρθρου. ρθρο 14 Τα κρ τη µ λη καθορ ζουν σ στηµα κυρ σεων για την παρ βαση των διατ ξεων εθνικο δικα ου που θεσπ ζονται σ µφωνα µε την παρο σα οδηγ α και λαµβ νουν λα τα αναγκα α µ τρα για την εφαρµογ των κυρ σεων αυτ ν. Οι επιβαλλ µενε κυρ σει ε ναι αποτελεσµατικ, αναλογικ και αποτρεπτικ. ρθρο Τα κρ τη µ λη θ τουν σε ισχ τι αναγκα ε νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει για τη συµ- µ ρφωση µε την παρο σα οδηγ α το αργ τερο την 1η Ιανουαρ ου 1999 και ενηµερ νουν αµ σω σχετικ την Επιτροπ. Το ρθρο 5 εφαρµ ζεται το αργ τερο απ την 1η Ιανουαρ ου Οι διατ ξει που θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη περι χουν αναφορ στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ παρ µοια αναφορ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Οι λεπτοµερε διατ ξει για την αναφορ αυτ καθορ ζονται απ τα κρ τη µ λη. 3. Τα κρ τη µ λη ανακοιν νουν αµ σω στην Επιτροπ λε τι διατ ξει εσωτερικο δικα ου που θεσπ ζουν στον τοµ α που δι πεται απ την παρο σα οδηγ α. Η Επιτροπ ενηµερ νει σχετικ τα λλα κρ τη µ λη. ρθρο 16 Η παρο σα οδηγ α αρχ ζει να ισχ ει την εικοστ ηµ ρα απ τη δηµοσ ευσ τη. ρθρο 17 Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Λουξεµβο ργο, 18 Ιουν ου Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο G. STRANG

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 29. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/41 Ο ΗΓΙΑ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Απριλ ου 1999 σχετικ µε τι οριακ τιµ διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Agreement) Group Agreement, IGA).

Agreement) Group Agreement, IGA). L 125/12 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 12η Απριλ ου 1999 σχετικ µε διαδικασ α

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

L 277/11. Franz FISCHLER

L 277/11. Franz FISCHLER L 277/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2198/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 13η Οκτωβρ ου 1998 για την ναρξη διαρκο διαγωνισµο για την εξαγωγ κριθ που κατ χει ο γερµανικ οργανισµ παρ µβαση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59,

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, L 266/36 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2091/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 30 Σεπτεµβρ ου 1998 για τη δι κριση σε τµ µατα του κοινοτικο αλιευτικο στ λου και τη αλιευτικ προσπ θεια στο πλα σιο των πολυετ ν προγραµµ των προσανατολισµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θε μα: Κατατακτη ριες εξετα σεις ακαδημαι κου ε τους 2013-14 Η Γ.Σ του Τμη ματος στην αριθ. 158/ 26.6.2013 συνεδρι αση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ- L 86/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 20.3.98 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 Καν νες καταγωγη ς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 330/13 Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ για την περιορισµε νη χρη ση γενετικω ς τροποποιηµε νων οργανισµω ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής Κατσικάς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : K.A.: 64-7323.007

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα