ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα"

Transcript

1 ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα 1 Λυµένες Ασκήσεις Ασκηση 1 Στρίβουµε ένα νόµισµα δύο ϕορές. Υποθέτοντας ότι και τα τέσσερα στοιχεία του δειγµατοχώρου Ω {(K, K, (K, Γ, (Γ, K, (Γ, Γ} είναι ισοπίθανα, ποια είναι η δεσµευµένη πιθανότητα και στις δύο ϱίψεις να πάρουµε κορώνα, δεδοµένου ότι (α στην πρώτη ϱίψη παίρνουµε κορώνα, (ϐ σε τουλάχιστον µία ϱίψη το αποτέλεσµα είναι κορώνα ; Λύση: Εστω B {(K, K} να συµβολίζει το ενδεχόµενο να πάρουµε και στις δύο ϱίψεις κορώνα, έστω F {(K, K, (K, Γ} να είναι το ενδεχόµενο να πάρουµε στην πρώτη ϱίψη κορώνα και τέλος ας συµβολίσουµε µε A {(K, K, (K, Γ, (Γ, K} το ενδεχόµενο, τουλάχιστον σε µια ϱίψη να πάρουµε κορώνα. Η πιθανότητα για το (α µπορεί να προκύψει από P (B F P (B F P (F P ({(K, K} P ({(K, K, (K, Γ} 1/4 /4 1/. Για το (ϐ, έχουµε P (B A P (B A P (A P ({(K, K} P ({(K, K, (K, Γ, (Γ, K} 1/4 3/4 1/3. Ασκηση Ας υποθέσουµε ότι ένα κουτί περιέχει 8 κόκκινες και 4 λευκές µπάλες. Τραβάµε µπάλες χωρίς επανατοποθέτηση. Αν ϑεωρήσουµε ότι κάθε µπάλα που ϐρίσκεται στο κουτί είναι το ίδιο πιθανό να επιλεχτεί, ποια είναι η πιθανότητα και οι δύο µπάλες που ϑα τραβήξουµε να είναι κόκκινες ; Λύση: Εστω K 1 και K να συµβολίζουν, αντίστοιχα, τα ενδεχόµενα η πρώτη, η δεύτερη µπάλα να είναι κόκκινη. εδοµένου ότι η πρώτη µπάλα της επιλογής µας είναι κόκκινου χρώµατος, υπάρχουν 7 εναποµείναντες κόκκινες και 4 λευκές 1

2 µπάλες συνεπώς P (K K Καθώς P (K 1 είναι 8, η Ϲητούµενη πιθανότητα 1 ισούται µε ( ( 7 P (K 1 K P (K 1 P (K K Βέβαια, η παραπάνω πιθανότητα ϑα µπορούσε να είχε υπολογιστεί από ( 8 P (K 1 K ( 1 Ασκηση 3 Ενας ϕοιτητής εξετάζεται σε ένα διαγώνισµα που διαρκεί το πολύ µια ώρα. Υποθέστε ότι η πιθανότητα ο ϕοιτητής να τελειώσει την εξέταση σε λιγότερο από x ώρες, είναι x/ για κάθε 0 x 1. Γνωρίζοντας ότι ο ϕοιτητής γράφει ακόµα µετά από 0, 75 ώρες, ποια είναι η δεσµευµένη πιθανότητα να εξαντλήσει όλη την ώρα της εξέτασης ; Λύση: Εστω L x, να συµβολίζει το ενδεχόµενο ο ϕοιτητής να τελειώσει την εξέταση σε λιγότερο από x ώρες, µε 0 x 1 και υποθέστε A, να είναι το ενδεχόµενο ο ϕοιτητής να εξαντλήσει όλη την ώρα της εξέτασης. Καθώς F είναι το ενδεχόµενο ο ϕοιτητής να µην τελειώσει σε λιγότερο από 1 ώρα, ϑα έχουµε ότι P (A P (L c 1 1 P (L 1 0, 5. Επίσης, καθώς το ενδεχόµενο ο ϕοιτητής να δουλεύει ακόµα µετά από 0, 75 ώρες είναι το συµπλήρωµα του ενδεχοµένου L 0,75, η Ϲητούµενη πιθανότητα ϑα ισούται µε P (A L c 0,75 P (A Lc 0,75 P (L c 0,75 P (A 1 P (L 0,75 0, 5 0, 65 0, 8 Ασκηση 4 Μια συνηθισµένη τράπουλα 5 καρτών χωρίζεται τυχαία σε 4 στοίβες των 13 καρτών. Υπολογίστε την πιθανότητα κάθε στοίβα να περιέχει ακριβώς έναν άσσο. Λύση: Ορίζουµε τα ενδεχόµενα E i, i 1,, 3, 4 ως εξής : E 1 {ο άσσος µπαστούνι ϐρίσκεται σε κάποια από τις στοίβες} E {ο άσσος µπαστούνι και ο άσσος κούπα ϐρίσκονται σε διαφορετικές στοίβες} E 3 {οι άσσοι µπαστούνι, κούπα και καρό ϐρίσκονται σε διαφορετικές στοίβες} E 4 {όλοι οι 4 άσσοι ϐρίσκονται σε διαφορετικές στοίβες}

3 Η Ϲητούµενη πιθανότητα είναι P (E 1 E E 3 E 4 και από το πολλαπλασιαστικό ϑεώρηµα ϑα έχουµε P (E 1 E E 3 E 4 P (E 1 P (E E 1 P (E 3 E 1 E P (E 4 E 1 E E 3. Τώρα, P (E 1 1, καθώς E 1 είναι ο δειγµατοχώρος Ω. Επίσης P (E E , καθώς η στοίβα που περιέχει τον άσσο µπαστούνι ϑα περιέχει 1 από τις εναπο- µείναντες 51 κάρτες. Επίσης, P (E 3 E 1 E 6 50, καθώς οι στοίβες που περιέχουν τους άσσος µπαστούνι και κούπα ϑα περιέχουν και 4 από τις υπόλοιπες 50 κάρτες. Τέλος, P (E 4 E 1 E E Ετσι η πιθανότητα κάθε στοίβα να περιέχει ακριβώς έναν άσσο είναι P (E 1 E E 3 E , 105. Ασκηση 5 Σε µια εξέταση µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ο ϕοιτητής είτε γνω- ϱίζει την απάντηση είτε µαντεύει. Ας συµβολίσουµε µε p την πιθανότητα ο ϕοιτητής να γνωρίζει την απάντηση και µε 1 p την πιθανότητα ο ϕοιτητής να την µαντεύει. Υποθέστε ότι ο ϕοιτητής που µαντεύει την απάντηση ϑα είναι σωστός µε πιθανότητα 1/m, όπου m είναι ο αριθµός τον προσφερόµενων απαντήσεων σε κάθε ερώτηση της εξέτασης. Ποια είναι η δεσµευµένη πιθανότητα ένας ϕοιτητής να γνώριζε την απάντηση σε µια ερώτηση, δεδοµένου ότι απάντησε σωστά σε αυτήν ; Λύση: Εστω C και K να συµβολίζουν αντίστοιχα, τα ενδεχόµενα ο ϕοιτητής να απαντήσει την ερώτηση σωστά και να γνωρίζει την απάντηση. Θα έχουµε ότι : P (K C P (K C P (C P (C KP (K P (C KP (K + P (C K c P (K c p p + (1/m(1 p mp 1 + (m 1p. Για παράδειγµα, αν m 5, p 1, τότε η πιθανότητα ο ϕοιτητής να γνώριζε την απάντηση σε µια ερώτηση που απάντησε σωστά είναι

4 Ασκηση 6 Ενα αιµατολογικό εργαστήριο παρουσιάζει 95 τοις εκατό εγκυρότητα στην διάγνωση µιας συγκεκριµένης ασθένειας. Παρ όλα αυτά µπορεί να δώσει λάθος αποτέλεσµα για το 1 επί τοις εκατό από τα υγιή άτοµα που εξετάζονται. ( ηλαδή, αν ένα υγιής άτοµο εξεταστεί από το εργαστήριο, τότε, µε πιθανότητα 0,1, η διάγνωση ϑα δείξει ότι αυτός ή αυτή πάσχει από την ασθένεια. Αν το 0,5 τοις εκατό του πληθυσµού είναι πάσχοντες, ποια η πιθανότητα ένα άτοµο να πάσχει από την ασθένεια, δεδοµένου ότι η εξέταση από το εργαστήριο είναι ϑετική για την ασθένεια ; Λύση: Ας υποθέσουµε ότι D συµβολίζει το ενδεχόµενο το άτοµο που κάνει την εξέταση πάσχει από την εν λόγο ασθένεια και E το ενδεχόµενο το αποτέλεσµα της εξέτασης να είναι ϑετικό. Η Ϲητούµενη πιθανότητα P (D E, έπεται από P (D E P (D E P (E P (E DP (D P (E DP (D + P (E D c P (D c (0, 95(0, 005 (0, 95(0, (0, 01(0, , Ετσι µόνο το 3 επί τοις εκατό των ατόµων που τα αποτελέσµατα των εξετάσεων τους είναι ϑετικά στην ασθένεια, πράγµατι πάσχουν από αυτήν. Ασκηση 7 Υποθέστε ότι έχουµε 3 κάρτες ίδιου σχήµατος, µε την πρώτη να είναι κόκκινου χρώµατος και οι δυο πλευρές της, η δεύτερη να έχει τις πλευρές της µαύρες και η τρίτη κάρτα να έχει την µια πλευρά της κόκκινη και την άλλη µαύρη. Οι 3 κάρτες ανακατεύονται µέσα σε ένα καπέλο και µια κάρτα επιλέγεται τυχαία και τοποθετείται κάτω στο έδαφος. Αν η πάνω της πλευρά είναι κόκκινου χρώµατος, ποια είναι η πιθανότητα η άλλη πλευρά να είναι µαύρου χρώµατος ; Λύση: Ας υποθέσουµε ότι ΚΚ, ΜΜ και ΚΜ συµβολίζουν αντίστοιχα τα ενδεχό- µενα η επιλεγµένη κάρτα να είναι όλη κόκκινη, όλη µαύρη, ή η κόκκινη-µαύρη. Συµβολίζοντας µε K το ενδεχόµενο η πάνω πλευρά της επιλεγµένης κάρτας να είναι κόκκινη, ϑα έχουµε ότι η Ϲητούµενη πιθανότητα ϑα είναι η P (KM K P (KM K P (K P (K KMP (KM P (K KKP (KK + P (K KMP (KM + P (K MMP (MM ( 1 3 ( 1 (1 ( ( 1 ( (

5 Ασκηση 8 Ενας κουτί περιέχει 3 διαφορετικούς τύπους χρησιµοποιηµένων λαµπτήρων. Η πιθανότητα ο τύπος λαµπτήρα 1, να λειτουργήσει στο µέλλον πάνω από 100 ώρες, είναι 0,7, µε τις αντίστοιχες πιθανότητες για τους τύπους και 3 να είναι 0,4 και 0,3 αντίστοιχα. Υποθέστε ότι ένα 0 τοις εκατό των λαµπτήρων είναι τύπου 1, 30 τοις εκατό είναι τύπου και 50 τοις εκατό τύπου 3. (α Ποια η πιθανότητα µια τυχαία επιλεγµένη λάµπα, να δουλέψει πάνω από 100 ώρες ; (ϐ εδοµένου ότι η λάµπα δούλεψε 100 ώρες, ποια είναι η δεσµευµένη πιθανότητα να ήταν τύπου j, µε j 1,, 3; Λύση: (α Εστω A να συµβολίζει το ενδεχόµενο, ο λαµπτήρας της επιλογής µας να λειτουργήσει πάνω από 100 ώρες και F j, ας συµβολίζει το ενδεχόµενο µια λάµπα τύπου j να έχει επιλεχτεί, j 1,, 3. Για να υπολογίσουµε την πιθανότητα P (A, δεσµεύουµε µε τον τύπο λαµπτήρα, για να πάρουµε P (A P (A F 1 P (F 1 + P (A F P (F + P (A F 3 P (F 3 (0, 7(0, + (0, 4(0, 3 + (0, 3(0, 5 0, 41. Υπάρχει µια πιθανότητα 41 επί τοις εκατό, ο λαµπτήρας να διαρκέσει πάνω από 100 ώρες. (ϐ Η πιθανότητα προκύπτει χρησιµοποιώντας την εξίσωση του Bayes: Ετσι, P (F j A P (A F j P (A P (A F jp (F j. 0, 41 P (F 1 A (0, 7(0, /0, 41 14/41 P (F A (0, 4(0, 3/0, 41 1/41 P (F 3 A (0, 3(0, 5/0, 41 15/41. Για παράδειγµα, ενώ η αρχική πιθανότητα της επιλογής ενός λαµπτήρα τύπου 1 είναι µόνο 0,, η πληροφορία ότι η λάµπα λειτούργησε για πάνω από 100 ώρες, αυξάνει την πιθανότητα πραγµατοποίησης αυτού του ενδεχοµένου σε 14/41 0, 341. Ασκηση 9 Αν αν το E και F είναι ανεξάρτητα, δείξτε ότι το ίδιο ισχύει και για τα E, F c. 5

6 Λύση: Υποθέστε ότι τα E και F είναι ανεξάρτητα. Καθώς E (E F (E F c, µε τα E F και E F c να είναι προφανώς ανεξάρτητα, ϑα έχουµε ότι ή, ισοδύναµα P (E P (E F + P (E F c P (EP (F + P (E F c P (E F c P (E[1 P (F ] P (EP (F c και µε αυτόν τον τρόπο το αποδείξαµε το Ϲητούµενο. Ασκηση 10 Μια άπειρη ακολουθία από ανεξάρτητες δοκιµές ϑα αρχίσει να πραγ- µατοποιείται. Κάθε δοκιµή έχει επιτυχία µε πιθανότητα p και αποτυχία, µε πιθανότητα 1 p. Ποια είναι η πιθανότητα, να (α έχουµε τουλάχιστον 1 επιτυχία στις n πρώτες δοκιµές (ϐ έχουµε ακριβώς k επιτυχίες στις n πρώτες δοκιµές (γ έχουµε επιτυχία σε όλες τις δοκιµές ; Λύση: Για να καθορίσουµε την πιθανότητα τουλάχιστον 1 επιτυχίας στις n πρώτες δοκιµές, είναι ευκολότερο να υπολογίσουµε πρώτα την πιθανότητα του συµπληρωµατικού ενδεχοµένου, αυτό της καµιά επιτυχίας στις n πρώτες δοκι- µές. Αν συµβολίσουµε µε E i το ενδεχόµενο αποτυχίας στην iοστή δοκιµή, τότε η πιθανότητα καµιάς επιτυχίας είναι, από την ανεξαρτησία ενδεχοµένων, n P ( E i P (E 1 P (E P (E n (1 p n. i1 Γι αυτό η απάντηση στο ερώτηµα (α είναι 1 (1 p n. Για να υπολογίσουµε το δεύτερο µέρος, ας συλλογιστούµε κάθε τυχαία α- κολουθία από τα πρώτα n αποτελέσµατα, που περιέχουν k επιτυχίες και n k αποτυχίες. Κάθε µια από αυτές τις ακολουθίες, από την ανεξαρτησία των δοκιµών που έχουµε( υποθέσει, ϑα πραγµατοποιηθεί µε πιθανότητα p k (1 p n k. Καθώς n υπάρχουν τέτοιες ακολουθίες ( υπάρχουν n!/k!(n k! µεταθέσεις από k k επιτυχίες και n k αποτυχίες, η Ϲητούµενη πιθανότητα στο ερώτηµα (ϐ είναι ( n P {ακριβώς k επιτυχίες} p k (1 p n k. k 6

7 Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα (γ, παρατηρούµε από το πρώτο µέρος, ότι η πιθανότητα να έχουµε επιτυχία σε όλες τις n πρώτες δοκιµές, δίνεται από ( n P p n. i1 E c i Ετσι χρησιµοποιώντας την ( ιδιότητα της συνέχειας της πιθανότητας έχουµε ότι την Ϲητούµενη πιθανότητα P, να δίνεται από P 1 ( i1 E c i E c i P ( lim n P lim n p n n lim Ei c n i1 ( n i1 E c i { 0 αν p < 1 1 αν p 1 Ασκηση 11 Ενα σύστηµα που αποτελείται από n διαφορετικά µέρη, λέγεται ότι είναι ένα παράλληλο σύστηµα αν λειτουργεί, όταν τουλάχιστον ένα από τα µέρη του λειτουργεί. Για ένα τέτοιο σύστηµα, αν το µέρος i, ανεξαρτήτως από τα υπόλοιπα µέρη, λειτουργεί µε πιθανότητα p i, i 1,..., n, ποια είναι η πιθανότητα να λειτουργεί το σύστηµα ; Λύση: Ας συµβολίσουµε µε A i, το ενδεχόµενο το µέρος i να λειτουργεί. Τότε P {το σύστηµα λειτουργεί} 1 P {το σύστηµα δεν λειτουργεί} 1 P {όλα τα µέρη δεν λειτουργούν} ( 1 P 1 i A c i n (1 p i από ανεξαρτησία Ασκηση 1 Εκτελούνται ανεξάρτητες δοκιµές, που αποτελούνται από την ϱίψη ενός Ϲεύγους δίκαιων Ϲαριών. Ποια είναι η πιθανότητα να ϕέρουµε άθροισµα 5 πριν να ϕέρουµε άθροισµα 7; i1 7

8 Λύση: Εστω E n, να συµβολίζει το ενδεχόµενο να µην ϕέρουµε άθροισµα 5 ή 7 στις n 1 πρώτες δοκιµές και να ϕέρουµε άθροισµα 5 στην nοστή δοκιµή. Η Ϲητούµενη πιθανότητα είναι ( P E n P (E n. n1 n1 Τώρα καθώς P {άθροισµα 5 σε κάθε δοκιµή} 4 και P {άθροισµα 7 σε κάθε δοκιµή} 36, παίρνουµε, από την ανεξαρτησία των ενδεχοµένων ότι 6 36 P (E n ( 1 10 n και γι αυτό ( P E n 1 9 n1 n ( n Το παραπάνω αποτέλεσµα µπορεί να προκύψει, χρησιµοποιώντας δεσµευµένες πιθανότητες. Αν ϑέσουµε µε E το ενδεχόµενο να ϕέρουµε άθροισµα 5 πριν να ϕέρουµε άθροισµα 7, τότε µπορούµε να πάρουµε την Ϲητούµενη πιθανότητα, P (E, δεσµεύοντας µε ένα το αποτέλεσµα της πρώτης δοκιµής, ως εξής : Εστω F να είναι το ενδεχόµενο, στην πρώτη δοκιµή να ϕέρουµε άθροισµα 5 G το ενδεχόµενο να ϕέρουµε 7 και H το ενδεχόµενο στην πρώτη δοκιµή, πάντα να µην ϕέρουµε άθροισµα 5, ούτε 7. εσµεύοντας µε όποιο από τα παραπάνω ενδεχόµενα πραγµατοποιηθεί, ϑα έχουµε Ωστόσο, P (E P (E F P (F + P (E GP (G + P (E HP (H. P (E F 1 P (E G 0 P (E H P (E Οι πρώτες δύο ισότητες είναι προφανείς. Η τρίτη έπεται γιατί αν στην πρώτη δοκιµή δεν ϕέρουµε άθροισµα 5 ή 7, τότε σε αυτό το σηµείο η κατάσταση έχει ακριβώς όπως ήταν στην αρχή του προβλήµατος δηλαδή, το πείραµα µε τις ϱίψεις Ϲαριών ϑα συνεχιστεί µέχρι να ϕέρουµε άθροισµα 5 ή 7. Επίσης, οι δοκιµές είναι ανεξάρτητες, γι αυτό το αποτέλεσµα της πρώτης δοκιµής δεν ϑα επηρεάσει 8

9 καθόλου τις άλλες ϱίψεις που ακολουθούν. Καθώς P (F 4, P (G και P (H 6 36, ϐλέπουµε ότι P (E P (E, 9 18 ή P (E 5. Ασκηση 13 Κάποιος κάνει συλλογή από κουπόνια. Υπάρχουν n είδη από κουπόνια και κάθε καινούργιο που συλλέγει είναι, ανεξαρτήτως κάθε προηγούµενου, τύπου i, µε πιθανότητα p i, n i1 p i 1. Αν A i, συµβολίζει το ενδεχόµενο να υπάρχει τουλάχιστον ένας τύπος i κουπονιού σε αυτά που έχει είδη συλλέξει, τότε για i j, ϐρείτε (α P (A i (ϐ P (A i A j (ς P (A i A j Λύση: P (A i 1 P (A c i 1 P { κανένα κουπόνι δεν είναι τύπου i} 1 (1 p i k, όπου για τα προηγούµενα χρησιµοποιήσαµε ότι κάθε κουπόνι, ανεξαρτήτως των υπολοίπων, δεν είναι τύπου i µε πιθανότητα 1 p i. Οµοια P (A i A j 1 P ((A i A j c 1 P {κανένα κουπόνι δεν είναι τύπου i ή τύπου j} 1 (1 p i p j k, όπου για τα προηγούµενα χρησιµοποιήσαµε ότι κάθε κουπόνι, ανεξαρτήτως των υπολοίπων, δεν είναι τύπου i ή x, µε πιθανότητα 1 p i p j. Για να καθορίσουµε τα P (A i A j, ϑα χρησιµοποιήσουµε την ταυτότητα P (A i A j P (A i + P (A j P (A i A j, το οποίο, σε συνδυασµό µε τα (α και (ϐ, µας δίνει ότι Συνεπώς, P (A i A j 1 (1 p i k + 1 (1 p j k [1 (1 p i p j k ] 1 (1 p i k (1 p j k + (1 p i p j k. P (A i A j P (A ia j P (A j 1 (1 p i k (1 p j k + (1 p i p j k 1 (1 p j k 9

P (A B) = P (A) + P (B) P (A B) = 0.5 + 0.4 0.3 = 0.6.

P (A B) = P (A) + P (B) P (A B) = 0.5 + 0.4 0.3 = 0.6. 1 Λυµένες Ασκήσεις Ασκηση 1 Θεωρούµε δύο ενδεχόµενα A, B. Με πιθανότητα 0.5 ϑα συµβεί το A, µε πιθανότητα 0.4 ϑα συµβεί το B και µε πιθανότητα 0.3 ϑα συµβούν και τα δυο. Ποια είναι η πιθανότητα να µη συµβεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΛΙΟ Ο ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ. Εισαγωγή Στην Θεωρία Πιθανοτήτων, ξεκινάµε από το λεγόµενο πείραµα δηλαδή µια διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί θεωρητικά άπειρες φορές, κάτω από τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Σηµειώσεις για το µάθηµα ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θεοδόσης ηµητράκος e-mal: dmtheo@aegeag Σάµος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι έννοιες του «τυχαίου»

Διαβάστε περισσότερα

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο Κεφάλαιο 3 ιανύσµατα στον -διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο 3.1 Εισαγωγή στα ιανύσµατα (Γεωµετρική) Πολλές ϕυσικές ποσότητες, όπως το εµβαδόν, το µήκος, η µάζα και η ϑερµοκρασία, περιγράφονται πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στα πλαίσια του 1ου τεύχους της Στατιστικής, κάναµε µια πρώτη γνωρι- µία µε το απογραφικό τµήµα της Στατιστικής, µε εκείνο δηλαδή το τµήµα που καταγράφει, συστηµατοποιεί και συνοψίζει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΟΡΙΑΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 996 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 21 Οκτωβρίου 2009 ΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Η ανάγκη εισαγωγής της δεσµευµένης πιθανότητας αναφύεται στις περιπτώσεις όπου µία µερική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Χειµερινό Εξάµηνο Ρόδος, εκέµβριος 2013 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Ι ΑΚΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Μάθηµα: ΥΓ00003 "ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πιθανότητας

Βασικές Έννοιες Πιθανότητας Βασικές Έννοιες Πιθανότητας 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα.. Δειγματοχώρος και Δειγματοσημεία..3 Σύνθετος Δειγματοχώρος...4

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος ηµιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου Χρήστος Πηλιχός Φοιτητής του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα