Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ"

Transcript

1 Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ

2 Το Φωσ και η Εναςχόληςη με Αυτό...א ור-ו י ה י ; י ה י א ור, ו י אמ ר א לה ים......καì εἶπεν ὁ Θεόσ γενηθότω φῶσ καì ἐγϋνετο φῶσ. καὶ εἶδεν ὁ Θεὸσ τὸ φῶσ, ὅτι καλόν Γϋνεςισ A 1:3-4.

3 Φωσ και Οπτική Τι εύναι το Φωσ Πωσ δημιουργεύται Πωσ βλϋπουμε και ανιχνεύουμε το φωσ Πωσ διαδύδεται και πωσ αλληλεπιδρούμε με το φωσ Πωσ χρηςιμοποιούμε το φωσ

4 Το Φωσ και η Φυςική η μεγϊλη επανϊςταςη ςτη Φυςικό, εδώ και 100 χρόνια, ϋγινε πραγματικότητα ςτην προςπϊθειϊ μασ να εξερευνόςουμε και να μελετόςουμε τη φύςη του φωτόσ. Η φύςη αγαπϊ να κρύβεται.

5 Εκπομπή Μζλανοσ Σώματοσ Karl Max Planck, On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum, Annalen der Physik, 4, 553 (1901)

6 Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο Albert Einstein, Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt, Annalen der Physik 17, (1905).

7 Φωτόνιο και η Γζννηςη του Laser

8 Φωτόνιο και η Γζννηςη του Laser

9 Η Οπτική Σήμερα Φωσ και Ευρυζωνικότητα Οπτικϋσ Ίνεσ

10 Η Οπτική Σήμερα Οθόνεσ TFT

11 Η Οπτική και η Ιατρική Αξονικό Τομογραφύα (Computerized Axial Tomography Scan)

12 Η Οπτική και η Ιατρική Ενδοςκοπύα Φωτοδυναμικό θεραπεύα

13 Η Οπτική και η Πραςη Oh excellent above all other things created by God And it triumphs over nature, in that the constituent parts of nature are finite, but the works that the eye commands of the hands are infinite, as is demonstrated by the painter in his rendering of numberless forms of animals, grasses, trees, and places... Leonardo di Ser Piero (da Vinci)

14 Ο Οφθαλμόσ και η Κατανόηςη τησ Λειτουργίασ του 2020 κϊμερα 120 Megapixel, ςε καμπυλωτό επιφϊνεια ειδώλου αςφαιρικόσ φακόσ f# 2.8 αυτόματη ύριδα, αυτόματη εςτύαςη, αυτόματοσ καθαριςμόσ εξωτερικόσ επιφϊνειασ, καπϊκι που ανοιγοκλεύνει αυτόματα αιςθητόρα CMOS για φωσ ημϋρασ και για φωσ νύχτασ ϋγχρωμη οθόνη εξελιγμϋνη ιςορροπύα λευκού (white balance), αυτόματη επεξεργαςύα ςόματοσ και αναγνώριςη χαρακτόρων, και με ςτερεοςκοπικό όραςη

15 Standard Εξοπλιςμόσ από το μαιευτόριο

16 Κατανόηςη τησ Πραςησ η τεχνολογύα αργεύ πολύ να αντιγρϊψει τη φύςη όταν το κϊνει, εύναι πολλϋσ φορϋσ υποδεϋςτερη για τη ςτοιχειώδη κατανόηςη τησ λειτουργίασ τησ όραςησ είναι απαραίτητη η γνώςη ενόσ εξαιρετικά ευρύτερου γνωςτικού αντικειμένου πέρα από αυτό τησ Ιατρικήσ.

17 Οφθαλμολογία και Οπτική Αςχολούνται ςόμερα, τόςο ςε ερευνητικϊ, όςο και ςε εφαρμοςμϋνα ςτϊδια, επιςτημονικού κλϊδοι όπωσ: Βιολογύα, Μαθηματικό, Φυςικό, και Ηλεκτρονικό, μεταξύ ϊλλων. Μϋςα ςτα τελευταύα εύκοςι χρόνια ςυςςωρεύςαμε περιςςότερη γνώςη για τον οφθαλμό ωσ οπτικό όργανο από όςη γνωρύζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

18 Ξεχωριςτά Επιτεφγματα Διαθλαςτικό Χειρουργικό με Excimer Laser

19 Ξεχωριςτά Επιτεφγματα Εξϋταςη του κερατοειδό και του βυθού του οφθαλμού με Οπτικϊ Σύμφωνη Τομογραφύα

20 Ξεχωριςτά Επιτεφγματα Εξϋταςη κερατοειδό με ςυνεςτιακό μικροςκόπιο

21 Ξεχωριςτά Επιτεφγματα Τεχνολογύα μετώπου κύματοσ (wavefront) Τοπογραφύα Κερατοειδό

22 Ξεχωριςτά Επιτεφγματα Πολυεςτιακού (περιθλαςτικού και διαθλαςτικού) ενδοφακού Νϋα υλικϊ και ςχεδιϊςεισ ςτουσ φακούσ επαφόσ

23 Ροφ Οφείλονται Πλα Αυτά; Στη ςτενό, εποικοδομητικό και αμοιβαύα επωφελόσ αλληλεπύδραςη και ςυνεργαςύα φυςικών, βιολόγων, μαθηματικών, ηλεκτρονικών, Με τουσ επαγγελματικούσ κλϊδουσ που αςχολούνται με τη φροντύδα και υγειονομικό περύθαλψη των ματιών, και γενικϊ, τησ όραςησ

24 Wavefront και Τηλεςκόπιο Hubble Μϋτωπα κύματοσ και πολυώνυμα Zernike

25 Αντιδάνειο από την Αςτρονομία Τα οπούα τώρα εφαρμόζονται ςτην ανϊλυςη των εκτροπών του ανθρώπινου οφθαλμού

26 Η Λειτουργία του Οφθαλμοφ Αμφιβληςτροειδικό εύδωλο: διϊθλαςη, περύθλαςη

27 Απαιτοφμε από τα Μάτια μασ να βλϋπουν καλϊ με το ϊπλετο φωσ τησ ημϋρασ το πρωύ, μϋχρι το βρϊδυ με χαμηλό φωτιςμό να διακρύνουμε με ευκρύνεια μια μεγϊλη γκϊμα χρωμϊτων να ϋχουμε πολύ υψηλό κεντρικό όραςη και ταυτόχρονα μεγϊλο οπτικό πεδύο για να ϋχουμε περιφερειακό αντύληψη. να βλϋπουμε πολύ καλϊ μακρινϊ αντικεύμενα, αλλϊ και να διαβϊζουμε μικρϊ γρϊμματα ςτην εφημερύδα

28 Ο Οφθαλμόσ Βρίθει Σφαλμάτων! Nun ist es nicht zuviel gesagt, dass ich einem Optiker gegenüber, der mir ein Instrument verkaufen wollte, welches die letztgenannten Fehler hätte, mich vollkommen berechtigt glauben würde, die härtesten Ausdrücke über die Nachlässigkeit seiner Arbeit zu gebrauchen und ihm sein Instrument mit Protest zurückzugeben. In Bezug auf meine Augen werde ich freilich letzteres nicht thun, sondern im Gegentheil froh sein, sie mit ihren Fehlern möglichst lange behalten zu dürfen.

29 Ο Οφθαλμόσ Βρίθει Σφαλμάτων! αν ένασ οπτικόσ ήθελε να μου πουλήςει ένα όργανο με τόςο πολλά ελαττώματα, θα θεωρούςα τον εαυτό μου δικαιολογημένο να τον κατηγορήςω για μεγάλη απροςεξία, και θα το επέςτρεφα. Φυςικά, δεν θα επέςτρεφα ςτο Δημιουργό τα μάτια μου, και είμαι ευτυχήσ να τα κρατήςω για όςο καιρό μπορώ, παρά τα ελαττώματά τουσ. Hermann von Helmholtz ( ).

30 Ροια Είναι τα Σφάλματα του Οφθαλμοφ; Μυωπύα Υπερμετρωπύα - Αςτιγματιςμόσ

31 Οπτική Οξφτητα

32 Ρολφ περιςςότερο από την Οπτική Οξφτητα Έχουμε δύο μϊτια: δύο φωτογραφικϋσ μηχανϋσ, διόφθαλμη όραςη ςτερεοςκοπικό αντύληψη. Ακόμα και ϋνασ εμμετρωπικόσ οφθαλμόσ ϋχει ςφϊλματα, ατϋλειεσ. Ακόμα και ϋνασ ατελόσ οπτικϊ οφθαλμόσ εύναι ςε πϊρα πολλϋσ περιπτώςεισ εξαιρετικϊ προςαρμοςμϋνοσ ςτην αποςτολό που επιτελεύ. Νουσ Ορϊ

33 Πχι Ράντα Εμμετρωπία Το να επιζητούμε την επύτευξη τησ εμμετρωπύασ πϊςη θυςύα εύναι λϊθοσ. Ο ςτόχοσ μιασ διαθλαςτικόσ διόρθωςησ, εύτε με laser, εύτε με φακούσ επαφόσ, εύτε με γυαλιϊ όραςησ, δεν εύναι η εμμετρωπύα, αλλϊ η μακροχρόνια υγεύα του οφθαλμού.

34 Γίνονται Λάθη ΦωτοΔιαθλαςτικό χειρουργικό και κύνδυνοσ Εκταςύασ Lasik και εμφϊνιςη Halo - Starbusts Φακού επαφόσ και Υποξύα

35 Η Διαθλαςτική Εξζταςη Επιςκόπηςη τησ θϋςησ των οφθαλμών, εξϋταςη τησ κατϊςταςησ των διαθλαςτικών επιφανειών, εξϋταςη τησ μονόφθαλμησ αλλϊ και τησ διόφθαλμησ διαθλαςτικόσ λειτουργύασ, εύροσ προςαρμογόσ, ϋγχρωμη όραςη, κλπ Για να γύνει ςε βϊθοσ και επιςτημονικϊ η εξϋταςη ο εξεταςτόσ πρϋπει να γνωρύζει ςε βϊθοσ τόςο την οπτική, όςο και τη φυςιολογική λειτουργία τησ όραςησ, και να κατϋχει ϊριςτα ϋννοιεσ όπωσ κερατομϋτρηςη, μακρινό και κοντινό οπτικό οξύτητα, φορύεσ και τροπύεσ, ςύγκλιςη και προςαρμογό.

36 Κερατομετρία - Τοπογραφία Κερατομετρύα τεχνολογύα του παρελθόντοσ Απαιτεύ χειροκύνητη ευθυγρϊμμιςη ειδώλων, Καμπυλότητεσ (& οπτικό ιςχύσ) μόνο για δύο μεςημβρινούσ, Μετρϊ μόνο τα κεντρικϊ 3 mm, και αγνοεύ την αςφαιρικότητα, Πολλού περιοριςμού. Javal - Schiotz Baush & Lomb

37 Κερατομετρία - Τοπογραφία Τοπογραφύα τεχνολογύα του μϋλλοντοσ Εύκολη χρόςη, απαιτεύ μόνο κεντρϊριςμα ςτον οφθαλμό και εςτύαςη. Καμπυλότητεσ (& οπτικό ιςχύσ) μόνο για ολόκληρη την ϋκταςη του κερατοειδό, Υπολογύζει κερατομετρικϋσ ενδεύξεισ ςε όποιουσ μεςημβρινούσ επιλϋξουμε, Εφαρμόζεται ςε κϊθε εύδουσ επιφϊνεια κερατοειδό, Υπολογύζει μια πληθώρα ϊλλων δεδομϋνων, όπωσ αυτόματη εφαρμογό φακού επαφόσ.

38 Ραχυμετρία - Pentacam Παχυμετρύα Κερατοειδό Χαρτογρϊφηςη εμπρόςθιασ και οπύςθιασ επιφϊνειασ

39 Η Σφγχρονη Διαθλαςτική Εξζταςη Σόμερα δεν αρκεύ η απλό, παραδοςιακό, διαθλαςτικό εξϋταςη. Η εξϋταςη τησ όραςησ εύναι κϊτι αρκετϊ πιο επιςτημονικϊ πολύπλοκο για να γύνει μόνο με εμπειρύα. Απαιτεύ επύγνωςη των προτεινόμενων θεραπειών. Απαιτεύ γνώςη και ενημϋρωςη των τεχνολογικών εξελύξεων. Και πϊνω απ όλα: Η διαθλαςτικό εξϋταςη απαιτεύ πλόρη κατανόηςη τησ Οπτικόσ του Οφθαλμού.

40 Οπτική, Πραςη και Επαγγελματικοί Κλάδοι Οπτικό Οπτομετρύα και Οφθαλμολογύα. Σκοπεύουν ςτη διατόρηςη τησ υγεύασ των οφθαλμών, αλλϊ και η επύτευξη τησ ευκρινϋςτερησ όραςησ που εύναι δυνατό. Άψογη εκπαύδευςη Επαγγελματιςμό Σεβαςμό ςτον αςθενό/εξεταζόμενο Και κυρύωσ, ςυνεργαςύα μεταξύ τουσ.

41 Οπτική, Πραςη και Επαγγελματικοί Κλάδοι 2500 Οπτικού, 1000 εμπειρικού 1300 πτυχιούχοι 200 Οπτομϋτρεσ 2000 Οφθαλμύατροι.

42 Αποςτολή του Οφθαλμίατρου Ο οφθαλμόσ, ωσ ανθρώπινο όργανο, εύναι πρώτα και κύρια, αρμοδιότητα τησ Ιατρικόσ. Η Οφθαλμολογύα, από τα μϋςα κιόλασ του 19 ου αιώνα όταν η πρώτη ειδικότητα που ξεχώριςε! Ο Οφθαλμύατροσ ϋχει ωσ κύρια αποςτολό του την υγεύα του οφθαλμού. Θα διαγνώςει και θα θεραπεύςει τόςο την πϊθηςη όςο και τη διόρθωςη τησ λειτουργύασ του. Αςχολεύται με αντιμετώπιςη οφθαλμολογικών περιςτατικών και εφαρμογό θεραπευτικών επεμβατικών μεθόδων για την αποκατϊςταςη τησ υγεύασ τησ όραςησ

43 Αποςτολή τησ Οπτικήσ- Οπτομετρίασ Η Οπτικό-Οπτομετρύα αποτελεύ το ςυνδετικό κρύκο μεταξύ Φυςικόσ επιςτόμησ τησ Οπτικόσ και τησ Ιατρικόσ. Έχει ωσ κύρια αποςτολό τησ την επιςτημονικϊ ορθό εξϋταςη τησ όραςησ.

44 Αποςτολή τησ Οπτομετρίασ Αξιολογεύ την ύπαρξη ό όχι διαθλαςτικού ςφϊλματοσ και την ανϊγκη χρόςησ οφθαλμικών γυαλιών, φακών επαφόσ και ϊλλων οπτικών βοηθημϊτων, Μπορεύ να διαγνώςει δυςλειτουργύεσ διόφθαλμησ όραςησ, και προςαρμογόσ. Συνδρϊμει ςτην πρόληψη, αναγνώριςη και αξιολόγηςη οφθαλμολογικών παθόςεων: μια ενδελεχόσ οφθαλμολογικό εξϋταςη μπορεύ να αποκαλύψει ϊλλεσ παθολογικϋσ καταςτϊςεισ όπωσ διαβότησ και η υπϋρταςη Συμβϊλλει ςτην αποκατϊςταςη παθολογικών καταςτϊςεων του ςυςτόματοσ τησ όραςησ ςε φυςιολογικϊ επύπεδα Έχει τη δυνατότητα χρόςησ διαγνωςτικών φαρμϊκων (π.χ. κυκλοποληγικϊ), με ςκοπό τη διϊγνωςη παθόςεων (π.χ. ωχροπϊθειεσ, γλαύκωμα) και ςτη ςυνϋχεια να παραπϋμπει τουσ αςθενεύσ ςε (χειρούργουσ) οφθαλμύατρουσ. Εξειδικεύεται ςε θεραπευτικούσ φακούσ επαφόσ, εξϊςκηςη και βελτύωςη για χαμηλό όραςη, και αθλητικό όραςη.

45 Αποςτολή τησ Οπτικήσ Ο Οπτικόσ ϋχει ωσ κύρια αποςτολό του τη ςωςτό εφαρμογό τησ διορθωτικόσ ςυνταγόσ, γυαλιϊ όραςησ φακούσ επαφόσ

46 Αποςτολή τησ Οπτικήσ Η τοποθϋτηςη, εφαρμογό και ρύθμιςη κατϊλληλων διορθωτικών γυαλιών όραςησ, ϋχοντασ ςτα χϋρια του τη ςωςτό ςυνταγογρϊφηςη. Η κατεργαςύα, επιφανειακό επεξεργαςύα και εφαρμογό διορθωτικών φακών όραςησ και γυαλιών ηλύου με βϊςη τισ εξατομικευμϋνεσ ανϊγκεσ των πελατών. Η επιλογό και εφαρμογό φακών επαφόσ ςε πϊςχοντεσ από διαθλαςτικϋσ ανωμαλύεσ. Στα πλαύςια αυτϊ εύναι και η λόψη των απαραύτητων εξετϊςεων για την παραγγελύα και εφαρμογό των παραπϊνω φακών και ο μετϋπειτα οπτομετρικόσ ϋλεγχοσ τησ εφαρμογόσ των φακών. Ειδικευμϋνεσ εφαρμογϋσ ςε βοηθόματα χαμηλόσ όραςησ. Η αιςθητικό των οφθαλμών, εύτε με κοςμητικούσ φακούσ επαφόσ, εύτε με ϊλλα βοηθόματα.

47 Επαγγελματικζσ Ρροοπτικζσ Σόμερα ϋνασ πτυχιούχοσ οπτικόσ οπτομϋτρησ μπορεύ να εργαςτεύ ωσ: ελεύθεροσ επαγγελματύασ ςε δικό του κατϊςτημα πώληςησ οπτικών ειδών (1700 καταςτόματα ςόμερα ςτη χώρα μασ), υπϊλληλοσ ςε καταςτόματα ό ςε βιομηχανύεσ οπτικών ειδών, ακαδημαώκό προςωπικό ςτην εκπαύδευςη και ςτην κατϊρτιςη νϋων επιςτημόνων, ερευνητόσ ςε ινςτιτούτο όραςησ ό οπτικών οργϊνων

48 Επαγγελματικζσ Απαιτήςεισ Ο οπτικόσ- οπτομϋτρησ ςόμερα πρϋπει να εύναι, ταυτόχρονα Καλόσ γνώςτησ ςτο επιςτημονικό πεδύο τησ οπτικόσ τησ όραςησ Καλόσ γνώςτησ των εξελύξεων ςτισ ςχεδιϊςεισ και τα υλικϊ ςτουσ φακούσ επαφόσ. Καλόσ επιχειρηματύασ, μιασ και αναμϋνεται εύτε να ϋχει δικό του κατϊςτημα, εύτε να εργαςτεύ ωσ υπϊλληλοσ Καλόσ χειριςτόσ ςτο χειρονακτικό κομμϊτι τησ εργαςύασ του, ςτην εφαρμογό ςε ςκελετό των διορθωτικών γυαλιών.

49 και καλόσ Διαφημιςτήσ

50 Ιςτορική Διαδρομή Αρχικϊ εμπειρικό επϊγγελμα Ίδρυςη ΤΕΙ Οπτικόσ (1978) ςτην Αθόνα πτυχιούχοι Επαγγελματύεσ Επύςημη αναγνώριςη επαγγϋλματοσ Δικαιώματα ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ Οπτικού Έλευςη Φακών Επαφόσ Αρχϋσ 1980 Δύνεται από την πολιτεύα το αποκλειςτικό δικαύωμα χορόγηςησ και εφαρμογόσ φακών επαφόσ ςτουσ Οπτικούσ. Ταυτόχρονα, και των μετρόςεων που απαιτούνται για τη χορόγηςη και εφαρμογό των φακών επαφόσ.

51 Οπτική και Εκπαίδευςη Ίδρυςη ΤΕΙ Οπτικόσ (1978) ςτην Αθόνα Μετονομαςύα ςε ΑΤΕΙ Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Έγκριςη πρόταςησ για την ύδρυςη του Τμόματοσ Οπτικόσ και Οπτομετρύασ εδώ, ςτο Αύγιο. ΠΔ 222/06, 19 Οκτωβρύου 2006 Η αλλαγό ςτην ονομαςύα του Τμόματοσ ςτην Αθόνα, αλλϊ και η ύδρυςη του Τμόματοσ ςτο Αύγιο εύναι ϋνα βόμα προσ τη ςωςτό κατεύθυνςη, το πρώτο από τα πολλϊ βόματα που πρϋπει να γύνουν. Δεν εύναι παρϊ μϋροσ μιασ ςυνολικόσ προςπϊθειασ.

52 Ρροβλήματα του Κλάδου Απαςχόληςη ςτο χώρο ατόμων χωρύσ πλόρη επαγγελματικό κατϊρτιςη και λειτουργύα καταςτημϊτων χωρύσ πτυχιούχο (ό αδειούχο) Οπτικό. Μη ελεγχόμενη αγορϊ. Φόβοσ για μεύωςη του κύκλου εργαςιών από τη διϊδοςη τησ διαθλαςτικόσ χειρουργικόσ. Όμωσ Ακόμα και ϋνα ϊτομο που ςόμερα ϋχει πλόρωσ διορθωμϋνη την όραςό του, εύναι ςχεδόν βϋβαιο ότι θα γύνει πρεςβύωπασ, και θα χρειαςτεύ γυαλιϊ. Η εμφϊνιςη τησ μυωπύασ, κυρύωσ ςε νεαρϊ ϊτομα εύναι ολοϋνα και αυξανόμενη, κυρύωσ λόγω του ςύγχρονου τρόπου ζωόσ. Τα γυαλιϊ όραςησ, κυρύωσ, και οι φακού επαφόσ, ςε δεύτερο πλϊνο, εύναι η ενδεδειγμϋνη διόρθωςη. Η διϊδοςη τησ διαθλαςτικόσ χειρουργικόσ δεν αφαιρεύ, κατ ανϊγκη πελατεύα από τον Οπτικό-Οπτομϋτρη.

53 Ρροβλήματα του Κλάδου Οι κατακτόςεισ τησ τεχνολογύασ εύναι επωφελεύσ για όλουσ τουσ κλϊδουσ. Ιδιαύτερα για τον κλϊδο τησ Οπτικόσ, οι κατακτόςεισ ϋχουν φϋρει φακούσ επαφόσ νϋασ τεχνολογύασ, ςύγχρονεσ τεχνικϋσ κερατοειδικόσ εξϋταςησ, όπωσ τοπογραφύα, κλπ. Η λύςη δεν εύναι να φοβόμαςτε την τεχνολογύα, εύναι να την ακολουθούμε και να επωφελούμαςτε από αυτό. Η χώρα μασ εμφανύζει τη μικρότερη διεύςδυςη ΦΕ (2.2% του πληθυςμού όταν το 30% παρουςιϊζει διαθλαςτικϋσ ανωμαλύεσ) από τισ χώρεσ τισ ΕΕ. Αυτό αποτελεύ πρόκληςη για το μϋλλον, μιασ και δεύχνει ότι υπϊρχει μεγϊλο περιθώριο ανϊπτυξησ ςτον κλϊδο.

54 Ρροβλήματα του Κλάδου Στη χώρα μασ η οπτομετρύα ωσ επϊγγελμα, ακόμα δεν ϋχει ούτε ςαφηνιςτεύ, ούτε διαχωριςτεύ τόςο από τον Οπτικό, όςο και από τον Οφθαλμύατρο. Και οι δύο κλϊδοι διεκδικούν, κακώσ μεν, δικαιολογημϋνα δε, το κύριο μϋροσ τησ δραςτηριότητασ ενόσ Οπτομϋτρη. Η εκπαύδευςη δεν ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτισ επιςτημονικϋσ ανϊγκεσ. Το πρόγραμμα ςπουδών του Έλληνα πτυχιούχου οπτομϋτρη, ακόμα και ςόμερα υπολεύπεται ϊλλων χωρών. Κύρια παρϊλειψη εύναι η απουςύα κλινικόσ εμπειρύασ για την εξϊςκηςη του επαγγϋλματοσ Δεν υπϊρχει ςαφϋσ νομικό πλαύςιο που να αναγνωρύζει και να κατοχυρώνει την ϊςκηςη τησ οπτομετρύασ από το ελληνικό κρϊτοσ: το μόνο ςύγουρο εύναι ότι οι Οπτικού ςτην Ελλϊδα δεν μπορούν να αςκόςουν Οπτομετρύα.

55 Διεθνή Ρρότυπα Η Οπτικό - Οπτομετρύα ανϊ τον κόςμο παρουςιϊζει ανομοιογϋνεια ωσ προσ τον τρόπο λειτουργύασ τησ αλλϊ και ωσ προσ τα πρότυπϊ τησ. Σε πολλϋσ χώρεσ η Οπτομετρύα αποτελεύ αυτόνομο επϊγγελμα ςτο χώρο τησ Υγεύασ. απαιτεύ εξειδικευμϋνη εκπαύδευςη και κανονιςμούσ, εύναι επύςημα αναγνωριςμϋνο και κατοχυρωμϋνο ςε ευρωπαώκϋσ χώρεσ, (Μ. Βρετανύα, Νορβηγύα, Ολλανδύα, Ιςπανύα κλπ.)

56 Τι Ρρζπει να Γίνει Με τη λειτουργύα και αναγνώριςη τησ Οπτικόσ-Οπτομετρύασ ωσ ϋνα ςαφώσ καθοριςμϋνο επϊγγελμα και προώποθϋςεισ αλλϊ και ευθύνεσ. Εύναι ανϊγκη να θεςπιςτούν ςυγκεκριμϋνα κριτόρια εκπαύδευςησ (απαιτητικότερο πρόγραμμα ςπουδών) και δεξιοτότων (διϊγνωςη παθόςεων). Με την εξαςφϊλιςη τησ εκπαύδευςησ του Οπτικού-Οπτομϋτρη ςτα επύπεδα τησ ςύγχρονησ πραγματικότητασ. Πρϋπει να δημιουργηθεύ μια πραγματικϊ αναβαθμιςμϋνη Παιδεύα ςτο ςύγχρονο Οπτικό Οπτομϋτρη, παρϋχοντασ ςύγχρονη, τεκμηριωμϋνη γνώςη αλλϊ και κλινικό εμπειρύα. Πρϋπει να αναβαθμιςτεύ η εκπαύδευςη και το πρόγραμμα ςπουδών και να ςυνοδεύεται από εκπαύδευςη Νοςοκομεύα και κλινικϋσ τουλϊχιςτο ςτη φϊςη τησ εξαμηνιαύασ εξϊςκηςησ. Οπτομετρύα χωρύσ κλινικό εμπειρύα εύναι νεκρό γρϊμμα.

57 Τι Ρρζπει να Γίνει Η δια βύου υποχρεωτικό εκπαύδευςη εύναι απαραύτητη. Δεν πρϋπει να γύνει αυτόματη εξύςωςη των γνώςεων και των επαγγελμϊτων. Δεν εύναι καν εφικτό να γύνουν όλοι οι οπτικού αυτόματα, οπτομϋτρεσ. Και εύναι λϊθοσ. Ο δρόμοσ δεν μπορεύ να εύναι ϊλλοσ από την ουςιαςτικό αναβϊθμιςη του επαγγϋλματοσ του Οπτικού Οπτομϋτρη. Η κατεύθυνςη δεν εύναι ϊλλη από το ϋνασ πτυχιούχοσ Οπτικόσ Οπτομϋτρησ να ϋχει την κατϊλληλη θεωρητικό γνώςη και πρακτικό (κλινικό) εμπειρύα ώςτε να Μπορεύ να επιτελϋςει τα καθόκοντϊ του, Διεκδικόςει κατοχύρωςη των δικαιωμϊτων του, Συμβϊλλει ςτην αναβϊθμιςη τησ παρεχόμενησ υγεύασ.

58 Τι Ρρζπει να Γίνει Το αντικεύμενο τησ Οπτικόσκαι Οπτομετρύασ ϋχει μεγϊλεσ απαιτόςεισ αλλϊ και μεγϊλεσ επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ, και πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ με το δϋοντα ςεβαςμό.

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα