ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓO ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝO ΚΑΣΑ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΚΣ ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «Ολξκληοωμέμη Ανιξπξίηση τωμ Σ.Π.Ε. στημ Εκπαιδευτική Διαδικασία»

2 Τεχνική Υποζηήπιξη Γηθηπαθόο Σόπνο : θαη Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν : Σειέθσλν : Fax : Τπεύζπλε : θα Μπεξηζά Όιγα 2

3 Πεπιεχόμενα 1 ΑΛΓΔΒΡΑ ΣΖ Α ΛΤΚΔΗΟΤ ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ GEOGEBRA Δηζαγσγή Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΑΠΟΛΤΣΖ ΣΗΜΖ Ζ ΔΤΘΔΗΑ ς=α.x+β ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΔ ΔΤΘΔΗΔ Γηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΗΚΧΝ ΔΞΗΧΔΧΝ Ζ ΔΤΘΔΗΑ αρ+βς=γ ΤΣΖΜΑΣΑ Ζ ΤΠΔΡΒΟΛΖ ΣΟ ΣΡΗΧΝΤΜΟ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΣΖ Α ΛΤΚΔΗΟΤ ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ GEOGEBRA Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΑΘΡΟΗΜΑ ΓΧΝΗΧΝ ΣΡΗΓΧΝΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΑΡΟΤ ΣΡΗΓΧΝΟΤ ΔΦΑΠΣΟΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΤ Γηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΗΟΣΖΣΑ-ΟΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΡΗΓΧΝΧΝ Ζ ΚΑΛΑ ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΟ ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗΜΟ ΣΔΣΡΑΠΛΔΤΡΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΣΟΤ ΣΡΗΓΧΝΟΤ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΣΟΠΟ

4 4

5 1 ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GEOGEBRA 1.1 Ειζαγωγή Ζ ρξήζε ηνπ παξόληνο ινγηζκηθνύ ζηε δηδαζθαιία ηεο Άιγεβξαο ηεο Α Λπθείνπ έρεη σο γεληθό ζηόρν ηελ νπηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ ελλνηώλ θαη ηελ γεσκεηξηθή εξκελεία πξνηάζεσλ ηεο Άιγεβξαο. Απηόο άιισζηε είλαη θαη ν βαζηθόο ζηόρνο όηαλ ζρεδηάδνπκε δξαζηεξηόηεηεο Άιγεβξαο κε έλα ινγηζκηθό πνπ έρεη γεσκεηξηθό θαη αλαιπηηθό πξνζαλαηνιηζκό, δειαδή ππνζηεξίδεη γεσκεηξηθά αληηθείκελα θαη ρξεζηκνπνηεί ζπληεηαγκέλεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ζπλέρεηα είλαη ελδεηθηηθέο θαη αλαθέξνληαη ηόζν ζε βαζηθά ζέκαηα όζν θαη ζε δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Ο ζηόρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ δηδαζθαιία ηεο Άιγεβξαο ζε επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Ζ ππνζηήξημε απηή αλάγεηαη ζηελ δεκηνπξγία εηζαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ δηδαζθαιία ελλνηώλ ηεο Άιγεβξαο θαη πξνηάζεσλ θαη ζηελ δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμύ ηνπο. πγθεθξηκέλα έρνπλ ζρεδηαζηεί δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα κειεηήζεη κε δπλακηθό ηξόπν ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηξησλύκνπ, ηελ γεσκεηξηθή ιύζε εμηζώζεσλ κε απόιπηα, ηελ ππεξβνιή θαη γεληθά θάζε αιγεβξηθή παξάζηαζε πνπ κπνξεί λα παξαζηαζεί γεσκεηξηθά. 1.2 Βαζικές δραζηηριόηηηες Ο όξνο βαζηθέο έρεη ηελ έλλνηα όηη απηέο είλαη απιέο θαη κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ από ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζα εκθαλίδνπλ ζηαδηαθά ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο από ηα βνεζεηηθά αληηθείκελα.( ηκήκαηα, θύθινη, κεηξήζεηο, θ.ι.π). Οη θαηαζθεπέο απηέο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ηεο Άιγεβξαο, ή πξόηαζε. Αθόκε ζα κπνξνύζαλ λα αλαθέξνληαη ζε κία άζθεζε ή κία εθαξκνγή ηεο. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζηελ ηάμε είηε σο παξνπζίαζε, είηε κέζα ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηώλ ηνπ ζρνιείνπ. ηελ ζπλέρεηα πξνηείλνληαη 3 ελδεηθηηθέο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 5

6 1.2.1 ΑΠΟΛΤΣΖ ΣΗΜΖ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θαιό ζα είλαη λα πινπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο απόιπηεο ηηκήο πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ. Ο δηδάζθσλ αξρηθά επηζεκαίλεη όηη ε απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ εθθξάδεη ηελ απόζηαζή ηνπ από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ, ελώ ε παξάζηαζε ηεο κνξθήο ρ-θ εθθξάδεη ηελ απόζηαζε ηνπ αξηζκνύ ρ από ηνλ αξηζκό θ. Ζ γεσκεηξηθή απεηθόληζε ηεο απόιπηεο ηηκήο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη έλαο θύθινο ηέκλεη ηελ επζεία ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζε δύν ζεκεία. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιινληαη: Έλα ζύζηεκα αμόλσλ, δύν ζεκεία κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο πάλσ ζηνλ άμνλα ρ ρ. Ζ απόζηαζε ησλ δύν ζεκείσλ εκθαλίδεηαη πάλσ από ην ηκήκα πνπ ελώλεη ηα δύν απηά ζεκεία. Απηή αθξηβώο ε απόζηαζε εθθξάδεη θάπνηα απόιπηε ηηκή. Ο ζηόρνο καο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ απόζηαζε απηή γηα λα ιύζνπκε εμηζώζεηο ή αληζώζεηο πνπ πεξηέρνπλ απόιπηεο ηηκέο κε γεσκεηξηθό ηξόπν. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1) Να εκθαλίζεηε ηνλ θύθιν c θαη ην ζεκείν Υ. Να ζύξεηε ην θέληξν ηνπ θύθινπ ζηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Να πεξηγξάςεηε κία κέζνδν κε ηελ νπνία κπνξνύκε λα ιύλνπκε εμηζώζεηο ηεο κνξθήο ρ =ζ κε ηελ βνήζεηα ηεο θαηαζθεπήο. 2) Να πεξηγξάςεηε κία κέζνδν κε ηελ νπνία κπνξνύκε λα ιύλνπκε εμηζώζεηο ηεο κνξθήο ρ-θ =ζ κε ηελ βνήζεηα ηεο θαηαζθεπήο. 3) Να απνθξύςεηε ηνλ θύθιν c θαη ην ζεκείν Υ. Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν Β θαη ηελ κέηξεζή ηνπ θαη ην ηκήκα β. Να πεξηγξάςεηε κία κέζνδν κε ηελ νπνία κπνξνύκε λα ιύζνπκε ηελ εμίζσζε ρ+8 + ρ-1 =9 κε ηελ βνήζεηα ηεο θαηαζθεπήο. 6

7 4) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε ρ+6 + ρ =2. Ση παξαηεξείηε; Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία ή θαη δύν δηδαθηηθέο ώξεο θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ζην θεθάιαην ηεο απόιπηεο ηηκήο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκό θαη ηελ γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο απόιπηεο ηηκήο. Η υλοποίηςη Οη καζεηέο αξρηθά ζα εκθαλίζνπλ ηνλ θύθιν θαη ζα παξαηεξήζνπλ όηη ην θέληξν ηνπ θύθινπ είλαη ην ζεκείν Α. Ο δηδάζθσλ ζα δεηήζεη λα κεηαθέξνπλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ην ζεκείν Υ όηαλ ην ζεκείν Α βξίζθεηαη ζηελ αξρή ησλ αμόλσλ. ε θάζε λέα ζέζε ηνπ Υ νη καζεηέο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ηελ εμίζσζε ηεο νπνίαο ε ιύζε πξαγκαηνπνηείηαη γεσκεηξηθά. ηελ δεύηεξε εξώηεζε νη καζεηέο ζα ιύζνπλ αξθεηέο εμηζώζεηο κε ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνύο όηαλ πιένλ κεηαθέξνπλ ην ζεκείν Α ζηελ ζέζε ηνπ αξηζκνύ θ. Σν δεηνύκελν είλαη λα έρεη ην ηκήκα α κήθνο ίζν κε ζ. ηελ ηξίηε εξώηεζε ν δηδάζθσλ ζα επηζεκάλεη ζηνπο καζεηέο όηη ππάξρνπλ δύν απόιπηα άξα είλαη απαξαίηεηεο δύν απνζηάζεηο α θαη β θάζε κία από ηηο νπνίεο ζα εθθξάδεη θαη έλα δηαθνξεηηθό απόιπην. ηελ ηειεπηαία εξώηεζε νη καζεηέο ζα ζύξνπλ ην ζεκείν Υ ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη ζα δηαπηζηώζνπλ όηη δελ ππάξρεη θακία ζέζε ζηελ νπνία λα ηζρύεη α+β=2. Σέινο θαιό ζα είλαη λα ζύξνπλ νη καζεηέο ηα ζεκεία Α θαη Β ζε ηπραίεο ζέζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θαηαγξάθνπλ ηελ εμίζσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο. 7

8 1.2.2 Ζ ΔΤΘΔΗΑ ψ=α.x+β Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=αx+β ζα απνηειέζεη έλα αληηθείκελν κειέηεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ηδηνηήησλ ηεο. Οη κεηξήζεηο, πνπ κπνξνύλ νη καζεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ, ππνδεηθλύνπλ ηελ ζρέζε κεηαμύ ησλ ζπληειεζηώλ δηεύζπλζεο δύν παξαιιήισλ ε θαζέησλ επζεηώλ. Δπηπιένλ νη κεηξήζεηο επηηξέπνπλ ηελ κειέηε ησλ ηηκώλ ηνπ ζπληειεζηή δηεύζπλζεο κηαο επζείαο. Σέινο ε δπλαηόηεηα λα νξηζηνύλ νη αξηζκνί α, β παξακεηξηθά, δειαδή κέζσ κεηαβνιέσλ (δξνκέσλ), επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα δηεξεπλήζεη ηελ ζεκαζία ησλ αξηζκώλ απηώλ γηα ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επζείαο. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη κία επζεία, 2 κεηαβνιείο α, β ηα ζεκεία ηνκήο Α, Β ηεο επζείαο κε ηνπο άμνλεο, θαζώο θαη ε γσλία σ ηεο επζείαο κε ηνπο άμνλεο. Δπηπιένλ εκθαλίδνληαη θαη δύν ειεύζεξα ζεκεία Κ, Λ. Ο ζηόρνο καο είλαη λα κειεηήζνπκε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο επζείαο όπσο ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο, ηα ζεκεία ηνκήο κε ηνπο άμνλεο θ.ι.π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1) Να κεηαβάιιεηαη ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα α. Ση παξαηεξείηε; 2) Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα β. Ση παξαηεξείηε; 3) Να εληνπίζεηε ηη κεηξά ν βνεζεηηθόο αξηζκόο ι θαη ηη ζρέζε έρεη κε ηελ επζεία. Να θαηαζθεπάζεηε κία επζεία ε νπνία λα ζρεκαηίδεη γσλία 35 0 κε ηνλ άμνλα ρ ρ. Πνηνο είλαη ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο; Πόζεο ηέηνηεο επζείεο κπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε; 4) Να θαηαζθεπάζεηε κία επζεία ε νπνία λα πεξλά από ηα ζεκεία Κ, Λ. Πνηα είλαη ε επζεία; Να αιιάμεηε ηηο ζέζεηο ησλ Κ, Λ θαη λα επαλαιάβεηε αξθεηέο θνξέο ηελ κεηαθίλεζε ηεο επζείαο. Πνηα ζρέζε έρεη ν αξηζκόο α κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο επζείαο; 8

9 Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλάξηεζε f(x)=αx+β. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εμίζσζεο y=αx+β είλαη κία επζεία. Η υλοποίηςη Καιό ζα είλαη ν δηδάζθσλ λα επηδηώμεη ηελ κέγηζηε δπλαηή απηελέξγεηα από ηελ κεξηά ησλ καζεηώλ θαζώο δηαζέηνπλ όιεο ηηο θαηάιιειεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ κεγεζώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επζεία (ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο, γσλία κε ηνλ ρ ρ, ζεκεία ηνκήο κε ηνπο άμνλεο) Ζ πξώηε θαη δεύηεξε εξώηεζε έρνπλ ζηόρν λα ζπλδέζνπλ νη καζεηέο ηελ ζηξνθή ηεο επζείαο κε ηνλ ζπληειεζηή α θαη ηελ παξάιιειε κεηαθνξά κε ηνλ ζπληειεζηή β. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα δεηά από ηνπο καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο επζείεο θαη λα ηηο θαηαζθεπάζνπλ νη καζεηέο κε ηελ βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηεο επζείαο όηαλ α=0. ηελ ηξίηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα θάλνπλ δεμί θιηθ πάλσ ζην βνεζεηηθό αληηθείκελν ι θαη ζα δηαπηζηώζνπλ όηη κεηξά ηελ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο σ. πγρξόλσο ζα παξαηεξήζνπλ όηη θαζώο κεηαβάιιεηαη ε θιίζε ηεο επζείαο ε πνζόηεηα α θαη ην ι παξακέλνπλ ίζα. Σέινο ζηελ ηέηαξηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα κεηαβάιινπλ ηα α, β ώζηε ε επζεία λα πεξάζεη θαη από ηα δύν ζεκεία. Δδώ θαιό ζα είλαη θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ νη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ Κ, Λ λα παξακέλνπλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο αθέξαηεο ώζηε λα ς2-ς1 παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο όηη ην πειίθν παξακέλεη πάληα ίζν κε ηνλ αξηζκό α ρ 2-ρ1 άξα θαη ηνλ ι. 9

10 1.2.3 ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΔ ΔΤΘΔΗΔ Με ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο ζα δηεξεπλήζνπλ ηελ ζρεηηθή ζέζε δύν επζεηώλ θαη ζα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε ηνπο ζπληειεζηέο δηεύζπλζήο ηνπο. Αθόκε ν δηδάζθσλ έρεη ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζεη θαη ζε απόδεημε ηεο ζρέζεο ηεο θαζεηόηεηαο κε θαηάιιειε θαηαζθεπή. Ζ ζρέζε ηεο παξαιιειίαο πξνθύπηεη άκεζα από ηελ ηζόηεηα ησλ γσληώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη δύν επζείεο κε ηνλ άμνλα ρ ρ. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιινληαη δύν επζείεο θαη νη κεηαβνιείο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα κεηαβάινπκε ηηο παξακέηξνπο ησλ επζεηώλ. Δπηπιένλ πξνβάιινληαη νξηζκέλα ζεκεία ηνκήο ησλ επζεηώλ κε ηνπο άμνλεο. ηα βνεζεηηθά αληηθείκελα ππάξρνπλ, κε απόθξπςε, νη γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη επζείεο κε ηνλ άμνλα ρ ρ, θαζώο θαη ε γσλία κεηαμύ ησλ δύν επζεηώλ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1) Να εκθαλίζεηε ηηο γσλίεο θ, σ. Να κεηαβάιιεηε ηηο παξακέηξνπο ησλ δύν επζεηώλ κέρξηο όηνπ λα γίλνπλ παξάιιειεο. Ση ζρέζε έρνπλ νη ζπληειεζηέο δηεύζπλζεο ησλ επζεηώλ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 2) Να κεηαβάιιεηε ηηο παξακέηξνπο ησλ δύν επζεηώλ κέρξηο όηνπ λα γίλνπλ θάζεηεο. Ση ζρέζε έρνπλ νη ζπληειεζηέο δηεύζπλζεο ησλ επζεηώλ. Να πεηξακαηηζηείηε θαη κε άιιεο ζέζεηο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε βάζε ην ζρήκα. 3) Να επηιέμεηε θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ επζεηώλ ώζηε απηέο λα είλαη παξάιιειεο θαη λα απέρνπλ απόζηαζε 4. Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλάξηεζε f(x)=αx+β. 10

11 Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εμίζσζεο y=αx+β είλαη κία επζεία. Σέινο θαιό ζα είλαη λα έρεη πξνεγεζεί ε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=αx+β. Η υλοποίηςη Με ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο έρνπλ κία ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαιιειία θαη ηελ θαζεηόηεηαο δύν επζεηώλ. ηελ πξώηε εξώηεζε θαιό ζα είλαη ν δηδάζθσλ λα θάλεη κία ζύληνκε αλαθνξά ζην γεγνλόο όηη αλ νη εθαπηόκελεο δύν γσληώλ είλαη ίζεο ηόηε ππνρξεσηηθά θαη νη γσλίεο είλαη ίζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξαιιειία ησλ δύν επζεηώλ κέζσ ηεο ηζόηεηαο ησλ ζπληειεζηώλ δηεύζπλζεο. ηελ δεύηεξε εξώηεζε νη καζεηέο, αθνύ παξαηεξήζνπλ ηελ ζρέζε ησλ ζπληειεζηώλ δηεύζπλζεο ησλ δύν επζεηώλ (θαζέησλ), ζα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ζρέζε απηή κε ηνλ ηξόπν πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηελ παξαθάησ εηθόλα. Δδώ ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα εκθαλίζνπλ ηελ γσλία ζ θαη λα κεηαβάιινπλ ηηο ηηκέο α θαη γ κέρξη ε γσλία απηή λα γίλεη ηελ ζπλέρεηα δεηά από ηνπο καζεηέο λα κεηαθέξνπλ ηηο επζείεο ζηελ αξρή ησλ αμόλσλ κεδελίδνληαο ηηο ηηκέο ησλ β θαη δ. Σέινο θαηαζθεπάδνπλ ηελ επζεία ρ=1 θαη εκθαλίδνπλ ηα ζεκεία ηνκήο ηεο κε ηηο δύν άιιεο επζείεο. Δδώ νη καζεηέο ζα παξαηεξήζνπλ όηη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ απηώλ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο δηεύζπλζεο νπόηε κπνξεί ν δηδάζθσλ λα πεξηγξάςεη ην ππόινηπν ηεο απόδεημεο κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν. Πξνθαλώο ην κεγαιύηεξν κέξνο αθνξά ζηελ ηξίηε εξώηεζε ε νπνία έρεη θαζαξά δηεξεπλεηηθό ραξαθηήξα. Ο ζηόρνο είλαη λα επηλνήζνπλ νη καζεηέο ηξόπνπο θαηαζθεπήο δύν παξάιιεισλ γηα ηηο νπνίεο λα είλαη βέβαην όηη απέρνπλ ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε. Σα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ (κέηξεζε γσληώλ θαη ζπληεηαγκέλσλ, κεηαθνξά θαη πεξηζηξνθή επζεηώλ) θαζνξίδνπλ θαη ηηο επηινγέο. Ο δηδάζθσλ παξαθηλεί ηνπο καζεηέο λα δηαπξαγκαηεπηνύλ θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κέρξη όηνπ πξνηείλνπλ κία ιύζε. Δίλαη αλακελόκελν νη πεξηζζόηεξνη λα δώζνπλ σο ιύζε δύν επζείεο θάζεηεο 11

12 ζηνλ ς ς πνπ λα πεξλνύλ από ζεκεία πνπ απέρνπλ 4. ηελ βνήζεηα πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ ηξίηε εξώηεζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ γσλία ησλ 30 0 ζε νξζνγώλην κε απέλαληη πιεπξά 2 άξα ππνηείλνπζα 4. Σν πξόβιεκα επνκέλσο κεηαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή δύν παξαιιήισλ επζεηώλ πνπ λα είλαη θάζεηεο ζηελ επζεία πνπ πεξλά από ηα ζεκεία ηνκήο ηεο αξρηθήο επζείαο κε ηνπο άμνλεο. Ζ θόθθηλε επζεία ζρεκαηίδεη κε ηνλ ρ ρ γσλία Ζ κπιε είλαη θάζεηε ζε απηή. Οη κεηξήζεηο κπνξνύλ λα βειηησζνύλ ζε πξνζέγγηζε αλ νξίζνπκε αθξίβεηα, ζηνπο κεηαβνιείο ησλ ζπληειεζηώλ, 0,001. Ζ κπιε κεηαθέξεηαη ζην ζεκείν ηνπ ρ ρ από ην νπνίν πεξλά θαη ε θόθθηλε. Σν κόλν πνπ απνκέλεη είλαη ε πεξηζηξνθή ηεο θόθθηλεο. Όηαλ πεξηζηξαθεί ε θόθθηλε θαη γίλεη παξάιιειε ζηελ κπιε ηόηε ε απόζηαζή ηνπο είλαη 4. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί από ηνλ δηδάζθνληα όηη ε θαηαζθεπή απηή είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη ε κνλαδηθή. 12

13 1.3 Διερεσνηηικές δραζηηριόηηηες Οη δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ δηπιό ζηόρν. Από ηελ κία επηηξέπνπλ ηελ δπλακηθή νπηηθνπνίεζε αιγεβξηθώλ πνζνηήησλ θαη από ηελ άιιε πξνθαινύλ ηελ δηεξεπλεηηθή δηάζεζε ησλ καζεηώλ. πγθεθξηκέλα ε δπλαηόηεηα θίλεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ε εηζαγσγή παξακέηξσλ ζηελ θαηαζθεπή καο παξέρνπλ ηελ επρέξεηα λα επεθηείλνπκε ην πιαίζην αλαθνξάο κηαο άζθεζεο ή πξνβιήκαηνο θαη λα δηεξεπλήζνπκε γεληθόηεξεο πεξηπηώζεηο. Δπηπιένλ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο θαηαξγνύλ ηα ζηεγαλά κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ αιγεβξηθώλ πεξηνρώλ θαη αλαδεηθλύνπλ έλα εληαίν γεληθό πιαίζην καζεκαηηθήο δξάζεο ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΗΚΩΝ ΔΞΗΩΔΩΝ Ζ βαζική ιδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ ζύλδεζε ελόο 2 2 γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ γεσκεηξηθή ηνπ παξάζηαζε. Σν ινγηζκηθό παξέρεη ηελ επρέξεηα ησλ πνιιαπιώλ δπλακηθά ζπλδεδεκέλσλ παξαζηάζεσλ κε ηηο νπνίεο πξνβάιινληαη ζπγρξόλσο ηόζν ε γεσκεηξηθή ιύζε όζν θαη ε αιγεβξηθή κε ηελ κέζνδν ησλ νξηδνπζώλ. Ζ δξαζηεξηόηεηα απνηειεί έλαλ ππξήλα πάλσ ζηνλ νπνίν ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αλαπηύμεη ηελ δηδαζθαιία ησλ 2 2 γξακκηθώλ ζπζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο εθαξκνγή ηελ δξαζηεξηόηεηα κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, κπνξεί όκσο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη θαη σο εηζαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε νη καζεηέο ζα αλαπηύμνπλ εηθαζίεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιπζεί έλα 2 2 γξακκηθό ζύζηεκα κε ηελ κέζνδν ησλ νξηδνπζώλ. Ζ δξαζηεξηόηεηα πινπνηείηαη ζε δύν θάζεηο κε δύν δηαθνξεηηθά θύιια εξγαζίαο. ηελ πξώηε θάζε νη καζεηέο ζα δηεξεπλήζνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο αx+βy=γ. ηελ δεύηεξε θάζε ζα αζρνιεζνύλ κε ηελ ιύζε ελόο παξακεηξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη από δύν γξακκηθέο εμηζώζεηο. 13

14 1.3.2 Ζ ΔΤΘΔΗΑ αχ+βψ=γ Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιινληαη ηξεηο κεηαβνιείο α, β, γ θαη κία επζεία αρ+βς=γ. Δπηπιένλ εκθαλίδεηαη ε θιίζε m ηεο επζείαο, δειαδή ε εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεη ε επζεία κε ηνλ άμνλα ρ ρ. Ο ζηόρνο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε επζεία θαη ε θιίζε ηεο θαζώο κεηαβάιινληαη νη παξάκεηξνη α, β, γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα α. Πσο κεηαβάιιεηε ε επζεία; 2. Να κεηαβάιιεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα β. ε ηη δηαθέξεη ν ηξόπνο κεηαβνιήο ηεο επζείαο από απηόλ πνπ παξαηεξήζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα; 3. Να παξαηεξήζεηε ηηο ηηκέο ησλ α θαη β θαζώο κεηαβάιιεηε ε επζεία. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηηο ηηκέο απηέο κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο; 4. Πόηε ε επζεία γίλεηαη παξάιιειε ζηνλ άμνλα ρ ρ θαη πόηε θάζεηε; 5. Πόηε δελ νξίδεηαη επζεία; 6. Να ζπλνςίζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο από ηελ παξαπάλσ δηεξεύλεζε θαη λα δηαηππώζεηε πξνηάζεηο ζε απζηεξά καζεκαηηθή νξνινγία. Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ή σο εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ γξακκηθή εμίζσζε αρ+βς=γ. 14

15 Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εμίζσζεο y=ιx+θ είλαη κία επζεία. Σέινο θαιό ζα είλαη λα έρεη πξνεγεζεί ε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=αx+β. Η υλοποίηςη ηηο ηξεηο πξώηεο εξσηήζεηο νη καζεηέο ζα πεηξακαηηζηνύλ κε ηνπ κεηαβνιείο (δξνκείο) ησλ α, β, γ. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαγξάςνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο επζείαο όηαλ αιιάδεη ην α θαη ηελ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά όηαλ αιιάδεη ην α. Ο δηδάζθσλ ζα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα εζηηάζνπλ θπξίσο ζηνλ ιόγν α/β θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο. Σέινο θαιό ζα είλαη λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλόο όηη ε κνξθή απηή ηεο επζείαο (αρ+βς=γ) εθθξάδεη όιεο ηηο κνξθέο επζεηώλ αθόκε θαη απηέο πνπ είλαη θάζεηεο ζηνλ ρ ρ. ηελ ηέηαξηε εξώηεζε ν δηδάζθσλ δεηά από ηνπο καζεηέο λα κεδελίζνπλ δηαδνρηθά (όρη ζπγρξόλσο) ηηο ηηκέο; ησλ α, β θαη λα εληνπίζνπλ ηηο νξηαθέο ζέζεηο ηεο επζείαο. Σέινο ζηελ πέκπηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα κεδελίζνπλ θαη ηνπο δύν ζπληειεζηέο ησλ ρ, ς ώζηε λα πξνθύςεη όηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ νξίδεηαη ε επζεία. 15

16 1.3.3 ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ηελ νζόλε πξνβάιινληαη 6 κεηαβνιείο θαη 2 επζείεο. Δπηπιένλ εκθαλίδεηαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ δύν επζεηώλ, έλα ειεύζεξν ζεκείν Α θαη δύν παξαζηάζεηο, νη ηηκέο ησλ νξηδνπζώλ D, D x, D y θαζώο θαη νη ηηκέο ησλ ιόγσλ D x /D θαη ε D y /D. Ο ζηόρνο καο είλαη λα βξνύκε έλαλ ηξόπν ώζηε λα ιύλνπκε έλα γξακκηθό ζύζηεκα 2 2 κε έλαλ ζύληνκν ηξόπν πνπ λα είλαη όκσο έγθπξνο από καζεκαηηθή άπνςε. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ζηνπο κεηαβνιείο ηεο επζείαο (ε) πνπ είλαη κπιε. Πσο κεηαβάιιεηε ε επζεία; 2. Πνηεο είλαη νη εμηζώζεηο ησλ δύν επζεηώλ. Ση παξηζηάλεη ην ζεκείν ηνκήο ηνπο; Πσο κπνξνύκε λα ιύζνπκε έλα ζύζηεκα κε ηελ βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ; Ση ζρέζε έρνπλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο κε ηηο πνζόηεηεο D x /D θαη D y /D;. 3. Να ζύξεηε ηνπο κεηαβνιείο ώζηε νη δύν επζείεο λα γίλνπλ παξάιιειεο. Να εμεγήζεηε ην κήλπκα πνπ εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε γηα ηηο πνζόηεηεο D x /D θαη ε D y /D. 4. Να θαηαζθεπάζεηε έλα ζύζηεκα πνπ λα έρεη γηα ιύζε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Α. 16

17 Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ή σο εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ιύζε γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ κέζνδν ησλ νξηδνπζώλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκό ηεο νξίδνπζαο 2 2 θαζώο θαη ησλ νξηδνπζώλ D, D x, D y ελόο ζπζηήκαηνο. Σέινο θαιό ζα είλαη λα έρεη πξνεγεζεί ε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο. Σέινο θαιό ζα είλαη λα έρεη ν δηδάζθσλ επηζεκάλεη ζηνπο καζεηέο όηη ην θνηλό ζεκείν δύν επζεηώλ παξηζηάλεη ηελ ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζώζεώλ ηνπο. Η υλοποίηςη Οη εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο είλαη ελδεηθηηθέο, γηα παξάδεηγκα ζηελ πξώηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα παξαηεξήζνπλ όηη ε επζεία πεξηζηξέθεηαη όηαλ αιιάδνπλ νη ηηκέο ηνπ α 1 αιιά θαη ηνπ β 1, ελώ κεηαθέξεηαη όηαλ αιιάδνπλ νη ηηκέο ηνπ γ 1. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύλ πιένλ λα θαηαζθεπαζηνύλ επζείεο θάζεηεο ζηνλ ρ ρ. ηελ επόκελε εξώηεζε νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ αιγόξηζκν γξαθηθήο ιύζεο ζπζηήκαηνο ηεο κνξθήο: Μεηαβνιείο κπιε Μεηαβνιείο θόθθηλνη εκείν ηνκήο. ηελ ηξίηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα επηρεηξήζνπλ λα εμεγήζνπλ ηελ έλδεημε δελ νξίδεηαη όηαλ νη δύν επζείεο γίλνπλ παξάιιειεο. Δδώ θαιό ζα είλαη λα αλαδεηήζνπλ νη καζεηέο ζηα βνεζεηηθά αληηθείκελα, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε πνζόηεηα D. ηελ ηειεπηαία εξώηεζε νη καζεηέο ζα ιύζνπλ ην αληίζηξνθν πξόβιεκα ηεο ιύζεο ελόο ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα εδώ δίλεηαη ε ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ην ζύζηεκα. Απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό λα επηζεκαλζεί είλαη όηη ην πξόβιεκα δελ έρεη κία κόλν ιύζε αιιά άπεηξεο. 17

18 1.3.4 Ζ ΤΠΔΡΒΟΛΖ Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε πξνζνκνίσζε ησλ κεηαβνιώλ πνπ πθίζηαηαη έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν πνπ δηαηεξεί ζηαζεξό ην εκβαδόλ ηνπ. Ζ κία θνξπθή ηνπ νξζνγσλίνπ δηαγξάθεη κία ππεξβνιή θαη νη καζεηέο ζα πξνζαξκόζνπλ πάλσ ζην ίρλνο ηεο θνξπθήο κία δπλακηθή ππεξβνιή ζπλδένληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε κε ηα αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη έλα δπλακηθό νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ην νπνίν κεηαβάιιεηαη όηαλ ζύξνπκε ηελ θνξπθή ηνπ Γ. Δπηπιένλ εκθαλίδεηαη έλαο κεηαβνιέαο α. ηα βνεζεηηθά αληηθείκελα ππάξρεη ε κέηξεζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ θαη κία ζπλάξηεζε ηελ νπνία κπνξείηε λα επαλαπξνζδηνξίζεηε αλάινγα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Να ζύξεηε ην θόθθηλν ζεκείν Γ. Πσο κεηαβάιιεηαη ην νξζνγώλην. Πνηα πνζά παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη πνηα κεηαβάιινληαη. 2. Να εκθαλίζεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ. Να ζύξεηε ην ζεκείν Γ ώζηε νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ λα γίλνπλ αθέξαηεο. Πνηα ζρέζε έρνπλ νη ζπληεηαγκέλεο κε ην εκβαδόλ; Να επηιέμεηε θαη άιιεο ζέζεηο ηνπ Γ ώζηε λα εληζρύζεηε ηελ εηθαζία ζαο γηα ηελ ζρέζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ κε ην εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ. 3. Να εκθαλίζεηε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ θαη λα ζύξεηε ην ζεκείν Γ. Ση κνξθή έρεη ε θακπύιε; Πνηα ζπλάξηεζε έρεη απηήο ηεο κνξθήο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε; 4. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ βνεζεηηθή ζπλάξηεζε f(x) θαη ηελ παξάκεηξν α λα θαηαζθεπάζεηε κία ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο ε γξαθηθή παξάζηαζε λα πεξλά από ηα ίρλε ησλ ζεκείσλ ηνπ. 5. Να κεηαβάιεηε ηηο ηηκέο ηνπ α ώζηε λα γίλνπλ αξλεηηθέο. Να πεηξακαηηζηείηε κε δηάθνξεο κνξθέο ηεο ζπλάξηεζεο f πνπ έρνπλ γξαθηθή παξάζηαζε παξόκνηεο θακπύιεο κε απηέο ηνπ εξσηήκαηνο 3. 18

19 Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ή σο εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλάξηεζε f(x)=α/x Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε κία γξαθηθή παξάζηαζε κε ην ινγηζκηθό. Η υλοποίηςη Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηελ δξαζηεξηόηεηα σο εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ πνπ αλαθέξεηε ζηελ ππεξβνιή. Ο ζηόρνο ηεο πξώηεο εξώηεζεο είλαη λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο έλα γεσκεηξηθό θαηλόκελν, λα εληνπίζνπλ ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ εκβαδνύ θαη λα θάλνπλ εηθαζίεο γηα ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ε θνξπθή. Πξνθαλώο ηα κεγέζε πνπ κεηαβάιινληαη είλαη ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ νξζνγσλίνπ. ηελ δεύηεξε εξώηεζε νη καζεηέο ζα παξαηεξήζνπλ όηη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ έρνπλ γηλόκελν ζηαζεξό θαη ίζν πάληα κε ηελ ηηκή ηνπ α. ηελ ηξίηε εξώηεζε νη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλαθαιέζνπλ ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ππεξβνιήο θαη ηα αληηζηξόθσο αλάινγα κεγέζε. ηελ ηέηαξηε εξώηεζε νη καζεηέο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο ζε f(x)=α/x θαη ηελ εκθαλίδνπλ. Πξνζπαζώληαο λα πξνζαξκόζνπλ ηελ θακπύιε πάλσ ζην ζεκείν ίζσο ρξεηαζηεί λα επεθηείλνπλ ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν κεηαβνιέαο α π.ρ ην άθξν 5 λα γίλεη 10. Μεηαβάιινληαο ηηο ηηκέο ηνπ α παξαηεξνύλ όηη γηα α=10 ε θακπύιε πεξλά από ην θαη απηό αθήλεη ίρλε πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θακπύιε. ηελ ηειεπηαία εξώηεζε νη καζεηέο ζα απηελεξγήζνπλ σο πξνο ηηο κνξθέο ηεο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ. Έρεη ελδηαθέξνλ ε θαηαζθεπή θαη κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)= 1 ρ+α. 19

20 1.3.5 ΣΟ ΣΡΗΩΝΤΜΟ Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο αλάγεηαη ζηελ ρξήζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηνπ ηξησλύκνπ θαη ηελ κειέηε ηνπ πξνζήκνπ ηνπ. Ζ δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα εμειηρηεί ζε έλαλ ππξήλα γύξσ από ηνλ νπνίν ν δηδάζθσλ ζα δεκηνπξγήζεη κία ζεηξά από εξσηήκαηα πνπ λα θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο ηνπ ηξησλύκνπ. Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε νπηηθνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ελόο ηξησλύκνπ κέζσ κεηαθνξώλ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f(x)=αx 2. Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλάξηεζε, ε δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε θαη ην πξόζεκν ηνπ ηξησλύκνπ κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζπλνιηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν ηνπ ινγηζκηθνύ. Οη εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο είλαη ελδεηθηηθέο. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιινληαη: Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ελόο ηξησλύκνπ t θαη ηξεηο κεηαβνιείο α, θ, ι. Δπηπιένλ εκθαλίδνληαη δύν θνπκπηά εκθάληζεο θαη απόθξπςεο, κε ηίηινπο ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ θαη ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ. Ο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ηύπνπ ηνπ ηξησλύκνπ όηαλ ε γξαθηθή ηνπ παξάζηαζε κεηαθέξεηαη νξηδόληηα (δεμηά-αξηζηεξά) ή θαηαθόξπθα (πάλσ - θάησ) Να κεηαθέξεηε κε ηνλ θέξζνξα ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνο ηα δεμηά θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνο ηα πάλσ. 20

21 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Ση κεηαζρεκαηηζκό παξαηεξείηε ζηνλ ηύπν ηνπ ηξησλύκνπ όηαλ ε γξαθηθή ηνπ παξάζηαζε κεηαθέξεηαη δεμηά σο πξνο ηνλ άμνλα ς ς; 2. Ση κεηαζρεκαηηζκό παξαηεξείηε ζηνλ ηύπν ηνπ ηξησλύκνπ όηαλ ε γξαθηθή ηνπ παξάζηαζε κεηαθέξεηαη πάλσ σο πξνο ηνλ άμνλα ρ ρ; 3. Να κειεηήζεηε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηνπ ηύπνπ ηνπ ηξησλύκνπ όηαλ ε γξαθηθή ηνπ παξάζηαζε κεηαθέξεηαη αξηζηεξά ηνπ ς ς ή θάησ ηνπ ρ ρ. 4. Να δηαγξάςεηε (ή λα απνθξύςεηε) ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ηξησλύκνπ t θαη λα εκθαλίζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε δύν άιισλ ζπλαξηήζεσλ κε ην θνπκπί ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ. Να κεηαβάιιεηε ηηο παξακέηξνπο α θαη θ. Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ δύν γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ; 5. Να εκθαλίζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε κίαο επηπιένλ ζπλάξηεζεο κε ην θνπκπί ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ. Να κεηαβάιιεηε ηελ παξάκεηξν ι. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο λέαο γξαθηθήο παξάζηαζεο κε ηηο πξνεγνύκελεο; 6. Να θαηαζθεπάζεηε κε ηελ βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ηξησλύκνπ 2x 2-12x+10. Πσο κπνξνύκε λα βξίζθνπκε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α, θ, ι όηαλ καο δίλνπλ ηνπο ζπληειεζηέο α, β, γ ζην ηξηώλπκν αx 2 +βx+γ; 7. Να ζπλνςίζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζε απζηεξά καζεκαηηθή νξνινγία. πγθεθξηκέλα λα θαηαζθεπάζεηε ηύπνπο νη νπνίνη ζα ζπλδένπλ ηηο παξακέηξνπο θ, ι κε ηνπο ζπληειεζηέο α, β, γ ηνπ ηξησλύκνπ αx 2 +βx+γ. Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλάξηεζε f(x)=αx 2 +βx+γ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε κία γξαθηθή παξάζηαζε κε ην ινγηζκηθό. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=αx 2. Η υλοποίηςη Σν ινγηζκηθό δηαζέηεη κία ζεκαληηθή ηδηόηεηα όζνλ αθνξά ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο. πγθεθξηκέλα όηαλ ζύξνπκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνο κία θαηεύζπλζε (δεμηά αξηζηεξά ή πάλσ θάησ) ηόηε εκθαλίδνληαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ πθίζηαηαη ε εμίζσζή ηεο. ηηο ηξεηο πξώηεο εξσηήζεηο νη καζεηέο αλακέλεηαη λα δηαπηζηώζνπλ ηνπο παξαπάλσ κεηαζρεκαηηζκνύο θαη λα πεηξακαηηζηνύλ γηα ιίγν κε απηνύο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεηώζνπλ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ζην ηεηξάδηό ηνπο ώζηε λα έρνπλ ηελ βαζηθή έθθξαζε ελόο ηξησλύκνπ πνπ έρεη πξνθύςεη από κεηαθνξέο ηεο f(x)=αx 2. ηελ ηέηαξηε εξώηεζε ν ζηόρνο είλαη λα δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο όηη θάζε αιιαγή ηεο ηηκήο ηνπ α επηθέξεη κεηαβνιή ηεο θακππιόηεηαο ηεο παξαβνιήο. Αθόκε ζα πξέπεη λα ζπλδέζνπλ ηελ παξάκεηξν θ κε ην δηάλπζκα κεηαθνξάο v. Σν δηάλπζκα απηό έρεη ζπληεηαγκέλεο (θ, 0). Δδώ θαιό ζα είλαη νη καζεηέο λα ζύξνπλ ην ζεκείν 21

22 πάλσ ζηελ κηα γξαθηθή παξάζηαζε γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη ε εηθόλα ηνπ Ο κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαηά δηάλπζκα v θηλείηαη πάλσ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο παξαβνιήο πνπ είλαη ρξσκαηηζκέλε θόθθηλε. ηελ πέκπηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ όκνηα κε ηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε. Δδώ ην ζύξζηκν ηνπ ζεκείνπ πάλσ ζηελ πξώηε παξαβνιή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθίλεζε ησλ ζεκείσλ Ο θαη Κ πάλσ ζηηο δύν παξαβνιέο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαθνξά ηεο αξρηθήο. Ζ έθηε εξώηεζε έρεη ζηόρν λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζηελ δηαδηθαζία εύξεζεο ηεο ζρέζεο ησλ παξακέηξσλ θ, ι κε ηνπο ζπληειεζηέο α, β, γ. Δδώ νη καζεηέο ζα πξέπεη ζην ηεηξάδηό ηνπο ζα αλαπηύμνπλ ηελ ηαπηόηεηα θαη λα θάλνπλ ηηο πξάμεηο ζηελ παξάζηαζε α(x-θ) 2 +ι νπόηε ην ηξηώλπκν κεηαζρεκαηίδεηαη ζε αx 2-2αθx+αθ 2 +ι. Θα πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ όηη α=2, -2αθ=-12 θαη αθ 2 +ι=10 νπόηε κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ ηα θ θαη ι θαη επνκέλσο κπνξνύλ λα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο κεηαθνξέο κε ηνπο κεηαβνιείο. Έλαο άιινο ηξόπνο ζα ήηαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηεο γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ηξησλύκνπ 2x 2-12x+10 κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα ησλ κεηαβνιέσλ λα κεηαθέξνπλ ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αx 2 ώζηε λα πέζεη πάλσ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 2x 2-12x+10. Επέκηαζη Ο δηδάζθσλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα κεηνλνκάζνπλ ηνπο κεηαβνιείο θ, ι ζε β, γλ λα δηαγξάςνπλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θαηαζθεπάζνπλ κε ην ινγηζκηθό ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αx 2 +βx+γ. Δπηπιένλ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πνζόηεηα β 2-4αγ ε νπνία ζα εκθαληζηεί ζηα εμαξηεκέλα αληηθείκελα. Καζώο νη καζεηέο αιιάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηαβνιέσλ ζα κπνξνύλ λα κειεηνύλ ην πξόζεκν ηνπ ηξησλύκνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόζεκν ηεο πνζόηεηαο β 2-4αγ 22

23 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GEOGEBRA Ζ ρξήζε ηνπ παξόληνο ινγηζκηθνύ ζηε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξία ηεο Α Λπθείνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη επηιεγκέλα ζέκαηα γεσκεηξίαο ηεο Α Λπθείνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ζπλέρεηα είλαη ελδεηθηηθέο θαη αλαθέξνληαη ηόζν ζε βαζηθά ζέκαηα όζν θαη ζε δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Ο ζηόρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο ζε επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Ζ ππνζηήξημε απηή αλάγεηαη ζηελ δεκηνπξγία εηζαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ δηδαζθαιία γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ θαη πξνηάζεσλ θαη ζηελ δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμύ ηνπο. πγθεθξηκέλα έρνπλ ζρεδηαζηεί δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα κειεηήζεη πξνζνκνηώζεηο πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη λα αλαδείμεη ηα καζεκαηηθά πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε απηέο. Ζ κπάια ελόο κπηιηάξδνπ, κία ζθάια πνπ νιηζζαίλεη ζε έλαλ ηνίρν απνηεινύλ αθνξκέο λα εκπιαθνύλ νη καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο κειέηεο ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ ηεο θαηάζηαζεο θαη λα ζπλδέζνπλ ηα καζεκαηηθά κε απζεληηθέο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 2.1 Βαζικές δραζηηριόηηηες Ο όξνο βαζηθέο έρεη ηελ έλλνηα όηη απηέο είλαη απιέο θαη κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ από ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζα εκθαλίδνπλ ζηαδηαθά ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο από ηα βνεζεηηθά αληηθείκελα.( επζεία, γσλία, θάζεηνο, παξάιιειε θ.ι.π). Οη θαηαζθεπέο απηέο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξηθή έλλνηα, ή πξόηαζε. Αθόκε ζα κπνξνύζαλ λα αλαθέξνληαη ζε κία άζθεζε γεσκεηξίαο ή κία εθαξκνγή ηεο. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζηελ ηάμε είηε σο παξνπζίαζε, είηε κέζα ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηώλ ηνπ ζρνιείνπ. ηελ ζπλέρεηα πξνηείλνληαη 3 ελδεηθηηθέο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 23

24 2.1.1 ΑΘΡΟΗΜΑ ΓΩΝΗΩΝ ΣΡΗΓΩΝΟΤ Ο δηδάζθσλ αξρηθά επηζεκαίλεη όηη κία από ηηο πεξηζζόηεξν γλσζηέο ζρέζεηο ζηελ γεσκεηξία είλαη θαη απηή πνπ ζπλδέεη ηηο ηξεηο γσλίεο ελόο ηξηγώλνπ. ηελ ζπλέρεηα δεηά από ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνύλ όηη ε γσλία Α ελόο ηξηγώλνπ ΑΒΓ ζπλερώο πιεζηάδεη πξνο ηελ βάζε ΒΓ. Σόηε πξνθαλώο από ηηο ηξεηο γσλίεο ε Α πιεζηάδεη λα γίλεη ελώ νη άιιεο κηθξαίλνπλ ζπλερώο θαη ηα κέηξα ηνπο πιεζηάδνπλ ζην 0. A Α1 B Α2 Α3 Α4 Γ Απηό αθξηβώο ην ζρήκα κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δπλακηθό ηξόπν κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη έλα ηξίγσλν ΑΒΓ θαη νη κεηξήζεηο ησλ γσληώλ ηνπ. Γύν θνπκπηά, ην ΖΜΔΗΟ θαη νη ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΓΧΝΗΔ εκθαλίδνπλ θαη απνθξύπηνπλ κεξηθά γεσκεηξηθά αληηθείκελα. Ο ζηόρνο καο είλαη λα κειεηήζνπκε θαη λα απνδείμνπκε ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ γσληώλ ηνπ ηξηγώλνπ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ). 24

25 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Να ζύξεηε ηελ θνξπθή Α θαη λα πξνζζέζεηε ηα κέηξα ησλ γσληώλ. Ση παξαηεξείηε; Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν θαη επαλαιάβεηε ην ζύξζηκν ηεο θνξπθήο Α. Ση παξαηεξείηε σο πξνο ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ; 2. Να κεηαθηλήζεηε ηηο θνξπθέο Β θαη Γ ώζηε λα ζπκπέζνπλ κε ηελ θνξπθή Α. Πνηα είλαη ηώξα ε ζέζε ησλ κε θνηλώλ πιεπξώλ ησλ γσληώλ απηώλ σο πξνο ηελ ΒΓ. Να θέξεηε από ην ζεκείν Α κία παξάιιειε πξνο ηελ ΒΓ. Ση παξαηεξείηε; 3. Πσο κπνξνύκε λα απνδείμνπκε όηη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ηνπ ηξηγώλνπ είλαη ίζν κε ; 4. Να επαλαθέξεηε ηηο θνξπθέο Β θαη Γ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Να εκθαλίζεηε ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ. Να ζπγθξίλεηαη ηελ θ κε ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ Α θαη Γ. Ση παξαηεξείηε; Πσο κπνξείηε λα δηθαηνινγήζεηε ηελ ζρέζε απηή; 5. Να ζπγθξίλεηαη ηελ γσλία ζ κε ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ Α θαη Β. Ση παξαηεξείηε; Πσο κπνξείηε λα δηθαηνινγήζεηε ηελ ζρέζε απηή; Να δηαηππώζεηε έλαλ θαλόλα. 6. Να δηαγξάςεηε ην ηξίγσλν θαη λα θαηαζθεπάζεηε έλα ηεηξάπιεπξν κε ην αληίζηνηρν εξγαιείν πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό. Να κεηξήζεηε ηηο γσλίεο ηνπ θαη λα ηηο πξνζζέζεηε. Ση παξαηεξείηε σο πξνο ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ απηώλ; Να δηαηππώζεηε έλαλ θαλόλα. 7. Να θαηαζθεπάζεηε ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ, λα ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα θαη λα κεηαβάιεηε ην ηεηξάπιεπξν. Ση παξαηεξείηε σο πξνο ην άζξνηζκα; Να εμεηάζεηε αλ ηζρύεη ην ίδην ζε νπνηνδήπνηε πνιύγσλν. Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζόηεηα γσληώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από δύν παξάιιειεο πνπ ηέκλνληαη από ηξίηε επζεία. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ ηελ έλλνηα ηεο παξαπιεξσκαηηθήο κία γσλίαο. Σέινο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα θέξλνπκε παξάιιειε από ζεκείν ζε επζεία. Η υλοποίηςη Οη καζεηέο αξρηθά ζα κεηαβάινπλ ην ηξίγσλν ζύξνληαο ηελ θνξπθή Α. Έλαο άιινο ηξόπνο κεηαβνιήο ηνπ ηξηγώλνπ είλαη λα εκθαλίζνπλ ην ζεκείν, κε ην αληίζηνηρν θνπκπί, θαη λα ην ζύξνπλ ώζηε λα αιιάμεη ην ύςνο ηνπ ηξηγώλνπ. Κάζε θνξά πνπ κεηαβάιιεηαη ην ηξίγσλν ν δηδάζθσλ δεηά από ηνπο καζεηέο λα ππνινγίδνπλ ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ. Απηό είλαη εθηθηό κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ αλ νη καζεηέο πιεθηξνινγήζνπλ ζηελ κπάξα ηεο Δηζαγσγήο α+β+γ. Σν ινγηζκηθό ζηα 25

26 εμαξηεκέλα αληηθείκελα εκθαλίδεη ην άζξνηζκα σο δ. Καζώο νη καζεηέο ζα κεηαβάιινπλ ην ηξίγσλν ζα παξαηεξνύλ όηη ην άζξνηζκα απηό παξακέλεη ζηαζεξό. Δδώ ν δηδάζθσλ θαιό ζα είλαη λα επηζεκάλεη ηελ αλάγθε απζηεξήο απόδεημεο αθνύ δελ είλαη; δπλαηόλ λα ζεσξεζεί όηη νη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ινγηζκηθό κπνξεί λα απνηειέζνπλ απόδεημε κηαο πξόηαζεο. ηελ ζπλέρεηα ζα ζύξνπλ ηηο θνξπθέο Β θαη Γ θαη ζα παξαηεξήζνπλ όηη θηλνύληαη ζε εκηθύθιηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ θνξπθή Α. Σν ηειηθό ζρήκα πνπ ζα πξνθύςεη ππνδεηθλύεη ηξόπνπο απόδεημεο ηεο πξόηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ. πγθεθξηκέλα αλακέλεηαη νη καζεηέο λα ππνζέζνπλ όηη νη κε θνηλέο πιεπξέο ησλ γσληώλ Β θαη Γ βξίζθνληαη ζε επζεία παξάιιειε πξνο ηελ βάζε ΒΓ. Δδώ θαιό ζα είλαη λα πεηξακαηηζηνύλ κεηαβάιινληαο ην ηξίγσλν θαη παξαηεξώληαο όηη ε εηθαζία ηνπο είλαη ηζρπξή. Σέινο κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα νη καζεηέο ζα πεξηγξάςνπλ θαη ζα πινπνηήζνπλ ηελ απόδεημε ηεο πξόηαζεο γηα ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ ζην ηεηξάδηό ηνπο. Ζ ηέηαξηε εξώηεζε έρεη ζηόρν λα ζπλδέζνπλ νη καζεηέο κία εμσηεξηθή γσλία ηνπ ηξηγώλνπ κε ηηο απέλαληη εζσηεξηθέο. Ζ έθηε εξώηεζε ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία κηαο δηεξεύλεζεο γηα ην άζξνηζκα ησλ εζσηεξηθώλ γσληώλ ελόο νπνηνπδήπνηε θπξηνύ πνιπγώλνπ. Γηα ην ηεηξάπιεπξν νη καζεηέο ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ην άζξνηζκα είλαη ζηαζεξό πξνζζέηνληαο ηηο 4 γσλίεο ηνπ θαη παξαηεξώληαο όηη ην άζξνηζκα είλαη πάληα Ο δηδάζθσλ ζα κπνξνύζε λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ ηελ δηεξεύλεζε γηα ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο πεληαγώλνπ θαη νύησ θαζεμήο. ηελ ηειεπηαία εξώηεζε αλακέλεηαη λα θάλνπλ νη καζεηέο κία εηθαζία γηα ην άζξνηζκα ησλ εμσηεξηθώλ γσληώλ ελόο πνιπγώλνπ. Ο δηδάζθσλ ζα κπνξνύζε λα δεηήζεη λα ζπλερίζνπλ ηελ δηεξεύλεζε ελώ ζην ηέινο θαιό ζα ήηαλ λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη κία απζηεξή απόδεημε γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ πξνθύςεη. 26

27 2.1.2 ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΑΡΟΤ ΣΡΗΓΩΝΟΤ Σν θέληξν βάξνο ελόο ηξηγώλνπ ζα πξνθύςεη σο ην ζεκείν ηνκήο ησλ ηξηώλ δηακέζσλ ελόο δπλακηθνύ ηξηγώλνπ. Οη κεηξήζεηο, πνπ επηηξέπεη ην ινγηζκηθό λα γίλνπλ, ππνδεηθλύνπλ ηελ ζρέζε κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία ην θέληξν βάξνπο ρσξίδεη κία δηάκεζν. Με βάζε απηήλ ηελ ζρέζε θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Θαιή κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ην θέληξν βάξνπο ελόο ηξηγώλνπ ρξεζηκνπνηώληαο κία κόλν δηάκεζν. Πξνθαλώο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ ην ζεώξεκα ηνπ Θαιή πνπ έρνπλ δηδαρηεί ζην Γπκλάζην. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη έλα ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ Μ, Ν. Σν θνπκπί ΓΗΑΜΔΟΗ εκθαλίδεη θαη απνθξύπηεη ηηο δηακέζνπο. Σν θνπκπί ΣΜΖΜΑΣΑ εκθαλίδεη θαη απνθξύπηεη ηκήκαηα πάλσ ζηελ δηάκεζν ΑΜ. Σν θνπκπί ΠΡΟΔΚΣΑΖ εκθαλίδεη θαη απνθξύπηεη βνεζεηηθέο επζείεο. Ο ζηόρνο καο είλαη λα κειεηήζνπκε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ησλ δηακέζσλ ηνπ ηξηγώλνπ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Να εκθαλίζεηε ηηο δηακέζνπο ηνπ ηξηγώλνπ. Να ζύξεηε ηελ θνξπθή Α. Ση παξαηεξείηε; 2. Να εκθαλίζεηε ηα ηκήκαηα ΑΚ θαη ΚΜ κε ην θνπκπί ΣΜΖΜΑΣΑ. Να κεηαβάιιεηε ηελ θνξπθή Α θαη λα ζπγθξίλεηε ηα κήθε ηνπο. Ση παξαηεξείηε; 3. Να απνθξύςεηε ηηο δηακέζνπο θαη λα εκθαλίζεηε ηα ηκήκαηα πνπ απνθξύπηεη ην θνπκπί ΠΡΟΔΚΣΑΖ. Να ζύξεηε ην ζεκείν Π ώζηε λα ζπκπέζεη κε ην ζεκείν Κ. Τπάξρεη ζην ζρήκα θάπνην ηεηξάπιεπξν πνπ θαίλεηαη λα είλαη παξαιιειόγξακκν; Να δηθαηνινγήζεηε κε καζεκαηηθό ηξόπν ηελ παξαηήξεζή ζαο. 27

28 4. Υξεζηκνπνηήζηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ γηα λα δηθαηνινγήζεηε ην γεγνλόο όηη ΠΡ=2ΠΜ. Με βάζε ηα πξνεγνύκελα λα πεξηγξάςεηε κία απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο πνπ έρεηε εληνπίζεη ζηελ εξώηεζε Να πεξηγξάςεηε έλαλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην θέληξν βάξνπο ελόο ηξηγώλνπ θέξνληαο κόλν κηα από ηηο δηακέζνπο Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζην θέληξν βάξνπο ελόο ηξηγώλνπ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηακέζνπ ελόο ηξηγώλνπ θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ παξαιιεινγξάκκσλ. Η υλοποίηςη Οη καζεηέο ζηελ αξρή ζα παξαηεξήζνπλ όηη ηα ηξία ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ηξεηο δηακέζνπο θαίλεηαη λα πεξλνύλ από ην ίδην ζεκείν. Ο δηδάζθσλ επηζεκαίλεη όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θέληξν βάξνπο ηνπ ηξηγώλνπ. ηελ δεύηεξε εξώηεζε νη κεηξήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηελ βαζηθή ηδηόηεηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο ην νπνίν δηαηξεί ηελ δηάκεζν ζε ηκήκαηα αλάινγα ησλ αξηζκώλ 2 θαη 1. Ο δηδάζθσλ ζα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα νδεγήζνπλ ζηελ αξρή ηεο θνξπθή Α ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηα δύν ηκήκαηα έρνπλ αθέξαηεο κεηξήζεηο. Από ηελ ηξίηε εξώηεζε αξρίδεη κία δηαδηθαζία απόδεημεο ηεο παξαπάλσ ηδηόηεηαο ηνπ θέληξνπ βάξνπο. Ζ θαηαζθεπή πνπ εκθαλίδεηαη κε ην θνπκπί ΠΡΟΔΚΣΑΖ ζα επηηξέςεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο απόδεημεο πνπ πξνηείλεη ην ζρνιηθό βηβιίν. πγθεθξηκέλα όηαλ νη καζεηέο ζα νδεγήζνπλ ην ζεκείν Π πάλσ ζην Κ ζα παξαηεξήζνπλ όηη ην ηεηξάπιεπξν ΒΠΓΡ είλαη παξαιιειόγξακκν. Δπεηδή ην ΝΚ ελώλεη ηα κέζα πιεπξώλ ηνπ ΑΒΡ άξα είλαη παξάιιειν ζηελ ΒΡ θαη επνκέλσο είλαη ζπλεπζεηαθό κε ην ηκήκα ΓΠ θαη ίζν κε ην κηζό ηνπ. 28

29 2.1.3 ΔΦΑΠΣΟΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΤ Με ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο ζα ρεηξηζηνύλ κία γεσκεηξηθή, δπλακηθή θαηαζθεπή ε νπνία ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζπλδέζνπλ, θαη θαηά θάπνηνλ ηξόπν λα ζπλνςίζνπλ, ηηο ηδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην ζύζηεκα ησλ εθαπηόκελσλ ηκεκάησλ ζε έλαλ θύθιν θαη ησλ γσληώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη έλαο θύθινο, έλα ζεκείν Ο εθηόο θύθινπ θαη ηξία ζεκεία, Α, Β πάλσ ζηνλ θύθιν. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Να εκθαλίζεηε ην ηκήκα ΟΑ, ηελ αθηίλα ξ θαη ηελ γσλία ζ. Να κεηαθέξεηε ην ζεκείν Ο ζε δηάθνξεο ζέζεηο. Να αιιάμεηε ηελ αθηίλα ηνπ θύθινπ ζύξνληαο ην ζεκείν. Πνηα θαίλεηαη λα είλαη ε ζέζε ηνπ ηκήκαηνο ΟΑ σο πξν ηνλ θύθιν; Να εκθαλίζεηε ηελ γσλία ζ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ ζέζε ηνπ ηκήκαηνο ΟΑ σο πξνο ηνλ θύθιν κε βάζε ηελ κέηξεζε ηεο γσλίαο. 2. Να εκθαλίζεηε ην ηκήκα ΟΒ λα ζύξεηε ην ζεκείν Ο. Να εμεγήζεηε γηαηί ην ηκήκα ΟΒ είλαη εθαπηόκελν κε βάζε ηηο κεηξήζεηο. 3. Να εκθαλίζεηε ηα ηκήκαηα Α, Β θαη ΑΒ. Αθόκε λα εκθαλίζεηε ηηο γσλίεο θ θαη ρ. Να ζύξεηε ην ζεκείν Ο. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηηο δύν γσλίεο; 4. Να εκθαλίζεηε ην ηκήκα ΟΚ θαη ηελ γσλία σ. Να κεηξήζεηε ηελ γσλία σ. Να ζύξεηε ην ζεκείν Ο θαη ην ζεκείν. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηελ γσλία σ κε ηελ γσλία θ θαη πνηα κε ηελ γσλία ρ; Να δηθαηνινγήζεηε κε βάζε ην ζρήκα (όρη ηηο κεηξήζεηο) γηαηί σ=θ. ηελ ζπλέρεηα λα δηθαηνινγήζεηε γηαηί σ=ρ. Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εθαπηόκελεο ηνπ θύθινπ πνπ άγνληαη από ζεκείν εθηόο ηνπ θύθινπ θαη θπξίσο ζηελ γσλία ππό ρνξδήο θαη εθαπηνκέλεο. 29

30 Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο ηεο εθαπηνκέλεο, ηνλ νξηζκό ηεο θαη ηελ ζρέζε ηεο επίθεληξεο κε ηελ εγγεγξακκέλε γσλία. Η υλοποίηςη Ο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη ε ζύλδεζε ελλνηώλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαπηνκέλε ζε θύθιν, δειαδή ηελ ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο εθαπηόκελεο θύθινπ. Οη ηδηόηεηεο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη ππό ρνξδήο θαη εθαπηνκέλεο θαζώο θαη ζηελ ηζόηεηα ησλ εθαπηόκελσλ ηκεκάησλ από ζεκείν πξνο θύθιν. ηελ πξώηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα αλαγλσξίζνπλ όηη ην ηκήκα ΟΑ είλαη εθαπηόκελν ζηνλ θύθιν αθνύ είλαη θάζεην ζηελ αθηίλα ΚΑ ζην άθξν ηεο. Δδώ ζα ρξεηαζηεί νη καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ αθηίλα ΑΚ θαη λα εκθαλίζνπλ ηελ γσλία ζ. ηελ δεύηεξε εξώηεζε νη καζεηέο ζα παξαηεξήζνπλ όηη ην ηκήκα ΟΒ παξακέλεη ίζν κε ην ΟΑ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα είλαη εθαπηόκελν ζηνλ θύθιν. ηηο επόκελεο εξσηήζεηο νη καζεηέο παξαηεξνύλ ηηο ζρέζεηο ησλ πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ νη νπνίεο ζρέζεηο παξακέλνπλ αθόκε θαη αλ κεηαβιεζεί ε αθηίλα ηνπ θύθινπ ή κεηαθηλεζεί ην ζεκείν Ο. Σα ηκήκαηα ΟΚ θαη ΚΒ ζα δώζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαηζζήζεηο γηα ηελ απόδεημε ησλ ζρέζεσλ. Ζ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή θαίλεηαη παξαθάησ. 30

31 2.2 Διερεσνηηικές δραζηηριόηηηες Οη δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ δηπιό ζηόρν. Από ηελ κία επηηξέπνπλ ηελ δπλακηθή δηεξεύλεζε γεσκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη από ηελ άιιε ζπκβάινπλ ζηελ ζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ γεσκεηξηθώλ πεξηνρώλ. πγθεθξηκέλα ε δπλαηόηεηα θίλεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ε εηζαγσγή παξακέηξσλ ζηελ θαηαζθεπή καο παξέρνπλ ηελ επρέξεηα λα επεθηείλνπκε ην πιαίζην αλαθνξάο κηαο άζθεζεο ή πξνβιήκαηνο θαη λα δηεξεπλήζνπκε γεληθόηεξεο πεξηπηώζεηο. Δπηπιένλ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο θαηαξγνύλ ηα ζηεγαλά κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ γεσκεηξηθώλ πεξηνρώλ θαη αλαδεηθλύνπλ έλα εληαίν γεληθό πιαίζην καζεκαηηθήο δξάζεο. Σέινο, όπσο ζα θαλεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ, έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε δπλακηθέο πξνζνκνηώζεηο πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ. Οη πξνζνκνηώζεηο ελ γέλεη δηαζέηνπλ κεγάιε δηδαθηηθή αμία αθνύ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ καζεηή λα γλσξίζεη εθαξκνγέο ησλ καζεκαηηθώλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα κειεηήζεη γεσκεηξηθά κνληέια ησλ θαηαζηάζεσλ ηα νπνία θέξνπλ ελζσκαησκέλν πινύζην καζεκαηηθό πεξηερόκελν. 31

32 2.2.1 ΗΟΣΖΣΑ-ΟΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΡΗΓΩΝΩΝ Ζ βαζική ιδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε όηη ε ηζόηεηα θαη ε νκνηόηεηα ησλ ηξηγώλσλ πξνθύπηνπλ κέζα από θνηλνύο γεσκεηξηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο ηεο κεηαθνξάο, ηεο πεξηζηξνθήο θαη ηεο δηαζηνιήο (dilate). πγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία δύν νκνίσλ (κε ίζσλ) ηξηγώλσλ κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ ζπληειεζηή δηαζηνιήο κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν ηεο κνλάδαο. Ζ κεηαθνξά θαη ε πεξηζηξνθή είλαη ηζνκεηξίεο θαη επνκέλσο δελ θαηαξγνύλ ηελ αξρηθή ζρέζε νκνηόηεηαο ησλ δύν ηξηγώλσλ. Ζ ηζόηεηα δύν ηξηγώλσλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο δηαζηνιή κε ζπληειεζηή 1 θαη έηζη πξνθύπηνπλ θξηηήξηα ηζόηεηαο ησλ ηξηγώλσλ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ηελ νζόλε πξνβάιινληαη δύν ηξίγσλα ΑΒΓ θαη Α Β Γ θαη νη ηηκέο ησλ γσληώλ ηνπο θαη ησλ πιεπξώλ ηνπο. Δπηπιένλ πξνβάιινληαη έλαο κεηαβνιέαο ι αξηζκώλ θαη έλαο κεηαβνιέαο σ γσληώλ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Πνηα ζρέζε έρνπλ νη πιεπξέο θαη πνηα νη γσλίεο ησλ δύν ηξηγώλσλ; 2. Πσο έρεη πξνθύςεη ην ηξίγσλν Α Β Γ από ην ΑΒΓ; Να απαληήζεηε αιιάδνληα ηηο ηηκέο ηεο γσλίαο σ θαη ζύξνληαο ην ζεκείν Β κέρξη λα ηαπηηζηεί κε ην Β. 3. Να αιιάμεηε ηηο ηηκέο ηνπ κεηαβνιέα ι. Πνηεο κεηαβνιέο πθίζηαηαη ηώξα ην ηξίγσλν Α Β Γ ; Πνηα κεγέζε παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη πνηα κεηαβάιινληαη; 4. Με πνηόλ ηξόπν νη ηηκέο ηνπ ι επεξεάδνπλ ηελ κεηαβνιή ησλ πιεπξώλ ηνπ Α Β Γ. Με ι<1 λα νξίζεηε γσλία πεξηζηξνθήο 0 ν γηα ην ηξίγσλν Α Β Γ. Πνηα ζρέζε έρνπλ ηώξα νη πιεπξέο ησλ δύν ηξηγώλσλ. 5. Όπσο είδακε ην ηξίγσλν Α Β Γ πξνθύπηεη από ην ηξίγσλν ΑΒΓ κε ηελ βνήζεηα ηξηώλ γεσκεηξηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ. Μεηαθνξά θαηά δηάλπζκα δ, πεξηζηξνθή θαηά γσλία σ θαη δηαζηνιή θαηά ζπληειεζηή ι. Πνηνη από ηνπο 32

33 κεηαζρεκαηηζκνύο απηνύο δηαηεξνύλ όια ηα κεγέζε ελόο ηξηγώλνπ θαη πνηνη δηαηεξνύλ κόλν ηελ κνξθή ηνπ, δειαδή ηα γσληαθά ηνπ ζηνηρεία. Μπνξείηε κε βάζε ηα πξνεγνύκελα λα νξίζεηε πόηε δύν ηξίγσλα είλαη ίζα θαη πόηε όκνηα; Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νκνηόηεηα ηξηγώλσλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα θξηηήξηα ηζόηεηαο θαη νκνηόηεηαο ησλ ηξηγώλσλ. Η υλοποίηςη Αξρηθά ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ όηη ε Δπθιείδεηα γεσκεηξία ζηεξίδεηαη ζε κία ζεηξά από κεηαζρεκαηηζκνύο εθ ησλ νπνίσλ άιινη δηαηεξνύλ ηα κεγέζε ησλ ζρεκάησλ θαη άιινη ηα κεηαβάιινπλ. Ζ ζηξνθή γη παξάδεηγκα θαη ε κεηαθνξά θαηά δηάλπζκα δελ κεηαβάιινπλ ηα ζηνηρεί ησλ ζρεκάησλ παξά κόλν ηελ ζέζε ηνπο. Ζ νκνηνζεζία κεηαβάιιεη κόλν ηα γξακκηθά ζηνηρεία αιιά όρη ηα γσληαθά. Ζ νκνηνζεζία θαιό ζα ήηαλ λα παξνπζηαζηεί σζο κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ελόο ζρήκαηνο. ηελ πξώηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα αλαγλσξίζνπλ όηη ηα δύν ηξίγσλα είλαη ίζα θαη ζηελ δεύηεξε εξώηεζε ζα επηρεηξήζνπλ λα ηα ηαπηίζνπλ κέζσ ζηξνθήο θαη κεηαθνξάο. ηελ ηξίηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα εθαξκόζνπλ έλαλ επηπιένλ κεηαζρεκαηηζκό γηα ην ηξίγσλν Α Β Γ ηελ νκνηνζεζία σο πξνο κία θνξπθή ηνπ θαη ζηελ ηέηαξηε εξώηεζε ζα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι αθόκε θαη ηηο αξλεηηθέο. ηελ ηειεπηαία εξώηεζε νη καζεηέο ζα ζπλνςίζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ έρνπλ εθαξκόζεη ζην ηξίγσλν Α Β Γ. 33

34 2.2.2 Ζ ΚΑΛΑ Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο κηαο ζθάιαο θαζώο νιηζζαίλεη πξνο ην έδαθνο. Σν δεηνύκελν είλαη ε ηξνρηά πνπ ζα δηαγξάςεη έλαο άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζην κεζαίν ζθαιί. Ζ ζρεδίαζε ηεο πξνζνκνίσζεο ζηεξίδεηαη ζηελ πξνβνιή δύν ζεκάησλ. Σν έλα ραξαθηεξίδεηαη σο πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη πεξηιακβάλεη κία ζθάια κε 11 ζθαινπάηηα. ην 6 ν ζθαινπάηη βξίζθεηαη έλαο άλζξσπνο ελώ ε ζθάια νιηζζαίλεη πάλσ ή θάησ αλ ζύξνπκε ην ζεκείν. Σν δεύηεξν ζέκα αθνξά ζην γεσκεηξηθό κνληέιν ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, δειαδή ζε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ζην νπνίν κεηαβάιινληαη νη δύν θάζεηεο πιεπξέο, αλ ζύξνπκε ηελ θνξπθή Γ, ελώ ην κήθνο ηεο ππνηείλνπζαο παξακέλεη ζηαζεξό. Σέινο πξνβάιιεηαη ην κήθνο ηεο δηακέζνπ ηνπ ηξηγώλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνηείλνπζα. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη ε πξνζνκνίσζε κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο (όρη θαη ηόζν επράξηζηεο γηα ηνλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ ζθάια) Γίπια από ηελ θαηάζηαζε βξίζθεηαη έλα γεσκεηξηθό κνληέιν ηεο θαηάζηαζεο, δειαδή έλα νξζνγώλην ηξίγσλν κε ζηαζεξή ππνηείλνπζα. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα 1. Να ζύξεηε ην ζεκείν. Πνηα πνξεία αθνινπζεί ν άλζξσπνο θαζώο ε ζθάια θαηέξρεηαη ή αλέξρεηαη; 34

35 2. Να εκθαλίζεηε ην ζεκείν Κ πάλσ ζην ζθαιί πνπ βξίζθεηαη ν άλζξσπνο θαη λα εκθαλίζεηε ην ίρλνο ηνπ. Πνηα θακπύιε θαίλεηαη λα δηαγξάθεη ην ζεκείν απηό όηαλ ζύξεηαη ε ζθάια; 3. Αο έξζνπκε ηώξα ζην γεσκεηξηθό κνληέιν ηεο ζθάιαο. Να ζύξεηε ηελ θνξπθή Γ. Πνηα κεγέζε ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ κεηαβάιινληαη θαη πνηα παξακέλνπλ ζηαζεξά; Να δηαηππώζεηε κία πξόηαζε πνπ θαίλεηαη λα ηζρύεη γηα ηελ δηάκεζν ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνηείλνπζα. 4. Μπνξείηε κε βάζε ην κνληέιν λα δηθαηνινγήζεηε ηελ γξακκή πνπ δηαγξάθεη ν άλζξσπνο θαζώο νιηζζαίλεη ε ζθάια; Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ή θαη εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηάκεζν νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγηθόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ όπσο απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην ίρλνο ελόο ζεκείνπ. Η υλοποίηςη Σν γεσκεηξηθό κνληέιν ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο αλάγεηαη ζε νξζνγώλην ηξίγσλν ηνπ νπνίνπ κεηαβάιινληαη νη θάζεηεο πιεπξέο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηεο ππνηείλνπζαο. Ζ αληίζηνηρε γεσκεηξηθήο πξόηαζε πνπ νδεγεί ζηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε ηεο δηακέζνπ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δηάκεζν, θαη ηεο ππνηείλνπζαο. Πξνθαλώο όηαλ ε ππνηείλνπζα παξακέλεη ζηαζεξή ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ δηάκεζν άξα ε απόζηαζε ηνπ κέζνπ ηεο ππνηείλνπζαο από ηελ θνξπθή ηεο νξζήο γσλίαο παξακέλεη ζηαζεξή θαη επνκέλσο ην κέζνλ ηεο ππνηείλνπζαο γξάθεη ηκήκα θύθινπ. Δδώ ην ζεκαληηθό είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε πνπ ζα πξνθιεζεί κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Αξρηθά θαιό ζα είλαη πξηλ αζρνιεζνύλ κε ηελ δξαζηεξηόηεηα λα θάλνπλ εηθαζίεο γηα ην πνηα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε πνξεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πεηξακαηηζηνύλ κε ην κνληέιν. ηελ δεύηεξε εξώηεζε αλακέλεηαη λα δηαηππώζνπλ ηελ πξόηαζε όηη ηειηθά ε πνξεία ηνπ αλζξώπνπ είλαη έλα ηεηαξηνθύθιην. ηελ ηξίηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα αλαγλσξίζνπλ όηη εθηόο από ηελ ππνηείλνπζα ζηαζεξή παξακέλεη θαη ε δηάκεζνο ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ θα κάιηζηα είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο ππνηείλνπζαο. ηελ ηειεπηαία εξώηεζε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ ηνλ νξηζκό ηνπ θύθινπ (ζηαζεξή απόζηαζε από ζηαζεξό ζεκείν) γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ θίλεζε ηνπ κέζνπ ηεο ππνηείλνπζαο πάλσ ζε θύθιν. 35

36 2.2.3 ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΟ Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο αλάγεηαη ζηελ ρξήζε ηεο θεληξηθήο ζπκκεηξίαο γηα ηελ απόδεημε ηεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηελ δηάκεζν ελόο ηξαπεδίνπ κε ηηο βάζεηο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαζθεπή καο επηηξέπεη λα κεδελίζνπκε ηελ κηα από ηηο δύν βάζεηο ηνπ ηξαπεδίνπ ηόηε ε πξνεγνύκελε ζρέζε αλαθέξεηαη ζην ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηα κέζα δύν πιεπξώλ ελόο ηξηγώλνπ. Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιινληαη: Έλα ηξαπέδην ΑΒΓΓ ηνπ νπνίνπ κεηαβάιινληαη νη δηαζηάζεηο ζύξνληαο κία θνξπθή ηνπ. Έλα ειεύζεξν ζεκείν Ο θαη έλα δεύηεξν ηξαπέδην Α Β Γ Γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Να ζύξεηε ηηο θνξπθέο ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΒΓΓ θαη ζηελ ζπλέρεηα ην ζεκείν Ο. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ηα δύν ηξαπέδηα; 2. Να πξνβάιιεηε ηηο κεηξήζεηο ησλ πιεπξώλ ησλ δύν ηξαπεδίσλ. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ην ηκήκα ΚΛ κε ηηο βάζεηο ηνπ ηξαπεδίνπ ζην νπνίν αλήθεη; Να απαληήζεηε κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ ηκεκάησλ. 3. Να ζύξεηε ην ζεκείν Ο ώζηε λα ελσζνύλ ηα δύν ηξαπέδηα, δειαδή λα ζπκπέζνπλ ηα ζεκεία Β θαη Γ. Ση ζρήκα είλαη ην ΓΑ Γ Α; 4. Να δηαηππώζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο γηα ηελ δηάκεζν ελόο ηξαπεδίνπ. Να δηθαηνινγήζεηε, κε βάζε ηα όζα ηζρύνπλ από ην πξώην θαη ηξίην εξώηεκα, ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο. 5. Να ζύξεηε ηελ θνξπθή Γ ώζηε λα ζπκπέζεη κε ηελ Γ. Σώξα ην ηξαπέδην έγηλε ηξίγσλν. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ην ηκήκα ΚΛ κε ηελ βάζε ΑΒ ηνπ ηξηγώλνπ; Πσο κπνξείηε λα δηθαηνινγήζεηε ηελ ζρέζε απηή κε βάζε ηα πξνεγνύκελα; Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ή θαη εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηάκεζν ελόο ηξαπεδίνπ. 36

37 Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ θεληξηθή ζπκκεηξία θαζώο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ παξαιιεινγξάκκσλ. Η υλοποίηςη Ζ πξώηε εξώηεζε έρεη δηεξεπλεηηθό ραξαθηήξα θαη ζηόρν λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ θεληξηθή ζπκκεηξία πνπ ζπλδέεη ηα δύν ζρήκαηα κε θέληξν ην ζεκείν Ο. Αθόκε νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζύξνπλ ην ζεκείν Γ ώζηε λα παξαηεξήζνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηνπ ηξαπεδίνπ Α Β Γ Γ. ηελ δεύηεξε εξώηεζε νη καζεηέο ζα ζηεξηρηνύλ ζηηο κεηξήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη ε δηάκεζνο είλαη ίζε κε ην εκηάζξνηζκα ησλ βάζεσλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΑΒΓΓ. Ζ ηξίηε εξώηεζε είλαη ε αθεηεξία ηεο απόδεημεο ηεο παξαπάλσ πξόηαζεο αθνύ νη καζεηέο ζα αλαγλσξίζνπλ όηη ην ζπλνιηθό ηεηξάπιεπξν είλαη παξαιιειόγξακκν. ηελ ηέηαξηε εξώηεζε νη καζεηέο κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα ζα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πξόηαζε πνπ αθνξά ζηελ δηάκεζν ηξαπεδίνπ αθνύ ην δηπιάζηό ηεο είλαη ίζν κε ηελ πιεπξά ηνπ ζπλνιηθνύ παξαιιεινγξάκκνπ. Ο ζηόρνο ηεο πέκπηεο εξώηεζεο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ πξόηαζε πνπ αθνξά ζην ηκήκα πνπ ελώλεη ηα κέζα δύν πιεπξώλ ελόο ηξηγώλνπ. 37

38 2.2.4 ΣΟ ΔΓΓΡΑΨΗΜΟ ΣΔΣΡΑΠΛΔΤΡΟ Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εγγξάςηκνπ ηεηξαπιεύξνπ ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ λα θαηαζθεπάδεη θύθιν από ηξία ζεκεία, κεζνθάζεηεο ηκεκάησλ θαη λα παξνπζηάδεη κεηξήζεηο γσληώλ. Οη δπλαηόηεηεο απηέο επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα ειέγμεη αλ έλα δνζκέλν ηεηξάπιεπξν είλαη εγγξάςηκν. Ο έιεγρνο επνκέλσο γηα ην αλ έλα ηεηξάπιεπξν είλαη εγγξάςηκν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινύο ηξόπνπο κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κε ηα ζπκβαηηθά κέζα( κνιύβη θαη ραξηί). Φφλλο εργαςίασ ηελ νζόλε πξνβάιιεηαη έλα ηεηξάπιεπξν θαη νη δηαγώληνί ηνπ. Σέζζεξα θνπκπηά επηηξέπνπλ λα εκθαλίδνληαη ή λα απνθξύπηνληαη γεσκεηξηθά αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθεη ε νλνκαζία ησλ θνπκπηώλ. Ο ζηόρνο καο είλαη λα κειεηήζνπκε ηηο ηδηόηεηεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ηεηξαπιεύξσλ ζε θύθιν. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 1. Να ειέγμεηε αλ ην ηεηξάπιεπξν είλαη εγγξάςηκν εκθαλίδνληαο ηνλ θύθιν πνπ πεξλά από ηα ζεκεία ΑΓΓ. 2. Να εκθαλίζεηε ηηο κεζνθαζέηνπο ησλ πιεπξώλ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ, δειαδή ηηο επζείεο ε 1, ε 2, ε 3, ε 4. Ση παξαηεξείηε; Να κεηαθηλήζεηε ηηο θνξπθέο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ. Ση παξαηεξείηε; Πσο ζπλδέεηαη ε πξώηε κε ηελ δεύηεξε εξώηεζε; 3. Να εκθαλίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ, δειαδή ηηο γσλίεο Α, Β, Γ, Γ. Ση ζρέζε έρνπλ νη απέλαληη γσλίεο;. Να κεηαθηλήζεηε ηηο θνξπθέο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ. Τθίζηαηαη ε ίδηα ζρέζε; 4. Να εκθαλίζεηε θαη ηα ππόινηπα βνεζεηηθά αληηθείκελα, δειαδή ηελ πξνέθηαζε θαη ηηο γσλίεο α, β, γ. Να κεηαθηλήζεηε ηηο θνξπθέο ηνπ 38

39 ηεηξαπιεύξνπ θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηηο ηζόηεηεο ησλ κεηξήζεσλ ησλ γσληώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζε όιν πιένλ ην ζρήκα. Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ή θαη εηζαγσγή ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηα εγγξάςηκα ηεηξάπιεπξα θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππ όςηλ ηνπο ηηο γλώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πεξηγεγξακκέλν θύθιν ελόο ηξηγώλνπ θαη ζηελ ζρέζε ηεο επίθεληξεο κε ηελ εγγεγξακκέλε γσλία ζε έλαλ θύθιν. Η υλοποίηςη Ζ πξώηε εξώηεζε έρεη ζηόρν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην βαζηθό θξηηήξην εγγξαςηκόηεηαο ελόο ηεηξαπιεύξνπ, δειαδή ην γεγνλόο όηη ν θύθινο πνπ νξίδεηαη από 3 θνξπθέο ηνπ πεξλά θαη από ηελ ηέηαξηε θνξπθή. Ζ δεύηεξε εξώηεζε έρεη ζηόρν λα δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο, κε έλαλ γλσζηό ηξόπν από ηα ηξίγσλα, όηη ππάξρεη θύθινο πνπ πεξλά από ηηο θνξπθέο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ. Με ηελ ηξίηε εξώηεζε νη καζεηέο αλακέλεηαη λα δηαπηζηώζνπλ κία βαζηθή ηδηόηεηα ησλ εγγξάςηκσλ ηεηξαπιεύξσλ, δειαδή ην όηη ε κία γσλία είλαη παξαπιεξσκαηηθή ηεο απέλαληη. Σέινο νη καζεηέο ζα κειεηήζνπλ ηελ ζρέζε ηεο εμσηεξηθήο γσλίαο κε ηελ απέλαληη εζσηεξηθή αιιά θαη ηελ ζρέζε γσληώλ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο δηαγσλίνπο ηνπ. 39

40 2.2.5 ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΣΟΤ ΣΡΗΓΩΝΟΤ Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο ζέζεο ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ θέληξσλ ελόο ηξηγώλνπ. πγθεθξηκέλα όηαλ εκθαλίδνληαη θαη ηα ηέζζεξα θέληξα, ρσξίο θακία άιιε έλδεημε γηα ην πνην είλαη ην θάζε έλα από απηά, ηόηε απαηηείηαη δηεξεύλεζε γηα ηελ δηάθξηζε κεηαμύ ηνπο, γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ νξζόθεληξνπ, ηνπ βαξύθεληξνπ, ηνπ έθθεληξνπ θαη ηνπ πεξίθεληξνπ. ην ηξίγσλν ΑΒΓ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα ηέζζεξα θέληξα ηνπ ηξηγώλνπ (πεξίθεληξν, έθθεληξν, βαξύθεληξν θαη νξζόθεληξν). ηελ ζπλέρεηα έγηλε απόθξπςε ησλ ηκεκάησλ (ύςε, δηρνηόκνη, κεζνθάζεηνη, δηάκεζνη). Ο ζηόρνο είλαη λα εληνπίζνπλ νη καζεηέο ηα θέληξα κεηαβάιινληαο ην ζρήκα ηνπ ηξηγώλνπ, ζύξνληαο ηηο θνξπθέο ηνπ, λα εληνπίζνπκε πνην ζεκείν αληηζηνηρεί ζε θάζε θέληξν. Φφλλο εργαςίασ ην ηξίγσλν ΑΒΓ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα ηέζζεξα θέληξα ηνπ ηξηγώλνπ (πεξίθεληξν, έθθεληξν, βαξύθεληξν θαη νξζόθεληξν). ηελ ζπλέρεηα ν θαηαζθεπαζηήο απέθξπςε όιεο ηηο επζείεο πνπ ηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ηνπο έδσζε από έλα όλνκα, αιιά μέραζε λα ζεκεηώζεη πνην είλαη ην θαζέλα. Ο ζηόρνο καο είλαη κεηαβάιινληαο ην ζρήκα ηνπ ηξηγώλνπ, ζύξνληαο ηηο θνξπθέο ηνπ, λα εληνπίζνπκε πνην ζεκείν αληηζηνηρεί ζε θάζε θέληξν. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 1. Με πνηόλ ηξόπν κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ην νξζόθεληξν θαη ην πεξίθεληξν ζπγρξόλσο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 2. Με πνηόλ ηξόπν κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ην βαξύθεληξν θαη ην έθθεληξν ζπγρξόλσο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 40

41 3. ύξνληαο ηελ θνξπθή Α, θαη κε βάζε ηελ ζέζε ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ, λα θαηαζθεπάζεηε έλα ηξίγσλν γηα ην νπνίν ζα κπνξείηε λα ππνζηεξίμεηε όηη είλαη ηζόπιεπξν. 4. Πνηα είλαη ε ζέζε ησλ ηεζζάξσλ θέληξσλ όηαλ ην ηξίγσλν γίλεη ηζνζθειέο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εθαξκνγή ή ζύλνςε ησλ θέληξσλ ηνπ ηξηγώλνπ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππ όςηλ ηνπο ηόζν ηνπο νξηζκνύο όζν θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ βαζηθώλ θέληξσλ ηνπ ηξηγώλνπ, δειαδή ηνπ νξζόθεληξνπ, ηνπ βαξύθεληξνπ, ηνπ πεξίθεληξνπ θαη ηνπ έθθεληξνπ. Η υλοποίηςη Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη αθελόο λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα πεηξακαηηζκό θαη δηεξεύλεζε θαη αθεηέξνπ λα πξνθαιέζεη θαηάιιειεο λνεηηθέο δξάζεηο κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ αιιά θαη λα ζπλζέζνπλ ηνπο νξηζκνύο ησλ θέληξσλ ησλ ηξηγώλσλ. Αξρηθά νη καζεηέο θαιό ζα είλαη λα κεηαθηλήζνπλ ηελ θνξπθή Α θαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ δηάηαμε ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ. Καηά ηνλ πεηξακαηηζκό κε ηα ζεκεία αλακέλεηαη λα παξαηεξήζνπλ όηη κόλν δύν ζεκεία πεξλνύλ έμσ από ην ηξίγσλν όηαλ ην ΑΒΓ γίλεηαη ακβιπγώλην. ηελ πξώηε εξώηεζε ν δηδάζθσλ δεηά από ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ην ζεκείν ην νπνίν γηα θάπνηα ζέζε ηεο θνξπθήο Α ζπκπίπηεη κε ην Β όηαλ ηδηαίηεξα ε γσλία Β είλαη νξζή. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα εληνπίζνπλ ην νξζόθεληξν. Καζώο ην νξζόθεληξν ζα βξίζθεηαη ζην Β ην πεξίθεληξν ζα βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο απέλαληη πιεπξάο θαη εδώ είλαη επθαηξία λα δεκηνπξγεζεί ζπδήηεζε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ θαη ησλ θέληξσλ ηνπ. ηελ επόκελε εξώηεζε νη καζεηέο ζα επηθεληξσζνύλ ζηα δύν άιια ζεκεία γηα ηα νπνία κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ όηη έλα από απηά απνκαθξύλεηαη δπζαλάινγα από κία πιεπξά από όηη ην άιιν. Απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα είλαη ην βαξύθεληξν αθνύ ην θέληξν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ζηαζεξή απόζηαζε από ηηο ηξεηο πιεπξέο. Ο δηδάζθσλ ζα δεηήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηζόπιεπξν ηξίγσλν ΑΒΓ πξνθαλώο όηαλ ηα θέληξα ζπκπίπηνπλ θαη ηζνζθειέο όηαλ ηα θέληξα βξίζθνληαη ζε επζεία. 41

42 2.2.6 ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο πνξείαο κηαο κπάιαο κπηιηάξδνπ όηαλ απηή αλαθιάηαη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ ηξαπεδηνύ. Σν γεσκεηξηθό πεξηερόκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο αλάγεηαη ζηελ παξαιιειία ησλ επζεηώλ ελώ ε δξαζηεξηόηεηα απνηειεί επέθηαζε ελόο πξνβιήκαηνο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Φφλλο εργαςίασ Βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλαλ πξνζνκνησηή κπηιηάξδνπ. Ζ πξνζνκνίσζε πεξηέρεη κία κόλν κπάια ηηο νπνίαο κπνξνύκε λα κειεηνύκε ηελ δηαδξνκή ηηο θαζώο αλαθιάηαη πάλσ ηηο πιεπξέο ηνπ κπηιηάξδνπ. Ζ ζέζε ηηο κπάιαο κπνξεί λα αιιάμεη θαηά κήθνο κηαο πιεπξάο. Αθόκε κπνξεί λα αιιάμεη ε ζέζε ηνπ πξώηνπ ζεκείνπ Ζ,ζην νπνίν ε κπάια ζα ζπλαληήζεη κία δηαδνρηθή πιεπξά ηνπ κπηιηάξδνπ. Ζ αξρηθή ζέζε θαη ε ακέζσο επόκελε Ζ παξηζηάλνληαη κε ζεκεία θόθθηλα πάλσ ηηο δύν πιεπξέο ηνπ κπηιηάξδνπ. Αθόκε ππάξρνπλ δύν θνξπθέο ηνπ (ηα δύν γσληαθά, θόθθηλα ζεκεία) από ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα κεηαβάινπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1. Να αιιάμεηε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο κπάιαο. Πνηνο θαλόλαο θαίλεηαη λα ηζρύεη γηα ηηο γσλίεο πνπ δεκηνπξγεί ε πνξεία ηεο κπάιαο κέρξη ην ηειηθό ζεκείν Μ; 2. Να απνδείμεηε ηνλ θαλόλα απηό κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν. 3. Να αιιάμεηε ηελ ζέζε ηνπ ζεκείνπ Ζ. Ηζρύεη ν πξνεγνύκελνο θαλόλαο; 4. Ζ κπάια έρεη δηαγξάςεη 4 πνξείεο κεηά από 3 αλαθιάζεηο ζηηο πιεπξέο ηνπ κπηιηάξδνπ. Να δηεξεπλήζεηε ηηο ζέζεηο ηνπ θαη ηνπ Ζ γηα ηηο νπνίεο ε κπάια ζα θαηαιήμεη θαη πάιη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. Ση είδνπο ηεηξάπιεπξν ζρεκαηίδεη ηώξα ε πνξεία ηεο κπάιαο; Να απνδείμεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο 42

43 5. Να κεηαβάιιεηαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κπηιηάξδνπ. Ση παξαηεξείηε; Ση κνξθή παίξλεη ην ηεηξάπιεπξν ηεο πνξείαο ηεο κπάιαο όηαλ ην κπηιηάξδν γίλεη ηεηξάγσλν; Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί αθνύ θηλείηαη κεηαμύ ελόο παηγληδηνύ θαη κηαο καζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππ όςηλ ηνπο ηνλ βαζηθό θαλόλα γηα ηελ ηζόηεηα ηεο γσλίαο πξόζπησζεο θαη ηεο γσλίαο αλάθιαζεο θαζώο θαη βαζηθά ζηνηρεί γηα ηηο γσλίεο ηξηγώλνπ ή γηα γσλίεο παξαιιεινγξάκκνπ. Η υλοποίηςη ην πξώην εξώηεκα νη καζεηέο αλακέλεηαη λα δηαπηζηώζνπλ ζύληνκα όηη νη ηξεηο γσλίεο ησλ νπνίσλ πξνβάιιεηαη ε κέηξεζε παξακέλνπλ ζπλερώο ίζεο κεηαμύ ηνπο αλ θαη κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηνπο. ηελ δεύηεξε εξώηεζε νη καζεηέο θαιό ζα είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ηεηξάδην ζεκεηώζεσλ ζην νπνίν ζα απνδείμνπλ ηελ ηζόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γσληώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ λόκν ηεο αλάθιαζεο (γσλία πξόζπησζεο = γσλία αλάθιαζεο) θαζώο ζα εξγάδνληαη ζηα νξζνγώληα ηξίγσλα ηνπ ζρήκαηνο. ηελ ηξίηε εξώηεζε ζα πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ ζέζε ηνπ ζεκείνπ Ζ γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη ν βαζηθόο θαλόλαο γηα ηηο γσλίεο παξακέλεη ζε ηζρύ. ηελ ηέηαξηε εξώηεζε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ γηα λα εληνπίζνπλ ην είδνο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ πνπ δεκηνπξγνύλ νη αλαθιάζεηο. Θα πξέπεη λα δηθαηνινγήζνπλ κε καζεκαηηθό ηξόπν γηαηί νη απέλαληη γσλίεο είλαη ίζεο. ηελ ηειεπηαία εξώηεζεο νη καζεηέο ζα ζύξνπλ έλα από ηα θόθθηλα ζεκεία ζηηο γσλίεο ηνπ κπηιηάξδνπ ώζηε απηό λα ηείλεη πξνο ηεηξάγσλν. Αλακέλεηαη λα παξαηεξήζνπλ όηη ζηελ πεξίπησζε απηή ην παξαιιειόγξακκν γίλεηαη νξζνγώλην. Ζ δηθαηνιόγεζε ζα γίλεη ζην ηεηξάδην ησλ καζεηώλ. 43

44 2.2.7 ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΟ ΣΟΠΟ Ζ βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ αληηζηξνθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εύξεζεο ελόο γεσκεηξηθνύ ηόπνπ όηαλ γίλεηαη ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. πγθεθξηκέλα ζηα ζπλήζε πξνβιήκαηα γεσκεηξηθώλ ηόπσλ δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζεκείν Α πνπ θηλείηαη πάλσ ζε έλα γεσκεηξηθό αληηθείκελν θαη πάλσ ζε απηό ην ζεκείν λα ρηίζνπλ κία θαηαζθεπή. Ζ θαηαζθεπή απηή νδεγεί ζπλήζσο ζηελ δεκηνπξγία ελόο λένπ ζεκείνπ Β, νπόηε δεηείηαη ε θακπύιε πάλσ ζηελ νπνία ζα θηλεζεί ην Β όηαλ ην αξρηθό ζεκείν Α θηλεζεί πάλσ ζηνλ θνξέα ηνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ζα δνζεί κία έηνηκε θαηαζθεπή ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζα κειεηήζνπλ ηελ δνκή ηεο, ζα εληνπίζνπλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ελόο ζεκείν κέζα ζηελ θαηαζθεπή θαη ηέινο ζα δηαηππώζνπλ ηελ όιε θαηάζηαζε ππό κνξθή πξνβιήκαηνο. Δδώ δειαδή πξνεγείηαη ε παξαηήξεζε ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ θαη έπεηαη ε δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε απζηεξή απόδεημή ηνπ. ε δεύηεξε θάζε νη καζεηέο ζα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο όηαλ κεηαζρεκαηίδεηαη ε δνκή ηεο θαηαζθεπήο. Φφλλο εργαςίασ ε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ έρνπκε θαηαζθεπάζεη έλα ειεύζεξν ζεκείν Ρ πάλσ ζηελ πιεπξά ΒΓ θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ επζεηώλ (δ) θαη (ε), πνπ είλαη παξάιιειεο πξνο ηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ, έρνπκε δεκηνπξγήζεη ην ζεκείν Μ. Σν ζεκείν Μ ρσξίδεη ην ηκήκα ΕΔ ζε δύν ηκήκαηα ΜΕ, ΜΔ πνπ έρνπλ ιόγν ι. Ζ ηηκή ηνπ ι κεηαβάιιεηαη από ηνλ κεηαβνιέα ι. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα. 1. Γηα ηελ ηηκή ι=1 λα ζύξεηε ην ζεκείν Ρ. Ση γξακκή δηαγξάθεη ην ζεκείν Μ θαζώο θηλείηαη; 44

45 2. Να εκθαλίζεηε ην ίρλνο ηνπ Μ θαη λα ζύξεηε ην Ρ. Πνηνο είλαη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ ζεκείνπ Μ; Να ζύξεηε ην ζεκείν Ρ ζηηο νξηαθέο ζέζεηο Β θαη Γ. Να δηαηππώζεηε ηα πξνεγνύκελα ππό κνξθή κηαο γεσκεηξηθήο πξόηαζεο. 3. Να απνδείμεηε κε απζηεξά καζεκαηηθό ηξόπν ηελ πξόηαζε πνπ δηαηππώζαηε. Μέρξη ηώξα κειεηήζακε έλα πξόβιεκα γεσκεηξηθνύ ηόπνπ κε βάζε κία νξηζκέλε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Μ. Σώξα ζα κειεηήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεκείνπ Μ όηαλ απηό βξίζθεηαη ζε κία ζέζε πάλσ ζην ηκήκα ΕΔ πνπ δεκηνπξγεί ζηαζεξό ιόγν κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ΕΜ θαη ΜΔ. 4. Να κεηαβάιιεηε ηελ ηηκή ηνπ ι ώζηε λα είλαη δηαθνξεηηθή ηνπ 1 θαη λα επαλαιάβεηε ηελ πξνεγνύκελε δηεξεύλεζε. Να βξείηε ηνλ γεσκεηξηθό ηνπ ηόπν ηνπ ζεκείνπ Μ ζύξνληαο ην ζεκείν Ρ. Ση παξαηεξείηε; Να δηαηππώζεηε κία γεσκεηξηθή πξόηαζε ζε απζηεξά καζεκαηηθή νξνινγία. Οδηγίεσ για την υλοποίηςη τησ δραςτηριότητασ Προετοιμαςία Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη κία δηδαθηηθή ώξα θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί σο επέθηαζε άζθεζεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ. Ζ άζθεζε βξίζθεηαη ζηελ παξάγξαθν πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη γεσκεηξηθνύο ηόπνπο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππ όςηλ ηνπο ηηο ηδηόηεηεο ησλ παξαιιεινγξάκκσλ θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ελώλεη ηα κέζα πιεπξώλ ηξηγώλνπ Η υλοποίηςη Ο δηδάζθσλ ζα κπνξνύζε λα ζρεδηάζεη ηελ δηθή ηνπ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα όπσο απηό πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηήζεη. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα ιύζεη ζηελ ηάμε ηελ άζθεζε ηνπ βηβιηόπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δώζεηο ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ κε ην ινγηζκηθό ηελ επέθηαζή ηεο. Ζ πνξεία πνπ πξνηείλεηαη ζηελ ζπλέρεηα πξνβιέπεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ εμ αξρήο κε ην πξόβιεκα ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ. ηελ πξώηε εξώηεζε νη καζεηέο αλακέλεηαη λα παξαηεξήζνπλ όηη ην ζεκείν Μ θαίλεηαη λα θηλείηαη ζε κία επζεία. ηελ δεύηεξε εξώηεζε ε εηθαζία γίλεηαη βεβαηόηεηα κε ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Μ. 45

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΥΗΜΑΣΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ Ε ΚΤΚΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕ ΓΧΝΙΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΥΗΜΑΣΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ Ε ΚΤΚΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕ ΓΧΝΙΕ 1 ΣΟΚΝ ΠΝΙΧΣΗ ΜΘΗΜΣΙΚΟ ΚΕΦΛΙΟ 6 ο ΥΗΜΣ ΕΕΡΜΜΕΝ Ε ΚΤΚΛΟ ΕΕΡΜΜΕΝΕ ΧΝΙΕ ΟΡΙΜΟ: Εγγεγπαμμένη γσλία νλνκάδεηαη ε γσλία ηεο νπνίαο ε θνξπθή είλαη ζεκείν ηνπ θύθινπ θαη νη πιεπξέο ηεο ηέκλνπλ ηνλ θύθιν. Τν ηόμν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Α ΜΕΡΟ- ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΡΩΣΗΗ 1 Πνηνη αξηζκνί νλνκάδνληαη πξώηνη θαη πνηνη ζύλζεηνη; Να δώζεηε παξαδείγκαηα. ΑΠΑΝΣΗΗ 1 Όηαλ έλαο αξηζκόο δηαηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤ ΕΠΙΠΕΔ Άξοναρ Άξονα κε απσή ηο θαη μοναδιαίο διάνςζμα ηο OI i θαη ηνλ ζπκβνιίδνπκε κε νλνκάδνπκε κηα επζεία πάλσ ζηελ νπνία έρνπκε επηιέμεη ζεκεία θαη Ι έηζη ώζηε ην δηάλπζκα OI λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3 ο v. Θέμα 5 ο Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ εηθόλσλ ησλ κηγαδηθώλ z γηα ηνπο νπνίνπο

Θέμα 3 ο v. Θέμα 5 ο Να βξεζεί ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ εηθόλσλ ησλ κηγαδηθώλ z γηα ηνπο νπνίνπο ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΔΤΙΚΗ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Δπαλαιεπηηθέο αζθήζεηο θαη ζύλζεηα ζέκαηα Δπηκέιεηα: Άιθεο Τδειέπεο Αζήλα 0 Θέμα ο Έζησ νη α, β R. Να δείμεηε όηη ν κηγαδηθόο αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 133. Ύλη: Σσναρηήζεις-Σηαηιζηική Θέμα 1

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 133. Ύλη: Σσναρηήζεις-Σηαηιζηική Θέμα 1 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Σσναρηήζεις-Σηαηιζηική Γεν. Παιδείας 9-1-1 Θέμα 1 Α. Αο ππνζέζνπκε όηη x 1,x,...,x k είλαη νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο x πνπ αθνξά ηα άηνκα ελόο δείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31 Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +2m ζηε ζέζε ρ 2 = -2m. Πνηα από ηηο επόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ 1.1 Μονάδερ μέηπηζηρ ηόξων (γωνιών) ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ Ωο κνλάδα κέηξεζεο ησλ ηόμσλ εθηόο από ηελ κνίξα (1 ν ) πνπ είλαη ην 1/360 ηνπ θύθινπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην αθηίλην (1rad). Τν αθηίλην είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνδνινγία Κύθινπ. Η εμίζσζε ελόο θύθινπ πνπ έρεη θέληξν ηελ αξρή ησλ αμόλσλ είλαη ηεο κνξθήο:

Μεζνδνινγία Κύθινπ. Η εμίζσζε ελόο θύθινπ πνπ έρεη θέληξν ηελ αξρή ησλ αμόλσλ είλαη ηεο κνξθήο: Μεζνδνινγία Κύθινπ Κύθινο νλνκάδεηαη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ελόο ζπλόινπ άπεηξσλ ζεκείσλ ηα νπνία ηζαπέρνπλ από έλα ζηαζεξό ζεκείν, ην θέληξν ηνπ. Άξα, έλαλ θύθιν ηνλ ραξαθηεξίδνπλ δύν ζηνηρεία, ην θέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΙΓΑΓΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Γηα λα βξνύκε ηε δύλακε i (θ αθέξαηνο) δηαηξνύκε ην θ κε ην 4 θαη ζύκθσλα κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο δηαίξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΜΑΘΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΜΑΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΜΑΘΗΣΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΔΣΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Δπηκέιεηα: Άιθεο Σδειέπεο

B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΔΣΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Δπηκέιεηα: Άιθεο Σδειέπεο B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΔΣΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ Δπηκέιεηα: Άιθεο Σδειέπεο ΚΩΝΙΚΔ ΣΟΜΔ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α. Σηιρ παπακάηω πποηάζειρ να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη: 1. Ο θύθινο (ρ-α) +(ς-β) =α

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ

Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο παιηλδξόκεζεο είλαη ε πξόβιεςε ηεο αλακελόκελεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Υ γηα δεδνκέλε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΒΑΙΚΓ ΓΝΩΓΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΓΣΡΙΑ ΑΠΟ Α ΛΤΚΓΙΟΤ. 1. Σπιγωνομεηπικοί απιθμοί οξείαρ γωνίαρ ζε οπθοκανονικό ζύζηημα αξόνων.

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΒΑΙΚΓ ΓΝΩΓΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΓΣΡΙΑ ΑΠΟ Α ΛΤΚΓΙΟΤ. 1. Σπιγωνομεηπικοί απιθμοί οξείαρ γωνίαρ ζε οπθοκανονικό ζύζηημα αξόνων. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΒΑΙΚΓ ΓΝΩΓΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΓΣΡΙΑ ΑΠΟ Α ΛΤΚΓΙΟΤ. Σπιγωνομεηπικοί απιθμοί οξείαρ γωνίαρ ζε οπθοκανονικό ζύζηημα αξόνων. y ημω= y π M(,y) ζςνω= π ξ σ εθω= y, 0 ζθω=, y 0 y.σπιγωνομεηπικοί απιθμοί γωνίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Διδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάηε., ίδεξε Π. Κεθ.3 ο : Σρίγωνα 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα