προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη"

Transcript

1 ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ μδ Λκτω ωα ατζηδ κη αταψ με κα υμε πρ βε ε ε ργε ε κατ τη εξα ρε η τω ατρι απ τ ΣΠ Πρ γραμμα ε ση μ ρι κα μ ρη η σ τ με εταπ η ρ μ μπ ρ πηρε ιων β α δ π πλμ ε α Θε τ Δε κατα μετ σκεπ κ τη εξα ρε η απ α πρ γραμμα π α αφ ρετα στη π τητα ζωη ω γ ατ με α τ τρ π ε γ ε Τ υ ατρ ε μετα ισ ε ση α εξωτερικ κα ζητ με α μα ψωρ ετε τ υ γ ξ τη ε α ρε η Η Π Δ Σ Ι ε λ Ιε ι γ

2 ι γ Ε μ Ι ιι ΛΛ Ι Ι κιι λη ΥΠΦ Γ ο η γ Ι Γ ιι ΙΙ ι ΗΤ δ ΥΠ Ι ΙΕ Φ Ι Δ Τγ ι Γ Ν ι Η Γ Α ΑΤ ΔΗΙ ΣΙΩΝ ΠΕΝΔ ΣΞΩΝ ΕΣΠ Δ ΚΗ ΠΗ Ρ Σ Α ΔιΑΧ ΣΗΣ ΕΠ ι Η Σ ΑΚΥ Π Γ ΑΤΣ Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΤΗΤΑ ΚΑι Π ΧΕ ΡΗ Α ΙΚ ΗΤΑ ι ΝΑΑΑ α Δ οη εοογεγιυ Κ Αθη α θ Αρμδ ο Κο κ υ Τηλ δ θθ ο ο π ο λι π Ι ι ι τ Ε ι ι ισπιι Ιμ π Ιι υ φ η Φ Ι ΡΩΠΑΙ Η Η μ ερο η ιι τ Α Π Π ι Α ΝΩΣ Ξ κδ Σ Μογο Πε ρα Πλα ε ιι Π Ν ποκογ Πε ρα δδ η Σ ετ γγρ ιφδ σαζ με ρ θ Πρωτ ο Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη απα τ αε ο σ γκε ριμθ ου προγραμματο ε α οτο ευμθ εζ σι μφω α Κα με κα θ σει Τηζ ρι παικη Επ τροπη αι ο εοη ι ε ιζ προηγοι μενε προοκληοε ι οη ετ ειρηοειυ μ οω π ι τ υ Περ φερε ακι π χε ρηο ακφ Προγραμμ τω Τθυ ΣΠΑ Στο ο το προγρ μμα ζ ε α αφε δ η ε ο υοη ηζ αλυο δα Τηζ προσ θι με η αξ α ι ε η υποοτ ριξη τω δραοτηρ οτητο εκε ων πο ει α ο θ αλλα κα η οτ ρ ξη τω δραοτι ρ οτητο ειιε νω πο ατ τελοι α γκεκριμ να ινιιπτυξ ακ πλεο εκτηματα τι ττερ φερειι Η επ λογη τ Κωδ ιιφν Δραοτηρ οτη αζ επ ε ρι υεων πο ε α επ λε ξιμο γ ι το πρδγραμμα τ ρ ιγ ατ ττο ηθηκε αε ου εργαο α τη πηρεο α με τη αρμ δια γ ιτ κ ιθ τ μ α Γε ικξ Γραμματε α α φορ α πολιτ κη θλο ι ατ τ επλογη τω Κωδικι Αρ θμι Δραοτηρ τητα ΚΑΔ ε λ φθη Γπ οψη η Χρημ ιτο κοι Φμικ κατααταο του θλοψ ου επιχε ρη ατικο κδομου σ ου δυαο με τ αναγκε ηζ περιφερε αιι α απτυξη Π ρ ι μ ουμε δ αθ ο μο γ α οπο αδηποτε πρδοθε τη δ ε κρ οη Γ α ο αη κο οπ σ Γρο φ ε ο υ ρ Α Δ υξη ι Α γ Ι ν μ δτη ο Γρα ε φυπουργοι ι τυξ Αντ γω οτ ι δτητο γ διιμι υν Ι ζ ι ρζ Δ Κτ ιι ν οδ μι Ι ε οιμομδ Δ τι υ Κ ι Λ Ι Ι ρβ δα η οω ιο κη Δια ου Γραφε ο Γε ι ι ρι μματ α Δημοα ω πε δυοειυν ΣΠ ι Γραφ Ιο Προ ατ ι ι ι γδ ΕΓΙΑε δεζ Γ Πι γι ο οη

3 Πρ γραμμα ν υ η ικρ ν και ε α ων πι ειρη εων στ υξ με εταπο η η υρι μ μπ ρ υ πηρε ιιδν τ πλα ι τ υ ΣΠ Ιαν υαρ ου Ξ τα η ζ γε λ ξ Απ τι Φεβρουαρ υ ω τι πριλ υ θα διαρκ ει η περ δ υπ β λη πρ τ εων για νταξη τ πρ γραμμα ν υ η ικρ με α ων πι ειρη εων π υ δρα τηρι π ιο νται στ υζ τ με εταπ η η Τουρι μ μπ ρ υ πηρε ιι ν οτο πλα ιο τ υ ΣΠ δημ ια δαπ νη εκατ ευρ υ κτιμ ται π το πρ γραμμα θα ε τα θ ν υφι τ μενε ν ε και υπ τα η επι ειρη ει απ λε τι Περιφ ρειε τη ρα ι επενδ ει π υ θα υλ π ιηθ ν αναμ εται να φθ υν τα εκατ ευρω και πρ βλ πεταινα δημι υργηθ ν ν ε θ ει εργα α υλ π η η τ υ προγρ μματ θα υμβ λει ημαντικ την επ τευξη των τ ων τ υ υπ υργε υ Αν πτυξη Ανταγωνι τικ τητα π δομων εταφ ρ ν και Δικτυων για εν υ η τη ρευστ τητα την αγορ ετ τ υν η τηζ απ ρρ φη ηζ ιν τικων κονδυλ ων και τηριξη τη επιχειρηματικ τητα ι γενικο γραμματε Δημο ων πενδ εων ΣΠ Γιωργο Για η ι μη αν α Σπυρ υ ταθ π υλ και γενικ γραμματ α ουρι τικ ν ποδομ ν και πενδδ εων Γι η Πυργιωτη ανακο νω αν ημερα την ε αρξη υλοπο η ηζ τ υ πρ γρ μματ μφωνα με το χρ ν δι γραμμα π υ ε ε τεθε τ Δεκ μβρι απ τον υπουργ ν πτυξη νταγωνι τικ τητα π δ μι ν εταφ ρ ν και Δικτ ων Κω τη Χατζηδ κη Αναφ ρικ με τ υζ Κωδικ δ Αριθμ δ Δρα ηρι τητα ΚΑΔ δηλαδ τα επα λμα τα π υ μπ ρ ν να εντα θ δν τη δρα η τ υπ υρ ε ο κ υ ε με πρ η τα αιτηματα και τιζ πρ τ αει π υ υπεβληθη αν απ τ υ εκπρ ωπ υζ τ υ επιχειρηματικοδ κδ μ υ Ε ναι αυτ νδητ τγωζ η νταξη τ δυνατ ν περι δτερων κλ δων τ πρ ραμμα απ τελε επιδ ωξη ι μ ν τ υ επιχειρηματικ δ κ μ υ αλλ και τηζ π λιτικη η ε α τ υ υπ υρ ε υ ε β η και τι κατευθδνσειζ τηζ Ευρωπα κη Επιτρ πη αυτη τη φ ρ δδθηκε μφα η στην καιν τ μ α και την αναδειξη των συ ι ριτικδν πλε νεκτηματων κ θε Περιφ ρεια Ειδικα ια τ λιανεμπ ρι π υ απ τελε δρα τηριδτητα με τροφανη ημαα α ια την ελληνικη οικονομ α Ι αι την απα δλη η θα πρ κηρυ θε ντ μα ειδικη δρ ι η ρηματ δ τοδμενη απ το ΕΣΠΑ

4 πενθυμ ζεται τι ι Περιφ ρειε κληθηκα απ τ υπ υργε να μαδ π ιη υν τ υζ ΚΑΔ π υ ειναι επιλ ξιμ ι για ενταξη τ πρ γραμμα σε τρει κατηγ ρ ε υψηλη μ ηζ και αμηλη προτεραι τητα Η κατ ταξη αυτη θα ληφθε υπ ψη και κατ την αξι λ γηση των πρ τ οεων οτε ε κ θε Περιφ ρεια να δ θε μφα η στ υζ τ με π υ υπ ρ υν συγκριτ κ πλε νεκτηματα Τα πο τ εν υ η των επε δι οεων κλιμακ ν νται απ ω λ αν λ γα με τ μ γεθ τηζ επι ε ρηοηζ και την Περιφ ρεια ε για τι ν ε και υπ ο ταοη επι ειρη ει πρ βλ πεται δυνατ τητα χρηματ δ τη η και των λειτ υργικ υν δαπαν ν π εν αα μι θοδο α κλπ ε π τ Λ ι π ε π ντω δεν μπ ρε να υπερβα ν υν τ λ τ τ πρ δπολ γι μο τ υ επιχειρηματικο εδ υ πε θυμ ζεται π για τη κ λυψη τηζ συμμετομ τ υ ι υπ ψηφι ι επενδυτ μπορ ν εκτ απ διου π ρ υ να χρησιμ π η υν τραπεζικ δανει μ πω επ η να αξι π ησ υν τα ρηματ δ τικ εργαλε α τη Ν Ε για ληψη αμηλ τ κων δανε ων κ λυψη εγγυητικων επι τολι ν κλπ Η δρ η εδι τηκε με τ ο να διευκ λυνθε η υμμετ η των υπ ψηφ ων αλλ και η υλοπ η η των επενδ σεων νδεικτικ οτα μ τρα απλ π η η διευκ λυν ηζ των δικαι ι ων περιλαμβ ν νται η υπ ρ ω η τεκμηρ ω η με αποδεικτικ τοι ε α τη δυνατ τηταζ κ λυψη η Ιδιωτικη Συμμετ μ Δ νει η και Ιδ α Συμμετ μ Καταβ λη πρ καταβ λη μ ρι και τ τη αναλ γ α Δημ ια Δαπ νη ναντι ιο π η εγγυητι α επι τ λη Δυνατ τητα καταβ λη δημ ια δαπ νη με υλ π ηση τ υ τ υ πι ειρηματικο Σ εδ υ πιλ ξιμε ι πρ καταβ λ ε πρ μηθευτ ω δαπ νε πρ πιστ π ηοη και ρηματ δ τη η υρ τατ φ μα επιλ ξιμων δαπαν ν Επιγ ρ γη η λειτουργικ υν δαπανων για μικρ και π λ μικρ επι ειρη ει ν ε και υπ ταοη εγ κ Υ τ υ προδπ λ γι μ δ Απλ τευση στιζ διαδικα ε δια ε ρι η ε ω η γραφειοκρατ α Πρ αρμογη τ υ κανονιστικο πλαι υ στιζ αν γκε κ θε Περιφ ρεια νεργη υμμετ μ των Περιφερειων ε λε π φ ει εδια μ και υλοπ η η τ υ πρ γρ μματο Κατηγ ρι π η η των επιλ ξιμων ωδικων ΑναπτυξιαΦ Δρα τηρι τηταζ ΚΑΔ ωζ πρ τι αναπτυξιακ πρ τεραι τητε κ θε Περιφ ρεια Διαφαν και ντικειμενικ τημα αξι λ γη η επιλ γη

5 Δυνατ τητα αξι π η ηζ των χρηματ δ τικι ν κλπ για την διευκ λυνοη τη ρευ τ τητα εργαλε ων ΛΤΕ των επιχειρη εων Π Φιλικ δηγ κοιν για λε τι Περιφ ρειε πληρη με κ θε πληρ φορ α ρη ιμη για την ε η μ ρ ω η κινητ π ηση των ενδιαφερ μ νων πρ ο ρυξη η Δρ οη δηγ εφαρμ γη και τα Παραρτηματατ υ θ υ αναρτηθε στι ιστ σελ δε τη Δ ΠΑ του ΣΠ ηλ Θ τ υ ΕΦΕΠ ιητ π Θυμ ζ νται τα βα ικ τη χαρακτηρι τικ πιλ ξιμε ε ναι μικρ π λ μικρ και με α ε επι ειρησειζ υφιστ με ε με δ η περιο τερε δια ειριοτικ ρηοη και ν ε η υπ ταοη στ υζ τ με εταπ ηοη υρι μ δ μπ ρ υ πηρεοιων επι ρηγο με ο πρ π λ γι μ ε ναι ω ευρ για τη εταπ η η ω ευρ γ α τ ν Τ υριομ και ω ευρ για τ μπ ρι πηρε ε πρ θε μ α ολ κληρωση των επενδδ εων ε ναι μηνεζ απ την ημερ μην α κδ οη τη π φα η νταξηζ για τ υζ κλ δ υ εταπ η ηζ και Τουρι μ και μηνε για τ μπ ρι πηρε ε ι δαπ νε π υ ενι μ ονται περιλαμβ ν υν τ ρια εγκαταοτ ει μη ανηματα εξοπλι μ παραγωγη μεταφ ρικ μ α εξοπλιομ και εγκατα τ οει πρ τα α περιβ λλ ντ ζ και εξ ικ ν μη η εν ργεια δικαιωματα τεχ γ ω α πι τ π η η υ τημ των δια φ λιοη π ι τητα λ γι μικ και υπηρεο ε προβολη πρ υθη η αμ ιβ υμβ ι λων και λειτουργικ Δαπ νε Η υπ β λη των αιτη εων Θα γ νει υπ χρεωτικ με ηλεκτρ νικη διαδικαο α μ ω τη ι τοοελ δα ιγ ν Ι δ Ξ Ι Για περι τερε πληρ φορ ε ι ε διαφερ μεν ι μπ ρ ν να επικ ινων ν με τ ν Φ Π και τ υζ ετα ρου του στα τηλ φωνα Ι και τ γραφε πληρ φ ρησηζ τηζ Δ Π το τηλ και του πε θυν υζ για την νημ ρωση τ υ Κ ιν των Περιφερειων τα ημε α και τα τ ι ε α επικ ινων α ουν αναρτηθε τ Διαδ κπ ω Παρ ρτημα τ υ οδηγοι τη Πρ κηρυξη κολ υθ ν π νακε με τ ν πρ δπολ γι μ τ υ πρ γρ μματ ζ και τα π τ ε υ η αν Περιφ ρεια Π ΡΙΦ ΡΕΙ Σ Σ Ι ΛΙ Ξ γι Δημ ια Δαπανη σε νατ λικ ακεδον α Θρ κη ακεδ ν α

6 Δ ακεδ ν α Ιπειρ Στερε λλ δα Θε αλ α Ι νια Δ λλ δα Πελοπ η ο Αιγα ιγα ρη η ττικη Σ Λ Πο τ Εν υαη πλην τη εν υ ηζ των λειτουρ ικ ν δαπαν ν Δημδαια Επιμ ρι η η Κοινοακι και Εθνικι Ιδιω κι Συμμετο η ιδιωτικη Περιφ ρειε υμμετ η για μικρ και π λδ μικρ επι ειρη ει ν ακεδον α Θρ κη ακεδ ν α Δ ακεδ ν α ΙΙπειρ Θε αλ α Ι νια Δ λλι δα Πελοπ ηο ιγα ο ρητη Στερε Ελλ δα ιγα ττικη Ε π η μα τιζ ν ε και υπ ι ταση επιχειρηοει ε λε τι Περιφ ρειε τηζ χωραζ ενιοβονται ι λειτουργικ τ υ δαπ νε μ ρι π οοοτ Λ τ ι επενδυτικο εδ υ με τα ακ λ υθα πο οτ Περιφ ρειε Δημ αια Επι ρι η η Ιδιωτικι Συμμετο ι

7 Κοινο και Ε νικι εν υ η γ επιχειρησειζ επιχειρησει λε οι Περιφ ρειε Ι Ι η ρη λ π Δε τε τ πληρε κε με τη απ μαγ ητ φ υνηοηζ με τι ερωτηοει των δημο ι γρ φων εδ Ι

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα