ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ."

Transcript

1 ΘΥΓΗΘΑΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΔΟΚΖΛΔΗΑ Παΐηεο Δπζχκηνο ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ ΑληηθεΫκελν Θψδηθα ΒηβιΫσλ θαη ΠηνηρεΫσλ Γπλαηφηεηα ππνβνιϊο ζηε Γ.Ν.. γλσζηνπνηϊζεσλ κωζσ επηζηνιϊο Ϊ ηειενκνηνηππϋαο (FΑΣ). ΑΟΘΟΝ 2 ΞΝΣΟΔΝΗ ΠΔ ΡΖΟΖΠΖ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΛΛΝΗΑ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΑ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Έλλνηα επηηεδεπκαηϋα ππνρξεψζεηο ΔθκεηΨιιεπζε δξνκψλσλ Ϋππσλ ΚεηαθνξΨ καζεηψλ κε αγξνηηθψ απηνθϋλεηα ΔθθαζαξηζηΩο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ Πχλδηθνο πηψρεπζεο ΕσγξΨθνο κηζζσηφο, απνθηψ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα Ξψιεζε ρψκαηνο ΔΫζπξαμε επηζηξαθωλησλ δαζκψλ απφ κε επηηεδεπκαηϋα Νη TΝUR LEADERS δελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηϋα ΔθκεηΨιιεπζε αθηλϊηνπ απφ αλϊιηθν ΠπγγξαθεΫο ζπληαμηνχρνη δεκφζην ππψιιεινη Γχηεο θαη απηνδχηεο ΔθκεηΨιιεπζε ΡΑΜΗ απφ ηνπο ζπληδηνθηϊηεο απηνχ, εϋηε κε ηε κνξθϊ θνηλσλϋαο εϋηε κε δχν αηνκηθωο επηρεηξϊζεηο Λνκηθφο Πχκβνπινο ηεο ΓηνΫθεζεο (ΓηαηηεηΪο) ΠπγγξαθΪ ζηϋρσλ απφ ππψιιειν ΓηαρεΫξηζε πνιπθαηνηθϋαο Ρα Ωζνδα απφ ελνϋθηα, δελ δεκηνπξγνχλ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα.

2 ΑγνξαπσιεζΫεο Ωξγσλ ηωρλεο ηδησηηθϊο ζπιινγϊο Ν πξνπνλεηϊο πνπ απαζρνιεϋηαη κε ζχκβαζε Ωξγνπ ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο ΘνηλνπξαμΫα Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ ΔθκΫζζσζε ρψξνπ ζηψζκεπζεο, ρσξϋο λα παξωρνληαη ππεξεζϋεο Ππληαμηνχρνο παξωρεη πεξηζηαζηαθψ ππεξεζϋεο Νη πσιϊζεηο πξνο ηελ Ψηππε Ωλσζε ησλ ηδηνθηεηψλ Ϊ ελνϋθσλ πνιπθαηνηθϋαο εϋλαη ιηαληθϊ πψιεζε ΠπκκεηνρΪ ζε επηηξνπωο Ϊ ζπκβνχιηα ΠπκκεηνρΪ ζε νκψδεο εξγαζϋαο, πνπ θαζνξϋδνληαη κε απνθψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιϋσλ Λ.Ξ.Η.Γ ΔθκΫζζσζε ρψξνπ γηα ηελ ηωιεζε δεμηψζεσλ ΠπγγξαθηθΨ δηθαηψκαηα βηβιϋσλ ζπληαμηνχρνπ δεκνζϋνπ ππαιιϊινπ, πνπ εϋραλ εθδνζεϋ φηαλ Ϊηαλ ελ ελεξγεϋα Άκηζζνη ππνζεθνθχιαθεο Ππληαμηνχρνο εηζπξψηηεη δηθαηνχκελεο πξνκϊζεηεο απφ ππεξεζϋεο πνπ εϋρε παξψζρεη σο αζθαιηζηϊο ΓηακεζνιαβεηΪο (manager) κεηαγξαθϊο αζιεηψλ Ππληαμηνχρνο εηζεγεηϊο ζεκηλαξϋσλ ΔθκΫζζσζε γεψηξεζεο Σξφλνο λφκηκεο ζχζηαζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ ΠπγγξαθΪ βηβιϋνπ απφ δχν θπζηθψ πξφζσπα Αζθνχκελνη δηθεγφξνη ΠπκκεηνρΪ ζε νκψδεο εξγαζϋαο Πψκα Νξθσηψλ Δθηηκεηψλ ΚηζζσηνΫ γηαηξνϋ πνπ δηαηεξνχλ ηαηξεϋν Ρν κωινο ζπληδηνθηεζϋαο θνηλσλϋαο δελ εϋλαη επηηεδεπκαηϋαο Νη αγξφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεραλϊκαηψ ηνπο ζε Ωθηαθηεο Ϊ επεϋγνπζεο πεξηπηψζεηο, δελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηϋα ΠπκκεηνρΪ ζπληαμηνχρσλ ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπωο θαη νκψδεο εξγαζϋαο Ρα πνιηηηθψ θφκκαηα δελ κπνξεϋ λα ζεσξεζνχλ επηηεδεπκαηϋεο ΠπλαιιαγΩο κεηαμχ ηδησηψλ Ζ ζπκκεηνρϊ αιινδαπψλ επηρεηξϊζεσλ ζε ΔιιεληθΩο εηαηξϋεο δελ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηηψλ ΞεξηζηαζηαθΪ δεκνζϋεπζε Ψξζξσλ ζε πεξηνδηθψ, κε πιηθφ πνπ πξνωξρεηαη απφ εθδνζωληα βηβιϋα ζπγγξαθωα κε επηηεδεπκαηϋα Δπξσπατθφο κηινο Νηθνλνκηθνχ Πθνπνχ.

3 Ν ζπληαμηνχρνο Γεκφζηνο ππψιιεινο πνπ δηνξϋδεηαη πξαγκαηνγλψκνλαο απφ ην ΓηθαζηΪξην δελ απνθηψ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηϋα ΔιεγθηΪο Αλψλπκεο ΔηαηξΫαο ΠπγγξαθΪ ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ απφ ελ ελεξγεϋα ππψιιειν Δλ ελεξγεϋα ππψιιεινο εηζεγεηϊο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξϋσλ θαη ζπγγξαθωαο Ν ζπγγξαθωαο ζπληαμηνχρνο Γεκφζηνο ππψιιεινο ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο ΓξαθεΫν αιινδαπϊο εηαηξεϋαο Ν ελ ελεξγεϋα θαζεγεηϊο Α.Δ.Η. δελ ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο γηα ηε ζπγγξαθϊ θαη Ωθδνζε ησλ βηβιϋσλ ηνπ Ζ εϋζπξαμε δηθαησκψησλ απφ επαλαπξνβνιϊ ηαηληψλ απφ πξφζσπν πνπ Ωρεη ππνβψιιεη δηαθνπϊ εξγαζηψλ, δελ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα ΜελαγνΫ ΑιινδαπΪ εηαηξϋα κε κφληκε εγθαηψζηαζε ζηελ ΔιιΨδα ΣνξεγΫα ζε αζιεηϊ Ξξαγκαηνγλψκνλαο πνπ νξϋδεηαη κε δηθαζηηθϊ απφθαζε ΔθκεηαιιεπηΩο Δ.Γ.Σ. πνπ αζθνχλ θαη Ψιιε δξαζηεξηφηεηα ΑζθαιηζηηθνΫ ζχκβνπινη Γξαζηεξηφηεηεο κειψλ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ΓηακεζνιΨβεζε γηα ηελ θαηψξηηζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβψζεσλ απφ ππαιιϊινπο αζθαιηζηηθϊο εηαηξϋαο ΠπκκεηνρΪ αιινδαπϊο επηρεϋξεζεο ζε εκεδαπϊ θνηλνπξαμϋα Δλ ελεξγεϋα ππψιιεινη δηαζωηνπλ βηβιϋν ηνπο ζε νπηηθφ δϋζθν ΔΫζπξαμε ακνηβϊο απφ ειεχζεξν επαγγεικαηϋα πνπ Ωρεη δηαθφςεη ηελ Ψζθεζε ηνπ ειεχζεξνπ επαγγωικαηνο Ζ Ωθδνζε πεξηνδηθνχ θαη ε δσξεψλ δηψζεζϊ ηνπ δελ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα ΝδεγνΫ ΡΑΜΗ Ζ απφ θνηλνχ αλωγεξζε θαηαζηϊκαηνο θαη ε εθκεηψιιεπζε ηνπ ρψξνπ δελ ζπληζηψ θνηλσλϋα Ζ εθκϋζζσζε ρψξνπ κε παξνρϊ θαη ππεξεζηψλ πεξηπνϋεζεο δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα Ζ πψγηα αληηκηζζϋα δηθεγφξνπ ζεσξεϋηαη εηζφδεκα απφ κηζζσηωο ππεξεζϋεο ΠπκκεηνρΪ ππαιιϊισλ ζε νκψδεο εξγαζϋαο, θαη εθαξκνγϊ ζρεηηθϊο πνπξγηθϊο Απφθαζεο.

4 ΔηαηξΫα ε νπνϋα ππωβαιιε δϊισζε δηαθνπϊο εξγαζηψλ εηζπξψηηεη δηθαηνχκελα πνζψ ΑιινδαπΩο εηαηξεϋεο πνπ ζπλεξγψδνληαη κε ΔιιεληθΪ θαη εμππεξεηνχλ δηεζλεϋο ηαθηηθωο ιεσθνξεηαθωο γξακκωο ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηϋεο Ρν θπζηθφ πξφζσπν πνπ εηζπξψηηεη απνδεκϋσζε απφ απαιινηξϋσζε αθηλϊηνπ δελ ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο Ζ ιεηηνπξγϋα κνπζεϋνπ ρσξϋο αληψιιαγκα δελ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα ΔθκεηαιιεπηΩο Δ.Γ.Σ. (ΡΑΜΗ) Ξιαλφδηνο πσιεηϊο ιαρεϋσλ Cνnsνrtium (Θνλζφξηζηνπκ) εηαηξηψλ ΔΫζπξαμε ιφγσ δσξεψο Ϊ γνληθϊο παξνρϊο ζπγγξαθηθψλ δηθαησκψησλ ΡνπξθηθΪ εηαηξϋα πνπ δηεμψγεη ηα δξνκνιφγηα κεηαμχ ΚπηηιΪλεο θαη ΑτβαιΫ δελ Ωρεη θνξνινγηθωο ππνρξεψζεηο ζηελ ΔιιΨδα Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ινγηζηϊ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα ΝδνληΫαηξνο παξωρεη ππεξεζϋεο ζε Ψιιν νδνληϋαηξν πνθαηψζηεκα δηθεγνξηθϊο εηαηξεϋαο ζηελ αιινδαπϊ ΑηνκηθΪ επηρεϋξεζε ππωβαιε δηαθνπϊ δξαζηεξηφηεηαο ελψ ζπλωρηδε ηελ Ψζθεζε επηρεηξεκαηηθϊο δξαζηεξηφηεηαο Κε ηελ κεηαβϋβαζεο κεξηδϋνπ θνηλσλϋαο θιεξνλνκηθνχ δηθαηψκαηνο δελ επωξρεηαη ιχζε απηϊο ΔθκΫζζσζε αξηνπνηεϋνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ απφ ηνλ ηδηνθηϊηε ηνπ αθηλϊηνπ Γελ απνθηψηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηϋα γηα κεκνλσκωλε Ωθδνζε βηβιϋνπ ΝξθσηνΫ ινγηζηωο Ν ππψιιεινο πνπ εθκεηαιιεχεηαη επξεζηηερλϋα ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο Νη ππψιιεινη ΡξΨπεδαο πνπ πξνσζνχλ πεξηζηαζηαθψ ηξαπεδηθψ πξντφληα δελ ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηϋεο ΔΫζπξαμε πλεπκαηηθψλ δηθαησκψησλ απφ ζπληαμηνχρν ζθελνζωηε ΑγνξΨ εηαηξηθνχ κεξηδϋνπ ζε αζηηθϊ κε θεξδνζθνπηθϊ εηαηξϋα Κηζζσηφο εηζπξψηηεη πνζνζηψ επϋ ησλ πσιϊζεσλ ΠπγγξαθΪ ζελαξϋσλ ΠπλαιιαγΩο ζε αιινδαπωο ρψξεο ΔπαγγεικαηΫεο ιεκβνχρνη ΔθκεηΨιιεπζε κηζζσκωλνπ πεξηπηωξνπ Πχκβαζε γηα εθηωιεζε επηδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ Ωξγνπ.

5 ΚεκνλσκΩλε Ωθδνζε θαη πψιεζε βηβιϋνπ ΑιινδαπΩο κεηαθνξηθωο επηρεηξϊζεηο δηαζωηνπλ δεμακελωο θαπζϋκσλ ζηελ ΔιιΨδα ΜΩλεο αεξνπνξηθωο εηαηξεϋεο ΔθκεηαιιεπηΩο ζθαθψλ ζηε ιϋκλε ησλ ΗσαλλΫλσλ Πχκβαζε Ωξγνπ κε ηελ Ν.Ξ.Α.Ξ. Α.Δ ΖκηνλεγνΫ ΘαηαβνιΪ ακνηβψλ ζε πσιεηωο κε ην ζχζηεκα ηεο θαη νϋθνλ επϋδεημεο ΦσηνβνιηατθΨ ζπζηϊκαηα απφ νηθηαθνχο θαηαλαισηωο ΔθκεηΨιιεπζε θηϊκαηνο γηα νξγψλσζε εθδειψζεσλ ΑπαιιαγΪ απφ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα απφ ηνπο εθκεηαιιεπηωο ηππϊιαησλ νρεκψησλ. Ρξφπνο ππνινγηζκνχ θαη απφδνζεο Φ.Ξ.Α ΑκνηβΩο πξφεδξνπ Γ.Π. ζσκαηεϋνπ ΚΫζζσζε ρψξνπ γεψηξεζεο ΠπγγξαθΪ βηβιϋνπ απφ δπν ζπληαμηνχρνπο ΔθηειεζηΪο δηαζϊθεο ΞαξνρΪ ππεξεζϋαο απφ Έιιελα επηηεδεπκαηϋα εθηφο ΔιιεληθΪο επηθξψηεηαο ΑκνηβΩο κειψλ Γ.Π. ακηγνχο δεκνηηθϊο επηρεϋξεζεο Έλλνηα εηζεγεηϊ ζεκηλαξϋσλ ΚεηαβΫβαζε εκπνξηθνχ ζϊκαηνο απφ θπζηθφ πξφζσπν Ωλαληη αληαιιψγκαηνο πνρξεψζεηο γηα ηϊξεζε βηβιϋσλ θαη Ωθδνζε ζηνηρεϋσλ γηα ηελ πψιεζε εμαηξωζεσλ πνπ απνλεκϊζεθαλ απφ ηε Ο.Α.Δ πνρξεψζεηο ζπληαμηνχρνπ εηζεγεηϊ ζεκηλαξϋσλ απφ πιεπξψο δηαηψμεσλ Θ.Β.Π., γηα ππεξεζϋεο πνπ παξωρεη απφ δηθϊ ηνπ εγθαηψζηαζε. 2 2.ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ, ΔΛΛΝΗΑ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘνηλνπξαμΫα επηηεδεπκαηηψλ ΠπκκεηνρΪ δϊκνπ Ϊ θνηλφηεηαο ζε θνηλνπξαμϋα ΛνκηθΨ πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα δελ κπνξεϋ λα ζπζηϊζνπλ θνηλνπξαμϋα Έλλνηα ζπγθεθξηκωλνπ Ωξγνπ γηα επεθηψζεηο ζπκβψζεσλ Έλλνηα ζπγθεθξηκωλε πξψμεο Νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηψζρνπλ ζε θνηλνπξαμϋα Ξηψρεπζε ελφο ησλ κειψλ θνηλνπξαμϋαο ΘνηλνπξαμΫα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ΠσκαηεΫν δελ κπνξεϋ λα ζπζηϊζεη θνηλνπξαμϋα Έλλνηα ζπγθνηλσληαθϊο γξακκϊο.

6 ΓηνξγΨλσζε κηαο Ωθζεζεο Πχζηαζε θνηλνπξαμϋαο γηα εθηωιεζε πεξηζζνηωξσλ ζπλαθψλ Ωξγσλ θηζηψκελε θνηλνπξαμϋα δελ κπνξεϋ λα αλαιψβεη λων Ωξγν Ν ζθνπφο πνπ αλαθωξεηαη ζην ζπζηαηηθφ θνηλνπξαμϋαο δελ ηξνπνπνηεϋηαη ΠπκπξΨηηνληα γξαθεϋα Ππγρψλεπζε κειψλ θνηλνπξαμϋαο πνρξεψζεηο αιινδαπϊο επηρεϋξεζεο κωινπο θνηλνπξαμϋαο ΡξνπνπνΫεζε θαηαζηαηηθνχ θνηλνπξαμϋαο ιφγσ κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεϋξεζεο κωινπο ΠπκκεηνρΪ αιινδαπϊο εηαηξϋαο ζε θνηλνπξαμϋα εθκεηψιιεπζεο ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινϋσλ ΘαηαλνκΪ θνηλψλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα κωιε θνηλνπξαμϋαο ΠπκκεηνρΪ ζε θνηλνπξαμϋα ησλ θιεξνλφκσλ ζαλφληνο κωινπο απηϊο ΑπνβΫσζε κωινπο θνηλνπξαμϋαο Πθνπφο θνηλνπξαμϋαο ε θαηαζθεπϊ Ωξγνπ κε πψιεζε παξψιιεια ζπγθεθξηκωλσλ αγαζψλ Cνnsνrtium (Θνλζφξηζηνπκ) ζπλεξγαδφκελσλ εηαηξηψλ Πχζηαζε θνηλνπξαμϋαο κε ζθνπφ λα ζπκκεηψζρεη ζε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ΘνηλνπξαμΫεο Θ.Ρ.Δ.Ι Ζ θνηλνπξαμϋα εθκεηψιιεπζεο ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινϋσλ ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο Ιχζε νηθνδνκηθϊο θνηλνπξαμϋαο θαη πξηλ ηε πψιεζε ησλ δηακεξηζκψησλ Ιχζε θνηλνπξαμϋαο κε εθθξεκεϋο απαηηϊζεηο ΘνηλνπξαμΫα κε αληηθεϋκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρϊ νδηθϊο βνϊζεηαο. 2 3.ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΝ, Λ.Ξ. ΚΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ, ΔΞΗΡΟΝΞΥΛ, ΔΛΥΠΔΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΥΛ, ΜΔΛΥΛ ΑΞΝΠΡΝΙΥΛ Θ.ΙΞ πνρξεψζεηο πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα Ίδξπκα Η.Δ.Θ Ν.T.A Έλσζε πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ νηθηζηηθϊ αμηνπνϋεζε Ξεξηπηψζεηο Ωθδνζεο ζηνηρεϋσλ απφ δεκφζην, λ.π. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα Θνηλφηεηα εθκεηαιιεχεηαη γεθπξνπιψζηηγγα.

7 ΓεσξγηθΩο εθκεηαιιεχζεηο απφ Ηεξνχο λανχο, ΗεξΩο Κεηξνπφιεηο ΚνλΨδα ΝξγΨλσζεο ηεο ΓηαρεΫξηζεο ηνπ Θνηλνηηθνχ ΞιαηζΫνπ ΠηΪξημεο ΔπθηΪξηνο νϋθνο Νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο ΔηδηθνΫ ΙνγαξηαζκνΫ ΘνλδπιΫσλ Έξεπλαο θαη ΑλΨπηπμεο πνρξεψζεηο Λ.Ξ.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα γηα εϋζπξαμε επηρνξεγϊζεσλ ΡκΪκα ακεηβνκωλσλ αζιεηψλ Ξεξηερφκελν θνξνινγηθψλ βηβιϋσλ ησλ λ.π. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα ΠσκαηεΫν ΔθκεηΨιιεπζε θπιηθεϋσλ απφ ηα Θ.Α.Ξ.Ζ ΓεκνηηθνΫ παηδηθνϋ θαη βξεθνλεπηαθνϋ ζηαζκνϋ ΔηδηθνΫ ΙνγαξηαζκνΫ ΔπηζηεκνληθΪο Έξεπλαο ησλ Α.Δ.Η. θαη Ρ.Δ.Η Ρν Δ.Θ.Α.Β. δηελεξγεϋ επηκνξθσηηθψ ζεκηλψξηα πεξεζϋεο δεκηνπξγϋαο θαη θηινμελϋαο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκψησλ θαη ζπλαιιαγψλ απφ ην ΔπηκειεηΪξην Γπκλαζηηθφο Πχιινγνο πεξεζϋεο ζπιινγϊο, θφξησζεο θαη κεηαθνξψο απφβιεησλ απφ ΓΪκν πνρξεψζεηο ΝΡΑ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηαηξεϋα κηθξψλ δψσλ θαη θηεληαηξηθωο θιηληθωο πνρξεψζεηο Θ.Β.Π. κε θπβεξλεηηθϊο νξγψλσζεο πνρξεψζεηο ΝΡΑ γηα ζπιινγϊ απνβιϊησλ ζπζθεπαζϋαο ΑΓΟΝΡΔΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΗΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Αγξφηεο θαη αγξνηηθωο εθκεηαιιεχζεηο Ψξζξσλ 41 θαη 42 ηνπ λ.2859/ Αγξφηεο παξαδϋδνπλ ηα πξντφληα απφ δηθφ ηνπο θαηψζηεκα Ζ παξαγσγϊ θαη ε εκθηψισζε θξαζηψλ απφ αγξφηεο ζπληζηψ αγξνηηθϊ αζρνιϋα Νη αγξφηεο πξωπεη λα δεηνχλ θαη λα ιακβψλνπλ ην αληϋηππν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεϋσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ΑιηεΫο ζηα ειιεληθψ ρσξηθψ χδαηα Αγξφηεο εθκηζζψλεη ηκϊκα Ϊ νιφθιεξν ην δσηθφ θεθψιαην ηεο αγξνηηθϊο επηρεϋξεζϊο ηνπ Νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Ξ.Α. κπνξεϋ λα εθδϋδνπλ θαη ζηνηρεϋα αμϋαο.

8 Αγξφηεο θαλνληθνχ θαζεζηψηνο Φ.Ξ.Α. παξαδϋδεη πξντφληα παξαγσγϊο ηνπ ζην δηθϊο ηνπ εθκεηψιιεπζεο εζηηαηφξην Αγξφηεο δηελεξγνχλ κεηαθνξωο θαπζφμπισλ κε ηδηφθηεηα κεηαθνξηθψ κωζα θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ ΛνκΨξρε ΑιηΩαο - αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο πνπιψεη ιηαληθψ πφρξενη γηα ηελ απφδνζε ηεο εηδηθϊο αζθαιηζηηθϊο εηζθνξψο ππωξ ΔΙΓΑ Ξαξαρψξεζε αγξνηηθϊο παξαγσγϊο απφ αγξφηεο γηα εθηωιεζε πεηξακψησλ ΔπηζηξνθΪ ΦΞΑ ζηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα πσιϊζεηο πνπ ππψγνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΞΑ. Έθδνζε εηδηθνχ ζηνηρεϋνπ ΑΞΑΙΙΑΓΔΠ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ ΑπαιιαγΩο επηηεδεπκαηηψλ Δθεκεξηδνπψιεο ΔθκεηαιιεπηΩο επηπισκωλσλ δσκαηϋσλ Ϊ δηακεξηζκψησλ κωρξη επηψ (7) ΑπνγεπκαηηλΨ ηαηξεϋα ηνπ ΔΠ Ξξνζσπηθφ ησλ Θ.Δ.Ξ ΔθκεηαιιεπηΩο Δ.Γ.Σ Άλεξγε κε ζχκβαζε εθηωιεζεο επηδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ Ωξγνπ Απαιιαζζφκελνο απφ ηϊξεζε βηβιϋσλ ηϊξεζε πξναηξεηηθψ βηβιϋα Α θαηεγνξϋαο ΞΟΝ ΞΝ κε Ψιιε δξαζηεξηφηεηα Έλλνηα δεζκψλ εμψξηεζεο γηα απαιιαγϊ απφ ΦΞΑ ησλ ακνηβψλ ζπκβψζεσλ Ωξγνπ ΓΙΥΠΠΑ ΘΑΗ ΛΝΚΗΠΚΑ ΡΖΟΖΠΖΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ Γιψζζα ηϊξεζεο βηβιϋσλ θαη Ωθδνζεο ζηνηρεϋσλ ΞαξαζηαηηθΨ γηα ζπλαιιαγωο ζην εμσηεξηθφ Έθδνζε ζηνηρεϋσλ ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα παξψιιεια κε μωλε ΚεηαηξνπΪ ζε επξψ παξαζηαηηθψλ ζε μωλν λφκηζκα ΣξΪζε ιαηηληθψλ ραξαθηϊξσλ ΑλαγξαθΪ ηηκϊο κνλψδαο ζε επξψ κε πεξηζζφηεξα ησλ δχν δεθαδηθψλ ςεθϋσλ ΣξΪζε ζηϋγκαηνο γηα δηαρσξηζκφ αθεξαϋνπ ηκϊκαηνο αξηζκψλ ζε επξψ απφ ην δεθαδηθφ κωξνο ΚεηαηξνπΪ μωλνπ λνκϋζκαηνο ζε επξψ.

9 ΑΟΘΟΝ 3 ΓΗΑΘΟΗΠΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ. ΔΛΛΝΗΑ ΣΝΛΓΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΞΥΙΖΠΖΠ. ΔΛΛΝΗΑ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΘΟΗΠΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ ΓηΨθξηζε επηηεδεπκαηηψλ ΔκθΨληζε θαη εθηχπσζε θσηνγξαθηψλ Ρν θσηνγξαθηθφ θηικ εϋλαη πξψηε χιε γηα ηνπο θσηνγξψθνπο ΞαξαγσγΪ ηειενπηηθψλ ηαηληψλ ΒηβιηνδεζΫα πεξηνδηθψλ ΞαξαγσγΪ ηειενπηηθψλ ηαηληψλ ΞαξαγσγΪ θηικ απφ slides Ϊ θσηνγξαθϋεο ΔπηρεΫξεζε γξαθηθψλ ηερλψλ Ζ επεμεξγαζϋα αγαζψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξϋησλ ζπληζηψ παξνρϊ ππεξεζϋαο ΓηαινγΪ ηρζχσλ θαη εϋδνο θαη κωγεζνο ΞαξαγσγΪ εληχπσλ απφ slides, θεϋκελα, θσηνγξαθϋεο ΔπεμεξγαζΫα μεξψλ θαξπψλ Ζ αλαζπζθεπαζϋα αγαζψλ ζπληζηψ επεμεξγαζϋα Σαξαθηεξηζκφο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηϊησλ Ζ θαηψςπμε λσπψλ πξντφλησλ ζπληζηψ επεμεξγαζϋα Δθηχπσζε πεξηνδηθψλ κε Ϋδηα πιηθψ θαη ρσξϋο Ϋδηα πιηθψ ΞΨρπλζε δψσλ ΔκθαλΫζεηο θηικ ζε εξγαζηϊξηα ηξϋησλ ΡππνγξαθηθΩο εξγαζϋεο ΞαξαγσγΪ ςεθηαθϊο εηθφλαο Θαηαρψξεζε δηαθεκϋζεσλ, δεκνζηεπκψησλ θ.ιπ Δπηθφιιεζε ηαηληψλ αζθαιεϋαο ζε ζπζθεπαζϋεο θαξκψθσλ ΦσηναληΫγξαθα ΞξνζζαθαηξΩζεηο εμαξηεκψησλ Ρχπσζε ζηακπψλ πψλσ ζε χθαζκα Ρα αγαζψ πνπ κηζζψλνληαη κε παξνρϊ δηθαηψκαηνο αγνξψο ηνπο απφ ηνλ κηζζσηϊ ζεσξνχληαη εκπνξεχκαηα ΠπζθεπαζΫα λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ΔπεμεξγαζΫα αγαζψλ ηξϋησλ ΑλΨκεημε ρχκα ειαηφιαδνπ Ρεκαρηζκφο θαη απνζηωσζε δψσλ ΠπζθεπαζΫα θξωαηνο ΘαηΨςπμε θξωαηνο.

10 ΞαξαγσγΪ εδεζκψησλ ΘαηαζθεπΪ θνξληδψλ ΔξγαζΫεο γξαθϋζηα ΞαξαγσγΪ αγαζψλ κε πξψηε χιε ηα εκπνξεχκαηα ΒηβιΫα θαη πεξηνδηθψ ζε κνξθϊ CD ΘαηαζθεπΪ δηαθεκηζηηθψλ ηαηληψλ ΘΩληεκα ζε χθαζκα ηνπ πειψηε ΞξνθαηαζθεπαζκΩλα ζπϋηηα ΟΨπηεο ΣΨξαμε θπιϋλδξσλ βαζπηππϋαο ΑπιΪ ζπζθεπαζϋα αγαζψλ ΠπζθεπαζΫα πνξηνθαιηψλ ζε μπινθηβψηηα ΞαξαγσγΪ ηαηληψλ ΘαηαζθεπΪ ηερλεηψλ δνληηψλ ΠηνηρεηνζεζΫα θαη ζειηδνπνϋεζε εληχπσλ ΞαξνρΪ ππεξεζηψλ κε πιηθψ ΦσηνγξΨθνο Ξιεθηξνιφγεζε θαη ζειηδνπνϋεζε θεηκωλσλ ΓηαινγΪ απγψλ Ξαξαρψξεζε ρψξνπ ηζηνζειϋδαο Ξψιεζε θαξηψλ θαξηνθηλεηϊο ηειεθσλϋαο ΑπιΪ ζπζθεπαζϋα αγαζψλ. Ρεκαρηζκφο ζαιαζζηλψλ ΒηβιηνδεηεΫν πεξεζϋεο Internet ΡνπνζΩηεζε θαξφηζαο ζε θνξηεγψ Γηθαηψκαηα εθκεηψιιεπζεο θηλεκαηνγξαθηθϊο ηαηλϋαο ΔμΨιεηςε ειαηηψκαηνο ΞξνζζΪθε εμαξηεκψησλ ζε αγαζψ θαη επηινγϊ ηνπ πειψηε ΠπλαιιαγΪ κωζσ Internet Έθδνζε πεξηνδηθνχ ζε ειεθηξνληθϊ κνξθϊ ΑπνθινΫσζε μεξψλ θαξπψλ ΚεηαηξνπΪ ηεο κεραληθϊο ελωξγεηαο ζε ειεθηξηθϊ ΞξνζζαθαΫξεζε εμαξηεκψησλ ζε αγαζψ θαη επηινγϊ ηνπ πειψηε ΑλΨκημε αγαζψλ γηα δεκηνπξγϋα λωσλ ΔπηζθεπΪ εκπνξεπκψησλ ΔπεμεξγαζΫα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειψηε. ΠρΩδηα θεληεηηθψλ κεραλψλ ζε CD ΑπιΪ ζχλδεζε αγαζψλ θαηφπηλ παξαγγειϋαο ηνπ πειψηε Ππλαξκνιφγεζε αγαζψλ ΘαηαζθεπΪ (ζρεδηαζκφο) καθωηαο Ξαξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξϊζεο δηαδηθηχνπ ΑλαζπζθεπαζΫα αγαζψλ Ξψιεζε ζπωξκαηνο αξζεληθψλ ρνϋξσλ.

11 ΔλνηθΫαζε κε πνζνζηψ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Ξξντφληα ζε ςεθηαθϊ κνξθϊ κωζσ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ ΚνπζηθΩο παξηηηνχξεο κωζσ Internet ΞαθΩην ζχλδεζεο ζην Internet ΘαηεξγαζΫα πιηθψλ ηξϋησλ κε πξνζζϊθε δηθψλ ζαο πιηθψλ Ξψιεζε πγξνχ νμπγφλνπ ΒηβιΫν ζε CD, κε θσδηθφ πξφζβαζεο ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ Έθδνζε πεξηνδηθνχ ζε ηξϋηνπο Ρα αληαιιαθηηθψ ηα νπνϋα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζθεπϊ θαη ζπληϊξεζε απηνθηλϊησλ ηδϋσλ θαη ηξϋησλ, απνηεινχλ απνζωκαηα ΔπεμεξγαζΫα ρψξηνπ Ξψιεζε παθωηνπ ζχλδεζεο ζην Internet ΓηθαΫσκα αλαπαξαγσγϊο ινγηζκηθνχ Ξαξαρψξεζε Ψδεηαο ηεο ρξϊζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηερληθϊ ππνζηϊξημε ΡνπνζΩηεζε πγξνχ ζηα ειαζηηθψ ηξνρνθφξσλ νρεκψησλ ΥξΫκαλζε κπαλαλψλ ΟαθΪ ησλ ξνχρσλ ΓηαθεκηζηηθΨ, δψξα ζε θνηλϊ ζπζθεπαζϋα κε εκπνξεχκαηα Σεηξηζκφο πλεπκαηηθψλ δηθαησκψησλ Ρεκαρηζκφο, απεληωξσζε, απνιωπηζε ςαξηψλ ΘαηαζθεπΪ θπηϋσλ Αγαζφ πσιεϋηαη καδϋ κε ηα αμεζνπψξ ηνπ ΖκεξΪζηεο θαζεκεξηλωο εθεκεξϋδεο Ξψιεζε Ψρξεζησλ αληαιιαθηηθψλ ΑπιΪ ζχλδεζε εμαξηεκψησλ ζε Ζ/ Ξψιεζε ρξφλνπ νκηιϋαο ΑπιΪ ζχλδεζε (ζπλαξκνιφγεζε) ησλ επηκωξνπο ηεκαρϋσλ κνηνπνδειψησλ ΒαθΪ αινπκηλϋνπ ΔθκΫζζσζε εκπνξεπκψησλ Γηαρσξηζκφο κεηψιισλ Scrap ΠπζθεπαζΫα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε πιαζηηθωο ζαθνχιεο, θνπηηψ, δϋρηπα ΡνπνζΩηεζε εθεκεξϋδσλ θαη πεξηνδηθψλ ζε πιαζηηθωο ζαθνχιεο ΔγθαηαζηΨζεηο θσηηζκνχ κε πιηθψ ΔκθηΨισζε ςπθηηθνχ πγξνχ Ϊ αεξϋσλ ΕσγξΨθνο ΘαηαζθεπΪ εγθαηψζηαζεο (γξακκϊ παξαγσγϊο) ΘαηαζθεπΪ κπνκπνληεξψλ ΞαξνρΪ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεϋσλ ΓηθαΫσκα ρξϊζεο θσηνγξαθϋαο.

12 Πχλζεζε εμαξηεκψησλ γηα δεκηνπξγϋα λωνπ αγαζνχ ΔπεμεξγαζΫα θηικ Έθδνζε δηαθεκηζηηθνχ νδεγνχ ΔπεμεξγαζΫα απνβιϊησλ (αλαθπθινχκελσλ αγαζψλ) ΓηΨζεζε αληαιιαθηηθψλ κε ζηαζεξφ αληψιιαγκα γηα απνθαηψζηαζε ιεηηνπξγϋαο κεραλεκψησλ ΓεκηνπξγΫα ζεη ΖρνγξΨθεζε ζπλεδξηψζεσλ ΔπεμεξγαζΫα αγξνηηθψλ πξντφλησλ ΓηαιπηΪξην ΝρεκΨησλ ΡΩινπο Θχθινπ ΕσΪο ΔπεμεξγαζΫα απνβιϊησλ ΔπεμεξγαζΫα ειεθηξνληθψλ δεδνκωλσλ θαη απνηχπσζε απηψλ ζε Ωληππα Ρηκνιφγεζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκψησλ πινϊγεζεο (navigation systems) ΓηΨζεζε νπηηθψλ δϋζθσλ κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ΣξεκαηηθΪ εηζθνξψ αλαθχθισζεο ΑλΨκημε βελδϋλεο κε πξφζζεηα Ππλαξκνιφγεζε αγαζψλ (ειεθηξηθνϋ πϋλαθεο). Έλλνηα επεμεξγαζϋαο Έλλνηα επεμεξγαζϋαο επϋ θνπϊο ιακαξηλψλ ΔΛΛΝΗΑ ΣΝΛΓΟΗΘΖΠ ΞΥΙΖΠΖΠ ΑΓΑΘΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΣΝΛΓΟΝΞΥΙΖΡΖ ΙΗΑΛΝΞΥΙΖΡΖ Σαξαθηεξηζκφο ρνλδξνπσιεηϊ ιηαλνπσιεηϊ ΒαθΪ αινπκηλϋσλ ηξϋησλ ΔπηζθεπΪ κε πιηθψ ΡνπνζΩηεζε κεκβξαλψλ ζε απηνθϋλεηα ΠπληΪξεζε εγθαηαζηψζεσλ κε πιηθψ Σαξαθηεξηζκφο πσιϊζεσλ κωζσ ηξϋηεο επηρεϋξεζεο, σο ιηαληθωο Ϊ ρνλδξηθωο Ρεκαρηζκφο θαη επεμεξγαζϋα μπιεϋαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειψηε Ξψιεζε Ζ/ κε εγθαηεζηεκωλα πξνγξψκκαηα Ρα παηρλϋδηα πνπ παϋδνληαη ζε Ζ.. ζεσξνχληαη παξνρϊ ππεξεζηψλ Σαξαθηεξηζκφο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξϋπησζε αληηθαηψζηαζεο κεξψλ αλειθπζηϊξα ΞαξνρΪ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγϋα ηειεθσληθνχ θωληξνπ ΞαξαγσγΪ θαη πψιεζε ραξηψλ ζε ςεθηαθϊ κνξθϊ.

13 3 3. ΔΛΛΝΗΑ ΡΝ ΔΗΓΝΠ Έλλνηα εϋδνπο ΠπλζΩζεηο αλζωσλ θαη αλζνθνκηθψ πξντφληα ΔΫδε πςειϊο ηερλνινγϋαο ΞεξηγξαθΪ ηνπ εϋδνπο γηα ηηο ελδνθνηλνηηθωο ζπλαιιαγωο ΓΫζθνη, θαζωηεο, CD κνπζηθϊο ΞεξηγξαθΪ εϋδνπο κε βψζε ηερληθψ ζηνηρεϋα ΘσδηθνΫ αξηζκνϋ Έλλνηα εϋδνπο γηα βηβιϋα UNISEX εϋδε Ωλδπζεο θαη ππφδεζεο ΤΨξηα ΑγνξΨ Ϋδηνπ εϋδνπο απφ Ψιιν πξνκεζεπηϊ Γελ δηαθνξνπνηεϋηαη ην εϋδνο ιφγσ ηεο δηαθνξνπνϋεζεο ζηε ηηκϊ αγνξψο Ϊ πψιεζεο ΘνζκΪκαηα (ρξπζψ, αξγπξψ θ.ιπ.) θαη ινηπψ εϋδε αξγπξνρξπζνρνΐαο ΔθθνθθηζκΩλν βακβψθη ΘξηηΪξηα δηψθξηζεο μπιεϋαο ΞαξαγσγΪ θξαζηνχ Ζ γαξϋδα θαη ε γψκπαξε εϋλαη δηαθνξεηηθψ εϋδε ΑγνξΨ κεηαρεηξηζκωλσλ ελδπκψησλ κε ην θηιφ θαη πψιεζε απηψλ κε ην ηεκψρην Θαζνξηζκφ ηνπ εϋδνπο ηνπ ειαηφιαδνπ Ξνζνζηφ ηνπ επϋπαγνπ ζε θαηεςπγκωλα αιηεχκαηα Δκπνξεχκαηα ζηνθ Ρν ρξψκα θξηηϊξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ εϋδνπο Ξψιεζε πξντφλησλ ζαο παξψιιεια κε φκνηα εκπνξεχκαηα ΒηληενθαζΩηα Ϊ DVD εηθφλαο ΞξνΩιεπζε ζθαγϋσλ, θξηηϊξην εϋδνπο Σψξα πξνωιεπζεο ησλ εηδψλ Ωλδπζεο Ξψιεζε κε ην θηιφ ζσιϊλσλ αλεμαξηϊησο ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ΑπνζπζθεπαζΫα εκπνξεπκψησλ θαη πψιεζε απηψλ ζε κνλψδεο ΑιιαγΪ πεξηγξαθϊο εϋδνπο. ΓεκηνπξγΫα λωσλ θσδηθψλ (εηδψλ). ΑΟΘΟΝ 4 ΔΛΡΑΜΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ ΠΔ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΖΟΖΠΖΠ ΒΗΒΙΗΥΛ.

14 4 1. ΔΛΡΑΜΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ Έληαμε θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΖ ΡΟΗΡΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Έληαμε ζηε ηξϋηε θαηεγνξϋα Ηδηφηππεο ΚεηαθνξηθΩο ΔηαηξεΫεο ΠσκαηεΫν κε ηκϊκα ακεηβνκωλσλ αζιεηψλ ΔηαηξΫεο α.λ.89/ ΓεκνηηθΩο Ϊ ΘνηλνηηθΩο θνηλσθειεϋο επηρεηξϊζεηο Έληαμε ζε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ ηαηξηθϊο εηαηξεϋαο ΞξσηνβΨζκηαο ΦξνληΫδαο γεϋαο. 4 3.ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΖ ΓΔΡΔΟΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΔΠΝΓΥΛ - ΔΜΝΓΥΛ) Έληαμε ζηε δεχηεξε θαηεγνξϋα Έληαμε λαπηηθψλ εηαηξηψλ ΑιηεπηηθΨ ζθψθε Ξψιεζε ζπϋξησλ & αλαπηϊξσλ παξψιιεια κε θαπλνβηνκεραληθψ πξντφληα Ξψιεζε Ψιισλ εηδψλ παξψιιεια κε θαπλνβηνκεραληθψ πξντφληα Έλλνηα επηρεηξϊζεσλ θαηαζθεπϊο ηερληθψλ Ωξγσλ ΔθκεηαιιεπηΩο επηβαηεγψλ απηνθηλϊησλ δεκφζηαο ρξϊζεο ΠπκκεηνρηθΩο λαπηηθωο εηαηξεϋεο ηνπ λ.959/ ΓηακεηαθνξηθΩο επηρεηξϊζεηο ΔθκεηαιιεπηΪο θνξηεγψλ δεκνζϋαο ρξϊζεο αζθεϋ ζπγρξφλσο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηακεηαθνξωα ΞινηνθηΪηξηα εηαηξεϋα ηνπ λ.959/1979 εθκεηαιιεχεηαη θπιηθεϋν ζε πινϋν ηεο ΓηθεγνξηθΩο εηαηξεϋεο Έληαμε ζηε δεχηεξε θαηεγνξϋα ηϊξεζεο βηβιϋσλ ηνπ Θ.Β.Π., ηνπ πσιεηϊ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο θηλεηωο ιατθωο αγνξωο Ϊ πιαλνδϋσο. 4 4.ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΖΛ ΞΟΥΡΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Έληαμε ζηε πξψηε θαηεγνξϋα ΡΪξεζε βηβιϋνπ αγνξψλ παξψιιεια κε εζφδσλ εμφδσλ ΘηλεηΩο θαληϋλεο.

15 Ξψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ Ππλεηαηξηζκνχο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπο ζηηο ιατθωο αγνξωο Έλλνηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα πψιεζε απηψλ ζηηο ιατθωο αγνξωο θαη Ωληαμε ζηε πξψηε θαηεγνξϋα Ρα θαηεςπγκωλα ςψξηα δελ ζεσξνχληαη αγξνηηθψ πξντφληα Ρα λσπψ θνηφπνπια εληψζζνληαη ζηα αγξνηηθψ πξντφληα ΔΛΡΑΜΖ ΠΔ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΝΣΗ ΘΑΡΥΡΔΟΖ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΖΠ Έληαμε ζε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ ΑκηγεΫο δεκνηηθωο θαη θνηλνηηθωο επηρεηξϊζεηο ΠπλεηαηξηζηηθΩο νξγαλψζεηο θαη νη ελψζεηο απηψλ ΑζηηθνΫ ΠπλεηαηξηζκνΫ ΞεξηνξηζκΩλεο Δπζχλεο Ξιαλφδηνη Ωκπνξνη Ξψιεζε λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πιαλνδϋσο ΔΛΡΑΜΖ ΠΔ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ, ΠΔ ΞΝΙΔΗΠ Ή ΣΥΟΗΑ ΘΑΡΥ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ, ΚΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ Έληαμε ζε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε πφιεηο Ϊ ρσξηψ θψησ ησλ θαηνϋθσλ, κε ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ΠπλΩλσζε θνηλνηϊησλ ζε δϊκν Ξαξαδνζηαθφ θαθελεϋν δηαζωηεη πεξηζηαζηαθψ θαη γιπθψ ηαςηνχ ΝΟΗΑ ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΥΛ ΔΠΝΓΥΛ Έληαμε ζε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ κε βψζε ηα αθαζψξηζηα Ωζνδα Ρφθνη ππεξεκεξϋαο ΑζθαιηζηηθΪ απνδεκϋσζε Έζνδα απφ εθκϋζζσζε θαη ππεθκϋζζσζε αθηλϊησλ Έζνδα πξψθηνξα απφ ηελ πψιεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξϋσλ ΑθαζΨξηζηα Ωζνδα επηρεηξϊζεσλ πνπ αλωθπςαλ απφ κεηαζρεκαηηζκφ επηρεηξϊζεσλ κε βψζε ηηο δηαηψμεηο ηνπ λφκνπ 2166/ Σξνληθφ δηψζηεκα κηθξφηεξν ησλ δεθαπωληε εκεξψλ δελ ιακβψλεηαη ππφςε γηα ηελ αλαγσγϊ εζφδσλ ζε εηϊζηα Σξφλνο Ωλαξμεο ιεηηνπξγϋαο ηεο επηρεϋξεζεο ΓεκνηηθΨ ηωιε Έζνδα γξαθεϋσλ ηειεηψλ Φφξνη ηωιε πνπ εηζπξψηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξϋησλ.

16 ΔπηδνηΪζεηο Ϊ επηρνξεγϊζεηο γηα αγνξψ πψγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεϋσλ ΔπηρεΫξεζε ζε αδξψλεηα Έληαμε εθ παξαδξνκϊο ζε αλψηεξε θαηεγνξϋα Έζνδα ζπκβνιαηνγξψθσλ ΔΫζπξαμε απφ ειεχζεξν επαγγεικαηϋα πνζφ γηα θψιπςε δαπψλεο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειψηε ΞνζΨ πνπ παξαθξαηνχλ νη δηθεγνξηθνϋ ζχιινγνη ΔπηρνξΪγεζε γηα δεκηνπξγϋα λωσλ ζωζεσλ εξγαζϋαο Ξξηκνδφηεζε πξψηεο εγθαηψζηαζεο (εηζφδνπ) ζηνλ Αγξνηηθφ ΡνκΩα ΠπλαιιαγΩο κεηαμχ επηρεηξϊζεσλ πνπ απνξξφθεζε ε κηα ηελ Ψιιε ΑθαζΨξηζηα Ωζνδα ζε πεξϋπησζε απνξξφθεζεο επηρεηξϊζεσλ κε ην λ.2166/ Κεηαζρεκαηηζκφο (απνξξφθεζε) νινθιεξψλεηαη κεηψ ηελ παξωιεπζε ελφο Ϊ πεξηζζνηωξσλ εηψλ απφ ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ Ξνζφ ηνπ Δ.Φ.Θ ΣξΩσζε εμφδσλ απνζηνιϊο ζηνπο πειψηεο ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΖ ΡΖΟΖΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΡΪξεζε πξναηξεηηθψ βηβιϋσλ αλψηεξεο θαηεγνξϋαο ΡΪξεζε βηβιϋσλ αλψηεξεο θαηεγνξϋαο ρσξϋο ηελ ππνβνιϊ δϊισζεο κεηψηαμεο ΞξνζεζκΫα αιιαγϊο θαηεγνξϋαο βηβιϋσλ πξναηξεηηθψ ΔθκεηαιιεπηΩο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηϋσλ κωρξη επηψ (7) ΡΪξεζε βηβιϋσλ Α θαηεγνξϋαο απφ απαιιαζζφκελν επηηεδεπκαηϋα ΓηθεγνξηθΪ εηαηξϋα ηνπ π.δ.518/ Έληαμε εθ παξαδξνκϊο ζηε Γ θαηεγνξϋα βηβιϋσλ ΑιιαγΪ θαηεγνξϋαο βηβιϋσλ απφ Β ζε Γ εθ παξαδξνκϊο ΞξναηξεηηθΪ Ωληαμε πσιεηψλ πεηξειαϋνπ ζωξκαλζεο ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚεηαζρεκαηηζκνΫ επηρεηξϊζεσλ ΚεηαηξνπΪ Δ.Ξ.Δ. ζε Α.Δ. κε ην λ.2190/ ΞξαθηηθΨ πξνβιϊκαηα κεηαζρεκαηηδφκελσλ επηρεηξϊζεσλ ΚεηαηξνπΪ Ν.Δ. ζε Δ.Ξ.Δ Απφθαζε ΞξντζηακΩλνπ Γ.Ν.. γηα Ωθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρεϋσλ θιεξνλνκεϋηαη απφ ηε λωα εηαηξϋα ΚεηαηξνπΪ Ν.Δ. Ϊ Δ.Δ. ζε Α.Δ. κε ην λ.2190/1920.

17 ΡΪξεζε ησλ πξφζζεησλ βηβιϋσλ ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ επηρεηξϊζεσλ απφ ηε λωα εηαηξϋα, γηα εχινγν ρξφλν Απφθηεζε θιψδνπ ππφρξενπ ζε ηϊξεζε βηβιϋνπ απνζϊθεο κε αγνξψ Ωλαληη ηηκϊκαηνο ΠπλαιιαγΩο κεηαμχ εηαηξηψλ πνπ απνξξφθεζε ε κηα ηελ Ψιιε Ν ζπληαρζεϋο ηζνινγηζκφο γηα ηελ επηηξνπϊ ηνπ Ψξζξνπ 9 ηνπ λ.2190/1920 ζε κεηαηξνπϊ Δ.Ξ.Δ. ζε Α.Δ. κε ην λ.2190/1920 δελ θαηαρσξεϋηαη ζηα βηβιϋα Απνξξφθεζε επηρεηξϊζεσλ κε βψζε ηηο δηαηψμεηο ησλ λ.2515/1997 θαη 2166/ ΚεηαηξνπΪ ΘΡΔΙ ζε Α.Δ Νη Α.Δ. πνπ πξνωξρνληαη απφ κεηαηξνπϊ Δ.Ξ.Δ. Ϊ Ν.Δ. κε ην λ.2190/1920, δελ εϋλαη λωα πξφζσπα αιιψ ηα παιηψ κε αιιαγϊ ηνπ λνκηθνχ ηνπο ηχπνπ Ζ απνξξνθνχκελε εηαηξεϋα ζα ιεηηνπξγϊζεη σο ππνθαηψζηεκα ηεο λωαο εηαηξεϋαο κε ινγηζηηθϊ απηνηωιεηα «ΞαξΨδνζε» αγαζψλ ζηελ απνξξνθψζα απφ ηελ εηζθωξνπζα Κνλνπξφζσπε ΔηαηξεΫα ΞεξηνξηζκΩλεο Δπζχλεο δελ κπνξεϋ λα πξνωιζεη απφ κεηαηξνπϊ αηνκηθϊο επηρεϋξεζεο ΚεηαηξνπΪ Ν.Δ. ζε Δ.Δ. θαη αληϋζηξνθα ΚεηαηξνπΪ Α.Δ. ζε Ν.Δ. κε ην λ.2190/ «ΚεηαηξνπΪ» Δ.Ξ.Δ. ζε Ν.Δ Ρξφπνο κεηαθνξψο δεδνκωλσλ απνξξνθψκελεο εηαηξϋαο ζηελ απνξξνθψζα ΚεηαηξνπΪ πθηζηψκελσλ δεκνηηθψλ επηρεηξϊζεσλ ζε Αλψλπκεο ΔηαηξεΫεο ΝΡΑ θαη θνηλσθειεϋο επηρεηξϊζεηο Σξφλνο ιϊμεο δηαρεηξηζηηθϊο πεξηφδνπ ζε πεξϋπησζε απνξξφθεζεο εηαηξηψλ πνπ εϋραλ ππεξδσδεθψκελε δηαρεηξηζηηθϊ πεξϋνδν Απνξξφθεζε δηαζπψκελσλ θιψδσλ εηαηξεϋαο κε ην λ.2166/1993 απφ πθηζηψκελεο επηρεηξϊζεηο πνπ ζα ιεηηνπξγϊζνπλ σο ππνθαηαζηϊκαηα κε απηνηειωο ινγηζηηθφ απνηωιεζκα. ΑΟΘΟΝ 5 ΒΗΒΙΗΑ ΞΟΥΡΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 5 1. ΒΗΒΙΗΝ ΑΓΝΟΥΛ ΒηβιΫν Αγνξψλ Θαηαρψξεζε πξνκϊζεηαο γηα πψιεζε ηειεθαξηψλ.

18 Πην βηβιϋν αγνξψλ δελ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεϋα αμϋαο πνπ εθδϋδνληαη ΚεηαθνξΨ δεδνκωλσλ ππνθαηαζηϊκαηνο κε βηβιϋα δεχηεξεο θαηεγνξϋαο ζην βηβιϋν αγνξψλ ηεο Ωδξαο. 5 2.ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ ΞΟΑΜΔΥΛ ΡΝ ΒΗΒΙΗΝ ΑΓΝΟΥΛ ΑλΨιπζε θαηαρσξϊζεσλ βηβιϋνπ αγνξψλ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΞΑΓΗΥΛ, ΓΑΛΔΗΥΛ Θαηαρψξεζε πψγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεϋσλ, δαλεϋσλ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΔΜΝΓΥΛ ΚΗΘΟΖΠ ΑΜΗΑΠ Ρξφπνο θαηαρψξεζε δεδνκωλσλ. ΑΟΘΟΝ 6 ΒΗΒΙΗΑ ΓΔΡΔΟΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΒΗΒΙΗΝ ΔΠΝΓΥΛ ΔΜΝΓΥΛ. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΒηβιΫν εζφδσλ εμφδσλ Κε θαηαρψξεζε ησλ δαπαλψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξϋησλ απφ γξαθεϋα ηειεηψλ Πην βηβιϋν εζφδσλ εμφδσλ θαηαρσξεϋηαη ε εκεξνκελϋα ιϊςεο ηνπ ζηνηρεϋνπ ΑγνξΨ θαη πψιεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξϋσλ ΔηζπξΨμεηο θαη πιεξσκωο πνπ δηελεξγνχλ νη εηαηξεϋεο ηνπ Α.Λ.89/ Θαηαρψξεζε ζπλαιιαγψλ κε ακνηβϊ ζε εϋδνο ΔπηρνξΪγεζε γηα δεκηνπξγϋα λωσλ ζωζεσλ εξγαζϋαο ΘαηαγξαθΪ ηεο θνξνινγεηωαο αμϋαο ησλ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηϊζεσλ Θαηαρψξεζε εζφδσλ ζπκβνιαηνγξψθσλ ΞνζΨ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ πνπ παξαθξαηνχλ νη δηθεγνξηθνϋ ζχιινγν Θαηαρψξεζε ζην εζφδσλ εμφδσλ ηνπ ηεθκαξηνχ ελνηθϋνπ ηδηνρξεζηκνπνϋεζεο αθηλϊηνπ Θαηαρψξεζε παξαζηαηηθνχ εζφδνπ πνπ αθνξψ θαη ηελ επφκελε ρξϊζε ΘξαηΪζεηο ζηηο ακνηβωο κεραληθψλ, 2% ππωξ ηνπ ΡΠΚΔΓΔ θαη 1% ππωξ ηνπ ΔΚΞ Θαηαρψξεζε ηεο εγγπνδνζϋαο εηδψλ ζπζθεπαζϋαο.

19 ΣξεζηκνπνΫεζε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ γηα ηηο αλψγθεο ηεο επηρεϋξεζεο Θαηαρψξεζε ηεο αγνξψο ηνπ θνξνινγηθνχ ηαμϋκεηξνπ ξνη θαη πξνυπνζωζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε νξηζκωλσλ δαπαλψλ ζηα βηβιϋα Β θαηεγνξϋαο Θαηαρψξεζε ζην βηβιϋν εζφδσλ εμφδσλ ηεο αμϋαο αθαηψιιεισλ εκπνξεπκψησλ πνπ θαηαζηξωθνληαη Έμνδα επηθχξσζεο ηνπ γλεζϋνπ ηεο ππνγξαθϊο ΑμΫα ελζϊκσλ πνπ εηζπξψηηεη δηθεγφξνο Θαηαρψξεζε απφ ειεχζεξν επαγγεικαηϋα εθδνζεϋζαο α.π.π. επϋ πηζηψζεη Θαηαρψξεζε α.π.π. δηθεγφξσλ Θαηαρψξεζε α.π.π. ζπλεξγαδφκελσλ ηαηξψλ κε αζθαιηζηηθψ ηακεϋα ΠπληδηνθηεζΫα (θνηλσλϋα) ιεσθνξεϋσλ απνθηψ γηα εθκεηψιιεπζε θαη Δ.Γ.Σ Θαηαρψξεζε θφζηνπο εθηεισληζκνχ εηζαγσγψλ ΔπηρνξεγΪζεηο γηα αγνξψ παγϋσλ Έζνδα πξαθηνξεϋνπ ΞΟΝ ΞΝ, φηαλ αζθεϋηαη θαη Ψιιε δξαζηεξηφηεηα κε βηβιϋν εζφδσλ εμφδσλ Ξψιεζε παγϋνπ ΔπηζηξνθΪ Δ.Φ.Θ ΔπηζηξνθΪ Φ.Ξ.Α ΕεκΫα απφ ηελ πψιεζε πψγηνπ ζηνηρεϋνπ ΑπνηΩιεζκα ππνθαηαζηϊκαηνο ζηελ αιινδαπϊ ΔπηδνηΪζεηο Ϊ επηρνξεγϊζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνϋεζε δηαθφξσλ δαπαλψλ ΑγνξΨ εκβνιϋσλ απφ παηδϋαηξν γηα δσξεψλ δηψζεζε ΓαπΨλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πειψηε δηθεγφξνπ Δηζφδεκα απφ αθϋλεηα ΑγνξΨ θαξηψλ ζηαζεξϊο θαη θηλεηϊο ηειεθσλϋαο ΔπηρνξΪγεζε λωσλ επαγγεικαηηψλ Δηζπξαηηφκελα κεξϋζκαηα δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ απφ δηθεγφξν ΑπαηηΪζεηο πνπ δηαγξψθεθαλ θαη εθαξκνγϊ ηνπ Ψξζξνπ 44 ηνπ λ.1892/ ΔκθΨληζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηα βηβιϋα ηνπ πσιεηϊ πεηξειαϋνπ εζσηεξηθϊο θαχζεο (DIESEL) ζωξκαλζεο θαη ηνπ ηειηθνχ αγνξαζηϊ επηηεδεπκαηϋα θαηαλαισηϊ ΔλεκΩξσζε ηνπ βηβιϋνπ εζφδσλ εμφδσλ ζηελ πεξϋπησζε αγνξψλ εκπνξεπκψησλ θαη αγαζψλ γηα παξαγσγϊ πξντφλησλ Θαηαρψξεζε κε εθπηπηφκελνπ πνζνχ ΦΞΑ ζηα βηβιϋα θαηαζθεπαζηηθϊο επηρεϋξεζεο.

20 Ρξφπνο ηϊξεζεο ηνπ βηβιϋνπ Δζφδσλ Δμφδσλ θαηψ ηελ Ωληαμε ζηε δεχηεξε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ κωζα ζην ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΔΥΛ ΑΛΑ Κ.Π.Θ.Θ. ΘΑΗ ΠΛΡΔΙΔΠΡΥΛ ΦΞΑ ΑλΨιπζε θαηαρσξϊζεσλ βηβιϋνπ εζφδσλ εμφδσλ ΑλΨιπζε θαηαρσξϊζεσλ ΦαξκαθεΫσλ Γηαρσξηζκφο πσιϊζεσλ εηδψλ δηαηξνθϊο ΘαηαρσξΪζεηο εζφδσλ αλψ Κνλαδηθφ ΠπληειεζηΪ Θαζαξνχ ΘΩξδνπο ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΥΛ ΔΠΝΓΥΛ ΘΑΗ Φ.Ξ.Α Ρξφπνο θαηαρσξϊζεσλ παξαζηαηηθψλ ζην εζφδσλ εμφδσλ Θαηαρψξηζε πηζησηηθψλ ηηκνινγϋσλ Έζνδα ππνθεϋκελα ζε δεκνηηθφ θφξν Θαηαρψξεζε ζπκβνιαϋσλ ζπκβνιαηνγξψθσλ Θαηαρψξεζε εμφδσλ απφ εθκεηαιιεπηωο ΡΑΜΗ ΘαηαλνκΪ ησλ εμφδσλ κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ ΡΑΜΗ Θαηαρψξεζε α.π.π. απφ ηνπο ππνζεθνθχιαθεο Θαηαρψξεζε εηζηηεξϋσλ ΚεηξεηνΫο, επϋ πηζηψζεη θαη κε πηζησηηθϊ θψξηα πσιϊζεηο ΔΠΝΓΑ ΔΜΝΓΑ ΡΟΗΡΥΛ, ΑΡΝΞΑΟΑΓΝΠΖ ΑΓΑΘΥΛ, ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΞΑΓΗΥΛ, ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΑΛΑΙΖΤΔΗΠ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΙνηπΩο θαηαρσξϊζεηο ζην εζφδσλ εμφδσλ Θαηαρψξεζε απνζβωζεσλ ΗδηνθαηαζθεπΪ παγϋσλ ζηνηρεϋσλ ΓαπΨλεο επηζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο Δ.Η.Σ. απηνθηλϊηνπ ΠπλαιιαγΩο κε εηαηξεϋεο πινηνθηϊηξηεο πινϋσλ ΔΫζπξαμε πνζψλ απφ αζηηθϊ εηαηξϋα, γηα αλψιεςε εηαηξηθϊο κεξϋδαο ΑΛΑΙΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΒΗΒΙΗΝ ΔΠΝΓΥΛ ΔΜΝΓΥΛ ΑλΨιπζε θαηαρσξϊζεσλ βηβιϋνπ εζφδσλ εμφδσλ ΒΗΒΙΗΝ ΑΞΝΓΟΑΦΥΛ Πχληαμε απνγξαθϊο εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεϋσλ απφ επηηεδεπκαηϋεο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξϋαο.

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΉ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ρεδηαζκφο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β.. θαη θνξνινγία εηζνδήκαηνο Τπνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ.... 2 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζηική Κόζηοςρ Δξ. Οξέζηεο Βιεζκάο Διάλεξη 2: Κοζηολόγηζη Εξαηομικεςμένηρ Παπαγωγήρ

Λογιζηική Κόζηοςρ Δξ. Οξέζηεο Βιεζκάο Διάλεξη 2: Κοζηολόγηζη Εξαηομικεςμένηρ Παπαγωγήρ Λογιζηική Κόζηοςρ Δξ. Οξέζηεο Βιεζκάο Διάλεξη 2: Κοζηολόγηζη Εξαηομικεςμένηρ Παπαγωγήρ Άζκηζη 2.1 Σα παξαθάησ δεδνκέλα έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο Γεσξγίνπ Α.Γ. γηα ηε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992 Άρζρο 1 ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ. 186 Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1989/1991 «Γηαξξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ.

ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ(ΠΡΟΧΠΗΚΟ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ) ΔΛ 1 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Ίδπςζη Καηαζκεςή Πλίθινηρ Αγοπάρ υρ πύλη Επισειπημαηικόηηηαρ ζηο η.δ. Πποδπόμος ηος Δ. Κάμπος»

«Ίδπςζη Καηαζκεςή Πλίθινηρ Αγοπάρ υρ πύλη Επισειπημαηικόηηηαρ ζηο η.δ. Πποδπόμος ηος Δ. Κάμπος» «Ίδπςζη Καηαζκεςή Πλίθινηρ Αγοπάρ υρ πύλη Επισειπημαηικόηηηαρ ζηο η.δ. Πποδπόμος ηος Δ. Κάμπος» 2o Αναπηςξιακό Σςνέδπιο Καπδίηζαρ 19-21 Φεβποςαπίος 2010 Ι Τ Ε Δ Α Τπιάνηος Λαμππινή Σύμβοςλορ Επισειπήζευν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα