ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ."

Transcript

1 ΘΥΓΗΘΑΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΔΟΚΖΛΔΗΑ Παΐηεο Δπζχκηνο ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ ΑληηθεΫκελν Θψδηθα ΒηβιΫσλ θαη ΠηνηρεΫσλ Γπλαηφηεηα ππνβνιϊο ζηε Γ.Ν.. γλσζηνπνηϊζεσλ κωζσ επηζηνιϊο Ϊ ηειενκνηνηππϋαο (FΑΣ). ΑΟΘΟΝ 2 ΞΝΣΟΔΝΗ ΠΔ ΡΖΟΖΠΖ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΛΛΝΗΑ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΑ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Έλλνηα επηηεδεπκαηϋα ππνρξεψζεηο ΔθκεηΨιιεπζε δξνκψλσλ Ϋππσλ ΚεηαθνξΨ καζεηψλ κε αγξνηηθψ απηνθϋλεηα ΔθθαζαξηζηΩο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ Πχλδηθνο πηψρεπζεο ΕσγξΨθνο κηζζσηφο, απνθηψ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα Ξψιεζε ρψκαηνο ΔΫζπξαμε επηζηξαθωλησλ δαζκψλ απφ κε επηηεδεπκαηϋα Νη TΝUR LEADERS δελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηϋα ΔθκεηΨιιεπζε αθηλϊηνπ απφ αλϊιηθν ΠπγγξαθεΫο ζπληαμηνχρνη δεκφζην ππψιιεινη Γχηεο θαη απηνδχηεο ΔθκεηΨιιεπζε ΡΑΜΗ απφ ηνπο ζπληδηνθηϊηεο απηνχ, εϋηε κε ηε κνξθϊ θνηλσλϋαο εϋηε κε δχν αηνκηθωο επηρεηξϊζεηο Λνκηθφο Πχκβνπινο ηεο ΓηνΫθεζεο (ΓηαηηεηΪο) ΠπγγξαθΪ ζηϋρσλ απφ ππψιιειν ΓηαρεΫξηζε πνιπθαηνηθϋαο Ρα Ωζνδα απφ ελνϋθηα, δελ δεκηνπξγνχλ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα.

2 ΑγνξαπσιεζΫεο Ωξγσλ ηωρλεο ηδησηηθϊο ζπιινγϊο Ν πξνπνλεηϊο πνπ απαζρνιεϋηαη κε ζχκβαζε Ωξγνπ ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο ΘνηλνπξαμΫα Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ ΔθκΫζζσζε ρψξνπ ζηψζκεπζεο, ρσξϋο λα παξωρνληαη ππεξεζϋεο Ππληαμηνχρνο παξωρεη πεξηζηαζηαθψ ππεξεζϋεο Νη πσιϊζεηο πξνο ηελ Ψηππε Ωλσζε ησλ ηδηνθηεηψλ Ϊ ελνϋθσλ πνιπθαηνηθϋαο εϋλαη ιηαληθϊ πψιεζε ΠπκκεηνρΪ ζε επηηξνπωο Ϊ ζπκβνχιηα ΠπκκεηνρΪ ζε νκψδεο εξγαζϋαο, πνπ θαζνξϋδνληαη κε απνθψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιϋσλ Λ.Ξ.Η.Γ ΔθκΫζζσζε ρψξνπ γηα ηελ ηωιεζε δεμηψζεσλ ΠπγγξαθηθΨ δηθαηψκαηα βηβιϋσλ ζπληαμηνχρνπ δεκνζϋνπ ππαιιϊινπ, πνπ εϋραλ εθδνζεϋ φηαλ Ϊηαλ ελ ελεξγεϋα Άκηζζνη ππνζεθνθχιαθεο Ππληαμηνχρνο εηζπξψηηεη δηθαηνχκελεο πξνκϊζεηεο απφ ππεξεζϋεο πνπ εϋρε παξψζρεη σο αζθαιηζηϊο ΓηακεζνιαβεηΪο (manager) κεηαγξαθϊο αζιεηψλ Ππληαμηνχρνο εηζεγεηϊο ζεκηλαξϋσλ ΔθκΫζζσζε γεψηξεζεο Σξφλνο λφκηκεο ζχζηαζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ ΠπγγξαθΪ βηβιϋνπ απφ δχν θπζηθψ πξφζσπα Αζθνχκελνη δηθεγφξνη ΠπκκεηνρΪ ζε νκψδεο εξγαζϋαο Πψκα Νξθσηψλ Δθηηκεηψλ ΚηζζσηνΫ γηαηξνϋ πνπ δηαηεξνχλ ηαηξεϋν Ρν κωινο ζπληδηνθηεζϋαο θνηλσλϋαο δελ εϋλαη επηηεδεπκαηϋαο Νη αγξφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεραλϊκαηψ ηνπο ζε Ωθηαθηεο Ϊ επεϋγνπζεο πεξηπηψζεηο, δελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηϋα ΠπκκεηνρΪ ζπληαμηνχρσλ ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπωο θαη νκψδεο εξγαζϋαο Ρα πνιηηηθψ θφκκαηα δελ κπνξεϋ λα ζεσξεζνχλ επηηεδεπκαηϋεο ΠπλαιιαγΩο κεηαμχ ηδησηψλ Ζ ζπκκεηνρϊ αιινδαπψλ επηρεηξϊζεσλ ζε ΔιιεληθΩο εηαηξϋεο δελ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηηψλ ΞεξηζηαζηαθΪ δεκνζϋεπζε Ψξζξσλ ζε πεξηνδηθψ, κε πιηθφ πνπ πξνωξρεηαη απφ εθδνζωληα βηβιϋα ζπγγξαθωα κε επηηεδεπκαηϋα Δπξσπατθφο κηινο Νηθνλνκηθνχ Πθνπνχ.

3 Ν ζπληαμηνχρνο Γεκφζηνο ππψιιεινο πνπ δηνξϋδεηαη πξαγκαηνγλψκνλαο απφ ην ΓηθαζηΪξην δελ απνθηψ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηϋα ΔιεγθηΪο Αλψλπκεο ΔηαηξΫαο ΠπγγξαθΪ ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ απφ ελ ελεξγεϋα ππψιιειν Δλ ελεξγεϋα ππψιιεινο εηζεγεηϊο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξϋσλ θαη ζπγγξαθωαο Ν ζπγγξαθωαο ζπληαμηνχρνο Γεκφζηνο ππψιιεινο ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο ΓξαθεΫν αιινδαπϊο εηαηξεϋαο Ν ελ ελεξγεϋα θαζεγεηϊο Α.Δ.Η. δελ ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο γηα ηε ζπγγξαθϊ θαη Ωθδνζε ησλ βηβιϋσλ ηνπ Ζ εϋζπξαμε δηθαησκψησλ απφ επαλαπξνβνιϊ ηαηληψλ απφ πξφζσπν πνπ Ωρεη ππνβψιιεη δηαθνπϊ εξγαζηψλ, δελ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα ΜελαγνΫ ΑιινδαπΪ εηαηξϋα κε κφληκε εγθαηψζηαζε ζηελ ΔιιΨδα ΣνξεγΫα ζε αζιεηϊ Ξξαγκαηνγλψκνλαο πνπ νξϋδεηαη κε δηθαζηηθϊ απφθαζε ΔθκεηαιιεπηΩο Δ.Γ.Σ. πνπ αζθνχλ θαη Ψιιε δξαζηεξηφηεηα ΑζθαιηζηηθνΫ ζχκβνπινη Γξαζηεξηφηεηεο κειψλ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ΓηακεζνιΨβεζε γηα ηελ θαηψξηηζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβψζεσλ απφ ππαιιϊινπο αζθαιηζηηθϊο εηαηξϋαο ΠπκκεηνρΪ αιινδαπϊο επηρεϋξεζεο ζε εκεδαπϊ θνηλνπξαμϋα Δλ ελεξγεϋα ππψιιεινη δηαζωηνπλ βηβιϋν ηνπο ζε νπηηθφ δϋζθν ΔΫζπξαμε ακνηβϊο απφ ειεχζεξν επαγγεικαηϋα πνπ Ωρεη δηαθφςεη ηελ Ψζθεζε ηνπ ειεχζεξνπ επαγγωικαηνο Ζ Ωθδνζε πεξηνδηθνχ θαη ε δσξεψλ δηψζεζϊ ηνπ δελ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα ΝδεγνΫ ΡΑΜΗ Ζ απφ θνηλνχ αλωγεξζε θαηαζηϊκαηνο θαη ε εθκεηψιιεπζε ηνπ ρψξνπ δελ ζπληζηψ θνηλσλϋα Ζ εθκϋζζσζε ρψξνπ κε παξνρϊ θαη ππεξεζηψλ πεξηπνϋεζεο δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα Ζ πψγηα αληηκηζζϋα δηθεγφξνπ ζεσξεϋηαη εηζφδεκα απφ κηζζσηωο ππεξεζϋεο ΠπκκεηνρΪ ππαιιϊισλ ζε νκψδεο εξγαζϋαο, θαη εθαξκνγϊ ζρεηηθϊο πνπξγηθϊο Απφθαζεο.

4 ΔηαηξΫα ε νπνϋα ππωβαιιε δϊισζε δηαθνπϊο εξγαζηψλ εηζπξψηηεη δηθαηνχκελα πνζψ ΑιινδαπΩο εηαηξεϋεο πνπ ζπλεξγψδνληαη κε ΔιιεληθΪ θαη εμππεξεηνχλ δηεζλεϋο ηαθηηθωο ιεσθνξεηαθωο γξακκωο ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηϋεο Ρν θπζηθφ πξφζσπν πνπ εηζπξψηηεη απνδεκϋσζε απφ απαιινηξϋσζε αθηλϊηνπ δελ ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο Ζ ιεηηνπξγϋα κνπζεϋνπ ρσξϋο αληψιιαγκα δελ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα ΔθκεηαιιεπηΩο Δ.Γ.Σ. (ΡΑΜΗ) Ξιαλφδηνο πσιεηϊο ιαρεϋσλ Cνnsνrtium (Θνλζφξηζηνπκ) εηαηξηψλ ΔΫζπξαμε ιφγσ δσξεψο Ϊ γνληθϊο παξνρϊο ζπγγξαθηθψλ δηθαησκψησλ ΡνπξθηθΪ εηαηξϋα πνπ δηεμψγεη ηα δξνκνιφγηα κεηαμχ ΚπηηιΪλεο θαη ΑτβαιΫ δελ Ωρεη θνξνινγηθωο ππνρξεψζεηο ζηελ ΔιιΨδα Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ινγηζηϊ δεκηνπξγεϋ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα ΝδνληΫαηξνο παξωρεη ππεξεζϋεο ζε Ψιιν νδνληϋαηξν πνθαηψζηεκα δηθεγνξηθϊο εηαηξεϋαο ζηελ αιινδαπϊ ΑηνκηθΪ επηρεϋξεζε ππωβαιε δηαθνπϊ δξαζηεξηφηεηαο ελψ ζπλωρηδε ηελ Ψζθεζε επηρεηξεκαηηθϊο δξαζηεξηφηεηαο Κε ηελ κεηαβϋβαζεο κεξηδϋνπ θνηλσλϋαο θιεξνλνκηθνχ δηθαηψκαηνο δελ επωξρεηαη ιχζε απηϊο ΔθκΫζζσζε αξηνπνηεϋνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ απφ ηνλ ηδηνθηϊηε ηνπ αθηλϊηνπ Γελ απνθηψηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηϋα γηα κεκνλσκωλε Ωθδνζε βηβιϋνπ ΝξθσηνΫ ινγηζηωο Ν ππψιιεινο πνπ εθκεηαιιεχεηαη επξεζηηερλϋα ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο Νη ππψιιεινη ΡξΨπεδαο πνπ πξνσζνχλ πεξηζηαζηαθψ ηξαπεδηθψ πξντφληα δελ ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηϋεο ΔΫζπξαμε πλεπκαηηθψλ δηθαησκψησλ απφ ζπληαμηνχρν ζθελνζωηε ΑγνξΨ εηαηξηθνχ κεξηδϋνπ ζε αζηηθϊ κε θεξδνζθνπηθϊ εηαηξϋα Κηζζσηφο εηζπξψηηεη πνζνζηψ επϋ ησλ πσιϊζεσλ ΠπγγξαθΪ ζελαξϋσλ ΠπλαιιαγΩο ζε αιινδαπωο ρψξεο ΔπαγγεικαηΫεο ιεκβνχρνη ΔθκεηΨιιεπζε κηζζσκωλνπ πεξηπηωξνπ Πχκβαζε γηα εθηωιεζε επηδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ Ωξγνπ.

5 ΚεκνλσκΩλε Ωθδνζε θαη πψιεζε βηβιϋνπ ΑιινδαπΩο κεηαθνξηθωο επηρεηξϊζεηο δηαζωηνπλ δεμακελωο θαπζϋκσλ ζηελ ΔιιΨδα ΜΩλεο αεξνπνξηθωο εηαηξεϋεο ΔθκεηαιιεπηΩο ζθαθψλ ζηε ιϋκλε ησλ ΗσαλλΫλσλ Πχκβαζε Ωξγνπ κε ηελ Ν.Ξ.Α.Ξ. Α.Δ ΖκηνλεγνΫ ΘαηαβνιΪ ακνηβψλ ζε πσιεηωο κε ην ζχζηεκα ηεο θαη νϋθνλ επϋδεημεο ΦσηνβνιηατθΨ ζπζηϊκαηα απφ νηθηαθνχο θαηαλαισηωο ΔθκεηΨιιεπζε θηϊκαηνο γηα νξγψλσζε εθδειψζεσλ ΑπαιιαγΪ απφ ππνρξεψζεηο επηηεδεπκαηϋα απφ ηνπο εθκεηαιιεπηωο ηππϊιαησλ νρεκψησλ. Ρξφπνο ππνινγηζκνχ θαη απφδνζεο Φ.Ξ.Α ΑκνηβΩο πξφεδξνπ Γ.Π. ζσκαηεϋνπ ΚΫζζσζε ρψξνπ γεψηξεζεο ΠπγγξαθΪ βηβιϋνπ απφ δπν ζπληαμηνχρνπο ΔθηειεζηΪο δηαζϊθεο ΞαξνρΪ ππεξεζϋαο απφ Έιιελα επηηεδεπκαηϋα εθηφο ΔιιεληθΪο επηθξψηεηαο ΑκνηβΩο κειψλ Γ.Π. ακηγνχο δεκνηηθϊο επηρεϋξεζεο Έλλνηα εηζεγεηϊ ζεκηλαξϋσλ ΚεηαβΫβαζε εκπνξηθνχ ζϊκαηνο απφ θπζηθφ πξφζσπν Ωλαληη αληαιιψγκαηνο πνρξεψζεηο γηα ηϊξεζε βηβιϋσλ θαη Ωθδνζε ζηνηρεϋσλ γηα ηελ πψιεζε εμαηξωζεσλ πνπ απνλεκϊζεθαλ απφ ηε Ο.Α.Δ πνρξεψζεηο ζπληαμηνχρνπ εηζεγεηϊ ζεκηλαξϋσλ απφ πιεπξψο δηαηψμεσλ Θ.Β.Π., γηα ππεξεζϋεο πνπ παξωρεη απφ δηθϊ ηνπ εγθαηψζηαζε. 2 2.ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ, ΔΛΛΝΗΑ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘνηλνπξαμΫα επηηεδεπκαηηψλ ΠπκκεηνρΪ δϊκνπ Ϊ θνηλφηεηαο ζε θνηλνπξαμϋα ΛνκηθΨ πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα δελ κπνξεϋ λα ζπζηϊζνπλ θνηλνπξαμϋα Έλλνηα ζπγθεθξηκωλνπ Ωξγνπ γηα επεθηψζεηο ζπκβψζεσλ Έλλνηα ζπγθεθξηκωλε πξψμεο Νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηψζρνπλ ζε θνηλνπξαμϋα Ξηψρεπζε ελφο ησλ κειψλ θνηλνπξαμϋαο ΘνηλνπξαμΫα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ΠσκαηεΫν δελ κπνξεϋ λα ζπζηϊζεη θνηλνπξαμϋα Έλλνηα ζπγθνηλσληαθϊο γξακκϊο.

6 ΓηνξγΨλσζε κηαο Ωθζεζεο Πχζηαζε θνηλνπξαμϋαο γηα εθηωιεζε πεξηζζνηωξσλ ζπλαθψλ Ωξγσλ θηζηψκελε θνηλνπξαμϋα δελ κπνξεϋ λα αλαιψβεη λων Ωξγν Ν ζθνπφο πνπ αλαθωξεηαη ζην ζπζηαηηθφ θνηλνπξαμϋαο δελ ηξνπνπνηεϋηαη ΠπκπξΨηηνληα γξαθεϋα Ππγρψλεπζε κειψλ θνηλνπξαμϋαο πνρξεψζεηο αιινδαπϊο επηρεϋξεζεο κωινπο θνηλνπξαμϋαο ΡξνπνπνΫεζε θαηαζηαηηθνχ θνηλνπξαμϋαο ιφγσ κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεϋξεζεο κωινπο ΠπκκεηνρΪ αιινδαπϊο εηαηξϋαο ζε θνηλνπξαμϋα εθκεηψιιεπζεο ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινϋσλ ΘαηαλνκΪ θνηλψλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα κωιε θνηλνπξαμϋαο ΠπκκεηνρΪ ζε θνηλνπξαμϋα ησλ θιεξνλφκσλ ζαλφληνο κωινπο απηϊο ΑπνβΫσζε κωινπο θνηλνπξαμϋαο Πθνπφο θνηλνπξαμϋαο ε θαηαζθεπϊ Ωξγνπ κε πψιεζε παξψιιεια ζπγθεθξηκωλσλ αγαζψλ Cνnsνrtium (Θνλζφξηζηνπκ) ζπλεξγαδφκελσλ εηαηξηψλ Πχζηαζε θνηλνπξαμϋαο κε ζθνπφ λα ζπκκεηψζρεη ζε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ΘνηλνπξαμΫεο Θ.Ρ.Δ.Ι Ζ θνηλνπξαμϋα εθκεηψιιεπζεο ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινϋσλ ζεσξεϋηαη επηηεδεπκαηϋαο Ιχζε νηθνδνκηθϊο θνηλνπξαμϋαο θαη πξηλ ηε πψιεζε ησλ δηακεξηζκψησλ Ιχζε θνηλνπξαμϋαο κε εθθξεκεϋο απαηηϊζεηο ΘνηλνπξαμΫα κε αληηθεϋκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρϊ νδηθϊο βνϊζεηαο. 2 3.ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΝ, Λ.Ξ. ΚΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ, ΔΞΗΡΟΝΞΥΛ, ΔΛΥΠΔΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΥΛ, ΜΔΛΥΛ ΑΞΝΠΡΝΙΥΛ Θ.ΙΞ πνρξεψζεηο πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα Ίδξπκα Η.Δ.Θ Ν.T.A Έλσζε πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ νηθηζηηθϊ αμηνπνϋεζε Ξεξηπηψζεηο Ωθδνζεο ζηνηρεϋσλ απφ δεκφζην, λ.π. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα Θνηλφηεηα εθκεηαιιεχεηαη γεθπξνπιψζηηγγα.

7 ΓεσξγηθΩο εθκεηαιιεχζεηο απφ Ηεξνχο λανχο, ΗεξΩο Κεηξνπφιεηο ΚνλΨδα ΝξγΨλσζεο ηεο ΓηαρεΫξηζεο ηνπ Θνηλνηηθνχ ΞιαηζΫνπ ΠηΪξημεο ΔπθηΪξηνο νϋθνο Νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο ΔηδηθνΫ ΙνγαξηαζκνΫ ΘνλδπιΫσλ Έξεπλαο θαη ΑλΨπηπμεο πνρξεψζεηο Λ.Ξ.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα γηα εϋζπξαμε επηρνξεγϊζεσλ ΡκΪκα ακεηβνκωλσλ αζιεηψλ Ξεξηερφκελν θνξνινγηθψλ βηβιϋσλ ησλ λ.π. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηϊξα ΠσκαηεΫν ΔθκεηΨιιεπζε θπιηθεϋσλ απφ ηα Θ.Α.Ξ.Ζ ΓεκνηηθνΫ παηδηθνϋ θαη βξεθνλεπηαθνϋ ζηαζκνϋ ΔηδηθνΫ ΙνγαξηαζκνΫ ΔπηζηεκνληθΪο Έξεπλαο ησλ Α.Δ.Η. θαη Ρ.Δ.Η Ρν Δ.Θ.Α.Β. δηελεξγεϋ επηκνξθσηηθψ ζεκηλψξηα πεξεζϋεο δεκηνπξγϋαο θαη θηινμελϋαο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκψησλ θαη ζπλαιιαγψλ απφ ην ΔπηκειεηΪξην Γπκλαζηηθφο Πχιινγνο πεξεζϋεο ζπιινγϊο, θφξησζεο θαη κεηαθνξψο απφβιεησλ απφ ΓΪκν πνρξεψζεηο ΝΡΑ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηαηξεϋα κηθξψλ δψσλ θαη θηεληαηξηθωο θιηληθωο πνρξεψζεηο Θ.Β.Π. κε θπβεξλεηηθϊο νξγψλσζεο πνρξεψζεηο ΝΡΑ γηα ζπιινγϊ απνβιϊησλ ζπζθεπαζϋαο ΑΓΟΝΡΔΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΗΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Αγξφηεο θαη αγξνηηθωο εθκεηαιιεχζεηο Ψξζξσλ 41 θαη 42 ηνπ λ.2859/ Αγξφηεο παξαδϋδνπλ ηα πξντφληα απφ δηθφ ηνπο θαηψζηεκα Ζ παξαγσγϊ θαη ε εκθηψισζε θξαζηψλ απφ αγξφηεο ζπληζηψ αγξνηηθϊ αζρνιϋα Νη αγξφηεο πξωπεη λα δεηνχλ θαη λα ιακβψλνπλ ην αληϋηππν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεϋσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ΑιηεΫο ζηα ειιεληθψ ρσξηθψ χδαηα Αγξφηεο εθκηζζψλεη ηκϊκα Ϊ νιφθιεξν ην δσηθφ θεθψιαην ηεο αγξνηηθϊο επηρεϋξεζϊο ηνπ Νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Ξ.Α. κπνξεϋ λα εθδϋδνπλ θαη ζηνηρεϋα αμϋαο.

8 Αγξφηεο θαλνληθνχ θαζεζηψηνο Φ.Ξ.Α. παξαδϋδεη πξντφληα παξαγσγϊο ηνπ ζην δηθϊο ηνπ εθκεηψιιεπζεο εζηηαηφξην Αγξφηεο δηελεξγνχλ κεηαθνξωο θαπζφμπισλ κε ηδηφθηεηα κεηαθνξηθψ κωζα θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ ΛνκΨξρε ΑιηΩαο - αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο πνπιψεη ιηαληθψ πφρξενη γηα ηελ απφδνζε ηεο εηδηθϊο αζθαιηζηηθϊο εηζθνξψο ππωξ ΔΙΓΑ Ξαξαρψξεζε αγξνηηθϊο παξαγσγϊο απφ αγξφηεο γηα εθηωιεζε πεηξακψησλ ΔπηζηξνθΪ ΦΞΑ ζηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα πσιϊζεηο πνπ ππψγνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΞΑ. Έθδνζε εηδηθνχ ζηνηρεϋνπ ΑΞΑΙΙΑΓΔΠ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ ΑπαιιαγΩο επηηεδεπκαηηψλ Δθεκεξηδνπψιεο ΔθκεηαιιεπηΩο επηπισκωλσλ δσκαηϋσλ Ϊ δηακεξηζκψησλ κωρξη επηψ (7) ΑπνγεπκαηηλΨ ηαηξεϋα ηνπ ΔΠ Ξξνζσπηθφ ησλ Θ.Δ.Ξ ΔθκεηαιιεπηΩο Δ.Γ.Σ Άλεξγε κε ζχκβαζε εθηωιεζεο επηδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ Ωξγνπ Απαιιαζζφκελνο απφ ηϊξεζε βηβιϋσλ ηϊξεζε πξναηξεηηθψ βηβιϋα Α θαηεγνξϋαο ΞΟΝ ΞΝ κε Ψιιε δξαζηεξηφηεηα Έλλνηα δεζκψλ εμψξηεζεο γηα απαιιαγϊ απφ ΦΞΑ ησλ ακνηβψλ ζπκβψζεσλ Ωξγνπ ΓΙΥΠΠΑ ΘΑΗ ΛΝΚΗΠΚΑ ΡΖΟΖΠΖΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ Γιψζζα ηϊξεζεο βηβιϋσλ θαη Ωθδνζεο ζηνηρεϋσλ ΞαξαζηαηηθΨ γηα ζπλαιιαγωο ζην εμσηεξηθφ Έθδνζε ζηνηρεϋσλ ζηελ ΔιιεληθΪ γιψζζα παξψιιεια κε μωλε ΚεηαηξνπΪ ζε επξψ παξαζηαηηθψλ ζε μωλν λφκηζκα ΣξΪζε ιαηηληθψλ ραξαθηϊξσλ ΑλαγξαθΪ ηηκϊο κνλψδαο ζε επξψ κε πεξηζζφηεξα ησλ δχν δεθαδηθψλ ςεθϋσλ ΣξΪζε ζηϋγκαηνο γηα δηαρσξηζκφ αθεξαϋνπ ηκϊκαηνο αξηζκψλ ζε επξψ απφ ην δεθαδηθφ κωξνο ΚεηαηξνπΪ μωλνπ λνκϋζκαηνο ζε επξψ.

9 ΑΟΘΟΝ 3 ΓΗΑΘΟΗΠΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ. ΔΛΛΝΗΑ ΣΝΛΓΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΞΥΙΖΠΖΠ. ΔΛΛΝΗΑ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΘΟΗΠΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ ΓηΨθξηζε επηηεδεπκαηηψλ ΔκθΨληζε θαη εθηχπσζε θσηνγξαθηψλ Ρν θσηνγξαθηθφ θηικ εϋλαη πξψηε χιε γηα ηνπο θσηνγξψθνπο ΞαξαγσγΪ ηειενπηηθψλ ηαηληψλ ΒηβιηνδεζΫα πεξηνδηθψλ ΞαξαγσγΪ ηειενπηηθψλ ηαηληψλ ΞαξαγσγΪ θηικ απφ slides Ϊ θσηνγξαθϋεο ΔπηρεΫξεζε γξαθηθψλ ηερλψλ Ζ επεμεξγαζϋα αγαζψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξϋησλ ζπληζηψ παξνρϊ ππεξεζϋαο ΓηαινγΪ ηρζχσλ θαη εϋδνο θαη κωγεζνο ΞαξαγσγΪ εληχπσλ απφ slides, θεϋκελα, θσηνγξαθϋεο ΔπεμεξγαζΫα μεξψλ θαξπψλ Ζ αλαζπζθεπαζϋα αγαζψλ ζπληζηψ επεμεξγαζϋα Σαξαθηεξηζκφο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηϊησλ Ζ θαηψςπμε λσπψλ πξντφλησλ ζπληζηψ επεμεξγαζϋα Δθηχπσζε πεξηνδηθψλ κε Ϋδηα πιηθψ θαη ρσξϋο Ϋδηα πιηθψ ΞΨρπλζε δψσλ ΔκθαλΫζεηο θηικ ζε εξγαζηϊξηα ηξϋησλ ΡππνγξαθηθΩο εξγαζϋεο ΞαξαγσγΪ ςεθηαθϊο εηθφλαο Θαηαρψξεζε δηαθεκϋζεσλ, δεκνζηεπκψησλ θ.ιπ Δπηθφιιεζε ηαηληψλ αζθαιεϋαο ζε ζπζθεπαζϋεο θαξκψθσλ ΦσηναληΫγξαθα ΞξνζζαθαηξΩζεηο εμαξηεκψησλ Ρχπσζε ζηακπψλ πψλσ ζε χθαζκα Ρα αγαζψ πνπ κηζζψλνληαη κε παξνρϊ δηθαηψκαηνο αγνξψο ηνπο απφ ηνλ κηζζσηϊ ζεσξνχληαη εκπνξεχκαηα ΠπζθεπαζΫα λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ΔπεμεξγαζΫα αγαζψλ ηξϋησλ ΑλΨκεημε ρχκα ειαηφιαδνπ Ρεκαρηζκφο θαη απνζηωσζε δψσλ ΠπζθεπαζΫα θξωαηνο ΘαηΨςπμε θξωαηνο.

10 ΞαξαγσγΪ εδεζκψησλ ΘαηαζθεπΪ θνξληδψλ ΔξγαζΫεο γξαθϋζηα ΞαξαγσγΪ αγαζψλ κε πξψηε χιε ηα εκπνξεχκαηα ΒηβιΫα θαη πεξηνδηθψ ζε κνξθϊ CD ΘαηαζθεπΪ δηαθεκηζηηθψλ ηαηληψλ ΘΩληεκα ζε χθαζκα ηνπ πειψηε ΞξνθαηαζθεπαζκΩλα ζπϋηηα ΟΨπηεο ΣΨξαμε θπιϋλδξσλ βαζπηππϋαο ΑπιΪ ζπζθεπαζϋα αγαζψλ ΠπζθεπαζΫα πνξηνθαιηψλ ζε μπινθηβψηηα ΞαξαγσγΪ ηαηληψλ ΘαηαζθεπΪ ηερλεηψλ δνληηψλ ΠηνηρεηνζεζΫα θαη ζειηδνπνϋεζε εληχπσλ ΞαξνρΪ ππεξεζηψλ κε πιηθψ ΦσηνγξΨθνο Ξιεθηξνιφγεζε θαη ζειηδνπνϋεζε θεηκωλσλ ΓηαινγΪ απγψλ Ξαξαρψξεζε ρψξνπ ηζηνζειϋδαο Ξψιεζε θαξηψλ θαξηνθηλεηϊο ηειεθσλϋαο ΑπιΪ ζπζθεπαζϋα αγαζψλ. Ρεκαρηζκφο ζαιαζζηλψλ ΒηβιηνδεηεΫν πεξεζϋεο Internet ΡνπνζΩηεζε θαξφηζαο ζε θνξηεγψ Γηθαηψκαηα εθκεηψιιεπζεο θηλεκαηνγξαθηθϊο ηαηλϋαο ΔμΨιεηςε ειαηηψκαηνο ΞξνζζΪθε εμαξηεκψησλ ζε αγαζψ θαη επηινγϊ ηνπ πειψηε ΠπλαιιαγΪ κωζσ Internet Έθδνζε πεξηνδηθνχ ζε ειεθηξνληθϊ κνξθϊ ΑπνθινΫσζε μεξψλ θαξπψλ ΚεηαηξνπΪ ηεο κεραληθϊο ελωξγεηαο ζε ειεθηξηθϊ ΞξνζζαθαΫξεζε εμαξηεκψησλ ζε αγαζψ θαη επηινγϊ ηνπ πειψηε ΑλΨκημε αγαζψλ γηα δεκηνπξγϋα λωσλ ΔπηζθεπΪ εκπνξεπκψησλ ΔπεμεξγαζΫα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειψηε. ΠρΩδηα θεληεηηθψλ κεραλψλ ζε CD ΑπιΪ ζχλδεζε αγαζψλ θαηφπηλ παξαγγειϋαο ηνπ πειψηε Ππλαξκνιφγεζε αγαζψλ ΘαηαζθεπΪ (ζρεδηαζκφο) καθωηαο Ξαξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξϊζεο δηαδηθηχνπ ΑλαζπζθεπαζΫα αγαζψλ Ξψιεζε ζπωξκαηνο αξζεληθψλ ρνϋξσλ.

11 ΔλνηθΫαζε κε πνζνζηψ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Ξξντφληα ζε ςεθηαθϊ κνξθϊ κωζσ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ ΚνπζηθΩο παξηηηνχξεο κωζσ Internet ΞαθΩην ζχλδεζεο ζην Internet ΘαηεξγαζΫα πιηθψλ ηξϋησλ κε πξνζζϊθε δηθψλ ζαο πιηθψλ Ξψιεζε πγξνχ νμπγφλνπ ΒηβιΫν ζε CD, κε θσδηθφ πξφζβαζεο ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ Έθδνζε πεξηνδηθνχ ζε ηξϋηνπο Ρα αληαιιαθηηθψ ηα νπνϋα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζθεπϊ θαη ζπληϊξεζε απηνθηλϊησλ ηδϋσλ θαη ηξϋησλ, απνηεινχλ απνζωκαηα ΔπεμεξγαζΫα ρψξηνπ Ξψιεζε παθωηνπ ζχλδεζεο ζην Internet ΓηθαΫσκα αλαπαξαγσγϊο ινγηζκηθνχ Ξαξαρψξεζε Ψδεηαο ηεο ρξϊζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηερληθϊ ππνζηϊξημε ΡνπνζΩηεζε πγξνχ ζηα ειαζηηθψ ηξνρνθφξσλ νρεκψησλ ΥξΫκαλζε κπαλαλψλ ΟαθΪ ησλ ξνχρσλ ΓηαθεκηζηηθΨ, δψξα ζε θνηλϊ ζπζθεπαζϋα κε εκπνξεχκαηα Σεηξηζκφο πλεπκαηηθψλ δηθαησκψησλ Ρεκαρηζκφο, απεληωξσζε, απνιωπηζε ςαξηψλ ΘαηαζθεπΪ θπηϋσλ Αγαζφ πσιεϋηαη καδϋ κε ηα αμεζνπψξ ηνπ ΖκεξΪζηεο θαζεκεξηλωο εθεκεξϋδεο Ξψιεζε Ψρξεζησλ αληαιιαθηηθψλ ΑπιΪ ζχλδεζε εμαξηεκψησλ ζε Ζ/ Ξψιεζε ρξφλνπ νκηιϋαο ΑπιΪ ζχλδεζε (ζπλαξκνιφγεζε) ησλ επηκωξνπο ηεκαρϋσλ κνηνπνδειψησλ ΒαθΪ αινπκηλϋνπ ΔθκΫζζσζε εκπνξεπκψησλ Γηαρσξηζκφο κεηψιισλ Scrap ΠπζθεπαζΫα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε πιαζηηθωο ζαθνχιεο, θνπηηψ, δϋρηπα ΡνπνζΩηεζε εθεκεξϋδσλ θαη πεξηνδηθψλ ζε πιαζηηθωο ζαθνχιεο ΔγθαηαζηΨζεηο θσηηζκνχ κε πιηθψ ΔκθηΨισζε ςπθηηθνχ πγξνχ Ϊ αεξϋσλ ΕσγξΨθνο ΘαηαζθεπΪ εγθαηψζηαζεο (γξακκϊ παξαγσγϊο) ΘαηαζθεπΪ κπνκπνληεξψλ ΞαξνρΪ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεϋσλ ΓηθαΫσκα ρξϊζεο θσηνγξαθϋαο.

12 Πχλζεζε εμαξηεκψησλ γηα δεκηνπξγϋα λωνπ αγαζνχ ΔπεμεξγαζΫα θηικ Έθδνζε δηαθεκηζηηθνχ νδεγνχ ΔπεμεξγαζΫα απνβιϊησλ (αλαθπθινχκελσλ αγαζψλ) ΓηΨζεζε αληαιιαθηηθψλ κε ζηαζεξφ αληψιιαγκα γηα απνθαηψζηαζε ιεηηνπξγϋαο κεραλεκψησλ ΓεκηνπξγΫα ζεη ΖρνγξΨθεζε ζπλεδξηψζεσλ ΔπεμεξγαζΫα αγξνηηθψλ πξντφλησλ ΓηαιπηΪξην ΝρεκΨησλ ΡΩινπο Θχθινπ ΕσΪο ΔπεμεξγαζΫα απνβιϊησλ ΔπεμεξγαζΫα ειεθηξνληθψλ δεδνκωλσλ θαη απνηχπσζε απηψλ ζε Ωληππα Ρηκνιφγεζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκψησλ πινϊγεζεο (navigation systems) ΓηΨζεζε νπηηθψλ δϋζθσλ κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ΣξεκαηηθΪ εηζθνξψ αλαθχθισζεο ΑλΨκημε βελδϋλεο κε πξφζζεηα Ππλαξκνιφγεζε αγαζψλ (ειεθηξηθνϋ πϋλαθεο). Έλλνηα επεμεξγαζϋαο Έλλνηα επεμεξγαζϋαο επϋ θνπϊο ιακαξηλψλ ΔΛΛΝΗΑ ΣΝΛΓΟΗΘΖΠ ΞΥΙΖΠΖΠ ΑΓΑΘΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΣΝΛΓΟΝΞΥΙΖΡΖ ΙΗΑΛΝΞΥΙΖΡΖ Σαξαθηεξηζκφο ρνλδξνπσιεηϊ ιηαλνπσιεηϊ ΒαθΪ αινπκηλϋσλ ηξϋησλ ΔπηζθεπΪ κε πιηθψ ΡνπνζΩηεζε κεκβξαλψλ ζε απηνθϋλεηα ΠπληΪξεζε εγθαηαζηψζεσλ κε πιηθψ Σαξαθηεξηζκφο πσιϊζεσλ κωζσ ηξϋηεο επηρεϋξεζεο, σο ιηαληθωο Ϊ ρνλδξηθωο Ρεκαρηζκφο θαη επεμεξγαζϋα μπιεϋαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειψηε Ξψιεζε Ζ/ κε εγθαηεζηεκωλα πξνγξψκκαηα Ρα παηρλϋδηα πνπ παϋδνληαη ζε Ζ.. ζεσξνχληαη παξνρϊ ππεξεζηψλ Σαξαθηεξηζκφο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξϋπησζε αληηθαηψζηαζεο κεξψλ αλειθπζηϊξα ΞαξνρΪ ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγϋα ηειεθσληθνχ θωληξνπ ΞαξαγσγΪ θαη πψιεζε ραξηψλ ζε ςεθηαθϊ κνξθϊ.

13 3 3. ΔΛΛΝΗΑ ΡΝ ΔΗΓΝΠ Έλλνηα εϋδνπο ΠπλζΩζεηο αλζωσλ θαη αλζνθνκηθψ πξντφληα ΔΫδε πςειϊο ηερλνινγϋαο ΞεξηγξαθΪ ηνπ εϋδνπο γηα ηηο ελδνθνηλνηηθωο ζπλαιιαγωο ΓΫζθνη, θαζωηεο, CD κνπζηθϊο ΞεξηγξαθΪ εϋδνπο κε βψζε ηερληθψ ζηνηρεϋα ΘσδηθνΫ αξηζκνϋ Έλλνηα εϋδνπο γηα βηβιϋα UNISEX εϋδε Ωλδπζεο θαη ππφδεζεο ΤΨξηα ΑγνξΨ Ϋδηνπ εϋδνπο απφ Ψιιν πξνκεζεπηϊ Γελ δηαθνξνπνηεϋηαη ην εϋδνο ιφγσ ηεο δηαθνξνπνϋεζεο ζηε ηηκϊ αγνξψο Ϊ πψιεζεο ΘνζκΪκαηα (ρξπζψ, αξγπξψ θ.ιπ.) θαη ινηπψ εϋδε αξγπξνρξπζνρνΐαο ΔθθνθθηζκΩλν βακβψθη ΘξηηΪξηα δηψθξηζεο μπιεϋαο ΞαξαγσγΪ θξαζηνχ Ζ γαξϋδα θαη ε γψκπαξε εϋλαη δηαθνξεηηθψ εϋδε ΑγνξΨ κεηαρεηξηζκωλσλ ελδπκψησλ κε ην θηιφ θαη πψιεζε απηψλ κε ην ηεκψρην Θαζνξηζκφ ηνπ εϋδνπο ηνπ ειαηφιαδνπ Ξνζνζηφ ηνπ επϋπαγνπ ζε θαηεςπγκωλα αιηεχκαηα Δκπνξεχκαηα ζηνθ Ρν ρξψκα θξηηϊξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ εϋδνπο Ξψιεζε πξντφλησλ ζαο παξψιιεια κε φκνηα εκπνξεχκαηα ΒηληενθαζΩηα Ϊ DVD εηθφλαο ΞξνΩιεπζε ζθαγϋσλ, θξηηϊξην εϋδνπο Σψξα πξνωιεπζεο ησλ εηδψλ Ωλδπζεο Ξψιεζε κε ην θηιφ ζσιϊλσλ αλεμαξηϊησο ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ΑπνζπζθεπαζΫα εκπνξεπκψησλ θαη πψιεζε απηψλ ζε κνλψδεο ΑιιαγΪ πεξηγξαθϊο εϋδνπο. ΓεκηνπξγΫα λωσλ θσδηθψλ (εηδψλ). ΑΟΘΟΝ 4 ΔΛΡΑΜΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ ΠΔ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΖΟΖΠΖΠ ΒΗΒΙΗΥΛ.

14 4 1. ΔΛΡΑΜΖ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ Έληαμε θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΖ ΡΟΗΡΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Έληαμε ζηε ηξϋηε θαηεγνξϋα Ηδηφηππεο ΚεηαθνξηθΩο ΔηαηξεΫεο ΠσκαηεΫν κε ηκϊκα ακεηβνκωλσλ αζιεηψλ ΔηαηξΫεο α.λ.89/ ΓεκνηηθΩο Ϊ ΘνηλνηηθΩο θνηλσθειεϋο επηρεηξϊζεηο Έληαμε ζε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ ηαηξηθϊο εηαηξεϋαο ΞξσηνβΨζκηαο ΦξνληΫδαο γεϋαο. 4 3.ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΖ ΓΔΡΔΟΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (ΔΠΝΓΥΛ - ΔΜΝΓΥΛ) Έληαμε ζηε δεχηεξε θαηεγνξϋα Έληαμε λαπηηθψλ εηαηξηψλ ΑιηεπηηθΨ ζθψθε Ξψιεζε ζπϋξησλ & αλαπηϊξσλ παξψιιεια κε θαπλνβηνκεραληθψ πξντφληα Ξψιεζε Ψιισλ εηδψλ παξψιιεια κε θαπλνβηνκεραληθψ πξντφληα Έλλνηα επηρεηξϊζεσλ θαηαζθεπϊο ηερληθψλ Ωξγσλ ΔθκεηαιιεπηΩο επηβαηεγψλ απηνθηλϊησλ δεκφζηαο ρξϊζεο ΠπκκεηνρηθΩο λαπηηθωο εηαηξεϋεο ηνπ λ.959/ ΓηακεηαθνξηθΩο επηρεηξϊζεηο ΔθκεηαιιεπηΪο θνξηεγψλ δεκνζϋαο ρξϊζεο αζθεϋ ζπγρξφλσο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηακεηαθνξωα ΞινηνθηΪηξηα εηαηξεϋα ηνπ λ.959/1979 εθκεηαιιεχεηαη θπιηθεϋν ζε πινϋν ηεο ΓηθεγνξηθΩο εηαηξεϋεο Έληαμε ζηε δεχηεξε θαηεγνξϋα ηϊξεζεο βηβιϋσλ ηνπ Θ.Β.Π., ηνπ πσιεηϊ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο θηλεηωο ιατθωο αγνξωο Ϊ πιαλνδϋσο. 4 4.ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΖΛ ΞΟΥΡΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Έληαμε ζηε πξψηε θαηεγνξϋα ΡΪξεζε βηβιϋνπ αγνξψλ παξψιιεια κε εζφδσλ εμφδσλ ΘηλεηΩο θαληϋλεο.

15 Ξψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ Ππλεηαηξηζκνχο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπο ζηηο ιατθωο αγνξωο Έλλνηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα πψιεζε απηψλ ζηηο ιατθωο αγνξωο θαη Ωληαμε ζηε πξψηε θαηεγνξϋα Ρα θαηεςπγκωλα ςψξηα δελ ζεσξνχληαη αγξνηηθψ πξντφληα Ρα λσπψ θνηφπνπια εληψζζνληαη ζηα αγξνηηθψ πξντφληα ΔΛΡΑΜΖ ΠΔ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΝΣΗ ΘΑΡΥΡΔΟΖ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΖΠ Έληαμε ζε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ ΑκηγεΫο δεκνηηθωο θαη θνηλνηηθωο επηρεηξϊζεηο ΠπλεηαηξηζηηθΩο νξγαλψζεηο θαη νη ελψζεηο απηψλ ΑζηηθνΫ ΠπλεηαηξηζκνΫ ΞεξηνξηζκΩλεο Δπζχλεο Ξιαλφδηνη Ωκπνξνη Ξψιεζε λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πιαλνδϋσο ΔΛΡΑΜΖ ΠΔ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ, ΠΔ ΞΝΙΔΗΠ Ή ΣΥΟΗΑ ΘΑΡΥ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ, ΚΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ Έληαμε ζε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε πφιεηο Ϊ ρσξηψ θψησ ησλ θαηνϋθσλ, κε ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ΠπλΩλσζε θνηλνηϊησλ ζε δϊκν Ξαξαδνζηαθφ θαθελεϋν δηαζωηεη πεξηζηαζηαθψ θαη γιπθψ ηαςηνχ ΝΟΗΑ ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΥΛ ΔΠΝΓΥΛ Έληαμε ζε θαηεγνξϋα βηβιϋσλ κε βψζε ηα αθαζψξηζηα Ωζνδα Ρφθνη ππεξεκεξϋαο ΑζθαιηζηηθΪ απνδεκϋσζε Έζνδα απφ εθκϋζζσζε θαη ππεθκϋζζσζε αθηλϊησλ Έζνδα πξψθηνξα απφ ηελ πψιεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξϋσλ ΑθαζΨξηζηα Ωζνδα επηρεηξϊζεσλ πνπ αλωθπςαλ απφ κεηαζρεκαηηζκφ επηρεηξϊζεσλ κε βψζε ηηο δηαηψμεηο ηνπ λφκνπ 2166/ Σξνληθφ δηψζηεκα κηθξφηεξν ησλ δεθαπωληε εκεξψλ δελ ιακβψλεηαη ππφςε γηα ηελ αλαγσγϊ εζφδσλ ζε εηϊζηα Σξφλνο Ωλαξμεο ιεηηνπξγϋαο ηεο επηρεϋξεζεο ΓεκνηηθΨ ηωιε Έζνδα γξαθεϋσλ ηειεηψλ Φφξνη ηωιε πνπ εηζπξψηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξϋησλ.

16 ΔπηδνηΪζεηο Ϊ επηρνξεγϊζεηο γηα αγνξψ πψγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεϋσλ ΔπηρεΫξεζε ζε αδξψλεηα Έληαμε εθ παξαδξνκϊο ζε αλψηεξε θαηεγνξϋα Έζνδα ζπκβνιαηνγξψθσλ ΔΫζπξαμε απφ ειεχζεξν επαγγεικαηϋα πνζφ γηα θψιπςε δαπψλεο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειψηε ΞνζΨ πνπ παξαθξαηνχλ νη δηθεγνξηθνϋ ζχιινγνη ΔπηρνξΪγεζε γηα δεκηνπξγϋα λωσλ ζωζεσλ εξγαζϋαο Ξξηκνδφηεζε πξψηεο εγθαηψζηαζεο (εηζφδνπ) ζηνλ Αγξνηηθφ ΡνκΩα ΠπλαιιαγΩο κεηαμχ επηρεηξϊζεσλ πνπ απνξξφθεζε ε κηα ηελ Ψιιε ΑθαζΨξηζηα Ωζνδα ζε πεξϋπησζε απνξξφθεζεο επηρεηξϊζεσλ κε ην λ.2166/ Κεηαζρεκαηηζκφο (απνξξφθεζε) νινθιεξψλεηαη κεηψ ηελ παξωιεπζε ελφο Ϊ πεξηζζνηωξσλ εηψλ απφ ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ Ξνζφ ηνπ Δ.Φ.Θ ΣξΩσζε εμφδσλ απνζηνιϊο ζηνπο πειψηεο ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΖ ΡΖΟΖΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΡΪξεζε πξναηξεηηθψ βηβιϋσλ αλψηεξεο θαηεγνξϋαο ΡΪξεζε βηβιϋσλ αλψηεξεο θαηεγνξϋαο ρσξϋο ηελ ππνβνιϊ δϊισζεο κεηψηαμεο ΞξνζεζκΫα αιιαγϊο θαηεγνξϋαο βηβιϋσλ πξναηξεηηθψ ΔθκεηαιιεπηΩο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηϋσλ κωρξη επηψ (7) ΡΪξεζε βηβιϋσλ Α θαηεγνξϋαο απφ απαιιαζζφκελν επηηεδεπκαηϋα ΓηθεγνξηθΪ εηαηξϋα ηνπ π.δ.518/ Έληαμε εθ παξαδξνκϊο ζηε Γ θαηεγνξϋα βηβιϋσλ ΑιιαγΪ θαηεγνξϋαο βηβιϋσλ απφ Β ζε Γ εθ παξαδξνκϊο ΞξναηξεηηθΪ Ωληαμε πσιεηψλ πεηξειαϋνπ ζωξκαλζεο ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚεηαζρεκαηηζκνΫ επηρεηξϊζεσλ ΚεηαηξνπΪ Δ.Ξ.Δ. ζε Α.Δ. κε ην λ.2190/ ΞξαθηηθΨ πξνβιϊκαηα κεηαζρεκαηηδφκελσλ επηρεηξϊζεσλ ΚεηαηξνπΪ Ν.Δ. ζε Δ.Ξ.Δ Απφθαζε ΞξντζηακΩλνπ Γ.Ν.. γηα Ωθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρεϋσλ θιεξνλνκεϋηαη απφ ηε λωα εηαηξϋα ΚεηαηξνπΪ Ν.Δ. Ϊ Δ.Δ. ζε Α.Δ. κε ην λ.2190/1920.

17 ΡΪξεζε ησλ πξφζζεησλ βηβιϋσλ ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ επηρεηξϊζεσλ απφ ηε λωα εηαηξϋα, γηα εχινγν ρξφλν Απφθηεζε θιψδνπ ππφρξενπ ζε ηϊξεζε βηβιϋνπ απνζϊθεο κε αγνξψ Ωλαληη ηηκϊκαηνο ΠπλαιιαγΩο κεηαμχ εηαηξηψλ πνπ απνξξφθεζε ε κηα ηελ Ψιιε Ν ζπληαρζεϋο ηζνινγηζκφο γηα ηελ επηηξνπϊ ηνπ Ψξζξνπ 9 ηνπ λ.2190/1920 ζε κεηαηξνπϊ Δ.Ξ.Δ. ζε Α.Δ. κε ην λ.2190/1920 δελ θαηαρσξεϋηαη ζηα βηβιϋα Απνξξφθεζε επηρεηξϊζεσλ κε βψζε ηηο δηαηψμεηο ησλ λ.2515/1997 θαη 2166/ ΚεηαηξνπΪ ΘΡΔΙ ζε Α.Δ Νη Α.Δ. πνπ πξνωξρνληαη απφ κεηαηξνπϊ Δ.Ξ.Δ. Ϊ Ν.Δ. κε ην λ.2190/1920, δελ εϋλαη λωα πξφζσπα αιιψ ηα παιηψ κε αιιαγϊ ηνπ λνκηθνχ ηνπο ηχπνπ Ζ απνξξνθνχκελε εηαηξεϋα ζα ιεηηνπξγϊζεη σο ππνθαηψζηεκα ηεο λωαο εηαηξεϋαο κε ινγηζηηθϊ απηνηωιεηα «ΞαξΨδνζε» αγαζψλ ζηελ απνξξνθψζα απφ ηελ εηζθωξνπζα Κνλνπξφζσπε ΔηαηξεΫα ΞεξηνξηζκΩλεο Δπζχλεο δελ κπνξεϋ λα πξνωιζεη απφ κεηαηξνπϊ αηνκηθϊο επηρεϋξεζεο ΚεηαηξνπΪ Ν.Δ. ζε Δ.Δ. θαη αληϋζηξνθα ΚεηαηξνπΪ Α.Δ. ζε Ν.Δ. κε ην λ.2190/ «ΚεηαηξνπΪ» Δ.Ξ.Δ. ζε Ν.Δ Ρξφπνο κεηαθνξψο δεδνκωλσλ απνξξνθψκελεο εηαηξϋαο ζηελ απνξξνθψζα ΚεηαηξνπΪ πθηζηψκελσλ δεκνηηθψλ επηρεηξϊζεσλ ζε Αλψλπκεο ΔηαηξεΫεο ΝΡΑ θαη θνηλσθειεϋο επηρεηξϊζεηο Σξφλνο ιϊμεο δηαρεηξηζηηθϊο πεξηφδνπ ζε πεξϋπησζε απνξξφθεζεο εηαηξηψλ πνπ εϋραλ ππεξδσδεθψκελε δηαρεηξηζηηθϊ πεξϋνδν Απνξξφθεζε δηαζπψκελσλ θιψδσλ εηαηξεϋαο κε ην λ.2166/1993 απφ πθηζηψκελεο επηρεηξϊζεηο πνπ ζα ιεηηνπξγϊζνπλ σο ππνθαηαζηϊκαηα κε απηνηειωο ινγηζηηθφ απνηωιεζκα. ΑΟΘΟΝ 5 ΒΗΒΙΗΑ ΞΟΥΡΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 5 1. ΒΗΒΙΗΝ ΑΓΝΟΥΛ ΒηβιΫν Αγνξψλ Θαηαρψξεζε πξνκϊζεηαο γηα πψιεζε ηειεθαξηψλ.

18 Πην βηβιϋν αγνξψλ δελ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεϋα αμϋαο πνπ εθδϋδνληαη ΚεηαθνξΨ δεδνκωλσλ ππνθαηαζηϊκαηνο κε βηβιϋα δεχηεξεο θαηεγνξϋαο ζην βηβιϋν αγνξψλ ηεο Ωδξαο. 5 2.ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ ΞΟΑΜΔΥΛ ΡΝ ΒΗΒΙΗΝ ΑΓΝΟΥΛ ΑλΨιπζε θαηαρσξϊζεσλ βηβιϋνπ αγνξψλ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΞΑΓΗΥΛ, ΓΑΛΔΗΥΛ Θαηαρψξεζε πψγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεϋσλ, δαλεϋσλ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΔΜΝΓΥΛ ΚΗΘΟΖΠ ΑΜΗΑΠ Ρξφπνο θαηαρψξεζε δεδνκωλσλ. ΑΟΘΟΝ 6 ΒΗΒΙΗΑ ΓΔΡΔΟΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΒΗΒΙΗΝ ΔΠΝΓΥΛ ΔΜΝΓΥΛ. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΒηβιΫν εζφδσλ εμφδσλ Κε θαηαρψξεζε ησλ δαπαλψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξϋησλ απφ γξαθεϋα ηειεηψλ Πην βηβιϋν εζφδσλ εμφδσλ θαηαρσξεϋηαη ε εκεξνκελϋα ιϊςεο ηνπ ζηνηρεϋνπ ΑγνξΨ θαη πψιεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξϋσλ ΔηζπξΨμεηο θαη πιεξσκωο πνπ δηελεξγνχλ νη εηαηξεϋεο ηνπ Α.Λ.89/ Θαηαρψξεζε ζπλαιιαγψλ κε ακνηβϊ ζε εϋδνο ΔπηρνξΪγεζε γηα δεκηνπξγϋα λωσλ ζωζεσλ εξγαζϋαο ΘαηαγξαθΪ ηεο θνξνινγεηωαο αμϋαο ησλ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηϊζεσλ Θαηαρψξεζε εζφδσλ ζπκβνιαηνγξψθσλ ΞνζΨ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ πνπ παξαθξαηνχλ νη δηθεγνξηθνϋ ζχιινγν Θαηαρψξεζε ζην εζφδσλ εμφδσλ ηνπ ηεθκαξηνχ ελνηθϋνπ ηδηνρξεζηκνπνϋεζεο αθηλϊηνπ Θαηαρψξεζε παξαζηαηηθνχ εζφδνπ πνπ αθνξψ θαη ηελ επφκελε ρξϊζε ΘξαηΪζεηο ζηηο ακνηβωο κεραληθψλ, 2% ππωξ ηνπ ΡΠΚΔΓΔ θαη 1% ππωξ ηνπ ΔΚΞ Θαηαρψξεζε ηεο εγγπνδνζϋαο εηδψλ ζπζθεπαζϋαο.

19 ΣξεζηκνπνΫεζε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ γηα ηηο αλψγθεο ηεο επηρεϋξεζεο Θαηαρψξεζε ηεο αγνξψο ηνπ θνξνινγηθνχ ηαμϋκεηξνπ ξνη θαη πξνυπνζωζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε νξηζκωλσλ δαπαλψλ ζηα βηβιϋα Β θαηεγνξϋαο Θαηαρψξεζε ζην βηβιϋν εζφδσλ εμφδσλ ηεο αμϋαο αθαηψιιεισλ εκπνξεπκψησλ πνπ θαηαζηξωθνληαη Έμνδα επηθχξσζεο ηνπ γλεζϋνπ ηεο ππνγξαθϊο ΑμΫα ελζϊκσλ πνπ εηζπξψηηεη δηθεγφξνο Θαηαρψξεζε απφ ειεχζεξν επαγγεικαηϋα εθδνζεϋζαο α.π.π. επϋ πηζηψζεη Θαηαρψξεζε α.π.π. δηθεγφξσλ Θαηαρψξεζε α.π.π. ζπλεξγαδφκελσλ ηαηξψλ κε αζθαιηζηηθψ ηακεϋα ΠπληδηνθηεζΫα (θνηλσλϋα) ιεσθνξεϋσλ απνθηψ γηα εθκεηψιιεπζε θαη Δ.Γ.Σ Θαηαρψξεζε θφζηνπο εθηεισληζκνχ εηζαγσγψλ ΔπηρνξεγΪζεηο γηα αγνξψ παγϋσλ Έζνδα πξαθηνξεϋνπ ΞΟΝ ΞΝ, φηαλ αζθεϋηαη θαη Ψιιε δξαζηεξηφηεηα κε βηβιϋν εζφδσλ εμφδσλ Ξψιεζε παγϋνπ ΔπηζηξνθΪ Δ.Φ.Θ ΔπηζηξνθΪ Φ.Ξ.Α ΕεκΫα απφ ηελ πψιεζε πψγηνπ ζηνηρεϋνπ ΑπνηΩιεζκα ππνθαηαζηϊκαηνο ζηελ αιινδαπϊ ΔπηδνηΪζεηο Ϊ επηρνξεγϊζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνϋεζε δηαθφξσλ δαπαλψλ ΑγνξΨ εκβνιϋσλ απφ παηδϋαηξν γηα δσξεψλ δηψζεζε ΓαπΨλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πειψηε δηθεγφξνπ Δηζφδεκα απφ αθϋλεηα ΑγνξΨ θαξηψλ ζηαζεξϊο θαη θηλεηϊο ηειεθσλϋαο ΔπηρνξΪγεζε λωσλ επαγγεικαηηψλ Δηζπξαηηφκελα κεξϋζκαηα δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ απφ δηθεγφξν ΑπαηηΪζεηο πνπ δηαγξψθεθαλ θαη εθαξκνγϊ ηνπ Ψξζξνπ 44 ηνπ λ.1892/ ΔκθΨληζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηα βηβιϋα ηνπ πσιεηϊ πεηξειαϋνπ εζσηεξηθϊο θαχζεο (DIESEL) ζωξκαλζεο θαη ηνπ ηειηθνχ αγνξαζηϊ επηηεδεπκαηϋα θαηαλαισηϊ ΔλεκΩξσζε ηνπ βηβιϋνπ εζφδσλ εμφδσλ ζηελ πεξϋπησζε αγνξψλ εκπνξεπκψησλ θαη αγαζψλ γηα παξαγσγϊ πξντφλησλ Θαηαρψξεζε κε εθπηπηφκελνπ πνζνχ ΦΞΑ ζηα βηβιϋα θαηαζθεπαζηηθϊο επηρεϋξεζεο.

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα