ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013"

Transcript

1 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ ΕισΑρενα Λινζ Κ ρ Σιζε οφ Σκατινγ Αρεα Ιχε Χονδιτιονσ οφ Εντριεσ οφ Παρτιχιπαντσ : 11 : : : 30µ 60µ ϖερψ γοοδ 11 Εντρψ Ωιτηδραων : Παολα ϑυρισιχ ΣΑΚ Κ ρ υρατιον : 2: Σεχ. : 1,00 σ Σκατινγ Σκιλλσ

2 Χαλχυλατιον Σετυπ ςεριφιχατιον φορ ερεε ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 Χατεγορψ Γρυππε ϑυγενδ 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ δχηεν Εϖεντ παραµετερ Σοφτωαρε ςερσιον Χοµπετιτιον Τψπε αλ Χοµπετιτιον Ελµ Ξµλ ςερσιον Χαλχυλατιον ΙΣΥ ϑυδγινγ Σψστεµ Σψσ Ελµ Ξµλ ςερσιον Τριµµεδ Μεαν Νονε ςεριφιχατιον Ρυλεσ Σεασον Χατεγορψ παραµετερ Χατεγορψ τψπε Σινγλεσ Λεϖελ Βασιχ Νοϖιχε Α Γενδερ Μαλε Κ ρ χηεχκσυµ ελεµεντ ταβλε: 7413φ0824ε662317α148341ε57ε806β7 Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε 2:00 +/ 10 σεχ. Χρεδιτ φορ ηιγηλιγητ διστριβυτιον 1.0 Σταρτ τιµε 2νδ ηαλφ οφ προγραµ 1:00 Προγραµ χοµπονεντσ: Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 ςεριφιχατιον Ρυλεσ : Νονε Εντερεδ Βψ 1: Σκατινγ Σκιλλσ 1,00 1: Χοστυµε/Προπ ϖιολατιον Μαϕοριτψ 0 1 2: Τιµε ϖιολατιον ερεε ν 3: 1,00 3: Μυσιχ ϖιολατιον Μαϕοριτψ 0 1 4: Ιλλεγαλ ελεµεντ/µοϖεµεντ Τεχη : Φαλλσ Τεχη. 1 περ Φαλλ 6: 7: 8: 9: Ιντερρυπτιον ιν εξχεσσ ερεε : Χοστυµε φαιλυρε ερεε 0 1 σ Μσ. Ελισαβετη ΒΙΝ ΕΡ Παραµετερσ αϖαιλαβλε ατ: ωωω.ισυρεσυλτσ.χοµ/σετυπϖεριφιχατιον.πδφ Πριντεδ: :23:01

3 Χοµπετιτιον Σετυπ Χαλχυλατιον Παραµετερ ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 Γρυππε ϑυγενδ 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ δχηεν Χατεγορψ παραµετερ Τψπε: Σινγλεσ Γενδερ: Μαλε Λεϖελ: χυστοµιζεδ Κ ρ χηεχκσυµ σετυπ: ελεµεντ ταβλε: α χβ2α78α816β59806δ1φ41α φ0824ε662317α148341ε57ε806β7 Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε 2:00 +/ 10 σεχ. ϕυµπσ 2νδ ηαλφ οφ προγραµ 1.0 Σταρτ τιµε 2νδ ηαλφ οφ προγραµ 1:00 βασε ϖαλυε χοµβο λιφτ (Ιχε ανχε) 1,00 Προγραµ χοµπονεντσ: : Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 1: Σκατινγ Σκιλλσ Χοστυµε/Προπ ϖιολατιον : Τιµε ϖιολατιον : Μυσιχ ϖιολατιον : Ιλλεγαλ ελεµεντ/µοϖεµεντ : Φαλλσ : Ιντερρυπτιον ιν εξχεσσ : 8: 9: 10: Χοστυµε φαιλυρε : 12: 13: 14: 15: 16: 0,00 17: 0,00 ςεριφιχατιον: Νονε Πριντεδ: :24:18

4 G G N 1 A A A! 1 2 L"L $%! ΕΙΣ 2 3 K&'"() *!+,- +! 3 4!(EL K%A. +! 3 5 EL /!+%%! +! 3 6 M0L!+%! +! 3 7 KL12L"L K$.AA,AK 4 8 2"EL T3! $!U 5 9 DL"(.!%A,A W! 6 10 L,!+%! W! 6 πριντεδ ατ: :19:03

5 :; < HI;>?8: OJJPQPRSV Τεχηνιχαλ Χοντρολλερ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Ασσισταντ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Z[\ Z]^_`a bcdefgh Z[\ ijk_lm noepqnn Zr\ Zar`j[ dpfste ÖXY ÖXY ÖXY ϑυδγεσ yz{z zz Z[\ tu_[avwlm xfgste ÖXY ϑυδγε Νο.1 ϑυδγε Νο.2 ϑυδγε Νο.3 ϑυδγε Νο.4 ϑυδγε Νο.5 Z[\ tu_[avwlm xfgste Zr\ o]v_a[ notfgs} Z[\ Xar_^ oepqgzc}}te Z[\ dwu a n dzfs Z[\ Xalmar_^a epq d p}t ΕΣΙ ~ty tp txt ;R Rƒ5 SR O R ˆ Š Š Œ z Š Ž yz Š Œ z Š Ž Z[\ Xar_^ tdedpeso Z[\ s]r_[ }o ÖXY ÖXY πριντεδ ατ: :29:32

6 š œ žÿ š ž 1 ª«± ²³ µ µ ² ¹º» ¼½¾¹ À¾ºÁ à 2 ĪÄÅ ÆÇÈÉÆ ÉÊ ËÀ½ÌÀ ¼½¾¾ÍÌκ¹Á Ï ÐÑÒÓ 3 ÔÕ ÉØÙÉÆ ØÉÚ Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 4 ÛÄ ±ÉØÙÉÆ ÜÉÚ Ωιενερ Εισλαυφϖερειν 5 Ý ÕÞ ß ÆرØà ± ²³ µ µ ² ¹º» ¼½¾¹ À¾ºÁ à 6 Û«Å ÝÉØÙ ÙÉÆ ØÉÚ Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 7 «áâä Ú Æ ã ÛÉ ³² ä ÓÑåÐ ¼Ñ²Ó³Ëæ 8 «çèäªþé êéø±à Û ØÉÚ Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 9 ÉÞ«Å Ù Û ØÉÚ Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 10 αρλενε ΒΕΝΑΣΑ ÜÉÚ Ωιενερ Εισλαυφϖερειν 11 Û ª Ù ÉÆ ΕΙΣ ¼½¾ ËÀ½ÌÀ ²ÂÁëÏ Îì πριντεδ ατ: :30:42

7 ΡΕΣΥΛΤΣ ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ ΦΙΝΑΛ ΡΕΣΥΛΤ Πλ. ΚΡ αρλενε ΒΕΝΑΣΑ ñòóô õîðö öîø ûüýüóô øþÿîø ñülô îðöîø M Lô îðöîø îeòóô ö ñ òk üýe îð ñ ôûôýòlô ù LLòAü ï ø ñôýô ùö îø íîï ðîï ùîú íîï ðîï ðîï ðîï ΑΛΕ ΕΙΣ íîï ðîï ùîú íîï ðîï ðîï ðîï ΑΛΕ ΕΙΣ 22,88 19,48 17,90 15,71 14,56 12,32 12,29 11,79 11,23 9, ,-./0 1$%2+ '() R*!"$%& '() T Πριντεδ: :29:46

8 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 1 αρλενε ΒΕΝΑΣΑ ΩΕς σ οφ 2 1Α ΧΧοΣπ :; 1.92 <=>63 0 <6 0 <6 < Α CD4F <=>=B < Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) (φαχτορεδ) 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Α 1.10 <=>B= <G <G <G <G <G :; σ οφ ΣΣπ Φ H56954:; ΧΧοΣπΒ Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Φαλλσ: <=>I= (φαχτορεδ) 3 Τηερεσα ΤΡΟΓΕΡ ΥΕΖ Λο J σ οφ ΣΣπ Φ ΧοΣπ <=>NO <3 <3 <6 <6 < Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ)

9 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 4 Λενα ΣΕΙΝΕΡ ΩΕς PQUVPQW σ οφ 2 ΣΣπΒ PQUVPQW 1.10 XYZY[ XP 0 0 XP XP Φ 0.50 XYZP\ X\ XP XP XP XP ]^]_` Φ ΧΧοΣπΒ 1.70 XYZP\ XP XP Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) (φαχτορεδ) 5 Μονα ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Σ σ οφ 2 ΣΣπΒ PaVPb 0.90 XYZY\ XP ]^]_` P]VPQW Λο c]d` Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) (φαχτορεδ) 6 Ελισα ΚΝΑΒΛ ΙΕς Σ σ οφ 2 ΣΣπΒ PQWVPQW XYZY\ XP P]VPQW 0.90 XYZY\ XP ]^]_` Φ XYZY\ XP 7 ΧοΣπ X X X X X Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ)

10 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 7 Κιµβερλψ ΦΕΙΣΧΗΛ ΙΕς efghefg σ οφ 2 ΣΣπΒ efi ε 0.60 jlmek je je je je jk Σ 0.40 jlmln je je pqprs 1.50 jlmlo je ethefg jlmln je je upvs Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 5.75 w xyz{ }~w ƒ w w 1.30 (φαχτορεδ) 8 Κατηαρινα ΚΥΒΑΤΤΑ ΣΑΚ ethefg jlmlk je efiheˆ jlmeo jk je jk je jk pqprs 1.50 je je σ οφ 2 ε jlmek Φ upvs efi ε 0.60 jlmen jk je je je jk 0.46 ΧΣπ 7 j j j j j Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 6.63 w xyz{ }~w ƒ w w

11 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 9 Αννιθυε ςαρτψ ΑΛΕ Ž ε 0.90 Š ŠŒ ΧΣπ 1Λο Š Š 6 š 1.50 Š Š œ 0 0 σ οφ Š Š ε ž Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 7.13 Š ŸŠ Φαλλσ: 0.50 ª««±² ³ ± (φαχτορεδ) 10 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΕΙΣ Α σ οφ 2 ΣΣπ 3 1Λο+1Λο Φ Φ+1Λο š 7 µ ž 1.50 Š œ Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 6.00 Φαλλσ: ŠŠ πριντεδ: :29:

12 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ ΕισΑρενα Λινζ Κ ρ Σιζε οφ Σκατινγ Αρεα Ιχε Χονδιτιονσ οφ Εντριεσ οφ Παρτιχιπαντσ : 23 : : : 30µ 60µ ϖερψ γοοδ 23 Εντρψ Ωιτηδραων : ¹º»¼½½¾ À ¾ Κ ρ υρατιον : 2:00 Á ÃÄ ÅÆÇÈ : 1,00 σ Σκατινγ Σκιλλσ

13 ÉÊËÌÍÎÏÐ ÑÏÒÓÓÌ ÔÒÍÌÕÖ ØÉÙÚÛÜ ÝÞÖßàÌÕ ûüýþÿ E ýÿý áìõôö êé èéêãëìí øìæùéôëôëìí úâùé αλ Χοµπετιτιον äåæ çæå èéêãëìí Χαλχυλατιον îáï ðñòóëíó áâãôéæ áâã äåæ çæå èéêãëìí Τριµµεδ Μεαν Νονε èéêëõëv ôëìí ñåéã áé ãìí Χατεγορψ παραµετερ ø ôéóìêâ ôâùé Σινγλεσ Λεϖελ Βασιχ Νοϖιχε Α Γενδερ Φεµαλε Κ ρ VCéVcãñæ éåéæéíô ô åé 7413φ0824ε662317α148341ε57ε806β7 Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε 2:00 + ãév øêéòëô õìê CëóCåëóCô òëãôêë ñôëìí 1.0 áô êô ôëæé Síò C åõ ìõ ùêìóê æ 1:00 èéêëõëv ôëìí ñåéã Νονε Προγραµ χοµπονεντσ: : äíôéêéò â Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 1: Σκατινγ Σκιλλσ 1,00 1: Χοστυµε/Προπ ϖιολατιον M ìêëôâ 0 1 2: Τιµε ϖιολατιον éõéêéé ν 3: 1,00 3: Μυσιχ ϖιολατιον M ìêëôâ 0 1 4: Ιλλεγαλ ελεµεντ/µοϖεµεντ úévc T íéå : Φαλλσ úévc T íéå 1 περ Φαλλ 6: 7: 8: 9: Ιντερρυπτιον ιν εξχεσσ éõéêéé : Χοστυµε φαιλυρε éõéêéé 0 1 è åñéã Mã äåëã éôc îä Παραµετερσ αϖαιλαβλε ατ: www Πριντεδ: :15:31

14 Χοµπετιτιον Σετυπ Χαλχυλατιον Παραµετερ ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 G!"$ %"&$'( ) *,-./0 12(34$' Χατεγορψ παραµετερ Τψπε: Σινγλεσ Γενδερ: Φεµαλε Λεϖελ: 56789:;<=> Κ ρ 7=86AB ελεµεντ ταβλε: α χβ2α78α816β59806δ1φ41α φ0824ε662317α148341ε57ε806β7 Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε 2:00 QRU WX 7=5Y FD589H I6:A7 JK>?DLN 9N AH9OHD: 1.0 P8DH8 8;:= JK>?DLN 9N AH9OHD: 1:00 βασε ϖαλυε χοµβο λιφτ (Ιχε ανχε) 1,00 Προγραµ χοµπονεντσ: : Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 1: Σκατινγ Σκιλλσ Χοστυµε/Προπ ϖιολατιον : Τιµε ϖιολατιον : Μυσιχ ϖιολατιον : Ιλλεγαλ ελεµεντ/µοϖεµεντ : Φαλλσ : Ιντερρυπτιον ιν εξχεσσ : 8: 9: 10: Χοστυµε φαιλυρε : 12: 13: 14: 15: 16: 0,00 17: 0,00 ςεριφιχατιον: Νονε Πριντεδ: :16:06

15 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ (σ) 1 οροτεα ΠΑΡΤΟΝϑΙΧ ΧΕς 1 2 Κρισζτινα ςαργηα ΧΕς 1 3 Μαρια ΡΑΓΓΙΝΓΕΡ ΕΙΣ 2 4 Βιλλιε ΒΕΡΝΗΑΡ ΕΚΕ 3 5 Βεατριχε ΓΑΛΛΕΕ ΕΚΕ 3 6 Σελινα ΒΕΡΓΑΝΣΚΙ ΕςΓ 4 7 Αλιχε ΦΡ ΗΩΙΡΤ ΕςΓ 4 8 Αννα Χαρολινα ΟΒΡΕΚ ΕςΗ 5 9 Αµανδα ΣΕΛΑΝ ΕςΗ 5 10 Σαρα ΝΕΥΜΑΨΕΡ ΕςΠ 6 11 Κατηαρινα ΒΑΧΗΕΡ ΙΕς 7 12 Μαριε οροτηεε ΚΡΑΛΕΡ ΙΕς 7 13 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς 7 14 ϑυλια ΜΙΤΤΕΡ ΥΕΛ 8 15 ενισε ΜΙΤΤΕΡΜΑΙΡ ΥΕΛ 8 16 Στεφανιε ΠΕΣΕΝ ΟΡΦΕΡ ΥΕΛ 8 17 Τανϕα ΛΕΗΝΕΡ ΥΕΣ 9 18 Λινα ΣΑΛΖΕΡ ΥΕΣ 9 19 ςαλεντινα ΤΡΟΓΕΡ ΥΕΖ Σελινα ΤΗΟΜΑΨΕΡ ΩΕΓ Αλιχια ΣΧΗΥΣΤΕΡ ΩΕς Σαραη ΣΕΙΝΕΡ ΩΕς 12 πριντεδ ατ: :19:28

16 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Οφφιχιαλσ Τεχηνιχαλ Χοντρολλερ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Μσ. Μονικα Φ ΗΡΙΝΓ Μσ. ϑυδιτη ΣΤΡΑΥΣΣ Κς Κς ϑυδγεσ ερεε Μσ. Ελισαβετη ΒΙΝ ΕΡ Κς ϑυδγε Νο.1 ϑυδγε Νο.2 ϑυδγε Νο.3 ϑυδγε Νο.4 ϑυδγε Νο.5 Μσ. Ελισαβετη ΒΙΝ ΕΡ Μρ. Τοβιασ ΣΤΕΙΝ Λ Μσ. Ηελγα ΣΧΗΜΙ Μσ. Καριν ΤΡΑΥΝΜ ΛΛΕΡ Μσ. Αδριεννε ΣΧΗΑ ΕΝΒΑΥΕΡ ΑΛΕ ΕΣΙ ΕΑΖ ΩΕς ΕςΦ Z[\[]^_`a[b d`_e[\fe ghih jklmhinm olkphq jklmhinm Μσ. ορισ ΠΟΛΤ Μσ. Καριν ΕΗΡΗΑΡ Τ Κς Κς πριντεδ ατ: :32:12

17 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Βεατριχε ΓΑΛΛΕΕ ΕΚΕ Εισσπορτ Κλυβ Ενγελµανν 2 Κρισζτινα ςαργηα ΧΕς rstu vxyyz{ }~{ z~~ ƒ~ 3 ςαλεντινα ΤΡΟΓΕΡ ΥΕΖ Υνιον Εισσπορτκλυβ ΖΙΡΛ 4 Σαρα ΝΕΥΜΑΨΕΡ ΕςΠ ~ƒx~ }ƒ z ˆ ƒ~ sy Š y ~ s Œy }ƒ Œ ~ yz 5 Αννα Χαρολινα ΟΒΡΕΚ ΕςΗ ΕΙΣΣΠΟΡΤςΕΡΕΙΝΙΓΥΝΓ ΗΕΡΝΑΛΣ 6 Σαραη ΣΕΙΝΕΡ ΩΕς Ωιενερ Εισλαυφϖερειν 7 Αµανδα ΣΕΛΑΝ ΕςΗ ΕΙΣΣΠΟΡΤςΕΡΕΙΝΙΓΥΝΓ ΗΕΡΝΑΛΣ 8 Σελινα ΒΕΡΓΑΝΣΚΙ ΕςΓ ~ƒx~ }ƒ z ˆ ƒ~ ~Ž ~ 9 Στεφανιε ΠΕΣΕΝ ΟΡΦΕΡ ΥΕΛ ~ƒx~ }ƒ x yœ ƒ~ 10 Βιλλιε ΒΕΡΝΗΑΡ ΕΚΕ Εισσπορτ Κλυβ Ενγελµανν 11 Αλιχε ΦΡ ΗΩΙΡΤ ΕςΓ Υνιον Εισλαυφϖερειν Γµυνδεν 12 Μαριε οροτηεε ΚΡΑΛΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 13 Σελινα ΤΗΟΜΑΨΕΡ ΩΕΓ Ωιενερ Εισσπορτ ςερεινιγυνγ 14 Κατηαρινα ΒΑΧΗΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 15 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 16 Μαρια ΡΑΓΓΙΝΓΕΡ ΕΙΣ Εισ Υνιον Σαλζβυργ 17 Λοριν ΩΙΜΜΕΡ ΦΡΕ Φιτ Ρολλ Εισ 18 οροτεα ΠΑΡΤΟΝϑΙΧ ΧΕς ΑΣΚ Χοτταγε Ενγελµανν ςερειν 19 Λινα ΣΑΛΖΕΡ ΥΕΣ Υνιον Εισ υνδ Ρολλσπορτχλυβ Εισενσταδτ 20 Αλιχια ΣΧΗΥΣΤΕΡ ΩΕς Ωιενερ Εισλαυφϖερειν 21 Τανϕα ΛΕΗΝΕΡ ΥΕΣ Υνιον Εισ υνδ Ρολλσπορτχλυβ Εισενσταδτ 22 ϑυλια ΜΙΤΤΕΡ ΥΕΛ Υνιον Εισσπορτκλυβ Λινζ 23 ενισε ΜΙΤΤΕΡΜΑΙΡ ΥΕΛ Υνιον Εισσπορτκλυβ Λινζ

18 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ πριντεδ ατ: :46:48

19 ΡΕΣΥΛΤΣ ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ ΦΙΝΑΛ ΡΕΣΥΛΤ Πλ. ΚΡ Στεφανιε ΠΕΣΕΝ ΟΡΦΕΡ Βεατριχε ΓΑΛΛΕΕ Αλιχια ΣΧΗΥΣΤΕΡ ϑυλια ΜΙΤΤΕΡ ενισε ΜΙΤΤΕΡΜΑΙΡ Κατηαρινα ΒΑΧΗΕΡ Μαριε οροτηεε ΚΡΑΛΕΡ ςαλεντινα ΤΡΟΓΕΡ Κρισζτινα ςαργηα Λινα ΣΑΛΖΕΡ Σαραη ΣΕΙΝΕΡ οροτεα ΠΑΡΤΟΝϑΙΧ Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ Αννα Χαρολινα ΟΒΡΕΚ Αλιχε ΦΡ ΗΩΙΡΤ Σελινα ΤΗΟΜΑΨΕΡ Τανϕα ΛΕΗΝΕΡ Αµανδα ΣΕΛΑΝ Μαρια ΡΑΓΓΙΝΓΕΡ Σελινα ΒΕΡΓΑΝΣΚΙ Βιλλιε ΒΕΡΝΗΑΡ Σαρα ΝΕΥΜΑΨΕΡ ΥΕΛ ΕΚΕ ΩΕς ΥΕΛ ΥΕΛ ΙΕς ΙΕς ΥΕΖ ΧΕς ΥΕΣ ΩΕς ΧΕς ΙΕς ΕςΗ ΕςΓ ΩΕΓ ΥΕΣ ΕςΗ ΕΙΣ ΕςΓ ΕΚΕ ΕςΠ ΥΕΛ ΕΚΕ ΩΕς ΥΕΛ ΥΕΛ ΙΕς ΙΕς ΥΕΖ ΧΕς ΥΕΣ ΩΕς ΧΕς ΙΕς ΕςΗ ΕςΓ ΩΕΓ ΥΕΣ ΕςΗ ΕΙΣ ΕςΓ ΕΚΕ ΕςΠ š œ œœ œ š š œ œ œ š œ š š œœ š š žÿ ± Ÿ ²³ µ ª«ερεε ¹º»¼½¾ À À œ žÿ ž ª«Τεχηνιχαλ Χοντρολλερ

20 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 1 Στεφανιε ΠΕΣΕΝ ΟΡΦΕΡ ΥΕΛ σ οφ 1 ÁÂÃÁÄ ε ÁÅÆÆ ÆÆ ËÉËÈ ÇÈÉÊÈ ÈÉÌÈ 3 ÁÍÎÃÁÄ ÏÉÐÈ ÈÉÈÊ ÏÉÐÊ 4 ΦΣΣπ2 ÁÉÏÈ ÈÉÑÈ ÏÉÈÈ 5 2Φ ε ËÉÒÈ ÇÈÉÏÈ ËÉÌÈ 6 ÔÕÔÖ ËÉÌÈ ÈÉÐÈ ËÉÓÈ 7 ΧΧοΣπ2 ÁÉÌÈ ÈÉÌÈ ÏÉÈÈ Σκατινγ Σκιλλσ ÁÉÌÈ ÏÉÈÈ ÏÉÁÌ ÏÉÌÈ ÏÉÈÈ ÏÉÑÌ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ØÙÚÛÜÚÝÞßàÙáâãÙàäÕåÜß ÁÉÌÈ ÏÉÁÌ ÏÉÌÈ ÏÉÌÈ ÏÉÁÌ ÏÉÑÌ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) ææ çèéêëìíîïî ðñòó ï ôñòó õíöï è éøõù éìèêë ïîëï ÏÉÏÈ ÏÉÐÌ (φαχτορεδ) 2 Βεατριχε ΓΑΛΛΕΕ ΕΚΕ σ οφ 1 2Λο ËÉÒÈ ÈÉÈÈ ËÉÒÈ 2 ÁÍÎÆÃËÅÃÔâú Æ ÁÉÈÒ ÇÈÉÏÈ ËÉÑÒ 3 ÁÔÃÁÍÜÆ Æ ÁÉÊÈ ÇÈÉÊÈ ÁÉÈÈ 4 ΧΧοΣπ2 ÁÉÌÈ ÈÉÐÈ ÁÉÓÈ 5 ÔÕÔÖ ËÉÌÈ ÈÉÐÈ ËÉÓÈ 6 2Λο ËÉÒÈ ÈÉÈÈ ËÉÒÈ 7 ΣΣπ2 ËÉÊÈ ÈÉÁÈ ËÉÒÈ Σκατινγ Σκιλλσ ÁÉÌÈ ÁÉÑÌ ÁÉÑÌ ÏÉÈÈ ÁÉÑÌ ÏÉÁÌ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ØÙÚÛÜÚÝÞßàÙáâãÙàäÕåÜß ÁÉÌÈ ÏÉÁÌ ÁÉÑÌ ÏÉÈÈ ÏÉÈÈ ÏÉÁÌ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) ÇÈÉÌÈ ÂÞûûüý 0.50 æ þêîïìÿìèõíõïî ðñòó ÁÉÓÈ ÏÉÈÌ (φαχτορεδ) 3 Αλιχια ΣΧΗΥΣΤΕΡ ΩΕς σ οφ 1 2Σ ËÉÏÈ ÈÉÈÒ ËÉÏÒ 2 ËÅÃËÅÃÔâú ËÉÑÊ ÈÉÈÐ ËÉÒÈ 3 ΧΣΣπ2 ÁÉÏÈ ÈÉÁÈ ÁÉÌÈ 4 2Λο ËÉÒÈ ÈÉÈÈ ËÉÒÈ 5 ÁÔÃËÄ ËÉÑÈ ÈÉËÁ ËÉÒÁ 6 ÔÕÔÖ ËÉÌÈ ÈÉÏÈ ËÉÒÈ 7 ΧΧοΣπ1 ÁÉÈÈ ÇÈÉÈÊ ËÉÓÐ Σκατινγ Σκιλλσ ÁÉÌÈ ÁÉÌÈ ÁÉÌÈ ÁÉÑÌ ÁÉÑÌ ÏÉÁÌ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ÈÉÈÈ ØÙÚÛÜÚÝÞßàÙáâãÙàäÕåÜß ÁÉÌÈ ÁÉÑÌ ÁÉÌÈ ÁÉÌÈ ÏÉÈÈ ÏÉÁÌ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) ÁÉÑÌ ÁÉÒÈ

21 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 4 ϑυλια ΜΙΤΤΕΡ ΥΕΛ σ οφ ΣΣπ Λο ΧοΣπ SS Σκατινγ Σκιλλσ P ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 13.63!""$%&%! '()* 2.48 (φαχτορεδ) 5 ενισε ΜΙΤΤΕΡΜΑΙΡ ΥΕΛ σ οφ 2 2Τ ΣΣπ SS ΧΧοΣπ Σκατινγ Σκιλλσ P ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 13.88!""$%&%! '()* 1 +

22 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 6 Κατηαρινα ΒΑΧΗΕΡ ΙΕς ,./ σ οφ 2 2Σ :;7< 75= =4 4 ΦΧΣπ2,584 45> ,594 75= C4 6,?;7./ 75C > 7 ΧΧοΣπ2,5= , Σκατινγ Σκιλλσ,5=4,5,=,5,=,5,=,5,= 8544,5> ,5=4,5=4,5=4,5=4,5=4 85,= ϑυδγεσ (φαχτορεδ) RITTUV WW XYZ[\]^_`_ abcd 0.20,56= (φαχτορεδ) 7 Μαριε οροτηεε ΚΡΑΛΕΡ ΙΕς :;,<0 0, σ οφ 2,./ >, CC 3,<0 0 45e4 345,> ΧΧοΣπ2,5= ,5C4 5,?0;,< =, C 75= =4 7 ΦΧΣπ1 75e4 3457, C Σκατινγ Σκιλλσ,5=4,544,544,5=4,5,=,5=4,5,= ,5=4,5,=,5,=,5=4,5=4,59= ϑυδγεσ (φαχτορεδ) W f[_`]g]yh^h`_ abcd WW XYZ[\]^_`_ abcd 75C>,5>=

23 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 8 ςαλεντινα ΤΡΟΓΕΡ ΥΕΖ ijklmn k σ οφ 2 ijk k pqsp opqir pqtt 3 ΧΣΣπ2 iqup pqpp iqup 4 jvjwx mqyp pqmp mqtp 5 ijlz{ mqup opqrr pq t 6 1Λο pqyp pqpr pqyr 7 ΦΧΧοΣπ2 iqyp pqpr iqyr Σκατινγ Σκιλλσ iqyp iqyp iqiy iqiy iqiy iq}y ~ { ƒ ˆ vš{ pqpp iqyp pqpp iqiy pqpp iqpp ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Œ Ž Ž pqpp iqpp pqpp iqiy pqpp iq}y 1.10 iqrp iqiy (φαχτορεδ) 9 š œ žÿœ mz lmz{ mqmp pqpp σ οφ 2 m lj ª pq opqpr pq r 3 ΧΥΣπ2 iqpp pqpp iqpp 4 1Α mqmp pqpp mqmp 5 1Φ pqyp pqpp pqyp 6 jvjwx mqyp pqrp mqsp 7 ΧΧοΣπ1 iqpp pqpp iqpp Σκατινγ Σκιλλσ iqyp iqiy mq}y iqpp iqiy iq}y ~ { ƒ ˆ vš{ pqpp iqyp pqpp iqyp pqpp iqiy «±²³ µ ² ¹² º²»»³ ¼½² ¾ ½³² À pqpp iqiy pqpp iqyp pqpp iq}y mqmp iqip iqry É ÁÂÃ Ä ÅÆ ÂŸÃ ÄÇÈ 10 Ñœ Á ÑÒ ΥΕΣ Ê ËÌ ½ ³ Í ÎÏË ϑ1 ϑ2 ϑ3 ϑ4 ϑ5 ϑ6 ϑ7 ϑ8 ϑ9 1 1Α mqmp pqpp Ð σ οφ 2 ΧΣΣπΒ mqtp pqpp mqtp 3 jvjwx mqyp pqpp mqyp 4 mólmn pqsp pqpp pqsp 5 ijk k pqsp opqir pqtt 6 mz lm lj ª mqut pqpp mqut 7 ΧΧοΣπ1 iqpp opqmi mq Σκατινγ Σκιλλσ iqyp iqiy iqpp iqiy iqpp iq}y ~ { ƒ ˆ vš{ pqpp iqyp pqpp iqiy pqpp iqpp «±²³ µ ² ¹² º²»»³ ¼½² ¾ ½³² À Œ Ž Ž pqpp iqpp pqpp iqpp pqpp iq}y mqmp iqiy iqip

24 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 11 Σαραη ΣΕΙΝΕΡ ΩΕς Α σ οφ 2 ΧΧοΣπ ÔÕÖÔ ÔØÙÚ ÛÚØÜÜ ÔØÚÝ 4 2Σ ÔØÞÚ ÛÚØÙÝ ÚØßÜ 5 àáàâã ÔØÙÚ ÚØÚÚ ÔØÙÚ 6 2Σ ÔØÞÚ ÛÚØäÜ ÔØÚÝ 7 ΧΣπ1 ÔØÜÚ ÚØÜÚ ÔØåÚ Σκατινγ Σκιλλσ äøùú äøäù äøúú ÔØßÙ äøúú äøäù æçèéêèëìíîçïðñçîòáóêí ÚØÚÚ äøùú ÚØÚÚ äøùú ÚØÚÚ äøäù ϑυδγεσ (φαχτορεδ) ôìõõö ÛÚØÙÚ 0.50 ÚØÚÚ äøúú ÚØÚÚ äøäù ÚØÚÚ äøùú 0.78 äøúù äøþú (φαχτορεδ) 12 οροτεα ΠΑΡΤΟΝϑΙΧ ΧΕς äàöô ÔØßÚ ÚØÚÚ σ οφ 2 1Α ÔØÔÚ ÛÚØÝÚ ÚØÙÚ 3 ΣΣπΒ ÔØÔÚ ÚØÔÚ ÔØäÚ 4 ÔøùÖÔÕÖàðú ÔØÞÝ ÚØÚÚ ÔØÞÝ 5 ΧΧοΣπΒ ÔØßÚ ÚØÚÚ ÔØßÚ 6 àáàâã ÔØÙÚ ÛÚØÚÝ ÔØÜÜ 7 2Σ ÔØÞÚ ÛÚØäÜ ÔØÚÝ Σκατινγ Σκιλλσ äøùú äøäù äøäù äøäù äøúú äøäù æçèéêèëìíîçïðñçîòáóêí ÚØÚÚ äøùú ÚØÚÚ äøúú ÚØÚÚ äøúú ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 1 ôìõõö ÛÚØÙÚ 0.50 ÚØÚÚ äøäù ÚØÚÚ äøäù ÚØÚÚ äøùú ÔØßÚ äøäú äøäú (φαχτορεδ) 13 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς ÔÕÖàðú ÚØåå ÛÚØÙÝ σ οφ 2 1Σ ÚØÜÚ ÚØÚÚ ÚØÜÚ 3 ΧΣΣπ1 ÔØûÚ ÚØÞÚ äøäú 4 ÔøêÖÔÕÖàðú ÔØäå ÚØÚÚ ÔØäå 5 ΧΧοΣπ1 äøúú ÚØÔÚ äøôú 6 2Σ ÔØÞÚ ÛÚØÚå ÔØää 7 àáàâã ÔØÙÚ ÛÚØÚÝ ÔØÜÜ Σκατινγ Σκιλλσ äøùú äøúú äøúú äøúú äøúú äøùú æçèéêèëìíîçïðñçîòáóêí ÚØÚÚ äøùú ÚØÚÚ äøúú ÚØÚÚ äøúú ϑυδγεσ (φαχτορεδ) ôìõõö ÛÚØÙÚ 0.50 ÚØÚÚ äøúú ÚØÚÚ äøäù ÚØÚÚ äøäù ÚØÞä äøôú äøôú

25 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 14 Αννα Χαρολινα ΟΒΡΕΚ ΕςΗ σ οφ 1 üýþÿü1ÿ S ü ü ü 3 1Φ ε - ü ü2 5 ΣΣπ1 ü ü 6 1Α ü ü - ü ΧΧοΣπ Σκατινγ Σκιλλσ P S 2 2 ü ü ϑυδγεσ (φαχτορεδ) F 0.50!"$%&'& ()*+ ',)*+.%/' 00!3.4!$" '&' (φαχτορεδ) 15 Αλιχε ΦΡ ΗΩΙΡΤ ΕςΓ σ οφ 1 2Σ ü üýþÿü1ÿ ü ü 3 ΧΧοΣπ ü 4 S ü ü 5 ü1ÿüý ü ü 6 1Α ü ü ü ü 7 ΣΣπ Σκατινγ Σκιλλσ 2 ü P S 2 ü ü ϑυδγεσ (φαχτορεδ) F (φαχτορεδ) 16 Σελινα ΤΗΟΜΑΨΕΡ ΩΕΓ üýþÿüý ü ü σ οφ 2 1Α ü ü ΧΧοΣπΒ ü ü 4 1Α ü ü üýþÿüý ü ü ü 6 S ü ü 7 ΧΥΣπ Σκατινγ Σκιλλσ 2 2 ü ü ü 2 ü P S 2 ü ü ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 9.51 F ü ü

26 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 17 T89:8 ;<=><? ΥΕΣ σ οφ IGJE DEGHE IG5E 3 ΧΧοΣπ1 5GEE EGEE GEE 4 1Λζ EGHE EGEE EGHE 5 IGKH DEG5E IGOH 6 ΣΣπ1 IGQE EGEE IGQE 7 IGOE EGEE IGOE Σκατινγ Σκιλλσ 5GOE 5G5O 5GEE 5GEE 5GEE 5GKO 5G5E EGEE EGEE EGEE EGEE EGEE EGEE XYZ[CZ\]^_Y`MaY_bRcC^ 5GOE 5GEE IGOE IGKO IGKO 5GOE IGWE ijklmn opqrs tuplurv wpvxpymyq z{pum }r{qpumk~ c\Y dcce]rcc^f DEGOE g]eehf DIGEE 1.50 ƒ ˆ ƒ Š Œ Ž ˆ ƒ Š Œ?89š 8 18 Αµανδα ΣΕΛΑΝ < = œ m{jqmk žrnm Ÿ œ ϑ1 ϑ2 ϑ3 ϑ4 ϑ5 ϑ6 ϑ7 ϑ8 ϑ9 σ οφ 1 1Λζ EGHE EGEE EGHE 2 IgAIBC IGEE EGEE IGEE 3 ΧΧοΣπΒ IGKE EGEE IGKE 4 IGOE DEGEH IG 5 1Φ EGOE EGEE EGOE 6 IBCAIBC IGEE EGEE IGEE 7 ΣΣπ1 IGQE EGEE IGQE Σκατινγ Σκιλλσ 5GOE 5GEE IGKO IGKO 5GEE 5GEE IGWE EGEE EGEE EGEE EGEE EGEE EGEE XYZ[CZ\]^_Y`MaY_bRcC^ 5GOE IGKO IGKO IGKO IGKO 5G5O IGJO ijklmn opqrs tuplurv wpvxpymyq z{pum }r{qpumk~ 9.38 m}?89š œ m{jqmk žrnm Ÿ œ ϑ1 ϑ2 ϑ3 ϑ4 ϑ5 ϑ6 ϑ7 ϑ8 ϑ ? > <? ΕΙΣ σ οφ 1 IBCAIBC IGEE EGEE IGEE 2 1Λο EGOE EGEE EGOE 3 ΣΣπ1 IGQE DEG IGEH 4 1Φ EGOE EGEE EGOE 5 IGOE EGEE IGOE 6 IgAIBC IGEE EGEE IGEE 7 ΧΧοΣπΒ IGKE DEGI IGOJ Σκατινγ Σκιλλσ 5GOE IGKO IGKO IGKO IGKO 5GEE IGJE EGEE EGEE EGEE EGEE EGEE EGEE XYZ[CZ\]^_Y`MaY_bRcC^ 5GOE 5GEE IGKO IGKO IGOE 5G5O IGJO ijklmn opqrs tuplurv wpvxpymyq z{pum }r{qpumk~ 9.13 g]eehf DEGOE 0.50 m}

27 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 2 (ΧΥΒΣ) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 20 Σελινα ΒΕΡΓΑΝΣΚΙ ΕςΓ σ οφ 1 1Α ª«ª ± ² 3 ΧοΣπΒ ³ ± ±µ 4 ¹º ±² µ ± 5 1Λζ µ µ 6» ¼½ ³ ³ 7 ΥΣπΒ ± ¾µ Σκατινγ Σκιλλσ ± ³ ¾³ ³ ¾³ ¾³ ¾³ ÀÁ ÁÃÄÅÆÀǹÈÀÆÉ»Ê Å ± ³ ± ³ ± ³ ± ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 8.75 ÄËËÌÍ ³ 0.50 ¾ ² (φαχτορεδ) 21 Βιλλιε ΒΕΡΝΗΑΡ ΕΚΕ σ οφ 1 1Φ ³ ³ 2 ΧΣπ Φ ³ ª ε 5» ¼½ ³ µ ª ª ΧΧοΣπ Σκατινγ Σκιλλσ ± ³ ¾³ ±³ ¾³ ¾³ ± ÀÁ ÁÃÄÅÆÀǹÈÀÆÉ»Ê Å ± ³ ¾³ ³ ± ¾³ ± ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 8.75 ¾ ² (φαχτορεδ) 22 Σαρα ΝΕΥΜΑΨΕΡ ΕςΠ σ οφ 1 ΧΣπ 2 ª«ª ± β 3 1Λζ µ ± ³² 4 ΧΣΣπΒ µ µ ³ 5» ¼½ ³ µ Ï ³ Λο ³ ³ Σκατινγ Σκιλλσ ± ³ ± ³ ¾³ ³ ± ±³ ÀÁ ÁÃÄÅÆÀǹÈÀÆÉ»Ê Å ± ³ ¾³ ³ ¾³ ¾³ ± ±³ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 9.00 ÄËËÌÍ ³ 0.50 ÐÑÒÓÔÕÖ ØÙÚÛÜÚØÜÛÝ ØØ Þß ÝÙ ² ²

28 àáâããä åâàäæç è éêâëìí îæïëäæ óôõö øùú ûôùü ðñò Σιζε οφ Σκατινγ Αρεα Ιχε Χονδιτιονσ οφ Εντριεσ οφ Παρτιχιπαντσ : 7 : : : ýþÿ3 þÿ v ò 7 E ò ò : Κ ρ υρατιον : 2:þþ + þ : 1,00 σ Σκατινγ Σκιλλσ 2 þ P ò òÿ E 2 þ

29 C!" $ %C&'() *"," KLMNO QRTRUMOMT S9BADF ; VWXWYY G91H6A8A89; J-H6 αλ Χοµπετιτιον / ; YVYZW[ Χαλχυλατιον IS< S-.A61 S-. / ; Y[YVWY Τριµµεδ Μεαν Νονε ςεριφιχατιον Ρυλεσ Σεασον Χατεγορψ παραµετερ A-H6 Σινγλεσ Λεϖελ Βασιχ Νοϖιχε Α Γενδερ Μαλε dmeumno fgt c]6c^.> ;A AF_06\ 7413φ0824ε662317α148341ε57ε806β7 Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ YWXX Προγραµ τιµε [\XX `ab YX.6cW Χρεδιτ φορ ηιγηλιγητ διστριβυτιον YWX Σταρτ τιµε 2νδ ηαλφ οφ προγραµ Y\XX ςεριφιχατιον Ρυλεσ Νονε hijkilm njmojpqprst wqxynrzjpst /;A676? u- σ Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ [W{ Y\ Σκατινγ Σκιλλσ 1,00 Y\ G9.A>16a 79H }890FA89; ~F978A- 0 1 [\ Τιµε ϖιολατιον ερεε X by b[ bv bz b{ b WWW b; V\ 67B971F;c6a/ 6c>A89; 1,00 V\ Μυσιχ ϖιολατιον ~F978A- 0 1 Z\ 60616;Aa19}616;A J6c]W F; {\ Φαλλσ J6c]W F;60 1 περ Φαλλ \ I;A677>HA89; 8; 6 c6.. ερεε \ ƒ\ \ YX\ Χοστυµε φαιλυρε ερεε 0 1 ~.W FA]F78;F <Gˆ Š ŠŒ Ž Š Š Š ŠŽ Ž Œš Ž œ ŠŽ žœ 78;A6?\ [ WYXW[XYV XZ\Y \ZZ

30 Χοµπετιτιον Σετυπ Χαλχυλατιον Παραµετερ ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 Ÿ ª«± Χατεγορψ παραµετερ Τψπε: Σινγλεσ Γενδερ: Μαλε Λεϖελ: ²³ µ ¹º» Κ ρ ²Ëº²Ì ³ ºµ³ÍÎ ελεµεντ ταβλε: ¼½¾¾ ÀÁÂÃÄÁ¼ÅÀ¼ÀÆ Ä½¾À ÇÆÈÉƼÁÊ ÅÉÆÊÈÂÀÁÉÙ ÁÊÆżÆÉÀÊÉÆÙ½ÅÙÀ ÄÅ Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε 2:00 ÚÛÜ ÝÞ º²ß Ïвµ Ñ Ò³ Í ÓÔ» ËÐÕÖ Ö ÍÑ ÑÐ 1.0 صÐѵ µ º ÓÔ» ËÐÕÖ Ö ÍÑ ÑÐ 1:00 βασε ϖαλυε χοµβο λιφτ (Ιχε ανχε) 1,00 èéäêé¼ë ÃäëìäåÙåâæç àùçáãâãäåæç Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 1: Σκατινγ Σκιλλσ Χοστυµε/Προπ ϖιολατιον : Τιµε ϖιολατιον : Μυσιχ ϖιολατιον : Ιλλεγαλ ελεµεντ/µοϖεµεντ : Φαλλσ : Ιντερρυπτιον ιν εξχεσσ : 8: 9: 10: Χοστυµε φαιλυρε : 12: 13: 14: 15: 16: 17: íùéãèãã¼âãäåç Νονε 0,00 0,00 Πριντεδ: :17:22

31 îïðññò óðîòôõ ö øðùúû üôýùòô þÿn 1 Ραπηαελ ΒΟΡΙΧΣ ΑΤΕ 1 2 Μοζεσ ϑοζσεφ ΒΕΡΕΙ ΕςΦ 2 3 A AAA ΕςΗ 3 4 Μιχηαελ ΣΧΗΥΣΤΕΡ ΕςΗ 3 5 Φαβιαν ΗΟΛΟΜΕΚ ΥΕΖ 4 6 Κονσταντιν ΤΗΟΜΑΨΕΡ ΩΕΓ 5 7 Νικολαυσ ΦΛΑΜΜ ΩΕς 6 πριντεδ ατ: :21:42

32 G G! O""$%&' Τεχηνιχαλ Χοντρολλερ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Ασσισταντ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Μσ. Καριν ΤΡΑΥΝΜ ΛΛΕΡ Μσ. ϑυδιτη ΣΤΡΑΥΣΣ M()* +,- M./012+3 Κς Κς Κς ϑυδγεσ R;<;=;; M)* 3-45-(67- /.89: Κς ϑυδγε Νο.1 ϑυδγε Νο.2 ϑυδγε Νο.3 ϑυδγε Νο.4 ϑυδγε Νο.5 M)* 3-45-(67- /.89: M(* M)* 3-(67 +:/:./B0 Μσ. Μονικα Φ ΗΡΙΝΓ ΕΚΕ ΕΣΙ ΧΕς ΕςΦ ΩΕΓ %H%IJK&%L OKJP%HQP STUT VW;=TUX= R;WYTZ VW;=TUX= Μρ. Μαρκυσ ΗΑΙ ΕΡ Μσ. Καριν ΕΗΡΗΑΡ Τ Κς Κς πριντεδ ατ: :32:30

33 [\]^^_ `][_ab c de]fgh iajf_a ik\ 1 lmnopqrns tulvwlxlyz{ ΕςΗ ΕΙΣΣΠΟΡΤςΕΡΕΙΝΙΓΥΝΓ ΗΕΡΝΑΛΣ 2 Μοζεσ ϑοζσεφ ΒΕΡΕΙ ΕςΦ Εισσπορτϖερεινιγυνγ Φαϖοριτεν 3 Μιχηαελ ΣΧΗΥΣΤΕΡ ΕςΗ ΕΙΣΣΠΟΡΤςΕΡΕΙΝΙΓΥΝΓ ΗΕΡΝΑΛΣ 4 Νικολαυσ ΦΛΑΜΜ ΩΕς Ωιενερ Εισλαυφϖερειν 5 Φαβιαν ΗΟΛΟΜΕΚ ΥΕΖ Υνιον Εισσπορτκλυβ ΖΙΡΛ 6 Κονσταντιν ΤΗΟΜΑΨΕΡ ΩΕΓ Ωιενερ Εισσπορτ ςερεινιγυνγ 7 Ραπηαελ ΒΟΡΙΧΣ ΑΤΕ }~ ~ƒ ˆ Šˆ Œ Ž š šœ

34 ΡΕΣΥΛΤΣ žÿ ž ª«Ÿ ª ± Πλ. ²³ Μοζεσ ϑοζσεφ ΒΕΡΕΙ Μιχηαελ ΣΧΗΥΣΤΕΡ Κονσταντιν ΤΗΟΜΑΨΕΡ Φαβιαν ΗΟΛΟΜΕΚ µ ¹º» ¼½ ¾ À ÁÂà Ραπηαελ ΒΟΡΙΧΣ Νικολαυσ ΦΛΑΜΜ ΕςΦ ΕςΗ ΩΕΓ ΥΕΖ ΕςΗ ΑΤΕ ΩΕς ΕςΦ ΕςΗ ΩΕΓ ΥΕΖ ΕςΗ ΑΤΕ ΩΕς 26,42 18,45 16,88 15,82 14,60 13,79 10, ÄÅÆ ²ÇÔÕÇÈÉÊÇ ³ÌÍÖ Ò²Ó ερεε ÄÅÆ ²ÇÈÉÊ Ë³ÌÍÎÄÏÐÐѳ Ò²Ó Τεχηνιχαλ Χοντρολλερ Πριντεδ: :49:06

35 ØÙÚÛÛÜ ÝÚØÜÞß à áâúãäå æþçãüþ æèù ÝÚßØÜä ßÜéçêëä ÛÜÙ äæçéüù ÿïûr E E 22 I V üýúþôó ìíîïð ìíîïð ùðôúôûî GE ϑ1 ϑ2 ϑ3 J J J J J J ìíîïð ñòíóô õöïòîíóô ø ìíîïð 1 Míô íôö!ùÿù" ù$% 2 &'()& +&(.) +,(-- *(** S P / Φ ε ΧΧοΣπ ;<;=> 14: ? ?5 7 ΧΣΣπΒ ABCDF ADC Σκατινγ Σκιλλσ 24:3 24:3 24:3 246: 246: 246: 247: : : : 24?3 J H K PH L N S O Q ABC < Υνδερ ροτατεδ ϕυµπ ε ϑυµπ τακε οφφ ωιτη ωρονγ εδγε ÿïûr E E I V üýúþôó ìíîïð ìíîïð ùðôúôûî GE ϑ1 ϑ2 ϑ3 J J J J J J 1 2Σ<+1Α+ΣΕΘ < ìíîïð ñòíóô õöïòîíóô ø FCFF ìíîïð 2 MTòUïôð ñwxyñìùÿ ù$x 3 +-(). Z()) ++(*+ &(** S P 2 2Τ Σ ΧΧοΣπ ΣΣπ ΣτΣθΒ Α+1Α<+ΣΕΘ < AACFD C Σκατινγ Σκιλλσ J H K PH L N S O Q Τιµε ϖιολατιον: 1.50 Φαλλσ: 0.50 [DCFF < Υνδερ ροτατεδ ϕυµπ ÿïûr E E I V üýúþôó ìíîïð ìíîïð ùðôúôûî GE ϑ1 ϑ2 ϑ3 J J J J J J 1 1Α+1Α+ΣΕΘ ìíîïð ñòíóô õöïòîíóô ø AACFA ìíîïð 3 \íûîïûîtû ìx]m^_ùÿ `ùa ' +'(-- b(,- +*(.* +(** S P 2 ΧΥΣπ ΣτΣθΒ Σ ΧοΣπ 6 1Λζ+1Λο Α C CB Σκατινγ Σκιλλσ J H K PH L N S O Q Φαλλσ: AFCF [ACFF

36 cdeffg hecgij k lmenop qirngi qsd hejcgo jgtruvo fgd oqrtgd Šz Œ Ž «ª ˆ ~ wxyz{ wxyz{ { y š ϑ1 ϑ2 ϑ3 œ œž œÿ œ œ œ wxyz{ }x~ z}yx~ ƒ wxyz{ z z ± ² ³ µ ¹º ¾»¾ ¼ ½¾»»» 1 1Λζ Φ+1Λο ÄÂÁÁ ÀÁÂÁà ÁÂÅÆ 3 ΣΣπ1 ÄÂÇÁ ÁÂÄÁ ÄÂÈÁ 4 ÉÊÉËÌ ÄÂÍÁ ÁÂÁÁ ÄÂÍÁ 5 1Λο ÁÂÍÁ ÁÂÁÁ ÁÂÍÁ 6 1Φ+1Λο ÄÂÁÁ ÁÂÁÁ ÄÂÁÁ 7 ΧοΣπ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ žî Ï ŸÎÏŸ Šz Œ Σκατινγ Σκιλλσ ÃÂÍÁ ÄÂÍÁ ÄÂÍÁ ÃÂÁÁ ÃÂÁÁ ÃÂÃÍ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÃÂÍÁ ÄÂÐÍ ÄÂÐÍ ÃÂÃÍ ÃÂÃÍ ÃÂÃÍ œ Ñ Ò Ñ Ó Ô Õ Ö Ž Ä ØÄ ØÉÙÚ «ª ˆ ~ wxyz{ wxyz{ { y š ϑ1 ϑ2 ϑ3 œ œž œÿ œ œ œ wxyz{ }x~ z}yx~ ƒ ÄÂÆÍ ÃÂÁÍ Î Ÿ ÏÎÏÏ wxyz{ Û{Üz ~ Ý ÛŠ ÛÞÛ± ß ß 1 ¾» ¾ ½º ¼ ¹¹ º»» Σ ÄÂÇÁ ÀÁÂàÁ ÁÂÐÁ 3 2Τ ÄÂÇÁ ÀÁÂàÁ ÁÂÐÁ 4 ΧοΣπ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ 5 ÉÊÉËÌ ÄÂÍÁ ÀÁÂÃÈ ÄÂÃà 6 2Σ ÄÂÇÁ ÀÁÂàÁ ÁÂÐÁ 7 ΣΣπ2 ÄÂàÁ ÁÂÁÁ ÄÂàÁ Î Ÿ ŸÎ á Σκατινγ Σκιλλσ ÃÂÍÁ ÃÂÁÁ ÄÂÐÍ ÃÂÃÍ ÃÂÁÁ ÃÂÃÍ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÃÂÍÁ ÃÂÃÍ ÃÂÁÁ ÃÂÁÁ ÄÂÐÍ ÄÂÍÁ œ Ñ Ò Ñ Ó Ô Õ Ö Φαλλσ: 2.00 âáîïï ÃÂÁÍ ÄÂÅÁ Î Šz ¾ ˆ ~ wxyz{ wxyz{ { y wxyz{ }x~ z}yx~ ƒ wxyz{ Šzãäz{ å ŠæÝ ΑΤΕ ½ ç ½¼ ¾ ¾ ½ ¾ç»»» Œ Ž «ª š ϑ1 ϑ2 ϑ3 œ œž œÿ œ œ œ 1 1Λζ+1Λο ΧΥΣπ1 ÄÂÐÁ ÀÁÂÃÈ ÄÂÈà 3 ÉÊÉËÌ ÄÂÍÁ ÀÁÂÇÁ ÄÂÃÁ 4 1Φ ÁÂÍÁ ÁÂÁÁ ÁÂÍÁ 5 ΧοΣπΒ ÄÂÍÁ ÁÂÁÁ ÄÂÍÁ 6 èéøäèêë ë ÁÂÈÁ ÀÁÂÄà ÁÂÃÈ 7 Äèêë ë ÁÂÈÁ ÀÁÂÄÈ ÁÂÃà ÎìÏ ŸÎìŸ Σκατινγ Σκιλλσ ÃÂÍÁ ÄÂÃÍ ÄÂÁÁ ÄÂÐÍ ÄÂÐÍ ÄÂÐÍ ÄÂÍÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÁÂÁÁ ÃÂÍÁ ÄÂÍÁ ÄÂÁÁ ÃÂÁÁ ÄÂÐÍ ÄÂÍÁ ÄÂÍÍ œ Ñ Ò Ñ Ó Ô Õ Ö ÎŸí î ïðñòóôóõö öòñ øùúû ÏÎÏÏ

37 ;:9I ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 üýþÿÿg þüg þ G ý þ üg G ÿgý Gý R M N T T E T S T N<= WEB U CDFHK OFQU MFOH DFLD!"$%!& '!(!)%* V+'$!,- ϑ1 ϑ2 ϑ3 J. J/ J0 J1 J2 J3 8!7 4"56!* 57 P+)!' 1 1Φ Φ+1Λο \ZYY XYZY[ YZ]^ 3 1Λζ+1Λο ε \Z\Y XYZ^Y YZ]Y 4 ΣΣπ YZYY YZYY YZYY 5 abacd \Z`Y XYZ^_ \Z^e 6 1Φ YZ`Y XYZ\^ YZf[ 7 ΧοΣπ YZYY YZYY.g0h Σκατινγ Σκιλλσ ^Z`Y \Z`Y \ZYY \Z^` \Z^` ^ZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY YZYY ^Z`Y \Z`Y \Z^` \Z`Y \Zj` \Zj` J$&l!* m5%+' P65l6+( n5(o5)!)% 4"56! p7+"%56!&q Φαλλσ: 0.50 khg/h ε ϑυµπ τακε οφφ ωιτη ωρονγ εδγε πριντεδ: :49:24 YZYY ig3. \Z_Y \Z`` 1gi2

38 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ ΕισΑρενα Λινζ rst Σιζε οφ Σκατινγ Αρεα Ιχε Χονδιτιονσ οφ Εντριεσ οφ Παρτιχιπαντσ uvwxyvw z{t }~~ ƒt ƒ t ˆ Κ ρ υρατιον uv Š Œv {Ž 1,00 σ Σκατινγ Σκιλλσ v v

39 š œš ž Ÿ ªž «±²³² ³ Σοφτωαρε ςερσιον Χοµπετιτιον Τψπε αλ Χοµπετιτιον Ελµ Ξµλ ςερσιον Χαλχυλατιον ΙΣΥ ϑυδγινγ Σψστεµ Σψσ Ελµ Ξµλ ςερσιον Τριµµεδ Μεαν Νονε ςεριφιχατιον Ρυλεσ Σεασον µ² ³ ±²³² ³ Χατεγορψ τψπε Σινγλεσ Λεϖελ Βασιχ Νοϖιχε Α Γενδερ Φεµαλε Κ ρ χηεχκσυµ ελεµεντ ταβλε: ¹º»¼½¾ ÀºÁÂÂÀ¼»¹Ã»º ¼º»ÁĹÁ ¾ÂŹ Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε 2:30 +/ 10 σεχ. Χρεδιτ φορ ηιγηλιγητ διστριβυτιον 1.0 Σταρτ τιµε 2νδ ηαλφ οφ προγραµ 1:15 Προγραµ χοµπονεντσ: Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 ςεριφιχατιον Ρυλεσ : ΙΣΥ Ρυλεσ Εντερεδ Βψ 1: Σκατινγ Σκιλλσ 1,00 1: Χοστυµε/Προπ ϖιολατιον Μαϕοριτψ 0 1 2: Τιµε ϖιολατιον ερεε ν 3: 1,00 3: Μυσιχ ϖιολατιον Μαϕοριτψ 0 1 4: Ιλλεγαλ ελεµεντ/µοϖεµεντ Τεχη : Φαλλσ Τεχη. 1 περ Φαλλ 6: 7: 8: 9: Ιντερρυπτιον ιν εξχεσσ ερεε : Χοστυµε φαιλυρε ερεε 0 1 σ Μσ. Κατηαρινα ΡΑΥΧΗ ÆÇÈÇÉÊËÊÈÌ ÇÍÇÎÏÇÐÏÊ ÇËÑ ωωω.ισυρεσυλτσ.χοµ/σετυπϖεριφιχατιον.πδφ Πριντεδ: :23:19

40 êëâìíå îïð ñóò ãßöó ôáéõàúö çöõãóàþ øùúû ÒÓÔÕÕÖ ÔØÖÙÚ Û ÜÝÞßàá âãäàáö åæ çèúáéöù ûüýþÿc ü ü þýþ Τψπε: Σινγλεσ Γενδερ: Φεµαλε Λεϖελ: c Κ ρ cc ελεµεντ ταβλε: 141εβ54χ46436φδ64φ35δδαααδ5178χ6 7413φ0824ε662317α148341ε57ε806β7 Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε 2:30 + c Fc 1.0 S 1:15 βασε ϖαλυε χοµβο λιφτ (Ιχε ανχε) 1,00 Προγραµ χοµπονεντσ: : Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 1: Σκατινγ Σκιλλσ Χοστυµε/Προπ ϖιολατιον 2: Τιµε ϖιολατιον 3: Μυσιχ ϖιολατιον 4: Ιλλεγαλ ελεµεντ/µοϖεµεντ 5: Φαλλσ 6: Ιντερρυπτιον ιν εξχεσσ 7: 8: 9: 10: Χοστυµε φαιλυρε 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: ςεριφιχατιον: ΙΣΥ Ρυλεσ 0,00 0,00 Πριντεδ: :24:25

41 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ (σ) 1 ϑασµιν ΕΛΣΕΒΑΙΕ ΑΛΕ 1 2 Τινα ΣΟΝΝΛΕΙΤΝΕΡ ΕΙΣ 2 3 Χοριννα ΗΥΒΕΡ ΕΚΑ 3 4 Νινα Η ΛΛΕΡ ΕΣΙ 4 5 Αλινα ΚΑΤΤΕΡ ΕΣΙ 4 6 ςερενα ΜΑΨΕΡ ΕΣΙ 4 7 Λενα ΜΑΨΡ ΕΣΙ 4 8 Σιµονα ΡΗΟΜΒΕΡΓ ΕΣΙ 4 9 Βιανχα ΣΤΕΙΝ Λ ΕςΠ 5 10 Κατηαρινα ΓΡΑΝΤΝΕΡ ΕςΣ 6 11 R!"$%%&R' ΗΟΙ 7 12 Λιλο ΠΕΣΛ ΙΕς 8 13 Πια ΡΕΓΕΝΣΒΥΡΓΕΡ ΙΕς 8 14 Ψυκα ΚΟΨΑΜΑ ΡΩΣ 9 15 Λινδα ΜΑΡΓΙΝΕΑΝ ΡΩΣ 9 16 ϑυλια ΗΟΛΖΝΕΡ ΥΕΚ 10 17!()*,-%./0,,1 234'&R U&% Μια ΠΑΝΚΡΑΤΖ ΥΕΛ Λισα ΣΧΗΝΕΙ ΕΡ ΥΕΣ Ναοµι ΣΤΕΙΝ Λ ΥΕΣ Σηιριν ΠΕΡΙΣΙΧ ΥΕΖ Αννα Μαρια ΣΧΗ ΝΗΕΡΡ ΥΕΖ K.5)6 1 7&4$!$ ΩΕς 14 πριντεδ ατ: :22:04

42 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Οφφιχιαλσ Τεχηνιχαλ Χοντρολλερ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Ασσισταντ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Μσ. Καριν ΤΡΑΥΝΜ ΛΛΕΡ Μσ. ϑυδιτη ΣΤΡΑΥΣΣ M89: ;<= Κς Κς Κς ϑυδγεσ ερεε M9: D=EG=8HI=?>JLN Κς ϑυδγε Νο.1 ϑυδγε Νο.2 ϑυδγε Νο.3 ϑυδγε Νο.4 ϑυδγε Νο.5 M9: D=EG=8HI=?>JLN M9: ;WH9=PXEG YABT;? M9: >Z8HXIIX QLN>T;BY>J;? Μσ. Μονικα Φ ΗΡΙΝΓ ΕΚΕ ΕΣΙ ΑΛΕ ΕςΦ ΩΕΓ [\]\^_`ab\d ea`f\]gf hiji klmnijon pmlqir klmnijon Μσ. ορισ ΠΟΛΤ Μσ. Καριν ΕΗΡΗΑΡ Τ Κς Κς πριντεδ ατ: :32:46

43 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Τινα ΣΟΝΝΛΕΙΤΝΕΡ ΕΙΣ Εισ Υνιον Σαλζβυργ 2 stuvwxy z{ }~} ΩΕς Ωιενερ Εισλαυφϖερειν 3 Λιλο ΠΕΣΛ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 4 Μια ΠΑΝΚΡΑΤΖ ΥΕΛ Υνιον Εισσπορτκλυβ Λινζ 5 Σιµονα ΡΗΟΜΒΕΡΓ ΕΣΙ Εισλαυφσχηυλε Ιννσβρυχκ 6 Ψυκα ΚΟΨΑΜΑ ΡΩΣ Εισσπορτχλυβ Ροτ Ωεισσ Σαλζβυργ 7 Σοπηιε Λαυρεεν Γ ΝΤΗΕΡ ΥΕΛ Υνιον Εισσπορτκλυβ Λινζ 8 Νινα Η ΛΛΕΡ ΕΣΙ Εισλαυφσχηυλε Ιννσβρυχκ 9 Λισα ΣΧΗΝΕΙ ΕΡ ΥΕΣ Υνιον Εισ υνδ Ρολλσπορτχλυβ Εισενσταδτ 10 Λενα ΜΑΨΡ ΕΣΙ Εισλαυφσχηυλε Ιννσβρυχκ 11 Σηιριν ΠΕΡΙΣΙΧ ΥΕΖ Υνιον Εισσπορτκλυβ ΖΙΡΛ 12 ςερενα ΜΑΨΕΡ ΕΣΙ Εισλαυφσχηυλε Ιννσβρυχκ 13 ϑασµιν ΕΛΣΕΒΑΙΕ ΑΛΕ ΑΣΚ ΛΙΝΖ ΕΙΣΛΑΥΦ 14 Βιανχα ΣΤΕΙΝ Λ ΕςΠ Υνιον Εισλαυφϖερειν Στ.Π λτεν Σεκτ. Εισκυνστλαυφ 15 Χοριννα ΗΥΒΕΡ ΕΚΑ Εισκυνστλαυφϖερειν Αυσσερφερν 16 Πια ΡΕΓΕΝΣΒΥΡΓΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 17 Λινδα ΜΑΡΓΙΝΕΑΝ ΡΩΣ Εισσπορτχλυβ Ροτ Ωεισσ Σαλζβυργ 18 Κατηαρινα ΓΡΑΝΤΝΕΡ ΕςΣ Εισκυνστλαυφϖερειν Σαλζβυργ 19 ϑυλια ΗΟΛΖΝΕΡ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 20 Ροµψ ΣΧΗΑΛΛΕΡΤ ΗΟΙ Εισσπορτχλυβ Ηαππψ ον Ιχε 21 Αλινα ΚΑΤΤΕΡ ΕΣΙ Εισλαυφσχηυλε Ιννσβρυχκ 22 Αννα Μαρια ΣΧΗ ΝΗΕΡΡ ΥΕΖ Υνιον Εισσπορτκλυβ ΖΙΡΛ 23 Ναοµι ΣΤΕΙΝ Λ ΥΕΣ Υνιον Εισ υνδ Ρολλσπορτχλυβ Εισενσταδτ

44 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ πριντεδ ατ: :50:39

45 ΡΕΣΥΛΤΣ ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ ΦΙΝΑΛ ΡΕΣΥΛΤ Πλ. ΚΡ 1 Μια ΠΑΝΚΡΑΤΖ 2 Κατηαρινα ΓΡΑΝΤΝΕΡ 3 Ψυκα ΚΟΨΑΜΑ 4 Σοπηιε Λαυρεεν Γ ΝΤΗΕΡ 5 Λισα ΣΧΗΝΕΙ ΕΡ 6 ƒ ˆ 7 Λινδα ΜΑΡΓΙΝΕΑΝ 8 Š Œ Ž ˆ 9 ŒŒ ˆ 10 Œ ˆ ƒˆ ˆ 11 Λιλο ΠΕΣΛ 12 š Œ ˆŠ ƒ 13 ˆœˆŠƒ œˆ 14 Œ ž Ÿ 15 Œ ƒ ŠŠ ˆ Šˆ 16 ƒ Œ ž ˆœ 17 š Œ ˆ 18 ƒ Œ ˆ ƒ 19 š Šˆ 20 Ναοµι ΣΤΕΙΝ Λ 21 Œ ž Ÿˆ 22 Βιανχα ΣΤΕΙΝ Λ ª«ŒŒ ž ƒ ŽŠ ˆ ΥΕΛ ΕςΣ ΡΩΣ ΥΕΛ ΥΕΣ ΗΟΙ ΡΩΣ ΕΣΙ ˆ ΑΛΕ ˆ ˆ ˆ ΕΣΙ ΕΙΣ ΕΣΙ ΕΣΙ ˆ ˆ ˆƒ ΕΣΙ ˆ ˆ ΥΕΛ ΕςΣ ΡΩΣ ΥΕΛ ΥΕΣ ΗΟΙ ΡΩΣ ΕΣΙ ˆ ΑΛΕ ˆ ˆ ˆ ΕΣΙ ΕΙΣ ΕΣΙ ΕΣΙ ˆ ˆ ˆƒ ΕΣΙ ˆ ˆ 33,40 30,47 28,97 28,37 27,99 27,91 27,27 25,72 24,81 23,97 23,28 22,47 20,29 19,84 19,56 19,18 19,00 19,00 17,78 17,01 15,70 10, ¹º» ¼½Íν¾ À½ ÂÃÄÏÐ É¼Ê Ë Ì ¹º» ¼½¾ À ÁÂÃÄŹÆÇÇÈÂ É¼Ê ±² ³ µ ± Πριντεδ: :51:33

46 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 1 Μια ΠΑΝΚΡΑΤΖ ΥΕΛ Α σ οφ 2 ΧΧοΣπ ÑÒÓÔÕ Ö ØØ Ø ÕÙ Ö ÕÙ 4 2Φ+2Τ Ú ÕØ Ø ØØ Ú ÕØ 5 2Λζ+2Λο Ú ÜØ Ø ÕÛ Ù ØÛ 6 2Φ Õ ÛØ Ø ÕÛ Õ ÜÛ 7 ΦΣΣπ2 Ö ÚØ Ø ØØ Ö ÚØ Σκατινγ Σκιλλσ Ö ÝØ Ú ÝØ Ö ÝØ Ú ÝØ Ú ÖÝ Ú ÝØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ö ÝØ Ú ÝØ Ö ÞÝ Ú ÖÝ Ö ÝØ Ú ÝØ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Ú ÖÝ Ú ÕØ (φαχτορεδ) 2 Κατηαρινα ΓΡΑΝΤΝΕΡ ΕςΣ Λζ σ οφ 2 1Α ΧΣΣπ ÑÒÓÔÕ Ö ØØ Ø ÚÖ Ö ÚÖ 5 2Φ+2Λο Ú ßØ Ø Øß Ú ßß 6 2Λζ+2Λο Ú ÜØ àø ÕÖ Ú ÞÛ 7 ΧΧοΣπ1 Ö ØØ àø ÕÖ Õ ÛÛ Σκατινγ Σκιλλσ Ö ÝØ Ú ØØ Ú ØØ Ú ØØ Ö ÞÝ Ú ÖÝ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ö ÝØ Ú ÖÝ Ö ÞÝ Ú ØØ Ö ÞÝ Ú ÝØ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Φαλλσ: 1.20 Ú ØØ Ú ØÝ (φαχτορεδ) 3 Ψυκα ΚΟΨΑΜΑ ΡΩΣ σ οφ 1 1Α Λο+1Λο Ö ÚØ àø ÙÛ Õ ÛÖ 3 ΧΧοΣπ2 Ö ÝØ Ø ÝØ Ú ØØ 4 ÖáâãÖáâä ä Ú ÕØ àø ßß Ö ÙÙ 5 2Φ Õ ÛØ àø ÖÙ Õ Ýß 6 ÑÒÓÔÕ Ö ØØ Ø Ýß Ö Ýß 7 ΦΧΣΣπ2 Ö ÚØ Ø ÚØ Ö ßØ Σκατινγ Σκιλλσ Ö ÝØ Ö ÞÝ Ö ÞÝ Ö ÝØ Ö ÞÝ Ú ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ø ØØ Ö ÝØ Ú ØØ Ú ØØ Ö ÞÝ Ú ØØ Ö ÞÝ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) å æçèéêëêìíîíéè ïðñò Ö ÞÝ Ö ÜØ

47 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 4 Σοπηιε Λαυρεεν Γ ΝΤΗΕΡ ΥΕΛ Λζ σ οφ 2 1Α Φ+2Λο óôõö öôøö ùôúö 4 ΧΧοΣπ2 ùôûö öôöö ùôûö 5 2Φ+2Τ óôüö öôöö óôüö 6 ýþÿcü ùôöö öôöö ùôöö 7 ΣΣπ2 üôõö öôùö üô ö Σκατινγ Σκιλλσ ùôûö ùôûö ùôûö ùôúû ùôúû óôùû öôöö öôöö öôöö öôöö öôöö öôöö ùôûö óôöö óôöö óôöö ùôûö óôöö ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Φαλλσ: 2.04 ùôúû ùôøö (φαχτορεδ) 5 Λισα ΣΧΗΝΕΙ ΕΡ ΥΕΣ σ οφ 1 1Α Φ+2Τ üô ö öôöö üô ö 3 ù2 öôûö öôù öôùù 4 ΧΧοΣπ2 ùôûö öôùö ùôúö 5 1Λζ+1Λο üôüö öôöö üôüö 6 ýþÿcü ùôöö öô ùô 7 ΣΣπ2 üôõö öôóö üôøö Σκατινγ Σκιλλσ ùôûö óôùû óôùû óôùû óôöö óôùû öôöö öôöö öôöö öôöö öôöö öôöö ùôûö óôûö óôùû óôúû óôöö ùôúû ϑυδγεσ (φαχτορεδ) óôùö óôùû (φαχτορεδ) 6 Ροµψ ΣΧΗΑΛΛΕΡΤ ΗΟΙ σ οφ 1 2Λο Τ+2Τ ùôøù 3 ΧΧοΣπ Α+2Τ Λο< < 1.30 öôøö ΧηΣθ ΦΧΣΣπΒ Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Φαλλσ: < Υνδερ ροτατεδ ϕυµπ 3.25

48 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 7 Λινδα ΜΑΡΓΙΝΕΑΝ ΡΩΣ σ οφ 2 2Σ+1Λο ΧΧοΣπ Φ Α ! ΧΣΣπ " Σκατινγ Σκιλλσ " " ϑυδγεσ (φαχτορεδ) $ %&'()*)+,.,(' /013 " " 1.50 " (φαχτορεδ) 8 N :; ΕΣΙ Φ σ οφ 2 2Λο " 3 ΧΧοΣπ " 4! <=> ?<=> ΧΣΣπ2 " Σκατινγ Σκιλλσ " FGHIK LMGBMIO PGOQGRDRH STGMD UVITHGMDAW $ %&'()*)+,.,(' /013 "

49 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 9 Χοριννα ΗΥΒΕΡ ΕΚΑ XYZXYZ[\] σ οφ 2 ΧΧοΣπ2 a_b^ ^_`^ c_a^ 3 adeff ff ^_b^ g^_a^ ^_c^ 4 hi[jx a_^^ ^_`^ a_`^ 5 a[fzxk f X_c^ g^_a^ X_X^ 6 akff ff ^_l^ g^_a^ ^_a^ 7 ΧΣΣπ1 X_m^ ^_l^ a_c^ Σκατινγ Σκιλλσ a_b^ a_b^ a_^^ a_ab a_`b a_b^ ^_^^ a_b^ ^_^^ c_^^ ^_^^ a_`b ϑυδγεσ (φαχτορεδ) n opqrstsuvwvrq xyz{ nn u}p~swqrq xyz{ ^_^^ c_^^ ^_^^ c_^^ ^_^^ a_`b 1.76 a_l^ a_m^ (φαχτορεδ) 10 ϑασµιν ΕΛΣΕΒΑΙΕ ΑΛΕ Α+2Τ σ οφ 2 ΣΣπ X_m^ 3 2Τ+2Τ< < Λο ΧηΣθ 6 2Λο ΧΧοΣπ Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Φαλλσ: < Υνδερ ροτατεδ ϕυµπ

50 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 11 Λιλο ΠΕΣΛ ΙΕς Α+1Τ σ οφ 2 ƒ ΧΧΣπ Τ ΧΧοΣπ ˆ Σκατινγ Σκιλλσ Š Œ Ž Š ƒ Š ϑυδγεσ (φαχτορεδ) š œ œžÿ Ÿ š (φαχτορεδ) 12 Κατηλψν ΒΕΝΑΣΑ ΩΕς Σ σ οφ 2 ˆ ƒ ΧΥΣπ Λο ˆ ˆ ƒ ΧΧοΣπ Σκατινγ Σκιλλσ Š Œ Ž Š ƒ Š ϑυδγεσ (φαχτορεδ) ª (φαχτορεδ) 13 Πια ΡΕΓΕΝΣΒΥΡΓΕΡ ΙΕς Τ σ οφ 2 2Σ ΧΣΣπΒ ˆ Τ ˆ ˆ ƒ ΧΧοΣπ Σκατινγ Σκιλλσ Š Œ Ž Š ƒ Š ϑυδγεσ (φαχτορεδ) ª

51 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 14 Λενα ΜΑΨΡ ΕΣΙ Σ σ οφ 2 «±³ ±«² ±«3 ΧΣΣπ1 µ± ±µ« µ± 4 ¹º»¼µ «± ±« µ± 5 2Σ µ±½ ±½« ± 6 µ¾ µ¾»àá µ± ±« µ±³ 7 ΧΧοΣπ1 «± ± µ± ² Σκατινγ Σκιλλσ «±³ «±«³ µ± ³ «±³ «±³ «±³ «±½ ± ± ± ± ± ± «±³ «±«³ µ± ³ «± ³ «±«³ «±«³ ϑυδγεσ (φαχτορεδ)  ÃÄÅÆÇÈÉÊËÊ ÌÍÎÏ 0.14 «±«³ (φαχτορεδ) 15 Τινα ΣΟΝΝΛΕΙΤΝΕΡ ΕΙΣ Α+2Λο<< << σ οφ 2 2Σ< < ± ΧΧοΣπΒ Λο<< << ΦΣΣπ Α+1Λο ΧηΣθ Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Φαλλσ:  ÐÆÊËÈÑÈÄÒÉÒËÊ ÌÍÎÏ Â ÃÄÅÆÇÈÉÊËÊ ÌÍÎÏ 2.55

52 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 16 Σιµονα ΡΗΟΜΒΕΡΓ ΕΣΙ Φ σ οφ 2 2Τ ΧΣΣπ ÓÔÕÖ Ø Ø Ø 5 ÛÞßà à ÜØÝ Ù ØÚÛ Øáá 6 Üãà à Øá Ù ØÚÚ ØÝâ 7 ΧΧοΣπΒ ÜØä Ø ÜØä Σκατινγ Σκιλλσ ÛØå ÛØÛå ÛØ ÛØÛå ÛØ ÛØÛå Ø ÛØå Ø ÛØå Ø ÛØ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) æ çèéêëìëíîïîêé ðñòó Ø ÝØ Ø ÛØÛå Ø ÛØ 1.62 ÛØÜå ÛØÝå (φαχτορεδ) 17 Αλινα ΚΑΤΤΕΡ ΕΣΙ Φ ÜØá Ù ØÝâ σ οφ 2 ÛÕà à Øô Ù ØÛ Øä 3 ΧΧοΣπ2 ÛØå Ù ØÝ ÛØÛ 4 ÜãõÜãõÕö ÜØäâ Ù ØÜÛ ÜØâÚ 5 ÛÕàõÕö à ØäÛ Ù Øâ ØÜÛ 6 ΧΣΣπΒ ÜØâ Ù ØÜá ÜØÚÛ 7 ÓÔÕÖÜ ÛØ Ù ØÚ ÜØâ Σκατινγ Σκιλλσ ÛØå ÛØ ÛØ ÛØå ÛØÛå ÛØå Ø ÛØå Ø ÛØ Ø ÜØäå ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Φαλλσ: æ çèéêëìëíîïîêé ðñòó Ø ÛØ Ø ÛØ Ø ÛØäå ÜØÚÚ ÛØÛå ÛØÜ (φαχτορεδ) 18 Σηιριν ΠΕΡΙΣΙΧ ΥΕΖ ÜÞøõÜãõÕö ÜØÝâ Ø σ οφ 2 2Σ ÜØÝ Ù ØÜâ ÜØÜÚ 3 ΧΧοΣπ2 ÛØå Ù ØÚÛ ÛØ á 4 1Α ÜØÜ Ù Ø Ú ÜØ â 5 1Φ+1Λο ÜØ Ø ÜØ 6 ΧΣΣπΒ ÜØâ Ù Øâ ÜØ 7 ÓÔÕÖÜ ÛØ Ù ØÚ ÜØâ Σκατινγ Σκιλλσ ÛØå ÛØ ÜØå ÜØäå ÛØÛå ÛØÛå Ø ÛØå Ø ÛØ Ø ÜØå ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 9.76 Ø ÜØäå Ø ÛØÛå Ø ÛØÛå ÜØÝâ ÜØôå ÜØôå

53 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 19 ϑυλια ΗΟΛΖΝΕΡ ΥΕΚ σ οφ 1 2Σ ùúûùúûüýþ ù ÿ ù 3 2 ûùúûüýþ ù ÿ ΧΣΣπ2 - ÿ C ü ù -- ÿ ù ÿ- 2-7 ΧΧοΣπΒ ù - ÿ ù Σκατινγ Σκιλλσ - ù - ù - ù ù ù ù ù ù ϑυδγεσ (φαχτορεδ) 8.76 (φαχτορεδ) 20 Ναοµι ΣΤΕΙΝ Λ ΥΕΣ Α<< << σ οφ 2 1Σ+1Λο ΣΣπ Λζ+1Α+ΣΕΘ ΧοΣπ ΧηΣθ ù - 7 1Φ Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) Φαλλσ:

54 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ ϑυ ΓΕΣ ΕΤΑΙΛΣ ΠΕΡ ΣΚΑΤΕΡ (φαχτορεδ) 21 ςερενα ΜΑΨΕΡ ΕΣΙ σ οφ "$"!"" "%" 3 ΧΣΣπ2 %"!""& ' 4 1Α+1Λο (&"!"") ($ 5 *+,.( ""!"&" ('" 6,/,01 ("'!"') "$& 7 ΧΧοΣπΒ (3"!"3) " Σκατινγ Σκιλλσ $" (3$ ($ ($" "" $" ()" """ """ """ """ """ """ $" ($" ($ ($" (3$ "" (&" ϑυδγεσ (φαχτορεδ) (φαχτορεδ) 22 Βιανχα ΣΤΕΙΝ Λ ΕςΠ Α<< << σ οφ 2 1Λζ+1Λο ΣΣπΒ ΧηΣθ "4" 5 1Λζ Φ+1Λο ΧοΣπ Σκατινγ Σκιλλσ ϑυδγεσ (φαχτορεδ) πριντεδ: :51:57 "4) 1.40

55 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) ΚΝΑΒΕΝ ΕισΑρενα Λινζ KDE Σιζε οφ Σκατινγ Αρεα Ιχε Χονδιτιονσ οφ Εντριεσ οφ Παρτιχιπαντσ Q 6 Q Q Q FGHIJGH vlem NOOP 6 RSTEM UVTWPEXYS Q Κ ρ υρατιον Q ZQFG Q 1,00 [\ ]G ^L_` σ Σκατινγ Σκιλλσ Z`aG Z`aG

56 bcdefghi jhklle mkfeno p qrcstu wgxtue yz {nc en Ž }ˆŠ Œ ˆ Χοµπετιτιον Τψπε αλ Χοµπετιτιον ƒ ˆ Χαλχυλατιον ΙΣΥ ϑυδγινγ Σψστεµ }~ ƒ ˆ Τριµµεδ Μεαν Νονε ςεριφιχατιον Ρυλεσ Σεασον Χατεγορψ παραµετερ Χατεγορψ τψπε Σινγλεσ Λεϖελ Βασιχ Νοϖιχε Α Γενδερ Μαλε Κ ρ š šœ ž 7413φ0824ε662317α148341ε57ε806β7 Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε Ÿ š Χρεδιτ φορ ηιγηλιγητ διστριβυτιον 1.0 Σταρτ τιµε 2νδ ηαλφ οφ προγραµ ª««±² ςεριφιχατιον Ρυλεσ ³ µ ±² ΙΣΥ Ρυλεσ Εντερεδ Βψ Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 Σκατινγ Σκιλλσ ˆ ¹ ˆº» ˆ ˆ ¼ ½ˆ ~ 0 1 Ÿ Τιµε ϖιολατιον ερεε ν ¹ Šˆ š ¾ š ˆ Μυσιχ ϖιολατιον ¼ ½ˆ ~ 0 1 Á À ˆ» Τεχη Φαλλσ Τεχη. 1 περ Φαλλ Â Ã Ä Å º ˆ ¾š ερεε Χοστυµε φαιλυρε ερεε 0 1 σ Μσ. Κατηαρινα ΡΑΥΧΗ ÇÈÉÈÊËÌËÉÍ ÈÎÈÏÐÈÑÐË ÈÌÒ ÓÓÓÔÏÍÕÉËÍÕÐÌÍÔÖ ÊØÍËÌÕÙÎËÉÏÚÏÖÈÌÏ ÛÔÙÜÚ ¹ Æ ŸÃ Ÿ Á ŸÁ Ÿ

57 Χοµπετιτιον Σετυπ Χαλχυλατιον Παραµετερ ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 ÝÞßààá âßãáäå æ çèéêëì íîïëìá ðñ òäéóáä Χατεγορψ παραµετερ Τψπε: Σινγλεσ Γενδερ: Μαλε Λεϖελ: ôõö øùúûüý Κ ρ ôcüôöõù öü õ ελεµεντ ταβλε: þÿþ1 ÿ ÿ ÿ ÿ þ ÿþ 7 ÿ1 þ þÿ ÿþ1 1 7 Γενεραλ σεγµεντ φαχτορ Προγραµ τιµε 2:30 + öüô Fô ø õùö ý c ø øù 1.0 S úùü ý c ø øù 1:15 βασε ϖαλυε χοµβο λιφτ (Ιχε ανχε) 1,00 P"" $ $%1! D1! Γενεραλ χοµπονεντ φαχτορ 2.5 1: Σκατινγ Σκιλλσ Χοστυµε/Προπ ϖιολατιον 2: Τιµε ϖιολατιον 3: Μυσιχ ϖιολατιον 4: Ιλλεγαλ ελεµεντ/µοϖεµεντ 5: Φαλλσ 6: Ιντερρυπτιον ιν εξχεσσ 7: 8: 9: 10: Χοστυµε φαιλυρε 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: V1"! ΙΣΥ Ρυλεσ 0,00 0,00 Πριντεδ: :25:29

58 G&'(() *'G),-. /02345,6845) 29 :,20), 1 Ραλπη Πατριχκ ΦΙΛΙΠΙΝ ΧΕς 1 2 Πατρικ ΗΥΒΕΡ ΕΚΑ 2 3 ABCEH IEJKL MOAIOA ΕςΦ 3 4 Ενυελ ςελιχ ΕςΓ 4 5 Αντον ΣΚΟΦΙΧΖ ΥΕΗ 5 6 Μιχηαελ ΗΑΝΝΕΡ ΥΕΛ 6 πριντεδ ατ: :22:26

59 QRTUUW XTQWYZ [ \]^_`a Ybd`aW ^e fy^]wy bgghihjkl Τεχηνιχαλ Χοντρολλερ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Ασσισταντ Τεχηνιχαλ Σπεχιαλιστ Μσ. Καριν ΤΡΑΥΝΜ ΛΛΕΡ mno pqrst uvwxyz{ } mn~o yrq mvx zy} Κς Κς Κς ϑυδγεσ ˆ m~o }q qn ƒq xvw{ Κς ϑυδγε Νο.1 ϑυδγε Νο.2 ϑυδγε Νο.3 ϑυδγε Νο.4 ϑυδγε Νο.5 m~o }q qn ƒq xvw{ mno Š q~ y zœu m~o yt ~qšs zœyx m~o vžn sƒƒs { vœyz vwyx Μσ. Μονικα Φ ΗΡΙΝΓ ΕΚΕ ΕΣΙ ΑΛΕ ΕςΦ ΩΕΓ Zj j R kj b j š ˆ ˆ šœ š ˆ ˆ Μσ. Χηριστιανε Μ ΡΤΗ Μσ. Καριν ΕΗΡΗΑΡ Τ Κς Κς πριντεδ ατ: :33:02

60 žÿ ž ª««±Ÿ 1 ²³ µ µ ¹º»¼² ¼² ΕςΦ Εισσπορτϖερεινιγυνγ Φαϖοριτεν 2 Πατρικ ΗΥΒΕΡ ΕΚΑ Εισκυνστλαυφϖερειν Αυσσερφερν 3 Ραλπη Πατριχκ ΦΙΛΙΠΙΝ ΧΕς ΑΣΚ Χοτταγε Ενγελµανν ςερειν 4 Μιχηαελ ΗΑΝΝΕΡ ΥΕΛ Υνιον Εισσπορτκλυβ Λινζ 5 Αντον ΣΚΟΦΙΧΖ ΥΕΗ Υνιον Εισλαυφϖερειν Ηαλλ 6 Ενυελ ςελιχ ΕςΓ Υνιον Εισλαυφϖερειν Γµυνδεν πριντεδ ατ: :53:14

61 ΡΕΣΥΛΤΣ ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 3 (ΒΑΣΙΧ ΝΟςΙΧΕ Α) ΚΝΑΒΕΝ ΦΙΝΑΛ ΡΕΣΥΛΤ Πλ. ΚΡ 1 Ενυελ ςελιχ 2 Μιχηαελ ΗΑΝΝΕΡ 3 Πατρικ ΗΥΒΕΡ 4 Ραλπη Πατριχκ ΦΙΛΙΠΙΝ 5 ½¾ ÀÁ ÂÀÃÄÅ ÆǽÂǽ ÈÉÊËÌÍÎÏÐ Αντον ΣΚΟΦΙΧΖ ΕςΓ ΥΕΛ ΕΚΑ ΧΕς ΕςΦ ΥΕΗ ΕςΓ ΥΕΛ ΕΚΑ ΧΕς ΕςΦ ΥΕΗ 25,60 23,10 21,87 19,77 19, ÑÒÓ ÔÕãäÕÖ ØÕ ÚÛÜåæ áôâ ερεε ÑÒÓ ÔÕÖ Ø ÙÚÛÜÝÑÞßßàÚ áôâ Τεχηνιχαλ Χοντρολλερ Πριντεδ: :53:34

62 çèéêêë ìéçëíî ï ðñòóôõ íö ôõë òø ùíòñëí ùúè ìéîçëó îëûòôüó êëè óùòûëè RT '& %I V N ýþÿt ýþÿt E ÿ ΓΟΕ ϑ1 ϑ2 ϑ3 J J J J J J 1 1Α ýþÿt S þ T ÿþ $" ýþÿt 1 E (E)*+ ΕςΓ /,-./0 1, ,.00! " P 2 2Λο ΧΣΣπ Σ <; ;89; :; 7 ΧΧοΣπ2 58<; ;85; A; BCDF BCDBF Σκατινγ Σκιλλσ 58<; 58A< 58A< G8;; G8;; G8;; 58:; ;8;; ;8;; ;8;; ;8;; ;8;; ;8;; 58<; G8<; G85< G85< G8;; G8<; G8G; JK L P! K! M O! Q"!U BDF Φαλλσ: 2.00 HCDFF W XYZ[\]\^_`_[Z abcd RT '& %I V N ýþÿt ýþÿt E ÿ ΓΟΕ ϑ1 ϑ2 ϑ3 J J J J J J ýþÿt S þ T ÿþ 1.06 ýþÿt 2 gh it jknner le) o,m mo 1m.n/! " P ;8: <; e;8<f Σ+2Τ 58f; e;8f; ;; 3 ΣΣπ2 28f; ;8f; ; 4 ΧΧοΣπ ;8;; ;8;; ;8;; 5 2Φ 28p; ;8;; p; 6 28<; ;82; f; 7 2Λο 28p; ;8;; p; BFDF BFDq Σκατινγ Σκιλλσ 58<; 58A< 585< 58A< 58A< 58A< 58f< ;8;; ;8;; ;8;; ;8;; ;8;; ;8;; 58<; G85< 585< G8;; 58A< G8;; 58p< JK L P! K! M O! Q"!U BqD Φαλλσ: HBDFF WW r^syt\`z[z abcd $"

63 uvwxxy zwuy{ } ~ ƒ { ƒy { y{ ˆv zw uy y Š xyv yv žžšÿ ª ¼½¾» ¾ÀÁ ÆÅ Äà œ Œ Ž Œ Ž š ΓΟΕ ϑ1 ϑ2 ϑ3 ± ² ³ Œ Ž Œ Ž Œ Œ Ž 3 ÇŽ ÈŸ ÉÊË ž ΕΚΑ 2 ÌÍÎÏÐ ÒÎÏÓ ÍÌÎÑÍ ÑÎÑÑ µ «¹ ª ΧΣπ2»Õ Ô ÔÕÖÔ ØÕØÔ 3 ÀÙÀÚÛ»ÕÜÔ ÔÕÖÔ »ÕÝÔ 4» ¾» ¾ÀÁ»ÕÞß ÔÕÔÔ »ÕÞß 5 ØÀá á ÔÕÝÔ àôõöô ÔÕÜÔ 6 ؼãáá áá ÔÕÜÔ àôõâô ÔÕØÔ 7 ΧΧοΣπ1 ØÕÔÔ àôõ» »Õ Ø ä³å ä³± Σκατινγ Σκιλλσ ØÕÜÔ ØÕÔÔ ØÕØÜ ØÕØÜ ØÕÜÔ ØÕØÜ ÔÕÔÔ ÔÕÔÔ ÔÕÔÔ ÔÕÔÔ ÔÕÔÔ ÔÕÔÔ ØÕÜÔ ØÕÜÔ ØÕÞÜ ØÕØÜ ØÕÞÜ ØÕÜÔ ç «è ¹ ç é ê ª ª µ ë ì î ïðñòóôóõö öòñ øùúû îî üõýðþó ñòñ øùúû º ØÕØÜ ØÕÜÜ íåäæí æäææ žžšÿ œ Œ Ž Œ Ž š Œ Ž Œ Ž Œ Œ Ž žž ÿr ÇŽ È Ÿ Ç ΧΕς 3 ÍÒÎÐÐ ÐÎ Ì Í ÎÌ ÌÎÑÑ ª «ÆÅ Äà ΓΟΕ ϑ1 ϑ2 ϑ3 ± ² ³ 1 2Λζ<< << º µ «¹ ª 2 2Φ< < 1.30 àôõýô Φ<< << ΧΧοΣπ Α ΣτΣθΒ ΦΣΣπ »ÕÝÖ äææ ²ä å Σκατινγ Σκιλλσ ç «è ¹ ç é ê ª ª µ ë ì î ïðñòóôóõö öòñ øùúû îî üõýðþó ñòñ øùúû Φαλλσ: ØÕÝÔ í äå -åäææ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ë ÆÌÁ Ç ÇÅÈÇËÌ Ä ÍÄÌ ËÁ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ È ÖØ ÙÐ Ó Ý ÈÖÓ Ö Ñ Ò ÓÖ ÒØ Ó Ç ØÓ Ð Ê ÓÒ ØÖÙ Ò ËÙ Ó Ò Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ À Ë ÓÐ ÓÒ Æ Ð Ó¹Æ Ð Ó Å ÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ó Ä Ò Ó Ò Ò ÔÓÖ Å ÒÙ Ð Ë Ò Þ Ö Å ÖÞÓ ½ ¾

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÎÊ Î Ä ³ ËËÇÆÆ Ç ÌÇÊ Ä Ë ÀÇÇÄ ËÁÌ ÎÊ È À Ì À Ë Á Ë ØÓ Ó Ø Ò Ø Ø ØÐ Ó È Ó Ë Ò Ó Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÚÖÝ Î Ð ³ ÓÒÒ ËÔ ÐØÝ ÊÓ ÓØ Ò Ý ÅÓ Ñ Ù ØÒ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ó À ÔØ Ú ÓÖ Å Ò Ñ ÐÐÝ ÁÒÚ Ú ËÙÖ ÖÝ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

µ µ µ ¾¼¼ ¹ º ¹ º ¹ º º ¹ º þ º ¹ º º º º º ÓÔÝÖ Ø º º º º º º º º º ¹ º º ýº ¹ º º º º º º º Ú Ú Ú ½ ½ ½º½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ º º º º º º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration DTU Wind Energy - PhD Leonardo Bergami DTU Wind Energy PhD-0020(EN) August 2013 DTU Vindenergi Active Load Alleviation

Διαβάστε περισσότερα

ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ø Ò ÓÑÔÐ Ü Ö Ñ Ø ÐÐ Ö ËÝ Ø Ñ Ñ Ö È Ý ÙÒ Ð ØÖÓØ Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ö Ñ Ò ÚÓÖ Ð Ø À Ð Ø Ø ÓÒ Ð ØÙÒ ÂÓ Ò Ò ÖØ Å ½ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ñ Ø ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ½ ½º½ Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

ÅØÑØ ÒÓ Î ØÙÐÖ Ó ÁÅ ¼¼ ËÖÓ ÄÑ ÆØØÓ ÖÓÒ ºÙÖºÖ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÑØÖÐ ØÐÚÞ ÖÑÓÒØ» ÕÙÒÓ Þ Ó Ú ØÙÐÖ Ó ÁÅ Ñ ÖÖÓ ÕÙ Ù ÖÖÓÚÓ ÓÑÓ Ö ÖÖº ÈÖØÙÐÖÑÒØ ÓÑØÖ Ó ÁÅ ÑÖ Ó ÙÑ ÖÒ Ó Ñ ØÖÒÓ Ð ÐÞ Ù ÖÓÐÑ ÖÒÐÑÒØ Ð ÐÒ Ð Ø Ö ØÚ ÓÐÙÓ º

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τελικού χρήστη

Οδηγίες τελικού χρήστη Οδηγίες τελικού χρήστη SP5500-SP6000-SP7000 Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα σύστημα ασφαλείας της Technology4u.gr Η προηγμένη τεχνολογία των συστηματων ασφαλείας μας σας παρέχει πραγματική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐNEER OLMAYAN SCHRÖDĐNGER DENKLEMĐNĐN ENERJĐ KORUMALI YÖNTEMLE ÇÖZÜMÜ VE MODEL ĐNDĐRGEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI DOKTORA TEZĐ Canan AKKOYUNLU Anabilim

Διαβάστε περισσότερα

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2 ¾ λ¹ ÐÓÒ Ó ÙÖ ½ ¼ º õ ¹ ¹ ÙÖ ¾ ÙÖ º ÃÐ ¹ ½ ¼º ¹ Ð Ñ ÐÙÐÙ µ λ¹ λ¹ ÐÙÐÙ µº λ¹ º ý ½ ¼ ø λ¹ ÃÐ º λ¹ ÌÙÖ Ò ÌÙÖ º ÌÙÖ Ò ÚÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ¹ ÇÊÌÊ Æ Ä Çĺ ý λ¹ ¹ º Ö ÙØ ÓÒ Ñ Ò µ Ø ¹ ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö µ ¹ λ¹ º λ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð

Διαβάστε περισσότερα

A Threshold Model of the US Current Account *

A Threshold Model of the US Current Account * Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper No. 202 http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2014/0202.pdf A Threshold Model of the US Current

Διαβάστε περισσότερα

THÈSE. Raphaël LEBLOIS

THÈSE. Raphaël LEBLOIS MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE DE MONTPELLIER THÈSE présentée à l École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier pour obtenir le diplôme de Doctorat Spécialité

Διαβάστε περισσότερα

Montreal - Quebec, Canada.

Montreal - Quebec, Canada. ÂÆÁÃÇ Å ÌËÇ ÁÇ ÈÇÄÍÌ ÉÆ ÁÇ ËÉÇÄÀ ÀÄ ÃÌÊÇÄÇ ÏÆ ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ Ã Á ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ ÍÈÇÄÇ ÁËÌÏÆ ÌÇÅ Ë ËÀÅ ÌÏÆ Ä ÉÇÍ Ã Á ÊÇÅÈÇÌÁÃÀË ËÙÑ ÓÐ Ø Ò Ò ÔØÙÜ ÈÓÐÙÔÖ ØÓÖ ÖÕ Ø ØÓÒ Ò ÔØÙÜ Ó ÊÓÑÔÓØ Ó Ð ÕÓÙ Ø Ó Ò ÕÙØ Å : ÖÑÓ ØÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 10.73

διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 10.73 !"#$%&'"()*+ &,!"#()*+ $&-./ 0"!#*1) 23$&/-.0"!#*1)!45"$!#'0&#-/0"-!# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01.6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα