ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ. νασκοπη ση. Γ ιο ψ χ έ ζ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ. νασκοπη ση. Γ ιο ψ χ έ ζ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234"

Transcript

1 ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ νασκοπη ση Γ ιο ψ χ έ ζ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234

2 EURO RSCG Φανταστείτε μία τράπεζα που σας υποδέχεται με ιδιαίτερη φροντίδα Ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας Όταν φαντάζεστε μία καλύτερη ζωή, συχνά αναζητάτε πράγματα που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα έτσι ώστε να αφιερωθείτε στους αγαπημένους σας. Γιατί να μην ικανοποιείτε τις καθημερινές σας ανάγκες εύκολα, με μία μόνο κίνηση; Επωφεληθείτε από το πακέτο προνομίων GENIKI Κονσέρτο που σχεδιάστηκε ειδικά για εσάς. Με ένα λογαριασμό μισθοδοσίας και μία πιστωτική κάρτα GENIKI MasterCard θεωρείστε κάτοχος πακέτου και μπορείτε να απολαύσετε περισσότερα προνόμια και οφέλη. Απολαύστε τα μοναδικά προνόμια του GENIKI Κονσέρτο: - Λογαριασμός μισθοδοσίας με προνομιακό επιτόκιο 3% έως Πιστωτική κάρτα GENIKI MasterCard με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο - Καταναλωτικά και Στεγαστικά προγράμματα με προνομιακούς όρους - GENIKI Άνετα για ασφάλεια στις συναλλαγές σας - Μεταφορά χρημάτων με σημαντικά οφέλη Επικοινωνήστε μαζί μας και ανακαλύψτε πώς η GENIKI Bank μπορεί να κάνει τη ζωή σας καλύτερη. GENIKI Κονσέρτο Πακέτο προϊόντων με προνομιακούς όρους. G E N IK I I Bank Μία καλύτερη τράπεζα για μία καλύτερη ζωή infoline

3 I ΣΗΜΕΙΩΜΑ S από τον εκδότη m p m λ λ ο ς έ ν α ς δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό ς χ ρ ό ν ο ς π έ ρ α σ ε γ ια χ η ν Ε λ λ η ν ι- * κ ή Α σ τ υ ν ο μ ία. Ο σ χ ε δ ια σ μ ό ς κ α ι η ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς α ν τ ε - γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς π ο λ ιτ ικ ή ς, η α ν α β ά θ μ ισ η τ η ς α σ τ υ ν ό μ ε υ - σ η ς, η α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η τ ω ν Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν, ο ι ε- π ι τ υ χ ί ε ς σ τ η ν κ α τ α π ο λ έ μ η σ η τ ο υ η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ ε γ κ λ ή μ α τ ο ς κ α ι τ ω ν ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν, η ε ξ ά ρ θ ρ ω σ η σ υ μ μ ο ρ ιώ ν π α ιδ ικ ή ς π ο ρ ν ο γ ρ α φ ία ς, κ λ ε π τ ώ ν κ α ι ε κ β ια σ τ ώ ν, τ ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ε π ίπ ε δ ο ο δ ικ ή ς α σ φ ά λ ε ια ς, η ε ξ α γ ω γ ή τ η ς τ ε χ ν ο γ ν ω σ ία ς κ α ι ε μ π ε ιρ ία ς π ο υ α π ο κ τ ή θ η κ ε α π ό τ η δ ιο ρ γ ά ν ω σ η τ ω ν Ο λ υ μ π ια κ ώ ν Α γ ώ ν ω ν, ε ίν α ι ο ρ ισ μ έ ν α α π ό τ α ε π ιτ ε ύ γ μ α τ α τ ω ν Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν γ ια τ ο έ τ ο ς Γ ια τ ο λ ό γ ο α υ τ ό, σ τ η ν π α ν η γ υ ρ ι κ ή τ ε λ ε τ ή τ ο υ ε ο ρ τ α σ μ ο ύ τ η ς η μ έ ρ α ς τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς κ α ι τ ο υ π ρ ο σ τ ά τ η τ η ς Α γ ίο υ Α ρ τ ε μ ίο υ, σ τ ο Μ έ γ α ρ ο Μ ο υ σ ι κ ή ς Α θ η ν ώ ν, β ρ α β ε ύ τ η κ α ν γ ια τ η ν ε ξ α ιρ ε τ ικ ή δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α π ο υ ε π έ - δ ε ιξ α ν, τ ο Τ μ ή μ α Δ ίω ξ η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς τ η ς Δ /ν σ η ς Α σ φ ά λ ε ια ς Α τ τ ικ ή ς, η Υ π η ρ ε σ ία Ε λ έ γ χ ο υ Δ ια β α τ η ρ ίω ν τ ο υ Λ ιμ έ ν α Ρ ό δ ο υ κ α ι τ ο Β Τ μ ή μ α Τ ρ ο χ α ία ς Α υ τ ο κ ιν η τ ο δ ρ ό μ ω ν Φ θ ιώ τ ιδ α ς. Ε π ιπ λ έ ο ν β ρ α β ε ύ τ η κ α ν ε ν ν έ α (9) Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί δ ια φ ό ρ ω ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν γ ια δ ια κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς υ π η ρ ε σ ίε ς π ο υ π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν σ τ η ν κ ο ιν ω ν ία. Ξ ε χ ω ρ ισ τ ό σ η μ ε ίο σ τ η ν ε κ δ ή λ ω σ η α π ο τ έ λ ε σ ε η β ρ ά β ε υ σ η τ ο υ Μ ίκ η Θ εοδ ω ρ ά κ η α π ό τ ο ν Υ π ο υ ρ γ ό Δ η μ ό σ ια ς Τ ά ξ η ς κ. Γ ιώ ρ γ ο Β ο υ λ γ α ρ ά κ η, γ ια τ η ν π ο λ υ ε τ ή κ α ι π ο λ ύ τ ιμ η π ρ ο σ φ ο ρ ά τ ο υ σ τ η ν π ο λ ιτ ισ μ ικ ή κ α ι π ν ε υ μ α τ ικ ή ζ ω ή τ η ς χ ώ ρ α ς, α λ λ ά κ α ι γ ι α τ η ν ε ν γ έ ν ε ι π ρ ο σ φ ο ρ ά τ ο υ σ τ ο ν τ ό π ο, ω ς ε ξ έ χ ο υ σ α π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ α ε θ ν ικ ή ς κ α ι δ ιε θ ν ο ύ ς ε μ β έ λ ε ια ς. Κ λ ε ίν ο ν τ α ς κ α ι ε π ε υ κ α ιρ ία τ ω ν ε ο ρ τ ώ ν τ ω ν Χ ρ ισ τ ο υ γ έ ν ν ω ν κ α ι τ η ς Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ιά ς ε υ χ ό μ α σ τ ε σ ε ό λ ο υ ς υ γ ε ία, π ρ ό ο δ ο, ε υ η μ ε ρ ία κ α ι ε υ τ υ χ έ ς τ ο ν έ ο έ το ς. ]

4 I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η μ ε ρ α τ η ς Α σ τυ ν ο μ ία ς 16 Π ρόεδρο τ η ς Σερβίας- Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η μ ε το ν Μ α υ ρ ο β ο υ νίο υ κ. Σ β έτοζαρ 2 0 Σ ύ σ κ ε ψ η Α ρ χ η γ ώ ν Α σ τυ ν ο μ ιώ ν τ ω ν Β α λ κ α ν ικ ώ ν χ ω ρ ώ ν κ α ι τ η ς Κ ύ π ρ ο υ 22Σ χ ο λ ή Μ ετεκ π α ίδ ευ σ η ς κ α ι Ε π ιμ ό ρ φ ω σ η ς 26 Μ Ε λ λ η ν ικ η ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς κ α ι ν η μ ό νιο σ υ νερ γα σ ία ς Δ η μ ο τ ικ ή ςα σ τυ ν ο μ ία ς Π ειρ α ιά Χ ρ ισ το ύ γ εννα σ τ ις χ ώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς ' Ε ν ω σ η ς Τ α φ υ τ ά τω ν Χ ρ ισ το υ γ ένν ω ν 54Λ. Σ ο κ ολά τα, η α ν ε π α ν ά λ η π τη βασίλισσα τ η ς γ α σ τρ ο νο μ ία ς 4 θ ' Ε κ θ ε σ η Ε ικ α σ τικ ώ ν Τ ε χ ν ώ ν τ ο υ Π ρ ο σ ω π ικ ο ύ τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς Ε λιά, δ έντρ ο ιερό 32 Η μ α θ ία ς 38 σ π η λ ιά Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ό. Ν ομός Γ έρ ω ν Ιά κ ω β ο ς Τ σ α λ ίκ η ς Χ ρ ισ το ύ γ εννα σ τη Τ έ κ ν α Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν π ο υ π έ τ υ χ α ν σ τ α Α Ε.Ι. κ α ι Α Τ.Ε.Ι. 128 Ε τή σ ιο ευ ρ ετή ρ ιο έθ ιμ α Χ ρ ισ το υ γ εννιά τικ α γ ο ύ ρ ια Χ ρ ισ το υ γ εννιά τικ α Α/Α [ 4 ] Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005

5 Μ όνιμες στήλες Σ ώ μ α το ς Π αράξενα α π ό λ ον τ ο ν κόσμο Π ο λ ιτισ μ ό ς Β ιβλίο Ε π ικ α ιρ ό τη τα Ε π ιτ υ χ ίε ς το υ Υ πη ρ εσ ια κ ά ν έα Κ ο υ ίζ Α λ λ η λ ο γρ α φ ία Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ" "POLICE REVIEW' Διμηνιαία έκδοοη χου Αρχηγείου της Ελληνικής Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters Σ ύμ φ ω να μα την 901 O il 116-y α π ό 5/1101 απόφαση του κ. Υ πουργούδ η μ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε μ ετ η ν υ π. α ριθμ.9010/1117-α α π ό (φεκ,β -1244) το π εριοδικό εποπτεύεται α π ό Δ ιοικούσα Ε π ιτροπ ή κ α ι εκδίδεται υ π ό την επ ιμ έλεια του 3ου Τ μήματος Ιστορίας- Εκδόοεων της Δ /νοης Δημοσίων Σχήοεων/ΑΕΑ Ε κδότης-δ ιευθυντής Α/Υ Ιω άννης Α Αθανασάκος Α ρχισυντάκτης Υ/Α Α ρετή Κ Λιασή Β ο η θ ό ς Α ρχισυντά κτη - Υ πεύθ. Δ ια φ ή μ ισ η ς Α νθ/μος Κων. Γ. Κ ούρος C rea tiv e A rt D ire ctor Λ ιάναιω αννίδου D esktop P u b lishin g Α στυφ. Θ ω μάςμ πούργος Σ υντά κ τες Α ρχ/κας Σοφία Ζυγούρα Α ρχ/κας Θεόδωρος Δ ημοσχάκης Α ρχ/κας Κων. Τ σινάλης Π.Υ. Γεωργιος Χ ονδροματίδης Π.Υ. Α φροδίτη Κ οκκίνου Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Π ετράκη Υ πηρεσιακές φω τογραφίες Φ ωτογρ. Συνεργείο Δ /νσηςδ ημ. Σχέσεων/ΑΕΑ Δ ια χείριση - Δ ια νομ ή Α ρχ/κας Δ ημήτριος Θ άνος Ε κ τύπω ση 'Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Π Ά Ε. Λ εύκης 134,14565, Κρυονέρι, τ η λ 210/ Ε τήσιες Σ υνδρομές Υ παλλήλω ν Ε λλ η νικ ή ς Α στυνομίας σε ενέργεια και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιω τώ ν 10 ευρώ. Ο ργανισ μοί Ο.Τ Α, Ε ταιρίες 20 ευρώ. Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ. Δ ιεύθυνση: Λεαχρ. Κ ηφισίας 23, Μ αρούσι, τηλ. 210/ Kifisias Ave. M arousi, 15123, Hellas tel.: 210/ , fax: 210/ in.gr Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέροοσης: 1061 Τ α κ είμ ενα κ α ν συντακτών κ α ι συνεργατών, α π η χούν τις δικές τους α π ά ρ εκ κ αι ό χι απαγχιίτητα εκείνες του Α ρχηγείου της Ε λλη νικ ή ς Α στυνομίας. Η φ ω τογραφία του εξώ φ υλλου είνα ι α π ό πίνα κα του Σ π. Β ικά ιο υ μ ε τίτλο Χ ριστουγεννιάτικο δένδρο (Συλλογή της Εθνικής Π ινακοθήκης) [ 5 ] Α/Α

6 Ημέρα της Αστυνομίας 2 0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 Η Ελληνική Αστυνομία με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιόρτασε και φέτος την "Ημερα της Αστυνομίας" και τη μνήμη του προστάτη Αγίου της, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας. ε τη ν ευκαιρία του εορτασμού τη ς Η μ έρα ς τη ς Αστυνομίας" και του Π ροστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Α γίου Αρτεμίου, η Ε λληνική Α υτονομία προγραμμάτισε τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων από 18 έω ς Το πρόγραμμα τω ν εορταστικών εκδηλώσεων περιλάμβανε: > Τ η διοργάνωση τη ς 4η ς Π ανελλήνιας Έ κ θ εσ η ς εικαστικώ ν τεχνώ ν προσω πικού τη ς Ε λληνικ ή ς Α στυνομία ς >Δ ιήμερη πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσίατουπροσω πικούτηςελληνικήςα στυνομίαςγιατηντράπεζα αίματος του Σώματος >Τ ελετή ανοματοδοσίας τη ς αίθουσας συσκέψεων του 7ου ορόφου του Υ πουργείου Δημόσιας Τ άξης σε αίθουσα 'Π αύλος Μ π α κ ογιά ννης'ω ς απόδοση τιμής στο μοναδικό μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου που υ- ι ιήρίρ θύμα δολοφονικής επίθεσης από τη ν τρομοκρατική οργάνωση"17ν". > Επισκέψεις μαθητώ ν σε αστυνομικές Υπηρεσίες τη ς Α ττικής και τη ς Θ εσσαλονίκης προκειμένου ν α ενημερωθούν σχετικά με το ρόλο και τη ν αποστολή τη ςε λλη νικής Α στυνομίας >Μ έγας Αρχιερατικός Εσπερινός ( ), στον Ιερό Ναό Π αμμεγίστων Ταξιαρχών (Μεσογείων 96) και λιτάνευση τη ς Ιερήςεικόνας του Αγίου Αρτεμίου. >Θ ειά Αειτουργίακαι Δοξολογίά ( ), στον ΙερόΝαό Π αμμεγίστων Ταξιαρχών. > Κ εντρική εκδήλωση και δεξίωση για τον εορτασμό, στο Μέγαρο Μ ουσικής παρουσία του Προέδρου τη ς Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005

7 Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια, εκπροσώπων τη ςπ ο λ τπ κ ή ς πνευματικής και κοινω νικής ζωής του τόπου, καθώς και τη ς ηγεσίας τω ν Ενόπλω ν Δ υνάμεων και τω ν Σωμάτω ν Ασφαλείας. Σ τις εορταστικες εκ δη λώ σ εις γ ια π ρ ώ τη φορά, π ροσκλή θη κ α ν κ α ι συμ μ ετείχα ν οι Α ρ χη γ ο ί τω ν Α σ τυνομιώ ν τω ν Βαλκ α ν ικ ώ ν χω ρ ώ ν (Αλβανίας, Τ ουρκία ς Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανίας, Β ο υ λ γα ρ ία ς Σερβίας-Μ αυροβουνίου, Κ ρ ο α τία ς Βοσνίας- Ε ρζεγοβίνης) κ α ι τ η ς Κ ύπρου. Τ ην εκδήλωση στο Μέγαρο Μ ουσικής χαιρέτησε ο Υπουργός Δ η μόσιας Τ άξης κ. Γεώργιος Β ουλγαράκης ενώ κεντρικόςομιλητής ήτανοα ρχηγόςτηςε λληνικήςα στυνομίαςα ντιστράτηγοςκ.γ ε- ώργιοςα γγελάκος Στο χαιρετισμό του ο κ. Υ πουργός τόνισε: ' Ή σ η μ ερ ινή μ έρ α, είν α ι γ ια ό λο υς εμ ά ς ιδια ίτερ α σ η μ α ντική. Κ α ι είν α ι σ η μ α ν τικ ή γ ια τ ί μ α ς δ ίν ει τη δυνα τό τη τα να κ ο ιτά ξο υμ ε το μ έλ λο ν, κά - ν σ ν τα ςτιρώτα έν α ν δ η μ ιο υ ρ γικό α π ο λσ γιο μ ό τη ςχ ρ σ ν ιά ςπ ο υ π έρ α σ ε Η π ερ σ ιν ή γιο ρ τή μ ο ν ο π ω λ ή θ η κ ε ό π ω ς φ α ν εύ λ ο γο α π ό εικ ό ν ες, λ ό γ ια κ α ι σ κ έψ εις τιου ε ίχ α ν να κ ά νο υν μ ι: τη μ ε γ ά λ η ε π ιτυ χ ία τω ν Ο λυ μ π ια κ ώ ν Α γώ νω ν. Η Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυ ν ο μ ία, εξ ά λ λ ο υ, β ρ έθ η κ ε γ ια πρ ώ τη φο ρά μ π ρ ο σ τά σ ε μ ια σ ειρά α π ό π ρ ο κ λ ή σ εις π ο υ Ερπ ερ νο ό σ α ν τ ις δ εδ ο μ ένες α ν τιλ ή ψ εις γ ια το ρ ό λο κ α ι τη δρ ά σ η τη ς. Κ α ι τα κ α τά φ ερ ε. Δ ιορ γά ντο σ ε το υ ς κ α λύ τερ ο υ ς κ α ι α σ φ α λέσ τερους αγώ νες που έγινα ν ποτέ. Α υτή τηνβα ριά κληρονομιά δεσμευτήκα μ ε να αξιοποιήσουμε. Α υτή όμω ς η κληρονομιά, σε συνδυασμόμε το ιδιαίτερα δυσμενές διεθνές κλίμα, επιβά λλει τον διαρκήοργανοπικόκαιλεττουργικόεκσυγχρ ο νισμ ό τη ς Ε λλη νική ςα σ τννο μ ία ς, ο χ π ε να προοαρμόέμται. σ τη νέα εσω τερική κα ι διεθνή πραγματικότητα. Α υτός ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός κα ι η αξιοποίηση του ανθρώ π ιν ο υ π α ρ ά γο ντα σ τα Σ ώ μ α τα Α σ φ α λ εία ς α π σ τέλ εσ ε, α π ό τη ν π ρ ώ τη σ τιγ μ ή τη ς α νά λη ψ η ς τω ν κ α θ η κ ό ντω ν μ α ς, βα σ ικ ό ά ξονα τη ς π ο λ ιτική ς μ α ς. Ε ίν α ι α λή θ εια, ά τι ο ι δ είκτες εγκ λη μ α τικ ό τη τα ς τη ς χώ ρ α ς μ α ς είν α ι α π ό τσ υ ςχ ρ μ /β ά τερ σ υ ς τη ς Ε υρ ώ π η ς κ α ισ α η Ε λλάδα, α π ο τελ είμ ία

8 [ ΕΠΕΤΕΙΟΣ α π ό τις α ο φ α λ έο τφ εςχώ ρ ες το υ κ ά ψ ο υ. Τ ο γεγο νό ς α υτό φ υ σ ικ ά δ εν μ α ς κ α θ η σ υχά ζει. Ά λλω σ τε, το ''σ το ίχ η μ α ' τη ς α π ο τελεσ μ α τική ς α ντιμετώ π ιση ς τη ς εγκ λη μ α τικ ό τη τα ς κ α ι τη ς α - οφ άλειας τω ν παλπώ ν είνα ι διαχρονικό. Τηνδια [)κήαυτή πρόκληση ω σπαέρμαστεαικαότω ς κα ι κα τα βά λουμ ε κ ά θ ε δ υ να τή π ρ ο σ π ά θ εια n fη χ η μ έ ν ο υ να α ντα π ο κ ρ ιθο ύμ ε μ ε ε π ι τυχία στο δύσκολο αυτό έργο. Τ ό σ η η ασφάλεια τω νπα λπώ ναπ οτελεί 'αγαθόεκ τω νουκά νευ ' συμπληρώ νετα ικα ια πότογεγονόςσηα πστελά τα υτσχρσνα προϋπόθεαη και παράγοντα οικονομικής ανάποδης- Ε ίνα ι άλλω στε δεδομένο on η έννοια της ασφάλειας δεν περιορίζεται μόνο στην πα ρα δοσιακήτηςανάλυση.σ ήμφ αοόροςαοφ άλεταάναι αρκετά ευρύτερος και συμπεριλαμβάνει θέματα οικονομικής ανάπτυ λή ψ εω ν κ α ι τω ν νο ο τρ ο π ιώ ν σ ε ό,η αφ ο ρά το ν ρ ό λο κ α ι το έρ γο τω ν Σ ω μ ά τω ν Α σ φ α λείας. Σ τα θ ερ ή μ α ς α ίμα κ α ι δ ό γμ α ά ν α ι μ ια Α σ τυ νο μ ία π ο υ να υ π η ρ ετά τσ ν π ο λίτη, να στη ρ β ρ ι τη ν κ α θ η μ ερ ινά τη τά το υ κα ινα βελτιώ νειτηνποιστητα τηςζςοήςτου. Μ ε ά λλα λ ό για, θ έλο υμ ε το ν Α σ τυ νο μ ικό εντα γμ ένο σ το ν κ ο ινω νικ ό ι σ τό τη ς π ερ ιφ έρ εια ς τη ν ο π ο ία υ π η ρ ετά, ένα Α σ τυ νο μ ικό σ υμ μ έτο χο σ τα κο ινω νικ ά δρ ώ μ ενα Ο ραματιζόμαστε μ ια νέα σχέση που ναβασάρται στην αμοιβαία εμ π ι στοσύνη, για ένα α ύρ ιο μ ε λ ιγά τερ η β ία, λιγσ τεγχ) έγκ λ η μ α Τ ο ό ρ α μ α α υτό α π ο τελ εί π ο λ ιτική μ α ς δέσ μ ευσ η κ α ι μ ια κ ο ινω νική σ υ μ φ ω νία μ ε το υ ςπ ο λττες.μ ία α υ μ φ ω ν ία ό μ ω ς,π ο υ θ α χ ςψ α κ τη ρ ίίρτα ια π ό μ ία θ ε- μ ελ ιώ δ η ρ ή τρ α τη ν α δια π ρ α γμ ά τευ τη α ρ χ ή τη ς πρ ο σ τα σ ία ς τω ν α ν- θρω πίνω νκαιατομικώ νδτκαιω μάτω ν. Μ εά λλα λόγια την εγγύηση ό - 64 Ηοημερινημέρα, είναι σημαντική γιαχίμαςδινει τη δυνατότητα να κοιτάξουμε το μέλλον, κάνοντας πρωία έναν δημιουργικό απολογισμό της χρσνιάςπουπφασε. ξές, τεχνολογίας, ανθρω πίνω ν δικαιω μάτω ν, προστασίας του περιβ ά λλο ντο ς κ α ι γεν ικά κ ά θ εα ίξα π ο υ ιη σ ά γ ε ι τη ν α νθ ρώ π ινη ευη μ ερ ία. Σ υ νεπ ώ ς, ε ίν α ι α π ο λύ τω ς εξ η γή σ ιμο το γ ια τ ί η φ ιλο σ ο φ ία μ α ς είν α ι να α υξή σ ο υμ ε α π ο τελ εσ μ α τικά το α ίσ θ η μ α α σ φ ά λεια ς κ α ν π α λα ιόν, ώ στε να πετύχουμε τη ουάςυξη τη ς ασφάλειας μ ε τη ν οικονομική α ν ά π ο δ η τη ς χ ο ίρο ς. Ε ίν α ι δ η λ α δ ή τδ η γή τπ μ ο το γ ια τ ί ο α κ ρ ο γω νια ί ο ς λ ίθ ο ς τη ς δρ ά σ η ς μ α ς α π ο τελ ά τα ι α π ό το τρ ίπ ζυ χ ρ δη μ ο κ ρ α τία, α σ φ ά λεια, ανά π τυ ξη. Ο σ η μ ερ ινό ςκ α τα τγιομ ό ςτω νεέρ λίγ ρ ω νσ εό λα τα επ ίπεδ α,α π α ττά μ ια Α σ τυνο μ ία π ο υ θ α π ρ ο η γείτα ι τω ν γεγο νό τω ν. Γ ι α υτό, μ ε μ ια σ ε ιρ ά μ ά ρ ισ νκ σ ι σύγχρονω ν υποδομιάν, στοχεύουμε στην αλλαγητατν ανα η ό σ α μ ά ρ α κ α ια ν λ η φ θ ο ύ ν για τη ν α ο φ ά λ εια τω ν π α λ π ώ ν,θ α λ α μ - βάτνσνται οε ένα πλαίσιο σεβασμού τω ν δικαιω μάτω ν που αποτελούν α κρογω νιαίο Χάλι της Δ ημοκρατίας κα ι είνα ι αδιαπραγμάτευτα. Σ τη ν επ ο χ ή τοτν μ ε γ ά λ α ν α να κα τα τά ξεω ν π ο υ Ιρ ύ μ ε ά ν α ι θ έμ α ιπ π ι κής ανάγκης να επαναχαράξαυμε την εθ νικήμ α ς στρατηγική. Η α νά γκ η για τη ν π ρ ο σ α ρ μ ο γή τη ς Ε λλά δ α ς σ τις α π α ιτή σ εις τ ο ν κ α ι ρ ώ ν, θ α ισ χ υ ρ ο π ο ιείτα ι δια ρ κώ ς σ τα επ ό μ ενα χρ ό ν ια κά τω απ ό τη ν π ίεσ η α λλα γώ ν π ο υ ά ν α ι μ η α να σ τρ έψ ιμ ες. Κ α ι η α νά γκ η τη ς πρ ο σαρμογής μ α ς στα νέα δεδομένα υπερβαίνει τις πολιτικές κα ι κομματικ ές ιδεολογίες κα ι διαφορέςμας. Ιδ ια ίτερ α σ ε o n α φ ο ρά το ν ρ ό λ ο κ α ι τη ν α π ο σ το λή τω ν Σ ω μ ά τω ν Α σ φ α λεία ς ο κ ο μ μ α τισ μ ό ς ά ν α ι ά ν ευ σ η μ α σ ία ς. Γ ιε ε α υ τό κ α ι θ έλω να το νίσ ω, ό η ο ι α λ λ α γές κ α ι ο ιμ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ εις π ο υ επ ιχ ειρο ύ μ ε δ εν γίνοντα ι για το υςλίγο υς. Υπαγορεύονται απότασυμφ έροντατου κοιν ω νικο ύ συνό λο υ. Υ π ο δ εικνύ ο ντα ι α π ό τη ν πρ α γμ α τικ ό τη τα γύρ ω μ α ς κ α ι τη ν κ ο ινή λο γική. Α υ τό ς είν α ι ο λ ό γο ς π ο υ επ ιμέν ο υ μ ε. Δ εν υ π ά ρ χ ει ά λλ ο ς τρ ό π ο ς, π ρ ο κ ετμ ένο υ να π ά μ ε μ π ρ ο σ τά Π ρο χω ρο ύ- μ εμ εμ ετρ ιο π ά θ εια κ α ι κ ο ινω νικ ή ευ α ισθ η σ ία, α λλ ά μ ε τό λ μ η κ α ι α - ποφ ασισηκότητα. Ο ι αλλαγές κα ι οι μεταρρυθμίσεις που επιδιώ κουμε δεν αποτελούν α π ό ρ ρ ο ια δο γμ ά τω ν κ α ι ιδεο λη ψ ιώ ν, α λλά σ ύγκ ρ ο υσ η μ ε τ ά χ ρ ό ν ια π ρ ο β λή μ α τα κ α ι τη ν α νά γκ η π ρ ο σ α ρ μ ο γή ς σ κ ι νέα δεδ ο μ ένα Κ α ι ά - μ α ι αισιόδοξος όη θα τα καταφ έρουμε Α/Α ί ο J ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

9 Ε ίν α ι α λή θ εια, o n τ ις υπ ο θ έσ εις το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Δ η μ ό σ ια ς Τ ά ξη ς τα τελευ τα ία χ γ ά ν η χ ρ γ ιίσ τη κ α ν ικ α ν ο ί π ο λ ιτικο ί Ο μολσγουμένω ς, πα - ρ α λά β α μ εσ η μ α ν ττκ ό κ α ια ξ ό λσ γο έρ γο.π α ρ α λ ά β α μ ετη σ κ υ τά λη κ α ι π ρ σ σ π α θ ή ρ α μ ενα τρ έξμ υμ ε όσο η φ ύ σ η τω ν π ρ α γμ ά τω ν επ έτρ επ ε. Μ ε σ ύ νεα η σ υ ν έπ εια,μ ετρ ω π ά θ εω κ α ια π σ τελεσ μ α ττκ σ τη τα κ α ιθ έλω ν α τπστεά ω ό α κ α ια φ έρ εψ εν α α ν τα π ο κ ρ ιθσ ύ μ εσ τιςμ εγά λες π ρ ο κ λή σ εις αλλά κα ιστιςέκτα κτεςκρίσιμεςκα τα στά οειςπουυπήρξρν. Π ετά χα ρ ε σ τη μ εγά λ η π ρ ό κ λη σ η τη ς α σ φ α λο ύς διο ργά νω σ ης τω ν Ο λυμ π ια κ ώ ν Α γώ νω ν. ' Ε τσ ι, α σ τό π ο υ σ ή μ ερα σ νο μ ά ίρ υ μ ε Ο λυ μ π ια κ ό Κ εκ τη μ ένο δ η μ ισψγ ε ί νέες σ υνθ ή κ ες κ α ι π ρ ο ο π τικές για τη χώ ρ α μ α ς. Π ρο ς τη ν κ α τεύθυνση α υ τή σ υσ τήο α ρζ το Κ έντρο Μ ελετώ να α ρ ά λειας, μ ε στόχο τψ αξιοποίηση σε εσω τερικό και διεθνές επίπεδο της τεχνογνω σ ία ς π ο υ α π ο κ τή θ η κ ε α π ό το υς Ο λυμ π ια κ ο ύς Α γώ νες. Π αράλληλα, θεσμοθετούμε τ ψ ίδρυση Δ ιαβαλκανικού και Μ εσογεια κ ο ύ Κ έντρ ο υ Μ ελετώ ν Α σ φ ά λεια ς κ α ι Ε κ π α ίδ ευσ η ς, ό π ο υ θ α μ π ο ρ ο ύ ν να εκ π α ιδεύ ο ντα ι κ α ι να εξ ώ ικεύ σ ν τα ι σ τελ έχη α ρμ ό διω ν υπ η - ρεσιώ ν ασφάλειας τω ν κρατώ ν τη ς ευρύτερης περιοχής. Ε νισ χ ύ ο υ μ ε κα ι ενδυνα μ ώ νο υμ ε τ ις δ ιεθ ν είς κ α ι δ ιμερ είς σ υνεργα - α ίες. Μ ε τ ψ δ ιπλω μ α τία τη ς Α τχρ ά λεια ς σ υμ β ά λο υμ ε σ τις γεω π α λα ι- κ ές ε ττιδ κ ίξ ρ ς τη ς χώ ρ α ς. Σ εεθντκόεπίπεδοαναπτύσσουμεαπστύεσμαπκέςκαιευέλικτεςδρά - αειςπουαπαντούνστοαπηματω νπχιλπώ ινγιαπεριασότερηααφάλεια σ τψ κ α θ η μ ερ ιν ή το υ ς ζ ω ή Έ χ ο υ μ ε π ρ α γμ α το π ο ιή σ ει σ η μ α ντικά β ή μ α τα σ τη ν α ντιμετώ π ιση του οργανω μένου εγκλήματος, της λαθρομετανάστευσης, της εμπορ ία ς α νθρώ πω ν, το ο ικο νο μ ικό κ α ι το η λεκ τρ ο νικ ό έγκ λη μ α κ α ι έ χ ο υ μ ε δώ σ ει ιδια ίτερ η σ η μ α σ ία σ τη ν εξ ρ δ ικευ μ έν η εκ π α ίδ ευσ η το υ προσω τακούτω ν Υπηρεσιώ ν αυτώ ν. Γ η το ευ α ία θ η το θ έμ α τω ν ν α ρ κ ω π κ ώ ν α ν α π τύ σ σ ο υ μ εδ ρ ά σ ειςμ εεπ τκ εντρω μ ένες π ρ ο σ π ά θ ειες σ τη ν κ α τα π ο λέμ η σ η τω ν οργα νω μένω ν κυκλω μάτω ν διακίνησης, στη διασυνοριακή τους δράση κα ι της νομιμ ο π ο ίησ η ς τω ν εσόδω ν το υ ς κα θώ ς κ α ι σ τη ν α ντιμετώ π ιση τη ς δ ια κ ί νησης ναρκω τικώ ν μέσω του Δ ιαδικτύου. Γ ια τη ν ανα β ά θμ ισ η το υ επ ιπέδ ο υ τη ς ο δ ική ς α σ φ ά λεια ς σ τη χώ ρ α μ α ς, σ χεδ ιά σ τη κ ε μ ετα ξ ύ τω ν ά λλω ν κ α ι υλο π ο ιήθ η κ ε ά μ εσ α η Υ π η ρεσία Τροχαίας Α υτοκινητόδρομω ν. Δ ίν ο υ μ ε ιδια ίτερ η έμιρα σ η σ τη ν α σ φ α λή μ ετα κ ίνη σ η τω ν μαθητώτν Α π ο δ ίδ ο υ μ ε ιδια ίτερ η σ η μ α σ ία κ α ι σ τη δ ια χείρισ η τη ς κυκ λο φ ο ρ ία ς σ τη ν π ερ ιο χ ή τη ς Α ττική ς κα ι ενερ γο π ο ιή σ α μ ε το Θ ά λα μο Ε π ιχειρ ή σεω ν Π αρακολούθτρης κα ι Ε λέγχου Κ υκλοφορίας. Γ ια τη ν α ντιμετώ π ιση το υ μ εγά λ ο υ π ρ ο β λή μ α το ς τη ς β ία ς σ τα γή π εδ α, α να π τύ ξα μ ε σ τεν ή σ υ νερ γα σ ία μ ε ά λο νς το υ ς α υνα ρμ ό δισ υς φ ο ρ είς κ α ι εφαρμόύρυμε νέα α θλημ κή νομοθεσία. Π ρο χω ρο ύμ ε στη σ υγκ ρ ό τη σ η νέω ν δο μ ώ ν κα ι σ τ ψ α να διά ρθρω ση τουσώ μα τοςμενά ςδιευθύνσειςκαιτμήμα τα. Μ α ς α π α σ χό λη σ ε ιδια ίτερ α η επ ίλ υ σ η χρ ό νιω ν ζη τη μ ά τω ν σ τελεχια - κ ο ύ δυ να μ ικ ο ύ κ α ι τη ς η γεσ ία ς τω ν Σ ω μ ά τω ν Α σ φ α λείας, ό πω ς για π α ρ ά δ ειγμ α το ειδ ικ ό επ ίδ ο μ α επ τκ ινδ υ νό τη τα ςτο υ π ρ ο σ ω π ικ ο ύ τω ν Σ ω μ ά τω ν Α χ ρ α λ εία ς κ α ι τη ν επ έκ τα σ η τη ς μ ά χ ιμ η ς π εντα ετία ς σ εό - λο το προσω πικό. ΙδρύσαμετοΓραφείοΕ πτκοτνω νίαςα ποστράτω ιν, τκανοποιώ νταςένα πάγιο και χρόνιο αίτημα τω ν ενδιαφερομένω ν. Π ροω θήσαμε μ ια σειρά νομοθετικώ ν ρυθμίσεω ν για θέματα βαθμολο γία ς, κ ρίσ εω ν κ α ιμ ετα θ έο εω ντω να ξμ ύ μ α τικ ώ ν. Κ α τα ρ τίο α μ ετσ νκ ώ δ ικα Δ εο ντο λσ γία ςτω ν Α σ τυνο μ ικ ώ ν. Π ερ ιορ ίσα μ ε τη γρα τρειο κρα ά α, α πλαυανεύσννας τις δ ια δ ικ α σ ίες σ τη ν κα τά θ εσ η δτκ α ιαλσ γη τικώνσ τις α σ τυ νο μ ικές Α ρ χές. Γ ια τψ εν ίσ χ ν σ η τη ς δ ια φ ά ν εια ς εν ισχ ύ σ α μ εν ο μ ο θ ετικά τη Δ ιεύ θ υ ν σ η Ε σ ω τερ ικ ώ ν Υ πο θέσεω ν τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυνο μ ία ς κ α ι θεσμοθετή σ α μ ετο "πόθενέσχες". Π α ρ ά λ λ η λ α μ ετψ έκ δ ο σ η τω ν νέω ν α σ φ α λώ ν διαβ α τη ρ ίω ν, πο υ α π ό τ ψ θ α α π ο τελο ύν α π ο κ λεισ τικ ή α ρ μ ο & ό τη τα τη ς Ε λ λ ιμ ική ς Α σ τυνο μ ία ς, π ρ ο χω ρ ο ύμ ε σ τ ψ υλο π ο τη σ η το υ πρ ο γρ ά μ μ α το ς γ ια ά - μεση έκδοση και επίδοσητω ν Δ ελτίω ν Ταυτότητας στους πολίτες. Ύ ο έρ γο κ α ιηα π ο σ το λ ή μ α ςδ εν σ τα μ α τά ει,α σ φ α λώ ς,εδώ. Θ έλω όμω ς να δια β εβα ιώ σ ω ό λο υς, σ η ό σ α μ ά ρ α κ α ια νλ η φ θ ο ύ νθ α σ το χ εύ ο υ νσ τη δημιουργία μ ια ς Α στυνομίας που καθημερινά θα αποδετκνύα το κοινω νικ ό τη ς πρό σω πο κ α ι τ ψ κ ο ινω νικ ή τη ς ευα ισ θη σ ία, Ο ρα μ α τιυ ρ μ α σ τεμ ια "ανθρώ πινη α σ φ ά λεια!' π α υ σ ε κ ά θ εδ η μ ο κ ρ α τικ ή κο ινω νία ιη χ ιγμ α το π ο ιείτα ι μ ά χ ι α π ό τ ψ πρ ο σ τα σ ία και. τ ψ π ρ ο ώ θησητω νανθρω πτνω νδικαιω μάταιν, του κράτους δικαίου κα ι τη δημοκρα τική διακυβέρνηση. Α υ τή τψ Ε λ λ ά δ α θ έλ ο υ μ ε Τ ψ Ε λλά δα, π ο ύ μ ε θ εμ α το φ ύλα κ α τα Σ ώ - ματαα αραλείας, χ τίίςι μ ια κοινω νία συνοχής, συμμετοχής κα ι δικα ι ο σ ύνη ς. Π ο υ δη μ ιο υ ρ γεί μ ια κο ινω νία αλλ η λεγγύ η ς κα ι α νθ ρω π ιά ς μέαασεέναπεριβάλλσνεφ ηντκόκαιααφ αλές. Τ α ό π ο ια β ή μ α τα έγινα ν σ το πα ρ ελθ ό ν, ή ρ θ ε η ώ ρα να γίν ο υ ν γο ρ γό ς β η μ α τισ μ ό ς. Δ ια τη ρ ο ύ μ ε τα θ εα κ ά κ α ι δ ιο ρ θ ώ νο υμ ε τα α ρ ν η μ - κ ά το υ χ θ ες. Σ ε κ ά θ ε π ερ ίπ τω σ η, η φ ιλο δ ο ξία μ α ς γ ια το σ ή μ ερ α κ α ι το α ύρ ιο ε ί ν α ι να δ η μ ιου ρ γή σ ο υ μ ε μ ια κ ο ινω νία π ιο "σ υνα νθρ ώ π ινη, κ α ι α υτό γ ια μ α ς α π ο τελ εί ένα ν π ο λ ιτισ μ ικ ό π ειρα σ μ ό κ α ι ένα σ το ίχ η μ α π ο υ π ρέπ ει να κερδηθεί'. Σ τη συνεχεία το λόγο έλαβε ο Α ρ χη γό ς το υ Σ ώ ματος, παρατηρώντας:

10 { ΕΠΕΤΕΙΟΣ Τ ην ΉμφαχηςΑστυνομιας η Πολιτεία τιμά την Ελληνική Αστυνομία για ιη ν προσφορά τηςστην πατρίδα και την κοινωνία K Q 101 πολίτες επιβφαίίόίνουν την αναγνώριση κω υην εμπιστοσύνη τουςαεμας "Η σ η μ ερ ιν ή γιο ρ τή δ εν έ χ μ τυ π ικό χ α ρ α κ τή ρ α. Δ εν π ερ ιο ρ ίζετα ι σ τα στενά όρια επετειακώ ν εκδηλώ σεω ν. Δ εν πραγματοποιείται για λόγους προβολής ή εντυπω σιασμού. Η γιορτή αυτή, αποκτά ένα βαθύτερ ο νό ημ α κ α ι μ ία ^ χ ω ρ ισ τή σ η μ α σία, γ ια τ ί α ντα να κ λά τη σ χ έσ η τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυνο μ ία ς, μ ε τη ν Π ο λιτεία, τη ν κ ο ινω νία κ α ι το υ ς π ο λ ί τες. Σ ή μ ερ α η Π ό λττεία τιμ ά τη ν Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυνο μ ία γ ια τη ν προ - σ φ ο ρ ά τη ς σ τη ν π α τρ ίδ α κ α ι τη ν κ ο ινω νία Σ ή μ ερ α η κο ινω νία κ α ι ο ι π ο λ ίτες επ ιβ εβ α ιώ νο υ ν τη ν α να γνώ ρισ η κ α ι τη ν εμ π τσ το σ ύ ν η το υ ςσ ε μ α ς. Σ ή μ ερ α εμ είς, ο ι Ε λλη ν ες Α σ τυνο μ ικο ί, επ ικ υ ρ ώ νο υ μ ε για άλλη, μ ια φ ο ρά τη π ίστη σ το ν όρκο π ο υ δώ σα με. Σ τις α ίγες κ α ι τα ιδα νικά π ο υ υπηρετούμε. Α υτή είνα ι η σημαντική αξία της 'Η μέρας της Α στυνομ ία ς ''. Τ η ς η μ έρ α ς π ο υ μ α ς επ ιβά λ λ ει να α π σ τιμή σ ο υ μ ετο π α ρ ελθ ό ν, να α ξ κ λ ο γή σ ο υ μ ετο π α ρ ό ν κ α ι να π ρ ο δ ια γρ ά ψ ο υμ ετο μ έλλο ν. Ε ίν α ι γεγο νό ς ό τι τα τελευ τα ία χρ ό ν ια η χώ ρ α μ α ς β ρ έθ η κ ε μ π ρ ο σ τά σ ε μ ε γάλες, ιστορικές θα έλεγα προκλήσεις. Η Ε λλάδα κλήθηκε να δια χειρ ισ τε ί γεγο νό τα τερ ά σ τιας σ η μ α σ ίας γ ια τη ν π ο ρ εία κ α ι τη ν π ρ ο ο π τική τη ς σ τη σ ύγχρ ο νη επ ο χ ή. Σ τα γεγονότα αυτά η "αοφάλεια "αναδείχθηκε ω ς η κυρίαρχη παράμετρος για την επ ιτυχή αντιμετώ πισή τους. Η σ υ μ β ο λ ή κ α ι η α ν τα π ό κ ρ ισ η τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς υ π ή ρ ξ ε κ α θ ο ρ ισ τικ ή. Μ ε α φ ετη ρ ία τη ν εξρρθρω ση τω ν τρ ο μ ο κ ρ α τικώ ν οργα νώ σεω ν "17 Ν ο έμ β ρ ή 'κ α ι 'Έ Λ Α 'κ α ια π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α τη ν τφ ά σ τια επ ττυ χ ία τη ς α - σ φ α λο ύς διεξα γω γή ς τω ν Ο λυμ π ια κ ώ ν Α γώ νω ν, διαμ ο ρφ ώ σ α μ ε το νέο π ερ ιβ ά λλο να ο φ ά λεια ςσ τη χώ ρ α μ α ς. Τ ο π ερ ιβ ά λλο ν am ύ,ο εσ υ ν - δυα σ μ ό μ ε τα χ α μ η λ ά ποσοστά εγκ λη μ α τικ ό τη τα ς, α νέδειξρ ν τη ν Ε λλάδαω ςμίααπάτιςασφ αλέστερεςχώ ρεςστονκόσμο. Η κ α τά χτη σ η α υ τή α π ο κ τά ιδια ίτερ η α ξία, α ν ανα λο γιατο ύμ ε σ π το σ ύγχρ ο νο δ ιεθ νές π ερ ιβά λλο ν, μ ε τις[χ τγδ α ίες ε ίρ λ ίίρ ς σ τα γεω π ο λτα - κά και γεω οικονομικά δεδομένα, χαρακτηρΰβται α πό κρίσιμες α πειλές, κινδύνους κα ι προκλήσεις. Τ α κ ρ ά τη κ α λ ο ύ ν τα ισ ή μ ερ α ν α α ν τιμετω π ίοα υ ν έν α είριρ ετικά ευ α ί- τβ η το σ υνδυα σ μ ό σ υμ β α τικ ώ ν, α λλά κ α ι νέω ν α π ειλώ ν, π ο υ δ ιε υ ρ ύ νουν την έννοια της ασιράλειας πέρα από την παραδοσιακήτης θεώ ρηση. Η διεθ νο π ο ίησ η τη ς τρ ο μ ο κ ρ α τίας, το π α ρ ά λο γο τσ υ φ ο ντα μ εντα - λ ια μ ο ύ κ α ι ο ι α σ ύμ μ ετρ ες π ρ α κ τικ ές, α π ο τελ ο ύ νμ ία ισ χ υ ρ ή α π α λ ή για τη ν α νθ ρω π ό τητα κ α ιτο ν π ο λ ιτισμ ό,μ ε δυνα τό τη τες να π α ρ ά γο υν π α - γκάομμ απστελέσματαμετοπτκάγεγσνστα. Ο κ ίνδ υ νο ς δ εν έ χ μ π ια σαφές σ η μ είο ''π ρ ο έλευ σ η ς' κ α ι' προορισμού' '. Η 11η Σ επ τεμ β ρ ίου , τα χ τυ π ή μ α τα σ τη Μ ό σχα, το Μ ιτα λί, τη ν Κ ω νσ τα ντινο ύπ ο λη, τη Μ α δ ρ ττη το Λ ο νδίνο κ α ι α λλο ύ, α π ο τυπ ώ νο υν μ ια ζ χ ρ φ ή εικ ό να. Π α ρ ά λ λη λ α, το δ ιεθ ν ικά ο ρ γα νω μ ένο έγκ λ η μ α, το π α γκ ό σ μ ιο ε μ π ό ρ ιο τω ν να ρ κ ω τικών, το λα θ ρ εμ π ό ρ ιο τω ν ό π λω ν, η εμ π ο ρ ία τω ν α νθ ρώ π ω ν, ο ι εξ ελ ιγμ έν ες μ ο ρ φ ές η λ εκ τρ ο ν ικ ο ύ κ α ι ο ικο ν ο μ ι κ ο ύ εγκ λ ή μ α το ς, δ ιευ ρ ύ ν ο υ ν το π εδ ίο τω ν κιν δ ύ ν ω ν κα ι α υξά νο υν τη ν α να σ φ ά λεια τω ν π ο λττώ ν. Ο ι α π ειλ ές α υ τές, ο δ ια φ α ιν ό μ εν ο ς π ο λ λ ές φ ο ρ ές σ υ σ χ ετισ μ ό ς το υ ς, α λ λ ά κ υ ρ ίω ς η α λ λ η λ επ ίδ ρ α σ ή το υ ς, έχ ο υ ν α ν α δ είξει τη ν α σ φ ά λ εια ω ς έν α θ έμ α, π ο υ σ ή μ ερ α μ α ς α φ ο ρ ά ό λο υ ς. Τ η δ ιεθ ν ή κο ινό τη τα, τα κ ρ ά τη, τ ις κ υ β ερ ν ή σ εις, τις κ ο ινω νίες κ α ι το υ ς π ο λ ίτες. Ο ι σ ύ γχ ρ ο ν ες α π ειλ ές έχ ο υ ν δ ια φ ο ρ ετικ ές π ρ α κ τικ ές κα ι τα κ τικ ές, δ ια φ ο ρ ετικές π ρ ο σ εγγίσ εις κ α ι α ιτιά σ εις, α λ λ ά κ ο ιν ό π εδ ίο δ ια κ ιν δ ύ ν ευ σ η ς β α σ ικών έννο μ ω ν α γα θ ώ ν κα ι δικαιω μάτω ν, καθώ ς επιχειρούν : > να υπ ο νο μ εύσ ο υ νιη σ υγκ ρ ό τη σ η τω ν κ ρ α τικών δο μ ώ ν κ ο ίτη ν κ ο ι- νω ντκήαυναχή. >να αποσταθεροποιήσουν τη ν οικονομία και τη ν αναπτυξιακή διαδικ α σ ία > να πλήξτυντηζω τικστητατω ν κρατώ ν κα ιτηψ υχρλογία τω ν πολιτώ ν. > να επ η ρ εά σ σ υντη β σ ύλη σ η κ υβ ερ νή α εχο νκ α ιθεσ μ τκ ώ νο ρ γά ν(ο ν. Τ α δεδο μένα α υτά δ εν επ ιτρ έπ ο υ ν εφ η σ υχα σ μ ό ή ο λιγω ρ ία. Α π α ιτο ύ ν ετο ιμ ό τη τα, επ α γρ ύ π ν η σ η α ντα π ό κ ρ ιση κ α ι πά νω α π? ά λα σ τρ α τη γικήασφ άλειας. Δ ια μ ο ρ φ ώ σ α μ ε λ ο ιπ ό ν τη " σ τρ α τη γ ικ ή α σ φ ά λ εια ς " μ ε κ ε ν τρ ι κ ή φ ιλ ο σ ο φ ία την ίδ ια τη ν έν ν ο ια τη ς α σ φ ά λ εια ς. Γ ια τ ί σ τις μ έ ρ ε ς μ α ς η έν ν ο ια α υ τή ε ίν α ι κ υ ρ ία ρ χ η π ρ ο ϋ π ό θ εσ η γ ια σ τα θ ερ ό τη τα. Κ α ι η σ τα θ ερ ό τη τα ε ίν α ι ο υ σ ια σ τικ ό ς π α ρ ά γο ν τα ς γ ια α - Α/Α L I W I ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

11 ν ά τττυ ξ η, π ρ ό ο δ ο, ε υ η μ ε ρ ία κ α ι κ ο ινω ν ικ ή σ υ ν ο χ ή. Η σ τρ α τη γικ ή α ιπ ή δ ίν ει τη δυνα τό τη τα σ τη χώ ρ α μ ι ς να προ ω θ ήσ ει το υ ς σ τό χ ρ υ ςτη ςσ τη γευ ρ ύ τερ η π ερ ιο χ ή ν α α ν α β α θ μ ίσειτσ ν ρ ό λ ο τη ς σ επ φ ιφ ερ εια κ ό επ ίπ εδ ο κ α ιν α εν ια χ ύ σ ειτη θ έσ η τη ς σ το δ ιεθ ν ή κ α τα - μερισμό επιρροής κα ι ισχύος. Α υ τή είν α ι κ α ι η, σ υμ β ο λή τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυνο μ ία ς σ το π α ρ ό ν κ α ι σ το μ ύ λ ο ν τη ς π α τρ ίδ α ς μ α ς. Κ εντρ ικό ς ά ίρν α ς τη ς σ τρ α τη γική ς μ α ς είν α ι η δ ια χ είρισ η τη ς α οφ ά- λ α α ς μ ε ένα τρ ό π ο α π ο τελεσ μ α τικ ό α λλά τα υ ιόχ μ τν α κ α ι α \θρ ω π ο κ ε- ντρικό, έτσι ώ στε > νακατοχυρώ οουμεκαιναενισχύσουμετοααφ αλέςπεριβάλλονστη χώ ραμας > να δια φ α λά ξο νμ ε το δ ικα ίω μ α τω ν π ο λιτώ ν να έρ υ ν σ το π ερ ιβά λλο ν α υτόμε απόλυτη προστασία τω ν ατομικώ ν τους δικακύμάεω ν κα ι παρ ά λλη λα, > να πρ ο α σ π ίσο υμ ε τη ν α νά γκ η για πρόοδο, ανά π τυ ξη κ α ι ευη μ ερ ία στο εσω τερικοί, αλλά και. στην ευρύτερη περιοχή. Η π α ρ ο υ σ ία σ τη σ η μ ερ ινή εκ δ ή λω σ η τω να ρ χη γώ ν τω ν Α σ τυνο μ ιώ ν τχενβαλκαντκώ νχ ω ρώ ν κα ι της Κ ύπρον επήίεβαιώ νει εμπρώ ααχ; ό τι ο προσανατολισμός αυτός είνα ι κοινός. Η Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυνο μ ία γ ια να π ετύ χ ει το υ ς (πά χο υς τη ς, μ ε β ά σ η τη σ τρ α τη γικ ή π ο υ έ χ ε ι α ν α π τύ ίει, διαγρ χίφ ει μ ια νέα π ο ρ εία Π έρυσ ι, σ τη ν ίδια εκ δή λω σ η, λ ίγ ο μ ετά το υ ς Ο λυμ π ια κ ο ύς Α γώ νες ά - χ α υ π ο γρ α μ μ ίσει ό τι η μ εγά λ η α υ τή ε π ιτυ χ ία δ εν σ η μ α το ά π είγια μ α ς τη σ α γμ ή το υ θ ριάμ β ο υ. Α ν τίθ ετα σ η μ α το δο τεί ευθ ύνη κα ι δέσμ ευσ η. Φ έτος, α π ό το β ή μ α α υτό, θ έλω να τονίσω ό τι α ντα π ο κ ρ ινό μ α σ τε σ τη ν ευθ ύ νη α υτή. Κ ά νο υμ ε κ α θ η μ ερ ινά τη δέσ μ ευσ η ττράεη. Ε φαρμόύρυμε ένα ολοκληρω μένο σχεδίασμά που περιλαμβάνει δράσεις σε άλα τα επίπεδα κα ι όλους τους τομείς. Α ίμ π σ ιο ύ μ ε μ ε το ν κ α λύτερ ο δυνα τό τρ ό π ο ι ο Ο λυμ π ια κ ό κ εκ τη μ ένο μ ετα φ έρ α ντα ςεμ π εφ ία κ α ιτεχ νσ γνω σ ία σ εχώ ρ εςπ ο υ δ ιο ρ γα νώ ινο υ ν μεγάλεςαθλητικέςεκδηλώ οετς. Σ υνεργα ζό μ α σ τε μ ε τη ν Κ ίνα, τη Γ φ μ α ν ία, τη ν Α υσ τρ ία, το ν Κ α ναδά, τη Β ρ α ίή ία, το Κ α τά ρ, τη ν Α λ γφ ία,τη Ν.Α φ ρ ική κ α ιά λ λ ες χ ώ ρ ες, "εξάγοντας" ουσιαστικά το Ο λυμ π ια κ ό κ εκ τη μ ένο π ρ ο ς ό φ ελο ς της διεθνούς κοινότητας. Ά λ λ ω σ τεη Ε λ λ ά δ α είν α ιημ ο ν α - δτκ ή χώ ρ α σ το νκ ό σ μ σ π ο υ δ ια θ έ- τει σ ή μ ερα ενσω μα τω μένο στο μοντέλο Ο λυμπιακής ασφάλεια ς, το σύνο λο τη ς διεθ νο ύ ς εμ π ει- ρ ία ςκ α ιτεχ ν ο γν ω σ ία ς. Ε να ρ μ ο νίσα μ ε κ α ι προσα ρμόσα - μ ε το μ ο ντέλο α υτό σ τα μ ετα α λυ- μπτα κά δεδομένα και στις απαιτή σ εις το υ σ τρ α τη γικο ύ μ α ς ο χε- διασ μ ο ύ. Η δ ια χείρισ η ιδια ίτερ α κ ρ ίσιμ ω ν κα τα στά σεω ν, ό πω ς το π ερ ισ τα τικό τη ς λεω φ ο ρ ειοπ ει- ρ α τεία ς το Δ εκ έμ β ρ ιο το υ στην Α ττικ ή που εγκυμονούσε α - π ρ ό β λεπ ιες εξ ελίξ εις κ α ι κ ίνδ υνο για ανθ ρ ώ π ινες β ο ές, υ π ο δ εικν ύ ει τη ν ετο ιμό τη τα τη γ α ντα π ό κ ρ ιση κ α ι κ υ ρ ίω ςτη ν α π σ ιελισ μ α τικσ τη τα τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας. Η σ τρ α τη γικ ή α σ φ ά λεια ς π ο υ έχο υ μ ε χ α ρ ά ίβ. κα ι το μ ο ν τέλο π ο υ ε- φ α ρμ ό ζρ υμ ε είν α ι ένα ς συνδυα σμό ς π ο υ α π ο τελ εί σ ή μ ερα γ ια τη ν Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυνο μ ία το σ υ γκ ρ ιτικ ό τη ς π λεο ν έκ τη μ α Ε ίν α ι ο συνδυα σμό ς π ο υ π ρο ω θ ο ύμε ω ς φ ιλο σ ο φ ία μ έσ α α π ό τη ν α σ τυ ν ο μ ική σ υνερ γα σ ία κ α ι τη ν δ ιπλω μ α τία τη ς α σ φ ά λεια ς. Ε ίν α ι ο συνδυασμός που μ π ο ρ εί να απο[μ ιδιαττερτιχρή (πμος οε διεθνείς προσ π ά θ ειες σ τα θ ερ ο π ο ίηση ς "θ ερ μ ώ έ'ή "ευ α ίχ β η τυ τέ'π ερ ιο χ ώ ν. Β έβ α ια ο ι δυνα τό τη τες τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυνο μ ία ς δ εν εξα ντλο ύντα ι σ το υ ςτο μ είςα υ τιιύς. Η Ε λ λ η ν ικ ή Α π υ ν ο μ ία εφ α ρ μ ό ύβ μ ια σ ύγχρ ο νη α ν τεγκ λ η μ α τική π σ λ ττικ ή μ εεπ ιμ έρ ο υ ς σ χεδ ία σ μ ά α νά το μ έα δρά σ ης, οε στρατηγικό κα ιτα κτικό επίπεδο. Σ ε τπ ρ χιτη γικό επ ίπεδ ο ο οχε& αα μός μ α ς βααίόηται σ τη σ υνεχήχα ρπ ο - γρ ά φ η σ η τω ν εγκ λη μ α τσ γά νω ν π ερ ιοχώ ν κ α ιτα ιν α ιτιώ ν π ο υ γεννο ύν, ευνοούν ή υποθάλπουν τη ν εγκληματικότητα. Τα στοιχεία αυτά αποτελο ύν "π ο ιο τικό δ ε ίκ τή ' γιατία π α κ σ νχ ρ ιυ ν τη ν κ ο ιν ω ν ική π ρ α γμ α τι- κ ό τη ια τη ς εγκ λη μ α α κ ό τη ιος. Σ ε τα κ τικό σ τίπ εδ ο εφ α ριμόζονμε μ ια σ ειρ ά α π ό ευ έλ ικ τες κ α ι σ το χευμ ένες επ ιχ ειρ η σ ια κ ές δ ρ ό σ ο ς πρχχχιρο- μ ο σ μ ένες σ τις κο ινα τνικ ές ιδια ιτερ ό τη τες κ α ι ο τις ειδ ικ ές σ υ λλή κ ες π ο υ επικρατούν σε κάθε περιοχή. Ε νισχύ ο υ μ ε τη ν π α ρ ο υσ ία μ α ς σ τις γειτο ν ιές μ ε (κ ό χο να μ ειώ σ ο υ μ ε δραστικά τις ευκαιρίες διάπραξης αδικημάτω ν. Ε φ α ρ μ ό ύρ υμ ε σύγχρ ο νες μ ο ρ φ ές α σ τυ νο μ ική ς π α ρ ο υσ ίας κ α ι σ υλλο - γ ική ς δρ ά σ η ς για τη ν α ντιμετώ π ιση τω ν τφ ο β λη μ ά τω ν α π ό κ ο ιν ο ύ μ ε το υς π ο λ ίτες κ α ι ιις ιο π ικ ές κ ο ινω νίες, ό πω ς για π α ρ ά δ ειγμ α μ ε το νέο θ εσ μ ό το υ Κ ο ινο τικ ο ύ Α σ τυνό μ ο υ π ο υ ξ κ ιν ά τη ν π ιλ ο τική εφ α ρ μ ο γή του απά την Θ εσσαλονίκη. το συμβόλαιο τιμής πκ ΕλΑηνικηςΑστΛτνομιαςμε την πολιτεία, χηνκοινοινιακαι ΧΟΠζΠΟλίΤ^ναπαρορΊνειηΕλλαδα μαααποτις α σ φ α λ έ σ τ ε ρ ε ς χώρεςστονκοσμο επηατρωνουμε καθημερινά, όχι με κατάθεση υπογραφηςαλλά με καιάθεοη ψ υ χ ή ς Υ λο π ο ιττύ μ εεπ ίση ςενα λλα κ ττκ έςμ ο ρ φ έςσ υ νδυ α σ μ ένη ςα α τυ νο μ ικ ή ς δρά σ ης, π ο υ εντά σ ο ο ντα ισ το σ χέδιο Π Ο Λ ΙΣ ', το ο π ο ίο εφ α ρ μ ό ύετα ια- π ό τψ α ρ χ ή το υ έτο υ ςσ εό λ η τη γε λ λ ά δ α μ εα η μ α ν ττκ ά α π σ τελ έα μ α τα σ το ν το μ έα τη ς π ρ ό λη ψ η ς κ α ι τη ς κ α τα σ το λή ς τη ς εγκ λη μ α τικ ό τη τα ς. Γ ια τη ν α ντιμετώ π ιση σ ύ ν θ ετο ν μ ο ρ φ ώ ν εγκ λή μ α το ς ό πω ς η δ ια κ ί- νη σ η τω ν να ρ κ ω τικ ώ ν, το οργα νω μένο έγκ λ η μ α, η εμ π ο ρ ία α ν - θρώ πω ν, η διασυνοριακή ε γκ λη μ α τικ ό τη τα, το οικο νο μ ικό κ α ιη λ εκ τρ ο ν ικ ύ έγκ λ η μ α εφ α ρ - μ ό ζρ υ μ ε ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ε ς φ ά σ ε ις μ ειδ ιετττερ α θ εττκ ά α π σ τελέο μ α - τα κ α ιμ ε μ ε γ ά λ ε ς ε π ττυ χ ίε ς σ ε ε - θντκό, π ερ ιφ ερ εια κ ό κ α ι δ ιεθ νές επ ίπεδ ο. Α ξ ίζ ε ι ν α σ η μ ε ιω θ ε ί ά τι Υ π η ρ ε σ ίε ς τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς, π ο υ α σ χ ο λ ο ύ ν τα ι με τα θ έμ α τα α υ τά, έχ ο υ ν σ η μ α ν τ ικ ή α ν α γν ώ ρ ιση κ α ι α π ο δ ο χ ή α π ό α ν τίσ το ιχε ς Υ π η ρ ε σ ίε ς ά λ λ ω ν χ ω ρ ώ ν κ α ι έχ ο υ ν α π ο σ π ά σ ει τ ιμ η τ ικ έ ς δ ια κ ρ ί- [ 1 1 ]«/«

12 [ ΕΠΕΤΕΙΟΣ σ ε ις α π ό δ ιε θ ν ε ίς ο ρ γα ν ισ μ ο ύ ς. Α ξοττοιούμε τη τεχνολογία, τη τεχνσγνω σία, τα επιστημονικά επ ι τεύγματα κα ι τα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Ε λληνικής Α στυνομ ία ς, μ ε α ξιο σ η μ είω τα α π ο τελέσ μ α τα σ το το μ έα τη ς εξ χ ν ία ο η ς τω ν ε γκλημάτω ν. Σ τον τομέα της τροχαίας εφ αρμόφ υμε ολοκληρω μένα συστήματα α σ τυνό μ ευσ η ς το υ ο δ ικο ύ δ ικτύο υ, μ ε (λα ϊκά α π ο τελέσ μ α τα ο τη μ είω σ η τω ν τρ ο χα ίω ν α τυ χη μ ά τω ν κ α ι σ τη ν α να β ά θμ ισ η το υ επ ιπέδ ο υ τη ς ο δ ικ ή ς α σ φ ά λεια ς σ τη χ ά ρ η μ α ς. Ό λ α (ίσα εν δ εικτικά προα νά ρερα έ χουν α π τά μετρήσιμα αποτελέσματα. Π έρ υ σ ι α π ό το ίδιο β ή μ α είχμ το νίσει ό τι η ν έα μ εγά λ η π ρ ό κ λη σ η, το νέο μ εγά λ ο στο ίχη μ α, είν α ι η συ λ λ ο γικ ή α σ φ ά λ εια Η α σ φ ά λεια τη ς κ ο ι νω νία ς κ α ι τω ν π ο λιτώ ν. Φ έτος μ π ο ρ ώ να π ω μ ε σ νγο υρ ιάά π κερ δ ί ζο υμ ε κ α θ η μ ερ ινά το σ το ίχη μ α α υτό. Τ α ποσοστά εγκ λη μ α τικ ό τη τα ς σ τη χ ο ρ α μ α ς κ ινο ύ ντα ι ο εχ α μ ι/λ ά επ ίπεδ α, σ ε σ χέσ η μ ε τις λ ο ιπ ές χ ύ τ ρ ε ς τη ς Ε υρ ώ π η ς, α λλά κ α ι διεθνώ ς. Η Ε λλά δ α είν α ι σή μ ερα μ ία α σ φ α λή ς χ ώ ρ α Θ εχορείται α π ό το υ ς α σ φ α λέσ τερ ο υς π ρ ο ο ρ ισμ ο ύς. Ο ι π ο λ ίτες σ τη ν κ α θ η μ ερ ινή το υ ς ζω ή β ιώ νο υν σ υνθ ή κ ες, π ο υ το υ ς επ π ρ έπ ο υ ν να α να π τύξο υν π α ρ α γω γικά τ ις δρ α σ τη ρ ιότη τες το υ ς. Ω ς Α ρ χη γό ς τη ς Ε λλη ν ική ςα σ τυ ν ο μ ία ς σ α ς δ ιαβ εβ α ιώ ό η τα α π σ τελέσ μ α τα α ντά ο φ είλο ντα ικυ ρ ίω ςσ νσ να κ ρ ο γω - νια ίο λό θ ο το υ Σ έλμ α το ς π ο υ είν α ι το α νθ ρώ π ινο δυ να μ ικ ό το υ. Ε ίν α ιόλο το προσω πικέ] της Ε λληνικής Α στυνομίας. Θ έλω να εκφ ρά σ ω δη μ ό σ ια τα σ υ γχ α ρ η τή ρ ια μ ο υ σ το προσο ιπ ικ ά για τ ί μ ε α ίιβ η μ α ευθ ύ νη ς κ α ι κα θ ή κ ο ντο ς π ρ ο σ φ έρ ει κ α θ η μ ερ ινά τις υ πηρεσίες του στο κοινω νικό σύνολο. Θ έλω π α ρ ά λλη λα να ευχα ρ ιστή σ ω κ α ι το υς α πό σ τρα τα υς ασ τυνο μ ι- κ ο ύς γ ια τ ίμ ε τη συνεισ φ ο ρά το υ ςεπ ιβεβ α κ ά νο υ νσ π α π ο τελο ύν ενερ γά μ έλ η τη ς μ εγά λ η ς α σ τυ νο μ ική ς ο ικο γένειας Η κα θιέρω σ η πρ ο ς τιμ ή το υ ς α π ό το Α ρ χ η γείο τη ς Ε λλη ν ική ςα σ τυ ν ο μ ία ς "Η μέρα ς Α π ο σ τρ ά - τω λ ' κ α ι η π ρ ό σ φ α τη ίδρυσ η κ α ι λειτο υ ρ γία ειδ ικ ο ύ Τ μ ή μ α το ς Ε τα - κ ο ινο ινία ς κ α ι Ε ξυ π η ρ έτη σ η ς Α ω ο τπ ρ ά τω νιιπ τιδεικ νύει τσ νισχυρ ό δ ε- σμό του Στόματος μ α ζί τους. Θ έλω επ ίση ς να ευχα ρ ισ τή σ ω τη ν Π ο λιτεία γ ια τη ν α μ έρ ιστη σ υμ π α - [ΐάα τα α ή τη ς κ α ι το υς π ο λ ίτες π ο υ α να γνο φ ίέρ υ ν κ α ι εμ π ισ τεύ ο ντα ι τη ν Α σ τυνο μ ία το υ ς. Ό λο ιμ α ζίοικο δ ο μ ο ύ μ ε τη σ η μ φ τν ή Α σ τυ ν ο μ ία Μ ια Α σ τυ ν ο μ ία σ ύ γχ ρ σ ν η α π σ τελ εσ μ α ττκ ή κ α ικσ ν τά σ τσ ν π α λ ίτη.σ τσ χ ρ ς μ α ς είν α ι το τρ ύ ιχ υ χ ρ α σ τό να π α ρ α μ είνει διαχρ ο νικό. Η Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυνο μ ία ο φ είλ ει να α ν τα π ο κ ρ ιθ είόχ ι μ ό νο σ τις α νά γκ ες το υ σ ήμ ερα α λλά κ α ι στις α π α ιτή σ εις κ α ι τις π ρ ο κ λή σ εις το υ αύριο. Σ τη ν κα τεύθ υνσ η α ντή κ τττα ρ τίοα μ εένα ο λο κ λη ρ ω μ ένο π λα ίσιο μ ετα ρ ρ υθ μ ίσεω ν που εκφράέμ, την αυριανήμας τφιοοττπκή. Σ χεδ ιά σ α μ ε κ α ι υ λο π ο ιού μ ε τη γ α να διά ρθρω ση τω ν Υ π η ρεσ ιώ ν το υ Σ τό μ α το ς. Μ ια δ ιαδ ικ α σ ία π ο υ β ρ ίσκ ετα ι σ ε π λή ρ η ε ξ λ ιίη σ ε ό λη τη ν χώ ρα Θεωρώ) το εγχείρημα αυτό ιδιαίτερα σημανιικό για τψ μελλον τικ ή μ α ς δια δγχιμή. Σ το πλαίσιο της ανα& άρθρω σης λειτουργούν ήδη: > Η Γ ε ν ική Δ ιεύ θ υ ν σ η Α σ φ ά λ εια ς Ε π ισ ή μ ω ν γ ια τη ν εξ ειδίκευ σ η κ α ι το ν κ α λύ τερ ο σ υ ν το ν ισ μ ό τω ν Υ π η ρ εσ ιώ ν π ο υ εμ π λ έκ ο ν τα ι σ το ν το μ έα α υτό. > 0 ι Δ ιευ θ ύ ν σ εις Α λλο δ α π ώ ν Α π τική ς κ α ι Θ εσ σ α λο νίκη ς γ ια τ η ν ολοκληρω μένη κα ι συντονισμένη δια χείρισ η τω ν θεμάτω ν που σ χετίζοντα ι μ ε τους αλλοδαπούς. > Ο ι Υ π ο δ ιειβ ύ ν σ εμ Α σ τυ ν ο μ ία ς σ τη ν Α ττικ ή γ ια τη ν επ ο π τεία κ α ι το ν συντονισμότοάΐ Α στυνομικώ ν Τμημάτω ν. Π ρο χω ρήσ α με σ τη σ υ ν ο λ ική α να διά ρθρω ση τω ν Υ π η ρεσ ιώ ν τη ς Γ Α Λ Θ εσσα λο νίκης π ο υ ττεριλα μή ίάνα μ ετα ξ ύ τω ν ά λλο τν τη γ ίδ ρ α σ η δύο νέω ν Υ πο διευθ ύνσεω ν, δώ δεκα Α σ τυνο μ ικών Τ μ η μ ά τω ν, δώδεκα νάσν Τμημάτω ν Α σφαλείας, κα θώ ςκα ιτη λεττουργία βάσης ε λικ ο π τέρ ω ν. Π ροω θούμ ε επ ίση ς, τη ν ίδρ υσ η σ το Α ρ χ η γείο τη ςε λ λ η - ν ικ ή ς Α σ τυνο μ ία ς ειδ ικ ή ς Δ ιεύ θ υ νσ η ς Χ ειρισ μ ο ύ Κ ρ ίσεω ν γ ια τ η ν υ π ο σ τή ρ ιξη τ ο ν Υ π η ρ εα ιω νμ α ς στο π λα ίσια το υ νέο υ μ ετα ο λυ μ π ια κ ο ύ Σ υσ τή μ α το ς Χ ειρισ μ ο ύ Κ ρ ίσιμ ω ν Π ερ ισ τα τικ ώ ν, π ο υ β ρ ίσκ ετα ι στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας. Ε π ιπ λ έο ν, επ ίκ εττα τ η λεττο υ ρ γία τη ςδ ιεύ θ υ ν σ η ς Ε ιδικών Δ υνά μ εω ν π ο υ ιδ ρ ύ ετα ι γ ια τ η ν α να β ά θ μ ισ η τη ς ετο ιμό τη τα ς κ α ι α π σ τελεο μ α τικάτηταςτω ν Υπηρεσιώ ν αυτώ ν. Ιδ ρ ύ ο α μ ετη ν Υ π η ρ εσ ία Τ ρ ο χ α ίά ςα υ το κ ιν η α ιδ ρ ό μ ω ν π ο υ π ρ ο β λ έπ ει τη λειτο υ ρ γία δώ δεκα νέω ν Τμ η μ ά τω ν Τ ρ ο χα ίας, μ ε σ τό χο τη μ ε γ ι- σ το π ο ίησ η τη ςο δ ική ςα σ φ ά λ εια ςσ τη χ ώ ρ α μ α ς.ή δ η λ εττο υ ρ γο ύ ν μ ε δ ια ίπ ρ α θ εη κ ά α π σ ιελ έσ μ α τα τέσ σ ερ α α π ό τα Τ μ ή μ α τα α υ τά ο εευ α ί- α θητα σ η μ εία το υ εθ ν ικο ύ ο δ ικ ο ύ δικ τύο υ: σ το Μ αλιακύ), τα Τ έμ π η, τη ν Κ ορινθία και τη ν Α χαιό. Π αράλληλα δίνουμε έμφαση κα ι σε άλλους τομείς. Ενδυναμώ νουμε κα ι διευρύνουμετις περιφ ερειακές κα ι διεθνείς συνερ γα σ ίες μ α ς μ ε στό χο τη ν α ξιοπ ο ίη σ η, εφ α ρ μ ο γή κ α ι ενσω μάτω ση κοινώ ν στρατηγικώ ν σε θέματα ασφάλειας. Ε νισχύ ο υ μ ε επ ίση ς τη γ π α ρ ο υ σ ία μ α ς σ ε δ ιεθ ν είς α σ τυνο μ ικ ο ύς ογτγανιομούςκα ιεφ ηνευτικέςα ποστα λές Ε πιπλέον αναβαθμίζουμε το σύστημα εκπαίδευσης κα ι μετεκπαίδευσ η ς το υ π ρ ο σ ω π ικο ύ μ α ς. Ε ισά γο υ μ ε νέα, σ ύγχρ ο να κ α ι επ ικ α ιρο π ο ι- η μ ένα εκ π α ιδευ τικά π ρ ο γρ ά μ μ α τα π ο υ κ α λύ π το υ ν ά λ ο το φ ά σ μ α τη ς α σ τυ νο μ ική ς επ α γγελ μ α τική ς εττιμό ρφ α κτης. Α π ο δ ίδ ο υ μ ε ιδια ίτερ η σ η μ α σ ία σ το ν το μ έα α σ τό κ α ι στη ν κ α θ ιέρ ω σ η τη ς δ ια β ίο υ εκ π α ίδευ σης τω ν Α στυνομικώ ν. Ε κ σ υ γχ ρ σ ν ίφ υ μ εκ α ια ν α μ ο ρ φ ώ ν ο υ μ επ ςο ρ γα ν ω π ικ έςδ ο μ έςκ α ιτο θ εσ μ ικό π λα ίσιο τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυνο μ ία ς για να β ελτιώ σ ο υ μ ε τη λεττο υ ρ γία το υ Σ ώ μ α το ς ω ς Ο ργα νισ μο ύ. Κ α τα ρ τίσα μ ε κ α ι εφ ο διά σ α μ ε ό λο το α σ τυ νο μ ικ ά π ρ ο σ ω π ικ ά μ ε το ν "Κ ώ δικα Δ εσνταλογίαςτου Α στυνομικού ' και εξλιγμ ένα επαγγελματικά εγχ ειρ ίδια, ό πω ς το ε γ χ ρ ρ ίδιο γ ια τη ν α ντιμετώ π ιση τη ς ενδο ο ι- κ ο γεν εια κ ή ςβ ία ς κ α ιτο εγχ εφ ίδ ισ για τις π ρ ο σ α γω γό ;, τη μ ετα χ εφ ισ η κ α ι τα δικ α ιώ μ α τα τω ν κρα τουμ ένω ν. Τ α εγχρ ρ ίδ ια α ιπά α π α τελ ο ύ νττλό ία ω α ρ χώ νκ α ικα νσ νω Ν κ α ικώδ ι- κ α α υτο δέα μα χτης για το υς Έ λ λ η ν ες Α σ τυνο μ ικ ο ύς, σ τη ν κ α τεύθυνση το υ α π ό λυ το υ σ εβ α σ μ ο ύ τω ν α νθ ρω π ίνω ν δικα ιω μ ά τω ν. Σ το ντο μ έα τη ςεξυ π η ρ έτη σ η ςτω ν ττα λπ ώ ν π ρ ο ω θ ο ύ μ εμ ια ο ειρά ν ο - μ ο θ ετικ ώ νρ υ θ μ ίσεω ν για τα ν π ερ ιο ρ ισ μ ό τη ςγρ α φ εω κ ρ α τία ςκ α ιτη ν π α ρ ο χή π ιο πο ιοτικών υπ η ρ εσ ιώ ν. Σ ε λ ίγ ε ς μ έρ ες, α π ό α ρ χές Ν ο εμ β ρ ίου, ο ι α σ τυ νο μ ικές τα σ τά τη ιεςθ α εκ δ ίδ ο ν τα ικα ιθ α π α ρ α δ ίδο ν τα ι σ το υ ςπ α λτπ ςα υ θ η μ ερ ό ν. Ε π ίσ η ς, α π ό τις α ρ χ ές το υ η Ε λ λ η ν ιι< ή Α σ τυ ν ο μ ίά μ ετσ ν υ η ερ - σ ύγχρ ο νο εξρ π λιο μ ό ττου π ρ ο μ η θ εύ τη κ ε θ α εκ δ ίδ ει σ ε ό λη τη ν Ε λλά δ α τα νέα διαβατήρια που θεω ρούνται α πό τα πλέον ασφαλή διεθνώ ς. 0 Α/Α I 1 ^ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

13 κ α τά λο γο ς ά ν Μ μ ττκ ρ ύ ς.δ εν υ τχ υ ρ ίέρ μ Μ β έβ ε^ ό η έρ ν α ν ιά ιτ Γ ίνο ν τα ι ό μω ς π ο λλ ά κα ι ση μ α ντικά σε πο λλο ύς το μ είς. Σ υ ν εχ ίά ρ υ μ εμ ε σ π ιθερ ά β ή μ α τα τη ν π ο ρ εία π εν έχ ρ υ μ εχ α ρ ά λ μ.κ α τα β ά λ λ ο υ μ εκ ά θ ε δ υ να τή π ρ ο σ π ά θ εια γ ια να β ελτιώ σ ο υ μ ε α κ ό μ α π ερισ σ ό τερο τις σ υνθ ή κ εςα σ φ ά λ εια ςσ τη χ ώ ρ α μ α ςγ ϊα ν α α ν τα π ο κ ρ ίθ ο υ μ εκ α ιπ ά λ ιστις τμ τοσδοκίες άώ>ν σα ς. Α π ο τελ εί για μ α ς "σταθερή, a E jd' να π α ρ α μ είνει η Ε λ λ ά δ α μ ίά α π ό ττςα ο φ α λ ά π ερ εςχ ώ ρ εςσ τσ ν κύα μο. Κ α ιη α ίή α α υ - τ ή ε ίν α ι' ίο σ υμ β ό λα ιο ττμ ή β ' τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυνο μ ία ς μ ε τ ψ Π ο λιτεία, την κοινοινία κα ι τους πολίτες. Ε ίνα ι "το συμβόλαιο ττμτήή' που ε π ικ υ ρ ώ νο υ μ ε κ α θ η μ ερ ινά, ό χ ιμ ε κα τά θ εσ η υπ ο γρ α φ ή ς, α λ λ ά μ ε κα - τάθεσηψ υχής". Μ εχά to πέρας τω ν ομιλιών βραβεύτηκαν, από τον Υπουργό Δημόσιας Τ άξης Υπηρεσίες τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας για τη ν ε ξαίρετη δραστηριότητα που επέδειξαν, καθώ ς επίσης και αστυνομ ικοί που προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες στην κοινω νία Οι τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στις έξη ς Υπηρεσίες: Σ τη ν Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων τουλιμεναρόδου τηςυποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, γ ια τί τον Απρίλιο του 2005, κατά τη ν αξιολόγηση τη ς από τη ν αρμόδια Επιτροπή τη ς Ευρω παϊκής Έ ν ω σ η ς κρίθηκε ότι εφαρμόζει το κεκτημένο Schengen με εξαιρετικό τρόπο. Τ η ν τιμ ητική πλακάτα και το δίπλωμα παρέλαβε ο Δ ιοικητής Α νθυπαστυνόμος κ. Β αοίλειοςέ ξαρχος Στο Β Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φ θιώ τιδας γιατίαπό τη ν έναρξη τη ς λειτουργίας του (Μ άρτιος2005) επέδειξε εξαιρετικ ή δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση τη ς οδικής ασφάλειας στη χώρα μ α ς Τ η ν τιμ ητική πλακέτα και το δίπλωμα παρέλαβε ο Δ ιοικητής του Τ μήματος Α στυνόμος Α κ Δημοσθένης Κ αλαμπαλίκης Στο Τμήμα Δίωξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος τη ς Διεύθυνσης Α οφάλειαςαττικήςγιατίεπεδειξρεξωρετηδρασεηριότητακαι σημείωσε σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος τόσο στη χώρα μ α ς όσο και διεθνώ ς Τ η ν τιμητικ ή πλακέτα και τοδίπλωμαπαρέλαβεοπροϊστάμενος τουτμήματος Α στυνόμος Α κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης Οι Α στυνομικοί που τιμήθηκαν για εξαίρετες πράξρις θάρρους και αυτοθυσίας είναι οι ακόλουθοι: Α ρχιφ ύλακας Χαράλαμπος Κ ατνσταντινιδης Α στυφ ύλακας Ιωά ννης Χ ρήστου, Α στυφ ύλακας Γεώ ργιος Μ πελέσης Α στυφ ύ λακας Σω τήριος Κ ριαράς Α στυφ ύλακας Η λίας Γ ο ύ λα ς Αστυφ ύλακαςμ ιλτιάδης Α νω γιά τη ς οι οποίοι υπ η ρ ετούν στη Δ ιεύθυνσ η Ασφάλειας Α ττικ ή ς γ ια τί τη ν στο Καλαμάκι Α ττικ ή ς συμμετέχοντας σε Ομάδα Π ρόληψ ης και Κ αταστολής τη ς Ε γκ ληματικ ότη τα ς (Ο.Π.Κ.Ε.), επέδειξαν ομαδικό πνεύμα και υ ψ η λ ό επαγγελματισμό και κατάφερανμετάαπό καταδίωξη και ανταλλαγή πυροβολισμών ν α συλλάβουν δύο επικίνδυνους ένοπλους κακοποιούς Α νθυπαστυνόμος Βασίλειος Καρταλάκης που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Κ ομοτηνής για τί τη ν στην Κομοτηνή, συνέλαβεμετάαπόσυμπλοκή, στην οποία τραυματίσθηκε σοβαρά,εηικίνδυνο ένοπλο κακοποιό. Α στυφύλακας Δ ημήτριος Τολιδης που υπηρετεί στην Αστυνομικ ή Διεύθυνση Ηρακλείου, γ ια τίτη ν στο Ηράκλειο Κρήτη ς και ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας συνέλαβε μετά από συμπλοκή επικίνδυνο ένοπλο άτομο που κρατούσε όμηρο ιδιώτη. Α στυφύλακαςθ εοφάνηςα ναγνώστουπουυπηρετείστηνυ πηρε- σία Φ υσικής Α γω γής και Αθλητισμού, για τί τη ν στην Α θήνακαι ενώ βρισκόταν εκτόςυπηρεσιάς κατάφερε νασυλλάβει μετά από συμπλοκή επικίνδυνο ένοπλο κακοποιό. ν I I # Ν *, ** f y o ίi ; - ΑΛ» ««* * «Γ Μ -Ανχτψισιώ θερμότατα τον Αρχηγό ιης Ελληνικής Αστυνομίας, που στο πρόσωπό μου βράβευσε τον Ομιλο "Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών", αναγνωρίζοντας την προσφοράμαςκαιτην αγάπη μας για το αστυνομικό Σώμα, Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια συμπαράστασης. Θέλουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τον Αστυνομικό μας, που κάθε μέρα αντιμετωπίζει τόσους κινδύνους, για να μπορούμε εμείςνα είμαστε ήσυχρι και ασφαλείς. Η Π ρόεδρος του Ο μίλου "Φίλοι Αστυνομίας Αθηνότν", κ. Κοίτη. Ψ ημένου. [ 13] Α/Α

14 [ ΕΠΕΤΕΙΟΣ Επίσης, ο^χη γόςτη ςε λληνικήςα σ τυνομία ςα ντιστράτη γος, κ. ΓεώργιοςΑ γγελάκοςαπένεμε τιμητικά διπλώματα: Στον Ό μ ιλ ο Φ ίλω ν Α στυνομίας Α θηνώ ν για χην πολυετή και πολύτιμ η προσφορά χου σχην Ε λληνική Α σχυνομία Το χιμηχικό δίπλω μα παρέλαβε η πρόεδρος χου Ο μίλου κ α Κ αίχη Ψ ημμένου. Σ χον Υ πασχυνόμο ε.α Κ ω νσχανχίνο Βαφειάδη γ ια χ η δωρεά χου σχις Υ γειονομικές Υ πηρεσίες χου Σώματος. Ξ εχωρισχό σημείο σ χη ν εορχασχική εκδήλω σή αποχέλεσε η βράβευση χου Μ ίκη Θεοδωράκη από χον Υ πουργό Δ ημόσιας Τ άξης κ. Βουλγαράκη, γ ια χ η ν πολυεχή κ α ι π ο λύ τιμ η προσφορά χου σχην π ο λιτισ τικ ή και π νευ μ α τικ ή ζω ή χη ς χώ ρας, αλλά και γ ια χη ν εν γένει προσφορά χου σχον χόπο, ω ς εξεχουσα προσω πικόχηχα εθ νικ ή ς και διεθνούς εμβέλειας. Ο κ. Θ εοδω ράκης σχο σύντομ ο χαιρετισ μό χου είπε: "Α σ φ α λώ ς π ο λ λ ο ί θ α διερ ο π η θ ο ύ ν π ώ ς είνα ι δ υ να τό ν η Α σ τυ ν ο μ ία να μ ε β ρ α β εύ ει κ ι α κ ό μ α π φ ιο ο ό α ρ ο εγώ να α π ο δ έχο μ α ι έν α τέτο ιο β ρ α β είο; Ε δώ θ α π ρ έπ ει να υ π ενθ υ μ ίσ ω το υ ς στενο ύ ς μ ο υ δεσ μ ο ύς μ ε τη ν Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυ ν ο μ ία κ α ι τη ν Χ ω ρ ο φ υλα κ ή, κ α θ ώ ς κ α ι τη ν α γο σ ττί σ υ νερ γα σ ία μ α ς, πο υ κρ ά τη σ ε 2 7 ο λό κ λη ρ α χ ρ ό ν ια. Δ η λ α δ ή α π ό τα π ο υ φ ιλο ξ εν ή θ η κ α σ τις σ ο υ ίτες τη ς Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς Τ ρ ιπ ο λ εω ς έω ς τα , ό τα ν α π ό τη ν φ ιλ ο ξ εν ία τη ς ο ρ ειν ή ς Ζά - το υ να ς π έρ α σ α σ τις ξενο δ ο χειακ ές εγκ α τα σ τά σ εις το υ Ω ρ ω π ο ύ συνερ γα ζό μ ενο ς πά ν το τε σ τενά μ ε το υ ς εκ π ρ ο σ ώ π ο υ ς τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς κ α ι Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς. Λ ίγ ο π ιο π ρ ιν, σ τα , ε ίχα το π ρ ο νό μ ιο να φ ιλο ξενη θ ώ σ τα υ π έρ ο χ α δ ια μ ερ ίσ μ α τα τη ς Γ εν ική ς Α σ φ ά λ εια ς Α θ η νώ ν, ό π ο υ π έρ α ν τη ς δω ρ εά ν δ ια τρ ο φ ή ς κ α ι δ ια ν υ - κτέρευσης έτυχα κα ι ειδικώ ν περιποιήσεω ν μ εμ α ίχ 'ιζ απόμααέρ ειδ ικευ μ έν ο υ ς σ ε Α ν ώ τα τες Σ χ ο λ ές τω ν Η νω μ ένω ν τη ς Α μ ερ ι- κ ή ς.έ τσ ι μ π ο ρ ώ να π ω ό τι σ τα 2 7 χ ρ ό ν ια π ο υ κ ρ ά τη σ ε α υ τή η α γα σ τή σ υ νερ γα σ ία μ α ς, το έν α τρ ίτο το έζη σ α δω ρ εά ν χ ά ρ η σ τη ν Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυ ν ο μ ία, δ η λ α δ ή δω ρ εά ν σ τέγη, τρ ο φ ή κα ι π ο υ ρ μ π ο υ ά ρ. Κ α ι π ώ ς να α γνο ή σ ω τ ις τό σ ο σ υ χ ν ές κ α ι ενδ ια φ έρ ο υ σ ες μ ε τα κ ιν ή σ εις μ ο υ, π ά ν το τε δω ρεά ν; Π ώ ς α λ λ ιώ ς θ α ε ίχ α τη ν ευ κ α ιρία να γνω ρ ίσ ω τό σ α το υ ρ ισ τικ ά μ έρ η, ό π ω ς τα β ο υ νά τη ς Α ρ κ α δ ία ς κα ι, τη θ ά λα σ σ α το υ Ε υβ ο ϊκ ο ύ ; Α λ λ ά κ α ι μ έσ α σ τη ν Α θ ή ν α τό σ α ξεχω ρ ιστά α ρ χ ιτεκ το ν ικ ά μ ν η μ εία ό π ω ς τα Α σ τυ ν ο μ ικ ά Τ μ ή μ α τα τη ς Ν έα ς Σ μ ύ ρ ν η ς, τη ς Κ α λ λ ιθέα ς το υ Α η -Γ ιά ν ν η το υ Ρ έν τη, τη ς Σ χ ο λ ή ςα α τυ ν ο μ ία ς κ α ι φ υ σ ικ ά το υ π έρ ο χ ο Μ έ- γαρο τη ς οδούμ πουμπουλίνας; Σ α ν επ ιστέγα σ μ α ό λω ν α σ τώ ν ή ρ θ α ν κ α ι ο ι κ ρ ο υα ζ ιέρ ες σ το Α ιγ α ίο, μ ε κ α μ π ίν ες π ά ν τσ τεςλ ο υ ξ, πά τε σ τα ύφ α λα το υ π λ ο ίο υ κ α ι π ό τε σ τη ν κ ο υβ έρ τα, ώ στε να χ α ιρό μ α σ τε το ν ά νεμ ο κ α ι τα κ ύ μ α τα το υ Α ιγ α ί ο υ. Μ ή π ω ς ό μ ω ς υ π ή ρ χ ε ο κ ίν δ υ ν ο ς να μ α ς π α ρ α σύρει η ά γρια θάλασσα ; Α σ φ α λ ώ ς ό χ ι,δ ιό τιυ π ή ρ χ ε η σ υ γ κ ιν η μ κ ή μ έρ ιμ ν α να είμ α σ τε δ εμ έν ο ι μ ε α σ φ ά λεια, ώ σ τε α ν εν ό χ λ η το ι να α π ο λα μ β ά νο υ μ ε τ ις ο μ ο ρ φ ιές τη ς κ ρ ο υα ζιέρ α ς.κ α ι ξα φ ν ικά μ ε τά το η Α σ τυ ν ο μ ία έπ α φ ε να λ ε ιτο υ ρ γ ε ί ω ς ξενο δο χειακ ά ίδρ υ μ α κα ι εσ τια τό ρ ιο για ό σ ο υς είχ α ν α ν τίθετες ιδ έες μ ε τ ις δ ικές τη ς. Σ τα μ ά τη σ α ν κ α ι ο ι φ ιλ ο ξ εν ίες κ α ι ο ι κ ρ ο υα ζιέρ ες. Τ ι σ υνέβ η ; Σ υ νέβ η ό τι ή ρ θ ε η Δ η μ ο κ ρ α τία! Η Δ η μ ο κ ρ α τία π ο υ α να γέννη σ ε το υ ς π ά ν τες κ α ι τα π ά ν τα. Κα ι α νά μ εσ α σ ό λα κ α ι τη ν Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυ ν ο μ ία, π ο υ έκ τσ τε π ισ τή σ τη ν Δ η μ ο κ ρ α τία αχροσκόθηκε σ το ν κ ύ ρ ιο κ α ι μ ο ν α δ ικ ό τη ς ρ ό λο : τη ν π ρ ο σ τα σ ία κ α ι τη ν α σ φ ά λ εια το υ π ο λ ίτη. Έ γ ιν ε υ π η ρ έτη ς τη ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς, υ π η ρ έτη ς το υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Λ α ο ύ, όπ ω ς α κ ρ ιβ ώ ς ε ίνα ι κα ι τα π ο λ ιτικά κ ό μ μ α τα, η Β ο υ λή, η Κ υβ έρ νη σ η, η Α ν τιπ ο λ ίτευ σ η, ο ι Δ ή μ ο ι κ α ι τα Σ υ ν δ ικ ά τα.γ ια το ν λ ό γο α υτό ν λ ο ιπ ό ν β ρ ίσκ ο μ α ι σ ή μ ερ α κ ι εγώ εδώ. Γ ια τ ίε ίμ α ι π ια έ ν α ς α π ό το υ ς λ ίγ ο υ ς π ο υ έζη σ α ν σ το α π ό λυ το σ κ ο τά δ ι τω ν π έτρ ιν ω ν χρ ό νω ν κ α ι π ο υ σ ή μ ερ α γ ια 31 χ ρ ό ν ια χ α ίρο μ α ι το φ ω ς τη ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς κ α ι έ τσ ι μ π ο ρ ώ να εκ τιμή σ ω τη ν μ ε γ ά λ η δ ια φ ο ρ ά.κ α ι ή ρ θ α α κ ό μ α θ εω ρώ ντα ς ό τι η σ η μ ερ ιν ή εκ δή λω σ η σ υμ βόλέ ςχ α κ ρ ι β ώ ς α υ τή τη ν α λλ α γή. Ε ξ ά λ λ ο υ ε ίμ α ι έν α ς ε ξ εκ είν ω ν π ο υ π ά λ εψ α σ κ λ η ρ ά γ ι α υ τή τη Δ η μ ο κ ρ α τία, ώ σ τε ν α μ π ο ρ ώ να εκ τιμ ώ σ ω σ τά τ ι σ η μ α ίνει α υ τή η κ α τά κ τη σ η. Κα τά κ τη σ η ό λο υ το υ λ α ο ύ μ ε εξ α ίρ εσ η μ ό ν ο α υ το ύ ς π ο υ τη ν φ ίμ ω σ α ν γ ια 7 χ ρ ό ν ια. Κ α ι γ ι α υ τό ε κ είνο π ο υ τε λ ικ ά π έ- τυ χ α ν είν α ι η τα π είν το σ η κ α ι η π ερ ιφ ρ ό ν η σ η π ο υ θ α το υ ς σ υνο δ ε ύ ε ι γ ια π ά ν τα. Α ν ά μ εσ α σ τις κ α τα κ τή σ εις τη ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς ε ίν α ι κ α ι η Ε λ λ η ν ι κ ή Α σ τυ ν ο μ ία, π ο υ θ α π ρ έ π ε ι π α ν το ύ κ α ι π ά ν τα ν α δ ίν ε ι το π α ρ ά δ ε ιγ μ α το υ δη μ ο κ ρ α τικ ο ύ ή θ ο υ ς κ α ι τη ς δίχ ω ς ό ρ ια α φ ο σ ίω σ ή ς της σ τη ν π ρ ο σ τα σ ία το υ Σ υ ν τά γμ α το ς κ α ι το υ ε λ λ η ν ικ ο ύ λ α ο ύ. Π ο υ ν ο μ ίζω ό τι σ ε μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό το έ χ ε ι π ε τ ύ χ ε ια ς μ ο υ ε π ι- τ ρ α π ε ίλ ο ιπ ό ν να σ υ γχ α ρ ώ τό σ ο τη ν π ο λ ιτ ικ ή όσο κ α ι τη ν φ υ σ ι κ ή η γεσ ία της κ α ι να το υ ς ευ χ α ρ ισ τή σ ω γ ια τη ν τ ιμ ή κ α ι τη ν χ α ρ ά πο υ μ ο υ πρ ο σ έφ ερ α ν". Η συνέχεια χη ς εκδήλω σης Α κολούθησε περιλάμβανε μουσικό πρόγραμμα από χη ν Ο ρχήστρα Σ ύγχρ ονη ς Μ ουσικής χη ς Ε.Ρ.Τ., υπ ό χη διεύθυνση χου Α νδρέα Π υλαρινοΰ και χη χορω δία χη ς Ε.Ρ.Τ., υ π ό χη διεύθυνση χου Α ντώ νη Κ οντογεωργίου, οι οποίοι ερμήνευσαν χο "Π νευματικό Εμβατήριο" και αποσπάσματα από χο "Αξιόν Ε σχί', μ ε Σολίστ χη ν Ιω άννα Φ όρτη, χον Ανδρέα Κ ουλουμπή και χον Δ η μ ή τρη Μπάση. Α/Α [ 14] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

15 $ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΙΣΜΕ ΤΖΟΓΛ ΟΥ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΖΑΚΕΤ ΕΛ.ΑΣ Λ. ΝΙΚΗΣ 9α & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ: τη λ/fax: ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ τηλ/fax: 2651 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105 ΑΘΗΝΑ τηλ/fax : ΕΡΥΘΡΟΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ),

16 [ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ S Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Σερβίας-Μαυροβουνίου Σβέτοζαρ Μάροβιτς 0 Πρόεδρος της Σερβίας - Μαυροβούνιου μιλάει στην Αστυνομική Ανασκόπηση αχαδεκτικός, π ρόσ χα ρος και χαμογελαστός ο Π ρόεδρος τη ς Δ ημοκρατίας τη ς Σ ερβίας και του Μ αυροβούνιου κ ύ ρ ιο ς Σβέτοζαρ Μ άροβιτς μ α ς δέχθηκε κατά τη διάρκεια τη ς πρόσφ ατης επίσκεψ ης του στη ν Α θ ή να Π ρόκειται για κορυφ αία πολιτική προσω πικότητα τη ς χώ ρα ς του, γνω στός για το ν ή π ιο χαρακτήρα του και τη διάθεση ν α εξομ αλύνει τις αντιθέσεις, στοιχεία π ο υ του α να γνω ρ ίζου ν φ ίλοι και αντίπαλοι, γι αυτό άλλωστε ή τα ν ο μοναδικός υποψ ή φ ιος για το προεδρικό αξίω μα Α/Α L I O J ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

17 Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια η χώρα σας διηλθε μιας φοβερή ς πολεμικής δοκιμασίας, με αντανάκλαση αε όλο τον βαλκανικό χώρο. Οι πληγές αυτές της δοκιμασίας, όλοι γνω ρίζουν, ότι ακόμα ταλαιπωρούν την πατρίδα σας. Θα είχατε την καλοσύνη να μας σχολιάσετε τα θλιβερά αυτά γεγονότα, αε συσχετισμό με το γεγονός ότι ο ελληνορθόδοξος λαός αισθάνθηκε και συνέχιζα να αισθάνεται πολύ κοντά στο λαό σας; Κ ατά τη δεκαετία του 90, ησ ερβία, τομ αυροβσύνιοκπιοι υπ ά λοιπεςχώ ρεςτης πρώ ψ Γιουγκοσλαβίας βίω σανμια δύσκολη και δραματ τκή περίοδο συγκρούσεων, δυσπιστίας και πόνου. Χ ιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζω ή τους, εκατοντάδες χιλιάδες έμειναν ώ πεγοι, πολλά εγκλήματα διαπράχθηκαν... Μ ετά το τέλος τω ν συγκρούσεων, κ α ι κυρίω ς ρ ετά τις δημοκρα τικές α λλαγές που επή λθα ν σ τη Σ εγβ ίαα λλά κα ιοεά λλεςχώ ρ ες τη ς πρώ ην Γιουγκοσλαβίας, άνοιξαν οι πόρτες τη ς σταθεροποίησης αμοιβαίω ν, φ ιλικ ώ ν σχέσεων, επανεγκαθίδρυσης της εμπιστοσύνης κοίτης συνεργασίας. Μ έσα αεμία σύντομη σχετικά χρονική περίοδο -από ιστορική άποψη- καταφέρ α μ ε, άΐοί εμ είς α π ό τα Δ υτικ ά Β αλκάνια να α ναπτύέρυμε φ ιλικ ές σχέσεις, να β ελτιώ σ ο υμ εσ υνσ λτκ ά το επ ίπ εδο τη ςα υνερ γα α ίαςμ α ςκα ιό λο ιμ α έίνα ειαέλθουμε σε μ ια δύσκολη αλλά αναπόφευκτη διαδικασία αντιμετώ πισης του παρελθόντος κα ι δημιουργίας φ ιλοδοξίας για μ ια κο ινή ευρω πα ϊκή τηιοοπτική. Κ ατά τη διάγικεια τω ν τελευταίω ν δύσκολω ν ετώ ν, η Ε λλάδα κ α ι οι π ο λίτες τη ς εττέδειξρν στο μέγιστο βαθμό την αυθεντικσττμά τους και την πίστη τους στο ρητό, "ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται". Τ εράστια ποσά ανθρω πιστικής βοήθειας α πό τη ν Ε λλάδα προς τη Σ ερβία κ α ι το Μ αυροβούνιο, α να ρίθμητες προσπάθειες για τη ν συγκέντρω ση κεφαλαίω ν για την ανοικοδόμηση της χώ ρας μας, φιλοξενίες παιδιώ ν μας, κυρίω ς προσφύγων, για μ ικρ ό ή κ α ι για μεγά λα χρ ο νικό διάστημα α πό ελλη νικ ές οικσγένειες, είνα ι μ ιμικ ές μόνο α π ό τιςχεψ χτνομίες α ληθινής φ ιλίας κ α ι α λληλεγγύης που π ο τέ δεν θα ίρχάσουμε. Α κόμη κα ι σήμερα η Ε λλάδα, σαν αληθινός φ ίλος, αντιλα μβά νετα ι στο έπακρο τους στόχους κ α ιτις προτεραιότητες μ α ς κα ι μ α ς βοηθά να τους κατακτήσουμε Η Ελλάδα, δεν σταμάτησε ποτέ να υποστηρίζρ τις φιλόδοξες μας, για μ ια ευρω παϊκή προοπτική γεγονός που απατέλά άλλωστε την θεμελιώδη και ειλικ ρ ινή δέσμευσήμα ς. Ω ς μ έλο ς τη ς Ε υρω πα ϊκής Έ νω σης, του Ν Α Τ Ο κα ι κατέχοντας μ ια περίοπ τη θέση στην περιοχή, η Ε λλάδα α π ο τελεί για τη ν Σ ερ β α καιτομ αυροβούντοένανσυνεργάτη - κλειδίστο δρό μο πο υχα ρά σσο υμεγιαμια ευρω παϊκή ολοκλήρωση. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι προσπάθειες για ανασυγκρότηση του κράτους σας και από ποιες διαδικασίες διηλθε το σύγχρονο όνομα "Σερβίακαι Μ αυροβούνιο Η παρούσα θεσμοθετημένη σχέση μ ετα ξύ Σ ερβ ία ς κ α ι Μ αυροβούνιου είνα ι το πρώ το δη μ ο κρα τικό κ α ι ίσω ς θα έπ ρ επ ε να πω κ α ι ευρω πα ϊκό ττεριβάλλσ ν πο υ η Σ ερβ ία κ α ι το Μ αυγχιβούνα) - ω ς π α λα ιά ευρω πα ϊκά κράτη - είχα ν ποτέ, από τις απαγιχές της ιστορίας τους. Π αγή το γεγονός άτι η ουσία της σχέσ ης είν α ι ειδ ική, α π ο κ λείει μ η δη μο κρα τικές β λέψ εις καθώ ς κα ι οποιαδήποτε προσπάθεια του ενός κράτους να επιβληθεί στο άλλο. Η Σ ερβ ία κ α ι το Μ αυροβούνιο άγουν κοινό ενδια φ έρον, εγκα θίδρυση ς ενός ενω μένου κρά τους κ α ι σε συμφ ω νία μ ε τη ν Ε υρω π α ϊκή Έ νω ση, να εργα στούν κα ι να επ ιτύ χ ο υ ν κοινούς στόχους κα ι μ ια εσπευσμένη προσχώ ρηση στους ευρω πα ϊκούς θεσμούς. Το επ ίσ η μ ο όνο μα το υ ενω μένου κρά τους μ α ς - Σ ερβ ία κ α ι Μ αυροβούνιο - α ντικ α το π τρ ίζβ μ ε το ν κα λύτερο δυνατό τρόπο τη ν ουσία α υτή ς τη ς π ρ ο ο π τικ ή ς. Π ρος τη ν ίδια κατεύθυνση λειτο υ ρ γεί η πρακτική που ακολουθούμε, και οι δημοκρατικές συμφω νίες που συνάπτουμε, μ ε απώ τερο σκοπό, όπως σας τόνισα, να γίνουμε το συντομότερο δυνατό μέλη της ευρω παϊκής οικογένειας. Ο Μαυροβούνιος δικηγόρος Σβέτοζαρ Μάροβιχς εξελέγη πρώτος πρόεδρος της ένωσης Σερβίας-Μαυροβουνίου στις 7 Μαρτίου του 2003, λιγότερο από ένα μήνα μετά την κατάργηση της πρώην Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας. Ο κ. Μάροβιτς γεννήθηκε το1955 στην πόλη Κοτόρ και είναι απόφοιτος της Νομικης Σχολής της Ποντγκόριτσα Είναι συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του μαυροβούνιου Δημοκρατικού Κόμματος των Σοσιαλιστών (DPS) το οποίο τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Ο κ. Μάροβιτς ήταν το πρώτο εκλεγμένο μέλος του Κοινοβουλίου του Μαυροβούνιου το Εξελέγη πρόεδρός του τρεις φορές την περίοδο μεταξύ 1994 και 2001 και διετέλεσε επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής ΕππροπήςΕξωτφικών Υποθέσεων. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και του Μαυροβούνιου με το DPS. Στην εναρκτήρια ομιλία του ως προέδρου στις 7 Μαρτίου του 2003 ο κ. Μάροβιτς χαρακτήρισε τη συμφωνία που οδήγησε στη δημιουργία της νέας χαλαρής' Ενωσης ως "την πρώτη ως τώρα δημοκρατική συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Μαυροβούνιου." Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι κύριο επίκεντρο του έργου του τα τρία χρόνια πριν μπορέσουν οι δύο Δημοκρατίες να επιλέξουν την έξοδο από την 'Ενωση, θα είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού της Σερβίας - Μαυροβούνιου. Ο Μάροβιτς υποσχέθηκε επίσης συνεργασία με το δικαστήριο εγκλημάτων πολφού του ΟΗΕ στη Χάγη. Εκτός από το γεγονός ότι είναι ένας ενεργός πολιτικός ο Πρόεδρος της Σερβίας-Μαυροβούνιου έχει αρθρογραφήσει σε πολλές καθημερινές, εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά και υ πήρξε εμπνευστήςποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην πόλημπούντβα Ο κ. Σβέκφρ Μάροβιχςείναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά [ 17 ] Α/Α

18 [ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραμάτιαε η Σέρβική Αστυνομία κατά τη διάρκεια too πολφού και ποιος σήμερα; Κ αιάτη& άρκειαιω νσυγιφούοεωνστηνπρώ ηνιυιυγκοαλαβίακω στοκ όοφ, τηδεκaετίaτoυw,κά πoιaτμήμam ^ω v αστυνομικώ ν δυνάμεωνχρηριμοποιή θηκανμελάθοςτρόποαπότιςιστεμηδημοκραπκές δομέςνουκαθβ σπότοςμ ιλάοφαςσω Β ελχχίδι. Τ οδ ιέθνβδ ικα στήριοτηςκ ά γηςα λλά κα ιεθνικά δικαστήρια δτκά ήσνμέχρι και (ήμερα αυτές τις κατα χρήοειςκμ τα εγκλίμα ηπουδιαπρά χθηκα να - πόμέλητω νδυνάμεωνασφαλείαςστηδεκαεήατου ^.Σ εκά θεπερσττω σηβέβα ια,σποιαδήποιεευθύ νη γιαπ α ρ α β α σ η νψ ω νκ α ιδιεθ νο ύςδκα ίο υ,θ α πρέπεινα α πομονώ νετω ^α υτόβέβα ιαισχύα ια ιι γω π υ ςα π Μ ίμικ α ς.α π ό ςά να ιο μ Ά α δικ τίςτμ )- ποςπουέχουμεγιανααντιμετω πίσουμεαηαλύτω ς κ ω μ ελ α φ ίν π α το ιγχίαρα ω παρελθόν. Σ ήμερα, οι αατυνψ ικέςδσνάμειςτόσοστησ ερβία όσο κμ στο Μ αυροβούνιο βρίσκσντω υπό πλήρες δημοκρατικόκω δημόστοέλεγχριαηοιμειαρριβμ ίο εις που π ρ α γμ α το π ο ιούνε σ αστόν τσν τομέα κω αεολόκληροω σύστημα α οφ α λεία ς,βνοντω υπόω πρίσμα σχετικώ νδιεθνώ ν παραγόντων. Η αστυνομίά α 7ΐα(η(Ό \είτω α ποκλειοτικά μτηνπροστα σία ττενπολπώ ν,της δημόσιας τά ΐη ς και ασφάλειας, αποτελείδηλαδή Υπηρεσία προστασίας όλω ν τοησ ύγχρσ νύηδη μιιψ α πκώ σ επτιευγμ ά το ινια ιιιαπα ίπα λήςΐΰίβ εμγιφ ήςεγκλήμα τος Ο ιαστυνομικέςυ πηρεσίεςτόσοοτησ ερβία όσοιω ιστομ α υροβούνω έχουν αναπτύξρ ένα εέρίρετο επίπεδο συνεργασίας μ ε συναρμόδιεςυπηρεσίεςτηςπιριοχής,γεγσνόςπουείνω είμιρετικάσημαντικό.λαμβάνσνιπς 44 Η Ελλάδα αποτελεί για την Σερβία και το Μαυροβούνιο εναν συνεργάτη - κλειδί υπόψη άα η περιοχή mrv Baham a jv, οην3πύώ ιμκιδ [άμομ ^χΐ(πφμ άη κα ι στην Α νατολή απαιτούνται κοινές προσπάθεια; για τη ν πρόληιρη (όλων τω νμορφώ ντου διεθνώ ς οργανω μένου εγκλήμα τος Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρίάν μας Ο ι ισχυρές ιστορικές κα ι φ ιλικά ; σχέσειςμετα ξύ τηςσ ερβίας-μ α υροβα υνίουκω ττ^ε λλά δα ςείvm τα π ιο σημαντικά προαπαττσύμενα στοιχεία γιατηβελιίτύσηκά θεμορφ ήςσυνεργα σίας,οτσυς τομείς τη ς π ο λιτικ ή ς οικονομίας, κουλτούρας, α- θ λη μ κώ νκα ιεκπ α ίδευση ς...ε μ είςσ τη Σ ερβ ία- Μ ασροβσύνω είμαστε ευτυχείςπ σ υ η Ε λλά δ α είνω οδεύτεροςμεγαλιπεροςεπενδυτήςστσντομέα των επιχειρήσεω ν στη χώ ρα μ α ς Α υτό αποδακνύειττερέτρα να το γεγσ νό ςσ τιοι'ε λληνεςεπ ενδυτές αντιλαμβάνονται όα η Σερβία και το Μαυροβούνιο παρέχουν καλό επίπεδο εργασίας καθώς κω υψηλά επενδυτικό περιβάλλον. Αυω α π ο τελεί το καλύτερο μή νυμα προς ό λεςτις άλλες αναπτυγμένες χώ ρες Km τις επιχειρήσεις που ε δρεύουνσ αυτές, σ π δη λα δή θα π ρέπ ει να επενδύσουν στουςανάλογουςτομείς στηχώ ραμας Το Βαλκανικό Σύμφωνο Φιλίας που υπεγράφη το 1934, έθετε τις βάτχις οονεργαοίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών. Παρά ίο γεγονός ότι αυτό το Σύμφωνο είχε περιορισμένη διάρκεια, θα μποροϋοαμε να πούμε ότι αποτελεί παράδειγμα και υπόδειγμα γκχ τις οχάκις συνεργαοίαςκιη φιλίας που θα άιρεπε να οικοδομηθούνανάμεοασος Βαλκανικός χώρες; Σ το διάβα τη ς ιστορία ς, τα Β α λκά νια υπήρξα ν μ ια ασταθής π ερ ιοχή κα ι για πιλόγο αυτό έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές προσπάθειες για να διασ φ α λιστεί ένα περιβ ά λλο ν μ ό ν ιμη ς εφ ή νη ς m i σταθερότητας, μ ε τη βοήθ εια π ο ικίλω ν Σ υμφώ νω ν. Π αράλααυτά, α υτύτα Σ ύμ φ ω να πα ρέβλεπα ν συχνά το γεγονός άτι δεν μπορεί να υπάρξβ εφ ικτή λύση τκιράμτνο αν α ντιμετω πίσουμε την περιοχή των Βαλκανίω ν σαν ενιαία σύνολο. Τώρα έχουμε μ ια ιστορική ευκαιρία να διασφαλίσουμε σταθερότητα, α σφάλεια και ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής, διαμέσου ενός ευρω παϊκ ο ύ πλα ισ ίου κ α ι τη ς ευρω πα ϊκής ενοποίησης. Ό λο ι σ α υτή τη ν π ερ ιο χή έχουμε αναγνω ρίσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία και είμαι πεπεισμένος ό τι δεν θα τηνχάαουμ :. Η Ε υρω πα ϊκή 'Ε νω ση α π ο τελείτο α πόλυτο π λα ίσ ιο πο υ είρ ο φ α λίίρι τη δη μο κρα τική λύση όλω ν τω ν προβλημάτω ν, λαμβά νσντα ς υπόψ η τη ν π ρ α γμ α π κσ τη τα α λλά κ α ι τις β α σ ικές ευρω πα ϊκές α ξίες. Ό σ ο π ιοπ ο λλά ευρω παϊκάιδεώ δη, κανόνες κ α ι α ξίες ενστερνιστούμε στα Β α λκά νια, τόσο μ ικ ρό τερο ς θα είνα ι κ α ι ο κίνδυνο ς "Β αλκανιοποίησης" τη ς π ερ ιοχή ς. Κ αι μ τον όρο αυτό, εννοώ συγκρούσεις, παρερμηνείες και απομόνωση! Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας! Ε γώ, σας ευχαριστώ κα ι εύχο μ α ι το π εριοδικό ο α ς ν α έχ μ τη μ εγα λύτερ η δυνατή, αναγνω σιμότητα. Κ αλή συνέχεια! Συνέντευξη: Υπαστυνομος Α Αρετή Κ. Λιαση Α/Α I Ι Ο Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

19 η T a r g e t E r o u p θέλοντας να σας ευχαριστήσει που με την εμπιστοσύνη σας την φέρατε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων σας, θα συνεχίσει και το 2006 να σας προμηθεύει οπλισμό και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογικής στάθμης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της εγχώριας αγοράς. Διανύοντας τον τελευταίο μήνα του έτους, λίγο πριν τις γιορτές, σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ασφαλή και σας προσφέρουμε Ένα Όπλο Της Επιλογής Σας Κατόπιν Κληρώσεως Ισχύει για όλα τα όπλα που θα παραγγελθούν από την εταιρία μας από έως , ανεξαρτήτου κόστους, εργοστασίου κατασκευής& διαμετρήματος. Το όνομα του τυχερού που θα προμηθευτεί τον ατομικό του οπλισμό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος - Φ εβρουάριου - της Αστυνομικής Ανασκόπησης. Π Κ Θ Σ Θ Χ Η Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΑΣΤ/ΚΟΥΣ - Ε /Φ - Σ /Φ και ΑΦΟΡΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 0Α ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 0 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 2 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Για περισσότερες πληροφ ορίες μην διστάσετε να επικοινω νήσετε μαζί μας. T a r g e t E r a u p L t d r, Εμπ όριο Ό π λω ν & ΓΊυρομαχικών Μιχαλακοπούλου 121, Αθήνα Τηλ.: , Fax: acci.gr ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

20 I ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, πραγματοποιήθηκε ανήμερα του Αγίου Αρτεμίου σύσκεψη των Αρχηγών των Αστυνομιών των Βαλκανικών χωρών και της Κύπρου, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεώργιου Αγγελάκου, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αστυνομικής συνεργασίας των χωρών της περιοχής. Σύσκεψη Αρχηγών Αστυνομιών των Βαλκανικών χωρών k jt. Αρχηγοί, και της Κ ύ π ρ ο υ Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αρχηγοί των Αστυνομιών της Αλβανίας, κ. Bajrani Ibraj, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, κ. Sredoje Novic, της Βουλγαρίας, κ. Valentin Petrov, της Κροατίας, κ. Ivica Franic, της Κύπρου, κ. Τάσος Παναγιώτου, της Ρουμανίας, κ. Dan Valentin Fatulotu, της Σερβίας Μαυροβούνιου, κ. Miroslav Milosevic και της Τουρκίας, κ. Gokhan Aydiner. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι Αρχηγοί εξέφραοαν την επιθυμία για ακόμα στενότερη συνεργασία μεταξύ των Αστυνομιών, κυρίως στον τομέα της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας ότι το θέμα αυτό απαιτεί στενή συνεργασία ιδιαίτερα οε περιφερειακό επίπεδο. Οι Αρχηγοί συνεχάρησαν για μία ακόμα φορά τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ ο ' Ελληνας Αρχηγός τους ευχαρίστησε για την πολύ καλή αστυνομική συνεργασία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους, αναπτύσσοντας το γενικό πλαίσιο επί του οποίου δύναχαι να δομηθεί η περαιτέρω συνεργασία: Σας καλωσορίζω στη χώρα μας και σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, να παραστείτε στον εορτασμό της "Ημέρας της Αστυνομίας". Μιας ξεχωριστής γιορτής που καθιερώθηκε πριν τρία χρόνια, με νόμο του κράτους, ως ένα ορόσημο αναγνώρισης και τιμής για όλους εκείνους τους αστυνομικούς που εκτελούν απρόσκοπτα και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η πολιτεία, αλλά και μνήμης για όσους έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος. Στο ασταθές και περίπλοκο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας που όλοι ζούμε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από νέες προκλήσεις κινδύνους και απειλές Η διεθνής τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση, τα ναρκωτικά, το trafficking, η παράνομη διακίνηση όπλων, εκρηκτικών και Χ.Β.Ρ.Π. υλικών, η παραχάραξη και η πλαστογραφία, καθώς και οι άλλες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος απαιτούν όχι μόνο ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και ενίσχυση της συνεργασίας μας σε περιφερειακό επίπεδο. Έχοντας πλήρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα αυτή, κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας προχωρήσαμε στο σχεδίασμά και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και πρωτοπόρου προτύπου περιφερειακής συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας πολιτ ικής προστασίας και χειρισμού κρίσεων. Και στο σημείο αυτό, θα ήθελα για μια ακόμα φορά να σας εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για εκείνη τη συλλογική προσπάθεια όλων μας με τα γνωστά επιτυχή αποτελέσματα. Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλήθηκε να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά και την εφαρμογή του κεκτημένου Schengen. Και τα κατάφερε με ιδιαίτερη επιτυχία, αποδεικνύο- ντας πως η εγγύηση της εσωτερικής ασφάλειας μιας χώρας δεν είναι ζήτημα μεγέθους αλλά ζήτημα πολιτικής δέσμευσης οργάνωσης και ποιότητας Ο σχεδιασμός Ολυμπιακής ασφάλειας κατόρθωσε να ενσωματώσει όλη τη διαθέσιμη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία, και να την προσαρμόσει κατάλληλα Σήμερα αυτός ο σχεδιασμός αποτελεί πρότυπο για τη διοργάνωση μεγάλης έκτασης διεθνών εκδηλώσεων, και ένα εργαλείο ικανό να συνδράμει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων ζητημάτων ασφάλειας Το πρότυπο αυτό παραμένει, επίκαιρο με δυνατότητα να προσαρμόζεται σε ιδιαίτερες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες αντίστοιχων σχεδιασμών. Από την Ελληνική Αστυνομία, στο χρόνο που πέρασε, αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες δράσεις αξιοποίησης του Ολυμπιακού αυτού κεκτημένου, όπως: > Ίδρυση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)/Υ.Δ.Τ. που αποτελεί και το σημείο αναφοράς για συνεργασίες στο τομέα μεταφοράς Ολυμπιακής τεχνογνωσίας Α/Α L ^ l ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

21 και εμπειρίας, προς ενδιαφερόμενες Χώρες και Οργανισμούς. > Προετοιμασία ενός Διαβαλκανικού και Μεσογειακού Κέντρου Μελετών Ασφάλειας και Εκπαίδευσης. >Αναδιάρθρωση νευραλγικών Υπηρεσιών μας. >Σύσταση μίας νέα Δ/νσης Χειρισμού Κρίσεων/Α.Ε Α, όπου εντάσσεται και η τεχνογνωσία των Ασκήσεων. >Υλοποίηση μίαςνέας ΑντεγκληματικήςΠολιτικής με θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα, βασική παράμετρος της οποίας αποτελεί η βελτίωση και ενδυνάμωση των διεθνών συνεργασιών με ιδιαίτερη έμφαση στη περιφερειακή συνεργασία μας. Μια περιφερειακή συνεργασία η οποία, κατά την άποψη μου, στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: 1. Στη διεθνική μορφή, στο διασυνοριακό χαρακτήρα του εγκλήματος 2. Στη διεθνή συνεργασία και συνδρομή. 3. Στην πρόληψη, με έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην εκπαίδευση και στην ετοιμότητα σε σχεδία, πόρους και τεχνολογία 4. Στο συντονισμό πολλών εμπλεκόμενων Φορέων (Ασφάλειας Πολιτικής Προστασίας Υγείας Δικαιοσύνης κ,ά.), δεδομένου ότι τα κοινά προβλήματα ασφάλειας της περιοχής δεν είναι μόνο αστυνομικό ζήτημα 5. Στις Αρχές του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας της επικουρικότη- τας και της συμπληρωματικότητας Αρχές που ισχύουν άλλωστε και για όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Α ναγνω ρίζεται ότι σ αυτό ακριβώς το υγιές πλαίσιο αρχών και παραδοχών, οικοδομείται σήμερα η μεταξύ μας συνεργασία, είτε σε διμερές πλαίσιο μέσα από συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας και επανεισδο- χή ς είτε μέσα από τους Οργανισμούς και τις πρωτοβουλίες που οι χώρες μας συμμετέχουν. Πιο συγκεκριμένα: >Του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) (Black Sea Economic Cooperation - BSEC). >Της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Cooperation Initiative - SECI) >Της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South Eastern European Cooperation Process - SEECP) και >Της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ισνίου (Adriatic - Ionian Initiative) ί ί Η αρμονική και εποικοδομητική μέχρι σήμερα συνεργασία μας βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον αλληλοσεβασμό και αλληλούπο- στήριξη, αναμφίβολα έχει όλες τις προϋποθέσεις και την προοπτική να ενδυναμωθεί περαιτέρω, να γίνει mo επιχειρησιακή, mo συντονισμένη και αποτελεσματική. Ακριβώς ανταποκρινόμενοι σ αυτή τη νέα απαίτηση εξειδικεύτηκαν και πρακτικοποιήθηκαν οι συνεργασίες μας με την Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία, στο πλαίσιο των εκεί τελευταίων επισκέψεων κατά το τρέχον έτος του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης Km εμού του ίδιου, οι οποίες περιλαμβάνουν: >Τακτικές εναλλάξ, συναντήσεις εργασίας μεταξύ των όμορων Αστυνομικών Διευθύνσεων. > Τακτικές συναντήσεις μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων Km επικεφαλής Ειδικών Υπηρεσιών. >Ανταλλαγή πληροφοριών. >Παροχή εκπαιδεύσεων. ύληση Km πρότασή μας είναι ότι, ανάλογες συνεργασίες θα πρέπει να συμφωνηθούν Km καθιερωθούν Km με τις Αστυνομίες των υπόλοιπων Βαλκανικών χωρών. Είναι ουτοπία να πιστεύουμε σήμερα, ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας - Km οποιαδήποτε άλλη χώρα μόνη της - το θέμα της ασφάλειας Απαιτούνται ολοκληρωμένες Km συ- γκλίνουσες δράσεις Η Ελλάδα ως χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής' Ενωσης Km της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας συμμετέχει ενεργά Km συν- διαμορφώνει τις αποφάσεις για τη δημιουργία αυτού του ενιαίου χώρου ασφάλειας Θεωρούμε ότι οι Διεθνείς Συνεργασίες είναι αναγκαίες, γιατί η κάθε χώρα, η κάθε Αστυνομία, μεταφέρει την εμπειρία τη ς τη γνώση τη ς την τεχνολογία της. Μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε στο κοινό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ειρήνη, την σταθερότητα Km την ασφάλεια στην περιοχή μας Αξιοποιώντας το Ολυμπιακό μας κεκτημένο, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τεχνογνωσία Km εμπειρία (εκπαίδευση) σε συγκεκριμένους τομείς όπως: >Στο σχεδίασμά χειρισμού διασυνοριακών κρίσεων Km προστασίας κρίσιμων υποδομών. >Στο σχεδίασμά αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. απειλών >Στη σχεδίαση Km διεξαγωγή Ασκήσεων ετοιμότητας. >Στην ανταλλαγή εμπειριών Km εκπαιδεύσεων στα θέματα μετανάστευσης διασυνοριακών ελέγχων Km trafficking. κ.κ. Αρχηγοί ] \ ^ χ η σ ι ^ ό ι ^ η σ υ ν φ γ ^ α txjov Acruuvqiiaiv ίων Β α λ κ α Ν ^ ^ 5 ν χ [ ο ρ ω ν, θαεπ π ευχθεί ο κοινόςσιόχοςτης ε φ η ν ι ^ σ τ ϊ ϊ θ Ε ρ ο ι ι χ Γ α ς κ κ α σ φ ά λειας. * * τηςπεριοχης Η παρουσία σας εδώ σήμερα - πέραν του εθιμοτυπικού της χαρακτήρα στο πλαίσιο του εορτασμού της Ελληνικής Αστυνομίας - σηματοδοτεί την έμπρακτη επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος σας για μια ουσιαστική Km ε νεργή περιφερειακή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες μας στην κατεύθυνση ε πίτευξης κοινών στόχων, βασιζόμενοι πάντα σε αμοιβαία συμφέροντα, αξίες Km αρχές. Συνάμα η συνάντησή μας αυτή στέλνει το πιο δυνατό μήνυμα σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ότι είμαστε ενωμένοι Km αποφασισμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις Km τους κοινούς κινδύνους στην ευρύτερη περιοχής μας Η παρουσία σας στην γιορτή της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί για εμάς εξαιρετική τιμή. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας". [21 ] Α/Α

22 ΠΑΙΔΕΥΣΗ EtMHWBHjflBHMiHgB Οταν ξαναγυρίζουμε στα θρανία γινόμαστε πάλι ΠΟίδίΟ Π λ έο ν η Ε λ λ η νικ ή Α σ τ υ νο μ ία έχει έ ν α Κ έντρ ο Μ ετεκ π α ίδευ σ η ς κ α ι Ε π ιμ ό ρ φ ω σ η ς, εφ ά μ ιλλ ο ά λλω ν ευ ρ ω π α ϊκ ώ ν Α σ τ υ νο μ ιώ ν. Γ ια τέτο ια θ ρ α νία μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α είμ α σ τε π ερ ή φ α νο ι... Για τη ν αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου τω ν γνώ σεω ν του προσωπικού τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας λειτουργεί η Σχολή Μ ετεκπαίδευσης και Em - μόρφωσης. Σκοπός τη ς Σχολής είναι η μετεκπαίδευση, η επηιόρφωση και η εξριδίκευση του αστυνομικού προσωπικού, τόσα σε θέματα καθημερινού αστυνομικού ενδιαφέροντος, όσο και σε νέες τεχνικές - μεθόδους η εκμετάλλευση τω ν οποίων, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση τη ς εγκληματικότητας. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 190/1996 "Οργανισμός Σχολής Μ ετεκπαίδευσης και Επηιόρφω σης Ε λλη νικής Α στυνομίας και συνα φ ή θέματα" όπω ς αυτό τροποποιήθηκε με τα ΠΔ: 69/97,385/98 και 45/2000. Η Σχολή Μ ετεκπαίδευσης και Επιμόρφω σης τη ς Ε λλη νικής Α στυνομίας ε δρεύει στο Νομό Α ττικ ή ς λειτουργεί σε επίπεδο Α στυνομικής Δ ιεύθυνσης και υπάγεται στην Α στυνομική Ακαδημία. Ε π ίσ η ς στο νομό Θεσσαλονίκης λειτουργείπ αράρτημα τη ςσ χο λ ή ς σε επίπεδο Α στυνομικήςέποδιεύθυνσηςμ ε διοικητική υπαγω γή σ αυτή. Α ποστολή τη ς Σ χολή ς ε ίναι: 1) Η επαγγελματική επηιάρφωση-μετεκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, με τη λειτουργία διαφόρων σχολείων και σεμιναρίων. 2) Η διενέργεια τω ν προαγω γικώ ν εξετάσεων (για τουςβαθμούς του Α ρχιφύλακα και Α νθυπαστυνόμου). 3) Η διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων για τα Σχολεία Ε παγγελματικήςμ ετεκπαίδευσηςα νθ/μω ν (ΤΕΜΑ) και Ξένων Γλωσσών. 4) Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ι διω τώ ν που προσλαμβάνονται για τ ις α νά γκες ασφαλείας ή φρούρησης ε γκαταστάσεων ή χώ ρω ν Ν.Π.Δ.Δ., Ο ργανισμώ ν Κ οινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώ ς και συνοδείας χρηματαποστολών. 5) Η εκπαίδευση στελεχών τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεων-Λ ιμενικού Σώ ματος σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.. [ 2 2 ] Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005

23 6) Τέλος με τη ν 8038/13/44-α από ΚέΑ τη ς ανατέθηκε η εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσω πικού τη ς Δ ημοτικ ή ς Α στυνομίας. Το εκπαιδευτικά προσωπικό τη ς Σχολής, αποτελείται από τακτικούς καθηγητές, αναπληρω τέςκαθηγητές επίκουρους καθηγητές και Λέκτορες Π ανεπισ τη μ ίω ν. Ε π ίσ η ς διδάσκουν και Αξιωμ α τικ ο ί του Σ ώ μ α τος με εμπειρία και εξειδικευμένες γνώ σ εις Η Σ χολή σ υ γκ ρ ο τείτα ι από το Ε π ιτελείο κ α ι τα Ε κ π α ιδ ευτικ ά Τ μήματα. Το Επιτελείο, διαρθρώνεται από τα Τμήματα: > Εσω τερικώ ν Λ ειτουργιώ ν > Σπουδών-Δημοσίων Σχέσεων και > Διαχείρισης Χ ρηματικού -Υλικού. Τα Εκπαιδευτικά Τμήματα είναι τα ακόλουθα: 1) Τ μήμα Ε παγγελματικής Μ ετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελε- χ ώ ν (ΤΕΜ ΕΣ) Στο Τ μήμα αυτό μετεκπαιδεύονται υποχρεω τικ ά αξιω ματικοί που έχουν το βαθμό του Α στυνόμου Β, προέρχονται από τη ν παραγω γική Σχολή τω ν Α ξιωματικών και πρόκειται να προαχθούν στο βαθμό του Α στυνόμου Α. Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί από 3 έ ώ ς 6 μ ή ν ε ς 2) Τμήμα Ε παγγελματικής Μ ετεκπαίδευσης Α νθυπαστυνόμω ν (ΤΕΜΑ) Στο Τμήμα α υ τό, εισάγονται για φοίτηση Ανθ/μοι, ύστερα από εισιτήριες ε ξετάσεις π ο υ διενεργούνται με μέριμνα και ευθύνη τη ς Σ χολής Η φοίτηση διαρκεί 7 έως 9 μ ήνες και οι αποφοιτούντες προάγονται στο βαθμό του έπαστυνόμου Β. Ο αριθμός τω ν εισαγομένων, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση το υ κ. Α ρχηγού τη ς Ε λλ η νικ ή ς Αστυνομίας. 3) Τμήμα Ξένω ν Γλωσσών Στο Τ μήμα αυτό λειτουργούν ανεξάρτητα τμήματα Ξένων Γλωσσών (κυρίως Α γγλικής Γλώσσας). Η διάρκεια τη ς εκπαίδευσης διαρκείαπό 6 έω ς9 μήνεςκαι περιλαμβάνει διάφορεςβαθ- μ ίδες Λ ειτουργούν τμήματα Α ξιωματικών και υπαλλήλω ν κλάδου Π Ε-ΤΕ καθώ ς και Α νθ/μων -Α ρχιφυλάκων-α στυφυλάκων και υπαλλήλω ν κλάδου ΔΕ. 4) Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Αξιωματικών. Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη ν μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδΐκευση τω ν αξιωματικών τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας και του πολιτικού προσωπικού κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια τη ς φοίτησης το υ ς εκπαιδεύονται σε θέματα Τ ροχαίας Δημόσιας Α σφάλειας Κ ρατικής Α σφάλειας Αλλοδαπών, ναρκω τικώ ν, καθώς και σε άλλα αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος Ο χρόνος εκπαίδευσης και ο αριθμός τω ν εκπαιδευομένων, καθορίζεται με διαταγή τη ς Δ/νσης Εκπαίδευσης του Α ρχηγείου Ε λληνικής Αστυνομίας. 5) Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Κ ατωτέρων 66Οι εγκαταστάσεις της Σχολής περιλαμβάνουν σύγχρονες υποδομές και τεχνικό εξοπλισμό Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη ν μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδΐκευση τω ν Α νθυπαστυνόμω ν, Α ρχιφυλάκω ν και Α στυφυλάκω ν και του πολιτικού προσωπικού κλάδου Δ.Ε. τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια τη ς φοίτησης τους εκπαιδεύονται, όπως και στο τμήμα μετεκπαίδευσης Αξιωματικώ ν, σε διάφορα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος Ο χρόνος εκπαίδευσης αλλά και ο αριθμός τω ν εκπαιδευόμενων καθορίζεται επ ίσ η ς με διαταγή τη ς Δ/νσης Ε κπαίδευσης του Α ρχηγείου Ε λληνικής Α στυνομίας 6) Τμήμα Ε ιδικής Α στυνομικής Ε κπαίδευσης (Ο πλοτεχνικής - Α υτοάμυνας- Αυτοπροστασίας) Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ειδική εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα αυ- τοάμυνας-αυτοπροστασίας χειρισμού-χρήσης τω ν όπλω ν και σκοποβολής Έ χ ε ι τ η ν έδρα το υ στο Λ αγονήσι Α ττικ ή ς και στεγάζεται σε σ ύγχρ ονες κ τιρ ια κ ές εγκ α τα σ τά σ εις Α υ τές περιλαμβάνουν, αίθουσα τζούντο-καράτε, αίθουσα εξομοιω τή στη χρ ή σ η κο- ν τό κ α νω ν π υροβόλω ν όπλω ν, κ α θ ώ ς κ α ι λ ο ιπούς εκπαιδευ- [ 23]./.

24 [ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ S τικ ο ύ ς κ α ι β ο η θ η τικ ο ύ ς χώ ρους. 7) Τμήμα Ε κπαίδευσης και Μ ετεκπαίδευσης εκπαιδευτών-συνοδών σκύλω ν και ανιχνευτώ ν - ε- ξουδετερωτών εκρηκτικώ ν μηχανισμών. Το Τ μήμα αυτό έχει ω ς σκοπό τη ν εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού ω ς εκπαιδευτώ ν και συνοδώ ν αστυνομικώ ν σκύλων, καθώ ς και τη ν εκπαίδευση και εξριδίκευση του στην ανίχνευση και εξουδετέρωση εκρηκτικώ ν μηχανισμών ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α ΣΧΟΛΗΣ Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ε Π ΙΜ ΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ ε το Π.Δ.385/98, ιδρύθηκε και λειτουργεί από , το Π αράρτημα τη ς Σχολής στη Θεσσαλονίκη, με τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Ε πιτελώ ν-στελεχώ ν (ΤΕΜ ΕΣ) β. Τ μήμα Ε παγγελματικής Μ ετεκπαίδευσης Α νθυπαστυνόμω ν (ΤΕΜΑ) γ. Τ μήμα Ξένω ν Γλωσσών δ. Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Α ξιωματικών ε. Τμήμα Μ ετεκπαίδευσης Ανθ/μων-Αρχ/κων-Αστυφ/κων Στα Τμήματα του Π αραρτήματος Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις π ου καλύπ τουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τω ν έπηρεσιών τη ς Βόρειας Ελλάδος. ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στο τεύχος Ιουνίου - Α υγούστου 2005 είχαμε αναφερθεί συνοπτικά για τη μεταστέγαση τη ς Σχολής από τη Ν έα Φιλαδέλφειας Α ττικ ή ς στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις τ η ς στη Α Θρακομακε- δόνων 101 στις Α χαρνές Οι εγκαταστάσεις τη ς Σ χο λ ή ς περιλαμβάνουν σύγχρονεςυποδομέςκαι τεχνικό εξοπλισμό, για τη ν παροχή αρτιότερης και πληρέστερης εκπαίδευσης Ειδικότερα, διαθέτει: > Τρεις (3) αίθουσες πληροφορικής > σύγχρονο ανοιχτό σκοπευτήριο με κινούμενους και σταθερούς στόχους > ξενοδοχειακή υποδομή, για τη ν διαμονή τω ν εκπαιδευομένων που επιθυμούν. Διαθέτει καινούργια και σύγχρονα δωμάτια (μονόκλινα -δίκλινα-τετράκλινα) με πλήρη επίπλωση, κλιματισμό, θέρμανση, τηλεόραση και ψυγείο. Επιπλέον, όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν, μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο τη ς ΣχολήςΑ ξιωματικών. Στο πλαίσιο τη ς εκπαιδευτικής δραστηριότητας τη ς Σ χο λ ή ς κατά τη ν τελευταία 3ετία, στις εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις συμμετείχαν σπουδαστές ω ς ακολούθως: Ο αυξημένος αριθμός εκπαιδευθέντων κατά τα δύο αυτά έτη, προέκυψ ε λόγω τω ν αυξημένω ν α να γκ ώ ν στα πλαίσια του σχεδιασμού τω ν μέτρω ν τη ς Ο λυμπιακής Α σφάλειας Επιμέλεια: Α ρ χ/κα ς Σοφ ία Ζυγούρα Α/Α [ 2 4 ] Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005

25 Δ Ε Ρ Ο Π Ε Λ Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ αφρώδες καλλάρο ΕΙΔΙΚΟ Π Α : ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΛΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SECURITY ΛΙΜΕΝΙΚΟ ο ν η ο λ.ο θ Γ τ «ρ V ^ πορροφησης οαδοσμών Δέρμα αδιάβροχο Ν Ο Υ Μ Ε Ρ Α Λ Σχέδιο αποβολής λάσπης IQIABP0 H0 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ EAA0 IPV ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Α ΔΙΚ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ Π Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ElilRI I P t ln H ΠΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ Ι Ι Η Ρ Ι Ι Ι ΤΙΜΑ ΑΙΑΝΙΚΜη«Η m < ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ Π Α 18% ΠΑ ΣΠΑΣΜΟ ΚΑΙ ΞΕΚΟΑΑΜΜΑ ΙΟΑΛΙ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ s K a p r a o n a a v o a c a p u s a a s ι θ λ θ ρ ο α / m P jo Π E A M A m s m ΑΝΕΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ Teu erojom? j i w 'l ΠΚΡΑΔΑΧΜΙΚΛ ΕΥΑΙΠΠΑ ^ LATEX & ΔΕΡΜΑ ΠΑΤΟΣ ANTIBACTERIAL Οι μπότες και τα υποδήματα AER0PELMA αποτελούν το σήμα κατατεθεν ; ποιότητας, του ελάχιστου βάρους και της άκληρης δοκιμασίας Κατασκευάζονται με υπερσύγχρονη τεχνολογία INJECT (USA) για να εξασφαλίζουν φυσική κίνηση πέλματος, ευλυγιοια και ασφαλεία στο βάδισμά, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή προστασία απο τους κραδασμούς στην σπονδυλική στηλη και τον σκελετό ΙΟΘΗΚΗ: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 31. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ

26 { ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά Γενικές Αρχές Στο πλαίσιο ληφθείσας απόφασης να εξεταστούν τρόποι για τη συνεργασία μεταξύ Ε λληνικής Α στυνομίας και Δ ημοτικής Α στυνομίας του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας μεταξύ τω ν δύο φορέων, όπου συμφωνήθηκαν αρχικά οι γενικ ές αρχές που θα διέπουν αυτή. Ειδικότερα: Έ γ ιν ε αναντίρρητα παραδεκτό απ όλους ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τη ν εγκληματικότητα και τη ν εμφάνιση τη ς πόλης, είναι πολυποίκιλα και πολυσχιδή και η οποιαδή- ποτέ παρέμβαση για τη ν αντιμετώ πιση κάθε μορφής παραβατικότητας απαιτεί σήμερα πολυεπίπεδη και συντονισμένη δραστηριότητα από περισσότερους του ενός φορέα. Η καθημερινότητα του πολίτη εξαρτά τη βελτίωση τη ς από τη συντονισμένη δράση τω ν Φορέων - Υπηρεσιών, διότι στις περισσότερες περιπτώ σ εις, ακόμη και εάν δεν υ π ά ρ χει συναρμοδιότητα, υπάρχει αναμφίβολα κοινός στόχος. Στη βάση τω ν δραστηριοτήτω ν τη ς Ε λληνικ ής Α στυνομίας και τη ς Δ ημοτικής Α στυνομίας κοινός σκοπός είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους δημότες, η διατήρηση της ευταξίας, η αντιμετώ πιση τω ν προβλημάτω ν που σκιάζουν αφενός τη ν εικόνα τη ς πόλης και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ν ποιότητα ζωής τω ν πολιτώ ν και αφετέρου τη ν α ντίληψ η ότι μη αντιμετω πιζόμενα έγκαιρα και αποτελεσματικά Α/Α «I ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

27 σε ποικιλία χρωμάτων & σχεδίων, αδιάβροχα, αντιανεμικά, διαιρούμενα με επένδυση fleece. Γιατην D C G O, πρωταρχικός στόχος είστε εσείς. Οι δικές σας ανάγκες και επιθυμίες για ρούχα και αξεσουάρ που συνδυάζουν άνεση, υψηλή ποιότητα και χρηστικότητα. Στοχεύουμε και επιτυγχάνουμε πάντα αυτό που σας αξίζει, το καλύτερο! θερμοεσώρουχα POLARTEC με τη νέα τεχνολογία ODOR RESISTANT. Μπουφάν fleece με μεγάλη αντίσταση στο νερό & τον αέρα Μπαλακλάβες ισοθερμικές & αντιανεμικές. Μπανάνες όπλου κατάλληλες για δεξιόχειρες & αριστερόχειρες με ειδικές θήκες για τη φύλαξη του όπλου, γεμιστήρων & προσωπικών ειδών. Φακοί led 1,5 και 3 watt για μεγαλύτερη απόδοση & διάρκεια μπαταρίας. Παντελόνια αντιανεμικά, αδιάβροχα, ισοθερμικά, για προστασία από τον άνεμο & τη βροχή. Σακ βουαγιάζ με ενισχυμένο σκληρό πάτο και ρόδες σε δύο χρώματα, μπλέ και κόκκινο. Πολυεργαλεία σε μεγάλη ποικιλία. Κάλτσες μάλλινες με ειδικές ίνες keylar στα σημεία τριβής για μεγαλύτερη αντοχή. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 62, Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΤΗΛ: w w w. p o l o. g r, in f p o lo. g r

28 { ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ αυτά, χρονίζουν, πολλαπλασιάζονται και τελικά δημιουργούν το φαινόμενο τη ς «σπασμένης βιτρίνας», καθιστάμενα έτσι εγκληματογόνα. Επισημάνθηκε ότι για το σκοπό αυτό, μεταξύ τω ν δύο Υπηρεσιών, απαιτείται: α) Επικοινωνία - αμφίπλευρη πληροφόρηση για τα προβλήματα, β) Αναζήτηση από κοινού του αποτελεσματικότερου τρόπου επίλυσης τους. γ) Προγραμματισμός - συντονισμός τω ν δράσεων, δ) Συμπληρω ματική - ενισχυτική δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασμού. ε) Αρωγή της Ε λληνικής Α στυνομίας στη Δ ημοτική Α στυνομία προς τη ν κατεύθυνση αναβάθμισης του ρόλου τη ς και μεταφοράς τεχνογνω σίας και εμπειριών, σε θέματα νέω ν αρμοδιοτήτων της Κ αθορίστηκε ότι για τη ν επίτευξη του επιδιω κομένου αποτελέσματος θα πρέπει: α) Να οριστούν δύο υπηρεσιακοί σύνδεσμοι μεταξύ Ε λλη νικής Αστυνομίας (σε επίπεδο Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά) και Δ ημοτικής Αστυνομίας με σκοπό την αλληλοενημέρωση και τη ν δρομολόγηση λύσεων επ ί τω ν πάσης φύσεως προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος. β) Να χαρτογραφηθούν οι περιοχές που παρουσιάζουν τα προβλήματα και να γίνει γεω γραφική κατανομή της εγκ λη μ α τικ ό τη τα ς. καθώς και διερεύνηση τω ν αιτίω ν που τα προκαλούν. γ) Να υπάρχει άμεση και -ειλικρινή σ υνερ γα σ ία τω ν επ ιχειρ η σ ια κ ώ ν κ έντρ ω ν Δ η μ οτικής Α στυνομίας, Α στυνομικής Δ ιεύθυνσης Π ειραιά και επιμέρους Υ πηρεσιών τους, υπό τη ν έννοια τη ς η θικ ή ς στήριξης - παροχής συνδρομής, δεδομένου ότι οι Δ η μ οτικοί Α στυνομικοί δεν οπλοφορούν ούτε έχουν δικαίω μα σύλληψ ης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι Δ ιοικ η τές τω ν Α στυν. Τ μημάτω ν να ενημερώ νονται έγκαιρα, π ρ ο κ ειμ ένου να υ π ά ρ χει δ υ ν α τό τη τα σχεδιασμού και παράλληλης δράσης τους. δ) Να υπάρξει κοινός προγραμματισμός στόχων - δράσεων - διάθεσης πόρων -χρονικής διάρκειας. ε) Να υπάρχει κοινή δράση σε θέματα όπως: - Μ εγάλες θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. - Α στυνόμευση προβληματικώ ν περιοχών. - Α ντιμετώπιση παραεμπορίου γενικά αλλά και ειδικότερα σε χώ ρους λαϊκών αγορών, καταλήψεω ν κοινόχρηστω ν χώρων, υπαιθρίου εμπορίου ως και του καθιερωμένου " Κ υριακάτικου Π αζα ρ ιού". - Α στυνόμευση Σταθμών ΗΣΑΠ (Πειραιά - Ν. Φάληρο). - Α ντιμετώπιση μικροεγκληματικότητας - επαιτείας κ.λπ. στ) Να υπάρχει συνεργασία - κοινή δράση στις γειτονιές από τον Α στυνομικό τη ς Γειτονιάς και τους Δ ημοτικούς Α στυνομικούς τω ν οικείων Διαμερισμάτων. ί ί Τ Τ η αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβαχικότηχας απαιτεί πολυεππκδη και συντονισμένη δραστηριότητα απο περισσοτέρους του ενός φορέα ζ) Να πραγματοποιηθεί συμπληρω ματική εκπαίδευση τω ν Δ ημοτικώ ν Α στυνομικών (για θέματα νέω ν αρμοδιοτήτων τους, αυτοπροστασίας κ.λπ.) από κατάλληλους εκπαιδευτές με μέριμνα τη ς Δ/νσης Εκπαίδευσης/ΑΕΑ καθώς και πρακτική εκπαίδευση τους από αξιω ματικούς τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Πειραιά, σε πιλοτικό πρόγραμμα. Εξειδίκευση ενεργειώ ν για την υλοποίηση της συνεργασίας: Για την υλοποίηση των ανωτέρω: Ως υπηρεσιακοί σύνδεσμοι ορίστηκαν η Τ μηματάρχης του Τμήματος Γ ενικής Α στυνόμευσης τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Πειραιά, Υπαστυνόμος Α Κ λεονίκη Χ ατηπαντελή και ο Α ντιδήμαρχος Π ειραιά Γεώργιος Δαβάκης, εκ μέρους της Δ ημοτικής Α στυνομίας. Οι ανωτέρω μέσα από καθημερινή επαφή - συνεργασία θα αλληλοενημερώνονται επ ί τω ν προβλημάτων, θα τα εξετάζουν σε πρώτο επίπεδο και θα εισηγούντα ι - προωθούν δράσεις για την επίλυση τους. Στη βάση αυτή κάθε Υπηρεσία από την πλευρά της, σε επίπεδο Α στυνομικού Τμήματος, Τμήματος Τροχαίας ή άλλης Υπηρεσίας, επ ικ αλυπτικ ή ς δράσης θα ενημερώνει το Τμήμα Γ ενικής Α στυνόμευσης τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Πειραιά το οποίο ακολούθως θα ενημερώ νει τη ν Κ εντρική Υπηρεσία της Δ ημοτικής Α στυνομίας για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και θα δρομολογούνται λύσεις. Α ποφασίστηκε εντός μηνός από της υπογραφής του παρόντος μνημονίου, οι αρμόδιες κατά τόπο Υπηρεσίες της Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Πειραιά και η Δ ημοτική Α στυνομία να χαρτογραφήσουν τα προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος, που απασχολούν τον Δήμο του Π ειραιά και να καταγράφουν τα αίτια που τα δημιουργούν, συντάσσοντας σχετικό υπόμνημα, για περαιτέρω εξέταση - ιεράρχηση - αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο τη ς ανωτέρω χαρτογράφησης να επακολουθήσει, εντός του Β Ιδνθημέρεου του μηνός Μ αρτίου 2006, συζήτηση για το σχεδίασμά κοινώ ν δράσεων, διάθεσης τω ν αναγκαίω ν πόρων για τη ν επίτευξη του επιδιωκομένου αποτελέσματος καθώς και τον προσδιορισμό τη ς χρονικής διάρκειας που θα απαιτηθεί για τον σκοπό αυτό. 4) Π ρος τη ν κατεύθυνση τη ς συνεργασίας τω ν αρμοδίων Υπηρεσιών τη ς Γ ενικής Α στυνομικής Δ ιεύθυνσης Α ττικής, τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Π ειραιά και τη ς Δ ημοτικής Α στυνομίας να διαβιβαστεί άμεσα διαταγή στη Δ ιεύθυνση Α στυνομίας Πειραιά, στη Δ ιεύθυνση Ασφαλείας Α ττικής, στη Δ ιεύθυνση Άμεσης Δράσης Α ττικ ή ς καν στη Δ ιεύθυνση Τροχαίας Α ττικής, προκειμένου δοθούν οι αναγκαίες εντολές / οδηγίες για τον σκοπό αυτό και να δη μ ιουργηθεί το απαραίτητο υπόβαθρο (καλλιέργεια ανάλογου κλίματος, προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαιότητας κ.λπ.) στο Α στυνομικό Προσωπικό. Α νάλογες οδηγίες να δοθούν στα επιμέρους κλιμάκια τη ς Δημοτικ ή ς Α στυνομίας και κ α τ επέκταση στο προσωπικό τους, από τη ν ηγεσία της. 5) Για να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες συνδρομής τω ν Δ ημοτικώ ν Α στυνομικών, οι επιμέρους Δ ιοικητές A/Α [ 28 ] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

29 C n i M l S G i m f f l l STEALTH ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ POLICE ESSEN TIALS The best just got better! ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΑΡΟ ME CAMBRELLE l a m H i s m c H M Λ/ο 7 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΙΜΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ 1150 ΝΤΕΝΙΕ NYLON ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΚΑΛΑΣ/ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΔΕΡΜΑ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΕΣΟΧΕΣ ΣΟΛΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΤΕΡΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 3D2ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ STEALTH LEATHER Δέρμα Δερμάτινο κολάρο Αντιολισθητική σόλα 3D αποσπώμενος πάτος 750gr CLASSIC Δέρμα 1150 Ντενιέ Nylon Σουέτ κολάρο Αντιολισθητική σόλα Αποσπώμενος πάτος 650gr STEALTH WATERPROOF Δέρμα 1150 Ντενιέ Nylon Σουέτ κολάρο Μεμβράνη TEC-Proof Αντιολισθητική σόλα 3D αποσπώμενος πάτος 695gr CLASSIC LEATHER Δέρμα Σουέτ κολάρο Αντιολισθητική σόλα Αποσπώμενος πάτος 730gr Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος & Διάθεση: ΚΟΣΜΑΚ Α.Ε., Κοντογιαννη 5, Λυκόβρυση Τ , F: ,

30 I ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ S τω ν Υπηρεσιών μας με'σα από τη ν επαφή, αλληλοενημέρωση και συνεργασία με τους επικεφαλής τω ν κλιμακίω ν τη ς Δημοτικ ή ς Α στυνομίας να λαμβάνουν γνώση τη ς ανάπτυξης τω ν Δ ημοτικώ ν Α στυνομικών στην περιφέρεια ευθύνης τους, προκειμένου να σχεδιάζουν τη ν δράση τους σε σχέση και με τη ν ανάγκη στήριξης αυτών. 6) Η συνεργασία μεταξύ τω ν Δ ιοικητώ ν τω ν Α σ τυνομικώ ν Τ μημάτω ν, Τμημάτων Ασφαλείας και τω ν Υπηρεσιών Τροχαίας με τους Π ροϊσταμένους κλιμακίω ν Δ ημοτικής Α στυνομίας κατά Δ ημοτικό Δ ιαμέρισμα εξαρτάται από τη ν επαφή, αλληλοενημέρωση, κατανόηση τη ς θέσης καθενός και τη ν ανάπτυξη κοινώ ν προβληματισμών. Για την επ ίτευξη τη ς συνεργασίας α υτή ς θα πραγματοποιηθεί, ως πρώτο βήμα, στη Γ.Α.Δ.Α. σύσκεψ η - συνάντηση τω ν Δ ιευθυντώ ν Διευθύνσεων Αστυνομίας Π ειραιά και Άμεσης Δράσης Α ττικής, Δ ιευθυντή Υ ποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά, Δ ιοικητώ ν Τμημάτω ν Τάξης, Τ μημάτω ν Α σφαλείας και Τ μήματος Τροχαίας Πειραιά καθώς επίσης και τω ν Π ροϊστάμενων Κ λιμακίων Δ ημοτικής Α στυνομίας στα Δ ημοτικά Διαμερίσματα. Σ τη ν παραπάνω συνάντηση θα γίνει και μία πρώ τη ανάλυση της συνεργασίας τω ν δύο Υπηρεσιών και θα δοθούν οι κατευθύνσεις, για τη ν επίτευξη της. 7) Η κοινή δράση Ε λληνικής Α στυνομίας και Δ ημοτικής Α στυνομίας του Δήμου Πειραιά έχει ήδη επιτευχθεί: Με από κοινού ενέργεια για τη ν αστυνόμευση τω ν λαϊκών και παραλιακών αγορών. Με την παροχή συνδρομής, όποτε τούτο ζητήθηκε. Σε όλες τις περιπτώ σεις υπήρξαν άριστα αποτελέσματα που αποτελούν τη βάση για περαιτέρω συνεργασία. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και στο μέλλον και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς: - Λήψη ειδικότερων μέτρω ν κατά τη διάρκεια μεγάλων πολιτιστικώ ν και θρησκευτικώ ν εκδηλώσεων, ύστερα από σύσκεψη που θα πραγματοποιείται μεταξύ τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Π ειραιά και Δ ημοτικής Αστυνομίας, κατά τη ν οποία θα καθορίζονται οι ρόλοι, οι δράσεις και οι πόροι που θα διατεθούν. - Π ραγματοποίηση από κοινού ή συμπληρωματικά, περιπολιώ ν ή άλλων οργανωμένω ν δράσεων σε προβληματικές περιοχές. - Από κοινού συνδυασμένη δράση για τη ν τήρηση τω ν διατάξεων π ερ ί υπαιθρίου εμπορίου σε χώ ρους λαϊκώ ν αγορών. Κ υριακάτικου παζαριού κ.λπ. στον Π ειραιά, προκειμένου α ν τιμ ετω π ισ θ εί α π ο τελ εσ μ α τικ ό τερ α το πρόβλημ α του παραεμπορίου. Άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Αστυνομίας σ α ς κλήσεις για συνδρομή ΐ η ς Δημοτικής Αστυνομίας Αυξημένη επιτήρηση - αστυνόμευση τω ν Σταθμών ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, με τη ν έκδοση ειδικότερων εντολών - οδηγιών στις περιπολίες και τω ν δύο Υπηρεσιών ή και για κοινή δράση, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Α ποτελεσματικότερη αντιμετώ πιση τη ς μικροεγκληματικότητας (επαιτεία, μικροκλοπές κ.λπ.), που ως έργο αφορά ειδικότερα τη ν Ε λληνική Α στυνομία, π λη ν όμως ως πραγματικ ότη τα επηρεάζει άμεσα τη ν εικόνα τη ς πόλης και τη ν ποιότητα ζωής τω ν πολιτώ ν. Στο συγκεκριμένο τομέα οι Δημοτικ ο ί υπάλληλοι θα συμβάλλουν ουσιαστικά με τη ν εν γένει προλη πτική παρουσία τους και τη ν παρατήρηση - καταγραφή - ενημέρωση τη ς Ε λλη νικ ής Αστυνομίας. Προκειμένου επ ιτευ χθεί ο σκοπός αυτός, από το Τμήμα Γ ενικής Α στυνόμευσης τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Π ειραιά θα δοθούν στη Δ ημοτική Α στυνομία οι ειδικότεροι προσανατολισμοί που πρέπει να έχει ένας Α στυνομικός που περιπολεί, προς χρήση από τους υπα λ λήλους της. Άμεση ανταπόκριση τη ς Ε λ λ η νικ ή ς Α στυνομίας στις κλήσεις για συνδρομή της Δ ημοτικής Αστυνομίας. Έ χ ε ι ήδη ξεκινήσει η διαδικασία και θα υλοποιηθ εί η τοποθέτηση ενός τετραψ ήφ ιου τηλεφω νικού αριθμού στο Κέντρο της Αμέσου Δράσεως, στο οποίο θα καλεί αποκλειστικά το Κ έντρο τη ς Δ ημοτικής Αστυνομίας. Ανάλογος αριθμός, έχει ήδη τοποθετηθ εί 1561) για άμεση ενημέρωση και επικοινω νία με το Κέντρο Επιχειρήσεων τη ς Δ ημοτικής Α στυνομίας Πειραιά. Συνεργασία τω ν Α στυνομικών τη ς Γειτονιάς, σε όσες περιοχές λειτουργεί ο θεσμός, με τους Δημοτικ ούς Α στυνομικούς τω ν οικείω ν Διαμερισμάτων, στην κατεύθυνση: - Γνωριμίας. -Αλληλοενημέρωσης. -Κοινής παρουσίας - δράσης σε χώρους, πλατείες, στέκια ναρκομανών, εκδηλώσεις θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, επισκέψεις σε σχολεία, Συλλόγους κ.λπ. - Κοινών περιπολιώ ν, με στόχο να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους από τη ν τοπική κοινω νία και μέσω αυτού να υπάρξει η γενικότερη αποδοχή του έργου τους. Εκπαίδευση μετεκπαίδευση τω ν Δ ημοτικώ ν Α στυνομικών σε θέματα Τροχαίας - Τάξης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Από πλευράς Δ ημοτικής Α στυνομίας θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στη Δ ιεύθυνση Ε κπαίδευσης του Α ρχηγείου Ε λλη νικής Αστυνομίας, για τη λήψ η τη ς σχετικής απόφασης και τον καταρτισμό προγράμματος. Απολογισμός και αξιολόγηση δράσης - βελτιω τική επανεξέταση τη ς συνεργασίας Για τον απολογισμό και αξιολόγηση τη ς συνεργασίας μεταξύ Ε λληνικής Α στυνομίας και Δ ημοτικής Α στυνομίας, μία φορά το μήνα θα πραγματοποιείται συνάντηση στην Δ ιεύθυνση Α στυνομίας Π ειραιά μεταξύ των: - Ανωτέρω ορισθέντων υπηρεσιακώ ν συνδέσμων. - Εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά. - Εκπροσώπου της Γ.Α.Δ.Α. - Εκπροσώπου τη ς Δ ιεύθυνσης Α στυνομίας Πειραιά. - Εκπροσώπου της Δ ημοτικής Αστυνομίας, με σκοπό: Ανάλυση τω ν προβλημάτων. Ε κτίμηση τη ς συνεργασίας. Ε κτίμηση τη ς δραστηριότητας τω ν Υπηρεσιών με βάση τις ειδικότερες αρμοδιότητες τους. Υποβολή προτάσεων. Αναθεώρηση στόχων και δράσεων. Η παραπάνω συνάντηση, όταν απαιτείται, θα πραγματοποιείται στη Γ ενική Α στυνομική Δ ιεύθυνση Α ττικής, ή στο Α ρχηγείο Ε λληνικής Α στυνομίας με τη συμμετοχή και υπηρεσιακών παραγόντων του. Α/Α [ 30 ] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

31 Π ΙΣΤΟ ΛΙΑ Π ΕΡΙΣΤΡ Ο Φ Α Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣΤΙΚ Η Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π Ε ΙΑ : SMITH & WESSON ΔΙΑΘΕΣΗ: IMI/JERICHO, SPRINGFIELD/HS, STEYR, GLOCK, CZ, BERETTA, HK, SIG-SAUER, WALTHER Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Α Γ ΙΛ ΙΚ Α NIJ IMA K A Y S E R (ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, & ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (TACTICAL. VEGA, ULTIMATUM. MAROM DOLPHIN) ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ CCI/BLAZER-SPEER/LAWMAN-GOLDDOT- CASCO, ESP, TAIWAN FEDERAL/AMERICAN EAGLE, HYDRASHOCK, (ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ & ΤΥΠΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ) ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΑΡΜΟΥ-ΑΛΥΣΙΔΑΣ: SMITH & WESSON, ALCYON, TAIWAN ΦΑΚΟΙ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ (MAGLITE), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ (XEN0NLIGH1 ΛΑΒΕΣ ΟΠΛΩΝ: HOGUE, PACHMAYR, UNCLEMIKE S ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΘΗΚΕΣ: UNCLEMIKE'S, SIDEKICK, GUNMATE, VEGA, TACTICAL GOULD & GOODRICH ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΓΥΑΛΙΑ: HOPPE'S, PELTOR, SILENTA, S&W Λ Ι Π Λ Μ Τ Ι / Λ 1/ Λ Γ Λ Λ Ο Ι x 11/ Λ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ OUTERS USA ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΛΑΔΙΑ-SPRAYS, ΟΒΕΛΟΥΣ, ΨΗΚΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ m

32 [ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ Ο νομός Ημαθίας Ο Ν ο μ ό ς Η μ αθία ς, είνα ι τμ ή μ α τη ς Κ εντρ ικ ή ς Μ α κ εδονία ς, μ ε έκ τα σ η τ.χ., κ α ι έχει π ρ ω τεύ ου σ α τ η Β έ ρ ο ια Δ ιαθέτει σ η μ α ντ ικ ο ύ ς α ρ χα ιολ ο γ ικ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς, α ξ ιό λ ο γ ο υ ς τ ο υ ρ ισ τικ ο ύ ς κ α ι φ υ σ ικ ο ύ ς π ό ρ ο υ ς κ α ι π λ ο ύ σ ια π ολιτισ τικ ή π α ρ ά δοσ η. Ο ν ο μ ό ς είνα ι κ α τά το η μ ισ υ π ε δ ινό ς. Τ ο ο ρ εινό τ ο υ τμ ή μ α α ποτελείται α π ό τα ό ρ η Β έρ μ ιο κ α ι Π ιερία π ο υ τα δ ια σ χίζει ο π ο τα μ ό ς Α λιά κ μ ονα ς. Ά λλα μ εγάλα π οτά μ ια είνα ι ο Τ ρ ιπ ότα μ ος κ α ι η Α ράπιτσα, π ο υ δ ια σ χ ίζο υ ν α ντίσ το ιχα τ ις π ό λ εις Β έρ οια κ α ι Ν ά ουσ α. Βέροια ΗΒέροια, πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας σύμφωνα με το μύθο ι δρύθηκε από τη Βέροια, κόρη του βασιλιά Βέρητα και αδελφή της Μίεζας και του Ολγάνου. Οι Μακεδόνες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή γύρω στο 700 π.χ. Στη Βέροια υπήρχαν ιερά του Ηρακλέους του θεού της ιατρικής και της υγείας Ασκληπιού, του Διάς και του Διονύσου. Η λατρεία του Διόνυσου ήταν ριζωμένη στη Βέροια και είχε πιστούς από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Με τη λατρεία του Διόνυσου συνδέεται και η λατρεία της Υδροσκοπίας (μια ιδιαιτερότητα της Μακεδονίας). Μαρτυρείται η λατρεία του Καβείρου, αλλά και της θεάς Ευνομίας όπως διαπιστώνεται από επιγραφή, ενσωματωμένη στο μιναρέ του Τεμένους της Βέροιας Η Ελληνιστική και ιδιαίτερα η Ρωμαϊκή εποχή χαρακτηρίζονται ως οι πλέον ένδοξες της μακραίωνης ιστορίας της πόλης άλλωστε από τη Βέροια καταγόταν η τελευταία βασιλική οικογένεια των Αντιγονιδων. Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005

33 Ο πρώτος μεταχριστιανικός αιώνας σφραγίσθηκε από τις επισκέψεις του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος κυνηγημένος από τη Θεσσαλονίκη κατέφυγε στη Βέροια. Κατά την άφιξη του στην πόλη -σύμφωνα με τη συνήθειά του- πήγε στην Ιουδαϊκή συναγωγή. Οι Βεροιείς ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα που μετέφερε ο Απόστολος με αποτέλεσμα να πιστέψουν πολλοί Ιουδαίοι αλλά και αρκετοί Έ λληνες προσήλυτοι στον Ιουδαϊσμό, της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Οι Θεσσαλονικείς μαθαίνοντας για την καταφυγή του Αποστόλου στη Βέροια έστειλαν ανθρώπους να ξεσηκώσουν το λαό. Έ τσ ι ο Απόστολος αναγκάστηκε να φύγει με πλοίο για την Αθήνα. Το μέρος στο οποίο ο Απόστολος Παύλος κήρυττε στους Βεροιείς και συζητούσε μαζί τους, εκτός από τη Συναγωγή, ήταν πιθανώς το γνωστό βήμα, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση ήταν ένας ανοιχτός τόπος που σήμερα είναι διαμορφωμένος σε ένα εκκλησιαστικό μνημείο. Κύρια αξιοθέατα της πόλης είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι Βυζαντινές Εκκλησίες, οι παραδοσιακές συνοικίες της Κυριώτισσας και της Μπαρμπούτας, που αποτελούν οικιστικά σύνολα της χαρακτηριστικής μακεδονικής αρχιτεκτονικής, το Βήμα του Αποστόλου Παύλου κ.α. Τα Ημαθιώτικα Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας διοργανώνει κάθε χρόνο τα "Ημαθιώτικα", την Εικαστική Έκθεση νέων δημιουργών, καρναβα- λικές εκδηλώσεις - όπου υπάρχει αυθεντική παράδοση - συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, συναυλίες, ανταλλαγές χορευτών, μουσικών, θεατρικών ομάδων και οχημάτων. Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ε νηλίκων (αναλφαβητισμού, ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατασκευής κοσμημάτων, ψηφιδωτών, διαφόρων εικαστικών κατασκευών κ.α). Τα 'Ημαθιώτικα διοργανώνονται από 15 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς του νομού αλλά και μεμονωμένα άτομα και ομάδες. Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να παρουσιάσουν τη δουλειά όλου του χρόνου. Είτε αυτό είναι θέατρο, μουσική, τραγούδι, χορός εικαστικά κα. Στην Εικαστική Έκθεση που γίνεται τέλη Αυγούστου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου συμμετέχουν Ημαθιώτες καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής γλυπτικ ή ς φωτογραφίας χαρακτικής κ,α Παράδοση στις αποκριάτικες γιορτές έχουν η Νάουσα με τους γνωστούς Γενίτσαρους και Μπούλες, και η Μελίκη. Νάουσα Ι λ π ο μ ε ν η στους πρόποδες του ανατολικού Βερμίου, η πόλη διοσώζει σύνολα λαϊκής αρχιτεκτονικής στις συνοικίες Αλώνια και Μεταμόρφωση. Η ίδρυση της Νάουσας χρονολογείται στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι, αμέσως μετά την κατάληψη της περιοχ ή ς παραχωρώντας ιδιαίτερα προνόμια, προσπάθησαν να συγκεντρώσουν στη θέση που βρίσκεται η σημερινή πόλη τους κατοίκους των γύρω χωριών. Γ ί αυτό το λόγο τους απάλλαξαν από τους φόρους απαγορεύθηκε η εγκατάσταση Οθωμανών, εκτός από το στρατιωτικό διοικητή και το δικαστή, ενώ παράλληλα επιτράπηκε στουςναουσαίους να εκλέγουν μόνοι τους άρχοντές τους Αποτέλεσμα της ευνοϊκής μεταχείρισηςήτανηραγδαίαανάπτυξητηςνάουσαςκατάτον 18ο αιώνα, ιδιαίτερα στους τομείς της παραγωγής κρασιού, των υφαντών και στο εμπόριο. Η σχολή του Αριστοτέλη σ κ ι Ισβόρια Νάουσας Κοντά στη Νάουσα, βρίσκεται η αρχαία μακεδονική πόλη Μίεζα, με το ιερό των Νυμφών, όπου δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Αλέξανδρο. Εκεί σώζονται, το σπήλαιο και τα ερείπια των στοών. Ανάμεσα σε δύο φυσικά σπήλαια λαξεύτηκε κάθετα ο βράχος προστέθηκε μία ιωνική κιονοστοιχία και δημιουργήθηκε μία στεγασμένη στοά σε σχήμα Γ. Αν και οι ανασκαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος από το κοινό. Το ολοκαύτωμα της Νάουσας από τους Τούρκους το 1822 Η ακμή της Νάουσας τράβηξε την προσοχή του Αλή πασά, ο οποίος το 1804 την κατέλαβε και τη λεηλάτησε. Το Φεβρουάριο του 1822 οι Ναουσαίοι μαζί με τους οπλαρχηγούς Καρατάσο, Γάτσο και τον πρόκριτο Ζαφειράκη, αιχμαλώτισαν την τουρκική φρουρά της Νάουσας και κήρυξαν την επανάσταση κατά των Τούρκων. Οι επαναστάτες νίκησαν το στρατό του Κεχαγιά Μπέη προκαλώντας την οργή του πασά της Θεσσαλονίκης που θέλησε να εκδικηθεί τη μεγάλη ήττα. Οι μάχες γύρω από τη Νάουσα ήταν συγκλονιστικές ώσπου η πόλη έπεσε στις 10 Απριλίου 1822 [33]./.

34 [ ο δ ο ι π ο ρ ι κ ο : του Ρουμλουκιού έδρασε κατά το 1904 το ολιγάριθμο σώμα του κοπετόν Θεοχάρη Κούγκα ή Γιδιώτη. Η απελευθέρωση της πόλης έγινε α πό τον Ελληνικό Στρατό στις 18 Οκτωβρίου του Το 1941 αποσπάσθηκε από την επαρχία Θεσσαλονίκης και υπάχθηκε στην επαρχία Ημαθίας Το 1953 μετονομάσθηκε σε Αλεξάνδρεια. Σήμερα ο Δήμος Αλεξάνδρειας περιλαμβάνει τους συνοικισμούς Νησέλι και Σχοινά και έχει πληθυσμό κατοίκων. Τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά σύνολα της πόλης είναι ο Σιδηροδρομικός Σταθμός και το κονάκι του Μεχμέτ Σεφίκ Πασά. Το Σέλι και οι Τούρκοι την κατέστρεψαν ολοκληρωτικά Οι τελευταίοι υπερασπιστές σκοτώθηκαν στον Πύργο του Ζαφειράκη και τα γυναικόπαιδα προτίμησαν να πέσουν από τον καταρράχτη της Αράπιτσας στο σημερινό χώρο θυσίας παρά να πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η πόλη ξαναγνώρισε οικονομική α νάπτυξη, με τη δημιουργία εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας και νηματουργίας Η ανάπτυξη όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στην προσπάθεια για εθνική αποκατάσταση. Στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα αρκετοί Ναουσαίοι οργανώθηκαν στο "Κέντρο Αμύνης Να- ούσης". Παράλληλα, ελληνικά αντάρτικά σώματα δρούσαν στην περιοχή της Νάουσας και του βάλτου των Γιαννιτσών ενάντια στη βουλγαρική προπαγάνδα. Η Νάουσα ελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό στις 17 Οκτωβρίου 1912 κατά τη διάρκεια του Α Βαλκανικού Πολέμου ακολουθώντας την ίδια μοίρα με τις υπόλοιπες περιοχές του ελληνικού κράτους. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1924 η περιοχή της Νάουσας δέχθηκε χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν τόσο στα γύρω χωριά, όσο και στην ίδια την πόλη. Το 1998 συνενώθηκε με τις κοινότητες Αρκοχωρίου, Γιαννακοχω- ρίου, Ροδοχωρίου και Στενημάχου και αποτελούν το διευρυμένο Δήμο Νάουσας. Αλεξάνδρεια Η J i'vrn η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχουν πολλές αγροτικές βιομηχανίες και πλούσια πολιτιστική παράδοση, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενδυμασίας το κάλυμμα του κεφαλιού στην παραδοσιακή φορεσιά "κατσούλι", που μοιάζει με περικεφαλαία αρχαίου Έ λληνα πολεμιστή. Η Αλεξάνδρεια ανήκει σε μια ευρύτερη περιοχή που είναι γνωστή με το όνομα Ρουμλούκι που σημαίνει ελληνότοπος. Ρουμλούκι ονομάζεται το τμήμα του κάμπου της Ημαθίας που διασχίζει ο ποταμός Αλιάκμονας και απλώνεται από τα υψώματα της Βέροιας μέχρι το Λουδία και το Θερμαϊκό. Στα μέσα του 18ου αιώνα αναπτύχθηκε το Γιδά, ένα κεφαλοχώρι που εξελίχθηκε στη σημερινή Αλεξάνδρεια Ο Γίδας συμμετείχε στην επανάσταση του 1821 με τον οπλαρχηγό Ζήση Γηδιώτη. Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα οι κάτοικοι του Γιδά πήραν ενεργό μέρος στην καταδίωξη των κομιτατζήδων και δια- κρίθηκαν σαν πολεμιστή; και τροφοδότες του αγώνα Στην περιοχή Τ ο Σέλι είναι χτισμένο στο όρος Βέρμιο, σε υψόμετρο μέτρων. Ιδρύθηκε μεταξύ των ετών από Βλάχους κτηνοτρόφους της Πίνδου. Σήμερα το Σέλι είναι πόλος έλξης επισκεπτών, όλη την διάρκεια του χρόνου. Νότια της περιοχής "Ντουκάτα" υ πάρχει η λεγάμενη "τρύπα του Μιχάλη". Ο θρύλος θέλει ένα βοσκό που τον έλεγαν Μιχάλη να έπεσε μέσα στην τρύπα μαζί με τα πρόβατά του. Ο θρύλος αυτός έ γινε αιτία για πολλές προσπάθειες επίδοξων ερευνητών να εξετάσουν το περιεχόμενό τ η ς αλλά όλες απέτυχαν. Μόνο το 1997 μία ομάδα Γάλλων σπηλαιολόγων κατάφερε να κατέβει σε βάθος 195 μέτρων, αλλά δεν βρήκε ούτε ίχνος από τον βοσκό ή τα πρόβατά του. (Λέγεται ότι η τρύπα αυτή συνδέεται υπόγεια με την περιοχή της Βέροιας). Τις ημέρες του εορτασμού της Παναγίας οι βλάχοι συνήθιζαν να κάνουν εκδρομή στο δάσος της Ντουκάτας (διονυσιακό τοπίο) όπου έ στηναν γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Σήμερα το έ θιμο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της αναβίωσής του. Σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το χωριό του Σελίου βρίσκονται τα δύο χιονοδρομικά του κέντρα. Το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και το 'Χρυσό ελάφι". Χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια Τ X ο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια, ανήκει στον Δήμο Νάουσας και βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Βερμίου, σε υψόμετρο μ. Διαθέτει πίστες για τουριστική και αθλητική χιονοδρομία, πίστες δρόμων αντοχής, μονοπάτια πορείας και ορειβασίας Υπάρχουν πίστες για αρχάριους, αλλά και μεγάλης δυσκολίας, κα- Α/Α [3 4 ] Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΛΕΜΒΡΙ0Σ 2005

35 τή ς τη ς Α.Δ. Η μαθίας Τ αξίαρχος κ. Γ κουβεντάρης Π ανα γιώ τη ς θώς και δρόμοι αντοχής. Λειτουργούν 5 αναβατήρες, εναέρια διπλή καρέκλα, 2 συρόμενοι αναβατήρες και 2 baby lifts, από 1η Δεκεμβρίου μέχρι αρχές Απριλίου. Λειτουργεί σχολή σκι και κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού σκι. Το χιονοδρομικό καταφύγιο έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 80 ατόμων ενώ στη διάθεση των επισκεπτών υπάρχουν εστιατόρια, μπαρ και ένα πανέμορφο chalet. Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας Η περιοχή ευθύνης της ΑΔ. Ημαθίας καλύπτει τους Δήμους Αλεξανδρείας Ανθεμίων, Αντιγσνιδών, Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας Βέροιας Δοβρά, Ειρηνούπολης Μακεδονιδος Μελικής Νάουσας και Πλατέος Ο πληθυσμός που αστυνομεύεται ανέρχεται στις κατοίκους οοποίος προσαυξάνεται κατά τις περιόδους της συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων από αρκετές χιλιάδες αλλοδαπούς Η ΑΔ. Ημαθίας συγκροτείται από την Υποδ/νση Νάουσας τα AT. Βέροιας Αλεξάνδρειας Νάουσας και Πλατέος και τα Τ Α Βέροιας Αλεξάνδρειας και Νάουσας το Τ.Τ. Βέροιας το Σταθμό Τουριστικής Αστυνο- Βεργίνα-Αιγαί Η αρχαία πόλη που βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες των Πιερίων ταυτίζεται με βεβαιότητα με τις Αιγές την αρχαία πρωτεύουσα του βασιλείου της κάτω Μακεδονίας Ο χώρος κατοικείτο, σύμφωνα με τις ενδείξεις από την Εποχή της πρώιμης Χαλκοκρατίας (3η χιλιετία π.χ.), ενώ ήδη κατά την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (11ος- 8ος αιώνας π.χ) ήταν ένα σημαντικό κέντρο. Άκμασε τα αρχαϊκά (7ος - 6ος αιώνας π.χ) και τα κλασικά χρόνια (5ος και 4ος αιώνας π.χ), οπότε αποτελούσε την έδρα των Μακεδόνων βασιλέων. Οι ανασκαφές στην περιοχή άρχισαν το 19ο αιώνα και συνεχίστηκαν μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Μετά από το τέλος του Β Π.Π., κατά τη δεκαετία του 50 και 60 ο Μ. Ανδρόνικος ανάσκαψε το νεκροταφείο των τύμβων. Το 1977 η σκαπάνη του Μ. Ανδρόνικου έφερε στο φως τους βασιλικούς τάφους της Μεγάλης Τούμπας ανάμεσα στους οποίους σημαντικότερος ήταν ε κείνος του Φιλίππου Β, μία ανακάλυψη που θεωρήθηκε από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά γεγονότα του αιώνα μας. Από τότε η ανα- σκαφή συνεχίζεται και έχει αποκαλύψει σειρά σημαντικών μνημείων. Λευκάδια Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Εδώ, ί σως να ήταν χτισμένη η Μίεζα. Στις αρχές του αιώνα η περιοχή υπήρξε θέατρο σκληρών συγκρούσεων του Μακεδονικού Αγώνα, σε μια α πό τις οποίες σκοτώθηκε ο Μακεδονομάχος Τέλλος Άγρας. Αξιοθέατα του χωριού αποτελούν οι Μακεδονικοί Τάφοι. "Ο τάφος της Κρίσης", ένας από τους μεγαλύτερους (μήκος 9 μ., πλάτος 9 μ.) γνωστούς μακεδονικούς τάφους. "Ο τάφος των ανθεμίων", "ο τάφος του Κινχ" (από το όνομα του αρχαιολόγου που τον ανάσκαψε), "Ο τάφος του Λύσωνος και του Καλλικλέους". μίας Βεργίνας και τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών και Νάουσας. Οι Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης έχουν εστιάσει την προσοχή τους: Α) Στημείωσητηςεγκληματικότη- τας Εδώ θα πρέπει να τσνισθείότιο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η εγκληματικότητα στην περιοχή δεν πληροί τα χαρακτηριστικά ε κείνα που ορίζουν το οργανωμένο έγκλημα και κυρίως στερείται της βασικής δομής που θα της επέτρεπε να υπάρχει διάρκεια Ειδικότερα για τις παραβάσεις του νόμου "Περίναρκω- τικών" οι εξιχνιάσειςβρίσκσνται σε πολύ καλό επίπεδο. Εντείνεται όμως η προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης και στην ευαισθητοποΐηση των πολιτών και των τοπικών Φορέων και Αρχών. Αναφορικά με τηνμικροε- γκληματικότητα έχουν επέλθει ικανοποιητικά αποτελέσματα από τη συνδυασμένη δράση των πεζών και εποχούμενων περιπολιών. Σε επίπεδο Δημόσιας Ασφάλειας γένι κότερα οι δυσχέρειες προέρχονται κυρίως α πό τον μεγάλο πληθυσμό των λαθρομεταναστών που ενδημεί στο νομό Ημαθίας Β) Στην οδική ασφάλεια Επιτεύχθηκαν όλοι οι τεθέντες στόχοι στον τομέα των ελέγχων - παραβάσεων, ενώ οι στατιστικά; αναλύσεις καταδεικνύουν την κάθετη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Γ) Στη περιφρούρηση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αντιμετω- πίσθηκαν σε πολύ καλό επίπεδο τα θέματα Δημόσιας Τάξης και Αγορανομίας. Δ) Στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες [35]./.

36 { ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Στην Α.Δ. Ημαθίας ιδρύθηκαν και λειτουργούν δύο Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης που εδρεύουν το ένα στους Γεωργιανούς και το άλλο στη Νάουσα. Οι γεωργικές καλλιέργειες της Ημαθίας (ροδακινοπαραγωγή) ευνοούν την εγκατάσταση αλλοδαπών λόγω προσφοράς εργασίας στον α γροτικό τομέα. Κατά τους θερινούς μήνες υπολογίζεται ότι εργάζονται στο Νομό περισσότεροι από αλλοδαποί. Οι εντατικοί έ λεγχοι των αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται είτε εποχιακά είτε μόνιμα στην Ημαθία, έχουν συμβάλλει αισθητά στη μείωση της ε γκληματικότητας σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Α.Δ. Ημαθίας. Στα καθήκοντα των εν λόγω Τμημάτων είναι οι έλεγχοι προσώπων και οχημάτων επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου για διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και λαθρομεταναστών, δραστηριότητες επί των οποίων σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες Επιπλέον, οι συνοριοφόλακες στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας πραγματοποιούν περιπολίες σε απομακρυσμένα χωρία του Νομού προάγοντας το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της υπαίθρου. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης συστάθηκαν για χην αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος (Ν.2622/98). Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης (aae Ζώνης) λειτουργούν στους νο- μούςθεσπρωτίας, Καστοριάς Ιωαννίνων, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς Σερρών, Δράμας Ξάνθης Ροδόπης Έ βρου και Κέρκυρας Επίσης λειτουργούν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης σε περιοχές που δέχονται μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών (β και γ Ζώνης). Συγκεκριμένα, λειτουργούν στους νομούς Πρέβεζας Άρτας Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης Ημαθίας Θεσσαλονίκης, Καβάλας Χαλκιδικής Πιερίας Λάρισας και Καρδίτσας Τέλος έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τρία Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Τ.Σ.Φ. Γεωργιανών Το Τμήμα Σ.Φ. Γεωργιανών έχει υπάρχουσα δύναμη 74 Συνοριακών Φυλάκων με επί κεφαλής τον Αστυνόμο Α Εμμανουήλ Μιχαλάκη. Έ χει αρμοδιότητα στους Δήμους Βέροιας Αποστόλου Παύλου, Μακεδονίδος Βεργίνας Μ ελικής Πλατέως Αλεξανδρείας και Αντιγονιδών. Δραστηριοποιείται πλέον, εκτός από το εθνικό και επαρχιακό ο δικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό. Αυτό συμβαίνει διότι ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατέος στην Ημαθία, αποτελεί βασικό κόμβο που ενώνει το δίκτυο Θεσσαλονίκης - Αθηνών αλλά και Φλώρινας Πλατέο ς γι αυτό και ο έλεγχος κρίνεται απαραίτητος. Από το Φεβρουάριο του 2001, έτος ιδρύσεώς μέχρι σήμερα έχει προβείστη σύλληψη λαθρομεταναστών, η πλειονότητα των οποίων διήλθε πεζή από τον ο ρεινό όγκο του Βερμίου. Από τους συλληφθέντες ένα μεγάλο ποσοστό συνελήφθη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέως. Τ.Σ.Φ. Νάουσας Το Τμήμα Σ.Φ. Νάουσας έχει υπάρχουσα δύναμη 46 Συνοριακών Φυλάκων με επί κεφαλής τον Υπαστυνόμο Β Σπυρίδωνα Ιωαννίδη. Έ χει αρμοδιότητα στους Δήμους Νάουσας Ανθεμίων, Δοβρά και Ειρηνούπολης. Από το Φεβρουάριο του 2001, έτος ιδρύσεώς μέχρι σήμερα έχει προβεί στη σύλληψη λαθρομεταναστών, η πλειονότητα των οποίων διήλθε πεζή από τον ορεινό όγκο των Πιερίων ορέων και του Βερμίου. Επιμέλεια : Α ν θ /μ ο ς Κ ω ν /ν ο ς Γ. Κ ο ύ ρ ο ς Α/Α L O U I Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005

37 C0VER~ Ν SHra Μ c ^ COVER INSURANCE ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ: Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Η Σ Ε Λ.Α Σ & Τ Ο Υ Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ ΥΠ. Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ Τ Α Ξ Η Σ ΑΘΗΝΑ 29/11/2005 Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ε Κ Π Τ Ω Τ ΙΚ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MALAYAN INSURANCE CO. INC.» Έπειτα από επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου (κλάδος Αυτοκινήτου) για την ΕΛ.ΑΣ, καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω πολυεθνικής εταιρείας. Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη σχέση μεταξύ υπηρεσιών και κόστους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ.Ι.Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ Αθήνα τηλ.: , , fax: ΓΙΑ Τ Η Ν C O V E R IN S. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

38 { ΑΦΙΕΡΩΜΑ : Συμπληρώ νονται φέτος δεκατέσσερα χρόνια από την οσιακη κοίμηση του Γέροντος Ιακώβου Τσαλικη. Η A. Α. ευλαβικά αφιερώνει στη μνήμη του τις λίγες γραμμές π ου ακολουθούν. γέροντας γεννήθηκε στη Μ. Ασία στις 5 Νοεμβρίου 1920 από ευσεβείς γονείς Την Θεοδώρα από τολιβίσι τηςμικράςαίπαςκαι τον Σταύρο από την Ρόδο. Μετά την καταστροφή του 1922 η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στο χωριό Φαράκλα της Εύβοιας Η αγάπη του για την εκκλησία ήταν έκδηλη. Πολύ τον βοήθησε ο κανόνας της νηστείαςπου υπήρχε στην οικογένεια Προσπάθησε να αγαπήσει τον Χριστό συνειδητά, προσφέροντας τις περισσότερες τάρες της ημέρας και της νύχτας στην προσευχή. Όταν η οικογένειά του έπεφτε για ύπνο εκείνος στη μικρή αυτοσχέδια εκκλησία που άρπαξε στο δωμάπό του αφιερωνόταν Σ ΑΥΤΟΝ που σταυρτοθηκε για το ανθρώπινο γένος Μετά την απόλυσή τσυ από το στρατό, σε ηλικία 32 ετών ο Ιάκωβος γίνεται μοναχός και στις 19 Δεκεμβρίου 1952 ο Μητροπολίτης Γρηγόριος τον χειροτόνησε ιερέα Πνευματικός πατέρας Ως πνευματικός πατέρας διέπρεψε. Κανένας δεν έφευγε από το πετραχήλι του χωρίς να είναι αναπαυμένος και ευχαριστημένος Με την πολλή του α γάπη θυσιαζόταν για όλους και παρόλο πού, ιδίως τα τελευταία χρόνια, υ πέφερε από πολλές αρρώστιες σε κανόναν δεν είπε: "δεν μπορώ να οε δω, να ακούσω το πρόβλημά σου". 'Ό κόσμος!', έλεγε στους πατέρες της Μονής "ούτε να φάει ζητά, ούτε να πιει, ζητά την αγάπη μας Αν μπορούμε αυτό να το κάνουμε θα επιτύχουμε στη ζωή μας ωςμαναχοί. Σ όλσυςήταν ευγενής και ευπροσήγορος όλους προσπαθούσε να τους οικοδομήσει, να τους ενθαρρύνει. Έκλαιγεσανμικρόπαιδίμε τα προβλήματα του κόσμου καιήταν τόσο συγκλονιστικό να τον βλέπεις γοερά να παρακαλεί τον Θεό και τα δάκρυα τουναυγραίνουν το ευλογημένο του πρόοωπο.οπ,ιάκωβοςήταν άνθρωπος που δεν άτονε παρατηρήσεις ούτε σε λαϊκούς ούτε σε κληρικούς Ό τι έλεγε το έλεγε με πολύ σεβασμό προσπαθώντας να μην πληγώσει την προσωπικότητα του συνομιλητή του προτάσσοντας πάντοτε τις λέξρις "με συγχωρείτε", ώστε ο κόίψοςπολλές φορές χαριεντιζόμενος να τον αποκαλεί "ο πατήρ Ιάκωβος ο μεσυγχωρείτε". Η αγάπη του προς τον συνάνθρωπο ή ταν όπως του Σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έλεγαν: "ότι εάν η αγάπη είχε όνομα Ιάκωβος Τσαλίκης θα ονομαζόταν". Γί αυτό στη Μονή προσέρχονταν για να τον δουν εκατοντάδες απλοί άνθρωποι του λαού, αλλά και πατριάρχες και αρχιερείς κληρικοί κάθεβαθμού και μοναχοί, άρχοντες και ανώτατοι δικαστές καθηγητέςπανεπιστημίου και επιστήμονες Όλοι φεύγοντας από τη Μονή κι έχοντας δει το Γ έρσντα Ιάκωβο αισθάνονταν ότι έφευγαν απόέναείδοςπαραδείσου. Ό καθένας εύρισκε κο-..[3 8 ] Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2005

39 Η αγάπη έ χ ε ι ό ν ο μ α ντά στο Γφσντα τη βοήθεια πού χρειαζόταν. Οι πσνεμένοι εύριοκαν με τους παραμυθητικούς του λόγους την παρηγοριά και την ανακούφιση, οι δαιμονισμένοι εύριοκαν με τις ευχές του την απελευθέρωση, οι ασθενείς εύρισκαν με την παρρησία της προσευχής του την ιύση και την υγεία, οι ταλαιπωρημένοι από τα διάφορα βιοτικά προβλήματα τους εύρισκαν με την ευλογία του την ψυχική τους ισορροπία, την ενδυνάμωση, τη λύση των προβλημάτων τους Οι φτωχοί εύρισκαν με τη συνεχή και αγόγγυστη ελεημοσύνη του τη λύτρωση από τη θλίψη της φτώχειας και την απελευθέρωση από τα βάρη των χρεών τους Πολλά άτεκνα ζευγάρια με την ευλογία του αποκτούσαν παιδιά Αλλά και για όσους είχαν τα κατάλληλα μάτια να δουν, ή παρουσία και μόνο του Γέροντα, αποτελούσε ευλογιά θεού, φανέρωση των θείων ενεργειών, παρουσία του θεού στη γη. Σε επιστολή του προς την Ιερά Μονή του 'Οσιου Δαυίδ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρει: "..Δια τον μακαριστόν Γφσντα Ιάκωβον μ ε τ ψ φωτεινήν μορφήν ισχύει εκείνο το οποίον έγραφεν ο ιερός Χρυσόστομος δια τον άγιον Μελέτιον Αντιόχειας: "Ου yap διδάσκων μόνον, ουδέ φθεγγόμενος, αλλά και (γκόμενος απλώς, ικανός άπαοαν αρετής διδασκαλίαν ειςτηντωντρώνττονψυχήνεισαγαγείνί'. Θαύματα Έτσι συνέχισε τη ζωή του ο ασκητής Ιάκωβος εξαντλητική φγασίά στο μοναστήρι, και τιςνύχτεςπροσευχή στο ασκητήριο του Οσίου Δαυίδ. Γι αυτό και ο θεός τον χαρίτωνε με σπάνια πνευματικά χαρίσματα, όπως της διοράσεως και προοράσεως της διακρίσεωςτηςπαραμυθίας τηςθεραπείαςτωνασθενειών. ' Ηλθε μια κυρία με τον σύζυγο της από την περιοχή τ ης Λαμίας (δάσκαλοι στο επάγγελμα) που δεν είχαν παιδιά και παρακαλούααν τον Γέροντα Ιάκωβο. "Πήγαμε στουςγιατρούςπάτερ, με τον σύζυγό μουκαιμαςείπαν πως όσο ο σύζυγος σας θα τρυπήσει την κολώνα της ΔΕΗ με το δάκτυλό του άλλο τόσο θα γεννήσετε παιδί. Ο Γφονταςτουςκοίταξε με πόνο λέγοντας τους "οι γιατροί παιδί μου πολλές φοράς πληγώνουν με τα λόγια τους μη στενοχωρείσαι, όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξις", και συνέχισε "του χρόνου την ίδια μέρα σαν σήμερα θα έχετε γεννήσει υιό, την επόμενη χρονιά με ακρίβεια επαληθεύτηκαν τα λόγια του Γφσντα Συγκλονιστική επίσης η περίπτωση του Λευτφη Μ. από την Χαλκίδα που έπασχε από λευχαιμία σε προχωρημένο στάδιο. Οι γιατροί υπέδειξαν σαν τελευταία ελπίδα την μεταμόσχευση μυελού σε ειδικό κέντρο στο Παρίσι. Πριν φύγει μετά το Πάσχα του 1990, επισκέφτηκε τον Γφσντα Ιάκωβο στο μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ τον οποίο και παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Ο Γφσντας -συμπάσχσντας- έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε πολύ ώρα μπροστά στον Εσταυρωμένο. Κάποια στιγμή σηκώθηκε ανακουφισμένος και είπε σταθερά" Παιδί μου Λευτφη, δε θα γίνει μεταμόσχευση". Και το ε πανέλαβε αυτό τρεις φορές Ο Λευτφης όμως εξήγησε ότι όλα είναι έτοιμα και ο δότης περιμένει... 'Ό χι παιδί μου. Θα σου έλεγα να μην πας καθόλου στο Παρίσι. Να παςόμοχ; γιατί και οι γιατροίείναι άνθρωποι του Θεού. Αλλά να θυμάσαι μεταμόσχευση δεν θα γίνει. Σίτο Παρίσι που πήγε οι γιατροί διέγνωσαν πως είναι υ γιή ς" Αδίκως υποβληθήκατε στον κόπο να έρθετε έως ε δώ, είστε υγιής" του είπαν. Συμβουλές του Γέροντα ' Ελεγε ο Γέροντας Ιάκωβος Να παρακαλούμε το Χριστό να μαςπροσθέσει πίστη και να μας την αυξήσει γιατί φχσνται δύσκολες μ φ ες Του είπα κάποια φορά Γφσντα, γιατί, ενώ ζητώ κάτι με πίστη δεν το δίνει ο Θεός "Πιστεύεις, παιδί μου, ζητάς, αλλά, ανδενέχειςταπείνωοη ήέχρς προδιάθεση υπερηφάνειας, δεν δίνει ο Θεός. Μ πορά να έχει κανείς πίστη όχι μόνο ένα' 'κόκκον σινάπεωή αΐλάένακιλόσινύπι.βάνόμωςδενέΐ(μκαΐ(τνάλσγηταπείνωοη,δενενεργείοθεός, Ο κ ό ο μ ο ς ούτε να φάει ζητά ούτε να πιει, ζη τά την αγάπη μας γιατίδεν θατον ωφελήσει. 'Οταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πιστή'. ' Η οσιακή κοίμηση του Αντάξια της θαυμασφςζωήςτουήτανκαιηοσιακή κοίμηση τουγέρσνταιακώβου, την οποία προγνώριζε. Το απόγευμα της 2 Ιης Νοεμβρίου 1991 την ώ ρα που εξομολογούσε, στις 4.17, η αναπνοή του βάρυνε, ο σφυγμός του εξασθένησε και από τα χείλη του βγήκε ένα μικρό φύσημα Ό μακαριστός Γέροντας άφησε το φθαρτό αυτό κόομο του πόνου κι έφυγε για την αιώνια ανάπαυση στο Θεό. Την επόμενη μφα χιλιάδες κόσμου κατέκλυααν το μοναστήρι από όλη την Ελλάδα, ήλθαν να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό. Το λείψανο του ήταν λαμπερό, εύκαμπτο, ζεστό, οσιακό. Καθώς το σκήνος του Γέρσντος Ιακώβου ετοιμαζόταν να το δεχθεί η γη μια ιαχή έβγαινε από τα χείλη χιλιάδων ανθρώπων "άγιος άγιος άγιος", αποτελούσε μία ομόφωνη μαρτυρία της συνείδησης των πιστών για τον μακαριστό πλέον Γέροντα Ιάκωβο. Μετά την κοίμησή ίο υ Αλλ ο Γέροντας Ιάκωβος συνεχίζει να ευεργετεί και μετά την οσιακή κοίμηση του. Στη Μονή του Όσιου Δαυίδ υπάρχουν τουλάχιστον τετρακόσιες μαρτυρίεςπιστών, πού ο ΓφονταςΙάκωβος τους βοήθησε σε σοβαρά προβλήματα υγείας που είχαν. Οι μαρτυρίες αυτές πού περιέχονται οε επιστολές των ίδιων των ευεργετηθέντων, ή καταγράφθηκαν μετά από προφορικές διηγήσεις τους και έχουν σχέση με θεραπείες ευεργετικές επεμβάσεις ή μεταθανάτιες εμφανίσεις του Γφσντα. Ο τάφος του Γφοντος Ιακώβου έγινε τόπος προσκυνήματος και προσευχής! Αμέτρητοι οι προσκυνητές που καταφθάνουν απ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (ομογενείς από Καναδή Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία, αλλά καιρώσοι, Σφβοι και Ρουμάνοι), για να "προσκομίσουν" τον πόνο και τα προβλήματά τους και να τον ευχαριστήσουν για την καθημερινή βοήθειά του στη ζωή τους και τα αναρίθμητα θαύματά του. Τα τελευταία τον λόγια Άγιέ μου Δαυίδ, τώρα που θα φύγω, σε παρακαλώ να πας στο Χριστό και να του πεις θέλω αυτόν τον Ιάκωβο τον αμαρτωλό να τον συγχωρήσεις διότι σαράντα χρόνια στο μοναστήρι σου ως άνθρωπος και εγώ μπορείνα έχω αμαρτήσει. Θέλω να παρακαλέσεις τον Δίκαιο Κριτή να με ελεήσει την ημφα εκείνη της κρισεωςστο θρόνο του Θεού. Επίλογος Ο δρόμος για το μοναστήρι σου Άγιε Γφσντα έγινε γνωστός σε πολλούς ανθρώπους που δεν σε γνώρισαν, ακούγσντας για τα θαύματα και την αγιασμένη σου ζωή, για μας όμως που ο Θεός ευλόγησε να σε γνωρίσουμε φχονται στιγμές που σε ψάχνουμε που σε αναφτούμε, γιατί με την παρουσία σου εδώ στη γη εδραίωσες την πίστη μας στο Θεό αλλά και γιατί κοντά σου μάθαμε τι σημαίνει αγάπη. Τώρα εκεί που βρίσκεσαι στον γλυκύτατο παράδεισο όπως τον αποκαλούσες μη μας ξεχνάς Τοέχουμε ανάγκη. Π ηγές 1).ΈναςάγιοςΓφονταςομακαριοτόςπ. Ιάκωβος ΕκδόοεμττανΠαπραντης Ιερός Μονής Οσίου Δαυίδ, Εύβοια ). Ομακαριστόςίάκωβος Τσαλίκης. (Η γούμενοςτηςι.μ. Ο Σ. Δ αυίδ του ΓέρσντοςΙ, Σ π ιι Γ. Παπαδοπούλα), καθηγητού πανεπιστημίου Αθηνών, Α θήνα ) Περιαδικό "Πεμπτουσία", τεύχος 8 Απρίλιος - Ιούλιος2002. Επιμέλεια Α ρ χ /κ α ς Κ ω ν /ν ο ς Χ ρ. Τ σ ιν ά λ η ς [3 9 ] A A

40 [ ΔΙΗΓΗΜΑ Χριστούγεννα στη σπηλιά» του Φώτη Κ όνχογλου ριστούγεννα παραμονές. Χριστούγεννα και χιονιάς πάντα πάνε μαζί. Μα εκείνη τη χρονιά οι καιροί ήτανε φουρτουνιασμένοι παρά φύση. Χιόνι δεν έ ριχνε. Μοναχά που η ατμόσφαιρα ήτανε θυμωμένη, και φυσούσανε σκληροί βοριάδες με χιονόνερο και μ α στραπές. Καμιά βδομάδα ο καιρός καλοσύνεψε και φ υ σούσε μια τραμουντάνα που αρμενιζότανε. Μα τη ν παραμονή τα κατσούφιασε. Την παραμονή από το πρω ί ο ουρανός ήτανε μαύρος σαν μολύβι κι έπιασε κι έριχνε βελονιαστό χιονόνερο. Σε μια τοποθεσία που τη λέγανε Σκρόφα, βρισκότανε ένα μαντρί με γιδοπρόβατα, απάνω σε μια πλαγιά του βουνού που κοίταζε κατά το πέλαγο. Το μέρος αυτό ήτανε άγριο κι έρημο, γεμάτο αγριόπρινα, σκίνους και κουμαριές, που ή τανε κατακόκκινες από τα κούμαρα Το μαντρί ήτανε τριγυρισμένο με ξεροτρόχαλο Οι τσομπάνηδες καθόντανε μέσα σε μια σπηλιά που βρισκότανε παραμέσα και mo ψηλά από τη μάντρα και που κοίταζε κατά τη νοτιά. Μεγάλη σπηλιά, με τρία -τέσσερα χωρίσματα, κι αψηλή ως τρία μπόγια Τα ζωντανά σταλιάζανε κάτω από τις χαμηλές σάγιες, που έσκυβες για να μπεις μέσα Σωροί από κοπριά στεκόντανε εδώ κι εκεί και βγάζανε μια σπιρτόζα μυρουδιά. Χάμω, το χύ μ α ήτανε σκουπισμένο και καθαρό, γιατί οι τσομπάνηδες ήτανε μερακλήδες και βάζανε τα παιδιά και σκουπίζανε ταχτικά με κάτι σκούπες καμωμένες από αστοιβιές. Αρχιτσέλιγκας ήτανε ο Γιάννης ο Μ παρμπάκος ένας άνθρωπος μισάγριος, γεννημένος ανάμεσα στα γίδια και τα πρόβατα Ήτανεμαύροςμαλλιαρός, με γένιαμαύρακόρακ α ς σγουρά και σφιχτά σαν του κριαριού. Φορούσε σαλβάρια κοντά ως το γόνατο, σελάχι στη μέση του, ζουνάρι πλατύ, βαριά τζεσμέδια στα ποδάρια του. Το κεφάλι του το είχε τυλιγμένο μ έναμεγάλομαντίλι σαν σαρίκι, κι οιμαρχαμάδες κρεμόντανε στο πρόσωπό του. Αρχαίος άνθρωπος! Είχε δυο παραγιούς τον Αλέξη και τον Δυσσέα, δυο παλικαρόπουλα ως είκοσι χρονιάν. Είχε και τρία παιδιά, Α/Α L w i ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

41 που τους βοηθούσανε στ άρμεγμα και κοιτάζανε το μαντρί να Vai καθαρά. Αυτές οι έξι ψυχές εζούσανε σε κείνο το μέρος, κρυφά από το Θεά. Ανάρια βλέπανε άνθρωπο. Η σπηλιά ήτανε καπνισμένη κι ο βράχος είχε μαυρίσει ως απάνω απά την καπνιά που έβγαινε από το στόμα της σπηλιάς. Ε κεί μέσα είχανε τα γιατάκια τους σαν μεντέρια, στρωμένα με προβιές Στους τοίχους της σπηλιάς είχανε μπήξει παλούκια μέσα στις σκισμάδες του βράχου, και κρεμάντανε καρδάρες τυροβόλια, μάγιες τουφέκια και μαχαίρια, λες κι ήτανε λημέρι τω ν ληστών. Απ έξω φυλάγανε οι σκύλοι, όλοι άγριοι σαν λύκοι. Η ακροθαλασσιά βρισκότανε ως ένα τσιγάρο απόσταση από τη μάντρ α Ή τανε έρημη, κι άλλο δεν ακουγότανε εκεί πέρα παρά μοναχά ο αγκομαχητός του πελάγου, μέρα - νύ χτα Με το βοριά απάγκιαζε, και καμιά φορά πόδιζε, κανένα καΐκι. Αλλιώς δεν έβλεπες βάρκα πουθενά. Από το μαντρί αγνάντευε κανένας το πέλαγο ανάμεσα στα δέντρα, και το μάτι ξεχώριζε καθαρά τα βουνά της Μ υτιλήνης Την παραμονή τα Χριστούγεννα, είπαμε πω ς ο καιρός χάλασε κι άρχισε να πέφτει χιονόνερο. Οι τσομπάνηδες είχανε μαζευτεί στη σπηλιά κι ανάψανε μια μεγάλη φωτιά και κουβεντιάζανε. Τα παιδιά είχανε σφάξει δυο αρνιά και τα γδφνανε. Ο Αλέξης έβαλε απάνω σ ένα ράφι μυτζήθρες και τυ ρ ί ανάλατο μέσα στα τυροβόλια, αγίζι και γιαούρτι. Ο Δυσσέας είχε μια παλιά Σύνοψη, κι επειδή γνώριζε λίγο από ψαλτικά κι ήξερε και πέντε γράμματα, διάβαζε τις Κυριακάδες κι ό- ποτε ήτανε γιορτή κανένα τροπάρι και λιγοστά από τον Εξάψαλμο. Εκείνη την ώρα φυλλομετρούσε τη Σύνοψη, για να δει τι γράμματα ήτανε να πει. Θα τανε ώρα σπερινού. Κείνη την ώρα ακούσανε κάτι τουφεκιές Καταλάβανε πως θα τανε τίποτα κυνηγοί. Το ένα παιδί, που είχε πάγει να φέρει ξύλα με το γάιδαρο, είπε πως το πρω ί είχε ακούσει τουφεκιές κατά την από μέσα θάλασσα, κατά την Αγια - Παρασκευή. Οχ σκύλοι πιάσανε και γαβγίζανε όλοι μαζί και πεταχτήκανε όξω από τη μάντρα Σε λίγο φανερωθήκανε από πάνω από τη σπηλιά δυο ανθρώποι με τουφέκια και φωνάζανε τους τσομπάνηδες να μαζέψουνε τα σκυλιά, που χιμήξανε απάνω τους Ο Σκούρης άφησε τους ανθρώπους ία άρπαξε ένα από τα ζαγάρια που χάνε οι κυνηγοί καχ το ξετίναζε να το πνίξεχ. Ο κυνηγός έριξε απάνου του, καχ τα οκάγχα τον πονέσανε καχ γύρισε πίσω μαζί με τ άλλα μαντρόσκυλα, που πηγαίνανε πχσώδρομα όσο κατεβαίνανε οχ κυνηγοί. Τέλος πάντων, εβγήκε ο Μπαρμπάκος με τους άλλους καχ ιπάσανε το Σκοόρη καχ τον δέσανε, διώξανε καχτ άλλασκυλχά. «Ώρα καλή, βρε παχδχά!» φώναξε ο Παναγής ο Καρδαμίτσας ζωσμένος με τα φυσεγκλίκια, με το ταγάρι γεμάτο πουλιά. Ο άλλος που ήτανε μαζί του, ήτανε ο γιος του ο Δημητρός «Πολλά τα έτη!» αποκρχθήκανε ο Μπαρμπάκος κι η συντροφχά του. «Καλώς ορίσατε!». Τους πήγανε στη σπηλχά. «Μωρέ, τ είν εδώ; Παλάτι! Παλάτχ με βασιλοπούλες!» είπε ο μπαρμπα-παναγής δείχνοντας τις μυτζήθρες που αχνίζανε. Τουςβάλανενακαθήσουνε, τουςκάνανεκαφέ. Οχκυνηγοίείχανεκονιάκι. Κεραστήκανε. «Βρε αδερφέ», έλεγε ομπαρμπα-παναγής «ποιος να το λεγε, χρονιά- [41]./.

42 [ ΔΙΗΓΗΜΑ ρα μέρα, πως θα κάνουμε Χριστούγεννα στο σπηλαίο που εγεννήθη ο Χριστός! Εχτές περάσαμε στην Αγια - Παρασκευή, να κυνηγήσουμε λίγο. Ε, δικόςμαςείναι ο ηγούμενος, κοιμηθήκαμε στο μοναστήρι και σήμερα την αυγή βγήκαμε στο κυνήγι. Βλέποντας πως φουρτούνιασε ο καιρός είπαμε πως δε θα μπορέσουμε να περάσουμε το μπουγάζι με τη σαπιόβαρκα του μπαρμπα-μανώλη του Βασιλέ. Κι επειδή ξέραμε απ άλλη φορά το μαντρί, και με το κυνήγι πέσαμε σε τούτα τα σύνορα, είπαμε να ρθουμε στ αρχοντικό σας.. Μωρέ, τι σκύλο έχετε; Αυτό είναι θηρίο, ασλάνι και καπλάνι! Μπρε, μπρε, μπρε! Το ζα- γάρι το πετσόκοψε! Για κοίταξε τι χάλια το κάνε!» Και γύρισε σε μια γωνιά της σπηλιάς που κλαψούριζε το σκυλί κι έ τρεμε σαν θερμιαομένο. «Έλα δω, Φλοξ! Φλοξ!» Μα η Φλοξ από την τρομάρα της τρύπωνε mo βαθιά. Άμαήπιανεδυο - τρία κονιάκια, ομπάρμπα-παναγήςάρχισε να μασά τα μουστάκια του, και στο τέλος έπιασε να τραγουδά: Καλήν εσπέραν, άρχοντες αν είναι ορισμός σας Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ αρχοντικό σας Ύ στερα ο Δυσσέας έψαλε το «Χριστός γεννάται, δοξάσατε». Εκείνη την ώρα ακούσανε πάλι τα σκυλιά να γαβγίζουνε. Στείλανε τα παιδιά να δούνε τι είναι. Ο αγέρας είχε μπουρινιάσει κι έριχνε παγωμένο νερό. Κρύο τάντανο! Σε λίγο πάψανε τα σκυλιά και γυρίσανε πίσω τα παιδιά. Από πίσω τουςμπήκανε στη σπηλιά τρειςάντρες που φαινότανε πως ήτανε θαλασσινοί, και δυο καλόγεροι, βρεμένοι όλοι και ξυλιασμένοι απ το κρύο. Τους καλωσορίσανε, τους βάλανε και καθήσανε. Μόλις πήγε κοντά στη φωτιά ο πρώ τος ο καπετάνιος τον γνώρισε ο Μπαρμπάκος κ ι έβγαλε μια χαρούμενη φωνή. Ή τα νε ο καπετάν - Κωνσταντής ο Μ πιλικτσής που ταξίδευε στην Πόλη. Είχε περάσει κι άλλη φορά από τη Σκρόφα, κι είχανε δέσει φιλία με τον Μπαρμπά- κο, που δεν ήξερε τι περιποίηση να τους κάνει. Οι άλλοι δυο ήτανε γεμιτζήδες κι αυτοί, άνθρωποι του καϊκιού του. Ο ένας από τους καλόγερους ένας οωματώδηςμε μαύρα γένια, ομορφάνθρωπος ήτανε ο πάτερ Σίλβεστρος Κουκουτός καλογερόπαπας Ο άλλος ήτανε λιγνός με λίγες ανάριες τρίχες στο πηγούνι, σαν τον Άγιο Γιάννη τον Καλυβίτη. Τον λέγανε Αρσένιο Σγουρή. Ο καπετάν - Κωσταντής ερχότανε από την Πόλη και πήρε στο καΐκι τον πάτερ Σίλβεστρο, που είχε πάγει στην Πόλη από τ Άγιον Ό ρος για ελέη, κι ήθελε να κάνει Χριστούγεννα στην πατρίδα του. Ο πάτερ Αρσένιος είχε ταξιδέψει μαζί του από τη Μονή του Παντοκράτορος στο Ό ρ ο ς κι ήτανε από τη Θεσσαλία Ταξιδέψανε καλά. Μα σαν καβατζάρανε τον Κάβο Μπαμπά, ο αγέρας μπουρίνιασε, κι όλη τη μέρα αρμενίζανε με μουδαρισμένα πανιά και με τον στάντζο, ώσπου φτάξανε κατά το βράδυ απ όξω από το Ταλιά- νι. Ο καιρός σκύλιαξε κιο καπετάνιος δεν μπόρεσε να μπει στο μπουγάζι, να κάνουνε Χριστούγεννα στην πατρίδα Αποφάσισε λοιπόν να ποδίσει και πήγε και φουντάρισε στ απάγκιο, πίσω από έναν μικρόν κάβο, αποκάτω από το μαντρί. Κι επειδή θυμήθηκε τον φίλο του τον Μπαρμπάκο, πήρε τους γέροντες και τους δυο άλλους νοματαίους και τραβήξανε για το αγίλι. Στο τσερνύα είχανε αφήσει τον μπαρμπ - Απόστολο με τσν μούτσο. Σαν είδανε πως στην σπηλιά βρισκότανε κι ο κυρ-παναγής με τσν κυρ Δημητρό, γίνηκε μεγάλη χαρά και φασαρία. «Μωρέ, να δεις», έ λεγε ο κυρ-παναγής «τώρα ψέλναμε το τροπάρι, κι απάνω που λέγαμε εν αυτή γαρ οι τους άστροις λατρεύσντες υπό αστέρος εδιδά- σκοντο...», φτάξατεκι εσείς οι μάγοι με τα δώρα! Γίατίβλέπω μια νταμιζάνα κρασί, βλέπω λακέρδα, βλέπω χαβιάρια, βλέπω παξιμάδια, μπακλαβάδες σμύρναν, χρυσόν και λιβανσν!«χα! Χα! Χα! - γελούσε δυνατά ο κυρ - Π αναγής μισομεθυσμένος και ψευδίζοντας και χάιδευε την κοιλιά του, για τί ήτανε καλοφαγάς Στο μεταξύοπάτεραρσένιοςοσγουρήςζωντάνεψεοκαημένος κι είπε σιγανά χαμογελώντας και τρίβοντας τα χέρια του. «Δόξα σοιοθεγ η ^ ό ς Κύριε ημώνιησοόχριστέ, που μας ελύτρωσες εκ του κλόδωνος!» κι έκανε τον σταυρό του. Ο πάτερ Σίλβεστρος είπε να σηκωθούνε όρθιοι κι είπε λίγες ευχές το «Χριστός γεννάται», κι ύστερα με τη βροντερή φωνή του έψαλε: «Μεγάλυνον, ψ υχή μου, την τηιιωτέραν και ενδοξοτέραν τω ν άνω στρατευμάτων. Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον_ ουρανόν το σπήλαιον, θρόνον χερουβικόν την Παρθένον, την φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλίθη ο α- χώρηστοςχριστόςο Θ εός ον ανυμνούντεςμεγαλύνομεν.» Ύ στερα καθήσανε στο τραπέζι. Τέτοιο τραπέζι βλογημένο και χαρούμενο δεν έγινε σε κανένα παλάτι. Τρώγανε και ψέλνανε. Km του πουλιού το γάλα είχε απάνου, από ταμοσκοβολημένα τ αρνιά, τα τυριά, τα μανούρια, τις μυτζήθρες τις μπεκάτσες και τ άλλα πουλιά του κυνηγιού, ως τη λακέρδα και τ άλλα τα πολίτικα που φέρνανε οι θαλασσινοί, καθώς και κρασί μπρούσικο. Ό ξω φυσομανούσε ο χιονιάς Km βογγοϋσανε τα δέντρα κι η θάλασσα από μακριά. Ανάμεσα στα βουίσματα ακουγόντανε και τα κουδούνια από τα ζωντανά που αναχαράζανε. Μέσα από τη σπηλιά έβγαινε η κόκκινη αντιφεγγιά της φωτιάς μαζί με τις ψαλμωδίες και με τις χαρούμενεςφωνές Κι ο κυρ-παναγής έκλεβε κάπου κάπου λίγον ύπνο, ρουχάλιζε λιγάκι κι ύστερα ξυπνούσε κι έψελνε μαζί με τη συνοδία Αληθινά, από τη Γέννηση του Χριστού δεν έλειπε τίποτα Ό λα υ πήρχανε: το σπήλαιο, οι ποιμένες οι μάγοι με τα δώρα, κι ο ίδιοςο Χριστός ήτανε παρών με τους δύο μαθητές του, που ευλογούσανε «την βρώσιν Km την πόσιν». Α/Α I I ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

43 Επισκεψθείτε τον νέο jichj ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώ ρ ο rrr Όλα τα είδη & αξεσουάρ επιχειρησιακού εξοπλισμού ' Και σκοποβολής για...αστυνομικούς και Σκοπευτές. Ε Π ΙΣΗ Μ Ο Ι Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π Ο Ι ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΕΙΣ ΤΩΝ Π ΙΣ Τ Ο Λ ΙΩ Ν G LO CK Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α, p ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΑΑΛΛΛ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ε Σ Μ Ε Α Ν Τ ΙΚ Α Τ Α Β Ο Λ Η ΣΕ Ο ΛΗ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Ω Ρ Ε Σ Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ : Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α - Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Π Ο : a f Κ ΤΕ Σ Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Ε Σ Κ Α Ρ Τ Ε Σ V IS A - M A S T E R C A R D g M A N N L IC H E R Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Ο Π Λ Ω Ν Α Β Ε Ε Fax: Νοταρά 73, Πειραιάς ΤΓ λ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟ ΛΗ Α ΤΑ Λ Ο ΓΟ Υ 5.11 TACTICAL SERIES

44 { ΠΑΡΑΔΟΣΗ Το στόλισμα το υ χρ ισ τουγεννιά τ ικ ο υ δ έντρ ο υ είνα ι η ο υ σ ία τω ν Χ ρισ τ ο υ γ έννω ν. Τ ο έθιμ ο σ τ η ν Ε λλά δα έχει ξενικ ή π ρ οέλευ σ η κ α ι το εισ ή γα γα ν ο ι Β α υ α ρ οί. Γ ια π ρ ώ τη φ ο ρ ά στολίσ τη κ ε δ έντρ ο σ τα α νά κ το ρ α τ ο υ Ό θ ω ν α το Α π ό τ ο Β π α γκ ό σ μ ιο π όλ εμο κ α ι μ ετά το δ έντρ ο μ ε τ ις π ο λ ύ χρ ω μ ες μ π ά λ ες μ π ή κ ε σε ό λ α τα ελλη νικ ά - σ ιύτια. Χριστουγεννιάτικο δέντρο Π ρόδρομός του, χο χρισχόξυλο, π ο υ α ντικαχασχάθηκε από χοχρ ι- σχουγεννιάχικο δέντρο, χο οποίο από χη Γ ερμανία εξαπλώ θηκε και ρίζωσε και σ τις άλλες ευρω π α ϊκές χώρες, για ν α ταξιδέψει στη συνέχεια σ τη ν ά λλη π λευρ ά το υ Α τλαντικού. Ωστόσο, ο κ α θ η γη τή ςτη ςχ ρ ι- σ τια νικ ή ς Α ρχαιολογίας Κ ώ στας Κ αλογύρης υποστήριξε ότι το έθιμο το υ δέντρου δεν έχει γερ μ α νικ ή προέλευση αλλά ανατολίτικη. Τ η ν ά π οψ η το υ στηρίζει σε ένα Σ υριακό κείμενο π ο υ υ πάρχει σε χειρόγραφ ο στο Β ρετανικό Μ ουσείο. Το κείμενο αναφέρεται σε έναν να ό π ο υ έχτισε το 1512 ο Α ναστά- σιοςο Α σ τα β ό ρ εια τη ςσ υ ρ ία ςκ α ι στον οποίο υ π ή ρ χ α ν δύο μ ε γά λα ορειχάλκινα δ έντρ α Σ ύ μ φ ω να μ ε μ ια παράδοση, χο στόλισμα το υ δέντρου καθιερώ θηκε από το ν Μ αρτίνο Λ ούθηρο, ο ο π ο ίο ς περ π α τώ ντα ς τη ν ύ χ τ α στα δάση κ α ι βλέποντας τα χ ειμ ω ν ιά τικ α α σ τφ ια να λ ά μ π ουν μέσα στα κλαδιά, συνέλαβε τ η ν ι δέα τ η ς τοποθέτησης ενός φ ω τεινού δέν τ ρ ο υ στο σ π ίτι του, π ο υ θα απεικόνιζε τον έναστρο ουρανό α π όπου ο Χ ριστός ήρθε στον κόσμο. Χριστόψωμα Ε κ τό ς από το χρισ τουγεννιά τικ ο δέντρο, οι νοικ οκυρές φ ροντίζουν κ α ι γ ια τ η ν π α ρ α σ κευή τω ν χριστόψ ω μ ω ν. Το έθιμο διατη ρ είτα ι σε ελάχιστα μέρη τη ς Ε λλάδα ς Για πρώτη φ ο ρ ά στολίστηκε δέντρο στα ανάκτορα του Όθωνα το 1833 κ υ ρ ίω ς σε ορεινές π ερ ιο χές α φ ού τα τσουρέκια βασιλεύουν σε π ω λ ή σ εις Τ α χριστόψ ω μ α, σύμφ ω να μ ε τον κ α θ η γη τή Δ η μήτριο Λ ουκάτο, αποτελ ούν το βασικό ψ ω μ ί τω ν Χ ρισ τουγέννω ν και το ευλογημένο, α φ ού α υ τό θα στηρίξει τη ζω ή το υ νοικ ο κ ύ ρ η κ α ι τη ς οικογένειάς του. Γαλοπούλα Κ ύριο π ιά το τ η ν ημέρα τω ν Χ ριστουγ έννω ν είναι η γαλοπούλα, π ο υ έφ τασε σ τη ν Ε υ ρ ώ π η από το Μ εξικό το 1824 μ Χ. Ωστόσο, οε αρκετές περιοχ έ ς τ η ς χώ ρ α ς μ α ς διατηρείται το έθιμο τη ς κ ο τό σ ο υ π α ς κ α ι ιδιαίτερα σ τη Θ εσσαλία Π αλαιόχερα η κοτόσουπα αποτελούσε το κ υ ρ ίω ς πιάτο π ο υ έτρ ω γα ν οι Έ λ λ η ν ε ς ότα ν επέστρεφαν α π ό τη ν εκκλησία. Σ ήμερα η βρώ ση τη ς γαλοπούλας έγινε σύμβολο καλοπέρασης Βασιλόπιτα Τ ο κόψ ιμ ο τη ς βασιλόπιτας είναι από τα ελάχιστα αρ- χέγσ ν α έθιμ α π ο υ επιβιώ νουν. Σ ύ μ φ ω να μ ε το ν κ αθη γ η τ ή Δ η μ ή τρ η Λ ουκάτο α π οτελεί εξέλιξη το υ γ ν ω στού κ α ι λ α ϊκ ού εθίμου τη ς π ρ ω τοχρ ονιά τικης π ίτ α ς Σ τη ν α ρ χα ιότη τα υ π ή ρ χε το έθιμο το υ εορταστικού άρτου, το ν οποίο σε μ εγάλες αγροτικές γιορτές οι α ρ χα ίο ι' Ε λλ η νες πρόσφεραν σ τους θ εο ύ ς Τ έτοιες γιορτές ή τα ν τα Θ αλύσια κ α ι το Θεσμοφόρια. Χ αρακτηριστικό στοιχείο τη ς βασιλόπιτας είναι ότι ο άνθρω ποςδοκιμάζει τ η ν τύ χ η το υ με το κέρμα τ η ς προσπαθώ ντας να μ α ντέψ ει π ώ ς θα το υ έρθουν τα πράγμ α τα σ τη νέα χρονιά. Σ ε όποιον πέσει το φλουρί, α υτό ς θα είναι ο τυ χερός κ α ι ευνοούμενος το υ νέου έτους! Μ ία παράδοση τη ς Κ ω νσ τα ντινούπολ η ς λέει τα εξή ς Ό τ α ν ο Ά γιος Βασίλειος ή τα ν Ε π ίσ κοπος σ τη ν Καισάρεια, ο Έ π α ρ χ ο ς τ η ς Κ αππαδοκίας π ή γ ε με σκληρές διαθέσεις ν α εισπράξει φ ό ρ ο υ ς Ο ι κ άτοικοι φοβισμένοι ζήτησαν τη ν προστασία το υ ποιμ ενά ρχη τ ο υ ς "Σας Α/Α I I ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

45 ζητάω αμέσως, το υ ς είπε εκείνος, ν α μ ο υ φέρει ο κ αθέναςό,τι π ολύτιμ ο αντικείμ ενο έχει". Μ άζεψ αν πολλά δώ ρα κ α ι β γ ή κ α ν μ α ζί μ ε το Δ εσπότη το υ ς οι κάτοικοι τ η ς Κ αισαρείας ν α προϋπαντή σ ουν το ν Έ π α ρ χ ο. Ή τ α ν όμω ς τέτοια η εμφάνιση και η πειθώ το υ Μ εγάλου Βασιλείου, π ο υ ο Έ π α ρ χ ο ς κατα πραϋνθη κ ε χ ω ρ ίς ν α θελήσει ν α πάρει τα δ ώ ρ α Γ ύρισαν πίσω χαρούμενοι κ ι ο Ά γιος Βασίλειος π ή ρ ε ν α το υ ς ξαναδώοεχ τα π ο λύ τιμ α αντικείμ ενά τ ο υ ς Ο χω ρισμός όμω ς ή τα ν δύσκολος γ ια τ ί είχα ν προσφέρει πολλά όμοιααντικείμενα, δηλαδή δαχτυλίδια, νομ ίσ μ α τα κ.λ.π.ο Ά γιοςβ α σ ίλειος τότε σκέφ θη κε ένα θαυματουργό τρόπο. Διέταξε ν α κατασκευασθούν το απόγευμ α του Σαββάτου μ ικ ρ ές π ίτες και μέσα οε καθεμιά τοποθέτησε από έ ν α αντικείμενο. Τ η ν επόμενη μέρα έδωσε α πό μ ία σε κάθε Χ ριστιανό. Κ αι τότε έγινε το θαύμα! Μ έσα σ τη ν π ίτα το υ βρήκε ο κ αθένας ό,τι είχε προσφέρει! Α πό τότε, λέει η παράδοση, κάθε χρόνο, σ τη γιο ρ τή το υ Α γίου Βασιλείου, κάνουμ ε κ ι εμ είςπ ίιε ς και βάζουμε μέσα νομίσ μ α τα Τράπουλα Τ η ν Π ρω τοχρονιά σ υνηθίζουμε ν α παίζουμε χα ρ τιά είτε στα καζίνα είτε στα σ π ίτια μ α ς Η λέξη "τράπουλα" προέρχεται από τ η ν ιτα λ ικ ή traro la, π ο υ σημαίνει παγίδα, δόλο. Τ α μεσαιω νικ ά χρ ό νια μ ε τ η λέξη α υ τή ονόμαζαν τ η δέσμη μ ε τ α π α ιγν ιό χ α ρ τ α Τ α χα ρ τιά τα γνώ ρισ ε η Ε υ ρ ώ π η από το υ ς ανατολικ ο ύ ς λ α ο ύ ς Τ α έφ εραν οι Ά ραβες μ ε τ ις κ α τα κτή σ εις το υ ς σ τη ν Ισ π α ν ία Σ τη ν Α να τολή διεκδικούν τη ν π α τρ ό τη τα οι Β ραχμάνοι, οι Κ ινέζοι κ α ι οι Α ι γύπτιο ι. Ο ι Ιτα λ ο ί ά ρ χ ο ν τε ς ό μ ω ς ή τα ν εκείνο ι π ο υ τα α γάπησαν ιδια ίτερ α Τ ο π α ιχνίδι γ ί νετα ι είτε μ ε μ α ν τικ ή είτε μ ε μ α γικ ή διάθεση. Γ ί α υτό ο κάθε π α ίχ τη ς προσι ια θείνα κερδίσει όλο το ν χρόνο. Ξέφωτα Η γιο ρ τή τω ν Θ εοφανιώ ν είναι μ ία από τ ις λαμπρότερες το υ έτους κ α ι γιορτάζεται σ τη ν αρχ ή τ η ς νό α ςχρονιά ς Τ η μέρα α υ τή ολοκληρώ νετα ι το Δωδεκαήμερο. Τ η ν π ρ ώ τη μ αρτυρία γ ι α υ τή ν τη ν γιο ρ τή μ α ς τη δίνει ο Κ λή μ ης ο Α λεξανδρεύς σ τις αρχές τω ν μεταχριστιαντ- κ ώ ν χρόνω ν. Σ τη ν αρχαία Ε λλάδα γιορτά ζονταν τα "Θεοφά- νεια" σ τη ν α ρ χή τη ς άνοιξης σ τους Δ ελ φ ο ύ ς Ο λαός ονομάζει τα Θ εοφάνεια και "φώτα ολόφωτα", "ξέφωτα", και "φωτόγεννα", επειδή τότε φω τίζεται ο κόσμος και αγιάζον τα ι τα νερά. Σ τις εκκλησίες ψ ά λλεται το Έ ν Ιορδάνη βαπτι- ζομένου Σου...". Κ ατόπιν οι π ισ το ί παρακολουθούν τ η ρ ίψ η το υ σταυρού σ τη θάλασσα, στον ποταμό ή σε δεξαμενή, όταν δεν βρίσκονται κοντά σε παραθαλάσσιο ή παραποτάμιο μ έρ ος Έ π ε ιτ α οι κ ολυμ β ητές π έφ το υ ν στα νερά για ν α πιάσουν το σταυρό, το ν οποίο παλαιότεραπεριάφεραν στα σ π ίτια Α υτός τ ις ημέρες σ τη Δ ράμα οι π ισ το ί μεταμφιέζονται κ α ι φορούν μάσκες μ ε τρ ομ α κτική όψ η. Φ έρουν κ ουδούνια κ α ι περιφέρονται στα χω ρ ιά κάνοντα ς εκ κ ω φ α ντικ ο ύς θορύβ ο υ ς Ε ίνα ι τα περίφ ημα ροκατζάρια, ένα έθιμ ο π ο υ συμβολίζει το ν καθαρμό κ α ι τ η ν εκδίω ξη τω ν δαιμ ονικώ ν ό ντω ν και τω ν κακοποιώ ν στοιχείω ν το υ δωδεκαήμερου. Καλικάντζαροι Π ρόκειται για δαιμονικές μορφές π ο υ ζουν στα έγκ ατα τη ς Γ η ς κ α ι κ α τά τ η διάρκεια τη ς χρ ονιά ς πριονίζουν το δέντρο τη ς Γ η ς γ ια ν α γκρεμ ίσουν το ν κόσμο. Τ ο Δ ω δεκαήμερο ανεβαίνουν π ά νω γ ια ν α πειράξουν και ν α ενοχλή σουν το υ ς α νθρώ π ο υ ς Η ονομασία το υ ς προέρχεται από το ε πίθετο "καλός" και από το "κάνθαρος". Ο λαϊκός άνθρω πος φ α νταζότα ν το υ ς καλικάντζα ρους τρ ιχω το ύ ς με μ ορφή τρ ά γου π ο υ σύχνα ζα ν στα τρίστρατα. Τ ο υς εξευμένιζαν καίγο ντα ς α λ ά τι ή κρεμ ώ ντα ς πίσω από τ η ν πόρτα κατω σάγονο ή πανοχιάγονο χοίρου. Ο ι καλικάντζαροι εξαφανίζονταν τα Φ ώ τα με τον αγιασμό τω ν υδάτω ν. Τα κάλαντα Κ αι ποιος δεν έχει τραγουδήσει τα κάλαντα όταν ή τα ν παιδί! Κ άλαντα, "αι διαβατήριαι επωδοί" κ α τά το υ ς λαογρ ά φ ους Τ α φιλοδω ρήματα που δίνουμε είναι ένα είδος εξαγοράς τω ν ευχ ώ ν π ο υ μ α ς λένε τα παιδιά. Τ α κάλαντα είναι μ ια πράξη τελετουργικ ή, η οποία - σ ύμφ ω να μ ε τ η λ α ϊκ ή α ν τίλ η ψ η - έχει αποτέλεσμα τ η ν ευ η μ ερ ία Κάρτες Ο ι χρ ισ τουγεννιά τικ ες κ α ι π ρω τοχρονιάτικ ες κ ά ρ τ ες οι οποίες λ ειτουργούν ω ς επι- κοινω νια κοί αγγελιοφόροι χρ ισ τουγεννιά τικ ω ν και π ρ ω τοχρονιά τικω ν μ η νυμάτω ν, α ποτελούν αναπόσπαστο συμ πλήρω μ α τω ν εορτών. Η χρ ισ το υ γεννιά τικ η κάρτα θεω ρείτα ι ό τι είναι α γ γλ ικ ή επινόηση. Τ η ν πα- τρ ό τη τά τ η ς διεκδικεί α ρχικά ο Γ ουίλιαμ Έ ν τ λ ε ϊ, ο οποίος φέρεται ω ς ο σχεδιαστής τ η ς π ρ ώ τη ς κάρτας το 1842, π ο υ είναι σήμερ α έκθεμα το υ Β ρετανικού Μ ουσείου. Μ ερι- κ ά χρ ό ν ια α ρ γότερ α η μ ό δα τη ςκ ά ρ τα ςέφ τα - σε σ τη ν Α μερική, σ τη ν Α υστραλία, σ τη Ν έα Ζ η λ α νδία Η Δ ανία θεω ρείται ότι είναι η m o φ η μ ισμένη χώ ρ α σ τις πω λήσ εις τω ν καρτώ ν. Δ ια κ ιν εί κάθε χ ρ ό νο κ ά ρ τ ες Σ τη ν Ελλάδα οι κ άρτες παρουσιάστηκαν σ τις αρχές το υ 20ού αιώ να από ' Ε λλη νες μετανάστες σ τις Η νω μ ένες Π ολιτείες Α μερικής και σ τη ν Α υστραλία Επιμέλεια: Π.Υ. Α ν α σ τ α σ ία Π ε τ ρ ά κ η [4 5 ]».

46 [ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ο λ λ ά α π ό τα έθ ιμ α τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς έ χ ο υ ν χ α θ ε ί κ α ι ά λλ α έ χ ο υ ν π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ εί σ τ ις ε π ιτ α γ έ ς τ η ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς ζω ή ς, α λλ ά δ ε ν π α ύ ο υ ν ν α χ α ρ α κ τ η ρ ίζο υ ν το Δ ω δ εκ α η μ ερ ο π ο υ μ εσ ο λ α β εί α π ό τ η ν π α ρ α μ ο ν ή τω ν Χ ρ ισ τ ο υ γ έ ν ν ω ν μ έ χ ρ ι τα Φ ώ τα. Το σπάσιμο του ροδιού Τ ρ ε ις θεές ίου αρχαίου κόσμου, η Ή ρα, η Αφροδίτη και η Δήμητρα συνδέονται με το Ρόδι. Η μητέρα των θεών όμως έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο μύθο ως προστάτιδα του γάμου και της γονιμότητας. Το δένδρο αυτό φύτεψε στον ιερό της κήπο στην Πάφο της Κύπρου, και η θεά της ομορφιάς και του έρωτα η θαλασσογέννητη Αφροδίτη. Αποτελούσε λοιπόν ισχυρό σύμβολο του πάθους, της γονιμότητας, της ζωής και της ευκαρπίας, ενώ η συνήθεια να σπάνε οι νεόνυμφοι ένα ρόδι στο κατώφλι του σπιτιού τους φαίνεται ότι κρατάει μέχρι σήμερα από τα ομηρικά χρόνιαλκόμη και στον μύθο της Περσεφόνης που της έδωσε ο Άδης να φάει έναν σπόρο ροδιού και καταδικάστηκε έτσι να ξαναγυρίζει κάθε χρόνο στα Τάρταρα κρύβονται η χαρά της αναγέννησης και η πίστη ότι από τη γη προέρχεται κάθε πλούτος. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι συνήθιζαν να θάβουν τους νεκρούς με ρόδια. Η σκέψη πίσω από το έθιμο αυτό ήταν πως, με τις ευεργετικές για τη γονιμότητα και τις αφροδισιακές ιδιότητες του, το ρόδι θα βοηθούσε τον ενταφιασμένο Αιγύπτιο να ξαναγεννηθεί. Αιώνες αργότερα, ο Προφήτης Μωάμεθ καλούσε τους πιστούς του να τρώνε τον καρπό αυτό για να γιατρευτούν από τα αρνητικά συναισθήματα του μίσους και του φθόνου. Έ να φυσικό εξάρτημα του ροδιού πάλι, το "στέμμα" της κορυφής του, ερέθισε τη φαντασία πολλών ηγεμόνω ν και έτσι σε πολλά οικόσημα απεικονίζεται ο καρπός της ροδιάς, στρουμπουλός βέβαια πάντοτε και πορφυρόχρωμος. Την Πρωτοχρονιά σπάνε το ρόδι και αφήνουν τα σπυριά του να χυθούν στο πάτωμα "για φθονία". Στην Αράχοβα το ξαστρίζουν αποβραδίς. Τ ο σπάει αυτός που θα γυρίσει πρώτος από τη βρύση το πρωί, λέγοντας "Σαν το λιθάρι γεροί, σαν το ρόδι γιομάτοι". Σύμφωνα με άλλο έθιμο, το πρωινό της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια πήγαινε στην εκκλησία, ενώ ο νοικοκύρης του σπιτιού κρατούσε στην τσέπη του ένα ρόδι για να το λειτουργήσει. Με την επιστροφή στο σπίτι, χτυπούσε την εξώπορτα για να του ανοίξει αυτός που είχε παραμείνει ε κεί (δεν έπρεπε να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του). Έ τσ ι, ήταν ο πρώτος που έμπαινε στο σπίτι για να κάνει το καλό ποδαρικό με το ρόδι στο χέρι.. Μπαίνοντας μέσα με το δεξί, έσπαζε το ρόδι πίσω από την ε ξώπορτα για να πεταχτούν οι ρώγες του παντού, και ταυτόχρονα έ λεγε "με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος και όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά". Σημειωτέον ότι όσο γερές και όμορφες ήταν οι ρώγες, τόσο χαρούμενες και ευλογημένες θα ήταν οι μέρες που θα έφερνε μαζί του ο καινούργιος χρόνος. Α/Α L W i ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

47 Αγριοκρεμμύδα Π ο λ λ ο ί νοικοκυραίοι κρεμάνε μια αγριοκρεμμύδα στην πάρχα ιούς. Συμβολίζει την αθανασία, για τί βλασταίνει και μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Γιατί, κατά την παράδοση ο Μέγας Αλέξανδρος έριξε πίσω του το αθάνατο νερό, που πήγε κι έπεσε πάνω σε μια αγριοκρεμμυδιά, που από τότε την έκανε αθάνατη Η ρίζα της, επίσης, πιστεύεται ότι φέρνει και γούρι. Στη Δ υτική Πελοπόννησο, κρεμάνε το μποτσίκι. Έ ν α φυτό με στρογγυλή ρίζα που την τυλίγουν σε αλουμινόφυλλο και φύλλα σαν του φοίνικα. Αν όλα πάνε καλά στο σπίτι, το μποτσίκι θα κρατήσει, λένε, άλον τον χρόνο. Αλλιώς θα μαραθεί ή θα σαπίσει μόλις στο σπίτι αρχίζει να πέφτει κάποιο κακά. Το ποδαρικό Γ ν ω σ τ ό και ευρύτατα διαδεδομένο είναι το έθιμο του ποδαρικού το οποίο κάνει όποιος μπει πρώτος στο σπίτι μετά την αλλαγή του χρόνου και, σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη, αν ο χρόνος πάει καλά, αυτό οφείλεται στο καλό ποδαρικό. Το ίδιο συμβαίνει όμως, και όταν δεν πάει καλά, γι αυτό και συνηθίζεται ποδαρικό να κάνει συνήθως κάποιο μέλος της οικογένειας. Όποιος κάνει το ποδαρικό μπαίνει με το δεξί, κάνει δύο βήματα και λέει: "Μέσα καλό, έξω κακό" και σπάει ένα ρόδι. Σε κάποια μέρη αυτός που κάνει το ποδαρικό κρατάει και μια πέτρα στο χέρι, για να είναι όλα τα μέλη της οικογένειας γερά σαν την πέτρα. Άλλοι, πάλι, ανοίγουν μια βρύση και λένε: 'Ό π ω ς τρέχει το νερό έτσι να τρέχει και η δουλειά του νοικοκύρη". Στα Δίκαια του Έ βρου την 1η Ιανουάριου κάνουν τις Καμήλες. Τα φύλλα και τα κλαδιά του στολισμένου δένδρου τα ρίχνουν στη φωτιά του τζακιού. Ο κρότος τους συμβολίζει την υγεία των ενοίκων του σπιτιού: όσο mo πολύς τόσο mo καλά. Φτιάχνουν γλυκά (κυρίως μελομακάρονα Km κουραμπιέδες), γιατί πρακτικά ήταν τα μόνα που μπορούσαν να φτιάξουν τον παλιό καιρό όλοι οι άνθρωποι, αφού η ζάχαρη ήταν είδος πολυτελείας Km είχαν μόνο πετμέζι Km αλεύρι. Τα 0X1 της Πρωτοχρονιάς Η πρωτοχρονιά όμως έχει και κάποια αντι-έθιμα, κάποια δηλαδή, "απαγορεύεται". Τη συγκεκριμένη μέρα σύμφωνα με την παράδοση, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, για το λόγο ότι φέρνουν κακοτυχία: > Να μην καίμε, κάτι δίχως λόγο. >Να μη φτιάχνουμε καφέ, γιατί συμβολίζει την πίκρα. > Να μη δανείζουμε τίποτα σε κανέναν. > Να μη βγάζουμε φωτιά έξω από το σπίτι. > Να προσέχουμε να μη χάσουμε τίποτα. Έ λ κ η θ ρ ο από π ο ίημα, και στολή από α ρ χ ιε π ίσ κ ο π ο Ο Δωροκουβαλητής άγιος, αγαπημένος μικρών Km μεγάλων, που πετάει πάνω απ όλο τον κόσμο με έλκηθρο, το οποίο σέρνουν τάρανδοι, από τη χώρα του κρύου Km των χιονιών Km μοιράζει καμινάδα - καμινάδα δώρα στα παιδιά όλου του κόσμου. Τα παιδιά που πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη, βλέπουν τους γονείς τους να αφήνουν ένα πιατάκι με ένα κουραμπιέ ή μελομακάρονο, ένα ποτήρι γάλα (ή ποτηράκι με κονιάκ στις πιο βόρειες χώρες, για το κρύο) κι ένα καρότο (για τον τάρανδο του) στο τραπέζι της κουζίνας. Είναι για τον άγιο, που θα έρθει κουρασμένος και κρυωμένος από το ταξίδι του για να φέρει τα δώρα. Έ τσ ι το πρωί όταν ξυπνήσουν, τρέχουν με λαχτάρα να δουν αν ο συμπαθής χοντρούλης των ονείρων τους τίμησε το σπιτικό τους. Km μόλις δουν πως έμεινε μόνο η άχνη από τον κουραμπιέ Km άδειο το ποτηράκι του κονιάκ, πείθονται πως ο άγιος τους επισκέφθηκε, Km άρα τους έφερε Km δώρα, τα οποία Km αναζητούν κάτω από το δένδρο. Τη ροδομάγουλη μορφή του ο Αϊ-Βασίλης την πήρε μόλις τον 19ο αιώνα από τις ΗΠΑ, από τον σκηνογράφο Τόμας Ναστ. Το έλκηθρο με τους τάρανδους προσέθεσε με ένα του ποίήμα ο Κλεμέντ Μπουρ. Την κόκκινη στολή του την πήρε από το χρώμα της στολής του αρχιεπισκόπου. Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου [ 47 ] Α/Α

48 [ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Χριστούγεννα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο Α ϊ-βασίλης είναι ένα ς και κ ο ινό ς για ό λου ς ιο ύ ς χρ ισ τια νού ς είτε ονομάζετε P ere N oel (Γαλλία), είτε S ain te-n ik olas (Β έλγιο), είτε S vaty M ika!as (Τσεχία). Δ εν συμβαίνει το ίδιο όμω ς με τα έθιμα του, ό π ο υ τοπικ ές π ρολή ψ εις και δοξασίες εισ χω ρούν στις παραδόσεις και του ς εορτασμ ούς κάθε λαού. Σ τγιν Κ ύπρο {Βάζουν ένα καλάθι σιτάρι στον ήλιο και το καταβρέχουν συχνά με ζεστά νερά. Αυτό γίνεται για να βλαστήσει σοδειά τους και να βγάλει ρίζες. Την παραμονή του Αϊ Βασιλιού βράζουν αυτό το σιτάρι μαζί με αμύγδαλα, σουσάμι, σταφίδα, ρόδια, ροδόσταμο, κανέλλα και ζάχαρη και κάνουν τα Βαστλούθκια. Το βράδυ της παραμονής, κάθονται γύρω από το τζάκι και ρίχνουν φύλλα ελιάς στη φωτιά παρατηρώντας τον τρόπο που καίγονται. Αν τα φύλλα σηκωθούν και πεταχτούν ψηλά σημαίνει μεγάλη αγάπη. Μετά τρώνε τα Βαστλούθκια, ενώ μέρος από αυτά στέλνουν στην εκκλησία και σε συγγενείς. Πάνω στον ίδιο δίσκο τοποθετείται η βασιλόπιτα. Το βράδυ της γιορτής βάζουν το πρώτο πιάτο του φαγητού μαζί με κρασί και ένα πουγγί χρήματα στην κοφινιώ για να τα βρει ο Άγιος που θάρθει με τα δώρα να φάει και να ευλογήσει τα χρήματα του νοικοκύρη. Στη Σ ουηδία τα Χριστούγεννα αρχίζουν στις 13 Δεκεμβρίου με την ημέρα της "Lucia", που σύμφωνα με έναν θρύλο είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και συμβολίζει τη "Βασίλισσα του Φωτός". Σε κάθε οικογένεια η μεγαλύτερη κόρη μεταμφιέζεται σε "Lucia" φορώντας ένα μακρύ άσπρο φόρεμα και ένα στέμμα με κεριά. Ο ρόλος της είναι να ξυπνήσει τους γονείς της τραγουδώντας παλιά κάλαντα με το σκοπό του λαϊκού ναπολιτάνικου τραγουδιού "Σάντα Λουτσία" και να τους ετοιμάσει το "glogg", το χριστουγεννιάτικο ζεστό κρασί με μπαχαρικά. Οι Φ ινλανδοί πιστεύουν πως ο Άγιος των Χριστουγέννων ζει στη βόρεια περιοχή της Φινλανδίας που λέγεται Κορβατουντούρι (πεσμένο αφτί). Το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων τρώνε χυλό ρυζιού με κανέλλα, ζάχαρη και κρύο γάλα και να κρύβουν σε αυτόν όπως και οι Δανοί, ένα αμύγδαλο για να το βρει ο mo τυχερός. Στη Βρετανία σε κάποιες περιοχές αναβιώνουν παραλλαγές ειδωλολατρικών τελετών: Μόλις σκοτεινιάσει στήνονται γλέντια σε περιβόλια με μηλιές. Οι αγρότες πίνουν μπίρα και τραγουδούν τα κάλαντα, ενώ πυροβολούν τα δένδρα για να διώξουν τα πνεύματα Στην Π ολωνία την παραμονή των Χριστουγέννων οι λεύτερες κοπέλες αλέθουν σπόρους παπαρούνας για να τις βοηθήσουν να αποκατασταθούν. Μετά το βραδινό φαγητό, βγαίνουν στο δρόμο και έχουν τα αφτιά τους ανοιχτά. Από την κατεύθυνση από την οποία θα ακουστεί το πρώτο γάβγισμα σκύλου, από κει θάρθει και ο μέλλων γαμπρός Άλλες στήνουν αφτί στην πόρτα γειτονικού σπιτιού κι αν ακούσουν πρώτη τη λέξη "πήγαινε" σημαίνει ότι θα πάνε για γάμο, αν ακούσουν όμως τη λέξη "κάτσε" σημαίνει ότι θα κάτσουν στο ράφι... Στη Γερμανία οι γιορτές αρχίζουν από τις 6 Δεκεμβρίου, μέρα του Αγίου Νικολάου, για τον οποίον πιστεύουν ότι πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι έχοντας μαζί του το βιβλίο με τις αμαρτίες και κρίνει από τις πράξεις των παιδιών τι δώρο θα τους δώσει... [ 4 8 ] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

49 της παραμονής των Χριστουγέννων μπορεί να εντοπίσει τις...μάγισσες που υπάρχουν γύρω του. Χαρακτηριστικό των εορτασμών στη Δανία είναι οι κόκκινες και άσπρες καρδιές που στολίζουν τα παράθυρα των σπιτιών αλλά και η συνήθεια να ανάβουν πολλά κεριά για να ξορκίζουν την καταχνιά του χειμώνα. Οι Δανοί πιστεύουν πως αν ένας επισκέπτης φύγει χωρίς να φάει τίποτα, τότε μπορεί να διώξει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Το πρώτο πιάτο του δείπνου είναι η παραδοσιακή πουτίγκα ρυζιού με ένα άσπρο αμύγδαλο κρυμμένο μέσα της Αυτός που θα το βρει θα πρέπει να περιμένει ώσπου να φαγωθεί ολόκληρη για να ανακοινώσει τον θρίαμβο του και να ζητήσει την επιβράβευση του. Για τους Ο λλανδούς ο Άγιος Βασίλης λέγεται Sinterklaas και φθάνει κάθε φορά στη χώρα με καράβι, έχοντας ξεκινήσει από την Ισπανία στις 6 Δεκεμβρίου. Δουλειά του είναι να μεταφέρει τα δώρα των παιδιών και αυτά με τη σειρά τους του δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους αφήνοντας στα παπούτσια τους σανό και κύβους ζάχαρη για το άλογό του. Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην Ιταλία συνδυάζει χριστιανικές παραδόσεις με παγανιστικές επιβιώσεις της Ρωμαϊκής εποχής. Η γιορτή για το χειμερινό ηλιοστάσιο, τα "Saturnalia" συμπίπτουν με τη νηστεία των Χριστουγέννων, και έτσι οι λιτανείες που γίνονται τιμούν τη Γέννηση του Χριστού αλλά και τη γέννηση του "Απόρθητου Ήλιου". Στην Ισπανία υπάρχει η παράδοση των "Ογκουέρας", που θυμίζει το δικό μας Αϊ-Γιάννη τον Κλείδωνα: Για να γιορτάσουν οι Ισπανοί το χειμερινό ηλιοστάσιο, ανάβουν υπαίθριες φωτιές και πηδούν πάνω από αυτές. Το έθιμο συναντά κανείς στις πόλεις Γρανάδα και Χαέν. Στην Ισπανία άλλωστε, τα δώρα δεν τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης αλλά οι Τρεις Μάγοι που επισκέπτονται τα παιδιά την παραμονή των Επιφανειών. Προφανώς, τις προηγούμενες μέρες οι Τρεις Μάγοι είναι πολύ απασχολημένοι καθώς ο θρύλος τους θέλει να διασχίζουν τη χώρα απ άκρη σ άκρη επισκεπτόμενοι νοσοκομεία, και ορφανοτροφεία. Προλήψεις υπάρχουν και στην Τσεχία: Στο δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων, ο αριθμός των ατόμων στο τραπέζι πρέπει να είναι ζυγός Ό λα τα χρειαζούμενα πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι, ώστε να μην αναγκαστεί κανείς να σηκωθεί πριν από τη λήξη του δείπνου. Διότι, μια παλιά πρόληψη λέει πως ο...βιαστικός δεν θα χαρεί άλλο χρόνο ζωής. Στο ίδιο πνεύμα, τα κεράκια που κοσμούν το γιορτινό τραπέζι πρέπει να παραμείνουν αναμμένα Αν κάποιο σβήσει εκλαμβάνεται ως σημάδι θανάτου. ΑΓ Μ ΗΤΡΙΟ Υ 60 ΑΓ. (ΜΗΤΡΙΟΣ TOFl/faX; intemet: ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Σ ΟΛΗ IΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΑΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΙΣΤΟΛΙΑ-ΣΦ ΑΙΡΕΣ ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΠΟΥ-ΚΥΝΗΓΕΠΚΑ ΟΠΛΑ- ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΟΒΟΛΑ ^ I Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ ^ Πουκάμισα-παντελονια ττηλίκια-άρβυλα-ζώνες σήματα & διακριτικά αλεξίσφαιρα γκλόττς-θήκες όπλων χειροπέδες-φακοΰη^μθ/χβηοημβ) είδη επιβίωσης-είδη campingουάρ παντός τύπου Στην Αυστρία, τη χώρα που γέννησε τον Μότσαρτ, τον Στράους τον Σούμπερτ, η μουσική κυριαρχεί κατά τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Λύνονται συναυλίες σε κάθε χώρο, από κάστρα και οχυρά μέχρι κρουαζιερόπλοια και παρεκκλήσια. Στην Ο υγγαρία επιζεί έθιμο-απομεινάρι του κυνηγιού των μαγισσών! Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι χωρικοί κατασκευάζουν μια καρέκλα από επτά διαφορετικά είδη ξύλου επειδή, σύμφωνα με μια παλιά πρόληψη, όποιος καθίσει σ αυτήν κατά τη λειτουργία Φάτνες βρίσκουμε σε όλα τα χριστιανικά κράτη. Μια πόλη όμως στη Γαλλία, η Ομπάν, έχει αποκτήσει διεθνή φήμη για τις φάτνες τη ς Οι τεχνίτες της κατασκευάζουν μικροσκοπικές φιγούρες από πηλό που δεν έχει ψηθεί. Πρόκειται για μια παράδοση που ξεκίνησε το 1803 όταν ο Ζ Α Λανιέλ οργάνωσε την πρώτη έκθεση με μικρόκ κ π ι ο α η ς τ Α ς ο μ α ι λ α ς ψ α λ ι ι λ. [ 49 ] Α/Α

50 { ΠΑΡΑΔΟΣΗ σκοιηκές φιγούρες για τη φάτνη. Ο Λανιέλ, εκτός από την Παναγία, το Θείο Βρέφος, τον Ιωσήφ, τους Μάγους και τους βοσκούς είχε φτιάξει ένα χωροφύλακα, ένα μυλωνά, μια γυναίκα μουσικό, ένα λαθροκυνηγό και τον τρελό του χωριού. Στην Ιρλανδία τα χριστουγεννιάτικα δένδρα είναι ελάχιστα καθώς προτιμώνται οι φάτνες Κεράκια διακοσμημένα με πρασινάδα τοποθετούνται στα παράθυρα των σπιτιών την παραμονή ώστε να φωτίζουν το δρόμο της Αγίας Οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της βρετανικής κατοχ ή ς τα ιρλανδικά σπίτια τοποθετούσαν τρία κεριά στα παράθυρα, που συμβόλιζαν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Με την πράξη αυτή δήλωναν ότι το σπίτι ήταν καθολικό. Στο Βέλγιο οι γιορτές ξεκινούν στις 6 Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο άγιος των παιδιών και έρχεται επάνω στο άλογο, συνοδευόμενος από τον μαύρο υπηρέτη του. Τα παιδιά τοποθετούν από την παραμονή τα παπούτσια τους μπροστά στο τζάκι με ένα καρότο για το άλογο του και ο Άγιος Νικόλαος περνάει από τις καμινάδες των σπιτιών και αφήνει γλυκά και δώρα Μεταξύ του Νέου Έ τους και των Φώτων τρία παιδιά ντυμένα μάγοι γυρίζουν τα σπίτια τραγουδώντας το τραγούδι των μάγων και ο κόσμος τους δίνει νομίσματα. Τα παιδιά του Λουξεμβούργου πριν πέσουν για ύπνο την παραμονή του "Neklostag" βάζουν στην πόρτα τα καλτσάκια τους ώστε ο Άγιος να μάθει που να τοποθετήσει τα δώρα που τόσο επιθυμούν. Με τον ίδιο τρόπο βάζουν στο τραπέζι του σαλονιού ή της κουζίνας μια πιατέλα, που ελπίζουν την άλλη μέρα να τη βρουν γεμάτη με ζαχαρωτά, μανταρίνια, καρύδια ή ένα "Boxemannchen" (μπριός σε μορφή μικρού χιονάνθρωπου) κι ένα "Liewskuchskleesen" (ψωμάκια με τη μορφή του Αγ. Νικολάου). Στη Μάλτα δεν θα βιώσει κανείς "Αευκά Χριστούγεννα" διότι οι καιρικές συνθήκες μοιάζουν μ αυτές της Βηθλεέμ. Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση στη Μάλτα σπέρνουν σιτάρι και άλλους σπόρους και τα τυλίγουν μέσα σε κομμάτια βαμβάκι τέσσερις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα Οι σπόροι μεγαλώνουν και τοποθετούνται στη φάτνη δίπλα στο Χριστό. Σε κάθε πόλη και χωριό της Μάλτας τα παιδιά τριγυρνούν στους δρόμους και τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ενώ στις εκκλησίες κατά τη νυχτερινή Θεία Αειτουργία ένα παιδί αναπαριστά τη γέννηση του Ιησού. Οι Π ορτογάλοι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς λίγο πριν τα μεσάνυχτα ανοίγουν τα παράθυρα για να μπει ο καινούργιος χρόνος. Σε πολλά μέρη συνηθίζουν να πετούν από το παράθυρο ό,τι παλιό υπάρχει στο σπίτι (πιάτα, ποτήρια κ.λπ.). Στις 12:00, αφού έχουν φτιάξει για τον καθένα, ένα ρολόι από 12 σταφίδες τις τρώνε μια-μια κάνοντας κάθε φορά και μια ευχή. Στη Σλοβακία υπάρχει η παράδοση ότι τα δώρα στα παιδιά τα φέρνει και τα βάζει κάτω από το δένδρο ο Χριστούλης Τα παιδιά γράφουν γράμματα στον Χριστούλη για τα δώρα που επιθυμούν, και τα τοποθετούν στα παράθυρα. Οι περισσότερες περιοχές της Σλοβενίας, έχουν το έθιμο να κρεμούν ένα μικρό αστόλιστο έλατο στο κέντρο της κατοικημένης περιοχής σε έναν φράχτη ή κάπου αλλού, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Συνήθως κρεμόταν ανάποδα από το ταβάνι. Σε άλλες περιοχές στολίζουν αυτό το μικρό έλατο με κορδέλες και μήλα, καρύδια ή μικρά ζυμαρικά. Σήμερα το έλατο αυτό διακοσμείται και τοποθετείται στο κέντρο του σαλονιού. Στη Λ ιθουανία η παραμονή των Χριστουγέννων "Kudos" είναι η πλέον σημαντική μέρα, σπουδαιότερη και από τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για μια νυχτερινή εορτή αφού οι εκδηλώσεις ξεκινούν αργά το βράδυ. Το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων περιλαμβάνει δώδεκα διαφορετικά πιάτα, όσα και οι μαθητές του Χριστού. Μετά το δείπνο, κάθε μέλος της οικογένειας τραβάει ένα κομμάτι άχυρο κάτω από το τραπεζομάντιλο, για να δει ποιος θα ζήσει περισσότερο και πόσα παιδιά θα κάνει Τα Χριστούγεννα για τους Λ ετονούς είναι η γιορτή της ελπίδας γιατί είναι η εποχή που το σκοτάδι γίνεται φω ς Αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων που καθορίζεται από το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο για τους Λετονούς γεωργούς ήταν πολύ σημαντικό. Ακόμη και σήμερα παραμένει η παλιά ονομασία "Γιορτή του Χειμώνα", που χρησιμοποιείται αντί της λέξης 'Χριστούγεννά', η οποία δεν υπάρχει στα Λετονικά Επιμέλεια: Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτ η Κ ο κ κ ίν ο υ Α/Α [ 50 ] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

51 ΠΛΑ ΥΣΙΠΤΑ ΜΥΝΠΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - -, c , χ ο Ο Η ^ L j H E C K L E R & AFTQKAiirmKK ArmnpomrTETA εισα γω γή - ΔΓΑβΕζκ τ α κ π ρ ο Κ ιν τ ο ν a s». ' ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ OiKGY KECKLEE & KOCK ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 79 ΣΕΠΟΑΙΑ ΤΗΛ ΕΙΔ ΙΚΕΣ Τ ΙΜ Ε Σ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ

52 [ ΣΥΜΒΟΛΑ Το Α στέρι των Χ ρ ισ τ ο υ γ έ ν ν ω ν (α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ό ) ^ ^ ί ν ε ι τη ν αίσθηση το υ εφήμ ερου, το υ ψ εΰ τικ ο υ, το υ γιο ρ τα σ τικ ο ύ κ α ι το υ περ α σ τικ ο ύ. Α νθίζει το ν Δ εκέμβριο κ α ι το ν Ιανο υ ά ρ ιο κ α ι σε όλη τη ν Ε υ ρ ώ π η, σ τη ν Α μερική ό μ ω ς α π οτελεί το α π α ρ α ίτητο σ υμ πλήρω μ α τ η ς χρ ισ το υ γ ε ν νιά τικ η ς α τμόσ φ α ιρα ς. Ε ίναι η π ο ϊνσ ετια περισσ ότερο γνω σ τή ω ς αλεξα νδρινό ή γλώ σσα το υ δια βόλου, ό π ω ς τη ν αποκ α λοά ν σ τη ν Κ άπρο. Σε πολλές ευ ρ ω π α ϊκ ές χώ ρ ες π ά ν τω ς α π οκ α λείται ω ς "το ασ τέρι τω ν Χ ριστουγέννων". ΤοΓκυ και η ισ τορ ία του Τ Γ ο Γ κυ αν και χρησιμοποιείται ως χριστουγεννιάτικο διακοσμητικό εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχει συνδεθεί με πολλές ειδωλολατρικές ιεροτελεστίες. Λέγεται ότι οι Χ ριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις προέρχονται από ένα έθιμο τω ν Ρωμαίων, οι οποίοι συνήθιζαν να στέλνουν κλαδιά δένδρων μαζί με άλλα δώρα στους φίλους τους, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Saturnalia. Το έθιμο αυτό το υιοθέτησαν και οι πρώτοι Χριστιανοί. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από ένα διάταγμα τη ς εκκλησίας της B racara που εκδόθηκε αργότερα και απαγόρευσε στους Χ ριστιανούς να διακοσμούν τα σπίτια τους με κλαδιά δένδρων την ίδια εποχή με τους ειδωλολάτρες, καθώς η S aturnalia ξεκινούσε περίπου μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Σε πολλά εκκλησιαστικά ημερολόγια, βρίσκουμε τη ν παραμονή τω ν Χ ριστουγέννων να α- ναφέρεται ως η ημέρα που οι εκκλησίες είναι δαφνοστόλιστες και το έθιμο είναι ριζωμένο το ίδιο βαθιά στην σύγχρονη εποχή όπως και στους ειδωλολάτρες ή τους πρώ τους Χριστιανούς. Έ ν α ς μύθος λέει ότι το γκ υ φύτρωσε για πρώτη φορά στις πατημασιές του Χριστού, όταν βάδιζε στη γη και τα αγκαθωτά φύλα του αλλά και οι κόκκινοι καρποί του, συμβολίζουν τα μαρτύρια του Σωτήρα, λόγος για τον οποίον το γκ υ λέγεται και το "αγκάθι του Χριστού" σε πολλές γλώσσες τη ς Βόρειας Ευρώπης. Π ιθανότατα η σχέση με αυτούς τους μύθους ήταν ο λόγος που το γκυ ο νομάστηκε το "Άγιο Δένδρο", όπως αναφέρεται γενικότερα από τους παλιότερους συγγραφείς Για τους Σκανδιναβούς το γ κ υ ήταν το αγαπημένο φ υτό τη ς θεάς τους Frigga, προστάτιδας της αγάπης. Ίσ ω ς αυτό το ρομαντικό στοιχείο που προέκυψ ε από τη λατρεία α υτή ς τη ς θεάς να πέρασε και σ τις υπ ό λοιπες χώ ρες με το έθιμο του φιλιού τω ν Χ ριστουγέννω ν κάτω από τα κλαδιά του γκυ. Επιμέλεια: Π.Υ Α φ ρ ο δ ίτ η Κ ο κ κ ίν ο υ Α/Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

53 ωστας Π α π α ^ ε ω ρ ^ ιο υ & Σ Ι 5 Π ΣΗ 6 0 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Μ ι π α λ α κ ο π ο ύ λ ο υ Τπ? I f f 7 f ( Α μ π ε λ ό κ η π ο ι Π 3 η υ ώ υ S p - W f 7 1Γ / F>< 7 I f ^? / 7 1 C 7 7 C 3 f > f > f w w w.papag^orgioy,gr n i H o u n ι tw y TRRHSRLP CBH CB 600F HORNET Use o il/] U)U Είΐίΐϋδιι ifjtr/] ϋ υ ίί/ιρ ο σ ω π ε ίϋ ζ έυο seruice

54 [ ΓΕΥΣΗ Σοκολάτα Η ανεπανάληπτη βασίλισσα της γαστρονομίας Συνώνυμο της γαστριμαργικής αμαρτίας... η σοκολάτα παραμένει γρίφος για πολλούς. Κανείς μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να βρει τι είναι αυτό που την κάνει μοναδική, λαχταριστή, ακόμη κι όταν στο περιτύλιγμα γράφει "πικρή". βανίλια και μοοχρκάρυδο, εθεωρείτ» πολύτιμο. Γι αυτό και μάναν ο Αυτοκράτο- (χις Μοντεζούμα μπορούοε να πίνει περισσότερα ίου ενός φλιτζάνια την ημφα (λέγεται ότι ξεπερνούσε τα...50). Οι πρώτοι Ευρωπαίοι εξερευνητές του 16ου αιώνα γνώρισαν, χάρη στους Αζτέκους τους σπόρους του κακάο,. Το 17ο αιώνα, η ζεστή σοκολάτα είχε ε μπλωθεί σ ολόκληρη την Ευρώπη και ήταν το αγαιιημενο ρόφημα όλων των α ριστοκρατών και αυλικών της εποχής οι οποίοι την κατανάλωναν κακός α φροδισιακό' Πφαοαν αρκετά χρόνια και μόλις τον Ιθοαιώνα, τοκακάοάρχισε να χρησιμοποιείται και ωςυλικά στη ζαχαροπλαστική.' Ετσι οι καρποί του κακαόδενδρου,όπωςκαιταάλλαπροϊάντα του ΝάαυΚάομου,μεταφφονται στην Ευρώπη, και μαζί τους ίρκινά μια νάτ γαστρονομική επανάσταση για τους Ευρωπαίους Το ταξίδι στην Ευρώπη. >Τομαύρο πικρό ρόφημα της σοκολάτας μπαίνει καταρχήν στη ζωή των Ισπανών, οι οποίοι προσαρμόζουν τη γεύση τηςσταδικά τους γούστα, ιιροοθέτοντας ζάχαρη και βανίλια και διαλύσντάς τη σε ζεστά νερά μαζί με μοοχοκάρυδο. Με την πάροδο τουςχρσνου η σοκολάτα γίνεται μόδα στην Ισπανία και οαν κατατ ναλωτική μανίαμπαίνει πιακαι σιαμεγάλαοαλάνια τηςαρκ κοκρατιάς Οι Ισπανοί κατάφεραν να κρατήσουν για εκατό χρόνια περύ ίου, μυστική την καλλιφυ ^ ^ Β ^ ^ ^ β ιστορία της σοκολάτας χάνεται στην περιοχή του μύθου. Ενός μύθου που μιλά για μια πριγκύ ποσά που υτιερααπίστηκε μέχρι θανάτου το θησαυρό που τηςείχεεμπιστευτείοπαλεμιστήςσύζυγόςτης Απότοαίμα της γεννήθηκαν οι οπόροι του κακάο: κόκκινοι σαν το αίμα, πικροί σαν τον πονο και δυνατοί σαν την αρετή.' Εναςάλλοςμύθοςθελα τον Quetaknat θεό ίου α έρα, τηςφωτιάς και της ζωής να κλέβει το φυτόαι ιό τη χοίρα των Γιων του' Ηλιου και να τοδίνει στουςανθρώπους προοφφσνταςτουςέτσι χαρεςάγνωστεςμέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι η πρώτη γνωριμία με την υπέροχη και μοναδική, α θώα και συνάμα αισθησιακή σοκολάτα. Σύμφωναμεταγεγονσταπιακιάχιτουςθρύλουςηιστορκιτηςοοκαλάταςξρκινά στ»600πχ στην Κεντρική Αμερική από τη φυλή των Μάγτας όπου τη θεωροόν 'ίροφή των Θεών. Οι Μάγιαςφτάνονταςστη Νότιο Αμερική έχουν πάρει μαζί τους τα πολύτιμα γι αυτούς κακαόδενδρα κι έτσι η καλλιέργεια είμπλώνεταικαι περνάστσυςαζτεκσυς Οι Αζτέκοι εξακολουθούν να θεοποιούν το κακαάδενδροκαιδενδιστάζτυνναμετατράμουντουςπολύττμουςκαρπσύςτουοεμεσονγιαεμπορικέςσυναλλαγες Εκατόσπφουςκακάο,στοιχιζεμιασκλάβακαι 12έναλαγάςενώτορόφημαπου έφτιαχναν, ατροιί προηγουμένου, καβούρντιζαν και πολτοί ιοιούσαν ανάμεσα οε ζεστός πείρες τους οπόρους του κακάο και τουςανακάτευαν με ζάχαρη, πιπέρι, Α/Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

55 γεια του κακαόδενδρου και τηνπαρασκευή τουροφήματος Ότανόμως το 1615 η Άννα, κόρη του Φιλίππου του 3ου της Ισπανίας παντρεύεται τον Λουδοβίκο 13ο της Γαλλίας ολόκληρη η βασιλική αυλή γνωρίζει ma τη σοκολάτα, το μυστικό πάθος της νεαρής Άννας Γία πολλά χρόνια η σοκολά τα παραμένει προνόμιο των ολίγων. Τα χρόνια τηςβασιλείας του Λουδοβίκου ταυ 14ου, η σοκολάτα καθιερώνεται ma ως η επίσημη λιχουδιά του παλατιού. >Στην Ιταλία η σοκολάτα φτάνει το 1594 με το Φραντζόσκο Καρλέτι. Ο Πάπας Πιός ο 5ος δοκιμάζοντας την, τη βρίσκει πικρή και ερεθιστική, ο δε καρδινάλιος ΦρανσουάΜπρανάκιο την "αφμίζεί και απαγορεύει τουςπιστούςνα πίνουν το ποτό που φφνει αϋπνία Μερικά χρόνια αργότερα η εκκλησία της Ρώμης αναγκάζεται να δώσει' ύφεση αμαρτ ιών" και νομιμοι ιοιεί τη κατανάλωση της >ΣτηΓφμανιάησοκολάταχρησιμοποιείταιαπότο 1679σαν δυναμωτικό φάρμακο. Θαπεράσσυνπσλ- λά χρόνια για να γπτι ευρύτερα γνωστή στο κοινό, κι αυτό γιατί ο φόρος που επιβλήθηκε στη σοκολάτα ήταν τόοο βαρύς που μόνο οι πλούσιοι μπορσύσαν να γευτούν αυτή τη μοναδική λιχουδιά >Στην Ολλανδία η σοκολάτα κατάφερε να γίνει γνωστήμετάαπόένααστείόεπεισόδιοκατάτηδιάρκαα του ιοπανοολλανδικού πολφού, όταν το πλήρωμαενόςολλανδικού πλοίου, αφού κυρίευσε έναισπανικό πουμετέψερε κακάο, θεώρηαεαωστό ναπετάξει στη θάλαοοααυτό το'άχρηστο φορτίο". >Η Αγγλία μπορεί να "ανακάλυψε", λόγω των α- ντι-ισπανικών αισθημάτων τηςπου προερχόταν α πό εμπορικούς και πολιτικούς λόγους κάπως καθυστερημένα τη σοκολάτα το 1657, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να την αγαπήσει και να αποκτήσει δικφτηςφυτεώς στη μακρινή Τζαμαϊκανή αποικία της Το 1746ανοίγει το περίφημο κλαμπ "Οοα»Τι^'',πουσύντομαγίνε^ γνωστό σ'ολόκληρο τσνκόσμο. Και το 1847κατασκευάζεται στην Αγγλία η πρώτη πλάκα σοκολάτας από τους Fry and Sons. >Η Ελβετία ανακάλυψε τη σοκολάτα το 1667όταν ο δήμαρχος τηςζυρίχηςετπ- σκέπτεταιτιςβρυίρλεςμαγεύεται απάτη γεύση τηςκαικατάτηνεπιστροφή του παίρνει μαζί του τα πολύτιμα φακελάκια Το πάθος των Ελβετών γεννιέται και το 1819 ιδρύουν στο Βεβε την πρώτη σοκαλατοπούατηςευρώιιης >Παρ όλη την εξμπλωση και τη χρήση τηςτομεγάλο βπαμ" στη σοκολάτα γίνεται απότουςίταλούςπουαρχιζουννατηναπολαμβάνουν στα πρώτα καφέτης Φλωρεντιαςζίϊπημεγάλακαι μπισκότα, κίνηση πουγρήγοραυιοθετείταικαιαπό τους γείτσνεςγάλλους Ελβετούς και Γερμανούς Το πρώτο εργοστάσιο σοκολάτας εμφανίξεπω στην Αμφίκή το 1763 για να ακολουθήσει αυτό της Βαρκελώνης το > Η Ελλάδα γνώριζα τη σοκολάτασχεδσν τελευταία στην Ευρώπη όταν το 1841 ο επιχειρηματίας Σπυρίδων Παυλίδης στήνει στη γωνία των οδών Αιόλου και Βίσοηςένα μικρό γλυκιοματοποιείό" άιουμαζίμε τα "μπισκότα εξαμυγδάλου", και τα "βομβόνια" φτιάχνει και την πρώτη ελληνκή σοκολάτα υγείας Τα νέα για τη σοκολάτα εφπλώνσνται γρήγορα, με αποτέλεσμα να φυτρώνουν καθημερινά σαν μανιτάρια σ ολόκληρη την Ευρώπη τα μαγαζιά με σοκαλάτες καισοκαλατάκιααπόοίκσυςδιεθνσύςφήμης Σε πολλά σούπερ μάρκετ του εζ.ν ί < Λ Οι άποροι ίου κακάο: κόκκινοι σαν χερικού υπάρχει ειδική γωνιά για τους μανώδεις της σοκολάτας με όλα τα είδη και τιςπαραλλαγφαπότιςπιογνωστεςβιομηχανίβςμεπρωτότυπη και κομψή πάντα, διακόσμηση -όπως ταιριάζει στη σοκολάτα, που κάποτε ήταν πρσνφιο μόνον των λίγων- άλα αυτά μοιάζουν περισσότερο με πολυτελή μπουτίκ, παρά με τα γνωστά μας μέχρι σήμερα, ζαχαροπλαστεία Πολυαγαπημένη γιατουςπεμιοσότερους αλλάκαι εχθρός γιαλίγους η οοκολάτα έχει καταφέρει κάτι μοναδικό: να μην Ίιερνά αι ιαρατήρητη". Στην πρώτη θέση προτίμησης κρατάα γερά τα σκήπτρα Ξέρει καλά ότι τίποτα και κανείς δεν πρόκειται να' αι ιειλήαει", τα πρωτεία της ούτε καν αυτό το κίνημα περί υγιεινής διατροφής οι εφγγελιφ γιαστιςδιατροφικόςμαςσυνήθείφπου κατάκόρσνδημοσιεύονται παντού τον τελευταίο καιρό, δεν φαίνεται να έχουν "αγγίζα" τη σοκολάτα. Εκείνη παραμένει ι ιεισματικά πρώτη. Ενώ οι μανιώδεις οοκαλατοφάγοι απορούν γιατί η αγαπημέ-, ^ Σοκολάτα, γευόμαστε. το αίμα, πικροί σαν τον πόνο και δυνατοί σαν Τ3 ] ν α ρ ε τ ή νη τοτ;ςλιχουδιάδεν...αιμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των υγιεινών τροφών, αφού είναι οε όλους γνωστή η υψηλή περιεκτικότητα της σοκολάτας σε σίδηρο, και...τόσα άλλα 0p*miK0 συστατικά....για επιβράβευση επιτυχίας σοκολάτα, πάλι, σε στιγμές συναισθηματικής ευφορίας αλλάκαι σεδύοκαλεςστιγμέςηηδσνή παραμένει η βία, είτε πρόκειται για απλή πλάκα σοκολάτα είτε για ένα σικ σοκολατάκι με υπογραφή διεθνσύςφήμηςσοκαλατοποιίαςγίαυτόκαιμετάαπόέναυπέρσχο γεύμα δεν θα ακουστείποτέκανείςναλέει: "Ναείχαμεττόρακιέναλέμονπάι". 'Ομωςένακομμάτι τούρτα οοκολάταήμιαμους-σοκολά πολλοίθάθελαν να είχαν για την ολοκλήρωση της γαστριμαργικήςτους ευφορίας ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 1847Οι Fry & and Sons φτιάχνουν την πρώτη σοκολάτα από βούτυρο κακάο, κακάο με λικφ και ζάχαρη. 1853Η πρώτη πλάκα σοκολάτα κυκλοφορεί από TOuqRy&Sons. 1866"Fry s Chocolate Cream BaE λέγεται η πρώτη πλάκα σοκολάτα με κρφα 1876Ηπρώτη σοκολάτα γάλακτοςστην Ελβετία 1902Οι F r/s -ο γνωστός μας πια οίκος σοκολάτας- φτιάχνουν και στην Αγγλία την πρώτη σοκολάτα γάλακτος 1905"Gadbuty s Dairy Milk" λέγεται και γίνεται ανάρπαστη. 1910'BoumviLe Plain Chocolate". 1921"Ρπώ;8ΓκΙΝυί"λέγεταικαιείναιηιψώτηπλάκαοοκολάταμεφρούταήξηρούςκαρπσύς Ησοκολάτα γίνεται ακόμη mo λαχταριστή. ΔΕΚΑΕΤΙΑ TOY SO: Είναι η εποχή τηςδόξρς για τις σοκολάτα; 1932H"Mars" γίνεται αμέσωςηαγαπημένη σοκολάτα των νέων. 1937'ΚάντεέναδιάλειμμαμεΚιτ-Κατ"λέγεταικαιηπρώτηδιαφήμκητηςγνα> στήςσοκολάτας 1961Η Nestle κάνει την Εμφάνιση της στην αγορά με τις πρώτες διαφημίσεις στην τηλεόραση. Ε π ιμέλεια: Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτ η Κ ο κ κ ίν ο υ [ 5 5 ]./.

56 Q r \ j \ J O i J Φ ρ α σ τ ι κ ώ ν τ ε χ ν ώ ν της