Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ ια τ ο υ ς σ κοπ ο ύς το υ π α ρ ό ν το ς νόμου: α. «Λ ιμένας» ε ίν α ι η ζώ νη ξ η ρ ό ς κ α ι θ ά λ α σ σ α ς, μ α ζ ί μ ε τ α έ ρ γ α κ α ι τ ο ν εξο π λ ισ μ ό, που υ π ά γ ε τ α ι σ ε κ ά θ ε δ η μ ό σ ιο φ ο ρ έ α χ ρ ή σ η ς, ή φ ο ρ έ α τ η ς α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η ς ή ιδ ιω τ ικ ό ή μ ικ τό φ ο ρ έ α, που έ χ ε ι, κ α τ ά τ ο νόμ ο, τ η ν ευ θ ύ ν η τ η ς δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι τ η ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ή ς το υ κ α ι ε π ιτ ρ έ π ε ι κ υ ρ ίω ς τ η ν υ π ο δ ο χ ή κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς π λω τώ ν μ έσ ω ν κ α ι σ κ α φ ώ ν α να ψ υ χ ή ς, τ η φ ο ρ το ε κ φ ό ρ τω σ η, α π ο θ ή κ ευ σ η, π α ρ α λ α β ή κ α ι π ρ ο ώ θ η σ η τω ν φ ο ρ τ ίω ν το υ ς, τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τη σ η ε π ιβ α τώ ν κ α ι ο χ η μ ά τω ν κ α ι τ η ν α ν ά π τυ ξη ε π ιχ ε ιρ η μ α τικ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν που σ υ ν δ έ ο ν τ α ι ά μ ε σ α ή έ μ μ ε σ α με τ ις θ α λ ά σ σ ιε ς μ ε τ α φ ο ρ έ ς. β. «Πυρσός» ε ίν α ι ο π ο ιο δ ή π ο τε ν α υ τιλ ια κ ό βοήθημα, τ ο ο π ο ίο εκ π έμ π ει ε υ δ ιά κ ρ ιτο φ ω ς κ α ι ε π ισ η μ α ίν ει π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έν ο γ ε ω γ ρ α φ ικ ό σ ημείο. Ο ι π υ ρ σ ο ί δ ια κ ρ ίν ο ν τα ι σ ε φ ά ρ ο υ ς, φ α ν ο ύ ς κ α ι φ ω το σ η μ α ν τή ρ ες. γ. «Φάρος» ε ίν α ι ο π υρσός που χ ρ η σ ιμ ε ύ ε ι σ τη ν π ε λ α γ ο δ ρ ο μ ία, σ τη ν π ρ ο σ α ιγ ιά λ ω σ η ή σ τη ν α κ το π λ ο ία. δ. «Φανός» ε ίν α ι ο π υ ρσός που χ ρ η σ ιμ ε ύ ε ι σ τη ν α κ τ ο π λοΐα, σ τη ν έν δ ε ιξη εισ ό δ ο υ όρμω ν, λιμ ένω ν, δ ια ύ λω ν κ α ι λ ιμ ενοβραχιό νω ν, κα θώ ς κ α ι σ τη ν έ ν δ ε ιξη κ ε φ α λ ή ς π ρ ο β λητώ ν ή κρηπ ιδω μάτω ν. ε. «Φ ω το σ η μ α ντή ρ α ς» ε ίν α ι κ ά θ ε π υ ρ σ ό ς που ε ίν α ι το π ο θ ε τη μ έ ν ο ς σ ε α γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έν ο σ η μ α ν τή ρ α γ ια τη ν επ ισήμανση υφάλω ν, κινδύνων, έρ γω ν ή εγκα τα σ τά σ εω ν. στ. «Λ ιμενικά έργα» ε ίν α ι εκ είν α, που ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι ο λ ι- κώ ς ή μ ερ ικώ ς σ το ν α ιγ ια λ ό, τη ν όχθη, τ η ν π α ρ α λ ία ή τη ν π α ρ ό χ θ ια ζώνη, μέσ α σ τη θάλα σ σ α, σ το ν π υθμένα τ η ς θ ά λ α σ σ α ς κ α ι σ το υ π έδ α φ ο ς το υ βυθού, κα θώ ς κα ι ε κ ε ίν α που ε π ιφ έ ρ ο υ ν δ ια μ ό ρ φ ω σ η ή α λ λ ο ίω σ η τω ν χώ ρω ν α υ τώ ν ή που π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι από τ ις δ ια τ ά ξ ε ις π ε ρ ί Λ ιμ ενικώ ν Τ αμείω ν. ζ. «Α ερ ο ν α υ τικ ό ς φάρος» ε ίν α ι ο π υ ρσός ν α υ τικ ο ύ τ ύ που, σ το ν οπ οίο μ έρ ο ς τη ς φ ω τειν ή ς δ έσ μ η ς ε κ τρ έ π ε τα ι κ α τά δ έκ α έω ς δ ε κ α π έν τε μ ο ίρ ες (10-15 ) πάνω από το ν ο ρ ίζ ο ν τα γ ια τ η χρήσ η το υ από α ερ ο σ κ ά φ η. η. «Ζώνη Α σφαλείας» είνα ι ο χώ ρος που π ερ ικ λ είετα ι από νο η τό κύκλο α κ τίν α ς δια κοσ ίω ν (200) μ έτρ ω ν από φάρο. θ. «Φ αρικό δίκτυ ο» ε ίν α ι τ ο σ ύ νολο τω ν πυρσών, ι. «Ναυάγιο» είνα ι: (αα) Κ ά θ ε π λ ο ίο ή π λ ω τό να υπ ήγημ α, ν η ο λ ο γ η μ έ ν ο ή όχι, τ ο ο π ο ίο έ χ ε ι π α ύ σ ει ν α έ χ ε ι π λ ε υ σ τό τη τ α κα ι π α ρ α μ ένει, ο λ ό κ λ η ρ ο ή κ α τά ένα μέρος, κά τω από τη ν επ ιφ ά ν ε ια τ η ς θάλα σ σ α ς. (ββ) Η κα τα σ κ ευ ή, η ο π ο ία δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α επ α ν α χ ρ η - σ ιμ ο π ο ιη θ ε ί κ α τά τ ο ν π ρ ο ο ρ ισ μ ό τ η ς κ α ι π α ρ α μ έν ει, ο λ ό κ λ η ρ η ή κ α τά ένα μέρος, κά τω από τ η ν ε π ιφ ά ν εια τ η ς θ ά λα σ σ α ς. (γγ) Τ ο φ ο ρ τίο π λο ίο υ ή π λω τού ν α υ π η γ ή μ α το ς ή τ ο τμ ή μ α ή π α ρ ά ρ τη μ α π λοίου, π λω τού ν α υ π η γ ή μ α το ς ή κ α τα σ κ ευ ή ς, που π α ρ α μ ένει, ο λ ό κ λ η ρ ο ή κ α τά έ ν α μ έ ρος, κά τω από τ η ν επ ιφ ά ν ε ια τ η ς θ ά λα σ σ α ς. ια. «Φαρική Ε γκα τά σ τα σ η» ε ίν α ι τ ο κ τίσ μ α ή η κ α τα σκευή με τα φ ω τισ τικά μηχανήματα και λοιπ ά βοηθήματα. ιβ. «Ν αύδετο» ε ίν α ι π λ ω τό ς σ η μ α ν τή ρ α ς, α γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έ ν ο ς σ τη θ ά λ α σ σ α, π ου χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι γ ια τ η ν π ρ όσ δεσ η πλοίω ν. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων 1. Η Υ π η ρ εσ ία Φ άρω ν (ΥΦ) ε ίν α ι α ν ε ξ ά ρ τη τ η υ π η ρ εσ ία το υ Π ο λ εμ ικ ο ύ Ν α υ τικ ο ύ (ΠΝ), η ο π ο ία υ π ά γ ε τα ι απ ε υ θ ε ία ς σ το Γ ενικ ό Ε π ιτε λ ε ίο Ν α υ τικ ο ύ (ΓΕΝ) κ α ι ε δ ρ ε ύ ε ι σ τη ν Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια Α ττικ ή ς. 2. Τ η ς ΥΦ π ρ ο ΐσ τα τα ι α ν ώ τα το ς Α ξιω μ α τικ ό ς το υ ΠΝ. 3. Τ ο π ροσ ω π ικό τ η ς ΥΦ δ ια κ ρ ίν ε τα ι σ ε δ ιο ικ η τικ ό κ α ι τ ε χ ν ικ ό κ α ι σ υ γ κ ρ ο τ ε ίτ α ι από: α. Σ τρ α τιω τικ ό προσω πικό, β. Μ όνιμο Π ο λ ιτικ ό Π ροσω πικό, γ. Π ρ οσ ω π ικό μ ε σ υ μ β ά σ εις ε ρ γ α σ ία ς ιδ ιω τικ ο ύ δ ι καίου. 4. Η ο ρ γά νω σ η τ η ς ΥΦ, η σ τε λ έ χ ω σ ή τ η ς μ ε σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό κ α ι π ο λ ιτικ ό προσω πικό, τ α υπ η ρ εσ ια κά κ α θ ή κ ο ν τα κ α ι ο ι α ρ μ ο δ ιό τη τε ς το υ π ροσ ω π ικού α υ το ύ κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α ι απ ό τ ο ν Κ α νονισ μ ό Ο ρ γ ά ν ω σ η ς κ α ι Λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς (ΚΟΛ) τη ς ΥΦ και από το ν Π ίνακα Ο ργά νω σ ης και Υ λικού (ΠΟΥ) τη ς.

2 5. Α π ο σ το λ ή τ η ς ΥΦ ε ίν α ι η εισ ή γ η σ η γ ια τ η ν ίδ ρ υ ση, τρ ο π ο π ο ίη σ η ή κ α τά ρ γ η σ η πυρσών, η κα τα σ κ ευ ή, ο εφ ο δ ια σ μ ό ς, η επ ισ κευή, η σ υ ντή ρ η σ η κ α ι η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ σ υ νόλου το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικ τύ ο υ το υ ε λ λ α δ ικ ο ύ χώ ρου, η ενημέρ ω σ η τ η ς Υ δ ρ ο γ ρ α φ ικ ή ς Υ π η ρ εσ ία ς (ΥΥ) το υ ΠΝ, η ο π ο ία ιδ ρ ύ θ η κ ε με τ ο ν. 4559/1930 (Α ' 122) ε π ί σ υναφ ώ ν με τ ο υ ς π υ ρσούς θ εμ ά τω ν γ ια τη ν έκδοση κα ι δ η μ ο σ ίευ σ η σ χ ε τικ ώ ν α γ γ ε λ ιώ ν π ρ ο ς τ ο υ ς ν α υ τ ιλ λ ο - μ έν ο υ ς κ α ι η σ υ ν ερ γ α σ ία με α υ τή ν γ ια τ η σ ύ ν τα ξη κα ι τ η δ η μ ο σ ίευ σ η το υ Φ α ρ ο δ ε ίκ τη Ε λληνικώ ν Α κτώ ν το υ ά ρ θ ρ ο υ 6, με σ κοπ ό τη ν α σ φ ά λ ε ια τ η ς ν α υ σ ιπ λ ο ΐα ς κα ι τη ν α ξιο π ο ίησ η το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικτύ ο υ σ το υ ς ε π ιχ ε ιρ η σ ια κούς σ χ εδ ια σ μ ο ύ ς το υ ΠΝ κ α ι γ ε ν ικ ό τ ε ρ α τ η ς Ε θνικής Ά μυνας. 6. Τ ο π ρ οσ ω π ικό τ η ς ΥΦ υ π ά γ ε τ α ι δ ιο ικ η τ ικ ά σ τη ν υ π ηρεσ ία αυτή. Σ ε α νώ τερ ο κλιμ ά κιο δ ιο ίκ η σ η ς ο ι φ α ρ ο φ ύ λ α κ ε ς υ π ά γ ο ν τα ι σ τ ις ά μ ε σ ες ο δ η γ ίε ς τω ν Ν α υτικώ ν Δ ιο ικ ή σ εω ν κ α ι τω ν Ν α υ τικώ ν Υπηρεσιώ ν, όπ ω ς α υ τέ ς ο ρ ίζ ο ν τα ι σ τ ις Δ ια τ ά ξ ε ις Π ο λ εμ ικ ο ύ Ν α υ τικ ο ύ (π.δ. 210/ 1993, Α ' 89), τ η ς π ε ρ ιφ έ ρ ε ιά ς το υ ς, όπ ω ς τ ο κ λ ιμ ά κ ιο α υ τό κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι από τ ο ΓΕΝ. Σ το υ ς Ν α υ τικ ο ύ ς Δ ιο ικ η τ έ ς δ ύ ν α τα ι ν α α ν α τεθ ο ύ ν κ α θ ή κ ο ν τα ε κ π α ίδ ε υ σ η ς κα ι επ ιθ εώ ρ η σ η ς το υ π ροσ ω π ικού κ α ι υ λ ικ ο ύ τω ν φ ά ρ ω ν κ α ι φ α νώ ν τ η ς π ερ ιφ έρ εια ς. Άρθρο 3 Φαροφύλακες - Τεχνίτες Φάρων 1 /Ε ρ γ ο τω ν Φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν ε ίν α ι η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ η ς κ α ν ο ν ικ ή ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τω ν σ τε λ ε χ ω μ έ ν ω ν φ ά ρ ω ν κα ι η ε κ τέ λ ε σ η ερ γα σ ιώ ν επ ισ κευ ή ς ε γ κ α τα σ τά σ ε ω ν και μ η χ α ν η μ ά τω ν τω ν φ ά ρ ω ν α ρ μ ο δ ιό τη τά ς τ ο υ ς ή ά λλω ν πυρσώ ν, όπ ω ς κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι από τ η ν ΥΦ. 2. Έ ρ γ ο τω ν Τ εχ ν ιτώ ν Φ άρω ν ε ίν α ι η κα τα σ κ ευ ή, τ ο π ο θ έτη σ η, σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η, σ υ ν τή ρ η σ η κ α ι ε π ισ κ ευ ή τω ν εγ κ α τα σ τά σ ε ω ν και τω ν μ η χανη μ ά τω ν τω ν πυρσών. Σ το έ ρ γ ο το υ ς σ υ νεπ ικο υ ρούντα ι από κ α τά λ λ η λ ο μόνιμο π ο λ ιτικ ό π ροσ ω π ικό τ η ς ΥΦ. 3. Ο ι Φ α ρ ο φ ύ λ α κ ες κ α ι ο ι Τ ε χ ν ίτ ε ς Φ άρω ν ε ν τά σ σ ο ν τ α ι σ το σ τρ α τ ιω τικ ό π ροσ ω π ικό το υ ΠΝ. Η κ α τά τα ξ η κ α ι η ε ν γ έ ν ε ι υ π η ρ εσ ια κ ή τ ο υ ς κ α τά σ τ α σ η ρ υ θ μ ίζ ε τ α ι απ ό τη ν ισ χ ύ ο υ σ α ν ο μ ο θ ε σ ία π ε ρ ί Ε π α γ γ ελ μ α τιώ ν Ο π λιτώ ν κ α ι Υ π α ξιω μ α τικώ ν το υ ΠΝ, κα θώ ς κ α ι από το ν ΚΟ Λ τ η ς ΥΦ. Άρθρο 4 Ίδρυση και λειτουργία πυρσών 1. Η ε γ κ α τά σ τα σ η πυρσού ή η μ ε τα β ο λ ή σ τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία π υ ρσ ού το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικ τύ ο υ τ η ς Χ ώ ρ α ς γ ίν ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς νόμου. 2. Ο ι π υ ρ σ ο ί ιδ ρ ύ ο ν τα ι κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν β ά σ ει τω ν π α ρ α κ ά τω κ ρ ιτη ρ ίω ν: α. Τ η ς σ κ ο π ιμ ό τη τα ς κα ι τη ς α ν α γ κ α ιό τη τα ς τη ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς, η ο π ο ία α φ ορά: (αα) Τ η ν π ελ α γ ο δ ρ ο μ ία. (ββ) Τ η ν α σ φ α λ ή π ρ ο σ έγγισ η σ ε ό ρ μ ο υ ς κ α ι λ ιμ έν ες. (ΥΥ) Τ ην έν δ ε ιξ η εισ ό δ ο υ όρμω ν, λ ιμ έν ω ν κ α ι διαύλω ν. (δδ) Τ ην ένδ ειξη κ εφ α λ ή ς π ροβ λητώ ν ή κρηπιδω μάτω ν. (εε) Τ η ν έ ν δ ε ιξ η υφ άλω ν, α βαθώ ν κ α ι ά λ λ ω ν ν α υ τ ιλ ι ακώ ν κινδύνων. (σ τσ τ) Τ ην έ ν δ ειξη ύπ αρξης ιχ θ υ ο κ α λ λ ιερ γ ειώ ν, ά κρ ης υ π ο θ α λα σ σ ίω ν α γω γώ ν κ α ι ά λλω ν ε γ κ α τα σ τά σ ε ω ν σ τη θά λα σ σ α. β. Τ η ς π η γής ε ν έ ρ γ ε ια ς γ ια τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. γ. Τ ω ν τεχ ν ικ ώ ν χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ώ ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς. δ. Τ ου τό π ο υ και τ η ς μ ο ρ φ ο λ ο γ ία ς τη ς π ερ ιοχή ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. ε. Τ η ς γ ε ν ικ ή ς α σ φ ά λ ε ια ς τ η ς ν α υ σ ιπ λο ΐα ς. Άρθρο 5 Ζώνες Ασφαλείας - εγκαταστάσεις και απαλλοτριώσεις - αξιοποίηση φαρικού δικτύου 1. Ο ι ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ ω ν π υ ρ σ ώ ν ε ίν α ι δ η μ ό σ ια ς ω φ έ λ ε ια ς. Η α ν α γ κ α σ τικ ή α π α λ λ ο τρ ίω σ η τω ν χώ ρω ν, γ η π έ δ ω ν ή κ τ ισ μ ά τ ω ν π ου ε ίν α ι α ν α γ κ α ίο ι γ ια τ η ν α ν έ γ ε ρ σ ή τ ο υ ς γ ίν ε τ α ι σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ις ισ χ ύ ο υ σ ε ς σ χ ε τ ικ έ ς δ ια τ ά ξ ε ις. Η τ ο π ο θ έ τ η σ η, τ ρ ο π ο π ο ίη σ η ή α ν τ ικ α τ ά σ τ α σ η π υ ρ σ ώ ν ή τ ω ν σ υ ν ο δ ε υ τ ικ ώ ν τ ο υ ς ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι χ ω ρ ίς τ η ν π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ά δ ε ια τ η ς ΥΦ. Κ α τ ε ξ α ίρ ε σ η, ε π ιτ ρ έ π ε τ α ι υπ ό π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις κ α ι γ ια σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α η π ο λ ιτ ισ τ ικ ή α ξ ιο π ο ίη σ η απ ό φ ο ρ ε ίς το π ικ ή ς α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η ς ή ά λ λ ο υ ς δ η μ ό σ ιο υ ς φ ο ρ ε ίς κ α ι μη κ ε ρ δ ο σ κ ο π ικ ά σ ω μ α τε ία τω ν φ α ρ ικ ώ ν κ τισ μ ά τ ω ν που έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η σ υ ν τή ρ η σ η ς κ α ι έ χ ο υ ν χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ε ί ω ς μ ν η μ ε ία ν ε ό τ ε ρ ο υ π ο λ ιτισ μ ο ύ, κ α θ ώ ς κ α ι η α ξ ιο π ο ίη σ η τω ν φ α ρ ικ ώ ν κ τισ μ ά τω ν μ ε τ ο σ ύ σ τη μ α α ν α δ ο χ ή ς το υ ά ρ θ ρ ο υ 20. Τ α σ χ ε τ ικ ά α ιτ ή μ α τ α α π ε υ θ ύ ν ο ν τα ι π ρ ο ς τ η ν ΥΦ κ α ι ε γ κ ρ ίν ο ν τ α ι α π ό τ ο ΓΕΝ. Γ ια ε ρ γ α σ ίε ς σ υ ν τή ρ η σ η ς, μ ε τα τρ ο π ή ς, α ν α κ α τα σ κ ε υ ή ς ή π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς φ ά ρ ω ν που έ χ ο υ ν κ η ρ υ χ θ ε ί απ ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ ω ς μ ν η μ ε ία ν ε ό τ ε ρ ο υ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ α π α ιτ ε ίτ α ι η σ ύμφ ω νη γνώ μη το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ. 2. Η Ζώ νη Α σ φ α λ ε ία ς α π ο σ κ ο π εί σ τη ν π ρ ο σ τα σ ία τ η ς α ν έγ ερ σ η ς, τ η ς α π ρ ό σ κ ο π τη ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς κ α ι τ η ς απ ό δ ο σ η ς το υ φ ά ρ ο υ. Σ τη ν π ε ρ ιο χ ή τ η ς α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τα ι ο ικ ο δ ο μ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς χ ω ρ ίς τη ν ά δ ε ια το υ Υ π ουργού Ε θνικής Ά μυνας, η ο π ο ία ε κ δ ίδ ε τ α ι με σ ύμφω νη γνώ μη το υ ΓΕΝ. 3. Ω ς π ρ ος τη δ ια χ ε ίρ ισ η το υ χώ ρου τη ς: α. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τα ι η σ ύ σ τα σ η ο π ο ιο υ δ ή π ο τε εν ο χ ικ ο ύ ή εμ π ρ α γ μ ά το υ δ ικ α ιώ μ α το ς τ ρ ίτ ο υ ε π ί τω ν α κ ιν ή τω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ ε α υ τή ν κ α ι α νήκο υ ν σ το Δ ημόσ ιο. β. Τ ο Δ η μόσ ιο έ χ ει δικα ίω μ α α ν α γ κ α σ τικ ή ς α π α λ λ ο τρ ί ω σ η ς τω ν α κ ιν ή τω ν κ υ ρ ιό τη τα ς τ ρ ίτ ω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε ν τ ό ς α υ τή ς, κ α θ ώ ς κ α ι ό σ ω ν ε ίν α ι α ν α γ κ α ία γ ια τ η δ ιά ν ο ιξη ο δ ο ύ π ρ όσ β α σ η ς σ το φ άρο. γ. Η ΥΦ α π ο φ α σ ίζει γ ια τη ν ο ρ ιο θ έ τη σ ή τη ς, τη ν ε λ έ γ χ ε ι και, α ν α π α ιτείτα ι, μ ερ ιμ νά γ ια τη ν π ερ ίφ ρ α ξη τ η ς ζώ νης α σ φ α λ ε ία ς με κ ά θ ε π ρ ό σ φ ο ρ ο μέσο. δ. Ο κ α τά τό π ο ν α ρ μ ό δ ιο ς Δ ή μ ο ς π ρ ο β α ίν ει σ ε κ ά θ ε α ν α γ κ α ία ε ν έ ρ γ ε ια γ ια τη σ υ ντή ρ η σ η κ α τά λ λ η λ η ς δ ι ό δ ου π ρ όσ βασης που εν ώ ν ει τ ο φ ά ρ ο μ ε τη ν π λη σ ιέσ τε ρ η οδό. Άρθρο 6 Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών 1. Σ το Φ α ρ ο δ ε ίκ τη Ε λ ληνικώ ν Α κ τώ ν α ν α γ ρ ά φ ο ν τα ι κ α ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιο ύ ν τα ι γ ε ω γ ρ α φ ικ ά ο ι πυρσοί, ε κ τό ς από α υ το ύ ς που έχ ο υ ν το π ο θ ε τ η θ ε ί γ ια π ροσ ω ρινή φ ω το σ ή μ α νσ η, με τ ο τοπ ω νύμιο, τη ν α κριβ ή θέσ η κ α ι τ α φ α ρ ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ά το υ ς. 2. Ο Φ α ρ ο δ ε ίκ τη ς Ε λληνικώ ν Α κτώ ν ε κ δ ίδ ε τ α ι από τη ν ΥΥ κ α ι α ν α ν ε ώ ν ε τα ι κ α τ έτο ς. Η ΥΦ π α ρ έχ ε ι σ τη ν ΥΥ κ ά θ ε α ν α γ κ α ία π ρ ος το ύ τ ο π λη ρ ο φ ο ρ ία.

3 Άρθρο 7 Ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών Σ τη ν ΥΦ τ η ρ ε ίτ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ό μ η τρ ώ ο πυρσών, η κ α τά ρ τ ισ η το υ οπ ο ίο υ ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τα ι ε ν τ ό ς έ τ ο υ ς από τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία έ ν α ρ ξ η ς ισ χ ύ ο ς το υ π α ρ ό ν το ς κ α ι σ το ο π ο ίο κ α τα χ ω ρ ίζο ν τα ι: α. Τ ο έ τ ο ς κ α τα σ κ ε υ ή ς το υ ς. β. Ο τό π ο ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς. γ. Ο ι τ ε χ ν ικ έ ς τ ο υ ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές. δ. Η σ υ ν τή ρ η σ η κ α ι ο ι ε π ισ κ ευ ές σ τ ις ο π ο ίε ς έχ ο υ ν υπ οβληθεί. ε. Τ α γ ε ω μ ε τ ρ ικ ά κ α ι γ ε ω γ ρ α φ ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά το υ ς. στ. Κ ά θε ά λ λ η α ν α γ κ α ία π λ η ρ ο φ ο ρ ία γ ια τ η ν ε γ κ α τ ά σ τα σ η κ α ι τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. Άρθρο 8 Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών 1. Ο ι λ ιμ ε ν ικ έ ς α ρ χ έ ς επ ο π τεύ ο υ ν τ η ν κ α νονική λ ε ι το υ ρ γ ία τω ν πυρσώ ν που υ π ά γ ο ν τα ι σ τη ν κ α τά τό π ο α ρ μ ο δ ιό τη τά τ ο υ ς κ α ι ειδ ο π ο ιο ύ ν α μ έσ ω ς τη ν ΥΦ γ ια κ ά θ ε π ρ όβ λημα ή δ υ σ λ ε ιτο υ ρ γ ία. 2. Ε φ όσον δ ε ν υ φ ίσ τ α τ α ι λ ιμ ε ν ικ ή αρχή, ο ι α ν α φ ε ρ ό - μ ε ν ε ς α ρ μ ο δ ιό τ η τ ε ς τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ α σ κ ο ύ ν τα ι απ ό τη ν α ρ μ ό δ ια κ α τά τό π ο υ ς σ τρ α τιω τικ ή α ρ χή και, εφ ό σ ο ν α υ τή δ ε ν υ φ ίσ τα τα ι, από ο π ο ια δ ή π ο τε ά λ λ η δ η μ ό σ ια αρχή, ε κ τ ό ς τ η ς Ε λ ληνικής Α σ τυ ν ο μ ία ς. Άρθρο 9 Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών 1. Κ ά θ ε δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς πυρσού π ερ ιλ α μ β ά ν ει τ η μ ε λ έ τη φ ω το σ ή μ α ν σ η ς, τ η ν κ α τα σ κ ε υ ή τω ν α π α ι- το ύ μ ενω ν έρ γ ω ν υπ οδομής, τη ν π ρ ομ ήθ εια, τη ν ε γ κ α τά σ τα σ η κ α ι τ η θέσ η σ ε λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ μ η χ α ν ο λ ο γ ικ ο ύ εξοπ λισ μού. 2. Η σ υ νολική δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς πυρσού: α. Αν α υ τό ς έ χ ε ι ω ς α π ο κ λ ε ισ τικ ό σ κοπ ό τ ο φ ω τισ μ ό εισ ό δ ο υ λ ιμ έ ν α ή π ρ ο λ ιμ έν α ή κ α ι τω ν δύο, β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κα ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμ ένα. β. Αν ε ξ υ π η ρ ε τε ί επ ιπ λέον σκοπούς, βαρύνει ισ ομ ερώ ς τ ο Δ η μ ό σ ιο κ α ι τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμ ένα, ε κ τ ό ς α ν υ π ά ρ χει ά λ λ ο ς π υ ρσός σ ε α π ό σ τα σ η μ ικ ρ ό τε ρ η τω ν δ ώ δ εκ α (12) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, ο π ό τε β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λιμ ένα. 3. Αν κ α τά τη λ ε ιτο υ ρ γ ία το υ πυρσού π ροκύψ ει α νάγκη β ελτίω σ η ς τ η ς α π όδοσης το υ φ ω τισ τικ ο ύ μη χανή ματο ς, τ α α π α ρ α ίτη τα τε χ ν ικ ά ε ξα ρ τή μ α τα π α ρ έχ ο ν τα ι από τη ν ΥΦ κ α ι ο ι σ χ ε τ ικ έ ς δ α π ά ν ες κ α τα ν έ μ ο ν τ α ι σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γρ ά φ ου. 4. Η σ υ ν ο λ ικ ή δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς ή α ν τ ικ α τ ά σ τ α σ η ς ε ν δ ε ικ τ ικ ώ ν σ η μ α ν τή ρ ω ν β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ ο π ο ιο ν δ ή π ο τε φ ο ρ έ α π ρ ος ό φ ε λ ο ς το υ οπ οίου γ ίν ε τ α ι η φ ω τοσ ήμανσ η. Άρθρο 10 Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών 1. Υπό τ η ν ε π ιφ ύ λ α ξη ε ιδ ικ ό τ ε ρ ω ν δ ια τά ξεω ν, η ΥΦ α ν α λ α μ β ά ν ει τ η σ υ ντή ρ η σ η κ α ι επ ισ κευ ή πυρσώ ν μ ε τά τη ν π λήρη ε γ κ α τά σ τα σ ή τ ο υ ς κ α ι κ α θ ό λη τη δ ιά ρ κ ε ια τ η ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς, κα θώ ς κ α ι τ η μ ε τ α φ ο ρ ά υ λικώ ν κ α ι τε χ ν ικ ο ύ σ υ ν ερ γ ε ίο υ τ η ς ΥΦ σ τη π ερ ιο χ ή που θα γ ίν ο υ ν ο ι σ χ ε τ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς. Η δ α π ά ν η β α ρ ύ ν ε ι τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α ή τ ο φ ο ρ έ α επ ω φ ε λ ε ία το υ οπ ο ίο υ έ χ ε ι γ ίν ε ι η ε γ κ α τά σ τα σ η. 2. Τ ο μήνα Σ επ τέμ β ρ ιο κ ά θ ε έ τ ο υ ς η ΥΦ εν η μ ερ ώ ν ει το υ ς α ν ω τέρ ω φ ο ρ ε ίς ω ς π ρ ος τ ο ύψ ος κ α ι τ ο ν τρ ό π ο υ π ο λογισ μ ο ύ τ η ς α π α ιτο ύ μ ενη ς δ α π ά νη ς σ υ ν τή ρ η σ η ς τω ν πυρσώ ν γ ια τ ο επ ό μ ενο η μ ε ρ ο λ ο γ ια κ ό έτο ς. 3. Ο ι ήδη ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ι α ε ρ ο ν α υ τ ικ ο ί φ ά ρ ο ι σ υ ν τη ρ ο ύ ν τα ι με α π ο κ λ ε ισ τικ ή μ έρ ιμ να κ α ι ευθύνη τ η ς ΥΦ. Άρθρο 11 Δαπάνη κατάργησης και αντικατάστασης πυρσών λιμένων 1. Α ν κ ρ ιθ ε ί α ν α γ κ α ία η α ν τικ α τά σ τα σ η π υρσού ε γ κ α τε σ τη μ έ ν ο υ σ ε λιμ ένα, η δαπ άνη β α ρ ύ νει τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χ ρ ή σ η ς, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α κ α τά τ ο ήμισ υ τ η ς δ ια φ ο ρ ά ς που π ρ ο κ ύ π τει α ν από τη ν α ξ ία το υ νέο υ υ λικο ύ α φ α ιρ ε θ ε ί α υ τή το υ υ λ ικ ο ύ που α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι κ α ι τ η ς δ α π ά νη ς τ η ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. Τ ο υπ όλοιπο τ η ς δαπ άνης βαρύνει τη ν ΥΦ. Η κ υ ρ ιό τη τα τω ν υλικώ ν που α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι π ε ρ ιέ ρ χ ε τα ι σ το Δ ημόσ ιο. 2. Α ν κ ρ ιθ ε ί α ν α γ κ α ία η κ α τά ρ γ η σ η π υρσού ε γ κ α τ ε σ τη μ ένου σ ε λιμ ένα, η δαπ άνη β α ρ ύ ν ει τη ν ΥΦ κ α ι το ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α κ α τ ά ίσ α μ έρ η. Η κ υ ρ ιό τ η τ α τω ν υ λ ικ ώ ν που κ α τα ρ γ ο ύ ν τ α ι π ε ρ ιέ ρ χ ε τα ι σ το Δ ημόσ ιο. 3. Α ν η επ ισ κευ ή εν ό ς ε ξ α ρ τή μ α το ς πυρσού που έ χ ε ι ε γ κ α τ α σ τ α θ ε ί σ ε λ ιμ έ ν α ε ίν α ι α δ ύ ν α τη ή ο ικ ο ν ο μ ικ ά α σ ύ μ φ ο ρ η λ ό γ ω τ η ς κ α τ ά σ τ α σ ή ς το υ κ α ι κ ρ ιθ ε ί με γ ν ω μ ά τευ σ η τ η ς ΥΦ ω ς α κ α τ ά λ λ η λ ο π ρ ο ς χ ρ ή σ η, η δαπ άνη α ν τικ α τά σ τα σ ή ς το υ ε π ιμ ε ρ ίζ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ α π ρ ο β λεπ ό μ ενα σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ Α ν π υρσός ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ς σ ε λ ιμ έ ν α κ α τ α σ τ ρ α φ ε ί λ ό γ ω δ υ σ μ εν ώ ν κ α ιρ ικ ώ ν σ υνθηκώ ν, κ α θ ίζ η σ η ς το υ ε δ ά φ ο υ ς έ δ ρ α σ ή ς το υ ή ο π ο ιο υ δ ή π ο τε γ ε γ ο ν ό τ ο ς α ν ω τέ ρ α ς β ία ς ή π ολέμου, ο α ρ μ ό δ ιο ς φ ο ρ έ α ς χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α β α ρ ύ ν ε τα ι με τη δαπ άνη τ η ς επ ισ κ ευ ή ς το υ. Άρθρο 12 Λιμενικά έργα Κ ά θ ε ο ρ ισ τικ ή μ ε λ έ τη που α φ ο ρ ά τη ν ε κ τέ λ ε σ η, τη ν κ α τα σ κ ε υ ή νέο υ ή τη ν τρ ο π ο π ο ίη σ η υ φ ισ τά μ εν ο υ λ ιμ ε νικο ύ έρ γο υ, τη ν κα τα σ κ ευ ή, ε π έκτα σ η ή τρ ο π ο π ο ίη σ η τε χ ν η τ ώ ν νήσ ω ν ή ά λ λ ω ν ε ξά λ ω ν ή υ φ ά λ ω ν ε γ κ α τ α σ τά σ ε ω ν ή π λω τώ ν κα τα σ κευ ώ ν, μόνιμω ν ή π ρ ο σ ω ρ ι νών, κα θώ ς κ α ι εξεδ ρ ώ ν ά ν τλ η σ η ς π ε τρ ελα ίο υ, ιχ θ υ ο - κ α λ λ ιε ρ γ ε ιώ ν, α γ ω γ ώ ν ή γεφ υ ρ ώ ν, κ ο ιν ο π ο ιε ίτα ι απ ό τ η ν α ρ μ ό δ ια Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή Ε ν ό τη τα σ τη ν ΥΦ, η ο π ο ία κ α θ ο ρ ίζει τ ις π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές φ ω το σ ή μ α νσ η ς κα ι τ α α ν α γ κ α ία μ η χ α νή μ α τα. Ο ι δ α π ά ν ες τ η ς ΥΦ γ ια τ ο ν ε ν λ ό γω κα θορισ μό, κα θώ ς κ α ι α υ τ έ ς που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια τη ν π ρ ομ ήθ εια, ε γ κ α τά σ τα σ η κ α ι σ υ ντή ρ η σ η τ η ς α π α ιτο ύ - μ εν η ς φ ω το σ ή μ α ν σ η ς, β α ρ ύ νο υ ν τ ο ν π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό το υ έργου. Άρθρο 13 Φωτοσήμανση λιμενικών έργων υπό κατασκευή 1. Κ ά θ ε ύ φ α λ ο ς π ρ ο έκ τα σ η λ ιμ εν ικ ο ύ έρ γ ο υ που τ ε λ ε ί υπό κα τα σ κ ευ ή, ε π ισ η μ α ίν ε τα ι με φ ω το σ η μ α ν τή ρ α τ ε χνικής δ υ ν α τό τη τα ς σ υ νεχούς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς το υ λ ά χ ισ το ν γ ια τ ρ ε ις (3) μ ή νες χ ω ρ ίς α ν ά γ κ η α ν τα λ λ α κ τικ ώ ν ή α ν α

4 λώ σ ιμω ν υλικώ ν, α γκυ ρ ο β ο λ η μ έν ο σ ε κ α τά λ λ η λ ο σ η μ είο τω ν υ φ ά λω ν έργω ν, με μέριμνα, δαπ άνη κ α ι ευθύνη το υ φ ο ρ έ α ε κ τ έ λ ε σ η ς το υ έργο υ. 2. Η ά κρη τω ν εξά λ ω ν κ α τα σ κ ευ ώ ν λ ιμ εν ικ ο ύ έρ γ ο υ που π ρ ο ε ξ έ χ ε ι π ρ ος τ η ν π ο ρ εία τω ν π λο ίω ν φ ω το σ η - μ α ίν ε τ α ι σ ε κ α τά λ λ η λ ο σ η μ ε ίο με φ α ν ό ο ν ο μ α σ τικ ή ς φ ω το β ο λ ία ς τρ ιώ ν (3) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, σ ε μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ικ ή ο ρ α τ ό τ η τ α 10 ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, κ α ι φω ς, σ τα θ ε ρ ό ή αναλάμπ ον, π ρ ά σ ινου μ εν χ ρ ώ μ α το ς ό τα ν ο ε ισ ε ρ χ ό μ εν ο ς α φ ή ν ε ι τ ο υπό κ α τα σ κ ε υ ή λ ιμ ε ν ικ ό έ ρ γ ο από τη ν δ ε ξ ιά το υ π λευρά, ερ υ θ ρ ο ύ δε, α ν τ ο α φ ή ν ε ι α ρ ισ τε ρ ά το υ. Αν από τ ο έ ξ α λ ο τμ ή μ α τω ν έρ γ ω ν υ π ά ρ χ ει π ρ ο έ κ τα σ η υ φ ά λ ο υ τμ ή μ α το ς άνω τω ν δ έ κ α (10) μέτρω ν, η φ ω το σ ή μ α ν σ η τ η ς ά κ ρ η ς γ ίν ε τ α ι με φ ω το σ η μ α ν τή ρ α κ α ι με ευθύνη το υ ε π ιβ λ έπ ο ν το ς μηχανικού. 3. Η θέσ η τω ν α ν ω τέρ ω το π ο θ ε το ύ μ ε ν ω ν πυρσώ ν μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ η ν π ρ όοδο το υ έργου. Άρθρο 14 Φωτοσήμανση ναυαγίων 1. Κ ά θ ε να υ ά γιο, τ ο ο π ο ίο β ρ ίσ κ ε τα ι μ έσ α σ ε λ ιμ έ ν α ή σ ε α π ό σ τα σ η μ ικ ρ ό τε ρ η τω ν τρ ιώ ν (3) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν απ ό τη ν α κ τή κ α ι ε φ ό σ ο ν κ ρ ιθ ε ί από τη ν ΥΥ ό τ ι α π ο τ ε λ ε ί ν α υ τιλ ια κ ό κίνδυνο, φ ω τ ο σ η μ α ίν ε τ α ι με μέριμνα, ευ θύνη κ α ι δαπ άνη το υ φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κα ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμένα, σύμφω να με ο δ η γ ίε ς τη ς ΥΦ. 2. Η φ ω το σ ή μ α ν σ η ν α υ α γ ίω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε κ τ ό ς τω ν α ν ω τέ ρ ω ζω νώ ν γ ίν ε τ α ι μ ε μ έρ ιμ ν α, ευ θ ύ ν η κ α ι δα π άνη το υ π λ ο ιο κ τή τη, σ ύμφ ω να με ο δ η γ ίε ς τ η ς ΥΦ. 3. Η λ ιμ εν ικ ή αρχή, σ τη ν το π ική α ρ μ ο δ ιό τη τα τη ς ο π ο ί α ς υ π ά γ ε τα ι τ ο ν α υ ά γιο, κα θώ ς κ α ι ο ι φ ο ρ ε ίς χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ ένω ν, υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τα ι ν α γ ν ω σ το π ο ιο ύ ν α μ έ σ ω ς τ η θ έ σ η τ ο υ σ τ η ν ΥΥ κ α ι σ τη ν ΥΦ, ο ι ο π ο ίε ς ε ξ ε τά ζ ο υ ν α ν α π ο τ ε λ ε ί ν α υ τιλ ια κ ό κίνδ υ νο κ α ι α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν ε ν έ ρ γ ε ιε ς σ ύμφ ω να με τ ις π ρ ο η γ ο ύ μ εν ες π α ρ α γρ ά φ ο υ ς. Άρθρο 15 Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις 1. Π α ρ α β ά σ εις σ χ ε τικ ά με τ η φ ω το σ ή μ α ν σ η κ α τά τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τω ν ά ρ θρ ω ν 13 κ α ι 14 β εβ α ιώ ν ο ν τα ι από ό ρ γ α ν α τ η ς α ρ μ ό δ ια ς επ ο π τεύ ο υ σ α ς αρχής, σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο Σ τις πιο πάνω π ερ ιπ τώ σ εις π αραβάσ εω ν, ο π ρ ο ϊ σ τά μ ε ν ο ς τ η ς α ρ μ ό δ ια ς επ ο π τεύ ο υ σ α ς αρχής: α. Ε νημ ερώ νει σ χ ε τικ ά τ η ν ΥΦ. β. Α π α γ ο ρ ε ύ ε ι α μ έ σ ω ς τ η σ υ ν έχ ισ η το υ υπ ό κ α τ α σ κευή έργου. γ. Κ α λ ε ί το ν υπ όχρεο α π ο κ α τά σ τα σ η ς το υ φ ω τισ μ ού ή τ ο νόμ ιμ ο εκπ ρόσ ω π ό το υ να εκ π λ η ρ ώ σ ει α μ ε λ λ η τ ί τ ις ν ό μ ιμ ες υ π ο χ ρ εώ σ εις το υ. Α ν α υ τ ό ς δ ε ν σ υ μ μ ο ρ φ ω θεί: (αα) Η ΥΦ α ν α λ α μ β ά ν ε ι α μ έ σ ω ς τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τω ν εν ε ρ γ ε ιώ ν που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια το ν κ α τά λ λ η λ ο φ ω τισ μ ό το υ υπό κ α τα σ κ ε υ ή έρ γ ο υ ή το υ ν α υ α γ ίο υ. (ββ) Μ ε π ράξη το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ τ η ς α ρ μ ό δ ια ς λ ιμ ε νική ς α ρ χ ή ς ε π ιβ ά λ λ ε τα ι σ το ν υπ όχρεο α π ο κ α τά σ τα σ η ς το υ φ ω τισ μ ο ύ δ ιο ικ η τικ ό π ρόσ τιμο, τ ο ύψ ος το υ οπ οίου δ ε ν μ π ο ρ εί να ε ίν α ι μ ικ ρ ό τε ρ ο από τ ο π εντα π λ ά σ ιο ή μ ε γ α λ ύ τε ρ ο από τ ο επ τα π λ ά σ ιο το υ π οσού που δ α π α - ν ή θ η κ ε γ ια τ ις ε ν έ ρ γ ε ιε ς τ η ς π ρ ο η γ ο υ μ έν η ς υ π ο π ερ ί π τω σης. Τ α π οσά που ε ισ π ρ ά τ το ν τα ι από τ α ε ν λόγω π ρ ό σ τιμ α α π ο τελ ο ύ ν δ η μ ό σ ια έσ ο δα. Άρθρο 16 Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων Α ν α π α ιτ ε ίτα ι π ροσ ω ρινός φ ω τισ μ ό ς σ η μ είο υ γ ια χ ρ ο νικ ό δ ιά σ τη μ α που δ ε ν υ π ερ β α ίν ει τ ο υ ς δύο (2) μήνες, τ ο Δ η μ ό σ ιο δ ύ ν α τα ι ν α εκ μ ισ θ ώ ν ει σ ε υ π ο χ ρ έο υ ς φ ω το σ ή μ α ν σ η ς τ ο υ ς α π α ρ α ίτη το υ ς π ρ ος το ύ τ ο φ α ν ο ύ ς ή φ ω το σ η μ α ν τή ρ ε ς. Τ ο ύψ ος το υ μ η ν ια ίο υ μ ισ θ ώ μ α το ς κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι τ ο μήνα Σ επ τέμ β ρ ιο εκά σ το υ έ το υ ς με απ ό φ α σ η το υ Δ ιο ικ η τή τ η ς ΥΦ. Άρθρο 17 Μεταφορά προσωπικού Η ΥΦ δ ύ ν α τα ι να α ν α θ έ τε ι σ ύμφ ω να μ ε τ ο ν Κ α νονισ μ ό Υ π ηρεσ ιώ ν Δ η μοσ ίο υ, σ ύμφ ω να μ ε τ ο τ ε λ ε υ τ α ίο εδ ά φ ιο τ η ς παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 239 το υ ν. 4072/2012 (Α ' 86), τη μ ε τ α φ ο ρ ά το υ π ροσ ω π ικού τ η ς από κ α ι π ρ ος το υ ς π υ ρσούς σ ε ιδ ιώ τες, μ ε μ έρ ιμ να το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ το υ φ ά ρ ο υ, μ ό νο σ τ ις π ε ρ ιπ τώ σ ε ις που η α ρ μ ό δ ια α ρχή, όπως α υ τή ο ρ ίζ ε τα ι σ το ά ρ θ ρ ο 8, δ εν μ π ο ρ εί να καλύψ ει τη ν εν λό γω α νάγκη. Άρθρο 18 Ύδρευση πυρσών Α ν δ ε ν ε ίν α ι ε φ ικ τ ή γ ια λ ό γ ο υ ς α ν ω τέ ρ α ς β ία ς η π α ρ ο χ ή πόσιμου ύ δ α το ς σ ε φ ά ρ ο υ ς, ε π ιτρ έ π ε τ α ι η π ρ ο σ ω ρινή π ρ ο μ ή θ ειά τ ο υ ς με μ έρ ιμ να το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ το υ ς κ α ι με δ α π ά νες που βαρύνουν τ ο ν π ρ οϋπ ολο γισ μό τ η ς ΥΦ. Άρθρο 19 Παραμονή οικογενειών σε φάρους Ε π ιτρ έ π ε τα ι η π α ρ α μ ο ν ή σ τα ο ικ ή μ α τα φ ά ρω ν, μ ε λ ώ ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν, π ρ οσ ω π ικού το υ ΠΝ κ α ι Α να δο χώ ν Φ άρου, όπ ω ς α υ τ ο ί ο ρ ίζ ο ν τα ι σ το ά ρ θ ρ ο 20, ε φ ό σ ο ν δ ε ν ε π η ρ ε ά ζ ε τα ι η ο μ α λ ή λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. Άρθρο 20 Σύστημα αναδοχής φάρων Μ ε π ρ ό σ κ λ η σ η εκ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς που ε κ δ ίδ ε ι η ΥΦ κ α λ ο ύ ν τ α ι φ υ σ ικ ά ή ν ο μ ικ ά π ρόσ ω π α να α ν α λ ά β ο υ ν χ ω ρ ίς α μ ο ιβ ή υ π οχρέω σ η ε κ τ έ λ ε σ η ς ε ρ γ α σιώ ν ή κά λυ ψ η ς δαπ ανώ ν ε γ κ α τά σ τα σ η ς, σ υ ντή ρ η σ η ς, επ ισ κευ ή ς ή α ν ά δ ειξη ς εν ό ς ή π ερ ισ σ ό τερ ω ν φ ά ρω ν γ ια ο ρ ισ μ έν ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α. Τ α πρόσω π α που ε π ιλ έ γ ο ν τ α ι α ν α κ η ρ ύ σ σ ο ν τα ι Α ν ά δ ο χ ο ι Φ άρου κ α ι α π ο κ το ύ ν δ ικ α ιώ μ α τα σ χ ε τικ ά μ ε τη ν επ ικοινω νια κή το υ ς π ροβολή κ α ι τ η χρήσ η το υ φ ά ρου, υπό τ η ν π ρ οϋπ όθεσ η σ ε β α σ μ ού τ η ς ισ τ ο ρ ικ ή ς α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή ς κ α ι π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς τ η ς α ξία ς. Άρθρο 21 Ποινικές διατάξεις 1. Ό π ο ιο ς με π ρ ό θ εσ η π ρ ο κ α λ ε ί βλάβη σ ε κ τή ρ ιο ή σ ε μ η χ ά ν η μ α π υρσού ή σ ε ν α ύ δ ε το, κ α θ ώ ς κ α ι ό π ο ιο ς π α ρ εμ π ο δ ίζει ή μ ε τ α β ά λ λ ε ι τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ή π ρ ο κ α λ ε ί σ β έ σ η τ ο υ π υρσού, τ ιμ ω ρ ε ίτ α ι μ ε φ υ λ ά κ ισ η τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν ε ν ό ς (1) έ τ ο υ ς κ α ι μ ε χ ρ η μ α τ ικ ή π ο ινή απ ό δ ε κ α π έ ν τ ε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) έ ω ς ε κ α τό ν π εν ή ν τα χ ιλ ιά δ ε ς ( ) ευρώ. Α ν η π ρ ά ξη τ ε λ έ σ τ η κ ε α π ό α μ έλ εια, ο υ π α ίτιο ς τ ιμ ω ρ ε ίτα ι με φ υ λά κισ η μ έχ ρ ι έ ξ ι (6) μηνώ ν κ α ι με χ ρ η μ α τικ ή π οινή έω ς δ ε κ α π έ ν τε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) ευρώ.

5 2. Ο ι π ο ιν ές τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ επ ιβ ά λ λ ο ν τ α ι α ν δ ε ν σ υ ν τρ έχ ο υ ν λ ό γ ο ι α υ σ τη ρ ό τε ρ η ς τ ιμ ω ρία ς, σ ύμφ ω να με ά λ λ η δ ιά τα ξη. 3. Ό π ο ιο ς π ρ ο σ δ έν ει π λω τό μ έσ ο σε φ ω το σ η μ α ν τή ρ α ή ε ν δ ε ικ τικ ό σ η μ α ντή ρ α, τ ιμ ω ρ ε ίτ α ι με φ υ λ ά κ ισ η μ έχ ρ ι ε ν ό ς (1) έ τ ο υ ς κ α ι με χ ρ η μ α τικ ή π οινή έω ς δ ε κ α π έν τε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) ευρώ. 4. Η π ρ όσ δεσ η π λω τώ ν μέσ ω ν ε π ιτρ έ π ε τ α ι μόνο σ ε κ τ ισ τ έ ς σ τή λ ες, ε ν δ ε ικ τ ικ έ ς υ φ ά λω ν ή α βαθώ ν γεν ικ ά, α ν α υ τ έ ς ε ίν α ι ε φ ο δ ια σ μ έ ν ε ς μ ε κ ρ ίκ ο υ ς π ρόσ δεσ ης. 5. Σ το ν υ π α ίτιο τ η ς π ρ ά ξη ς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 κ α τ α λ ο γ ίζ ε τ α ι η δαπ άνη α π ο κ α τά σ τα σ η ς τ η ς β λά β η ς κα ι ε π α ν α λ ε ιτο υ ρ γ ία ς το υ πυρσού, όπω ς α υ τή π ρ ο σ δ ιο ρ ί ζ ε τ α ι από τη ν ΥΦ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 22 Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σ το ά ρ θ ρ ο 18 το υ ν. 3421/2005 (Α ' 302): α. Η π ερ ίπ τω σ η ε ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «ε. Σ π ο υ δ α σ τές Κ έντρ ω ν Μ ετα λ υ κ εια κ ή ς Εκπ αίδευσης, που εδ ρ εύ ο υ ν σ τη ν Ε λλά δ α κ α ι σ υ μ π ρ ά ττο υ ν με α ν α γνω ρ ισ μ ένα α ν ώ τερ α ή α ν ώ τα τα εκπ α ιδ ευ τικ ά ιδ ρ ύ μ α τα το υ εξω τερικού.» β. Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Τ ο ε ικ ο σ τό ό γ δ ο ο γ ια τ ο υ ς α ν α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς σ τη ν π ερ ίπ τω σ η γ'.» γ. Σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 π ρ ο σ τίθ ε τα ι υ π ο π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ε ' «ε. Τ ο ε ικ ο σ τ ό έ κ τ ο γ ια τ ο υ ς α ν α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς σ τη ν π ερ ίπ τω σ η ε'.» Άρθρο 23 Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού Σ το ά ρ θ ρ ο 23 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η β ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «β.έ χουν α δ ε λ φ ό που υ π ο χ ρ εο ύ τα ι να κ α τ α τ α γ ε ί τ α υ τό χ ρ ο ν α σ τ ις Έ ν ο π λ ες Δ υ ν ά μ εις γ ια εκπ λή ρω σ η σ τ ρ α τε ύ σ ιμ η ς σ τρ α τιω τικ ή ς υπ οχρέω σης.» β. Τ ο π ρώ το ε δ ά φ ιο τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Η α να β ο λή κ α τά τα ξ η ς λόγω ύπ αρξης α δ ε λ φ ο ύ που υ π ο χ ρ ε ο ύ τα ι γ ια κ α τ ά τ α ξ η τα υ τό χ ρ ο ν α, δ ια κ ό π τ ε τ α ι α ν ο α δ ε λ φ ό ς α υ τό ς δ ε ν κ α τα τα γ ε ί, γ ια ο π ο ιο ν δ ή π ο τε λόγο, τ η ν κ α θ ο ρ ισ μ έν η ημερομηνία.» Άρθρο 24 Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους Η παρ. 7 το υ ά ρ θ ρ ο υ 29 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ί σ τ α τ α ι «7. Σ ε κ ά θ ε π ερ ίπ τω σ η, η Δ ιο ίκ η σ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υ π ηρεσιώ ν α π ο φ α σ ίζει ο ρ ισ τικ ά ε ν τό ς π έν τε (5) ημ ερώ ν από τη ν υπ οβολή τ η ς α ίτη σ η ς σ τη Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπ η ρ ε σ ία γ ια τ η ν α π ο δ ο χή ή τη ν απ όρριψ η το υ α ιτή μ α το ς, κ ο ιν ο π ο ιώ ν τα ς π α ρ ά λ λ η λ α τη ν α π ό φ α σ ή τ η ς κ α ι σ το υ ς ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς κ α ι σ τη Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υ π η ρ εσ ία γ ια τ ις δ ικ έ ς τ η ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς. Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς Δ ιο ίκ η σ η ς Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιών.» Άρθρο 25 Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια Σ το ά ρ θ ρ ο 33 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ.έ ναν κ α τώ τε ρ ο α ξιω μ α τικ ό το υ Σ ώ μ α το ς Σ τ ρ α το - λ ο γ ικ ο ύ -Σ τρ α τιω τικ ώ ν Ν ομικώ ν Συμβούλω ν, ε κ τ ό ς από τ η ν π ερίπ τω σ η κ α τά τα ξ η ς εφ έδρω ν, ο π ό τε ε ίν α ι δ υ ν α τό ν α σ τ ε λ ε χ ώ ν ε τ α ι από κ α τώ τε ρ ο α ξιω μ α τικ ό τ η ς μ ο νά δ α ς που χ ε ιρ ίζ ε τ α ι θ έ μ α τ α σ τρ α το λ ο γ ία ς. Χ ρ έη γ ρ α μ μ α τέ α το υ ε ιδ ικ ο ύ σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ σ υμβουλ ίο υ ε κ τ ε λ ε ί υπ αξιω ματικός.» β. Η π ερ ίπ τω σ η α ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «α. Χ ο ρ η γ ο ύ ν α ν α β ο λ έ ς κ α τά τα ξ η ς γ ια λ ό γ ο υ ς υ γ ε ία ς κ α ι ε ν τά σ σ ο υ ν τ ο υ ς ο π λ ίτε ς σ ε κ α τη γ ο ρ ίε ς σ ω μ α τικ ή ς ικ α ν ό τη τα ς, π λην α υ τή ς τω ν α κ α τά λ λ η λ ω ν γ ια σ τ ρ ά τευ σ η, ε κ δ ίδ ο ν τα ς ομ όφ ω να α ιτιο λ ο γ η μ έ ν ε ς α π ο φ ά σ εις γ ια ό λ ε ς τ ις ω ς άνω κ α τη γ ο ρ ίε ς σ ω μ α τικ ή ς ικ α ν ό τη τα ς, π λην τ η ς π ρ ώ τη ς κ α τη γ ο ρ ία ς (1/1).» γ. Π ρ ο σ τίθ ε τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 5 «5. Ε ιδ ικά γ ια τη ν κ α τά τα ξ η εφ έδ ρ ω ν ε ίν α ι δ υ ν α τή η σ υ γ κ ρ ό τη σ η Ε ιδικού Σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λίο υ (ΕΣΣ) σ τη ν έ δ ρ α κ ά θ ε Ε π ισ τρ α τε ύ ο υ σ α ς Α ρ χ ή ς με α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α τ η ν ε ξ έ τα σ η τω ν εφ έδ ρ ω ν που κ α τα τά σ σ ο ν τα ι σ τ ις μ ο ν ά δ ες τ η ς Π ερ ιο χ ή ς Ε υθύνης (ΠΕ) τη ς. Τ α κ α θ ο ρ ιζό μ ενα σ τ ις ω ς άνω π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς ισ χύουν κ α ι γ ια τ α ΕΣΣ που λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν σ τ ις Ε π ισ τρ α τεύ ο υ σ ες Αρχές.» Άρθρο 26 Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας Σ το ά ρ θ ρ ο 37 το υ ν. 3421/2005: α. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Η ε ξ έ τα σ η το υ α σ θ εν ο ύ ς γ ίν ε τ α ι κ α τά τη ν η μ ε ρ ο μ η νία που υ π ο χ ρ ε ο ύ τα ι γ ια κ α τά τα ξ η κ α ι μ έ χ ρ ι π έντε (5) ε ρ γ ά σ ιμ ε ς η μ έ ρ ε ς π ριν από α υτή. Ε ιδ ικά π ρ ο κ ειμ έ- νου γ ια α σ θ ε ν ε ίς που π ά σ χουν από α ν ία τη σ ω μ α τικ ή βλάβη ή π άθηση κ α ι ε ίν α ι κ α τα φ α ν ώ ς α κ α τ ά λ λ η λ ο ι γ ια σ τρ ά τευ σ η, η ε ξ έ τα σ η μ π ο ρ ε ί ν α γ ίν ε ι κ α ι μ ε τ ά τ ις π α ραπ άνω π ροθεσμίες.» β. Η π ε ρ ίπ τω σ η γ ' τ η ς παρ. 7 το υ ά ρ θ ρ ο υ 37 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Α ν π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια α σ θ ε ν ε ίς που έ χ ο υ ν βλάβη ή πάθηση, τ η ς ο π ο ία ς η ία σ η π ρ ο β λ έπ ετα ι ν α δ ια ρ κ έ σ ε ι μ έ χ ρ ι τ έ σ σ ε ρ ις μήνες, η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία υ π ο β ά λ λ ε τα ι σ τη ν α ρ μ ό δ ια Δ ιο ίκ η σ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ώ ν Υ π η ρ εσ ιώ ν (ΔΣΥ), που α π ο φ α σ ίζ ε ι γ ια τ η μ ε τ α κ ίν η σ η τ η ς η μ ε ρ ο μ η ν ία ς κ α τ ά τ α ξ η ς μ έ χ ρ ι κ α ι τ έ σ σ ε ρ ις μ ή νες, κ ο ιν ο π ο ιώ ν τα ς τ η ν α π ό φ α σ ή τ η ς σ το ν ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο κ α ι τ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή Υ π η ρ εσ ία (ΣΥ). Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς ΔΣΥ. Η η μ ε ρ ο μ η ν ία κ α ι η μ ο νά δ α κ α τά τα ξ η ς κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι από τ α Γ εν ικ ά Ε π ιτε λ ε ία τω ν Κ λά δω ν τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν.» γ. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 8 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «8. Α ν ο ι α σ θ ε ν ε ίς κ ρ ιθ ο ύ ν απ ό τ η ν α ρ μ ό δ ια υ γ ε ιο ν ο μ ική επ ιτρ ο π ή ικ α ν ο ί κ α τη γ ο ρ ία ς π ρ ώ τη ς (1/1) μ έχ ρ ι κ α ι τ έ τ α ρ τ η ς (Ι/4), υ π ο χ ρ εο ύ ν τα ι ν α κ α τα τα γ ο ύ ν ε κ τό ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Σ ε ιρ ά ς Σ τρ α τε υ σ ίμ ω ν Ο π λιτώ ν (ΕΣΣΟ), μ ε σ η μ είω μ α κ α τά τα ξ η ς, κ α ι ο π ω σ δ ή π ο τε ε ν τ ό ς π ενθημέρου, από τη ν κ ο ινοπ ο ίη σ η τ η ς γ ν ω μ ά τευ σ η ς σ τη ν α ρ μ ό δ ια Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή Υ π ηρεσ ία, χ ω ρ ίς ν α έ χ ο υ ν δ ι κ α ίω μ α ν έ α ς ε ξέτα σ η ς. Α ν η επ ιτρ ο π ή α π ο φ α ν θ ε ί ό τ ι

6 δ ικ α ιο ύ ν τ α ι α ν α β ο λ ή λό γ ω υ γ ε ία ς, η α ν α β ο λ ή α ρ χ ίζ ε ι απ ό τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία που ή τ α ν υ π ο χ ρ εω μ έν ο ι να κ α τα - τα γ ο ύ ν α ρ χ ικά. Τ ο ίδ ιο ισ χ ύ ει κ α ι σ τη ν π ερ ίπ τω σ η που κρ ιθ ο ύ ν α κ α τ ά λ λ η λ ο ι γ ια σ τρ ά τε υ σ η (1/5).» Άρθρο 27 Εξαγορά -Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς παρ. 5 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 43 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Η Δ ιο ίκη σ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υ π ηρεσιώ ν α π ο φ α σ ίζει ο ρ ισ τικ ά κα ι α ιτιο λ ο γ η μ έ ν α γ ια τη ν απ οδοχή ή τη ν απ όρριψη τ η ς α ίτη σ η ς, κοινοπ οιώ ντα ς τη ν απ όφ α σ ή τ η ς σ τη μονάδα το υ ενδιαφ ερομ ένου γ ια τη ν ενημέρω ση τω ν α τ ο μικώ ν το υ εγγρ ά φ ω ν κα ι το υ ίδιου, καθώ ς κα ι σ τη ν α ρ μ ό δ ια Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπηρεσία. Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς Δ ιο ίκ η σ η ς Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιών.» Άρθρο 28 Ανυπότακτοι Σ το ά ρ θ ρ ο 51 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η δ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «δ. Μ ε τη ν π α ρ ο υ σ ία σ η το υ α ν υ π ό τα κ το υ σ ε ο π ο ια δ ή π ο τε σ τρ α τιω τικ ή α ρ χ ή γ ια τ η δια κοπ ή τ η ς α νυ π ο τ α ξ ία ς του.» β. Σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 3 π ρ ο σ τίθ ε τ α ι π ερ ίπ τω σ η ζ ω ς εξής: «ζ. Μ ε τη ν επ ίδ ο σ η το υ κ λ η τη ρ ίο υ θ εσ π ίσ μ α το ς, σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τω ν ά ρ θρ ω ν 154 κ α ι επ ο μένω ν το υ Κ ώ δικα Π ο ινική ς Δ ικονομ ία ς.» Άρθρο 29 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών Σ το ά ρ θ ρ ο 55 το υ ν. 3421/2005: α. Τ ο π ρώ το εδ ά φ ιο τη ς π α ρ α γρ ά φ ου 1 α ν τικ α θ ίσ τα τα ι «1. Ο ι ο μ ο γ εν είς, ο ι ο π ο ίο ι δ ια κ ό π το υ ν τ η μόνιμη κ α τ ο ικ ία τ ο υ ς σ το Α ζερ μ π α ϊτζά ν, σ τη ν Α ρ μ ενία, σ τη Γ ε- ω ργία, σ το Κ α ζα κσ τά ν, σ τη ν Κ ιρ γισ ία, σ τη Λ ευ κο ρω σ ία, σ τη Μ ολδ α βία, σ τη ν Ο υκρανία, σ το Ο υζμπ εκισ τά ν, σ τη Ρω σική Ο μοσπ ονδία, σ το Τ α τζικ ισ τά ν, σ το Τ ο υ ρ κ μ ε ν ι σ τά ν, σ τη ν Α λ β α ν ία κ α ι σ τη ν Τ ο υ ρ κ ία κ α ι έ ρ χ ο ν τ α ι σ τη ν Ε λλά δ α, α π ε υ θ ε ία ς ή μέσ ω ά λ λ η ς χ ώ ρας, κ α ι έ κ τ ο τ ε κ α το ικ ο ύ ν σ ε α υτήν, δικαιούνται:», β. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Ό σ ο ι υ π α χ θ ο ύ ν σ τ ις π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 1 κ α ι 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ α υ το ύ ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι απ ό τ η ν π ρ ό σ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις οπ οίες, ενδεχ ο μ έν ω ς, κηρ ύ χ θ η κα ν α ν υ π ό τα κ το ι, π ριν τη ν α ρ χ ικ ή υπ αγω γή τ ο υ ς σ ε ο π ο ια δ ή π ο τε δ ιά τα ξ η το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ. Τ ο α ξιό π ο ιν ο τ η ς α ν υ π ο τα ξ ία ς τ ο υ ς ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι μ ε π α ρ α γ ρ α φ ή κα ι α ίρ ο ν τ α ι ό λ ε ς ο ι σ χ ε τ ικ έ ς σ υ ν έπ ειες. Ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς γ ια τ ις α ν υ π ο τα ξ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τ ικ ο ύ δ ικα σ τη ρ ίο υ.» Άρθρο 30 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους Σ το ά ρ θ ρ ο 57 το υ ν. 3421/2005 ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 4 κ α ι 5 α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «4. Ό σ ο ι δ ιε τ έ λ ε σ α ν ή δ ια τε λ ο ύ ν σ ε α ν υ π ο τα ξία κ α ι σ υμπ ληρώ νουν μ έχ ρ ι τη ν 1η Ια νο υ α ρ ίο υ 2016 τ ο τρ ια κ ο - σ τό π έμ π το (35ο) έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς τ ο υ ς εφ ό σ ο ν έχ ο υ ν ήδη κ α τ α τ α γ ε ί ή θα κα τα τα γ ο ύ ν σ τις Έ ν ο π λ ες Δ υ ν ά μ εις μ έχ ρ ι τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία α υ τή ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι απ ό τη ν π ρ ό σ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις ο π ο ίε ς κηρ ύ χ θ η κα ν α ν υ π ό τα κ το ι. 5. Τ ο α ξιό π ο ινο τ η ς α ν υ π ο τα ξία ς το υ ς ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι με π α ρ αγρ αφ ή, α ίρ ο ν τα ι ο ι σ χ ε τικ έ ς σ υ ν έπ ειες κ α ι ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τικ ο ύ δικα σ τη ρ ίο υ.» Άρθρο 31 Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών Τ ο ά ρ θ ρ ο 73 παρ. 5 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Ό σοι μ έ χ ρ ι τ η ν έ ν α ρ ξ η ισ χ ύ ο ς το υ ά ρ θ ρ ο υ α υ το ύ, έ χ ο υ ν υ π α χ θ ε ί ή έχ ο υ ν ζ η τή σ ε ι τη ν υπ αγω γή τ ο υ ς σ τη δ ιά τα ξ η το υ ά ρ θ ρ ο υ 3 το υ ν. 3282/2004 (Α ' 208) ε ξ α κολο υ θ ο ύ ν να δ ιέ π ο ν τα ι από τη ν ίδ ια δ ιά τα ξη. Επίσης, ο ι η μ έ ρ ε ς α δ ε ία ς, π ου χ ο ρ η γ ή θ η κ α ν κ α τ ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς π ε ρ ίπ τω σ η ς δ' τ η ς παρ. 24 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 82 το υ ν. 3057/2002 (Α ' 239) θ ε ω ρ ο ύ ν τα ι ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ ω ς χ ρ ό ν ο ς σ τρ α τιω τικ ή ς υπ ηρεσ ία ς, χ ω ρ ίς να υ π ο λ ο γ ίζο ν τα ι σ τα ό ρ ια τ η ς σ υ ν ο λ ικ ή ς δ ιά ρ κ ε ια ς τω ν α δειώ ν, όπ ω ς α υ τά κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι από τ ο ά ρ θ ρ ο 41.» Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης Ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 3 κα ι 4 το υ ά ρθρου 79 το υ ν. 3883/2010 (Α ' 167) α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «3. Ό σ ο ι δ ιε τ έ λ ε σ α ν ή δ ια τε λ ο ύ ν σ ε α ν υ π ο τα ξία κ α ι σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ ο τ ρ ια κ ο σ τ ό π έμ π το (35ο) έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς το υ ς μέχ ρ ι τη ν 1η Ιανουαρίου 2016, εφ ό σ ο ν έχουν υ π ο β ά λ ει ή θ α υ π οβάλουν δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά γ ια τ η ν υπ α γω γ ή τ ο υ ς σ τ ις δ ια τ ά ξ ε ις π ε ρ ί α ν τιρ ρ η σ ιώ ν σ υ ν είδ η σ η ς (Κ εφ ά λ α ιο Γ το υ ν. 3421/2005) μ έ χ ρ ι κ α ι τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία α υ τή κ α ι π α ρ ο υ σ ια σ το ύ ν εμ π ρ ό θεσ μ α γ ια τη ν εκπ λή ρω ση τη ς ε ν α λ λ α κ τικ ή ς το υ ς υπ ηρεσ ία ς, λόγω τ η ς ω ς άνω υ π α γω γή ς το υ ς, ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι από τη ν π ρ όσ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις ο π ο ίε ς κηρύχθηκα ν α ν υ π ό τα κ το ι. 4. Τ ο α ξιό π ο ινο τη ς α ν υ π ο τα ξ ία ς τω ν παραπ άνω ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι με π α ρ αγρ αφ ή, α ίρ ο ν τα ι ο ι σ χ ε τικ έ ς σ υ νέπ ειες κ α ι ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τικ ο ύ δικα σ τη ρίο υ.» Άρθρο 33 Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) 1. Σ το ν. 3421/2005, μ ε τ ά τ ο ά ρ θ ρ ο 19, π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι ά ρ θ ρ ο 19Α «Ά ρθρο 19Α Α να β ο λή κ α τά τα ξ η ς τω ν ερ ευ ν η τώ ν το υ Ε υρω π αϊκού Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ Π υρηνικώ ν Ε ρευνώ ν (CERN) 1. Α ν α β ά λ λ ε τα ι η κ α τά τα ξ η σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν Ενόπλω ν Δ υ νά μ εω ν τω ν σ τρ α τε υ σ ίμ ω ν που ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι ω ς ε ρ ε υ ν η τ έ ς σ το ν Ε υρω π αϊκό Ο ρ γ α ν ισ μ ό Π υρηνικώ ν Ερευνώ ν (CERN) γ ια όσο χ ρ ο νικό δ ιά σ τη μ α δ ια ρ κ ε ί η έρ ευ να τους. 2. Η α ν α β ο λ ή τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 δ ια κ ό π τ ε τα ι μ ε τη ν κ α τά ο π ο ιο ν δ ή π ο τε τρ ό π ο α π ώ λεια τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς το υ ε ρ ε υ ν η τ ή το υ ω ς ά νω Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ή μ ε α ίτ η σ η τω ν δικαιούχω ν.

7 3. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υνας, που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ό τα σ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ το υ Γ ενικ ο ύ Ε π ιτελ ε ίο υ Ε θνικής Ά μ υνας κα ι δ η μ ο σ ιε ύ ετα ι σ τη ν Ε φ η μ ερίδα τ η ς Κ υβερνήσ εω ς, κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι υ π ο χ ρ εώ σ εις όσω ν λ α μ β ά νο υ ν τ η ν ω ς άνω α ν α β ο λ ή κ α τά τα ξη ς, τ α α π α ι- το ύ μ εν α δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά, η δ ια δ ικ α σ ία κα ι ο ι π ρ ο θ εσ μ ίες υπ οβολής το υ ς, ο ι κυρώ σ εις που ε π ιβ ά λ λ ο ν τα ι γ ια τη μη τή ρ η σ η τω ν υπ οχρεώ σ εώ ν το υ ς, κα θώ ς κ α ι κ ά θ ε α ν α γ κ α ία σ χ ε τικ ή λ ε π τ ο μ έ ρ ε ια κ α ι ο ι λ ο ιπ έ ς π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς άρθρου. 4. Σ ε π ερ ίο δ ο γ ε ν ικ ή ς ε π ισ τρ ά τε υ σ η ς ή π ο λέμου ε ίν α ι δυνατό ν, με α π ό φ α σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υ ν α ς που δ ε ν δ η μ ο σ ιε ύ ε τ α ι σ τη ν Ε φ η μ ερ ίδ α τ η ς Κ υ β ερ ν ή σεω ς, ν α α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι η ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θρου κ α ι ν α δ ια κ ό π το ν τα ι ο ι α ν α β ο λ έ ς κ α τά τα ξ η ς που χ ο ρ η γ ή θ η κ α ν κ α τ ε φ α ρ μ ο γ ή του.» Άρθρο 34 Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νομοθεσίας 1. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τα ι ο ό ρ ο ς «Σ τρ α τ ο λ ο γ ικ ό Γ ρ α φ είο» ή τ ο α ρ κ τ ικ ό λ ε ξ ό το υ «ΣΓ», α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι από τ ο ν όρ ο «Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπ ηρεσία» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΣΥ» α ν τισ το ίχ ω ς. 2. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τ α ι ο ό ρ ο ς «Δ ιοίκησ η Σ τρ α το λ ο γ ία ς» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΔΣΛ», α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι από τ ο ν όρ ο «Δ ιοίκησ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιώ ν» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΔΣΥ» α ν τισ το ίχ ω ς. 3. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τα ι ο ό ρ ο ς «Δ ιεύ θ υ νσ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ο ύ το υ Γ εν ικ ο ύ Ε π ιτε λ ε ίο υ Ε θνικής Άμυνας» ή η σ υ ν το μ ο γ ρ α φ ία το υ «ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ», α ν τικ α θ ίσ τ α τ α ι από το ν όρ ο «Δ ιεύθυνση Σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ Σ τρ α τιω τικ ώ ν Νομικώ ν Συμβούλω ν το υ Γ ενικο ύ Ε π ιτελ είου Ε θνικής Ά μυνας» ή τη σ υ ν το μ ο γ ρ α φ ία το υ «ΔΣΣΝΣ/ ΓΕΕΘΑ» α ν τισ το ίχ ω ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 35 Κάλυψη δικαστικών εξόδων Τ ο ά ρ θ ρ ο 64 το υ ν. 3883/2010 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Σ το ν π ρ οϋπ ολο γισ μό το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε θνικής Ά μ υ να ς ε γ γ ρ ά φ ο ν τα ι π ισ τώ σ εις γ ια τη ν κάλυψ η τω ν εξόδω ν μ ελώ ν το υ π ρ οσ ω π ικού τω ν Ε νόπ λω ν Δ υ ν ά μ εω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε ίτ ε σ ε ε ν έ ρ γ ε ια ε ίτ ε σ ε α π ο σ τρ α τε ία, σ τα ο π ο ία υ π ο β ά λ λ ο ν τα ι με τη ν ιδ ιό τ η τ α τω ν κ α τη γ ο ρ ο υ μένω ν ή ε ν α γ ο μ ένω ν ή π ο λ ιτικ ώ ς εν α γ ό ν τω ν, σ ε δ ίκ ε ς που α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τω ν υ π η ρ εσ ια κ ώ ν το υ ς κα θ η κ ό ν τω ν. Σ τ ις π ισ τώ σ εις α υ τ έ ς σ υ ν υ π ο λ ο γ ίζ ο ν τα ι κ α ι τ α έ ξ ο δ α σ τ α ο π ο ία υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι τ α μ έ λ η τω ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν τω ν ε ν λ ό γ ω δ ικ α ιο ύ χ ω ν, τ α ο π ο ία σ υ μ μ ε τέχ ο υ ν σ τ ις ίδ ιε ς ω ς άνω δ ίκ ε ς με τη ν ιδ ιό τ η τ α τω ν κα τη γ ο ρ ο υ μ έν ω ν, ε ν α γ ο μ έν ω ν ή π ο λ ιτικ ώ ς ενα γόντω ν. 2. Ο ι π ροϋπ οθέσ εις χ ορήγησ ης τω ν παραπάνω εξόδω ν, ο υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς το υ ύψ ους το υ π οσού που κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τ ικ ό θ έμ α κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι με π ρ ο ε δ ρ ι κό δ ιά τα γ μ α που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε θνικής Ά μ υ ν α ς ε ν τ ό ς έ ξ ι (6) μηνώ ν από τη θέσ η σ ε ισ χύ το υ π α ρ όντο ς. 3. Μ έχ ρ ι τη ν έκ δ ο σ η το υ π ρ οεδ ρ ικο ύ δ ια τά γ μ α το ς τη ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2, ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 6 το υ ά ρ θρου 20 το υ ν. 1481/1984 (Α ' 152), η ο π ο ία π ρ ο σ τέθ η κ ε με το ά ρθρο 16 το υ ν. 2018/1992 (Α ' 33) και α ν τικ α τα σ τά θ η κ ε με τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 12 το υ ν. 3103/ 2003 (Α ' 23), κα θώ ς κ α ι ο ι δ ια τ ά ξ ε ις το υ π.δ. 15/2007 (Α ' 11), ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α ν α λ ό γ ω ς κ α ι γ ια τ ο υ ς κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς κ α ι κ α τ η γ ο ρ ία ς σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ύ ς ή π ο λ ιτικ ο ύ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς τω ν Ενόπλω ν Δ υ ν ά μ εω ν ή μελώ ν τω ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν το υ ς γ ια τη ν υπ ερ άσ π ισ η ή τ η ν π α ρ ά σ τα σ ή τ ο υ ς ω ς π ο λ ιτικώς εν α γ ό ν τω ν ενώ πιον δ ικα σ τικώ ν αρχώ ν σ ε υπ οθέσ εις που π ηγά ζουν από τη ν ε κ τέ λ ε σ η τω ν υπ ηρεσ ια κώ ν το υ ς καθηκόντω ν.» Άρθρο 36 Μέριμνα προσωπικού με οικογενειακά προβλήματα υγείας Η παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 10 το υ ν. 1911/1990 (Α ' 166) α ν τ ι κ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Τ ο σ τρ α τιω τικ ό προσω πικό τω ν Ενόπλων Δυνάμεω ν, τ ο οπ οίο έ χ ε ι τέ κ ν ο που π ά σ χει από βαριά ν ο η τικ ή υ σ τέ ρηση ή σ ύ νδρομο Down ε ίτ ε σ ύζυγο ή γ ο ν έ α ή ά γ α μ ο τ έ κ ν ο που π ά σ χ ει απ ό ν ό σ η μ α που α π α ιτ ε ί τ α κ τ ικ έ ς μ ε τ α γ γ ίσ ε ις α ίμ α τ ο ς ή χ ρ ή ζ ε ι π ε ρ ιο δ ικ ή ς ν ο σ η λ ε ία ς, δ ικ α ιο ύ τ α ι ε ιδ ικ ή ς ά δ ε ια ς με α π ο δ ο χές, π έρ α ν τ η ς κ α νονικής, μ έ χ ρ ι τ ρ ιά ν τ α (30) η μ έ ρ ε ς τ ο χρόνο.» Άρθρο 37 Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού Η ε ιδ ικ ή π ρ ό σ θ ε τη ά δ ε ια μ ε τ α π ο δ ο χ ώ ν δ έ κ α (10) ημερώ ν π έρ αν τη ς κανονικής, η οπ οία χ ο ρ η γ ε ίτα ι με τη ν υπ αρ /204/0022/ (Β ' 33) κοινή α π όφ α σ η τω ν Υ π ο υ ρ γώ ν Π ρ ο ε δ ρ ία ς τ η ς Κ υ β έρ ν η σ η ς, Ο ικ ο ν ο μικών, Υ γ εία ς, Π ρ ό ν ο ια ς κ α ι Κ οινω νικώ ν Α σ φ α λ ίσ εω ν, χ ο ρ η γ ε ίτα ι, μ ε τ ά τ η ν ο ρ κ ω μ ο σ ία το υ ς, κ α ι σ ε μόνιμ ους εν ε ν ε ρ γ ε ία Α ξιω μ α τικο ύ ς, μόνιμ ους Α νθυπ α σ π ισ τές κα ι Υ π α ξιω μ α τικούς, ε θ ε λ ο ν τ έ ς κ α ι ε φ έ δ ρ ο υ ς Υ π α ξιω μ α τικούς κ α ι Ε π α γ γ ε λ μ α τίε ς Ο π λ ίτες, ο ι ο π ο ίο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ ε α ν τ ίσ τ ο ιχ ε ς με τ ις α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ες σ τη ν ω ς άνω κοινή α π ό φ α σ η ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς σ τα σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά ν ο σ ο κ ο μ ε ία κ α ι σ το Ν ο σ η λ ευ τικ ό Ίδ ρ υ μ α Μ ε το χ ικ ο ύ Τ α μ ε ίο υ Σ τρ α το ύ (ΝΙΜΤΣ), μ ε τ ά από σ υ νεχ ή υ π η ρ εσ ία εν ό ς (1) έ τ ο υ ς σ τα ε ν λό γ ω ν ο σ ο κ ο μ ε ία κ α ι σ ε χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α κ α τά τ ο οπ οίο δ ε ν δ ια τα ρ ά σ σ ε τα ι η εύρυθμη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. Άρθρο 38 Εργασία Αποκλειστικών Νοσοκόμων 1. Τ ο π ρ ώ το ε δ ά φ ιο τ η ς παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 2 το υ ν. 4132/2013 (Α ' 59) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Στα ν ο σ ο κ ο μ εία το υ Ε.Σ.Υ., σ τις ιδ ιω τικ ές κλινικές, σ τα ν ο σ ο κ ο μ εία τω ν Ενόπλω ν Δ υνά μεω ν και τ ο Ν ο σ η λευ τικό Ίδ ρ υ μ α Μ ε το χ ικ ο ύ Τ α μ ε ίο υ Σ τρ α το ύ (ΝΙΜΤΣ), δ ύ ν α ν τα ι να π ρ ο σ φ έρ ο υ ν τ ις υ π η ρ εσ ίες τ ο υ ς σ ε α σ θ ε ν ε ίς που ν ο σ η λ ε ύ ο ν τα ι α π ο κ λ ε ισ τ ικ ο ί ν ο σ ο κ ό μ ο ι κ α ι α π ο κ λ ε ισ τικ έ ς ν ο σ ο κ ό μ ες, που δ ε ν σ υ ν δ έ ο ν τ α ι με ο π ο ια δ ή π ο τε ερ γ α σ ια κ ή σ χέσ η με τ α ν ο σ ο κ ο μ ε ία το υ Ε.Σ.Υ., τ ις ιδ ι ω τικ έ ς κ λ ινικές, τ α ν ο σ ο κ ο μ ε ία τω ν Ενόπλω ν Δ υ νά μεω ν κ α ι τ ο ΝΙΜΤΣ κ α ι φ έρ ο υ ν τη ν α π ο κ λ ε ισ τικ ή ευθύνη γ ια τ ις π ρ ο σ φ ερ ό μ εν ες υ π η ρ εσ ίες το υ ς σ το υ ς α σ θενείς.» 2. Σ το ά ρ θ ρ ο 2 το υ ν. 4132/2013 π ρ ο σ τίθ ε τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 4 «4. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Ά μ υ να ς κα ι Υ γ ε ία ς κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι και ο ι π ρ οϋπ οθέσ εις γ ια τη ν π ρ ο σ φ ο ρ ά τω ν υ π ηρεσ ιώ ν τω ν α π ο κ λ εισ τικ ώ ν ν ο σ οκόμω ν σ ε νο σ η λ ευ ο μ έν ο υ ς σ τα Ν ο σ ο κομεία τω ν Ενόπλω ν Δ υνά μεω ν και τ ο ΝΙΜΤΣ, τ α α π α ρ α ίτη τα π ροσ όντα το υ ς, η δ ια δ ικ α σ ία ε π ιλ ο γ ή ς το υ ς από ν ο σ η λευ ο μ ένους,

8 ο ι όροι, ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις κ α ι τ α δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά ε γ γ ρ α φ ή ς σ το Μ ητρώ ο Α π ο κ λ εισ τικ ώ ν Ν ο σ οκόμ ω ν κ α ι κά θε σ χ ε τικ ό θέμα.» Άρθρο 39 Μειωμένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού με επιμέλεια ατόμων με αναπηρία Η παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 9 το υ ν. 3257/2004 (Α ' 143) τ ρ ο π ο π ο ιε ίτα ι «1. Τ ο π ρ οβ λεπ όμ ενο, κ α τά τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 8 το υ ν. 1483/1984 (Α ' 153), μ ειω μ ένο ω ρ ά ρ ιο ε ρ γ α σ ία ς ε φ α ρ μ ό ζ ε τα ι σ το σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό π ροσ ω π ικό κα ι σ το υ ς σ τρ α τιω τικ ο ύ ς δ ικ α σ τέ ς τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν, ο ι οπ οίοι: α) έ χ ο υ ν ή ε π ιμ ε λ ο ύ ν τα ι τ έ κ ν ο ή σ ύζυγο με α ν α π η ρ ία ή β) με δ ικ α σ τικ ή α π ό φ α σ η έχ ο υ ν τη ν επ ιμ έ λ ε ια α τό μ ο υ με α ναπ ηρ ία, κα θώ ς κ α ι σ το υ ς α ν α δ ό χ ο υ ς γ ο ν ε ίς α τό μ ο υ μ ε α ν α π η ρ ία γ ια όσ ο χ ρ ό νο δ ια ρ κ ε ί η α να δ οχή, α ν ε ξ ά ρ τη τ α από τ ο ν α ρ ιθ μ ό τω ν α π α σ χ ο λ ο ύ μενω ν προσώ πω ν κ α τά μονάδα, υ π ηρεσ ία, ο ρ γ α ν ισ μ ό ή ν ο μ ικ ό π ρ όσ ω π ο που ε π ο π τ ε ύ ε τ α ι α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ε θνικής Ά μ υ να ς (ΥΠΕΘΑ), σ το οπ οίο ε ρ γ ά ζ ε τ α ι το σ τρ α τιω τικ ό α υ τό π ροσ ω π ικό κ α ι ο ι σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ί α υ τ ο ί δ ικ α σ τέ ς. Σ τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ δ εν π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι ό σ ο ι εκ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ η σ τ ρ α τ ε ύ σ ιμ η σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή τ ο υ ς υπ οχρέω σ η, σ ύ μ φ ω να μ ε τ η σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή νομοθεσ ία.» Άρθρο 40 Κριτήρια μετατάξεων Υπαξιωματικών Η π ε ρ ίπ τω σ η δ ' τ η ς παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 12 το υ ν. 3883/2010 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «δ. Ο β α θμ ός α π ο φ ο ίτη σ η ς το υ ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ο υ από τ α π ρ οβ λεπ όμ ενα σ χ ο λ ε ία τ η ς ε ιδ ικ ό τ η τ ά ς το υ, ο ο π ο ί ο ς π ρ έπ ει να ε ίν α ι το υ λ ά χ ισ το ν «λίαν καλώς».» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 41 Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες Σ το ά ρ θ ρ ο 39 το υ ν. 3883/2010: α. Ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 6 κ α ι 7 α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «6. Μ ε π ρ ο εδ ρ ικό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τα ι ύ σ τερ α από π ρ ό τα σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υ ν α ς με σ ύμφ ω νη γνώ μη το υ ΣΑΓΕ, μ π ο ρ ε ί ν α α π ο ν έ μ ε τα ι ιδ ιό τ η τ α Ε φ έ δ ρ ο υ ε ν ε ν ε ρ γ ε ία Α ξιω μ α τικ ο ύ β α θμ ού Α νθ υ π ο λ ο χ α γ ο ύ ή α ν τισ το ίχ ω ν, σ ε α θ λ η τέ ς που: α) επ ιθυμούν να κ α τα - τα γ ο ύ ν σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν ΕΔ, β) δ ε ν έχ ο υ ν σ υμπ ληρώ σ ει τ ο 35ο έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς το υ ς, α λ λ ά έχ ο υ ν σ υμπ ληρώ σ ει τη ν η λ ικ ία υ π ο χ ρ εω τικής σ τρ ά τευ σ η ς, όπως α υ τή κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι σ το ν. 3421/2005 (Α ' 302) κ α ι γ) έ χ ο υ ν κ α τα λ ά β ε ι σ ε Ο λυ μ π ια κούς Α γ ώ ν ες μ ία από τ ις τ ρ ε ις (3) π ρ ώ τες θ έ σ ε ις σ ε α το μ ικ ό ά θλημα. Γ ια τ ο ν π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό τ η ς η λ ικ ία ς τω ν ε ν λ ό γ ω α θ λ η τώ ν, α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς φ ύ λο υ, ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α ν α λ ο γ ικ ώ ς ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή ς ν ο μ ο θ εσ ία ς. Π ριν από τη ν α π ονομή τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς το υ Α ξιω μ α τικο ύ, ο ι ε ν λό γ ω α θ λ η τ έ ς ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι ω ς π ρ ο ς τη ν κ ρ ίσ η τ η ς σ ω μ α τικ ή ς τ ο υ ς ικ α ν ό τ η τ α ς από τ η ν ο ικ ε ία α ν ώ τα τη υ γ ε ιο ν ο μ ικ ή επ ιτροπ ή. Η ε ν λόγω α π ονομή τ η ς ιδ ιό τη τα ς το υ Α ξιω μ α τικο ύ και το υ βαθμού, καθώ ς και η κ α τά τα ξη τω ν εν λόγω α θ λ η τώ ν σ τις τά ξ ε ις τ ω ν Ε Δ γ ίν ε τ α ι μ ε τ ά τ ο π έρ α ς τ η ς ε ν ε ρ γ ο ύ α θ λ η τ ι κής τ ο υ ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς ή τ ο α ρ γ ό τ ε ρ ο δύο (2) έ τη μ ε τ ά τη ν τ ε λ ε υ τ α ία σ υ μ μ ετο χ ή το υ ς σ ε εθ ν ικ ή ομάδα. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Ά μ υ ν α ς κ α ι Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι τ α δ ικ α ιο λ ο - γ η τ ικ ά που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια τη β εβ α ίω σ η το υ π έ ρ α το ς τ η ς ε ν ε ρ γ ο ύ α θ λ η τικ ή ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο σ χ ε τικ ό θέμα. Μ ε τά τη ν α π ονομή τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς κ α ι το υ βαθμού, ο ι ε ν λό γ ω Έ φ ε δ ρ ο ι Α ξιω μ α τικ ο ί: α. Α π ο κτο ύ ν τη σ τρ α τιω τικ ή ιδ ιό τη τα, έ χ ο υ ν τ α ίδ ια μ ισ θ ο λ ο γ ικ ά, α σ φ α λ ισ τικ ά κ α ι σ υ ν τα ξ ιο δ ο τ ικ ά δ ικ α ιώ μ α τα κ α ι τ ις ίδ ιε ς α ν τισ το ίχ ω ς υ π ο χ ρ εώ σ εις μ ε το υ ς μό νιμ ο υ ς Α ξιω μ α τικ ο ύ ς, κ α θ ίσ τα ν τα ι μ έ τ ο χ ο ι τω ν ο ικ ε ί ω ν α σ φ α λ ισ τικ ώ ν τα μ ε ίω ν κ α ι τα μ ε ίω ν α λ λ η λ ο β ο η θ ε ία ς το υ Κ λά δου τω ν ΕΔ σ το ν ο π ο ίο α νήκο υ ν κ α ι σ τα ο π ο ία κ α τα β ά λ λ ο υ ν τ ις ν ό μ ιμ ες ε ισ φ ο ρ έ ς κ α ι δ ε ν έχ ο υ ν υπ ο χ ρ έω σ η ε λ ά χ ισ τη ς π α ρ α μ ονή ς σ το σ τρ ά τευ μ α. β. Ε κ π α ιδ ε ύ ο ν τα ι μ ε μ έ ρ ιμ ν α το υ Κ λ ά δ ο υ τ ο υ ς κ α ι γ ια χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α τρ ιώ ν (3) μηνώ ν σ ε θ ε ω ρ η τικ ά κ α ι π ρ α κ τικ ά α ν τικ ε ίμ ε ν α α π ό κ τη σ η ς βασ ικώ ν γνώ σ εω ν ε κ τ έ λ ε σ η ς κα θ η κ ό ν τω ν α ξιω μ α τικώ ν. γ. Τ ο π ο θ ε το ύ ν τα ι κ α ι υ π η ρ ετο ύ ν σ ε κ α τά λ λ η λ ε ς κ α ι σ χ ε τικ έ ς με τ ο α ν τικ ε ίμ ε ν ό το υ ς θ έ σ ε ις το υ Υ π ουργείου Ε θνικής Ά μυνας, τω ν ΓΕ ή το υ ο ικ ε ίο υ Κ λά δου τω ν ΕΔ, α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ς κα θ ή κ ο ν τα εκ π α ιδ ευ τώ ν φ υ σ ική ς α γ ω γής. δ. Έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α ά σ κ η σ η ς χ ω ρ ίς ιδ ια ίτε ρ η αμοιβή, α θ λ η τικ ώ ν ή π ο λ ιτισ τικ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν που π ρ οβ άλλο υ ν τ η ν κοινω νική π ροσ φ ορά τω ν ΕΔ, κα τόπ ιν έγ κ ρ ισ η ς το υ ο ικ ε ίο υ Α ρ χ η γ ο ύ το υ Γ ενικ ο ύ Ε π ιτελ είο υ. ε. Κ α θ ίσ τ α ν τ α ι ν ε ό τ ε ρ ο ι ό λω ν τω ν λ ο ιπ ώ ν κ α τ η γ ο ριώ ν ομ οιό β α θ μ ώ ν τ ο υ ς α ξιω μ α τικ ώ ν κ α ι ε ν τά σ σ ο ν τ α ι σ ε ε ιδ ικ ή ε π ε τη ρ ίδ α Ο λυμπ ιονικώ ν κ α ι π α ρ αμένουν, αν τ ο επιθυμούν, σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν ΕΔ μ έχ ρ ι τ η συμπ λήρω ση π λή ρ ο υ ς σ υ ν τά ξιμ η ς υπ ηρεσ ία ς. Η α ρ χ α ιό τ η τα με τη ν οπ οία ε ν τά σ σ ο ν τα ι σ ε α υ τή ν τη ν επ ετη ρ ίδ α κ α θ ο ρ ίζετα ι κ α τά σ ε ιρ ά απ ό τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία ο ν ο μ α σ ία ς τ ο υ ς ω ς Α ξιω μ α τικ ώ ν κ α ι τη θ έσ η που έχ ο υ ν κ α τα λ ά β ε ι σ το υ ς Ο λυ μπ ια κούς Α γώ νες. Σ ε π ερ ίπ τω σ η τα υ τό χ ρ ο ν η ς ο ν ο μα σ ία ς το υ ς και ίσ ης θ έσ η ς σ το υ ς Ο λυμπ ιακούς Αγώ νες, α ρ χ α ιό τ ε ρ ο ι κ α θ ίσ τα ν τα ι ο ι μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ι σ ε η λικία. στ. Π ρ ο ά γ ο ν τα ι β α θ μ ο λ ο γ ικ ά μέχ ρ ι τ ο βαθμό το υ Α ν τι- σ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η ή α ν τισ το ίχ ω ν, σ ύμφ ω να μ ε τ ις λ ο ιπ ές π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις το υ π α ρ ό ν το ς νόμου, χ ω ρ ίς υπ οχρέω σ η χ ρ όνο υ δ ιο ίκ η σ η ς ή ε ιδ ικ ή ς υ π η ρ εσ ία ς κ α ι χ ω ρ ίς υπ ο χ ρ έω σ η φ ο ίτη σ η ς σ ε σ χ ο λ εία. ζ.έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α μ ο ν ιμ ο π ο ίη σ η ς σ ύμφ ω να μ ε τ ις δ ι α τ ά ξ ε ις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 4α. 7. Α θ λ η τέ ς που κ α τα δ ικ ά ζ ο ν τα ι α μ ε τα κ λ ή τ ω ς γ ια π α ράβαση τω ν νόμω ν π ερ ί χρήσ ης α π α γορευμένω ν ουσιώ ν (ντό π ινγκ) ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι από τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς ά ρθρ ου. Αν ήδη υ π η ρ ετο ύ ν σ τ ις ΕΔ, α π ο τά σ σ ο ν τα ι από τ ις τ ά ξ ε ις τ ο υ ς σ ύμφ ω να μ ε τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ Κ ε φ α λ α ίο υ ΣΤ'.» β. Π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 8, 9 κ α ι 10 «8. Ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τω ν π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 6 κ α ι 7 ε φ α ρ μ ό ζο ν τα ι: α. Γ ια το υ ς α θ λ η τέ ς σ το υ ς ο π ο ίο υ ς έ χ ε ι ήδη α π ο νεμ η θ ε ί β α θμ ός Α ξιω μ α τικ ο ύ κ α ι υ π η ρ ετο ύ ν κ α τά τη δ η μ ο σ ίευ σ η το υ π α ρ ό ν το ς νόμ ου σ τις Έ ν ο π λ ε ς Δ υ νά μ εις. β. Γ ια τ ο υ ς α θ λ η τέ ς που ε ίχ α ν ήδη τη ν ιδ ιό τ η τ α το υ Μ ονίμου Υ π αξιω ματικού ή Ανθυπασπιστή. Μ ετά τη ν α π ο νομ ή το υ β α θμ ού Α ξιω μ α τικο ύ : (αα) Δ ια τη ρ ο ύ ν τ η ν ιδ ιό τ η τ α το υ μ ό νιμ ου σ τ ρ α τ ιω τικού.

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 4 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 4 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ Υ ΓΕ ΙΑ Σ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2πς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ Σ Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν Υ Γ Ε ΙΑ Σ & Κ Ο ΙΝ Ω

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΑ, 29 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισµοί Περιγράφονται οι ορισµοί βασικών εννοιών που χρησι- µοποιούνται στο νόµο και είναι απαραίτητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα