Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ ια τ ο υ ς σ κοπ ο ύς το υ π α ρ ό ν το ς νόμου: α. «Λ ιμένας» ε ίν α ι η ζώ νη ξ η ρ ό ς κ α ι θ ά λ α σ σ α ς, μ α ζ ί μ ε τ α έ ρ γ α κ α ι τ ο ν εξο π λ ισ μ ό, που υ π ά γ ε τ α ι σ ε κ ά θ ε δ η μ ό σ ιο φ ο ρ έ α χ ρ ή σ η ς, ή φ ο ρ έ α τ η ς α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η ς ή ιδ ιω τ ικ ό ή μ ικ τό φ ο ρ έ α, που έ χ ε ι, κ α τ ά τ ο νόμ ο, τ η ν ευ θ ύ ν η τ η ς δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι τ η ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ή ς το υ κ α ι ε π ιτ ρ έ π ε ι κ υ ρ ίω ς τ η ν υ π ο δ ο χ ή κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς π λω τώ ν μ έσ ω ν κ α ι σ κ α φ ώ ν α να ψ υ χ ή ς, τ η φ ο ρ το ε κ φ ό ρ τω σ η, α π ο θ ή κ ευ σ η, π α ρ α λ α β ή κ α ι π ρ ο ώ θ η σ η τω ν φ ο ρ τ ίω ν το υ ς, τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τη σ η ε π ιβ α τώ ν κ α ι ο χ η μ ά τω ν κ α ι τ η ν α ν ά π τυ ξη ε π ιχ ε ιρ η μ α τικ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν που σ υ ν δ έ ο ν τ α ι ά μ ε σ α ή έ μ μ ε σ α με τ ις θ α λ ά σ σ ιε ς μ ε τ α φ ο ρ έ ς. β. «Πυρσός» ε ίν α ι ο π ο ιο δ ή π ο τε ν α υ τιλ ια κ ό βοήθημα, τ ο ο π ο ίο εκ π έμ π ει ε υ δ ιά κ ρ ιτο φ ω ς κ α ι ε π ισ η μ α ίν ει π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έν ο γ ε ω γ ρ α φ ικ ό σ ημείο. Ο ι π υ ρ σ ο ί δ ια κ ρ ίν ο ν τα ι σ ε φ ά ρ ο υ ς, φ α ν ο ύ ς κ α ι φ ω το σ η μ α ν τή ρ ες. γ. «Φάρος» ε ίν α ι ο π υρσός που χ ρ η σ ιμ ε ύ ε ι σ τη ν π ε λ α γ ο δ ρ ο μ ία, σ τη ν π ρ ο σ α ιγ ιά λ ω σ η ή σ τη ν α κ το π λ ο ία. δ. «Φανός» ε ίν α ι ο π υ ρσός που χ ρ η σ ιμ ε ύ ε ι σ τη ν α κ τ ο π λοΐα, σ τη ν έν δ ε ιξη εισ ό δ ο υ όρμω ν, λιμ ένω ν, δ ια ύ λω ν κ α ι λ ιμ ενοβραχιό νω ν, κα θώ ς κ α ι σ τη ν έ ν δ ε ιξη κ ε φ α λ ή ς π ρ ο β λητώ ν ή κρηπ ιδω μάτω ν. ε. «Φ ω το σ η μ α ντή ρ α ς» ε ίν α ι κ ά θ ε π υ ρ σ ό ς που ε ίν α ι το π ο θ ε τη μ έ ν ο ς σ ε α γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έν ο σ η μ α ν τή ρ α γ ια τη ν επ ισήμανση υφάλω ν, κινδύνων, έρ γω ν ή εγκα τα σ τά σ εω ν. στ. «Λ ιμενικά έργα» ε ίν α ι εκ είν α, που ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι ο λ ι- κώ ς ή μ ερ ικώ ς σ το ν α ιγ ια λ ό, τη ν όχθη, τ η ν π α ρ α λ ία ή τη ν π α ρ ό χ θ ια ζώνη, μέσ α σ τη θάλα σ σ α, σ το ν π υθμένα τ η ς θ ά λ α σ σ α ς κ α ι σ το υ π έδ α φ ο ς το υ βυθού, κα θώ ς κα ι ε κ ε ίν α που ε π ιφ έ ρ ο υ ν δ ια μ ό ρ φ ω σ η ή α λ λ ο ίω σ η τω ν χώ ρω ν α υ τώ ν ή που π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι από τ ις δ ια τ ά ξ ε ις π ε ρ ί Λ ιμ ενικώ ν Τ αμείω ν. ζ. «Α ερ ο ν α υ τικ ό ς φάρος» ε ίν α ι ο π υ ρσός ν α υ τικ ο ύ τ ύ που, σ το ν οπ οίο μ έρ ο ς τη ς φ ω τειν ή ς δ έσ μ η ς ε κ τρ έ π ε τα ι κ α τά δ έκ α έω ς δ ε κ α π έν τε μ ο ίρ ες (10-15 ) πάνω από το ν ο ρ ίζ ο ν τα γ ια τ η χρήσ η το υ από α ερ ο σ κ ά φ η. η. «Ζώνη Α σφαλείας» είνα ι ο χώ ρος που π ερ ικ λ είετα ι από νο η τό κύκλο α κ τίν α ς δια κοσ ίω ν (200) μ έτρ ω ν από φάρο. θ. «Φ αρικό δίκτυ ο» ε ίν α ι τ ο σ ύ νολο τω ν πυρσών, ι. «Ναυάγιο» είνα ι: (αα) Κ ά θ ε π λ ο ίο ή π λ ω τό να υπ ήγημ α, ν η ο λ ο γ η μ έ ν ο ή όχι, τ ο ο π ο ίο έ χ ε ι π α ύ σ ει ν α έ χ ε ι π λ ε υ σ τό τη τ α κα ι π α ρ α μ ένει, ο λ ό κ λ η ρ ο ή κ α τά ένα μέρος, κά τω από τη ν επ ιφ ά ν ε ια τ η ς θάλα σ σ α ς. (ββ) Η κα τα σ κ ευ ή, η ο π ο ία δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α επ α ν α χ ρ η - σ ιμ ο π ο ιη θ ε ί κ α τά τ ο ν π ρ ο ο ρ ισ μ ό τ η ς κ α ι π α ρ α μ έν ει, ο λ ό κ λ η ρ η ή κ α τά ένα μέρος, κά τω από τ η ν ε π ιφ ά ν εια τ η ς θ ά λα σ σ α ς. (γγ) Τ ο φ ο ρ τίο π λο ίο υ ή π λω τού ν α υ π η γ ή μ α το ς ή τ ο τμ ή μ α ή π α ρ ά ρ τη μ α π λοίου, π λω τού ν α υ π η γ ή μ α το ς ή κ α τα σ κ ευ ή ς, που π α ρ α μ ένει, ο λ ό κ λ η ρ ο ή κ α τά έ ν α μ έ ρος, κά τω από τ η ν επ ιφ ά ν ε ια τ η ς θ ά λα σ σ α ς. ια. «Φαρική Ε γκα τά σ τα σ η» ε ίν α ι τ ο κ τίσ μ α ή η κ α τα σκευή με τα φ ω τισ τικά μηχανήματα και λοιπ ά βοηθήματα. ιβ. «Ν αύδετο» ε ίν α ι π λ ω τό ς σ η μ α ν τή ρ α ς, α γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έ ν ο ς σ τη θ ά λ α σ σ α, π ου χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι γ ια τ η ν π ρ όσ δεσ η πλοίω ν. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων 1. Η Υ π η ρ εσ ία Φ άρω ν (ΥΦ) ε ίν α ι α ν ε ξ ά ρ τη τ η υ π η ρ εσ ία το υ Π ο λ εμ ικ ο ύ Ν α υ τικ ο ύ (ΠΝ), η ο π ο ία υ π ά γ ε τα ι απ ε υ θ ε ία ς σ το Γ ενικ ό Ε π ιτε λ ε ίο Ν α υ τικ ο ύ (ΓΕΝ) κ α ι ε δ ρ ε ύ ε ι σ τη ν Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια Α ττικ ή ς. 2. Τ η ς ΥΦ π ρ ο ΐσ τα τα ι α ν ώ τα το ς Α ξιω μ α τικ ό ς το υ ΠΝ. 3. Τ ο π ροσ ω π ικό τ η ς ΥΦ δ ια κ ρ ίν ε τα ι σ ε δ ιο ικ η τικ ό κ α ι τ ε χ ν ικ ό κ α ι σ υ γ κ ρ ο τ ε ίτ α ι από: α. Σ τρ α τιω τικ ό προσω πικό, β. Μ όνιμο Π ο λ ιτικ ό Π ροσω πικό, γ. Π ρ οσ ω π ικό μ ε σ υ μ β ά σ εις ε ρ γ α σ ία ς ιδ ιω τικ ο ύ δ ι καίου. 4. Η ο ρ γά νω σ η τ η ς ΥΦ, η σ τε λ έ χ ω σ ή τ η ς μ ε σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό κ α ι π ο λ ιτικ ό προσω πικό, τ α υπ η ρ εσ ια κά κ α θ ή κ ο ν τα κ α ι ο ι α ρ μ ο δ ιό τη τε ς το υ π ροσ ω π ικού α υ το ύ κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α ι απ ό τ ο ν Κ α νονισ μ ό Ο ρ γ ά ν ω σ η ς κ α ι Λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς (ΚΟΛ) τη ς ΥΦ και από το ν Π ίνακα Ο ργά νω σ ης και Υ λικού (ΠΟΥ) τη ς.

2 5. Α π ο σ το λ ή τ η ς ΥΦ ε ίν α ι η εισ ή γ η σ η γ ια τ η ν ίδ ρ υ ση, τρ ο π ο π ο ίη σ η ή κ α τά ρ γ η σ η πυρσών, η κα τα σ κ ευ ή, ο εφ ο δ ια σ μ ό ς, η επ ισ κευή, η σ υ ντή ρ η σ η κ α ι η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ σ υ νόλου το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικ τύ ο υ το υ ε λ λ α δ ικ ο ύ χώ ρου, η ενημέρ ω σ η τ η ς Υ δ ρ ο γ ρ α φ ικ ή ς Υ π η ρ εσ ία ς (ΥΥ) το υ ΠΝ, η ο π ο ία ιδ ρ ύ θ η κ ε με τ ο ν. 4559/1930 (Α ' 122) ε π ί σ υναφ ώ ν με τ ο υ ς π υ ρσούς θ εμ ά τω ν γ ια τη ν έκδοση κα ι δ η μ ο σ ίευ σ η σ χ ε τικ ώ ν α γ γ ε λ ιώ ν π ρ ο ς τ ο υ ς ν α υ τ ιλ λ ο - μ έν ο υ ς κ α ι η σ υ ν ερ γ α σ ία με α υ τή ν γ ια τ η σ ύ ν τα ξη κα ι τ η δ η μ ο σ ίευ σ η το υ Φ α ρ ο δ ε ίκ τη Ε λληνικώ ν Α κτώ ν το υ ά ρ θ ρ ο υ 6, με σ κοπ ό τη ν α σ φ ά λ ε ια τ η ς ν α υ σ ιπ λ ο ΐα ς κα ι τη ν α ξιο π ο ίησ η το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικτύ ο υ σ το υ ς ε π ιχ ε ιρ η σ ια κούς σ χ εδ ια σ μ ο ύ ς το υ ΠΝ κ α ι γ ε ν ικ ό τ ε ρ α τ η ς Ε θνικής Ά μυνας. 6. Τ ο π ρ οσ ω π ικό τ η ς ΥΦ υ π ά γ ε τ α ι δ ιο ικ η τ ικ ά σ τη ν υ π ηρεσ ία αυτή. Σ ε α νώ τερ ο κλιμ ά κιο δ ιο ίκ η σ η ς ο ι φ α ρ ο φ ύ λ α κ ε ς υ π ά γ ο ν τα ι σ τ ις ά μ ε σ ες ο δ η γ ίε ς τω ν Ν α υτικώ ν Δ ιο ικ ή σ εω ν κ α ι τω ν Ν α υ τικώ ν Υπηρεσιώ ν, όπ ω ς α υ τέ ς ο ρ ίζ ο ν τα ι σ τ ις Δ ια τ ά ξ ε ις Π ο λ εμ ικ ο ύ Ν α υ τικ ο ύ (π.δ. 210/ 1993, Α ' 89), τ η ς π ε ρ ιφ έ ρ ε ιά ς το υ ς, όπ ω ς τ ο κ λ ιμ ά κ ιο α υ τό κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι από τ ο ΓΕΝ. Σ το υ ς Ν α υ τικ ο ύ ς Δ ιο ικ η τ έ ς δ ύ ν α τα ι ν α α ν α τεθ ο ύ ν κ α θ ή κ ο ν τα ε κ π α ίδ ε υ σ η ς κα ι επ ιθ εώ ρ η σ η ς το υ π ροσ ω π ικού κ α ι υ λ ικ ο ύ τω ν φ ά ρ ω ν κ α ι φ α νώ ν τ η ς π ερ ιφ έρ εια ς. Άρθρο 3 Φαροφύλακες - Τεχνίτες Φάρων 1 /Ε ρ γ ο τω ν Φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν ε ίν α ι η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ η ς κ α ν ο ν ικ ή ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τω ν σ τε λ ε χ ω μ έ ν ω ν φ ά ρ ω ν κα ι η ε κ τέ λ ε σ η ερ γα σ ιώ ν επ ισ κευ ή ς ε γ κ α τα σ τά σ ε ω ν και μ η χ α ν η μ ά τω ν τω ν φ ά ρ ω ν α ρ μ ο δ ιό τη τά ς τ ο υ ς ή ά λλω ν πυρσώ ν, όπ ω ς κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι από τ η ν ΥΦ. 2. Έ ρ γ ο τω ν Τ εχ ν ιτώ ν Φ άρω ν ε ίν α ι η κα τα σ κ ευ ή, τ ο π ο θ έτη σ η, σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η, σ υ ν τή ρ η σ η κ α ι ε π ισ κ ευ ή τω ν εγ κ α τα σ τά σ ε ω ν και τω ν μ η χανη μ ά τω ν τω ν πυρσών. Σ το έ ρ γ ο το υ ς σ υ νεπ ικο υ ρούντα ι από κ α τά λ λ η λ ο μόνιμο π ο λ ιτικ ό π ροσ ω π ικό τ η ς ΥΦ. 3. Ο ι Φ α ρ ο φ ύ λ α κ ες κ α ι ο ι Τ ε χ ν ίτ ε ς Φ άρω ν ε ν τά σ σ ο ν τ α ι σ το σ τρ α τ ιω τικ ό π ροσ ω π ικό το υ ΠΝ. Η κ α τά τα ξ η κ α ι η ε ν γ έ ν ε ι υ π η ρ εσ ια κ ή τ ο υ ς κ α τά σ τ α σ η ρ υ θ μ ίζ ε τ α ι απ ό τη ν ισ χ ύ ο υ σ α ν ο μ ο θ ε σ ία π ε ρ ί Ε π α γ γ ελ μ α τιώ ν Ο π λιτώ ν κ α ι Υ π α ξιω μ α τικώ ν το υ ΠΝ, κα θώ ς κ α ι από το ν ΚΟ Λ τ η ς ΥΦ. Άρθρο 4 Ίδρυση και λειτουργία πυρσών 1. Η ε γ κ α τά σ τα σ η πυρσού ή η μ ε τα β ο λ ή σ τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία π υ ρσ ού το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικ τύ ο υ τ η ς Χ ώ ρ α ς γ ίν ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς νόμου. 2. Ο ι π υ ρ σ ο ί ιδ ρ ύ ο ν τα ι κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν β ά σ ει τω ν π α ρ α κ ά τω κ ρ ιτη ρ ίω ν: α. Τ η ς σ κ ο π ιμ ό τη τα ς κα ι τη ς α ν α γ κ α ιό τη τα ς τη ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς, η ο π ο ία α φ ορά: (αα) Τ η ν π ελ α γ ο δ ρ ο μ ία. (ββ) Τ η ν α σ φ α λ ή π ρ ο σ έγγισ η σ ε ό ρ μ ο υ ς κ α ι λ ιμ έν ες. (ΥΥ) Τ ην έν δ ε ιξ η εισ ό δ ο υ όρμω ν, λ ιμ έν ω ν κ α ι διαύλω ν. (δδ) Τ ην ένδ ειξη κ εφ α λ ή ς π ροβ λητώ ν ή κρηπιδω μάτω ν. (εε) Τ η ν έ ν δ ε ιξ η υφ άλω ν, α βαθώ ν κ α ι ά λ λ ω ν ν α υ τ ιλ ι ακώ ν κινδύνων. (σ τσ τ) Τ ην έ ν δ ειξη ύπ αρξης ιχ θ υ ο κ α λ λ ιερ γ ειώ ν, ά κρ ης υ π ο θ α λα σ σ ίω ν α γω γώ ν κ α ι ά λλω ν ε γ κ α τα σ τά σ ε ω ν σ τη θά λα σ σ α. β. Τ η ς π η γής ε ν έ ρ γ ε ια ς γ ια τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. γ. Τ ω ν τεχ ν ικ ώ ν χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ώ ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς. δ. Τ ου τό π ο υ και τ η ς μ ο ρ φ ο λ ο γ ία ς τη ς π ερ ιοχή ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. ε. Τ η ς γ ε ν ικ ή ς α σ φ ά λ ε ια ς τ η ς ν α υ σ ιπ λο ΐα ς. Άρθρο 5 Ζώνες Ασφαλείας - εγκαταστάσεις και απαλλοτριώσεις - αξιοποίηση φαρικού δικτύου 1. Ο ι ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ ω ν π υ ρ σ ώ ν ε ίν α ι δ η μ ό σ ια ς ω φ έ λ ε ια ς. Η α ν α γ κ α σ τικ ή α π α λ λ ο τρ ίω σ η τω ν χώ ρω ν, γ η π έ δ ω ν ή κ τ ισ μ ά τ ω ν π ου ε ίν α ι α ν α γ κ α ίο ι γ ια τ η ν α ν έ γ ε ρ σ ή τ ο υ ς γ ίν ε τ α ι σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ις ισ χ ύ ο υ σ ε ς σ χ ε τ ικ έ ς δ ια τ ά ξ ε ις. Η τ ο π ο θ έ τ η σ η, τ ρ ο π ο π ο ίη σ η ή α ν τ ικ α τ ά σ τ α σ η π υ ρ σ ώ ν ή τ ω ν σ υ ν ο δ ε υ τ ικ ώ ν τ ο υ ς ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι χ ω ρ ίς τ η ν π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ά δ ε ια τ η ς ΥΦ. Κ α τ ε ξ α ίρ ε σ η, ε π ιτ ρ έ π ε τ α ι υπ ό π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις κ α ι γ ια σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α η π ο λ ιτ ισ τ ικ ή α ξ ιο π ο ίη σ η απ ό φ ο ρ ε ίς το π ικ ή ς α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η ς ή ά λ λ ο υ ς δ η μ ό σ ιο υ ς φ ο ρ ε ίς κ α ι μη κ ε ρ δ ο σ κ ο π ικ ά σ ω μ α τε ία τω ν φ α ρ ικ ώ ν κ τισ μ ά τ ω ν που έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η σ υ ν τή ρ η σ η ς κ α ι έ χ ο υ ν χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ε ί ω ς μ ν η μ ε ία ν ε ό τ ε ρ ο υ π ο λ ιτισ μ ο ύ, κ α θ ώ ς κ α ι η α ξ ιο π ο ίη σ η τω ν φ α ρ ικ ώ ν κ τισ μ ά τω ν μ ε τ ο σ ύ σ τη μ α α ν α δ ο χ ή ς το υ ά ρ θ ρ ο υ 20. Τ α σ χ ε τ ικ ά α ιτ ή μ α τ α α π ε υ θ ύ ν ο ν τα ι π ρ ο ς τ η ν ΥΦ κ α ι ε γ κ ρ ίν ο ν τ α ι α π ό τ ο ΓΕΝ. Γ ια ε ρ γ α σ ίε ς σ υ ν τή ρ η σ η ς, μ ε τα τρ ο π ή ς, α ν α κ α τα σ κ ε υ ή ς ή π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς φ ά ρ ω ν που έ χ ο υ ν κ η ρ υ χ θ ε ί απ ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ ω ς μ ν η μ ε ία ν ε ό τ ε ρ ο υ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ α π α ιτ ε ίτ α ι η σ ύμφ ω νη γνώ μη το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ. 2. Η Ζώ νη Α σ φ α λ ε ία ς α π ο σ κ ο π εί σ τη ν π ρ ο σ τα σ ία τ η ς α ν έγ ερ σ η ς, τ η ς α π ρ ό σ κ ο π τη ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς κ α ι τ η ς απ ό δ ο σ η ς το υ φ ά ρ ο υ. Σ τη ν π ε ρ ιο χ ή τ η ς α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τα ι ο ικ ο δ ο μ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς χ ω ρ ίς τη ν ά δ ε ια το υ Υ π ουργού Ε θνικής Ά μυνας, η ο π ο ία ε κ δ ίδ ε τ α ι με σ ύμφω νη γνώ μη το υ ΓΕΝ. 3. Ω ς π ρ ος τη δ ια χ ε ίρ ισ η το υ χώ ρου τη ς: α. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τα ι η σ ύ σ τα σ η ο π ο ιο υ δ ή π ο τε εν ο χ ικ ο ύ ή εμ π ρ α γ μ ά το υ δ ικ α ιώ μ α το ς τ ρ ίτ ο υ ε π ί τω ν α κ ιν ή τω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ ε α υ τή ν κ α ι α νήκο υ ν σ το Δ ημόσ ιο. β. Τ ο Δ η μόσ ιο έ χ ει δικα ίω μ α α ν α γ κ α σ τικ ή ς α π α λ λ ο τρ ί ω σ η ς τω ν α κ ιν ή τω ν κ υ ρ ιό τη τα ς τ ρ ίτ ω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε ν τ ό ς α υ τή ς, κ α θ ώ ς κ α ι ό σ ω ν ε ίν α ι α ν α γ κ α ία γ ια τ η δ ιά ν ο ιξη ο δ ο ύ π ρ όσ β α σ η ς σ το φ άρο. γ. Η ΥΦ α π ο φ α σ ίζει γ ια τη ν ο ρ ιο θ έ τη σ ή τη ς, τη ν ε λ έ γ χ ε ι και, α ν α π α ιτείτα ι, μ ερ ιμ νά γ ια τη ν π ερ ίφ ρ α ξη τ η ς ζώ νης α σ φ α λ ε ία ς με κ ά θ ε π ρ ό σ φ ο ρ ο μέσο. δ. Ο κ α τά τό π ο ν α ρ μ ό δ ιο ς Δ ή μ ο ς π ρ ο β α ίν ει σ ε κ ά θ ε α ν α γ κ α ία ε ν έ ρ γ ε ια γ ια τη σ υ ντή ρ η σ η κ α τά λ λ η λ η ς δ ι ό δ ου π ρ όσ βασης που εν ώ ν ει τ ο φ ά ρ ο μ ε τη ν π λη σ ιέσ τε ρ η οδό. Άρθρο 6 Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών 1. Σ το Φ α ρ ο δ ε ίκ τη Ε λ ληνικώ ν Α κ τώ ν α ν α γ ρ ά φ ο ν τα ι κ α ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιο ύ ν τα ι γ ε ω γ ρ α φ ικ ά ο ι πυρσοί, ε κ τό ς από α υ το ύ ς που έχ ο υ ν το π ο θ ε τ η θ ε ί γ ια π ροσ ω ρινή φ ω το σ ή μ α νσ η, με τ ο τοπ ω νύμιο, τη ν α κριβ ή θέσ η κ α ι τ α φ α ρ ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ά το υ ς. 2. Ο Φ α ρ ο δ ε ίκ τη ς Ε λληνικώ ν Α κτώ ν ε κ δ ίδ ε τ α ι από τη ν ΥΥ κ α ι α ν α ν ε ώ ν ε τα ι κ α τ έτο ς. Η ΥΦ π α ρ έχ ε ι σ τη ν ΥΥ κ ά θ ε α ν α γ κ α ία π ρ ος το ύ τ ο π λη ρ ο φ ο ρ ία.

3 Άρθρο 7 Ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών Σ τη ν ΥΦ τ η ρ ε ίτ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ό μ η τρ ώ ο πυρσών, η κ α τά ρ τ ισ η το υ οπ ο ίο υ ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τα ι ε ν τ ό ς έ τ ο υ ς από τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία έ ν α ρ ξ η ς ισ χ ύ ο ς το υ π α ρ ό ν το ς κ α ι σ το ο π ο ίο κ α τα χ ω ρ ίζο ν τα ι: α. Τ ο έ τ ο ς κ α τα σ κ ε υ ή ς το υ ς. β. Ο τό π ο ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς. γ. Ο ι τ ε χ ν ικ έ ς τ ο υ ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές. δ. Η σ υ ν τή ρ η σ η κ α ι ο ι ε π ισ κ ευ ές σ τ ις ο π ο ίε ς έχ ο υ ν υπ οβληθεί. ε. Τ α γ ε ω μ ε τ ρ ικ ά κ α ι γ ε ω γ ρ α φ ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά το υ ς. στ. Κ ά θε ά λ λ η α ν α γ κ α ία π λ η ρ ο φ ο ρ ία γ ια τ η ν ε γ κ α τ ά σ τα σ η κ α ι τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. Άρθρο 8 Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών 1. Ο ι λ ιμ ε ν ικ έ ς α ρ χ έ ς επ ο π τεύ ο υ ν τ η ν κ α νονική λ ε ι το υ ρ γ ία τω ν πυρσώ ν που υ π ά γ ο ν τα ι σ τη ν κ α τά τό π ο α ρ μ ο δ ιό τη τά τ ο υ ς κ α ι ειδ ο π ο ιο ύ ν α μ έσ ω ς τη ν ΥΦ γ ια κ ά θ ε π ρ όβ λημα ή δ υ σ λ ε ιτο υ ρ γ ία. 2. Ε φ όσον δ ε ν υ φ ίσ τ α τ α ι λ ιμ ε ν ικ ή αρχή, ο ι α ν α φ ε ρ ό - μ ε ν ε ς α ρ μ ο δ ιό τ η τ ε ς τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ α σ κ ο ύ ν τα ι απ ό τη ν α ρ μ ό δ ια κ α τά τό π ο υ ς σ τρ α τιω τικ ή α ρ χή και, εφ ό σ ο ν α υ τή δ ε ν υ φ ίσ τα τα ι, από ο π ο ια δ ή π ο τε ά λ λ η δ η μ ό σ ια αρχή, ε κ τ ό ς τ η ς Ε λ ληνικής Α σ τυ ν ο μ ία ς. Άρθρο 9 Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών 1. Κ ά θ ε δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς πυρσού π ερ ιλ α μ β ά ν ει τ η μ ε λ έ τη φ ω το σ ή μ α ν σ η ς, τ η ν κ α τα σ κ ε υ ή τω ν α π α ι- το ύ μ ενω ν έρ γ ω ν υπ οδομής, τη ν π ρ ομ ήθ εια, τη ν ε γ κ α τά σ τα σ η κ α ι τ η θέσ η σ ε λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ μ η χ α ν ο λ ο γ ικ ο ύ εξοπ λισ μού. 2. Η σ υ νολική δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς πυρσού: α. Αν α υ τό ς έ χ ε ι ω ς α π ο κ λ ε ισ τικ ό σ κοπ ό τ ο φ ω τισ μ ό εισ ό δ ο υ λ ιμ έ ν α ή π ρ ο λ ιμ έν α ή κ α ι τω ν δύο, β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κα ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμ ένα. β. Αν ε ξ υ π η ρ ε τε ί επ ιπ λέον σκοπούς, βαρύνει ισ ομ ερώ ς τ ο Δ η μ ό σ ιο κ α ι τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμ ένα, ε κ τ ό ς α ν υ π ά ρ χει ά λ λ ο ς π υ ρσός σ ε α π ό σ τα σ η μ ικ ρ ό τε ρ η τω ν δ ώ δ εκ α (12) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, ο π ό τε β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λιμ ένα. 3. Αν κ α τά τη λ ε ιτο υ ρ γ ία το υ πυρσού π ροκύψ ει α νάγκη β ελτίω σ η ς τ η ς α π όδοσης το υ φ ω τισ τικ ο ύ μη χανή ματο ς, τ α α π α ρ α ίτη τα τε χ ν ικ ά ε ξα ρ τή μ α τα π α ρ έχ ο ν τα ι από τη ν ΥΦ κ α ι ο ι σ χ ε τ ικ έ ς δ α π ά ν ες κ α τα ν έ μ ο ν τ α ι σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γρ ά φ ου. 4. Η σ υ ν ο λ ικ ή δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς ή α ν τ ικ α τ ά σ τ α σ η ς ε ν δ ε ικ τ ικ ώ ν σ η μ α ν τή ρ ω ν β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ ο π ο ιο ν δ ή π ο τε φ ο ρ έ α π ρ ος ό φ ε λ ο ς το υ οπ οίου γ ίν ε τ α ι η φ ω τοσ ήμανσ η. Άρθρο 10 Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών 1. Υπό τ η ν ε π ιφ ύ λ α ξη ε ιδ ικ ό τ ε ρ ω ν δ ια τά ξεω ν, η ΥΦ α ν α λ α μ β ά ν ει τ η σ υ ντή ρ η σ η κ α ι επ ισ κευ ή πυρσώ ν μ ε τά τη ν π λήρη ε γ κ α τά σ τα σ ή τ ο υ ς κ α ι κ α θ ό λη τη δ ιά ρ κ ε ια τ η ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς, κα θώ ς κ α ι τ η μ ε τ α φ ο ρ ά υ λικώ ν κ α ι τε χ ν ικ ο ύ σ υ ν ερ γ ε ίο υ τ η ς ΥΦ σ τη π ερ ιο χ ή που θα γ ίν ο υ ν ο ι σ χ ε τ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς. Η δ α π ά ν η β α ρ ύ ν ε ι τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α ή τ ο φ ο ρ έ α επ ω φ ε λ ε ία το υ οπ ο ίο υ έ χ ε ι γ ίν ε ι η ε γ κ α τά σ τα σ η. 2. Τ ο μήνα Σ επ τέμ β ρ ιο κ ά θ ε έ τ ο υ ς η ΥΦ εν η μ ερ ώ ν ει το υ ς α ν ω τέρ ω φ ο ρ ε ίς ω ς π ρ ος τ ο ύψ ος κ α ι τ ο ν τρ ό π ο υ π ο λογισ μ ο ύ τ η ς α π α ιτο ύ μ ενη ς δ α π ά νη ς σ υ ν τή ρ η σ η ς τω ν πυρσώ ν γ ια τ ο επ ό μ ενο η μ ε ρ ο λ ο γ ια κ ό έτο ς. 3. Ο ι ήδη ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ι α ε ρ ο ν α υ τ ικ ο ί φ ά ρ ο ι σ υ ν τη ρ ο ύ ν τα ι με α π ο κ λ ε ισ τικ ή μ έρ ιμ να κ α ι ευθύνη τ η ς ΥΦ. Άρθρο 11 Δαπάνη κατάργησης και αντικατάστασης πυρσών λιμένων 1. Α ν κ ρ ιθ ε ί α ν α γ κ α ία η α ν τικ α τά σ τα σ η π υρσού ε γ κ α τε σ τη μ έ ν ο υ σ ε λιμ ένα, η δαπ άνη β α ρ ύ νει τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χ ρ ή σ η ς, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α κ α τά τ ο ήμισ υ τ η ς δ ια φ ο ρ ά ς που π ρ ο κ ύ π τει α ν από τη ν α ξ ία το υ νέο υ υ λικο ύ α φ α ιρ ε θ ε ί α υ τή το υ υ λ ικ ο ύ που α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι κ α ι τ η ς δ α π ά νη ς τ η ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. Τ ο υπ όλοιπο τ η ς δαπ άνης βαρύνει τη ν ΥΦ. Η κ υ ρ ιό τη τα τω ν υλικώ ν που α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι π ε ρ ιέ ρ χ ε τα ι σ το Δ ημόσ ιο. 2. Α ν κ ρ ιθ ε ί α ν α γ κ α ία η κ α τά ρ γ η σ η π υρσού ε γ κ α τ ε σ τη μ ένου σ ε λιμ ένα, η δαπ άνη β α ρ ύ ν ει τη ν ΥΦ κ α ι το ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α κ α τ ά ίσ α μ έρ η. Η κ υ ρ ιό τ η τ α τω ν υ λ ικ ώ ν που κ α τα ρ γ ο ύ ν τ α ι π ε ρ ιέ ρ χ ε τα ι σ το Δ ημόσ ιο. 3. Α ν η επ ισ κευ ή εν ό ς ε ξ α ρ τή μ α το ς πυρσού που έ χ ε ι ε γ κ α τ α σ τ α θ ε ί σ ε λ ιμ έ ν α ε ίν α ι α δ ύ ν α τη ή ο ικ ο ν ο μ ικ ά α σ ύ μ φ ο ρ η λ ό γ ω τ η ς κ α τ ά σ τ α σ ή ς το υ κ α ι κ ρ ιθ ε ί με γ ν ω μ ά τευ σ η τ η ς ΥΦ ω ς α κ α τ ά λ λ η λ ο π ρ ο ς χ ρ ή σ η, η δαπ άνη α ν τικ α τά σ τα σ ή ς το υ ε π ιμ ε ρ ίζ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ α π ρ ο β λεπ ό μ ενα σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ Α ν π υρσός ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ς σ ε λ ιμ έ ν α κ α τ α σ τ ρ α φ ε ί λ ό γ ω δ υ σ μ εν ώ ν κ α ιρ ικ ώ ν σ υνθηκώ ν, κ α θ ίζ η σ η ς το υ ε δ ά φ ο υ ς έ δ ρ α σ ή ς το υ ή ο π ο ιο υ δ ή π ο τε γ ε γ ο ν ό τ ο ς α ν ω τέ ρ α ς β ία ς ή π ολέμου, ο α ρ μ ό δ ιο ς φ ο ρ έ α ς χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α β α ρ ύ ν ε τα ι με τη δαπ άνη τ η ς επ ισ κ ευ ή ς το υ. Άρθρο 12 Λιμενικά έργα Κ ά θ ε ο ρ ισ τικ ή μ ε λ έ τη που α φ ο ρ ά τη ν ε κ τέ λ ε σ η, τη ν κ α τα σ κ ε υ ή νέο υ ή τη ν τρ ο π ο π ο ίη σ η υ φ ισ τά μ εν ο υ λ ιμ ε νικο ύ έρ γο υ, τη ν κα τα σ κ ευ ή, ε π έκτα σ η ή τρ ο π ο π ο ίη σ η τε χ ν η τ ώ ν νήσ ω ν ή ά λ λ ω ν ε ξά λ ω ν ή υ φ ά λ ω ν ε γ κ α τ α σ τά σ ε ω ν ή π λω τώ ν κα τα σ κευ ώ ν, μόνιμω ν ή π ρ ο σ ω ρ ι νών, κα θώ ς κ α ι εξεδ ρ ώ ν ά ν τλ η σ η ς π ε τρ ελα ίο υ, ιχ θ υ ο - κ α λ λ ιε ρ γ ε ιώ ν, α γ ω γ ώ ν ή γεφ υ ρ ώ ν, κ ο ιν ο π ο ιε ίτα ι απ ό τ η ν α ρ μ ό δ ια Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή Ε ν ό τη τα σ τη ν ΥΦ, η ο π ο ία κ α θ ο ρ ίζει τ ις π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές φ ω το σ ή μ α νσ η ς κα ι τ α α ν α γ κ α ία μ η χ α νή μ α τα. Ο ι δ α π ά ν ες τ η ς ΥΦ γ ια τ ο ν ε ν λ ό γω κα θορισ μό, κα θώ ς κ α ι α υ τ έ ς που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια τη ν π ρ ομ ήθ εια, ε γ κ α τά σ τα σ η κ α ι σ υ ντή ρ η σ η τ η ς α π α ιτο ύ - μ εν η ς φ ω το σ ή μ α ν σ η ς, β α ρ ύ νο υ ν τ ο ν π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό το υ έργου. Άρθρο 13 Φωτοσήμανση λιμενικών έργων υπό κατασκευή 1. Κ ά θ ε ύ φ α λ ο ς π ρ ο έκ τα σ η λ ιμ εν ικ ο ύ έρ γ ο υ που τ ε λ ε ί υπό κα τα σ κ ευ ή, ε π ισ η μ α ίν ε τα ι με φ ω το σ η μ α ν τή ρ α τ ε χνικής δ υ ν α τό τη τα ς σ υ νεχούς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς το υ λ ά χ ισ το ν γ ια τ ρ ε ις (3) μ ή νες χ ω ρ ίς α ν ά γ κ η α ν τα λ λ α κ τικ ώ ν ή α ν α

4 λώ σ ιμω ν υλικώ ν, α γκυ ρ ο β ο λ η μ έν ο σ ε κ α τά λ λ η λ ο σ η μ είο τω ν υ φ ά λω ν έργω ν, με μέριμνα, δαπ άνη κ α ι ευθύνη το υ φ ο ρ έ α ε κ τ έ λ ε σ η ς το υ έργο υ. 2. Η ά κρη τω ν εξά λ ω ν κ α τα σ κ ευ ώ ν λ ιμ εν ικ ο ύ έρ γ ο υ που π ρ ο ε ξ έ χ ε ι π ρ ος τ η ν π ο ρ εία τω ν π λο ίω ν φ ω το σ η - μ α ίν ε τ α ι σ ε κ α τά λ λ η λ ο σ η μ ε ίο με φ α ν ό ο ν ο μ α σ τικ ή ς φ ω το β ο λ ία ς τρ ιώ ν (3) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, σ ε μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ικ ή ο ρ α τ ό τ η τ α 10 ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, κ α ι φω ς, σ τα θ ε ρ ό ή αναλάμπ ον, π ρ ά σ ινου μ εν χ ρ ώ μ α το ς ό τα ν ο ε ισ ε ρ χ ό μ εν ο ς α φ ή ν ε ι τ ο υπό κ α τα σ κ ε υ ή λ ιμ ε ν ικ ό έ ρ γ ο από τη ν δ ε ξ ιά το υ π λευρά, ερ υ θ ρ ο ύ δε, α ν τ ο α φ ή ν ε ι α ρ ισ τε ρ ά το υ. Αν από τ ο έ ξ α λ ο τμ ή μ α τω ν έρ γ ω ν υ π ά ρ χ ει π ρ ο έ κ τα σ η υ φ ά λ ο υ τμ ή μ α το ς άνω τω ν δ έ κ α (10) μέτρω ν, η φ ω το σ ή μ α ν σ η τ η ς ά κ ρ η ς γ ίν ε τ α ι με φ ω το σ η μ α ν τή ρ α κ α ι με ευθύνη το υ ε π ιβ λ έπ ο ν το ς μηχανικού. 3. Η θέσ η τω ν α ν ω τέρ ω το π ο θ ε το ύ μ ε ν ω ν πυρσώ ν μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ η ν π ρ όοδο το υ έργου. Άρθρο 14 Φωτοσήμανση ναυαγίων 1. Κ ά θ ε να υ ά γιο, τ ο ο π ο ίο β ρ ίσ κ ε τα ι μ έσ α σ ε λ ιμ έ ν α ή σ ε α π ό σ τα σ η μ ικ ρ ό τε ρ η τω ν τρ ιώ ν (3) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν απ ό τη ν α κ τή κ α ι ε φ ό σ ο ν κ ρ ιθ ε ί από τη ν ΥΥ ό τ ι α π ο τ ε λ ε ί ν α υ τιλ ια κ ό κίνδυνο, φ ω τ ο σ η μ α ίν ε τ α ι με μέριμνα, ευ θύνη κ α ι δαπ άνη το υ φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κα ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμένα, σύμφω να με ο δ η γ ίε ς τη ς ΥΦ. 2. Η φ ω το σ ή μ α ν σ η ν α υ α γ ίω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε κ τ ό ς τω ν α ν ω τέ ρ ω ζω νώ ν γ ίν ε τ α ι μ ε μ έρ ιμ ν α, ευ θ ύ ν η κ α ι δα π άνη το υ π λ ο ιο κ τή τη, σ ύμφ ω να με ο δ η γ ίε ς τ η ς ΥΦ. 3. Η λ ιμ εν ικ ή αρχή, σ τη ν το π ική α ρ μ ο δ ιό τη τα τη ς ο π ο ί α ς υ π ά γ ε τα ι τ ο ν α υ ά γιο, κα θώ ς κ α ι ο ι φ ο ρ ε ίς χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ ένω ν, υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τα ι ν α γ ν ω σ το π ο ιο ύ ν α μ έ σ ω ς τ η θ έ σ η τ ο υ σ τ η ν ΥΥ κ α ι σ τη ν ΥΦ, ο ι ο π ο ίε ς ε ξ ε τά ζ ο υ ν α ν α π ο τ ε λ ε ί ν α υ τιλ ια κ ό κίνδ υ νο κ α ι α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν ε ν έ ρ γ ε ιε ς σ ύμφ ω να με τ ις π ρ ο η γ ο ύ μ εν ες π α ρ α γρ ά φ ο υ ς. Άρθρο 15 Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις 1. Π α ρ α β ά σ εις σ χ ε τικ ά με τ η φ ω το σ ή μ α ν σ η κ α τά τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τω ν ά ρ θρ ω ν 13 κ α ι 14 β εβ α ιώ ν ο ν τα ι από ό ρ γ α ν α τ η ς α ρ μ ό δ ια ς επ ο π τεύ ο υ σ α ς αρχής, σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο Σ τις πιο πάνω π ερ ιπ τώ σ εις π αραβάσ εω ν, ο π ρ ο ϊ σ τά μ ε ν ο ς τ η ς α ρ μ ό δ ια ς επ ο π τεύ ο υ σ α ς αρχής: α. Ε νημ ερώ νει σ χ ε τικ ά τ η ν ΥΦ. β. Α π α γ ο ρ ε ύ ε ι α μ έ σ ω ς τ η σ υ ν έχ ισ η το υ υπ ό κ α τ α σ κευή έργου. γ. Κ α λ ε ί το ν υπ όχρεο α π ο κ α τά σ τα σ η ς το υ φ ω τισ μ ού ή τ ο νόμ ιμ ο εκπ ρόσ ω π ό το υ να εκ π λ η ρ ώ σ ει α μ ε λ λ η τ ί τ ις ν ό μ ιμ ες υ π ο χ ρ εώ σ εις το υ. Α ν α υ τ ό ς δ ε ν σ υ μ μ ο ρ φ ω θεί: (αα) Η ΥΦ α ν α λ α μ β ά ν ε ι α μ έ σ ω ς τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τω ν εν ε ρ γ ε ιώ ν που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια το ν κ α τά λ λ η λ ο φ ω τισ μ ό το υ υπό κ α τα σ κ ε υ ή έρ γ ο υ ή το υ ν α υ α γ ίο υ. (ββ) Μ ε π ράξη το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ τ η ς α ρ μ ό δ ια ς λ ιμ ε νική ς α ρ χ ή ς ε π ιβ ά λ λ ε τα ι σ το ν υπ όχρεο α π ο κ α τά σ τα σ η ς το υ φ ω τισ μ ο ύ δ ιο ικ η τικ ό π ρόσ τιμο, τ ο ύψ ος το υ οπ οίου δ ε ν μ π ο ρ εί να ε ίν α ι μ ικ ρ ό τε ρ ο από τ ο π εντα π λ ά σ ιο ή μ ε γ α λ ύ τε ρ ο από τ ο επ τα π λ ά σ ιο το υ π οσού που δ α π α - ν ή θ η κ ε γ ια τ ις ε ν έ ρ γ ε ιε ς τ η ς π ρ ο η γ ο υ μ έν η ς υ π ο π ερ ί π τω σης. Τ α π οσά που ε ισ π ρ ά τ το ν τα ι από τ α ε ν λόγω π ρ ό σ τιμ α α π ο τελ ο ύ ν δ η μ ό σ ια έσ ο δα. Άρθρο 16 Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων Α ν α π α ιτ ε ίτα ι π ροσ ω ρινός φ ω τισ μ ό ς σ η μ είο υ γ ια χ ρ ο νικ ό δ ιά σ τη μ α που δ ε ν υ π ερ β α ίν ει τ ο υ ς δύο (2) μήνες, τ ο Δ η μ ό σ ιο δ ύ ν α τα ι ν α εκ μ ισ θ ώ ν ει σ ε υ π ο χ ρ έο υ ς φ ω το σ ή μ α ν σ η ς τ ο υ ς α π α ρ α ίτη το υ ς π ρ ος το ύ τ ο φ α ν ο ύ ς ή φ ω το σ η μ α ν τή ρ ε ς. Τ ο ύψ ος το υ μ η ν ια ίο υ μ ισ θ ώ μ α το ς κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι τ ο μήνα Σ επ τέμ β ρ ιο εκά σ το υ έ το υ ς με απ ό φ α σ η το υ Δ ιο ικ η τή τ η ς ΥΦ. Άρθρο 17 Μεταφορά προσωπικού Η ΥΦ δ ύ ν α τα ι να α ν α θ έ τε ι σ ύμφ ω να μ ε τ ο ν Κ α νονισ μ ό Υ π ηρεσ ιώ ν Δ η μοσ ίο υ, σ ύμφ ω να μ ε τ ο τ ε λ ε υ τ α ίο εδ ά φ ιο τ η ς παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 239 το υ ν. 4072/2012 (Α ' 86), τη μ ε τ α φ ο ρ ά το υ π ροσ ω π ικού τ η ς από κ α ι π ρ ος το υ ς π υ ρσούς σ ε ιδ ιώ τες, μ ε μ έρ ιμ να το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ το υ φ ά ρ ο υ, μ ό νο σ τ ις π ε ρ ιπ τώ σ ε ις που η α ρ μ ό δ ια α ρχή, όπως α υ τή ο ρ ίζ ε τα ι σ το ά ρ θ ρ ο 8, δ εν μ π ο ρ εί να καλύψ ει τη ν εν λό γω α νάγκη. Άρθρο 18 Ύδρευση πυρσών Α ν δ ε ν ε ίν α ι ε φ ικ τ ή γ ια λ ό γ ο υ ς α ν ω τέ ρ α ς β ία ς η π α ρ ο χ ή πόσιμου ύ δ α το ς σ ε φ ά ρ ο υ ς, ε π ιτρ έ π ε τ α ι η π ρ ο σ ω ρινή π ρ ο μ ή θ ειά τ ο υ ς με μ έρ ιμ να το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ το υ ς κ α ι με δ α π ά νες που βαρύνουν τ ο ν π ρ οϋπ ολο γισ μό τ η ς ΥΦ. Άρθρο 19 Παραμονή οικογενειών σε φάρους Ε π ιτρ έ π ε τα ι η π α ρ α μ ο ν ή σ τα ο ικ ή μ α τα φ ά ρω ν, μ ε λ ώ ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν, π ρ οσ ω π ικού το υ ΠΝ κ α ι Α να δο χώ ν Φ άρου, όπ ω ς α υ τ ο ί ο ρ ίζ ο ν τα ι σ το ά ρ θ ρ ο 20, ε φ ό σ ο ν δ ε ν ε π η ρ ε ά ζ ε τα ι η ο μ α λ ή λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. Άρθρο 20 Σύστημα αναδοχής φάρων Μ ε π ρ ό σ κ λ η σ η εκ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς που ε κ δ ίδ ε ι η ΥΦ κ α λ ο ύ ν τ α ι φ υ σ ικ ά ή ν ο μ ικ ά π ρόσ ω π α να α ν α λ ά β ο υ ν χ ω ρ ίς α μ ο ιβ ή υ π οχρέω σ η ε κ τ έ λ ε σ η ς ε ρ γ α σιώ ν ή κά λυ ψ η ς δαπ ανώ ν ε γ κ α τά σ τα σ η ς, σ υ ντή ρ η σ η ς, επ ισ κευ ή ς ή α ν ά δ ειξη ς εν ό ς ή π ερ ισ σ ό τερ ω ν φ ά ρω ν γ ια ο ρ ισ μ έν ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α. Τ α πρόσω π α που ε π ιλ έ γ ο ν τ α ι α ν α κ η ρ ύ σ σ ο ν τα ι Α ν ά δ ο χ ο ι Φ άρου κ α ι α π ο κ το ύ ν δ ικ α ιώ μ α τα σ χ ε τικ ά μ ε τη ν επ ικοινω νια κή το υ ς π ροβολή κ α ι τ η χρήσ η το υ φ ά ρου, υπό τ η ν π ρ οϋπ όθεσ η σ ε β α σ μ ού τ η ς ισ τ ο ρ ικ ή ς α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή ς κ α ι π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς τ η ς α ξία ς. Άρθρο 21 Ποινικές διατάξεις 1. Ό π ο ιο ς με π ρ ό θ εσ η π ρ ο κ α λ ε ί βλάβη σ ε κ τή ρ ιο ή σ ε μ η χ ά ν η μ α π υρσού ή σ ε ν α ύ δ ε το, κ α θ ώ ς κ α ι ό π ο ιο ς π α ρ εμ π ο δ ίζει ή μ ε τ α β ά λ λ ε ι τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ή π ρ ο κ α λ ε ί σ β έ σ η τ ο υ π υρσού, τ ιμ ω ρ ε ίτ α ι μ ε φ υ λ ά κ ισ η τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν ε ν ό ς (1) έ τ ο υ ς κ α ι μ ε χ ρ η μ α τ ικ ή π ο ινή απ ό δ ε κ α π έ ν τ ε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) έ ω ς ε κ α τό ν π εν ή ν τα χ ιλ ιά δ ε ς ( ) ευρώ. Α ν η π ρ ά ξη τ ε λ έ σ τ η κ ε α π ό α μ έλ εια, ο υ π α ίτιο ς τ ιμ ω ρ ε ίτα ι με φ υ λά κισ η μ έχ ρ ι έ ξ ι (6) μηνώ ν κ α ι με χ ρ η μ α τικ ή π οινή έω ς δ ε κ α π έ ν τε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) ευρώ.

5 2. Ο ι π ο ιν ές τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ επ ιβ ά λ λ ο ν τ α ι α ν δ ε ν σ υ ν τρ έχ ο υ ν λ ό γ ο ι α υ σ τη ρ ό τε ρ η ς τ ιμ ω ρία ς, σ ύμφ ω να με ά λ λ η δ ιά τα ξη. 3. Ό π ο ιο ς π ρ ο σ δ έν ει π λω τό μ έσ ο σε φ ω το σ η μ α ν τή ρ α ή ε ν δ ε ικ τικ ό σ η μ α ντή ρ α, τ ιμ ω ρ ε ίτ α ι με φ υ λ ά κ ισ η μ έχ ρ ι ε ν ό ς (1) έ τ ο υ ς κ α ι με χ ρ η μ α τικ ή π οινή έω ς δ ε κ α π έν τε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) ευρώ. 4. Η π ρ όσ δεσ η π λω τώ ν μέσ ω ν ε π ιτρ έ π ε τ α ι μόνο σ ε κ τ ισ τ έ ς σ τή λ ες, ε ν δ ε ικ τ ικ έ ς υ φ ά λω ν ή α βαθώ ν γεν ικ ά, α ν α υ τ έ ς ε ίν α ι ε φ ο δ ια σ μ έ ν ε ς μ ε κ ρ ίκ ο υ ς π ρόσ δεσ ης. 5. Σ το ν υ π α ίτιο τ η ς π ρ ά ξη ς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 κ α τ α λ ο γ ίζ ε τ α ι η δαπ άνη α π ο κ α τά σ τα σ η ς τ η ς β λά β η ς κα ι ε π α ν α λ ε ιτο υ ρ γ ία ς το υ πυρσού, όπω ς α υ τή π ρ ο σ δ ιο ρ ί ζ ε τ α ι από τη ν ΥΦ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 22 Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σ το ά ρ θ ρ ο 18 το υ ν. 3421/2005 (Α ' 302): α. Η π ερ ίπ τω σ η ε ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «ε. Σ π ο υ δ α σ τές Κ έντρ ω ν Μ ετα λ υ κ εια κ ή ς Εκπ αίδευσης, που εδ ρ εύ ο υ ν σ τη ν Ε λλά δ α κ α ι σ υ μ π ρ ά ττο υ ν με α ν α γνω ρ ισ μ ένα α ν ώ τερ α ή α ν ώ τα τα εκπ α ιδ ευ τικ ά ιδ ρ ύ μ α τα το υ εξω τερικού.» β. Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Τ ο ε ικ ο σ τό ό γ δ ο ο γ ια τ ο υ ς α ν α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς σ τη ν π ερ ίπ τω σ η γ'.» γ. Σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 π ρ ο σ τίθ ε τα ι υ π ο π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ε ' «ε. Τ ο ε ικ ο σ τ ό έ κ τ ο γ ια τ ο υ ς α ν α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς σ τη ν π ερ ίπ τω σ η ε'.» Άρθρο 23 Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού Σ το ά ρ θ ρ ο 23 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η β ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «β.έ χουν α δ ε λ φ ό που υ π ο χ ρ εο ύ τα ι να κ α τ α τ α γ ε ί τ α υ τό χ ρ ο ν α σ τ ις Έ ν ο π λ ες Δ υ ν ά μ εις γ ια εκπ λή ρω σ η σ τ ρ α τε ύ σ ιμ η ς σ τρ α τιω τικ ή ς υπ οχρέω σης.» β. Τ ο π ρώ το ε δ ά φ ιο τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Η α να β ο λή κ α τά τα ξ η ς λόγω ύπ αρξης α δ ε λ φ ο ύ που υ π ο χ ρ ε ο ύ τα ι γ ια κ α τ ά τ α ξ η τα υ τό χ ρ ο ν α, δ ια κ ό π τ ε τ α ι α ν ο α δ ε λ φ ό ς α υ τό ς δ ε ν κ α τα τα γ ε ί, γ ια ο π ο ιο ν δ ή π ο τε λόγο, τ η ν κ α θ ο ρ ισ μ έν η ημερομηνία.» Άρθρο 24 Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους Η παρ. 7 το υ ά ρ θ ρ ο υ 29 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ί σ τ α τ α ι «7. Σ ε κ ά θ ε π ερ ίπ τω σ η, η Δ ιο ίκ η σ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υ π ηρεσιώ ν α π ο φ α σ ίζει ο ρ ισ τικ ά ε ν τό ς π έν τε (5) ημ ερώ ν από τη ν υπ οβολή τ η ς α ίτη σ η ς σ τη Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπ η ρ ε σ ία γ ια τ η ν α π ο δ ο χή ή τη ν απ όρριψ η το υ α ιτή μ α το ς, κ ο ιν ο π ο ιώ ν τα ς π α ρ ά λ λ η λ α τη ν α π ό φ α σ ή τ η ς κ α ι σ το υ ς ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς κ α ι σ τη Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υ π η ρ εσ ία γ ια τ ις δ ικ έ ς τ η ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς. Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς Δ ιο ίκ η σ η ς Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιών.» Άρθρο 25 Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια Σ το ά ρ θ ρ ο 33 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ.έ ναν κ α τώ τε ρ ο α ξιω μ α τικ ό το υ Σ ώ μ α το ς Σ τ ρ α το - λ ο γ ικ ο ύ -Σ τρ α τιω τικ ώ ν Ν ομικώ ν Συμβούλω ν, ε κ τ ό ς από τ η ν π ερίπ τω σ η κ α τά τα ξ η ς εφ έδρω ν, ο π ό τε ε ίν α ι δ υ ν α τό ν α σ τ ε λ ε χ ώ ν ε τ α ι από κ α τώ τε ρ ο α ξιω μ α τικ ό τ η ς μ ο νά δ α ς που χ ε ιρ ίζ ε τ α ι θ έ μ α τ α σ τρ α το λ ο γ ία ς. Χ ρ έη γ ρ α μ μ α τέ α το υ ε ιδ ικ ο ύ σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ σ υμβουλ ίο υ ε κ τ ε λ ε ί υπ αξιω ματικός.» β. Η π ερ ίπ τω σ η α ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «α. Χ ο ρ η γ ο ύ ν α ν α β ο λ έ ς κ α τά τα ξ η ς γ ια λ ό γ ο υ ς υ γ ε ία ς κ α ι ε ν τά σ σ ο υ ν τ ο υ ς ο π λ ίτε ς σ ε κ α τη γ ο ρ ίε ς σ ω μ α τικ ή ς ικ α ν ό τη τα ς, π λην α υ τή ς τω ν α κ α τά λ λ η λ ω ν γ ια σ τ ρ ά τευ σ η, ε κ δ ίδ ο ν τα ς ομ όφ ω να α ιτιο λ ο γ η μ έ ν ε ς α π ο φ ά σ εις γ ια ό λ ε ς τ ις ω ς άνω κ α τη γ ο ρ ίε ς σ ω μ α τικ ή ς ικ α ν ό τη τα ς, π λην τ η ς π ρ ώ τη ς κ α τη γ ο ρ ία ς (1/1).» γ. Π ρ ο σ τίθ ε τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 5 «5. Ε ιδ ικά γ ια τη ν κ α τά τα ξ η εφ έδ ρ ω ν ε ίν α ι δ υ ν α τή η σ υ γ κ ρ ό τη σ η Ε ιδικού Σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λίο υ (ΕΣΣ) σ τη ν έ δ ρ α κ ά θ ε Ε π ισ τρ α τε ύ ο υ σ α ς Α ρ χ ή ς με α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α τ η ν ε ξ έ τα σ η τω ν εφ έδ ρ ω ν που κ α τα τά σ σ ο ν τα ι σ τ ις μ ο ν ά δ ες τ η ς Π ερ ιο χ ή ς Ε υθύνης (ΠΕ) τη ς. Τ α κ α θ ο ρ ιζό μ ενα σ τ ις ω ς άνω π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς ισ χύουν κ α ι γ ια τ α ΕΣΣ που λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν σ τ ις Ε π ισ τρ α τεύ ο υ σ ες Αρχές.» Άρθρο 26 Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας Σ το ά ρ θ ρ ο 37 το υ ν. 3421/2005: α. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Η ε ξ έ τα σ η το υ α σ θ εν ο ύ ς γ ίν ε τ α ι κ α τά τη ν η μ ε ρ ο μ η νία που υ π ο χ ρ ε ο ύ τα ι γ ια κ α τά τα ξ η κ α ι μ έ χ ρ ι π έντε (5) ε ρ γ ά σ ιμ ε ς η μ έ ρ ε ς π ριν από α υτή. Ε ιδ ικά π ρ ο κ ειμ έ- νου γ ια α σ θ ε ν ε ίς που π ά σ χουν από α ν ία τη σ ω μ α τικ ή βλάβη ή π άθηση κ α ι ε ίν α ι κ α τα φ α ν ώ ς α κ α τ ά λ λ η λ ο ι γ ια σ τρ ά τευ σ η, η ε ξ έ τα σ η μ π ο ρ ε ί ν α γ ίν ε ι κ α ι μ ε τ ά τ ις π α ραπ άνω π ροθεσμίες.» β. Η π ε ρ ίπ τω σ η γ ' τ η ς παρ. 7 το υ ά ρ θ ρ ο υ 37 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Α ν π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια α σ θ ε ν ε ίς που έ χ ο υ ν βλάβη ή πάθηση, τ η ς ο π ο ία ς η ία σ η π ρ ο β λ έπ ετα ι ν α δ ια ρ κ έ σ ε ι μ έ χ ρ ι τ έ σ σ ε ρ ις μήνες, η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία υ π ο β ά λ λ ε τα ι σ τη ν α ρ μ ό δ ια Δ ιο ίκ η σ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ώ ν Υ π η ρ εσ ιώ ν (ΔΣΥ), που α π ο φ α σ ίζ ε ι γ ια τ η μ ε τ α κ ίν η σ η τ η ς η μ ε ρ ο μ η ν ία ς κ α τ ά τ α ξ η ς μ έ χ ρ ι κ α ι τ έ σ σ ε ρ ις μ ή νες, κ ο ιν ο π ο ιώ ν τα ς τ η ν α π ό φ α σ ή τ η ς σ το ν ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο κ α ι τ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή Υ π η ρ εσ ία (ΣΥ). Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς ΔΣΥ. Η η μ ε ρ ο μ η ν ία κ α ι η μ ο νά δ α κ α τά τα ξ η ς κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι από τ α Γ εν ικ ά Ε π ιτε λ ε ία τω ν Κ λά δω ν τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν.» γ. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 8 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «8. Α ν ο ι α σ θ ε ν ε ίς κ ρ ιθ ο ύ ν απ ό τ η ν α ρ μ ό δ ια υ γ ε ιο ν ο μ ική επ ιτρ ο π ή ικ α ν ο ί κ α τη γ ο ρ ία ς π ρ ώ τη ς (1/1) μ έχ ρ ι κ α ι τ έ τ α ρ τ η ς (Ι/4), υ π ο χ ρ εο ύ ν τα ι ν α κ α τα τα γ ο ύ ν ε κ τό ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Σ ε ιρ ά ς Σ τρ α τε υ σ ίμ ω ν Ο π λιτώ ν (ΕΣΣΟ), μ ε σ η μ είω μ α κ α τά τα ξ η ς, κ α ι ο π ω σ δ ή π ο τε ε ν τ ό ς π ενθημέρου, από τη ν κ ο ινοπ ο ίη σ η τ η ς γ ν ω μ ά τευ σ η ς σ τη ν α ρ μ ό δ ια Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή Υ π ηρεσ ία, χ ω ρ ίς ν α έ χ ο υ ν δ ι κ α ίω μ α ν έ α ς ε ξέτα σ η ς. Α ν η επ ιτρ ο π ή α π ο φ α ν θ ε ί ό τ ι

6 δ ικ α ιο ύ ν τ α ι α ν α β ο λ ή λό γ ω υ γ ε ία ς, η α ν α β ο λ ή α ρ χ ίζ ε ι απ ό τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία που ή τ α ν υ π ο χ ρ εω μ έν ο ι να κ α τα - τα γ ο ύ ν α ρ χ ικά. Τ ο ίδ ιο ισ χ ύ ει κ α ι σ τη ν π ερ ίπ τω σ η που κρ ιθ ο ύ ν α κ α τ ά λ λ η λ ο ι γ ια σ τρ ά τε υ σ η (1/5).» Άρθρο 27 Εξαγορά -Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς παρ. 5 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 43 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Η Δ ιο ίκη σ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υ π ηρεσιώ ν α π ο φ α σ ίζει ο ρ ισ τικ ά κα ι α ιτιο λ ο γ η μ έ ν α γ ια τη ν απ οδοχή ή τη ν απ όρριψη τ η ς α ίτη σ η ς, κοινοπ οιώ ντα ς τη ν απ όφ α σ ή τ η ς σ τη μονάδα το υ ενδιαφ ερομ ένου γ ια τη ν ενημέρω ση τω ν α τ ο μικώ ν το υ εγγρ ά φ ω ν κα ι το υ ίδιου, καθώ ς κα ι σ τη ν α ρ μ ό δ ια Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπηρεσία. Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς Δ ιο ίκ η σ η ς Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιών.» Άρθρο 28 Ανυπότακτοι Σ το ά ρ θ ρ ο 51 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η δ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «δ. Μ ε τη ν π α ρ ο υ σ ία σ η το υ α ν υ π ό τα κ το υ σ ε ο π ο ια δ ή π ο τε σ τρ α τιω τικ ή α ρ χ ή γ ια τ η δια κοπ ή τ η ς α νυ π ο τ α ξ ία ς του.» β. Σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 3 π ρ ο σ τίθ ε τ α ι π ερ ίπ τω σ η ζ ω ς εξής: «ζ. Μ ε τη ν επ ίδ ο σ η το υ κ λ η τη ρ ίο υ θ εσ π ίσ μ α το ς, σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τω ν ά ρ θρ ω ν 154 κ α ι επ ο μένω ν το υ Κ ώ δικα Π ο ινική ς Δ ικονομ ία ς.» Άρθρο 29 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών Σ το ά ρ θ ρ ο 55 το υ ν. 3421/2005: α. Τ ο π ρώ το εδ ά φ ιο τη ς π α ρ α γρ ά φ ου 1 α ν τικ α θ ίσ τα τα ι «1. Ο ι ο μ ο γ εν είς, ο ι ο π ο ίο ι δ ια κ ό π το υ ν τ η μόνιμη κ α τ ο ικ ία τ ο υ ς σ το Α ζερ μ π α ϊτζά ν, σ τη ν Α ρ μ ενία, σ τη Γ ε- ω ργία, σ το Κ α ζα κσ τά ν, σ τη ν Κ ιρ γισ ία, σ τη Λ ευ κο ρω σ ία, σ τη Μ ολδ α βία, σ τη ν Ο υκρανία, σ το Ο υζμπ εκισ τά ν, σ τη Ρω σική Ο μοσπ ονδία, σ το Τ α τζικ ισ τά ν, σ το Τ ο υ ρ κ μ ε ν ι σ τά ν, σ τη ν Α λ β α ν ία κ α ι σ τη ν Τ ο υ ρ κ ία κ α ι έ ρ χ ο ν τ α ι σ τη ν Ε λλά δ α, α π ε υ θ ε ία ς ή μέσ ω ά λ λ η ς χ ώ ρας, κ α ι έ κ τ ο τ ε κ α το ικ ο ύ ν σ ε α υτήν, δικαιούνται:», β. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Ό σ ο ι υ π α χ θ ο ύ ν σ τ ις π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 1 κ α ι 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ α υ το ύ ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι απ ό τ η ν π ρ ό σ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις οπ οίες, ενδεχ ο μ έν ω ς, κηρ ύ χ θ η κα ν α ν υ π ό τα κ το ι, π ριν τη ν α ρ χ ικ ή υπ αγω γή τ ο υ ς σ ε ο π ο ια δ ή π ο τε δ ιά τα ξ η το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ. Τ ο α ξιό π ο ιν ο τ η ς α ν υ π ο τα ξ ία ς τ ο υ ς ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι μ ε π α ρ α γ ρ α φ ή κα ι α ίρ ο ν τ α ι ό λ ε ς ο ι σ χ ε τ ικ έ ς σ υ ν έπ ειες. Ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς γ ια τ ις α ν υ π ο τα ξ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τ ικ ο ύ δ ικα σ τη ρ ίο υ.» Άρθρο 30 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους Σ το ά ρ θ ρ ο 57 το υ ν. 3421/2005 ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 4 κ α ι 5 α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «4. Ό σ ο ι δ ιε τ έ λ ε σ α ν ή δ ια τε λ ο ύ ν σ ε α ν υ π ο τα ξία κ α ι σ υμπ ληρώ νουν μ έχ ρ ι τη ν 1η Ια νο υ α ρ ίο υ 2016 τ ο τρ ια κ ο - σ τό π έμ π το (35ο) έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς τ ο υ ς εφ ό σ ο ν έχ ο υ ν ήδη κ α τ α τ α γ ε ί ή θα κα τα τα γ ο ύ ν σ τις Έ ν ο π λ ες Δ υ ν ά μ εις μ έχ ρ ι τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία α υ τή ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι απ ό τη ν π ρ ό σ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις ο π ο ίε ς κηρ ύ χ θ η κα ν α ν υ π ό τα κ το ι. 5. Τ ο α ξιό π ο ινο τ η ς α ν υ π ο τα ξία ς το υ ς ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι με π α ρ αγρ αφ ή, α ίρ ο ν τα ι ο ι σ χ ε τικ έ ς σ υ ν έπ ειες κ α ι ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τικ ο ύ δικα σ τη ρ ίο υ.» Άρθρο 31 Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών Τ ο ά ρ θ ρ ο 73 παρ. 5 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Ό σοι μ έ χ ρ ι τ η ν έ ν α ρ ξ η ισ χ ύ ο ς το υ ά ρ θ ρ ο υ α υ το ύ, έ χ ο υ ν υ π α χ θ ε ί ή έχ ο υ ν ζ η τή σ ε ι τη ν υπ αγω γή τ ο υ ς σ τη δ ιά τα ξ η το υ ά ρ θ ρ ο υ 3 το υ ν. 3282/2004 (Α ' 208) ε ξ α κολο υ θ ο ύ ν να δ ιέ π ο ν τα ι από τη ν ίδ ια δ ιά τα ξη. Επίσης, ο ι η μ έ ρ ε ς α δ ε ία ς, π ου χ ο ρ η γ ή θ η κ α ν κ α τ ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς π ε ρ ίπ τω σ η ς δ' τ η ς παρ. 24 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 82 το υ ν. 3057/2002 (Α ' 239) θ ε ω ρ ο ύ ν τα ι ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ ω ς χ ρ ό ν ο ς σ τρ α τιω τικ ή ς υπ ηρεσ ία ς, χ ω ρ ίς να υ π ο λ ο γ ίζο ν τα ι σ τα ό ρ ια τ η ς σ υ ν ο λ ικ ή ς δ ιά ρ κ ε ια ς τω ν α δειώ ν, όπ ω ς α υ τά κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι από τ ο ά ρ θ ρ ο 41.» Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης Ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 3 κα ι 4 το υ ά ρθρου 79 το υ ν. 3883/2010 (Α ' 167) α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «3. Ό σ ο ι δ ιε τ έ λ ε σ α ν ή δ ια τε λ ο ύ ν σ ε α ν υ π ο τα ξία κ α ι σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ ο τ ρ ια κ ο σ τ ό π έμ π το (35ο) έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς το υ ς μέχ ρ ι τη ν 1η Ιανουαρίου 2016, εφ ό σ ο ν έχουν υ π ο β ά λ ει ή θ α υ π οβάλουν δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά γ ια τ η ν υπ α γω γ ή τ ο υ ς σ τ ις δ ια τ ά ξ ε ις π ε ρ ί α ν τιρ ρ η σ ιώ ν σ υ ν είδ η σ η ς (Κ εφ ά λ α ιο Γ το υ ν. 3421/2005) μ έ χ ρ ι κ α ι τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία α υ τή κ α ι π α ρ ο υ σ ια σ το ύ ν εμ π ρ ό θεσ μ α γ ια τη ν εκπ λή ρω ση τη ς ε ν α λ λ α κ τικ ή ς το υ ς υπ ηρεσ ία ς, λόγω τ η ς ω ς άνω υ π α γω γή ς το υ ς, ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι από τη ν π ρ όσ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις ο π ο ίε ς κηρύχθηκα ν α ν υ π ό τα κ το ι. 4. Τ ο α ξιό π ο ινο τη ς α ν υ π ο τα ξ ία ς τω ν παραπ άνω ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι με π α ρ αγρ αφ ή, α ίρ ο ν τα ι ο ι σ χ ε τικ έ ς σ υ νέπ ειες κ α ι ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τικ ο ύ δικα σ τη ρίο υ.» Άρθρο 33 Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) 1. Σ το ν. 3421/2005, μ ε τ ά τ ο ά ρ θ ρ ο 19, π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι ά ρ θ ρ ο 19Α «Ά ρθρο 19Α Α να β ο λή κ α τά τα ξ η ς τω ν ερ ευ ν η τώ ν το υ Ε υρω π αϊκού Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ Π υρηνικώ ν Ε ρευνώ ν (CERN) 1. Α ν α β ά λ λ ε τα ι η κ α τά τα ξ η σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν Ενόπλω ν Δ υ νά μ εω ν τω ν σ τρ α τε υ σ ίμ ω ν που ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι ω ς ε ρ ε υ ν η τ έ ς σ το ν Ε υρω π αϊκό Ο ρ γ α ν ισ μ ό Π υρηνικώ ν Ερευνώ ν (CERN) γ ια όσο χ ρ ο νικό δ ιά σ τη μ α δ ια ρ κ ε ί η έρ ευ να τους. 2. Η α ν α β ο λ ή τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 δ ια κ ό π τ ε τα ι μ ε τη ν κ α τά ο π ο ιο ν δ ή π ο τε τρ ό π ο α π ώ λεια τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς το υ ε ρ ε υ ν η τ ή το υ ω ς ά νω Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ή μ ε α ίτ η σ η τω ν δικαιούχω ν.

7 3. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υνας, που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ό τα σ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ το υ Γ ενικ ο ύ Ε π ιτελ ε ίο υ Ε θνικής Ά μ υνας κα ι δ η μ ο σ ιε ύ ετα ι σ τη ν Ε φ η μ ερίδα τ η ς Κ υβερνήσ εω ς, κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι υ π ο χ ρ εώ σ εις όσω ν λ α μ β ά νο υ ν τ η ν ω ς άνω α ν α β ο λ ή κ α τά τα ξη ς, τ α α π α ι- το ύ μ εν α δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά, η δ ια δ ικ α σ ία κα ι ο ι π ρ ο θ εσ μ ίες υπ οβολής το υ ς, ο ι κυρώ σ εις που ε π ιβ ά λ λ ο ν τα ι γ ια τη μη τή ρ η σ η τω ν υπ οχρεώ σ εώ ν το υ ς, κα θώ ς κ α ι κ ά θ ε α ν α γ κ α ία σ χ ε τικ ή λ ε π τ ο μ έ ρ ε ια κ α ι ο ι λ ο ιπ έ ς π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς άρθρου. 4. Σ ε π ερ ίο δ ο γ ε ν ικ ή ς ε π ισ τρ ά τε υ σ η ς ή π ο λέμου ε ίν α ι δυνατό ν, με α π ό φ α σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υ ν α ς που δ ε ν δ η μ ο σ ιε ύ ε τ α ι σ τη ν Ε φ η μ ερ ίδ α τ η ς Κ υ β ερ ν ή σεω ς, ν α α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι η ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θρου κ α ι ν α δ ια κ ό π το ν τα ι ο ι α ν α β ο λ έ ς κ α τά τα ξ η ς που χ ο ρ η γ ή θ η κ α ν κ α τ ε φ α ρ μ ο γ ή του.» Άρθρο 34 Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νομοθεσίας 1. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τα ι ο ό ρ ο ς «Σ τρ α τ ο λ ο γ ικ ό Γ ρ α φ είο» ή τ ο α ρ κ τ ικ ό λ ε ξ ό το υ «ΣΓ», α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι από τ ο ν όρ ο «Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπ ηρεσία» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΣΥ» α ν τισ το ίχ ω ς. 2. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τ α ι ο ό ρ ο ς «Δ ιοίκησ η Σ τρ α το λ ο γ ία ς» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΔΣΛ», α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι από τ ο ν όρ ο «Δ ιοίκησ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιώ ν» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΔΣΥ» α ν τισ το ίχ ω ς. 3. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τα ι ο ό ρ ο ς «Δ ιεύ θ υ νσ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ο ύ το υ Γ εν ικ ο ύ Ε π ιτε λ ε ίο υ Ε θνικής Άμυνας» ή η σ υ ν το μ ο γ ρ α φ ία το υ «ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ», α ν τικ α θ ίσ τ α τ α ι από το ν όρ ο «Δ ιεύθυνση Σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ Σ τρ α τιω τικ ώ ν Νομικώ ν Συμβούλω ν το υ Γ ενικο ύ Ε π ιτελ είου Ε θνικής Ά μυνας» ή τη σ υ ν το μ ο γ ρ α φ ία το υ «ΔΣΣΝΣ/ ΓΕΕΘΑ» α ν τισ το ίχ ω ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 35 Κάλυψη δικαστικών εξόδων Τ ο ά ρ θ ρ ο 64 το υ ν. 3883/2010 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Σ το ν π ρ οϋπ ολο γισ μό το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε θνικής Ά μ υ να ς ε γ γ ρ ά φ ο ν τα ι π ισ τώ σ εις γ ια τη ν κάλυψ η τω ν εξόδω ν μ ελώ ν το υ π ρ οσ ω π ικού τω ν Ε νόπ λω ν Δ υ ν ά μ εω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε ίτ ε σ ε ε ν έ ρ γ ε ια ε ίτ ε σ ε α π ο σ τρ α τε ία, σ τα ο π ο ία υ π ο β ά λ λ ο ν τα ι με τη ν ιδ ιό τ η τ α τω ν κ α τη γ ο ρ ο υ μένω ν ή ε ν α γ ο μ ένω ν ή π ο λ ιτικ ώ ς εν α γ ό ν τω ν, σ ε δ ίκ ε ς που α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τω ν υ π η ρ εσ ια κ ώ ν το υ ς κα θ η κ ό ν τω ν. Σ τ ις π ισ τώ σ εις α υ τ έ ς σ υ ν υ π ο λ ο γ ίζ ο ν τα ι κ α ι τ α έ ξ ο δ α σ τ α ο π ο ία υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι τ α μ έ λ η τω ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν τω ν ε ν λ ό γ ω δ ικ α ιο ύ χ ω ν, τ α ο π ο ία σ υ μ μ ε τέχ ο υ ν σ τ ις ίδ ιε ς ω ς άνω δ ίκ ε ς με τη ν ιδ ιό τ η τ α τω ν κα τη γ ο ρ ο υ μ έν ω ν, ε ν α γ ο μ έν ω ν ή π ο λ ιτικ ώ ς ενα γόντω ν. 2. Ο ι π ροϋπ οθέσ εις χ ορήγησ ης τω ν παραπάνω εξόδω ν, ο υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς το υ ύψ ους το υ π οσού που κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τ ικ ό θ έμ α κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι με π ρ ο ε δ ρ ι κό δ ιά τα γ μ α που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε θνικής Ά μ υ ν α ς ε ν τ ό ς έ ξ ι (6) μηνώ ν από τη θέσ η σ ε ισ χύ το υ π α ρ όντο ς. 3. Μ έχ ρ ι τη ν έκ δ ο σ η το υ π ρ οεδ ρ ικο ύ δ ια τά γ μ α το ς τη ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2, ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 6 το υ ά ρ θρου 20 το υ ν. 1481/1984 (Α ' 152), η ο π ο ία π ρ ο σ τέθ η κ ε με το ά ρθρο 16 το υ ν. 2018/1992 (Α ' 33) και α ν τικ α τα σ τά θ η κ ε με τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 12 το υ ν. 3103/ 2003 (Α ' 23), κα θώ ς κ α ι ο ι δ ια τ ά ξ ε ις το υ π.δ. 15/2007 (Α ' 11), ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α ν α λ ό γ ω ς κ α ι γ ια τ ο υ ς κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς κ α ι κ α τ η γ ο ρ ία ς σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ύ ς ή π ο λ ιτικ ο ύ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς τω ν Ενόπλω ν Δ υ ν ά μ εω ν ή μελώ ν τω ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν το υ ς γ ια τη ν υπ ερ άσ π ισ η ή τ η ν π α ρ ά σ τα σ ή τ ο υ ς ω ς π ο λ ιτικώς εν α γ ό ν τω ν ενώ πιον δ ικα σ τικώ ν αρχώ ν σ ε υπ οθέσ εις που π ηγά ζουν από τη ν ε κ τέ λ ε σ η τω ν υπ ηρεσ ια κώ ν το υ ς καθηκόντω ν.» Άρθρο 36 Μέριμνα προσωπικού με οικογενειακά προβλήματα υγείας Η παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 10 το υ ν. 1911/1990 (Α ' 166) α ν τ ι κ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Τ ο σ τρ α τιω τικ ό προσω πικό τω ν Ενόπλων Δυνάμεω ν, τ ο οπ οίο έ χ ε ι τέ κ ν ο που π ά σ χει από βαριά ν ο η τικ ή υ σ τέ ρηση ή σ ύ νδρομο Down ε ίτ ε σ ύζυγο ή γ ο ν έ α ή ά γ α μ ο τ έ κ ν ο που π ά σ χ ει απ ό ν ό σ η μ α που α π α ιτ ε ί τ α κ τ ικ έ ς μ ε τ α γ γ ίσ ε ις α ίμ α τ ο ς ή χ ρ ή ζ ε ι π ε ρ ιο δ ικ ή ς ν ο σ η λ ε ία ς, δ ικ α ιο ύ τ α ι ε ιδ ικ ή ς ά δ ε ια ς με α π ο δ ο χές, π έρ α ν τ η ς κ α νονικής, μ έ χ ρ ι τ ρ ιά ν τ α (30) η μ έ ρ ε ς τ ο χρόνο.» Άρθρο 37 Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού Η ε ιδ ικ ή π ρ ό σ θ ε τη ά δ ε ια μ ε τ α π ο δ ο χ ώ ν δ έ κ α (10) ημερώ ν π έρ αν τη ς κανονικής, η οπ οία χ ο ρ η γ ε ίτα ι με τη ν υπ αρ /204/0022/ (Β ' 33) κοινή α π όφ α σ η τω ν Υ π ο υ ρ γώ ν Π ρ ο ε δ ρ ία ς τ η ς Κ υ β έρ ν η σ η ς, Ο ικ ο ν ο μικών, Υ γ εία ς, Π ρ ό ν ο ια ς κ α ι Κ οινω νικώ ν Α σ φ α λ ίσ εω ν, χ ο ρ η γ ε ίτα ι, μ ε τ ά τ η ν ο ρ κ ω μ ο σ ία το υ ς, κ α ι σ ε μόνιμ ους εν ε ν ε ρ γ ε ία Α ξιω μ α τικο ύ ς, μόνιμ ους Α νθυπ α σ π ισ τές κα ι Υ π α ξιω μ α τικούς, ε θ ε λ ο ν τ έ ς κ α ι ε φ έ δ ρ ο υ ς Υ π α ξιω μ α τικούς κ α ι Ε π α γ γ ε λ μ α τίε ς Ο π λ ίτες, ο ι ο π ο ίο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ ε α ν τ ίσ τ ο ιχ ε ς με τ ις α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ες σ τη ν ω ς άνω κοινή α π ό φ α σ η ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς σ τα σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά ν ο σ ο κ ο μ ε ία κ α ι σ το Ν ο σ η λ ευ τικ ό Ίδ ρ υ μ α Μ ε το χ ικ ο ύ Τ α μ ε ίο υ Σ τρ α το ύ (ΝΙΜΤΣ), μ ε τ ά από σ υ νεχ ή υ π η ρ εσ ία εν ό ς (1) έ τ ο υ ς σ τα ε ν λό γ ω ν ο σ ο κ ο μ ε ία κ α ι σ ε χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α κ α τά τ ο οπ οίο δ ε ν δ ια τα ρ ά σ σ ε τα ι η εύρυθμη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. Άρθρο 38 Εργασία Αποκλειστικών Νοσοκόμων 1. Τ ο π ρ ώ το ε δ ά φ ιο τ η ς παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 2 το υ ν. 4132/2013 (Α ' 59) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Στα ν ο σ ο κ ο μ εία το υ Ε.Σ.Υ., σ τις ιδ ιω τικ ές κλινικές, σ τα ν ο σ ο κ ο μ εία τω ν Ενόπλω ν Δ υνά μεω ν και τ ο Ν ο σ η λευ τικό Ίδ ρ υ μ α Μ ε το χ ικ ο ύ Τ α μ ε ίο υ Σ τρ α το ύ (ΝΙΜΤΣ), δ ύ ν α ν τα ι να π ρ ο σ φ έρ ο υ ν τ ις υ π η ρ εσ ίες τ ο υ ς σ ε α σ θ ε ν ε ίς που ν ο σ η λ ε ύ ο ν τα ι α π ο κ λ ε ισ τ ικ ο ί ν ο σ ο κ ό μ ο ι κ α ι α π ο κ λ ε ισ τικ έ ς ν ο σ ο κ ό μ ες, που δ ε ν σ υ ν δ έ ο ν τ α ι με ο π ο ια δ ή π ο τε ερ γ α σ ια κ ή σ χέσ η με τ α ν ο σ ο κ ο μ ε ία το υ Ε.Σ.Υ., τ ις ιδ ι ω τικ έ ς κ λ ινικές, τ α ν ο σ ο κ ο μ ε ία τω ν Ενόπλω ν Δ υ νά μεω ν κ α ι τ ο ΝΙΜΤΣ κ α ι φ έρ ο υ ν τη ν α π ο κ λ ε ισ τικ ή ευθύνη γ ια τ ις π ρ ο σ φ ερ ό μ εν ες υ π η ρ εσ ίες το υ ς σ το υ ς α σ θενείς.» 2. Σ το ά ρ θ ρ ο 2 το υ ν. 4132/2013 π ρ ο σ τίθ ε τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 4 «4. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Ά μ υ να ς κα ι Υ γ ε ία ς κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι και ο ι π ρ οϋπ οθέσ εις γ ια τη ν π ρ ο σ φ ο ρ ά τω ν υ π ηρεσ ιώ ν τω ν α π ο κ λ εισ τικ ώ ν ν ο σ οκόμω ν σ ε νο σ η λ ευ ο μ έν ο υ ς σ τα Ν ο σ ο κομεία τω ν Ενόπλω ν Δ υνά μεω ν και τ ο ΝΙΜΤΣ, τ α α π α ρ α ίτη τα π ροσ όντα το υ ς, η δ ια δ ικ α σ ία ε π ιλ ο γ ή ς το υ ς από ν ο σ η λευ ο μ ένους,

8 ο ι όροι, ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις κ α ι τ α δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά ε γ γ ρ α φ ή ς σ το Μ ητρώ ο Α π ο κ λ εισ τικ ώ ν Ν ο σ οκόμ ω ν κ α ι κά θε σ χ ε τικ ό θέμα.» Άρθρο 39 Μειωμένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού με επιμέλεια ατόμων με αναπηρία Η παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 9 το υ ν. 3257/2004 (Α ' 143) τ ρ ο π ο π ο ιε ίτα ι «1. Τ ο π ρ οβ λεπ όμ ενο, κ α τά τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 8 το υ ν. 1483/1984 (Α ' 153), μ ειω μ ένο ω ρ ά ρ ιο ε ρ γ α σ ία ς ε φ α ρ μ ό ζ ε τα ι σ το σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό π ροσ ω π ικό κα ι σ το υ ς σ τρ α τιω τικ ο ύ ς δ ικ α σ τέ ς τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν, ο ι οπ οίοι: α) έ χ ο υ ν ή ε π ιμ ε λ ο ύ ν τα ι τ έ κ ν ο ή σ ύζυγο με α ν α π η ρ ία ή β) με δ ικ α σ τικ ή α π ό φ α σ η έχ ο υ ν τη ν επ ιμ έ λ ε ια α τό μ ο υ με α ναπ ηρ ία, κα θώ ς κ α ι σ το υ ς α ν α δ ό χ ο υ ς γ ο ν ε ίς α τό μ ο υ μ ε α ν α π η ρ ία γ ια όσ ο χ ρ ό νο δ ια ρ κ ε ί η α να δ οχή, α ν ε ξ ά ρ τη τ α από τ ο ν α ρ ιθ μ ό τω ν α π α σ χ ο λ ο ύ μενω ν προσώ πω ν κ α τά μονάδα, υ π ηρεσ ία, ο ρ γ α ν ισ μ ό ή ν ο μ ικ ό π ρ όσ ω π ο που ε π ο π τ ε ύ ε τ α ι α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ε θνικής Ά μ υ να ς (ΥΠΕΘΑ), σ το οπ οίο ε ρ γ ά ζ ε τ α ι το σ τρ α τιω τικ ό α υ τό π ροσ ω π ικό κ α ι ο ι σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ί α υ τ ο ί δ ικ α σ τέ ς. Σ τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ δ εν π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι ό σ ο ι εκ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ η σ τ ρ α τ ε ύ σ ιμ η σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή τ ο υ ς υπ οχρέω σ η, σ ύ μ φ ω να μ ε τ η σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή νομοθεσ ία.» Άρθρο 40 Κριτήρια μετατάξεων Υπαξιωματικών Η π ε ρ ίπ τω σ η δ ' τ η ς παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 12 το υ ν. 3883/2010 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «δ. Ο β α θμ ός α π ο φ ο ίτη σ η ς το υ ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ο υ από τ α π ρ οβ λεπ όμ ενα σ χ ο λ ε ία τ η ς ε ιδ ικ ό τ η τ ά ς το υ, ο ο π ο ί ο ς π ρ έπ ει να ε ίν α ι το υ λ ά χ ισ το ν «λίαν καλώς».» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 41 Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες Σ το ά ρ θ ρ ο 39 το υ ν. 3883/2010: α. Ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 6 κ α ι 7 α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «6. Μ ε π ρ ο εδ ρ ικό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τα ι ύ σ τερ α από π ρ ό τα σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υ ν α ς με σ ύμφ ω νη γνώ μη το υ ΣΑΓΕ, μ π ο ρ ε ί ν α α π ο ν έ μ ε τα ι ιδ ιό τ η τ α Ε φ έ δ ρ ο υ ε ν ε ν ε ρ γ ε ία Α ξιω μ α τικ ο ύ β α θμ ού Α νθ υ π ο λ ο χ α γ ο ύ ή α ν τισ το ίχ ω ν, σ ε α θ λ η τέ ς που: α) επ ιθυμούν να κ α τα - τα γ ο ύ ν σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν ΕΔ, β) δ ε ν έχ ο υ ν σ υμπ ληρώ σ ει τ ο 35ο έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς το υ ς, α λ λ ά έχ ο υ ν σ υμπ ληρώ σ ει τη ν η λ ικ ία υ π ο χ ρ εω τικής σ τρ ά τευ σ η ς, όπως α υ τή κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι σ το ν. 3421/2005 (Α ' 302) κ α ι γ) έ χ ο υ ν κ α τα λ ά β ε ι σ ε Ο λυ μ π ια κούς Α γ ώ ν ες μ ία από τ ις τ ρ ε ις (3) π ρ ώ τες θ έ σ ε ις σ ε α το μ ικ ό ά θλημα. Γ ια τ ο ν π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό τ η ς η λ ικ ία ς τω ν ε ν λ ό γ ω α θ λ η τώ ν, α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς φ ύ λο υ, ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α ν α λ ο γ ικ ώ ς ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή ς ν ο μ ο θ εσ ία ς. Π ριν από τη ν α π ονομή τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς το υ Α ξιω μ α τικο ύ, ο ι ε ν λό γ ω α θ λ η τ έ ς ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι ω ς π ρ ο ς τη ν κ ρ ίσ η τ η ς σ ω μ α τικ ή ς τ ο υ ς ικ α ν ό τ η τ α ς από τ η ν ο ικ ε ία α ν ώ τα τη υ γ ε ιο ν ο μ ικ ή επ ιτροπ ή. Η ε ν λόγω α π ονομή τ η ς ιδ ιό τη τα ς το υ Α ξιω μ α τικο ύ και το υ βαθμού, καθώ ς και η κ α τά τα ξη τω ν εν λόγω α θ λ η τώ ν σ τις τά ξ ε ις τ ω ν Ε Δ γ ίν ε τ α ι μ ε τ ά τ ο π έρ α ς τ η ς ε ν ε ρ γ ο ύ α θ λ η τ ι κής τ ο υ ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς ή τ ο α ρ γ ό τ ε ρ ο δύο (2) έ τη μ ε τ ά τη ν τ ε λ ε υ τ α ία σ υ μ μ ετο χ ή το υ ς σ ε εθ ν ικ ή ομάδα. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Ά μ υ ν α ς κ α ι Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι τ α δ ικ α ιο λ ο - γ η τ ικ ά που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια τη β εβ α ίω σ η το υ π έ ρ α το ς τ η ς ε ν ε ρ γ ο ύ α θ λ η τικ ή ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο σ χ ε τικ ό θέμα. Μ ε τά τη ν α π ονομή τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς κ α ι το υ βαθμού, ο ι ε ν λό γ ω Έ φ ε δ ρ ο ι Α ξιω μ α τικ ο ί: α. Α π ο κτο ύ ν τη σ τρ α τιω τικ ή ιδ ιό τη τα, έ χ ο υ ν τ α ίδ ια μ ισ θ ο λ ο γ ικ ά, α σ φ α λ ισ τικ ά κ α ι σ υ ν τα ξ ιο δ ο τ ικ ά δ ικ α ιώ μ α τα κ α ι τ ις ίδ ιε ς α ν τισ το ίχ ω ς υ π ο χ ρ εώ σ εις μ ε το υ ς μό νιμ ο υ ς Α ξιω μ α τικ ο ύ ς, κ α θ ίσ τα ν τα ι μ έ τ ο χ ο ι τω ν ο ικ ε ί ω ν α σ φ α λ ισ τικ ώ ν τα μ ε ίω ν κ α ι τα μ ε ίω ν α λ λ η λ ο β ο η θ ε ία ς το υ Κ λά δου τω ν ΕΔ σ το ν ο π ο ίο α νήκο υ ν κ α ι σ τα ο π ο ία κ α τα β ά λ λ ο υ ν τ ις ν ό μ ιμ ες ε ισ φ ο ρ έ ς κ α ι δ ε ν έχ ο υ ν υπ ο χ ρ έω σ η ε λ ά χ ισ τη ς π α ρ α μ ονή ς σ το σ τρ ά τευ μ α. β. Ε κ π α ιδ ε ύ ο ν τα ι μ ε μ έ ρ ιμ ν α το υ Κ λ ά δ ο υ τ ο υ ς κ α ι γ ια χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α τρ ιώ ν (3) μηνώ ν σ ε θ ε ω ρ η τικ ά κ α ι π ρ α κ τικ ά α ν τικ ε ίμ ε ν α α π ό κ τη σ η ς βασ ικώ ν γνώ σ εω ν ε κ τ έ λ ε σ η ς κα θ η κ ό ν τω ν α ξιω μ α τικώ ν. γ. Τ ο π ο θ ε το ύ ν τα ι κ α ι υ π η ρ ετο ύ ν σ ε κ α τά λ λ η λ ε ς κ α ι σ χ ε τικ έ ς με τ ο α ν τικ ε ίμ ε ν ό το υ ς θ έ σ ε ις το υ Υ π ουργείου Ε θνικής Ά μυνας, τω ν ΓΕ ή το υ ο ικ ε ίο υ Κ λά δου τω ν ΕΔ, α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ς κα θ ή κ ο ν τα εκ π α ιδ ευ τώ ν φ υ σ ική ς α γ ω γής. δ. Έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α ά σ κ η σ η ς χ ω ρ ίς ιδ ια ίτε ρ η αμοιβή, α θ λ η τικ ώ ν ή π ο λ ιτισ τικ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν που π ρ οβ άλλο υ ν τ η ν κοινω νική π ροσ φ ορά τω ν ΕΔ, κα τόπ ιν έγ κ ρ ισ η ς το υ ο ικ ε ίο υ Α ρ χ η γ ο ύ το υ Γ ενικ ο ύ Ε π ιτελ είο υ. ε. Κ α θ ίσ τ α ν τ α ι ν ε ό τ ε ρ ο ι ό λω ν τω ν λ ο ιπ ώ ν κ α τ η γ ο ριώ ν ομ οιό β α θ μ ώ ν τ ο υ ς α ξιω μ α τικ ώ ν κ α ι ε ν τά σ σ ο ν τ α ι σ ε ε ιδ ικ ή ε π ε τη ρ ίδ α Ο λυμπ ιονικώ ν κ α ι π α ρ αμένουν, αν τ ο επιθυμούν, σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν ΕΔ μ έχ ρ ι τ η συμπ λήρω ση π λή ρ ο υ ς σ υ ν τά ξιμ η ς υπ ηρεσ ία ς. Η α ρ χ α ιό τ η τα με τη ν οπ οία ε ν τά σ σ ο ν τα ι σ ε α υ τή ν τη ν επ ετη ρ ίδ α κ α θ ο ρ ίζετα ι κ α τά σ ε ιρ ά απ ό τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία ο ν ο μ α σ ία ς τ ο υ ς ω ς Α ξιω μ α τικ ώ ν κ α ι τη θ έσ η που έχ ο υ ν κ α τα λ ά β ε ι σ το υ ς Ο λυ μπ ια κούς Α γώ νες. Σ ε π ερ ίπ τω σ η τα υ τό χ ρ ο ν η ς ο ν ο μα σ ία ς το υ ς και ίσ ης θ έσ η ς σ το υ ς Ο λυμπ ιακούς Αγώ νες, α ρ χ α ιό τ ε ρ ο ι κ α θ ίσ τα ν τα ι ο ι μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ι σ ε η λικία. στ. Π ρ ο ά γ ο ν τα ι β α θ μ ο λ ο γ ικ ά μέχ ρ ι τ ο βαθμό το υ Α ν τι- σ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η ή α ν τισ το ίχ ω ν, σ ύμφ ω να μ ε τ ις λ ο ιπ ές π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις το υ π α ρ ό ν το ς νόμου, χ ω ρ ίς υπ οχρέω σ η χ ρ όνο υ δ ιο ίκ η σ η ς ή ε ιδ ικ ή ς υ π η ρ εσ ία ς κ α ι χ ω ρ ίς υπ ο χ ρ έω σ η φ ο ίτη σ η ς σ ε σ χ ο λ εία. ζ.έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α μ ο ν ιμ ο π ο ίη σ η ς σ ύμφ ω να μ ε τ ις δ ι α τ ά ξ ε ις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 4α. 7. Α θ λ η τέ ς που κ α τα δ ικ ά ζ ο ν τα ι α μ ε τα κ λ ή τ ω ς γ ια π α ράβαση τω ν νόμω ν π ερ ί χρήσ ης α π α γορευμένω ν ουσιώ ν (ντό π ινγκ) ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι από τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς ά ρθρ ου. Αν ήδη υ π η ρ ετο ύ ν σ τ ις ΕΔ, α π ο τά σ σ ο ν τα ι από τ ις τ ά ξ ε ις τ ο υ ς σ ύμφ ω να μ ε τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ Κ ε φ α λ α ίο υ ΣΤ'.» β. Π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 8, 9 κ α ι 10 «8. Ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τω ν π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 6 κ α ι 7 ε φ α ρ μ ό ζο ν τα ι: α. Γ ια το υ ς α θ λ η τέ ς σ το υ ς ο π ο ίο υ ς έ χ ε ι ήδη α π ο νεμ η θ ε ί β α θμ ός Α ξιω μ α τικ ο ύ κ α ι υ π η ρ ετο ύ ν κ α τά τη δ η μ ο σ ίευ σ η το υ π α ρ ό ν το ς νόμ ου σ τις Έ ν ο π λ ε ς Δ υ νά μ εις. β. Γ ια τ ο υ ς α θ λ η τέ ς που ε ίχ α ν ήδη τη ν ιδ ιό τ η τ α το υ Μ ονίμου Υ π αξιω ματικού ή Ανθυπασπιστή. Μ ετά τη ν α π ο νομ ή το υ β α θμ ού Α ξιω μ α τικο ύ : (αα) Δ ια τη ρ ο ύ ν τ η ν ιδ ιό τ η τ α το υ μ ό νιμ ου σ τ ρ α τ ιω τικού.

9 (ββ) Η υ π οχρέω σ η π α ρ α μ ο νή ς τ ο υ ς σ το σ τρ ά τε υ μ α υ π ο λ ο γ ίζ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ α κ α θ ο ρ ιζό μ ενα σ το νόμο π ε ρ ί κ α τα σ τά σ ε ω ς Υ π α ξιω μ α τικώ ν το υ Κ λά δου το υ ς. 9. Ο ι έ φ ε δ ρ ο ι ε ν ε ν ε ρ γ ε ία Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί μ ε κ α θ ή κ ο ν τα εκ π α ιδ ευ τώ ν φ υ σ ικ ή ς α γ ω γ ή ς έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α να α σ κ ο ύ ν επ α μ ο ιβ ή δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς α θ λ η τικ ο ύ χ α ρ α κ τή ρ α, που π ρ ο β ά λ λ ο υ ν τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά τω ν Ε Δ σ το κοινω νικό σ ύνολο, σ το ν α θ λ η τισ μ ό κ α ι σ το ν π ο λιτισ μ ό, ύ σ τε ρ α από έγ κ ρ ισ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ το υ ο ικ ε ίο υ ΓΕ. 10. Μ ε π ρ ο εδ ρ ικό δ ιά τα γ μ α που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ότα σ η το υ Υ π ουργού Ε θνικής Ά μ υ να ς μπ ορούν να μ ε τα τά σ σ ο - ν τ α ιέ φ ε δ ρ ο ι Α ξ ιω μ α τικ ο ί τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 6 σ ε Ό π λο, Σ ώ μα ή ε ιδ ικ ό τ η τ α το υ Κ λ ά δ ο υ τω ν Ε Δ σ τ ο ν ο π ο ίο υπ ηρετο ύ ν, γ ια τ η ν κάλυψ η κενώ ν ο ρ γ α ν ικ ώ ν θ έσ εω ν Α ξιω μ α τικ ο ύ το υ ίδ ιο υ βαθμού. Ο ι μ ε τ α τ α γ έ ν τ ε ς ε γ γ ρ ά - φ ο ν τα ι σ τη ν ε π ε τη ρ ίδ α τ η ς ε ιδ ικ ό τ η τ ά ς το υ ς μ ε τά το υ ς υ π η ρ ε το ύ ν τε ς ο μ ο ιό β α θ μ ο ύ ς τ ο υ ς κ α ι ε ξ ο μ ο ιώ ν ο ν τα ι π λήρω ς με το υ ς τ ε λ ε υ τ α ίο υ ς ω ς π ρος τ ις υ π ο χ ρ εώ σ εις κ α ι τ α δ ικ α ιώ μ α τα το υ ς, π λη ν α υ τώ ν τ η ς μ ε τ ά τ α ξ η ς. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Α ν ώ τα το υ κ α τά Κ λ ά δ ο Σ υ μ β ο υ λίο υ κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι θ έ σ ε ις κ α ι ο ι ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς που μπ ορούν να κα λυ φ θούν με μ ε τά τα ξη Α ξιω μ α τικώ ν σύμφ ω να με το ε δ ά φ ιο α', ο ι π ρ οϋπ οθέσ εις, η δ ια δ ικ α σ ία, τ α κ ρ ιτή ρ ια επ ιλ ο γ ή ς κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θ έμ α γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς π αραγράφ ου.» Άρθρο 42 Ιατροδικαστές Ενόπλων Δυνάμεων Σ το ά ρ θ ρ ο 2 το υ ν. 3772/2009 (Α ' 112) π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 4 κ α ι 5 «4. Σ ε υ π ο θ έσ εις που υ π ά γ ο ν τα ι σ τη ν κ α θ ύ λην α ρ μ ο δ ιό τ η τ α τω ν σ τ ρ α τ ιω τ ικ ώ ν δ ικ α σ τη ρ ίω ν, ο ι ια τ ρ ο δ ικ α σ τ ικ έ ς π ρ ά ξεις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 δ ιε ν ε ρ γ ο ύ ν τ α ι σ ε σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά ν ο σ ο κ ο μ εία, από Α ξιω μ α τικ ο ύ ς Υ γ ε ιο νο μ ικ ο ύ Ια τρ ώ ν τω ν Κ λά δω ν τω ν Ενόπ λω ν Δ υ νά μ εω ν μ ε ε ιδ ικ ό τ η τ α ια τρ ο δ ικ α σ τή. Α ν α υ τ ο ί α δ υ ν α το ύ ν να δ ιε ν ε ρ γ ή σ ο υ ν ια τρ ο δ ικ α σ τικ έ ς π ρ ά ξεις ή κ ιν δ υ ν εύ ει η έ γ κ α ιρ η ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ η ς α ν α κ ρ ιτικ ή ς δ ια δ ικ α σ ία ς, η α ρ μ ό δ ια α ρ χ ή το υ σ τρ α τιω τικ ο ύ δ ικ α σ τη ρ ίο υ α ν α θ έ τε ι τη δ ιε ν έ ρ γ ε ιά τ ο υ ς σ το υ ς φ ο ρ ε ίς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ Η Δ ιεύ θ υ νσ η Υ γ ειο ν ο μ ικ ο ύ το υ Γ ενικού Ε π ιτελείο υ Ε θ νικής Ά μ υ ν α ς κ α τ α ρ τ ίζ ε ι π ίν α κ α σ τ ρ α τ ιω τ ικ ώ ν ια τρ ο δ ικ α σ τώ ν κ α ι τω ν Σ τρ α τιω τικ ώ ν Ν ο σ ο κομ είω ν σ τα ο π ο ία υπ ηρετούν, με ε ιδ ικ ή α ν α φ ο ρ ά σ τη ν το π ικ ή το υ ς α ρ μ ο δ ιό τη τα, τ ο ν οπ οίο κ ο ιν ο π ο ιε ί σ τ ις σ τ ρ α τ ιω τ ικ έ ς ε ισ α γ γ ε λ ίε ς κ α ι σ τα σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά δ ικ α σ τή ρ ια με κά θε μ ε τ α γ ε ν έ σ τε ρ η μ ε τα β ο λ ή του.» Άρθρο 43 Παραμεθόριες περιοχές 1. Η παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 24 το υ ν. 1892/1990 (Α ' 101) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Α π ο κ λ ε ισ τικ ά γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ νόμ ου α υ το ύ ω ς π α ρ α μ εθ ό ρ ιες π ερ ιο χ ές ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι Ν ο μ ο ί Δ ω δ εκ α - νήσ ου,έ βρου, Θ εσ π ρ ω τία ς, Κ α σ το ρ ιά ς, Κ ιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Π ρ έβεζα ς, Ροδόπης, Σάμου, Φ λώ ρινα ς κ α ι Χίου, ο ι ν ή σ ο ι Θ ήρα κ α ι Σ κύρος, ο ι τ έ ω ς ε π α ρ χ ίε ς Ν ευ ρ ο κ ο - πίου το υ τέ ω ς Ν ομού Δ ρ ά μ α ς, Π ω γω νίου κ α ι Κ ό ν ιτσ α ς το υ τέ ω ς Ν ομού Ιω αννίνω ν, Α λμ ω π ία ς κ α ιέ δ ε σ σ α ς το υ τέ ω ς Ν ομού Π έλλη ς κ α ι Σ ιν τικ ή ς το υ τ έ ω ς Ν ομού Σ ε ρ ρών, κα θώ ς κ α ι ο ι τέ ω ς κ ο ιν ό τη τε ς Οθωνών, Μ α θρακίο υ κα ι Ερεικούσσης.» 2. Η π ερ ίπ τω σ η α ' τ η ς παρ. 1 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 26 το υ ν. 1892/1990 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Φ υσικά ή ν ο μ ικ ά π ρόσω πα που α νήκο υ ν σ τ ις κ α τη γ ο ρ ίε ς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 25 μπ ορούν να ζη τή σ ο υ ν τη ν ά ρσ η τ η ς α π α γ ό ρ ευ σ η ς γ ια τ ις π α ρ α μ ε θ ο ρ ίο υ ς π ε ρ ιο χ έ ς με α ίτη σ ή το υ ς, σ τη ν ο π ο ία π ρ έπ ει ν α α ν α φ έ ρ ε τα ι κ α ι ο σ κοπ ό ς γ ια τ ο ν οπ οίο θ α χ ρ η σ ι μ ο π ο ιη θ ε ί τ ο α κίνητο.» Άρθρο 44 Κατάργηση «Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό» Τ α Γ ρ α φ ε ία Υ π η ρ εσ ία ς Ε φ έδ ρω ν κ α τά Νομό, που συσ τή θ η κ α ν με τη ν υπ αρ. 7/1962 Α π όφ α σ η το υ Α ν ώ τα το υ Σ υ μ β ο υ λίο υ Ε θνικής Αμύνης, όπ ω ς κυ ρώ θ ηκε με τ ο ά ρ θ ρ ο μόνο το υ β.δ. 885/1962 (Α ' 224), κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ι. Άρθρο 45 Καταβολή νοσηλίων στρατιωτικών νοσοκομείων Τ ο π ρ ώ το ε δ ά φ ιο τ η ς παρ. 1 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 24 το υ ν. 2789/2000 (Α ' 21) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Τα α σ φ α λ ισ τικ ά τα μ ε ία α ρ μ ο δ ιό τη τα ς το υ Υ π ουργείου Εργασίας, Κ οινω νικής Α σ φ ά λισ ης και Π ρόνοιας π ρ ο κ α τα βά λλουν σ τα ν ο σ ο κ ο μ ε ία το υ Ε.Σ.Υ., σ το Γ ενικ ό Π ε ρ ιφ ε ρ εια κ ό Ν οσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σ το ΝΙΜΤΣ και σ τα σ τρ α τιω τικ ά ν ο σ ο κ ο μ ε ία τ ο 90% το υ σ υ νολικο ύ ποσού που π ρ ο κύ π τει από τ α υ π ο β α λλόμ ενα μ η νια ίω ς σ χ ε τικ ά δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά γ ια δ α π ά νες υ γ ειο ν ο μ ικ ή ς π ερ ίθ α λψ η ς τω ν α σ φ α λ ισ μ έν ω ν το υ ς, τ ο α ρ γ ό τερ ο μέσ α σ ε τρ ιά ν τα (30) η μ έ ρ ε ς από τη ν η μ ερ ο μ η ν ία υ π οβολής τους.» Άρθρο 46 Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων της εταιρείας «ΕΑΣ ΑΒΕΕ» 1. Γ ια το υ ς σ κοπ ο ύς το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ ο ι κ ά τω θ ι ό ρ ο ι έχ ο υ ν τ ις ε ξ ή ς έν ν ο ιες: α. «Ε ταιρεία»: τ ο ν ο μ ικ ό π ρόσω πο που θ α π ρ οκύψ ει από τη διά σ π ασ η τ η ς α νώ νυμης ε τ α ιρ ε ία ς με τη ν επ ω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜ ΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», κ α τά τ α ο ρ ιζό μ ενα σ το ά ρ θ ρ ο 14Γ το υ ν. 3429/2005 (Α ' 314), όπ ω ς τρ ο π ο π ο ιή θ η κ ε με τ ο ά ρ θ ρ ο 7 το υ ν. 4237/ 2014 (Α ' 36) κ α ι η ο π ο ία θ α δ ρ α σ τη ρ ιο π ο ιε ίτ α ι α π ο κ λ ε ισ τικ ά σ τη ν π α ρ α γω γή κ α ι εμ π ο ρ ία όπλων, π υ ρομ α χικώ ν κ α ι π ο λ εμ ικ ο ύ υ λ ικ ο ύ κ α τά τ η ν έννοια το υ ά ρ θ ρ ο υ 346 τ η ς Σ υ νθήκης γ ια τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς Ε υρω π α ϊκής Έ νω σης. β. «Εργαζόμενοι»: ό σ ο ι α π α σ χ ο λ ο ύ ν τα ι σ τη ν ε τ α ιρ ε ία μ ε σύμβαση ε ξ α ρ τη μ έ ν η ς ε ρ γ α σ ία ς α ό ρ ισ το υ χρόνου. γ. «Π ρόγραμμα Ε θελο υ σ ία ς Εξόδου» ή «Πρόγραμμα»: το θεσ π ιζόμενο με τ ο παρόν ά ρθρ ο π ρόγραμμα εθ ελ ο ύ σ ια ς εξόδου, τ ο οπ οίο α π ευ θ ύ ν ετα ι σ το υ ς ερ γ α ζο μ έν ο υ ς τ η ς ε τα ιρ ε ία ς. δ. «Αποζημίω ση»: τ ο χ ρ η μ α τ ικ ό π ο σ ό π ου ο ρ ίζ ε τ α ι σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 5 κ α ι κ α τα β ά λ λ ε τα ι σ το υ ς δ ικ α ιο ύ μ ε ν ο υ ς π ρ ος τ ο ύ τ ο ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς κ α τά τ ο υ ς ό ρ ο υ ς το υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς. 2. Δ ικ α ίω μ α υ π οβολής α ιτή σ ε ω ς γ ια τη ν έ ν τα ξ η σ το π ρ ό γρ α μ μ α έχ ο υ ν ό λ ο ι ο ι ερ γ α ζό μ εν ο ι. Ο ι α ιτή σ ε ις α υ τ έ ς δ ε ν υ π ό κ ε ιν τα ι σ ε α νάκληση. 3. Γ ια τ ις α ν ά γ κ ε ς το υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς, ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι χ ω ρ ίζ ο ν τα ι σ τ ις ε ξ ή ς κ α τη γ ο ρ ίε ς : α. Π ρ ώ τη κ α τη γ ο ρ ία : Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι με π ρ ο ϋ π η ρ εσ ία έω ς κ α ι 20 έτη. β. Δ ε ύ τε ρ η Κ α τη γ ο ρ ία : Ε ρ γ α ζό μ ενοι με π ρ οϋπ ηρ εσ ία από 21 έω ς κ α ι 30 έτη. γ. Τ ρ ίτη Κ α τη γ ο ρ ία : Ε ρ γα ζό μ ενοι μ ε π ροϋπ ηρεσ ία από 31 έ τ η κ α ι άνω.

10 δ. Ε ιδική Κ α τη γ ο ρ ία : Ε ργαζόμενοι, α ν ε ξ α ρ τή τω ς π ροϋπ η ρ εσ ία ς, που α π α σ χ ο λ ο ύ ν τα ι σ τη ν Κ εντρ ικ ή Δ ιο ίκ η σ η τ η ς ε τα ιρ ε ία ς, κα θώ ς κ α ι π ροσω π ικό που α π α σ χ ο λ ε ίτα ι σ ε δ ιο ικ η τικ έ ς κα ι υ π ο σ τη ρ ικ τικ ές ερ γ α σ ίες, σ τις λο ιπ ές ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ η ς ε τα ιρ ε ία ς, όπ ω ς α υ τ έ ς ε ξ ε ιδ ικ ε ύ ο ν τ α ι μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Ε θνικής Ά μυνας, που ε κ δ ίδ ε τ α ι κ α τά τ α ο ρ ιζό μ ενα σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο Ω ς χ ρ ό ν ο ς π ρ ο ϋ π η ρ εσ ία ς ο ρ ίζ ο ν τ α ι τ α έ τ η π ρ α γ μ α τικ ή ς π α ρ ο χ ή ς ε ρ γ α σ ία ς σ τη ν ε τ α ιρ ε ία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α Μ ΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ Μ ΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», έω ς τ ις , όσ α σ υ ν υ π ο λ ο γ ίζο ν τα ι γ ια το ν υ π ολογισ μ ό τη ς απ οζημίω σ ης ε ξ α ιτ ία ς κ α τ α γ γ ε λ ία ς σ ύμβασ ης, κα θώ ς κ α ι ο χ ρ ό ν ο ς ε κ τ ό ς υ π η ρ ε σ ία ς τω ν ε π α ν α π ρ ο σ λ η φ θ έ ν τω ν δ υ ν ά μ ει τω ν ά ρ θρ ω ν 25 κ α ι 26 το υ ν. 2190/1994 (Α ' 28). Δ ε λ α μ - β ά ν ο ν τα ι υπόψη, γ ια τ ο υ ς σ κοπ ο ύς σ υμπ λήρω σ ης τ η ς π ροϋπ ηρεσ ίας, σ υμβάσ εις έργου, π α ρ οχής α ν εξα ρ τή τω ν υ π ηρεσ ιώ ν κ α ι ά λ λ ε ς μ ο ρ φ έ ς π α ρ ο χ ή ς υπ ηρεσιώ ν. 5. Ο ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς που σ υ ν ά π τει μ ε τη ν ε τ α ιρ ε ία σ χ ε τικ ή σύμβαση, α π ο δ ε χ ό μ εν ο ς ό λ ο υ ς τ ο υ ς ό ρ ο υ ς κ α ι τ ις π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις το υ π α ρ ό ν το ς π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς, κ α τά τη ν η μ ερ ο μ η ν ία λύσ ης τ η ς σ χέσ η ς λα μ β ά ν ει ω ς αποζημίω ση τ α μ ικ τά π ο σ ά που α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι κ α τω τέρ ω, α ν ά λ ο γ α με τη ν κ α τη γ ο ρ ία σ τη ν ο π ο ία εμ π ίπ τει: α. Ό λ ε ς ο ι κ α τ η γ ο ρ ίε ς ερ γα ζο μ ένω ν: Λ α μ β ά νο υ ν π οσό ίσο με τη νόμιμ η α π οζημ ίω σ η που δ ικ α ιο ύ τ α ι ο ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ς σ ε π ερ ίπ τω σ η κ α τ α γ γ ε λ ία ς τ η ς σ ύ μ β α σ ης ε ρ γ α σ ία ς α ο ρ ίσ το υ χρόνο υ από τ ο ν ε ρ γ ο δ ό τη, χ ω ρ ίς υ π α ιτιό τη τα το υ ερ γ α ζο μ έν ο υ, η οπ οία υ π ο λ ο γ ίζ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ ο ν. 2112/1920 (Α ' 67), κ α ι η ο π ο ία δ ε ν δ ύ ν α τα ι να υ π ερ β α ίν ει τ α α ν ώ τα τα ό ρ ια το υ α.ν. 173/1967 (Α ' 189). β. Π λ έ ο ν το υ α ν ω τέ ρ ω π οσού, ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι που θ α σ υ μ μ ετά σ χ ο υ ν σ το π ρ όγρ α μ μ α θ α λά β ο υ ν επ ίδ ο μ α π ρ οϋπ ηρεσ ία ς, ω ς α κολο ύθω ς: (αα) Π ρώ τη κ α τη γ ο ρ ία : ευρώ. (ββ) Δ ε ύ τε ρ η κ α τη γ ο ρ ία : 6.000,00 ευρώ. (γγ) Τ ρ ίτ η κ α τη γ ο ρ ία : 8.500,00 ευρώ. γ. Ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι που εμ π ίπ το υ ν σ τη ν ε ιδ ικ ή κ α τ η γ ο ρία, θ α λάβουν, ε κ τ ό ς από τ ο επ ίδ ο μ α π ροϋπ ηρεσ ία ς, τ ο οπ οίο το υ ς α ν α λ ο γ ε ί από τη ν κ α τά τα ξ ή τ ο υ ς σ ε μία απ ό τ ις τ ρ ε ις π ρ ώ τες κ α τ η γ ο ρ ίε ς β ά σ ει π ροϋπ ηρεσ ία ς, επ ιπ λέο ν π οσόν 8.500,00 ευρώ. 6. Σ τα α ν ω τέρ ω π ο σ ά σ υ μ π ερ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι ό λ ε ς ο ι νόμιμ ες, φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς ή ά λ λ ες, κ ρ α τή σ ε ις α ν α φ ο ρ ικ ά με τ η ν α π ο ζημ ίω σ η κ α ι τη ν ε κ τέ λ ε σ η τ η ς εν λό γ ω σ ύ μ β α σης, που θ α ισ χύουν κ α τά τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία κ α τα β ο λ ή ς τ η ς α π οζημ ίω σ ης, κ α ι ο ι ο π ο ίε ς π α ρ α κ ρ α το ύ ν τα ι από τ η ν ε τ α ιρ ε ία κ α τά τ ο χ ρ όνο κ α τα β ο λ ή ς τ η ς α π ο ζη μ ίω σ η ς κ α ι α π ο δ ίδ ο ν τ α ι κ α τά τ ις κ ε ίμ ε ν ε ς δ ια τά ξεις. 7. Ο ι τυ χ ό ν α ξιώ σ εις τω ν ερ γ α ζο μ έν ω ν τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς που α π ο ρρέο υ ν από τ ις δ ια τά ξ ε ις το υ π α ρ ό ντο ς άρθρ ου υ π ό κ ε ιν τα ι σ τ ις α π ο σ β ε σ τικ ές π ρ ο θ εσ μ ίες τω ν π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 1 κ α ι 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 6 το υ ν. 3198/1955 (Α ' 98). 8. Ε κ τό ς από τ ις υ π ο χ ρ εώ σ εις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 5, η ε τα ιρ ε ία δ εν α ναλα μ β ά νει κα μ ία ά λλη υπ οχρέω ση έ ν α ν τι τω ν α π ο χω ρ ο ύ ντω ν σ το π λ α ίσ ιο το υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς. 9. Ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι σ τ η ν ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. που ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι σ το π ρ ό γρ α μ μ α ε θ ε λ ο υ σ ία ς εξόδου, δ ια τη ρ ο ύ ν τ α δ ικ α ιώ μ α τα γ ια τ η θ εμ ελ ίω σ η κ α ι κ α το χ ύ ρ ω σ η σ υ ν τα - ξιο δ ο τικ ο ύ δ ικ α ιώ μ α το ς σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο 10 το υ ν. 3863/2010 (Α ' 115) όπως α υ τά ισ χύουν κ α τά τη ν έ ξο δ ό το υ ς, μ ε σ υ ν υ π ο λ ο γ ισ μ ό τω ν π λ α σ μ α τικ ώ ν ε τώ ν που δ ύ ν α ν τα ι να α ναγνω ρ ίσ ο υ ν, με τη ν π ροϋπ όθεσ η ό τ ι θα υ π οβάλουν σ χ ε τικ ή α ίτη σ η ε ν τ ό ς διμ ή νου από τ η δ ια κοπή τ η ς ε ρ γ α σ ία ς τ ο υ ς κ α ι θ α κ α τα β ά λ ο υ ν εφ ά π α ξ τ ο ποσό τη ς εξα γ ο ρ ά ς γ ια π λα σ μ α τικά χρόνια που α να γνω ρίζουν, ε ν τ ό ς τρ ιμ ή ν ο υ από τη ν έκ δ ο σ η τω ν σ χ ετικ ώ ν π ρ ά ξεω ν τω ν α σ φ α λ ισ τικ ώ ν τ ο υ ς φορέω ν. 10. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Ε θνικής Άμυνας, κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι ο ι π ερ α ιτέρ ω λ ε π το μ έ ρ ε ι ε ς κ α ι ρ υ θ μ ίζο ν τα ι ζ η τή μ α τα ε φ α ρ μ ο γ ή ς το υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς, όπ ω ς ο π ε ρ α ιτέρ ω π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς τ η ς ειδ ικ ή ς κ α τη γ ο ρ ία ς ερ γα ζο μ ένω ν, ο τρ ό π ο ς κ α ι ο χ ρ ό ν ο ς υπ ο β ο λ ή ς τω ν α ιτή σ εω ν, η σ ειρ ά π ρ ο τε ρ α ιό τη τα ς έ ν τα ξ η ς σ το Π ρ όγραμμα, η δ ια δ ικ α σ ία ε ξ έ τα σ η ς, α ξιο λ ό γ η σ η ς κ α ι α π ο δ ο χ ή ς τω ν α ιτή σ εω ν, ο χ ρ ό ν ο ς υ λ ο π ο ίη σ η ς το υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς κ α ι η λύσ η τω ν ε ρ γ α σ ια κ ώ ν σ χέσ εω ν, ο τρ ό π ο ς εν η μ έρ ω σ η ς τω ν ερ γα ζο μ ένω ν, ο α ν ώ τα το ς α ρ ιθ μ ό ς α π ο χω ρ ήσ εω ν α ν ά κ α τη γ ο ρ ία, κα θώ ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο ζήτημα, η ρύθμιση το υ οπ οίου κ ρ ίν ε τα ι α π α ρ α ίτη τη γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς. Μ ε τη ν ε ν λόγω κοινή υ π ουργική α π ό φ α σ η μ π ο ρ ε ί ν α α ν α τ ε θ ε ί σ το Δ ι ο ικ η τικ ό Σ υμβούλιο τ η ς Ε τα ιρ ε ία ς η ρύθμισ η ζη τη μ ά τω ν ε φ α ρ μ ο γ ή ς το υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς. 11. Η δαπ άνη γ ια τη ν ε κ τέ λ ε σ η το υ π α ρ όντο ς π ρ ογρ ά μ μ α το ς κ α λ ύ π τε τα ι από τ ο α π ο θ ε μ α τικ ό το υ Κ ρ α τικ ο ύ Π ροϋπ ολογισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 47 Εξουσιοδοτήσεις 1. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Υ π ο υ ρ γο ύ Ε θνικής Ά μ υ ν α ς που ε κ δ ίδ ε τα ι ε ν τό ς τεσ σ ά ρ ω ν (4) μηνών από τη δη μοσίευ σ η το υ π α ρ ό ντο ς, ε κ δ ίδ ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ α ά ρ θ ρ α 2 κ α ι 3 ο ΚΟ Λ κ α ι ο ΠΟΥ τ η ς ΥΦ, όπου κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι θ έ μ α τα ορ γάνω σ η ς, σ τε λ έ χ ω σ ή ς τ η ς κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τη ς, η κ α τα νομή, τ α υ π η ρ εσ ια κ ά κ α θ ή κ ο ν τα κ α ι ο ι α ρ μ ο δ ιό τη τε ς το υ προσω πικού της, κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ι ή ιδ ρ ύ ο ν τα ι Κ λιμ ά κια τ η ς ΥΦ κ α ι ρ υ θ μ ίζ ε τα ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θέμα. 2. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ ΓΕΝ, που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ό τα σ η τ η ς ΥΦ κ α ι μ ε τ ά απ ό γνώ μη τ η ς ΥΥ, τ η ς α ρ μ ό δ ια ς δ ιεύ θ υ ν σ η ς το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ν α υ τιλ ία ς κ α ι Α ιγ α ίο υ κ α ι τ η ς κ α τά τό π ο ν α ρ μ ό δ ια ς Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς Ε ν ό τη τα ς, ιδ ρ ύ ο ν τα ι, α ν τικ α θ ισ τώ ν τα ι, κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ι, το π ο θ ε το ύ ν τ α ι κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν ο ι π υ ρσοί. Μ ε τ η ν ίδ ια ω ς άνω απ όφαση κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι και τρ ο π ο π ο ιο ύ ν τα ι τ α χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά τω ν πυρσών, ο σκοπός, η δ ιά ρ κ ε ια λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς, ο τό π ο ς κ α ι τ ο ε ίδ ο ς τ ο υ ς κ α ι ρ υ θ μ ίζ ε τα ι κ ά θ ε ά λ λ ο σ χ ε τ ικ ό θ έμ α γ ια τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ ά ρ θ ρ ο υ 4. Γ ια τ η ν ε ξυ π η ρ έ τη σ η ε π ειγ ο υ σ ώ ν α ν α γ κ ώ ν τω ν Ε νόπ λω ν Δ υ ν ά μ εω ν ή γ ια έ κ τ α κ τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς α σ φ ά λ ε ια ς τ η ς ν α υ σ ιπ λο ΐα ς, η ε γ κ α τά σ τα σ η, η τρ ο π ο π ο ίη σ η ή η κ α τά ρ γ η σ η φ ω το σ ή μ α ν σ η ς γ ίν ε τ α ι μ ε α π ό φ α σ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ ΓΕΝ χ ω ρ ίς τ ις α ν ω τέρ ω γ ν ω μ ο δ ο τή σ εις. 3. Μ ε π ρ ο εδ ρ ικό διά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τερ α από π ρ ότα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Άμυνας, Α νά π τυ ξης κα ι Α ν τα γ ω ν ισ τικ ό τη τα ς, Υποδομών, Μ ετα φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ικ τύ ων, Π ερ ιβ ά λλοντο ς, Ε ν έρ γ εια ς κ α ι Κ λ ιμ α τικ ή ς Α λ λ α γ ή ς κ α ι Π ο λιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι ε ιδ ικ έ ς πολ ε ο δ ο μ ικ έ ς δ ια τά ξ ε ις γ ια τ α α κ ίν η τα που δ ε ν ανήκουν σ το Δ η μ όσ ιο κα ι β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε ν τό ς τω ν Ζω νών Α σ φ α λ ε ί ας, με τ ις ο π οίες κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι π ερ ιο ρ ισ μ ο ί κα ι υπ οχρεώ σ εις γ ια θ έ μ α τα το υ φ ω τισ μ ο ύ κ α ι τ η ς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς το υ ς κ α ι κά θε σ χ ε τικ ό θέμ α γ ια τη ν εφ α ρ μ ο γ ή το υ ά ρθρου 5.

11 4. Μ ε α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θ νικής Ά μ υ ν α ς κ α ι Ν α υ τιλ ία ς κ α ι Α ιγ α ίο υ π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ε τα ι η έ κ τα σ η κ α ι το ε ίδ ο ς τ η ς σ υ ν δ ρ ο μ ή ς τω ν λ ιμ ε ν ικ ώ ν α ρ χ ώ ν σ ε θ έ μ α τ α ε π ο π τεία ς κ α ι επ ιθ εώ ρ η σ η ς πυρσών, ο ι επ ιμ έρ ο υ ς α ρ μ ο δ ιό τη τέ ς το υ ς, ο ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ ε ς α ρ μ ο δ ιό τ η τ ε ς τω ν φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό ζή τη μ α γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γή τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Ε θ ν ικ ή ς Ά μ υ ν α ς, που ε κ δ ίδ ε τ α ι ε ν τ ό ς μ η ν ό ς α π ό τ η δ η μ ο σ ίευ σ η κ α ι θέσ η σ ε ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς κα ι ύ σ τερ α από π ρότασ η τη ς ΥΦ, ρ υ θ μ ίζετα ι ο τρ ό π ο ς κα ι οι δ ια δ ικ α σ ίε ς κ α τα β ο λ ή ς τω ν δαπ ανώ ν που κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι σ τα ά ρ θ ρ α 9 έω ς κ α ι Μ ε π ρ ο εδ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονομικώ ν, Ε θνικής Ά μυνας, Υποδομώ ν, Μ ετα φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ικ τύ ω ν κ α ι Ν α υ τιλ ία ς κα ι Α ιγ α ίο υ, κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α ι ο ι δ ια δ ικ α σ ίε ς β ε β α ίω σ η ς κ α ι επ ιβ ο λ ή ς το υ π ρ ο σ τίμ ο υ που ε π ιβ ά λ λ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο 15, η ά σ κη σ η το υ δ ικ α ιώ μ α το ς α κ ρ ό α σ η ς τω ν εν δ ια φ ερ ο μ έν ω ν, η είσ π ρ α ξη κ α ι η δ ιά θ εσ η το υ π ρ ο σ τίμ ο υ κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θέμα. 7. Μ ε κοινή α π όφ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονομικώ ν, Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α ι Ε θνικής Ά μυνας, η οπ οία ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ότα σ η τ η ς ΥΦ, κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι κ α ι ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις εκ μ ίσ θ ω σ η ς φ α νώ ν κ α ι φ ω το - σ η μ α ντή ρ ω ν κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θ έμ α γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ ά ρ θ ρ ο υ Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Ά μ υ να ς κα ι Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θλη τισ μ ο ύ, η οπ οία ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η τ η ς ΥΦ κ α ι εισ ή γ η σ η το υ Α ν ω τά το υ Ν α υ τικού Σ υ μ β ο υ λίο υ το υ ΠΝ, κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι η δ ια δ ικ α σ ία τη ς π ρόσ κλησ ης τω ν εν δ ια φ ερ ο μ έν ω ν γ ια τη σ υ μ μ ετο χ ή σ τη ν Α ν α δ ο χ ή Φ άρου, τ η ς ε ξ έ τ α σ η ς τω ν υ π ο ψ η φ ιο τή τω ν το υ ς, τ η ς επ ιλ ο γ ή ς τ ο υ ς ω ς Α ναδοχώ ν, τω ν όρω ν κ α ι τω ν π ρ ο ϋ π ο θ έσ εω ν α ν α κ ή ρ υ ξή ς το υ ς, η π α ρ α κ ο λούθησ η τ η ς Α να δ ο χή ς, ο π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς τω ν δ ικ α ιω μ ά τω ν το υ ς κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θ έμ α γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ ά ρ θ ρ ο υ Μ ε π ρ ο εδ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υνας, κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι κ ά θε σ χ ε τικ ό θέμ α που α φ ο ρ ά τη ν κα τά ρ γ η σ η τω ν ΓΥΕΝ σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο 44. Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέσ η σ ε ισ χύ το υ π α ρ ό ν το ς κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ί: α. Ο ν. 1629/1951 (Α ' 9). Ο ι δ ια τά ξ ε ις που κ α τα ρ γ ή θ η κ α ν με τ ο ά ρ θ ρ ο 97 α υ το ύ π α ρ α μ ένουν κ α τη ρ γ η μ έν ε ς. Για το υ ς π υ ρσούς σ το υ ς ο π ο ίο υ ς ε ίν α ι σ ε ε ξ έ λ ιξ η ε ρ γ α σ ίε ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς ή α ν τικ α τά σ τα σ η ς ισ χύουν τ α α ν α φ ε ρ ό - μενα σ το ν. 1629/1951 μ έχ ρ ι τ ο π έρ α ς τω ν ερ γα σ ιώ ν. Γ ια πυρσούς που ε ίν α ι μισ θ ω μένο ι ισ χύουν τ α α ν α φ ερ ό μ εν α σ το ν. 1629/1951 μ έ χ ρ ι τ ο π έρ α ς τ η ς μίσθω σης. β. Μ ε τη ν επ ιφ ύ λ α ξη το υ ά ρ θ ρ ο υ 31, η υ π ο π α ρ ά γρ α - φ ο ς δ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 24 το υ ά ρ θ ρ ο υ 82 το υ ν. 3057/ 2002 (Α ' 239). γ. Η υπ αριθμ. Φ.446/4/93709/ (Β'1050) α π ό φ α σ η το υ Υ φ υπ ουργού Ε θνικής Ά μυνας. δ. Μ ε τη ν επ ιφ ύ λ α ξη το υ ά ρ θ ρ ο υ 31, τ ο ά ρ θ ρ ο 3 το υ ν. 3282/2004 (Α '208). ε. Τ ο ά ρ θ ρ ο 5 το υ α.ν. 1562/1950 (Α ' 254). σ τ. Τ ο ά ρ θ ρ ο 25 το υ ν. 3648/2008 (Α ' 38). ζ. Οι υπ οπαράγραφοι 3γ) και 3δ) το υ β.δ. 885/1962 (Α ' 224). η. Τ ο π.δ. 312/1969 (Α ' 204). θ. Η υπ αριθμ. 2/21513/0022/ (Β '809) κοινή απ ό φ α σ η τω ν Υ φ υπ ουργώ ν Ο ικ ο ν ο μ ία ς κα ι Ο ικονο μικώ ν κα ι Ε θνικής Ά μυνας. ι. Κ ά θ ε γ ε ν ικ ή κ α ι ε ιδ ικ ή δ ιά τα ξ η που α ν τ ίκ ε ιτ α ι σ τις δ ια τ ά ξ ε ις το υ νόμ ου α υ το ύ ή ρ υ θ μ ίζει τ α ίδ ια θ έ μ α τα μ ε δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό τρόπ ο. Άρθρο 49 Παράταση ισχύος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Η π ερίπ τω σ η 7 τ η ς υπ οπ α ραγρ άφ ου 0.18 τη ς παρ. Ο ' το υ ά ρ θ ρ ο υ π ρώ του το υ ν. 4093/2012 «Εγκριση Μ εσ ο π ρόθεσμου Π λα ισ ίου Δ η μ ο σ ιο νομικής Σ τρ α τη γ ικ ή ς Ε π είγ ο ν τα Μ έτρ α Ε φ α ρ μ ο γή ς το υ ν. 4046/2012 κα ι το υ Μ εσ ο π ρ όθεσ μ ο υ Π λ α ισ ίο υ Δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ή ς Σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς » (Α ' 222), όπ ω ς α υ τή π ρ ο σ τέ θ η κ ε με τ η ν παρ. 5 το υ ά ρ θ ρ ο υ 11 το υ ν. 4229/ 2014 κ α ι τρ ο π ο π ο ιή θ η κε με τη ν παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 48 το υ ν. 4264/2014, α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «7. Π α ρ α τε ίν ε τα ι μέχ ρ ι τη ν 31η Α υ γο ύ σ το υ 2014 η ισχύς τη ς ά δ εια ς ίδρυσ ης κα ι λ ε ιτο υ ρ γ ία ς γ ια τ α Ιδ ιω τικά Σ χ ο λ ε ία Π ρ ω το β ά θ μ ια ς κ α ι Δ ε υ τε ρ ο β ά θ μ ια ς Ε κπ α ίδευ σ ης που δ ιέ θ ε τ α ν ισ χύουσ α ά δ ε ια ίδ ρ υ σ η ς κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς έω ς τ η ν 31η Α υ γ ο ύ σ το υ 2013.» 2. Η α ν ω τέρ ω π α ρ ά τα σ η ισ χ ύ ε ι α π ο κ λ ε ισ τικ ά γ ια τ α Ιδ ιω τικ ά Σ χ ο λ ε ία Π ρ ω το β ά θ μ ια ς κ α ι Δ ε υ τε ρ ο β ά θ μ ια ς Ε κπ α ίδ ευ σ η ς που υ π έβ α λα ν α ίτη σ η χ ο ρ ή γ η σ η ς ά δ ε ια ς έω ς κ α ι τ η 15η Ιο υ λίο υ Η ισ χύς το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ ά ρ χ ε τ α ι από τ η 16η Ιουλίο υ Άρθρο 50 Παράταση αναστολής ισχύος του ν. 3653/2008 (Α' 49) Η α ν α σ το λ ή ισ χ ύ ο ς τω ν δ ια τά ξ ε ω ν το υ ν. 3653/ 2008 (Α ' 49) «Θ εσμικό π λ α ίσ ιο έ ρ ε υ ν α ς κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς κ α ι ά λ λ ε ς δ ια τά ξ ε ις» π α ρ α τ ε ίν ε τ α ι απ ό τ η λ ή ξη τ η ς σ τις σ ύ μ φ ω να μ ε τ α ο ρ ιζό μ ε ν α σ τη ν π ερ ίπ τω σ η 1 τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 11 το υ ν. 4229/2014 (Α ' 8) μ έ χ ρ ι τ ις Άρθρο 51 Ζητήματα Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μ ε κ ο ιν ή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ο υ ρ γώ ν Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α ι Ο ικονομικώ ν που ε κ δ ίδ ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 21 το υ ν. 4024/2011 (Α ' 226), δ ύ ν α τα ι να χ ο ρ η γ ε ίτ α ι σ το κ α τα δ υ ό μ ενο π ρ ο σ ω π ικό το υ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ, ε ιδ ικ ή π ρ ό σ θ ετη α μοιβή γ ια κ ά θ ε η μ έρ α κα τά δ υ σ η ς. Μ ε τη ν ίδ ια α π ό φ α σ η κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι δ ικ α ιο ύ χ ο ι, τ ο ύψος τ η ς ε ν λό γ ω α μοιβής, ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις χ ο ρ ή γ η σ ή ς τη ς, κα θώ ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο σ υ ν α φ ές θέμα. Η ε ιδ ικ ή π ρ ό σ θ ετη α μ ο ιβ ή επ ιβ α ρ ύ ν ει τ ις π ισ τώ σ εις το υ π ρ οϋπ ολο γισ μ ού το υ Τ α μ ε ίο υ Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ώ ν Π όρω ν κ α ι Α π α λ λ ο τρ ιώ σ ε ω ν κ α ι υ π ό κ ειτα ι σ ε φ ο ρ ο λ ο γ ία εισ ο δ ή μ α το ς, καθώ ς κα ι σ ε ό λ ε ς τ ις ν ό μ ιμ ες κ ρ α τή σ εις. Άρθρο Τ ο ά ρ θ ρ ο 111 το υ Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε ξω τερ ικώ ν, που κυρώ θ ηκε ω ς κώ δ ικα ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007 (Α ' 117), α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι

12 «Ά ρθρο 111 Ε ιδ ικά π ρ ο σ ό ν τα δ ιο ρ ισ μ ο ύ - μονιμ οπ οίη σ η Σ το ν Κ λά δο υπ α λλή λω ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Εμπ ορικώ ν Υ π οθέσ εω ν δ ιο ρ ίζ ο ν τ α ι α π ό φ ο ιτο ι το υ τμ ή μ α το ς υ π α λ λ ή λ ω ν Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν Υ π ο θ έσ εω ν τ η ς Ε θ ν ικ ή ς Σ χ ο λ ή ς Δ η μ ό σ ια ς Δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι Α π ο κ έν τρ ω σ η ς. Α π α ρ α ίτη τ ο τυ π ικ ό π ρ οσ όν γ ια τη ν ε ισ α γ ω γ ή σ το τμ ή μ α υ π α λ λ ή λ ω ν Ο ικονομικώ ν κα ι Εμπορικώ ν Υ π οθέσ εω ν τη ς Ε Σ Δ Δ Α ε ίν α ι η ά ρ ισ τη γνώ ση, δ ια π ισ το ύ μ εν η με εξέτα σ η, τ η ς α γ γ λ ικ ή ς γλώ σ σ α ς, κα θώ ς κ α ι τ η ς γ α λ λ ικ ή ς ή γ ε ρ μ α ν ικ ή ς γλώ σ σ α ς. Τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ε ξ ω τερ ικ ώ ν γ ν ω σ τ ο π ο ιε ί κ ά θ ε έ τ ο ς σ τη ν Ε Σ Δ Δ Α τ ις α ν ά γ κ ε ς το υ σ ε α π ο φ ο ίτο υ ς το υ τ μ ή μ α το ς υπ α λλή λω ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε μπ ορικώ ν Υ π ο θ έ σ εω ν α υ τής. Ο χ ρ ό ν ο ς φ ο ίτη σ η ς τω ν σ π ο υ δ α σ τώ ν το υ τμ ή μ α το ς Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α ι Ε μπ ορικώ ν Υ π ο θ έσ εω ν σ τη ν Ε Σ Δ Δ Α θ ε ω ρ ε ίτ α ι, κ α τ ά τ ις κ ε ίμ ε ν ε ς δ ια τ ά ξ ε ις π ε ρ ί Ε Σ Δ Δ Α, ω ς χ ρ ό ν ο ς δ ο κ ιμ α σ τικ ή ς υ π η ρ εσ ία ς κ α ι δ ε ν α π α ιτ ε ίτ α ι γ ια τ η μ ο νιμ οπ οίη σ η α π ό φ α σ η το υ υ π η ρ εσ ια κού σ υ μ βουλίου. Ο ι δ ιο ρ ιζ ό μ ε ν ο ι ω ς Α κ ό λ ο υ θ ο ι Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε μπ ο ρικώ ν Υπ οθέσεω ν, το π ο θ ετο ύ ν τα ι, μ ε τά τη ν α π ο φ ο ίτη σ ή τ ο υ ς από τη ν ΕΣΔΔΑ, σ τη ν Κ ε ν τρ ικ ή Υ π η ρ εσ ία κ α ι π α ρ α μ έν ο υ ν σ ε α υ τή γ ια χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α το υ λ ά χ ισ το ν ε ν ό ς (1) έτους.» 2. Ο ι ο ρ γ α ν ικ έ ς θ έ σ ε ις το υ Κ λά δ ο υ Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Ε μπ ορικώ ν Υ π οθέσ εω ν που π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 το υ ά ρθρου 110 το υ Ο ργα νισ μ ού το υ Υ π ο υ ρ γ είου Ε ξω τερ ικώ ν που κυ ρώ θ ηκε ω ς κώ δ ικα ς με τ ο ά ρ θρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι σ ε δ ε κ α π έν τε (15) θ έ σ ε ις σ τ ο ν ε ν ια ίο β α θ μ ό Γ εν ικ ώ ν Σ υ μ β ο ύ λω ν Ο.Ε.Υ. Α' κ α ι Β', ε β δ ο μ ή ν τα (70) θ έ σ ε ις σ τ ο ν ε ν ια ίο β α θ μ ό Σ υμβούλω ν Ο.Ε.Υ. Α ' κ α ι Β ' κ α ι ο γ δ ό ν τα δύο (82) σ το ν ε ν ια ίο βαθμ ό Γ ρ α μ μ α τέω ν Ο.Ε.Υ. A '- Β ' - Γ κ α ι Α κ ο λ ο ύ θω ν Ο.Ε.Υ.. 3. Σ το τ έ λ ο ς τ η ς π ε ρ ίπ τω σ η ς β ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 112 τ ο υ Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ Ε ξ ω τερ ικ ώ ν που κ υ ρ ώ θ η κ ε ω ς κ ώ δ ικ α ς μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο π ρ ώ το το υ ν. 3566/2007, π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι φ ρ ά σ η ω ς εξή ς: «και σ ε θ έ σ η Π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ο υ Γ ρ α φ ε ίο υ Ο.Ε.Υ., ε φ ό σ ο ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί τ έ τ ο ιο Γ ρ α φ ε ίο, σ τ η ν Α ρ χ ή όπ ου τ ο π ο θ ετο ύ ν τα ι.». 4. Σ το τ έ λ ο ς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 113 το υ Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε ξω τερ ικώ ν που κυρώ θ η κ ε ω ς κ ώ δ ικ α ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρ ώ το το υ ν. 3566/2007, π ρ ο σ τίθ ε τα ι φ ρ ά σ η «και εά ν δ ε ν έ χ ο υ ν δ ια τ ε - λ έ σ ε ι Ε π ικεφ α λής Γ ρ α φ είο υ Ο ικονομικώ ν και Εμπορικών Υ π οθέσ εω ν το υ λ ά χ ισ το ν γ ια δύο (2) έτη». 5. Σ το τ ρ ίτ ο κ α ι τ ο τ έ τ α ρ τ ο εδ ά φ ιο τ η ς π ερ ίπ τω σ η ς ε ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 93 το υ Ο ρ γα νισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε ξω τερ ικώ ν που κυρώ θ ηκε ω ς κώ δ ικα ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, δ ια γ ρ ά φ ο ν τ α ι ο ι φ ρ ά σ εις «και δύο έ τη σ ε Γ ρ α φ είο Ο ικονομικώ ν και Εμπορικώ ν Υ π οθέσεω ν» κ α ι «και σ ε Γ ρ α φ ε ίο Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Εμπ ορικώ ν Υποθέσεων». 6. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 61 τ ο υ Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ το υ Υ π ουργείου Ε ξω τερικώ ν, που κυρώ θηκε ω ς κώ δικας με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Σ τη ν έ δ ρ α Π ρ εσ β εία ς, Γ ρ α φ ε ίο υ Σ υ νδέσ μ ο υ, Γ ε ν ικ ο ύ Π ρ ο ξεν ε ίο υ ή Π ρ ο ξενείο υ, ή σ ε ά λ λ η π όλη τ η ς χ ώ ρ α ς α ρ μ ο δ ιό τη τ α ς δ ιπ λ ω μ α τικ ή ς α ρ χ ή ς δ ύ ν α ν τα ι να σ υ ν ισ τώ ν τα ι, με π ρ ο εδ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ό τα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε ξω τερ ικώ ν κ α ι Ο ικονομικώ ν, μ ε τ ά από γνώ μη τω ν Ε μπ ορικώ ν κ α ι Β ιο μ η χα νικώ ν Επιμ ε λ η τη ρ ίω ν Α θηνώ ν κ α ι Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς, Γ ρ α φ ε ία Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α ι Ε μπ ορικώ ν Υ π ο θ έσ εω ν (Ο.Ε.Υ.). Μ ε ό μ ο ιο δ ιά τα γ μ α κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι η σ ύνθεσ η τω ν Γ ρ α φ είω ν α υ τώ ν κ α ι η π ε ρ ιφ έ ρ ε ια τ η ς α ρ μ ο δ ιό τη τά ς το υ ς. Τ α Γ ρ α φ ε ία α υ τά α π ο τελ ο ύ ν τμ ή μ α τα τω ν αρχώ ν, σ το π λ α ίσ ιο τω ν οπ οίω ν λ ειτο υ ρ γ ο ύ ν. Η γνώ μη τω ν Ε π ιμελη τηρίω ν π α ρ έχ ε τα ι ε ν τό ς δ εκ α π έ ν τ ε ημ ερ ώ ν α φ ό το υ ζη τη θ ε ί, ά λ λ ω ς τ ε κ μ α ίρ ε τ α ι θ ε τικ ή κ α ι η α π ό φ α σ η ε κ δ ίδ ε τ α ι χ ω ρ ίς α υτήν. Μ ε ό μ ο ιο δ ιά τα γ μ α, η π ε ρ ιφ έ ρ ε ια α ρ μ ο δ ιό τη τα ς το υ Γ ρ α φ ε ίο υ Ο.Ε.Υ. μ π ο ρ ε ί ν α ε π ε κ τ ε ίν ε τ α ι κ α ι σ ε π ερ ιο χ ή α ρ μ ο δ ιό τη τα ς ά λ λ η ς Π ρ εσ β εία ς, από α υ τή σ τη ν ο π ο ία α νήκει, εφ ό σ ο ν ε κ ε ί δ εν λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί α ν τίσ το ιχ ο Γ ρ α φ είο, κ α τό π ιν ε ισ η γ ή σ εω ν τω ν εμ π λ εκ ό μ εν ω ν διπ λω μ α τικώ ν αρχώ ν. Σ τη ν π ερ ίπ τω σ η αυτή, ο π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ς το υ Γ ρ α φ ε ίο υ Ο.Ε.Υ. ε π ο π τεύ ε τα ι κ α ι α ξ ιο λ ο γ ε ίτ α ι, ε κ τ ό ς από τ ο ν π ρ ο ϊσ τά μ εν ο τ η ς π ρ εσ β ευ τικ ή ς Α ρ χ ή ς σ τη ν ο π ο ία α ν ή κ ε ι κ α ι απ ό τ ο ν π ρ ο ϊσ τά μ εν ο τ η ς ά λ λ η ς π ρ εσ β ευ τ ικ ή ς Αρχής.» 7. Τ ο π ρώ το εδ ά φ ιο τ η ς π α ρ α γρ ά φ ο υ 2 το υ ά ρ θρ ου 61 το υ Ο ργα νισ μού το υ Υ π ουργείου Εξω τερικώ ν, που κυρώ θ η κ ε ω ς κώ δ ικ α ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «2. Σ τα Γ ρ α φ ε ία Ο.Ε.Υ. το π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι υ π ά λ λ η λ ο ι τω ν Κ λ ά δ ω ν Ο.Ε.Υ., Π τυ χ ιο ύ χ ω ν Δ ιο ικ η τικ ώ ν, Δ ιο ικ η τικ ώ ν Γ ρ α μ μ α τέω ν. Π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς το υ Γ ρ α φ ε ίο υ Ο.Ε.Υ. ε ίν α ι υ π ά λ λ η λ ο ς τ ο υ Κ λ ά δ ο υ Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α ι Ε μπ ορ ικώ ν Υ π οθέσ εω ν, με βαθμ ό τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν Σ υ μ β ο ύ λου Ο.Ε.Υ. Β.» 8. Ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 7 κ α ι 8 το υ ά ρ θ ρ ο υ 61 το υ Ο ρ γ α νισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε ξω τερ ικώ ν που κυρώ θ ηκε ω ς κώ δ ικ α ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, κ α τα ρ - γούντα ι. 9. Σ τη ν π ερ ίπ τω σ η I τ η ς παρ. 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 2 4 γ το υ π.δ. 230/1998 (Α ' 177), π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι υ π ο π ερ ίπ τω σ η α ', «α) τη ν ενημ έρ ω σ η τω ν επ α γ γ ελ μ α τικ ώ ν, ε π ιμ ελ η τη ρ ι- α κώ ν κ α ι π α ρ α γω γικώ ν φ ο ρ έω ν τ η ς χ ώ ρ α ς σ χ ε τικ ά με τ α Ε τή σ ια Σ χ έ δ ια κ α ι τη ν π ο ρ εία Δ ρ ά σ εω ν Ο ικονο μ ικής Δ ιπ λ ω μ α τία ς που υ λ ο π ο ιο ύ ν τα ι σ το π λ α ίσ ιο το υ Σ τ ρ α τη γ ικ ο ύ Σ χ εδ ίο υ Δ ρ ά σ η ς Ο ικονο μ ικής Δ ιπ λ ω μ α τία ς το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Εξω τερικώ ν». 10. Η π ερ ίπ τω σ η I τ η ς παρ. 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 20 το υ π.δ. 230/1998 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «I. Τ μ ήμ α Η λ ε κ τρ ο ν ικ ή ς Δ ια χ ε ίρ ισ η ς Π ληροφ ορ ιώ ν: Έ χ ε ι ω ς α ρ μ ο δ ιό τη τα τη σ υ γ κ έν τρ ω σ η, τ ο ν έλ ε γ χ ο, τη ν α ξιο λ ό γ η σ η, τη δ ια χ ε ίρ ισ η κ α ι α ν ά ρ τη σ η τω ν π ληρ ο φ ο ρ ιώ ν (π ο λ ιτικ ώ ν, ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν, κ α ν ο ν ισ τικ ώ ν κ α ι επ ιχ ειρ η μ α τικ ώ ν ) που Π ρ ε σ β ε υ τικ έ ς κ α ι Π ρ ο ξεν ικ ές Α ρ χές, Γ ρ α φ ε ία Ο.Ε.Υ. κ α ι ά λ λ ε ς ο ρ γ α ν ικ έ ς μ ο ν ά δ ες το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε ξω τερ ικ ώ ν ε ισ ά γ ο υ ν σ τη ν ε ν ια ία εθ ν ικ ή η λ ε κ τρ ο ν ικ ή πύλη.» 11. Μ ε τά τ η λ ή ξ η τ η ς θ η τ ε ία ς το υ δ ιο ικ η τικ ο ύ σ υ μ β ο υ λίο υ το υ ΕΚΕΜ κ α ι έω ς τ ο δ ιο ρ ισ μ ό νέου, κ α τά τ α ο ρ ιζό μ ενα σ το ά ρ θ ρ ο 2 το υ ν. 1791/1988, με απ όφ αση το υ Υ π ουργού Ε ξω τερικώ ν, μ π ο ρ εί να δ ιο ρ ίζ ε τ α ι δ ιο ικ η τικ ό συμβούλιο, γ ια χ ρ ο ν ικ ή δ ιά ρ κ ε ια που δ ε ν θ α υ π ερ β α ίν ει τ ο υ ς έ ξ ι (6) μήνες, τ ο ο π ο ίο σ υ γ κ ρ ο τ ε ίτ α ι από π έν τε (5) μέλη, εν ε ν ε ρ γ ε ία ή σ υ ν τα ξ ιο ύ χ ο υ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς όλω ν τω ν Κ λά δω ν το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε ξω τερικώ ν.

13 12. Σ τη ν παρ. 5 το υ ά ρ θρ ου 38 το υ ν. 3979/2011 (Α ' 138), η λ έ ξ η «δύο» α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι με τ η λ έ ξ η «τεσσάρω ν». 13. Σ τη ν παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 38 τ ο υ ν. 3979/2011 (Α ' 138), όπ ω ς ισ χύει, η λ έ ξη «τρεις» α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι με τη λ έ ξη «πέντε». Άρθρο 53 Η παρ. 23 το υ ά ρθρου 34 το υ ν. 4115/2013, όπως τρ ο π ο π ο ιή θηκε μ ε τη ν παρ. 4 το υ ά ρ θρ ου 42 το υ Ν. 4249/2014, α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «23.α. Ο ι ε π ιτυ χ ό ν τε ς τω ν ε ξ ε τά σ ε ω ν ε ισ α γ ω γ ή ς ιδ ι ω τώ ν σ τη Σ χ ο λ ή Α σ τυ φ υ λ ά κ ω ν κ α ι σ τη Σ χ ο λ ή Α ξιω μ α τικ ώ ν τ η ς Ε λληνικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς το υ σ χ ο λ ικ ο ύ έ τ ο υ ς θ α ε γ γ ρ α φ ο ύ ν σ τ ις ο ικ ε ίε ς σ χ ο λ έ ς κ α τά το α κ α δ η μ α ϊκ ό έ τ ο ς β. Κ α τά τ α σ χ ο λ ικ ά έ τ η κ α ι ο ι ε ξ ε τ ά σ ε ις ε ισ α γ ω γ ή ς ιδ ιω τώ ν σ τη Σ χο λή Α σ τυ φ υ λ ά κ ω ν κ α ι σ τη Σ χ ο λ ή Α ξιω μ α τικ ώ ν τ η ς Ε λ ληνικής Α σ τυ ν ο μ ία ς θ α π ρ α γ μ α το π ο ιη θ ο ύ ν κ α ν ο ν ικ ά κ α ι ο ι ε π ιτυ χ ό ν τε ς θα ε γ γ ρ α φ ο ύ ν σ τ ις ο ικ ε ίε ς σ χ ο λ έ ς κ α τά τ ο α κ α δ η μ α ϊκ ό έ τ ο ς » Άρθρο 54 Κριτήρια χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης 1. Τ ο ά ρ θ ρ ο 1 το υ ν.δ. 263/1969 (Α ' 160) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Σ τους υ π η ρ ε το ύ ν τε ς Α ξιω μ α τικ ο ύ ς, Α νθυπ α σ π ισ τές, Υ π αξιω ματικούς, μ α θ η τέ ς τω ν σ τρ α τιω τικ ώ ν π α ρ α γ ω γ ι κών σ χολώ ν, Ο π λ ίτες θ η τε ία ς, Ε φ έδ ρ ο υ ς Α ξιω μ α τικ ο ύ ς κ α ι Δ ο κ ίμ ο υ ς Ε φ έ δ ρ ο υ ς Α ξ ιω μ α τικ ο ύ ς τω ν Ε νόπ λω ν Δ υ νά μ εω ν ε ίν α ι δ υ ν α τή η χ ο ρ ή γ η σ η κ α τά σ τα σ η ς ε π ι β ίβ α σ η ς μ ε τ επ ισ τρ ο φ ή ς, εφ ό σ ο ν τα ξ ιδ ε ύ ο υ ν με ά δ ε ια τ ο υ λ ά χ ισ το ν τε σ σ ά ρ ω ν (4) ημερών.» 2. Τ ο α ' ε δ ά φ ιο το υ ά ρ θ ρ ο υ 2 το υ ν.δ. 263/1969 α ν τ ι κ α θ ίσ τ α τ α ι «Σε ό σ ο υ ς μ ε τα β α ίν ο υ ν με ά δ ε ια σ το ε ξ ω τε ρ ικ ό κα ι δ ικ α ιο ύ ν τ α ι κ α τ ά σ τ α σ η ς επ ιβ ίβ α σ η ς, σ ύ μ φ ω να μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 1 το υ π α ρ ό ντο ς, η κ α τά σ τα σ η επ ιβ ίβ α σ η ς α υ τή θ α χ ο ρ η γ ε ίτ α ι μ έ χ ρ ι τ ο ν τ ε λ ε υ τ α ίο ε λ λ η ν ικ ό σ τα θ μ ό ή λιμένα.» 3. Τ ο άρθρο 3 το υ ν.δ. 263/1969 α ν τικ α θ ίσ τα τα ι «Σ το σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό π ρ ο σ ω π ικ ό π ου υ π η ρ ε τ ε ί σ τ η ν Κύπρο, ο ι κ α τ α σ τ ά σ ε ις ε π ιβ ίβ α σ η ς χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι γ ια τ η ν κ ίν η σ ή τ ο υ σ τη ν Ε λ λ ά δ α κ α ι ε π ά ν ο δ ό τ ο υ σ τη ν Κύπρο.» 4. Τ ο ά ρ θ ρ ο 4 το υ ν.δ. 263/1969 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι ω ς εξής: «Ο α ρ ιθ μ ό ς τω ν κ α τα σ τά σ ε ω ν επ ιβ ίβ ασ ης, ο ι π ροϋπ ο θ έ σ ε ις κ α ι τ α κ ρ ιτή ρ ια χ ο ρ ή γ η σ ή ς το υ ς, τ ο μέσ ο τ α ξ ι διού, ο ι θ έσ εις τ ις ο π ο ίες δ ικ α ιο ύ ν τα ι όσ οι τα ξιδ εύ ο υ ν με κ α τά σ τα σ η επ ιβ ίβ α σ η ς κ α ι ο ι λ ε π τ ο μ έ ρ ε ιε ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς τω ν ά ρ θρ ω ν 1, 2 κ α ι 3 κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι μ ε κοινή α π όφ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε θνικής Άμυνας.» Άρθρο 55 ΑξιωματικοίΈρευνας-Πληροφορικής Πολεμικής Αεροπορίας 1. Η υ π οπ ερ ίπ τω σ η 8, τ η ς π ερ ίπ τω σ η ς δ ' τ η ς παρ. 3 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 3 το υ ν. 3883/2010 (Α ' 167) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Τεχνικής Υ π οσ τήρ ιξης (Μ ηχανικώ ν, Οπλουργών, Α ερ ά μυνας, Η λ εκτρ ο λό γω ν, Τ ηλεπ ικοινω νιώ ν - Η λεκτρ ονικώ ν, Σ υ ν τη ρ η τώ ν Α ε ρ ο π ο ρ ικ ώ ν Ε γ κ α τα σ τά σ ε ω ν, Ε φ ο δ ια - σ τώ ν,έ ρ ευ ν α ς - Π ληροφ ορικής).» 2. Η υπ οπ ερ ίπ τω σ η 5 τ η ς π ερ ίπ τω σ η ς ε ' τ η ς παρ. 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 17 το υ ν. 3883/2010 (Α ' 167) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Τον α ρ χ α ιό τ ε ρ ο Α ξ ιω μ α τ ικ ό ε ιδ ικ ό τ η τ α ς Ε φ ο δ ια - σ τή, Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ, Μ ε τ ε ω ρ ο λ ό γ ο υ ή Έ ρ ε υ ν α ς - Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς, γ ια τ ις κ ρ ίσ ε ις Α ξ ιω μ α τικ ώ ν τ ω ν ε ιδ ικ ο τ ή τ ω ν αυτώ ν.» Άρθρο 56 Κατανομή εσόδων από στρατολογικές υποχρεώσεις 1. Χ ρ η μ α τικ ά π οσά που κ α τα β ά λ λ ο ν τα ι γ ια τη ν ε ξ α γ ο ρ ά σ τρ α τιω τικ ώ ν υ π οχρεώ σ εω ν ή ω ς π ρ όσ τιμ α, σ ύμφ ω να μ ε τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς σ τ ρ α το λ ο γ ικ ή ς ν ο μ ο θ εσ ία ς, α π ο τε λ ο ύ ν έ σ ο δ α το υ Κ ρ α τικ ο ύ Π ρ ο ϋ π ο λογισ μ ο ύ κ α ι ε γ γ ρ ά φ ο ν τ α ι με α π ό φ α σ η το υ Υ π ουργο ύ Ο ικονο μικώ ν σ το ν π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ό το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε θνικής Ά μ υ να ς γ ια τη ν αύξησ η τω ν δ ια θ έσ ιμ ω ν π ιστώ σεώ ν το υ, με σ κ ο πό τη ν κάλυψ η δ α π ά νη ς α ν α κ α τά τα ξ η ς ή ε π α ν α κ α τά - τ α ξ η ς Ο π λιτώ ν Β ρ α χ ε ία ς Π εριόδου. 2. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε θνικής Ά μ υνας κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι ο Κ ω δικός Α ριθμ ός Εξόδω ν το υ π ρ οϋπ ολο γισ μ ού το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε θνικής Ά μ υ να ς σ το ν οπ οίο ε γ γ ρ ά φ ο ν τ α ι τ α κ α τα β α λ λ ό μ εν α π οσά τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1, η δ ια δ ικ α σ ία γ ια τ η ν ε γ γ ρ α φ ή κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θέμα. Άρθρο 57 Επάρκεια τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης Τ ο τ ε λ ε υ τ α ίο ε δ ά φ ιο τ η ς παρ. 4 το υ ά ρ θ ρ ο υ 3 το υ ν. 2518/1997 (Α ' 164) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Με κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Δ η μ ό σ ια ς Τ ά ξη ς κ α ι Π ρ ο σ τα σ ία ς το υ Π ο λ ίτη, Π α ιδ ε ία ς κ α ι Θ ρ η σ κ ευ μ ά τω ν, Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λη τισ μ ο ύ, Ε ρ γα σ ία ς, Κ οινω νική ς Α σ φ ά λ ισ η ς κ α ι Π ρ όνοια ς, Δ ικα ιο σ ύ νης, Δ ια φ ά ν ε ια ς κ α ι Α νθρω π ίνω ν Δ ικ α ιω μ ά τω ν κ α ι Ε θνικής Ά μυνας, κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τα ι ο ι τ ίτ λ ο ι ε π α γ γ ε λ μ α τικ ή ς κ α τά ρ τισ η ς που α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ια τη ν έκ δ ο σ η τω ν α ν ω τέρ ω α δ ειώ ν ε ρ γ α σ ία ς κ α τά κα τηγο ρ ία.» Άρθρο 58 Σ το τ έ λ ο ς τ η ς παρ.6 το υ ά ρ θ ρ ο υ 7 το υ ν. 4237/2014 π ρ ο σ τίθ ε τα ι τ ο π α ρ α κά τω εδ ά φ ιο : «Το Ε λ λ η ν ικ ό Δ η μ ό σ ιο δ ύ ν α τ α ι κ α τό π ιν α ιτ ή μ α τ ο ς τ ο υ ε π ο π τ ε ύ ο ν τ ο ς Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ π ρ ο ς τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν, ν α ε π ιχ ο ρ η γ ε ί τ η ν κ α τ α β ο λ ή δ ε δ ο υ λ ε υ μ έ ν ω ν τ ω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν σ ε ο π ο ια δ ή π ο τ ε α π ό τ ις θ υ γ α τ ρ ικ έ ς α υ τ έ ς ε τ α ιρ ε ίε ς που έ χ ε ι ή π ρ ό κ ε ιτ α ι ν α τ ε θ ε ί σ ε ε ιδ ικ ή ε κ κ α θ ά ρ ισ η κ α τ ά τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 14Α τ ο υ ν. 3429/2005, σ ύ μ φ ω ν α με τ ο υ ς Ε ν ω σ ια κ ο ύ ς κ α ν ό ν ε ς π ε ρ ί κ ρ α τικ ώ ν ε ν ισ χ ύ σ ε ω ν δ ιά σ ω σ η ς κ α ι α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η ς. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς, η θ έ σ η σ ε ε κ κ α θ ά ρ ισ η μ ε α π ό φ α σ η το υ α ρ μ ό δ ιο υ δ ικ α σ τη ρ ίο υ δ ε ν π ρ έπ ει χ ρ ο ν ικ ά ν α α π έ χ ε ι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο τ ο υ ε ξ α μ ήνου απ ό τ η ν ε κ τ α μ ίε υ σ η τ η ς ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς γ ια τ η ν ο π ο ία α π α ιτ ο ύ ν τ α ι μόνο: α) η α π ό φ α σ η α ν ά λ η ψ η ς τ η ς σ χ ε τικ ή ς υπ ο χ ρ έω σ η ς από τ ο α ρ μ ό δ ιο ό ρ γ α ν ο γ ια τη ν επ ιχο ρ ή γ η σ η κ α ι β) επ ι κυρω μ ένο α ν τίγ ρ α φ ο τ η ς α π ό φ α σ η ς το υ α ρ μ ο δ ίο υ ο ρ γ ά ν ο υ γ ια τη ν έγ κ ρ ισ η τ η ς επ ιχο ρ ή γησ η ς. Τ ο π οσό τ η ς ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς α π ο δ ίδ ε τα ι σ το Ε λληνικό Δ η μ ό σ ιο από τ ο π ρ οϊόν τ η ς ε ιδ ικ ή ς ε κ κ α θ ά ρ ισ η ς κ α τά α π ό λ υ τη π ρ ο τε ρ α ιό τη τα έ ν α ν τ ι κ ά θ ε γ ε ν ικ ο ύ ή ειδ ικ ο ύ π ρονομίου. Η επ ιχ ο ρ ή γ η σ η α υ τή δ ε ν υ π ό κ ε ιτα ι σ ε κα -

14 ν ε ν ό ς ε ίδ ο υ ς π α ρ α κ ρ ά τη σ η κ α ι δ ε ν σ υ μ ψ η φ ίζ ε τα ι με ο φ ε ιλ έ ς τω ν α ν ω τέρ ω θ υ γ α τρ ικ ώ ν ε τα ιρ ε ιώ ν π ρ ος το Ε λ λ η ν ικ ό Δ η μ ό σ ιο απ ό ο π ο ια δ ή π ο τε α ιτ ία ή π ρ ο ς τ α α σ φ α λ ισ τικ ά τα μ ε ία, επ ίσ η ς δ ε ν δ ύ ν α τα ι ν α κ α τ α σ χ ε θ ε ί ή να δ ε σ μ ε υ τ ε ί γ ια ο φ ε ιλ έ ς τω ν θ υ γ α τρ ικ ώ ν α υ τώ ν έ ν α ν τ ι τρ ίτω ν. Άρθρο 59 Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα 1. Τ α α ν ώ τα τα κ α ι κ α τ ώ τ α τ α ό ρ ια π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ο ύ δ η μ ο σ ίω ν έ ρ γ ω ν κ α ι π ρ ο εκ τιμ ώ μ ενω ν α μ ο ιβ ώ ν μ ε λ ε τώ ν α νά κ α τη γ ο ρ ία κ α ι τά ξη, με βάση τ α ο π ο ία έχ ο υ ν δ ικ α ίω μ α σ υ μ μ ε το χ ή ς σ τ ις α ν α θ έ σ ε ις δ η μ ο σ ίω ν έργω ν, μ ε λ ετώ ν κ α ι σ υναφ ώ ν υπηρεσιώ ν, ο ι ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ι σ το Μ ητρ ώ ο Ε ρ γο λ η π τικ ώ ν Ε π ιχ ειρ ή σ εω ν (ΜΕΕΠ) κ α ι σ τα Μ ητρ ώ α Μ ε λ ε τη τώ ν κ α ι Ε τα ιρ ειώ ν Μ ελ ετώ ν τ η ς Γ ε ν ι κής Γ ρ α μ μ α τε ία ς Δ η μ ο σ ίω ν Έ ργω ν, κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ι. Ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ α υ το ύ ω ς π ρ ο ς τ α κ α τ ώ τ α τ α ό ρ ια ε φ α ρ μ ό ζο ν τα ι και σ ε ε κ κ ρ ε μ ε ίς δ ια δ ικ α σ ίε ς α ν ά θ ε σ η ς δ η μ ο σ ίω ν έργω ν, μ ε λ ε τώ ν κ α ι σ υ να φ ώ ν υ π ηρεσ ιώ ν (α ν ο ικ τές, κ λ ε ισ τέ ς κ α ι με δ ια π ρ α γ μ ά τευ σ η ) σ τις ο π ο ίες δ ε ν έ χ ο υ ν υ π ο β λ η θ εί π ρ ο σ φ ο ρ ές μ έ χ ρ ι τ η δ η μ ο σ ίευ σ η το υ π α ρ ό ν το ς νόμου. 2. Η ισ χ ύ ς τω ν δ ια τά ξ ε ω ν τ η ς α ν ω τέρ ω π α ρ α γρ ά φ ου, ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ α α ν ώ τα τα όρια, ο ρ ίζ ε τ α ι μ ε π ρ ο εδ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, με τ ο οπ οίο κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις σ υ μ μ ετο χ ή ς σ τις δ ια δ ικ α σ ίες α νά θ εσ η ς δημοσίω ν έργω ν κ α ι μ ελετώ ν. 3. Σ το ω ς άνω π ρ ο ε δ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι μ ε τ ά από π ρ ότα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Α νά π τυ ξη ς κ α ι Α ν τα γ ω ν ισ τ ικ ό τ η τ α ς, Υ π οδομώ ν, Μ ε τα φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ικ τύ ω ν κ α ι τω ν τ υ χ ό ν σ υ ν α ρ μ ό δ ιω ν Υ π ο υ ρ γώ ν ρ υ θ μ ίζ ο ν τα ι θ έ μ α τ α γ ια τ η ν κ α τ ά ρ τ ισ η κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία επ ίσ η μ ω ν κ α τα λ ό γ ω ν ε γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν φ ο ρέω ν, όπ ω ς ιδ ίω ς η α ρ μ ό δ ια α ρ χ ή τή ρ η σ ή ς το υ ς, ο ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ ε ς π ρ οϋπ οθέσ εις, τ α κ ρ ιτή ρ ια κ α ι ο ι δ ια τυ π ώ σ εις ε γ γ ρ α φ ή ς κ α ι κ α τά τα ξ η ς τω ν οικο νο μ ικώ ν φ ο ρ έω ν σ ε α υτούς, σ υμπ ερ ιλα μβανο μένω ν τω ν α ν α γ κ α ίω ν δ ικ α ιο λο γητικώ ν, η δ ια δ ικ α σ ία τή ρ η σ η ς κ α ι εν η μ έρ ω σ ή ς τ ο υ ς κ α ι ο ι π ε ρ ιπ τώ σ ε ις δ ια γ ρ α φ ή ς από α υ το ύ ς, ο χ ρ ό ν ο ς έ ν α ρ ξ η ς τ η ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς ε ίτ ε σ υ ν ο λ ικ ά ε ίτ ε α νά κ λ ά δ ο ή κ α τη γ ο ρ ία, καθώ ς και κά θε ά λ λ ο σ υ να φ ές θέμα. Σ το ίδιο δ ιά τα γ μ α μπ ορούν να ε ξειδ ικ ε ύ ο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι ίδρυσ ης και η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ε ίτ ε ε ν α λ λ α κ τικ ώ ν επ ίσ η μω ν κ α τα λ ό γ ω ν ε γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν φ ο ρ έ ω ν ε ίτ ε σ υ σ τη μ ά τω ν π ισ το π ο ίη σ η ς από ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς δ η μ ο σ ίο υ ή ιδ ιω τικ ο ύ δ ικα ίου, κ α ι να ρ υ θ μ ίζο ν τα ι ο ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ ε ς λ ε π το μ έ ρ ε ιε ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς. μενω ν ε τα ιρ ε ιώ ν, σ ύ μ φ ω να μ ε τ α ά ρ θ ρ α 6 κ α ι 7 το υ ν. 4237/2014 (Α ' 36), ενώ ε ιδ ικ ά γ ια τ η ν ε π ω φ ελ ο ύ μ εν η Άρθρο 60 ε τ α ιρ ε ία π ο λ ιτικ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς, η θ έσ η τ η ς σ ε ε ιδ ικ ή 1. Ο φ ειλ ές φ ο ρ έω ν Γ ενική ς Κ υβέρνησ ης Νομού Α ττικ ή ς εκκα θ ά ρ ισ η. π ρ ος τ η Δ.Ε.Η. Α.Ε., που α φ ο ρ ο ύ ν σ τη χ ρ ο ν ικ ή π ερ ίο δ ο Άρθρο 63 έ ω ς τ ις κ α ι π ρ ο έ ρ χ ο ν τα ι απ ό κ α τα ν ά λ ω σ η η λ ε κ τ ρ ικ ο ύ ρ ε ύ μ α τ ο ς γ ια η λ ε κ τ ρ ο φ ω τ ισ μ ό ο δ ώ ν κ α ι λοιπ ώ ν κ ο ιν ό χ ρ η σ τω ν χώ ρων, κα θώ ς κ α ι τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία φ ω τειν ώ ν σ η μ α το δ ο τώ ν, α φ α ιρ ο υ μ έν ω ν τυ χ ό ν π ρ ο σ τί- μ ω ν-π ρ ο σ α υ ξή σ εω ν εκπ ρ ό θ εσ μ η ς κ α τα β ο λ ή ς ή ά λλω ν επ ιβαρύνσ εω ν, α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ι από τ ο ν Κ ρ α τικ ό Π ρ οϋπ ο λ ο γ ισ μ ό κ α ι ε ξ ο φ λ ο ύ ν τα ι σ ε β ά ρ ο ς τω ν π ισ τώ σ εω ν το υ π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε σ ω τερικώ ν, με μ ε τ α φ ο ρ ά σ χ ε τικ ώ ν π ιστώ σεω ν. 2. α) Μ ε κο ιν ή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε σ ω τερ ικ ώ ν κ α ι Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι τ α π οσά κ α τ έ τ ο ς κ α ι υ π ό χ ρ ε ο φ ο ρ έ α, σ ύ μ φ ω να με τ α σ τ ο ιχ ε ία κ α τ α γ ρ α φ ή ς τ ω ν μ ε τ ρ η τ ώ ν α π ό τ ο υ ς α ρ μ ό δ ιο υ ς φ ο ρ ε ίς κ α ι τ η Δ.Ε.Η. Α.Ε.. β) Μ ε τ η ν ίδ ια α π ό φ α σ η ρ υ θ μ ίζ ε τα ι η δ ια δ ικ α σ ία γ ια τη δ ιε ν έ ρ γ ε ια τω ν α π α ιτο ύ μ εν ω ν τρ ο π ο π ο ιή σ εω ν λ ο γ ι σ τικ ή ς α π εικ ό ν ισ η ς τω ν μ εγ εθ ώ ν τω ν π ρ οϋπ ολο γισ μώ ν κ α ι ισ ο λ ο γ ισ μ ώ ν τω ν ο ικ ε ίω ν φ ο ρ έω ν, τ α δ ικ α ιο λ ο γ η - τ ικ ά π λη ρ ω μ ή ς τ η ς σ χ ε τ ικ ή ς δ α π ά ν η ς κα θ ώ ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο α ν α γ κ α ίο θ έμ α γ ια τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς άρθρου. 3. Τ α κ α τα β α λ λ ό μ ε ν α κ α τά τ α α ν ω τέ ρ ω π ο σ ά που α φ ο ρ ο ύ ν σ το υ ς Ο ΤΑ α ' κ α ι β ' βαθμού το υ Ν ομού Α τ τ ι κής κ α ι τ α ν ο μ ικ ά π ρόσω πα αυτώ ν, φ ο ρ ε ίς τ η ς Γ εν ικ ή ς Κ υβέρνησ ης, που α φ ο ρ ο ύ ν ο φ ε ιλ έ ς τ η ς χ ρ ο ν ικ ή ς π ερ ι ό δ ου α π ό έω ς , π α ρ α κ ρ α το ύ ν τα ι από τ ο υ ς υ π ό χ ρ εο υ ς ΟΤΑ, από το υ ς α π ο δ ιδ ό μ εν ο υ ς μέσω το υ Κ ρ α τικ ο ύ Π ρ οϋπ ολογισ μ ού π όρους π ρος τη ν το π ική α υ το δ ιο ίκ η σ η, που π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι σ τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τω ν ά ρ θρ ω ν 259 κ α ι 260 το υ ν. 3852/2010, όπ ω ς ισ χ ύ ει κ α τά τ α έ τη Ο ι α ν ω τέρ ω σ χ ε τ ικ έ ς κ α τα β ο λ έ ς δ ε ν υ π ό κ ε ιν τα ι σ ε κ α ν εν ό ς ε ίδ ο υ ς π α ρ α κ ρ ά τη σ η κ α ι σ υμψ ηφ ισ μό με ο φ ε ι λ έ ς τ η ς α ν ω τέρ ω ε τ α ιρ ε ία ς π ρ ος τ ο Ε λληνικό Δ η μ ό σ ιο από ο π ο ια δ ή π ο τε α ιτ ία ή π ρ ος τ α Α σ φ α λ ισ τικ ά Τ α μ εία. 5. Μ ε τη ν εξό φ λησ η τω ν ανω τέρω οφ ειλώ ν αποσβέννυτ α ι τ ο σ ύ νολο τω ν α π α ιτή σ εω ν τ η ς α ν ω τέρ ω ε τ α ιρ ε ία ς που α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ις ε ν λό γ ω υπ οχρεώ σ εις. Άρθρο 61 Γ ια το υ ς ερ γ α ζό μ εν ο υ ς σ τη ν ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ο ι ο π ο ίο ι θα σ υ μ μ ε τά σ χ ο υ ν σ το π ρ ό γρ α μ μ α ε θ ε λ ο ύ σ ια ς εξό δ ο υ, ο χ ρ ό ν ο ς ε κ τό ς υ π η ρ εσ ία ς που α ν α γ ν ω ρ ίζ ε τα ι σ ύμφω να με τ ο ά ρ θρ ο 25 το υ ν. 2190/1994 (Α ' 28) ω ς χ ρ ό ν ο ς π ρ ο ϋπ η ρ εσ ία ς γ ια το υ ς επ α να π ρ ο σ λ η φ θ έν τες, δ ε ν συνυπ ο λ ο γ ίζ ε τ α ι σ το κ α τά π ερ ίπ τω σ η τιθ έ μ ε ν ο α ν ώ τα το όριο α ν α γ ν ω ρ ισ τέω ν π λα σ μ α τικώ ν χρόνω ν, ω ς α υ τ ο ί ο ρ ίζ ο ν τα ι με τη ν παρ. 6 το υ άρθρου 40 το υ ν. 3996/2011 (Α ' 170). Άρθρο 62 Ο ι δ ια τά ξ ε ις τ η ς παρ. 4 το υ ά ρ θρ ου 31 το υ ν. 4141/2013 (Α ' 81) ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α ν α λ ο γ ικ ά κ α ι γ ια τ η ν ε τ α ιρ ε ία με τ η ν επ ω ν υ μ ία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α Μ Υ Ν ΤΙΚ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) κ α ι τ ις θ υ γ α τ ρ ικ έ ς τη ς. Τ ο χ ρ ο ν ικ ό σ η μ ε ίο που π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ε τ α ι σ τ η ν π ε ρ ίπ τω σ η γ ' τ η ς α ν ω τέρ ω δ ιά τα ξη ς, γ ια τη ν ΕΑΣ ΑΒΕΕ ε ίν α ι η διάσπ ασ η τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς κ α ι η σ ύ σ τα σ η τω ν δύο νέω ν ε π ω φ ελ ο ύ Η παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 18 το υ ν. 3421/2005 (Α ' 302) α ν τ ι κ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Τ α όρ ια η λ ικ ία ς που α ν α φ έ ρ ο ν τα ι σ τη ν π α ρ ά γρ α φ ο 2 α υ ξ ά ν ο ν τα ι κ α τά δύο (2) έ τη γ ια ό σ ο υ ς έχ ο υ ν ε ιδ ικ έ ς μ α θ η σ ια κ ές δ υ σ κ ο λ ίες, επ ειδ ή π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν δ υ σ λ εξία, δυσγρ α φ ία, δυσαριθμησία, δυσαναγνω σία, δ υ σ ο ρ θ ο γρ α - φ ία ή σ ύ νδρομο ε λ λ ε ιμ μ α τικ ή ς π ροσ οχής, με ή χ ω ρ ίς υ π ερ κ ιν η τικ ό τη τα.»

15 Άρθρο Π ό σ η ς φ ύ σ εω ς α π α ιτή σ ε ις τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς Ν αυπ η γ ικ έ ς κ α ι Β ιο μ η χ α ν ικ ές Ε π ιχ ειρ ή σ εις Σύρου Α.Ε. με δ ι α κ ρ ιτικ ό τ ίτ λ ο «ΝΕΩΡΙΟΝ Ν α υ π η γεία Σύρου» σ ε β ά ρ ο ς το υ Ε λληνικού Δ η μ ο σ ίο υ γ ια π α ρ οχή υπ ηρεσ ιώ ν π ρ ος τ ο Π ο λ εμ ικ ό Ν α υ τικ ό σ ε ε κ τέ λ ε σ η σ υ μ β ά σ εω ν γ ια τη ν εξυ π η ρ έτη σ η α π ο κ λ ε ισ τικ ά σκοπώ ν Ε θνικής Ά μ υ να ς κα ι Δ η μ ό σ ια ς Α σ φ ά λ εια ς, δ ε ν υ π ό κ ειν τα ι σ ε κα νενός είδ ο υ ς π α ρ α κ ρ ά τη σ η κ α ι δ ε ν σ υ μ ψ η φ ίζο ν τα ι με ο φ ε ιλ έ ς τ η ς α ν ω τέρ ω ε τ α ιρ ε ία ς π ρ ος τ ο Δ η μ ό σ ιο από ο π ο ια δ ή π ο τε α ιτ ία ή π ρ ος α σ φ α λ ισ τικ ά τ α μ ε ία μ έχ ρ ι το υ ύψ ους το υ σ υνόλου τω ν α κ α θ ά ρ ισ τω ν α π οδοχώ ν τω ν εργα ζο μ ένω ν που σ υ ν α ρ τώ ν τα ι α π ο κ λ ε ισ τικ ά μ ε τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τω ν α ν ω τέρ ω συμβάσεω ν, π ρ ο κ ειμ έν ο υ ν α κ α τα β λ η θ ο ύ ν σ ε α υ το ύ ς ο ι ε ν λ ό γω δ ε δ ο υ λ ε υ μ έ ν ε ς α π ο δ ο χ ές το υ ς. Γ ια τ ις α ν ω τέρ ω α π α ιτή σ εις α π α γ ο ρ ε ύ ε τα ι η λήψ η μ έτρ ω ν α το μ ικ ή ς ή σ υ λ λ ο γ ικ ή ς α ν α γ κ α σ τικ ή ς ε κ τ έ λ ε σ η ς κ α τά τ η ς π ρ ο α ν α φ ερ ό μ ενης ε τ α ιρ ε ία ς ή λήψ η α σ φ α λ ισ τικ ώ ν μ έτρ ω ν ε ν α ν τίο ν τη ς. 2. Ο δ ια τ ά κ τ η ς τ η ς δ α π ά νη ς δ ια π ισ τώ ν ει με σ χ ε τικ ή το υ π ρ ά ξη ό τ ι ο ι σ χ ε τ ικ έ ς π λ η ρ ω μ ές εμ π ίπ το υ ν σ τη ρύθμιση το υ π α ρ όντο ς ά ρθρου και π ρ ο σ δ ιο ρ ίζει τ ο ύψος το υ π λ η ρ ω τέο υ ποσού. 3. Η δ ιά τα ξ η το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ε τα ι κα ι σ τις π ερ ιπ τώ σ εις που έχ ο υ ν ήδη ε κ δ ο θ ε ί τ ίτ λ ο ι π λη ρ ω μής έω ς τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία έ ν α ρ ξ η ς ισ χ ύ ο ς το υ π α ρ ό ν το ς κ α ι δ ε ν έ χ ο υ ν ε ξ ο φ λ η θ ε ί, μ ε έ κ δ ο σ η α π ό φ α σ η ς τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γρ ά φ ου. 4. Π ροϋπ όθεσ η γ ια τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τω ν δ ια τά ξ ε ω ν το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ ε ίν α ι η δ ια κ ρ ιτ ή λ ο γ ισ τ ικ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς Ν α υ π η γ ικ ές κ α ι Β ιο μ η χ α ν ικ έ ς Ε π ιχ ειρ ή σ εις Σ ύρου Α.Ε. με δ ια κ ρ ιτικ ό τ ίτ λ ο «ΝΕΩΡΙΟΝ Ν αυπ ηγεία Σύρου», που α φ ο ρούν σ τη ν ε κ τέ λ ε σ η σ υμβάσ εω ν γ ια τη ν εξυ π η ρ έτη σ η α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά σ κοπ ώ ν ε θ ν ικ ή ς ά μ υ ν α ς κ α ι δ η μ ό σ ια ς α σ φ ά λ ε ια ς, σ ε σ χ έ σ η μ ε τ ις λ ο ιπ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς τ η ς α ν ω τέρ ω ε τα ιρ ε ία ς. 5. Κ ά θ ε γ ε ν ικ ή ή ε ιδ ικ ή δ ιά τα ξ η νόμ ου που ρ υ θ μ ίζει δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά τ α θ έ μ α τ α το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ κ α τα ρ - γ ε ίτα ι. Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος Η ισ χύς το υ π α ρ ό ντο ς νόμου α ρ χ ίζει από τη δ η μ ο σ ίευ σή το υ σ τη ν Ε φ η μ ερ ίδ α τ η ς Κ υβερνήσ εω ς.

16 5012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ Σ Τ ΙΜ Η Π Ω Λ Η ΣΗ Σ Φ ΥΛΛΩ Ν ΤΗ Σ Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α Σ ΤΗ Σ Κ ΥΒΕΡΝΗΣΕΩ Σ Σ ε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σ ε μορφή DVD /CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α' Β' Γ' Υ.Ο.Δ.Δ Δ' Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α.Α.Π Ε.Β.Ι Α.Ε.Δ Δ.Δ.Σ Α.Ε.-Ε.Π.Ε Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Ε ΤΗ ΣΙΕ Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Εντυπη μορφή Τεύχος 'Εντυπη μορφή Τεύχος Εντυπη μορφή Α' 225 Β' 320 Γ' 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ' 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε.-Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της 'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Ηλεκτρονική Διεύθυνση: - ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13: * Q 1 Q Q * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 4 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΑ, 29 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισµοί Περιγράφονται οι ορισµοί βασικών εννοιών που χρησι- µοποιούνται στο νόµο και είναι απαραίτητοι

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ Υ ΓΕ ΙΑ Σ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2πς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ Σ Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν Υ Γ Ε ΙΑ Σ & Κ Ο ΙΝ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ

Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ Ο Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ,, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1979 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Τ Ο ΕΡΓΟ Ή κωμωδία «Ό * Αφελής» άνεβάστηκε γ ιά πρώτη φορά α τό θερινό θέατρο «Α πόλλων» Α θη νών άπό τό

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα