Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ ια τ ο υ ς σ κοπ ο ύς το υ π α ρ ό ν το ς νόμου: α. «Λ ιμένας» ε ίν α ι η ζώ νη ξ η ρ ό ς κ α ι θ ά λ α σ σ α ς, μ α ζ ί μ ε τ α έ ρ γ α κ α ι τ ο ν εξο π λ ισ μ ό, που υ π ά γ ε τ α ι σ ε κ ά θ ε δ η μ ό σ ιο φ ο ρ έ α χ ρ ή σ η ς, ή φ ο ρ έ α τ η ς α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η ς ή ιδ ιω τ ικ ό ή μ ικ τό φ ο ρ έ α, που έ χ ε ι, κ α τ ά τ ο νόμ ο, τ η ν ευ θ ύ ν η τ η ς δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι τ η ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ή ς το υ κ α ι ε π ιτ ρ έ π ε ι κ υ ρ ίω ς τ η ν υ π ο δ ο χ ή κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς π λω τώ ν μ έσ ω ν κ α ι σ κ α φ ώ ν α να ψ υ χ ή ς, τ η φ ο ρ το ε κ φ ό ρ τω σ η, α π ο θ ή κ ευ σ η, π α ρ α λ α β ή κ α ι π ρ ο ώ θ η σ η τω ν φ ο ρ τ ίω ν το υ ς, τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τη σ η ε π ιβ α τώ ν κ α ι ο χ η μ ά τω ν κ α ι τ η ν α ν ά π τυ ξη ε π ιχ ε ιρ η μ α τικ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν που σ υ ν δ έ ο ν τ α ι ά μ ε σ α ή έ μ μ ε σ α με τ ις θ α λ ά σ σ ιε ς μ ε τ α φ ο ρ έ ς. β. «Πυρσός» ε ίν α ι ο π ο ιο δ ή π ο τε ν α υ τιλ ια κ ό βοήθημα, τ ο ο π ο ίο εκ π έμ π ει ε υ δ ιά κ ρ ιτο φ ω ς κ α ι ε π ισ η μ α ίν ει π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έν ο γ ε ω γ ρ α φ ικ ό σ ημείο. Ο ι π υ ρ σ ο ί δ ια κ ρ ίν ο ν τα ι σ ε φ ά ρ ο υ ς, φ α ν ο ύ ς κ α ι φ ω το σ η μ α ν τή ρ ες. γ. «Φάρος» ε ίν α ι ο π υρσός που χ ρ η σ ιμ ε ύ ε ι σ τη ν π ε λ α γ ο δ ρ ο μ ία, σ τη ν π ρ ο σ α ιγ ιά λ ω σ η ή σ τη ν α κ το π λ ο ία. δ. «Φανός» ε ίν α ι ο π υ ρσός που χ ρ η σ ιμ ε ύ ε ι σ τη ν α κ τ ο π λοΐα, σ τη ν έν δ ε ιξη εισ ό δ ο υ όρμω ν, λιμ ένω ν, δ ια ύ λω ν κ α ι λ ιμ ενοβραχιό νω ν, κα θώ ς κ α ι σ τη ν έ ν δ ε ιξη κ ε φ α λ ή ς π ρ ο β λητώ ν ή κρηπ ιδω μάτω ν. ε. «Φ ω το σ η μ α ντή ρ α ς» ε ίν α ι κ ά θ ε π υ ρ σ ό ς που ε ίν α ι το π ο θ ε τη μ έ ν ο ς σ ε α γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έν ο σ η μ α ν τή ρ α γ ια τη ν επ ισήμανση υφάλω ν, κινδύνων, έρ γω ν ή εγκα τα σ τά σ εω ν. στ. «Λ ιμενικά έργα» ε ίν α ι εκ είν α, που ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι ο λ ι- κώ ς ή μ ερ ικώ ς σ το ν α ιγ ια λ ό, τη ν όχθη, τ η ν π α ρ α λ ία ή τη ν π α ρ ό χ θ ια ζώνη, μέσ α σ τη θάλα σ σ α, σ το ν π υθμένα τ η ς θ ά λ α σ σ α ς κ α ι σ το υ π έδ α φ ο ς το υ βυθού, κα θώ ς κα ι ε κ ε ίν α που ε π ιφ έ ρ ο υ ν δ ια μ ό ρ φ ω σ η ή α λ λ ο ίω σ η τω ν χώ ρω ν α υ τώ ν ή που π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι από τ ις δ ια τ ά ξ ε ις π ε ρ ί Λ ιμ ενικώ ν Τ αμείω ν. ζ. «Α ερ ο ν α υ τικ ό ς φάρος» ε ίν α ι ο π υ ρσός ν α υ τικ ο ύ τ ύ που, σ το ν οπ οίο μ έρ ο ς τη ς φ ω τειν ή ς δ έσ μ η ς ε κ τρ έ π ε τα ι κ α τά δ έκ α έω ς δ ε κ α π έν τε μ ο ίρ ες (10-15 ) πάνω από το ν ο ρ ίζ ο ν τα γ ια τ η χρήσ η το υ από α ερ ο σ κ ά φ η. η. «Ζώνη Α σφαλείας» είνα ι ο χώ ρος που π ερ ικ λ είετα ι από νο η τό κύκλο α κ τίν α ς δια κοσ ίω ν (200) μ έτρ ω ν από φάρο. θ. «Φ αρικό δίκτυ ο» ε ίν α ι τ ο σ ύ νολο τω ν πυρσών, ι. «Ναυάγιο» είνα ι: (αα) Κ ά θ ε π λ ο ίο ή π λ ω τό να υπ ήγημ α, ν η ο λ ο γ η μ έ ν ο ή όχι, τ ο ο π ο ίο έ χ ε ι π α ύ σ ει ν α έ χ ε ι π λ ε υ σ τό τη τ α κα ι π α ρ α μ ένει, ο λ ό κ λ η ρ ο ή κ α τά ένα μέρος, κά τω από τη ν επ ιφ ά ν ε ια τ η ς θάλα σ σ α ς. (ββ) Η κα τα σ κ ευ ή, η ο π ο ία δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α επ α ν α χ ρ η - σ ιμ ο π ο ιη θ ε ί κ α τά τ ο ν π ρ ο ο ρ ισ μ ό τ η ς κ α ι π α ρ α μ έν ει, ο λ ό κ λ η ρ η ή κ α τά ένα μέρος, κά τω από τ η ν ε π ιφ ά ν εια τ η ς θ ά λα σ σ α ς. (γγ) Τ ο φ ο ρ τίο π λο ίο υ ή π λω τού ν α υ π η γ ή μ α το ς ή τ ο τμ ή μ α ή π α ρ ά ρ τη μ α π λοίου, π λω τού ν α υ π η γ ή μ α το ς ή κ α τα σ κ ευ ή ς, που π α ρ α μ ένει, ο λ ό κ λ η ρ ο ή κ α τά έ ν α μ έ ρος, κά τω από τ η ν επ ιφ ά ν ε ια τ η ς θ ά λα σ σ α ς. ια. «Φαρική Ε γκα τά σ τα σ η» ε ίν α ι τ ο κ τίσ μ α ή η κ α τα σκευή με τα φ ω τισ τικά μηχανήματα και λοιπ ά βοηθήματα. ιβ. «Ν αύδετο» ε ίν α ι π λ ω τό ς σ η μ α ν τή ρ α ς, α γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έ ν ο ς σ τη θ ά λ α σ σ α, π ου χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι γ ια τ η ν π ρ όσ δεσ η πλοίω ν. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων 1. Η Υ π η ρ εσ ία Φ άρω ν (ΥΦ) ε ίν α ι α ν ε ξ ά ρ τη τ η υ π η ρ εσ ία το υ Π ο λ εμ ικ ο ύ Ν α υ τικ ο ύ (ΠΝ), η ο π ο ία υ π ά γ ε τα ι απ ε υ θ ε ία ς σ το Γ ενικ ό Ε π ιτε λ ε ίο Ν α υ τικ ο ύ (ΓΕΝ) κ α ι ε δ ρ ε ύ ε ι σ τη ν Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια Α ττικ ή ς. 2. Τ η ς ΥΦ π ρ ο ΐσ τα τα ι α ν ώ τα το ς Α ξιω μ α τικ ό ς το υ ΠΝ. 3. Τ ο π ροσ ω π ικό τ η ς ΥΦ δ ια κ ρ ίν ε τα ι σ ε δ ιο ικ η τικ ό κ α ι τ ε χ ν ικ ό κ α ι σ υ γ κ ρ ο τ ε ίτ α ι από: α. Σ τρ α τιω τικ ό προσω πικό, β. Μ όνιμο Π ο λ ιτικ ό Π ροσω πικό, γ. Π ρ οσ ω π ικό μ ε σ υ μ β ά σ εις ε ρ γ α σ ία ς ιδ ιω τικ ο ύ δ ι καίου. 4. Η ο ρ γά νω σ η τ η ς ΥΦ, η σ τε λ έ χ ω σ ή τ η ς μ ε σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό κ α ι π ο λ ιτικ ό προσω πικό, τ α υπ η ρ εσ ια κά κ α θ ή κ ο ν τα κ α ι ο ι α ρ μ ο δ ιό τη τε ς το υ π ροσ ω π ικού α υ το ύ κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α ι απ ό τ ο ν Κ α νονισ μ ό Ο ρ γ ά ν ω σ η ς κ α ι Λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς (ΚΟΛ) τη ς ΥΦ και από το ν Π ίνακα Ο ργά νω σ ης και Υ λικού (ΠΟΥ) τη ς.

2 5. Α π ο σ το λ ή τ η ς ΥΦ ε ίν α ι η εισ ή γ η σ η γ ια τ η ν ίδ ρ υ ση, τρ ο π ο π ο ίη σ η ή κ α τά ρ γ η σ η πυρσών, η κα τα σ κ ευ ή, ο εφ ο δ ια σ μ ό ς, η επ ισ κευή, η σ υ ντή ρ η σ η κ α ι η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ σ υ νόλου το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικ τύ ο υ το υ ε λ λ α δ ικ ο ύ χώ ρου, η ενημέρ ω σ η τ η ς Υ δ ρ ο γ ρ α φ ικ ή ς Υ π η ρ εσ ία ς (ΥΥ) το υ ΠΝ, η ο π ο ία ιδ ρ ύ θ η κ ε με τ ο ν. 4559/1930 (Α ' 122) ε π ί σ υναφ ώ ν με τ ο υ ς π υ ρσούς θ εμ ά τω ν γ ια τη ν έκδοση κα ι δ η μ ο σ ίευ σ η σ χ ε τικ ώ ν α γ γ ε λ ιώ ν π ρ ο ς τ ο υ ς ν α υ τ ιλ λ ο - μ έν ο υ ς κ α ι η σ υ ν ερ γ α σ ία με α υ τή ν γ ια τ η σ ύ ν τα ξη κα ι τ η δ η μ ο σ ίευ σ η το υ Φ α ρ ο δ ε ίκ τη Ε λληνικώ ν Α κτώ ν το υ ά ρ θ ρ ο υ 6, με σ κοπ ό τη ν α σ φ ά λ ε ια τ η ς ν α υ σ ιπ λ ο ΐα ς κα ι τη ν α ξιο π ο ίησ η το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικτύ ο υ σ το υ ς ε π ιχ ε ιρ η σ ια κούς σ χ εδ ια σ μ ο ύ ς το υ ΠΝ κ α ι γ ε ν ικ ό τ ε ρ α τ η ς Ε θνικής Ά μυνας. 6. Τ ο π ρ οσ ω π ικό τ η ς ΥΦ υ π ά γ ε τ α ι δ ιο ικ η τ ικ ά σ τη ν υ π ηρεσ ία αυτή. Σ ε α νώ τερ ο κλιμ ά κιο δ ιο ίκ η σ η ς ο ι φ α ρ ο φ ύ λ α κ ε ς υ π ά γ ο ν τα ι σ τ ις ά μ ε σ ες ο δ η γ ίε ς τω ν Ν α υτικώ ν Δ ιο ικ ή σ εω ν κ α ι τω ν Ν α υ τικώ ν Υπηρεσιώ ν, όπ ω ς α υ τέ ς ο ρ ίζ ο ν τα ι σ τ ις Δ ια τ ά ξ ε ις Π ο λ εμ ικ ο ύ Ν α υ τικ ο ύ (π.δ. 210/ 1993, Α ' 89), τ η ς π ε ρ ιφ έ ρ ε ιά ς το υ ς, όπ ω ς τ ο κ λ ιμ ά κ ιο α υ τό κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι από τ ο ΓΕΝ. Σ το υ ς Ν α υ τικ ο ύ ς Δ ιο ικ η τ έ ς δ ύ ν α τα ι ν α α ν α τεθ ο ύ ν κ α θ ή κ ο ν τα ε κ π α ίδ ε υ σ η ς κα ι επ ιθ εώ ρ η σ η ς το υ π ροσ ω π ικού κ α ι υ λ ικ ο ύ τω ν φ ά ρ ω ν κ α ι φ α νώ ν τ η ς π ερ ιφ έρ εια ς. Άρθρο 3 Φαροφύλακες - Τεχνίτες Φάρων 1 /Ε ρ γ ο τω ν Φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν ε ίν α ι η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ η ς κ α ν ο ν ικ ή ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τω ν σ τε λ ε χ ω μ έ ν ω ν φ ά ρ ω ν κα ι η ε κ τέ λ ε σ η ερ γα σ ιώ ν επ ισ κευ ή ς ε γ κ α τα σ τά σ ε ω ν και μ η χ α ν η μ ά τω ν τω ν φ ά ρ ω ν α ρ μ ο δ ιό τη τά ς τ ο υ ς ή ά λλω ν πυρσώ ν, όπ ω ς κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι από τ η ν ΥΦ. 2. Έ ρ γ ο τω ν Τ εχ ν ιτώ ν Φ άρω ν ε ίν α ι η κα τα σ κ ευ ή, τ ο π ο θ έτη σ η, σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η, σ υ ν τή ρ η σ η κ α ι ε π ισ κ ευ ή τω ν εγ κ α τα σ τά σ ε ω ν και τω ν μ η χανη μ ά τω ν τω ν πυρσών. Σ το έ ρ γ ο το υ ς σ υ νεπ ικο υ ρούντα ι από κ α τά λ λ η λ ο μόνιμο π ο λ ιτικ ό π ροσ ω π ικό τ η ς ΥΦ. 3. Ο ι Φ α ρ ο φ ύ λ α κ ες κ α ι ο ι Τ ε χ ν ίτ ε ς Φ άρω ν ε ν τά σ σ ο ν τ α ι σ το σ τρ α τ ιω τικ ό π ροσ ω π ικό το υ ΠΝ. Η κ α τά τα ξ η κ α ι η ε ν γ έ ν ε ι υ π η ρ εσ ια κ ή τ ο υ ς κ α τά σ τ α σ η ρ υ θ μ ίζ ε τ α ι απ ό τη ν ισ χ ύ ο υ σ α ν ο μ ο θ ε σ ία π ε ρ ί Ε π α γ γ ελ μ α τιώ ν Ο π λιτώ ν κ α ι Υ π α ξιω μ α τικώ ν το υ ΠΝ, κα θώ ς κ α ι από το ν ΚΟ Λ τ η ς ΥΦ. Άρθρο 4 Ίδρυση και λειτουργία πυρσών 1. Η ε γ κ α τά σ τα σ η πυρσού ή η μ ε τα β ο λ ή σ τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία π υ ρσ ού το υ φ α ρ ικ ο ύ δ ικ τύ ο υ τ η ς Χ ώ ρ α ς γ ίν ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς νόμου. 2. Ο ι π υ ρ σ ο ί ιδ ρ ύ ο ν τα ι κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν β ά σ ει τω ν π α ρ α κ ά τω κ ρ ιτη ρ ίω ν: α. Τ η ς σ κ ο π ιμ ό τη τα ς κα ι τη ς α ν α γ κ α ιό τη τα ς τη ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς, η ο π ο ία α φ ορά: (αα) Τ η ν π ελ α γ ο δ ρ ο μ ία. (ββ) Τ η ν α σ φ α λ ή π ρ ο σ έγγισ η σ ε ό ρ μ ο υ ς κ α ι λ ιμ έν ες. (ΥΥ) Τ ην έν δ ε ιξ η εισ ό δ ο υ όρμω ν, λ ιμ έν ω ν κ α ι διαύλω ν. (δδ) Τ ην ένδ ειξη κ εφ α λ ή ς π ροβ λητώ ν ή κρηπιδω μάτω ν. (εε) Τ η ν έ ν δ ε ιξ η υφ άλω ν, α βαθώ ν κ α ι ά λ λ ω ν ν α υ τ ιλ ι ακώ ν κινδύνων. (σ τσ τ) Τ ην έ ν δ ειξη ύπ αρξης ιχ θ υ ο κ α λ λ ιερ γ ειώ ν, ά κρ ης υ π ο θ α λα σ σ ίω ν α γω γώ ν κ α ι ά λλω ν ε γ κ α τα σ τά σ ε ω ν σ τη θά λα σ σ α. β. Τ η ς π η γής ε ν έ ρ γ ε ια ς γ ια τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. γ. Τ ω ν τεχ ν ικ ώ ν χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ώ ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς. δ. Τ ου τό π ο υ και τ η ς μ ο ρ φ ο λ ο γ ία ς τη ς π ερ ιοχή ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. ε. Τ η ς γ ε ν ικ ή ς α σ φ ά λ ε ια ς τ η ς ν α υ σ ιπ λο ΐα ς. Άρθρο 5 Ζώνες Ασφαλείας - εγκαταστάσεις και απαλλοτριώσεις - αξιοποίηση φαρικού δικτύου 1. Ο ι ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ ω ν π υ ρ σ ώ ν ε ίν α ι δ η μ ό σ ια ς ω φ έ λ ε ια ς. Η α ν α γ κ α σ τικ ή α π α λ λ ο τρ ίω σ η τω ν χώ ρω ν, γ η π έ δ ω ν ή κ τ ισ μ ά τ ω ν π ου ε ίν α ι α ν α γ κ α ίο ι γ ια τ η ν α ν έ γ ε ρ σ ή τ ο υ ς γ ίν ε τ α ι σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ις ισ χ ύ ο υ σ ε ς σ χ ε τ ικ έ ς δ ια τ ά ξ ε ις. Η τ ο π ο θ έ τ η σ η, τ ρ ο π ο π ο ίη σ η ή α ν τ ικ α τ ά σ τ α σ η π υ ρ σ ώ ν ή τ ω ν σ υ ν ο δ ε υ τ ικ ώ ν τ ο υ ς ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι χ ω ρ ίς τ η ν π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ά δ ε ια τ η ς ΥΦ. Κ α τ ε ξ α ίρ ε σ η, ε π ιτ ρ έ π ε τ α ι υπ ό π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις κ α ι γ ια σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α η π ο λ ιτ ισ τ ικ ή α ξ ιο π ο ίη σ η απ ό φ ο ρ ε ίς το π ικ ή ς α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η ς ή ά λ λ ο υ ς δ η μ ό σ ιο υ ς φ ο ρ ε ίς κ α ι μη κ ε ρ δ ο σ κ ο π ικ ά σ ω μ α τε ία τω ν φ α ρ ικ ώ ν κ τισ μ ά τ ω ν που έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η σ υ ν τή ρ η σ η ς κ α ι έ χ ο υ ν χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ε ί ω ς μ ν η μ ε ία ν ε ό τ ε ρ ο υ π ο λ ιτισ μ ο ύ, κ α θ ώ ς κ α ι η α ξ ιο π ο ίη σ η τω ν φ α ρ ικ ώ ν κ τισ μ ά τω ν μ ε τ ο σ ύ σ τη μ α α ν α δ ο χ ή ς το υ ά ρ θ ρ ο υ 20. Τ α σ χ ε τ ικ ά α ιτ ή μ α τ α α π ε υ θ ύ ν ο ν τα ι π ρ ο ς τ η ν ΥΦ κ α ι ε γ κ ρ ίν ο ν τ α ι α π ό τ ο ΓΕΝ. Γ ια ε ρ γ α σ ίε ς σ υ ν τή ρ η σ η ς, μ ε τα τρ ο π ή ς, α ν α κ α τα σ κ ε υ ή ς ή π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς φ ά ρ ω ν που έ χ ο υ ν κ η ρ υ χ θ ε ί απ ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ ω ς μ ν η μ ε ία ν ε ό τ ε ρ ο υ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ α π α ιτ ε ίτ α ι η σ ύμφ ω νη γνώ μη το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ. 2. Η Ζώ νη Α σ φ α λ ε ία ς α π ο σ κ ο π εί σ τη ν π ρ ο σ τα σ ία τ η ς α ν έγ ερ σ η ς, τ η ς α π ρ ό σ κ ο π τη ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς κ α ι τ η ς απ ό δ ο σ η ς το υ φ ά ρ ο υ. Σ τη ν π ε ρ ιο χ ή τ η ς α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τα ι ο ικ ο δ ο μ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς χ ω ρ ίς τη ν ά δ ε ια το υ Υ π ουργού Ε θνικής Ά μυνας, η ο π ο ία ε κ δ ίδ ε τ α ι με σ ύμφω νη γνώ μη το υ ΓΕΝ. 3. Ω ς π ρ ος τη δ ια χ ε ίρ ισ η το υ χώ ρου τη ς: α. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τα ι η σ ύ σ τα σ η ο π ο ιο υ δ ή π ο τε εν ο χ ικ ο ύ ή εμ π ρ α γ μ ά το υ δ ικ α ιώ μ α το ς τ ρ ίτ ο υ ε π ί τω ν α κ ιν ή τω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ ε α υ τή ν κ α ι α νήκο υ ν σ το Δ ημόσ ιο. β. Τ ο Δ η μόσ ιο έ χ ει δικα ίω μ α α ν α γ κ α σ τικ ή ς α π α λ λ ο τρ ί ω σ η ς τω ν α κ ιν ή τω ν κ υ ρ ιό τη τα ς τ ρ ίτ ω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε ν τ ό ς α υ τή ς, κ α θ ώ ς κ α ι ό σ ω ν ε ίν α ι α ν α γ κ α ία γ ια τ η δ ιά ν ο ιξη ο δ ο ύ π ρ όσ β α σ η ς σ το φ άρο. γ. Η ΥΦ α π ο φ α σ ίζει γ ια τη ν ο ρ ιο θ έ τη σ ή τη ς, τη ν ε λ έ γ χ ε ι και, α ν α π α ιτείτα ι, μ ερ ιμ νά γ ια τη ν π ερ ίφ ρ α ξη τ η ς ζώ νης α σ φ α λ ε ία ς με κ ά θ ε π ρ ό σ φ ο ρ ο μέσο. δ. Ο κ α τά τό π ο ν α ρ μ ό δ ιο ς Δ ή μ ο ς π ρ ο β α ίν ει σ ε κ ά θ ε α ν α γ κ α ία ε ν έ ρ γ ε ια γ ια τη σ υ ντή ρ η σ η κ α τά λ λ η λ η ς δ ι ό δ ου π ρ όσ βασης που εν ώ ν ει τ ο φ ά ρ ο μ ε τη ν π λη σ ιέσ τε ρ η οδό. Άρθρο 6 Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών 1. Σ το Φ α ρ ο δ ε ίκ τη Ε λ ληνικώ ν Α κ τώ ν α ν α γ ρ ά φ ο ν τα ι κ α ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιο ύ ν τα ι γ ε ω γ ρ α φ ικ ά ο ι πυρσοί, ε κ τό ς από α υ το ύ ς που έχ ο υ ν το π ο θ ε τ η θ ε ί γ ια π ροσ ω ρινή φ ω το σ ή μ α νσ η, με τ ο τοπ ω νύμιο, τη ν α κριβ ή θέσ η κ α ι τ α φ α ρ ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ά το υ ς. 2. Ο Φ α ρ ο δ ε ίκ τη ς Ε λληνικώ ν Α κτώ ν ε κ δ ίδ ε τ α ι από τη ν ΥΥ κ α ι α ν α ν ε ώ ν ε τα ι κ α τ έτο ς. Η ΥΦ π α ρ έχ ε ι σ τη ν ΥΥ κ ά θ ε α ν α γ κ α ία π ρ ος το ύ τ ο π λη ρ ο φ ο ρ ία.

3 Άρθρο 7 Ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών Σ τη ν ΥΦ τ η ρ ε ίτ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ό μ η τρ ώ ο πυρσών, η κ α τά ρ τ ισ η το υ οπ ο ίο υ ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τα ι ε ν τ ό ς έ τ ο υ ς από τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία έ ν α ρ ξ η ς ισ χ ύ ο ς το υ π α ρ ό ν το ς κ α ι σ το ο π ο ίο κ α τα χ ω ρ ίζο ν τα ι: α. Τ ο έ τ ο ς κ α τα σ κ ε υ ή ς το υ ς. β. Ο τό π ο ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς. γ. Ο ι τ ε χ ν ικ έ ς τ ο υ ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές. δ. Η σ υ ν τή ρ η σ η κ α ι ο ι ε π ισ κ ευ ές σ τ ις ο π ο ίε ς έχ ο υ ν υπ οβληθεί. ε. Τ α γ ε ω μ ε τ ρ ικ ά κ α ι γ ε ω γ ρ α φ ικ ά χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά το υ ς. στ. Κ ά θε ά λ λ η α ν α γ κ α ία π λ η ρ ο φ ο ρ ία γ ια τ η ν ε γ κ α τ ά σ τα σ η κ α ι τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. Άρθρο 8 Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών 1. Ο ι λ ιμ ε ν ικ έ ς α ρ χ έ ς επ ο π τεύ ο υ ν τ η ν κ α νονική λ ε ι το υ ρ γ ία τω ν πυρσώ ν που υ π ά γ ο ν τα ι σ τη ν κ α τά τό π ο α ρ μ ο δ ιό τη τά τ ο υ ς κ α ι ειδ ο π ο ιο ύ ν α μ έσ ω ς τη ν ΥΦ γ ια κ ά θ ε π ρ όβ λημα ή δ υ σ λ ε ιτο υ ρ γ ία. 2. Ε φ όσον δ ε ν υ φ ίσ τ α τ α ι λ ιμ ε ν ικ ή αρχή, ο ι α ν α φ ε ρ ό - μ ε ν ε ς α ρ μ ο δ ιό τ η τ ε ς τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ α σ κ ο ύ ν τα ι απ ό τη ν α ρ μ ό δ ια κ α τά τό π ο υ ς σ τρ α τιω τικ ή α ρ χή και, εφ ό σ ο ν α υ τή δ ε ν υ φ ίσ τα τα ι, από ο π ο ια δ ή π ο τε ά λ λ η δ η μ ό σ ια αρχή, ε κ τ ό ς τ η ς Ε λ ληνικής Α σ τυ ν ο μ ία ς. Άρθρο 9 Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών 1. Κ ά θ ε δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς πυρσού π ερ ιλ α μ β ά ν ει τ η μ ε λ έ τη φ ω το σ ή μ α ν σ η ς, τ η ν κ α τα σ κ ε υ ή τω ν α π α ι- το ύ μ ενω ν έρ γ ω ν υπ οδομής, τη ν π ρ ομ ήθ εια, τη ν ε γ κ α τά σ τα σ η κ α ι τ η θέσ η σ ε λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ μ η χ α ν ο λ ο γ ικ ο ύ εξοπ λισ μού. 2. Η σ υ νολική δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς πυρσού: α. Αν α υ τό ς έ χ ε ι ω ς α π ο κ λ ε ισ τικ ό σ κοπ ό τ ο φ ω τισ μ ό εισ ό δ ο υ λ ιμ έ ν α ή π ρ ο λ ιμ έν α ή κ α ι τω ν δύο, β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κα ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμ ένα. β. Αν ε ξ υ π η ρ ε τε ί επ ιπ λέον σκοπούς, βαρύνει ισ ομ ερώ ς τ ο Δ η μ ό σ ιο κ α ι τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμ ένα, ε κ τ ό ς α ν υ π ά ρ χει ά λ λ ο ς π υ ρσός σ ε α π ό σ τα σ η μ ικ ρ ό τε ρ η τω ν δ ώ δ εκ α (12) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, ο π ό τε β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λιμ ένα. 3. Αν κ α τά τη λ ε ιτο υ ρ γ ία το υ πυρσού π ροκύψ ει α νάγκη β ελτίω σ η ς τ η ς α π όδοσης το υ φ ω τισ τικ ο ύ μη χανή ματο ς, τ α α π α ρ α ίτη τα τε χ ν ικ ά ε ξα ρ τή μ α τα π α ρ έχ ο ν τα ι από τη ν ΥΦ κ α ι ο ι σ χ ε τ ικ έ ς δ α π ά ν ες κ α τα ν έ μ ο ν τ α ι σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γρ ά φ ου. 4. Η σ υ ν ο λ ικ ή δαπ άνη ε γ κ α τά σ τα σ η ς ή α ν τ ικ α τ ά σ τ α σ η ς ε ν δ ε ικ τ ικ ώ ν σ η μ α ν τή ρ ω ν β α ρ ύ ν ει ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ ο π ο ιο ν δ ή π ο τε φ ο ρ έ α π ρ ος ό φ ε λ ο ς το υ οπ οίου γ ίν ε τ α ι η φ ω τοσ ήμανσ η. Άρθρο 10 Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών 1. Υπό τ η ν ε π ιφ ύ λ α ξη ε ιδ ικ ό τ ε ρ ω ν δ ια τά ξεω ν, η ΥΦ α ν α λ α μ β ά ν ει τ η σ υ ντή ρ η σ η κ α ι επ ισ κευ ή πυρσώ ν μ ε τά τη ν π λήρη ε γ κ α τά σ τα σ ή τ ο υ ς κ α ι κ α θ ό λη τη δ ιά ρ κ ε ια τ η ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς, κα θώ ς κ α ι τ η μ ε τ α φ ο ρ ά υ λικώ ν κ α ι τε χ ν ικ ο ύ σ υ ν ερ γ ε ίο υ τ η ς ΥΦ σ τη π ερ ιο χ ή που θα γ ίν ο υ ν ο ι σ χ ε τ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς. Η δ α π ά ν η β α ρ ύ ν ε ι τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α ή τ ο φ ο ρ έ α επ ω φ ε λ ε ία το υ οπ ο ίο υ έ χ ε ι γ ίν ε ι η ε γ κ α τά σ τα σ η. 2. Τ ο μήνα Σ επ τέμ β ρ ιο κ ά θ ε έ τ ο υ ς η ΥΦ εν η μ ερ ώ ν ει το υ ς α ν ω τέρ ω φ ο ρ ε ίς ω ς π ρ ος τ ο ύψ ος κ α ι τ ο ν τρ ό π ο υ π ο λογισ μ ο ύ τ η ς α π α ιτο ύ μ ενη ς δ α π ά νη ς σ υ ν τή ρ η σ η ς τω ν πυρσώ ν γ ια τ ο επ ό μ ενο η μ ε ρ ο λ ο γ ια κ ό έτο ς. 3. Ο ι ήδη ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ι α ε ρ ο ν α υ τ ικ ο ί φ ά ρ ο ι σ υ ν τη ρ ο ύ ν τα ι με α π ο κ λ ε ισ τικ ή μ έρ ιμ να κ α ι ευθύνη τ η ς ΥΦ. Άρθρο 11 Δαπάνη κατάργησης και αντικατάστασης πυρσών λιμένων 1. Α ν κ ρ ιθ ε ί α ν α γ κ α ία η α ν τικ α τά σ τα σ η π υρσού ε γ κ α τε σ τη μ έ ν ο υ σ ε λιμ ένα, η δαπ άνη β α ρ ύ νει τ ο ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χ ρ ή σ η ς, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α κ α τά τ ο ήμισ υ τ η ς δ ια φ ο ρ ά ς που π ρ ο κ ύ π τει α ν από τη ν α ξ ία το υ νέο υ υ λικο ύ α φ α ιρ ε θ ε ί α υ τή το υ υ λ ικ ο ύ που α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι κ α ι τ η ς δ α π ά νη ς τ η ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. Τ ο υπ όλοιπο τ η ς δαπ άνης βαρύνει τη ν ΥΦ. Η κ υ ρ ιό τη τα τω ν υλικώ ν που α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι π ε ρ ιέ ρ χ ε τα ι σ το Δ ημόσ ιο. 2. Α ν κ ρ ιθ ε ί α ν α γ κ α ία η κ α τά ρ γ η σ η π υρσού ε γ κ α τ ε σ τη μ ένου σ ε λιμ ένα, η δαπ άνη β α ρ ύ ν ει τη ν ΥΦ κ α ι το ν α ρ μ ό δ ιο φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α κ α τ ά ίσ α μ έρ η. Η κ υ ρ ιό τ η τ α τω ν υ λ ικ ώ ν που κ α τα ρ γ ο ύ ν τ α ι π ε ρ ιέ ρ χ ε τα ι σ το Δ ημόσ ιο. 3. Α ν η επ ισ κευ ή εν ό ς ε ξ α ρ τή μ α το ς πυρσού που έ χ ε ι ε γ κ α τ α σ τ α θ ε ί σ ε λ ιμ έ ν α ε ίν α ι α δ ύ ν α τη ή ο ικ ο ν ο μ ικ ά α σ ύ μ φ ο ρ η λ ό γ ω τ η ς κ α τ ά σ τ α σ ή ς το υ κ α ι κ ρ ιθ ε ί με γ ν ω μ ά τευ σ η τ η ς ΥΦ ω ς α κ α τ ά λ λ η λ ο π ρ ο ς χ ρ ή σ η, η δαπ άνη α ν τικ α τά σ τα σ ή ς το υ ε π ιμ ε ρ ίζ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ α π ρ ο β λεπ ό μ ενα σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ Α ν π υρσός ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ς σ ε λ ιμ έ ν α κ α τ α σ τ ρ α φ ε ί λ ό γ ω δ υ σ μ εν ώ ν κ α ιρ ικ ώ ν σ υνθηκώ ν, κ α θ ίζ η σ η ς το υ ε δ ά φ ο υ ς έ δ ρ α σ ή ς το υ ή ο π ο ιο υ δ ή π ο τε γ ε γ ο ν ό τ ο ς α ν ω τέ ρ α ς β ία ς ή π ολέμου, ο α ρ μ ό δ ιο ς φ ο ρ έ α ς χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ έ ν α β α ρ ύ ν ε τα ι με τη δαπ άνη τ η ς επ ισ κ ευ ή ς το υ. Άρθρο 12 Λιμενικά έργα Κ ά θ ε ο ρ ισ τικ ή μ ε λ έ τη που α φ ο ρ ά τη ν ε κ τέ λ ε σ η, τη ν κ α τα σ κ ε υ ή νέο υ ή τη ν τρ ο π ο π ο ίη σ η υ φ ισ τά μ εν ο υ λ ιμ ε νικο ύ έρ γο υ, τη ν κα τα σ κ ευ ή, ε π έκτα σ η ή τρ ο π ο π ο ίη σ η τε χ ν η τ ώ ν νήσ ω ν ή ά λ λ ω ν ε ξά λ ω ν ή υ φ ά λ ω ν ε γ κ α τ α σ τά σ ε ω ν ή π λω τώ ν κα τα σ κευ ώ ν, μόνιμω ν ή π ρ ο σ ω ρ ι νών, κα θώ ς κ α ι εξεδ ρ ώ ν ά ν τλ η σ η ς π ε τρ ελα ίο υ, ιχ θ υ ο - κ α λ λ ιε ρ γ ε ιώ ν, α γ ω γ ώ ν ή γεφ υ ρ ώ ν, κ ο ιν ο π ο ιε ίτα ι απ ό τ η ν α ρ μ ό δ ια Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή Ε ν ό τη τα σ τη ν ΥΦ, η ο π ο ία κ α θ ο ρ ίζει τ ις π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές φ ω το σ ή μ α νσ η ς κα ι τ α α ν α γ κ α ία μ η χ α νή μ α τα. Ο ι δ α π ά ν ες τ η ς ΥΦ γ ια τ ο ν ε ν λ ό γω κα θορισ μό, κα θώ ς κ α ι α υ τ έ ς που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια τη ν π ρ ομ ήθ εια, ε γ κ α τά σ τα σ η κ α ι σ υ ντή ρ η σ η τ η ς α π α ιτο ύ - μ εν η ς φ ω το σ ή μ α ν σ η ς, β α ρ ύ νο υ ν τ ο ν π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό το υ έργου. Άρθρο 13 Φωτοσήμανση λιμενικών έργων υπό κατασκευή 1. Κ ά θ ε ύ φ α λ ο ς π ρ ο έκ τα σ η λ ιμ εν ικ ο ύ έρ γ ο υ που τ ε λ ε ί υπό κα τα σ κ ευ ή, ε π ισ η μ α ίν ε τα ι με φ ω το σ η μ α ν τή ρ α τ ε χνικής δ υ ν α τό τη τα ς σ υ νεχούς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς το υ λ ά χ ισ το ν γ ια τ ρ ε ις (3) μ ή νες χ ω ρ ίς α ν ά γ κ η α ν τα λ λ α κ τικ ώ ν ή α ν α

4 λώ σ ιμω ν υλικώ ν, α γκυ ρ ο β ο λ η μ έν ο σ ε κ α τά λ λ η λ ο σ η μ είο τω ν υ φ ά λω ν έργω ν, με μέριμνα, δαπ άνη κ α ι ευθύνη το υ φ ο ρ έ α ε κ τ έ λ ε σ η ς το υ έργο υ. 2. Η ά κρη τω ν εξά λ ω ν κ α τα σ κ ευ ώ ν λ ιμ εν ικ ο ύ έρ γ ο υ που π ρ ο ε ξ έ χ ε ι π ρ ος τ η ν π ο ρ εία τω ν π λο ίω ν φ ω το σ η - μ α ίν ε τ α ι σ ε κ α τά λ λ η λ ο σ η μ ε ίο με φ α ν ό ο ν ο μ α σ τικ ή ς φ ω το β ο λ ία ς τρ ιώ ν (3) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, σ ε μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ικ ή ο ρ α τ ό τ η τ α 10 ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν, κ α ι φω ς, σ τα θ ε ρ ό ή αναλάμπ ον, π ρ ά σ ινου μ εν χ ρ ώ μ α το ς ό τα ν ο ε ισ ε ρ χ ό μ εν ο ς α φ ή ν ε ι τ ο υπό κ α τα σ κ ε υ ή λ ιμ ε ν ικ ό έ ρ γ ο από τη ν δ ε ξ ιά το υ π λευρά, ερ υ θ ρ ο ύ δε, α ν τ ο α φ ή ν ε ι α ρ ισ τε ρ ά το υ. Αν από τ ο έ ξ α λ ο τμ ή μ α τω ν έρ γ ω ν υ π ά ρ χ ει π ρ ο έ κ τα σ η υ φ ά λ ο υ τμ ή μ α το ς άνω τω ν δ έ κ α (10) μέτρω ν, η φ ω το σ ή μ α ν σ η τ η ς ά κ ρ η ς γ ίν ε τ α ι με φ ω το σ η μ α ν τή ρ α κ α ι με ευθύνη το υ ε π ιβ λ έπ ο ν το ς μηχανικού. 3. Η θέσ η τω ν α ν ω τέρ ω το π ο θ ε το ύ μ ε ν ω ν πυρσώ ν μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ η ν π ρ όοδο το υ έργου. Άρθρο 14 Φωτοσήμανση ναυαγίων 1. Κ ά θ ε να υ ά γιο, τ ο ο π ο ίο β ρ ίσ κ ε τα ι μ έσ α σ ε λ ιμ έ ν α ή σ ε α π ό σ τα σ η μ ικ ρ ό τε ρ η τω ν τρ ιώ ν (3) ν α υ τικ ώ ν μιλίω ν απ ό τη ν α κ τή κ α ι ε φ ό σ ο ν κ ρ ιθ ε ί από τη ν ΥΥ ό τ ι α π ο τ ε λ ε ί ν α υ τιλ ια κ ό κίνδυνο, φ ω τ ο σ η μ α ίν ε τ α ι με μέριμνα, ευ θύνη κ α ι δαπ άνη το υ φ ο ρ έ α χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κα ι ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς το υ λιμένα, σύμφω να με ο δ η γ ίε ς τη ς ΥΦ. 2. Η φ ω το σ ή μ α ν σ η ν α υ α γ ίω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε κ τ ό ς τω ν α ν ω τέ ρ ω ζω νώ ν γ ίν ε τ α ι μ ε μ έρ ιμ ν α, ευ θ ύ ν η κ α ι δα π άνη το υ π λ ο ιο κ τή τη, σ ύμφ ω να με ο δ η γ ίε ς τ η ς ΥΦ. 3. Η λ ιμ εν ικ ή αρχή, σ τη ν το π ική α ρ μ ο δ ιό τη τα τη ς ο π ο ί α ς υ π ά γ ε τα ι τ ο ν α υ ά γιο, κα θώ ς κ α ι ο ι φ ο ρ ε ίς χρήσ ης, δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς λ ιμ ένω ν, υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τα ι ν α γ ν ω σ το π ο ιο ύ ν α μ έ σ ω ς τ η θ έ σ η τ ο υ σ τ η ν ΥΥ κ α ι σ τη ν ΥΦ, ο ι ο π ο ίε ς ε ξ ε τά ζ ο υ ν α ν α π ο τ ε λ ε ί ν α υ τιλ ια κ ό κίνδ υ νο κ α ι α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν ε ν έ ρ γ ε ιε ς σ ύμφ ω να με τ ις π ρ ο η γ ο ύ μ εν ες π α ρ α γρ ά φ ο υ ς. Άρθρο 15 Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις 1. Π α ρ α β ά σ εις σ χ ε τικ ά με τ η φ ω το σ ή μ α ν σ η κ α τά τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τω ν ά ρ θρ ω ν 13 κ α ι 14 β εβ α ιώ ν ο ν τα ι από ό ρ γ α ν α τ η ς α ρ μ ό δ ια ς επ ο π τεύ ο υ σ α ς αρχής, σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο Σ τις πιο πάνω π ερ ιπ τώ σ εις π αραβάσ εω ν, ο π ρ ο ϊ σ τά μ ε ν ο ς τ η ς α ρ μ ό δ ια ς επ ο π τεύ ο υ σ α ς αρχής: α. Ε νημ ερώ νει σ χ ε τικ ά τ η ν ΥΦ. β. Α π α γ ο ρ ε ύ ε ι α μ έ σ ω ς τ η σ υ ν έχ ισ η το υ υπ ό κ α τ α σ κευή έργου. γ. Κ α λ ε ί το ν υπ όχρεο α π ο κ α τά σ τα σ η ς το υ φ ω τισ μ ού ή τ ο νόμ ιμ ο εκπ ρόσ ω π ό το υ να εκ π λ η ρ ώ σ ει α μ ε λ λ η τ ί τ ις ν ό μ ιμ ες υ π ο χ ρ εώ σ εις το υ. Α ν α υ τ ό ς δ ε ν σ υ μ μ ο ρ φ ω θεί: (αα) Η ΥΦ α ν α λ α μ β ά ν ε ι α μ έ σ ω ς τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τω ν εν ε ρ γ ε ιώ ν που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια το ν κ α τά λ λ η λ ο φ ω τισ μ ό το υ υπό κ α τα σ κ ε υ ή έρ γ ο υ ή το υ ν α υ α γ ίο υ. (ββ) Μ ε π ράξη το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ τ η ς α ρ μ ό δ ια ς λ ιμ ε νική ς α ρ χ ή ς ε π ιβ ά λ λ ε τα ι σ το ν υπ όχρεο α π ο κ α τά σ τα σ η ς το υ φ ω τισ μ ο ύ δ ιο ικ η τικ ό π ρόσ τιμο, τ ο ύψ ος το υ οπ οίου δ ε ν μ π ο ρ εί να ε ίν α ι μ ικ ρ ό τε ρ ο από τ ο π εντα π λ ά σ ιο ή μ ε γ α λ ύ τε ρ ο από τ ο επ τα π λ ά σ ιο το υ π οσού που δ α π α - ν ή θ η κ ε γ ια τ ις ε ν έ ρ γ ε ιε ς τ η ς π ρ ο η γ ο υ μ έν η ς υ π ο π ερ ί π τω σης. Τ α π οσά που ε ισ π ρ ά τ το ν τα ι από τ α ε ν λόγω π ρ ό σ τιμ α α π ο τελ ο ύ ν δ η μ ό σ ια έσ ο δα. Άρθρο 16 Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων Α ν α π α ιτ ε ίτα ι π ροσ ω ρινός φ ω τισ μ ό ς σ η μ είο υ γ ια χ ρ ο νικ ό δ ιά σ τη μ α που δ ε ν υ π ερ β α ίν ει τ ο υ ς δύο (2) μήνες, τ ο Δ η μ ό σ ιο δ ύ ν α τα ι ν α εκ μ ισ θ ώ ν ει σ ε υ π ο χ ρ έο υ ς φ ω το σ ή μ α ν σ η ς τ ο υ ς α π α ρ α ίτη το υ ς π ρ ος το ύ τ ο φ α ν ο ύ ς ή φ ω το σ η μ α ν τή ρ ε ς. Τ ο ύψ ος το υ μ η ν ια ίο υ μ ισ θ ώ μ α το ς κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι τ ο μήνα Σ επ τέμ β ρ ιο εκά σ το υ έ το υ ς με απ ό φ α σ η το υ Δ ιο ικ η τή τ η ς ΥΦ. Άρθρο 17 Μεταφορά προσωπικού Η ΥΦ δ ύ ν α τα ι να α ν α θ έ τε ι σ ύμφ ω να μ ε τ ο ν Κ α νονισ μ ό Υ π ηρεσ ιώ ν Δ η μοσ ίο υ, σ ύμφ ω να μ ε τ ο τ ε λ ε υ τ α ίο εδ ά φ ιο τ η ς παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 239 το υ ν. 4072/2012 (Α ' 86), τη μ ε τ α φ ο ρ ά το υ π ροσ ω π ικού τ η ς από κ α ι π ρ ος το υ ς π υ ρσούς σ ε ιδ ιώ τες, μ ε μ έρ ιμ να το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ το υ φ ά ρ ο υ, μ ό νο σ τ ις π ε ρ ιπ τώ σ ε ις που η α ρ μ ό δ ια α ρχή, όπως α υ τή ο ρ ίζ ε τα ι σ το ά ρ θ ρ ο 8, δ εν μ π ο ρ εί να καλύψ ει τη ν εν λό γω α νάγκη. Άρθρο 18 Ύδρευση πυρσών Α ν δ ε ν ε ίν α ι ε φ ικ τ ή γ ια λ ό γ ο υ ς α ν ω τέ ρ α ς β ία ς η π α ρ ο χ ή πόσιμου ύ δ α το ς σ ε φ ά ρ ο υ ς, ε π ιτρ έ π ε τ α ι η π ρ ο σ ω ρινή π ρ ο μ ή θ ειά τ ο υ ς με μ έρ ιμ να το υ π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ το υ ς κ α ι με δ α π ά νες που βαρύνουν τ ο ν π ρ οϋπ ολο γισ μό τ η ς ΥΦ. Άρθρο 19 Παραμονή οικογενειών σε φάρους Ε π ιτρ έ π ε τα ι η π α ρ α μ ο ν ή σ τα ο ικ ή μ α τα φ ά ρω ν, μ ε λ ώ ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν, π ρ οσ ω π ικού το υ ΠΝ κ α ι Α να δο χώ ν Φ άρου, όπ ω ς α υ τ ο ί ο ρ ίζ ο ν τα ι σ το ά ρ θ ρ ο 20, ε φ ό σ ο ν δ ε ν ε π η ρ ε ά ζ ε τα ι η ο μ α λ ή λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς. Άρθρο 20 Σύστημα αναδοχής φάρων Μ ε π ρ ό σ κ λ η σ η εκ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς που ε κ δ ίδ ε ι η ΥΦ κ α λ ο ύ ν τ α ι φ υ σ ικ ά ή ν ο μ ικ ά π ρόσ ω π α να α ν α λ ά β ο υ ν χ ω ρ ίς α μ ο ιβ ή υ π οχρέω σ η ε κ τ έ λ ε σ η ς ε ρ γ α σιώ ν ή κά λυ ψ η ς δαπ ανώ ν ε γ κ α τά σ τα σ η ς, σ υ ντή ρ η σ η ς, επ ισ κευ ή ς ή α ν ά δ ειξη ς εν ό ς ή π ερ ισ σ ό τερ ω ν φ ά ρω ν γ ια ο ρ ισ μ έν ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α. Τ α πρόσω π α που ε π ιλ έ γ ο ν τ α ι α ν α κ η ρ ύ σ σ ο ν τα ι Α ν ά δ ο χ ο ι Φ άρου κ α ι α π ο κ το ύ ν δ ικ α ιώ μ α τα σ χ ε τικ ά μ ε τη ν επ ικοινω νια κή το υ ς π ροβολή κ α ι τ η χρήσ η το υ φ ά ρου, υπό τ η ν π ρ οϋπ όθεσ η σ ε β α σ μ ού τ η ς ισ τ ο ρ ικ ή ς α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή ς κ α ι π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς τ η ς α ξία ς. Άρθρο 21 Ποινικές διατάξεις 1. Ό π ο ιο ς με π ρ ό θ εσ η π ρ ο κ α λ ε ί βλάβη σ ε κ τή ρ ιο ή σ ε μ η χ ά ν η μ α π υρσού ή σ ε ν α ύ δ ε το, κ α θ ώ ς κ α ι ό π ο ιο ς π α ρ εμ π ο δ ίζει ή μ ε τ α β ά λ λ ε ι τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ή π ρ ο κ α λ ε ί σ β έ σ η τ ο υ π υρσού, τ ιμ ω ρ ε ίτ α ι μ ε φ υ λ ά κ ισ η τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν ε ν ό ς (1) έ τ ο υ ς κ α ι μ ε χ ρ η μ α τ ικ ή π ο ινή απ ό δ ε κ α π έ ν τ ε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) έ ω ς ε κ α τό ν π εν ή ν τα χ ιλ ιά δ ε ς ( ) ευρώ. Α ν η π ρ ά ξη τ ε λ έ σ τ η κ ε α π ό α μ έλ εια, ο υ π α ίτιο ς τ ιμ ω ρ ε ίτα ι με φ υ λά κισ η μ έχ ρ ι έ ξ ι (6) μηνώ ν κ α ι με χ ρ η μ α τικ ή π οινή έω ς δ ε κ α π έ ν τε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) ευρώ.

5 2. Ο ι π ο ιν ές τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ επ ιβ ά λ λ ο ν τ α ι α ν δ ε ν σ υ ν τρ έχ ο υ ν λ ό γ ο ι α υ σ τη ρ ό τε ρ η ς τ ιμ ω ρία ς, σ ύμφ ω να με ά λ λ η δ ιά τα ξη. 3. Ό π ο ιο ς π ρ ο σ δ έν ει π λω τό μ έσ ο σε φ ω το σ η μ α ν τή ρ α ή ε ν δ ε ικ τικ ό σ η μ α ντή ρ α, τ ιμ ω ρ ε ίτ α ι με φ υ λ ά κ ισ η μ έχ ρ ι ε ν ό ς (1) έ τ ο υ ς κ α ι με χ ρ η μ α τικ ή π οινή έω ς δ ε κ α π έν τε χ ιλ ιά δ ε ς (15.000) ευρώ. 4. Η π ρ όσ δεσ η π λω τώ ν μέσ ω ν ε π ιτρ έ π ε τ α ι μόνο σ ε κ τ ισ τ έ ς σ τή λ ες, ε ν δ ε ικ τ ικ έ ς υ φ ά λω ν ή α βαθώ ν γεν ικ ά, α ν α υ τ έ ς ε ίν α ι ε φ ο δ ια σ μ έ ν ε ς μ ε κ ρ ίκ ο υ ς π ρόσ δεσ ης. 5. Σ το ν υ π α ίτιο τ η ς π ρ ά ξη ς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 κ α τ α λ ο γ ίζ ε τ α ι η δαπ άνη α π ο κ α τά σ τα σ η ς τ η ς β λά β η ς κα ι ε π α ν α λ ε ιτο υ ρ γ ία ς το υ πυρσού, όπω ς α υ τή π ρ ο σ δ ιο ρ ί ζ ε τ α ι από τη ν ΥΦ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 22 Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σ το ά ρ θ ρ ο 18 το υ ν. 3421/2005 (Α ' 302): α. Η π ερ ίπ τω σ η ε ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «ε. Σ π ο υ δ α σ τές Κ έντρ ω ν Μ ετα λ υ κ εια κ ή ς Εκπ αίδευσης, που εδ ρ εύ ο υ ν σ τη ν Ε λλά δ α κ α ι σ υ μ π ρ ά ττο υ ν με α ν α γνω ρ ισ μ ένα α ν ώ τερ α ή α ν ώ τα τα εκπ α ιδ ευ τικ ά ιδ ρ ύ μ α τα το υ εξω τερικού.» β. Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Τ ο ε ικ ο σ τό ό γ δ ο ο γ ια τ ο υ ς α ν α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς σ τη ν π ερ ίπ τω σ η γ'.» γ. Σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 π ρ ο σ τίθ ε τα ι υ π ο π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ε ' «ε. Τ ο ε ικ ο σ τ ό έ κ τ ο γ ια τ ο υ ς α ν α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς σ τη ν π ερ ίπ τω σ η ε'.» Άρθρο 23 Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού Σ το ά ρ θ ρ ο 23 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η β ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «β.έ χουν α δ ε λ φ ό που υ π ο χ ρ εο ύ τα ι να κ α τ α τ α γ ε ί τ α υ τό χ ρ ο ν α σ τ ις Έ ν ο π λ ες Δ υ ν ά μ εις γ ια εκπ λή ρω σ η σ τ ρ α τε ύ σ ιμ η ς σ τρ α τιω τικ ή ς υπ οχρέω σης.» β. Τ ο π ρώ το ε δ ά φ ιο τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Η α να β ο λή κ α τά τα ξ η ς λόγω ύπ αρξης α δ ε λ φ ο ύ που υ π ο χ ρ ε ο ύ τα ι γ ια κ α τ ά τ α ξ η τα υ τό χ ρ ο ν α, δ ια κ ό π τ ε τ α ι α ν ο α δ ε λ φ ό ς α υ τό ς δ ε ν κ α τα τα γ ε ί, γ ια ο π ο ιο ν δ ή π ο τε λόγο, τ η ν κ α θ ο ρ ισ μ έν η ημερομηνία.» Άρθρο 24 Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους Η παρ. 7 το υ ά ρ θ ρ ο υ 29 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ί σ τ α τ α ι «7. Σ ε κ ά θ ε π ερ ίπ τω σ η, η Δ ιο ίκ η σ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υ π ηρεσιώ ν α π ο φ α σ ίζει ο ρ ισ τικ ά ε ν τό ς π έν τε (5) ημ ερώ ν από τη ν υπ οβολή τ η ς α ίτη σ η ς σ τη Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπ η ρ ε σ ία γ ια τ η ν α π ο δ ο χή ή τη ν απ όρριψ η το υ α ιτή μ α το ς, κ ο ιν ο π ο ιώ ν τα ς π α ρ ά λ λ η λ α τη ν α π ό φ α σ ή τ η ς κ α ι σ το υ ς ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς κ α ι σ τη Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υ π η ρ εσ ία γ ια τ ις δ ικ έ ς τ η ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς. Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς Δ ιο ίκ η σ η ς Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιών.» Άρθρο 25 Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια Σ το ά ρ θ ρ ο 33 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ.έ ναν κ α τώ τε ρ ο α ξιω μ α τικ ό το υ Σ ώ μ α το ς Σ τ ρ α το - λ ο γ ικ ο ύ -Σ τρ α τιω τικ ώ ν Ν ομικώ ν Συμβούλω ν, ε κ τ ό ς από τ η ν π ερίπ τω σ η κ α τά τα ξ η ς εφ έδρω ν, ο π ό τε ε ίν α ι δ υ ν α τό ν α σ τ ε λ ε χ ώ ν ε τ α ι από κ α τώ τε ρ ο α ξιω μ α τικ ό τ η ς μ ο νά δ α ς που χ ε ιρ ίζ ε τ α ι θ έ μ α τ α σ τρ α το λ ο γ ία ς. Χ ρ έη γ ρ α μ μ α τέ α το υ ε ιδ ικ ο ύ σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ σ υμβουλ ίο υ ε κ τ ε λ ε ί υπ αξιω ματικός.» β. Η π ερ ίπ τω σ η α ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «α. Χ ο ρ η γ ο ύ ν α ν α β ο λ έ ς κ α τά τα ξ η ς γ ια λ ό γ ο υ ς υ γ ε ία ς κ α ι ε ν τά σ σ ο υ ν τ ο υ ς ο π λ ίτε ς σ ε κ α τη γ ο ρ ίε ς σ ω μ α τικ ή ς ικ α ν ό τη τα ς, π λην α υ τή ς τω ν α κ α τά λ λ η λ ω ν γ ια σ τ ρ ά τευ σ η, ε κ δ ίδ ο ν τα ς ομ όφ ω να α ιτιο λ ο γ η μ έ ν ε ς α π ο φ ά σ εις γ ια ό λ ε ς τ ις ω ς άνω κ α τη γ ο ρ ίε ς σ ω μ α τικ ή ς ικ α ν ό τη τα ς, π λην τ η ς π ρ ώ τη ς κ α τη γ ο ρ ία ς (1/1).» γ. Π ρ ο σ τίθ ε τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 5 «5. Ε ιδ ικά γ ια τη ν κ α τά τα ξ η εφ έδ ρ ω ν ε ίν α ι δ υ ν α τή η σ υ γ κ ρ ό τη σ η Ε ιδικού Σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λίο υ (ΕΣΣ) σ τη ν έ δ ρ α κ ά θ ε Ε π ισ τρ α τε ύ ο υ σ α ς Α ρ χ ή ς με α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α τ η ν ε ξ έ τα σ η τω ν εφ έδ ρ ω ν που κ α τα τά σ σ ο ν τα ι σ τ ις μ ο ν ά δ ες τ η ς Π ερ ιο χ ή ς Ε υθύνης (ΠΕ) τη ς. Τ α κ α θ ο ρ ιζό μ ενα σ τ ις ω ς άνω π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς ισ χύουν κ α ι γ ια τ α ΕΣΣ που λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν σ τ ις Ε π ισ τρ α τεύ ο υ σ ες Αρχές.» Άρθρο 26 Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας Σ το ά ρ θ ρ ο 37 το υ ν. 3421/2005: α. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Η ε ξ έ τα σ η το υ α σ θ εν ο ύ ς γ ίν ε τ α ι κ α τά τη ν η μ ε ρ ο μ η νία που υ π ο χ ρ ε ο ύ τα ι γ ια κ α τά τα ξ η κ α ι μ έ χ ρ ι π έντε (5) ε ρ γ ά σ ιμ ε ς η μ έ ρ ε ς π ριν από α υτή. Ε ιδ ικά π ρ ο κ ειμ έ- νου γ ια α σ θ ε ν ε ίς που π ά σ χουν από α ν ία τη σ ω μ α τικ ή βλάβη ή π άθηση κ α ι ε ίν α ι κ α τα φ α ν ώ ς α κ α τ ά λ λ η λ ο ι γ ια σ τρ ά τευ σ η, η ε ξ έ τα σ η μ π ο ρ ε ί ν α γ ίν ε ι κ α ι μ ε τ ά τ ις π α ραπ άνω π ροθεσμίες.» β. Η π ε ρ ίπ τω σ η γ ' τ η ς παρ. 7 το υ ά ρ θ ρ ο υ 37 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Α ν π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια α σ θ ε ν ε ίς που έ χ ο υ ν βλάβη ή πάθηση, τ η ς ο π ο ία ς η ία σ η π ρ ο β λ έπ ετα ι ν α δ ια ρ κ έ σ ε ι μ έ χ ρ ι τ έ σ σ ε ρ ις μήνες, η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία υ π ο β ά λ λ ε τα ι σ τη ν α ρ μ ό δ ια Δ ιο ίκ η σ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ώ ν Υ π η ρ εσ ιώ ν (ΔΣΥ), που α π ο φ α σ ίζ ε ι γ ια τ η μ ε τ α κ ίν η σ η τ η ς η μ ε ρ ο μ η ν ία ς κ α τ ά τ α ξ η ς μ έ χ ρ ι κ α ι τ έ σ σ ε ρ ις μ ή νες, κ ο ιν ο π ο ιώ ν τα ς τ η ν α π ό φ α σ ή τ η ς σ το ν ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο κ α ι τ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή Υ π η ρ εσ ία (ΣΥ). Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς ΔΣΥ. Η η μ ε ρ ο μ η ν ία κ α ι η μ ο νά δ α κ α τά τα ξ η ς κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι από τ α Γ εν ικ ά Ε π ιτε λ ε ία τω ν Κ λά δω ν τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν.» γ. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 8 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «8. Α ν ο ι α σ θ ε ν ε ίς κ ρ ιθ ο ύ ν απ ό τ η ν α ρ μ ό δ ια υ γ ε ιο ν ο μ ική επ ιτρ ο π ή ικ α ν ο ί κ α τη γ ο ρ ία ς π ρ ώ τη ς (1/1) μ έχ ρ ι κ α ι τ έ τ α ρ τ η ς (Ι/4), υ π ο χ ρ εο ύ ν τα ι ν α κ α τα τα γ ο ύ ν ε κ τό ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Σ ε ιρ ά ς Σ τρ α τε υ σ ίμ ω ν Ο π λιτώ ν (ΕΣΣΟ), μ ε σ η μ είω μ α κ α τά τα ξ η ς, κ α ι ο π ω σ δ ή π ο τε ε ν τ ό ς π ενθημέρου, από τη ν κ ο ινοπ ο ίη σ η τ η ς γ ν ω μ ά τευ σ η ς σ τη ν α ρ μ ό δ ια Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή Υ π ηρεσ ία, χ ω ρ ίς ν α έ χ ο υ ν δ ι κ α ίω μ α ν έ α ς ε ξέτα σ η ς. Α ν η επ ιτρ ο π ή α π ο φ α ν θ ε ί ό τ ι

6 δ ικ α ιο ύ ν τ α ι α ν α β ο λ ή λό γ ω υ γ ε ία ς, η α ν α β ο λ ή α ρ χ ίζ ε ι απ ό τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία που ή τ α ν υ π ο χ ρ εω μ έν ο ι να κ α τα - τα γ ο ύ ν α ρ χ ικά. Τ ο ίδ ιο ισ χ ύ ει κ α ι σ τη ν π ερ ίπ τω σ η που κρ ιθ ο ύ ν α κ α τ ά λ λ η λ ο ι γ ια σ τρ ά τε υ σ η (1/5).» Άρθρο 27 Εξαγορά -Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Η π ερ ίπ τω σ η γ ' τ η ς παρ. 5 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 43 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «γ. Η Δ ιο ίκη σ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υ π ηρεσιώ ν α π ο φ α σ ίζει ο ρ ισ τικ ά κα ι α ιτιο λ ο γ η μ έ ν α γ ια τη ν απ οδοχή ή τη ν απ όρριψη τ η ς α ίτη σ η ς, κοινοπ οιώ ντα ς τη ν απ όφ α σ ή τ η ς σ τη μονάδα το υ ενδιαφ ερομ ένου γ ια τη ν ενημέρω ση τω ν α τ ο μικώ ν το υ εγγρ ά φ ω ν κα ι το υ ίδιου, καθώ ς κα ι σ τη ν α ρ μ ό δ ια Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπηρεσία. Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ η ρ ε ίτ α ι σ το α ρ χ ε ίο τ η ς Δ ιο ίκ η σ η ς Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιών.» Άρθρο 28 Ανυπότακτοι Σ το ά ρ θ ρ ο 51 το υ ν. 3421/2005: α. Η π ερ ίπ τω σ η δ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «δ. Μ ε τη ν π α ρ ο υ σ ία σ η το υ α ν υ π ό τα κ το υ σ ε ο π ο ια δ ή π ο τε σ τρ α τιω τικ ή α ρ χ ή γ ια τ η δια κοπ ή τ η ς α νυ π ο τ α ξ ία ς του.» β. Σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 3 π ρ ο σ τίθ ε τ α ι π ερ ίπ τω σ η ζ ω ς εξής: «ζ. Μ ε τη ν επ ίδ ο σ η το υ κ λ η τη ρ ίο υ θ εσ π ίσ μ α το ς, σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τω ν ά ρ θρ ω ν 154 κ α ι επ ο μένω ν το υ Κ ώ δικα Π ο ινική ς Δ ικονομ ία ς.» Άρθρο 29 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών Σ το ά ρ θ ρ ο 55 το υ ν. 3421/2005: α. Τ ο π ρώ το εδ ά φ ιο τη ς π α ρ α γρ ά φ ου 1 α ν τικ α θ ίσ τα τα ι «1. Ο ι ο μ ο γ εν είς, ο ι ο π ο ίο ι δ ια κ ό π το υ ν τ η μόνιμη κ α τ ο ικ ία τ ο υ ς σ το Α ζερ μ π α ϊτζά ν, σ τη ν Α ρ μ ενία, σ τη Γ ε- ω ργία, σ το Κ α ζα κσ τά ν, σ τη ν Κ ιρ γισ ία, σ τη Λ ευ κο ρω σ ία, σ τη Μ ολδ α βία, σ τη ν Ο υκρανία, σ το Ο υζμπ εκισ τά ν, σ τη Ρω σική Ο μοσπ ονδία, σ το Τ α τζικ ισ τά ν, σ το Τ ο υ ρ κ μ ε ν ι σ τά ν, σ τη ν Α λ β α ν ία κ α ι σ τη ν Τ ο υ ρ κ ία κ α ι έ ρ χ ο ν τ α ι σ τη ν Ε λλά δ α, α π ε υ θ ε ία ς ή μέσ ω ά λ λ η ς χ ώ ρας, κ α ι έ κ τ ο τ ε κ α το ικ ο ύ ν σ ε α υτήν, δικαιούνται:», β. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 3 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Ό σ ο ι υ π α χ θ ο ύ ν σ τ ις π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 1 κ α ι 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ α υ το ύ ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι απ ό τ η ν π ρ ό σ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις οπ οίες, ενδεχ ο μ έν ω ς, κηρ ύ χ θ η κα ν α ν υ π ό τα κ το ι, π ριν τη ν α ρ χ ικ ή υπ αγω γή τ ο υ ς σ ε ο π ο ια δ ή π ο τε δ ιά τα ξ η το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ. Τ ο α ξιό π ο ιν ο τ η ς α ν υ π ο τα ξ ία ς τ ο υ ς ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι μ ε π α ρ α γ ρ α φ ή κα ι α ίρ ο ν τ α ι ό λ ε ς ο ι σ χ ε τ ικ έ ς σ υ ν έπ ειες. Ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς γ ια τ ις α ν υ π ο τα ξ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τ ικ ο ύ δ ικα σ τη ρ ίο υ.» Άρθρο 30 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους Σ το ά ρ θ ρ ο 57 το υ ν. 3421/2005 ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 4 κ α ι 5 α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «4. Ό σ ο ι δ ιε τ έ λ ε σ α ν ή δ ια τε λ ο ύ ν σ ε α ν υ π ο τα ξία κ α ι σ υμπ ληρώ νουν μ έχ ρ ι τη ν 1η Ια νο υ α ρ ίο υ 2016 τ ο τρ ια κ ο - σ τό π έμ π το (35ο) έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς τ ο υ ς εφ ό σ ο ν έχ ο υ ν ήδη κ α τ α τ α γ ε ί ή θα κα τα τα γ ο ύ ν σ τις Έ ν ο π λ ες Δ υ ν ά μ εις μ έχ ρ ι τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία α υ τή ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι απ ό τη ν π ρ ό σ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις ο π ο ίε ς κηρ ύ χ θ η κα ν α ν υ π ό τα κ το ι. 5. Τ ο α ξιό π ο ινο τ η ς α ν υ π ο τα ξία ς το υ ς ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι με π α ρ αγρ αφ ή, α ίρ ο ν τα ι ο ι σ χ ε τικ έ ς σ υ ν έπ ειες κ α ι ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τικ ο ύ δικα σ τη ρ ίο υ.» Άρθρο 31 Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών Τ ο ά ρ θ ρ ο 73 παρ. 5 το υ ν. 3421/2005 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Ό σοι μ έ χ ρ ι τ η ν έ ν α ρ ξ η ισ χ ύ ο ς το υ ά ρ θ ρ ο υ α υ το ύ, έ χ ο υ ν υ π α χ θ ε ί ή έχ ο υ ν ζ η τή σ ε ι τη ν υπ αγω γή τ ο υ ς σ τη δ ιά τα ξ η το υ ά ρ θ ρ ο υ 3 το υ ν. 3282/2004 (Α ' 208) ε ξ α κολο υ θ ο ύ ν να δ ιέ π ο ν τα ι από τη ν ίδ ια δ ιά τα ξη. Επίσης, ο ι η μ έ ρ ε ς α δ ε ία ς, π ου χ ο ρ η γ ή θ η κ α ν κ α τ ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς π ε ρ ίπ τω σ η ς δ' τ η ς παρ. 24 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 82 το υ ν. 3057/2002 (Α ' 239) θ ε ω ρ ο ύ ν τα ι ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ ω ς χ ρ ό ν ο ς σ τρ α τιω τικ ή ς υπ ηρεσ ία ς, χ ω ρ ίς να υ π ο λ ο γ ίζο ν τα ι σ τα ό ρ ια τ η ς σ υ ν ο λ ικ ή ς δ ιά ρ κ ε ια ς τω ν α δειώ ν, όπ ω ς α υ τά κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι από τ ο ά ρ θ ρ ο 41.» Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης Ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 3 κα ι 4 το υ ά ρθρου 79 το υ ν. 3883/2010 (Α ' 167) α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «3. Ό σ ο ι δ ιε τ έ λ ε σ α ν ή δ ια τε λ ο ύ ν σ ε α ν υ π ο τα ξία κ α ι σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ ο τ ρ ια κ ο σ τ ό π έμ π το (35ο) έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς το υ ς μέχ ρ ι τη ν 1η Ιανουαρίου 2016, εφ ό σ ο ν έχουν υ π ο β ά λ ει ή θ α υ π οβάλουν δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά γ ια τ η ν υπ α γω γ ή τ ο υ ς σ τ ις δ ια τ ά ξ ε ις π ε ρ ί α ν τιρ ρ η σ ιώ ν σ υ ν είδ η σ η ς (Κ εφ ά λ α ιο Γ το υ ν. 3421/2005) μ έ χ ρ ι κ α ι τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία α υ τή κ α ι π α ρ ο υ σ ια σ το ύ ν εμ π ρ ό θεσ μ α γ ια τη ν εκπ λή ρω ση τη ς ε ν α λ λ α κ τικ ή ς το υ ς υπ ηρεσ ία ς, λόγω τ η ς ω ς άνω υ π α γω γή ς το υ ς, ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι από τη ν π ρ όσ κλησ η ή τ ις π ρ ο σ κ λ ή σ εις γ ια τ ις ο π ο ίε ς κηρύχθηκα ν α ν υ π ό τα κ το ι. 4. Τ ο α ξιό π ο ινο τη ς α ν υ π ο τα ξ ία ς τω ν παραπ άνω ε ξ α λ ε ίφ ε τ α ι με π α ρ αγρ αφ ή, α ίρ ο ν τα ι ο ι σ χ ε τικ έ ς σ υ νέπ ειες κ α ι ο ι δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς τ ίθ ε ν τ α ι σ το α ρ χ ε ίο με π ράξη το υ ε ισ α γ γ ε λ έ α το υ α ρ μ ό δ ιο υ σ τρ α τιω τικ ο ύ δικα σ τη ρίο υ.» Άρθρο 33 Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) 1. Σ το ν. 3421/2005, μ ε τ ά τ ο ά ρ θ ρ ο 19, π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι ά ρ θ ρ ο 19Α «Ά ρθρο 19Α Α να β ο λή κ α τά τα ξ η ς τω ν ερ ευ ν η τώ ν το υ Ε υρω π αϊκού Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ Π υρηνικώ ν Ε ρευνώ ν (CERN) 1. Α ν α β ά λ λ ε τα ι η κ α τά τα ξ η σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν Ενόπλω ν Δ υ νά μ εω ν τω ν σ τρ α τε υ σ ίμ ω ν που ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι ω ς ε ρ ε υ ν η τ έ ς σ το ν Ε υρω π αϊκό Ο ρ γ α ν ισ μ ό Π υρηνικώ ν Ερευνώ ν (CERN) γ ια όσο χ ρ ο νικό δ ιά σ τη μ α δ ια ρ κ ε ί η έρ ευ να τους. 2. Η α ν α β ο λ ή τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 δ ια κ ό π τ ε τα ι μ ε τη ν κ α τά ο π ο ιο ν δ ή π ο τε τρ ό π ο α π ώ λεια τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς το υ ε ρ ε υ ν η τ ή το υ ω ς ά νω Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ή μ ε α ίτ η σ η τω ν δικαιούχω ν.

7 3. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υνας, που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ό τα σ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ το υ Γ ενικ ο ύ Ε π ιτελ ε ίο υ Ε θνικής Ά μ υνας κα ι δ η μ ο σ ιε ύ ετα ι σ τη ν Ε φ η μ ερίδα τ η ς Κ υβερνήσ εω ς, κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι υ π ο χ ρ εώ σ εις όσω ν λ α μ β ά νο υ ν τ η ν ω ς άνω α ν α β ο λ ή κ α τά τα ξη ς, τ α α π α ι- το ύ μ εν α δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά, η δ ια δ ικ α σ ία κα ι ο ι π ρ ο θ εσ μ ίες υπ οβολής το υ ς, ο ι κυρώ σ εις που ε π ιβ ά λ λ ο ν τα ι γ ια τη μη τή ρ η σ η τω ν υπ οχρεώ σ εώ ν το υ ς, κα θώ ς κ α ι κ ά θ ε α ν α γ κ α ία σ χ ε τικ ή λ ε π τ ο μ έ ρ ε ια κ α ι ο ι λ ο ιπ έ ς π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς άρθρου. 4. Σ ε π ερ ίο δ ο γ ε ν ικ ή ς ε π ισ τρ ά τε υ σ η ς ή π ο λέμου ε ίν α ι δυνατό ν, με α π ό φ α σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υ ν α ς που δ ε ν δ η μ ο σ ιε ύ ε τ α ι σ τη ν Ε φ η μ ερ ίδ α τ η ς Κ υ β ερ ν ή σεω ς, ν α α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι η ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θρου κ α ι ν α δ ια κ ό π το ν τα ι ο ι α ν α β ο λ έ ς κ α τά τα ξ η ς που χ ο ρ η γ ή θ η κ α ν κ α τ ε φ α ρ μ ο γ ή του.» Άρθρο 34 Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νομοθεσίας 1. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τα ι ο ό ρ ο ς «Σ τρ α τ ο λ ο γ ικ ό Γ ρ α φ είο» ή τ ο α ρ κ τ ικ ό λ ε ξ ό το υ «ΣΓ», α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι από τ ο ν όρ ο «Σ τρ α το λ ο γ ικ ή Υπ ηρεσία» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΣΥ» α ν τισ το ίχ ω ς. 2. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τ α ι ο ό ρ ο ς «Δ ιοίκησ η Σ τρ α το λ ο γ ία ς» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΔΣΛ», α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι από τ ο ν όρ ο «Δ ιοίκησ η Σ τρ α το λ ο γ ικ ώ ν Υπηρεσιώ ν» ή τ ο α ρ κ τικ ό λ ε ξ ό το υ «ΔΣΥ» α ν τισ το ίχ ω ς. 3. Ό π ου σ τη ν κ είμ εν η ν ο μ ο θ ε σ ία α ν α φ έ ρ ε τα ι ο ό ρ ο ς «Δ ιεύ θ υ νσ η Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ο ύ το υ Γ εν ικ ο ύ Ε π ιτε λ ε ίο υ Ε θνικής Άμυνας» ή η σ υ ν το μ ο γ ρ α φ ία το υ «ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ», α ν τικ α θ ίσ τ α τ α ι από το ν όρ ο «Δ ιεύθυνση Σ τρ α το λ ο γ ικ ο ύ Σ τρ α τιω τικ ώ ν Νομικώ ν Συμβούλω ν το υ Γ ενικο ύ Ε π ιτελ είου Ε θνικής Ά μυνας» ή τη σ υ ν το μ ο γ ρ α φ ία το υ «ΔΣΣΝΣ/ ΓΕΕΘΑ» α ν τισ το ίχ ω ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 35 Κάλυψη δικαστικών εξόδων Τ ο ά ρ θ ρ ο 64 το υ ν. 3883/2010 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Σ το ν π ρ οϋπ ολο γισ μό το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε θνικής Ά μ υ να ς ε γ γ ρ ά φ ο ν τα ι π ισ τώ σ εις γ ια τη ν κάλυψ η τω ν εξόδω ν μ ελώ ν το υ π ρ οσ ω π ικού τω ν Ε νόπ λω ν Δ υ ν ά μ εω ν που β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε ίτ ε σ ε ε ν έ ρ γ ε ια ε ίτ ε σ ε α π ο σ τρ α τε ία, σ τα ο π ο ία υ π ο β ά λ λ ο ν τα ι με τη ν ιδ ιό τ η τ α τω ν κ α τη γ ο ρ ο υ μένω ν ή ε ν α γ ο μ ένω ν ή π ο λ ιτικ ώ ς εν α γ ό ν τω ν, σ ε δ ίκ ε ς που α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τω ν υ π η ρ εσ ια κ ώ ν το υ ς κα θ η κ ό ν τω ν. Σ τ ις π ισ τώ σ εις α υ τ έ ς σ υ ν υ π ο λ ο γ ίζ ο ν τα ι κ α ι τ α έ ξ ο δ α σ τ α ο π ο ία υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι τ α μ έ λ η τω ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν τω ν ε ν λ ό γ ω δ ικ α ιο ύ χ ω ν, τ α ο π ο ία σ υ μ μ ε τέχ ο υ ν σ τ ις ίδ ιε ς ω ς άνω δ ίκ ε ς με τη ν ιδ ιό τ η τ α τω ν κα τη γ ο ρ ο υ μ έν ω ν, ε ν α γ ο μ έν ω ν ή π ο λ ιτικ ώ ς ενα γόντω ν. 2. Ο ι π ροϋπ οθέσ εις χ ορήγησ ης τω ν παραπάνω εξόδω ν, ο υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς το υ ύψ ους το υ π οσού που κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τ ικ ό θ έμ α κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι με π ρ ο ε δ ρ ι κό δ ιά τα γ μ α που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε θνικής Ά μ υ ν α ς ε ν τ ό ς έ ξ ι (6) μηνώ ν από τη θέσ η σ ε ισ χύ το υ π α ρ όντο ς. 3. Μ έχ ρ ι τη ν έκ δ ο σ η το υ π ρ οεδ ρ ικο ύ δ ια τά γ μ α το ς τη ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2, ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 6 το υ ά ρ θρου 20 το υ ν. 1481/1984 (Α ' 152), η ο π ο ία π ρ ο σ τέθ η κ ε με το ά ρθρο 16 το υ ν. 2018/1992 (Α ' 33) και α ν τικ α τα σ τά θ η κ ε με τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 12 το υ ν. 3103/ 2003 (Α ' 23), κα θώ ς κ α ι ο ι δ ια τ ά ξ ε ις το υ π.δ. 15/2007 (Α ' 11), ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α ν α λ ό γ ω ς κ α ι γ ια τ ο υ ς κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς κ α ι κ α τ η γ ο ρ ία ς σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ύ ς ή π ο λ ιτικ ο ύ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς τω ν Ενόπλω ν Δ υ ν ά μ εω ν ή μελώ ν τω ν ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν το υ ς γ ια τη ν υπ ερ άσ π ισ η ή τ η ν π α ρ ά σ τα σ ή τ ο υ ς ω ς π ο λ ιτικώς εν α γ ό ν τω ν ενώ πιον δ ικα σ τικώ ν αρχώ ν σ ε υπ οθέσ εις που π ηγά ζουν από τη ν ε κ τέ λ ε σ η τω ν υπ ηρεσ ια κώ ν το υ ς καθηκόντω ν.» Άρθρο 36 Μέριμνα προσωπικού με οικογενειακά προβλήματα υγείας Η παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 10 το υ ν. 1911/1990 (Α ' 166) α ν τ ι κ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Τ ο σ τρ α τιω τικ ό προσω πικό τω ν Ενόπλων Δυνάμεω ν, τ ο οπ οίο έ χ ε ι τέ κ ν ο που π ά σ χει από βαριά ν ο η τικ ή υ σ τέ ρηση ή σ ύ νδρομο Down ε ίτ ε σ ύζυγο ή γ ο ν έ α ή ά γ α μ ο τ έ κ ν ο που π ά σ χ ει απ ό ν ό σ η μ α που α π α ιτ ε ί τ α κ τ ικ έ ς μ ε τ α γ γ ίσ ε ις α ίμ α τ ο ς ή χ ρ ή ζ ε ι π ε ρ ιο δ ικ ή ς ν ο σ η λ ε ία ς, δ ικ α ιο ύ τ α ι ε ιδ ικ ή ς ά δ ε ια ς με α π ο δ ο χές, π έρ α ν τ η ς κ α νονικής, μ έ χ ρ ι τ ρ ιά ν τ α (30) η μ έ ρ ε ς τ ο χρόνο.» Άρθρο 37 Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού Η ε ιδ ικ ή π ρ ό σ θ ε τη ά δ ε ια μ ε τ α π ο δ ο χ ώ ν δ έ κ α (10) ημερώ ν π έρ αν τη ς κανονικής, η οπ οία χ ο ρ η γ ε ίτα ι με τη ν υπ αρ /204/0022/ (Β ' 33) κοινή α π όφ α σ η τω ν Υ π ο υ ρ γώ ν Π ρ ο ε δ ρ ία ς τ η ς Κ υ β έρ ν η σ η ς, Ο ικ ο ν ο μικών, Υ γ εία ς, Π ρ ό ν ο ια ς κ α ι Κ οινω νικώ ν Α σ φ α λ ίσ εω ν, χ ο ρ η γ ε ίτα ι, μ ε τ ά τ η ν ο ρ κ ω μ ο σ ία το υ ς, κ α ι σ ε μόνιμ ους εν ε ν ε ρ γ ε ία Α ξιω μ α τικο ύ ς, μόνιμ ους Α νθυπ α σ π ισ τές κα ι Υ π α ξιω μ α τικούς, ε θ ε λ ο ν τ έ ς κ α ι ε φ έ δ ρ ο υ ς Υ π α ξιω μ α τικούς κ α ι Ε π α γ γ ε λ μ α τίε ς Ο π λ ίτες, ο ι ο π ο ίο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ ε α ν τ ίσ τ ο ιχ ε ς με τ ις α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ες σ τη ν ω ς άνω κοινή α π ό φ α σ η ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς σ τα σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά ν ο σ ο κ ο μ ε ία κ α ι σ το Ν ο σ η λ ευ τικ ό Ίδ ρ υ μ α Μ ε το χ ικ ο ύ Τ α μ ε ίο υ Σ τρ α το ύ (ΝΙΜΤΣ), μ ε τ ά από σ υ νεχ ή υ π η ρ εσ ία εν ό ς (1) έ τ ο υ ς σ τα ε ν λό γ ω ν ο σ ο κ ο μ ε ία κ α ι σ ε χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α κ α τά τ ο οπ οίο δ ε ν δ ια τα ρ ά σ σ ε τα ι η εύρυθμη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ ς. Άρθρο 38 Εργασία Αποκλειστικών Νοσοκόμων 1. Τ ο π ρ ώ το ε δ ά φ ιο τ η ς παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 2 το υ ν. 4132/2013 (Α ' 59) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Στα ν ο σ ο κ ο μ εία το υ Ε.Σ.Υ., σ τις ιδ ιω τικ ές κλινικές, σ τα ν ο σ ο κ ο μ εία τω ν Ενόπλω ν Δ υνά μεω ν και τ ο Ν ο σ η λευ τικό Ίδ ρ υ μ α Μ ε το χ ικ ο ύ Τ α μ ε ίο υ Σ τρ α το ύ (ΝΙΜΤΣ), δ ύ ν α ν τα ι να π ρ ο σ φ έρ ο υ ν τ ις υ π η ρ εσ ίες τ ο υ ς σ ε α σ θ ε ν ε ίς που ν ο σ η λ ε ύ ο ν τα ι α π ο κ λ ε ισ τ ικ ο ί ν ο σ ο κ ό μ ο ι κ α ι α π ο κ λ ε ισ τικ έ ς ν ο σ ο κ ό μ ες, που δ ε ν σ υ ν δ έ ο ν τ α ι με ο π ο ια δ ή π ο τε ερ γ α σ ια κ ή σ χέσ η με τ α ν ο σ ο κ ο μ ε ία το υ Ε.Σ.Υ., τ ις ιδ ι ω τικ έ ς κ λ ινικές, τ α ν ο σ ο κ ο μ ε ία τω ν Ενόπλω ν Δ υ νά μεω ν κ α ι τ ο ΝΙΜΤΣ κ α ι φ έρ ο υ ν τη ν α π ο κ λ ε ισ τικ ή ευθύνη γ ια τ ις π ρ ο σ φ ερ ό μ εν ες υ π η ρ εσ ίες το υ ς σ το υ ς α σ θενείς.» 2. Σ το ά ρ θ ρ ο 2 το υ ν. 4132/2013 π ρ ο σ τίθ ε τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 4 «4. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Ά μ υ να ς κα ι Υ γ ε ία ς κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι και ο ι π ρ οϋπ οθέσ εις γ ια τη ν π ρ ο σ φ ο ρ ά τω ν υ π ηρεσ ιώ ν τω ν α π ο κ λ εισ τικ ώ ν ν ο σ οκόμω ν σ ε νο σ η λ ευ ο μ έν ο υ ς σ τα Ν ο σ ο κομεία τω ν Ενόπλω ν Δ υνά μεω ν και τ ο ΝΙΜΤΣ, τ α α π α ρ α ίτη τα π ροσ όντα το υ ς, η δ ια δ ικ α σ ία ε π ιλ ο γ ή ς το υ ς από ν ο σ η λευ ο μ ένους,

8 ο ι όροι, ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις κ α ι τ α δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά ε γ γ ρ α φ ή ς σ το Μ ητρώ ο Α π ο κ λ εισ τικ ώ ν Ν ο σ οκόμ ω ν κ α ι κά θε σ χ ε τικ ό θέμα.» Άρθρο 39 Μειωμένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού με επιμέλεια ατόμων με αναπηρία Η παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 9 το υ ν. 3257/2004 (Α ' 143) τ ρ ο π ο π ο ιε ίτα ι «1. Τ ο π ρ οβ λεπ όμ ενο, κ α τά τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 8 το υ ν. 1483/1984 (Α ' 153), μ ειω μ ένο ω ρ ά ρ ιο ε ρ γ α σ ία ς ε φ α ρ μ ό ζ ε τα ι σ το σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό π ροσ ω π ικό κα ι σ το υ ς σ τρ α τιω τικ ο ύ ς δ ικ α σ τέ ς τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν, ο ι οπ οίοι: α) έ χ ο υ ν ή ε π ιμ ε λ ο ύ ν τα ι τ έ κ ν ο ή σ ύζυγο με α ν α π η ρ ία ή β) με δ ικ α σ τικ ή α π ό φ α σ η έχ ο υ ν τη ν επ ιμ έ λ ε ια α τό μ ο υ με α ναπ ηρ ία, κα θώ ς κ α ι σ το υ ς α ν α δ ό χ ο υ ς γ ο ν ε ίς α τό μ ο υ μ ε α ν α π η ρ ία γ ια όσ ο χ ρ ό νο δ ια ρ κ ε ί η α να δ οχή, α ν ε ξ ά ρ τη τ α από τ ο ν α ρ ιθ μ ό τω ν α π α σ χ ο λ ο ύ μενω ν προσώ πω ν κ α τά μονάδα, υ π ηρεσ ία, ο ρ γ α ν ισ μ ό ή ν ο μ ικ ό π ρ όσ ω π ο που ε π ο π τ ε ύ ε τ α ι α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ε θνικής Ά μ υ να ς (ΥΠΕΘΑ), σ το οπ οίο ε ρ γ ά ζ ε τ α ι το σ τρ α τιω τικ ό α υ τό π ροσ ω π ικό κ α ι ο ι σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ί α υ τ ο ί δ ικ α σ τέ ς. Σ τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ δ εν π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι ό σ ο ι εκ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ η σ τ ρ α τ ε ύ σ ιμ η σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή τ ο υ ς υπ οχρέω σ η, σ ύ μ φ ω να μ ε τ η σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή νομοθεσ ία.» Άρθρο 40 Κριτήρια μετατάξεων Υπαξιωματικών Η π ε ρ ίπ τω σ η δ ' τ η ς παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 12 το υ ν. 3883/2010 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «δ. Ο β α θμ ός α π ο φ ο ίτη σ η ς το υ ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ο υ από τ α π ρ οβ λεπ όμ ενα σ χ ο λ ε ία τ η ς ε ιδ ικ ό τ η τ ά ς το υ, ο ο π ο ί ο ς π ρ έπ ει να ε ίν α ι το υ λ ά χ ισ το ν «λίαν καλώς».» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 41 Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες Σ το ά ρ θ ρ ο 39 το υ ν. 3883/2010: α. Ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 6 κ α ι 7 α ν τ ικ α θ ίσ τ α ν τ α ι «6. Μ ε π ρ ο εδ ρ ικό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τα ι ύ σ τερ α από π ρ ό τα σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υ ν α ς με σ ύμφ ω νη γνώ μη το υ ΣΑΓΕ, μ π ο ρ ε ί ν α α π ο ν έ μ ε τα ι ιδ ιό τ η τ α Ε φ έ δ ρ ο υ ε ν ε ν ε ρ γ ε ία Α ξιω μ α τικ ο ύ β α θμ ού Α νθ υ π ο λ ο χ α γ ο ύ ή α ν τισ το ίχ ω ν, σ ε α θ λ η τέ ς που: α) επ ιθυμούν να κ α τα - τα γ ο ύ ν σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν ΕΔ, β) δ ε ν έχ ο υ ν σ υμπ ληρώ σ ει τ ο 35ο έ τ ο ς τ η ς η λ ικ ία ς το υ ς, α λ λ ά έχ ο υ ν σ υμπ ληρώ σ ει τη ν η λ ικ ία υ π ο χ ρ εω τικής σ τρ ά τευ σ η ς, όπως α υ τή κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι σ το ν. 3421/2005 (Α ' 302) κ α ι γ) έ χ ο υ ν κ α τα λ ά β ε ι σ ε Ο λυ μ π ια κούς Α γ ώ ν ες μ ία από τ ις τ ρ ε ις (3) π ρ ώ τες θ έ σ ε ις σ ε α το μ ικ ό ά θλημα. Γ ια τ ο ν π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό τ η ς η λ ικ ία ς τω ν ε ν λ ό γ ω α θ λ η τώ ν, α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς φ ύ λο υ, ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α ν α λ ο γ ικ ώ ς ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς σ τ ρ α τ ο λ ο γ ικ ή ς ν ο μ ο θ εσ ία ς. Π ριν από τη ν α π ονομή τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς το υ Α ξιω μ α τικο ύ, ο ι ε ν λό γ ω α θ λ η τ έ ς ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι ω ς π ρ ο ς τη ν κ ρ ίσ η τ η ς σ ω μ α τικ ή ς τ ο υ ς ικ α ν ό τ η τ α ς από τ η ν ο ικ ε ία α ν ώ τα τη υ γ ε ιο ν ο μ ικ ή επ ιτροπ ή. Η ε ν λόγω α π ονομή τ η ς ιδ ιό τη τα ς το υ Α ξιω μ α τικο ύ και το υ βαθμού, καθώ ς και η κ α τά τα ξη τω ν εν λόγω α θ λ η τώ ν σ τις τά ξ ε ις τ ω ν Ε Δ γ ίν ε τ α ι μ ε τ ά τ ο π έρ α ς τ η ς ε ν ε ρ γ ο ύ α θ λ η τ ι κής τ ο υ ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς ή τ ο α ρ γ ό τ ε ρ ο δύο (2) έ τη μ ε τ ά τη ν τ ε λ ε υ τ α ία σ υ μ μ ετο χ ή το υ ς σ ε εθ ν ικ ή ομάδα. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Ά μ υ ν α ς κ α ι Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι τ α δ ικ α ιο λ ο - γ η τ ικ ά που α π α ιτο ύ ν τα ι γ ια τη β εβ α ίω σ η το υ π έ ρ α το ς τ η ς ε ν ε ρ γ ο ύ α θ λ η τικ ή ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο σ χ ε τικ ό θέμα. Μ ε τά τη ν α π ονομή τ η ς ιδ ιό τ η τ α ς κ α ι το υ βαθμού, ο ι ε ν λό γ ω Έ φ ε δ ρ ο ι Α ξιω μ α τικ ο ί: α. Α π ο κτο ύ ν τη σ τρ α τιω τικ ή ιδ ιό τη τα, έ χ ο υ ν τ α ίδ ια μ ισ θ ο λ ο γ ικ ά, α σ φ α λ ισ τικ ά κ α ι σ υ ν τα ξ ιο δ ο τ ικ ά δ ικ α ιώ μ α τα κ α ι τ ις ίδ ιε ς α ν τισ το ίχ ω ς υ π ο χ ρ εώ σ εις μ ε το υ ς μό νιμ ο υ ς Α ξιω μ α τικ ο ύ ς, κ α θ ίσ τα ν τα ι μ έ τ ο χ ο ι τω ν ο ικ ε ί ω ν α σ φ α λ ισ τικ ώ ν τα μ ε ίω ν κ α ι τα μ ε ίω ν α λ λ η λ ο β ο η θ ε ία ς το υ Κ λά δου τω ν ΕΔ σ το ν ο π ο ίο α νήκο υ ν κ α ι σ τα ο π ο ία κ α τα β ά λ λ ο υ ν τ ις ν ό μ ιμ ες ε ισ φ ο ρ έ ς κ α ι δ ε ν έχ ο υ ν υπ ο χ ρ έω σ η ε λ ά χ ισ τη ς π α ρ α μ ονή ς σ το σ τρ ά τευ μ α. β. Ε κ π α ιδ ε ύ ο ν τα ι μ ε μ έ ρ ιμ ν α το υ Κ λ ά δ ο υ τ ο υ ς κ α ι γ ια χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α τρ ιώ ν (3) μηνώ ν σ ε θ ε ω ρ η τικ ά κ α ι π ρ α κ τικ ά α ν τικ ε ίμ ε ν α α π ό κ τη σ η ς βασ ικώ ν γνώ σ εω ν ε κ τ έ λ ε σ η ς κα θ η κ ό ν τω ν α ξιω μ α τικώ ν. γ. Τ ο π ο θ ε το ύ ν τα ι κ α ι υ π η ρ ετο ύ ν σ ε κ α τά λ λ η λ ε ς κ α ι σ χ ε τικ έ ς με τ ο α ν τικ ε ίμ ε ν ό το υ ς θ έ σ ε ις το υ Υ π ουργείου Ε θνικής Ά μυνας, τω ν ΓΕ ή το υ ο ικ ε ίο υ Κ λά δου τω ν ΕΔ, α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ς κα θ ή κ ο ν τα εκ π α ιδ ευ τώ ν φ υ σ ική ς α γ ω γής. δ. Έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α ά σ κ η σ η ς χ ω ρ ίς ιδ ια ίτε ρ η αμοιβή, α θ λ η τικ ώ ν ή π ο λ ιτισ τικ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν που π ρ οβ άλλο υ ν τ η ν κοινω νική π ροσ φ ορά τω ν ΕΔ, κα τόπ ιν έγ κ ρ ισ η ς το υ ο ικ ε ίο υ Α ρ χ η γ ο ύ το υ Γ ενικ ο ύ Ε π ιτελ είο υ. ε. Κ α θ ίσ τ α ν τ α ι ν ε ό τ ε ρ ο ι ό λω ν τω ν λ ο ιπ ώ ν κ α τ η γ ο ριώ ν ομ οιό β α θ μ ώ ν τ ο υ ς α ξιω μ α τικ ώ ν κ α ι ε ν τά σ σ ο ν τ α ι σ ε ε ιδ ικ ή ε π ε τη ρ ίδ α Ο λυμπ ιονικώ ν κ α ι π α ρ αμένουν, αν τ ο επιθυμούν, σ τ ις τ ά ξ ε ις τω ν ΕΔ μ έχ ρ ι τ η συμπ λήρω ση π λή ρ ο υ ς σ υ ν τά ξιμ η ς υπ ηρεσ ία ς. Η α ρ χ α ιό τ η τα με τη ν οπ οία ε ν τά σ σ ο ν τα ι σ ε α υ τή ν τη ν επ ετη ρ ίδ α κ α θ ο ρ ίζετα ι κ α τά σ ε ιρ ά απ ό τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία ο ν ο μ α σ ία ς τ ο υ ς ω ς Α ξιω μ α τικ ώ ν κ α ι τη θ έσ η που έχ ο υ ν κ α τα λ ά β ε ι σ το υ ς Ο λυ μπ ια κούς Α γώ νες. Σ ε π ερ ίπ τω σ η τα υ τό χ ρ ο ν η ς ο ν ο μα σ ία ς το υ ς και ίσ ης θ έσ η ς σ το υ ς Ο λυμπ ιακούς Αγώ νες, α ρ χ α ιό τ ε ρ ο ι κ α θ ίσ τα ν τα ι ο ι μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ι σ ε η λικία. στ. Π ρ ο ά γ ο ν τα ι β α θ μ ο λ ο γ ικ ά μέχ ρ ι τ ο βαθμό το υ Α ν τι- σ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η ή α ν τισ το ίχ ω ν, σ ύμφ ω να μ ε τ ις λ ο ιπ ές π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις το υ π α ρ ό ν το ς νόμου, χ ω ρ ίς υπ οχρέω σ η χ ρ όνο υ δ ιο ίκ η σ η ς ή ε ιδ ικ ή ς υ π η ρ εσ ία ς κ α ι χ ω ρ ίς υπ ο χ ρ έω σ η φ ο ίτη σ η ς σ ε σ χ ο λ εία. ζ.έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α μ ο ν ιμ ο π ο ίη σ η ς σ ύμφ ω να μ ε τ ις δ ι α τ ά ξ ε ις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 4α. 7. Α θ λ η τέ ς που κ α τα δ ικ ά ζ ο ν τα ι α μ ε τα κ λ ή τ ω ς γ ια π α ράβαση τω ν νόμω ν π ερ ί χρήσ ης α π α γορευμένω ν ουσιώ ν (ντό π ινγκ) ε ξ α ιρ ο ύ ν τα ι από τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ π α ρ ό ν το ς ά ρθρ ου. Αν ήδη υ π η ρ ετο ύ ν σ τ ις ΕΔ, α π ο τά σ σ ο ν τα ι από τ ις τ ά ξ ε ις τ ο υ ς σ ύμφ ω να μ ε τ ις δ ια τ ά ξ ε ις το υ Κ ε φ α λ α ίο υ ΣΤ'.» β. Π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 8, 9 κ α ι 10 «8. Ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τω ν π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 6 κ α ι 7 ε φ α ρ μ ό ζο ν τα ι: α. Γ ια το υ ς α θ λ η τέ ς σ το υ ς ο π ο ίο υ ς έ χ ε ι ήδη α π ο νεμ η θ ε ί β α θμ ός Α ξιω μ α τικ ο ύ κ α ι υ π η ρ ετο ύ ν κ α τά τη δ η μ ο σ ίευ σ η το υ π α ρ ό ν το ς νόμ ου σ τις Έ ν ο π λ ε ς Δ υ νά μ εις. β. Γ ια τ ο υ ς α θ λ η τέ ς που ε ίχ α ν ήδη τη ν ιδ ιό τ η τ α το υ Μ ονίμου Υ π αξιω ματικού ή Ανθυπασπιστή. Μ ετά τη ν α π ο νομ ή το υ β α θμ ού Α ξιω μ α τικο ύ : (αα) Δ ια τη ρ ο ύ ν τ η ν ιδ ιό τ η τ α το υ μ ό νιμ ου σ τ ρ α τ ιω τικού.

9 (ββ) Η υ π οχρέω σ η π α ρ α μ ο νή ς τ ο υ ς σ το σ τρ ά τε υ μ α υ π ο λ ο γ ίζ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ α κ α θ ο ρ ιζό μ ενα σ το νόμο π ε ρ ί κ α τα σ τά σ ε ω ς Υ π α ξιω μ α τικώ ν το υ Κ λά δου το υ ς. 9. Ο ι έ φ ε δ ρ ο ι ε ν ε ν ε ρ γ ε ία Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί μ ε κ α θ ή κ ο ν τα εκ π α ιδ ευ τώ ν φ υ σ ικ ή ς α γ ω γ ή ς έ χ ο υ ν δ ικ α ίω μ α να α σ κ ο ύ ν επ α μ ο ιβ ή δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς α θ λ η τικ ο ύ χ α ρ α κ τή ρ α, που π ρ ο β ά λ λ ο υ ν τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά τω ν Ε Δ σ το κοινω νικό σ ύνολο, σ το ν α θ λ η τισ μ ό κ α ι σ το ν π ο λιτισ μ ό, ύ σ τε ρ α από έγ κ ρ ισ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ το υ ο ικ ε ίο υ ΓΕ. 10. Μ ε π ρ ο εδ ρ ικό δ ιά τα γ μ α που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ότα σ η το υ Υ π ουργού Ε θνικής Ά μ υ να ς μπ ορούν να μ ε τα τά σ σ ο - ν τ α ιέ φ ε δ ρ ο ι Α ξ ιω μ α τικ ο ί τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 6 σ ε Ό π λο, Σ ώ μα ή ε ιδ ικ ό τ η τ α το υ Κ λ ά δ ο υ τω ν Ε Δ σ τ ο ν ο π ο ίο υπ ηρετο ύ ν, γ ια τ η ν κάλυψ η κενώ ν ο ρ γ α ν ικ ώ ν θ έσ εω ν Α ξιω μ α τικ ο ύ το υ ίδ ιο υ βαθμού. Ο ι μ ε τ α τ α γ έ ν τ ε ς ε γ γ ρ ά - φ ο ν τα ι σ τη ν ε π ε τη ρ ίδ α τ η ς ε ιδ ικ ό τ η τ ά ς το υ ς μ ε τά το υ ς υ π η ρ ε το ύ ν τε ς ο μ ο ιό β α θ μ ο ύ ς τ ο υ ς κ α ι ε ξ ο μ ο ιώ ν ο ν τα ι π λήρω ς με το υ ς τ ε λ ε υ τ α ίο υ ς ω ς π ρος τ ις υ π ο χ ρ εώ σ εις κ α ι τ α δ ικ α ιώ μ α τα το υ ς, π λη ν α υ τώ ν τ η ς μ ε τ ά τ α ξ η ς. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Α ν ώ τα το υ κ α τά Κ λ ά δ ο Σ υ μ β ο υ λίο υ κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι θ έ σ ε ις κ α ι ο ι ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς που μπ ορούν να κα λυ φ θούν με μ ε τά τα ξη Α ξιω μ α τικώ ν σύμφ ω να με το ε δ ά φ ιο α', ο ι π ρ οϋπ οθέσ εις, η δ ια δ ικ α σ ία, τ α κ ρ ιτή ρ ια επ ιλ ο γ ή ς κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θ έμ α γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς π αραγράφ ου.» Άρθρο 42 Ιατροδικαστές Ενόπλων Δυνάμεων Σ το ά ρ θ ρ ο 2 το υ ν. 3772/2009 (Α ' 112) π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 4 κ α ι 5 «4. Σ ε υ π ο θ έσ εις που υ π ά γ ο ν τα ι σ τη ν κ α θ ύ λην α ρ μ ο δ ιό τ η τ α τω ν σ τ ρ α τ ιω τ ικ ώ ν δ ικ α σ τη ρ ίω ν, ο ι ια τ ρ ο δ ικ α σ τ ικ έ ς π ρ ά ξεις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 δ ιε ν ε ρ γ ο ύ ν τ α ι σ ε σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά ν ο σ ο κ ο μ εία, από Α ξιω μ α τικ ο ύ ς Υ γ ε ιο νο μ ικ ο ύ Ια τρ ώ ν τω ν Κ λά δω ν τω ν Ενόπ λω ν Δ υ νά μ εω ν μ ε ε ιδ ικ ό τ η τ α ια τρ ο δ ικ α σ τή. Α ν α υ τ ο ί α δ υ ν α το ύ ν να δ ιε ν ε ρ γ ή σ ο υ ν ια τρ ο δ ικ α σ τικ έ ς π ρ ά ξεις ή κ ιν δ υ ν εύ ει η έ γ κ α ιρ η ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ η ς α ν α κ ρ ιτικ ή ς δ ια δ ικ α σ ία ς, η α ρ μ ό δ ια α ρ χ ή το υ σ τρ α τιω τικ ο ύ δ ικ α σ τη ρ ίο υ α ν α θ έ τε ι τη δ ιε ν έ ρ γ ε ιά τ ο υ ς σ το υ ς φ ο ρ ε ίς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ Η Δ ιεύ θ υ νσ η Υ γ ειο ν ο μ ικ ο ύ το υ Γ ενικού Ε π ιτελείο υ Ε θ νικής Ά μ υ ν α ς κ α τ α ρ τ ίζ ε ι π ίν α κ α σ τ ρ α τ ιω τ ικ ώ ν ια τρ ο δ ικ α σ τώ ν κ α ι τω ν Σ τρ α τιω τικ ώ ν Ν ο σ ο κομ είω ν σ τα ο π ο ία υπ ηρετούν, με ε ιδ ικ ή α ν α φ ο ρ ά σ τη ν το π ικ ή το υ ς α ρ μ ο δ ιό τη τα, τ ο ν οπ οίο κ ο ιν ο π ο ιε ί σ τ ις σ τ ρ α τ ιω τ ικ έ ς ε ισ α γ γ ε λ ίε ς κ α ι σ τα σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά δ ικ α σ τή ρ ια με κά θε μ ε τ α γ ε ν έ σ τε ρ η μ ε τα β ο λ ή του.» Άρθρο 43 Παραμεθόριες περιοχές 1. Η παρ. 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 24 το υ ν. 1892/1990 (Α ' 101) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Α π ο κ λ ε ισ τικ ά γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ νόμ ου α υ το ύ ω ς π α ρ α μ εθ ό ρ ιες π ερ ιο χ ές ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι Ν ο μ ο ί Δ ω δ εκ α - νήσ ου,έ βρου, Θ εσ π ρ ω τία ς, Κ α σ το ρ ιά ς, Κ ιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Π ρ έβεζα ς, Ροδόπης, Σάμου, Φ λώ ρινα ς κ α ι Χίου, ο ι ν ή σ ο ι Θ ήρα κ α ι Σ κύρος, ο ι τ έ ω ς ε π α ρ χ ίε ς Ν ευ ρ ο κ ο - πίου το υ τέ ω ς Ν ομού Δ ρ ά μ α ς, Π ω γω νίου κ α ι Κ ό ν ιτσ α ς το υ τέ ω ς Ν ομού Ιω αννίνω ν, Α λμ ω π ία ς κ α ιέ δ ε σ σ α ς το υ τέ ω ς Ν ομού Π έλλη ς κ α ι Σ ιν τικ ή ς το υ τ έ ω ς Ν ομού Σ ε ρ ρών, κα θώ ς κ α ι ο ι τέ ω ς κ ο ιν ό τη τε ς Οθωνών, Μ α θρακίο υ κα ι Ερεικούσσης.» 2. Η π ερ ίπ τω σ η α ' τ η ς παρ. 1 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 26 το υ ν. 1892/1990 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Φ υσικά ή ν ο μ ικ ά π ρόσω πα που α νήκο υ ν σ τ ις κ α τη γ ο ρ ίε ς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 25 μπ ορούν να ζη τή σ ο υ ν τη ν ά ρσ η τ η ς α π α γ ό ρ ευ σ η ς γ ια τ ις π α ρ α μ ε θ ο ρ ίο υ ς π ε ρ ιο χ έ ς με α ίτη σ ή το υ ς, σ τη ν ο π ο ία π ρ έπ ει ν α α ν α φ έ ρ ε τα ι κ α ι ο σ κοπ ό ς γ ια τ ο ν οπ οίο θ α χ ρ η σ ι μ ο π ο ιη θ ε ί τ ο α κίνητο.» Άρθρο 44 Κατάργηση «Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό» Τ α Γ ρ α φ ε ία Υ π η ρ εσ ία ς Ε φ έδ ρω ν κ α τά Νομό, που συσ τή θ η κ α ν με τη ν υπ αρ. 7/1962 Α π όφ α σ η το υ Α ν ώ τα το υ Σ υ μ β ο υ λίο υ Ε θνικής Αμύνης, όπ ω ς κυ ρώ θ ηκε με τ ο ά ρ θ ρ ο μόνο το υ β.δ. 885/1962 (Α ' 224), κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ι. Άρθρο 45 Καταβολή νοσηλίων στρατιωτικών νοσοκομείων Τ ο π ρ ώ το ε δ ά φ ιο τ η ς παρ. 1 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 24 το υ ν. 2789/2000 (Α ' 21) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Τα α σ φ α λ ισ τικ ά τα μ ε ία α ρ μ ο δ ιό τη τα ς το υ Υ π ουργείου Εργασίας, Κ οινω νικής Α σ φ ά λισ ης και Π ρόνοιας π ρ ο κ α τα βά λλουν σ τα ν ο σ ο κ ο μ ε ία το υ Ε.Σ.Υ., σ το Γ ενικ ό Π ε ρ ιφ ε ρ εια κ ό Ν οσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σ το ΝΙΜΤΣ και σ τα σ τρ α τιω τικ ά ν ο σ ο κ ο μ ε ία τ ο 90% το υ σ υ νολικο ύ ποσού που π ρ ο κύ π τει από τ α υ π ο β α λλόμ ενα μ η νια ίω ς σ χ ε τικ ά δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά γ ια δ α π ά νες υ γ ειο ν ο μ ικ ή ς π ερ ίθ α λψ η ς τω ν α σ φ α λ ισ μ έν ω ν το υ ς, τ ο α ρ γ ό τερ ο μέσ α σ ε τρ ιά ν τα (30) η μ έ ρ ε ς από τη ν η μ ερ ο μ η ν ία υ π οβολής τους.» Άρθρο 46 Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων της εταιρείας «ΕΑΣ ΑΒΕΕ» 1. Γ ια το υ ς σ κοπ ο ύς το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ ο ι κ ά τω θ ι ό ρ ο ι έχ ο υ ν τ ις ε ξ ή ς έν ν ο ιες: α. «Ε ταιρεία»: τ ο ν ο μ ικ ό π ρόσω πο που θ α π ρ οκύψ ει από τη διά σ π ασ η τ η ς α νώ νυμης ε τ α ιρ ε ία ς με τη ν επ ω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜ ΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», κ α τά τ α ο ρ ιζό μ ενα σ το ά ρ θ ρ ο 14Γ το υ ν. 3429/2005 (Α ' 314), όπ ω ς τρ ο π ο π ο ιή θ η κ ε με τ ο ά ρ θ ρ ο 7 το υ ν. 4237/ 2014 (Α ' 36) κ α ι η ο π ο ία θ α δ ρ α σ τη ρ ιο π ο ιε ίτ α ι α π ο κ λ ε ισ τικ ά σ τη ν π α ρ α γω γή κ α ι εμ π ο ρ ία όπλων, π υ ρομ α χικώ ν κ α ι π ο λ εμ ικ ο ύ υ λ ικ ο ύ κ α τά τ η ν έννοια το υ ά ρ θ ρ ο υ 346 τ η ς Σ υ νθήκης γ ια τη λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς Ε υρω π α ϊκής Έ νω σης. β. «Εργαζόμενοι»: ό σ ο ι α π α σ χ ο λ ο ύ ν τα ι σ τη ν ε τ α ιρ ε ία μ ε σύμβαση ε ξ α ρ τη μ έ ν η ς ε ρ γ α σ ία ς α ό ρ ισ το υ χρόνου. γ. «Π ρόγραμμα Ε θελο υ σ ία ς Εξόδου» ή «Πρόγραμμα»: το θεσ π ιζόμενο με τ ο παρόν ά ρθρ ο π ρόγραμμα εθ ελ ο ύ σ ια ς εξόδου, τ ο οπ οίο α π ευ θ ύ ν ετα ι σ το υ ς ερ γ α ζο μ έν ο υ ς τ η ς ε τα ιρ ε ία ς. δ. «Αποζημίω ση»: τ ο χ ρ η μ α τ ικ ό π ο σ ό π ου ο ρ ίζ ε τ α ι σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 5 κ α ι κ α τα β ά λ λ ε τα ι σ το υ ς δ ικ α ιο ύ μ ε ν ο υ ς π ρ ος τ ο ύ τ ο ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς κ α τά τ ο υ ς ό ρ ο υ ς το υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς. 2. Δ ικ α ίω μ α υ π οβολής α ιτή σ ε ω ς γ ια τη ν έ ν τα ξ η σ το π ρ ό γρ α μ μ α έχ ο υ ν ό λ ο ι ο ι ερ γ α ζό μ εν ο ι. Ο ι α ιτή σ ε ις α υ τ έ ς δ ε ν υ π ό κ ε ιν τα ι σ ε α νάκληση. 3. Γ ια τ ις α ν ά γ κ ε ς το υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς, ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι χ ω ρ ίζ ο ν τα ι σ τ ις ε ξ ή ς κ α τη γ ο ρ ίε ς : α. Π ρ ώ τη κ α τη γ ο ρ ία : Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι με π ρ ο ϋ π η ρ εσ ία έω ς κ α ι 20 έτη. β. Δ ε ύ τε ρ η Κ α τη γ ο ρ ία : Ε ρ γ α ζό μ ενοι με π ρ οϋπ ηρ εσ ία από 21 έω ς κ α ι 30 έτη. γ. Τ ρ ίτη Κ α τη γ ο ρ ία : Ε ρ γα ζό μ ενοι μ ε π ροϋπ ηρεσ ία από 31 έ τ η κ α ι άνω.

10 δ. Ε ιδική Κ α τη γ ο ρ ία : Ε ργαζόμενοι, α ν ε ξ α ρ τή τω ς π ροϋπ η ρ εσ ία ς, που α π α σ χ ο λ ο ύ ν τα ι σ τη ν Κ εντρ ικ ή Δ ιο ίκ η σ η τ η ς ε τα ιρ ε ία ς, κα θώ ς κ α ι π ροσω π ικό που α π α σ χ ο λ ε ίτα ι σ ε δ ιο ικ η τικ έ ς κα ι υ π ο σ τη ρ ικ τικ ές ερ γ α σ ίες, σ τις λο ιπ ές ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ η ς ε τα ιρ ε ία ς, όπ ω ς α υ τ έ ς ε ξ ε ιδ ικ ε ύ ο ν τ α ι μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Ε θνικής Ά μυνας, που ε κ δ ίδ ε τ α ι κ α τά τ α ο ρ ιζό μ ενα σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο Ω ς χ ρ ό ν ο ς π ρ ο ϋ π η ρ εσ ία ς ο ρ ίζ ο ν τ α ι τ α έ τ η π ρ α γ μ α τικ ή ς π α ρ ο χ ή ς ε ρ γ α σ ία ς σ τη ν ε τ α ιρ ε ία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α Μ ΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ Μ ΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», έω ς τ ις , όσ α σ υ ν υ π ο λ ο γ ίζο ν τα ι γ ια το ν υ π ολογισ μ ό τη ς απ οζημίω σ ης ε ξ α ιτ ία ς κ α τ α γ γ ε λ ία ς σ ύμβασ ης, κα θώ ς κ α ι ο χ ρ ό ν ο ς ε κ τ ό ς υ π η ρ ε σ ία ς τω ν ε π α ν α π ρ ο σ λ η φ θ έ ν τω ν δ υ ν ά μ ει τω ν ά ρ θρ ω ν 25 κ α ι 26 το υ ν. 2190/1994 (Α ' 28). Δ ε λ α μ - β ά ν ο ν τα ι υπόψη, γ ια τ ο υ ς σ κοπ ο ύς σ υμπ λήρω σ ης τ η ς π ροϋπ ηρεσ ίας, σ υμβάσ εις έργου, π α ρ οχής α ν εξα ρ τή τω ν υ π ηρεσ ιώ ν κ α ι ά λ λ ε ς μ ο ρ φ έ ς π α ρ ο χ ή ς υπ ηρεσιώ ν. 5. Ο ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς που σ υ ν ά π τει μ ε τη ν ε τ α ιρ ε ία σ χ ε τικ ή σύμβαση, α π ο δ ε χ ό μ εν ο ς ό λ ο υ ς τ ο υ ς ό ρ ο υ ς κ α ι τ ις π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις το υ π α ρ ό ν το ς π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς, κ α τά τη ν η μ ερ ο μ η ν ία λύσ ης τ η ς σ χέσ η ς λα μ β ά ν ει ω ς αποζημίω ση τ α μ ικ τά π ο σ ά που α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι κ α τω τέρ ω, α ν ά λ ο γ α με τη ν κ α τη γ ο ρ ία σ τη ν ο π ο ία εμ π ίπ τει: α. Ό λ ε ς ο ι κ α τ η γ ο ρ ίε ς ερ γα ζο μ ένω ν: Λ α μ β ά νο υ ν π οσό ίσο με τη νόμιμ η α π οζημ ίω σ η που δ ικ α ιο ύ τ α ι ο ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ς σ ε π ερ ίπ τω σ η κ α τ α γ γ ε λ ία ς τ η ς σ ύ μ β α σ ης ε ρ γ α σ ία ς α ο ρ ίσ το υ χρόνο υ από τ ο ν ε ρ γ ο δ ό τη, χ ω ρ ίς υ π α ιτιό τη τα το υ ερ γ α ζο μ έν ο υ, η οπ οία υ π ο λ ο γ ίζ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ ο ν. 2112/1920 (Α ' 67), κ α ι η ο π ο ία δ ε ν δ ύ ν α τα ι να υ π ερ β α ίν ει τ α α ν ώ τα τα ό ρ ια το υ α.ν. 173/1967 (Α ' 189). β. Π λ έ ο ν το υ α ν ω τέ ρ ω π οσού, ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι που θ α σ υ μ μ ετά σ χ ο υ ν σ το π ρ όγρ α μ μ α θ α λά β ο υ ν επ ίδ ο μ α π ρ οϋπ ηρεσ ία ς, ω ς α κολο ύθω ς: (αα) Π ρώ τη κ α τη γ ο ρ ία : ευρώ. (ββ) Δ ε ύ τε ρ η κ α τη γ ο ρ ία : 6.000,00 ευρώ. (γγ) Τ ρ ίτ η κ α τη γ ο ρ ία : 8.500,00 ευρώ. γ. Ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι που εμ π ίπ το υ ν σ τη ν ε ιδ ικ ή κ α τ η γ ο ρία, θ α λάβουν, ε κ τ ό ς από τ ο επ ίδ ο μ α π ροϋπ ηρεσ ία ς, τ ο οπ οίο το υ ς α ν α λ ο γ ε ί από τη ν κ α τά τα ξ ή τ ο υ ς σ ε μία απ ό τ ις τ ρ ε ις π ρ ώ τες κ α τ η γ ο ρ ίε ς β ά σ ει π ροϋπ ηρεσ ία ς, επ ιπ λέο ν π οσόν 8.500,00 ευρώ. 6. Σ τα α ν ω τέρ ω π ο σ ά σ υ μ π ερ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι ό λ ε ς ο ι νόμιμ ες, φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς ή ά λ λ ες, κ ρ α τή σ ε ις α ν α φ ο ρ ικ ά με τ η ν α π ο ζημ ίω σ η κ α ι τη ν ε κ τέ λ ε σ η τ η ς εν λό γ ω σ ύ μ β α σης, που θ α ισ χύουν κ α τά τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία κ α τα β ο λ ή ς τ η ς α π οζημ ίω σ ης, κ α ι ο ι ο π ο ίε ς π α ρ α κ ρ α το ύ ν τα ι από τ η ν ε τ α ιρ ε ία κ α τά τ ο χ ρ όνο κ α τα β ο λ ή ς τ η ς α π ο ζη μ ίω σ η ς κ α ι α π ο δ ίδ ο ν τ α ι κ α τά τ ις κ ε ίμ ε ν ε ς δ ια τά ξεις. 7. Ο ι τυ χ ό ν α ξιώ σ εις τω ν ερ γ α ζο μ έν ω ν τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς που α π ο ρρέο υ ν από τ ις δ ια τά ξ ε ις το υ π α ρ ό ντο ς άρθρ ου υ π ό κ ε ιν τα ι σ τ ις α π ο σ β ε σ τικ ές π ρ ο θ εσ μ ίες τω ν π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 1 κ α ι 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 6 το υ ν. 3198/1955 (Α ' 98). 8. Ε κ τό ς από τ ις υ π ο χ ρ εώ σ εις τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 5, η ε τα ιρ ε ία δ εν α ναλα μ β ά νει κα μ ία ά λλη υπ οχρέω ση έ ν α ν τι τω ν α π ο χω ρ ο ύ ντω ν σ το π λ α ίσ ιο το υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς. 9. Ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι σ τ η ν ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. που ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι σ το π ρ ό γρ α μ μ α ε θ ε λ ο υ σ ία ς εξόδου, δ ια τη ρ ο ύ ν τ α δ ικ α ιώ μ α τα γ ια τ η θ εμ ελ ίω σ η κ α ι κ α το χ ύ ρ ω σ η σ υ ν τα - ξιο δ ο τικ ο ύ δ ικ α ιώ μ α το ς σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο 10 το υ ν. 3863/2010 (Α ' 115) όπως α υ τά ισ χύουν κ α τά τη ν έ ξο δ ό το υ ς, μ ε σ υ ν υ π ο λ ο γ ισ μ ό τω ν π λ α σ μ α τικ ώ ν ε τώ ν που δ ύ ν α ν τα ι να α ναγνω ρ ίσ ο υ ν, με τη ν π ροϋπ όθεσ η ό τ ι θα υ π οβάλουν σ χ ε τικ ή α ίτη σ η ε ν τ ό ς διμ ή νου από τ η δ ια κοπή τ η ς ε ρ γ α σ ία ς τ ο υ ς κ α ι θ α κ α τα β ά λ ο υ ν εφ ά π α ξ τ ο ποσό τη ς εξα γ ο ρ ά ς γ ια π λα σ μ α τικά χρόνια που α να γνω ρίζουν, ε ν τ ό ς τρ ιμ ή ν ο υ από τη ν έκ δ ο σ η τω ν σ χ ετικ ώ ν π ρ ά ξεω ν τω ν α σ φ α λ ισ τικ ώ ν τ ο υ ς φορέω ν. 10. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Ε θνικής Άμυνας, κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι ο ι π ερ α ιτέρ ω λ ε π το μ έ ρ ε ι ε ς κ α ι ρ υ θ μ ίζο ν τα ι ζ η τή μ α τα ε φ α ρ μ ο γ ή ς το υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς, όπ ω ς ο π ε ρ α ιτέρ ω π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς τ η ς ειδ ικ ή ς κ α τη γ ο ρ ία ς ερ γα ζο μ ένω ν, ο τρ ό π ο ς κ α ι ο χ ρ ό ν ο ς υπ ο β ο λ ή ς τω ν α ιτή σ εω ν, η σ ειρ ά π ρ ο τε ρ α ιό τη τα ς έ ν τα ξ η ς σ το Π ρ όγραμμα, η δ ια δ ικ α σ ία ε ξ έ τα σ η ς, α ξιο λ ό γ η σ η ς κ α ι α π ο δ ο χ ή ς τω ν α ιτή σ εω ν, ο χ ρ ό ν ο ς υ λ ο π ο ίη σ η ς το υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς κ α ι η λύσ η τω ν ε ρ γ α σ ια κ ώ ν σ χέσ εω ν, ο τρ ό π ο ς εν η μ έρ ω σ η ς τω ν ερ γα ζο μ ένω ν, ο α ν ώ τα το ς α ρ ιθ μ ό ς α π ο χω ρ ήσ εω ν α ν ά κ α τη γ ο ρ ία, κα θώ ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο ζήτημα, η ρύθμιση το υ οπ οίου κ ρ ίν ε τα ι α π α ρ α ίτη τη γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς. Μ ε τη ν ε ν λόγω κοινή υ π ουργική α π ό φ α σ η μ π ο ρ ε ί ν α α ν α τ ε θ ε ί σ το Δ ι ο ικ η τικ ό Σ υμβούλιο τ η ς Ε τα ιρ ε ία ς η ρύθμισ η ζη τη μ ά τω ν ε φ α ρ μ ο γ ή ς το υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς. 11. Η δαπ άνη γ ια τη ν ε κ τέ λ ε σ η το υ π α ρ όντο ς π ρ ογρ ά μ μ α το ς κ α λ ύ π τε τα ι από τ ο α π ο θ ε μ α τικ ό το υ Κ ρ α τικ ο ύ Π ροϋπ ολογισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 47 Εξουσιοδοτήσεις 1. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Υ π ο υ ρ γο ύ Ε θνικής Ά μ υ ν α ς που ε κ δ ίδ ε τα ι ε ν τό ς τεσ σ ά ρ ω ν (4) μηνών από τη δη μοσίευ σ η το υ π α ρ ό ντο ς, ε κ δ ίδ ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ α ά ρ θ ρ α 2 κ α ι 3 ο ΚΟ Λ κ α ι ο ΠΟΥ τ η ς ΥΦ, όπου κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι θ έ μ α τα ορ γάνω σ η ς, σ τε λ έ χ ω σ ή ς τ η ς κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τη ς, η κ α τα νομή, τ α υ π η ρ εσ ια κ ά κ α θ ή κ ο ν τα κ α ι ο ι α ρ μ ο δ ιό τη τε ς το υ προσω πικού της, κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ι ή ιδ ρ ύ ο ν τα ι Κ λιμ ά κια τ η ς ΥΦ κ α ι ρ υ θ μ ίζ ε τα ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θέμα. 2. Μ ε α π ό φ α σ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ ΓΕΝ, που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ό τα σ η τ η ς ΥΦ κ α ι μ ε τ ά απ ό γνώ μη τ η ς ΥΥ, τ η ς α ρ μ ό δ ια ς δ ιεύ θ υ ν σ η ς το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ν α υ τιλ ία ς κ α ι Α ιγ α ίο υ κ α ι τ η ς κ α τά τό π ο ν α ρ μ ό δ ια ς Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς Ε ν ό τη τα ς, ιδ ρ ύ ο ν τα ι, α ν τικ α θ ισ τώ ν τα ι, κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ι, το π ο θ ε το ύ ν τ α ι κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν ο ι π υ ρσοί. Μ ε τ η ν ίδ ια ω ς άνω απ όφαση κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι και τρ ο π ο π ο ιο ύ ν τα ι τ α χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά τω ν πυρσών, ο σκοπός, η δ ιά ρ κ ε ια λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς, ο τό π ο ς κ α ι τ ο ε ίδ ο ς τ ο υ ς κ α ι ρ υ θ μ ίζ ε τα ι κ ά θ ε ά λ λ ο σ χ ε τ ικ ό θ έμ α γ ια τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ ά ρ θ ρ ο υ 4. Γ ια τ η ν ε ξυ π η ρ έ τη σ η ε π ειγ ο υ σ ώ ν α ν α γ κ ώ ν τω ν Ε νόπ λω ν Δ υ ν ά μ εω ν ή γ ια έ κ τ α κ τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς α σ φ ά λ ε ια ς τ η ς ν α υ σ ιπ λο ΐα ς, η ε γ κ α τά σ τα σ η, η τρ ο π ο π ο ίη σ η ή η κ α τά ρ γ η σ η φ ω το σ ή μ α ν σ η ς γ ίν ε τ α ι μ ε α π ό φ α σ η το υ Α ρ χ η γ ο ύ ΓΕΝ χ ω ρ ίς τ ις α ν ω τέρ ω γ ν ω μ ο δ ο τή σ εις. 3. Μ ε π ρ ο εδ ρ ικό διά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τερ α από π ρ ότα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Άμυνας, Α νά π τυ ξης κα ι Α ν τα γ ω ν ισ τικ ό τη τα ς, Υποδομών, Μ ετα φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ικ τύ ων, Π ερ ιβ ά λλοντο ς, Ε ν έρ γ εια ς κ α ι Κ λ ιμ α τικ ή ς Α λ λ α γ ή ς κ α ι Π ο λιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι ε ιδ ικ έ ς πολ ε ο δ ο μ ικ έ ς δ ια τά ξ ε ις γ ια τ α α κ ίν η τα που δ ε ν ανήκουν σ το Δ η μ όσ ιο κα ι β ρ ίσ κ ο ν τα ι ε ν τό ς τω ν Ζω νών Α σ φ α λ ε ί ας, με τ ις ο π οίες κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι π ερ ιο ρ ισ μ ο ί κα ι υπ οχρεώ σ εις γ ια θ έ μ α τα το υ φ ω τισ μ ο ύ κ α ι τ η ς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς το υ ς κ α ι κά θε σ χ ε τικ ό θέμ α γ ια τη ν εφ α ρ μ ο γ ή το υ ά ρθρου 5.

11 4. Μ ε α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θ νικής Ά μ υ ν α ς κ α ι Ν α υ τιλ ία ς κ α ι Α ιγ α ίο υ π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ε τα ι η έ κ τα σ η κ α ι το ε ίδ ο ς τ η ς σ υ ν δ ρ ο μ ή ς τω ν λ ιμ ε ν ικ ώ ν α ρ χ ώ ν σ ε θ έ μ α τ α ε π ο π τεία ς κ α ι επ ιθ εώ ρ η σ η ς πυρσών, ο ι επ ιμ έρ ο υ ς α ρ μ ο δ ιό τη τέ ς το υ ς, ο ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ ε ς α ρ μ ο δ ιό τ η τ ε ς τω ν φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό ζή τη μ α γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γή τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Ε θ ν ικ ή ς Ά μ υ ν α ς, που ε κ δ ίδ ε τ α ι ε ν τ ό ς μ η ν ό ς α π ό τ η δ η μ ο σ ίευ σ η κ α ι θέσ η σ ε ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς κα ι ύ σ τερ α από π ρότασ η τη ς ΥΦ, ρ υ θ μ ίζετα ι ο τρ ό π ο ς κα ι οι δ ια δ ικ α σ ίε ς κ α τα β ο λ ή ς τω ν δαπ ανώ ν που κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι σ τα ά ρ θ ρ α 9 έω ς κ α ι Μ ε π ρ ο εδ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονομικώ ν, Ε θνικής Ά μυνας, Υποδομώ ν, Μ ετα φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ικ τύ ω ν κ α ι Ν α υ τιλ ία ς κα ι Α ιγ α ίο υ, κ α θ ο ρ ίζ ο ν τ α ι ο ι δ ια δ ικ α σ ίε ς β ε β α ίω σ η ς κ α ι επ ιβ ο λ ή ς το υ π ρ ο σ τίμ ο υ που ε π ιβ ά λ λ ε τα ι σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο 15, η ά σ κη σ η το υ δ ικ α ιώ μ α το ς α κ ρ ό α σ η ς τω ν εν δ ια φ ερ ο μ έν ω ν, η είσ π ρ α ξη κ α ι η δ ιά θ εσ η το υ π ρ ο σ τίμ ο υ κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θέμα. 7. Μ ε κοινή α π όφ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονομικώ ν, Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α ι Ε θνικής Ά μυνας, η οπ οία ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ότα σ η τ η ς ΥΦ, κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι κ α ι ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις εκ μ ίσ θ ω σ η ς φ α νώ ν κ α ι φ ω το - σ η μ α ντή ρ ω ν κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θ έμ α γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ ά ρ θ ρ ο υ Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε θνικής Ά μ υ να ς κα ι Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θλη τισ μ ο ύ, η οπ οία ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η τ η ς ΥΦ κ α ι εισ ή γ η σ η το υ Α ν ω τά το υ Ν α υ τικού Σ υ μ β ο υ λίο υ το υ ΠΝ, κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι η δ ια δ ικ α σ ία τη ς π ρόσ κλησ ης τω ν εν δ ια φ ερ ο μ έν ω ν γ ια τη σ υ μ μ ετο χ ή σ τη ν Α ν α δ ο χ ή Φ άρου, τ η ς ε ξ έ τ α σ η ς τω ν υ π ο ψ η φ ιο τή τω ν το υ ς, τ η ς επ ιλ ο γ ή ς τ ο υ ς ω ς Α ναδοχώ ν, τω ν όρω ν κ α ι τω ν π ρ ο ϋ π ο θ έσ εω ν α ν α κ ή ρ υ ξή ς το υ ς, η π α ρ α κ ο λούθησ η τ η ς Α να δ ο χή ς, ο π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς τω ν δ ικ α ιω μ ά τω ν το υ ς κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θ έμ α γ ια τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ ά ρ θ ρ ο υ Μ ε π ρ ο εδ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι ύ σ τε ρ α από π ρ ό τα σ η το υ Υ π ουργο ύ Ε θνικής Ά μ υνας, κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι κ ά θε σ χ ε τικ ό θέμ α που α φ ο ρ ά τη ν κα τά ρ γ η σ η τω ν ΓΥΕΝ σ ύμφ ω να με τ ο ά ρ θ ρ ο 44. Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέσ η σ ε ισ χύ το υ π α ρ ό ν το ς κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ί: α. Ο ν. 1629/1951 (Α ' 9). Ο ι δ ια τά ξ ε ις που κ α τα ρ γ ή θ η κ α ν με τ ο ά ρ θ ρ ο 97 α υ το ύ π α ρ α μ ένουν κ α τη ρ γ η μ έν ε ς. Για το υ ς π υ ρσούς σ το υ ς ο π ο ίο υ ς ε ίν α ι σ ε ε ξ έ λ ιξ η ε ρ γ α σ ίε ς ε γ κ α τά σ τα σ η ς ή α ν τικ α τά σ τα σ η ς ισ χύουν τ α α ν α φ ε ρ ό - μενα σ το ν. 1629/1951 μ έχ ρ ι τ ο π έρ α ς τω ν ερ γα σ ιώ ν. Γ ια πυρσούς που ε ίν α ι μισ θ ω μένο ι ισ χύουν τ α α ν α φ ερ ό μ εν α σ το ν. 1629/1951 μ έ χ ρ ι τ ο π έρ α ς τ η ς μίσθω σης. β. Μ ε τη ν επ ιφ ύ λ α ξη το υ ά ρ θ ρ ο υ 31, η υ π ο π α ρ ά γρ α - φ ο ς δ ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 24 το υ ά ρ θ ρ ο υ 82 το υ ν. 3057/ 2002 (Α ' 239). γ. Η υπ αριθμ. Φ.446/4/93709/ (Β'1050) α π ό φ α σ η το υ Υ φ υπ ουργού Ε θνικής Ά μυνας. δ. Μ ε τη ν επ ιφ ύ λ α ξη το υ ά ρ θ ρ ο υ 31, τ ο ά ρ θ ρ ο 3 το υ ν. 3282/2004 (Α '208). ε. Τ ο ά ρ θ ρ ο 5 το υ α.ν. 1562/1950 (Α ' 254). σ τ. Τ ο ά ρ θ ρ ο 25 το υ ν. 3648/2008 (Α ' 38). ζ. Οι υπ οπαράγραφοι 3γ) και 3δ) το υ β.δ. 885/1962 (Α ' 224). η. Τ ο π.δ. 312/1969 (Α ' 204). θ. Η υπ αριθμ. 2/21513/0022/ (Β '809) κοινή απ ό φ α σ η τω ν Υ φ υπ ουργώ ν Ο ικ ο ν ο μ ία ς κα ι Ο ικονο μικώ ν κα ι Ε θνικής Ά μυνας. ι. Κ ά θ ε γ ε ν ικ ή κ α ι ε ιδ ικ ή δ ιά τα ξ η που α ν τ ίκ ε ιτ α ι σ τις δ ια τ ά ξ ε ις το υ νόμ ου α υ το ύ ή ρ υ θ μ ίζει τ α ίδ ια θ έ μ α τα μ ε δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό τρόπ ο. Άρθρο 49 Παράταση ισχύος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Η π ερίπ τω σ η 7 τ η ς υπ οπ α ραγρ άφ ου 0.18 τη ς παρ. Ο ' το υ ά ρ θ ρ ο υ π ρώ του το υ ν. 4093/2012 «Εγκριση Μ εσ ο π ρόθεσμου Π λα ισ ίου Δ η μ ο σ ιο νομικής Σ τρ α τη γ ικ ή ς Ε π είγ ο ν τα Μ έτρ α Ε φ α ρ μ ο γή ς το υ ν. 4046/2012 κα ι το υ Μ εσ ο π ρ όθεσ μ ο υ Π λ α ισ ίο υ Δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ή ς Σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς » (Α ' 222), όπ ω ς α υ τή π ρ ο σ τέ θ η κ ε με τ η ν παρ. 5 το υ ά ρ θ ρ ο υ 11 το υ ν. 4229/ 2014 κ α ι τρ ο π ο π ο ιή θ η κε με τη ν παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 48 το υ ν. 4264/2014, α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «7. Π α ρ α τε ίν ε τα ι μέχ ρ ι τη ν 31η Α υ γο ύ σ το υ 2014 η ισχύς τη ς ά δ εια ς ίδρυσ ης κα ι λ ε ιτο υ ρ γ ία ς γ ια τ α Ιδ ιω τικά Σ χ ο λ ε ία Π ρ ω το β ά θ μ ια ς κ α ι Δ ε υ τε ρ ο β ά θ μ ια ς Ε κπ α ίδευ σ ης που δ ιέ θ ε τ α ν ισ χύουσ α ά δ ε ια ίδ ρ υ σ η ς κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς έω ς τ η ν 31η Α υ γ ο ύ σ το υ 2013.» 2. Η α ν ω τέρ ω π α ρ ά τα σ η ισ χ ύ ε ι α π ο κ λ ε ισ τικ ά γ ια τ α Ιδ ιω τικ ά Σ χ ο λ ε ία Π ρ ω το β ά θ μ ια ς κ α ι Δ ε υ τε ρ ο β ά θ μ ια ς Ε κπ α ίδ ευ σ η ς που υ π έβ α λα ν α ίτη σ η χ ο ρ ή γ η σ η ς ά δ ε ια ς έω ς κ α ι τ η 15η Ιο υ λίο υ Η ισ χύς το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ ά ρ χ ε τ α ι από τ η 16η Ιουλίο υ Άρθρο 50 Παράταση αναστολής ισχύος του ν. 3653/2008 (Α' 49) Η α ν α σ το λ ή ισ χ ύ ο ς τω ν δ ια τά ξ ε ω ν το υ ν. 3653/ 2008 (Α ' 49) «Θ εσμικό π λ α ίσ ιο έ ρ ε υ ν α ς κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς κ α ι ά λ λ ε ς δ ια τά ξ ε ις» π α ρ α τ ε ίν ε τ α ι απ ό τ η λ ή ξη τ η ς σ τις σ ύ μ φ ω να μ ε τ α ο ρ ιζό μ ε ν α σ τη ν π ερ ίπ τω σ η 1 τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 11 το υ ν. 4229/2014 (Α ' 8) μ έ χ ρ ι τ ις Άρθρο 51 Ζητήματα Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μ ε κ ο ιν ή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ο υ ρ γώ ν Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ κ α ι Ο ικονομικώ ν που ε κ δ ίδ ε τ α ι σ ύμφ ω να με τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 21 το υ ν. 4024/2011 (Α ' 226), δ ύ ν α τα ι να χ ο ρ η γ ε ίτ α ι σ το κ α τα δ υ ό μ ενο π ρ ο σ ω π ικό το υ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λ η τισ μ ο ύ, ε ιδ ικ ή π ρ ό σ θ ετη α μοιβή γ ια κ ά θ ε η μ έρ α κα τά δ υ σ η ς. Μ ε τη ν ίδ ια α π ό φ α σ η κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι δ ικ α ιο ύ χ ο ι, τ ο ύψος τ η ς ε ν λό γ ω α μοιβής, ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις χ ο ρ ή γ η σ ή ς τη ς, κα θώ ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο σ υ ν α φ ές θέμα. Η ε ιδ ικ ή π ρ ό σ θ ετη α μ ο ιβ ή επ ιβ α ρ ύ ν ει τ ις π ισ τώ σ εις το υ π ρ οϋπ ολο γισ μ ού το υ Τ α μ ε ίο υ Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ώ ν Π όρω ν κ α ι Α π α λ λ ο τρ ιώ σ ε ω ν κ α ι υ π ό κ ειτα ι σ ε φ ο ρ ο λ ο γ ία εισ ο δ ή μ α το ς, καθώ ς κα ι σ ε ό λ ε ς τ ις ν ό μ ιμ ες κ ρ α τή σ εις. Άρθρο Τ ο ά ρ θ ρ ο 111 το υ Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε ξω τερ ικώ ν, που κυρώ θ ηκε ω ς κώ δ ικα ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007 (Α ' 117), α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι

12 «Ά ρθρο 111 Ε ιδ ικά π ρ ο σ ό ν τα δ ιο ρ ισ μ ο ύ - μονιμ οπ οίη σ η Σ το ν Κ λά δο υπ α λλή λω ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Εμπ ορικώ ν Υ π οθέσ εω ν δ ιο ρ ίζ ο ν τ α ι α π ό φ ο ιτο ι το υ τμ ή μ α το ς υ π α λ λ ή λ ω ν Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν Υ π ο θ έσ εω ν τ η ς Ε θ ν ικ ή ς Σ χ ο λ ή ς Δ η μ ό σ ια ς Δ ιο ίκ η σ η ς κ α ι Α π ο κ έν τρ ω σ η ς. Α π α ρ α ίτη τ ο τυ π ικ ό π ρ οσ όν γ ια τη ν ε ισ α γ ω γ ή σ το τμ ή μ α υ π α λ λ ή λ ω ν Ο ικονομικώ ν κα ι Εμπορικώ ν Υ π οθέσ εω ν τη ς Ε Σ Δ Δ Α ε ίν α ι η ά ρ ισ τη γνώ ση, δ ια π ισ το ύ μ εν η με εξέτα σ η, τ η ς α γ γ λ ικ ή ς γλώ σ σ α ς, κα θώ ς κ α ι τ η ς γ α λ λ ικ ή ς ή γ ε ρ μ α ν ικ ή ς γλώ σ σ α ς. Τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ε ξ ω τερ ικ ώ ν γ ν ω σ τ ο π ο ιε ί κ ά θ ε έ τ ο ς σ τη ν Ε Σ Δ Δ Α τ ις α ν ά γ κ ε ς το υ σ ε α π ο φ ο ίτο υ ς το υ τ μ ή μ α το ς υπ α λλή λω ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε μπ ορικώ ν Υ π ο θ έ σ εω ν α υ τής. Ο χ ρ ό ν ο ς φ ο ίτη σ η ς τω ν σ π ο υ δ α σ τώ ν το υ τμ ή μ α το ς Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α ι Ε μπ ορικώ ν Υ π ο θ έσ εω ν σ τη ν Ε Σ Δ Δ Α θ ε ω ρ ε ίτ α ι, κ α τ ά τ ις κ ε ίμ ε ν ε ς δ ια τ ά ξ ε ις π ε ρ ί Ε Σ Δ Δ Α, ω ς χ ρ ό ν ο ς δ ο κ ιμ α σ τικ ή ς υ π η ρ εσ ία ς κ α ι δ ε ν α π α ιτ ε ίτ α ι γ ια τ η μ ο νιμ οπ οίη σ η α π ό φ α σ η το υ υ π η ρ εσ ια κού σ υ μ βουλίου. Ο ι δ ιο ρ ιζ ό μ ε ν ο ι ω ς Α κ ό λ ο υ θ ο ι Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε μπ ο ρικώ ν Υπ οθέσεω ν, το π ο θ ετο ύ ν τα ι, μ ε τά τη ν α π ο φ ο ίτη σ ή τ ο υ ς από τη ν ΕΣΔΔΑ, σ τη ν Κ ε ν τρ ικ ή Υ π η ρ εσ ία κ α ι π α ρ α μ έν ο υ ν σ ε α υ τή γ ια χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α το υ λ ά χ ισ το ν ε ν ό ς (1) έτους.» 2. Ο ι ο ρ γ α ν ικ έ ς θ έ σ ε ις το υ Κ λά δ ο υ Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Ε μπ ορικώ ν Υ π οθέσ εω ν που π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι σ τη ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 2 το υ ά ρθρου 110 το υ Ο ργα νισ μ ού το υ Υ π ο υ ρ γ είου Ε ξω τερ ικώ ν που κυ ρώ θ ηκε ω ς κώ δ ικα ς με τ ο ά ρ θρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι σ ε δ ε κ α π έν τε (15) θ έ σ ε ις σ τ ο ν ε ν ια ίο β α θ μ ό Γ εν ικ ώ ν Σ υ μ β ο ύ λω ν Ο.Ε.Υ. Α' κ α ι Β', ε β δ ο μ ή ν τα (70) θ έ σ ε ις σ τ ο ν ε ν ια ίο β α θ μ ό Σ υμβούλω ν Ο.Ε.Υ. Α ' κ α ι Β ' κ α ι ο γ δ ό ν τα δύο (82) σ το ν ε ν ια ίο βαθμ ό Γ ρ α μ μ α τέω ν Ο.Ε.Υ. A '- Β ' - Γ κ α ι Α κ ο λ ο ύ θω ν Ο.Ε.Υ.. 3. Σ το τ έ λ ο ς τ η ς π ε ρ ίπ τω σ η ς β ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 112 τ ο υ Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ Ε ξ ω τερ ικ ώ ν που κ υ ρ ώ θ η κ ε ω ς κ ώ δ ικ α ς μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο π ρ ώ το το υ ν. 3566/2007, π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι φ ρ ά σ η ω ς εξή ς: «και σ ε θ έ σ η Π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ο υ Γ ρ α φ ε ίο υ Ο.Ε.Υ., ε φ ό σ ο ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί τ έ τ ο ιο Γ ρ α φ ε ίο, σ τ η ν Α ρ χ ή όπ ου τ ο π ο θ ετο ύ ν τα ι.». 4. Σ το τ έ λ ο ς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 113 το υ Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε ξω τερ ικώ ν που κυρώ θ η κ ε ω ς κ ώ δ ικ α ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρ ώ το το υ ν. 3566/2007, π ρ ο σ τίθ ε τα ι φ ρ ά σ η «και εά ν δ ε ν έ χ ο υ ν δ ια τ ε - λ έ σ ε ι Ε π ικεφ α λής Γ ρ α φ είο υ Ο ικονομικώ ν και Εμπορικών Υ π οθέσ εω ν το υ λ ά χ ισ το ν γ ια δύο (2) έτη». 5. Σ το τ ρ ίτ ο κ α ι τ ο τ έ τ α ρ τ ο εδ ά φ ιο τ η ς π ερ ίπ τω σ η ς ε ' τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 93 το υ Ο ρ γα νισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε ξω τερ ικώ ν που κυρώ θ ηκε ω ς κώ δ ικα ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, δ ια γ ρ ά φ ο ν τ α ι ο ι φ ρ ά σ εις «και δύο έ τη σ ε Γ ρ α φ είο Ο ικονομικώ ν και Εμπορικώ ν Υ π οθέσεω ν» κ α ι «και σ ε Γ ρ α φ ε ίο Ο ικονο μ ικώ ν κα ι Εμπ ορικώ ν Υποθέσεων». 6. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 1 το υ ά ρ θ ρ ο υ 61 τ ο υ Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ το υ Υ π ουργείου Ε ξω τερικώ ν, που κυρώ θηκε ω ς κώ δικας με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «1. Σ τη ν έ δ ρ α Π ρ εσ β εία ς, Γ ρ α φ ε ίο υ Σ υ νδέσ μ ο υ, Γ ε ν ικ ο ύ Π ρ ο ξεν ε ίο υ ή Π ρ ο ξενείο υ, ή σ ε ά λ λ η π όλη τ η ς χ ώ ρ α ς α ρ μ ο δ ιό τη τ α ς δ ιπ λ ω μ α τικ ή ς α ρ χ ή ς δ ύ ν α ν τα ι να σ υ ν ισ τώ ν τα ι, με π ρ ο εδ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι με π ρ ό τα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε ξω τερ ικώ ν κ α ι Ο ικονομικώ ν, μ ε τ ά από γνώ μη τω ν Ε μπ ορικώ ν κ α ι Β ιο μ η χα νικώ ν Επιμ ε λ η τη ρ ίω ν Α θηνώ ν κ α ι Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς, Γ ρ α φ ε ία Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α ι Ε μπ ορικώ ν Υ π ο θ έσ εω ν (Ο.Ε.Υ.). Μ ε ό μ ο ιο δ ιά τα γ μ α κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι η σ ύνθεσ η τω ν Γ ρ α φ είω ν α υ τώ ν κ α ι η π ε ρ ιφ έ ρ ε ια τ η ς α ρ μ ο δ ιό τη τά ς το υ ς. Τ α Γ ρ α φ ε ία α υ τά α π ο τελ ο ύ ν τμ ή μ α τα τω ν αρχώ ν, σ το π λ α ίσ ιο τω ν οπ οίω ν λ ειτο υ ρ γ ο ύ ν. Η γνώ μη τω ν Ε π ιμελη τηρίω ν π α ρ έχ ε τα ι ε ν τό ς δ εκ α π έ ν τ ε ημ ερ ώ ν α φ ό το υ ζη τη θ ε ί, ά λ λ ω ς τ ε κ μ α ίρ ε τ α ι θ ε τικ ή κ α ι η α π ό φ α σ η ε κ δ ίδ ε τ α ι χ ω ρ ίς α υτήν. Μ ε ό μ ο ιο δ ιά τα γ μ α, η π ε ρ ιφ έ ρ ε ια α ρ μ ο δ ιό τη τα ς το υ Γ ρ α φ ε ίο υ Ο.Ε.Υ. μ π ο ρ ε ί ν α ε π ε κ τ ε ίν ε τ α ι κ α ι σ ε π ερ ιο χ ή α ρ μ ο δ ιό τη τα ς ά λ λ η ς Π ρ εσ β εία ς, από α υ τή σ τη ν ο π ο ία α νήκει, εφ ό σ ο ν ε κ ε ί δ εν λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί α ν τίσ το ιχ ο Γ ρ α φ είο, κ α τό π ιν ε ισ η γ ή σ εω ν τω ν εμ π λ εκ ό μ εν ω ν διπ λω μ α τικώ ν αρχώ ν. Σ τη ν π ερ ίπ τω σ η αυτή, ο π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ς το υ Γ ρ α φ ε ίο υ Ο.Ε.Υ. ε π ο π τεύ ε τα ι κ α ι α ξ ιο λ ο γ ε ίτ α ι, ε κ τ ό ς από τ ο ν π ρ ο ϊσ τά μ εν ο τ η ς π ρ εσ β ευ τικ ή ς Α ρ χ ή ς σ τη ν ο π ο ία α ν ή κ ε ι κ α ι απ ό τ ο ν π ρ ο ϊσ τά μ εν ο τ η ς ά λ λ η ς π ρ εσ β ευ τ ικ ή ς Αρχής.» 7. Τ ο π ρώ το εδ ά φ ιο τ η ς π α ρ α γρ ά φ ο υ 2 το υ ά ρ θρ ου 61 το υ Ο ργα νισ μού το υ Υ π ουργείου Εξω τερικώ ν, που κυρώ θ η κ ε ω ς κώ δ ικ α ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «2. Σ τα Γ ρ α φ ε ία Ο.Ε.Υ. το π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι υ π ά λ λ η λ ο ι τω ν Κ λ ά δ ω ν Ο.Ε.Υ., Π τυ χ ιο ύ χ ω ν Δ ιο ικ η τικ ώ ν, Δ ιο ικ η τικ ώ ν Γ ρ α μ μ α τέω ν. Π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς το υ Γ ρ α φ ε ίο υ Ο.Ε.Υ. ε ίν α ι υ π ά λ λ η λ ο ς τ ο υ Κ λ ά δ ο υ Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α ι Ε μπ ορ ικώ ν Υ π οθέσ εω ν, με βαθμ ό τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν Σ υ μ β ο ύ λου Ο.Ε.Υ. Β.» 8. Ο ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 7 κ α ι 8 το υ ά ρ θ ρ ο υ 61 το υ Ο ρ γ α νισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε ξω τερ ικώ ν που κυρώ θ ηκε ω ς κώ δ ικ α ς με τ ο ά ρ θ ρ ο π ρώ το το υ ν. 3566/2007, κ α τα ρ - γούντα ι. 9. Σ τη ν π ερ ίπ τω σ η I τ η ς παρ. 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 2 4 γ το υ π.δ. 230/1998 (Α ' 177), π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι υ π ο π ερ ίπ τω σ η α ', «α) τη ν ενημ έρ ω σ η τω ν επ α γ γ ελ μ α τικ ώ ν, ε π ιμ ελ η τη ρ ι- α κώ ν κ α ι π α ρ α γω γικώ ν φ ο ρ έω ν τ η ς χ ώ ρ α ς σ χ ε τικ ά με τ α Ε τή σ ια Σ χ έ δ ια κ α ι τη ν π ο ρ εία Δ ρ ά σ εω ν Ο ικονο μ ικής Δ ιπ λ ω μ α τία ς που υ λ ο π ο ιο ύ ν τα ι σ το π λ α ίσ ιο το υ Σ τ ρ α τη γ ικ ο ύ Σ χ εδ ίο υ Δ ρ ά σ η ς Ο ικονο μ ικής Δ ιπ λ ω μ α τία ς το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Εξω τερικώ ν». 10. Η π ερ ίπ τω σ η I τ η ς παρ. 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 20 το υ π.δ. 230/1998 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «I. Τ μ ήμ α Η λ ε κ τρ ο ν ικ ή ς Δ ια χ ε ίρ ισ η ς Π ληροφ ορ ιώ ν: Έ χ ε ι ω ς α ρ μ ο δ ιό τη τα τη σ υ γ κ έν τρ ω σ η, τ ο ν έλ ε γ χ ο, τη ν α ξιο λ ό γ η σ η, τη δ ια χ ε ίρ ισ η κ α ι α ν ά ρ τη σ η τω ν π ληρ ο φ ο ρ ιώ ν (π ο λ ιτικ ώ ν, ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν, κ α ν ο ν ισ τικ ώ ν κ α ι επ ιχ ειρ η μ α τικ ώ ν ) που Π ρ ε σ β ε υ τικ έ ς κ α ι Π ρ ο ξεν ικ ές Α ρ χές, Γ ρ α φ ε ία Ο.Ε.Υ. κ α ι ά λ λ ε ς ο ρ γ α ν ικ έ ς μ ο ν ά δ ες το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε ξω τερ ικ ώ ν ε ισ ά γ ο υ ν σ τη ν ε ν ια ία εθ ν ικ ή η λ ε κ τρ ο ν ικ ή πύλη.» 11. Μ ε τά τ η λ ή ξ η τ η ς θ η τ ε ία ς το υ δ ιο ικ η τικ ο ύ σ υ μ β ο υ λίο υ το υ ΕΚΕΜ κ α ι έω ς τ ο δ ιο ρ ισ μ ό νέου, κ α τά τ α ο ρ ιζό μ ενα σ το ά ρ θ ρ ο 2 το υ ν. 1791/1988, με απ όφ αση το υ Υ π ουργού Ε ξω τερικώ ν, μ π ο ρ εί να δ ιο ρ ίζ ε τ α ι δ ιο ικ η τικ ό συμβούλιο, γ ια χ ρ ο ν ικ ή δ ιά ρ κ ε ια που δ ε ν θ α υ π ερ β α ίν ει τ ο υ ς έ ξ ι (6) μήνες, τ ο ο π ο ίο σ υ γ κ ρ ο τ ε ίτ α ι από π έν τε (5) μέλη, εν ε ν ε ρ γ ε ία ή σ υ ν τα ξ ιο ύ χ ο υ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς όλω ν τω ν Κ λά δω ν το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε ξω τερικώ ν.

13 12. Σ τη ν παρ. 5 το υ ά ρ θρ ου 38 το υ ν. 3979/2011 (Α ' 138), η λ έ ξ η «δύο» α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι με τ η λ έ ξ η «τεσσάρω ν». 13. Σ τη ν παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 38 τ ο υ ν. 3979/2011 (Α ' 138), όπ ω ς ισ χύει, η λ έ ξη «τρεις» α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι με τη λ έ ξη «πέντε». Άρθρο 53 Η παρ. 23 το υ ά ρθρου 34 το υ ν. 4115/2013, όπως τρ ο π ο π ο ιή θηκε μ ε τη ν παρ. 4 το υ ά ρ θρ ου 42 το υ Ν. 4249/2014, α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «23.α. Ο ι ε π ιτυ χ ό ν τε ς τω ν ε ξ ε τά σ ε ω ν ε ισ α γ ω γ ή ς ιδ ι ω τώ ν σ τη Σ χ ο λ ή Α σ τυ φ υ λ ά κ ω ν κ α ι σ τη Σ χ ο λ ή Α ξιω μ α τικ ώ ν τ η ς Ε λληνικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς το υ σ χ ο λ ικ ο ύ έ τ ο υ ς θ α ε γ γ ρ α φ ο ύ ν σ τ ις ο ικ ε ίε ς σ χ ο λ έ ς κ α τά το α κ α δ η μ α ϊκ ό έ τ ο ς β. Κ α τά τ α σ χ ο λ ικ ά έ τ η κ α ι ο ι ε ξ ε τ ά σ ε ις ε ισ α γ ω γ ή ς ιδ ιω τώ ν σ τη Σ χο λή Α σ τυ φ υ λ ά κ ω ν κ α ι σ τη Σ χ ο λ ή Α ξιω μ α τικ ώ ν τ η ς Ε λ ληνικής Α σ τυ ν ο μ ία ς θ α π ρ α γ μ α το π ο ιη θ ο ύ ν κ α ν ο ν ικ ά κ α ι ο ι ε π ιτυ χ ό ν τε ς θα ε γ γ ρ α φ ο ύ ν σ τ ις ο ικ ε ίε ς σ χ ο λ έ ς κ α τά τ ο α κ α δ η μ α ϊκ ό έ τ ο ς » Άρθρο 54 Κριτήρια χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης 1. Τ ο ά ρ θ ρ ο 1 το υ ν.δ. 263/1969 (Α ' 160) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Σ τους υ π η ρ ε το ύ ν τε ς Α ξιω μ α τικ ο ύ ς, Α νθυπ α σ π ισ τές, Υ π αξιω ματικούς, μ α θ η τέ ς τω ν σ τρ α τιω τικ ώ ν π α ρ α γ ω γ ι κών σ χολώ ν, Ο π λ ίτες θ η τε ία ς, Ε φ έδ ρ ο υ ς Α ξιω μ α τικ ο ύ ς κ α ι Δ ο κ ίμ ο υ ς Ε φ έ δ ρ ο υ ς Α ξ ιω μ α τικ ο ύ ς τω ν Ε νόπ λω ν Δ υ νά μ εω ν ε ίν α ι δ υ ν α τή η χ ο ρ ή γ η σ η κ α τά σ τα σ η ς ε π ι β ίβ α σ η ς μ ε τ επ ισ τρ ο φ ή ς, εφ ό σ ο ν τα ξ ιδ ε ύ ο υ ν με ά δ ε ια τ ο υ λ ά χ ισ το ν τε σ σ ά ρ ω ν (4) ημερών.» 2. Τ ο α ' ε δ ά φ ιο το υ ά ρ θ ρ ο υ 2 το υ ν.δ. 263/1969 α ν τ ι κ α θ ίσ τ α τ α ι «Σε ό σ ο υ ς μ ε τα β α ίν ο υ ν με ά δ ε ια σ το ε ξ ω τε ρ ικ ό κα ι δ ικ α ιο ύ ν τ α ι κ α τ ά σ τ α σ η ς επ ιβ ίβ α σ η ς, σ ύ μ φ ω να μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 1 το υ π α ρ ό ντο ς, η κ α τά σ τα σ η επ ιβ ίβ α σ η ς α υ τή θ α χ ο ρ η γ ε ίτ α ι μ έ χ ρ ι τ ο ν τ ε λ ε υ τ α ίο ε λ λ η ν ικ ό σ τα θ μ ό ή λιμένα.» 3. Τ ο άρθρο 3 το υ ν.δ. 263/1969 α ν τικ α θ ίσ τα τα ι «Σ το σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό π ρ ο σ ω π ικ ό π ου υ π η ρ ε τ ε ί σ τ η ν Κύπρο, ο ι κ α τ α σ τ ά σ ε ις ε π ιβ ίβ α σ η ς χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι γ ια τ η ν κ ίν η σ ή τ ο υ σ τη ν Ε λ λ ά δ α κ α ι ε π ά ν ο δ ό τ ο υ σ τη ν Κύπρο.» 4. Τ ο ά ρ θ ρ ο 4 το υ ν.δ. 263/1969 α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι ω ς εξής: «Ο α ρ ιθ μ ό ς τω ν κ α τα σ τά σ ε ω ν επ ιβ ίβ ασ ης, ο ι π ροϋπ ο θ έ σ ε ις κ α ι τ α κ ρ ιτή ρ ια χ ο ρ ή γ η σ ή ς το υ ς, τ ο μέσ ο τ α ξ ι διού, ο ι θ έσ εις τ ις ο π ο ίες δ ικ α ιο ύ ν τα ι όσ οι τα ξιδ εύ ο υ ν με κ α τά σ τα σ η επ ιβ ίβ α σ η ς κ α ι ο ι λ ε π τ ο μ έ ρ ε ιε ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς τω ν ά ρ θρ ω ν 1, 2 κ α ι 3 κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι μ ε κοινή α π όφ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε θνικής Άμυνας.» Άρθρο 55 ΑξιωματικοίΈρευνας-Πληροφορικής Πολεμικής Αεροπορίας 1. Η υ π οπ ερ ίπ τω σ η 8, τ η ς π ερ ίπ τω σ η ς δ ' τ η ς παρ. 3 τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 3 το υ ν. 3883/2010 (Α ' 167) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Τεχνικής Υ π οσ τήρ ιξης (Μ ηχανικώ ν, Οπλουργών, Α ερ ά μυνας, Η λ εκτρ ο λό γω ν, Τ ηλεπ ικοινω νιώ ν - Η λεκτρ ονικώ ν, Σ υ ν τη ρ η τώ ν Α ε ρ ο π ο ρ ικ ώ ν Ε γ κ α τα σ τά σ ε ω ν, Ε φ ο δ ια - σ τώ ν,έ ρ ευ ν α ς - Π ληροφ ορικής).» 2. Η υπ οπ ερ ίπ τω σ η 5 τ η ς π ερ ίπ τω σ η ς ε ' τ η ς παρ. 2 το υ ά ρ θ ρ ο υ 17 το υ ν. 3883/2010 (Α ' 167) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Τον α ρ χ α ιό τ ε ρ ο Α ξ ιω μ α τ ικ ό ε ιδ ικ ό τ η τ α ς Ε φ ο δ ια - σ τή, Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ, Μ ε τ ε ω ρ ο λ ό γ ο υ ή Έ ρ ε υ ν α ς - Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς, γ ια τ ις κ ρ ίσ ε ις Α ξ ιω μ α τικ ώ ν τ ω ν ε ιδ ικ ο τ ή τ ω ν αυτώ ν.» Άρθρο 56 Κατανομή εσόδων από στρατολογικές υποχρεώσεις 1. Χ ρ η μ α τικ ά π οσά που κ α τα β ά λ λ ο ν τα ι γ ια τη ν ε ξ α γ ο ρ ά σ τρ α τιω τικ ώ ν υ π οχρεώ σ εω ν ή ω ς π ρ όσ τιμ α, σ ύμφ ω να μ ε τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ η ς σ τ ρ α το λ ο γ ικ ή ς ν ο μ ο θ εσ ία ς, α π ο τε λ ο ύ ν έ σ ο δ α το υ Κ ρ α τικ ο ύ Π ρ ο ϋ π ο λογισ μ ο ύ κ α ι ε γ γ ρ ά φ ο ν τ α ι με α π ό φ α σ η το υ Υ π ουργο ύ Ο ικονο μικώ ν σ το ν π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ό το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε θνικής Ά μ υ να ς γ ια τη ν αύξησ η τω ν δ ια θ έσ ιμ ω ν π ιστώ σεώ ν το υ, με σ κ ο πό τη ν κάλυψ η δ α π ά νη ς α ν α κ α τά τα ξ η ς ή ε π α ν α κ α τά - τ α ξ η ς Ο π λιτώ ν Β ρ α χ ε ία ς Π εριόδου. 2. Μ ε κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ο ικονο μ ικώ ν κ α ι Ε θνικής Ά μ υνας κ α θ ο ρ ίζ ε τα ι ο Κ ω δικός Α ριθμ ός Εξόδω ν το υ π ρ οϋπ ολο γισ μ ού το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε θνικής Ά μ υ να ς σ το ν οπ οίο ε γ γ ρ ά φ ο ν τ α ι τ α κ α τα β α λ λ ό μ εν α π οσά τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1, η δ ια δ ικ α σ ία γ ια τ η ν ε γ γ ρ α φ ή κ α ι κ ά θ ε σ χ ε τικ ό θέμα. Άρθρο 57 Επάρκεια τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης Τ ο τ ε λ ε υ τ α ίο ε δ ά φ ιο τ η ς παρ. 4 το υ ά ρ θ ρ ο υ 3 το υ ν. 2518/1997 (Α ' 164) α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι «Με κοινή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Δ η μ ό σ ια ς Τ ά ξη ς κ α ι Π ρ ο σ τα σ ία ς το υ Π ο λ ίτη, Π α ιδ ε ία ς κ α ι Θ ρ η σ κ ευ μ ά τω ν, Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ι Α θ λη τισ μ ο ύ, Ε ρ γα σ ία ς, Κ οινω νική ς Α σ φ ά λ ισ η ς κ α ι Π ρ όνοια ς, Δ ικα ιο σ ύ νης, Δ ια φ ά ν ε ια ς κ α ι Α νθρω π ίνω ν Δ ικ α ιω μ ά τω ν κ α ι Ε θνικής Ά μυνας, κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τα ι ο ι τ ίτ λ ο ι ε π α γ γ ε λ μ α τικ ή ς κ α τά ρ τισ η ς που α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ια τη ν έκ δ ο σ η τω ν α ν ω τέρ ω α δ ειώ ν ε ρ γ α σ ία ς κ α τά κα τηγο ρ ία.» Άρθρο 58 Σ το τ έ λ ο ς τ η ς παρ.6 το υ ά ρ θ ρ ο υ 7 το υ ν. 4237/2014 π ρ ο σ τίθ ε τα ι τ ο π α ρ α κά τω εδ ά φ ιο : «Το Ε λ λ η ν ικ ό Δ η μ ό σ ιο δ ύ ν α τ α ι κ α τό π ιν α ιτ ή μ α τ ο ς τ ο υ ε π ο π τ ε ύ ο ν τ ο ς Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ π ρ ο ς τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν, ν α ε π ιχ ο ρ η γ ε ί τ η ν κ α τ α β ο λ ή δ ε δ ο υ λ ε υ μ έ ν ω ν τ ω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν σ ε ο π ο ια δ ή π ο τ ε α π ό τ ις θ υ γ α τ ρ ικ έ ς α υ τ έ ς ε τ α ιρ ε ίε ς που έ χ ε ι ή π ρ ό κ ε ιτ α ι ν α τ ε θ ε ί σ ε ε ιδ ικ ή ε κ κ α θ ά ρ ισ η κ α τ ά τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 14Α τ ο υ ν. 3429/2005, σ ύ μ φ ω ν α με τ ο υ ς Ε ν ω σ ια κ ο ύ ς κ α ν ό ν ε ς π ε ρ ί κ ρ α τικ ώ ν ε ν ισ χ ύ σ ε ω ν δ ιά σ ω σ η ς κ α ι α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η ς. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς, η θ έ σ η σ ε ε κ κ α θ ά ρ ισ η μ ε α π ό φ α σ η το υ α ρ μ ό δ ιο υ δ ικ α σ τη ρ ίο υ δ ε ν π ρ έπ ει χ ρ ο ν ικ ά ν α α π έ χ ε ι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο τ ο υ ε ξ α μ ήνου απ ό τ η ν ε κ τ α μ ίε υ σ η τ η ς ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς γ ια τ η ν ο π ο ία α π α ιτ ο ύ ν τ α ι μόνο: α) η α π ό φ α σ η α ν ά λ η ψ η ς τ η ς σ χ ε τικ ή ς υπ ο χ ρ έω σ η ς από τ ο α ρ μ ό δ ιο ό ρ γ α ν ο γ ια τη ν επ ιχο ρ ή γ η σ η κ α ι β) επ ι κυρω μ ένο α ν τίγ ρ α φ ο τ η ς α π ό φ α σ η ς το υ α ρ μ ο δ ίο υ ο ρ γ ά ν ο υ γ ια τη ν έγ κ ρ ισ η τ η ς επ ιχο ρ ή γησ η ς. Τ ο π οσό τ η ς ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς α π ο δ ίδ ε τα ι σ το Ε λληνικό Δ η μ ό σ ιο από τ ο π ρ οϊόν τ η ς ε ιδ ικ ή ς ε κ κ α θ ά ρ ισ η ς κ α τά α π ό λ υ τη π ρ ο τε ρ α ιό τη τα έ ν α ν τ ι κ ά θ ε γ ε ν ικ ο ύ ή ειδ ικ ο ύ π ρονομίου. Η επ ιχ ο ρ ή γ η σ η α υ τή δ ε ν υ π ό κ ε ιτα ι σ ε κα -

14 ν ε ν ό ς ε ίδ ο υ ς π α ρ α κ ρ ά τη σ η κ α ι δ ε ν σ υ μ ψ η φ ίζ ε τα ι με ο φ ε ιλ έ ς τω ν α ν ω τέρ ω θ υ γ α τρ ικ ώ ν ε τα ιρ ε ιώ ν π ρ ος το Ε λ λ η ν ικ ό Δ η μ ό σ ιο απ ό ο π ο ια δ ή π ο τε α ιτ ία ή π ρ ο ς τ α α σ φ α λ ισ τικ ά τα μ ε ία, επ ίσ η ς δ ε ν δ ύ ν α τα ι ν α κ α τ α σ χ ε θ ε ί ή να δ ε σ μ ε υ τ ε ί γ ια ο φ ε ιλ έ ς τω ν θ υ γ α τρ ικ ώ ν α υ τώ ν έ ν α ν τ ι τρ ίτω ν. Άρθρο 59 Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα 1. Τ α α ν ώ τα τα κ α ι κ α τ ώ τ α τ α ό ρ ια π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ο ύ δ η μ ο σ ίω ν έ ρ γ ω ν κ α ι π ρ ο εκ τιμ ώ μ ενω ν α μ ο ιβ ώ ν μ ε λ ε τώ ν α νά κ α τη γ ο ρ ία κ α ι τά ξη, με βάση τ α ο π ο ία έχ ο υ ν δ ικ α ίω μ α σ υ μ μ ε το χ ή ς σ τ ις α ν α θ έ σ ε ις δ η μ ο σ ίω ν έργω ν, μ ε λ ετώ ν κ α ι σ υναφ ώ ν υπηρεσιώ ν, ο ι ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ι σ το Μ ητρ ώ ο Ε ρ γο λ η π τικ ώ ν Ε π ιχ ειρ ή σ εω ν (ΜΕΕΠ) κ α ι σ τα Μ ητρ ώ α Μ ε λ ε τη τώ ν κ α ι Ε τα ιρ ειώ ν Μ ελ ετώ ν τ η ς Γ ε ν ι κής Γ ρ α μ μ α τε ία ς Δ η μ ο σ ίω ν Έ ργω ν, κ α τα ρ γ ο ύ ν τα ι. Ο ι δ ια τ ά ξ ε ις τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ α υ το ύ ω ς π ρ ο ς τ α κ α τ ώ τ α τ α ό ρ ια ε φ α ρ μ ό ζο ν τα ι και σ ε ε κ κ ρ ε μ ε ίς δ ια δ ικ α σ ίε ς α ν ά θ ε σ η ς δ η μ ο σ ίω ν έργω ν, μ ε λ ε τώ ν κ α ι σ υ να φ ώ ν υ π ηρεσ ιώ ν (α ν ο ικ τές, κ λ ε ισ τέ ς κ α ι με δ ια π ρ α γ μ ά τευ σ η ) σ τις ο π ο ίες δ ε ν έ χ ο υ ν υ π ο β λ η θ εί π ρ ο σ φ ο ρ ές μ έ χ ρ ι τ η δ η μ ο σ ίευ σ η το υ π α ρ ό ν το ς νόμου. 2. Η ισ χ ύ ς τω ν δ ια τά ξ ε ω ν τ η ς α ν ω τέρ ω π α ρ α γρ ά φ ου, ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ α α ν ώ τα τα όρια, ο ρ ίζ ε τ α ι μ ε π ρ ο εδ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, με τ ο οπ οίο κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις σ υ μ μ ετο χ ή ς σ τις δ ια δ ικ α σ ίες α νά θ εσ η ς δημοσίω ν έργω ν κ α ι μ ελετώ ν. 3. Σ το ω ς άνω π ρ ο ε δ ρ ικ ό δ ιά τα γ μ α, που ε κ δ ίδ ε τ α ι μ ε τ ά από π ρ ότα σ η τω ν Υ π ουργώ ν Α νά π τυ ξη ς κ α ι Α ν τα γ ω ν ισ τ ικ ό τ η τ α ς, Υ π οδομώ ν, Μ ε τα φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ικ τύ ω ν κ α ι τω ν τ υ χ ό ν σ υ ν α ρ μ ό δ ιω ν Υ π ο υ ρ γώ ν ρ υ θ μ ίζ ο ν τα ι θ έ μ α τ α γ ια τ η ν κ α τ ά ρ τ ισ η κ α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία επ ίσ η μ ω ν κ α τα λ ό γ ω ν ε γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν φ ο ρέω ν, όπ ω ς ιδ ίω ς η α ρ μ ό δ ια α ρ χ ή τή ρ η σ ή ς το υ ς, ο ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ ε ς π ρ οϋπ οθέσ εις, τ α κ ρ ιτή ρ ια κ α ι ο ι δ ια τυ π ώ σ εις ε γ γ ρ α φ ή ς κ α ι κ α τά τα ξ η ς τω ν οικο νο μ ικώ ν φ ο ρ έω ν σ ε α υτούς, σ υμπ ερ ιλα μβανο μένω ν τω ν α ν α γ κ α ίω ν δ ικ α ιο λο γητικώ ν, η δ ια δ ικ α σ ία τή ρ η σ η ς κ α ι εν η μ έρ ω σ ή ς τ ο υ ς κ α ι ο ι π ε ρ ιπ τώ σ ε ις δ ια γ ρ α φ ή ς από α υ το ύ ς, ο χ ρ ό ν ο ς έ ν α ρ ξ η ς τ η ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς ε ίτ ε σ υ ν ο λ ικ ά ε ίτ ε α νά κ λ ά δ ο ή κ α τη γ ο ρ ία, καθώ ς και κά θε ά λ λ ο σ υ να φ ές θέμα. Σ το ίδιο δ ιά τα γ μ α μπ ορούν να ε ξειδ ικ ε ύ ο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι ίδρυσ ης και η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ε ίτ ε ε ν α λ λ α κ τικ ώ ν επ ίσ η μω ν κ α τα λ ό γ ω ν ε γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν φ ο ρ έ ω ν ε ίτ ε σ υ σ τη μ ά τω ν π ισ το π ο ίη σ η ς από ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς δ η μ ο σ ίο υ ή ιδ ιω τικ ο ύ δ ικα ίου, κ α ι να ρ υ θ μ ίζο ν τα ι ο ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ ε ς λ ε π το μ έ ρ ε ιε ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ ς. μενω ν ε τα ιρ ε ιώ ν, σ ύ μ φ ω να μ ε τ α ά ρ θ ρ α 6 κ α ι 7 το υ ν. 4237/2014 (Α ' 36), ενώ ε ιδ ικ ά γ ια τ η ν ε π ω φ ελ ο ύ μ εν η Άρθρο 60 ε τ α ιρ ε ία π ο λ ιτικ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς, η θ έσ η τ η ς σ ε ε ιδ ικ ή 1. Ο φ ειλ ές φ ο ρ έω ν Γ ενική ς Κ υβέρνησ ης Νομού Α ττικ ή ς εκκα θ ά ρ ισ η. π ρ ος τ η Δ.Ε.Η. Α.Ε., που α φ ο ρ ο ύ ν σ τη χ ρ ο ν ικ ή π ερ ίο δ ο Άρθρο 63 έ ω ς τ ις κ α ι π ρ ο έ ρ χ ο ν τα ι απ ό κ α τα ν ά λ ω σ η η λ ε κ τ ρ ικ ο ύ ρ ε ύ μ α τ ο ς γ ια η λ ε κ τ ρ ο φ ω τ ισ μ ό ο δ ώ ν κ α ι λοιπ ώ ν κ ο ιν ό χ ρ η σ τω ν χώ ρων, κα θώ ς κ α ι τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία φ ω τειν ώ ν σ η μ α το δ ο τώ ν, α φ α ιρ ο υ μ έν ω ν τυ χ ό ν π ρ ο σ τί- μ ω ν-π ρ ο σ α υ ξή σ εω ν εκπ ρ ό θ εσ μ η ς κ α τα β ο λ ή ς ή ά λλω ν επ ιβαρύνσ εω ν, α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ι από τ ο ν Κ ρ α τικ ό Π ρ οϋπ ο λ ο γ ισ μ ό κ α ι ε ξ ο φ λ ο ύ ν τα ι σ ε β ά ρ ο ς τω ν π ισ τώ σ εω ν το υ π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ο ύ το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε σ ω τερικώ ν, με μ ε τ α φ ο ρ ά σ χ ε τικ ώ ν π ιστώ σεω ν. 2. α) Μ ε κο ιν ή α π ό φ α σ η τω ν Υ π ουργώ ν Ε σ ω τερ ικ ώ ν κ α ι Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α θ ο ρ ίζ ο ν τα ι τ α π οσά κ α τ έ τ ο ς κ α ι υ π ό χ ρ ε ο φ ο ρ έ α, σ ύ μ φ ω να με τ α σ τ ο ιχ ε ία κ α τ α γ ρ α φ ή ς τ ω ν μ ε τ ρ η τ ώ ν α π ό τ ο υ ς α ρ μ ό δ ιο υ ς φ ο ρ ε ίς κ α ι τ η Δ.Ε.Η. Α.Ε.. β) Μ ε τ η ν ίδ ια α π ό φ α σ η ρ υ θ μ ίζ ε τα ι η δ ια δ ικ α σ ία γ ια τη δ ιε ν έ ρ γ ε ια τω ν α π α ιτο ύ μ εν ω ν τρ ο π ο π ο ιή σ εω ν λ ο γ ι σ τικ ή ς α π εικ ό ν ισ η ς τω ν μ εγ εθ ώ ν τω ν π ρ οϋπ ολο γισ μώ ν κ α ι ισ ο λ ο γ ισ μ ώ ν τω ν ο ικ ε ίω ν φ ο ρ έω ν, τ α δ ικ α ιο λ ο γ η - τ ικ ά π λη ρ ω μ ή ς τ η ς σ χ ε τ ικ ή ς δ α π ά ν η ς κα θ ώ ς κ α ι κ ά θ ε ά λ λ ο α ν α γ κ α ίο θ έμ α γ ια τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή το υ π α ρ ό ν το ς άρθρου. 3. Τ α κ α τα β α λ λ ό μ ε ν α κ α τά τ α α ν ω τέ ρ ω π ο σ ά που α φ ο ρ ο ύ ν σ το υ ς Ο ΤΑ α ' κ α ι β ' βαθμού το υ Ν ομού Α τ τ ι κής κ α ι τ α ν ο μ ικ ά π ρόσω πα αυτώ ν, φ ο ρ ε ίς τ η ς Γ εν ικ ή ς Κ υβέρνησ ης, που α φ ο ρ ο ύ ν ο φ ε ιλ έ ς τ η ς χ ρ ο ν ικ ή ς π ερ ι ό δ ου α π ό έω ς , π α ρ α κ ρ α το ύ ν τα ι από τ ο υ ς υ π ό χ ρ εο υ ς ΟΤΑ, από το υ ς α π ο δ ιδ ό μ εν ο υ ς μέσω το υ Κ ρ α τικ ο ύ Π ρ οϋπ ολογισ μ ού π όρους π ρος τη ν το π ική α υ το δ ιο ίκ η σ η, που π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι σ τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τω ν ά ρ θρ ω ν 259 κ α ι 260 το υ ν. 3852/2010, όπ ω ς ισ χ ύ ει κ α τά τ α έ τη Ο ι α ν ω τέρ ω σ χ ε τ ικ έ ς κ α τα β ο λ έ ς δ ε ν υ π ό κ ε ιν τα ι σ ε κ α ν εν ό ς ε ίδ ο υ ς π α ρ α κ ρ ά τη σ η κ α ι σ υμψ ηφ ισ μό με ο φ ε ι λ έ ς τ η ς α ν ω τέρ ω ε τ α ιρ ε ία ς π ρ ος τ ο Ε λληνικό Δ η μ ό σ ιο από ο π ο ια δ ή π ο τε α ιτ ία ή π ρ ος τ α Α σ φ α λ ισ τικ ά Τ α μ εία. 5. Μ ε τη ν εξό φ λησ η τω ν ανω τέρω οφ ειλώ ν αποσβέννυτ α ι τ ο σ ύ νολο τω ν α π α ιτή σ εω ν τ η ς α ν ω τέρ ω ε τ α ιρ ε ία ς που α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ις ε ν λό γ ω υπ οχρεώ σ εις. Άρθρο 61 Γ ια το υ ς ερ γ α ζό μ εν ο υ ς σ τη ν ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ο ι ο π ο ίο ι θα σ υ μ μ ε τά σ χ ο υ ν σ το π ρ ό γρ α μ μ α ε θ ε λ ο ύ σ ια ς εξό δ ο υ, ο χ ρ ό ν ο ς ε κ τό ς υ π η ρ εσ ία ς που α ν α γ ν ω ρ ίζ ε τα ι σ ύμφω να με τ ο ά ρ θρ ο 25 το υ ν. 2190/1994 (Α ' 28) ω ς χ ρ ό ν ο ς π ρ ο ϋπ η ρ εσ ία ς γ ια το υ ς επ α να π ρ ο σ λ η φ θ έν τες, δ ε ν συνυπ ο λ ο γ ίζ ε τ α ι σ το κ α τά π ερ ίπ τω σ η τιθ έ μ ε ν ο α ν ώ τα το όριο α ν α γ ν ω ρ ισ τέω ν π λα σ μ α τικώ ν χρόνω ν, ω ς α υ τ ο ί ο ρ ίζ ο ν τα ι με τη ν παρ. 6 το υ άρθρου 40 το υ ν. 3996/2011 (Α ' 170). Άρθρο 62 Ο ι δ ια τά ξ ε ις τ η ς παρ. 4 το υ ά ρ θρ ου 31 το υ ν. 4141/2013 (Α ' 81) ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α ν α λ ο γ ικ ά κ α ι γ ια τ η ν ε τ α ιρ ε ία με τ η ν επ ω ν υ μ ία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α Μ Υ Ν ΤΙΚ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) κ α ι τ ις θ υ γ α τ ρ ικ έ ς τη ς. Τ ο χ ρ ο ν ικ ό σ η μ ε ίο που π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ε τ α ι σ τ η ν π ε ρ ίπ τω σ η γ ' τ η ς α ν ω τέρ ω δ ιά τα ξη ς, γ ια τη ν ΕΑΣ ΑΒΕΕ ε ίν α ι η διάσπ ασ η τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς κ α ι η σ ύ σ τα σ η τω ν δύο νέω ν ε π ω φ ελ ο ύ Η παρ. 3 το υ ά ρ θ ρ ο υ 18 το υ ν. 3421/2005 (Α ' 302) α ν τ ι κ α θ ίσ τ α τ α ι «3. Τ α όρ ια η λ ικ ία ς που α ν α φ έ ρ ο ν τα ι σ τη ν π α ρ ά γρ α φ ο 2 α υ ξ ά ν ο ν τα ι κ α τά δύο (2) έ τη γ ια ό σ ο υ ς έχ ο υ ν ε ιδ ικ έ ς μ α θ η σ ια κ ές δ υ σ κ ο λ ίες, επ ειδ ή π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν δ υ σ λ εξία, δυσγρ α φ ία, δυσαριθμησία, δυσαναγνω σία, δ υ σ ο ρ θ ο γρ α - φ ία ή σ ύ νδρομο ε λ λ ε ιμ μ α τικ ή ς π ροσ οχής, με ή χ ω ρ ίς υ π ερ κ ιν η τικ ό τη τα.»

15 Άρθρο Π ό σ η ς φ ύ σ εω ς α π α ιτή σ ε ις τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς Ν αυπ η γ ικ έ ς κ α ι Β ιο μ η χ α ν ικ ές Ε π ιχ ειρ ή σ εις Σύρου Α.Ε. με δ ι α κ ρ ιτικ ό τ ίτ λ ο «ΝΕΩΡΙΟΝ Ν α υ π η γεία Σύρου» σ ε β ά ρ ο ς το υ Ε λληνικού Δ η μ ο σ ίο υ γ ια π α ρ οχή υπ ηρεσ ιώ ν π ρ ος τ ο Π ο λ εμ ικ ό Ν α υ τικ ό σ ε ε κ τέ λ ε σ η σ υ μ β ά σ εω ν γ ια τη ν εξυ π η ρ έτη σ η α π ο κ λ ε ισ τικ ά σκοπώ ν Ε θνικής Ά μ υ να ς κα ι Δ η μ ό σ ια ς Α σ φ ά λ εια ς, δ ε ν υ π ό κ ειν τα ι σ ε κα νενός είδ ο υ ς π α ρ α κ ρ ά τη σ η κ α ι δ ε ν σ υ μ ψ η φ ίζο ν τα ι με ο φ ε ιλ έ ς τ η ς α ν ω τέρ ω ε τ α ιρ ε ία ς π ρ ος τ ο Δ η μ ό σ ιο από ο π ο ια δ ή π ο τε α ιτ ία ή π ρ ος α σ φ α λ ισ τικ ά τ α μ ε ία μ έχ ρ ι το υ ύψ ους το υ σ υνόλου τω ν α κ α θ ά ρ ισ τω ν α π οδοχώ ν τω ν εργα ζο μ ένω ν που σ υ ν α ρ τώ ν τα ι α π ο κ λ ε ισ τικ ά μ ε τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τω ν α ν ω τέρ ω συμβάσεω ν, π ρ ο κ ειμ έν ο υ ν α κ α τα β λ η θ ο ύ ν σ ε α υ το ύ ς ο ι ε ν λ ό γω δ ε δ ο υ λ ε υ μ έ ν ε ς α π ο δ ο χ ές το υ ς. Γ ια τ ις α ν ω τέρ ω α π α ιτή σ εις α π α γ ο ρ ε ύ ε τα ι η λήψ η μ έτρ ω ν α το μ ικ ή ς ή σ υ λ λ ο γ ικ ή ς α ν α γ κ α σ τικ ή ς ε κ τ έ λ ε σ η ς κ α τά τ η ς π ρ ο α ν α φ ερ ό μ ενης ε τ α ιρ ε ία ς ή λήψ η α σ φ α λ ισ τικ ώ ν μ έτρ ω ν ε ν α ν τίο ν τη ς. 2. Ο δ ια τ ά κ τ η ς τ η ς δ α π ά νη ς δ ια π ισ τώ ν ει με σ χ ε τικ ή το υ π ρ ά ξη ό τ ι ο ι σ χ ε τ ικ έ ς π λ η ρ ω μ ές εμ π ίπ το υ ν σ τη ρύθμιση το υ π α ρ όντο ς ά ρθρου και π ρ ο σ δ ιο ρ ίζει τ ο ύψος το υ π λ η ρ ω τέο υ ποσού. 3. Η δ ιά τα ξ η το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ε τα ι κα ι σ τις π ερ ιπ τώ σ εις που έχ ο υ ν ήδη ε κ δ ο θ ε ί τ ίτ λ ο ι π λη ρ ω μής έω ς τη ν η μ ε ρ ο μ η ν ία έ ν α ρ ξ η ς ισ χ ύ ο ς το υ π α ρ ό ν το ς κ α ι δ ε ν έ χ ο υ ν ε ξ ο φ λ η θ ε ί, μ ε έ κ δ ο σ η α π ό φ α σ η ς τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς π α ρ α γρ ά φ ου. 4. Π ροϋπ όθεσ η γ ια τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τω ν δ ια τά ξ ε ω ν το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ ε ίν α ι η δ ια κ ρ ιτ ή λ ο γ ισ τ ικ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς Ν α υ π η γ ικ ές κ α ι Β ιο μ η χ α ν ικ έ ς Ε π ιχ ειρ ή σ εις Σ ύρου Α.Ε. με δ ια κ ρ ιτικ ό τ ίτ λ ο «ΝΕΩΡΙΟΝ Ν αυπ ηγεία Σύρου», που α φ ο ρούν σ τη ν ε κ τέ λ ε σ η σ υμβάσ εω ν γ ια τη ν εξυ π η ρ έτη σ η α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά σ κοπ ώ ν ε θ ν ικ ή ς ά μ υ ν α ς κ α ι δ η μ ό σ ια ς α σ φ ά λ ε ια ς, σ ε σ χ έ σ η μ ε τ ις λ ο ιπ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς τ η ς α ν ω τέρ ω ε τα ιρ ε ία ς. 5. Κ ά θ ε γ ε ν ικ ή ή ε ιδ ικ ή δ ιά τα ξ η νόμ ου που ρ υ θ μ ίζει δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά τ α θ έ μ α τ α το υ π α ρ ό ν το ς ά ρ θ ρ ο υ κ α τα ρ - γ ε ίτα ι. Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος Η ισ χύς το υ π α ρ ό ντο ς νόμου α ρ χ ίζει από τη δ η μ ο σ ίευ σή το υ σ τη ν Ε φ η μ ερ ίδ α τ η ς Κ υβερνήσ εω ς.

16 5012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ Σ Τ ΙΜ Η Π Ω Λ Η ΣΗ Σ Φ ΥΛΛΩ Ν ΤΗ Σ Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α Σ ΤΗ Σ Κ ΥΒΕΡΝΗΣΕΩ Σ Σ ε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σ ε μορφή DVD /CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α' Β' Γ' Υ.Ο.Δ.Δ Δ' Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α.Α.Π Ε.Β.Ι Α.Ε.Δ Δ.Δ.Σ Α.Ε.-Ε.Π.Ε Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Ε ΤΗ ΣΙΕ Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Εντυπη μορφή Τεύχος 'Εντυπη μορφή Τεύχος Εντυπη μορφή Α' 225 Β' 320 Γ' 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ' 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε.-Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της 'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13: * Q 1 Q Q * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ 'θέρμανση πόλης 6 0.0 0 0 κατοίκων με τηλεθέρμσνση' Εισηγητής: Κρυωνάς Δημήτριος Ντουμπου Χρυσή Σταλιοπούλου Μαρία Οκτώβριος 1994 Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο π Ε Ρ I Ε X ο Μ Δ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 27/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ 1.1 Ιστορικό της ΜΕΒΓΑΛ...4 1.2 Ο νομασία-γενικά στοιχεία της Ε ταιρείας... 5 Πίνακας 1 Οι 30 μεγαλύτερες βιομηχανίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 Β Β1 Β2 ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ Μη καταχώ ρηση τ ω ν σ το ιχ είω ν που ο ρ ίζο ντα ι σ το άρθρο 6 το υ Καν,

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΔΡΧ. 103 Η επ ιμ ό ρ φ ω σ η τω ν εκπ αιδευτικώ ν στην Π.Ε. δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΜΙΝΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΜΙΝΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΜΙΝΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Σταυρούλα X. Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηνητήκ: Ιωακείμ Σττηλιόττουλος Καλαμάτα, 2011 Σ Τ Ε Γ ( Τ Ε Γ Ε Π ) Π.255 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λο γαρ ιασ μ ώ ν ταμ ιε υτη ρ ίο υ 02. Χ ο ρ ή γη σ η β ιβ λιαρ ίο υ ε π ιταγώ ν σ ε λο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ."

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ. ΤΕΧΝΟΛΟηΚΟ EKIIAIAEVTIKO 1ΑΡΥΛ1Α KABA.VVL LXOAH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΤηΉ Α Κ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ." ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ι>πΐ)ρληθείοα crtov

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1: Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1: Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1: Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου: α. «Λιμένας» είναι η ζώνη ξηράς και θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των έργων και του εξοπλισμού, που υπάγεται σε καθορισμένο φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ποινικού Μητρώου

Δελτίο Ποινικού Μητρώου Που ονπκεί,στηιν Ε ΙΣ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ Δελτίο Ποινικού Μητρώου Επώνυμο2 Όνομα2 Προσεπώνυμο3 Πατέρα Επώνυμο4 Όνομα4 Μητέρας Επώνυμο5 Όνομα5 Συζύγου Επώνυμο6 Όνομθ6 Ημερομηνία Γέννησης? / / Χώρα Γέννησηςβ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα