Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΑ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ αγκύλη bracket abscissa τετµηµένη άγνωστος uknown absolute value απόλυτη τιµή άθροισµα sum abstract αφαιρώ ακέραιος integer abstraction αφαίρεση ακολουθία sequence absurdity άτοπο ακρότατο extremality add προσθέτω άλγεβρα algebra addend προσθετέος αλγεβρικός algebraic addition πρόσθεση αναδροµικός recursive adjoint συζυγής αναδροµικός recursive algebra άλγεβρα ανακλαστική reflective law algebraic αλγεβρικός αναλογία proportion - analogy analysis ανάλυση ανάλυση analysis analytically αναλυτικά αναλυτικά analytically appropriate κατάλληλος αναδροµικός recursive arragement διάταξη άνισος unequal associative law προσεταιριστική ανισότητα inequality asymptote ασύµπτωτη αντικαθιστώ substitute average µέση τιµή αντιµεταθετική commutative law axiom αξίωµα αντιστρέψιµος intertible axis άξονας αντίστροφα conversely base βάση αντίστροφη inverse binomial διώνυµο αντίστροφος converse bounded φραγµένη αντιστρόφως inversely bounded φραγµένος αξίωµα axiom bracket αγκύλη άξονας axis calculate-compute υπολογίζω αόριστος indefinite calculus λογισµός απεικόνιση mapping cancelation law διαγραφής ιδιότητα άπειρο infinity cancellation διαγραφή άπειρος infinite cavity κοιλότητα απόδειξη proof coefficient συντελεστής απόλυτη τιµή absolute value combosite σύνθετη απροσδιόριστος inteterminate commutative law αντιµεταθετική αριθµητικός numberial complex µιγαδικός αριθµός number concave κοίλος άρνηση negation constant σταθερά αρνητικός negative constant σταθερή άρρητος irrational continius συνεχής άρτια even continuty συνέχεια ασύµπτωτη asymptote convergent συγκλίνουσα ασυνεχής discontinuous converse αντίστροφος άτοπο absurdity conversely αντίστροφα αύξουσα increasing convex κυρτός αφαίρεση abstraction corollary πόρισµα αφαιρετέος subtrahend cosine συνηµίτονο

2 αφαιρώ abstract cosine συνηµιτονοειδής βαθµός πολυωνύµου degree of polynomial cotangent συνεφαπτοµένη βάση base cubic κυβική βασικός elementary curvature καµπυλότητα γινόµενο product decimal δεκαδικός γνήσιο κλάσµα proper decreasing φθίνουσα γνήσιο υποσύνολο proper subset defferential διαφορικό γραµµικός -πρωτοβάθµιος linear defferentiate παραγωγίζω δείγµα sample define ορίζω δείγµα τυχαίο random samble definite ορισµένος δειγµατοληψία sambling definite integral ολοκλήρωµα ορισµένο δεκαδικός decimal degree of polynomial βαθµός πολυωνύµου δευτεροβάθµιος quadratic derivative παράγωγος διαγραφή cancellation determinant ορίζουσα διαγραφής ιδιότητα cancelation law difference διαφορά διαδοχικός successive differentiable παραγωγίσιµη διαίρεση divition differentiation παραγώγιση διαιρέτης divisor difinition ορισµός διαιρετός divisible directrix διευθετούσα διαιρώ divide discontinuous ασυνεχής διακρίνουσα discriminant discriminant διακρίνουσα διάνυσµα vector dissimilar ετερώνυµα κλάσµατα διανυσµατική vector distribution κατανοµή διασπορά scatter distributive law επιµεριστική διάστηµα interal divide διαιρώ διάταξη arragement divisible διαιρετός διατεταγµένος ordered divisor διαιρέτης διαφορά difference divition διαίρεση διαφορικό defferential doubling διπλασιασµός διευθετούσα directrix eccentricity εκκεντρότητα διπλασιασµός doubling elementary βασικός διώνυµο binomial equal ίσος δύναµη power equality ισότητα δύναµη power equalize εξισώνω εκατοστιαίος percent equation εξίσωση εκθέτης exponent equivalency ισοδυναµία εκθετική exponential equivalent ισοδύναµος εκθετικός exponential even άρτια εκκεντρότητα eccentricity exponent εκθέτης ελάχιστος minimum exponential εκθετική ένα προς ένα (1-1) one to one exponential εκθετικός έννοια notion extistential υπαρξιακός εξισώνω equalize extremality ακρότατο εξίσωση equation factorization παραγοντοποίηση επαγωγή induction finite πεπερασµένος επαγωγικός inductive formula τύπος επιµεριστική distributive law fraction κλάσµα ετερώνυµα κλάσµατα dissimilar fractional κλασµατικός εφαπτοµένη tangent frecuency συχνότητα εφαπτοµενικός tangential function συνάρτηση

3 ζεύγος pair funtamental θεµελιώδης ηµίτονο sine histogram ιστόγραµµα ηµιτονοειδής sine hypothesis υπόθεση θεµελιώδης funtamental hypothesize υποθέτω θετικός positive imaginary φανταστικός θεώρηµα theorem improper καταχρηστικό κλάσµα θεωρία theory increasing αύξουσα ιδιότητα law indefinite αόριστος ιδιότητα law indefinite integral ολοκλήρωµα αόριστο ισοδυναµία equivalency indentity ταυτότητα ισοδύναµος equivalent induction επαγωγή ίσος equal inductive επαγωγικός ισότητα equality inequality ανισότητα ιστόγραµµα histogram infinite άπειρος καθολικός universal infinity άπειρο καµπή infletion infletion καµπή καµπυλότητα curvature integer ακέραιος κατάλληλος appropriate integrable ολοκληρώσιµος κατανοµή distribution integral ολοκλήρωµα καταχρηστικό κλάσµα improper interal διάστηµα κενό vacuum intersect τέµνω κενός null intertible αντιστρέψιµος κλάσµα fraction inteterminate απροσδιόριστος κλασµατικός fractional inverse αντίστροφη κοίλος concave inversely αντιστρόφως κοιλότητα cavity irrational άρρητος κυβική cubic law ιδιότητα κυρτός convex law ιδιότητα λογάριθµος logarithm length µήκος λογισµός calculus likeness οµοιότητα λύση solution limit όριο µέγιστος maximum linear γραµµικός -πρωτοβάθµιος µείον minus logarithm λογάριθµος µειωτέος minuend mapping απεικόνιση µέση τιµή average matrix πίνακας - µήτρα µεταβατική ιδιότητα trancitive maximum µέγιστος µεταβλητή variate measure µέτρο µεταβολή variation minimum ελάχιστος µετάθεση permutation minuend µειωτέος µετασχηµατίζω transform minus µείον µέτρο measure monomial µονώνυµο µηδενική null monotonic µονότονη µηδενικός zeroth - nullity multinomial πολυωνυµικός µήκος length multiple πολλαπλός µιγαδικός complex multitude πλήθος µονάδα unit natural φυσικός µοναδιαίος unit negation άρνηση µονότονη monotonic negative αρνητικός µονώνυµο monomial notation συµβολισµός νιάδα n-tuple notion έννοια

4 ολοκλήρωµα αόριστο indefinite integral n-tuple νιάδα ολοκληρώσιµος integrable null κενός ολοκλήρωµα integral null µηδενική ολοκλήρωµα ορισµένο definite integral number αριθµός οµοιότητα likeness numberial αριθµητικός οµώνυµα κλάσµατα similar odd περιττή ορθοκανονικός orthonormal one to one ένα προς ένα (1-1) ορίζουσα determinant operation πράξη ορίζω define ordered διατεταγµένος όριο limit ordinate τεταγµένη ορισµένος definite orthonormal ορθοκανονικός ορισµός difinition pair ζεύγος όρος term parameter παράµετρος παραγοντοποίηση factorization parenthesis παρένθεση παραγωγίζω defferentiate percent εκατοστιαίος παραγώγιση differentiation periodic περιοδική παραγωγίσιµη differentiable permutation µετάθεση παράγωγος derivative plus συν παράµετρος parameter polynomial πολυώνυµο παράσταση representation positive θετικός παρένθεση parenthesis power δύναµη πεµπτοβάθµιος quintic power δύναµη πεπερασµένος finite prime πρώτος περιοδική periodic probability πιθανότητα περιορισµός restrition probability συν. Πιθανότητας περιττή odd product γινόµενο πηλίκο quotient product πολλαπλασιάζω πιθανότητα probability production πολλαπλασιασµός πίνακας - µήτρα matrix progress πρόοδος πλήθος multitude proof απόδειξη πολλαπλασιάζω product proper γνήσιο κλάσµα πολλαπλασιασµός production proper subset γνήσιο υποσύνολο πολλαπλός multiple proportion - analogy αναλογία πολυωνυµικός multinomial quadratic δευτεροβάθµιος πολυώνυµο polynomial quantifer ποσοδείκτης πόρισµα corollary quatric τεταρτοβάθµιος ποσοδείκτης quantifer quintic πεµπτοβάθµιος πραγµατική real quotient πηλίκο πράξη operation random τυχαίος πρόοδος progress random samble δείγµα τυχαίο προσεταιριστική associative law rational ρητή πρόσηµο sign rational ρητός πρόσθεση addition real πραγµατική προσθετέος addend recursive αναδροµικός προσθέτω add recursive αναδροµικός πρόταση statement recursive αναδροµικός πρώτος prime reflective law ανακλαστική ρητή rational relative σχετικός ρητός rational remainder υπόλοιπο ρίζα root representation παράσταση

5 ρίζα root restrition περιορισµός σειρά series root ρίζα σηµείο καµπής terning point root ρίζα σταθερά constant ruadruplet τετράδα σταθερή constant sambling δειγµατοληψία συγκλίνουσα convergent sample δείγµα συζυγής adjoint scatter διασπορά συµβολισµός notation sequence ακολουθία συµµετρία symmetry series σειρά συν plus sign πρόσηµο συν. Πιθανότητας probability similar οµώνυµα κλάσµατα συνάρτηση function sine ηµίτονο συνεφαπτοµένη cotangent sine ηµιτονοειδής συνέχεια continuty solution λύση συνεχής continius square τετραγωνική συνηµίτονο cosine statement πρόταση συνηµιτονοειδής cosine subset υποσύνολο σύνθετη combosite substitute αντικαθιστώ συνολικός total subtrahend αφαιρετέος συντελεστής coefficient successive διαδοχικός συχνότητα frecuency sum άθροισµα σχετικός relative symmetry συµµετρία ταυτότητα indentity tangent εφαπτοµέµη τείνω tend tangential εφαπτοµενικός τελικός terminal tend τείνω τέµνω intersect term όρος τεταγµένη ordinate terminal τελικός τεταρτοβάθµιος quatric terning point σηµείο καµπής τετµηµένη abscissa theorem θεώρηµα τετραγωνική square theory θεωρία τετράδα ruadruplet total συνολικός τιµή value trancitive µεταβατική ιδιότητα τριάδα triad-triple transform µετασχηµατίζω τριγωνοµετρία trigonometry triad-triple τριάδα τριγωνοµετρική trigonometric trigonometric τριγωνοµετρική τύπος formula trigonometry τριγωνοµετρία τυχαίος random uknown άγνωστος υπαρξιακός extistential unequal άνισος υπόθεση hypothesis unit µονάδα υποθέτω hypothesize unit µοναδιαίος υπολογίζω calculate-compute universal καθολικός υπόλοιπο remainder vacuum κενό υποσύνολο subset value τιµή φανταστικός imaginary variate µεταβλητή φθίνουσα decreasing variation µεταβολή φραγµένη bounded vector διάνυσµα φραγµένος bounded vector διανυσµατική φυσικός natural zeroth - nullity µηδενικός

6 Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ακµή edge solids στερεά αµβλεία obtuse acute οξεία αµβλυγώνιο obtuse acute οξυγώνιο βαρύκεντρο centroid alternate εναλλάξ γωνία angle angle γωνία γωνιακός angular angular γωνιακός δακτύλιος annuluw annuluw δακτύλιος δέσµη pencil arc τόξο διαγώνιος diagonal area εµβαδόν διάµεσος midline arm πλευρά γωνίας διάµετρος diameter bisct διχοτοµώ διάνυσµα vector bisector διχοτόµος διανυσµατικός vectorial centroid βαρύκεντρο διχοτόµος bisector chimax-height κατακόρυφος διχοτοµώ bisct circular κυκλικός εγγεγραµµένος inscribed circumcenter περίκεντρο εγγράψιµος inscribable circumscribable περιγράψιµος έγκεντρο incenter circumscribed περιγεγραµµένος έλλειψη ellipse cone κώνος εµβαδόν area conentric circles οµόκεντροι κύκλοι εναλλάξ alternate conic section κωνική τοµή εξάγωνο hexagon coplementary συµπληρωµατικές εξωτερική exterior cycle κύκλος εξωτερικό σηµείο exterior point cylinder κύλινδρος επίπεδο plane diagonal διαγώνιος επιφάνεια surface diameter διάµετρος εσωτερική interior doplanar points συνευθειακά σηµεία εσωτερικό σηµείο interior point edge ακµή ευθ. τµήµα line segment ellipse έλλειψη ευθεία γραµµή straight line equilateral ισόπλευρο ευθεία κάθετη normal line escribed παρεγγεγραµµένος ευθεία πλάγια oblique line excenter παράκεντρο ευθύγραµµος sectilinear explementary παραπληρωµατικές ηµι- semi exterior εξωτερική ηµιευθεία halfline exterior point εξωτερικό σηµείο ηµικύκλιο semicircle fixed point σταθερό σηµείο ισόπλευρο equilateral girth περιφέρεια ισοσκελές isosceles globe σφαίρα ίχνος ευθείας trace of line halfline ηµιευθεία κάθετος perpendicular height ύψος καθετότητα perpendicularity hexagon εξάγωνο κατακορυφήν opposite horizontal οριζόντιος

7 κατακόρυφος chimax-height hybervola υπερβολή κλίση slope hypotenuse υποτείνουσα κορυφή vertex incenter έγκεντρο κυκλικός circular inscribable εγγράψιµος κύκλος cycle inscribed εγγεγραµµένος κύλινδρος cylinder interior εσωτερική κωνική τοµή conic section interior point εσωτερικό σηµείο κώνος cone isosceles ισοσκελές µέσο mid line segment ευθ. τµήµα µεσοκάθετη mediator mark - point σηµείο µηνίσκος miniscus mediator µεσοκάθετη όγκος volume mid µέσο όµοιος similar midline διάµεσος οµόκεντροι κύκλοι conentric circles miniscus µηνίσκος οξεία acute normal line ευθεία κάθετη οξυγώνιο acute oblique line ευθεία πλάγια ορθή straight obtuse αµβλεία ορθογώνιο orthogonal - right obtuse αµβλυγώνιο ορθογώνιο rectangle opposite κατακορυφήν ορθογώνιος rectangular orthocenter ορθόκεντρο ορθόκεντρο orthocenter orthogonal - right ορθογώνιο οριζόντιος horizontal parallel παράλληλος παραβολή paravola parallelopiped παραλληλεπίπεδο παράκεντρο excenter parallelotope παραλληλόγραµµο παραλληλεπίπεδο parallelopiped paravola παραβολή παραλληλόγραµµο parallelotope pencil δέσµη παράλληλος parallel pentagon πεντάγωνο παραπληρωµατικές explementary perpendicular κάθετος παρεγγεγραµµένος escribed perpendicularity καθετότητα πεντάγωνο pentagon plane επίπεδο περιγεγραµµένος circumscribed polygone πολύγωνο περιγράψιµος circumscribable polyhedron πολύεδρο περίκεντρο circumcenter prism πρίσµα περιφέρεια girth projection προβολή πλευρά side pyramid πυραµίδα πλευρά γωνίας arm quadrant τεταρτοκύκλιο πλήρης γωνία round quantilateral τετράπλευρο πολύγωνο polygone rectangle ορθογώνιο πολύεδρο polyhedron rectangular ορθογώνιος πρίσµα prism reference point σηµείο αναφοράς προβολή projection rhomb ρόµβος πυραµίδα pyramid round πλήρης γωνία ρόµβος rhomb scalene σκαληνό τρίγωνο σηµείο mark - point secant τέµνουσα σηµείο αναφοράς reference point sectilinear ευθύγραµµος σηµείο καµπής terning point section τοµή σκαληνό τρίγωνο scalene sector τοµέας

8 σταθερό σηµείο fixed point segment τµήµα στάσιµο stationary point semi ηµιστερεά γωνία solid semicircle ηµικύκλιο στερεά solids shema σχήµα στερεό solid side πλευρά συµµετρικός symmetric similar όµοιος συµπληρωµατικές coplementary slope κλίση συνευθειακά σηµεία doplanar points solid στερεά γωνία σφαίρα globe solid στερεό σφαιρικός spherial spherial σφαιρικός σχήµα shema square τετράγωνο τέµνουσα secant stationary point στάσιµο τεταρτοκύκλιο quadrant straight ορθή τετράγωνο square straight line ευθεία γραµµή τετράπλευρο quantilateral string χορδή τµήµα segment surface επιφάνεια τοµέας sector symmetric συµµετρικός τοµή section terning point σηµείο καµπής τόξο arc trace of line ίχνος ευθείας τραπέζιο trapezium trapezium τραπέζιο τρίγωνο triangle triangle τρίγωνο υπερβολή hybervola vector διάνυσµα υποτείνουσα hypotenuse vectorial διανυσµατικός ύψος height vertex κορυφή χορδή string volume όγκος

Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών

Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών 1 of 24 10/11/2012 5:16 µµ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών Α αβέβαιος, ακαθόριστος αγωγιµότητα αδράνεια αδράνεια αεροδυναµικός άθροιση άθροισµα, αθροίζω αισθητήριος ακέραια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ τροχαλία ΤΡΟΧΑΛΙΑ - Γρ. Τρουφάκος & ΣΙΑ Ε.Ε. Πρώτη έκδοση: Δεκέμβριος 1992 ISBN: 960 7022 33 5 Στοιχειοθεσία-φιλμ-μοντάζ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ τροχαλία ΤΡΟΧΑΛΙΑ - Γρ. Τρουφάκος & ΣΙΑ Ε.Ε. Πρώτη έκδοση: Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ . Εισαγωγή Κύριος στόχος του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών είναι να προετοιμάσει τους μαθητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αγαπήσουν τα Μαθηματικά και να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

transpose matrix invertible matrix

transpose matrix invertible matrix Λεξικό βασικών όρων Αγκιστροειδείς αγκύλες, ή άγκιστρα { } curly brackets, ή curly braces Ακμή (ενός γραφήματος) edge (of a graph) Ανάδρομη (ευθεία) αντικατάσταση back (forward) substitution Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010.

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010. Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς Άλγεβρα Γενικής Παιδείας I. ιδακτέα ύλη A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 008 Κάθε γνήσιο αντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα Γενική επιμέλεια : Στράτης Αντωνέας Copyright : Στράτης Αντωνέας e-mail: stranton@otenet.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ03 ΡΟΔΟΣ, ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα α) (µ) Θεωρούµε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 7 Ιουλίου 3 (διάρκεια: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια εωµετρία τάξης ενικού υκείου ΩΝΙΕΣ ρισµός: Έστω χ και ψ δύο ηµιευθείες που δεν έχουν κοινό φορέα και έστω p το ηµιεπίπεδο που έχει ακµή τον φορέα της Oχ και περιέχει την ψ και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα που παρουσιάζουμε εδώ είναι μια πρόταση από περιεχόμενα που θα μπορούσαν να διδαχτούν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Σημειώσεις Σταύρος Τουμπής ΟΠΑ, 24 i Οδηγίες Χρήσης Το παρόν ΔΕΝ είναι διδακτικό βιβλίο. Είναι οι σημειώσεις του μαθήματος «Μαθηματικά Ι», όπως το διδάσκω στο πρώτο εξάμηνο του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα