Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βιέπε παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν Γηζθίν 20 mg: Κίηξηλν, επηθαιπκκέλν κε πκέλην, ακθίθπξην δηζθίν, πνπ έρεη ζηε κία πιεπξά ην εληχπσκα Δ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σα δηζθία PARIET ελδείθλπληαη γηα ηε ζεξαπεία: ηνπ ελεξγνχ έιθνπο ηνπ δσδεθαδαθηχινπ ηνπ ελεξγνχ θαινήζνπο γαζηξηθνχ έιθνπο ηεο ζπκπησκαηηθήο δηαβξσηηθήο ή ειθσηηθήο λφζνπ ηνπ νηζνθάγνπ απφ γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε (ΓΟΠ). ηεο λφζνπ ηνπ νηζνθάγνπ απφ γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε ζε καθξνρξφληα αληηκεηψπηζε (ζεξαπεία ζπληήξεζεο ΓΟΠ). ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ηεο κέηξηαο έσο πνιχ ζνβαξήο λφζνπ ηνπ νηζνθάγνπ απφ γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε (ζπκπησκαηηθή ΓΟΠ). ηνπ ζπλδξφκνπ Zollinger-Ellison. ε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια αληηκηθξνβηαθά ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα γηα ηελ εθξίδσζε ηνπ ειηθνβαθηεξηδίνπ ηνπ ππισξνχ (Helicobacter pylori) ζε αζζελείο κε πεπηηθφ έιθνο. Βιέπε παξάγξαθν Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ενήλικες / ηλικιωμένοι αζθενείς Ελεργό έιθος δωδεθαδαθηύιοσ θαη ελεργό θαιόεζες γαζηρηθό έιθος: ε ζπληζηψκελε απφ ηνπ ζηφκαηνο δφζε ηφζν γηα ην ελεξγφ έιθνο ηνπ δσδεθαδαθηχινπ φζν θαη γηα ην ελεξγφ θαιφεζεο γαζηξηθφ έιθνο είλαη 20 mg ηα νπνία ιακβάλνληαη κία θνξά ηελ εκέξα ην πξσί. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ελεξγφ έιθνο δσδεθαδαθηχινπ παξνπζηάδνπλ επνχισζε εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. Όκσο, ιίγνη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζζνχλ επηπιένλ ηέζζεξηο εβδνκάδεο ζεξαπείαο γηα ηελ επίηεπμε επνχισζεο. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ελεξγφ θαιφεζεο γαζηξηθφ έιθνο εκθαλίδνπλ επνχισζε εληφο έμη εβδνκάδσλ. Όκσο, θαη πάιη ιίγνη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζζνχλ επηπιένλ έμη εβδνκάδεο ζεξαπείαο γηα ηελ επίηεπμε επνχισζεο. 1

2 Δηαβρωηηθή ή Ειθωηηθή Νόζος ηοσ οηζοθάγοσ από Γαζηροοηζοθαγηθή Παιηλδρόκεζε (ΓΟΠ): ε ζπληζηψκελε απφ ηνπ ζηφκαηνο δφζε γηα ηελ θαηάζηαζε απηή είλαη 20 mg ιακβαλφκελα κία θνξά ηελ εκέξα επί ηέζζεξηο έσο νθηψ εβδνκάδεο. Μαθροτρόληα αληηκεηώπηζε ηες λόζοσ ηοσ οηζοθάγοσ από γαζηροοηζοθαγηθή παιηλδρόκεζε (ζεραπεία ζσληήρεζες ΓΟΠ): γηα καθξνρξφληα ζεξαπεία, κπνξεί λα ρνξεγεζεί δφζε ζπληήξεζεο 20 mg ή 10 mg PARIET, κία θνξά ηελ εκέξα, αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο. Σσκπηωκαηηθή ζεραπεία ηες κέηρηας έως ποιύ ζοβαρής λόζοσ ηοσ οηζοθάγοσ από γαζηροοηζοθαγηθή παιηλδρόκεζε (ζσκπηωκαηηθή ΓΟΠ): 10 mg κία θνξά ηελ εκέξα ζε αζζελείο ρσξίο νηζνθαγίηηδα. Δάλ κεηά απφ 4 εβδνκάδεο δελ επηηεπρζεί έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ. Μεηά ηελ απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί έιεγρνο ηπρφλ επαθφινπζσλ ζπκπησκάησλ κε ηε ρξήζε ελφο θαη επίθιεζε ζρήκαηνο ιακβάλνληαο 10 mg κία θνξά ηελ εκέξα, φηαλ ρξεηάδεηαη. Σύλδροκο Zollinger-Ellison: Ζ ζπληζηψκελε αξρηθή δφζε γηα ελήιηθεο είλαη 60 mg κία θνξά ηελ εκέξα. Ζ δφζε κπνξεί λα απμεζεί έσο ηα 120 mg/εκέξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή. Ζ εθάπαμ εκεξήζηα δφζε πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί είλαη 100 mg. H δφζε ησλ 120 mg, ίζσο ρξεηαζηεί λα δηαηξεζεί ζε δφζεηο ησλ 60 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα. Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ελδείθλπηαη θιηληθά. Εθρίδωζε ηοσ H.pylori: ε αζζελείο κε ινίκσμε απφ H.pylori ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζεξαπεία εθξίδσζεο. πληζηάηαη ε ρνξήγεζε ηνπ παξαθάησ ζπλδπαζκνχ γηα 7 εκέξεο. PARIET 20 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα + θιαξηζξνκπθίλε 500 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα θαη ακνμπθηιιίλε 1g δχν θνξέο ηελ εκέξα. Γηα ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηείηαη ζεξαπεία κηα θνξά ηελ εκέξα, ηα δηζθία PARIET πξέπεη λα ιακβάλνληαη ην πξσί, πξηλ ην πξφγεπκα. Αλ θαη νχηε ε ψξα ηεο εκέξαο νχηε ε πξφζιεςε ηξνθήο έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ηε δξάζε ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο, ην παξφλ ζεξαπεπηηθφ ζρήκα ζα βνεζήζεη ζηε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηεζνχλ φηη ηα δηζθία PARIET δελ πξέπεη λα ιηψλνληαη ή λα καζψληαη, αιιά πξέπεη λα θαηαπίλνληαη νιφθιεξα. Διαηαρατή ηης νεθρικής και ηης ηπαηικής λειηοσργίας Γε ρξεηάδεηαη θακία πξνζαξκνγή ηεο δφζεο γηα ηνπο αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο λεθξηθήο θαη ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Βιέπε παξάγξαθν 4.4 Ηδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ PARIET ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Παιδιά Σν PARIET δελ ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε παηδηά, θαζψο δελ ππάξρεη θακία εκπεηξία γηα ηε ρξήζε ηνπ ζε απηή ηελ νκάδα αζζελψλ. 4.3 Αληελδείμεηο Σν PARIET αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηε λαηξηνχρν ξακπεπξαδφιε, ζηηο ππνθαηεζηεκέλεο βελδνκηδαδφιεο ή ζε νπνηνδήπνηε έθδνρν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηδηνζθεχαζκα. Σν PARIET αληελδείθλπηαη ζηελ εγθπκνζχλε θαη θαηά ηε γαινπρία. 2

3 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηελ ρξήζε Ζ αληαπφθξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηε ζεξαπεία κε λαηξηνχρν ξακπεπξαδφιε δελ απνθιείεη ηελ παξνπζία γαζηξηθήο ή νηζνθαγηθήο θαθνήζεηαο, ζπλεπψο, ε πηζαλφηεηα θαθνήζεηαο ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε PARIET. Οη αζζελείο ζε καθξνρξφληα ζεξαπεία (εηδηθφηεξα εθείλνη πνπ έθαλαλ ζεξαπεία γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν) πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ ηαθηηθή επηηήξεζε. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηνχληαη φηη ηα δηζθία PARIET δελ πξέπεη λα ιηψλνληαη ή λα καζψληαη, αιιά πξέπεη λα θαηαπίλνληαη νιφθιεξα. Σν PARIET δε ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε παηδηά αθνχ δελ ππάξρεη εκπεηξία ηεο ρξήζεο ηνπ ζε απηή ηελ νκάδα. Γελ παξαηεξήζεθε θακία έλδεημε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ θαξκάθνπ ζε κία κειέηε αζζελψλ κε ήπηα έσο κέηξηα δηαηαξαρή ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο έλαληη θπζηνινγηθψλ αηφκσλ αληίζηνηρεο ειηθίαο θαη θχινπ. Παξφια απηά, επεηδή δελ ππάξρνπλ θιηληθά δεδνκέλα ζηε ρξήζε ηνπ PARIET ζε ζεξαπεία αζζελψλ κε ζνβαξή επαηηθή δπζιεηηνπξγία, ν ζπληαγνγξαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη επηθπιαθηηθφο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε PARIET ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Ζ λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε πξνθαιεί ζεκαληηθή θαη καθξνρξφληα αλαζηνιή ησλ γαζηξηθψλ εθθξίζεσλ. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί κία αιιειεπίδξαζε κε παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε απνξξφθεζε εμαξηάηαη απφ ην ph. Ζ ζπγρνξήγεζε λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο κε θεηνθνλαδφιε ή ηηξαθνλαδφιε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ζην πιάζκα ησλ αληηκπθεηηαζηθψλ παξαγφλησλ. πλεπψο νξηζκέλνη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζζνχλ παξαθνινχζεζε ψζηε λα θαζνξηζηεί εάλ είλαη απαξαίηεηε κηα πξνζαξκνγή ηεο δφζεο ηνπο, φηαλ ηαπηφρξνλα κε ην PARIET ιακβάλνληαη θεηνθνλαδφιε ή ηηξαθνλαδφιε. ε θιηληθέο κειέηεο ηα αληηφμηλα ιακβάλνληαλ ηαπηφρξνλα κε ην PARIET θαη ζε κία κειέηε ε νπνία είρε ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο, δελ παξαηεξήζεθε θακία αιιειεπίδξαζε κε αληηφμηλα ζε πγξή κνξθή. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Κύηζη Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ξακπεπξαδφιεο θαηά ηελ θχεζε ζηνλ άλζξσπν. Μειέηεο αλαπαξαγσγήο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αξνπξαίνπο θαη θνπλέιηα δελ έρνπλ απνθαιχςεη θακία έλδεημε δηαηαξαρήο ηεο γνληκφηεηαο ή βιάβεο ζην έκβξπν απφ ηε λαηξηνχρν ξακπεπξαδφιε, αλ θαη κεηαθνξά κεηαμχ πιαθνχληνο θαη εκβξχνπ ζπκβαίλεη ζηνπο αξνπξαίνπο. Σν PARIET αληελδείθλπηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Γαλοστία Γελ είλαη γλσζηφ εάλ ε λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε εθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο ζε κεηέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο. Ζ λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε φκσο, αληρλεχεηαη ζε εθθξίζεηο ησλ καδηθψλ αδέλσλ ησλ αξνπξαίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην PARIET δε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ Βάζεη ησλ θαξκαθνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ θαη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, δελ είλαη πηζαλφ ην PARIET λα επεξεάζεη ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ηελ 3

4 ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. Δάλ φκσο δηαηαξαρζεί ε εγξήγνξζε ιφγσ ππλειίαο, ζπληζηάηαη ε απνθπγή ηεο νδήγεζεο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ πεξίπινθσλ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Οη ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ειεγρφκελσλ θιηληθψλ δνθηκψλ κε ξακπεπξαδφιε ήηαλ θεθαιαιγία, δηάξξνηα, θνηιηαθφ άιγνο, εμαζζέληζε, κεηεσξηζκφο, εμάλζεκα θαη μεξνζηνκία. Ζ πιεηνςεθία ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θιηληθψλ κειεηψλ ήηαλ ήπηεο ή κέηξηεο φζνλ αθνξά ηε ζνβαξφηεηα θαη παξνδηθήο θχζεσο. Οη παξαθάησ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θιηληθψλ κειεηψλ θαη κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο. Οη ζπρλφηεηεο νξίδνληαη σο: ζπρλέο (>1/100, <1/10), φρη ζπρλέο (>1/1000, <1/100), ζπάληεο (>1/10000, <1/1000), πνιχ ζπάληεο (<1/10,000). Καηεγνξία Οξγάλνπ πζηήκαηνο Λνηκψμεηο θαη παξαζηηψζεηο πρλέο Αζπλήζεηο πάληεο Πνιύ ζπάληεο Λνίκσμε Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνχ θαη ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο Οπδεηεξνπελία Λεπθνπελία Θξνκβνπελία Λεπθνθπηηάξσζε Γηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο Τπεξεπαηζζεζία 1,2 Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ Αλνξεμία θαη ηεο ζξέςεο Ψπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Αυπλία Νεπξηθφηεηα Καηάζιηςε Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο,ηνπ ζψξαθα θαη ηνπ κεζνζσξάθηνπ Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο θαη ησλ ρνιεθφξσλ Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ Κεθαιαιγία Εάιε Βήραο Φαξπγγίηηδα Ρηλίηηδα Γηάξξνηα Έκεηνο Ναπηία Κνηιηαθφ άιγνο Γπζθνηιηφηεηα Μεηεσξηζκφο Τπλειία Βξνγρίηηδα Ηγκνξίηηδα Γπζπεςία Ξεξνζηνκία Δξπγέο Δμάλζεκα Δξχζεκα 2 Γηαηαξαρή ηεο φξαζεο Γαζηξίηηδα ηνκαηίηηδα Γηαηαξαρή ηεο γεχζεο Ζπαηίηηδα Ίθηεξνο Ζπαηηθή εγθεθαινπάζεηα 3 Κλεζκφο Δθίδξσζε Φπζαιιηδψδεηο αληηδξάζεηο 2 Πνιχκνξθν εξχζεκα, ηνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε (TEN), ζχλδξνκν 4

5 Καηεγνξία Οξγάλνπ πζηήκαηνο Μπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ησλ ζπλδεηηθψλ ηζηψλ θαη ησλ νζηψλ Γηαηαξαρέο ησλ λεθξψλ θαη ησλ νπξνθφξσλ νδψλ Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ καζηνχ Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνχ ρνξήγεζεο Έξεπλεο πρλέο Αζπλήζεηο πάληεο Πνιύ ζπάληεο Stevens- Johnson (SJS) Με εηδηθφο πφλνο Οζθπαιγία Αδπλακία Γξηππψδεο ζπλδξνκή Μπαιγία Κξάκπεο ησλ θάησ άθξσλ Αξζξαιγία Οπξνινίκσμε Θσξαθηθφ άιγνο Ρίγε Ππξεμία Απμεκέλα επαηηθά έλδπκα 3 Δληεξηθή λεθξίηηδα σκαηηθφ βάξνο απμεκέλν 1 Πεξηιακβάλεη νίδεκα πξνζψπνπ, ππφηαζε, δχζπλνηα. 2 Σν εξχζεκα, νη θπζαιιηδψδεηο αληηδξάζεηο θαη νη αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ζπλήζσο ππνρσξνχλ κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. 3 πάληα πεξηζηαηηθά επαηηθήο εγθεθαινπάζεηαο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο κε ππνθείκελε θίξξσζε. Καηά ηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ζνβαξή επαηηθή δπζιεηηνπξγία ν ζπληαγνγξάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηθπιαθηηθφο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε PARIET ζε απηνχο ηνπο αζζελείο (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Τπάξρνπλ αλαθνξέο κεηά απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ γηα γπλαηθνκαζηία θαη πεξηθεξηθφ νίδεκα, φπνπ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε ζπζρέηηζε κε ηε ξακπεπξαδφιε. Καζψο απηέο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλαθέξζεθαλ εθηφο θιηληθήο κειέηεο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο είλαη κε γλσζηή. 4.9 Τπεξδνζνινγία Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε ζθφπηκε ή ηπραία ππεξδνζνινγία είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ κέγηζηε απνδεδεηγκέλε δφζε δελ ππεξβαίλεη ηα 60 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα ή 160 mg κία θνξά ηελ εκέξα. Οη επηδξάζεηο είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ γλσζηψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαη αλαζηξέςηκεο ρσξίο πεξαηηέξσ ηαηξηθή παξέκβαζε. Καλέλα εηδηθφ αληίδνην δελ είλαη γλσζηφ. Ζ λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε επηδεηθλχεη εθηεηακέλε δέζκεπζε κε πξσηεΐλεο θαη ζπλεπψο δελ είλαη εχθνια δηαιπηή. Όπσο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο, ε ζεξαπεία πξέπεη λα είλαη ζπκπησκαηηθή θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά ππνζηεξηθηηθά κέηξα. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο 5

6 Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Πεπηηθή νδφο θαη κεηαβνιηζκφο, Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνχ έιθνπο θαη ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξφκεζεο (ΓΟΠ), αλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ, Κσδηθφο ATC: A02B C04 Μεταληζκός δράζες: ε λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αληηεθθξηηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ ππνθαηεζηεκέλσλ βελδηκηδαδνιψλ, νη νπνίεο δελ επηδεηθλχνπλ αληηρνιηλεξγηθέο ή Ζ 2 αληαγσληζηηθέο ηεο ηζηακίλεο ηδηφηεηεο, αιιά νη νπνίεο θαηαζηέιινπλ ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνχ νμένο κέζσ ηεο εηδηθήο αλαζηνιήο ηνπ ελδχκνπ Ζ + /Κ + -ΑΣΡάζεο (ην νμχ ή ηελ αληιία πξσηνλίνπ). Ζ δξάζε είλαη δνζνεμαξηψκελε θαη νδεγεί ζηελ αλαζηνιή ηφζν ηεο βαζηθήο φζν θαη ηεο δηεγεξκέλεο έθθξηζεο νμένο, αλεμαξηήησο απφ ην δηεγέξηε. Απφ κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα ππνδεηθλχεηαη φηη θαηφπηλ ηεο ρνξήγεζεο, ε λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε απνκαθξχλεηαη ηαρέσο απφ ην πιάζκα φζν θαη απφ ην γαζηξηθφ βιελλνγφλν. Ωο αζζελήο βάζε, ε ξακπεπξαδφιε απνξξνθάηαη ηαρέσο κεηά απφ φιεο ηηο δφζεηο θαη ζπγθεληξψλεηαη ζην φμηλν πεξηβάιινλ ησλ ηνηρσκαηηθψλ θπηηάξσλ. Ζ ξακπεπξαδφιε κεηαηξέπεηαη ζηελ ελεξγή κνξθή ζνπιθελακίδεο κε πξσηνλίσζε θαη αθνινχζσο αληηδξά κε ηηο δηαζέζηκεο θπζηεΐλεο ζηελ αληιία πξσηνλίνπ. Αληη-εθθρηηηθή δράζε: θαηφπηλ ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζεο κίαο δφζεο 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο ε έλαξμε ηεο αληη-εθθξηηηθήο δξάζεο παξαηεξείηαη εληφο κίαο ψξαο, ελψ ε κέγηζηε δξάζε παξαηεξείηαη εληφο δχν έσο ηεζζάξσλ σξψλ. Ζ αλαζηνιή ηεο βαζηθήο θαη ηεο δηεγεηξφκελεο απφ ηελ ηξνθή έθθξηζεο νμένο 23 ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξψηεο δφζεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο είλαη 69% θαη 82% αληίζηνηρα, θαη ε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο είλαη έσο θαη 48 ψξεο. Ζ αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο επί ηεο έθθξηζεο νμένο απμάλεη ειαθξψο κε ηελ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε κίαο θνξάο ηελ εκέξα, επηηπγράλνληαο αλαζηνιή ζηε ζηαζεξνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηά απφ ηξεηο εκέξεο. Όηαλ δηαθφπηεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ, ε εθθξηηηθή δξάζε νκαινπνηείηαη ζε 2 έσο 3 εκέξεο. Επίδραζε ζηε γαζηρίλε ορού: ζε θιηληθέο κειέηεο, νη αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε κία θνξά ηελ εκέξα λαηξηνχρν ξακπεπξαδφιε 10 mg ή 20 mg, γηα δηαζηήκαηα έσο θαη 43 κελψλ. Σα επίπεδα γαζηξίλεο νξνχ απμήζεθαλ θαηά ηηο πξψηεο 2 έσο 8 εβδνκάδεο αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ αλαζηαιηηθή δξάζε επί ηεο έθθξηζεο νμένο θαη παξέκεηλαλ ζηαζεξά θαζψο ε ζεξαπεία ζπλερηδφηαλ. Μεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, ηα επίπεδα γαζηξίλεο επέζηξεςαλ ζηα πξν ηεο ζεξαπείαο ζπλήζσο εληφο 1 έσο 2 εβδνκάδσλ. ε δείγκαηα γαζηξηθψλ βηνςηψλ απφ ην άληξν θαη ην ζφιν απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 500 αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ ξακπεπξαδφιε ή ζπγθξηηηθφ θάξκαθν γηα έσο θαη 8 εβδνκάδεο δελ αληρλεχζεθαλ κεηαβνιέο ζηελ ηζηνινγία ησλ ECL θπηηάξσλ, ζηνλ βαζκφ ηεο γαζηξίηηδαο, ζηελ επίπησζε αηξνθηθήο γαζηξίηηδαο, ζηελ εληεξηθή κεηαπιαζία ή ζηελ θαηαλνκή ηεο ινίκσμεο απφ H. pylori. ε πεξηζζφηεξνπο απφ 250 αζζελείο πνπ αθνινχζεζαλ ζπλερηδφκελε ζεξαπεία γηα 36 κήλεο, δελ παξαηεξήζεθαλ αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηα επξήκαηα πνπ ππήξραλ ζηελ αξρηθή θάζε. Άιιες επηδράζεης: κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ βξεζεί επηδξάζεηο ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο επί ηνπ ΚΝ, ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε, ρνξεγνχκελε απφ ηνπ ζηφκαηνο ζε δφζεηο 20 mg επί 2 εβδνκάδεο, δελ είρε θακία επίδξαζε επί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδνχο, ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ή επί ησλ επηπέδσλ ζηελ θπθινθνξία, ηεο παξαζπξενεηδνχο νξκφλεο, θνξηηδφιεο, νηζηξνγφλσλ, ηεζηνζηεξφλεο, πξνιαθηίλεο, ρνιεθπζηνθηλίλεο, ζεθξεηίλεο, γιπθαγφλνπ, σνζπιαθηνηξφπνπ νξκφλεο (FSH), σρξηλνηξφπνπ νξκφλεο (LH), ξελίλεο, αιδνζηεξφλεο ή ζσκαηνηξφπνπ νξκφλεο. 6

7 Μειέηεο ζε πγηείο εζεινληέο έρνπλ απνδείμεη φηη ε λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε δελ εκθαλίδεη θιηληθψο ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ ακνμπθηιιίλε. Ζ ξακπεπξαδφιε δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο ζπγθεληξψζεηο ζην πιάζκα ηεο ακνμπθηιιίλεο ή ηεο θιαξηζξνκπθίλεο φηαλ ζπγρνξεγνχληαη γηα ηελ εθξίδσζε ηεο ινίκσμεο απφ H.pylori απφ ην αλψηεξν γαζηξεληεξηθφ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Απορρόθεζε: ην PARIET είλαη ηδηνζθεχαζκα εληεξνδηαιπηψλ (γαζηξν-αλζεθηηθψλ) δηζθίσλ ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο. Ζ κνξθή απηή είλαη απαξαίηεηε επεηδή ε λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε είλαη αζηαζήο ζε φμηλν πεξηβάιινλ. πλεπψο, ε απνξξφθεζε ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο άξρεηαη κφλν αθφηνπ ην δηζθίν απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ζηφκαρν. Ζ απνξξφθεζε είλαη ηαρεία, κε κέγηζηα επίπεδα πιάζκαηνο ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο λα παξαηεξνχληαη πεξίπνπ 3,5 ψξεο κεηά ηε ιήςε κίαο δφζεο 20 mg. Οη κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο (C max ) ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο θαη ε AUC είλαη γξακκηθέο ζε δνζνινγηθφ εχξνο 10 mg έσο 40 mg. Ζ απφιπηε βηνδηαζεζηκφηεηα κίαο απφ ηνπ ζηφκαηνο δφζεο 20 mg (ζε ζχγθξηζε κε ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε) είλαη πεξίπνπ 52% ελ πνιινίο ιφγσ ηνπ πξν-ζπζηεκαηηθνχ κεηαβνιηζκνχ. Δπηπιένλ, ε βηνδηαζεζηκφηεηα δε θαίλεηαη λα απμάλεη κε ηελ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε. ε πγηείο εζεινληέο ε εκίζεηα δσή ζην πιάζκα είλαη πεξίπνπ κία ψξα (εχξνο 0,7 έσο 1,5 ψξεο) θαη ε ζπλνιηθή απνκάθξπλζε απφ ηνλ νξγαληζκφ ππνινγίδεηαη ζηα 283 ± 98 ml/min. Γελ παξαηεξήζεθε θακία θιηληθψο ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ ηξνθή. Οχηε ε ηξνθή, νχηε ε ψξα ηεο εκέξαο θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζεξαπείαο επηδξνχλ ζηελ απνξξφθεζε ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο. Καηαλοκή: ε λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε δεζκεχεηαη θαηά πεξίπνπ 97% ζηηο πξσηεΐλεο πιάζκαηνο ζηνλ άλζξσπν. Μεηαβοιηζκός θαη απέθθρηζε: Ζ λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε, φπσο ζηελ πεξίπησζε άιισλ κειψλ ηεο θαηεγνξίαο ησλ αλαζηνιέσλ ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ (PPIs), κεηαβνιίδεηαη κέζσ ηνπ επαηηθνχ κεηαβνιηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θαξκάθσλ, ηνπ θπηνρξψκαηνο Ρ450 (CYP 450). Μειέηεο in vitro κε κηθξνζψκαηα αλζξψπηλνπ ήπαηνο ππέδεημαλ φηη ε λαηξηνχρνο ξακπεπξαδφιε κεηαβνιίδεηαη απφ ηα ηζνέλδπκα ηνπ CYP450 (CYP2C19 θαη CYP3A4). ε απηέο ηηο κειέηεο, ζε αλακελφκελεο ζπγθεληξψζεηο πιάζκαηνο ζηνλ άλζξσπν, ε ξακπεπξαδφιε δελ επάγεη νχηε αλαζηέιιεη ην CYP3A4, θαη παξφιν πνπ νη in vitro κειέηεο δελ κπνξνχλ πάληα λα πξνβιέςνπλ ηελ in vivo θαηάζηαζε απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη δελ αλακέλεηαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ξακπεπξαδφιεο θαη θπθινζπνξίλεο. ηνλ άλζξσπν ν ζεηναηζέξαο (Μ1) θαη ην θαξβνμπιηθφ νμχ (Μ6) είλαη νη θχξηνη κεηαβνιίηεο ζην πιάζκα, κε ηελ ζνπιθφλε (Μ2), ηνλ δηζκέζπι-ζεηναηζέξα (Μ4) θαη ην ζπζζσκάησκα ηνπ κεξθαπηνπξηθνχ νμένο (Μ5) σο ειάζζνλεο κεηαβνιίηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Μφλν ν δηζκέζπιν-κεηαβνιίηεο (Μ3) έρεη κηθξή αληη-εθθξηηηθή δξάζε, αιιά δελ εκθαλίδεηαη ζην πιάζκα. Καηφπηλ ρνξήγεζεο εθάπαμ ξαδηνεπηζεκαζκέλεο κε 14 C δφζεο 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο, δελ απνβιήζεθε απφ ηα νχξα θαζφινπ ακεηάβιεην θάξκαθν. Πεξίπνπ 90% ηεο δφζεο απνκαθξχλζεθε απφ ηα νχξα θπξίσο ππφ ηε κνξθή ησλ δχν κεηαβνιηηψλ: ελφο ζπζζσκαηψκαηνο κεξθαπηνπξηθνχ νμένο (Μ5) θαη ελφο θαξβνμπιηθνχ νμένο (Μ6) ζπλ δχν αγλψζησλ κεηαβνιηηψλ. Σν ππφινηπν ηεο δφζεο αλαθηήζεθε ζηα θφπξαλα. Γέλος: πξνζαξκνζκέλεο γηα ζσκαηηθή κάδα θαη χςνο, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα γέλε, ζηηο θαξκαθνθηλεηηθέο παξακέηξνπο κεηά απφ κία απιή δφζε 20 mg ξακπεπξαδφιεο. 7

8 Νεθρηθή δσζιεηηοσργία: ζε αζζελείο κε ζηαζεξή, ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή αλεπάξθεηα, ε νπνία απαηηεί αηκνθάζαξζε ζπληήξεζεο (θάζαξζε θξεαηηλίλεο 5ml/min/1,73m 2 ), ε ζπκπεξηθνξά ηεο ξακπεπξαδφιεο ήηαλ πνιχ παξφκνηα κε απηή ζηνπο πγηείο εζεινληέο. Ζ AUC θαη ε C max ζε απηνχο ηνπο αζζελείο ήηαλ πεξίπνπ 35% ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο ζε πγηείο εζεινληέο. Ο κέζνο ρξφλνο εκηδσήο ηεο ξακπεπξαδφιεο ήηαλ 0,82 ψξεο ζε πγηείο εζεινληέο, 0,95 ψξεο ζε αζζελείο ππφ αηκνθάζαξζε θαη 3,6 ψξεο κεηά ηελ αηκνθάζαξζε. Ζ θάζαξζε ηνπ θαξκάθνπ ζε αζζελείο κε λεθξηθή πάζεζε πνπ απαηηείηαη αηκνθάζαξζε ζπληήξεζεο ήηαλ πεξίπνπ δηπιάζηα απφ απηή ζε πγηείο εζεινληέο. Ηπαηηθή δσζιεηηοσργία: κεηά απφ κία απιή δφζε 20 mg ξακπεπξαδφιεο ζε αζζελείο κε ρξφληα ήπηα σο κέηξηα επαηηθή δηαηαξαρή ε AUC δηπιαζηάζζεθε θαη ππήξρε 2-3 θνξέο αχμεζε ζην ρξφλν εκηδσήο ηεο ξακπεπξαδφιεο ζε ζχγθξηζε κε πγηείο εζεινληέο. Όκσο, κεηά απφ ρνξήγεζε δφζεσο 20 mg εκεξεζίσο γηα 7 εκέξεο, ε AUC απμήζεθε κφλν θαηά 1,5 θνξέο θαη ε C max κφλν 1,2 θνξέο. Ο ρξφλνο εκηδσήο ηεο ξακπεπξαδφιεο ζε αζζελείο κε επαηηθή δηαηαξαρή ήηαλ 12,3 ψξεο ζε ζχγθξηζε κε 2,1 ψξεο ζε πγηείο εζεινληέο. Ζ θαξκαθνδπλακηθή αληαπφθξηζε (έιεγρνο γαζηξηθήο νμχηεηαο-ph) ζηηο δχν νκάδεο ήηαλ θιηληθά ζπγθξίζηκε. Ηιηθηωκέλοη: ε απνβνιή ηεο λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο ήηαλ ειαθξψο κεησκέλε ζηνπο ειηθησκέλνπο. Καηφπηλ 7 εκεξψλ θαζεκεξηλήο ρνξήγεζεο δφζεσο 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιε, ε AUC πεξίπνπ δηπιαζηάζηεθε, ε C max απμήζεθε θαηά 60% θαη ν ρξφλνο εκηδσήο t½ απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 30% ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λένπο πγηείο εζεινληέο. Όκσο δελ παξαηεξήζεθαλ ελδείμεηο ζπζζψξεπζεο ηεο ξακπεπξαδφιεο. Ποισκορθηζκός CYP2C19: κεηά απφ ρνξήγεζε δφζεσο 20 mg ξακπεπξαδφιεο εκεξεζίσο γηα 7 εκέξεο, ηα άηνκα κε βξαδχ κεηαβνιηζκφ κέζσ ηνπ CYP2C19, είραλ AUC θαη t½ πνπ ήηαλ πεξίπνπ 1,9 θαη 1,6 θνξέο ησλ αληηζηνίρσλ παξακέηξσλ ησλ αηφκσλ κε εθηελή κεηαβνιηζκφ, ελψ ε C max είρε απμεζεί θαηά κφλν 40%. 5.3 Πξνθιηληθά ζηνηρεία αζθάιεηαο Οη κε θιηληθέο επηδξάζεηο παξαηεξήζεθαλ κφλν ζε εθζέζεηο ζην θάξκαθν πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηε κέγηζηε έθζεζε γηα ηνλ άλζξσπν έηζη ψζηε ε ζεψξεζε γηα ηελ αλζξψπηλε αζθάιεηα λα είλαη ακειεηέα ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία απφ ηα πεηξακαηφδσα. Μειέηεο κεηαιιαμηνγέλεζεο έδσζαλ ακθίβνια απνηειέζκαηα. Γνθηκέο ζε θπηηαξηθφ ιέκθσκα πνληηθνχ ήηαλ ζεηηθέο, αιιά in vivo κηθξνππξεληθή θαη in vivo θαη in vitro δνθηκέο δηφξζσζεο DNA ήηαλ αξλεηηθέο. Οη κειέηεο θαξθηλνγέλεζεο δελ έδεημαλ ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Ππξήλαο δηζθίνπ:mannitol, magnesium oxide, low substituted hyprolose, hyprolose, magnesium stearate, Δζσηεξηθή επηθάιπςε: ethylcellulose, magnesium oxide, Δληεξηθή επηθάιπςε: Γηα ηα δηζθία ησλ 20 mg: hypromellose phthalate diacetylated monoglycerides, talc, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), carnauba wax θαη Μειάλη ηππψκαηνο: Γηα ηα δηζθία ησλ 20 mg: white shellac, red iron oxide (E172), carnauba wax, glycerine fatty acid ester, dehydrated ethyl alcohol, 1-butanol. 8

9 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Γελ εθαξκφδεηαη 6.3 Δηάξθεηα δσήο 2 ρξφληα 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Να κε θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 25 C. Να κε θπιάζζεηαη ζην ςπγείν. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Φχιια blisters (aluminium / aluminium) Μεγέζε ζπζθεπαζίαο: 14 ή 28 δηζθία. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. 6.7 Κάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο JANSSEN-CILAG Φαξκαθεπηηθή ΑΔΒΔ, Λ. Δηξήλεο 56, Πεχθε, Αζήλα. Σει: , Fax: ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Γαζηξναλζεθηηθά δηζθία 10 mg/ TAB: 67598/ Γαζηξναλζεθηηθά δηζθία 20 mg/ TAB: 67597/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΑΔΕΙΑ/ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ζκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Cimzia 200 mg ελέζηκν δηάιπκα. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Η θάζε πξνγεκηζκέλε ζχξηγγα πεξηέρεη 200 mg certolizumab

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011

ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011 1 ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011 2 Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξντόληνο FUCICORT LIPID, Cream 1. Ολνκαζία Fucicort Lipid 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Κάζε γξακκάξην πεξηέρεη: Fusidic Acid 1) 20.4 mg Betamethasone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Picato 150 κηθξνγξακκάξηα/γξακκάξην γέιε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη 150 κg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα