N/lfN#t '(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>."

Transcript

1

2

3 N/lfN#t ZX-INTERFACE 11111'(Jyzιιιn/ (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) Προγρομμστ ιζόμεvο Joystick interface γισ όλσ τα παιχvίδια του ΖΧ SPECTRUM. Εvιοχυτής ήχου που κάveι το SPECTRUM va «μιλάει>>. Διαθί:τει δ ιακόπτη ΟΝ OFF και nροσφίφεtαι μαζί μ evσ πρόγραμμα ελληvικής φωvής και ήχου. ΔΙΑθΕΣΗ: ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP Στοupvάρο και Σουλτάvη 19 ΚΑΙ Σ' ΟΛΑ ΤΑ COM PUTER SHOPS.

4 [[JJ'1PUTEk COMMODORE 64 Στο BRAIN μnορείtι vo βρεiτι το πιο οmληκtt><ίι cnαγγελμnttκο προγράμμοτο yt(t τοv WORD PROCESSORS 8 MAGIC DESK I Dιsk Cass 8 WORD PR0 60 Dιsk 8 CUl AND PASTE DISK 8 HOMF WORD DISK 8 WORDPRO Cass 8 I:ASY SCRΙPT DΙSK 8 HESS WRΠER DISK 8 ΡΑΡΕΗ CLIP DISK 8 SCRIP1 64 DΙSK 8 POWFR 80 DISK + CASS ΟΑΤΛ BASE 8 DAT Α BASE Ci>&~ + Dιsk 8 ΜΙ OHDINATOR 8 fasy ΓILE 8 I:ASY STOCK 8 SUPΓR BASE 64 8 MAILING LIST 8 ORΛCLF 8 ΑΠΟΘΗΚΗ 8 ΠΙΛΛΠ.Σ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8 ΛΟfΠΠΚΗ ΕIΔ Ι ΚΑ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ τοοι 64 8 S1AT64 8 OMNICALΚ 8 SIMON'S BASIC 8 PIL01 8 G PASCAL 8 ΓΟRΤΗ 8 GRΛFICS 8 Εχ BASIC 2 8 SUPER ASSEMBL fr 8 AUS1 RO COMPILL ER 8 BASIC AID. 8 BΛSIC BASIC BΛSIC 42 8 SPRIΠ GENERATOR ΒΙΙΤΖ ΜΟ'VΣΙΚΗ 8 MUSIC64 8 MUSIC CONSTRUCτtON SΕτ SYNHIESOUND 64 ΓΙΑ ΤΗΝ Π ΡΩ ΤΗ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΟΙ ΥΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΛΗΚτΙΚΕΣ Τ ο BRAIN οας κολeί μόνο vo τηλ ΦωνήσιtΕ στο ή να ίφθ!τf οτηv I. ΦΩΚΑ 125 [ENTEr~ 8 MUSICALK 8 MUSIC MASτER Co~ss 8 ΡΙΑΝΟ Ca" 8 SPELCH Cass 8 SYNτt IF.SISER Cass. ΖΩΓΡΛΦΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ 8 MAGIK ΡΑΙΝτ 8 64 PANORAMA Dιsk + Cass 8 KOAI Α ΡΑΙΝτΕR 8 DOODL F (ΓΡΑΜ l.xl l\iaσh). ORIC 1 I ATMOS GAM ES 8 ULηMA tone 8 ΧΕΝΟΝ 12 8 PROBf 3 8 CHLSS Ι/2 8 DRACULA REVENGI 8 M.AR.C r----_. ;.;:;;;;,;:;;;:;-.;.;:;;;:::::::; 8 DEFENCf FORSE Στο κατάστημά ~ ο~ Οο βριiπ: COMMODORF. 69 SINCLAIR SPI'CTRUM SPECTRUM + NEWBRAIN ORIC I ATh10S κσι πολλά μεύάλο οοοτήμοτσ 8 FRIGA I Γ COMMANDER 8 RATSPLAT 8 MR. WIMPY 8 CFNIIPI DE 8 GREEN Χ TOAD 8 FROGGI:R 8 ZORGONS REVENGL 8 SPACI INVADI:RS 8 υι ΓRΛ 8 LΙGΙΙΤ CYCLE 8 ORIC Η ΙGΗΤ 8 ZODΙAC 8 RAC! ΤΕΑΜ 8 STAH IIFL 8 RUBIC CUBE L J 8 DINKL Υ KONG 8 SΕΧΡΑΖΑΝτ ORIC-1 / ATMOS ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕ 'VΥΙΚΑ 8 ADRESS AND FIL~ MΛNAGER 8 0RIC BASf 8 0RIC CALC 8 0RICCAD 8 ΕΡΓ Al.IIIPIO XHMLIAl. 8 ΣΤΑΊΙΚΛ ΛUΊΊΙΟR 8 Τ01101 ΡΑΦΙΚΑ 8 Εχ. BASIC 8 ΕΠF.ΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΕΙΜΓΝΟΥ 4 PIXI:L

5 [ Df'1PUTER COMMODORE 64 GAMES BRAIN τα ιιολ).iτερα G AMES για COMMOOORE 64 ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤ Α Ο Ι ΠΡΩΤΟΙ ΠΑ G A M ES ΠΡΩΤΗ :t ΕΠ ΙΛΟΓΗΣ 8 RAID OVER MOSCOW 8 FLIGHT SIMULA1ΊON 11 8 SOLO FLIGHT 8 MISSION IMPOSSIBLE 8 ΤΗΕ LAST GLADIATOR 8 HEIST 8 ALICE IN VIDEOLAND 8 ΤΗΕ DALLAS QUEST 8 ACENT USA 8 SEVEN CI1ΊES OF GOLD 8 AZTEC CHALLENGE 8 MYSTERY MASTER 8 PITFALL 11 8 EVOLUτJON 8 STRIP POKER 8 BEACH HEAD 8 ARABIAN NIGHTS 8 COLF 8 POLE ΡΟSΙΊΊΟΝ SPECTRUM SINCLAIR GAMES 8 FOOTBALL MANAGER 8 WIZARZ WARRIORS 8 SUPERCHESS 11 8 MANIC MINER 8 FLIGHT SIMULAτJON 8 ΤΗΕΗΟΒΒΙΤ 8 ΜΟΟΝ GOOZE 8 DETH CHASE 8 ΜΡ. WIMPY 8 ΜΡ. MEFISTO 8 DECATHLON Αcι. 8 DECATHLON Oc 8 ΖΑΧΧΟΝ 8 ΟΝΕ ΟΝ ΟΝΕ 8 ΙΝτ. FOOTBALL 8 BRISτLES 8 FLIP AND FLOP ΜΟΝ1Ύ MOLLE ΔΟΡΟ ΓΝΩΡΙΜΙΛΣ Το BRAIN οσς δίνει δώρο 10 π αιχν ίδια, που διάλεξε γ ια σας, μ~ κάθι; ογορά COMMODORE SUPER ΡΙΡΕLΙΝΕ 8 GΕτ OUT OF ΜΥ GARDEN 8 FRANrJL FREDDIE 8 ΤΗΕ ΗΟΒΒιτ 8 TWIN KINGDOM VALLEY [ΕΝ ff:h 8 HULK 8 VENJI. DRELBS 8 ΡΟΡΕΥΕ 8 ASTROCHASE 8 FORBIDDEN FORF.ST 8 KILLERWAΠ 8 MR. ROBOT 8 WORLOK 8 LODE RUNNER 8 FORT APOCAL YPSE 8 STORM' WARR ΙOR 8 SUMMER GAMES 8 HESGAMES 8 BOOGA BOO 8 WIMBLEOON 8 SUΙCIDE STRIKE 8 JAMMIN 8 SAUCER ΑΠΑCΚ 8 FLAK 8 HIGH ΝΟΟΝ ιοcο GAMES COMMODORE 64 8 G GANTS BLUE PRINT 8 Ρ Ι ΧΙΕ ΡΕΤΕ 8 VORTEX 8 rjme MACHINE 8 ΜΟΟΝ BUGGY 8 FLIPPER 8 SΕΝτ Ι ΝΕL 8 SIREN cιτv 8 MOYNTAIN KING 8 TAPPER 8 BURGER rjme 8 H.E.R.O. 8 PΠFALLI 8 MECAWARZ 8 ROBOTRON 8 ΖΕΝΤΙ 8 BιAGGER 8 SHAMUS 8 SHAMUS CASE 11 8 JUNGLE HUNT 8 CHESAR ΤΗΕ. CAT 8 CHOCK NORRIS 8 ΡΟΟΥΑΝ CAVELON Ρι χιι 5

6 Acorn Electron. ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΤΕ!! ΜΕ ΕΝΑ COMPUTER ELECTRON ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΣ BBC MICRO ΣΤΑ XEPIA ΣΑΣ lffihnc.1l Sρc... ifίt.aιίon.-; ι_~... ι"" :ι ι_ι. 2\t 11 ι. fι:ιο~. :ι2 ι.. IlOM :stl\ llιιμ (Ιιl ι.. ωι.ι l). llψ l ι rι ι.ιι l ιιι ίcιιι 1-t' ψ lιiι ι. ft-14 " :!.')( 111~" ~t"\f'tl cjiψl.l\ 11HHit ι(. Η ηι lι~ιι rιο.ιιιιl Η Ω.ιι.htΗJ,: ι Η I ΙΙUΙ''-'. I21M} lι.ιιιcj ( ι ι..; t.ψι ιιιtι-rf.ιι t' \\ΙIIι ιιιnlι)rνιι\ιnιi ~ \f l.ιti"iihi lιιι ~ fιtr ω lcl ιιιι ΙΙ'IIrl'l.ιt ι ιηικl11 fι... lιtlt rn.ιl lιιιι.ι ιη.ι~ι r J \( ( 11~ 4ΗΙψΙιt tthhihιiγht hi.j{ 1., _.ι)tj 'Λ)ιίι(: donh.. tιr I \ f((;ιj ΗΙΙψiΗ for fh f ΙIIr' ΗΙ ΙΠΙtηΓ. 5I> ι.., ιr... ι ΙJΙΟ ιcn ι,., ι...,nj ""h"'""""' ~Hfιwa" \. Βι\5 1 (:. ~:xtι n.. ihn~ ίηc'iιιιlι ιιηι ηιc ι, ΩΗ.ιtιΗΙ! l"'"'ι ιtntl t<>l riιι~ \οοιrί~ι i> Ι, ι-.ιηιιlι ί tlitltt'" > iιlllal arrav-<: 11 '.. τιι Ι Ί\. I'I.~I..IIEI'I,\'1'. I '\" ΙLι n.κ ι~ιιιrι,,.ίι l ι l u ~ιl "arί;~.blι... Οt.tr r:ιιιι~ ')''ιc ι" D llo~..,ι,ιι.ciγ.,ι" ιιιηi fill ιιιιι ι ιι.. ιιιd.. ~ \c rιι ιίrιιίηjt. Ηιιίlι~ιηοa rιιblt"γ I).)H2.1: ~rηbl) I"'"~'"~' ι.ί8η I.H rnιx.r4t "ιth li.\~1( TheAcorn _7 Electron. ~ baudoε CΟΜΡΌτΕR SYSTEMS ΓΕΝ. ΑΝτJΠΡΟΣΩΠΟΙ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 ΤΗΛ Γ nρόστ'ην -----x -l baud Ο.Ε ΔΩΔ ΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 I I ΘΕΣΙΝ Ι ΚΗ I Θο ήθελο χωρις κομμιa unοχpεωοη μου 1 rιεριοσότερες πληροφοριες γιο τον I I ELECTRON ΟΝΟΜΑ... I Δtι vevnrh ι ι~..._. J I

7 ΠΕΑΕΧΟΜΕΠR Ε:ΟΦΥΛΛΟ Σuνθcοη ' wp Χ ραλ μι ο ιj(; Φωιοyροφηοη Μεν l ι Q<; Με\ 411<; Τα νισ ιοu PIX(I 9 Μιcιο!ι6ιιοιις (.Uqνιι λyορο 12!δω Λc δtvo 18 το cιues ιοι ια clubι 22 8tyyoρoaι μου Αομπρο 2) Πυρουοιαοη Cοmριιιeι Shoρ 24 Πpωια Βημο ι ο 28 Εnειι~οοιις 32 Καιa6υοεις βροχοι οι ιριyωvο 34 Ιιοι Περιφιρειο ων Plus Ι 39 ι ο Μιcιο Cιnιma 42!.ιοι ιι<ος Προyραμμοιιο ο ς «l c oι Amsιιact CPC ~ρ 11ιη ιλλιι ω nροyριιμμοι., 64 Κρ rι η tνοιν nροyρομμα ων 68 Ο Υnολοyιοιης ιαι ιο ΠΡΟ ΠΟ 75 Αφ ε ρωμα Ηλιrιρον,.ες ο rοyενεu:ς Οι Hoιne nιιcros οι ro ιιι:ριφι:pc ΙΟk ι ους 79 Υnολαyιοιις οια θρονιο 86 Αλλιιλοyραφιu 116 Ayy tλιtς 118 SOΠWARE SPECIRUM AIAR ι ι τι 99 ~ SPECIRAYΙDEG LYNX IRS 80 '"' 14 88C ιοι (l[ciron ΨJ "EWBRAIN COMMODOR! :ιι:; ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ C OI' 'Urfi[.$S I Π ι ΕΚΔΟΤΗΣ "'" >; flαvωooc; ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚ1ΗΣ ~ης /φ(', ρης ΔΗΜΟΣΙΕΣ 1ΧΗΕΙ1 ΑΙΑΦΗΜΙΣΗ ~ Γlarcλ«ΕΠΙΗΗΜΟΝΙΚΟι fυμβουλοσ ιl..\έξανδρος Ta.roc<>; lyntakte1 flo"τ,\,.. ΧcΑ~ιιιι ιωρ", Οο\'(ιrι:ι.Jλδί. lln~.tcς Κ ~)Q'!r ιιι.ι >ν''ιc; Τrληιι 1\.J' Νιό't(, r tlj'<;\'ηr; rνοιι;ρόβ ΙΛΙΝ: Ικ ι<: Διι~ιr IPf' To!)~tJUII ~ I :( ).f11 J ~. κu... οιιιν ι.;ιιδης Ν.. 0<. "σ<ju4'ινο-,. Βιι fνι'λι ς ~(οι.j ΙΙΙ Ιl~ Σ.ΥΝΕΡΓΑΤΕ[ lluo ~ΙΙ(; Κηι ρt\ tqι; Χρι )Ο1()ς Κύ(1 ι.;,tr Λ ιιι ι ηιρι Ι\, i' ι 111\' t( Τοr)()ς Αν~ λt ιι ~ ~ t...::ι ι.ι< λ(ιj ιfl οιι, ΕΚrΑΚΤΟΙ l.υνεργατεσ : Αλι κ οι; Λr~ι ν00.11 όr.,, λι } Ι! o l~llo ')ι. Mat UQot; wr~oo nyι. ιτγ..; κ~ j'\ct,?(jιo.f)( ΥΠΕΥθΥΝΟt ΠΑΡΑf(!ΓΗΣ. λ.~ω!ιbρος Κ<> ρσγ~ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔtσηΟΝο Ι <»ο<~' Ιι.>όννα ιιω.ε"" l ou- Κοιιλσ; ΕΠΙΜΕΛ[IΑ CQΦΥΛΛΟΥ. Ε"'ωο Χ:>οαλ11 Φf!ΤΟ Γ ΡΑΦΙΣΗ [J; f!φυλλου ~vελοοι; Με ~"- '. ΦQΤΟΓΡΑΦI(l l< οι 1<; ΚωΟΙΟnQ<.laς ΑΝ1ΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΔΙΟΡΘQΣΗ Kcrεorνu /ι. jp. t, Ι 1rl ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ).14 ι ι II J\'t&Aιιιc:u QPfl. ri"a Φ IOV DUO 13 Ι W ιωοη, ι ι- rr:ωr,: 1 ΗΛΕΦΟΝΑ :ιu. ι.ι ι~ιι, h 3-~j.'H ι ι ' ΓΡΑΜΜΑΤ(ΙΑ Κ ~ 1.~, Αι r"'rι ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.VΝΤΑ.iΗΣ :Ί.ι ι ΙH'Irιf)o σyι J\' \IC t [)!I '' ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ T EYXQN P1XEL JJ.ηw:ι Γ'.ι:ι ~ yιa homό nιcιοι ΥΠΕΥβΥ ΝΟΣ ΣΥΜΦQΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Νιι;ος ' νοuοος 2-»ης ι..t;ιpt J ~ χο.~"όc ΦοτοιτοιχειοeιιιΑ Πcιrou r oa-ιχ AΙAXQPifMOI ΤΕΤΡΑΧΡΟΜΙΟΝ.,...11., ΑΝΑΠΑΡΑΓQΓΗ Λο., I' " ιωι '' "'.., κu'"jvp '"'"' mρuν Σnυρος Βο ΜΑΥΡΟιΙ.ΣΠΡf!Ν /ΜΟΝΤΑΖ εκτυπqση ΙΟΙIJΛΙΟΑlLΙΑ Χο '.μ vc Λ Ο~ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕτΗΣΙΕΣ CΣΙ">ΤΕΡΙΚΟΥ < ι 1 IIXf )) I ~ 10 ~ρχ J pι JI'Ι 1 1 ι)t'f'c1ιin'ψ l ΗΙ ιι Ν Λ 1'1 t 1ι10 "'Ιι~ Α ι ('.Κ'\ ' Ct) οοχ Κιr ο><><: 21.<ι)() 6οχ ΕΠΙΤΑΓΕl. ncptoδ ό PIXf ''1.-ό'<Ι<)Ι'!> 1 06 Β1 Αιfι)\ ιι

8 Τα πιό σύγχρονα φιλικά κομπιούτερ στο φιλικό μαyαzί με φιλικές τιμές ΤΟΣΙΤΣΑ 1 ΟΠ ΙΣΘΕΝ ΜΟΥΣΕ ΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛIANIKH Διαθέτουμε Το καλύτερο Αμερικάνικο το κaμτερa Ευρωπαϊκό το κοllύτερa 'Ιαπωνικό κομπιούτερ στο πρώτο κaτόστημa πi'ιεκτρονικών υπολογιστών στην οδό ΤΟΣΓΓΣΑ 1. Από το 1974 έχουμε εξυπηρετήσε ι χιλιάδες πεi'ιότες, χιλ ιάδες μαθητές, χιλιάδες Φοιτnτές, μηχανικούς, επaγγεi'ιμ aτίες. βιοτέχνες, δ ικηγόρους, ιατρούς. εμπόρους, βιομήχaνους, ναυτικούς, αεροπόρους κ. ά. Μερικοί από τους π ελάτες μας Δπμοnκά σχολείο. γυμνάσιο, Μκειa, ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ, Ανωtάιn Βιομηχανική. Ανωτάτη Εμπορική, <-γντηρηση ERVΙCE-., το Πavεπιστήμιa, Πολυτεχνείο, Δημόκριτος, ΟΤΕ, το Υπουργεία, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Σφοrός, Ναυτικό. Αεροπορία. Γιά σιγουριά και, εμπιστοσυνn ΕΙ\άτε και οεις τώρα στο Φιi'Ιικό μογαzί στην οδό ΤΟΣιτΣΑ 1. Έχουμε ε πιστημονικό προσωπικό γιο νa σος διδάξει. να σος συμβουλέψει, νa σος προστατεύσει aπό λaνθaσμέvn αγορά. Δεχόμαστε επ ιστροφές και μετά 5 χρόνιο. Προγράμματα Έχουμε χιλιάδες προγρόμμοτο γιο παιγνίδια γιό εκπαίδευση γιά το εμπόριο, τη βιομnχοvfο, τους μουσικούς. γιό όλους μικρούς και μεγόi'ιους. ' λα τα ~ο μnιοuτερ ΑΝτ!ΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΙΈΙΣ ΔΥΝΑΜΚΟ Ε. Π.Ε. ΤΟ ΣΙΤΣΑ 1 ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΟΥΣΕ ΙΟΥ ΤΗΛ

9 ο ήχος με γcννό και η oarro με σ-κοτώνει" (Ρaι.ιΙ νaιery) Αyοηητοι Αναννώοιες. Αν nool(αtt ιο ntριοδι ~ό yιa να onolauotιt. ια tξοιρε11ιοu vοuστου ο01cιόrιο. nou οuνήθ..ις κοομοιiν τη ot λi6ο outη, μnορεlτε να το.. ιλcιοετε ΟΧΙ BEBAIA, f!(jρa<aλouμt va μος oνtx8e\1t, tof< Ι <οι οοβορους (ιοως θα η,., rολύτερο ον Αiyομε οοβαροφο ν είς. θα διοnιοτωο <ft ορy6τερα γιοι ι) Η οι11ο της οιφvιδιος auιηc μttoorpo φής υφοuς δεν ειναι αλλq αnil ro νeο νομοοχεδιο περί 1\ληροφορ!kης, που nρόοιροτο ε.δt ια φως 1ης δημοαιατη τος caι του onoιou η φήφιοη aτά τα φα196μενο εnιcειτaι ro περιοδιcό δεν nροtιθtται PIJaιo να t<βqλε ι όναρθρtς οαιινcς ιvdντια οι ο νομοοχtδιο, yιοτι pια τέ:ι οιa nροιαιιη nι:ρcι on ro όη δtι~νeι tλλειψη cολαυ vouorou ono δειιινυεται οι ονοnοrελεομaιu(η, θο rιcριορι01ούμε σε μιο ελnιζοuμt wολοnρασiρετη rρ11,.η Ας αρχiοοuμε απ6 τον τuπο, nou 6ιιως δεν οηtχει ιδιοιιερσ ono την auoιo Ειvοι ιν"λως οπaραδεnο νο δημιαυρyειrοι tvo ναμοο(tδιο χω ρις νο ενημερωνοντοι οι νο ζητε~tοι η γνιiιμη ιωv ενεχόμevω ηροοωnων η φορέων 1t nροcηκη ~υrη θuμιζει την ορ ετο διοδr.δομtνη nο.λι01ερc μεθοδειιοη όπου η οιιvσψη vδμοu με1οξιι δύο ατόμων κρινόταν και 4Ποφοοιζ6tον anό ιοuς yονε'( 1ιον δuα nλtupωv, ερημην waι naλu ουχνο ενάντιο στη βοuληοη tiiy άμεσο ενδιοφερομtνων Ομοιο ιnην nρο tιμεvη nεριnτωοη, 10 vομο οχεδιο wαtορtιcιιη;ε ona μιο ειδ><η νομοnοροο ευοοτιχή εmιροηή ιοu ιιηουρyειου Δtcοιοούνης της οnοιaς 1ην ει6ιtόιrttο~" tιοι οξιιι ούrε θtλοuμε, ούτε εlμοστc οε θtση vo ρiνοuμc χωρίς την ηορομιιφη εnαφη με όλοιις όσοι οσχολούνrοι με ιην nρowrιcη εφορμοyη Υης Πληροφοριwης οτη χώρα μσς Πάνω ο ' οuι6 δε βλεηοuμe ιι 6λλα θο μπορουοαμε να nouμe, ι ο noroxa της μεθόδευσης ειναι νομι(ουμε ηροφονtς Ας δοuμt τώρα nιv οιιοιο nις uποθεοης, Στο to νομοοχιa.ο οροβόλ λει ξt κό8ορο η διοθεοη νσ nροστσr<u τεi ο ιισλιιης οπό την ηλεcιροvιιrη ουθοιρeσiο Ιιθενται δ}\λόδή οοφt01ο το οριο ο~μεοο οιις nληραφορlες oou μnopouν νο οποτελεαοιιv ονπ εψενο ιης ΠληροφορΙΝης οι ο ουτtς nou θεοιρcυ.,οι οαν οu01ηρό προοωπtκες wαι καιο σuveneιo μη rοινοποιήαιμες. lov μέσο εηιτευξπς ιου ποροπον~ι σιιiχοu ορι(ανrοι. ονάμeαα οε αλλ4. σι ΤΟ tξη~ 11 Αποyορεύιτσι η οuyrένrρωοη, οταυr ηλenρονιwοuς unaλoyι οιές, nληραφοριωv nου,ρι ιονιοι οον npοοωπιrtς. Οι nοροβότες οnεtλούvτοι με nοινες φυλάκισης εως nεvτε ΧΡΟΥΙΟ. <aι βορυιοιο χρημοη ιι πρόστιμο, 21 Όσοι txouv ημ:χιρονι<οίις υηα λοyιατtς θσ nρεπα vσ ι ο~ Δηλω oouv στις αρμόδιες αρχές. εvω οο04 f1ρόrειrαι νο onoklήoouv κοποιον στο μtλλοv βα πρεnει πpαηyουμl. ως vo εξαοφαλιοοuv α&ειο. 31 Καθε nοlιτης διrοιούται να γνωρi ζει 11ς ιιοτοχωρημινες ηληραφο ριcς, nou τον οφαραiιν, οι οε nι:ρίnτωοη που όιαnιοτωοtι όη εινοι ιοφαλμtνις va ζητηοει ιη διορθωοη η και την ηληρη 6ιογρο φή τοuς. θλeιιονιο~ το αnοrελέομοτα ουιό υ έρyου ιη~ εnιιροπης μπορcύμε 6μcοο vo φt6αουμε στο ουμnέροομο 6ft διοkρινονιοι για 1ην nροοδεurικόιιι τd rους, ooov οφnρό rη διοπιοτωοη του ενκuμονούvτος ιινδύνοu, αλλο και την οηιοθοδpομιw6ιητd τοuς 6oov οφορd ιο μtσα αvτιμειώπιοης του Ιtfνδίινοu ε:ιuτού Γιο νο ιο nοuμε πιο onλc\: ον Jό(ομε tναν αvθρωnο ιων οnηλοιων νο κατορτίοει διοτ6yμοτο yιο νn μας nροοιαιευσeι onιl τη ρα6ιεν!ρ veισ, το δημιοuρyήμοτο του θο ηοον οντισιοιj)tς ευστοχίας κοι σtιωτελεομο 1Ικότηιας Αλλσ <οιρ6ς νο εξηyηθουμε. Πολυ ωραίο. οnοyορεύειοι η οuλλοyή ηρσοω nιrωv nληροφοριων. nοιός όμως ηρό ειτοι να το tλίyξει; Ποιος θα ελtyξει οuνι:tιριμενa. ον οι nληοοφορ~ες που οφορο~ν την θσοιλιkή Οοnοyιοννοwο nouλou, ειο\ν 8S. ono την :.ινιόδα λαμιος, ειναι μέσο στο tnιιρεnτα όριο Μήπω~ η ίδια; ίnιrρεφιε μος να ομφιβδλλουιιc (ιοι ας μη βροθtι) κονείς vo nει Οτι urτοrψούμt 10ν λnό, δεν clνοι ωnο νιο ομαρφο οuνθιjμο τ aι Αλλά ο~ υnοθtσοuμ ε nοιος (ο<ομο κοι η uριο nou οναφtραμε) ΟιαnιοΗtνε ι Οι ι οι nληροφοριες: nou τ-ιν οφορσύν δεν tμbι"rouv oro νομψα n-~oioιo rοι ΚΟ'ΥΟρθώνει νa nε ιυχιι i'fl διαγραφή ιοuς (μειό οnό 200 ιοuλαχι στον χσρτοσημοσμ iνες οι τηοtι~ ) Ποιός nρόcιιτοι να εμηοδισει 1η διοιηρηοη ενός οντιιυnου μ ε 11ς αnοyορεuμενες πληροφοριοι Μήπως η enttρoπη ; Μο δε νομίζουμε 611 θο txouν 10 μελη ι ης ι η δuνaιότηια <ο>ιη bιόθεοη νο cρι:uνοuν tνaν ιcuκeω~ο 6ιοκι:ιών.. Α~ ιξtι οοουμε τωρο ιην αλλ η nερinιωοη. ' (να ποιδι, με ι ο ι ο οχιτ"ό παρc αλια ι δηλώοεις 10u ιιδοuς νο δείιε ιι ιιιορερους βοθμαuς όο φερνω tώροnοuθο χωκοιιονυαολο)'1ο1η :., nεlθει ιελικο rους yοvεις του vo του οyορσααuν tνο home mlcιo ΦΙαν&ι λοιπόν η οβωσ σιrοytνειο στο τόπο οyορός του ιιηχονιιμοτος, όnou και nληροφορειιοι on ουιό nou βtληοον να oyoρόoouv ι:ινοι ανηοrοιχο tvo( οπλοnολlιβαλοu η εl'ός οuοnιμοτος ρονrόρ ιιοι όtι ononciιaι ειc60t1η ειδιιης σδεiσς. yιο11 ως yνωοτο με tνa home mιcιο μπορει~ όχι μόνο να οιtιλεις ίνον nuραιιλο οτο φtyyδρι, ολλό wαι να φοκελώοεις 1ην υδρόγειο Ιι ολλο νο πουμε; Ας αλοιιληρωοοuμε Ιο νομοοχεδιο auτό nou ΙΙΏtορrιοrηχι: ερημιl'ι ιων ομtοο ενδιαφερομενων, Βλέπει ιον κινδυνιο οωοrό., ολαά ιον ονrιμttωnι(ε ι ιοφσλμtνο At θέτει κονεvον ρεολι οrικό περιορισμό υιοuς μεyαλους. tνώ rpoμo.:poteι 11-.ιοίtιο rouς μt κρους Η ολη αντιμtιωπιοη του nροβλjjματος προδίδει οuοιοο11 ή ο 'Ι''Οια του 8εμο1ος Auto, αyοπηιοί ονογνωοιες. Ελnι ζαυμt ΟΗ στο επομ~νο τειίχος Vo χουμε nιο tuχοριοιο θtμαrο για να αοχοληθοuμt Πριν κλειαουμε 6μι.ις δtν μπορουμε Οέβοιο waι νο μη σος ευχηθούμε Καλες Γιορrtς μ' ouro wοι μ ' αυrά κοvιέφομε ΥΙΙ το (tχσαοuμε.. Α, <οι <ότι a όμο. An6 ro Ιονοuαριο yινό μσοιt τελικ6 Μηνιοlοι (nως το λtμε c;ι. Ο αρχισι.ιντόκτη~

10 rτtm... ΕιΔΗΣΕΙΣ DRIVE ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑΓΟΥΣΤΑ Ο Spectrum είναι ουτός... που ε(νοι. Η δήλωση αυτή μπορεί να μην λέει πολλό, ολλό οημοlνει... Ηιο πλευρό του nοοοπόνω ΦΟινόuενου είναι και η υενόλη ποικιλία αποθηκευτικών μέσων νια τον υπολογιστή, που έχει πόρει πλέον σημαντικές διαστόοεις ικονοποιuντας κόθε nιθσνή οποί τηση. Ας VΙΙUρ(σουμε ό~κ.1ς τις καινούριες αφίξεις που ο νσμόζοντοι l{υ fadri νe, θeιa Jnterracc και Thurna11 Oisk Driνe. Το llafadrινe της "otronics L td που διστί- 3εται στη χώρα υ:~ς από -ισt-1 και κοστ(ζει r.ίναι όμοιο π λειτουργικό υε το γνωστό μας microdriνcs. Πρόκειται bηλαδή και πόλι νιο σύστημα κασέιαι, μόνο που n χωρητι.:ότητο της κόθε μ ιος μπορεί να είναι 16Κ, 64Κ ή 128Κ. Ο ρυθμός υετόδοσπς των πληραρσριών εlνοι 2K/~ec, ενώ ο χρόνος προσntλασης εξαρτόται οπό τη χωρητικότητα της κασέτας. Η υονόδο τον 1/a ~δdriνe περιέχει το σχετικό interface, 2 μονόδες driνes, σειριακή Ούρο RS-232 και παράλληλη centronic~. Η μόνη Ζ>ηλοδf\ διοφορό α rιό το lnterface-1 της Sinc1air είναι ότι η θύρα νια δίκτυο μετατpόπηκε σε centronic~. Αυτό t νινε - κατό την κατασκευόστρια εταιρ(α - νιατί η Ούρο αυτή, nου χρησιμοποιείται νια σύνζ>εση του υπολογιστή με εκτυnωτtς, ειναι πολύ πιο χρήσιμη στον μέσο χρήστη οπό αυτήν νια δ(κτιια. Αr,(ζει να σημειωοει ότι, μαζί με τη βασικn μονόδα που στοιχίζει ϊ130, προσφέρεται και ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμtvων, που συνεργόζεται με τα Wafadriνes και ονομόζετα~ Spec tra 1 Hri ter. Το Beιa interface της Techno1ogy Research Ltd επιτρέπει στον Spec ιrυm να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε οπό το drives που έχουν κυκλοφορήσει νιο τον BBC, που χρησιμοποιούν βέβαια πραγματικές δισκέτες και όχι ειδι κό κατασκευασμένες ταινίες. Το interface μnορει να συνδεθεί στη θύρα γενικής χρήαης του υπολογιστή, αλλά και πίσω από το Ιnιerface-1. Αυτό ση μ αίνει ότι, αν κονεlς θέλει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τουτοχοόvως κο ι τα ΙΙi c rodri νes κο ι κανονικό σύστημα δισκέτας. Το σοβαρότερσ μειονέκτημ α του Beta-lnterface - προβλέπεται να αντιμετωπιστεί σε μετέπειτα έκδοση - ειναι ότι δεν μπορεί να χειριστεί καθόλου αρχεία, ούτε καν σειριακό. Το μόνο που ποος το παρόν μπορεί να κόνει κανείς, είνα ι νσ aποθηκεύει και να φορτώνει ποονοάιιμ στα σε πραγματικό υψηλές ταχύτητες. ~αζί με το Beta interface, που κοστί<ει ίe' (δεν υπολογίζονται τα έξοδα νια driνe, που φτόνουν τουλάχιστον τις f135, ον και θσ σος μείνει αν αποφοσtσετε ποτέ να α λλόξετε υπολογιστή),ροοφέρεται και μια δισκέτα των Si" που πεrιέχει διόφοqο χρήσιιια υtil ities. ' Thurn3ll disk Το driνe, που αφήσομε νιο το τέλος, ι(ναι υια πραγματική μονόδα δισκετών 3 rιου συνδέεται στη θύρα γενικής χρήσης του Spec truι ι ( 16 ή 4ΒΚ) κα ι δίνει στον χρήστη αυτό που όλοι επιμένουν να του αρνούντσι, σοχειο τυχαίος προσπέλασης. Κάθε δισκέτα έχει χωρητικότητα 150~ (200Κ unformatted) και δίνει χρόνους ποοσπέλαοης κότω από Ι δευτερόλεπτο έτσι τουλόχιστον λέει η κατασκευόστp~α εταιρία. Η μονόδα περιέχει το δικό της OOS με ειδικές εντολές που επιτρέπουν όλες τις λειτουργίες του κονον~κού Spectrum (αποθήκευση/ cιιόρτuμα προγραμμάτων, ει κόνων, πινόκων, bytes) κο~iς και χειρισμό αρχεlι.ιν ~υχα(ας ή σειριακής ποοσπέλοσης (το ενημερωτικό έντυπο νια το ποοιόν δεν δίνει r.rοισσότεnες π.'.nno< n..,cεrj. Το Πυrnall ιl isk Drlve δεν απαγορεύει την παρουσία nεpιφεριιοκών όπως ο 7X-Prinιer (δεν υnόpχουν πληοσφορίες νιο τον Ιnterface-1) και στοιχ ί~ει i199. Το ποόσθηο driνe η ου Ιιtιοpε ί να σrι κ~ισε ι το σύστη1ια οιοιχίζcι! 189. Οι διευθύνσr.ις τμν εtοιριών,νια όποιον ενδι~fnεται.εtνnι: Rotronic ltrt, Santosh Hoυse, ~rlborouqh Tradinq rsr)tr, W( s ι Hycombe Ro.1 d, 11 i <1h Wycornbe Road, liiqh Wycombe, Buck s ΙiΡ 112LB, τηλ. (0494) 4~2-7.'. - τechno1oqy Re,edrch Ltd, Uni t 8 Central Tradinq Γst.ιlι>, ~ιιι ines, Niddlcsrx, Τ~' Ι 84ΧΕ, τηλ. (0784) 63!>~7. - Thurna11 E1~c~ronιcs Ltd, Cad\shead, M.Ιnches ter, Η3060Χ, τηλ. (061) 775-7Q27.

11 ~1tχοι ιώpο ξέρο ιι ι τους rιρογραμμοηζόιιινουc εργάτες. το Βιοιιιι χσνικά ι><>μιtότ. ~ ετοιοίο Ιlι. th οποφόσισc vn ΠΡ>!tοτuηήσει. και κ<ιτοσκεύοοε tνον nοονσαιιιι<ιτι<όuενο ~α.ιο, ~ο προ σι.ιιιι κό ροιιnότ llcro Jr, ιιου ι ιι ι οσεί να περιφέρεται ιιtσο στο 011ίτι, να εξrβιυνά το περιβάλλον του, να μιλάει, και ον του το ζητήσουμε πολύ ευγενικό... τρογουδ<ir.ι. Κάθε ησωι.λοιπόν. ονιί νιο κόκοσr.c, ιu ηνηιήριο και ό~ι όλλο οnοοχοι~~ιένο τυχαtνει να tχετε. υnοοείιι ιίlοο να ξιιπνότε ιιε τη "γλυκιά" ι-:uνή του Ιeι ο, που ευσυνείδητα θα οος Ου uί(ει ότι ήοθε η ώρα νο οηκwοr.(τε. Πέσο οπόυτά, το ροιι ιιό ι μ rιορε ι να φu λόει ι ο οιτιτι μέοι.ι του ουοτήιιοτος συνονεριjού, που ιιπορεί να ελlγ(tι. κσοοc και να χοησιιιεύσει σον rυεοολόνιο, ιι ι σ και έχει rνοwι.ιοτwιιένο οολόι/ηιιερολόγιο, διάοκειοc 100 ετuν (~ιοοέ ιει κοι αυτόματο σύσιηιιο ρύθμισης νιο το θι; οι νό ωράριο). Ο μcro Jr "περπατάει'' στηριγμένος στο τρίο ροδόι.ισ του και διαλέγει τuχσtο τιc κατευθύνσεις που ακολουθεί. ~Ιπορούιιε παρ όλο αυτά να τον κοοσδηνhσσυμ ε κο ι ι ι έσω σσύριιοτου remoιe-con~ro1. Γιο νο ονrιλαμ3όνετσι τους ήχους, διαθέτει ούοτηιια που του επιτρέπει να πιάνει ιάθε τι ιιετοξύ 200 και 5000 Η ι και να το ιεχ~οlζει οε 256 επίπεδο ηνόλονο με τα συvκεκρι ιιtνcι χοοοκιηριστικά του. Όσον ο00pό την 'όραση, διαθέτη ένα ~αρόμοιο αύοτηυο, που του επιτρtnει νο οντιλομβόνετοι 256 Βοθιιοuς <!\.ltt ι νόιητας, μέσο σε ένα οπτικό πεδίο 25 μοιούν. Χρηο ιιιοποιώντοc; υπερήχους, ο Hero Jr μπορεί να ιιετοι\οει με ακρίβεια οποιοδήποτε σπόοτοοn, οπό 10 εκατοστό ιιέχρι 8 περίπου μέτρο. Λκόιιο, υ ε το 64 Ψωνι\ιιο ι σ ιιου διαθέτει, το ενοwμοτωμένο soeachsyntlι~s iz~r Votrax SC ΟΙ, μιλάει κοι η φωνή του μπορεί να ο~ούνεται σε 4 επίπεδο έντασης. Σημ ιuστε ότι,όταν το ρομnότ μιλάει ~ ακούει, αναβοσβήνουν 8 ενδεικτικά leds (λομπόκιο) ιτοu δείχνουν την tνιοσrι των ήχων. 'Αλλεc δυνατότητες του "~();)Ο" ειναι το να μετοf'ιtρι.ι μικοό αντικείμενο ~οι να πtθτει σε κοτάοτσοη χειμερίας νάρκης, απ' ι ην οποία ξuτινάιι μόνο nν δεχτεί κόιιοιο ισχυρό ηχηηκό ή οπτικό ι;ρtqιομσ. Από μέσο τώρα, ο Ιiero Jr δεν εlνοι τίποτα άλλο nοοό ο μικοοεπεξεpγαοτής 6808 της 'llotorol~ με 32Κ RON και 8Κ RAN. Συνολικό το κύκλωμα σποτελεlτοι σπό τ/)ειc κύριες πλοκέιες: τοιι ειιεξεργοστή, των "αιοθηιήριuν όρνονων" ιαι του πληκτοολόγιου. Υιιάρχει επίσης δυναrότητο προσθήκης σειριακού ή παράλληλου interfacc καθώς και cartrιdae ν ι α τον nοονσαιιιιοτι- σιιό του ρομπότ σε BASIC. Λnό μηχανικής πλευράς, ο lfero χρησιμοποιεί δυο μοτέρ, ένα βημοτικό και ένα συνεχούς ρεύματος. Χόση σε αυτά έχει τη δυνοιόιητα να στρίβει, ενώ κι νείται, κοτό 180 ιιοίρε~ ΙΙ λειτουσνίn του στηρί ζετοι ot δbο μποτσρlες των 6 νο 1 t, που npέnε ι περιοδικά να επονοφορτίc:οντοι. Ο Her o Jr έχε ι ύψος ιι~σό μέτpο, ζυνlζει 8,5 κιλό και κοστίζει πtρlπου δολάοιο. Γιο περισσότερες πληροφορίες ιιπορείτε να οπευθυνθεlτε στην: llea ιh Co, Ocpt , Ιli11top Rd, Bcnton Hnrbor, Ο ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ Γ1ι οιοοότεpες οιιό 256 ηλεκτρικές συσκευές τοιι σπιτιού μnoorl να κοttιrθύνει ο Hoτne Coι1- nιand!'r. Ποόκει το ι, οιιλό, νια ένα interface ιιου μιιοpι ί να συνδεθεί ιιε οιιο ιοδr\ιτοτε comρu t~r διοοέιι: ι έξοδο τuπου RS-232C. Ο HOf'l!' Cοnιηande~χpηοιμοnο~ώντος no du1e~ 85R, unoρrί να ~οντρολόοει οπό συστήμοτο οσιηαλείος μέχp~ ~το, θερμοστάτες και όλλες οικιακές συσκευές. Όλες σι επ~έc μεταξύ του ουστήμοτοc και τι.jν υnολοίιιων συσκευών vί νοντοι ιιf.σω ενός απλού ΛC δίκτuου συρμόιων. Ο Ηοι~e ConιMander μπορεί να λειτουργήσει και ιιόνος του, χωρίς δηλαδή την υποστήριf.η ενός honιe-compυ ιcr. Αυτό συμβσtνει επειιι~ διαθέτει δική του μνήμη RAH και επιπλέον ba!. tery back-υp circuιty. Ο Home C~nder πουλιέται στην Αμερική 295 δολάριο, και στην τιμή αυτή περιλο ι ιβόνοντοι program teπιplatcς και οδηνtες χοήοης. Στην nοροπάνω τιμή δεν σuuπεριλσμβόνοντοι τα BSR moιiu1 rς. Περισσότερες πλη ροφορίες μιιορείτε να ζητήσετε οrιό την nοpοκάιw διεύθυνση: Λuιοιrιa tic '1icro, 2542 Bi111nιιs1ey Rd, Worthiπqtoιι, ΟΗ

12 ελληνική αγορά PANSYSTEMS ΚΑΙ ΗΟΜΕ COMPUTER Η ΕΚθΕΣΗ ΤΗΣ COMMODORE Λπό ηι; 23 ιιtχσι τις 25 ΝοεμΒρίου ποανιιατ.οποιι\οηκε στο ΙΗΙ.ΤΟΝ rι tκειι:ση της Cor ιιnodore. Η tκθcσ Ι r(χε μεγόλη επιτυχία και την επισκtφτr,fnν πόρο πολλοί ενllιarι> :οόιιtνοι. Πορουσιόοθηfαν όλοι οι tunoι των υπολογιστών της C~1dore nολσιότrροι rσι rnινοuσιοι. Ποpόλληλο nαιιουσιι\σilηκσν το nεpιφι:σr ιομi τnuς κqθώς και ένα πλήθος οπό πpιιγράιιμοτο. Στrιν tκθεοrι συμμετείχον η νι:οσιίστοτ11 εταιρία 1ΗΕ BRAHI που παρουσίασε πλούσιο softt ~re νιο τον Conoodore, η rτοισ(ο SCICOΙ~ που ~στοσκιυdζι ι επαγγελματικό software νιο τον C~dore 3270 rαι η ετοιοίσ VIKELΙS f:'i1erprises. ρο της Pansystenιs, υ πόρχουν πολλά μοντέλο υπολογιστών, και επίσης ειδικοί που θο σος προσφέρουν τις vνωοεις και την πείρα τοος, ώστε η ενημέρωσή σος να είν αι η καλύτερη δυνοτ~ Ποοόλληλο οπό 15 Νοεμβρίου '84 tως 15 Ιονουοpίοu '85 στην Pansyste~s θα υπάρχουν ειδικές τιμές πpοσφορός νιο κόθε ογορά, εκδηλώσεις με πσλλό δώρο και διόφορες όλλες εκπλήξεις, που σίγουρο θα σος κοτσπμ~ουν. t 1 ΗΕ BRAIN 1 Το Corrpu ι>r Shop t"ς ΑΟ~νος rdθt μtcq γίνονται και ηtοισοότε ΡΟ. Trr "tήε βιιι\111'' nou τιοpόλληλο είναι και ΒΡίσκε softwhe hoυse ται στη Λαμπριν~ (Ι. 14ικc\ 1?S, τηλ !>}. το κατόστημn διnθέτrι τnυ~ ιιrnλnνιοτέc Commudore, Specιru", Oric-Atmos κ οοώς κ αι όλους τους Apρle C0111patible. Διαθtτει επίσης κα ι rρογοόμυοτα με ιδι- Στις 22 NorμBptoυ η καταξιωμένη στον χώσο των 'Ί.ιεvάλων" PansystenΙs εγκαινίοσε το ειδικό τμήμο νιο home-, computers στην έκθεση της, Λ. Συγγρού 314. Το νέο αυτό τμ~ιιο δημιουργήθηκε v ιο να nροοφtρει στους "νέους" φ(λους των hone, τη δυνατότητα Vα επεξεργασθούν, νο "παίξουν και σιvό-σιγό νο μυηθούν στον κόο! ο των υπολογιστών. Γιο την εκπλήpωση αυτών ιι.ιν στόχων στον ειδικό διοιιορ<μjtνο χώοίτεpη έμφαση στο ~ρογρόμιιατσ που "τρέχουν στον Conmodore, πολλd οπό το οποίο εινσι καινούριο στη χώοσ μας ό nως το RAID OVER MO Scα.J, SEV[N C!TIES or GOLD και 11JSSIDN II"POSSIBLΓ-. MICROPOLIS ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ Άοχιοε πρόq.οοτο νο διατίθεται οπό το Micropol;s (τηλ } ένα πακέτο με προγράμματα τοπονσοφιας. Το προγρόμματα χωρtζοvτοι σε τpι;ις κοτηγορίες: a} Γενική τοnογροφtιι: :::===============================1 Ηtλος-επιλuοn γωνιών - Ι:; Αλλnλοτοιι ίες (εμπροσθο- ι ' τοιιlο, πλαν ιοτ~ι ίο, Ο τι-99 / 4Α ΠΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ οnιοeοτομt<ι, πι>όi!μμα ΠΡόο<'10tα κυκλοοόpηοε ο HORSE CODER ένα Ιnterfbce που μετατρέπει τον 11-~9/4Α σε~ ~ικοποιητ~ οποκωδικοποιητ~ σηιιότων και φιλοδο(ιί νο vlνει πολύ χοι\σιμο στην εκπαlδευοη των ρσδιοτηλεγροφητών. Με τη Βοήθεια του MORSE CODER οποιοδήποτε κεlιιενο μπορεί να γρο ~ει στον υπολογιστή και να αποσταλεί σε κώδικα I~ORSt, RHY η ASCII ιιε όποιο ταχύτητα κοθοοιοουμε. Τα σήματα ακούγονται κοτd την ικπομπή τ~ις και έτσι η οuσκευ~ νtνετοι ένα όριστο Βοήθημα νια τους χειριστές 110RSE. Ο MORSE COΩER είναι ταυτόχρονο π~ιηός και ~έκτης σημότων και επιπλέον διαθέτει παράλληλη έξοδο νιο εκτυπωτή στον οποίο μπορούν να κοτογράφοντσι τόσο το σήματα που λουβάνοντοι όσο και το σήματα που εκπέμπονται. Ο HORSE CODER μπορεl, εκτός των όλλων, vo αποθηκεύσει στη μν~μη του υπολογιστή μtχpι 10 κείμrνο των 256 χαρο κ τήpων κο ι να τα στείλει ότσν θέλουμε, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η τιιιή της συσκευής εlνοι δοχ. Χάνσεν} - Εμβαδομέτρηση κ.λπ. Bl Οδεύοεις-Ταχυuε τρίο: Τίτλος-Επίλυση οδεύσεων-υπολογισμός υφομtτρων και σuντtτονμένων-σχεδtαση τoxuut τρικών στόσεων-αποθ~rcυσn κ.λn. γ} rτηι.ιοτολογικοι πίvοκες Α και 8. Τα προγρόμμοτο τnc πρqτης κατηγορίας τιι~ώνται δι>χ. της δ<ι!τερης δρχ. και της τρtτης δοχ. Η τιμ~ του πακtτοu είναι δρχ.

13 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FUTURE Όσο επ σκtφτη κ nν την έ κθ εση ~IVL τι - IN DF~ θα θυ μ οuντσ ισως τον δ aνων σμό που δ οργnνώθη κ ε εκει οπό το "ΓU TURE COMPUHR SHOP", Στο δ aνον σμό έ λαβαν μέρος εκοτοντόδες επ οκέπτες της tκοtοης ο οποιο κλι\οrικσν μέσcι από τον srιec tnιnι να σrιοντ~αουν οοστά σε εν ν ιό ερuτήοc c. Το fποθλn τοtι διαvων σμού ήτnν ένnς '"~ολογιστής ΒΙΤ-90 κn τρίο ποιχνιδιο και ο ν κ ητής Οο έβγαινε σε συνάρτηση με τον αριθμό Όων σωστών απαντήσεων και τον ουνολ κό χnόνα σκέψης. Το Σάββατο 1 7 ΙΙοcμβρίου, έγινε στο FUTURE μια μικρή γιορτή στο τέλος της οποίος παnοuο άσθηκον οι σωστές οποvτι\σrις και στη ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP Το γνωστό σε όλους Cornpυter Clυb απέκτησε το δικό του shop. Ονομόζεια "τηε COI-jPUTER CLUB SHOP" και βρlσκεται στο κέντρο της Silicon Valley της Αθήνας, στη διεύθυνση Στουρνάρα κο Σουλτάνη 19. Το καινούριο shoρ διαθέτει όλους τους γνωστούς home-micro, το πcρι~εnειοκό τους, κcι εγ γροφές νέων μελών. κοθιiς κο προνρήμμnτu σε κασέτες. Επιπλέον διαθέτει όλο τα προγράμματα του Comρuter C1ub κnι το δύο περιφερειακά (Joystick lnterface και STENTORJ που t~τιnξε το C.C. νια τον Sρectrum. Τέλος τα μέλη του Compυter Clυb θα μπορούν να βρουν το ενημερωτικά έντυπα που τους αφορούν ε νι~ θα γ ι ν ο ντα Η COMPUTER PRACτiCA ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Η COΙ1PUΠR PRACTI CA δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει ro χώρο της μηχανογράφησης της Πάτρας. Οι δραστηριότητες της ετοιοlας ~ήμερο ε(νσ οι Ι!Οροκάc~ι: ο) Πώληση μηχανηιιότων ( Comιιιodore, BOC, Ι 011 PC κ. ά.). β) Πώληση έτοιμων προγραμμάτων. γ) ΔημιουργLσ προγραμμάτων γιο ειδικtς εφαρμογες. δ) Λειτουργια κέντρου ελεύθερων σnουδών. Συνεργάτες της ε ταιρίας είναι έιιπειροι συνέχεια βγήκαν οι νικητές του δισγηνισμού. Νικητής με θ σωστές απαντήσεις ήταν ο φοιτητής της Φυσικομαθημστι κ ής κ. Κώστας Τουφεξής, σ οποίος κέρbιοε τον ΒΙΤ-90. Λξίζε νη σπμε~θεί ότ υπήρχαν έπαθλα κ αι γ ο ό σους δεν θα είχαν κομ ίο σωστή οηάντηοη. Δεν βρέθη κ ε όμως κονε(ς με ιιηδέν ~ιατές απσντr\οειc. προγpαμμοτιοτtς-ανολυτές του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Το γραφεία της βρί C014PUTER PRACτiCA σ κονται στη δ εύθυνση ~~ιζώνος και Αρότου 12, πλατεία Όλγας, Πάτpσ, τηλ ΤΟ COMPUTER CENTER ΤΗΣ ΚΑΤΕΡ/ΝΗΣ Μετό το STEP η Κστερ(νη απέκτησε t να ακόμα Cornputer Shop. nρόκ ειται νια το COMPU TER CENTER που βρ(σ κετο ι στο κ έντρο της πόλη$ στη διεύουνση Αν. Λουρος 16, Ιος όραpος Το CONPUTER CΕΝ ΤέΡ διαθtτει τους υπολογιστές Comnodore, Sρectrum, Newbrain, Oric Λt~os κσθώς και πλήθος οιιό ιιεριφεpειοκά όπως τους εκτυπωτές της ΕΡ ~ην τα μόνιτορ της SA MYO και πλήθος αιιό ΠΡΟ VΟΟιιιιατα που ξεκινούν οπό παιχν(διο και φτάνουν σε πακέτα νια Παλ ι tικ<1ιlς Μηχανικούς. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΗΗΣ Στην "καρδιά" της ΓλυΦάδος στη διεύθυνση Λεωφ. I. Μεταξά 32Α (τηλ. 4Ι8Ι-98Ω} άρχισε πρόσ~?οτο να λειτουργει ο Υπολονιοτής, που αποτελει ένα συνδιαο μ ό Conιputer S IΙOp και Soft ~a re hou se. Ο ι όνθρι.ιπο ι του Υπολογιστή πιστεύοντας 'την απο κ έντρωση bημι ~ίονηn(1ν έξω από το ~tντpα της Αθ~νος έν~ κατάστημα που ~ιλοδοξει να δώσει ~τές μηχσνογ~ικές λύσεις οτουc πελάτες του. Στον Υπολονιστι\ υπάρχουν όλοι οι γνωστοί τύποι των home micro, με το περιφερειακό τους, καθώ ς και με πλήθος n~νpομμότων, πο υ οοχlζουν από παιχνί~ιο και ~τάνουν μέχpι πα κ t τrι Ιατrικf!ς. Ρ XEL 13

14 ΚΑΙ ΤΩΡΑ AM STRAO ~LUB Ύστε pα από τ ην πετυχ ημένη πορεία της στους επαν vε λμ ατι κσu ς υπολογ ~στές τ η ς σε ι ράς SANYO MBC-555, η Bυsiness Microsystems θέλο ν τας να ι κα ν οnο~λσε ι μια ευρύτερη πελατε ία στο χώρο των NI CROS και να προσφέρει λύσεις με χσμηλώiερσ κόστος, ί δρυσε το AMSTRAD CLUB το οποίο από τα τέλη Ν οεμβρίου θα διαθέτει στ η ν αγορά το γνωστό μ~ κροuπολοηστή ANSTRAD CPC-464. Αν και ο υπολογ ι στής είνσ~ σχετ~κά νέος στον ελ λ n ν~ κ ό χώρο, θεωρείτο~ σον από τους 11λέον πετυχημένους στο εξωτερικό. Το AI1STRAD CLUB π ροσφέρει τους μ~κ ροuπο λοηστ ές At~STRAD, τα περ~φερεισκά τους, πο λ λά προγράμ μ ατα καθώς κα ι σεμινάρ ια σε πολύ χαμηλές τιμές. r~o πεσ~σσότερες πλ η ροφορίες σχr.τι κά με το CLUB και τοv AI1STRAO CPC-464, στο τnλέιpωνο , (Ι Ι 11είrου 6 - Ι~ο υ σείο). ΝΕΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ SPECTAAVIOEO Πολλά νέα nροιόvτσ έφε ρε σvη χώρο μαι; 11 ΕΛΕΑ ΕΠ Ε νια τους υπολογιστές SPECTRAVIOEO. Και nρώτσ-nρώτα οκτώ νέε ς κασέτες με πσιχν! διο και προγράμματα. Έτο~ οι κασέτες με πuιχνί~ια που αυτή τη στιvμλ διατίθενται γιο τους SV-318 και SV-328 έφθασαν Λδη τον αριθμό ~ν 23. Επίσης ~ρθαν οtη χώρο ιιας και δύο cartridges μr. το παιχνίδια CROSS FORCE και FRANTIC FREΌDY, εvώ σε λίγες μέρες θα διατίθεται κα ι t C> I~USIC t1entor. Πtιρόλ λ~λα κιιχλbφόρησε το βι Βλ ( ο με τίτλο EXTE:tiOED BASJC της ΙΗ CROS')Fi nov καλύπτε ~ τ~ χρήση όλων των εντσλων της BASΙC πcιv χρησιμοnσιεί η SPE ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΗΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ DELTA COMPUTER SYSTEMS Επε κτε (νοντας ακόμη πε ρ ~σσ ότερο τις δραστ 1Ρ ιό τrιτt ς τrις στο χώρο της Πλιι ρσφορικι\ς, η O(L ΤΑ C 0~1PUTE R SYSTENS οργανώνει σεμινάρια, σ ε θi:ματu Η/Υ γ ιςι αpχάριοιι ς και προχωρημένους. Τα σεμ ι νάριο αυτά απευθύνονται σε επαννελιιατ! ες, στελ έχη επιχειρήσ εων, αποφο( τ ου ς σχολών προγραμματισμού, φοιτητ ές, μσβητέr. κ.λn. Κύ pια θ έματα των σεμινοpujν εtναι σι vλώοο ε ς πρσγραιιματιύμού, διάθορο πακέτα so f t ι~re και ορισμένες ει δικέ( εφαρμογές της Πληρσφορι~nς. Όπως uας ε tπαν οι υπεύθυνοι της DELTA, στα σεμιν~ρισ αυτά διδάσκουν επιστ~ uονε ς με πολυετή π~ίρα σε θ έματα Πληροφορικής. Ήδl\ έχουν λήξει μ ε επιτ υ χία δύο σεμινάι:ι ιcι μ ε Βlιιατα "dβase 11" και εισονωv~ στους Η/ Υ μ e την BAsrc~. Η DEL ΤΑ, ως γνω- CTRAVIOEO. Ε π tοης ιι ΕΛΕΑ ανέ πτυξε και διαθέτει ένα πρωτότυπο επεξεpγαστ~ κειμένου που έχει το παρακάτω κύρια χορακτη ρ ι στικά: Πλήρες Ελληνι κό ~οι Λατ ινικό αλφάβητο με δυνατότητα σύγχρονη ς χρήσης κα ι των διία αλφαβήτων - κcrtανοη τές οδηvtες στο r.λληνι κά - εισαγωγή ~ν χσροκ tήpων όπως ακριβώς με γραφομnχαvι\ \tόνος νρdμμο},tτσι ώστε μια δακτuλογρά?ος να uπορει να χρησιιιοnοιήσει το σύστ ιjμο άμέοως - οι τuποποιnutνες διαδικασtες γινανται με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Το πρόγραμμα συνεργάζετα ι με οποιοδήποτε εκτ uπωτ~ οοτ ~ΙA TRIX ~ γραφομηχανή μαρστόν, διαθέτει και υ ιτοστηρtζει στι1 8. Ελλάδα τους υπολογιστές τη ς τειεν Ι οεο svsτει~s κα~ς και τους Home Comρυιers τnς GOI'1!1000R(, nροο<1έ ραντος συνχρbνως προγρόμμστa εφοριιοvών, service και εκποlδευση. r~o περισσότερες πληρσφοοtες: οειτα COI1J>UT(I\ $ΥS1ΈΙ1S, Πολυτεχνειοu 17, θεσσαλονiκη, τηλ /113. γαρ,τας κοl σε συvδιια-. σμό με τον SV-328 διατιθεται σε πολύ λογικq ημ~. Παοόλληλο δ~ατίθετaι η κάρτσ SY 8~6 που χρησιμοnοιsιτα σαν μονάδα επέκτασης γ~α 8Q στιίλες, που δινεl ακόιια στον unολονιστή ένα νέο σετ ελλην~κών χαρακτήρων. Συγκεκριμένο η χρήση της κάρτας SV-806 ποοσ~έσε ~: Πλ~ρες Ελλη νικό και Λατινικό ολφό βητο - χαρσκτιjρες και από τα δύο αλωόβητα που εμφανtζοντσι ταυτόχρονο στην οθόνη χωσtς πεpιορ ισμούς. ίξιίλλου ισχύουν κα1 για τα δόο σλφdβηιο οι κανονικοι κωδικοί του ASCII. Το τηλtφμvο της ΕΛΕΑ rnε ε.ιναι ~Ι έχpι τώ ρα γνωp [ ζαμ ε την INFOCRAFT σ αν μι α μ ηχανογρσφική ε τα ιρία. Τώρα ο ι δραστηριότ ητές τ ης ε π ε κ τάθ η καν και ήδη η ετα~ ρ ίσ έ κανε μ ια δυ ναμ ι κή εισβολ ~ και στο χώρ ο τω ν μι κροuπ ο λογ ιστών. κ INFOCRAFT πή ρε τ ην απ ο κλειστι κή ν ια τη χώρα μα ς σντιπροοωnί ο τω ν ια~ω ν ικώ ν μι κρου nολ ογ ι στω ν ΟΚΙ. Ο ι OKJ κ υ κλ οφοpοuν σε πολ λούς τύπους και φιλοδοξού ν να δώσο v ν ~στές αλ λ ά κα ι φτ ηνές λυσεις σε πολ λά μη χα ν ο γ ραφικό π ροβ λ Λ μα τα (όπως το word process ing). Η υιιοστήριξη σε software τω ν οκι εί να ι ι\δrι αρκ ετό σnμαντι κ~ και συνεχώς ε μ ιι λ ο υ τίζεται χάρ η στ η συνερ γα σία της ετα ι ρίας μ ε άλλα System-flouse της Δυτ. Γερμ ανίας και της Αγγλ ίας. ~ ~L- j~ 14 PIXEL

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 339 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Bilstein: Aνταλλακτικά με τη «σφραγίδα» ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

THE MAGAZINE OF THE GREEK AMIGA COMMUNITY

THE MAGAZINE OF THE GREEK AMIGA COMMUNITY THE MAGAZINE OF THE GREEK AMIGA COMMUNITY Σ αυτό το τεύχος... Startup - Sequence... 4 News & Previews... 5 Amigathering: Decade of persistence... 8 Παρουσίαση Hardware: Efika: η νέα γενιά!... 12 Interview:

Διαβάστε περισσότερα

THE MAGAZINE OF THE GREEK AMIGA COMMUNITY

THE MAGAZINE OF THE GREEK AMIGA COMMUNITY THE MAGAZINE OF THE GREEK AMIGA COMMUNITY Σ αυτό το τεύχος... Startup - Sequence... 4 News & Previews... 5 Amigathering: Decade of persistence... 8 Παρουσίαση Hardware: Efika: η νέα γενιά!... 12 Interview:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ. Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τε.φ. 23 ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.172 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ι._ιc.λ ΧΡΗΣΗΉ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΠΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ι._ιc.λ ΧΡΗΣΗΉ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΠΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 551 ι._ιc.λ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΠΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗΉ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM ΥΠΟ : ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες!

Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες! Αρ. Τεύχους: 3 Μάιος 2007 Αξία: Ανεκτίµητη 1 Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες! Το Global Management Challenge για δεύτερη φορά στο ΕΤ! ΕΤ ούκισσα Νοµικού: Η Σταρ Ελλάς 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΟ INTERNET ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΟ INTERNET ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 Ι Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ MΕ TΗ ΔΥΝΑΜΗ TΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 27 2 ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ NΑ TΟ ΚΑΝΕΙ TΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ; 45 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Channel. Partner. Το Enterprise mobility μεταμορφώνει την επιχείρηση!

Channel. Partner. Το Enterprise mobility μεταμορφώνει την επιχείρηση! teyxoσ 33 // // 1 tech Channel Partner Δικτυακή αποθήκευση για κάθε απαίτηση! Mια ευρεία γκάμα συσκευών ικανών να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα δικτυακής αποθήκευσης, που ανταποκρίνεται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι Ένα βιβλίο εισαγωγικό για τη φωτογραφία. Έχει μέσα του όσα θεωρώ ως απαραίτητα για να ξεκινήσει κάποια/ος σωστά, με ασφάλεια, εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

HTML. το IPOD NANO 8GB 3rd gen. Αποκαλύπτουμε. Review:

HTML. το IPOD NANO 8GB 3rd gen. Αποκαλύπτουμε. Review: ΤΕΥΧΟΣ 1 IAN 2009 Το περιοδικό των φοιτητών της Πληροφορικής Ο.Π.Α με την υποστήριξη του Venus, επίσημης online κοινότητας του τμήματος Review: Αποκαλύπτουμε Φτιάξ site χ τε το πρώ το ρησιμ οποιώ σας ντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ, συνεχίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας. τα νέα της. Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική συνύπαρξη

ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας. τα νέα της. Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική συνύπαρξη τα νέα της ΤΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 42 οκτωβριοσ 2014 ΟΔΟΥ Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας 10-11 Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα We Share Δράση Grundtvig www.weshareproject.eu ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου We Share είναι να ασχοληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ipad mini Στις 7,9 ίντσες με υποστήριξη LTE Nexus 4 Η νέα «ναυαρχίδα» της Google και της LG είναι εδώ! Android 4.2 Νέα «γεύση» στο Jelly Bean!

ipad mini Στις 7,9 ίντσες με υποστήριξη LTE Nexus 4 Η νέα «ναυαρχίδα» της Google και της LG είναι εδώ! Android 4.2 Νέα «γεύση» στο Jelly Bean! www.digitallife.gr το πρώτο free press περιοδικό για την τεχνολογία στην καθημερινή ζωή τεύχος 44 Διανέμεται δωρεάν Nexus 4 Η νέα «ναυαρχίδα» της Google και της LG είναι εδώ! Android 4.2 Νέα «γεύση» στο

Διαβάστε περισσότερα

Καταφύγιο Ολύμπου: Μιχάλης Στύλλας. Ελληνική ναυτιλία: Μία ιστορική παγκόσμια δύναμη που ΑΝΤΕΧΕΙ στην κρίση. Μακροζωία ή ευζωία; Ή και τα δύο;

Καταφύγιο Ολύμπου: Μιχάλης Στύλλας. Ελληνική ναυτιλία: Μία ιστορική παγκόσμια δύναμη που ΑΝΤΕΧΕΙ στην κρίση. Μακροζωία ή ευζωία; Ή και τα δύο; ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Γ. ΤΕΥΧΟΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Καταφύγιο Ολύμπου: Μιχάλης Στύλλας Ελληνική ναυτιλία: Μία ιστορική παγκόσμια δύναμη που ΑΝΤΕΧΕΙ στην κρίση Μακροζωία ή ευζωία; Ή και τα δύο; ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα