N/lfN#t '(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>."

Transcript

1

2

3 N/lfN#t ZX-INTERFACE 11111'(Jyzιιιn/ (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) Προγρομμστ ιζόμεvο Joystick interface γισ όλσ τα παιχvίδια του ΖΧ SPECTRUM. Εvιοχυτής ήχου που κάveι το SPECTRUM va «μιλάει>>. Διαθί:τει δ ιακόπτη ΟΝ OFF και nροσφίφεtαι μαζί μ evσ πρόγραμμα ελληvικής φωvής και ήχου. ΔΙΑθΕΣΗ: ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP Στοupvάρο και Σουλτάvη 19 ΚΑΙ Σ' ΟΛΑ ΤΑ COM PUTER SHOPS.

4 [[JJ'1PUTEk COMMODORE 64 Στο BRAIN μnορείtι vo βρεiτι το πιο οmληκtt><ίι cnαγγελμnttκο προγράμμοτο yt(t τοv WORD PROCESSORS 8 MAGIC DESK I Dιsk Cass 8 WORD PR0 60 Dιsk 8 CUl AND PASTE DISK 8 HOMF WORD DISK 8 WORDPRO Cass 8 I:ASY SCRΙPT DΙSK 8 HESS WRΠER DISK 8 ΡΑΡΕΗ CLIP DISK 8 SCRIP1 64 DΙSK 8 POWFR 80 DISK + CASS ΟΑΤΛ BASE 8 DAT Α BASE Ci>&~ + Dιsk 8 ΜΙ OHDINATOR 8 fasy ΓILE 8 I:ASY STOCK 8 SUPΓR BASE 64 8 MAILING LIST 8 ORΛCLF 8 ΑΠΟΘΗΚΗ 8 ΠΙΛΛΠ.Σ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8 ΛΟfΠΠΚΗ ΕIΔ Ι ΚΑ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ τοοι 64 8 S1AT64 8 OMNICALΚ 8 SIMON'S BASIC 8 PIL01 8 G PASCAL 8 ΓΟRΤΗ 8 GRΛFICS 8 Εχ BASIC 2 8 SUPER ASSEMBL fr 8 AUS1 RO COMPILL ER 8 BASIC AID. 8 BΛSIC BASIC BΛSIC 42 8 SPRIΠ GENERATOR ΒΙΙΤΖ ΜΟ'VΣΙΚΗ 8 MUSIC64 8 MUSIC CONSTRUCτtON SΕτ SYNHIESOUND 64 ΓΙΑ ΤΗΝ Π ΡΩ ΤΗ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΟΙ ΥΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΛΗΚτΙΚΕΣ Τ ο BRAIN οας κολeί μόνο vo τηλ ΦωνήσιtΕ στο ή να ίφθ!τf οτηv I. ΦΩΚΑ 125 [ENTEr~ 8 MUSICALK 8 MUSIC MASτER Co~ss 8 ΡΙΑΝΟ Ca" 8 SPELCH Cass 8 SYNτt IF.SISER Cass. ΖΩΓΡΛΦΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ 8 MAGIK ΡΑΙΝτ 8 64 PANORAMA Dιsk + Cass 8 KOAI Α ΡΑΙΝτΕR 8 DOODL F (ΓΡΑΜ l.xl l\iaσh). ORIC 1 I ATMOS GAM ES 8 ULηMA tone 8 ΧΕΝΟΝ 12 8 PROBf 3 8 CHLSS Ι/2 8 DRACULA REVENGI 8 M.AR.C r----_. ;.;:;;;;,;:;;;:;-.;.;:;;;:::::::; 8 DEFENCf FORSE Στο κατάστημά ~ ο~ Οο βριiπ: COMMODORF. 69 SINCLAIR SPI'CTRUM SPECTRUM + NEWBRAIN ORIC I ATh10S κσι πολλά μεύάλο οοοτήμοτσ 8 FRIGA I Γ COMMANDER 8 RATSPLAT 8 MR. WIMPY 8 CFNIIPI DE 8 GREEN Χ TOAD 8 FROGGI:R 8 ZORGONS REVENGL 8 SPACI INVADI:RS 8 υι ΓRΛ 8 LΙGΙΙΤ CYCLE 8 ORIC Η ΙGΗΤ 8 ZODΙAC 8 RAC! ΤΕΑΜ 8 STAH IIFL 8 RUBIC CUBE L J 8 DINKL Υ KONG 8 SΕΧΡΑΖΑΝτ ORIC-1 / ATMOS ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕ 'VΥΙΚΑ 8 ADRESS AND FIL~ MΛNAGER 8 0RIC BASf 8 0RIC CALC 8 0RICCAD 8 ΕΡΓ Al.IIIPIO XHMLIAl. 8 ΣΤΑΊΙΚΛ ΛUΊΊΙΟR 8 Τ01101 ΡΑΦΙΚΑ 8 Εχ. BASIC 8 ΕΠF.ΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΕΙΜΓΝΟΥ 4 PIXI:L

5 [ Df'1PUTER COMMODORE 64 GAMES BRAIN τα ιιολ).iτερα G AMES για COMMOOORE 64 ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤ Α Ο Ι ΠΡΩΤΟΙ ΠΑ G A M ES ΠΡΩΤΗ :t ΕΠ ΙΛΟΓΗΣ 8 RAID OVER MOSCOW 8 FLIGHT SIMULA1ΊON 11 8 SOLO FLIGHT 8 MISSION IMPOSSIBLE 8 ΤΗΕ LAST GLADIATOR 8 HEIST 8 ALICE IN VIDEOLAND 8 ΤΗΕ DALLAS QUEST 8 ACENT USA 8 SEVEN CI1ΊES OF GOLD 8 AZTEC CHALLENGE 8 MYSTERY MASTER 8 PITFALL 11 8 EVOLUτJON 8 STRIP POKER 8 BEACH HEAD 8 ARABIAN NIGHTS 8 COLF 8 POLE ΡΟSΙΊΊΟΝ SPECTRUM SINCLAIR GAMES 8 FOOTBALL MANAGER 8 WIZARZ WARRIORS 8 SUPERCHESS 11 8 MANIC MINER 8 FLIGHT SIMULAτJON 8 ΤΗΕΗΟΒΒΙΤ 8 ΜΟΟΝ GOOZE 8 DETH CHASE 8 ΜΡ. WIMPY 8 ΜΡ. MEFISTO 8 DECATHLON Αcι. 8 DECATHLON Oc 8 ΖΑΧΧΟΝ 8 ΟΝΕ ΟΝ ΟΝΕ 8 ΙΝτ. FOOTBALL 8 BRISτLES 8 FLIP AND FLOP ΜΟΝ1Ύ MOLLE ΔΟΡΟ ΓΝΩΡΙΜΙΛΣ Το BRAIN οσς δίνει δώρο 10 π αιχν ίδια, που διάλεξε γ ια σας, μ~ κάθι; ογορά COMMODORE SUPER ΡΙΡΕLΙΝΕ 8 GΕτ OUT OF ΜΥ GARDEN 8 FRANrJL FREDDIE 8 ΤΗΕ ΗΟΒΒιτ 8 TWIN KINGDOM VALLEY [ΕΝ ff:h 8 HULK 8 VENJI. DRELBS 8 ΡΟΡΕΥΕ 8 ASTROCHASE 8 FORBIDDEN FORF.ST 8 KILLERWAΠ 8 MR. ROBOT 8 WORLOK 8 LODE RUNNER 8 FORT APOCAL YPSE 8 STORM' WARR ΙOR 8 SUMMER GAMES 8 HESGAMES 8 BOOGA BOO 8 WIMBLEOON 8 SUΙCIDE STRIKE 8 JAMMIN 8 SAUCER ΑΠΑCΚ 8 FLAK 8 HIGH ΝΟΟΝ ιοcο GAMES COMMODORE 64 8 G GANTS BLUE PRINT 8 Ρ Ι ΧΙΕ ΡΕΤΕ 8 VORTEX 8 rjme MACHINE 8 ΜΟΟΝ BUGGY 8 FLIPPER 8 SΕΝτ Ι ΝΕL 8 SIREN cιτv 8 MOYNTAIN KING 8 TAPPER 8 BURGER rjme 8 H.E.R.O. 8 PΠFALLI 8 MECAWARZ 8 ROBOTRON 8 ΖΕΝΤΙ 8 BιAGGER 8 SHAMUS 8 SHAMUS CASE 11 8 JUNGLE HUNT 8 CHESAR ΤΗΕ. CAT 8 CHOCK NORRIS 8 ΡΟΟΥΑΝ CAVELON Ρι χιι 5

6 Acorn Electron. ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΤΕ!! ΜΕ ΕΝΑ COMPUTER ELECTRON ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΣ BBC MICRO ΣΤΑ XEPIA ΣΑΣ lffihnc.1l Sρc... ifίt.aιίon.-; ι_~... ι"" :ι ι_ι. 2\t 11 ι. fι:ιο~. :ι2 ι.. IlOM :stl\ llιιμ (Ιιl ι.. ωι.ι l). llψ l ι rι ι.ιι l ιιι ίcιιι 1-t' ψ lιiι ι. ft-14 " :!.')( 111~" ~t"\f'tl cjiψl.l\ 11HHit ι(. Η ηι lι~ιι rιο.ιιιιl Η Ω.ιι.htΗJ,: ι Η I ΙΙUΙ''-'. I21M} lι.ιιιcj ( ι ι..; t.ψι ιιιtι-rf.ιι t' \\ΙIIι ιιιnlι)rνιι\ιnιi ~ \f l.ιti"iihi lιιι ~ fιtr ω lcl ιιιι ΙΙ'IIrl'l.ιt ι ιηικl11 fι... lιtlt rn.ιl lιιιι.ι ιη.ι~ι r J \( ( 11~ 4ΗΙψΙιt tthhihιiγht hi.j{ 1., _.ι)tj 'Λ)ιίι(: donh.. tιr I \ f((;ιj ΗΙΙψiΗ for fh f ΙIIr' ΗΙ ΙΠΙtηΓ. 5I> ι.., ιr... ι ΙJΙΟ ιcn ι,., ι...,nj ""h"'""""' ~Hfιwa" \. Βι\5 1 (:. ~:xtι n.. ihn~ ίηc'iιιιlι ιιηι ηιc ι, ΩΗ.ιtιΗΙ! l"'"'ι ιtntl t<>l riιι~ \οοιrί~ι i> Ι, ι-.ιηιιlι ί tlitltt'" > iιlllal arrav-<: 11 '.. τιι Ι Ί\. I'I.~I..IIEI'I,\'1'. I '\" ΙLι n.κ ι~ιιιrι,,.ίι l ι l u ~ιl "arί;~.blι... Οt.tr r:ιιιι~ ')''ιc ι" D llo~..,ι,ιι.ciγ.,ι" ιιιηi fill ιιιιι ι ιι.. ιιιd.. ~ \c rιι ιίrιιίηjt. Ηιιίlι~ιηοa rιιblt"γ I).)H2.1: ~rηbl) I"'"~'"~' ι.ί8η I.H rnιx.r4t "ιth li.\~1( TheAcorn _7 Electron. ~ baudoε CΟΜΡΌτΕR SYSTEMS ΓΕΝ. ΑΝτJΠΡΟΣΩΠΟΙ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 ΤΗΛ Γ nρόστ'ην -----x -l baud Ο.Ε ΔΩΔ ΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 I I ΘΕΣΙΝ Ι ΚΗ I Θο ήθελο χωρις κομμιa unοχpεωοη μου 1 rιεριοσότερες πληροφοριες γιο τον I I ELECTRON ΟΝΟΜΑ... I Δtι vevnrh ι ι~..._. J I

7 ΠΕΑΕΧΟΜΕΠR Ε:ΟΦΥΛΛΟ Σuνθcοη ' wp Χ ραλ μι ο ιj(; Φωιοyροφηοη Μεν l ι Q<; Με\ 411<; Τα νισ ιοu PIX(I 9 Μιcιο!ι6ιιοιις (.Uqνιι λyορο 12!δω Λc δtvo 18 το cιues ιοι ια clubι 22 8tyyoρoaι μου Αομπρο 2) Πυρουοιαοη Cοmριιιeι Shoρ 24 Πpωια Βημο ι ο 28 Εnειι~οοιις 32 Καιa6υοεις βροχοι οι ιριyωvο 34 Ιιοι Περιφιρειο ων Plus Ι 39 ι ο Μιcιο Cιnιma 42!.ιοι ιι<ος Προyραμμοιιο ο ς «l c oι Amsιιact CPC ~ρ 11ιη ιλλιι ω nροyριιμμοι., 64 Κρ rι η tνοιν nροyρομμα ων 68 Ο Υnολοyιοιης ιαι ιο ΠΡΟ ΠΟ 75 Αφ ε ρωμα Ηλιrιρον,.ες ο rοyενεu:ς Οι Hoιne nιιcros οι ro ιιι:ριφι:pc ΙΟk ι ους 79 Υnολαyιοιις οια θρονιο 86 Αλλιιλοyραφιu 116 Ayy tλιtς 118 SOΠWARE SPECIRUM AIAR ι ι τι 99 ~ SPECIRAYΙDEG LYNX IRS 80 '"' 14 88C ιοι (l[ciron ΨJ "EWBRAIN COMMODOR! :ιι:; ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ C OI' 'Urfi[.$S I Π ι ΕΚΔΟΤΗΣ "'" >; flαvωooc; ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚ1ΗΣ ~ης /φ(', ρης ΔΗΜΟΣΙΕΣ 1ΧΗΕΙ1 ΑΙΑΦΗΜΙΣΗ ~ Γlarcλ«ΕΠΙΗΗΜΟΝΙΚΟι fυμβουλοσ ιl..\έξανδρος Ta.roc<>; lyntakte1 flo"τ,\,.. ΧcΑ~ιιιι ιωρ", Οο\'(ιrι:ι.Jλδί. lln~.tcς Κ ~)Q'!r ιιι.ι >ν''ιc; Τrληιι 1\.J' Νιό't(, r tlj'<;\'ηr; rνοιι;ρόβ ΙΛΙΝ: Ικ ι<: Διι~ιr IPf' To!)~tJUII ~ I :( ).f11 J ~. κu... οιιιν ι.;ιιδης Ν.. 0<. "σ<ju4'ινο-,. Βιι fνι'λι ς ~(οι.j ΙΙΙ Ιl~ Σ.ΥΝΕΡΓΑΤΕ[ lluo ~ΙΙ(; Κηι ρt\ tqι; Χρι )Ο1()ς Κύ(1 ι.;,tr Λ ιιι ι ηιρι Ι\, i' ι 111\' t( Τοr)()ς Αν~ λt ιι ~ ~ t...::ι ι.ι< λ(ιj ιfl οιι, ΕΚrΑΚΤΟΙ l.υνεργατεσ : Αλι κ οι; Λr~ι ν00.11 όr.,, λι } Ι! o l~llo ')ι. Mat UQot; wr~oo nyι. ιτγ..; κ~ j'\ct,?(jιo.f)( ΥΠΕΥθΥΝΟt ΠΑΡΑf(!ΓΗΣ. λ.~ω!ιbρος Κ<> ρσγ~ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔtσηΟΝο Ι <»ο<~' Ιι.>όννα ιιω.ε"" l ou- Κοιιλσ; ΕΠΙΜΕΛ[IΑ CQΦΥΛΛΟΥ. Ε"'ωο Χ:>οαλ11 Φf!ΤΟ Γ ΡΑΦΙΣΗ [J; f!φυλλου ~vελοοι; Με ~"- '. ΦQΤΟΓΡΑΦI(l l< οι 1<; ΚωΟΙΟnQ<.laς ΑΝ1ΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΔΙΟΡΘQΣΗ Kcrεorνu /ι. jp. t, Ι 1rl ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ).14 ι ι II J\'t&Aιιιc:u QPfl. ri"a Φ IOV DUO 13 Ι W ιωοη, ι ι- rr:ωr,: 1 ΗΛΕΦΟΝΑ :ιu. ι.ι ι~ιι, h 3-~j.'H ι ι ' ΓΡΑΜΜΑΤ(ΙΑ Κ ~ 1.~, Αι r"'rι ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.VΝΤΑ.iΗΣ :Ί.ι ι ΙH'Irιf)o σyι J\' \IC t [)!I '' ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ T EYXQN P1XEL JJ.ηw:ι Γ'.ι:ι ~ yιa homό nιcιοι ΥΠΕΥβΥ ΝΟΣ ΣΥΜΦQΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Νιι;ος ' νοuοος 2-»ης ι..t;ιpt J ~ χο.~"όc ΦοτοιτοιχειοeιιιΑ Πcιrou r oa-ιχ AΙAXQPifMOI ΤΕΤΡΑΧΡΟΜΙΟΝ.,...11., ΑΝΑΠΑΡΑΓQΓΗ Λο., I' " ιωι '' "'.., κu'"jvp '"'"' mρuν Σnυρος Βο ΜΑΥΡΟιΙ.ΣΠΡf!Ν /ΜΟΝΤΑΖ εκτυπqση ΙΟΙIJΛΙΟΑlLΙΑ Χο '.μ vc Λ Ο~ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕτΗΣΙΕΣ CΣΙ">ΤΕΡΙΚΟΥ < ι 1 IIXf )) I ~ 10 ~ρχ J pι JI'Ι 1 1 ι)t'f'c1ιin'ψ l ΗΙ ιι Ν Λ 1'1 t 1ι10 "'Ιι~ Α ι ('.Κ'\ ' Ct) οοχ Κιr ο><><: 21.<ι)() 6οχ ΕΠΙΤΑΓΕl. ncptoδ ό PIXf ''1.-ό'<Ι<)Ι'!> 1 06 Β1 Αιfι)\ ιι

8 Τα πιό σύγχρονα φιλικά κομπιούτερ στο φιλικό μαyαzί με φιλικές τιμές ΤΟΣΙΤΣΑ 1 ΟΠ ΙΣΘΕΝ ΜΟΥΣΕ ΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛIANIKH Διαθέτουμε Το καλύτερο Αμερικάνικο το κaμτερa Ευρωπαϊκό το κοllύτερa 'Ιαπωνικό κομπιούτερ στο πρώτο κaτόστημa πi'ιεκτρονικών υπολογιστών στην οδό ΤΟΣΓΓΣΑ 1. Από το 1974 έχουμε εξυπηρετήσε ι χιλιάδες πεi'ιότες, χιλ ιάδες μαθητές, χιλιάδες Φοιτnτές, μηχανικούς, επaγγεi'ιμ aτίες. βιοτέχνες, δ ικηγόρους, ιατρούς. εμπόρους, βιομήχaνους, ναυτικούς, αεροπόρους κ. ά. Μερικοί από τους π ελάτες μας Δπμοnκά σχολείο. γυμνάσιο, Μκειa, ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ, Ανωtάιn Βιομηχανική. Ανωτάτη Εμπορική, <-γντηρηση ERVΙCE-., το Πavεπιστήμιa, Πολυτεχνείο, Δημόκριτος, ΟΤΕ, το Υπουργεία, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Σφοrός, Ναυτικό. Αεροπορία. Γιά σιγουριά και, εμπιστοσυνn ΕΙ\άτε και οεις τώρα στο Φιi'Ιικό μογαzί στην οδό ΤΟΣιτΣΑ 1. Έχουμε ε πιστημονικό προσωπικό γιο νa σος διδάξει. να σος συμβουλέψει, νa σος προστατεύσει aπό λaνθaσμέvn αγορά. Δεχόμαστε επ ιστροφές και μετά 5 χρόνιο. Προγράμματα Έχουμε χιλιάδες προγρόμμοτο γιο παιγνίδια γιό εκπαίδευση γιά το εμπόριο, τη βιομnχοvfο, τους μουσικούς. γιό όλους μικρούς και μεγόi'ιους. ' λα τα ~ο μnιοuτερ ΑΝτ!ΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΙΈΙΣ ΔΥΝΑΜΚΟ Ε. Π.Ε. ΤΟ ΣΙΤΣΑ 1 ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΟΥΣΕ ΙΟΥ ΤΗΛ

9 ο ήχος με γcννό και η oarro με σ-κοτώνει" (Ρaι.ιΙ νaιery) Αyοηητοι Αναννώοιες. Αν nool(αtt ιο ntριοδι ~ό yιa να onolauotιt. ια tξοιρε11ιοu vοuστου ο01cιόrιο. nou οuνήθ..ις κοομοιiν τη ot λi6ο outη, μnορεlτε να το.. ιλcιοετε ΟΧΙ BEBAIA, f!(jρa<aλouμt va μος oνtx8e\1t, tof< Ι <οι οοβορους (ιοως θα η,., rολύτερο ον Αiyομε οοβαροφο ν είς. θα διοnιοτωο <ft ορy6τερα γιοι ι) Η οι11ο της οιφvιδιος auιηc μttoorpo φής υφοuς δεν ειναι αλλq αnil ro νeο νομοοχεδιο περί 1\ληροφορ!kης, που nρόοιροτο ε.δt ια φως 1ης δημοαιατη τος caι του onoιou η φήφιοη aτά τα φα196μενο εnιcειτaι ro περιοδιcό δεν nροtιθtται PIJaιo να t<βqλε ι όναρθρtς οαιινcς ιvdντια οι ο νομοοχtδιο, yιοτι pια τέ:ι οιa nροιαιιη nι:ρcι on ro όη δtι~νeι tλλειψη cολαυ vouorou ono δειιινυεται οι ονοnοrελεομaιu(η, θο rιcριορι01ούμε σε μιο ελnιζοuμt wολοnρασiρετη rρ11,.η Ας αρχiοοuμε απ6 τον τuπο, nou 6ιιως δεν οηtχει ιδιοιιερσ ono την auoιo Ειvοι ιν"λως οπaραδεnο νο δημιαυρyειrοι tvo ναμοο(tδιο χω ρις νο ενημερωνοντοι οι νο ζητε~tοι η γνιiιμη ιωv ενεχόμevω ηροοωnων η φορέων 1t nροcηκη ~υrη θuμιζει την ορ ετο διοδr.δομtνη nο.λι01ερc μεθοδειιοη όπου η οιιvσψη vδμοu με1οξιι δύο ατόμων κρινόταν και 4Ποφοοιζ6tον anό ιοuς yονε'( 1ιον δuα nλtupωv, ερημην waι naλu ουχνο ενάντιο στη βοuληοη tiiy άμεσο ενδιοφερομtνων Ομοιο ιnην nρο tιμεvη nεριnτωοη, 10 vομο οχεδιο wαtορtιcιιη;ε ona μιο ειδ><η νομοnοροο ευοοτιχή εmιροηή ιοu ιιηουρyειου Δtcοιοούνης της οnοιaς 1ην ει6ιtόιrttο~" tιοι οξιιι ούrε θtλοuμε, ούτε εlμοστc οε θtση vo ρiνοuμc χωρίς την ηορομιιφη εnαφη με όλοιις όσοι οσχολούνrοι με ιην nρowrιcη εφορμοyη Υης Πληροφοριwης οτη χώρα μσς Πάνω ο ' οuι6 δε βλεηοuμe ιι 6λλα θο μπορουοαμε να nouμe, ι ο noroxa της μεθόδευσης ειναι νομι(ουμε ηροφονtς Ας δοuμt τώρα nιv οιιοιο nις uποθεοης, Στο to νομοοχιa.ο οροβόλ λει ξt κό8ορο η διοθεοη νσ nροστσr<u τεi ο ιισλιιης οπό την ηλεcιροvιιrη ουθοιρeσiο Ιιθενται δ}\λόδή οοφt01ο το οριο ο~μεοο οιις nληραφορlες oou μnopouν νο οποτελεαοιιv ονπ εψενο ιης ΠληροφορΙΝης οι ο ουτtς nou θεοιρcυ.,οι οαν οu01ηρό προοωπtκες wαι καιο σuveneιo μη rοινοποιήαιμες. lov μέσο εηιτευξπς ιου ποροπον~ι σιιiχοu ορι(ανrοι. ονάμeαα οε αλλ4. σι ΤΟ tξη~ 11 Αποyορεύιτσι η οuyrένrρωοη, οταυr ηλenρονιwοuς unaλoyι οιές, nληραφοριωv nου,ρι ιονιοι οον npοοωπιrtς. Οι nοροβότες οnεtλούvτοι με nοινες φυλάκισης εως nεvτε ΧΡΟΥΙΟ. <aι βορυιοιο χρημοη ιι πρόστιμο, 21 Όσοι txouv ημ:χιρονι<οίις υηα λοyιατtς θσ nρεπα vσ ι ο~ Δηλω oouv στις αρμόδιες αρχές. εvω οο04 f1ρόrειrαι νο onoklήoouv κοποιον στο μtλλοv βα πρεnει πpαηyουμl. ως vo εξαοφαλιοοuv α&ειο. 31 Καθε nοlιτης διrοιούται να γνωρi ζει 11ς ιιοτοχωρημινες ηληραφο ριcς, nou τον οφαραiιν, οι οε nι:ρίnτωοη που όιαnιοτωοtι όη εινοι ιοφαλμtνις va ζητηοει ιη διορθωοη η και την ηληρη 6ιογρο φή τοuς. θλeιιονιο~ το αnοrελέομοτα ουιό υ έρyου ιη~ εnιιροπης μπορcύμε 6μcοο vo φt6αουμε στο ουμnέροομο 6ft διοkρινονιοι για 1ην nροοδεurικόιιι τd rους, ooov οφnρό rη διοπιοτωοη του ενκuμονούvτος ιινδύνοu, αλλο και την οηιοθοδpομιw6ιητd τοuς 6oov οφορd ιο μtσα αvτιμειώπιοης του Ιtfνδίινοu ε:ιuτού Γιο νο ιο nοuμε πιο onλc\: ον Jό(ομε tναν αvθρωnο ιων οnηλοιων νο κατορτίοει διοτ6yμοτο yιο νn μας nροοιαιευσeι onιl τη ρα6ιεν!ρ veισ, το δημιοuρyήμοτο του θο ηοον οντισιοιj)tς ευστοχίας κοι σtιωτελεομο 1Ικότηιας Αλλσ <οιρ6ς νο εξηyηθουμε. Πολυ ωραίο. οnοyορεύειοι η οuλλοyή ηρσοω nιrωv nληροφοριων. nοιός όμως ηρό ειτοι να το tλίyξει; Ποιος θα ελtyξει οuνι:tιριμενa. ον οι nληοοφορ~ες που οφορο~ν την θσοιλιkή Οοnοyιοννοwο nouλou, ειο\ν 8S. ono την :.ινιόδα λαμιος, ειναι μέσο στο tnιιρεnτα όριο Μήπω~ η ίδια; ίnιrρεφιε μος να ομφιβδλλουιιc (ιοι ας μη βροθtι) κονείς vo nει Οτι urτοrψούμt 10ν λnό, δεν clνοι ωnο νιο ομαρφο οuνθιjμο τ aι Αλλά ο~ υnοθtσοuμ ε nοιος (ο<ομο κοι η uριο nou οναφtραμε) ΟιαnιοΗtνε ι Οι ι οι nληροφοριες: nou τ-ιν οφορσύν δεν tμbι"rouv oro νομψα n-~oioιo rοι ΚΟ'ΥΟρθώνει νa nε ιυχιι i'fl διαγραφή ιοuς (μειό οnό 200 ιοuλαχι στον χσρτοσημοσμ iνες οι τηοtι~ ) Ποιός nρόcιιτοι να εμηοδισει 1η διοιηρηοη ενός οντιιυnου μ ε 11ς αnοyορεuμενες πληροφοριοι Μήπως η enttρoπη ; Μο δε νομίζουμε 611 θο txouν 10 μελη ι ης ι η δuνaιότηια <ο>ιη bιόθεοη νο cρι:uνοuν tνaν ιcuκeω~ο 6ιοκι:ιών.. Α~ ιξtι οοουμε τωρο ιην αλλ η nερinιωοη. ' (να ποιδι, με ι ο ι ο οχιτ"ό παρc αλια ι δηλώοεις 10u ιιδοuς νο δείιε ιι ιιιορερους βοθμαuς όο φερνω tώροnοuθο χωκοιιονυαολο)'1ο1η :., nεlθει ιελικο rους yοvεις του vo του οyορσααuν tνο home mlcιo ΦΙαν&ι λοιπόν η οβωσ σιrοytνειο στο τόπο οyορός του ιιηχονιιμοτος, όnou και nληροφορειιοι on ουιό nou βtληοον να oyoρόoouv ι:ινοι ανηοrοιχο tvo( οπλοnολlιβαλοu η εl'ός οuοnιμοτος ρονrόρ ιιοι όtι ononciιaι ειc60t1η ειδιιης σδεiσς. yιο11 ως yνωοτο με tνa home mιcιο μπορει~ όχι μόνο να οιtιλεις ίνον nuραιιλο οτο φtyyδρι, ολλό wαι να φοκελώοεις 1ην υδρόγειο Ιι ολλο νο πουμε; Ας αλοιιληρωοοuμε Ιο νομοοχεδιο auτό nou ΙΙΏtορrιοrηχι: ερημιl'ι ιων ομtοο ενδιαφερομενων, Βλέπει ιον κινδυνιο οωοrό., ολαά ιον ονrιμttωnι(ε ι ιοφσλμtνο At θέτει κονεvον ρεολι οrικό περιορισμό υιοuς μεyαλους. tνώ rpoμo.:poteι 11-.ιοίtιο rouς μt κρους Η ολη αντιμtιωπιοη του nροβλjjματος προδίδει οuοιοο11 ή ο 'Ι''Οια του 8εμο1ος Auto, αyοπηιοί ονογνωοιες. Ελnι ζαυμt ΟΗ στο επομ~νο τειίχος Vo χουμε nιο tuχοριοιο θtμαrο για να αοχοληθοuμt Πριν κλειαουμε 6μι.ις δtν μπορουμε Οέβοιο waι νο μη σος ευχηθούμε Καλες Γιορrtς μ' ouro wοι μ ' αυrά κοvιέφομε ΥΙΙ το (tχσαοuμε.. Α, <οι <ότι a όμο. An6 ro Ιονοuαριο yινό μσοιt τελικ6 Μηνιοlοι (nως το λtμε c;ι. Ο αρχισι.ιντόκτη~

10 rτtm... ΕιΔΗΣΕΙΣ DRIVE ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑΓΟΥΣΤΑ Ο Spectrum είναι ουτός... που ε(νοι. Η δήλωση αυτή μπορεί να μην λέει πολλό, ολλό οημοlνει... Ηιο πλευρό του nοοοπόνω ΦΟινόuενου είναι και η υενόλη ποικιλία αποθηκευτικών μέσων νια τον υπολογιστή, που έχει πόρει πλέον σημαντικές διαστόοεις ικονοποιuντας κόθε nιθσνή οποί τηση. Ας VΙΙUρ(σουμε ό~κ.1ς τις καινούριες αφίξεις που ο νσμόζοντοι l{υ fadri νe, θeιa Jnterracc και Thurna11 Oisk Driνe. Το llafadrινe της "otronics L td που διστί- 3εται στη χώρα υ:~ς από -ισt-1 και κοστ(ζει r.ίναι όμοιο π λειτουργικό υε το γνωστό μας microdriνcs. Πρόκειται bηλαδή και πόλι νιο σύστημα κασέιαι, μόνο που n χωρητι.:ότητο της κόθε μ ιος μπορεί να είναι 16Κ, 64Κ ή 128Κ. Ο ρυθμός υετόδοσπς των πληραρσριών εlνοι 2K/~ec, ενώ ο χρόνος προσntλασης εξαρτόται οπό τη χωρητικότητα της κασέτας. Η υονόδο τον 1/a ~δdriνe περιέχει το σχετικό interface, 2 μονόδες driνes, σειριακή Ούρο RS-232 και παράλληλη centronic~. Η μόνη Ζ>ηλοδf\ διοφορό α rιό το lnterface-1 της Sinc1air είναι ότι η θύρα νια δίκτυο μετατpόπηκε σε centronic~. Αυτό t νινε - κατό την κατασκευόστρια εταιρ(α - νιατί η Ούρο αυτή, nου χρησιμοποιείται νια σύνζ>εση του υπολογιστή με εκτυnωτtς, ειναι πολύ πιο χρήσιμη στον μέσο χρήστη οπό αυτήν νια δ(κτιια. Αr,(ζει να σημειωοει ότι, μαζί με τη βασικn μονόδα που στοιχίζει ϊ130, προσφέρεται και ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμtvων, που συνεργόζεται με τα Wafadriνes και ονομόζετα~ Spec tra 1 Hri ter. Το Beιa interface της Techno1ogy Research Ltd επιτρέπει στον Spec ιrυm να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε οπό το drives που έχουν κυκλοφορήσει νιο τον BBC, που χρησιμοποιούν βέβαια πραγματικές δισκέτες και όχι ειδι κό κατασκευασμένες ταινίες. Το interface μnορει να συνδεθεί στη θύρα γενικής χρήαης του υπολογιστή, αλλά και πίσω από το Ιnιerface-1. Αυτό ση μ αίνει ότι, αν κονεlς θέλει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τουτοχοόvως κο ι τα ΙΙi c rodri νes κο ι κανονικό σύστημα δισκέτας. Το σοβαρότερσ μειονέκτημ α του Beta-lnterface - προβλέπεται να αντιμετωπιστεί σε μετέπειτα έκδοση - ειναι ότι δεν μπορεί να χειριστεί καθόλου αρχεία, ούτε καν σειριακό. Το μόνο που ποος το παρόν μπορεί να κόνει κανείς, είνα ι νσ aποθηκεύει και να φορτώνει ποονοάιιμ στα σε πραγματικό υψηλές ταχύτητες. ~αζί με το Beta interface, που κοστί<ει ίe' (δεν υπολογίζονται τα έξοδα νια driνe, που φτόνουν τουλάχιστον τις f135, ον και θσ σος μείνει αν αποφοσtσετε ποτέ να α λλόξετε υπολογιστή),ροοφέρεται και μια δισκέτα των Si" που πεrιέχει διόφοqο χρήσιιια υtil ities. ' Thurn3ll disk Το driνe, που αφήσομε νιο το τέλος, ι(ναι υια πραγματική μονόδα δισκετών 3 rιου συνδέεται στη θύρα γενικής χρήσης του Spec truι ι ( 16 ή 4ΒΚ) κα ι δίνει στον χρήστη αυτό που όλοι επιμένουν να του αρνούντσι, σοχειο τυχαίος προσπέλασης. Κάθε δισκέτα έχει χωρητικότητα 150~ (200Κ unformatted) και δίνει χρόνους ποοσπέλαοης κότω από Ι δευτερόλεπτο έτσι τουλόχιστον λέει η κατασκευόστp~α εταιρία. Η μονόδα περιέχει το δικό της OOS με ειδικές εντολές που επιτρέπουν όλες τις λειτουργίες του κονον~κού Spectrum (αποθήκευση/ cιιόρτuμα προγραμμάτων, ει κόνων, πινόκων, bytes) κο~iς και χειρισμό αρχεlι.ιν ~υχα(ας ή σειριακής ποοσπέλοσης (το ενημερωτικό έντυπο νια το ποοιόν δεν δίνει r.rοισσότεnες π.'.nno< n..,cεrj. Το Πυrnall ιl isk Drlve δεν απαγορεύει την παρουσία nεpιφεριιοκών όπως ο 7X-Prinιer (δεν υnόpχουν πληοσφορίες νιο τον Ιnterface-1) και στοιχ ί~ει i199. Το ποόσθηο driνe η ου Ιιtιοpε ί να σrι κ~ισε ι το σύστη1ια οιοιχίζcι! 189. Οι διευθύνσr.ις τμν εtοιριών,νια όποιον ενδι~fnεται.εtνnι: Rotronic ltrt, Santosh Hoυse, ~rlborouqh Tradinq rsr)tr, W( s ι Hycombe Ro.1 d, 11 i <1h Wycornbe Road, liiqh Wycombe, Buck s ΙiΡ 112LB, τηλ. (0494) 4~2-7.'. - τechno1oqy Re,edrch Ltd, Uni t 8 Central Tradinq Γst.ιlι>, ~ιιι ines, Niddlcsrx, Τ~' Ι 84ΧΕ, τηλ. (0784) 63!>~7. - Thurna11 E1~c~ronιcs Ltd, Cad\shead, M.Ιnches ter, Η3060Χ, τηλ. (061) 775-7Q27.

11 ~1tχοι ιώpο ξέρο ιι ι τους rιρογραμμοηζόιιινουc εργάτες. το Βιοιιιι χσνικά ι><>μιtότ. ~ ετοιοίο Ιlι. th οποφόσισc vn ΠΡ>!tοτuηήσει. και κ<ιτοσκεύοοε tνον nοονσαιιιι<ιτι<όuενο ~α.ιο, ~ο προ σι.ιιιι κό ροιιnότ llcro Jr, ιιου ι ιι ι οσεί να περιφέρεται ιιtσο στο 011ίτι, να εξrβιυνά το περιβάλλον του, να μιλάει, και ον του το ζητήσουμε πολύ ευγενικό... τρογουδ<ir.ι. Κάθε ησωι.λοιπόν. ονιί νιο κόκοσr.c, ιu ηνηιήριο και ό~ι όλλο οnοοχοι~~ιένο τυχαtνει να tχετε. υnοοείιι ιίlοο να ξιιπνότε ιιε τη "γλυκιά" ι-:uνή του Ιeι ο, που ευσυνείδητα θα οος Ου uί(ει ότι ήοθε η ώρα νο οηκwοr.(τε. Πέσο οπόυτά, το ροιι ιιό ι μ rιορε ι να φu λόει ι ο οιτιτι μέοι.ι του ουοτήιιοτος συνονεριjού, που ιιπορεί να ελlγ(tι. κσοοc και να χοησιιιεύσει σον rυεοολόνιο, ιι ι σ και έχει rνοwι.ιοτwιιένο οολόι/ηιιερολόγιο, διάοκειοc 100 ετuν (~ιοοέ ιει κοι αυτόματο σύσιηιιο ρύθμισης νιο το θι; οι νό ωράριο). Ο μcro Jr "περπατάει'' στηριγμένος στο τρίο ροδόι.ισ του και διαλέγει τuχσtο τιc κατευθύνσεις που ακολουθεί. ~Ιπορούιιε παρ όλο αυτά να τον κοοσδηνhσσυμ ε κο ι ι ι έσω σσύριιοτου remoιe-con~ro1. Γιο νο ονrιλαμ3όνετσι τους ήχους, διαθέτει ούοτηιια που του επιτρέπει να πιάνει ιάθε τι ιιετοξύ 200 και 5000 Η ι και να το ιεχ~οlζει οε 256 επίπεδο ηνόλονο με τα συvκεκρι ιιtνcι χοοοκιηριστικά του. Όσον ο00pό την 'όραση, διαθέτη ένα ~αρόμοιο αύοτηυο, που του επιτρtnει νο οντιλομβόνετοι 256 Βοθιιοuς <!\.ltt ι νόιητας, μέσο σε ένα οπτικό πεδίο 25 μοιούν. Χρηο ιιιοποιώντοc; υπερήχους, ο Hero Jr μπορεί να ιιετοι\οει με ακρίβεια οποιοδήποτε σπόοτοοn, οπό 10 εκατοστό ιιέχρι 8 περίπου μέτρο. Λκόιιο, υ ε το 64 Ψωνι\ιιο ι σ ιιου διαθέτει, το ενοwμοτωμένο soeachsyntlι~s iz~r Votrax SC ΟΙ, μιλάει κοι η φωνή του μπορεί να ο~ούνεται σε 4 επίπεδο έντασης. Σημ ιuστε ότι,όταν το ρομnότ μιλάει ~ ακούει, αναβοσβήνουν 8 ενδεικτικά leds (λομπόκιο) ιτοu δείχνουν την tνιοσrι των ήχων. 'Αλλεc δυνατότητες του "~();)Ο" ειναι το να μετοf'ιtρι.ι μικοό αντικείμενο ~οι να πtθτει σε κοτάοτσοη χειμερίας νάρκης, απ' ι ην οποία ξuτινάιι μόνο nν δεχτεί κόιιοιο ισχυρό ηχηηκό ή οπτικό ι;ρtqιομσ. Από μέσο τώρα, ο Ιiero Jr δεν εlνοι τίποτα άλλο nοοό ο μικοοεπεξεpγαοτής 6808 της 'llotorol~ με 32Κ RON και 8Κ RAN. Συνολικό το κύκλωμα σποτελεlτοι σπό τ/)ειc κύριες πλοκέιες: τοιι ειιεξεργοστή, των "αιοθηιήριuν όρνονων" ιαι του πληκτοολόγιου. Υιιάρχει επίσης δυναrότητο προσθήκης σειριακού ή παράλληλου interfacc καθώς και cartrιdae ν ι α τον nοονσαιιιιοτι- σιιό του ρομπότ σε BASIC. Λnό μηχανικής πλευράς, ο lfero χρησιμοποιεί δυο μοτέρ, ένα βημοτικό και ένα συνεχούς ρεύματος. Χόση σε αυτά έχει τη δυνοιόιητα να στρίβει, ενώ κι νείται, κοτό 180 ιιοίρε~ ΙΙ λειτουσνίn του στηρί ζετοι ot δbο μποτσρlες των 6 νο 1 t, που npέnε ι περιοδικά να επονοφορτίc:οντοι. Ο Her o Jr έχε ι ύψος ιι~σό μέτpο, ζυνlζει 8,5 κιλό και κοστίζει πtρlπου δολάοιο. Γιο περισσότερες πληροφορίες ιιπορείτε να οπευθυνθεlτε στην: llea ιh Co, Ocpt , Ιli11top Rd, Bcnton Hnrbor, Ο ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ Γ1ι οιοοότεpες οιιό 256 ηλεκτρικές συσκευές τοιι σπιτιού μnoorl να κοttιrθύνει ο Hoτne Coι1- nιand!'r. Ποόκει το ι, οιιλό, νια ένα interface ιιου μιιοpι ί να συνδεθεί ιιε οιιο ιοδr\ιτοτε comρu t~r διοοέιι: ι έξοδο τuπου RS-232C. Ο HOf'l!' Cοnιηande~χpηοιμοnο~ώντος no du1e~ 85R, unoρrί να ~οντρολόοει οπό συστήμοτο οσιηαλείος μέχp~ ~το, θερμοστάτες και όλλες οικιακές συσκευές. Όλες σι επ~έc μεταξύ του ουστήμοτοc και τι.jν υnολοίιιων συσκευών vί νοντοι ιιf.σω ενός απλού ΛC δίκτuου συρμόιων. Ο Ηοι~e ConιMander μπορεί να λειτουργήσει και ιιόνος του, χωρίς δηλαδή την υποστήριf.η ενός honιe-compυ ιcr. Αυτό συμβσtνει επειιι~ διαθέτει δική του μνήμη RAH και επιπλέον ba!. tery back-υp circuιty. Ο Home C~nder πουλιέται στην Αμερική 295 δολάριο, και στην τιμή αυτή περιλο ι ιβόνοντοι program teπιplatcς και οδηνtες χοήοης. Στην nοροπάνω τιμή δεν σuuπεριλσμβόνοντοι τα BSR moιiu1 rς. Περισσότερες πλη ροφορίες μιιορείτε να ζητήσετε οrιό την nοpοκάιw διεύθυνση: Λuιοιrιa tic '1icro, 2542 Bi111nιιs1ey Rd, Worthiπqtoιι, ΟΗ

12 ελληνική αγορά PANSYSTEMS ΚΑΙ ΗΟΜΕ COMPUTER Η ΕΚθΕΣΗ ΤΗΣ COMMODORE Λπό ηι; 23 ιιtχσι τις 25 ΝοεμΒρίου ποανιιατ.οποιι\οηκε στο ΙΗΙ.ΤΟΝ rι tκειι:ση της Cor ιιnodore. Η tκθcσ Ι r(χε μεγόλη επιτυχία και την επισκtφτr,fnν πόρο πολλοί ενllιarι> :οόιιtνοι. Πορουσιόοθηfαν όλοι οι tunoι των υπολογιστών της C~1dore nολσιότrροι rσι rnινοuσιοι. Ποpόλληλο nαιιουσιι\σilηκσν το nεpιφι:σr ιομi τnuς κqθώς και ένα πλήθος οπό πpιιγράιιμοτο. Στrιν tκθεοrι συμμετείχον η νι:οσιίστοτ11 εταιρία 1ΗΕ BRAHI που παρουσίασε πλούσιο softt ~re νιο τον Conoodore, η rτοισ(ο SCICOΙ~ που ~στοσκιυdζι ι επαγγελματικό software νιο τον C~dore 3270 rαι η ετοιοίσ VIKELΙS f:'i1erprises. ρο της Pansystenιs, υ πόρχουν πολλά μοντέλο υπολογιστών, και επίσης ειδικοί που θο σος προσφέρουν τις vνωοεις και την πείρα τοος, ώστε η ενημέρωσή σος να είν αι η καλύτερη δυνοτ~ Ποοόλληλο οπό 15 Νοεμβρίου '84 tως 15 Ιονουοpίοu '85 στην Pansyste~s θα υπάρχουν ειδικές τιμές πpοσφορός νιο κόθε ογορά, εκδηλώσεις με πσλλό δώρο και διόφορες όλλες εκπλήξεις, που σίγουρο θα σος κοτσπμ~ουν. t 1 ΗΕ BRAIN 1 Το Corrpu ι>r Shop t"ς ΑΟ~νος rdθt μtcq γίνονται και ηtοισοότε ΡΟ. Trr "tήε βιιι\111'' nou τιοpόλληλο είναι και ΒΡίσκε softwhe hoυse ται στη Λαμπριν~ (Ι. 14ικc\ 1?S, τηλ !>}. το κατόστημn διnθέτrι τnυ~ ιιrnλnνιοτέc Commudore, Specιru", Oric-Atmos κ οοώς κ αι όλους τους Apρle C0111patible. Διαθtτει επίσης κα ι rρογοόμυοτα με ιδι- Στις 22 NorμBptoυ η καταξιωμένη στον χώσο των 'Ί.ιεvάλων" PansystenΙs εγκαινίοσε το ειδικό τμήμο νιο home-, computers στην έκθεση της, Λ. Συγγρού 314. Το νέο αυτό τμ~ιιο δημιουργήθηκε v ιο να nροοφtρει στους "νέους" φ(λους των hone, τη δυνατότητα Vα επεξεργασθούν, νο "παίξουν και σιvό-σιγό νο μυηθούν στον κόο! ο των υπολογιστών. Γιο την εκπλήpωση αυτών ιι.ιν στόχων στον ειδικό διοιιορ<μjtνο χώοίτεpη έμφαση στο ~ρογρόμιιατσ που "τρέχουν στον Conmodore, πολλd οπό το οποίο εινσι καινούριο στη χώοσ μας ό nως το RAID OVER MO Scα.J, SEV[N C!TIES or GOLD και 11JSSIDN II"POSSIBLΓ-. MICROPOLIS ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ Άοχιοε πρόq.οοτο νο διατίθεται οπό το Micropol;s (τηλ } ένα πακέτο με προγράμματα τοπονσοφιας. Το προγρόμματα χωρtζοvτοι σε τpι;ις κοτηγορίες: a} Γενική τοnογροφtιι: :::===============================1 Ηtλος-επιλuοn γωνιών - Ι:; Αλλnλοτοιι ίες (εμπροσθο- ι ' τοιιlο, πλαν ιοτ~ι ίο, Ο τι-99 / 4Α ΠΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ οnιοeοτομt<ι, πι>όi!μμα ΠΡόο<'10tα κυκλοοόpηοε ο HORSE CODER ένα Ιnterfbce που μετατρέπει τον 11-~9/4Α σε~ ~ικοποιητ~ οποκωδικοποιητ~ σηιιότων και φιλοδο(ιί νο vlνει πολύ χοι\σιμο στην εκπαlδευοη των ρσδιοτηλεγροφητών. Με τη Βοήθεια του MORSE CODER οποιοδήποτε κεlιιενο μπορεί να γρο ~ει στον υπολογιστή και να αποσταλεί σε κώδικα I~ORSt, RHY η ASCII ιιε όποιο ταχύτητα κοθοοιοουμε. Τα σήματα ακούγονται κοτd την ικπομπή τ~ις και έτσι η οuσκευ~ νtνετοι ένα όριστο Βοήθημα νια τους χειριστές 110RSE. Ο MORSE COΩER είναι ταυτόχρονο π~ιηός και ~έκτης σημότων και επιπλέον διαθέτει παράλληλη έξοδο νιο εκτυπωτή στον οποίο μπορούν να κοτογράφοντσι τόσο το σήματα που λουβάνοντοι όσο και το σήματα που εκπέμπονται. Ο HORSE CODER μπορεl, εκτός των όλλων, vo αποθηκεύσει στη μν~μη του υπολογιστή μtχpι 10 κείμrνο των 256 χαρο κ τήpων κο ι να τα στείλει ότσν θέλουμε, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η τιιιή της συσκευής εlνοι δοχ. Χάνσεν} - Εμβαδομέτρηση κ.λπ. Bl Οδεύοεις-Ταχυuε τρίο: Τίτλος-Επίλυση οδεύσεων-υπολογισμός υφομtτρων και σuντtτονμένων-σχεδtαση τoxuut τρικών στόσεων-αποθ~rcυσn κ.λn. γ} rτηι.ιοτολογικοι πίvοκες Α και 8. Τα προγρόμμοτο τnc πρqτης κατηγορίας τιι~ώνται δι>χ. της δ<ι!τερης δρχ. και της τρtτης δοχ. Η τιμ~ του πακtτοu είναι δρχ.

13 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FUTURE Όσο επ σκtφτη κ nν την έ κθ εση ~IVL τι - IN DF~ θα θυ μ οuντσ ισως τον δ aνων σμό που δ οργnνώθη κ ε εκει οπό το "ΓU TURE COMPUHR SHOP", Στο δ aνον σμό έ λαβαν μέρος εκοτοντόδες επ οκέπτες της tκοtοης ο οποιο κλι\οrικσν μέσcι από τον srιec tnιnι να σrιοντ~αουν οοστά σε εν ν ιό ερuτήοc c. Το fποθλn τοtι διαvων σμού ήτnν ένnς '"~ολογιστής ΒΙΤ-90 κn τρίο ποιχνιδιο και ο ν κ ητής Οο έβγαινε σε συνάρτηση με τον αριθμό Όων σωστών απαντήσεων και τον ουνολ κό χnόνα σκέψης. Το Σάββατο 1 7 ΙΙοcμβρίου, έγινε στο FUTURE μια μικρή γιορτή στο τέλος της οποίος παnοuο άσθηκον οι σωστές οποvτι\σrις και στη ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP Το γνωστό σε όλους Cornpυter Clυb απέκτησε το δικό του shop. Ονομόζεια "τηε COI-jPUTER CLUB SHOP" και βρlσκεται στο κέντρο της Silicon Valley της Αθήνας, στη διεύθυνση Στουρνάρα κο Σουλτάνη 19. Το καινούριο shoρ διαθέτει όλους τους γνωστούς home-micro, το πcρι~εnειοκό τους, κcι εγ γροφές νέων μελών. κοθιiς κο προνρήμμnτu σε κασέτες. Επιπλέον διαθέτει όλο τα προγράμματα του Comρuter C1ub κnι το δύο περιφερειακά (Joystick lnterface και STENTORJ που t~τιnξε το C.C. νια τον Sρectrum. Τέλος τα μέλη του Compυter Clυb θα μπορούν να βρουν το ενημερωτικά έντυπα που τους αφορούν ε νι~ θα γ ι ν ο ντα Η COMPUTER PRACτiCA ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Η COΙ1PUΠR PRACTI CA δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει ro χώρο της μηχανογράφησης της Πάτρας. Οι δραστηριότητες της ετοιοlας ~ήμερο ε(νσ οι Ι!Οροκάc~ι: ο) Πώληση μηχανηιιότων ( Comιιιodore, BOC, Ι 011 PC κ. ά.). β) Πώληση έτοιμων προγραμμάτων. γ) ΔημιουργLσ προγραμμάτων γιο ειδικtς εφαρμογες. δ) Λειτουργια κέντρου ελεύθερων σnουδών. Συνεργάτες της ε ταιρίας είναι έιιπειροι συνέχεια βγήκαν οι νικητές του δισγηνισμού. Νικητής με θ σωστές απαντήσεις ήταν ο φοιτητής της Φυσικομαθημστι κ ής κ. Κώστας Τουφεξής, σ οποίος κέρbιοε τον ΒΙΤ-90. Λξίζε νη σπμε~θεί ότ υπήρχαν έπαθλα κ αι γ ο ό σους δεν θα είχαν κομ ίο σωστή οηάντηοη. Δεν βρέθη κ ε όμως κονε(ς με ιιηδέν ~ιατές απσντr\οειc. προγpαμμοτιοτtς-ανολυτές του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Το γραφεία της βρί C014PUTER PRACτiCA σ κονται στη δ εύθυνση ~~ιζώνος και Αρότου 12, πλατεία Όλγας, Πάτpσ, τηλ ΤΟ COMPUTER CENTER ΤΗΣ ΚΑΤΕΡ/ΝΗΣ Μετό το STEP η Κστερ(νη απέκτησε t να ακόμα Cornputer Shop. nρόκ ειται νια το COMPU TER CENTER που βρ(σ κετο ι στο κ έντρο της πόλη$ στη διεύουνση Αν. Λουρος 16, Ιος όραpος Το CONPUTER CΕΝ ΤέΡ διαθtτει τους υπολογιστές Comnodore, Sρectrum, Newbrain, Oric Λt~os κσθώς και πλήθος οιιό ιιεριφεpειοκά όπως τους εκτυπωτές της ΕΡ ~ην τα μόνιτορ της SA MYO και πλήθος αιιό ΠΡΟ VΟΟιιιιατα που ξεκινούν οπό παιχν(διο και φτάνουν σε πακέτα νια Παλ ι tικ<1ιlς Μηχανικούς. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΗΗΣ Στην "καρδιά" της ΓλυΦάδος στη διεύθυνση Λεωφ. I. Μεταξά 32Α (τηλ. 4Ι8Ι-98Ω} άρχισε πρόσ~?οτο να λειτουργει ο Υπολονιοτής, που αποτελει ένα συνδιαο μ ό Conιputer S IΙOp και Soft ~a re hou se. Ο ι όνθρι.ιπο ι του Υπολογιστή πιστεύοντας 'την απο κ έντρωση bημι ~ίονηn(1ν έξω από το ~tντpα της Αθ~νος έν~ κατάστημα που ~ιλοδοξει να δώσει ~τές μηχσνογ~ικές λύσεις οτουc πελάτες του. Στον Υπολονιστι\ υπάρχουν όλοι οι γνωστοί τύποι των home micro, με το περιφερειακό τους, καθώ ς και με πλήθος n~νpομμότων, πο υ οοχlζουν από παιχνί~ιο και ~τάνουν μέχpι πα κ t τrι Ιατrικf!ς. Ρ XEL 13

14 ΚΑΙ ΤΩΡΑ AM STRAO ~LUB Ύστε pα από τ ην πετυχ ημένη πορεία της στους επαν vε λμ ατι κσu ς υπολογ ~στές τ η ς σε ι ράς SANYO MBC-555, η Bυsiness Microsystems θέλο ν τας να ι κα ν οnο~λσε ι μια ευρύτερη πελατε ία στο χώρο των NI CROS και να προσφέρει λύσεις με χσμηλώiερσ κόστος, ί δρυσε το AMSTRAD CLUB το οποίο από τα τέλη Ν οεμβρίου θα διαθέτει στ η ν αγορά το γνωστό μ~ κροuπολοηστή ANSTRAD CPC-464. Αν και ο υπολογ ι στής είνσ~ σχετ~κά νέος στον ελ λ n ν~ κ ό χώρο, θεωρείτο~ σον από τους 11λέον πετυχημένους στο εξωτερικό. Το AI1STRAD CLUB π ροσφέρει τους μ~κ ροuπο λοηστ ές At~STRAD, τα περ~φερεισκά τους, πο λ λά προγράμ μ ατα καθώς κα ι σεμινάρ ια σε πολύ χαμηλές τιμές. r~o πεσ~σσότερες πλ η ροφορίες σχr.τι κά με το CLUB και τοv AI1STRAO CPC-464, στο τnλέιpωνο , (Ι Ι 11είrου 6 - Ι~ο υ σείο). ΝΕΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ SPECTAAVIOEO Πολλά νέα nροιόvτσ έφε ρε σvη χώρο μαι; 11 ΕΛΕΑ ΕΠ Ε νια τους υπολογιστές SPECTRAVIOEO. Και nρώτσ-nρώτα οκτώ νέε ς κασέτες με πσιχν! διο και προγράμματα. Έτο~ οι κασέτες με πuιχνί~ια που αυτή τη στιvμλ διατίθενται γιο τους SV-318 και SV-328 έφθασαν Λδη τον αριθμό ~ν 23. Επίσης ~ρθαν οtη χώρο ιιας και δύο cartridges μr. το παιχνίδια CROSS FORCE και FRANTIC FREΌDY, εvώ σε λίγες μέρες θα διατίθεται κα ι t C> I~USIC t1entor. Πtιρόλ λ~λα κιιχλbφόρησε το βι Βλ ( ο με τίτλο EXTE:tiOED BASJC της ΙΗ CROS')Fi nov καλύπτε ~ τ~ χρήση όλων των εντσλων της BASΙC πcιv χρησιμοnσιεί η SPE ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΗΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ DELTA COMPUTER SYSTEMS Επε κτε (νοντας ακόμη πε ρ ~σσ ότερο τις δραστ 1Ρ ιό τrιτt ς τrις στο χώρο της Πλιι ρσφορικι\ς, η O(L ΤΑ C 0~1PUTE R SYSTENS οργανώνει σεμινάρια, σ ε θi:ματu Η/Υ γ ιςι αpχάριοιι ς και προχωρημένους. Τα σεμ ι νάριο αυτά απευθύνονται σε επαννελιιατ! ες, στελ έχη επιχειρήσ εων, αποφο( τ ου ς σχολών προγραμματισμού, φοιτητ ές, μσβητέr. κ.λn. Κύ pια θ έματα των σεμινοpujν εtναι σι vλώοο ε ς πρσγραιιματιύμού, διάθορο πακέτα so f t ι~re και ορισμένες ει δικέ( εφαρμογές της Πληρσφορι~nς. Όπως uας ε tπαν οι υπεύθυνοι της DELTA, στα σεμιν~ρισ αυτά διδάσκουν επιστ~ uονε ς με πολυετή π~ίρα σε θ έματα Πληροφορικής. Ήδl\ έχουν λήξει μ ε επιτ υ χία δύο σεμινάι:ι ιcι μ ε Βlιιατα "dβase 11" και εισονωv~ στους Η/ Υ μ e την BAsrc~. Η DEL ΤΑ, ως γνω- CTRAVIOEO. Ε π tοης ιι ΕΛΕΑ ανέ πτυξε και διαθέτει ένα πρωτότυπο επεξεpγαστ~ κειμένου που έχει το παρακάτω κύρια χορακτη ρ ι στικά: Πλήρες Ελληνι κό ~οι Λατ ινικό αλφάβητο με δυνατότητα σύγχρονη ς χρήσης κα ι των διία αλφαβήτων - κcrtανοη τές οδηvtες στο r.λληνι κά - εισαγωγή ~ν χσροκ tήpων όπως ακριβώς με γραφομnχαvι\ \tόνος νρdμμο},tτσι ώστε μια δακτuλογρά?ος να uπορει να χρησιιιοnοιήσει το σύστ ιjμο άμέοως - οι τuποποιnutνες διαδικασtες γινανται με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Το πρόγραμμα συνεργάζετα ι με οποιοδήποτε εκτ uπωτ~ οοτ ~ΙA TRIX ~ γραφομηχανή μαρστόν, διαθέτει και υ ιτοστηρtζει στι1 8. Ελλάδα τους υπολογιστές τη ς τειεν Ι οεο svsτει~s κα~ς και τους Home Comρυιers τnς GOI'1!1000R(, nροο<1έ ραντος συνχρbνως προγρόμμστa εφοριιοvών, service και εκποlδευση. r~o περισσότερες πληρσφοοtες: οειτα COI1J>UT(I\ $ΥS1ΈΙ1S, Πολυτεχνειοu 17, θεσσαλονiκη, τηλ /113. γαρ,τας κοl σε συvδιια-. σμό με τον SV-328 διατιθεται σε πολύ λογικq ημ~. Παοόλληλο δ~ατίθετaι η κάρτσ SY 8~6 που χρησιμοnοιsιτα σαν μονάδα επέκτασης γ~α 8Q στιίλες, που δινεl ακόιια στον unολονιστή ένα νέο σετ ελλην~κών χαρακτήρων. Συγκεκριμένο η χρήση της κάρτας SV-806 ποοσ~έσε ~: Πλ~ρες Ελλη νικό και Λατινικό ολφό βητο - χαρσκτιjρες και από τα δύο αλωόβητα που εμφανtζοντσι ταυτόχρονο στην οθόνη χωσtς πεpιορ ισμούς. ίξιίλλου ισχύουν κα1 για τα δόο σλφdβηιο οι κανονικοι κωδικοί του ASCII. Το τηλtφμvο της ΕΛΕΑ rnε ε.ιναι ~Ι έχpι τώ ρα γνωp [ ζαμ ε την INFOCRAFT σ αν μι α μ ηχανογρσφική ε τα ιρία. Τώρα ο ι δραστηριότ ητές τ ης ε π ε κ τάθ η καν και ήδη η ετα~ ρ ίσ έ κανε μ ια δυ ναμ ι κή εισβολ ~ και στο χώρ ο τω ν μι κροuπ ο λογ ιστών. κ INFOCRAFT πή ρε τ ην απ ο κλειστι κή ν ια τη χώρα μα ς σντιπροοωnί ο τω ν ια~ω ν ικώ ν μι κρου nολ ογ ι στω ν ΟΚΙ. Ο ι OKJ κ υ κλ οφοpοuν σε πολ λούς τύπους και φιλοδοξού ν να δώσο v ν ~στές αλ λ ά κα ι φτ ηνές λυσεις σε πολ λά μη χα ν ο γ ραφικό π ροβ λ Λ μα τα (όπως το word process ing). Η υιιοστήριξη σε software τω ν οκι εί να ι ι\δrι αρκ ετό σnμαντι κ~ και συνεχώς ε μ ιι λ ο υ τίζεται χάρ η στ η συνερ γα σία της ετα ι ρίας μ ε άλλα System-flouse της Δυτ. Γερμ ανίας και της Αγγλ ίας. ~ ~L- j~ 14 PIXEL

15 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ "TIMEX" ΠΟΡΤΟΓ ΑΛΙΑΣ KEYBOΛRD. Εc;.τασαv τα πρώrα ηιχiίόvπr rη( τιμεχ ΠΟΡΤΟΙΆΛΙΛΣ noi) vo ιιδικ(ι κιιιοσκeυtιομiv(ι yra npοϊόνηι ι ης SINCLAIR Επiσημος οvηrιρόοωιια: για τι1v Ελλόοο είνα ι τα νέο COMPUτER SHOP PRΙSMA Στο κατόστημό μαι; μπuρ~;,. να βρεiτt μια nλαi>σια γκάμα αnό ZX SPECTRUM n< ZX SPECτRUM τ>< QL τ>< COMMODORE 64 ORIC ATMOS. Ακόμα. πολλά ηεριφeρ~ιοκiι. όnωc... ><οοετόφωvο γ11.ι COMMODORE 64 και πολλά rιολλό Qf1girk11 rφογρόιιμστα morηlors. DJSK DRIVES yιο ZX SPECTRUM τκ ORIC PRINTER, μηχιιvογριιφrκό χσρτi "λπ Γ. ΜΠΑΚΟΥ 10 (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ), ΑΘΗΝΑ Ι 15 24, Τηλ.: , ΠΧ: AI.F..X GR.

16 THESSQLONIKI C OMPUTER CENT~E ΕΜΕΙΣ ΠOYnQME OIQ90PETIKQ.. ΠΡΩΤQ ΣΩΕ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ... ΚQΤΟΠΙΝ ΣQΕ ΕΚΠQΙΟΕΥΟΥΜΕ... εgε ΠΡRΜΗΘΕΥΟΥΜΕ το MHXQNHMQ ΠΟΥ ε~ε TQIPIQ2EI... KQI ΕΥΝΕΧΙ~ΟΥΜΕ NQ EQE KQnYΠTOYME ΕΕ ΟΤΙ ΚΡΕΙΩΕΤΗΤΕ.. Ο ΓΝΩΕΤΟΕ ΚΩΡΟΕ ΣΤΟ 60 ΤΗΕ ΟΗΜ.ΓΟΥΝΩΡΗ ΟΕΝ QPKOYEE ΓΙθ NQ KQnYΨEI ΤΟΕΟ MEΓQnH ΕΠΕΚΤQΕΗ ΟΡQΕΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΕΙ ΦΡΟΝΤΙΕQΜΕ NQ... KQTQnQBOYME KQI ΤΟ 58 ΤΗΈ CHM.ΓOYNQPH ΩΕΤΕ NQ EIMQETE ΕΕ θεεη NQ nyeoyme ΤΟ ΚQθΕ EQE ΠPOBnHMQ... ο~~~~~ ~π~~~~~α~εs ~hs α~~~αs uε δ~α~κh εκβεuh... Πα~α π~~~α πε~~~ε~ε~ακα... Πα~α Ε~~~α s~s~~a... Εχ~~Με ~~ Με~α~~~ε~~-.. κα~ ΠL~ ~~~α~ωμε~~... γ_ ~αμπ Με~h π~~s ~~πα~~~... Τε~~s εχ~~με u~ε~h u~~ε~~αulα Με ~α κα~αu~hμα~α κα~ ~~ Κ~αΜπ ~hs Qβh~as... ~~ ~h~ε~ω~~ Μαs εl~ol ΠΟΙΟΕ ΠΡΟΕ9ΕΡΕΙ... ΠΕΡΙΕΕΟΤΕΡQ QΠΟ MQE; ΟθΟΝΕΣ SANYO ΗΑΝ1ΆRΕΧ BMC ΖΕΝΠΗ ΤΑΧΑΝ GRUNDIG... εκτvnοτεσ STAR EPSON SEIKOSHA ADMATE BROTHER.

17 .. c~s π~~~~c~~j~~~ ~h~ ~ε~ε~~~~~ ~~~s δ~~~ε~~ ΠΡΟεΩΠΙΚΟ ΩΡΟεΚΟΠΙΟ ιι.ιιε ~ττ:~~"'~~u~n.. τ~ ττ:~~c;rωττ:~κ~ ω~~c;rκ~ττ:~~ π ε~ ~ ~~,...,.6~... ε ~ : Q) Υπ~~~~~cΜ~~ π~~~h~ω~ κ~~ ω~~ακ~ττ:~~ cε π.α~κ~c~~α κ~~μακα α~~ πα~ε~e~~... κα~ α~~ Με~~~~-... Β) Χα~~εs ~ω~~ω~ κα~ ~~κω~ Γ) Q~α~~~~κh π~~~~α~ααh π:~~ cωπ: ~κ~~h~αs... Με κ ε ~Μεv α κ~~ ~α~~~~~μιι.ιια~α... Εε ~~~α~~α αε~~δεs: Π~Lεs ~~ κ~~~ε s ττ:~~ χ εs ~~.., εαιv...,.~ ιv aα.s.; Με~~ cαs ττ:~~lκlcε ~ιvuh; h Qπ~ τι:;~~ 8~... ~8ε ~ ~ ~.tα l,(l..,... LK ~ ; ο Υ._ΟΜΠ ΙΟΥΤΕΡ Τ ΙΜΗ 2000 δ~ ::χ:.!toixf.ia ATOMOV: ΟΝΠΜΑΤΕΠΠΝΥΜΟ <Πpσο ρcτ rοl: ό!εύουν::-t ι:.... Τι,'(.Ι SIC.II fl:: ΠΟΙ\11: Ι-ΙΜΕfΌΜΙΙΝ I Α ΓENNH:Efl=: ΙΊΡΑ ΓΕΝΝΗ::ΕΩΣ <Πι:ρ nσu > : ΤΟΠΟ:; Γ Ε ΝΝΗ!ΕΙΊ!:

18 ΤΟΥ ΑΝτΑΠΟι<ΡΙΤΗ ΜΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝJ/ΝIΔΗ ονδ(νσ Η πό λη της Βροχής, των δίπατων κόκ κ ινων λεωφορ ε ~ν. του Τόuεοη και των μικροκc.μπ.ο~ τ tο. Μια ποοόδο(η tνωοη του παλιού με τι κοlνούοιο, της ουσιηρής nοοόδοοης τuν Λ δοδω ν ~ο ι ~ν ~σ ιλιάδων με το τσιπάκια του Sin c.l ah.. Λονδlνο λ οιτιόν και Χριστούγεννα. Τα μαγαζιά σ ι ο λ ίσtη.ιιν. οι <Ι νν ε λο ι του νtον φωτ ίζοuν τους δρόμ ους ~οι το τε~ισrιο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λονδίνου εtνοι ήδη στ η θέση του. Το Χριστούγε νν α θεωρούνται η καλύτερη εποχή νιο τα μαναζιό και eυο ικά στην αγορά των mfc ros δεν ιιπόοχε δισφορ(\, μόνο που εδώ ο αντσνωνισμός είνοι τρομακτικός. Μερ L κοί λtνε ότι ον ένα καινούριο ~tc ro πουλήσει το Χριστούνtννα,τότε "σώθηκε". Αυτό φαίνεται να εlναι ολήθει ο,καθώς δεν περνάει πια utoo χι.ιp(ς νιι έχουμε ~οι μ ια ανακαίνωσn, μια νέα Έκπληκ τικι' nοοοφορό" nou κανένας δεν περίμενε. Μηχανήματα που υπόσχονται τον ου ρανό με τα άστρο, ειδικές nοοσφοptι;; που συι~ηεο ι λαμβόνουν κασετόφωνο, JOYSt ick και uια σr.ιρό οπό προ γρι\μμοτο εlνο~ στην κοθnμr.ρινή ημε ΡΙ\ σια διάτοξ Ι ι. np:;n 11 ~ 'ΙL.:ολ ύ ιερη σε αυτόν τον πόλε υ ο του ενtu rιωσι π σι ιού 11 Sιηι: 1 ιι tr με τον "καινούριο" SPCCTI\Ut-1. Το ιιχ:> ι α πά λι σιον θει ο. Το περιοδικό γέμισαν και πάλ ι μ ε "ιιrιοκλr. ισηκές πληροφορίες", μύθους κοι 1 νέες οπ ειλtς νιο την κα τά κ τ rιση της αγορι\ς οπό τον θειο~λ η. '1αρd όιιως το εν κωιιιοοτικά ή μη όρθρο, 11 Slnclaiι ξεπtροσε σ~τή τn oopo τον ευοτό της κοιοφέρνοντας ν ια ιιρώτη φορό (!Ι νιι σνοκοινώοtι κάτι και να το "μοιοόσει" στο ι::ιν αζ ιό την άλλη utρo (tνο νtο ρεκόρ ν ιο το βιβλιο το~ Gutness). rιο τον Plus δε ν ποόκειτοι νο πούμε τίποτσ,μιο κα ι σος τα πρόφτασε το προηγούμενο τεύχος. Ξ tσετε λ οιπόν ότι ~rν πρόκε ιται νιο τίποτα το καινούριο, τίηοτο το διο~οοετι κό, είναι ένας SPECTRUM στο "ρd οο" ενός QL. Και. 11 τι μή αυτού λίρες. Ναι! ο Ο ε~ούλης (ι\ St 1, αν nροημάτε) Sinc1<Ι ir, άλλαξ ε το ιτλ ηκτοολόvιο το υ SPECTRUM και ανέβασε την τιμή κατά 50 λ lοες (381). '[ να κλασικό εμπορικό κόλπο νιο να κρατήσει ι ι ς πω λή αε ι ς του τώρσ τα Χριστούγεννα, που όμως ~ι (νεται νο πετuχαίνει,vιστι σχεδόν όλοι οι πωλη τtς στο κεντρι κό κα τοστήμοτο της Oxford Stre~t και Totteηha ι Cuμrt Road μου εtηον ότι ήδη ξεπούλησαν. Στην αοtνο και ι> Coιιtnσd o re 11r. llύn ~ιιι νούριn μηχονήμοτα,τον C16 και τον Plus 4 (μετά το Quδntum Lea ρ, φαίνεται ότι το Plus tχει αρχίσει να vίνετοι της μόδας εδω σιην Ανvλίο). Ο C16 με 16Κ RAt-1, ~ασετόφωνο, j oyst ick και προνρdμμοτο αντικαθιστά τον Vic.;!O κσι με τιμή 130 λίρες φαινεται κολiι ανοοό νιο τους "νε<>ciώτιστους" λάτρεις των micros. Ο Plus 4 με 64Κ RA/ 1, μια ιτολύ καλύτερη βasic οn'οuτnνται CBt~ 64 και 4 παkέtο (Wordprocessing, Sρreadsheet, Da tδbase, Graρhics} σε RO~ΙS brlχνει κάτι τιαοοnόνω οπό εντυπωσιοκός.ον και λ(νο 'Όλμuρός" στην τιμή των 300 λιρc,ίν. Όμως, γιο να ολοκληρc,ίσε ι την επίθεσή της η Conι ~odore, ονακοινωσε (με τις nνόλογες απειλές νιο τον QLJ ένο μηχάνημα με 128Κ RAM και έναν 8-μπιτο μικοο ε πεξερνοστ~,που θα χρηοιμοποιει τη μνήμη σαν 2 σελιδεc τιιν 64Κ και θα συμπεριφέρεται κατά τον ακόλουθο "σχ ι ζοφρενικό" τρόπο : όταν το μηχάνημα θα Όνόθει; θα λειτοuρνει οuν τον 64, με το πάτημα όμως ενός κουμπιού, θα uετ~οpqώνε ται αε έναν P1us 4 με όλο του το οξεοοuόρ. Το μηχάνημα, λένε, θα περιλαμβάνει r.σι οθόνη και tνο disk drfνe. Περισσότερο επιθετική n ACORN ανοκοινωσε στο PCW compυter show τη νέα της σειρά ABC (Adνδnced Business Compυters). Η σειρά αυτή περιλοuβόνει (γ,ροτηθειτε): Το ABC Persona1 Ass i stant με τον Πρόκε ι ται νιο έναν BBC με μονάδα ι:ύκaμπτου δ(σκου των 640Κ, το View (~lordproce\ S ing), το Viewsheeι (~μrρδd sheet) σε RON, το σύστημα ECONH (δίκτυο) και rιρι\σινη οθόνη. Το ABC -100 με τον 6502 και τον Ζ-80 σε ουvερνοσ(α, διπλό disk driνe, [CONET και CP/M. Το ABC-200 με τον 6502 και τον εκnληκτι~ό της Ndtional S c~i c onductor, tνος πραγματικός 32-μπιτος μικροεπεξεργαστής ~οι κατάλληλος νιο το λειτουργικό LNIX που uέχρι πtοσι μόνο σε VAX-11 μηοοούοες νο συναντήσεις. Το ABC-200 tρχετο ι μαζί με τις νλώο σες C. Lisp. Pascal, fortran-77, fόrth και BBC 84 sic. Μια πιο ονοηιuνuένη tκδοοn του ΑΒC-200,το ABC 210. δ~οτtθετοι με 1 f4θyte RA!ol, το λειτουργικό σύστημα Xenix (Unix νια micros), μια μονόδο σκληρού δίσκου των 10 Mθyte και ένα tγχpιιιμο μόνιτορ. το ABC-300, που οκολουθε ί,rιεριέχει τον 6502 και τον και λειτουργεί με το πρσγμοτ~κ6 mult ι to s~ing (πολλαπλές ταυτόχρονες εργασίες) λειτουργικό σύστημα της Oigital Re~earch, το Concurrent-OOS. Και πόλι, το ABC-300 διατίθεται και με σ~λποό δίσκο των 10 Nθyte >.αι tνχοuυο μ6νιτοr>.

19 ~ι προδιαγραφές ε~νσι εκπλ~κτικές (αν και ο 6502 φο(νετσι να είναι "πσνταχοu παρών") και τα μοντέλο που υπήρχαν ατο Ρηι stlo'~ έδειχναν να λ ει τουρvούν κανονικό {το"κανονικά ' ε(ναι ένας άλλος τρόπος νια να πούμε ότι δούλευαν όπως μας έλεvον οι άνθρωποι της AC~AN ότι θα έπρεπε να δουλεύουν, μια και ~ανεις μέχρι σ~μερα δεν μπόρεσε να τεστάρει έναν ΑβC). Όσο γιο τις τιμέc,ποpομένουν ακόμα όννωατεc. Δειλό- δειλά,μετό το μεγάλα ονόματο,εμφανίοτnκε και ο Enterpr1se της Enterprise microcomρuters. Μετά οπό κοθυστtρηση ενός χρόνου και τp(α διαδοχικό "βσφτισuατα" {ELAN, flan, ENτERPRISE), ο Ε. παρουσιάστηκε με έναν Ζ-8~Α στα 4 MHz, 64Κ RAI-1, η οποία, με τη μέθοδο της "σελιδοηοιηοης" (PAGING), μποpε( να φτάσει το 3, 9 J lβytes, 3ί'Κ ROM που περιλαμβάνουν το λειτουργικό ώοτημο και tνο πακέτο Wordprocessino nou &r1ιτρέπει μια <ιελίδο 84Χ50 να εμ<'iονίζεται {και φυ<ιικά ν11 χpησψοnοιε(τοι) οtrιν οθόνη, μια 16Κ ROt l εσι.\κλειστn σε ένα cartridge που ~εριέχε~ τη βasic, ένα joystick ~αι graρhics uε μέν~στο reso1ution 672Χ256 σημείων και μέχρι 256 χρώματα {!!). Όλο αυτό στηντιμή των 230 λιρών δεν φοντάζοιιν τόοο εκηληκtικό, όσο τότε nou σνακο~νώθηκε.'ομως δεν παύει να αποτελεί κομ αγορά, ΑΝ φυσικό βγει το soft1νare που υποσχέθηκε η εταιρία. Η ORIC ανακοίνωσε ότι θο οσχοληθει μόνο με την ονοpά του εξωτεοικοv και κυρίως με τη Γαλλία και έτσι ο Atmos όοχισε να εξαφανίζεται αηό ης β~τρ(νεc. Η Ca~φυters διολuεται οριστικό και το τελευταία σπαμε ινάρια του Lynx ιιοuλιούντα~ σε τιμές εuκοισιας. Παρά όμως όλο αυτά το φανταχτερό, ευχάριστα (και νια μερικούς δυσάρεστο) νέο, η πραγματική μάχη γίνεται με τα μnχαν~ματα που υπάρχουν ήδη στα μσγπζιά. Ανάμεσα σε αυτό διαφσινεται ~δη ένας πιθανός ν~κητ~ς. Ο Amstrad. Ναι! Όπου και αν γυρίσεις το μάτια οου,θα υπάρχουν 4 ή 5 Amstrad να παίζουν μόνο τους ~ με τους πανταχού ποοόντες 12χρονους "ειδή ιιονες". Η Amstrad, ιιοu ως γνωστόν προσφέρει τον 464 ( Ζ-80Α με 64Κ RAI-1 κασετόφωνο + πράσινο ή έγχρωμο μόνιτορ) ατην εκnλl)κτική ημή των 230 λιρών (για το πράσινο μόνιτορ)και 330(γιο το έγχpωuο), έχει εδραιωθεί σαν η καλύτερη αγορά και αχεδbν όλο τα μεγάλα soft~~re hoυses παρουσιάζουν συνέχεια νέο προνρόμμστα νι αυτόν. ο CPC-q64 φέρεται σον η μεγολuτερη απειλ~ νιο ιην Comnodore και την Sinclair αυτό τα Χοιστούνεννα. Ο "πολύς" QL (Quantum Leap, Qui te late κ.λn.) φο(νετσι σαν να μην έχει κάνει ακόμα το άλμα του (όχι τουλάχιστον όσο περlμενε n Sinclair). Τwρσ που uπορεcς να αγοράσεις τον QL ακόμα και από το Ψιλικατζ(δικο τnc vειτονιός σου μαζί με τους Sunday 1ifιes, οι nωλι\οεις δεν είναι και τόσο Φηλές. ~ια μικρή επιτόπιο έρευνα έδειξε ότι ΔΕΝ υπάρχει soft1~αre. Το μόνο που βρήκα στο κεντρικό μαγαζιά ήταν ένας Assemb ler-edltor σιιό τη Net~comςo, στην εκπληκτική τιμή των 60 λιοων κο~ ένα vελο(ο παιχνlδι -vκολφ. Από τη μεριά της η Sinc1air ονακοινωσε και ε κεινη έναν Ass~nb1er (αλλά απλώς τον ανακοίνωσε) και ακόμη την οvοιχl ενός από to ~egagames της Imacι ine (που χρε~κόπησε πέρσι). το γεγονός ότι δεν υπάρχει όλλο soft1~are εκτός οπό το πακέτα της PSIΘN, που ουμnεριλσμθόνοντοι ατnν τιμή του QL,έχει ουγκpατ~σει τις πωλήσεις. Το φαινόμενο αυτό το δικοιολοvεl η Sinc1air με την nρό~σrι ότι ο εί.ναι ένας πολύ καινούp~ος ιι ι κfjqεπι:r~nνn<jt \ς κο ι τα soft1vare houses δεν ξέρουν ακόμη ιa μυοτι κd του. Αλλά οι κατοατημοτόpχες Μνε ότι φταίι. ι και η Sinclair με τις κοθυατεpήοει c; του QL και τι~ πολλαπλές εκδόσεις του λειτουργικού συστί)uοτοr. \Q DOS) nou δrιυιούργη<ιε το κακό προηγούuενο. Πόντως,όοοναφορά το hardware.vιo τον QL εcχαμε ορκεcό νέο προ~όντα. Όμως η πιο σοβαρή αναιοίνωση έοχετοι από την Quest I n term t ioηa 1 και περ ιλαιιθόνει: επεκτάσεις μνήμης γιο τον QL \64Κ, 128Κ, <56Κ και 512Κ IW~), μονάδες εύκαμπτου δ(σ~οu τwν ΖΟΟΚ, 400Κ και 800Κ (.1:249-ί599) κσι ένα σκληρά bίσκο των 4,5 ~byte προς 995 λlρες. Ακόμα. η ίδιο ειαιοια ανακοίνωσε ένα πακέτο που επιτρέπει στον QL νσ εργαστεί με το λειτουργικό CP/~1 68Κ της D!g!t.,l {μια αναnτυvμένn έκδοση του γνωστού CP/H για το 68000). τέλος, η Cambridσe Systems!nter11a t 10na 1 ανακυ(νι.ισε ένα Ι (ff488 intcrface. Ακόμα. φέτος tχουμε τη δυναμική παρουσία τrις μυστηpιοκι'\ς Άηω-1\ναtολι'Ις ιιε το '~SX (Mict(lsoft Extended Basic Gomputers). Τα MSX r.μφσν(ζον1οι όπου υπάρχει SANYO ι'ι SONY ή JVC ή TOSH!OA ή.,!ιηλαδή παντού. Όλο περιέχουν ένα Ζ-80Α, 64Κ RAH. Ι6Κ V1deo RAt1, 16 χρώματα, 32 sρri tes, 2 joyst lcl:s poι t$, θιίρα για cartridges, θύρα νιο εκτυπωτή κ.λ π. και φιισικd το μεγάλο τους ατού, τη συμβατότητα των ποονpαμμάι~ιν της 11SX Bas ic σε όλα το μοντέλα οπό όλους τους κατα σκευαστές. το t-ιsχ έχουν όλο τιμή που κυμοίνετσι γύρω ατιc 230 Ηpες, αλλά οι τιμές θα ΠΟ~ΥΝ οίvοιιρο. Η αναταραχή που έφεραν το t1sx ατην αγορά οο(νεται από τις φήμες που κυκλοφορούν όιι κάποιοι ετοιμάζουν πακέτα νια οuμβατό με το HSX στάνταρ γιο τον SPEC TRUJ1 και τον Cσ:ηmodore-64. Αυτό βέβαια nοέιιει να σημαίνει ~οι αλλαγές στο h~rd~~<~re,oν θtλουιιε να μιλάμε νια πραγματικό 1-\SX. Πάντως η "γηραιό" PHILIPS, τιου μέχρι τώpσ έχει μείνει έξω από το χώρο ιων honιe-m! cros, ανακοίνωσε ένα MSX micro στη νcιτονική Γαλλία σε τιμή Ε130 nεοίπου. Τελειώνοντας δεν θα r\θελο να μην ανcιφ/:ρω ιην τελευταίο μavια ιων Άγγλων "κομnιοuτερο-χοιιπιστών" που κατευθύνει την αγορά εδώ στο Λονδινο. Όλοι, μa όλοι, ακόμα και αυτοί που έχουν ένα SPfCTRυ~ 16Κ θέλουν έναν εκτun~ιτή (Printer) και ενο disk-driνe ( κοτd ποο τίμηση με το λειτουργικό CP /1 1 Ι, γιο να νιώθουν το σύστημά τοιις nλι'\ρες... Και δεν είναι τυχαl.α η πrσιnτωοn μιας Αγγλίδας νοικοκυpdς,ποu έδειξε το 88C ποιν 2 εβδομάδες,~ οποία έχει 1 BBC με δι11λό dl$kdriνe, έγχρωμο μόνιτορ και έναν EPSO~ ΓΧ8Ο.που της χρηοιμεύουν,λέει,vια να κρατάει μια λίστα(~ λlοτες τελοσnό:νt~ιν) για τσ πράγματα που tχει (ή δεν έχει) στο ψυγ ε to της (!!!!!?). Βέβαια αυτή η κατάσταση ο δήγησε σε ένα νέο πόλι;μο τιμών και έτσι σήμr:ρο μπορεί κανεις να αγοράσει έναν εκτυπωτι'ί O~isy>~hee1 γιο f200 και τον CANON Ι~Ο,που εlναι συμβατός με τον FX80 αλλά έχει ένα oιatrix αντί του 7 9 του fpson FX80, γ~α ί250. ΓιΌυτό και το συστήματα που υπόσχονται φτηνά ' i sk-dri νes και printers κερδίζουν εύκολα τη συιιιιά ~εια τοu κόσμου. Αλλά νομί(ω ότι όλο αυτό είναι αο ~ετά προς το παρόν κο~... Περιμένοντας τnν τελική μάχη, και 0116 ΙΌ ιιrλαγχολικό Λονδίνο PRlNT ''Γειci σας'' END

20 το των - I ΑθΗΝΑ COMPUTER CLUB ΜΠΕΝΑΚΗ & ΚQΛΕΠΗ 15 ΤΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI COMPUTER CLUB ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 60 ΤΗΛ ΚΟΡΙΝΘΟΣ COMPUTER CLUB ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠ ηαυλου 28 ΤΗΛ

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της Unity

Εγκατάσταση της Unity Εγκατάσταση της Unity Όπως έχουμε πει, θα χρησιμοποιήσουμε την Unity για να φτιάξουμε τα παιχνίδια μας. Η Unity είναι μια μηχανή παιχνιδιών (game engine). Τι σημαίνει όμως αυτό; Σημαίνει απλά ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1:

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εγμcπόστοοη ηλιοκοuθερμοοιφωνο NaturAI Sol σημοlvιι μεlωοη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

οπό ένα ιεο προσδιοριζότον στο 20mA. Με αυτό το ρεύμα τροφοδοτούσαμε συ νήθως Kόnotα ΙΕΟ ένδειξης η ενός φωτεινού aλφaριθμηnκoύ στolχείοο εmά

οπό ένα ιεο προσδιοριζότον στο 20mA. Με αυτό το ρεύμα τροφοδοτούσαμε συ νήθως Kόnotα ΙΕΟ ένδειξης η ενός φωτεινού aλφaριθμηnκoύ στolχείοο εmά LED ισχύος Τα νέα LED και σι δυνατστnτές τσυς Από ΤΟΥ Helmuth Lemme Τα νέα LED ισχύος έχουν φτάσει σε αξιοσnμείωτες εnιδόσεις τα τελευταία χρόνια και όnως φαίνεται θα Βελτιωθούν ακόμα nερισσότερο. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access)

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μελετώντας το μάθημα θα μπορείς να ξέρεις τη λειτουργία του Polling να ξέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολ.έτος Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή.

Σχολ.έτος Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή. Σχολ.έτος 2015-16 Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή. Διδακτικοί στόχοι Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει : Να εξηγούν τις έννοιες πρόγραμμα, λογισμικό υπολογιστή. Να

Διαβάστε περισσότερα