στην υπηρεσία ' ' ''-:-- : ::' : y':::::'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην υπηρεσία ' ' ''-:-- : ::' : y':::::'"

Transcript

1 ;-ν; ;νϊ ; ί ί ίοίί ί ίνίΐ ;-; -;;ν -- -;-;-;- -;<-- ;;-; - -, - - ;,-, - M ; - βϊρ ; - ;,, ; ν ; ;;; yr> ;> ν> - - -;-;;- ;->-- ; ;; ;; yyy <-- ; +>< ; ; ;- V; v -;;-; - - -! r v!v!, -, -, V! Λ Δίκτυα κα OS - p> _ --;; - - ; ; ; > --- y Β,π, T M ;----! -; r ---!--!-- H,-vT- ;!;vv J!X->Xv!v!v H --,] της Πληρ< >φόρησης - ί v,--,--, L-L Γ,,+-,,Η,+-;,;>;-;;Λ;-; Γχ-, - Ί-ί-_- -Ί-;-;-,-vX! >!!!!νλν!-νχνν!ν ίνΐϊ-νϊ ; ;- - - β σύγχρονες Ββλοθήκες, συνg k δεδεμένες μεταξύ τους με το αντπρόεδρος του TEE Β Αμπακούμκν, Παραβρέθηκαν κα χαρέτσαν ο νέα τεχνολογκά μέσα, δευ- ο πρόεδρος του ΕΛΟ Γ Βαρουφάκης, LB κολύνουν την απρόσκοπτη ο εντελμένος σύμβουλος του ΕΛΟ Ν δακίνηση της πληροφορίας κα πραγματοποούν το ξεκίνημα της Παγκό Ββλοθήκης Π Νκολόπουλος κα η αλαγαρδής, ο Δευθυντής της Εθνκής σμας Ανοκτής Ββλοθήκης πρόεδρος τη Ένωσης Ελλήνων Ββλο- Αυτό υπογράμμσε στην εσηγητκή θηκαρών Χ Οκονομοπούλου της ομλία της η Άννα Σολωμού, πρόεδρος της Οργανωτκής Επτροπής της σάφου, επίκουρος Καθηγήτρα των ς συζητήσες συντόνσε η ατίνα Ημερίδας, που πραγματοποήθηκε στς Ε κα Υπεύθυνη του μήματος Ββλο- 7 ανουαρίου 994, στην αίθουσα της! θηκονομίας της ΣΔΟ των Ε Αθήνας Αντπροσωπείας του TEE, με θέμα «Δί κτυα κα OS (Δασύνδεση Ανοκτών Συμού,υπεύθυνης της ονάδας εκμηρίω Χαρετσμός της Άννας Σολωστημάτων) Εφαρμογές στς ελληνκές σης κα Πληροφόρησης του TEE ββλοθήκες κα Υπηρεσίες εκμηρίω σης κα Πληροφόρησης μα προσέγγση της αλματωδώς εξελσ Στη σημερνή Ημερίδα επχερείτα Στην Ημερίδα συμμετείχαν ββλοθηκάρο, πολλοί μηχανκοί, αλλά κα άλλο σόμενης εχνολογίας, που θα υπηρετήσε το δύσκολο έργο του εκσυγχρονσμού των Ελληνκών ββλοθηκών Η ευασθητοποίηση των εργαζομένων στς ενδαφερόμενο, όπως εκπαδευτκοί, σπουδαστές, εκπρόσωπο εμπορκών ββλοθήκες κα η ενημέρωσης τους πάνω στς εφαρμογές των δκτύων επβάλ εταρεών κλπ λετα από τς δαρκώς αυξανόμενες απατήσες της εποχής μας α νέα συστήματα δαβίβασης δεδομένων επτρέπουν τη δεθνοποίηση της πληροφορίας, την πρόσβαση σε βάσες δεδομένων στον οπτκοακουστκό τομέα, στον πολτσμό Γα να εξασφαλσθεί όμως η ορθή λετουργία της τεχνολογίας, χρεάζοντα πρότυπα, προδαγραφές, δαδκασία πστοποίησης Η πολτκή κα πολτστκή προσέγγση των λαών δεν θα αγνοήσε τς γνωστκές κα πολτσμκές δατερότητες, αλλά θα στηρχθεί σ αυτές Προσφόνηση του Β Αμπακούμκν, αντπροέδρου TEE Κυρίες κα Κύρο, Αγαπητοί προσκεκλημένο, Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Δ Επτροπής του TEE στη σημερνή ημερίδα To TEE που έχε μεταξύ των θεσμ- ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

2 κών του στόχων την προαγωγή της επ Ο μελέτες, προτάσες κα συζητή στημονκής στάθμης των μελών του, σες θα συμβάλουν στην προσπάθεα των υπηρεσών του, αλλά κα άλλων που από καρό έχε ξεκνήσε ανάμεσα επστημόνων, προς την κατεύθυνση αυ στον ΕΛΟ κα το TEE κα θα αποτελέσε γα τους μη μυημένους μα πραγμα τή Δεν μπορούσε λοπόν παρά να στη τκή παδεία Χαρετσμός του Ν αλαγαρδή, ρίξε την πρωτοβουλία της εχνκής Επτροπής υποποίησης ΕΛΟΕ22 «εντεταλμένου συμβούλου του Ελλην ΕΚΗΡΩΣΗ (που λετουργεί στο κού Οργανσμού υποποήσεως Επμελητήρο), γα την οργάνωση αυ (ΕΛΟ) α ανοκτά συστήματα δασύνδεσης τής της ημερίδας ο θέμα βέβαα είνα εξεδκευμένο, είνα η πρώτη προσπάθεα ανάπτυξης αλλά πολύ σημαντκό, γατί αναφέρετα ενός συνόλου προτύπων με βάση ένα στην τεχνκή που αναπτύσσετα γα την μοντέλο κα την φλοδοξία να σχηματί κατά το δυνατόν ευρύτερη κα ευκολό σουν κανόνες γα ένα ολόκληρο σύστη τερη κυκλοφορία της γνώσης που μα Πληροφορκής κα Επκονωνών ετά από 5 χρόνα από την εξαγ υπάρχε αρχεοθετημένη στς εκατοντά δες χλάδες ββλοθήκες της Ευρώπης γελία του πρώτου βασκού φακέλου κα του κόσμου όλου με τα δσεκατομ μπορούμε να πούμε πως το πείραμα μύρα ββλία, περοδκά κα άρθρα, αλ πέτυχε κα απέτυχε συγχρόνως Πέτυχε δότ έχε γίνε βασκή ανα λά κα τα απεράρθμα ββλία, περοδκά Σήμερα στη χωρά μας έχε αρχίσε η κα άρθρα, αλλά κα τα απεράρθμα φορά σε ό,τ αφορά τα δίκτυα Πληρο επκονωνία μεταξύ ββλοθηκών κα στοχεία που υπάρχουν γενκότερα στς φορκής κα Επκονωνών Πέτυχε, γατί ήταν «παρών τη στγ έχουν ήδη αρκετές απο αυτές την απαδάφορες υπηρεσίες κα τα κέντρα τεκμηρίωσης κα πληροφόρησης ανά τον μή της σύμπτυξης της Πληροφορκής ρατητη υλκοτεχνκή υποδομή γα τη κα των Επκονωνών δασύνδεση τους, που είνα αναγκαία κόσμο Πέτυχε, τέλος, γατί είνα ο σταθμός γα τη δευκόλυνση της έρευνας, την Κυρίες κα Κύρο, η ΔΕ του TEE α) συγχαίρε την εχνκή Επτροπή εκ των ουκ άνευ γα την ανάπτυξη των εξοκονόμηση χρόνου, του κόστους κα την ανάπτυξη των επστήμων, κα του υποποίησης ΕΛΟΕ22 γατην πρω δκτύων Απέτυχε όμως γατί τα προϊόντα δεν πολτσμού τοβουλία κα τα μέλη της Οργανωτκής Πστεύω οτ η ευασθητοποίηση Επτροπής κα όσους εμόχθησαν γα ακολούθησαν κα υστερούν στην ανά υπάρχε σε όλους αυτούς που εμπλεκοπτυξη των εφαρ την οργάνωση της ημερίδας β) ευχαρστεί τους εσηγητές κα μογών Η υποποίηση τους παρευρσκομένους γα την συμμε τοχή σας κα ακόμη, έχε ακόμη ενα δρόμο γ) βρίσκε την ευκαρία γα μα ακό μακρύ μα φορά να συγχαρεί τα στελέχη κα μπροστά της εως όλους τους εργαζόμενους στην Ββλο ότου πετύχε την θήκη κα τη ονάδα εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης του TEE γα τη συνεχή προσπάθεα που κάνουν γα τη βελτίω- των ανοκτών συ ση της λετουργίας τους κα την παρα στημάτων Ο Ββλοθήκες είνα ένας απο τους ντα με αυτά τα θέματα, άλλα πρέπε να κολούθηση των σχετκών δεθνών τεχνμεγάλους τομείς εφαρμογής δκτύων ευασθητοποηθεί η Πολτεία, ώστε να κών εξελίξεων Δεν θα προχωρήσουν όμως ο δείξε το απαραίτητο ενδαφέρον, που ε τη βεβαότητα της επτυχούς συμβολής της Ημερίδας στον εκσυγ εφαρμογές, εάν δεν υπάρξε σύγκλση είνα οκονομκό κα θεσμκό, γα την χρονσμό της λετουργίας των Ελλην προϊόντων που βασίζοντα σε πρότυπα εφαρμογή των δκτύων κα τη δασύνδεση ανοκτών συστημάτων στο χώρο των κών Ββλοθηκών κα μονάδων εκμη- OS Εύχομα ο εργασίες της Ημερίδας ββλοθηκών κα της Πληροφόρησης ρίωσης κα Πληροφόρησης να είνα επτυχημένες κα τα αποτελεκηρύττω έναρξη των εργασών της Χαρετσμός του Γ Βαρουφάκη, σματα που θα προκύψουν απο αυτή να Ο ομλίες προέδρου του ΕΛΟ, επίκουρου κα είνα προς το κάλο της εξέλξης της Δημοσεύουμε στη συνέχεα περίληψη επστήμης της έγκυρης κα έγκαρης των ομλών, που έγνε με ευθύνη της θηγητή του Πανεπστημίου Αθηνών Η σημερνή Ημερίδα αποτελεί μα πληροφόρησης των χρηστών της, άλλα οργανωτκής επτροπής της Ημερίδας r s μας Οκονομίας κατ σημαντκή συμβολή στην ανάπτυξη των κα της Εθνκής μηχανσμών εκείνων, που εξασφαλίζουν επέκταση Ομλία του Ε Ν Πρωτονοτάρου, κα Χαρετσμός της Χ Οκονομοπου- θηγητή Ε Π δευθυντή Εργαστη τη σωστή γρήγορη κα ασφαλή πληρο φόρηση ανάμεσα στους τεχνκούς τους λου, προέδρου της Ενωσης Ελλήνων ρίου ηλεπκονωνακών Συστημάτων επστήμονες, τους ερευνητές κάθε εδ Ββλοθηκάρων Παρά την παγκόσμα οκονομκή ύφεση, y - - Η σημερνή2 συζήτηση κα ανταλλακότητας κα κάθε προέλευσης, είτε γί τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε μα ση νετα στον ελλαδκό χώρο, είτε σε δε γή απόψεων θα συμβάλε στη δαμορ- μαντκή ανάπτυξη στον τομέα των ηλεκ φωση σαφέστερης αντίληψης γύρω τρονκών, τόσο στς ΗΠΑ όσο κα στην θνές επίπεδο ε την αλματώδη ανάπτυξη της τε απο τα δίκτυα,την τεχνολογία κα τη Ευρώπη, δίνοντας έτσ το προβάδσμα χνολογίας κα των επστημών, η μία επ λετουργία τους, κα ακόμα γύρω απο σε τεχνολογίες όπως ο τηλεπκονω στήμη δαχέετα μέσα στην άλλη σε τέ τς δυνατότητες δασύνδεσης ανοκτών νίες, γα τς οποίες τα ηλεκτρονκά απο τοο βαθμό, που η επκονωνία κα η σω- συστημάτων στς ελληνκές ββλοθήκες τελούν ακρογωναίο λίθο Η ανάπτυξη κα υπηρεσίες εκμηρίωσης κα Πληρομας σχυρής τηλεπκονωνακής υποδοστή πληροφόρηση γίνετα καθημερνά φορησης όλο κα πο επτακτκή Γ ψ Λ # r - ψ w # X Δίκτυα κ α OS 5W5SS ς Πληροφόρησης WW Ν ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994 M B J _ a

3 ;; v ;, - ;- - -,,,,- ίήίΐΐΐίΐίίΐΐ ίίίίίίίήί-ή ; ί - ν ν -Ά-Ά ; ; v!;- β ; ; SH κτκά να περλαμβάνε ένα μέρος εν σύρματης σύνδεσης Στην τελευταία περίπτωση, είνα ενδαφέρον να υπογραμστεί ο σκληρός ανταγωνσμός με ταξύ εταρεών καλωδακής τηλεόρα σης κα τηλεφωνκών εταρεών, αφού αμφότερες μπορούν να προσφέρουν, μέσω της υποδομής τους, τη δασύνδε ση μεταξύ απομακρυσμένων επίγεων σταθμών βάσης, με τους οποίους επ κονωνεί η φορητή τερματκή συσκευή του χρήστη Αξίζε να σημεωθεί η ση μαντκή προσπάθεα που καταβάλλετα προς την κατεύθυνση προτυποποίησης συστάσεως σηματοδοσίας γα το UMTS, ο οποίες θα είνα συμβατές με το B-SDN, με απότερο σκοπό την δυνατοτητα άμεσης επκονωνίας χρηστών των δύο δκτύων κα την μελλοντκή χρησμοποίηση της υποδομής του ΒSDNanOToUMTS ; ; ; - - ;Λ λ- -- ( - ; - - ; ; - - ΐϊϊΐ;ί!ν ; ; ; Λ - ; - - ; - ; - Λ - - ; υποστήρξη τους στην Αρχτεκτονκή του OS κα συμμετέχουν τόσο στην εκ πόνηση όλων των απαραίτητων ανά στρώμα Προτύπων, όσο κα στην υοθέ τηση τους, όταν αυτά καθερώνοντα Ομλία του Γ - Β ζωρτζίνη, ομεάρχη Δνοης ηλεπληροφορκής κα Νέων Υπηρεσών ΟΕ ε την πρόβλεψη, στς αρχές της δεκα ετίας του 7, της ραγδαίας εξέλξης από την σύγκλση των τομέων πληρο φορκής κα των τηλεπκονωνών, ξεκί νησε παράλληλα κα σε δεθνές επίπεδο ΗΗΒΗΒ9ΒΗ η προσπάθεα αντμετώπσης του σοβα ρού προβλήματος του σχεδασμού κα επλογής του είδους της τυποποίησης που θα έπρεπε να εφαρμοστεί στους ppp gg- τομείς αυτούς γα μα αποτελεσματκή λετουργία κα συνεργασία των ετερο γενών Κατανεμημένων Πληροφορακών μής, ένας στρατηγκός στόχος των ΗΠΑ Συστημάτων γα δεκαετίες, αποκτά δαίτερη σήμαο πρώτες προσπάθεες ευοδώθη Ομλία του Ε ελαγρακη, επστ σία κα έμφαση στο στάδο της τεχνολογκής εξέλξης που δανύουμε σήμε- συνεργάτη του ομέα Πληροφορκής καν το 982, έτος έγκρσης από τον Δε θνή Οργανσμό υποποίησης (so ρα λόγος βρίσκετα στη δυνατότητα του ΕΠ Βασκή λετουργία των δαφόρων δ- nernaona Sandard Organzaon) του υποστήρξης πολλαπλών υπηρεσών κτυων επκονωνών είνα η μετάδοση γνωστού μοντέλου αναφοράς OS γα από το ίδο τηλεπκονωνών πληροφορών απο το ενα άκρο του δτη Δασύνδεση των Ανοχτών Συστημά Η εσαγωγή ολοκληρωμένων προκτυου στο άλλο έγκαρα κα οκονομκά των (Open Syse nerconnecon) σωπκών επκονωνακών υπηρεσών Εππλέον, όταν φθάνουν στον τελκό Η επανάσταση στους τομείς επκο στοχεύε στο να δώσε σάρκα κα οστά στο όραμα γα έναν κόσμο ασύρματης χρήστη, η σύνταξη κα η σημασία των νωνών κα πληροφορκής αποτελεί σή πληροφορών αυ- μερα κα γα τη χώρα μας πραγματκό τών ποέπε να εί- τητα να αναγνωρίσμη α σερά νέων δυνατοτήτων κα από το χρήστη αυ- εναλλακτκών επλογών παρέχοντα ή υν δημουργούντα τελκός χρήστης e α δυο βασκά αποδέκτης καλείτα να επλέξε κα ν προβλήματα της αξοποήσε τς προσφερόμενες λύσες που του παρέχε η νέα τεχνολογία Η ορη κονομκότητα όμως κάθε επλογής θα Κ Π ΠΎ>Πή Ρ Π πρέπε να στηρίζετα, καταρχάς, στη γε φορα των δεδομε- νκή γνώση του είδους κα των δυνατόεπκονωνίας, οπού ο χρήστης μπορεί ων δαμέσου ενός δκτύου καδεύτερον τήτων που δίνε η κάθε επλογή να καλεί ή να λαμβάνε κλήσες φωνής, η παρουσίαση τους στον τελκό χρήυη ε το άρθρο αυτό προσφέροντα η δεδομένων κα εκόνας με απλή φορητή σε αναγνωρίσμη μορφή - απατούν την αναγκαία συνοπτκή πληροφόρηση γα συσκευή, χωρίς να περορίζετα απο τη ύπαρξη πολλών συνθηκών Δεθνής τα εφαρμοζόμενα στη χώρα μας πρότυσυγκεκρμένη τοποθεσία α τεχνκά Οργανσμός υποποίησης (SO) δη πα κα δυνατότητες τηλεπληροφορκής, προβλήματα που πρέπε να λυθούν, ε- μούργησε ένα δεθνές Πρότυπο, όπου τόσο στον τομέα της μετάδοσης κα να ακόμη πολλά, με κυρότερα την κα- περγράφετα ένα οντέλο που ομαδο ανοχτής δασύνδεσης (πχ Δίκτυα Δετανομή του φάσματος που σοδυναμεί ποεί τς απατήσες κα τς συνθήκες δομένων Heaspac κα Heasco) όσο με την παροχή κρατκών άδεων, κατά αυτές σε δάφορα σύνολα που ονομά κα στον τομέα των τελκών εφαρμογών τετοον τρόπο, ώστε να αποκλείοντα ο ζοντα Στρώματα Υπάρχουν επτά (7) (υπηρεσία τηλεεκονογραφίας Hease, παρεμβολές, κα την θέσπση πάγκο- τέτοα στρώματα στο μοντέλο αυτό κα σύυημα ERMS 4 γα δαχείρση μησμων συστάσεων που εγγυώντα την σε καθένα από αυτά εκτελούντα κά νυμάτων MHSED κα υπηρεσίες κατα δαλετουργκοτητα Ο εφαρμογές των ποες συγκεκρμένες ομοεδείς δεργα λόγου Χ 5) ασυρμάτων προσωπκών επκονωνών σίες έλος, παρέχοντα γενκές αρχές κα ψ εκτείνοντα απο το οκακό ασύρματο ο μοντέλο αυτό περγράφετα στο κανόνες γα τον σχεδασμό δασύνδετηλέφωνο κα τα ασύρματα τοπκά δ- Δεθνές Πρότυπο SO 7498 σας το Βα σης κα πρόσβασης στα δάφορα συκτυα που αντπαρερχοντα το κόστος σκό οντέλο Αναφοράς γα τη Δασύν στήματα μέσω των ανωτέρω δυνατοτήτης μόνμης εγκατάστασης καλωδίων, δεση Ανοκτών Συστημάτων με Αρχτε των τηλεπληροφορκής, με εδκή αναμέχρ το παγοσμο κνητό επκονωνακό κτονκή 7 Στρωμάτων (OS Open φορά στον τομέα δασύνδεσης κα χρήδίκτυο (UMTS), το οποίο σε σχέση με το Syses nerconnecon - Basc σης ββλοθηκών, ενώ θίγετα επίσης κα Π Γ B-SDN, θα αποτελέσε έναν εναλλακτ- Reerence Mode - Seven - Layer το σοβαρό πρόβλημα της τυποποίησης κο άλλα κα συμπληρωματκό τρόπο τη- Archecure) των ελληνκών χαρακτήρων στα Νέα Δί λεπκονωνακής σύνδεσης απομακρυόλο ο Δεθνείς κα Περφερεακοί κτυα κα Υπηρεσίες, θέμα που πρέπε σμενων χρηστών Η ασύρματη επκοί- Οργανσμοί υποποίησης (πχ η πρώην να λαμβάνετα σοβαρά υπόψη στη μενωνα μπορεί να χρησμοποηθεί ενα απ CCTT κα νυν TU) κα πολλές εταρείες λέτη της κάθε υπό ανάπτυξη εφαρμοάκρο ασύρματο ραδοδκτυο, ή εναλλα πληροφορκής εδήλωσαν την πλήρη γής- ; - VVV B π β ΐν> ; - - ; ; ; ; ; ΐνί;νΐνΐ;;-ί ΐ-Ο- >,- - ϊ ; - ν - V;----y-; - ΊΗΗΒΗΒΕ - - _ - ; - ί -!-!L--!-B 2VBS H >ArCvΐΟΚίΉΐΛ Λ w K v - v v w Λ-?Λ;-->-T ί--ΐί--; K< -- B ϊΐ> -# Λ WWAwWrvJWWWVwWrMV?OTw BH BHHH _ ψ k M V VB w~ p 8 B ΐ Χ Έί WX - ; ;3-;; ; ;;;;- ; ;ν ;; ;; ; -- 7~ +ίχζ$χ & Λ Δ ί κ τ υ ο κ α OS της Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς sue,, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam κ Χ ΐ V Λ ~ _ Χ «Ρ # ( ί ν J Γ X Π ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

4 Ομλία του Γ πώκου, MPh δφ Εθνκής Ββλοθήκης Όταν ο ββλοθήκες άρχσαν να μετα φέροντα σε όργανα ενεργητκή παρέμ βασης στς πολτστκές εκπαδευτκές, ερευνητκές κα παραγωγκές δραστη ρότητες, συνεδητοποίησαν τη σημα σία της μεταξύ τους συνεργασίας κα επεδίωξαν α) Κονή χρήση των πηγών κα των πόρων β) Δευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη σε υλκό, που υπερβαίνε τα όρα της ββλοθήκης του α αυτοματοποημένα συστήματα, που άρχσαν να εφαρμόζοντα στη δε καετία του 6, αξοποήθηκαν στην κα τεύθυνση αυτή ο υψηλό κόστος γα την εγκατάσταση κα λετουργία τους μπορούσε να αντμετωπσθεί ευχερέ στερα από μα ομάδα συνεργαζομένων ββλοθηκών, που υποστηρίζετα από ένα κεντρκό υπολογστκό σύυημα Έτσ δημουργείτα η πρώτη μορφή δ κτύων ββλοθηκών Ο συνεχώς ανα πτυσσόμενες τεχνολογίες των υπολογ στών κα των επκονωνών δίνουν τη δυνατότητα δασύνεσης μεταξύ δαφο ρετκών συστημάτων, αλλά κα επβάλ λουν τη δημουργία πρωτοκόλλων εφαρμογής Ο δαδκασίες γα τη δα μόρφωση περαματκών προγραμμάτων κα την επεξεργασία πρωτοκόλλων ξεκ νούν το 978 στη Νορβηγία κα συνεχί ζοντα στς Η ΠΑ, Καναδά κα άλλες χώρες, οκονομκά σχυρές κα με υποδο μή τόσο στην αυτοματοποίσηση κα δ κτύωση ββλοθηκών, όσο κα στς τηλε πκονωνίες, όπως πχ Ολλανδία, Αυ στραλία κ α α «ανοκτά συστήματα προϋποθέτουν αυτοματοποημένο περβάλλον λετουργίας, που λείπε από τς ελληνκές ββλοθήκες Η μετάβαση θα αργή σε κα θα πραγματοποηθεί όταν θα υπάρξουν τα πρότυπα, αλλά κα τα προϊόντα Ομλία του Κοροβέση, Δρ Πληροφορκής, Συντονστή Δκτύου Αράδνης Παρουσάσθηκε η σημερνή κατάσταση του δκτύου NTERNET Αναλύθηκαν ο κυρότερο του άξονες, ως παγκόσμου συστήματος (οργάνωση, τεχνολογία, υπηρεσίες, λετουργία, τοπολογία), δκτύωσης δκτύων (πχ Jane, Ea-Bne, Αράδνη) Έμφαση δόθηκε στα κρίσμα θέματα που απασχολούν την ανάπτυξη του nerne κα στα νέα εργαλεία (Arche, Gopher, Aex, Veronca, Was, Knowbo, WWW) της «Πληροφορόσφαρας J Χ ~ ψ Ρ X X ί Ομλία του Παναγώτη Ε ελώνη, από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκρτος - Δίκτυο Αράδνη Βασκή προϋπόθεση γα την αξοποίηση του nerne από τς Ηλεκτρονκές Ββλοθήκες (ΗΒ), τους adnsraors 9! κα τους χρήστες γενκότερα, είνα τα εξής α) Ένας υπολογστής που συνδέετα με κάποο τρόπο στο δίκτυο NTERNET β) Κατανόηση των E-Ma (γα την αποστολή μηνυμά των σε aservers, ο οποίο αυτόματα μας αποστέλλουν hep es, κείμενα ή καταλόγους από δάφορα δεδομένα) FTP (το πρωτόκολλο γα πρόσβαση σε e archves κα μεταφορά τους στο δκό μας υπολογυη) TELNET (το πρωτόκολλο που μας επτρέπε να κάνουμε ogn σε απόμα κρους υπολογστές, να τρέχουμε προ γράμματα αναζήτησης πληροφορίας σε δάφορους καταλόγους, βάσες δεδο μένων κλπ) Resources and noraon Rerva Toos Ομλία της Κατερίνας οράκη, MSc Πληρ Συστ, ονάδα εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης TEE Στην εσήγηση παρουσάζοντα ο προσπάθεες κα ο δυνατότητες επκο νωνίας των ββλοθηκών μέσω δκτύων δεδομένων σε δεθνές επίπεδο α δί κτυα ββλοθηκών θεωρούντα είτε από τη σκοπά - κύρα - των δκτύων ευρείας περοχής (wde area neworks) κα αφο ρούν τη δασύνδεση δαφορετκών πληροφορακων μονοδων είτε απο τη σκοπά των τοπκων δκτύων (oca area 9BSr neworks) κα M αφορούν τη δα ~ - M Λ ; - ; ; ; - ; ; ;,, x ;, Δίκτυα κ α OS ς Πληροφόρησης κα τμημάτων της ίδας πληροφορα κής μονάδας ββλοθήκης γα τη δη μουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφορακου συστήματος Αρχκά, αναγνωρίζετα ο ρόλος της ββλοθήκης ως μονάδας επκονωνίας, με ή χωρίς τεχνολογκά μέσα κα γίνε τα μα σύντομη στορκή αναδρομή των δραστηροτήτων γα τη δημουργία συ στημάτων ανάκτησης πληροφορών κα δκτύων με δαίτερη ναφορα στο OCLC, την Lbrary o Congress κα τς βρετανκές ββλοθήκες Στη συνέχεα παρουσάζοντα μερκά εθνκά κα δεθνη δίκτυα, που χρησμοποούντα απο ββλοθήκες κα αναφέροντα έννοες κα λετουργίες των δκτύων ευρείας περοχής που έχουν εφαρμογή κα στς ββλοθήκες (όπως geeway, μεταφορά αρχείων, πρόσβαση από μακρά, ηλεκ τρονκό ταχυδρομείο τηλεδάσκεψη, ηλεκτρονκή δανταλλαγή δεδομένων κα) Στα πλαίσα ανάπτυξης τοπκών δκτυων, αναφέροντα σε συντομία ο δυνατοτητες ολοκλήρωσης των λετουργων μας πληροφορακής μονάδας κα αναφέροντα ενδεκτκές εφαρμογές έλος, θίγοντα θετκές κα αρνητκές πλευρές κα την εφαρμογή των δκτύων στς ββλοθήκες σε σχέση με την αύξη ση ή μείωση της επκονωνίας ανάμεσα στους χρήστες κα στους δαθέτες της πληροφορίας Ομλία των Θ Καρούνου, ρ Χώτη, επστημονκών συνερ ΕΠ κα Β αγκλάρη, καθηγητή του ΕΠ Παρουσάζουμε τς τρέχουσες δυ νατότητες υλοποίησης δκτύων στην Ελλάδα κα εξετάζουμε δυνατές προο πτκές, όπως δαγράφοντα μέσα από τα δάφροα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κα τς νέες υπηρεσίες που εσάγε ο ΟΕ στη χώρα μας Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών προ σφέροντα κυρίως από τον ΟΕ Πέρα από τη μίσθωση αναλογκών κυκλωμά των, ο υπηρεσίες αυτές περλαμβά νουν το δημόσο δίκτυο μετάδοσης κα μεταγωγής πακέτου Heaspac, το ψη φακό δίκτυο μσθωμάτων Heasco κα την υπηρεσία τηλεπληροφορκής Hease έσα στο 994 θα προσφερ θούν στην Ελλάδα κα υπηρεσίες ψη φακής επκονωνίας (μετάδοση φωνής, δεδομένων, εκόνας, κα) μεταξύ συν δρομητών με τη βοήθεα του ψηφακού ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994 δκτύου ενοποημένων υπηρεσών SDN (negraed Serveces Dga Nework) Εκτος των παραπάνω υπηρεσών του ΟΕ, δυνατότητες υλοποίησης δκτύων προσφέρουν κα τα εχνολογ κά κα Ακαδημαϊκά δρύματα της Ελλά δας, τα οποία συνδέοντα σε ένα δίκτυο που καλύπτε ολόκληρο τον κόσμο, το nerne To nerne προσφέρε στους χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονκού ταχυδρομείου ηλεκτρονκής πληροφόρήσης, προσπέλασης κα μεταφοράς αρχείων, πρόσβασης κα εργασίας σε απομακρυσμένα μηχανήματα nerne υπηρεσίες προσφέρουν αυτή τη στγμή στην Ελλάδα το ΕΚΕΦΕ Δημόκρτος με το δίκτυο Anadne- κα το νσττούτου εχνολογίας κα Έρευνας (Ηράκλεο Κρήτης) με το δίκτυο FORTHne, δίνο ντας σε τρίτους δυνατότητες υλοποίη σης δκτύων r Β? π Ομλία του Αν Ζαχαρίου, Κ Κράλλη του Δ ητράκου Η δοκμαστκή λετουργία του ελληνκου περαματκού ασυρμάτου δκτύου

5 a$- Ά-λΛβ λέστερες είνα η υπηρεσία ηλεκτρον κού ταχυδρομείου (SMPT) κα η μετα φορά αρχείων (p) To δίκτυο δασυν δέετα σε επίπεδο εφαρμογής μέσω μας ασύρματης ζεύξης UHF με το πα ραδοσακό ραδοεραστεχνκό δίκτυο μεταγωγής πακέτων (Packe Rado PBBS) γα ανταλλαγή ηλεκτρονκού τα χυδρομείου α αποτελέσματα είνα πολύ ενθαρ ρυντκά κα ήδη η τεχνολογία δοκμάζε τα κα από άλλους φορείς γα συγκε κρμένες εφαρμογές Γίνετα προσπά θεα γα αύξηση της ταχύτητας τμημά των του δκτύου σε 96 bps κα 56 kbps καθώς κα γα επέκταση του σε άλλες περοχές της χώρας B ; H H H ί ΗΗ ; 5-SS;W-5? - β --,x~ - U H Β Η WSBSBM H s-s συστήματα, τόσο ο δασυνδέσες μετα ξύ δαφόρων «αντκεμένων - πληροφο ρών, όσο κα η τεχνκή τ ο υ «HYPERTEXT που αποτελούν γεγονός, ελαχστοποούν τς δαφορές μεταξύ ενός αρχείου κα οποουδήποτε άλλου Έτσ, όλα τα αντκείμενα - αρχεία κα θώς κα ο δασυνδέσες τους αποτε λούν γεγονός, ελαχστοποούν τς δα φορές μεταξύ ενός αρχείου κα οποίουδηποτε άλλου Έτσ, όλα τα αντκείμενα - αρχεία καθώς κα ο δασυνδέσεο τους αποτελούν ένα έγγραφο Λ ~ V# ψ S r Ομλία του Φ σμπόγλου, του Εθνκού Κέντρου εκμηρίωσης Είνα κονά αποδεκτό ότ η ροή επστη μονκών πληροφορών είνα onuavrkoc Ομλία του Δ αρτάκου, λέκτορα συντελεστής της επστημονκής, τεχνο Πληροφορκής του Πανεπστήμου λογκής κα παραγωγκής ανάπτυξης TCPP άρχσε το 99 κα έγνε εντατ Αθηνών κότερη από τον ούλο 992 Στο δίκτυο Η τεράστα πρόοδος στη ψηφακή τε κάθε χώρας Η έγκαρη απόκτηση της πληροφορίας κα η αξοπστία της συμ συμμετέχουν εραστεχνκοί σταθμοί χνολογία έχε ανοίξε τους δρόμους σε ασυρμάτου κα λετουργεί σε συχνότη νέες γενές υπολογστκών συστημά βάλλε άμεσα στην ανάπτυξη τόσο σε τα 44,625 khz To δίκτυο είνα τμήμα των Παράλληλα, η επθυμία γα εναλ επίπεδο μεμονωμένου ερευνητή, νστ του nerne κα χρησμοποείτα τ ο λακτκούς τρόπους δαχείρησης πληρο τούτου, επχείρησης, όσο κα σε επίπε πρωτόκολλο σύγχρονης επκονωνίας φορών κα η αυξανόμενη ζήτηση γα δο χώρας συνολκά ο Εθνκό Κέντρο τεκμηρίωσης ΑΧ25, ενώ στο physca ayer χρησμο πληροφορακά συστήματα υψηλής ποποούντα προς το παρόν δατάξες λυπλοκότητας κα ακρίβεας έχε ενερ ( K ), σε συνεργασία με 8 ββλοθήode, που επτρέπουν ταχύτητες γοποήσε την ανάγκη σε κάθε τομέα κες απο ολη τη χωρά, προχώρησε στην 2 bps κα κονοί πομποδέκτες της επστήμης των υπολογστών να πε- εκτέλεση προγράμματος με στόχο τ η VHFFM μκρής σχύος του εμπορίου με ρσσότεοο δυνα- δημουργία Δκτύου Συνεργασίας Επστημονκων Ββλοθηκών!-- sss μΐγο U υψγλθυ εππέδου δίεεο Ομλία των Ν Παναγωτόπουλου, τεχνκές κα έργαδρ εταλλουργού ηχανκού, κα Α Β Λεία Β Σήμερα τ α Σολωμού, Πολ ηχ, Υπεύθυνης ο Η υπολογστκά συ- νάδας εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης TEE αποκτήσε τη δυ- Η ανάπτυξη των υπολογστκών συστη gbg BBgg νατότητα να συλ μάτων, γρήγορα συνδυάστηκε με τ η λαμβάνουν, να συ δασύνδεση τους σε δίκτυα, αφού βρή κεραίες κατακόρυφης πολώσεως Ο ντηρούν, να αναζητούν, να δαχερίζο καν πρόσφορο έδαφος στον τομέα των περσσότερο σταθμοί συγκεντρώνοντα ντα κα να παρουσάζουν πολλών δα τηλεπκονωνών Η επκονωνία μεταξύ στς περοχές Αθηνών (2) κα Θεσσα φορετκών εδών πληροφορίες α συ δύο ανοκτών υπολογστκών συστημά λονίκης (5) στήματα αυτά απατούν, όπως είνα φα των αναγκαστκά βασίζετα σε αμοβαία Χρησμοποείτα κατά κύρο λόγο το νερό, φλκές μεθόδους επκονωνίας με γνωστά προτωτόκολλα, τα οποία ξεκ λογσμκό NOS του Ph Karn, KA9Q, το χρήστη, σχυρές δυνατότητες «σκέ νούν, σε στρωματκή δάταξη, από τη όπως τροποποήθηκε από τον Johan ψης κα κατανεμημένες δυνατότητες φυσκή δασύνδεση κα καταλήγουν Renada WG7J κα τον Κωννο Κράλλη, πρόσβασης σε μεγάλες βάσες πληρο στην εναρμόνση εφαρμογών στα ανώ SVXV, σε υπολογστές BM PC συμβα φορών Η ραγδαία παραγωγή νέου λο τερα επίπεδα Έτσ δύο συστήματα επ τούς, συνήθως σε περβάλλον γσμκού προήλθε από περβάλλοντα κονωνούν, χωρίς το ένα να γνωρίζε DESQvew Έχουν γίνε επίσες περά κατάλληλα γα προηγούμενες εφαρμο την εσωτερκή δομή του άλλου Η υλο ματα με το λετουργκό σύστημα Ynx γές κα βασίστηκε σε νέες τεχνκές κα ποίηση τέτοων ολοκληρωμένων δ (SCO 332) Η δόδευση πακέτων γλώσσες προγραμματσμού Ο δέες, κτύων ξεκίνησε σε χώρους με υψηλό ο (roung) γίνετα με το αλγόρθμο RSPF, ο τεχνκές κα τα εργαλεία γεννήθηκαν κονομκό ενδαφέρον (αεροπορκές ο οποίος αναπτύχθηκε εδκά γα ασύρ από την ολοκλήρωση εκείνων που ανα εταρείες, τράπεζες) κα επεκτείνετα ματα δίκτυα πτύσσονταν κα χρησμοποούνταν σε συνεχώς Γα τ α ανοκτά συστήματα ο ελληνκό ασύρματο δίκτυο δα- πολλές φανομενκά ασύνδετες περο των ββλοθηκών γα το δανεσμό υλ συνδέετα με άλλα υποδίκτυα του δ- χές της πληροφορκής κού κα τα οποία καλύπτουν το έβδομο κτυου 44, καθώς κα με το υπόλοπο Αναμφίβολα, σπουδαίος ρόλος των επίπεδο του συστήματος OS Η υλοnerne μέσω ενός κόμβου μεταγωγής «Συστημάτων Αυτοματσμού Γραφείου ποίηση αυτών των προτύπων επτρέπε πακέτων εγκατεστημένου στο Αρστο είνα η δαχείρση εγγράφων Ο κόσμος τη δαφανή δασύνδεση των υπολογ τέλεο Πανεπστήμο Θεσσαλονίκης των εγγράφων, όπως τον γνωρίζουμε, στκών, συστημάτων των ββλοθηκών Σε επίπεδο εφαρμογής δατίθεντα δαρκώς μεταβάλλετα Η έννοα έγγρα γα την εκτέλεση των παραπάνω λεολες σχεδόν ο κυρίες υπηρεσίες του φο δεν έχε πλέον να κάνε απλά κα μό- τουργών ενώ η προσπάθεα συνέχζεtcpp (Tene, p, SMPa, POP, νο με πληροφορία γραμμένη σε κάποο τα γα την κάλυψη κα άλλων απαοαττίnger, png, DNS), από αυτές δημοφ- χαρτί Στα σύγχρονα πληροφορακά των επλογών σε αυτό το χώρο Ma ΛΛ h _ - Β β ϋϋβϋϋββββ«--- Κ Ρ Γ ΚΠ β k r Λ λ n _ > a > a κ Π Γ Ί Δίκτυα κ α O S - ;, ; ; - --;; ,, ; ; --, - - -, της Πληροφόρησης σχήματα έχουν w Λ, ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18

GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18 GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - - ΕΛΛΗΝΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΜΕΜ ΑΡΧΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ ΚΑ ΰΗΜΟΩΝ ΕΡΓΩΝ υευθυνση ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη. υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας

YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη. υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας Eταρκό ροφίλ της εταρείας Όνομα: EUROBLINDS LTD Έτος ίδρυσης: 1969 Eργοστασακοί χώρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΠΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ Τηλ: 2106419366 Fax: 2106411523 Αθήνα, 8 Απρλίου 2013 Αρθμ. πρωτ. Αρθ. Εγκ. 1/1-3 63 f Προς Τους Κ. Κ. Δευθύνοντες τς Εσαγγελίες Εφετών κα Πρωτοδκών της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες προτάσες: 1. Ο θερμοϋποδοχείς του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

KflQCJ1Kri ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚΙ 70: ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ - Γι,ώΡΥος Β. ΜονεμΌασίτης. ορχηστρικά αριστουρύιίματα Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

KflQCJ1Kri ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚΙ 70: ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ - Γι,ώΡΥος Β. ΜονεμΌασίτης. ορχηστρικά αριστουρύιίματα Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ KflQCJ1Kri ΣγΛΛ Ο ΓΗ 70: ΤΣΑΚΟΦΣΚ ορχηστρκά αρστουρύίματα ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚ Η ΜΟΥΣΚΗ Συμφωνία αρ. 5 σε Μ ελάσσονα, Έργο 64 ταλκό Καπρίτσο, Έργο 45 Μελωδία γα Βολί κα Πάνο σε Μ ύφεση μείζονα, Έργο 42 ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αρθμός 30 Ο ΠΕΡ ΕΠΣΤΗΜΟΚΟΥ ΤΕΧΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣ (ΟΜΟ224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡ 151(1) ΤΟΥ 2003) ΓνωΟ0ΠΟίηση nτυχίων, πστοποητκόν κα τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 >~ '? ~ ~= C>~

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Απολογσμός 2013-2015 Ο Κονωνκές Δομές του Δήμου Χαλανδρίου ξεκίνησαν το Μάρτο του 2013. Γα πρώτη φορά παρέχετα μα ολοκληρωμένη κονωνκή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005) (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα τ εσαγωγκό σεµνά στη χήση τυ SPSS. Είνα αχκό δηγό τυ τόπυ χήση κα τη πεγαφή τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014

Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014 Τουρισμός 2014 Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014 Υλοποιούμε σταθερά και με ανοδική πορεία την προβολή όλων των Τουριστικών Επιχειρήσεων των Κυκλάδων. Έχουμε ανανεώσει την Τουριστική Πύλη e-kyklades στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2254 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαι ολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των πολυμέσων

Εφαρμογές των πολυμέσων Εφαρμογές των πολυμέσων Κατηγοριοποίηση εφαρμογών Σύγχρονες εφαρμογές Ασύγχρονες εφαρμογές Εφαρμογές αλληλεπίδρασης Εφαρμογές διανομής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 02-1 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα