στην υπηρεσία ' ' ''-:-- : ::' : y':::::'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην υπηρεσία ' ' ''-:-- : ::' : y':::::'"

Transcript

1 ;-ν; ;νϊ ; ί ί ίοίί ί ίνίΐ ;-; -;;ν -- -;-;-;- -;<-- ;;-; - -, - - ;,-, - M ; - βϊρ ; - ;,, ; ν ; ;;; yr> ;> ν> - - -;-;;- ;->-- ; ;; ;; yyy <-- ; +>< ; ; ;- V; v -;;-; - - -! r v!v!, -, -, V! Λ Δίκτυα κα OS - p> _ --;; - - ; ; ; > --- y Β,π, T M ;----! -; r ---!--!-- H,-vT- ;!;vv J!X->Xv!v!v H --,] της Πληρ< >φόρησης - ί v,--,--, L-L Γ,,+-,,Η,+-;,;>;-;;Λ;-; Γχ-, - Ί-ί-_- -Ί-;-;-,-vX! >!!!!νλν!-νχνν!ν ίνΐϊ-νϊ ; ;- - - β σύγχρονες Ββλοθήκες, συνg k δεδεμένες μεταξύ τους με το αντπρόεδρος του TEE Β Αμπακούμκν, Παραβρέθηκαν κα χαρέτσαν ο νέα τεχνολογκά μέσα, δευ- ο πρόεδρος του ΕΛΟ Γ Βαρουφάκης, LB κολύνουν την απρόσκοπτη ο εντελμένος σύμβουλος του ΕΛΟ Ν δακίνηση της πληροφορίας κα πραγματοποούν το ξεκίνημα της Παγκό Ββλοθήκης Π Νκολόπουλος κα η αλαγαρδής, ο Δευθυντής της Εθνκής σμας Ανοκτής Ββλοθήκης πρόεδρος τη Ένωσης Ελλήνων Ββλο- Αυτό υπογράμμσε στην εσηγητκή θηκαρών Χ Οκονομοπούλου της ομλία της η Άννα Σολωμού, πρόεδρος της Οργανωτκής Επτροπής της σάφου, επίκουρος Καθηγήτρα των ς συζητήσες συντόνσε η ατίνα Ημερίδας, που πραγματοποήθηκε στς Ε κα Υπεύθυνη του μήματος Ββλο- 7 ανουαρίου 994, στην αίθουσα της! θηκονομίας της ΣΔΟ των Ε Αθήνας Αντπροσωπείας του TEE, με θέμα «Δί κτυα κα OS (Δασύνδεση Ανοκτών Συμού,υπεύθυνης της ονάδας εκμηρίω Χαρετσμός της Άννας Σολωστημάτων) Εφαρμογές στς ελληνκές σης κα Πληροφόρησης του TEE ββλοθήκες κα Υπηρεσίες εκμηρίω σης κα Πληροφόρησης μα προσέγγση της αλματωδώς εξελσ Στη σημερνή Ημερίδα επχερείτα Στην Ημερίδα συμμετείχαν ββλοθηκάρο, πολλοί μηχανκοί, αλλά κα άλλο σόμενης εχνολογίας, που θα υπηρετήσε το δύσκολο έργο του εκσυγχρονσμού των Ελληνκών ββλοθηκών Η ευασθητοποίηση των εργαζομένων στς ενδαφερόμενο, όπως εκπαδευτκοί, σπουδαστές, εκπρόσωπο εμπορκών ββλοθήκες κα η ενημέρωσης τους πάνω στς εφαρμογές των δκτύων επβάλ εταρεών κλπ λετα από τς δαρκώς αυξανόμενες απατήσες της εποχής μας α νέα συστήματα δαβίβασης δεδομένων επτρέπουν τη δεθνοποίηση της πληροφορίας, την πρόσβαση σε βάσες δεδομένων στον οπτκοακουστκό τομέα, στον πολτσμό Γα να εξασφαλσθεί όμως η ορθή λετουργία της τεχνολογίας, χρεάζοντα πρότυπα, προδαγραφές, δαδκασία πστοποίησης Η πολτκή κα πολτστκή προσέγγση των λαών δεν θα αγνοήσε τς γνωστκές κα πολτσμκές δατερότητες, αλλά θα στηρχθεί σ αυτές Προσφόνηση του Β Αμπακούμκν, αντπροέδρου TEE Κυρίες κα Κύρο, Αγαπητοί προσκεκλημένο, Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Δ Επτροπής του TEE στη σημερνή ημερίδα To TEE που έχε μεταξύ των θεσμ- ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

2 κών του στόχων την προαγωγή της επ Ο μελέτες, προτάσες κα συζητή στημονκής στάθμης των μελών του, σες θα συμβάλουν στην προσπάθεα των υπηρεσών του, αλλά κα άλλων που από καρό έχε ξεκνήσε ανάμεσα επστημόνων, προς την κατεύθυνση αυ στον ΕΛΟ κα το TEE κα θα αποτελέσε γα τους μη μυημένους μα πραγμα τή Δεν μπορούσε λοπόν παρά να στη τκή παδεία Χαρετσμός του Ν αλαγαρδή, ρίξε την πρωτοβουλία της εχνκής Επτροπής υποποίησης ΕΛΟΕ22 «εντεταλμένου συμβούλου του Ελλην ΕΚΗΡΩΣΗ (που λετουργεί στο κού Οργανσμού υποποήσεως Επμελητήρο), γα την οργάνωση αυ (ΕΛΟ) α ανοκτά συστήματα δασύνδεσης τής της ημερίδας ο θέμα βέβαα είνα εξεδκευμένο, είνα η πρώτη προσπάθεα ανάπτυξης αλλά πολύ σημαντκό, γατί αναφέρετα ενός συνόλου προτύπων με βάση ένα στην τεχνκή που αναπτύσσετα γα την μοντέλο κα την φλοδοξία να σχηματί κατά το δυνατόν ευρύτερη κα ευκολό σουν κανόνες γα ένα ολόκληρο σύστη τερη κυκλοφορία της γνώσης που μα Πληροφορκής κα Επκονωνών ετά από 5 χρόνα από την εξαγ υπάρχε αρχεοθετημένη στς εκατοντά δες χλάδες ββλοθήκες της Ευρώπης γελία του πρώτου βασκού φακέλου κα του κόσμου όλου με τα δσεκατομ μπορούμε να πούμε πως το πείραμα μύρα ββλία, περοδκά κα άρθρα, αλ πέτυχε κα απέτυχε συγχρόνως Πέτυχε δότ έχε γίνε βασκή ανα λά κα τα απεράρθμα ββλία, περοδκά Σήμερα στη χωρά μας έχε αρχίσε η κα άρθρα, αλλά κα τα απεράρθμα φορά σε ό,τ αφορά τα δίκτυα Πληρο επκονωνία μεταξύ ββλοθηκών κα στοχεία που υπάρχουν γενκότερα στς φορκής κα Επκονωνών Πέτυχε, γατί ήταν «παρών τη στγ έχουν ήδη αρκετές απο αυτές την απαδάφορες υπηρεσίες κα τα κέντρα τεκμηρίωσης κα πληροφόρησης ανά τον μή της σύμπτυξης της Πληροφορκής ρατητη υλκοτεχνκή υποδομή γα τη κα των Επκονωνών δασύνδεση τους, που είνα αναγκαία κόσμο Πέτυχε, τέλος, γατί είνα ο σταθμός γα τη δευκόλυνση της έρευνας, την Κυρίες κα Κύρο, η ΔΕ του TEE α) συγχαίρε την εχνκή Επτροπή εκ των ουκ άνευ γα την ανάπτυξη των εξοκονόμηση χρόνου, του κόστους κα την ανάπτυξη των επστήμων, κα του υποποίησης ΕΛΟΕ22 γατην πρω δκτύων Απέτυχε όμως γατί τα προϊόντα δεν πολτσμού τοβουλία κα τα μέλη της Οργανωτκής Πστεύω οτ η ευασθητοποίηση Επτροπής κα όσους εμόχθησαν γα ακολούθησαν κα υστερούν στην ανά υπάρχε σε όλους αυτούς που εμπλεκοπτυξη των εφαρ την οργάνωση της ημερίδας β) ευχαρστεί τους εσηγητές κα μογών Η υποποίηση τους παρευρσκομένους γα την συμμε τοχή σας κα ακόμη, έχε ακόμη ενα δρόμο γ) βρίσκε την ευκαρία γα μα ακό μακρύ μα φορά να συγχαρεί τα στελέχη κα μπροστά της εως όλους τους εργαζόμενους στην Ββλο ότου πετύχε την θήκη κα τη ονάδα εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης του TEE γα τη συνεχή προσπάθεα που κάνουν γα τη βελτίω- των ανοκτών συ ση της λετουργίας τους κα την παρα στημάτων Ο Ββλοθήκες είνα ένας απο τους ντα με αυτά τα θέματα, άλλα πρέπε να κολούθηση των σχετκών δεθνών τεχνμεγάλους τομείς εφαρμογής δκτύων ευασθητοποηθεί η Πολτεία, ώστε να κών εξελίξεων Δεν θα προχωρήσουν όμως ο δείξε το απαραίτητο ενδαφέρον, που ε τη βεβαότητα της επτυχούς συμβολής της Ημερίδας στον εκσυγ εφαρμογές, εάν δεν υπάρξε σύγκλση είνα οκονομκό κα θεσμκό, γα την χρονσμό της λετουργίας των Ελλην προϊόντων που βασίζοντα σε πρότυπα εφαρμογή των δκτύων κα τη δασύνδεση ανοκτών συστημάτων στο χώρο των κών Ββλοθηκών κα μονάδων εκμη- OS Εύχομα ο εργασίες της Ημερίδας ββλοθηκών κα της Πληροφόρησης ρίωσης κα Πληροφόρησης να είνα επτυχημένες κα τα αποτελεκηρύττω έναρξη των εργασών της Χαρετσμός του Γ Βαρουφάκη, σματα που θα προκύψουν απο αυτή να Ο ομλίες προέδρου του ΕΛΟ, επίκουρου κα είνα προς το κάλο της εξέλξης της Δημοσεύουμε στη συνέχεα περίληψη επστήμης της έγκυρης κα έγκαρης των ομλών, που έγνε με ευθύνη της θηγητή του Πανεπστημίου Αθηνών Η σημερνή Ημερίδα αποτελεί μα πληροφόρησης των χρηστών της, άλλα οργανωτκής επτροπής της Ημερίδας r s μας Οκονομίας κατ σημαντκή συμβολή στην ανάπτυξη των κα της Εθνκής μηχανσμών εκείνων, που εξασφαλίζουν επέκταση Ομλία του Ε Ν Πρωτονοτάρου, κα Χαρετσμός της Χ Οκονομοπου- θηγητή Ε Π δευθυντή Εργαστη τη σωστή γρήγορη κα ασφαλή πληρο φόρηση ανάμεσα στους τεχνκούς τους λου, προέδρου της Ενωσης Ελλήνων ρίου ηλεπκονωνακών Συστημάτων επστήμονες, τους ερευνητές κάθε εδ Ββλοθηκάρων Παρά την παγκόσμα οκονομκή ύφεση, y - - Η σημερνή2 συζήτηση κα ανταλλακότητας κα κάθε προέλευσης, είτε γί τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε μα ση νετα στον ελλαδκό χώρο, είτε σε δε γή απόψεων θα συμβάλε στη δαμορ- μαντκή ανάπτυξη στον τομέα των ηλεκ φωση σαφέστερης αντίληψης γύρω τρονκών, τόσο στς ΗΠΑ όσο κα στην θνές επίπεδο ε την αλματώδη ανάπτυξη της τε απο τα δίκτυα,την τεχνολογία κα τη Ευρώπη, δίνοντας έτσ το προβάδσμα χνολογίας κα των επστημών, η μία επ λετουργία τους, κα ακόμα γύρω απο σε τεχνολογίες όπως ο τηλεπκονω στήμη δαχέετα μέσα στην άλλη σε τέ τς δυνατότητες δασύνδεσης ανοκτών νίες, γα τς οποίες τα ηλεκτρονκά απο τοο βαθμό, που η επκονωνία κα η σω- συστημάτων στς ελληνκές ββλοθήκες τελούν ακρογωναίο λίθο Η ανάπτυξη κα υπηρεσίες εκμηρίωσης κα Πληρομας σχυρής τηλεπκονωνακής υποδοστή πληροφόρηση γίνετα καθημερνά φορησης όλο κα πο επτακτκή Γ ψ Λ # r - ψ w # X Δίκτυα κ α OS 5W5SS ς Πληροφόρησης WW Ν ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994 M B J _ a

3 ;; v ;, - ;- - -,,,,- ίήίΐΐΐίΐίίΐΐ ίίίίίίίήί-ή ; ί - ν ν -Ά-Ά ; ; v!;- β ; ; SH κτκά να περλαμβάνε ένα μέρος εν σύρματης σύνδεσης Στην τελευταία περίπτωση, είνα ενδαφέρον να υπογραμστεί ο σκληρός ανταγωνσμός με ταξύ εταρεών καλωδακής τηλεόρα σης κα τηλεφωνκών εταρεών, αφού αμφότερες μπορούν να προσφέρουν, μέσω της υποδομής τους, τη δασύνδε ση μεταξύ απομακρυσμένων επίγεων σταθμών βάσης, με τους οποίους επ κονωνεί η φορητή τερματκή συσκευή του χρήστη Αξίζε να σημεωθεί η ση μαντκή προσπάθεα που καταβάλλετα προς την κατεύθυνση προτυποποίησης συστάσεως σηματοδοσίας γα το UMTS, ο οποίες θα είνα συμβατές με το B-SDN, με απότερο σκοπό την δυνατοτητα άμεσης επκονωνίας χρηστών των δύο δκτύων κα την μελλοντκή χρησμοποίηση της υποδομής του ΒSDNanOToUMTS ; ; ; - - ;Λ λ- -- ( - ; - - ; ; - - ΐϊϊΐ;ί!ν ; ; ; Λ - ; - - ; - ; - Λ - - ; υποστήρξη τους στην Αρχτεκτονκή του OS κα συμμετέχουν τόσο στην εκ πόνηση όλων των απαραίτητων ανά στρώμα Προτύπων, όσο κα στην υοθέ τηση τους, όταν αυτά καθερώνοντα Ομλία του Γ - Β ζωρτζίνη, ομεάρχη Δνοης ηλεπληροφορκής κα Νέων Υπηρεσών ΟΕ ε την πρόβλεψη, στς αρχές της δεκα ετίας του 7, της ραγδαίας εξέλξης από την σύγκλση των τομέων πληρο φορκής κα των τηλεπκονωνών, ξεκί νησε παράλληλα κα σε δεθνές επίπεδο ΗΗΒΗΒ9ΒΗ η προσπάθεα αντμετώπσης του σοβα ρού προβλήματος του σχεδασμού κα επλογής του είδους της τυποποίησης που θα έπρεπε να εφαρμοστεί στους ppp gg- τομείς αυτούς γα μα αποτελεσματκή λετουργία κα συνεργασία των ετερο γενών Κατανεμημένων Πληροφορακών μής, ένας στρατηγκός στόχος των ΗΠΑ Συστημάτων γα δεκαετίες, αποκτά δαίτερη σήμαο πρώτες προσπάθεες ευοδώθη Ομλία του Ε ελαγρακη, επστ σία κα έμφαση στο στάδο της τεχνολογκής εξέλξης που δανύουμε σήμε- συνεργάτη του ομέα Πληροφορκής καν το 982, έτος έγκρσης από τον Δε θνή Οργανσμό υποποίησης (so ρα λόγος βρίσκετα στη δυνατότητα του ΕΠ Βασκή λετουργία των δαφόρων δ- nernaona Sandard Organzaon) του υποστήρξης πολλαπλών υπηρεσών κτυων επκονωνών είνα η μετάδοση γνωστού μοντέλου αναφοράς OS γα από το ίδο τηλεπκονωνών πληροφορών απο το ενα άκρο του δτη Δασύνδεση των Ανοχτών Συστημά Η εσαγωγή ολοκληρωμένων προκτυου στο άλλο έγκαρα κα οκονομκά των (Open Syse nerconnecon) σωπκών επκονωνακών υπηρεσών Εππλέον, όταν φθάνουν στον τελκό Η επανάσταση στους τομείς επκο στοχεύε στο να δώσε σάρκα κα οστά στο όραμα γα έναν κόσμο ασύρματης χρήστη, η σύνταξη κα η σημασία των νωνών κα πληροφορκής αποτελεί σή πληροφορών αυ- μερα κα γα τη χώρα μας πραγματκό τών ποέπε να εί- τητα να αναγνωρίσμη α σερά νέων δυνατοτήτων κα από το χρήστη αυ- εναλλακτκών επλογών παρέχοντα ή υν δημουργούντα τελκός χρήστης e α δυο βασκά αποδέκτης καλείτα να επλέξε κα ν προβλήματα της αξοποήσε τς προσφερόμενες λύσες που του παρέχε η νέα τεχνολογία Η ορη κονομκότητα όμως κάθε επλογής θα Κ Π ΠΎ>Πή Ρ Π πρέπε να στηρίζετα, καταρχάς, στη γε φορα των δεδομε- νκή γνώση του είδους κα των δυνατόεπκονωνίας, οπού ο χρήστης μπορεί ων δαμέσου ενός δκτύου καδεύτερον τήτων που δίνε η κάθε επλογή να καλεί ή να λαμβάνε κλήσες φωνής, η παρουσίαση τους στον τελκό χρήυη ε το άρθρο αυτό προσφέροντα η δεδομένων κα εκόνας με απλή φορητή σε αναγνωρίσμη μορφή - απατούν την αναγκαία συνοπτκή πληροφόρηση γα συσκευή, χωρίς να περορίζετα απο τη ύπαρξη πολλών συνθηκών Δεθνής τα εφαρμοζόμενα στη χώρα μας πρότυσυγκεκρμένη τοποθεσία α τεχνκά Οργανσμός υποποίησης (SO) δη πα κα δυνατότητες τηλεπληροφορκής, προβλήματα που πρέπε να λυθούν, ε- μούργησε ένα δεθνές Πρότυπο, όπου τόσο στον τομέα της μετάδοσης κα να ακόμη πολλά, με κυρότερα την κα- περγράφετα ένα οντέλο που ομαδο ανοχτής δασύνδεσης (πχ Δίκτυα Δετανομή του φάσματος που σοδυναμεί ποεί τς απατήσες κα τς συνθήκες δομένων Heaspac κα Heasco) όσο με την παροχή κρατκών άδεων, κατά αυτές σε δάφορα σύνολα που ονομά κα στον τομέα των τελκών εφαρμογών τετοον τρόπο, ώστε να αποκλείοντα ο ζοντα Στρώματα Υπάρχουν επτά (7) (υπηρεσία τηλεεκονογραφίας Hease, παρεμβολές, κα την θέσπση πάγκο- τέτοα στρώματα στο μοντέλο αυτό κα σύυημα ERMS 4 γα δαχείρση μησμων συστάσεων που εγγυώντα την σε καθένα από αυτά εκτελούντα κά νυμάτων MHSED κα υπηρεσίες κατα δαλετουργκοτητα Ο εφαρμογές των ποες συγκεκρμένες ομοεδείς δεργα λόγου Χ 5) ασυρμάτων προσωπκών επκονωνών σίες έλος, παρέχοντα γενκές αρχές κα ψ εκτείνοντα απο το οκακό ασύρματο ο μοντέλο αυτό περγράφετα στο κανόνες γα τον σχεδασμό δασύνδετηλέφωνο κα τα ασύρματα τοπκά δ- Δεθνές Πρότυπο SO 7498 σας το Βα σης κα πρόσβασης στα δάφορα συκτυα που αντπαρερχοντα το κόστος σκό οντέλο Αναφοράς γα τη Δασύν στήματα μέσω των ανωτέρω δυνατοτήτης μόνμης εγκατάστασης καλωδίων, δεση Ανοκτών Συστημάτων με Αρχτε των τηλεπληροφορκής, με εδκή αναμέχρ το παγοσμο κνητό επκονωνακό κτονκή 7 Στρωμάτων (OS Open φορά στον τομέα δασύνδεσης κα χρήδίκτυο (UMTS), το οποίο σε σχέση με το Syses nerconnecon - Basc σης ββλοθηκών, ενώ θίγετα επίσης κα Π Γ B-SDN, θα αποτελέσε έναν εναλλακτ- Reerence Mode - Seven - Layer το σοβαρό πρόβλημα της τυποποίησης κο άλλα κα συμπληρωματκό τρόπο τη- Archecure) των ελληνκών χαρακτήρων στα Νέα Δί λεπκονωνακής σύνδεσης απομακρυόλο ο Δεθνείς κα Περφερεακοί κτυα κα Υπηρεσίες, θέμα που πρέπε σμενων χρηστών Η ασύρματη επκοί- Οργανσμοί υποποίησης (πχ η πρώην να λαμβάνετα σοβαρά υπόψη στη μενωνα μπορεί να χρησμοποηθεί ενα απ CCTT κα νυν TU) κα πολλές εταρείες λέτη της κάθε υπό ανάπτυξη εφαρμοάκρο ασύρματο ραδοδκτυο, ή εναλλα πληροφορκής εδήλωσαν την πλήρη γής- ; - VVV B π β ΐν> ; - - ; ; ; ; ; ΐνί;νΐνΐ;;-ί ΐ-Ο- >,- - ϊ ; - ν - V;----y-; - ΊΗΗΒΗΒΕ - - _ - ; - ί -!-!L--!-B 2VBS H >ArCvΐΟΚίΉΐΛ Λ w K v - v v w Λ-?Λ;-->-T ί--ΐί--; K< -- B ϊΐ> -# Λ WWAwWrvJWWWVwWrMV?OTw BH BHHH _ ψ k M V VB w~ p 8 B ΐ Χ Έί WX - ; ;3-;; ; ;;;;- ; ;ν ;; ;; ; -- 7~ +ίχζ$χ & Λ Δ ί κ τ υ ο κ α OS της Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς sue,, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam κ Χ ΐ V Λ ~ _ Χ «Ρ # ( ί ν J Γ X Π ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

4 Ομλία του Γ πώκου, MPh δφ Εθνκής Ββλοθήκης Όταν ο ββλοθήκες άρχσαν να μετα φέροντα σε όργανα ενεργητκή παρέμ βασης στς πολτστκές εκπαδευτκές, ερευνητκές κα παραγωγκές δραστη ρότητες, συνεδητοποίησαν τη σημα σία της μεταξύ τους συνεργασίας κα επεδίωξαν α) Κονή χρήση των πηγών κα των πόρων β) Δευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη σε υλκό, που υπερβαίνε τα όρα της ββλοθήκης του α αυτοματοποημένα συστήματα, που άρχσαν να εφαρμόζοντα στη δε καετία του 6, αξοποήθηκαν στην κα τεύθυνση αυτή ο υψηλό κόστος γα την εγκατάσταση κα λετουργία τους μπορούσε να αντμετωπσθεί ευχερέ στερα από μα ομάδα συνεργαζομένων ββλοθηκών, που υποστηρίζετα από ένα κεντρκό υπολογστκό σύυημα Έτσ δημουργείτα η πρώτη μορφή δ κτύων ββλοθηκών Ο συνεχώς ανα πτυσσόμενες τεχνολογίες των υπολογ στών κα των επκονωνών δίνουν τη δυνατότητα δασύνεσης μεταξύ δαφο ρετκών συστημάτων, αλλά κα επβάλ λουν τη δημουργία πρωτοκόλλων εφαρμογής Ο δαδκασίες γα τη δα μόρφωση περαματκών προγραμμάτων κα την επεξεργασία πρωτοκόλλων ξεκ νούν το 978 στη Νορβηγία κα συνεχί ζοντα στς Η ΠΑ, Καναδά κα άλλες χώρες, οκονομκά σχυρές κα με υποδο μή τόσο στην αυτοματοποίσηση κα δ κτύωση ββλοθηκών, όσο κα στς τηλε πκονωνίες, όπως πχ Ολλανδία, Αυ στραλία κ α α «ανοκτά συστήματα προϋποθέτουν αυτοματοποημένο περβάλλον λετουργίας, που λείπε από τς ελληνκές ββλοθήκες Η μετάβαση θα αργή σε κα θα πραγματοποηθεί όταν θα υπάρξουν τα πρότυπα, αλλά κα τα προϊόντα Ομλία του Κοροβέση, Δρ Πληροφορκής, Συντονστή Δκτύου Αράδνης Παρουσάσθηκε η σημερνή κατάσταση του δκτύου NTERNET Αναλύθηκαν ο κυρότερο του άξονες, ως παγκόσμου συστήματος (οργάνωση, τεχνολογία, υπηρεσίες, λετουργία, τοπολογία), δκτύωσης δκτύων (πχ Jane, Ea-Bne, Αράδνη) Έμφαση δόθηκε στα κρίσμα θέματα που απασχολούν την ανάπτυξη του nerne κα στα νέα εργαλεία (Arche, Gopher, Aex, Veronca, Was, Knowbo, WWW) της «Πληροφορόσφαρας J Χ ~ ψ Ρ X X ί Ομλία του Παναγώτη Ε ελώνη, από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκρτος - Δίκτυο Αράδνη Βασκή προϋπόθεση γα την αξοποίηση του nerne από τς Ηλεκτρονκές Ββλοθήκες (ΗΒ), τους adnsraors 9! κα τους χρήστες γενκότερα, είνα τα εξής α) Ένας υπολογστής που συνδέετα με κάποο τρόπο στο δίκτυο NTERNET β) Κατανόηση των E-Ma (γα την αποστολή μηνυμά των σε aservers, ο οποίο αυτόματα μας αποστέλλουν hep es, κείμενα ή καταλόγους από δάφορα δεδομένα) FTP (το πρωτόκολλο γα πρόσβαση σε e archves κα μεταφορά τους στο δκό μας υπολογυη) TELNET (το πρωτόκολλο που μας επτρέπε να κάνουμε ogn σε απόμα κρους υπολογστές, να τρέχουμε προ γράμματα αναζήτησης πληροφορίας σε δάφορους καταλόγους, βάσες δεδο μένων κλπ) Resources and noraon Rerva Toos Ομλία της Κατερίνας οράκη, MSc Πληρ Συστ, ονάδα εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης TEE Στην εσήγηση παρουσάζοντα ο προσπάθεες κα ο δυνατότητες επκο νωνίας των ββλοθηκών μέσω δκτύων δεδομένων σε δεθνές επίπεδο α δί κτυα ββλοθηκών θεωρούντα είτε από τη σκοπά - κύρα - των δκτύων ευρείας περοχής (wde area neworks) κα αφο ρούν τη δασύνδεση δαφορετκών πληροφορακων μονοδων είτε απο τη σκοπά των τοπκων δκτύων (oca area 9BSr neworks) κα M αφορούν τη δα ~ - M Λ ; - ; ; ; - ; ; ;,, x ;, Δίκτυα κ α OS ς Πληροφόρησης κα τμημάτων της ίδας πληροφορα κής μονάδας ββλοθήκης γα τη δη μουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφορακου συστήματος Αρχκά, αναγνωρίζετα ο ρόλος της ββλοθήκης ως μονάδας επκονωνίας, με ή χωρίς τεχνολογκά μέσα κα γίνε τα μα σύντομη στορκή αναδρομή των δραστηροτήτων γα τη δημουργία συ στημάτων ανάκτησης πληροφορών κα δκτύων με δαίτερη ναφορα στο OCLC, την Lbrary o Congress κα τς βρετανκές ββλοθήκες Στη συνέχεα παρουσάζοντα μερκά εθνκά κα δεθνη δίκτυα, που χρησμοποούντα απο ββλοθήκες κα αναφέροντα έννοες κα λετουργίες των δκτύων ευρείας περοχής που έχουν εφαρμογή κα στς ββλοθήκες (όπως geeway, μεταφορά αρχείων, πρόσβαση από μακρά, ηλεκ τρονκό ταχυδρομείο τηλεδάσκεψη, ηλεκτρονκή δανταλλαγή δεδομένων κα) Στα πλαίσα ανάπτυξης τοπκών δκτυων, αναφέροντα σε συντομία ο δυνατοτητες ολοκλήρωσης των λετουργων μας πληροφορακής μονάδας κα αναφέροντα ενδεκτκές εφαρμογές έλος, θίγοντα θετκές κα αρνητκές πλευρές κα την εφαρμογή των δκτύων στς ββλοθήκες σε σχέση με την αύξη ση ή μείωση της επκονωνίας ανάμεσα στους χρήστες κα στους δαθέτες της πληροφορίας Ομλία των Θ Καρούνου, ρ Χώτη, επστημονκών συνερ ΕΠ κα Β αγκλάρη, καθηγητή του ΕΠ Παρουσάζουμε τς τρέχουσες δυ νατότητες υλοποίησης δκτύων στην Ελλάδα κα εξετάζουμε δυνατές προο πτκές, όπως δαγράφοντα μέσα από τα δάφροα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κα τς νέες υπηρεσίες που εσάγε ο ΟΕ στη χώρα μας Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών προ σφέροντα κυρίως από τον ΟΕ Πέρα από τη μίσθωση αναλογκών κυκλωμά των, ο υπηρεσίες αυτές περλαμβά νουν το δημόσο δίκτυο μετάδοσης κα μεταγωγής πακέτου Heaspac, το ψη φακό δίκτυο μσθωμάτων Heasco κα την υπηρεσία τηλεπληροφορκής Hease έσα στο 994 θα προσφερ θούν στην Ελλάδα κα υπηρεσίες ψη φακής επκονωνίας (μετάδοση φωνής, δεδομένων, εκόνας, κα) μεταξύ συν δρομητών με τη βοήθεα του ψηφακού ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994 δκτύου ενοποημένων υπηρεσών SDN (negraed Serveces Dga Nework) Εκτος των παραπάνω υπηρεσών του ΟΕ, δυνατότητες υλοποίησης δκτύων προσφέρουν κα τα εχνολογ κά κα Ακαδημαϊκά δρύματα της Ελλά δας, τα οποία συνδέοντα σε ένα δίκτυο που καλύπτε ολόκληρο τον κόσμο, το nerne To nerne προσφέρε στους χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονκού ταχυδρομείου ηλεκτρονκής πληροφόρήσης, προσπέλασης κα μεταφοράς αρχείων, πρόσβασης κα εργασίας σε απομακρυσμένα μηχανήματα nerne υπηρεσίες προσφέρουν αυτή τη στγμή στην Ελλάδα το ΕΚΕΦΕ Δημόκρτος με το δίκτυο Anadne- κα το νσττούτου εχνολογίας κα Έρευνας (Ηράκλεο Κρήτης) με το δίκτυο FORTHne, δίνο ντας σε τρίτους δυνατότητες υλοποίη σης δκτύων r Β? π Ομλία του Αν Ζαχαρίου, Κ Κράλλη του Δ ητράκου Η δοκμαστκή λετουργία του ελληνκου περαματκού ασυρμάτου δκτύου

5 a$- Ά-λΛβ λέστερες είνα η υπηρεσία ηλεκτρον κού ταχυδρομείου (SMPT) κα η μετα φορά αρχείων (p) To δίκτυο δασυν δέετα σε επίπεδο εφαρμογής μέσω μας ασύρματης ζεύξης UHF με το πα ραδοσακό ραδοεραστεχνκό δίκτυο μεταγωγής πακέτων (Packe Rado PBBS) γα ανταλλαγή ηλεκτρονκού τα χυδρομείου α αποτελέσματα είνα πολύ ενθαρ ρυντκά κα ήδη η τεχνολογία δοκμάζε τα κα από άλλους φορείς γα συγκε κρμένες εφαρμογές Γίνετα προσπά θεα γα αύξηση της ταχύτητας τμημά των του δκτύου σε 96 bps κα 56 kbps καθώς κα γα επέκταση του σε άλλες περοχές της χώρας B ; H H H ί ΗΗ ; 5-SS;W-5? - β --,x~ - U H Β Η WSBSBM H s-s συστήματα, τόσο ο δασυνδέσες μετα ξύ δαφόρων «αντκεμένων - πληροφο ρών, όσο κα η τεχνκή τ ο υ «HYPERTEXT που αποτελούν γεγονός, ελαχστοποούν τς δαφορές μεταξύ ενός αρχείου κα οποουδήποτε άλλου Έτσ, όλα τα αντκείμενα - αρχεία κα θώς κα ο δασυνδέσες τους αποτε λούν γεγονός, ελαχστοποούν τς δα φορές μεταξύ ενός αρχείου κα οποίουδηποτε άλλου Έτσ, όλα τα αντκείμενα - αρχεία καθώς κα ο δασυνδέσεο τους αποτελούν ένα έγγραφο Λ ~ V# ψ S r Ομλία του Φ σμπόγλου, του Εθνκού Κέντρου εκμηρίωσης Είνα κονά αποδεκτό ότ η ροή επστη μονκών πληροφορών είνα onuavrkoc Ομλία του Δ αρτάκου, λέκτορα συντελεστής της επστημονκής, τεχνο Πληροφορκής του Πανεπστήμου λογκής κα παραγωγκής ανάπτυξης TCPP άρχσε το 99 κα έγνε εντατ Αθηνών κότερη από τον ούλο 992 Στο δίκτυο Η τεράστα πρόοδος στη ψηφακή τε κάθε χώρας Η έγκαρη απόκτηση της πληροφορίας κα η αξοπστία της συμ συμμετέχουν εραστεχνκοί σταθμοί χνολογία έχε ανοίξε τους δρόμους σε ασυρμάτου κα λετουργεί σε συχνότη νέες γενές υπολογστκών συστημά βάλλε άμεσα στην ανάπτυξη τόσο σε τα 44,625 khz To δίκτυο είνα τμήμα των Παράλληλα, η επθυμία γα εναλ επίπεδο μεμονωμένου ερευνητή, νστ του nerne κα χρησμοποείτα τ ο λακτκούς τρόπους δαχείρησης πληρο τούτου, επχείρησης, όσο κα σε επίπε πρωτόκολλο σύγχρονης επκονωνίας φορών κα η αυξανόμενη ζήτηση γα δο χώρας συνολκά ο Εθνκό Κέντρο τεκμηρίωσης ΑΧ25, ενώ στο physca ayer χρησμο πληροφορακά συστήματα υψηλής ποποούντα προς το παρόν δατάξες λυπλοκότητας κα ακρίβεας έχε ενερ ( K ), σε συνεργασία με 8 ββλοθήode, που επτρέπουν ταχύτητες γοποήσε την ανάγκη σε κάθε τομέα κες απο ολη τη χωρά, προχώρησε στην 2 bps κα κονοί πομποδέκτες της επστήμης των υπολογστών να πε- εκτέλεση προγράμματος με στόχο τ η VHFFM μκρής σχύος του εμπορίου με ρσσότεοο δυνα- δημουργία Δκτύου Συνεργασίας Επστημονκων Ββλοθηκών!-- sss μΐγο U υψγλθυ εππέδου δίεεο Ομλία των Ν Παναγωτόπουλου, τεχνκές κα έργαδρ εταλλουργού ηχανκού, κα Α Β Λεία Β Σήμερα τ α Σολωμού, Πολ ηχ, Υπεύθυνης ο Η υπολογστκά συ- νάδας εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης TEE αποκτήσε τη δυ- Η ανάπτυξη των υπολογστκών συστη gbg BBgg νατότητα να συλ μάτων, γρήγορα συνδυάστηκε με τ η λαμβάνουν, να συ δασύνδεση τους σε δίκτυα, αφού βρή κεραίες κατακόρυφης πολώσεως Ο ντηρούν, να αναζητούν, να δαχερίζο καν πρόσφορο έδαφος στον τομέα των περσσότερο σταθμοί συγκεντρώνοντα ντα κα να παρουσάζουν πολλών δα τηλεπκονωνών Η επκονωνία μεταξύ στς περοχές Αθηνών (2) κα Θεσσα φορετκών εδών πληροφορίες α συ δύο ανοκτών υπολογστκών συστημά λονίκης (5) στήματα αυτά απατούν, όπως είνα φα των αναγκαστκά βασίζετα σε αμοβαία Χρησμοποείτα κατά κύρο λόγο το νερό, φλκές μεθόδους επκονωνίας με γνωστά προτωτόκολλα, τα οποία ξεκ λογσμκό NOS του Ph Karn, KA9Q, το χρήστη, σχυρές δυνατότητες «σκέ νούν, σε στρωματκή δάταξη, από τη όπως τροποποήθηκε από τον Johan ψης κα κατανεμημένες δυνατότητες φυσκή δασύνδεση κα καταλήγουν Renada WG7J κα τον Κωννο Κράλλη, πρόσβασης σε μεγάλες βάσες πληρο στην εναρμόνση εφαρμογών στα ανώ SVXV, σε υπολογστές BM PC συμβα φορών Η ραγδαία παραγωγή νέου λο τερα επίπεδα Έτσ δύο συστήματα επ τούς, συνήθως σε περβάλλον γσμκού προήλθε από περβάλλοντα κονωνούν, χωρίς το ένα να γνωρίζε DESQvew Έχουν γίνε επίσες περά κατάλληλα γα προηγούμενες εφαρμο την εσωτερκή δομή του άλλου Η υλο ματα με το λετουργκό σύστημα Ynx γές κα βασίστηκε σε νέες τεχνκές κα ποίηση τέτοων ολοκληρωμένων δ (SCO 332) Η δόδευση πακέτων γλώσσες προγραμματσμού Ο δέες, κτύων ξεκίνησε σε χώρους με υψηλό ο (roung) γίνετα με το αλγόρθμο RSPF, ο τεχνκές κα τα εργαλεία γεννήθηκαν κονομκό ενδαφέρον (αεροπορκές ο οποίος αναπτύχθηκε εδκά γα ασύρ από την ολοκλήρωση εκείνων που ανα εταρείες, τράπεζες) κα επεκτείνετα ματα δίκτυα πτύσσονταν κα χρησμοποούνταν σε συνεχώς Γα τ α ανοκτά συστήματα ο ελληνκό ασύρματο δίκτυο δα- πολλές φανομενκά ασύνδετες περο των ββλοθηκών γα το δανεσμό υλ συνδέετα με άλλα υποδίκτυα του δ- χές της πληροφορκής κού κα τα οποία καλύπτουν το έβδομο κτυου 44, καθώς κα με το υπόλοπο Αναμφίβολα, σπουδαίος ρόλος των επίπεδο του συστήματος OS Η υλοnerne μέσω ενός κόμβου μεταγωγής «Συστημάτων Αυτοματσμού Γραφείου ποίηση αυτών των προτύπων επτρέπε πακέτων εγκατεστημένου στο Αρστο είνα η δαχείρση εγγράφων Ο κόσμος τη δαφανή δασύνδεση των υπολογ τέλεο Πανεπστήμο Θεσσαλονίκης των εγγράφων, όπως τον γνωρίζουμε, στκών, συστημάτων των ββλοθηκών Σε επίπεδο εφαρμογής δατίθεντα δαρκώς μεταβάλλετα Η έννοα έγγρα γα την εκτέλεση των παραπάνω λεολες σχεδόν ο κυρίες υπηρεσίες του φο δεν έχε πλέον να κάνε απλά κα μό- τουργών ενώ η προσπάθεα συνέχζεtcpp (Tene, p, SMPa, POP, νο με πληροφορία γραμμένη σε κάποο τα γα την κάλυψη κα άλλων απαοαττίnger, png, DNS), από αυτές δημοφ- χαρτί Στα σύγχρονα πληροφορακά των επλογών σε αυτό το χώρο Ma ΛΛ h _ - Β β ϋϋβϋϋββββ«--- Κ Ρ Γ ΚΠ β k r Λ λ n _ > a > a κ Π Γ Ί Δίκτυα κ α O S - ;, ; ; - --;; ,, ; ; --, - - -, της Πληροφόρησης σχήματα έχουν w Λ, ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

ΤΜΗΜΑ: ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΗΣΗ του/της ΠΡΟΣ: Τ.Ε.. ΧΑΛΚΔΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σ. Δ. Ο. ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΗΣΗΣ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Τ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: / / Τ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΚΑΣ: Τ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ: Τ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: τ e-mail: τ Παρακαλώ να με προσλάβετε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18

GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18 GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - - ΕΛΛΗΝΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΜΕΜ ΑΡΧΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ ΚΑ ΰΗΜΟΩΝ ΕΡΓΩΝ υευθυνση ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΑΣ ο Αναπτυξακός Νόμος κα η συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην αξολόγηση επενδυτκών προτάσεων Μχάλης Πολυζάκης ανουάρος 995 Ο απόψες που δατυπώνοντα στο παρόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.Ι049 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤιΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤιΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 1999 31 Η παρακάτω εργασία παρουσάστηκε γα πρώτη φορά στο συμπόσο κρασού που πραγματοποήθηκε στο Ηράκλεο κρήτης 1-12 ΦΛΕΒΑΡΗ 1997. Δημοσεύετα στο περοδκό μας με την άδεα του συγγραφέα κα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη. υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας

YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη. υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας Eταρκό ροφίλ της εταρείας Όνομα: EUROBLINDS LTD Έτος ίδρυσης: 1969 Eργοστασακοί χώρο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Από Γώργο Δ. Μπώκο Προϊστάμενο Καταλόγων της Εθνκής Ββλοθήκης της Ελλάδας Η παρουσίαση αυτή των θεμάτων κα προβλημάτων που σχετίζοντα με την αυτοματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610 ' ~~ From: Ktimatologio S,A, Faxno: +302106505951 Το: 2103610537 Page: 1/8 Date: 11/23/2015 4:tJ;):14 i-'ivi χο..αργός,23.11.15 Α.Π.: σκ 1532312 ΝΔ4133 \ " Νομκή Δεύθυνση Υποδεύθυνση Λετουργούντος Κτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΠΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ Τηλ: 2106419366 Fax: 2106411523 Αθήνα, 8 Απρλίου 2013 Αρθμ. πρωτ. Αρθ. Εγκ. 1/1-3 63 f Προς Τους Κ. Κ. Δευθύνοντες τς Εσαγγελίες Εφετών κα Πρωτοδκών της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθή. σε φυλαι. και κινητή. ftinainntif^ti. Της Μικελίνας Βατοπούλου (Βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών)

Βιβλιοθή. σε φυλαι. και κινητή. ftinainntif^ti. Της Μικελίνας Βατοπούλου (Βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών) Ββλοθή κη σε φυλα en κα κνητή inainnii τβ Της Μκελίνας Βατοπούλου (Ββλοθηκάρος στη Ββλοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών) στηρζόταν από υπερατλαντκούς γίγαντες στο χώρο των τηλεπκονωνών, πληροφορκής, θεάματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Γ Γ Κ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ

Π Γ Γ Κ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ I Ά 1 ΊΕ Μ Μ Μ ) ΕΕΠΑΙΔΕΤΙΜ) ΙΛΡΊΜ ( Τ.Ε.Ι) ΜΒΑί\ΑΣ ΙΜΜΗ: Δ I Ο I Κ Η Σ Η Σ Κ Α 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΊΜΙ\τΆ : Λ Ο I Σ Τ I ΚΗΣ Π Κ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Α Σ ΙΑ ίτί=3 Λ- ' γ ' ' ' ' ^ ' ^ίιίί ί ΐ ϋ ίκΐ' * ^1-;.. -.-ί I "V

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.1. : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.1. : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.1. : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ Χρήσες 1.1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες προτάσες: 1. Μηχανσμό εδκής άμυνας αποτελούν: Α. Ο ντερφερόνες Β. Τα κυτταροτοξκά Τ-λεμφοκύτταρα Γ. Το συμπλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοφανής συμμετοχή στις πορείες κατά του ασφαλιστικού

Πρωτοφανής συμμετοχή στις πορείες κατά του ασφαλιστικού Πρωτοφανής συμμετοχή στς πορείες κατά ασφαλστκού Εργαζόμενο, άνεργο, νέο κα συνταξούχο έχουν πλημμυρίσε ς δρόμους της πρωτεύουσας Μα πραγματκή λαοθάλασσα έχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας γα να συμμετάσχε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα ΚΑΤΕΠΕΓΟΝ ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗ γοκρατια ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΔΩΑ ΣΟΥ Ρüδοò Αριθ Πρωτ Φ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πνακαò αποδεκτþν Ταχ Δ νση Ταχ Κωδ ΤηλÝφωνο ΑριΘ Ε α Πλατεα Ελευθεραò

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική ΣΥΛΛΟΓΗ 45: ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ - ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ. μεγάλες συμφωνίες Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας

Κλασική ΣΥΛΛΟΓΗ 45: ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ - ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ. μεγάλες συμφωνίες Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας Κλασκή ΣΥΛΛΟΓΗ 45: ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ μεγάλες συμφωνίες ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ Η ΜΟΥΣΚΗ Συμφωνία αρ. 4 σε Μ ύφεση μείζονα, "Ρομαντκή" ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ Ο συνθέτης Μπρούκνερ ένας άντρας ταπενής καταγωγής 45/1 Μουσκό σημείωμα Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡrΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡrΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑ ΑΡΣΤΟΥΡrΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΚΗΣ ΜΟΥΣΚΗΣ Κλασκή ΣΥΛΛΟΓΗ Η ΜΟΥΣΚΗ 55: ΝΤΟΡΖΑΚ ορχηστρκά αρστουργήματα Σλαβκοί Χοροί, Έργο 6 Σερενάτα γα Έγχορδα σε Μ μείζονα, Έργο ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ Ο συνθέτης Ντβόρζακ ένας οκογενεάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Σπουδαστές ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΣΑΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Κος ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. . -.,_. r'aia, Ιανουάριος 2012

Υπεύθυνοι Σπουδαστές ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΣΑΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Κος ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. . -.,_. r'aia, Ιανουάριος 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ Ι ΚΟ ΙΔΡVΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.r------~----- 4 Υπεύθυνο Σπουδαστές ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΣΑΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Επβλέπων Καθηγητής: Κος ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. -.,_. raia, Ιανουάρος 202 ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αχαδτι υιαϊι )ix\ β ιβλιοθήκη

Αχαδτι υιαϊι )ix\ β ιβλιοθήκη ΑΡΘΡΑ FVf)P/niinvyi J /vi/l^l/liv/ V 1, ε ργαλεων πο οτη τας σε Αχαδτ υαϊ )ix\ β βλοθήκη 1 Γ V \ ' ΦΓΕΝΕΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Όσο καλό κα αν είνα το μάνατζμεντ σε μα ΑΒ, είνα γεγονός ότ οποαδήποτε λετουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΩΝ» (1907/1908-1913/1914)

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΩΝ» (1907/1908-1913/1914) 73 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΩΝ» (97/98-93/94) Α. Πλαίσα λετουργίας της «εν Θεσσαλονίκη Δημοτκής Σχολής Κονφαλωτών» Ανάμεσα στα σπουδαία εκπαδευτκά δρύματα κα σχολεία της

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες προτάσες: 1. Ο θερμοϋποδοχείς του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5341 Κ.Δ.Π. 549/2004 Αρ. 3857, Αριθμός 549 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5341 Κ.Δ.Π. 549/2004 Αρ. 3857, Αριθμός 549 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) 5341 Κ.Δ.Π. 549/2004 Αρ. 3857, 7.5.2004 Αρθμός 549 Ο ΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 42Γ(2) Ο Έφορος Φόρου Προστθέμενης Αξίας, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ , Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη sp.gr

Τσερτίδου 1, Τ.Κ , Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη sp.gr Π Α Τ Ρ Α 20/10/2010 Αρ. Πρωτ.: 33009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Δεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Staged by us. In sp ired by you, Διοργανώστε την συνάντηση σας στην καρδιά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Uniqu e and Tailor Made Banqu eting

Staged by us. In sp ired by you, Διοργανώστε την συνάντηση σας στην καρδιά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Uniqu e and Tailor Made Banqu eting αξέχαστε αναμνήσε γα εσά κα του καλεσμένου, κα χαλαρώστε γνωρίζοντα πω είμαστε αφοσωμένο στην εκδήλωση από την αρχή μέχρ το τέλο. Στόχο μα είνα να εμπνεύσουμε κα ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε εσά κα του

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΙΙ ORDER SALES

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΙΙ ORDER SALES ΤΑ ΑΡΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΚΗΣ ΜΟΥΣΚΗΣ ΜΑ ORDER SALES Η ΜΟΥΣΚΗ 8 Μnολερό 8 Ευγενκά κα ασθηματκά βαλς 8 Παβάνα γα μα νεκρή νφάντη 29: ΡΑΒΕΛδραματκά αρστουργήματα 8 Κοντσέρτο γα nάνο σε Σολ μείζονα 8 Τσγγάνα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛασική ΣΥΑΑ «)ΓΗ 54: ΜΟΤΣΑΡΤ - ΜΟΤΣΑΡΤ. μεύάλα κοντσέρτα Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. ΕΎΎύηση Μουσικής Ποιότητας. Για την έκδοση της σειράς συνερύάστηκαν:

ΚΛασική ΣΥΑΑ «)ΓΗ 54: ΜΟΤΣΑΡΤ - ΜΟΤΣΑΡΤ. μεύάλα κοντσέρτα Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. ΕΎΎύηση Μουσικής Ποιότητας. Για την έκδοση της σειράς συνερύάστηκαν: ΚΛασκή ΣΥΑΑ «)ΓΗ 54: ΜΟΤΣΑΡΤ μεύάλα κοντσέρτα ΜΟΤΣΑΡΤ Η ΜΟΥΣΚΗ Εσαγωγή από την όπερα Ό Μαγκός Αυλός" Κοντσέρτο γα Πάνο αρ. 23 σε Λα μείζονα, Κ488 Κοντσέρτο γα Πάνο αρ. 20 σε Ρε ελάσσονα, Κ466 ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ a 1. + α 2 Α (-a 1 ) A 1. +(-a 2

Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ a 1. + α 2 Α (-a 1 ) A 1. +(-a 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Σύνοψη Χημκή αντίδραση : Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ a A + α Α +... ------------>...+a A ή σε μορφή γραμμκής εξίσωσης a A +...+(-a ) A +(-a ) A +... 0 a Στοχεομετρκοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Comρuter Aided Engineering (CAE) είναι το σύνολο. για Comρuter Aided Manufacturing (CAM.). 3. Εξέλιξη των συστημάτων CAD/CAM/CAE 3.1.

Comρuter Aided Engineering (CAE) είναι το σύνολο. για Comρuter Aided Manufacturing (CAM.). 3. Εξέλιξη των συστημάτων CAD/CAM/CAE 3.1. Θέμα: Συστήματα CAD/CAM/CAE. Η σημασία τους κα συμβολή τους στους δάφορους τεχνολογκούς τομείς. Case Sludy: Εφαρμογή των συστημάτων CAD/CAE στς δραστηρότητες των μελετητκών εταρεών Εσηγητής: Μχάλης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική 32: Γ. ΣΤΡΑΟΥΣ 11 Γ. ΣΤΡΑΟΥΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας. Για την έκδοση της σειράς συνεργάστηκαν:

Κλασική 32: Γ. ΣΤΡΑΟΥΣ 11 Γ. ΣΤΡΑΟΥΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας. Για την έκδοση της σειράς συνεργάστηκαν: 32: Γ. ΣΤΡΟΥΣ Κλασκή το ρομαντζο της Βένης ΣΥΛΛΟΓΗ Η ΜΟΥΣΚΗ Βενέζκο αίμα Πόλκα των Χρόνων Eljen Magyar ππόλαο ίμα Τραγούδα γόπης εκίνητο.η Ζωή του Καλλτέχνη. Κότω από Βροντές κα στραπές. Ρόδα από το Νότο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα