στην υπηρεσία ' ' ''-:-- : ::' : y':::::'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην υπηρεσία ' ' ''-:-- : ::' : y':::::'"

Transcript

1 ;-ν; ;νϊ ; ί ί ίοίί ί ίνίΐ ;-; -;;ν -- -;-;-;- -;<-- ;;-; - -, - - ;,-, - M ; - βϊρ ; - ;,, ; ν ; ;;; yr> ;> ν> - - -;-;;- ;->-- ; ;; ;; yyy <-- ; +>< ; ; ;- V; v -;;-; - - -! r v!v!, -, -, V! Λ Δίκτυα κα OS - p> _ --;; - - ; ; ; > --- y Β,π, T M ;----! -; r ---!--!-- H,-vT- ;!;vv J!X->Xv!v!v H --,] της Πληρ< >φόρησης - ί v,--,--, L-L Γ,,+-,,Η,+-;,;>;-;;Λ;-; Γχ-, - Ί-ί-_- -Ί-;-;-,-vX! >!!!!νλν!-νχνν!ν ίνΐϊ-νϊ ; ;- - - β σύγχρονες Ββλοθήκες, συνg k δεδεμένες μεταξύ τους με το αντπρόεδρος του TEE Β Αμπακούμκν, Παραβρέθηκαν κα χαρέτσαν ο νέα τεχνολογκά μέσα, δευ- ο πρόεδρος του ΕΛΟ Γ Βαρουφάκης, LB κολύνουν την απρόσκοπτη ο εντελμένος σύμβουλος του ΕΛΟ Ν δακίνηση της πληροφορίας κα πραγματοποούν το ξεκίνημα της Παγκό Ββλοθήκης Π Νκολόπουλος κα η αλαγαρδής, ο Δευθυντής της Εθνκής σμας Ανοκτής Ββλοθήκης πρόεδρος τη Ένωσης Ελλήνων Ββλο- Αυτό υπογράμμσε στην εσηγητκή θηκαρών Χ Οκονομοπούλου της ομλία της η Άννα Σολωμού, πρόεδρος της Οργανωτκής Επτροπής της σάφου, επίκουρος Καθηγήτρα των ς συζητήσες συντόνσε η ατίνα Ημερίδας, που πραγματοποήθηκε στς Ε κα Υπεύθυνη του μήματος Ββλο- 7 ανουαρίου 994, στην αίθουσα της! θηκονομίας της ΣΔΟ των Ε Αθήνας Αντπροσωπείας του TEE, με θέμα «Δί κτυα κα OS (Δασύνδεση Ανοκτών Συμού,υπεύθυνης της ονάδας εκμηρίω Χαρετσμός της Άννας Σολωστημάτων) Εφαρμογές στς ελληνκές σης κα Πληροφόρησης του TEE ββλοθήκες κα Υπηρεσίες εκμηρίω σης κα Πληροφόρησης μα προσέγγση της αλματωδώς εξελσ Στη σημερνή Ημερίδα επχερείτα Στην Ημερίδα συμμετείχαν ββλοθηκάρο, πολλοί μηχανκοί, αλλά κα άλλο σόμενης εχνολογίας, που θα υπηρετήσε το δύσκολο έργο του εκσυγχρονσμού των Ελληνκών ββλοθηκών Η ευασθητοποίηση των εργαζομένων στς ενδαφερόμενο, όπως εκπαδευτκοί, σπουδαστές, εκπρόσωπο εμπορκών ββλοθήκες κα η ενημέρωσης τους πάνω στς εφαρμογές των δκτύων επβάλ εταρεών κλπ λετα από τς δαρκώς αυξανόμενες απατήσες της εποχής μας α νέα συστήματα δαβίβασης δεδομένων επτρέπουν τη δεθνοποίηση της πληροφορίας, την πρόσβαση σε βάσες δεδομένων στον οπτκοακουστκό τομέα, στον πολτσμό Γα να εξασφαλσθεί όμως η ορθή λετουργία της τεχνολογίας, χρεάζοντα πρότυπα, προδαγραφές, δαδκασία πστοποίησης Η πολτκή κα πολτστκή προσέγγση των λαών δεν θα αγνοήσε τς γνωστκές κα πολτσμκές δατερότητες, αλλά θα στηρχθεί σ αυτές Προσφόνηση του Β Αμπακούμκν, αντπροέδρου TEE Κυρίες κα Κύρο, Αγαπητοί προσκεκλημένο, Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Δ Επτροπής του TEE στη σημερνή ημερίδα To TEE που έχε μεταξύ των θεσμ- ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

2 κών του στόχων την προαγωγή της επ Ο μελέτες, προτάσες κα συζητή στημονκής στάθμης των μελών του, σες θα συμβάλουν στην προσπάθεα των υπηρεσών του, αλλά κα άλλων που από καρό έχε ξεκνήσε ανάμεσα επστημόνων, προς την κατεύθυνση αυ στον ΕΛΟ κα το TEE κα θα αποτελέσε γα τους μη μυημένους μα πραγμα τή Δεν μπορούσε λοπόν παρά να στη τκή παδεία Χαρετσμός του Ν αλαγαρδή, ρίξε την πρωτοβουλία της εχνκής Επτροπής υποποίησης ΕΛΟΕ22 «εντεταλμένου συμβούλου του Ελλην ΕΚΗΡΩΣΗ (που λετουργεί στο κού Οργανσμού υποποήσεως Επμελητήρο), γα την οργάνωση αυ (ΕΛΟ) α ανοκτά συστήματα δασύνδεσης τής της ημερίδας ο θέμα βέβαα είνα εξεδκευμένο, είνα η πρώτη προσπάθεα ανάπτυξης αλλά πολύ σημαντκό, γατί αναφέρετα ενός συνόλου προτύπων με βάση ένα στην τεχνκή που αναπτύσσετα γα την μοντέλο κα την φλοδοξία να σχηματί κατά το δυνατόν ευρύτερη κα ευκολό σουν κανόνες γα ένα ολόκληρο σύστη τερη κυκλοφορία της γνώσης που μα Πληροφορκής κα Επκονωνών ετά από 5 χρόνα από την εξαγ υπάρχε αρχεοθετημένη στς εκατοντά δες χλάδες ββλοθήκες της Ευρώπης γελία του πρώτου βασκού φακέλου κα του κόσμου όλου με τα δσεκατομ μπορούμε να πούμε πως το πείραμα μύρα ββλία, περοδκά κα άρθρα, αλ πέτυχε κα απέτυχε συγχρόνως Πέτυχε δότ έχε γίνε βασκή ανα λά κα τα απεράρθμα ββλία, περοδκά Σήμερα στη χωρά μας έχε αρχίσε η κα άρθρα, αλλά κα τα απεράρθμα φορά σε ό,τ αφορά τα δίκτυα Πληρο επκονωνία μεταξύ ββλοθηκών κα στοχεία που υπάρχουν γενκότερα στς φορκής κα Επκονωνών Πέτυχε, γατί ήταν «παρών τη στγ έχουν ήδη αρκετές απο αυτές την απαδάφορες υπηρεσίες κα τα κέντρα τεκμηρίωσης κα πληροφόρησης ανά τον μή της σύμπτυξης της Πληροφορκής ρατητη υλκοτεχνκή υποδομή γα τη κα των Επκονωνών δασύνδεση τους, που είνα αναγκαία κόσμο Πέτυχε, τέλος, γατί είνα ο σταθμός γα τη δευκόλυνση της έρευνας, την Κυρίες κα Κύρο, η ΔΕ του TEE α) συγχαίρε την εχνκή Επτροπή εκ των ουκ άνευ γα την ανάπτυξη των εξοκονόμηση χρόνου, του κόστους κα την ανάπτυξη των επστήμων, κα του υποποίησης ΕΛΟΕ22 γατην πρω δκτύων Απέτυχε όμως γατί τα προϊόντα δεν πολτσμού τοβουλία κα τα μέλη της Οργανωτκής Πστεύω οτ η ευασθητοποίηση Επτροπής κα όσους εμόχθησαν γα ακολούθησαν κα υστερούν στην ανά υπάρχε σε όλους αυτούς που εμπλεκοπτυξη των εφαρ την οργάνωση της ημερίδας β) ευχαρστεί τους εσηγητές κα μογών Η υποποίηση τους παρευρσκομένους γα την συμμε τοχή σας κα ακόμη, έχε ακόμη ενα δρόμο γ) βρίσκε την ευκαρία γα μα ακό μακρύ μα φορά να συγχαρεί τα στελέχη κα μπροστά της εως όλους τους εργαζόμενους στην Ββλο ότου πετύχε την θήκη κα τη ονάδα εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης του TEE γα τη συνεχή προσπάθεα που κάνουν γα τη βελτίω- των ανοκτών συ ση της λετουργίας τους κα την παρα στημάτων Ο Ββλοθήκες είνα ένας απο τους ντα με αυτά τα θέματα, άλλα πρέπε να κολούθηση των σχετκών δεθνών τεχνμεγάλους τομείς εφαρμογής δκτύων ευασθητοποηθεί η Πολτεία, ώστε να κών εξελίξεων Δεν θα προχωρήσουν όμως ο δείξε το απαραίτητο ενδαφέρον, που ε τη βεβαότητα της επτυχούς συμβολής της Ημερίδας στον εκσυγ εφαρμογές, εάν δεν υπάρξε σύγκλση είνα οκονομκό κα θεσμκό, γα την χρονσμό της λετουργίας των Ελλην προϊόντων που βασίζοντα σε πρότυπα εφαρμογή των δκτύων κα τη δασύνδεση ανοκτών συστημάτων στο χώρο των κών Ββλοθηκών κα μονάδων εκμη- OS Εύχομα ο εργασίες της Ημερίδας ββλοθηκών κα της Πληροφόρησης ρίωσης κα Πληροφόρησης να είνα επτυχημένες κα τα αποτελεκηρύττω έναρξη των εργασών της Χαρετσμός του Γ Βαρουφάκη, σματα που θα προκύψουν απο αυτή να Ο ομλίες προέδρου του ΕΛΟ, επίκουρου κα είνα προς το κάλο της εξέλξης της Δημοσεύουμε στη συνέχεα περίληψη επστήμης της έγκυρης κα έγκαρης των ομλών, που έγνε με ευθύνη της θηγητή του Πανεπστημίου Αθηνών Η σημερνή Ημερίδα αποτελεί μα πληροφόρησης των χρηστών της, άλλα οργανωτκής επτροπής της Ημερίδας r s μας Οκονομίας κατ σημαντκή συμβολή στην ανάπτυξη των κα της Εθνκής μηχανσμών εκείνων, που εξασφαλίζουν επέκταση Ομλία του Ε Ν Πρωτονοτάρου, κα Χαρετσμός της Χ Οκονομοπου- θηγητή Ε Π δευθυντή Εργαστη τη σωστή γρήγορη κα ασφαλή πληρο φόρηση ανάμεσα στους τεχνκούς τους λου, προέδρου της Ενωσης Ελλήνων ρίου ηλεπκονωνακών Συστημάτων επστήμονες, τους ερευνητές κάθε εδ Ββλοθηκάρων Παρά την παγκόσμα οκονομκή ύφεση, y - - Η σημερνή2 συζήτηση κα ανταλλακότητας κα κάθε προέλευσης, είτε γί τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε μα ση νετα στον ελλαδκό χώρο, είτε σε δε γή απόψεων θα συμβάλε στη δαμορ- μαντκή ανάπτυξη στον τομέα των ηλεκ φωση σαφέστερης αντίληψης γύρω τρονκών, τόσο στς ΗΠΑ όσο κα στην θνές επίπεδο ε την αλματώδη ανάπτυξη της τε απο τα δίκτυα,την τεχνολογία κα τη Ευρώπη, δίνοντας έτσ το προβάδσμα χνολογίας κα των επστημών, η μία επ λετουργία τους, κα ακόμα γύρω απο σε τεχνολογίες όπως ο τηλεπκονω στήμη δαχέετα μέσα στην άλλη σε τέ τς δυνατότητες δασύνδεσης ανοκτών νίες, γα τς οποίες τα ηλεκτρονκά απο τοο βαθμό, που η επκονωνία κα η σω- συστημάτων στς ελληνκές ββλοθήκες τελούν ακρογωναίο λίθο Η ανάπτυξη κα υπηρεσίες εκμηρίωσης κα Πληρομας σχυρής τηλεπκονωνακής υποδοστή πληροφόρηση γίνετα καθημερνά φορησης όλο κα πο επτακτκή Γ ψ Λ # r - ψ w # X Δίκτυα κ α OS 5W5SS ς Πληροφόρησης WW Ν ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994 M B J _ a

3 ;; v ;, - ;- - -,,,,- ίήίΐΐΐίΐίίΐΐ ίίίίίίίήί-ή ; ί - ν ν -Ά-Ά ; ; v!;- β ; ; SH κτκά να περλαμβάνε ένα μέρος εν σύρματης σύνδεσης Στην τελευταία περίπτωση, είνα ενδαφέρον να υπογραμστεί ο σκληρός ανταγωνσμός με ταξύ εταρεών καλωδακής τηλεόρα σης κα τηλεφωνκών εταρεών, αφού αμφότερες μπορούν να προσφέρουν, μέσω της υποδομής τους, τη δασύνδε ση μεταξύ απομακρυσμένων επίγεων σταθμών βάσης, με τους οποίους επ κονωνεί η φορητή τερματκή συσκευή του χρήστη Αξίζε να σημεωθεί η ση μαντκή προσπάθεα που καταβάλλετα προς την κατεύθυνση προτυποποίησης συστάσεως σηματοδοσίας γα το UMTS, ο οποίες θα είνα συμβατές με το B-SDN, με απότερο σκοπό την δυνατοτητα άμεσης επκονωνίας χρηστών των δύο δκτύων κα την μελλοντκή χρησμοποίηση της υποδομής του ΒSDNanOToUMTS ; ; ; - - ;Λ λ- -- ( - ; - - ; ; - - ΐϊϊΐ;ί!ν ; ; ; Λ - ; - - ; - ; - Λ - - ; υποστήρξη τους στην Αρχτεκτονκή του OS κα συμμετέχουν τόσο στην εκ πόνηση όλων των απαραίτητων ανά στρώμα Προτύπων, όσο κα στην υοθέ τηση τους, όταν αυτά καθερώνοντα Ομλία του Γ - Β ζωρτζίνη, ομεάρχη Δνοης ηλεπληροφορκής κα Νέων Υπηρεσών ΟΕ ε την πρόβλεψη, στς αρχές της δεκα ετίας του 7, της ραγδαίας εξέλξης από την σύγκλση των τομέων πληρο φορκής κα των τηλεπκονωνών, ξεκί νησε παράλληλα κα σε δεθνές επίπεδο ΗΗΒΗΒ9ΒΗ η προσπάθεα αντμετώπσης του σοβα ρού προβλήματος του σχεδασμού κα επλογής του είδους της τυποποίησης που θα έπρεπε να εφαρμοστεί στους ppp gg- τομείς αυτούς γα μα αποτελεσματκή λετουργία κα συνεργασία των ετερο γενών Κατανεμημένων Πληροφορακών μής, ένας στρατηγκός στόχος των ΗΠΑ Συστημάτων γα δεκαετίες, αποκτά δαίτερη σήμαο πρώτες προσπάθεες ευοδώθη Ομλία του Ε ελαγρακη, επστ σία κα έμφαση στο στάδο της τεχνολογκής εξέλξης που δανύουμε σήμε- συνεργάτη του ομέα Πληροφορκής καν το 982, έτος έγκρσης από τον Δε θνή Οργανσμό υποποίησης (so ρα λόγος βρίσκετα στη δυνατότητα του ΕΠ Βασκή λετουργία των δαφόρων δ- nernaona Sandard Organzaon) του υποστήρξης πολλαπλών υπηρεσών κτυων επκονωνών είνα η μετάδοση γνωστού μοντέλου αναφοράς OS γα από το ίδο τηλεπκονωνών πληροφορών απο το ενα άκρο του δτη Δασύνδεση των Ανοχτών Συστημά Η εσαγωγή ολοκληρωμένων προκτυου στο άλλο έγκαρα κα οκονομκά των (Open Syse nerconnecon) σωπκών επκονωνακών υπηρεσών Εππλέον, όταν φθάνουν στον τελκό Η επανάσταση στους τομείς επκο στοχεύε στο να δώσε σάρκα κα οστά στο όραμα γα έναν κόσμο ασύρματης χρήστη, η σύνταξη κα η σημασία των νωνών κα πληροφορκής αποτελεί σή πληροφορών αυ- μερα κα γα τη χώρα μας πραγματκό τών ποέπε να εί- τητα να αναγνωρίσμη α σερά νέων δυνατοτήτων κα από το χρήστη αυ- εναλλακτκών επλογών παρέχοντα ή υν δημουργούντα τελκός χρήστης e α δυο βασκά αποδέκτης καλείτα να επλέξε κα ν προβλήματα της αξοποήσε τς προσφερόμενες λύσες που του παρέχε η νέα τεχνολογία Η ορη κονομκότητα όμως κάθε επλογής θα Κ Π ΠΎ>Πή Ρ Π πρέπε να στηρίζετα, καταρχάς, στη γε φορα των δεδομε- νκή γνώση του είδους κα των δυνατόεπκονωνίας, οπού ο χρήστης μπορεί ων δαμέσου ενός δκτύου καδεύτερον τήτων που δίνε η κάθε επλογή να καλεί ή να λαμβάνε κλήσες φωνής, η παρουσίαση τους στον τελκό χρήυη ε το άρθρο αυτό προσφέροντα η δεδομένων κα εκόνας με απλή φορητή σε αναγνωρίσμη μορφή - απατούν την αναγκαία συνοπτκή πληροφόρηση γα συσκευή, χωρίς να περορίζετα απο τη ύπαρξη πολλών συνθηκών Δεθνής τα εφαρμοζόμενα στη χώρα μας πρότυσυγκεκρμένη τοποθεσία α τεχνκά Οργανσμός υποποίησης (SO) δη πα κα δυνατότητες τηλεπληροφορκής, προβλήματα που πρέπε να λυθούν, ε- μούργησε ένα δεθνές Πρότυπο, όπου τόσο στον τομέα της μετάδοσης κα να ακόμη πολλά, με κυρότερα την κα- περγράφετα ένα οντέλο που ομαδο ανοχτής δασύνδεσης (πχ Δίκτυα Δετανομή του φάσματος που σοδυναμεί ποεί τς απατήσες κα τς συνθήκες δομένων Heaspac κα Heasco) όσο με την παροχή κρατκών άδεων, κατά αυτές σε δάφορα σύνολα που ονομά κα στον τομέα των τελκών εφαρμογών τετοον τρόπο, ώστε να αποκλείοντα ο ζοντα Στρώματα Υπάρχουν επτά (7) (υπηρεσία τηλεεκονογραφίας Hease, παρεμβολές, κα την θέσπση πάγκο- τέτοα στρώματα στο μοντέλο αυτό κα σύυημα ERMS 4 γα δαχείρση μησμων συστάσεων που εγγυώντα την σε καθένα από αυτά εκτελούντα κά νυμάτων MHSED κα υπηρεσίες κατα δαλετουργκοτητα Ο εφαρμογές των ποες συγκεκρμένες ομοεδείς δεργα λόγου Χ 5) ασυρμάτων προσωπκών επκονωνών σίες έλος, παρέχοντα γενκές αρχές κα ψ εκτείνοντα απο το οκακό ασύρματο ο μοντέλο αυτό περγράφετα στο κανόνες γα τον σχεδασμό δασύνδετηλέφωνο κα τα ασύρματα τοπκά δ- Δεθνές Πρότυπο SO 7498 σας το Βα σης κα πρόσβασης στα δάφορα συκτυα που αντπαρερχοντα το κόστος σκό οντέλο Αναφοράς γα τη Δασύν στήματα μέσω των ανωτέρω δυνατοτήτης μόνμης εγκατάστασης καλωδίων, δεση Ανοκτών Συστημάτων με Αρχτε των τηλεπληροφορκής, με εδκή αναμέχρ το παγοσμο κνητό επκονωνακό κτονκή 7 Στρωμάτων (OS Open φορά στον τομέα δασύνδεσης κα χρήδίκτυο (UMTS), το οποίο σε σχέση με το Syses nerconnecon - Basc σης ββλοθηκών, ενώ θίγετα επίσης κα Π Γ B-SDN, θα αποτελέσε έναν εναλλακτ- Reerence Mode - Seven - Layer το σοβαρό πρόβλημα της τυποποίησης κο άλλα κα συμπληρωματκό τρόπο τη- Archecure) των ελληνκών χαρακτήρων στα Νέα Δί λεπκονωνακής σύνδεσης απομακρυόλο ο Δεθνείς κα Περφερεακοί κτυα κα Υπηρεσίες, θέμα που πρέπε σμενων χρηστών Η ασύρματη επκοί- Οργανσμοί υποποίησης (πχ η πρώην να λαμβάνετα σοβαρά υπόψη στη μενωνα μπορεί να χρησμοποηθεί ενα απ CCTT κα νυν TU) κα πολλές εταρείες λέτη της κάθε υπό ανάπτυξη εφαρμοάκρο ασύρματο ραδοδκτυο, ή εναλλα πληροφορκής εδήλωσαν την πλήρη γής- ; - VVV B π β ΐν> ; - - ; ; ; ; ; ΐνί;νΐνΐ;;-ί ΐ-Ο- >,- - ϊ ; - ν - V;----y-; - ΊΗΗΒΗΒΕ - - _ - ; - ί -!-!L--!-B 2VBS H >ArCvΐΟΚίΉΐΛ Λ w K v - v v w Λ-?Λ;-->-T ί--ΐί--; K< -- B ϊΐ> -# Λ WWAwWrvJWWWVwWrMV?OTw BH BHHH _ ψ k M V VB w~ p 8 B ΐ Χ Έί WX - ; ;3-;; ; ;;;;- ; ;ν ;; ;; ; -- 7~ +ίχζ$χ & Λ Δ ί κ τ υ ο κ α OS της Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς sue,, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam κ Χ ΐ V Λ ~ _ Χ «Ρ # ( ί ν J Γ X Π ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

4 Ομλία του Γ πώκου, MPh δφ Εθνκής Ββλοθήκης Όταν ο ββλοθήκες άρχσαν να μετα φέροντα σε όργανα ενεργητκή παρέμ βασης στς πολτστκές εκπαδευτκές, ερευνητκές κα παραγωγκές δραστη ρότητες, συνεδητοποίησαν τη σημα σία της μεταξύ τους συνεργασίας κα επεδίωξαν α) Κονή χρήση των πηγών κα των πόρων β) Δευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη σε υλκό, που υπερβαίνε τα όρα της ββλοθήκης του α αυτοματοποημένα συστήματα, που άρχσαν να εφαρμόζοντα στη δε καετία του 6, αξοποήθηκαν στην κα τεύθυνση αυτή ο υψηλό κόστος γα την εγκατάσταση κα λετουργία τους μπορούσε να αντμετωπσθεί ευχερέ στερα από μα ομάδα συνεργαζομένων ββλοθηκών, που υποστηρίζετα από ένα κεντρκό υπολογστκό σύυημα Έτσ δημουργείτα η πρώτη μορφή δ κτύων ββλοθηκών Ο συνεχώς ανα πτυσσόμενες τεχνολογίες των υπολογ στών κα των επκονωνών δίνουν τη δυνατότητα δασύνεσης μεταξύ δαφο ρετκών συστημάτων, αλλά κα επβάλ λουν τη δημουργία πρωτοκόλλων εφαρμογής Ο δαδκασίες γα τη δα μόρφωση περαματκών προγραμμάτων κα την επεξεργασία πρωτοκόλλων ξεκ νούν το 978 στη Νορβηγία κα συνεχί ζοντα στς Η ΠΑ, Καναδά κα άλλες χώρες, οκονομκά σχυρές κα με υποδο μή τόσο στην αυτοματοποίσηση κα δ κτύωση ββλοθηκών, όσο κα στς τηλε πκονωνίες, όπως πχ Ολλανδία, Αυ στραλία κ α α «ανοκτά συστήματα προϋποθέτουν αυτοματοποημένο περβάλλον λετουργίας, που λείπε από τς ελληνκές ββλοθήκες Η μετάβαση θα αργή σε κα θα πραγματοποηθεί όταν θα υπάρξουν τα πρότυπα, αλλά κα τα προϊόντα Ομλία του Κοροβέση, Δρ Πληροφορκής, Συντονστή Δκτύου Αράδνης Παρουσάσθηκε η σημερνή κατάσταση του δκτύου NTERNET Αναλύθηκαν ο κυρότερο του άξονες, ως παγκόσμου συστήματος (οργάνωση, τεχνολογία, υπηρεσίες, λετουργία, τοπολογία), δκτύωσης δκτύων (πχ Jane, Ea-Bne, Αράδνη) Έμφαση δόθηκε στα κρίσμα θέματα που απασχολούν την ανάπτυξη του nerne κα στα νέα εργαλεία (Arche, Gopher, Aex, Veronca, Was, Knowbo, WWW) της «Πληροφορόσφαρας J Χ ~ ψ Ρ X X ί Ομλία του Παναγώτη Ε ελώνη, από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκρτος - Δίκτυο Αράδνη Βασκή προϋπόθεση γα την αξοποίηση του nerne από τς Ηλεκτρονκές Ββλοθήκες (ΗΒ), τους adnsraors 9! κα τους χρήστες γενκότερα, είνα τα εξής α) Ένας υπολογστής που συνδέετα με κάποο τρόπο στο δίκτυο NTERNET β) Κατανόηση των E-Ma (γα την αποστολή μηνυμά των σε aservers, ο οποίο αυτόματα μας αποστέλλουν hep es, κείμενα ή καταλόγους από δάφορα δεδομένα) FTP (το πρωτόκολλο γα πρόσβαση σε e archves κα μεταφορά τους στο δκό μας υπολογυη) TELNET (το πρωτόκολλο που μας επτρέπε να κάνουμε ogn σε απόμα κρους υπολογστές, να τρέχουμε προ γράμματα αναζήτησης πληροφορίας σε δάφορους καταλόγους, βάσες δεδο μένων κλπ) Resources and noraon Rerva Toos Ομλία της Κατερίνας οράκη, MSc Πληρ Συστ, ονάδα εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης TEE Στην εσήγηση παρουσάζοντα ο προσπάθεες κα ο δυνατότητες επκο νωνίας των ββλοθηκών μέσω δκτύων δεδομένων σε δεθνές επίπεδο α δί κτυα ββλοθηκών θεωρούντα είτε από τη σκοπά - κύρα - των δκτύων ευρείας περοχής (wde area neworks) κα αφο ρούν τη δασύνδεση δαφορετκών πληροφορακων μονοδων είτε απο τη σκοπά των τοπκων δκτύων (oca area 9BSr neworks) κα M αφορούν τη δα ~ - M Λ ; - ; ; ; - ; ; ;,, x ;, Δίκτυα κ α OS ς Πληροφόρησης κα τμημάτων της ίδας πληροφορα κής μονάδας ββλοθήκης γα τη δη μουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφορακου συστήματος Αρχκά, αναγνωρίζετα ο ρόλος της ββλοθήκης ως μονάδας επκονωνίας, με ή χωρίς τεχνολογκά μέσα κα γίνε τα μα σύντομη στορκή αναδρομή των δραστηροτήτων γα τη δημουργία συ στημάτων ανάκτησης πληροφορών κα δκτύων με δαίτερη ναφορα στο OCLC, την Lbrary o Congress κα τς βρετανκές ββλοθήκες Στη συνέχεα παρουσάζοντα μερκά εθνκά κα δεθνη δίκτυα, που χρησμοποούντα απο ββλοθήκες κα αναφέροντα έννοες κα λετουργίες των δκτύων ευρείας περοχής που έχουν εφαρμογή κα στς ββλοθήκες (όπως geeway, μεταφορά αρχείων, πρόσβαση από μακρά, ηλεκ τρονκό ταχυδρομείο τηλεδάσκεψη, ηλεκτρονκή δανταλλαγή δεδομένων κα) Στα πλαίσα ανάπτυξης τοπκών δκτυων, αναφέροντα σε συντομία ο δυνατοτητες ολοκλήρωσης των λετουργων μας πληροφορακής μονάδας κα αναφέροντα ενδεκτκές εφαρμογές έλος, θίγοντα θετκές κα αρνητκές πλευρές κα την εφαρμογή των δκτύων στς ββλοθήκες σε σχέση με την αύξη ση ή μείωση της επκονωνίας ανάμεσα στους χρήστες κα στους δαθέτες της πληροφορίας Ομλία των Θ Καρούνου, ρ Χώτη, επστημονκών συνερ ΕΠ κα Β αγκλάρη, καθηγητή του ΕΠ Παρουσάζουμε τς τρέχουσες δυ νατότητες υλοποίησης δκτύων στην Ελλάδα κα εξετάζουμε δυνατές προο πτκές, όπως δαγράφοντα μέσα από τα δάφροα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κα τς νέες υπηρεσίες που εσάγε ο ΟΕ στη χώρα μας Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών προ σφέροντα κυρίως από τον ΟΕ Πέρα από τη μίσθωση αναλογκών κυκλωμά των, ο υπηρεσίες αυτές περλαμβά νουν το δημόσο δίκτυο μετάδοσης κα μεταγωγής πακέτου Heaspac, το ψη φακό δίκτυο μσθωμάτων Heasco κα την υπηρεσία τηλεπληροφορκής Hease έσα στο 994 θα προσφερ θούν στην Ελλάδα κα υπηρεσίες ψη φακής επκονωνίας (μετάδοση φωνής, δεδομένων, εκόνας, κα) μεταξύ συν δρομητών με τη βοήθεα του ψηφακού ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994 δκτύου ενοποημένων υπηρεσών SDN (negraed Serveces Dga Nework) Εκτος των παραπάνω υπηρεσών του ΟΕ, δυνατότητες υλοποίησης δκτύων προσφέρουν κα τα εχνολογ κά κα Ακαδημαϊκά δρύματα της Ελλά δας, τα οποία συνδέοντα σε ένα δίκτυο που καλύπτε ολόκληρο τον κόσμο, το nerne To nerne προσφέρε στους χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονκού ταχυδρομείου ηλεκτρονκής πληροφόρήσης, προσπέλασης κα μεταφοράς αρχείων, πρόσβασης κα εργασίας σε απομακρυσμένα μηχανήματα nerne υπηρεσίες προσφέρουν αυτή τη στγμή στην Ελλάδα το ΕΚΕΦΕ Δημόκρτος με το δίκτυο Anadne- κα το νσττούτου εχνολογίας κα Έρευνας (Ηράκλεο Κρήτης) με το δίκτυο FORTHne, δίνο ντας σε τρίτους δυνατότητες υλοποίη σης δκτύων r Β? π Ομλία του Αν Ζαχαρίου, Κ Κράλλη του Δ ητράκου Η δοκμαστκή λετουργία του ελληνκου περαματκού ασυρμάτου δκτύου

5 a$- Ά-λΛβ λέστερες είνα η υπηρεσία ηλεκτρον κού ταχυδρομείου (SMPT) κα η μετα φορά αρχείων (p) To δίκτυο δασυν δέετα σε επίπεδο εφαρμογής μέσω μας ασύρματης ζεύξης UHF με το πα ραδοσακό ραδοεραστεχνκό δίκτυο μεταγωγής πακέτων (Packe Rado PBBS) γα ανταλλαγή ηλεκτρονκού τα χυδρομείου α αποτελέσματα είνα πολύ ενθαρ ρυντκά κα ήδη η τεχνολογία δοκμάζε τα κα από άλλους φορείς γα συγκε κρμένες εφαρμογές Γίνετα προσπά θεα γα αύξηση της ταχύτητας τμημά των του δκτύου σε 96 bps κα 56 kbps καθώς κα γα επέκταση του σε άλλες περοχές της χώρας B ; H H H ί ΗΗ ; 5-SS;W-5? - β --,x~ - U H Β Η WSBSBM H s-s συστήματα, τόσο ο δασυνδέσες μετα ξύ δαφόρων «αντκεμένων - πληροφο ρών, όσο κα η τεχνκή τ ο υ «HYPERTEXT που αποτελούν γεγονός, ελαχστοποούν τς δαφορές μεταξύ ενός αρχείου κα οποουδήποτε άλλου Έτσ, όλα τα αντκείμενα - αρχεία κα θώς κα ο δασυνδέσες τους αποτε λούν γεγονός, ελαχστοποούν τς δα φορές μεταξύ ενός αρχείου κα οποίουδηποτε άλλου Έτσ, όλα τα αντκείμενα - αρχεία καθώς κα ο δασυνδέσεο τους αποτελούν ένα έγγραφο Λ ~ V# ψ S r Ομλία του Φ σμπόγλου, του Εθνκού Κέντρου εκμηρίωσης Είνα κονά αποδεκτό ότ η ροή επστη μονκών πληροφορών είνα onuavrkoc Ομλία του Δ αρτάκου, λέκτορα συντελεστής της επστημονκής, τεχνο Πληροφορκής του Πανεπστήμου λογκής κα παραγωγκής ανάπτυξης TCPP άρχσε το 99 κα έγνε εντατ Αθηνών κότερη από τον ούλο 992 Στο δίκτυο Η τεράστα πρόοδος στη ψηφακή τε κάθε χώρας Η έγκαρη απόκτηση της πληροφορίας κα η αξοπστία της συμ συμμετέχουν εραστεχνκοί σταθμοί χνολογία έχε ανοίξε τους δρόμους σε ασυρμάτου κα λετουργεί σε συχνότη νέες γενές υπολογστκών συστημά βάλλε άμεσα στην ανάπτυξη τόσο σε τα 44,625 khz To δίκτυο είνα τμήμα των Παράλληλα, η επθυμία γα εναλ επίπεδο μεμονωμένου ερευνητή, νστ του nerne κα χρησμοποείτα τ ο λακτκούς τρόπους δαχείρησης πληρο τούτου, επχείρησης, όσο κα σε επίπε πρωτόκολλο σύγχρονης επκονωνίας φορών κα η αυξανόμενη ζήτηση γα δο χώρας συνολκά ο Εθνκό Κέντρο τεκμηρίωσης ΑΧ25, ενώ στο physca ayer χρησμο πληροφορακά συστήματα υψηλής ποποούντα προς το παρόν δατάξες λυπλοκότητας κα ακρίβεας έχε ενερ ( K ), σε συνεργασία με 8 ββλοθήode, που επτρέπουν ταχύτητες γοποήσε την ανάγκη σε κάθε τομέα κες απο ολη τη χωρά, προχώρησε στην 2 bps κα κονοί πομποδέκτες της επστήμης των υπολογστών να πε- εκτέλεση προγράμματος με στόχο τ η VHFFM μκρής σχύος του εμπορίου με ρσσότεοο δυνα- δημουργία Δκτύου Συνεργασίας Επστημονκων Ββλοθηκών!-- sss μΐγο U υψγλθυ εππέδου δίεεο Ομλία των Ν Παναγωτόπουλου, τεχνκές κα έργαδρ εταλλουργού ηχανκού, κα Α Β Λεία Β Σήμερα τ α Σολωμού, Πολ ηχ, Υπεύθυνης ο Η υπολογστκά συ- νάδας εκμηρίωσης κα Πληροφόρησης TEE αποκτήσε τη δυ- Η ανάπτυξη των υπολογστκών συστη gbg BBgg νατότητα να συλ μάτων, γρήγορα συνδυάστηκε με τ η λαμβάνουν, να συ δασύνδεση τους σε δίκτυα, αφού βρή κεραίες κατακόρυφης πολώσεως Ο ντηρούν, να αναζητούν, να δαχερίζο καν πρόσφορο έδαφος στον τομέα των περσσότερο σταθμοί συγκεντρώνοντα ντα κα να παρουσάζουν πολλών δα τηλεπκονωνών Η επκονωνία μεταξύ στς περοχές Αθηνών (2) κα Θεσσα φορετκών εδών πληροφορίες α συ δύο ανοκτών υπολογστκών συστημά λονίκης (5) στήματα αυτά απατούν, όπως είνα φα των αναγκαστκά βασίζετα σε αμοβαία Χρησμοποείτα κατά κύρο λόγο το νερό, φλκές μεθόδους επκονωνίας με γνωστά προτωτόκολλα, τα οποία ξεκ λογσμκό NOS του Ph Karn, KA9Q, το χρήστη, σχυρές δυνατότητες «σκέ νούν, σε στρωματκή δάταξη, από τη όπως τροποποήθηκε από τον Johan ψης κα κατανεμημένες δυνατότητες φυσκή δασύνδεση κα καταλήγουν Renada WG7J κα τον Κωννο Κράλλη, πρόσβασης σε μεγάλες βάσες πληρο στην εναρμόνση εφαρμογών στα ανώ SVXV, σε υπολογστές BM PC συμβα φορών Η ραγδαία παραγωγή νέου λο τερα επίπεδα Έτσ δύο συστήματα επ τούς, συνήθως σε περβάλλον γσμκού προήλθε από περβάλλοντα κονωνούν, χωρίς το ένα να γνωρίζε DESQvew Έχουν γίνε επίσες περά κατάλληλα γα προηγούμενες εφαρμο την εσωτερκή δομή του άλλου Η υλο ματα με το λετουργκό σύστημα Ynx γές κα βασίστηκε σε νέες τεχνκές κα ποίηση τέτοων ολοκληρωμένων δ (SCO 332) Η δόδευση πακέτων γλώσσες προγραμματσμού Ο δέες, κτύων ξεκίνησε σε χώρους με υψηλό ο (roung) γίνετα με το αλγόρθμο RSPF, ο τεχνκές κα τα εργαλεία γεννήθηκαν κονομκό ενδαφέρον (αεροπορκές ο οποίος αναπτύχθηκε εδκά γα ασύρ από την ολοκλήρωση εκείνων που ανα εταρείες, τράπεζες) κα επεκτείνετα ματα δίκτυα πτύσσονταν κα χρησμοποούνταν σε συνεχώς Γα τ α ανοκτά συστήματα ο ελληνκό ασύρματο δίκτυο δα- πολλές φανομενκά ασύνδετες περο των ββλοθηκών γα το δανεσμό υλ συνδέετα με άλλα υποδίκτυα του δ- χές της πληροφορκής κού κα τα οποία καλύπτουν το έβδομο κτυου 44, καθώς κα με το υπόλοπο Αναμφίβολα, σπουδαίος ρόλος των επίπεδο του συστήματος OS Η υλοnerne μέσω ενός κόμβου μεταγωγής «Συστημάτων Αυτοματσμού Γραφείου ποίηση αυτών των προτύπων επτρέπε πακέτων εγκατεστημένου στο Αρστο είνα η δαχείρση εγγράφων Ο κόσμος τη δαφανή δασύνδεση των υπολογ τέλεο Πανεπστήμο Θεσσαλονίκης των εγγράφων, όπως τον γνωρίζουμε, στκών, συστημάτων των ββλοθηκών Σε επίπεδο εφαρμογής δατίθεντα δαρκώς μεταβάλλετα Η έννοα έγγρα γα την εκτέλεση των παραπάνω λεολες σχεδόν ο κυρίες υπηρεσίες του φο δεν έχε πλέον να κάνε απλά κα μό- τουργών ενώ η προσπάθεα συνέχζεtcpp (Tene, p, SMPa, POP, νο με πληροφορία γραμμένη σε κάποο τα γα την κάλυψη κα άλλων απαοαττίnger, png, DNS), από αυτές δημοφ- χαρτί Στα σύγχρονα πληροφορακά των επλογών σε αυτό το χώρο Ma ΛΛ h _ - Β β ϋϋβϋϋββββ«--- Κ Ρ Γ ΚΠ β k r Λ λ n _ > a > a κ Π Γ Ί Δίκτυα κ α O S - ;, ; ; - --;; ,, ; ; --, - - -, της Πληροφόρησης σχήματα έχουν w Λ, ΒΒΛΟΘΗΚΕΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΧΟΣ - ΟΥΛΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΟΣ 994

GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18

GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18 GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - - ΕΛΛΗΝΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΜΕΜ ΑΡΧΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ ΚΑ ΰΗΜΟΩΝ ΕΡΓΩΝ υευθυνση ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡrΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡrΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑ ΑΡΣΤΟΥΡrΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΚΗΣ ΜΟΥΣΚΗΣ Κλασκή ΣΥΛΛΟΓΗ Η ΜΟΥΣΚΗ 55: ΝΤΟΡΖΑΚ ορχηστρκά αρστουργήματα Σλαβκοί Χοροί, Έργο 6 Σερενάτα γα Έγχορδα σε Μ μείζονα, Έργο ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ Ο συνθέτης Ντβόρζακ ένας οκογενεάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών. παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις. Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί ε ς

Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών. παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις. Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί ε ς i~ Δ.1 ΤΕΧΝΟΛΟ Γ Ι ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥ Τ Ι ΚΟ Ι ΔΡγΜΑ ΠΕΙΡΑ ΙΑ Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών και ε πικοινωνιων σ ε ι ε πιχ ε ιρησ ε ις ι παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκπαίδευση και Τύφλωση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκπαίδευση και Τύφλωση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ» Αξονες του έργου Οι δραστηριότητες του έργου οργανώνονται γύρω από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική ΣΥΛΛΟΓΗ 45: ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ - ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ. μεγάλες συμφωνίες Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας

Κλασική ΣΥΛΛΟΓΗ 45: ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ - ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ. μεγάλες συμφωνίες Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εγγύηση Μουσικής Ποιότητας Κλασκή ΣΥΛΛΟΓΗ 45: ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ μεγάλες συμφωνίες ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ Η ΜΟΥΣΚΗ Συμφωνία αρ. 4 σε Μ ύφεση μείζονα, "Ρομαντκή" ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ Ο συνθέτης Μπρούκνερ ένας άντρας ταπενής καταγωγής 45/1 Μουσκό σημείωμα Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη. υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας

YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη. υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας Eταρκό ροφίλ της εταρείας Όνομα: EUROBLINDS LTD Έτος ίδρυσης: 1969 Eργοστασακοί χώρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθ. Οικ. 49391/1425 Προκήρυξη Γ Κύκλου Υποβολής Προτάσεων στο πλαί σιο της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 28 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: Φ. 12/879/88413 /Γ1 Διδασκαλία πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτι κών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 28 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: Φ. 12/879/88413 /Γ1 Διδασκαλία πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτι κών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θέλουν ή όχι οι ελληνικές επιχειρήσεις το Ηλεκτρονικό επιχειρείν; Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική ΣΥΛΛΟ ΓΗ. XA'lNTN 57: ΧΑ1ΝΤΝ - Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΧΟΔΧΚΟ. Για την έκδοση της σειράς συνεργάστηκαν: κλασικά αριστουργήματα

Κλασική ΣΥΛΛΟ ΓΗ. XA'lNTN 57: ΧΑ1ΝΤΝ - Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΧΟΔΧΚΟ. Για την έκδοση της σειράς συνεργάστηκαν: κλασικά αριστουργήματα Κλασκή ΣΥΛΛΟ ΓΗ Η ΜΟΥΣΚΗ 57: ΧΑ1ΝΤΝ κλασκά αρστουργήματα 8 Κουαρτέτο Εγχόρδων σε Ρε μείζονα Έργο 64 αρ. 5 ''Ο Κορυδαλλός" 8 Κουαρτέτο Εγχόρδων σε Σ ύφεση μείζονα Έργο 1 αρ. 1 "Το Κυνήγ" 8 Συμφωνία αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 945 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 1 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ /34808 Λειτουργία της νέας ειδικότητας «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ 043/04

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ (ΠΤ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ (ΠΤ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ (ΠΤ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΜΥΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προηγούμενη γνωστοποίηση, κατά το άρθρο 4β ν. 703/1977, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγ χου επί των εταιρειών PLUS HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2500 9 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29086 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότη τας «Τεχνικός Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ : ΓΚΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Επιβλέπων Καθηγητής: Τσισινού Αικατερίνη Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην

Διαβάστε περισσότερα