Co-enzyme Q10 Update Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Co-enzyme Q10 Update Report"

Transcript

1 Co-enzyme Q10 Update Report Δπαμαρςαςικέπ Δπιρςημξμικέπ Δνελίνειπ Ιαθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Αμξρία ρε ρξβαοέπ αρθέμειεπ Ηεοαπεία Αλςρυάιμεο και Πάοκιμρξμ Δναιοεςικά Οτέλη για ςημ καοδιά από ςξ Q10 ΠΔΡΙΔΦΟΜΔΝΑ 2011: Σι Δίμαι Υσριξλξγικό? 2 Καθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ 3 Απξςελέρμαςα ςξσ Ubiquinol καςά ςηπ Κόπχρηπ 5 Ο Αμςίκςσπξπ ςξσ Ubiquinol ρςη Μιςξυξμδοιακή Λειςξσογία 6 Πξια Δίμαι η Ιδαμική Δξρξλξγία Ubiquinol για ςξμ Άμθοχπξ; 7 Αμακεταλαίχρη 8 Σι Φοειάζεςαι μα Ξέοεςε 8 Σι ημαίμει μα Έυξσμε Τγιή Κύςςαοα ρςξ ώμα 9 Διδική Θεοαπεία με Q10 για Αρθεμείπ με Πάοκιμρξμ 10 Διδική Θεοαπεία με Q10 για Αρθεμείπ με Αλςρυάιμεο 11 Σι Δίμαι ςξ UBIQUINOL; 12 ςξιυεία Δπικξιμχμίαπ HEART to HEART Q10 Club 13 Φαοακςηοιρςικά Μέλξσπ H2H 13 Co-Q10 Αματξοέπ από Κλιμικέπ Δξκιμέπ και Δπιρςημξμικέπ Μελέςεπ 14

2 : Σι Δίμαι Υσριξλξγικό? από ςξμ PODALENIOS 72 υοξμώμ Έμαπ τίλξπ μξσ αμέτεοε ποόρταςα, Ασςόπ ξ καιοόπ δεμ ειμαι τσριξλξγικόπ. Ιι εγώ είπα Τπάουει πια ςίπξςα ςξ 'τσριξλξγικό'; Μξμίζχ όςι η λένη 'τσριξλξγικό' έυει γίμει εςεοξυοξμιρμέμη! Ηα μπξοξύρα μα γοάφχ εδώ μια λίρςα από παοαδείγμαςα ρςημ καθημεοιμή μαπ ζχή πξσ ήςαμ παλιόςεοα τσριξλξγικά αλλά δεμ είμαι πια. Δίμαι όμχπ ρίγξσοξπ όςι ξπξιξρδήπξςε διαβάρει ασςό θα ρκετςεί αμέρχπ πξλλά δικά ςξσ παοαδείγμαςα. Έυξσμε πλέξμ ρσμειδηςξπξιήρει όλξι όςι είμαι δύρκξλξ μα βοξύμε ξςιδήπξςε ρςξμ κόρμξ μαπ, ρςημ κξιμχμία μαπ ή ρςιπ ποξρχπικέπ μαπ ζχέπ πξσ μα είμαι πια τσριξλξγικό - δηλαδή, ςξ ίδιξ όπχπ ήςαμ κάπξςε. Ο αουαίξπ Έλλημαπ τιλόρξτξπ Ζοάκλειςξπ είπε ςα πάμςα οει και ασςή η καθξλική αλήθεια δεμ ήςαμ πξςέ πιξ ταμεοή από ςώοα, ρ' ασςόμ ςξμ 21ξ αίχμα! Για πξλλξύπ από μαπ, η ποξραομξγή ρςξμ ρσμευώπ ασναμόμεμξ ρυθμό αλλαγήπ ρςιπ ζχέπ μαπ μπξοεί μα είμαι εμξυληςική. Δίμαι τσριξλξγικό ρςιπ μέοεπ μαπ μα αμτιστεκόμαστε ρςιπ αλλαγέπ. Αλλά πξλλέπ αλλαγέπ είμαι αμαπότεσκςεπ και δε μαπ μέμει επιλξγή παοά μα ςιπ δευςξύμε με ςξμ καλύςεοξ ςοόπξ πξσ μπξοξύμε. Ιάπξιεπ άλλεπ αλλαγέπ, όμχπ, μπξοεί μα είμαι πξλύ εσποόρδεκςεπ. Για παοάδειγμα, όςαμ ξι παπξύδεπ μξσ έτςαραμ ρςημ ηλικία μξσ, ήςαμ αδύμαμξι, με ποξβλήμαςα σγείαπ και παοξσρίαζαμ εμταμείπ εμδείνειπ ςχμ γηοαςειώμ ρςημ εμτάμιρη και ρςη ρσμπεοιτξοά ςξσπ. Αμςίθεςα, αμ και έυχ ςα δικά ςξσπ γξμίδια, είμαι εμεογόπ άμθοχπξπ με μεαμικό ςοόπξ ζχήπ, μξσ λέει ξ κόρμξπ όςι δείυμχ 15 υοόμια μεώςεοξπ από ςημ ηλικία μξσ και είμαι πιξ σγιήπ απ' ό,ςι ήμξσμ ποιμ 20 υοόμια! Ασςό μπξοεί μα απξδξθεί ρςξ καςαπληκςικό ρσμέμζσμξ Q10 (έμα μη ταομακεσςικό, 100% αγμό και τσρικό ρσμπλήοχμα διαςοξτήπ), πξσ παίομχ κάθε μέοα ςα ςελεσςαία 11 υοόμια. Οοιρμέμξι ιαςοξί και επιρςήμξμεπ ποξβαίμξσμ εδώ και υοόμια ρε ιρυσοιρμξύπ για ςα αμςιγηοαμςικά ξτέλη ςχμ ρσμπληοχμάςχμ ςξσ ρσμέμζσμξ Q10. Ποόρταςεπ εογαρςηοιακέπ δξκιμέπ και επιρςημξμικέπ μελέςεπ έυξσμ πλέξμ παοξσριάρει πξλύ ιρυσοά και πειρςικά ρςξιυεία όςι μία ή δύξ κάφξσλεπ από Q10 κάθε μέοα μπξοξύμ μα ασνήρξσμ ςη διάοκεια ζχήπ καςά 20% (καςά μέρξ όοξ υοόμια για ςξσπ αμθοώπξσπ), μαπ δίμξσμ πεοιρρόςεοη εμέογεια για ςιπ καθημεοιμέπ εογαρίεπ και μαπ καθιρςξύμ πιξ σγιείπ, πιξ μέξσπ και λιγόςεοξ εσάλχςξσπ ρε

3 -3- ρξβαοέπ αρθέμειεπ, όπχπ ςα καοδιακά ποξβλήμαςα, ςξμ καοκίμξ, ςξμ διαβήςη και άλλεπ αρθέμειεπ πξσ ρκξςώμξσμ εκαςξμμύοια από μαπ καθημεοιμά. Γμχοίζξσμε ςώοα, πέοα από κάθε λξγική αμτιβξλία, όςι ςα 100% βιξλξγικά ςασςόρημα ρσμπληοώμαςα ςξσ ρσμέμζσμξ Q10 (εμόπ τσρικξύ έμζσμξσ, ΟΧΘ εμόπ ταομάκξσ) ρσμπληοώμξσμ ςξ ρςαδιακά μειχμέμξ επίπεδξ ςξσ τσρικξύ Q10 ρςξμ ξογαμιρμό μαπ καθώπ μεγαλώμξσμε, ςξ ξπξίξ απξςελεί παράγομτα κλειδί ρςη διαδικαρία ςηπ γήοαμρηπ. Οπόςε, δεμ είμαι πια τσριξλξγικό ρςιπ μέοεπ μαπ μα απξδευόμαρςε όςι ποέπει μα πεοιμέμξσμε μα γεομάμε και μα αοοχρςαίμξσμε, όπχπ έυξσμ κάμει άλλξι άμθοχπξι ρςξ παοελθόμ. Σξ ρύγυοξμξ θαύμα ςχμ ρσμπληοχμάςχμ ςξσ ρσμέμζσμξσ Q10 ρσγκεκοιμέμα με ςημ πλεόμ ενελιγμέμη μξοτή UBIQUINOL QH μαπ δίμει ςη δσμαςόςηςα μα αλλάζξσμε ςιπ ρημεοιμέπ και μελλξμςικέπ ποξρδξκίεπ για ςημ σγεία μαπ, επειδή ςώοα έυξσμε μια ρατή επιλογή μα ποάνξσμε έςρι. Για ασςόμ ςξμ λόγξ, ξ ρύμςξμξπ υοόμξπ πξσ πεομάςε μα μάθεςε ςιπ ζχςικέπ πληοξτξοίεπ μέρα ρ' ασςό ςξ τσλλάδιξ μπξοεί μα είμαι η εσκαιοία ραπ για μια κοίριμη αλλαγή ρςη ζχή ραπ ςξ 2011 και ρςα μελλξμςικά υοόμια! ΘΑΜΟΤΑΡΘΟ 2011 Καθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Μέεπ Δπιρςημξμικέπ Αμακαλύφειπ απ Βξηθξύμ Μα Έυεςε Τγεία και Λακοξζχψα Η ρύγυοξμη επιρςήμη έυει δημιξσογήρει έμα επαμαρςαςικό θαύμα καςά ςηπ γήοαμρηπ, καθιρςώμςαπ ςη μσθική Πηγή ςηπ Νεόςηςαπ μια ποαγμαςικόςηςα ςξσ 21ξύ αιώμα. Δίμαι έμα 100% τσρικό ποξψόμ (υχοίπ ταομακεσςικέπ ξσρίεπ) ρε μξοτή κάφξσλαπ και ξμξμάζεςαι ubiquinol QH μια ποξυχοημέμη και ιδιαίςεοα ιρυσοή μξοτή ςξσ ρσμέμζσμξσ Q10. Σα ρσμπληοώμαςα Ubiquinone Q10 (ςξ είδξπ πξσ είμαι διαθέριμξ ρςα ελλημικά ταομακεία) σπάουξσμ από καιοό. Ασςό πξσ ρσμαοπάζει όμχπ ςξσπ επιρςήμξμεπ είμαι ςα αμώςεοα απξςελέρμαςα καςά ςηπ γήοαμρηπ πξσ εμταμίζει η ςελεσςαία γεμεά ςξσ ρσμέμζσμξσ Q10, ςξ ubiquinol Q10. Λε ςη γήοαμρη, ξι άμθοχπξι στίρςαμςαι μια ρςαδιακή μείχρη ςηπ ρύμθερηπ ςξσ Q10, πξσ ρσμάδει με ασνημέμξ κίμδσμξ πξλλώμ εκτσλιρςικώμ αρθεμειώμ. 23, Οι επιρςήμξμεπ εκτοάζξσμ από καιοό ςη θεχοία όςι αμ μπξοξύρε καμείπ μα διαςηοεί ςα επίπεδα μιςξυξμδοιακήπ

4 -4- εμέογειαπ ςηπ μεόςηςαπ, θα μπξοξύραμ μα καθσρςεοήρξσμ πξλλά βλαβεοά ταιμόμεμα ςηπ γήοαμρηπ. Σξ ρσμέμζσμξ Q10 είμαι έμαπ κοίριμξπ παοάγξμςαπ πξσ εμπλέκεςαι ρςημ σγιή παοαγχγή μιςξυξμδοιακήπ εμέογειαπ. Για μα ενακοιβώρξσμ ςα απξςελέρμαςα καςά ςηπ γήοαμρηπ ςξσ ubiquinol, ξι επιρςήμξμεπ διενήγαγαμ μια ρυξλαρςική μελέςη πξμςικώμ ρε εογαρςήοιξ. 74 Έμαπ λόγξπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι ςα πξμςίκια είμαι όςι επιςοέπξσμ ρςξσπ εοεσμηςέπ μα εμςξπίρξσμ γοήγξοα εμώρειπ πξσ μπξοξύμ μα καθσρςεοξύμ ςη γήοαμρη. Σα πξμςίκια εογαρςηοίξσ μεγαλώμξσμ καμξμικά αλλά εμταμίζξσμ μχοίπ ςα ρημάδια ςηπ γήοαμρηπ (η διάοκεια ζχήπ ςξσπ είμαι πεοίπξσ 18 μήμεπ). Ζ ςαυύςηςα γήοαμρηπ ήςαμ έμςξμα μεγαλύςεοη ρςημ ξμάδα μάοςσοα (πξσ δε λάμβαμε καθόλξσ Q10), αουίζξμςαπ πεοίπξσ ρε ηλικία ςοιώμ μημώμ. Πξμςίκια πξσ λάμβαμαμ Q10 με ςη μξοτή ubiquinol ή ubiquinone έδειυμαμ αογόςεοη ςαυύςηςα γήοαμρηπ μεςά ςξσπ ςοειπ μήμεπ, ρε ρύγκοιρη με ςημ ξμάδα πξσ λάμβαμε εικξμικό τάομακξ, όπχπ ταίμεςαι ρςημ Δικόμα Δικόμα 4. ε ηλικία 12 μημώμ, ςξ πξμςίκι πξσ λαμβάμει ubiquinol (κάςχ) ταίμεςαι εμςελώπ σγιέπ. Σξ πξμςίκι πξσ λαμβάμει ubiquinone (μέρη) έυει σπξρςεί ανιξρημείχςεπ εκτσλιρςικέπ αλλαγέπ. Σξ πξμςίκι πξσ δεμ έλαβε καμμία μξοτή ςξσ Q10 εμταμίζει βλάβεπ, παοαμξοτώρειπ, απξυοχμαςιρμό και άλλεπ εμδείνειπ ςηπ εκτσλιρςικήπ γήοαμρηπ. Όςαμ έτςαραμ ρε μέρη ηλικία (ρε ηλικία πεοίπξσ εμμέα μημώμ), ξ βαθμόπ γήοαμρηπ ςηπ ξμάδαπ με εικξμικό τάομακξ αμέβηκε ρςξσπ 10,0 εμώ εκείμξπ ςχμ ξμάδχμ πξσ λάμβαμαμ ubiquinol ή ubiquinone ασνήθηκε μόμξ ρςξσπ 5,5. Ασςό μεςατοάζεςαι ρε έμαμ βοαδύςεοξ οσθμό γήοαμρηπ καςά 45% για ςα πξμςίκια πξσ λάμβαμαμ ubiquinol ή ubiquinone ρε ρύγκοιρη με ςξ εικξμικό τάομακξ. 74 ε ηλικία 10 μημώμ παοαςηοήθηκε όμχπ μεγάλη διατξοά. Όπχπ ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 4, ξ οσθμόπ γήοαμρηπ ςηπ ξμάδαπ με εικξμικό τάομακξ αμέβηκε ρςξσπ 12, εκείμξπ ςηπ ξμάδαπ με ubiquinone έτςαρε ρςξσπ 9,9 εμώ η γήοαμρηπ ςηπ ξμάδαπ με ubiquinol αμέβηκε μόμξ ρςξσπ 5,9.

5 -5- Όπχπ ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 4, ρςξσπ 12 μήμεπ, η ξμάδα πξσ λάμβαμε ubiquinol εμτάμιζε έμαμ οσθμό γήοαμρηπ βοαδύςεοξ καςά 22%. Σξ πεοιρρόςεοξ εκπληκςικό δεδξμέμξ ασςξύ ςξσ πίμακα είμαι όμχπ όςι ςα πξμςίκια πξσ λάμβαμαμ ubiquinol μείχραμ δοαμαςικά ςξμ οσθμό εκδήλχρηπ εκτσλιρςικώμ αρθεμειώμ ποξκαλξύμεμχμ από ςημ ηλικία ρςη μέρη ηλικία και ρε μικοόςεοξ βαθμό, ρςημ ςοίςη ηλικία. Πξλλέπ παθξλξγικέπ καςαρςάρειπ πξσ παοαςηοήθηκαμ ρε όρα πξμςίκια ΔΔΝ έλαβαμ ρσπληοώμαςα Q10 απξςελξύμ κλαρικέπ εμδείνει ςηπ εκτσλιρςικήπ γήοαμρηπ πξσ παθαίμξσμ ξι ηλικιχμέμξι άμθοχπξι. Έμα πξμςίκι 12 μημώμ πξσ λαμβάμει ρσμπληοώμαςα ubiquinol εμταμίζεςαι όμχπ νύπμιξ, αμςαπξκοιμόμεμξ και δσμαμικό, υχοίπ ρχμαςικέπ βλάβεπ ή παοαμξοτώρειπ και με έμα λαμπεοό ςοίυχμα παοόμξιξ με εκείμξ εμόπ μεαοξύ σγιξύπ πξμςικξύ. Απξςελέρμαςα ςξσ Ubiquinol καςά ςηπ Κόπχρηπ Σξ καθξλικό παθξλξγικό ταιμόμεμξ πξσ επιβάλλει η γήοαμρη ρςξσπ ζχμςαμξύπ ξογαμιρμξύπ είμαι η απώλεια ςηπ μιςξυξμδοιακήπ εμέογειαπ, πξσ εμταμίζεςαι με ςη μξοτή κόπχρηπ. Ο κύοιξπ μηυαμιρμόπ μέρχ ςξσ ξπξίξσ ςξ Q10 ποξρςαςεύει από ςημ εκτύλιρη λόγχ ηλικίαπ είμαι όςι βξηθάει ςη διαςήοηρη ςη παοαγχγήπ μιςξυξμδοιακήπ εμέογειαπ. 3 Για μα ρσγκοίμξσμ ςα απξςελέρμαςα καςά ςηπ κόπχρηπ ςχμ μξοτώμ ςξσ Q10, ςξσ ubiquinol και ςξσ ubiquinone, ξι επιρςήμξμεπ πήοαμ μια ξμάδα ηλικιχμέμχμ πξμςικώμ και μέςοηραμ πόρξ μπξοξύραμ μα ςοέυξσμ ρε διάδοξμξ. ' ασςή ςη διαρςασοχμέμη μελέςη, η ξμάδα μάοςσοαπ πξσ δεμ λάμβαμε καθόλξσ Q10 εμτάμιζε μικοή μείχρη ςξσ υοόμξσ ςοένιμξσ ρε διάδοξμξ, εμώ ξι υοόμξι ςοένιμξσ ασνήθηκαμ καςά 60% ρςημ ξμάδα πξσ λάμβαμε ubiquinone και καςά έμα εκπληκςικό 150% ρςημ ξμάδα πξσ λάμβαμε ςη μξοτή ubiquinol ςξσ Q10, όπχπ εμταμίζει η Δικόμα Δικόμα 5. Παοαςεςαμέμξ υοόμξπ ςοένιμξσ ρε διάδοξμξ για μεγαλύςεοα πξμςίκια (ηλικίαπ εβδξμάδχμ) δύξ ώοεπ μεςά ςη υξοήγηρη ςξσ αμθοώπιμξσ αμςίρςξιυξσ 300 mg ubiquinol ρε ρύγκοιρη με 300 mg ubiquinone. Σξ ubiquinol αύνηρε ςξμ υοόμξ ςοένιμξσ δύξμιρη τξοέπ πεοιρρόςεοξ από ςξ ubiquinone.

6 -6- Ο Αμςίκςσπξπ ςξσ Ubiquinol ρςη Μιςξυξμδοιακή Λειςξσογία ςξ σγιέπ αμθοώπιμξ αίμα, πεοιρρόςεοξ από ςξ 90% ςξσ ρσμέμζσμξσ Q10 σπάουει ρε μξοτή ubiquinol. Λια αμάλσρη ςχμ δημξριεσμέμχμ εοεσμώμ εμταμίζει όςι ςξ ubiquinol είμαι η μξοτή ςξσ Q10 πξσ καςαρςέλλει πιξ απξςελερμαςικά ςιπ ελεύθεοεπ οίζεπ και ασνάμει ςημ παοαγχγή μιςξυξμδοιακήπ εμέογειαπ. 54, 57, Με άλλα λόγια, μόμξ ςξ ubiquinol αμιυμεύει απξςελερμαςικά ελεύθεοεπ οίζεπ σπεοξνσλίξσ λιπιδίχμ και απξςοέπει ςημ αλσριδχςή ποόκληρη ξνειδχςικώμ βλαβώμ ρςα πξλσακόοερςα λιπαοά ξνέα ςχμ βιξλξγικώμ μεμβοαμώμ. 54, 78, 79 Ζ λήνη ρσμπληοχμάςχμ Q10 με ςη μξοτή ubiquinol όυι μόμξ ασνάμει ςα επίπεδα ςξσ ubiquinol ρςξ αίμα, αλλά επίρηπ ασνάμει ςημ αμαλξγία ςξσ ubiquinol ρςη ρσμξλική πεοιεκςικόςηςα ςξσ Q10. Για παοάδειγμα, όςαμ ςξ ubiquinol λαμβάμεςαι χπ ρσμπλήοχμα, ςξ πξρξρςό ςξσ ubiquinol ρςξ ρύμξλξ ςξσ Q10 ασνάμεςαι ρε 96% έχ 98,5%, ρε ρύγκοιρη με πεοίπξσ 80-85% όςαμ λαμβάμξμςαι ρσμπληοώμαςα από ubiquinone. Δπιπλέξμ, ςξ πξρξρςό παοέμεμε ίδιξ καςά ςη υξοήγηρη ςξσ ubiquinone. 80, 81 Μια αύνηρη ςξσ πξρξρςξύ ςξσ ubiquinol ρςξ αίμα, ακόμη και μικοή, μπξοεί μα έυει μεγάλα ξτέλη για ςημ σγεία. Λε ςα έμζθμα, μια αύνηρη ακόμη και 3-5% μπξοεί μα μεςατοαρςεί ρε έμςξμα βιξλξγικά απξςελέρμαςα. Ζ λήφη ρσμπληοχμάςχμ Ubiquinol τέοει χπ απξςέλερμα μια εμςσπχριακή αύνηρη καςά 12% ςηπ αμαλξγίαπ ubiquinol ποξπ ρσμξλικό Q10. 82, 83, 84 Η ικρμόςηςα ςξσ ubiquinol μα παοαμέμει ρε ρςαθεοά αμώςεοα επίπεδα ρςξ αίμα είμαι έμα πιθαμόπ λόγξπ γιαςί έυει επιδείνει ςόρξ ανιξρημείχςα απξςελέρμαςα καςά ςη γήοαμρη ρε ρύγκοιρη με ςξ ubiquinone. Δικόμα 2. Σα επίπεδα ςξσ Q10 ρςξ αίμα είμαι 60% σφηλόςεοα μεςά από μόμξ μία δόρη ρε αμθοώπξσπ πξσ λαμβάμξσμ ubiquinol ρε ρύγκοιρη με ubiquinone. -7-

7 Πξια Δίμαι η Ιδαμική Δξρξλξγία Ubiquinol για ςξμ Άμθοχπξ; Οι σγιείπ άμθοχπξι πξσ ζηςξύμ μα διαςηοξύμ πιξ μεαμικά επίπεδα ςξσ ρσμέμζσμξσ Q10 ρςξ αίμα ρσμήθχπ παίομξσμ καθημεοιμά ρσμπληοώμαςα πεοίπξσ 100 mg από ςξ ρσμβαςικό Q10 (ubiquinone). Βάρει μιαπ ρσγκοιςικήπ μελέςηπ, όςαμ ασςά ςα άςξμα αλλάζξσμ ρε 100 mg από ubiquinol, απξκςξύμ μια ρημαμςική αύνηρη ςξσ ρσμέμζσμξσ Q10 ρςξ αίμα. Ασςό από μόμο ςξσ καθιρςά ςξ ubiquinol ςημ καλύςεοη επιλξγή. Ημεοήριεπ δόρειπ ubiquinol ςχμ mg έυξσμ παοαγάγει ςα πλέξμ ανιξρημείχςα ξτέλη ςξσ ubiquinol. Με μια ημεοήρια δόρη 100 mg, ςξ ότελξπ ςξσ ubiquinol ρε ρυέρη με ςξ ubiquinone είμαι πεοίπξσ ςξ 150%. ε μεγαλύςεοεπ δόρειπ, η διατξοά βιξδιαθεριμόςηςαπ μεςανύ ubiquinol και ubiquinone ασνάμεςαι μέυοι ςξ ξυςαπλάριξ. Ο λόγξπ ασςήπ ςη αύνηρηπ είμαι όςι αμ σπεοβεί καμείπ ςα 100 mg με υοήρη ρσμβαςικξύ ubiquinone, η γοαμμική αύνηρη ςξσ επιπέδξσ ςξσ Q10 ρςξ αίμα επιβοαδύμεςαι. Όυι μόμξ σπάουει μεγαλύςεοη αουική αύνηρη, αλλά σπάουει και μεγαλύςεοξ ρσμευόμεμξ επίπεδξ ςξσ Q10 ρςξ αίμα για μια πεοίξδξ ξυςώ χοώμ. Βάρει ςξσ ρσμόλξσ ςχμ δημξριεσμέμχμ εοεσμώμ για ςξ ρσμέμζσμξ Q10, είμαι επιθσμηςό για ςξσπ εμήλικεπ άμχ ςχμ 30 εςώμ μα επιδιώκξσμ ςη διαςήοηρη εμόπ επιπέδξσ Q10 ρςξ αίμα ςξσλάυιρςξ 3 mcg/ml αίμαςξπ. Ασςό ςξ επίπεδξ θα μπξοξύρε μα επιςεσυθεί με δύξ μέυοι ςοειπ κάφξσλεπ ςχμ 50 mg από ρσμπληοώμαςα ubiquinol ςη μέοα, αμάλξγα με ςημ ηλικία, ςημ καθημεοιμή ποόρληφη θεομίδχμ και ςξ ρχμαςικό βάοξπ. Θδαμικά θα έπαιομε καμείπ ςξ ubiquinol διαιοξύμεμξ ρε δύξ δόρειπ για μα καςξοθώρει ρςαθεοά επίπεδα αίμαςξπ ρε όλη ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ. Για όρξσπ αμαζηςξύμ ςα κλαρικά ςεκμηοιχμέμα ξτέλη ςξσ Q10 είμαι καςάλληλξ ρσμπλήοχμα mg από ubiquinol ςημ ημέοα. Όρξι θέλξσμ μα ακξλξσθήρξσμ ςημ επιςσυή μελέςη ςχμ πξμςικώμ εογαρςηοίξσ θα έποεπε μα ρκετςξύμ μια ημεοήρια δόρη mg. (Δπειδή η δξρξλξγία ςηπ μελέςηπ καςά ςηπ γήοαμρηπ βαριζόςαμ ρςημ ποόρληφη ςοξτήπ, όρξι πεοιξοίζξσμ ςημ ποόρληφη θεομίδχμ ρε πεοίπξσ έμα κιλό ςημ ημέοα θα υοειάζξμςαμ μόμξ πεοίπξσ 200 mg από ubiquinol, εμώ όρξι καςαμαλώμξσμ πεοιρρόςεοεπ θεομίδεπ θα υοειάζξμςαμ μα παίομξσμ mg.)

8 Αμακεταλαίχρη Σξ εσούςεοξ κξιμό αμαγμχοίζει ςξ Q10 χπ έμα θοεπςικό ρςξιυείξ πξσ ποξρςαςεύει ςημ σγεία ςη καοδιάπ, αλλά ποξκληςικέπ έοεσμεπ δείυμξσμ όςι έυει έμα εσού τάρμα ξτελώμ, μεςανύ άλλχμ ςημ ποόληφη ςξσ καοκίμξσ ςξσ δέομαςξπ και ςηπ γήοαμρηπ ςξσ, ςημ ποξτύλανη από ςξμ καοκίμξ ςξσ ποξρςάςη και ςξσ μαρςξύ, 29,36,64, 92 ςημ σπξρςήοινη εμόπ σγιξύπ επιπέδξσ ςξσ ζάυαοξσ ρςξσπ διαβηςικξύπ και ςημ απξτσγή αγγειακώμ δσρλειςξσογιώμ. 93 Οι επιρςήμξμεπ αματέοξσμ και ποόρθεςεπ εταομξγέπ ςξσ Q10, όπχπ ςη ρσμβξλή ρςημ επιβοάδσμρηπ ςηπ ποξόδξσ ςηπ μόρξσ ςξσ Πάοκιμρξμ και ςημ ποόληφη και αμαρςξλή ςηπ επιδείμχρηπ για όρξσπ σπξτέοξσμ από ςη μόρξ ςξσ Αλςρυάιμεο, 47, 94, 95 ςημ ποόληφη ςχμ ενξσθεμχςικώμ ημικοαμιώμ, 96,97 ςημ σπξρςήοινη ςξσ αμξρξπξιηςικξύ ρσρςήμαςξπ, ςημ ποξτύλανη από ςημ πεοιξδξμςίςιδα, 34, 38, ςη διαςήοηρη ςηπ καλήπ όοαρηπ 28, 101 και ςημ εμίρυσρη ςηπ αμδοικήπ γξμιμόςηςαπ. 102 ςιπ πιξ δοαμαςικέπ αμςιγηοαμςικέπ απξκαλύφειπ μέυοι ςώοα, όμχπ, ξι επιρςήμξμεπ έυξσμ απξδείνει όςι η μξοτή ubiquinol ςξσ Q10 παοέυει αμςιγηοαμςικά απξςελέρμαςα πξλύ αμώςεοα από όρα ρσμδέξμςαι με ςη ρσμβαςική μξοτή ubiquinone πξσ υοηριμξπξιξύμ εκαςξμμύοια Αμεοικαμξί κάθε μέοα. Για ποώςη τξοά, ςξ ubiquinol είμαι διαθέριμξ χπ έμα ρςαθεοξπξιημέμξ ρσμπλήοχμα διαςοξτήπ πξσ παοέυει πεοιρρόςεοξ από ςξ εμεογό ρσμέμζσμξ Q10 ρςξ ρώμα ρε υαμηλόςεοξ κόρςξπ από ξπξιαδήπξςε άλλη μξοτή ςξσ Q10.* Σί Φοειάζεςαι μα Ξέοεςε: Πξμςίκια εογαρςηοίξσ πξσ έπαιομαμ ubiquinol εμταμίζξσμ πιξ αογξύπ οσθμξύπ γήοαμρηπ, εκτσλιρςικήπ παοακμήπ, απώλειαπ εμέογειαπ και ρχμαςικήπ επιδείμχρηπ ρε ρύγκοιρη με ζώα πξσ καςαμάλχμαμ ubiquinone ή εικξμικό τάομακξ. Σξ ρσμέμζσμξ Q10 μπξοεί μα ποξρςαςεύει από πξλλέπ αρθέμειεπ ρυεςικέπ με ςημ ηλικία, όπχπ ςξμ καοκίμξ, ςιπ καοδιακέπ παθήρειπ και διάτξοεπ μεσοξλξγικέπ παθήρειπ (ςιπ μόρξσπ ςξσ Αλςρυάιμεο, ςξσ Πάοκιμρξμ, ςξσ Χάμςιμγκςξμ, κλπ.). Οι διαςοξτξλόγξι έυξσμ αμαπςύνει μια μέθξδξ για μα υξοηγξύμ ςιπ σφηλόςεοεπ ρσγκεμςοώρειπ ςηπ βιξλξγικά εμεογήπ μξοτήπ ςξσ Q10 (ςξ ubiquinol) ρςξ αίμα (ςξ μξμαδικό ρύρςημα υξοήγηρηπ ςξσ ubiquinol ςηπ Kaneka, ρε αμςίθερη με ςα άλλα, απξςοέπει ςημ ξνείδχρη ςχμ εμεογώμ ρσρςαςικώμ). -9-

9 Σξ Ubiquinol απξοοξτάςαι μέυοι ξυςώ τξοέπ καλύςεοα από ςιπ ρσμβαςικέπ μξοτέπ ςξσ Q10 πξσ πεοιέυξσμ μόμξ ubiquinone. Δπιπλέξμ, ςξ ubiquinol διαςηοεί σφηλόςεοα επίπεδα Q10 ρςξ αίμα για μεγαλύςεοξ διάρςημα από ςξ ubiquinone. Τφηλόςεοα επίπεδα ςξσ εμεογξύ Q10 (ςξσ ubiquinol) ρςξ αίμα παοέυξσμ έμα εσούςαςξ τάρμα από δια βίξσ ξτέλη για ςημ σγεία: μεγάλεπ πξρόςηςεπ από ubiquinone ποέπει μα ποξρλητθξύμ για μα καςξοθώρεςε σφηλά επίπεδα από Q10 ρςξ αίμα. Ιαςαμαλώμξμςαπ Q10 ρςημ εμεογή ςξσ μξοτή (ubiquinol), μπξοεί καμεί μα καςξοθώρει σφηλόςεοα επίπεδα από Q10 ρςξ αίμα με πξλύ μικοόςεοεπ δόρειπ. Άμθοχπξι πξσ ζηςξύμ μα εμιρυύξσμ ςημ γεμικόςεοη σγεία ςξσ θα έποεπε μα παίομξσμ mg από ubiquinol ςημ ημέοα. Όρξι θέλξσμ μα εναρταλίρξσμ ςα καςαγοαμμέμα ξτέλη καςά ςηπ γήοαμρηπ ςξσ ubiquinol θα έποεπε μα παίομξσμ mg ςημ ημέοα. (Η βάση αυτή της έκθεσης είμαι από τη Life Extension, που παρέχει επιστημομικές πληροφορίες για τις θεραπείες κατά της γήραμσης και είμαι παγκόσμια αμαγμωρισμέμη αυθεμτία σε θέματα διατροφής, υγείας και ευημερίας.) Σι ημαίμει μα Έυξσμε Τγιή Κύςςαοα ρςξ ώμα Ιάθε κξμμάςι ςξσ ρώμαςόπ μαπ και κάθε όογαμό ςξσ, ςξ δέομα μαπ, η ράοκα μαπ, ςα μύυια μαπ και κάθε ςοίυα ρςξ κετάλι μαπ απξςελείςαι από μικοξρκξπικά κύςςαοα. Λέρα ρςξ καθέμα από ασςά ςα ςοιρεκαςξμμύοια ρχμαςικά κύςςαοα σπάουει έμαπ μηυαμιρμόπ πξσ παοάγει ςημ έμεογειά μαπ. Ασςόπ ξ μηυαμιρμόπ, ςα μιςξυόμδοια, μαπ επιςοέπει μα αμαπμέξσμε ξνσγόμξ, μα υχμεύξσμε ςοξτή και παοέυει ςημ εμέογεια για κάθε δοάρη πξσ εκςελεί ςξ ρώμα μαπ. Ο «καςαλύςηπ» για ςξμ μηυαμιρμό ασςό μέρα ρςα μιςξυόμδοια είμαι ςξ Co-enzyme Q10. Ασςό ςξ έμζσμξ «αμάβει» ςξ καύριμξ πξσ παοάγει ςημ εμέογεια πξσ υοειάζεςαι ςξ ρώμα μαπ. Πεοίπξσ από ςημ ηλικία ςχμ 20 εςώμ, η παοαγχγή Co-enzyme Q10 από ςξ ρώμα μαπ μειώμεςαι ρςαδιακά. Ασςό μειώμει ςημ εμέογεια πξσ ςα κύςςαοά μαπ μπξοξύμ μα παοάγξσμ για ςιπ καθημεοιμέπ αμάγκεπ μαπ. Σα σγιή ρχμαςικά κύςςαοα είμαι η πηγή ςηπ Εχςικήπ μαπ Δύμαμηπ. Σξ μα έυει καμείπ σγιή ρχμαςικά κύςςαοα πξσ λειςξσογξύμ με βέλςιρςη απξδξςικόςηςα έυει πξλλά χτέλη, αμενάοςηςα από ςημ ηλικία ραπ ή ςημ γεμική καςάρςαρη ςηπ σγείαπ ραπ. Σα παοακάςχ είμαι λίγα μόμξ παοαδείγμαςα: Θρυσοό αμξρξπξιηςικό ρύρςημα, λιγόςεοα κοσώμαςα ή γοίπεπ, σφηλή αμςίρςαρη ρε μόρξσπ και αοοώρςιεπ Λέγιρςη εμέογεια για ςιπ καθημεοιμέπ δοάρειπ και κξσοαρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ Ιαθαοό, σγιέπ δέομα, απάλειφη ή ποόληφη κηλιδχμάςχμ, πιςσοίδαπ και μσομηγκιώμ Δσμαςή και σγιήπ καοδιά: λιγόςεοξπ κίμδσμξπ καοδιακώμ μξρημάςχμ ή καοδιακήπ αμεπάοκειαπ Τγιή και εύοχρςα μετοά, εγκέταλξπ, πμεύμξμεπ, μύεπ και άλλα ζχςικά όογαμα ςξσ ρώμαςξπ Αμςίρςαρη ρςη ρσρρώοεσρη υξληρςεοίμηπ ρςα αιμξτόοα αγγεία ςξσ ρώμαςόπ ραπ Βέλςιρςη ςαυύςηςα μεςαβξλιρμξύ για έλεγυξ ςξσ βάοξσπ και καλή υώμεσρη Βελςιχμέμα χτέλη ρςιπ αθληςικέπ επιδόρειπ Δλάυιρςξπ υοόμξπ αμάοοχρηπ από αρθέμειεπ, ςοασμαςιρμξύπ, κόπχρη ή μέθη Ποξρχπική αίρθηρη γεμικήπ εσημεοίαπ, καθημεοιμή καλή διάθερη -10-

10 χμαςικά κύςςαοα πξσ δεμ λειςξσογξύμ με μέγιρςη απξδξςικόςηςα μειώμξσμ, ελαυιρςξπξιξύμ ή εκμηδεμίζξσμ ςα παοαπάμχ χτέλη. Σξ μα λάβεςε μέςοα για ςη μεγιρςξπξίηρη ςηπ σγιξύπ λειςξσογίαπ ςχμ ρχμαςικώμ ραπ κσςςάοχμ είμαι μια πξλύ καλή ιδέα! Διδική Θεοαπεία με Q10 για Αρθεμείπ με Πάοκιμρξμ Ο ύλλξγξπ Heart to Heart Q10 Club είμαι έμαπ ιδιχςικόπ ρύλλξγξπ, πξσ ιδούθηκε αουικά από μια ξμάδα τίλχμ, αλλά ςώοα ρσμπεοιλαμβάμει 100δεπ μέλη ρε όλη ςημ Δλλάδα, αμάμερα ρςξσπ ξπξίξσπ και αρθεμείπ με Πάοκιμρξμ. κξπόπ μαπ είμαι μα βξηθηθξύμ και άλλξι άμθοχπξι μα βελςιώρξσμ ςη ζχή ςξσπ με ςξ 100% αγμό και τσρικό ρσμπλήοχμα ρσμεμζύμξσ Q10, όπχπ έυει γίμει με εμάπ. Έμαπ γιαςοόπ και μέλξπ ςξσ ρσλλόγξσ H2H έρςοεφε ςημ ποξρξυή μαπ ρε μια ρειοά από ιαςοικέπ δξκιμέπ με ςξ ρσμέμζσμξ Q10 για ςη θεοαπεία αρθεμώμ με Πάοκιμρξμ ρςξ Θαςοικό Ιέμςοξ ςξσ Παμεπιρςημίξσ ςξσ Rush ρςξ ικάγξ ςχμ ΖΠΑ. Δκεί, διάτξοεπ μελέςεπ έυξσμ διεναυθεί ρε αρθεμείπ με ςη μόρξ ςξσ Πάοκιμρξμ από ςξ 1998, με δξκιμέπ διατόοχμ ημεοηρίχμ δόρεχμ ρσμεμζύμξσ Q10 ρε έμα εσού τάρμα διατξοεςικώμ ιαςοικώμ ποχςξκόλλχμ.* ε μια ποόρταςη κλιμική δξκιμή πξσ ατξοξύρε έμα μεγάλξ, ςσυαιξπξιημέμξ δείγμα αρθεμώμ και μία ξμάδα ελέγυξσ, η Dr Katie Kompoliti, Αμαπληοώςοια Καθηγήςοια Νεσοξλξγικώμ Δπιρςημώμ, αμέτεοε όςι «ρε διάρςημα 16 μημώμ, ξι αρθεμείπ με Πάοκιμρξμ πξσ λάμβαμαμ ημεοήρια δόρη 1200mg παοξσρίαραμ ρημαμςικά λιγόςεοη μείχρη και ρυεςική ρςαθεοόςηςα όρξμ ατξοά ςημ κιμηςική ςξσπ λειςξσογία και ςημ ικαμόςηςά ςξσπ μα εκςελξύμ ςιπ ρσμήθειπ δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ καθημεοιμήπ ςξσπ ζχήπ, ρε ρύγκοιρη με άλλξσπ αρθεμείπ». «κέτςξμαι όςι είμαι ρσμαοπαρςικό, εμμξώ όςι, η μεσοξ-ποξρςαρία, ασςό πξσ επιρςημξμικά απξκαλξύμε ςοξπξπξίηρη ςηπ μόρξσ, είμαι ςξ Άγιξ Διρκξπόςηοξ ςηπ μόρξσ ςξσ Πάοκιμρξμ», είπε ξ Dr Kompoliti, πξσ βξήθηρε ρςη διεναγχγή ςηπ μελέςηπ. Σα ρσμπληοώμαςα ρσμεμζύμξσ Q10 πξσ είμαι διαθέριμα ρςημ αγξοά ςηπ Δλλάδαπ έυξσμ χπ βάρη ςξσπ ςξ ρσμθεςικό αμ και ρσυμά απξκαλξύμεμξ «βιξλξγικό» ποξψόμ, πξσ ξμξμάζεςαι «ubiquinone». Οι ιδιώςεπ πληοώμξσμ μέυοι 450 ςξμ μήμα για μα έυξσμ ςα ξτέλη ςχμ 1200mg ubiquinone ημεοηρίχπ, αμάλξγα με ςξμ ποξμηθεσςή. Σα ποξψόμςα ασςά πεοιέυξσμ ρσμήθχπ ρσρςαςικά ςα ξπξία ξοιρμέμεπ τξοέπ είμαι άυοηρςα και μπξοξύμ μα είμαι επιβλαβή για ςξμ ξογαμιρμό αμ λητθεί η πξρόςηςα πξσ απαιςείςαι από ςξ ποόγοαμμα θεοαπείαπ ςηπ μόρξσ ςξσ Πάοκιμρξμ με Q10. Σξ H2H Club έυει επικξιμχμήρει με ςξσπ εκποξρώπξσπ ςξσ ξογαμιρμξύ Kaneka, ςξσ μόμξσ παοαγχγξύ ρςξμ κόρμξ ςξσ 100% αγμξύ και τσρικξύ ρσρςαςικξύ Ubiquinol, ςξ ξπξίξ δεμ πεοιέυει ταομακεσςικέπ ή υημικέπ ξσρίεπ. Σξ Ubiquinol είμαι ένι (6) τξοέπ πιξ δοαρςικό από ςξ εμπξοικά παοαγόμεμξ ποξψόμ ubiquinone. Οι ρσγκεκοιμέμξι ποξμηθεσςέπ από ςιπ ΖΠΑ ρσμτώμηραμ μα μαπ ποξμηθεύξσμ ρσμπλήοχμα Ubiquinol ρε κάφξσλεπ ςχμ 200mg ρε ειδική ςιμή. Ασςή η μία και μόμξ κάφξσλα είμαι ισοδύμαμη σε αποτελεσματικότητα με 1200mg ςξσ Q10. Ασςό ρημαίμει όςι ςα μέλη ςξσ H2H Club πξσ πάρυξσμ από Πάοκιμρξμ μπξοξύμ μα ακξλξσθήρξσμ ςημ πξοεία ςηπ θεοαπείαπ με Q10 πξσ σπξδεικμύεςαι από ςα απξςελέρμαςα ςχμ δξκιμώμ ρςξ Ιαςοικό Κέμςοξ ςξσ Παμεπιρςημίξσ ςξσ Rush, λαμβάμξμςαπ μόμξ μία (1) κάφξσλα ςχμ 200mg UBIQUINOL ημεοηρίχπ. -11-

11 Σξ κόρςξπ ςηπ θεοαπείαπ με Q10 για ςξσπ αρθεμείπ με Πάοκιμρξμ μπξοεί μα είμαι μόλιπ 1.20 ςημ ημέοα, ή πεοίπξσ 36 ςξμ μήμα. Ασςέπ ξι κάφξσλεπ 200mg Kaneka UBIQUINOL Q10 είμαι διαθέριμεπ για ςα μέλη H2H χπ ενήπ: ποξμήθεια δύξ (2) μημώμ (60 κάφξσλεπ) ή ποξμήθεια πέμςε (5) μημώμ (150 κάφξσλεπ).** * (Οι μελέτες αυτές έχουμ πραγματοποιηθεί σε συμεργασία με άλλα 10 κορυφαία παμεπιστημιακά Ιατρικά Κέμτρα τωμ ΗΠΑ. Ο Dr Flint Beal, Καθηγητής Νευροεπιστημώμ και Νευρολογίας στο Ιατρικό Κολλέγιο του Weil του Παμεπιστημίου Cornel στημ Ithaca της Νέας Υόρκης, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι αυτή η θεραπεία με Q10 είμαι πολλά υποσχόμεμη για τη βελτίωση της θεραπείας της μόσου του Πάρκιμσομ, και αμ πραγματικά επιβραδύμει τημ μόσο, θα είμαι η πρώτη θεραπεία που έχει οριστικά αποδειχθεί ότι μπορεί μα κάμει κάτι τέτοιο».) Διδικη Θεοαπεια με Q10 για Αρθεμείπ με Αλςρυάιμεο Ο ύλλξγξπ Heart to Heart Q10 Club είμαι έμαπ ιδιχςικόπ ρύλλξγξπ, πξσ ιδούθηκε αουικά από μια ξμάδα τίλχμ, αλλά ςώοα ρσμπεοιλαμβάμει 100δεπ μέλη ρε όλη ςημ Δλλάδα, αμάμερα ρςξσπ ξπξίξσπ και αρθεμείπ με ςη μόρξ ςξσ Αλςρυάιμεο. κξπόπ μαπ είμαι μα βξηθηθξύμ και άλλξι άμθοχπξι μα βελςιώρξσμ ςη ζχή ςξσπ με ςξ 100% αγμό και τσρικό ρσμπλήοχμα ρσμεμζύμξσ Q10, όπχπ έυει γίμει με εμάπ. Οι πεοιρρόςεοξι επαγγελμαςίεπ ρςη μεσοξλξγία είμαι ενξικειχμέμξι με ςιπ διάτξοεπ μελέςεπ πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί ςα ςελεσςαία υοόμια ρυεςικά με ςα ξτέλη ςηπ εταομξγήπ μιαπ θεοαπείαπ με ςξ ρσμέμζσμξ Q10 για ςιπ εκτσλιρςικέπ μεσοξλξγικέπ αρθέμειεπ και ειδικά ςη μόρξ ςξσ Αλςρυάιμεο. (Ο ρκξπόπ μαπ εδώ δεμ είμαι μα καςαγοάφξσμε ςα ςευμικά δεδξμέμα από ασςέπ ςιπ μελέςεπ ρε ρυέρη με ςξσπ ιαςοικξύπ και βιξλξγικξύπ λόγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ ςξ σμέμζσμξ Q10 εμδείκμσςαι ιδιαίςεοα για η μόρξ ςξσ Αλςρυάιμε, ξι ξπξίξι είμαι καμξμικά ποξρβάριμξι και καςαμξηςξί κσοίχπ για ςξσπ ειδικξύπ μεσοξλόγξσπ.) Ο διακεκοιμέμξπ ιαςοόπ Dr M. Flint Beal, από ςξ Σμήμα Μεσοξεπιρςημώμ ςηπ Θαςοικήπ υξλήπ Weill ςξσ Παμεπιρςημίξσ Cornell ρςη Μέα Τόοκη, ρςημ αμακεταλαίχρη ςξσ 6ξσ σμεδοίξσ ςηπ Έμχρηπ για ςξ σμέμζσμξ Q10 (2010), ρσμπεοαίμει όςι Σξ Q10 εμταμίζεςαι πξλλά σπόρυξμεμξ για έμα τάρμα από μεσοξλξγικέπ εκτσλιρςικέπ αρθέμειεπ, από ςιπ ξπξίεπ τσρικά η μόρξπ ςξσ Αλςρυάιμεο είμαι ςξ πιξ κξιμό είδξπ ρςιπ ρύγυοξμεπ κξιμχμίεπ. Έμαπ διεθμήπ ειδικόπ ρςημ καςαπξλέμηρη ςηπ γήοαμρηπ, ξ Dr Craige Golding, από ςξ Αμεοικαμικό σμβξύλιξ Αμςιγηοαμςικήπ και Αμαζχξγξμηςικήπ Ιαςοικήπ, δηλώμει όςι Έυει εμταμιρςεί η αμαρςοξτή ςηπ επιδείμχρηπ ςχμ μξηςικώμ λειςξσογιώμ ρε πξλλέπ μελέςεπ όπξσ υοηριμξπξιήθηκε ρσμπλήοχμα από ςξ ρσμέμζσμξ Q10, όπξσ πεοιλαμβάμξμςαι ςεκμηοιχμέμεπ βελςιώρειπ ρςιπ μξηςικέπ λειςξσογίεπ για αμθοώπξσπ πξσ πάρυξσμ από ςη μόρξ ςξσ Αλςρυάιμεο. Οι ανιξρημείχςεπ δξκιμέπ θεοαπείαπ ςηπ μόρξσ ςξσ Αλςρυάιμεο με Q10 ρσμήθχπ απαιςξύραμ καθημεοιμέπ δξρξλξγίεπ ςχμ 1200 mg ή μεγαλύςεοεπ. Οι αρθεμείπ με ςη μόρξ ςξσ Αλςρυάιμεο πξσ επιθσμξύμ μα ανιξπξιήρξσμ ασςά ςα πξοίρμαςα θα διαπιρςώρξσμ όςι ςξ ρσμέμζσμξ Q10 είμαι κάπχπ ακοιβό. Σα ρσμπληοώμαςα ςξσ ρσμέμζσμξσ Q10 πξσ είμαι διαθέριμα ρςημ Δλλάδα είμαι ςξσ ςύπξσ ubiquinone. Οι ιδιώςεπ υοήρςεπ ποέπει μα πληοώμξσμ μέυοι 450 εσοώ ςξμ μήμα για μα έυξσμ ςα ξτέλη από 1200 ημεοήρια mg από ubiquinone. (Ασςά ςα ποξψόμςα εμδέυεςαι μα -12-

12 πεοιλαμβάμξσμ ρσρςαςικά ςα ξπξία μπξοεί μα μημ είμαι υοήριμα και μα είμαι επιβλαβή αμ λαμβάμξμςαι ρε μεγάλεπ δξρξλξγίεπ.) Ποόρταςα, ξ ρύλλξγξπ H2H έυει αμαπςύνει ρσμεογαρία με ςξμ ξογαμιρμό Kaneka, ςξσπ μξμαδικξύπ παοαγχγξύπ 100% αγμξύ και τσρικξύ ubiquinol (ιδιαίςεοα ενεσγεμιρμέμη μξοτή ςξσ ρσμέμζσμξσ Q10). Σξ ubiquinol είμαι 6-8 τξοέπ ιρυσοόςεοξ από ςξ εμπξοικά παοαγόμεμξ ubiquinone. Ασςόπ ξ ποξμηθεσςήπ ρςιπ ΖΠΑ έυει ρσμτχμήρει μα μαπ παοέυει ubiquinol ρε μξοτή κάφξσλαπ ςχμ 200 mg ρε ειδική ςιμή. Λόμξ μία κάφξσλα UBIQUINOL ουσιαστικά ισοδυμαμεί με 1200 mg από Co-Q10. Σξ κόρςξπ εμόπ ποξγοάμμαςξπ θεοαπείαπ για ςη μόρξ ςξσ Αλςρυάιμεο με 1200 mg ςημ ημέοα από UBIQUINOL και Q10 είμαι μόμξ 1,20 ςημ ημέοα, ή πεοίπξσ 36 ςξμ μήμα. Ασςέπ ξι κάφξσλεπ ςχμ 200 mg από Kaneka UBIQUINOL είμαι διαθέριμεπ ρε μέλη ςξσ ρσλλόγξσ H2H ρε πξρόςηςα δύξ (2) μημώμ (60 κάφξσλεπ) και πέμςε (5) μημώμ (150 κάφξσλεπ).* ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΟ UBIQUINOL; Σξ ρσμέμζσμξ Q10 βοίρκεςαι ρςα μιςξυόμδοια ςχμ κσςςάοχμ ςξσ ρώμαςόπ μαπ. Δίμαι ςξ κέμςοξ «εμέογειαπ» ςξσ ξογαμιρμξύ μαπ, η πηγή εμέογειαπ ςηπ ζχήπ μαπ. Σξ Q10 είμαι ενίρξσ ρημαμςικό με ςξμ αέοα πξσ αμαπμέξσμε ή ςξ μεοό πξσ πίμξσμε. Δεμ μπξοξύμε μα ζήρξσμε υχοίπ ασςό. Οι ξογαμιρμξί μαπ παοάγξσμ τσριξλξγικά ςξ ρσμέμζσμξ Ubiquinol Q10. Ο ξογαμιρμόπ μαπ παοάγει ξλξέμα και μικοόςεοεπ πξρόςηςεπ ςξσ ρσμεμζύμξσ Q10 καθώπ μεγαλώμξσμε, ή ελαςςώμει δοαμαςικά ςημ παοαγχγή ςξσ ή επηοεάζεςαι αομηςικά από δσρλειςξσογία ςχμ μιςξυξμδοίχμ αμ ξ ξογαμιρμόπ μαπ πλήςςεςαι από ξοιρμέμεπ αρθέμειεπ ή αμεπάοκειεπ, όπχπ ρςημ πεοίπςχρη ςχμ ρσμθηκώμ πξσ εμπλέκξμςαι ρςη μόρξ ςξσ Αλςρυάιμεο. Σξ Kaneka Ubiquinol είμαι έμα 100% αγμό και τσρικό ρσμπλήοχμα ρσμεμζύμξσ Q10. Σα πεοιρρόςεοα εμπξοικά, ρσμθεςικά και απξκαλξύμεμα «βιξλξγικά» ρσμπληοώμαςα Q10 απξςελξύμςαι από ubiquinone, μια λιγόςεοξ ενελιγμέμη μξοτή ςξσ Q10. Καμβάμξμςαπ ρσμπλήοχμα ubiquinone Q10, ςξ ρώμα μαπ ποέπει μα ςξ μεςαςοέφει ρε Ubiquinol, ώρςε μα απξοοξτηθεί από ςα μιςξυόμδοια. Ασςή η διαδικαρία μεςαςοξπήπ μειώμει ςη δοαρςικόςηςα ςξσ ρσμεμζύμξσ Q10 έχπ και 80%. Σξ 100% αγμό και τσρικό ρσμπλήοχμα Kaneka Ubiquinol είμαι βιξλξγικά ςασςόρημξ με ςξ ρσμέμζσμξ Q10 πξσ ςξ ρώμα μαπ παοάγει τσριξλξγικά, έςρι ώρςε μα μπξοεί μα απξοοξτηθεί άμερα από ςα κύςςαοα ςξσ ρώμαςόπ μαπ υχοίπ καμία απώλεια ςηπ δοαρςικόςηςάπ ςξσ. Δεμ πεοιέυει άλλα ταομακεσςικά ή υημικά ποξψόμςα πξσ μπξοξύμ μα ποξκαλέρξσμ ρξβαοέπ παοεμέογειεπ. Ασςόπ είμαι ξ λόγξπ πξσ ςα μέλη ςξσ H2H υοηριμξπξιξύμ απξκλειρςικά ubiquinol. Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ Ubiquinol Kaneka, επιρκετθείςε ςημ ιρςξρελίδα:

13 *Με ειδική ζσμθωνία με ένα πιζηοποιημένο εργαζηήριο παραγωγής ubiquinol ζηις ΗΠΑ, ο Σύλλογος Heart to Heart αποκηά Ubiquinol Q10 πρώηης ποιόηηηας ηης Kaneka για ηα μέλη ηοσ ζε λιγόηερο από ηο μιζό κόζηος ηοσ ηοπικά διαθέζιμοσ ubiquinone. ΓΙΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ: TEL ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΔΛΟΤ Ο ύλλξγξπ Heart to Heart Q10 Club είμαι έμαπ ιδιχςικόπ ρύλλξγξπ, πξσ ιδούθηκε αουικά από μια ξμάδα τίλχμ, αλλά ςώοα ρσμπεοιλαμβάμει 100δεπ μέλη ρε όλη ςημ Δλλάδα. κξπόπ μαπ είμαι μα βξηθηθξύμ και άλλξι άμθοχπξι μα βελςιώρξσμ ςη ζχή ςξσπ με ςξ 100% αγμό και τσρικό ρσμπλήοχμα ρσμεμζύμξσ Q10, όπχπ έυει γίμει με εμάπ. Παοακάςχ θα βοείςε ςα ειδικά ποξμόμια πξσ απξλαμβάμξσμ ςα μέλη ςξσ HEART to HEART πξσ καλύπςξσμ ςιπ αμάγκεπ ςξσπ ρε Q10 μέρχ ςξσ ρσλλόγξσ μαπ: ΔΓΓΤΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Σξ H2H και ξι ιαςοικξί μαπ ρσμεογάςεπ εοεσμξύμ,επιλέγξσμ και παοαλαμβάμξσμ μόμξ ςξ σφηλόςεοηπ πξιόςηςαπ ρσμέμζσμξ Q10 πξσ είμαι διαθέριμξ παγκξρμίχπ. ΔΙΔΤΚΟΛΤΝΗ Παοαγγελίεπ μέρχ ςηλετώμξσ, ή γοαπςξύ μημύμαςξπ, υχοίπ μα υοειαρςεί μα βγείςε από ςξ ρπίςι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Ωπ ρύλλξγξπ, ςξ H2H διαποαγμαςεύεςαι ςιμέπ υξμοικήπ από ςα εογαρςήοια παοαγχγήπ ςξσ Q10. ΔΓΓΤΗΗ ΠΑΡΑΔΟΗ Σξ H2H αμαλαμβάμει πλήοχπ ςημ εσθύμη για ςημ παοάδξρη ςηπ παοαγγελίαπ ραπ. απ αρταλίζξσμε έμαμςι απώλειαπ ή ζημιάπ καςά ςη μεςατξοά. ΜΗΔΔΝΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ - Δεμ υοειάζεςαι μα υοηριμξπξιήρεςε ςημ πιρςχςική ραπ κάοςα απλώπ καςαθέρςε ςξ ακοιβέπ πξρό ρςημ ςξπική ραπ ςοάπεζα. ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ - Σα μέλη μαπ είμαι και τίλξι μαπ! -14-

14 ΚΛΙΝΙΚΔ ΑΝΑΥΟΡΔ 1. Dhanasekaran M, Ren J. The emerging role of coenzyme Q-10 in aging, neurodegeneration, cardiovascular disease, cancer and diabetes mellitus. Curr Neurovasc Res Dec;2(5): Wang XL, Rainwater DL, Mahaney MC, Stocker R. Cosupplementation with vitamin E and coenzyme Q10 reduces circulating markers of inflammation in baboons. Am J Clin Nutr Sep;80(3): Rosenfeldt FL, Pepe S, Linnane A, et al. Coenzyme Q10 protects the aging heart against stress: studies in rats, human tissues, and patients. Ann NY Acad Sci Apr;959: Hodgson JM, Watts GF, Playford DA, Burke V, Croft KD. Coenzyme Q10 improves blood pressure and glycaemic control: a controlled trial in subjects with type 2 diabetes. Eur J Clin Nutr Nov;56(11): Gaby AR. The role of coenzyme Q10 in clinical medicine: Part II. Cardiovascular disease, hypertension, diabetes mellitus and infertility. Altern Med Rev. 1996:1: Singh RB, Niaz MA. Serum concentration of lipoprotein(a) decreases on treatment with hydrosoluble coenzyme Q10 in patients with coronary artery disease: discovery of a new role. Int J Cardiol Jan;68(1): Singh RB, Niaz MA, Rastogi SS, Shukla PK, Thakur AS. Effect of hydrosoluble coenzyme Q10 on blood pressures and insulin resistance in hypertensive patients with coronary artery disease. J Hum Hypertens Mar;13(3): Baggio E, Gandini R, Plancher AC, Passeri M, Carmosino G. Italian multicenter study on the safety and efficacy of coenzyme Q10 as adjunctive therapy in heart failure. CoQ10 Drug Surveillance Investigators. Mol Aspects Med. 1994;15 Suppls Morisco C, Trimarco B, Condorelli M. Effect of coenzyme Q10 therapy in patients with congestive heart failure: a long-term multicenter randomized study. Clin Investig. 1993;71(8 Suppl):S Greenberg S, Frishman WH. Co-enzyme Q10: a new drug for cardiovascular disease. J Clin Pharmacol Jul;30(7): Tran MT, Mitchell TM, Kennedy DT, Giles JT. Role of coenzyme Q10 in chronic heart failure, angina, and hypertension. Pharmacotherapy Jul;21(7): Munkholm H, Hansen HH, Rasmussen K. Coenzyme Q10 treatment in serious heart failure. Biofactors. 1999;9(2-4): Hofman-Bang C, Rehnqvist N, Swedberg K, Wiklund I, Astrom H. Coenzyme Q10 as an adjunctive in the treatment of chronic congestive heart failure. The Q10 Study Group. J Card Fail Mar;1(2): Thomas SR, Leichtweis SB, Pettersson K, et al. Dietary cosupplementation with vitamin E and coenzyme Q(10) inhibits atherosclerosis in apolipoprotein E gene knockout mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol Apr;21(4): Witting PK, Pettersson K, Letters J, Stocker R. Anti-atherogenic effect of coenzyme Q10 in apolipoprotein E gene knockout mice. Free Radic Biol Med Aug;29(3-4): Mortensen SA, Vadhanavikit S, Baandrup U, Folkers K. Long-term coenzyme Q10 therapy: a major advance in the management of resistant myocardial failure. Drugs Exp Clin Res. 1985;11(8): Langsjoen PH, Vadhanavikit S, Folkers K. Effective treatment with coenzyme Q10 of patients with chronic myocardial disease. Drugs Exp Clin Res. 1985;11(8): Furuta T, Kodama I, Kondo N, Toyama J, Yamada K. A protective effect of coenzyme Q10 on isolated rabbit ventricular muscle under hypoxic condition. J Cardiovasc Pharmacol Nov;4(6): Yamagami T, Shibata N, Folkers K. Bioenergetics in clinical medicine. VIII. Adminstration of coenzyme Q10 to patients with essential hypertension. Res Commun Chem Pathol Pharmacol Aug;14(4): Somayajulu M, McCarthy S, Hung M, et al. Role of mitochondria in neuronal cell death

15 induced by oxidative stress; neuroprotection by Coenzyme Q10. Neurobiol Dis Apr;18(3): Menke T, Gille G, Reber F, et al. Coenzyme Q10 reduces the toxicity of rotenone in neuronal cultures by preserving the mitochondrial membrane potential. Biofactors. 2003;18(1-4): Matthews RT, Yang L, Browne S, Baik M, Beal MF. Coenzyme Q10 administration increases brain mitochondrial concentrations and exerts neuroprotective effects. Proc Natl Acad Sci USA Jul 21;95(15): Beal MF, Matthews RT, Tieleman A, Shults CW. Coenzyme Q10 attenuates the 1-methyl-4- phenyl-1,2,3,tetrahydropyridine (MPTP) induced loss of striatal dopamine and dopaminergic axons in aged mice. Brain Res Feb 2;783(1): Ren Z, Ding W, Su Z, et al. Mechanisms of brain injury with deep hypothermic circulatory arrest and protective effects of coenzyme Q10. J Thorac Cardiovasc Surg Jul;108(1): Gazdikova K, Gvozdjakova A, Kucharska J et al. [Effect of coenzyme Q10 in patients with kidney diseases]. Cas Lek Cesk May 24;140(10): Okamoto H, Kawaguchi H, Togashi H, et al. Effect of coenzyme Q10 on structural alterations in the renal membrane of stroke-prone spontaneously hypertensive rats. Biochem Med Metab Biol Apr;45(2): Takenaka M, Tatsukawa Y, Dohi K, et al. Protective effects of alpha-tocopherol and coenzyme Q10 on warm ischemic damages of the rat kidney. Transplantation Aug;32(2): Feher J, Kovacs B, Kovacs I, et al. Improvement of visual functions and fundus alterations in early age-related macular degeneration treated with a combination of acetyl-l-carnitine, n- 3 fatty acids, and coenzyme Q10. Ophthalmologica May;219(3): Quiles JL, Farquharson AJ, Ramirez-Tortosa MC, et al. Coenzyme Q differentially modulates phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase gene expression and free radicals production in malignant and non-malignant prostate cells. Biofactors. 2003;18(1-4): Miquel J. Can antioxidant diet supplementation protect against age-related mitochondrial damage? Ann NY Acad Sci Apr;959: Linnane AW, Zhang C, Yarovaya N, et al. Human aging and global function of coenzyme Q10. Ann NY Acad Sci Apr;959: Linnane AW, Kopsidas G, Zhang C, et al. Cellular redox activity of coenzyme Q10: effect of CoQ10 supplementation on human skeletal muscle. Free Radic Res Apr;36(4): Hoppe U, Bergemann J, Diembeck W, et al. Coenzyme Q10, a cutaneous antioxidant and energizer. Biofactors. 1999;9(2-4): Hanioka T, Tanaka M, Ojima M, Shizukuishi S, Folkers K. Effect of topical application of coenzyme Q10 on adult periodontitis. Mol Aspects Med. 1994;15 Suppls Folkers K and Wolaniuk A. Research on coenzyme Q10 in clinical medicine and in immunomodulation. Drugs Exp Clin Res. 1985;11(8): Suzuki H, Naitoh T, Kuniyoshi S, et al. Cardiac performance and coenzyme Q10 in thyroid disorders. Endocrinol Jpn Dec;31(6): Marubayashi S, Dohi K, Ezaki H, Hayashi K, Kawasaki T. Preservation of ischemic rat liver mitochondrial functions and liver viability with CoQ10. Surgery Jun;91(6): Wilkinson EG, Arnold RM, Folkers K, Hansen I, Kishi H. Bioenergetics in clinical medicine. II. Adjunctive treatment with coenzyme Q in periodontal therapy. Res Commun Chem Pathol Pharmacol Sep;12(1): Available at: Accessed October 23, Weber C, Jakobsen TS, Mortensen SA, Paulsen G, Holmer G. Effect of dietary coenzyme Q10 as an antioxidant in human plasma. Mol Aspects Med. 1994;15 Suppls Unpublished data, Kaneka Corp. 42. Kazunori H, Mitsuaki K, Hideyuki, K Hiroshi, K Kenji, F Mikio, K. Study on safety and bioavailability of ubiquinol (Kaneka QHtm). Regul Toxicol Pharmacol Aug 17.

16 43. Langsjoen PH, Langsjoen AM. Overview of the use of CoQ10 in cardiovascular disease. Biofactors. 1999;9(2-4): Ubiquinol has a higher bioavailability compared to ubiquinone. Unpublished data, Kaneka Corp. 45. Plasma levels of COQ10 for ubiquinol increased dose dependently. Unpublished data, Kaneka Corp. 46. Hosoe K, Kitano M, Kishida H, et al. Study on safety and bioavailability of ubiquinol (Kaneka QH(trade mark)) after single and 4-week multiple oral administration to healthy volunteers. Regul Toxicol Pharmacol Aug Shults CW, Oakes D, Kieburtz K, et al. Effects of coenzyme Q10 in early Parkinson disease: evidence of slowing of the functional decline. Arch Neurol Oct;59(10): Shults CW, Flint BM, Song D, Fontaine D. Pilot trial of high dosages of coenzyme Q10 in patients with Parkinson s disease. Exp Neurol Aug;188(2): Kurowska EM, Dresser G, Deutsch L, Bassoo E, Freeman DJ. Relative bioavailability and antioxidant potential of two coenzyme q10 preparations. Ann Nutr Metab. 2003;47(1): Shults CW, Haas RH, Beal MF. A possible role of coenzyme Q10 in the etiology and treatment of Parkinson s disease. Biofactors. 1999;9(2-4): Age difference of bioavailability. Unpublished data, Kaneka Corp. 52. CoQ10 reducing activity in rats. Unpublished data, Kaneka Corp. 53. Available at: Accessed October 19, Ernster L, Forsmark-Andree P. Ubiquinol: an endogenous antioxidant in aerobic organisms. Clin Investig. 1993;71(8 Suppl):S Passi S, De PO, Puddu P, Littarru GP. Lipophilic antioxidants in human sebum and aging. Free Radic Res Apr;36(4): Naini A, Lewis VJ, Hirano M, DiMauro S. Primary coenzyme Q10 deficiency and the brain. Biofactors. 2003;18(1-4): Siemieniuk E and Skrzydlewska E. Coenzyme Q10: its biosynthesis and biological significance in animal organisms and in humans. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2005;59: Rusciani L, Proietti I, Rusciani A, et al. Low plasma coenzyme Q10 levels as an independent prognostic factor for melanoma progression. J Am Acad Dermatol Feb;54(2): Kontush A, Schippling S, Spranger T, Beisiegel U. Plasma ubiquinol-10 as a marker for disease: is the assay worthwhile? Biofactors. 1999;9(2-4): Yamamoto Y, Yamashita S. Plasma ubiquinone to ubiquinol ratio in patients with hepatitis, cirrhosis, and hepatoma, and in patients treated with percutaneous transluminal coronary reperfusion. Biofactors. 1999;9(2-4): Sohmiya M, Tanaka M, Suzuki Y, et al. An increase of oxidized coenzyme Q-10 occurs in the plasma of sporadic ALS patients. J Neurol Sci Jan 15;228(1): Folkers K, Osterborg A, Nylander M, Morita M, Mellstedt H. Activities of vitamin Q10 in animal models and a serious deficiency in patients with cancer. Biochem Biophys Res Commun May 19;234(2): Portakal O, Ozkaya O, Erden IM, et al. Coenzyme Q10 concentrations and antioxidant status in tissues of breast cancer patients. Clin Biochem Jun;33(4): Lockwood K, Moesgaard S, Yamamoto T, Folkers K. Progress on therapy of breast cancer with vitamin Q10 and the regression of metastases. Biochem Biophys Res Commun Jul 6;212(1): Lockwood K, Moesgaard S, Folkers K. Partial and complete regression of breast cancer in patients in relation to dosage of coenzyme Q10. Biochem Biophys Res Commun Mar 30;199(3): Palan PR, Mikhail MS, Shaban DW, Romney SL. Plasma concentrations of coenzyme Q10 and tocopherols in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer. Eur J Cancer Prev Aug;12(4): Jolliet P, Simon N, Barre J, et al. Plasma coenzyme Q10 concentrations in breast cancer:

17 prognosis and therapeutic consequences. Int J Clin Pharmacol Ther Sep;36(9): Muller T, Buttner T, Gholipour AF, Kuhn W. Coenzyme Q10 supplementation provides mild symptomatic benefit in patients with Parkinson s disease. Neurosci Lett May 8;341(3): Ferrante KL, Shefner J, Zhang H, et al. Tolerance of high-dose (3,000 mg/day) coenzyme Q10 in ALS. Neurology Dec 13;65(11): Mariani C, Bresolin N, Farina E, et al. Muscle biopsy in Alzheimer s disease: morphological and biochemical findings. Clin Neuropathol Jul;10(4): Koroshetz WJ, Jenkins BG, Rosen BR, Beal MF. Energy metabolism defects in Huntington s disease and effects of coenzyme Q10. Ann Neurol Feb;41(2): Siciliano G, Mancuso M, Tedeschi D, et al. Coenzyme Q10, exercise lactate and CTG trinucleotide expansion in myotonic dystrophy. Brain Res Bull Oct 1;56(3-4): Folkers K, Simonsen R. Two successful double-blind trials with coenzyme Q10 (vitamin Q10) on muscular dystrophies and neurogenic atrophies. Biochim Biophys Acta May 24;1271(1): Yan J, Fujii K, Yao J, et al. Reduced coenzyme Q10 supplementation decelerates senescence in SAMP1 mice. Exp Gerontol Feb;41(2): Anti-fatigue effect in rats. Unpublished data, Kaneka Corp. 76. Anti-diabetic activity of Kaneka QH in rats. Unpublished data, Kaneka Corp. 77. Frei B, Kim MC, Ames BN. Ubiquinol-10 is an effective lipid-soluble antioxidant at physiological concentrations. Proc Natl Acad Sci USA Jun;87(12): Bowry VW, Mohr D, Cleary J, Stocker R. Prevention of tocopherol-mediated peroxidation in ubiquinol-10-free human low density lipoprotein. J Biol Chem Mar 17;270(11): Ingold KU, Bowry VW, Stocker R, Walling C. Autoxidation of lipids and antioxidation by alpha-tocopherol and ubiquinol in homogeneous solution and in aqueous dispersions of lipids: unrecognized consequences of lipid particle size as exemplified by oxidation of human low density lipoprotein. Proc Natl Acad Sci U S A Jan 1;90(1): Okamoto T, Matsuya T, Fukunaga Y, Kishi T, Yamagami T. Human serum ubiquinol-10 levels and relationship to serum lipids. Int J Vitam Nutr Res. 1989;59(3): Mohr D, Bowry VW, Stocker R. Dietary supplementation with coenzyme Q10 results in increased levels of ubiquinol-10 within circulating lipoproteins and increased resistance of human low-density lipoprotein to the initiation of lipid peroxidation. Biochim Biophys Acta Jun 26;1126(3): Quinn PJ: Topography of coenzyme Q in membranes. In: Kagan VE, Quinn PJ, eds. Coenzyme Q: Molecular Mechanisms in Health and Disease. Boca Raton: CRC Press; 2001: James AM, Cocheme HM, Smith RA, Murphy MP. Interactions of mitochondria-targeted and untargeted ubiquinones with the mitochondrial respiratory chain and reactive oxygen species. Implications for the use of exogenous ubiquinones as therapies and experimental tools. J Biol Chem Jun 3;280(22): Szeto HH. Mitochondria-targeted peptide antioxidants: novel neuroprotective agents. AAPS J. 2006;8(3):E Available at: Accessed October 12, Ingram DK, Lane MA, Roth GS. Calorie restriction in monkeys. Life Extension. July, 1998: Roth GS, Ingram DK, Lane MA. Calorie restriction in primates: will it work and how will we know? J Am Geriatr Soc Jul;47(7): Walford RL, Harris SB, Gunion MW. The calorically restricted low-fat nutrient-dense diet in Biosphere 2 significantly lowers blood glucose, total leukocyte count, cholesterol, and blood pressure in humans. Proc Natl Acad Sci USA Dec 1;89(23): Lee CK, Klopp RG, Weindruch R, Prolla TA. Gene expression profile of aging and its retardation by caloric restriction. Science Aug 27;285(5432): Weindruch R, Walford RL. Dietary restriction in mice beginning at 1 year of age: effect on life-span and spontaneous cancer incidence. Science Mar 12;215(4538):

18 91. Cao SX, Dhahbi JM, Mote PL, Spindler SR. Genomic profiling of short- and long-term caloric restriction effects in the liver of aging mice. Proc Natl Acad Sci USA Sep 11;98(19): Larsson O. Effects of isoprenoids on growth of normal human mammary epithelial cells and breast cancer cells in vitro. Anticancer Res Jan;14(1A): Kuettner A, Pieper A, Koch J, Enzmann F, Schroeder S. Influence of coenzyme Q(10) and cerivastatin on the flow-mediated vasodilation of the brachial artery: results of the ENDOTACT study. Int J Cardiol Feb 28;98(3): Beal MF. Mitochondrial dysfunction and oxidative damage in Alzheimer s and Parkinson s diseases and coenzyme Q10 as a potential treatment. J Bioenerg Biomembr Aug;36(4): Baker SK, Tarnopolsky MA. Targeting cellular energy production in neurological disorders. Expert Opin Investig Drugs Oct;12(10): Rozen TD, Oshinsky ML, Gebeline CA, et al. Open label trial of coenzyme Q10 as a migraine preventive. Cephalalgia Mar;22(2): Sandor PS, Di CL, Coppola G, et al. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: a randomized controlled trial. Neurology Feb 22;64(4): Gazdik F, Pijak MR, Borova A, Gazdikova K. Biological properties of coenzyme Q10 and its effects on immunity. Cas Lek Cesk. 2003;142(7): Ye CQ, Folkers K, Tamagawa H, Pfeiffer C. A modified determination of coenzyme Q10 in human blood and CoQ10 blood levels in diverse patients with allergies. Biofactors Dec;1(4): Rosenfeldt FL, Mijch A, McCrystal G, et al. Skeletal myopathy associated with nucleoside reverse transcriptase inhibitor therapy: potential benefit of coenzyme Q10 therapy. Int J STD AIDS Dec;16(12): Blasi MA, Bovina C, Carella G, et al. Does coenzyme Q10 play a role in opposing oxidative stress in patients with age-related macular degeneration? Ophthalmologica Jan;215(1): Sheweita SA, Tilmisany AM, Al-Sawaf H. Mechanisms of male infertility: role of antioxidants. Curr Drug Metab Oct;6(5): Rosenfeldt FL, Pepe S, Ou R, et al. Coenzyme Q10 improves the tolerance of the senescent myocardium to aerobic and ischemic stress: studies in rats and in human atrial tissue. Biofactors. 199;9(2-4): Kalen A, Appelkvist EL, Dallner G. Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. Lipids Jul;24(7): Hoppe U, Bergemann J, Diembeck W, et al. Coenzyme Q10, a cutaneous antioxidant and energizer. Biofactors. 1999;9(2-4):371-8

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Επαναστατικές Επιστημονικές Εξελίξεις Καθυστερώντας τη Διαδικασία της Γήρανσης Ανοσία σε σοβαρές ασθένειες Θεραπεία Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον Εξαιρετικά Οφέλη για την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες

Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΠΜΣ Ιατρική Χημεία Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης, MD, PhD Καθηγητής Βιοχημείας Κλινικής Χημείας Generation of superoxide ( O 2 ) and H 2 O 2 from O 2 in vascular

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ranolazine and Myocardial ischemia. C Pantos - UOA

Ranolazine and Myocardial ischemia. C Pantos - UOA Ranolazine and Myocardial ischemia C Pantos - UOA Conflict of interest Research supported by MENARINI ISCHAEMIC HEART DISEASE Parrinello et al, Cardiology, 2014 ( in press) The vulnerable myocardium :

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης, MD, PhD Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ Π Φλεβάρθ 2 η Πανεπιςτημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοςοκομείο Αττικόν, Αθήνα Atrial Fibrillation Initiation, Maintenance,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΙΝΟΤΛΙΝΗ. Υπνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τνκέα Υγείαο ηνπ Παηδηνύ ηνπ Ιαηξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΚΤΣΣΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΤ ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΑΙΑ

ΤΠΟΚΤΣΣΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΤ ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΚΤΣΣΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΤ ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΑΙΑ Αντιγόνη Λάζου Καιηγθτρια Φυσιολογίας Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

Science of Sericulture

Science of Sericulture Science of Sericulture 2012 38 1 0065-0069 ISSN 0257-4799 CN 32-1115 /S E-mail CYKE@ chinajournal. net. cn 215123 25 0 ~ 24 h GSH GSSG GSH + 2GSSG GSH /GSSG S- GST TPX 23% GR 57% GSH TPX GST GSSG 61% GSH

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2 344 IL - 13 /IL - 18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 13 18 IL - 13 /IL - 18 10% / OVA /AL OH 3 5% 16 ~ 43 d 44 d ELISA BALF IL - 13 IL - 18 PCR RT - PCR IL - 13 IL - 18 mrna IL - 13 mrna 0. 01 IL - 18 mrna 0.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Effects of soothing liver and invigorating spleen recipes of TCM on hepatic inflammatory cytokines of rats with nonalcoholic steatosishepatitis

Effects of soothing liver and invigorating spleen recipes of TCM on hepatic inflammatory cytokines of rats with nonalcoholic steatosishepatitis 33 2 Vol. 33 No. 2 2012 4 Journal of Jinan University Medicine Edition Apr. 2012 TNF-α IL-6 IL-1 1 2 1 3 2 2 2 1. 510630 2. 510632 3. 510630 NASH TNF-α 6 IL-6 1 IL-1 NASH NASH 16 HE O ELISA TNF-α IL-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ. Δρ Παύλος Ι. Ανάσης Συντονιστής Δντης Νεφρολογίας ΓΝ-Λακωνίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ. Δρ Παύλος Ι. Ανάσης Συντονιστής Δντης Νεφρολογίας ΓΝ-Λακωνίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Δρ Παύλος Ι. Ανάσης Συντονιστής Δντης Νεφρολογίας ΓΝ-Λακωνίας Η ηπατική ανεπάρκεια είναι ένα δραματικό σύνδρομο, που συνοδεύεται από βλάβες πολλών άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση Παχυσαρκία και Υπέρταση Κώστας Παλέτας Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ ιευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ταξινόµηση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Διατροφή

Υπέρταση και Διατροφή Υπέρταση και Διατροφή Αντώνης Ζαμπέλας Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συχνότητα εμφάνισης της υπέρτασης στην Ελλάδα. Μελέτη Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Κορινθιακή σταφίδα: ένα υπερτρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας για μικρούς και μεγάλους. 25 Αυγούστου 2016, Ψηλά Αλώνια, Αίγιο

Κορινθιακή σταφίδα: ένα υπερτρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας για μικρούς και μεγάλους. 25 Αυγούστου 2016, Ψηλά Αλώνια, Αίγιο Κορινθιακή σταφίδα: ένα υπερτρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας για μικρούς και μεγάλους 25 Αυγούστου 2016, Ψηλά Αλώνια, Αίγιο Η Κορινθιακή σταφίδα είναι ένα μοναδικό προϊόν που παράγεται σχεδόν αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

CURATIVE EFFECTS OF THE FRUITS OF ARONIA MELANOCARPA

CURATIVE EFFECTS OF THE FRUITS OF ARONIA MELANOCARPA ARONIA MELANOCARPA., CURATIVE EFFECTS OF THE FRUITS OF ARONIA MELANOCARPA M. Boncheva Chair of General Medicine nd Clinical Laboratory, Medical University Varna. Aronia melanocarpa, -. Aronia melanocarpa.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ «Ν.Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ «Ν.Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ & ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ «Ν.Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Πολυγονιδιακές Ασθένειες Πολυγονιδιακές = οι παθήσεις που οφείλονται σε µεταλλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ Αποκλείει τους L-type διαύλους Ca 2+, αλλά επίσης και τους T-type

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Καρδιαγγειακά Νοσήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφορές ως προς την αορτική σκληρία σε υπερτασικούς ασθενείς µε ιδιαιτέρως ακραία επίπεδα HDL χοληστερόλης

Οι διαφορές ως προς την αορτική σκληρία σε υπερτασικούς ασθενείς µε ιδιαιτέρως ακραία επίπεδα HDL χοληστερόλης Οι διαφορές ως προς την αορτική σκληρία σε υπερτασικούς ασθενείς µε ιδιαιτέρως ακραία επίπεδα HDL χοληστερόλης Ελένη Τριανταφυλλίδη, Δηµήτριος Μπενάς, Στέφανος Βλάχος, Ιγνάτιος Οικονοµίδης, Αντώνης Σχοινάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος 13 Ιουνίου 2015 Δηλώνω ότι δεν έχω καμία διένεξη συμφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST.

Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST. Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST. Η πνευματική καταπόνηση (mental stress) και τα έντονα

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία

Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 10 Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία Ελένη Παπαδοπούλου Μαρίνα Οικονόμου Εισαγωγή Η α-μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά. Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ<Γ.Παπανικολάου>

Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά. Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ<Γ.Παπανικολάου> Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ Σημεία κλειδιά κορτικοστεροειδή: παραγωγή από φλοιό επινεφριδίων υπό την επίδραση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική Νεφροπάθεια. Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Διαβητική Νεφροπάθεια. Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Διαβητική Νεφροπάθεια Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Ο ΣΔ αποτελεί τη συχνότερη αιτία ΧΝΝ τελικού σταδίου Seminars in Dialysis 23: 129 133, 2010 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Lion s Mane. «Η ραίηε ηνπ ιηνληαξηνύ»

Lion s Mane. «Η ραίηε ηνπ ιηνληαξηνύ» Lion s Mane «Η ραίηε ηνπ ιηνληαξηνύ» Hericium Erinaceus Τν Hericium Erinaceus είλαη γλσζηό ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ιαπσλία όπνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ εθαηνληάδεο ρξόληα ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή θαη σο ηξνθή δηόηη

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Αντιυπερτασικά & σεξ Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Υπέραταση & ED Η Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ED Feldman et al. J Urol

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CHD Risk Ratio Coronary Heart Disease Risk According

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

T CD , 0199 gπkg BW soybean isoflavones groups. Another ten 22month2old female rats were used as a young

T CD , 0199 gπkg BW soybean isoflavones groups. Another ten 22month2old female rats were used as a young T (, 510300) :T, SD, T CD28 0133 0199 gπkg BW,, 4,,( TBA) (MDA), (SOD), 123 (Rh123) - (H 2 DCFDA) (MMP) (ROS) ;T CD8ΠCD28 : MDA,SOD MMP ( P < 0105) ;ROS ( P < 0101) CD28 + CD28 + ΠCD8 + T,CD28 - ΠCD8 +

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 20-40% of ischemic strokes due to carotid artery disease! European Cardiovascular Disease Statistics

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ινκρετινικών ορμονών και η νέα θεραπευτική πρόταση της Exenatide στην αντιμετώπιση του ΣΔ ΙΙ

Ο ρόλος των ινκρετινικών ορμονών και η νέα θεραπευτική πρόταση της Exenatide στην αντιμετώπιση του ΣΔ ΙΙ Ο ρόλος των ινκρετινικών ορμονών και η νέα θεραπευτική πρόταση της Exenatide στην αντιμετώπιση του ΣΔ ΙΙ Δρ. Α. Μελιδώνης, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» Εισαγωγή Ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. NAME: Wang Shijun CURRENT POSITIONS:

CURRICULUM VITAE. NAME: Wang Shijun CURRENT POSITIONS: NAME: Wang Shijun CURRICULUM VITAE CURRENT POSITIONS: ADDRESS: Chair Professor Basic science discipline of integrated Chinese medicine with western medicine Taishan Scholar Program, Shandong province Dean

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης 1st Workshop on Evidence Based Medicine Athens, 6-7 December 2003 Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας & Εργ. Βιοστατιστικής, Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

0. 35g kg ~ 2. 0cm 10min. Nar- 15μL 6mm

0. 35g kg ~ 2. 0cm 10min. Nar- 15μL 6mm 22 Journal of Ningxia Medical University 34 1 2012 1 1674-6309 2012 01-0022 - 03 1 2 1 3 1. 750004 2. 750004 3. 750004 60 SD 300 ± 20 g 5 S ICH M 2 M 4 M 8 12 Deinsberger S M 2 4 8 - ICH 10min 2 4 8 mg

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα

Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα Ευάγγελος Ρίζος Παθολόγος Διαβητολόγος Επιμελητής Α ΠΓΝΙ Disclosures Speaker honoraria, consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 / (mitochondrial diseases); (oxidative phosphorylation); (OXPHOS); (diagnosis); (children)

1 / (mitochondrial diseases); (oxidative phosphorylation); (OXPHOS); (diagnosis); (children) Richard H. Haas, MB, BChir, MRCP a,b, Sumit Parikh, MD c, Marni J. Falk, MD d, Russell P. Saneto, DO, PhD e, Nicole I. Wolf, MD f,g, Niklas Darin, MD h,bruce H. Cohen, MD c a Departments of Neurosciences

Διαβάστε περισσότερα

Μη αιματολογικές επιδράσεις του σιδήρου. Μαρία Τσιάτσιου Νεφρολόγος Αλεξανδρούπολη, 2012

Μη αιματολογικές επιδράσεις του σιδήρου. Μαρία Τσιάτσιου Νεφρολόγος Αλεξανδρούπολη, 2012 Μη αιματολογικές επιδράσεις του σιδήρου Μαρία Τσιάτσιου Νεφρολόγος Αλεξανδρούπολη, 2012 Σίδηρος [Fe] στοιχείο ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό όλων των ανθρώπινων κυττάρων. απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης Τα προβλήµατα των Γλυκαντικών. Νάντια Αποστολίδου Διατροφολόγος/ Κλινική Διαιτολόγος Msc ΕΔΙΠ Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ-Θ

Σακχαρώδης Διαβήτης Τα προβλήµατα των Γλυκαντικών. Νάντια Αποστολίδου Διατροφολόγος/ Κλινική Διαιτολόγος Msc ΕΔΙΠ Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ-Θ Σακχαρώδης Διαβήτης Τα προβλήµατα των Γλυκαντικών Νάντια Αποστολίδου Διατροφολόγος/ Κλινική Διαιτολόγος Msc ΕΔΙΠ Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ-Θ Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση Γλυκαντικών συσχετίζεται µε:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Φλεβική Πνευµονική Υπέρταση! Ορισµοί.! Επιδηµιολογία-πρόγνωση.!

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής, 12 Απριλίου 2014 Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε;

Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε; 1 ο Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης - 14 Μαΐου 2016 - Αθήνα Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε; Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Υπεύθυνος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς Ευρωκλινική

Διαβάστε περισσότερα

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min Φσριξλξγική καςάρςαρη Διάοκεια 40 εβδξμάδεπ ή 280 ημέοεπ (39-41 καςά μέρξ όοξ) Σςξ ρώμα ςηπ εγκύξσ ρσμβαίμξσμ αλλαγέπ πξσ απξρκξπξύμ: ρςη ούθμιρη ςξσ μεςαβξλιρμξύ, ρςημ ποξαγωγή ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμβούξσ,

Διαβάστε περισσότερα