έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση"

Transcript

1 Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς Ίδρυσης 1945 Έληξε η κατάληψη στ Γενικό Λύκει Παρικίας Ικανπιήθηκαν αρκετά μαθητικά αιτήματα Έληξε την Τετάρτη 19 Ιανυαρίυ η κατάληψη στ Λύκει Παρικιάς πυ είχε ξεκινήσει από την Δευτέρα 17 τυ μήνα, μετά την υπερψήφιση της απόφασης για την κατάληψη από 196 μαθητές (12 όχι), ι πίι δήλωναν ότι δεν θα υπχωρύσαν εάν δεν ικανπιύντ τα αιτήματά τυς, αν όχι όλα, τυλάχιστν τα περισσότερα και τα πι βασικά. Τα παιδιά αντιμετωπίστηκαν με ενδιαφέρν από τυς εκπαιδευτικύς, τυς γνείς και τυς πρϊσταμένυς της Εκπαίδευσης, ι πίι συναντήθηκαν, συζήτησαν μαζί τυς και βρέθηκαν λύσεις στα πρβλήματα. Τη δεύτερη μέρα της κατάληψης τα παιδιά εξέθεσαν τα πρβλήματα και τα αιτήματά τυς στν Πρϊστάμεν τυ 5 υ Γραφείυ Δευτερβάθμιας Εκπαίδευσης Αρ. Βαρριά και στυς καθηγητές και στυς γνείς τυς. Την Τετάρτη, ημέρα λήξης και της κατάληψης, τα παιδιά συναντήθηκαν εκ νέυ με τυς εκπαιδευτικύς και τυς γνείς και αφύ ικανπιήθηκαν από την εξέλιξη, επέστρεψαν στ σχλεί τυς. Όπως ανέφερε στη ΦτΠ Διευθυντής τυ Γενικύ Λυκείυ Πάρυ Ηλ. Γυρδύκης, θα δθεί άδεια στην καθηγήτρια για την πία ζητύσαν ι μαθητές να απμακρυνθεί, στη θέση της θα έρθει αναπληρωτής καθηγητής, έως ότυ γίνει αυτό όμως, τα μαθήματα θα καλυφθύν από καθηγήτρια ικνμλόγ τυ ΕΠΑΛ Πάρυ. Να σημειωθεί, ότι ι μαθητές όπως δήλωσαν, δεν είχαν ως στόχ να βλάψυν την καθηγήτριά τυς, αλλά να λυθεί τ πρόβλημά τυς. Τα υπόλιπα αιτήματά τυς, σύμφωνα με τν κ. Γυρδύκη, ρισμένα αντιμετωπίστηκαν και άλλα μπαίνυν σε συζήτηση και θ αντιμετωπιστύν στην πρεία. συνέχεια σελ. 4 Με παρέμβαση Ραγκύση-Ρήγα Υλπιύνται τα μεγάλα έργα στ νησί μας ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." Πρς υλπίηση βαίνυν μεγάλα έργα για τ νησί μας, όπως είχε πραναγγελθεί από τν υπυργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκύση στη βαρυσήμαντη συνέντευξή τυ στη ΦτΠ κατά την πρεκλγική περίδ, για τα πία είχε πει ότι θα ενταχθύν στν πργραμματισμό της "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." Η πραναγγελία τυ υπυργύ επιβεβαιώθηκε και από τις δηλώσεις τυ Δημάρχυ Χρήστυ Βλαχγιάννη και τυ υφυπυργύ Ανάπτυξης Παναγιώτη Ρήγα κατά την τελετή της Ορκωμσίας τυ νέυ Δημτικύ Συμβυλίυ και πήρε «σάρκα και στά» με την επίσκεψη στην Πάρ κλιμακίυ της "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." την περασμένη Τετάρτη 19 Ιανυαρίυ. Τα έργα πυ θα υλπιηθύν από την Εταιρία τυ Δημσίυ είναι: -Μελέτη και κατασκευή 2 υ Γυμνασίυ Παρικίας -Μελέτη και κατασκευή επέκτασης τυ τυριστικύ καταφυγίυ Νάυσας -Ολκλήρωση Μελέτης και κατασκευή επέκτασης 2 υ Δημτικύ Σχλείυ Παρικίας -Μεταφρά λυμάτων Ντιανατλικής Πάρυ (η μελέτη είναι έτιμη και θα εγκριθεί από τ Δημτικό Συμβύλι). - Ολκλήρωση μελέτης και κατασκευή τυ Πλιτιστικύ Κέντρυ Παρικίας Ήδη έχυν εκδθεί για τα συγκεκριμένα έργα Κινές Υπυργικές Απφάσεις και συμπληρωματική ΚΥΑ από τυς Ρέππα και Ρήγα, για τ έργ της μεταφράς λυμάτων και τ Πλιτιστικό Κέντρ Παρικίας, με την πία «ανατίθεται στην ΕΓΝΑ- ΤΙΑ η συνδρμή της πρς την Τπική Κινωνία στ πλαίσι τυ Κινωνικύ της ρόλυ ως ανώνυμη Οι εκπρόσωπι της "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." Δ.Πέγις και Ν.Αστρκώστας με τν Δήμαρχ Χρ.Βλαχγιάννη εταιρία τυ Δημσίυ, συνέχεια σελ. 5 Φωνή της Πάρυ Ε β δ μ α δ ι α ί α π λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δα Π ά ρ υ - Α ν τ ι π ά ρ υ Κόντρα στην κρίση! Αξιπιήστε τις ειδικές πρσφρές μας για την πρβλή σας από τη Φωνή της Πάρυ τυς καλκαιρινύς μήνες. Τηλ.:

2 2 Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ Πρωτχρνιάτικες πίτες Την πρωτχρνιάτικη πίτα θα κόψει την Κυριακή 23 Ιανυαρίυ στις 11 τ πρωί τ Δ.Σ. τυ Συλλόγυ Εθελντών Αιμδτών Πάρυ Αντιπάρυ και καλεί όλα τα μέλη και τυς φίλυς στ ξενδχεί «Αγνάντι» όπυ θα γίνει η εκδήλωση. Θα πραγματπιηθύν επίσης, η Γενική Συνέλευση και ι εκλγές τυ Συλλόγυ. Παρακαλύνται όλι ι αιμδότες να έχυν μαζί τυς την εκλγική τυς ταυτότητα για να μετέχυν στην εκλγική διαδικασία. Για όσυς δεν διαθέτυν μέσ μεταφράς, να γνωρίζυν ότι στις π.μ. θ αναχωρήσει λεωφρεί μπρστά από τ Κέντρ Υγείας για τ ξενδχεί «Αγνάντι». Την πίτα τυ θα κόψει την Κυριακή 23 Ιανυαρίυ και Πλιτιστικός Σύλλγς Πρδρόμυ «Σκόπας Πάρις». Η εκδήλωση θα γίνει στις 6.30 μ.μ. στην αίθυσα τυ Συλλόγυ «Δεξαμενή». Τ Διικητικό Συμβύλι τυ Συλλόγυ Αγκαιριάς Πάρυ καλεί τα μέλη και τυς φίλυς τυ στην κπή της Πρωτχρνιάτικης πίτας την Κυριακή 23 Ιανυαρίυ στις τ πρωί στην αίθυσα τυ Συλλόγυ στην δό Χαλκκνδύλη στν 8 όρφ. Θ ακλυθήσει Γενική Συνέλευση με θέματα: Απλγισμός πεπραγμένων, ικνμικός απλγισμός, απαλλαγή Διικητικύ Συμβυλίυ και εκλγή νέυ. Στην εκδήλωση θα βραβευτύν ι επιτυχόντες στην Τριτβάθμια Εκπαίδευση πυ πρέρχνται από τ Δημτικό Διαμέρισμα Αγκαιριάς. Ο πρόεδρς και τ Διικητικό συμβύλι τυ ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός σας πρσκαλύν στην κπή της πρωτχρνιάτικης πίτας την Κυριακή 23/1, στις 7:00 μ.μ. στην αίθυσα της Αγρτλέσχης. Ο Δήμς Πάρυ πρσκαλεί όλυς τυς Παριανύς σε μια μυσική βραδιά με ξένα τραγύδια πυ άφησαν επχή για φωνή και πιάν, τ Σάββατ 22 Ιανυαρίυ στις στην αίθυσα τυ «Αρχίλχυ». Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ-Αντιπάρυ Έτς 65, Νέα Περίδς, Έτς ίδρυσης 1945 Κωδικός Εντύπυ 3233, Αριθμ. φύλλυ: 145 Ιδρυτής: Φραγκίσκς Γαϊτάνς Ιδικτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής: Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αρχισυνταξία: Μαρία Δυλγέρη Αθλητικό ρεπρτάζ: Νίκς Σαρρής Εμπρικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκύση Σχεδιασμός - Σελιδπίηση: Μαριλένα Γαβριήλ Εκτύπωση: Αγ. Απόστλι Νάυσας, Πάρς T.K τηλ: fax: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργς Αθανάσις (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρύσσς Νικόλας (Internews), Σ/Μ Ατλάντικ (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκ, Αρτπιεί Αλιπράντη, Αρτόπλις, Πρατήρι άρτυ Αλιπράντη, Κάβα Τάσσς, Πρακτρεί ταξιδίων Πώλς Tours, Γενική Ταχυδρμική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρπωλεί Αλιπράντη, Καφέ ωδώνη, Καφέ Λάζς (εφρία), Γιάννης Ρύσσς Audiophile, βιβλιπωλεί Πλύχρωµ, Περίπτερ ΟΤΕ, Πρακτρεί ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Καπύτσς (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι). ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπγραφεί, φύρνς Ραγκύση ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινύ Μαργαρίτα, Αριανύτσυ Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγρά, Σ/Μ Σπυριδύλα. Αρτπιεί Μαργαρίτη, Αρτπιεί Μπατίστα, Αρτπιεί Τσυνάκη, Smart computers Σκιαδάς, Μπαρµπαρίγυ Ευαγγελία χρωµατπωλεί, Erkyna Travel, κατάστηµα Γερµανός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφυρνς ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Αρτπιεί η Παράδση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύρνς Χ. Ζυµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιπωλεί Καληµέρα, Ζαχαρπλαστεί Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπυλς, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανυσάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, Σ/Μ Παρύσης, περίπτερ Ιωάννη Χανιώτη, περίπτερ Βρεττύ Νικλάυ, Παραδσιακός Φύρνς της Αγκαιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτγιάννη Μαρία (Σ/Μ Κλιόπυλς) ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιυ, Τ.Ρύσσυ ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιπωλεί Γαλάζι Όνειρ, Νικόλας Παντελαίς (Ράφτης) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνς, περίπτερ Ιάκωβυ Μαριάνυ Αν δεν βρίσκετε την εφηµερίδα στα πρκαθρισµένα σηµεία, καλέστε µας στ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ Τραγυδύν: η Βαρβάρα Μπιζά και Ιωάννης Καλύβας. Στ πιάν συνδεύει Γιάννης Αερινιώτης. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ευχές πρς Λεβεντάκη και Δημτικύς Συμβύλυς Τ διικητικό συμβύλι τυ Ναυτικύ μίλυ Αντιπάρυ εκφράζει σε εσάς πρσωπικά, στυς συνεργάτες σας και σε όλυς τυς εκλεγέντες δημτικύς συμβύλυς συγχαρητήρια για την εκλγή σας στ νέ Δήμ τυ νησιύ μας. Εμείς θα σταθύμε δίπλα σας σε κάθε πρσπάθεια για τ καλό τυ τόπυ μας, αρωσείς θα χρειαστείτε την βήθεια μας. Ο ΠρόεδρςΦαρύπς Αναστάσις Ο Γραμματέας Τριαντάφυλλς Ιωάννης Ευχαριστώ πλύ τυς τπικύς Συλλόγυς Γυναικών Νάυσας και Μάρπησσας, καθώς επίσης και τν Αγρτικό Συνεταιρισμό Μάρπησσας, για την ικνμική βήθεια πυ μυ πρόσφεραν. Στέφανς Λενέττης, Αθλητής Ευχαριστύμε θερμά όλυς όσυς συμπαραστάθηκαν στ πένθς μας για τ χαμό της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς Ζαχαρύλας Ξεναρίυ πυ έφυγε από την ζωή στις 14/01/2011. Τα παιδιά και τα εγγόνια της Αγαπημένε θείε μας, είναι βαριά η κάρδια μας κι αβάσταχτ τ έχε γεια, πυ φεύγεις μακριά μας. Τα λόγια μας πλύ φτωχά, για σένα να μιλήσυν τέτια ψυχή τόσ γλυκιά, πώς να χαρακτηρίσυν; Έζησες ήρεμη ζωή, ευτυχισμένα χρόνια κι αγάπη είχες άφθνη, απ ανίψια κ εγγόνια. Τι κι αν δεν έκανες παιδιά, δεν είχε σημασία η αγάπη απ τα ανίψια συ, είχε μεγάλη άξια. Κντά συ ήταν πάνττε, για να σε βηθήσυν με μια αγκαλιά κ ένα φιλί τν πόν συ να σβήσυν. Μα είχες και την γυναίκα συ, την θεία Αρτεμία βράχς στεκόταν διπλά συ, σε κάθε δυσκλία. Παρηγριά ζητάμε απ τ Θεό, λίγη να μας χαρίσει και κάτω από την σκεπή τυ να σε τπθετήσει. Έτσι γλυκιά θα ναι στν νυ η όμρφη ψυχή συ Επίσκεψη εργασίας στην Πάρ Οκτώ ενεργά μέλη των Οικλόγων Πράσινων Νάξυ και εκπρόσωπι φρέων από τ νησί, θα επισκεφτύν την Πάρ, πρκειμένυ να ανταλλάξυν απόψεις και να συνεργαστύν με τπικύς φρείς στην από κινύ διαχείριση τυ τηγανό-λαδυ και τυ κατσίγαρυ των ελαιτριβείων. Η ακριβής ημερμηνία της επίσκεψης θ ανακινωθεί μόλις έχυν γίνει ι κατάλληλες συνεννήσεις. Ανακίνωση Τ Διικητικό Συμβύλι τυ Οίκυ Ευγηρίας Πιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατνταπυλιανή», Μνάδα Φρντίδας Ηλικιωμένων, πρτίθεται να πρσλάβει έναν νσηλευτή-νσηλεύτρια για τις ανάγκες της Μνάδας. Για τ λόγ αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμεν να καταθέσει αίτηση στη Γραμματεία τυ Γηρκμείυ, μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιανυαρίυ 2011 και ώρες 9:00-14:00 (τηλ. επικ ). Εκ τυ Διικητικύ Συμβυλίυ και πάντα θα ευχόμαστε να χυμε την ευχή συ. Στν γλυκό και αγαπημέν μας θει Γιάννη Ανήμερα τα Άγια Φώτα 6 Ιανυαρίυ 2011 έφυγε από κντά μας σε ηλικία 83 ετών αγαπημένς μας θείς Ιωάννης Στυλ. Φραγκύλης. Ένας άνθρωπς τόσ γλυκός, ήρεμς και ιδιαίτερα αγαπητός απ όλυς τυ συγγενείς και φίλυς τυ. Διάλεξε να μας πει αντί ανήμερα της νμαστικής τυ γιρτής, δίνντας μας έτσι την ευκαιρία να τν απχαιρετίσυμε και να τυ δώσυμε τ τελευταί φιλί αυτήν την ημέρα. Παντρεμένς με την Αρτεμία, τ γένς Μπαφίτη έζησε όλη τυ τη ζωή στ Σελαδι μαζί με τν αδελφό τυ Ηλία και την Καλλιόπη, τα παιδιά και τα εγγόνια τυς. Όταν η αρρώστια τυ τν έριξε στ κρεβάτι τυς τελευταίυς 3 μήνες, δεν τυ έλλειψε η φρντίδα και η αγάπη από τα αδέλφια και τα ανίψια τυ. Παρόλ πυ Θεός δεν τυ χάρισε δικά τυ παιδιά, η γλυκιά ψυχή τυ έδωσε τόση αγάπη στυς γύρω τυ πυ απόλαυσε όσα θα απλάμβανε ένας γνιός απ τα παιδιά τυ και ακόμα περισσότερα, αφύ είχε αρκετά ανίψια και τα αγαπύσε όλα ιδιαίτερα. Πάντα είχε να πει έναν καλό λόγ για όλυς χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Είχε όμως και μια σύζυγ βράχ διπλά τυ σε όλη τυ τη ζωή πυ τν στήριζε και τν φρόντισε μέχρι την τελευταία τυ στιγμή, χωρίς να παραπνεθεί και να λυγίσει. Ένας τέτις σπάνις και ξεχωριστός άνθρωπς θα λείψει σε όλυς μας. Ας γίνει η ήρεμη και απλή ζωή τυ παράδειγμα για όλυς μας. Θα τν θυμόμαστε πάντα γλυκά και με αγάπη. Ας έχυμε την ευχή τυ. Καλό ταξίδι θείε Γιάννη, Χριστίνα Μστράτυ Ευχαριστύμε θερμά όλυς όσυς συμπαραστάθηκαν στ πένθς μας τυς ευσεβείς, ιερείς και μναχύς, τυς συγγενείς και τυς φίλυς μας. Ιδιαίτερα όμως θα θέλαμε να ευχαριστήσυμε την αγαπημένη μας συγγενή Μαρυσώ Φραγκύλη πυ βρέθηκε κντά μας σε δύσκλες ώρες και η βήθεια της υπήρξε πλύτιμη. Η σύζυγς, τα αδέλφια και τα ανίψια Ανακίνωση έκκληση Επιστλή πρς τν Δήμαρχ και τυς Δημτικύς Συμβύλυς απέστειλε Εμπρεπαγγελματικός Σύλλγς Πάρυ Αντιπάρυ, με την πία ζητεί τν άμεσ πργραμματισμό για συζήτηση επί θεμάτων πυ αφρύν τν κλάδ επιχειρηματιών και εμπόρων. Τα πρβλήματα πυ ζητύν να τεθύν επί τάπητς και να ληφθύν μέτρα, είναι: Πλυκαταστήματα. Συνεχίζυν να λειτυργύν ανεξέλεγκτα, έξω από τα πρβλεπόμενα της νμθεσίας. Ήδη εμφανίζνται νέες εταιρίες πυ συνεχίζυν την παράτυπη λειτυργία των πρκατόχων τυς. Παραεμπόρι. Έως σήμερα, πέρα από τις «ευχές» όλων μας για την εξάλειψη τυ φαινμένυ, δεν έχυν παρθεί υσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή τυ. Παραγωγί Πάρυ. Πίσω από την ταμπέλα τυ παραγωγύ, με την πία καλύπτνται,(παράγκες, Αγρ. Αυτκίνητα,κ.λπ.), υπάρχυν στιχεία παραεμπρίυ. Διάψευση Διαψεύδει πατέρας τυ 16χρνυ Τάταρη Αλέξανδρυ όλα όσα ειπώθηκαν σε τηλεπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας για τ ατύχημα με τ γι τυ, την Πέμπτη 13 Ιανυαρίυ, σε ότι έχει σχέση με τυς γιατρύς τυ Κέντρυ Υγείας. Ο κ. Σφκλής Τάταρης, τνίζει ότι όσα ειπώθηκαν για τη μεταφρά τυ παιδιύ τυ είναι εντελώς στη φαντασία των δημσιγράφων και διερωτάται από πύ αντλύν αυτές τις πληρφρίες πυ καμία σχέση δεν έχυν με την πραγματικότητα. Αντίθετα, νιώθει υπχρεωμένς απέναντι στυς γιατρύς τυ Κέντρυ Υγείας και εκφράζει ένα πλύ μεγάλ ευχαριστώ για τ ενδιαφέρν και τη φρντίδα τυς. Όπως είπε, τ Σύπερ πύμα δεν μπόρεσε να πρσγειωθεί στην Πάρ λόγω βλάβης και επέστρεψε στη βάση τυ. Έτσι, τ παιδί τ πί με τις φρντίδες των γιατρών τυ Κ.Υ. συνήλθε εντελώς έφυγε την επόμενη ημέρα με τ πλί της γραμμής για την Αθήνα, όπυ υπβλήθηκε σε εξετάσεις και είναι καλά στην υγεία τυ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμεί Περιφερειακής Ανάπτυξης Ερμύπλη, Κωδικός Πρόσκλησης: 35 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 - «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ- ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 57: Συνδρμή στη βελτίωση τυριστικών υπηρεσιών ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ντίυ Αιγαίυ καλεί - τ Υπυργεί Πλιτισμύ & Τυρισμύ - την Περιφέρεια Ντίυ Αιγαίυ - τυς Οργανισμύς Τπικής Αυτδιίκησης της Περιφέρειας Ντίυ Αιγαίυ - τν Ελληνικό Οργανισμό Τυρισμύ για υπβλή πρτάσεων έργων (πράξεων) πρκειμένυ να ενταχθύν και χρηματδτηθύν στ πλαίσι τυ παραπάνω Άξνα Πρτεραιότητας τυ Επιχειρησιακύ Πργράμματς. Η παρύσα πρόσκληση αφρά στην Κατηγρία Πράξης Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρνισμός των υπδμών τυρισμύ. Ειδικότερα ι πρτάσεις πυ θα υπβληθύν θα αφρύν στη δημιυργία δημόσιων τυριστικών υπδμών με τις πίες επιδιώκεται η διεύρυνση και αναβάθμιση τυ τυριστικύ πρϊόντς της Περιφέρειας Ντίυ Αιγαίυ, η μείωση της επχικότητας και η πρώθηση ειδικών μρφών θεματικύ τυρισμύ σε συνδυασμό με την αξιπίηση των πλιτιστικών πόρων. Ενδεικτικά μπρύν να περιλαμβάνυν: - Έργα ανάπτυξης υπδμών ειδικών μρφών τυρισμύ - Δημιυργία πυρήνων τυριστικής ανάπτυξης - Έργα αναβάθμισης σημείων τυριστικύ ενδιαφέρντς - Έργα βελτίωσης της ελκυστικότητας τυριστικών πρρισμών Η συγχρηματδτύμενη δημόσια δαπάνη πυ διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την πρόσκληση ανέρχεται σε και πρέρχεται από πόρυς τυ ΕΤΠΑ και τυ ελληνικύ δημσίυ. Η υπβλή των πρτάσεων είναι δυνατή από τις έως τις Η αξιλόγηση των πρτάσεων είναι συγκριτική και διενεργείται μέχρι εξαντλήσεως της συνλικής πρς διάθεση δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Η ημερμηνία λήξης υπβλής των πρτάσεων θα πρσδιριστεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή μέσω των ιστσελίδων και με την εξάντληση της συνλικής πρς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρύσας. Ως ελάχιστς πρϋπλγισμός (δημόσια δαπάνη) των πρς ένταξη πράξεων ρίζεται τ πσό των Οι πρτάσεις υπβάλλνται σε έντυπη και ηλεκτρνική μρφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ντίυ Αιγαίυ στη διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμύπλη, τις ώρες 9:00 έως 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Είναι δυνατόν να υπβληθύν και ταχυδρμικώς, επί απδείξει, με ημερμηνία υπβλής την ημερμηνία απστλής. Επισημαίνεται ότι η υπβλή πρτάσεων μπρεί να γίνεται και με την εφαρμγή Ηλεκτρνικής Υπβλής μέσω της ιστσελίδας της ΕΔΑ και μέσω της εφαρμγής αυτής να εκτυπώννται τα πρς υπβλή δελτία. Η αναλυτική πρόσκληση και όλα τα συνδευτικά έντυπα βρίσκνται αναρτημένα στις ηλεκτρνικές διευθύνσεις και www. espa.gr. Για αναλυτικότερες πληρφρίες σχετικά με την υπβλή των πρτάσεων, τη συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων και άλλες διευκρινήσεις, ι ενδιαφερόμενι μπρύν να απευθύννται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ντίυ Αιγαίυ, στη διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμύπλη. Αρμόδιι: κ. Αραγιάννης Βαγγέλης και Κίκιλης Δημήτρης (τηλέφωνα: & αντίστιχα, & Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ντίυ Αιγαίυ Βασίλεις Ηλ. Μπρακυμάτσς

3 Στυς δύσκλυς καιρύς τα µετράµε όλα καλά...όπως και εσείς. Κερδίστε χρήµατα & χρόν έχντας την καλύτερη πιότητα µε ψηφιακές εκτυπώσεις. Ηµερλόγια Μπλκ Τιµλόγια 500 Κάρτες από 35 Flyer Έντυπα συπλά από 120 Πρσκλητήρια γάµυ & βάπτισης Μενύ & Τιµκατάλγι ιαφηµιστικά & επαγγελµατικά δώρα 100 αφίσες Α3 από 100 Επιστλόχαρτα Συβέρ Folder Φάκελι Θα τα βρείτε όλα στ στυς Αγ. Απστόλυς της Νάυσας τηλ.:

4 4 Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ Έληξε η κατάληψη στ Γενικό Λύκει Παρικίας Ικανπιήθηκαν αρκετά μαθητικά αιτήματα συνέχεια από σελ. 1 Σε ότι αφρά στην επαναφρά της ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι ένα θέμα πυ δεν μπρεί να λυθεί από τ σχλεί. Γι αυτό, Σύλλγς Γνέων και Κηδεμόνων θα στείλει επιστλή με αυτό τ αίτημα πρς τ υπυργεί Παιδείας. Για τ θέμα αυτό, ι μαθητές αγωνιύν, γιατί όπως είπαν στη ΦτΠ, ι περισσότερι δεν διαθέτυν τα χρήματα για να πληρώνυν φρντιστήρια. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι δεν έχει γίνει καμιά ζημιά στ σχλεί. Οι μαθητές από την πρώτη μέρα της κατάληψης δήλωσαν ότι τ περιφρυρύν με απόλυτ σεβασμό και δεν επιτρέπυν σε κανέναν εξωσχλικό να περάσει μέσα στ χώρ τυ. Επιστλή διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της βιντζότρατας «Άδικη η απόφαση» Επιστλή διαμαρτυρίας στέλνυν ι Επαγγελματίες ψαράδες Πάρυ Αντιπάρυ πρς τν Περιφερειάρχη Ντίυ Αιγαίυ και τν Δήμ Πάρυ. Στην επιστλή τυς διαμαρτύρνται για την απαγόρευση ψαρέματς με την βιντζότρατα και για τν τρόπ αλίευσης πυ τυς επιβάλλεται, καθώς τ εργαλεί αυτό δεν ενδείκνυται. Τνίζυν επίσης, ότι έτσι δεν αλιεύεται πλέν η μαρίδα, η τιμή της πίας είναι πρσιτή σε κάθε νικκυριό και ζητύν να ξαναβγύν στη θάλασσα με τη βιντζότρατα πυ κάνει τη λιγότερη ζημιά απ ότι άλλα εργαλεία. Δημσιεύυμε την επιστλή: «Εμείς ι επαγγελματίες ψαράδες Πάρυ Αντιπάρυ, κάτχι επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών βιντζότρατας, διαμαρτυρόμαστε για την άδικη απόφαση της απαγόρευσης της βιντζότρατας με τν γνωστό τρόπ εργασίας.»απαγόρευση πυ έθεσε σε εφαρμγή η πλιτεία με εντλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1 Ιυνίυ 2010 επικαλύμενη την πρστασία της βιώσιμης αλιείας. Μια απαγόρευση πυ απέχει μακράν από την πραγματικότητα περί βιώσιμης αλιείας.»πριν από μια δεκαετία με την υπόθεση τυ ναυαγίυ τυ «ΣΑΜΙΝΑ» ι ίδιι άνθρωπι μας απκαλύσαν ήρωες. Εμείς υδέπτε κατατάξαμε τυς εαυτύς μας στυς ήρωες. Απλά αναδείξαμε αξίες πρς τυς συνανθρώπυς μας και τη νελαία κρατώντας ψηλά την εικόνα της χώρας μας εντός και εκτός συνόρων. Αξίες, πυ δεν γνωρίζυμε τι γίνεται στις άλλες χώρες, αλλά στη χώρα μας την Ελλάδα τείνυν να χαθύν»σήμερα, από την Επίτρπό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ηρωίδα τυ Πλυτεχνείυ και των λανθασμένων χειρισμών των πρηγύμενων πυ ασχλύνταν με τ θέμα της αλιείας, μας παίρνυν τα μικρά σκάφη μας από την παράκτι αλιεία και μας κατατάσσυν δίπλα στα υπερσύγχρνα επιδτύμενα βαπράκια τις ανεμότρατες χωρίς αυτό να μπρεί να είναι εφικτό. Εξαφανίζυν με λίγα λόγια μια πλιτισμική και χιλιτραγυδισμένη κληρνμιά και παράδση της χώρας μας την τράτα. Εξαφανίζυν τ λαϊκό ψάρι τη μαρίδα. Επίσης, μας δίνυν την ευκαιρία επίσημα πλέν για τν αφανισμό μας, γιατί όχι και κυριλεκτικά- τν πνιγμό μας αφύ μας πάνε σε μεγάλες απστάσεις από την ακτή για εργασία με τα σκάφη μας πυ η ηλικία τυς είναι πάνω από 30 ετών.»ζητάμε την άμεση επαναφρά τυ εργαλείυ με τν γνωστό τρόπ εργασίας από εμάς. Γιατί τ μόν πυ κατάφεραν είναι να φέρυν σε απόγνωση κάπιες εκατντάδες ικγένειες και να αφαιρέσυν από τυς νησιώτες κατά τυς χειμερινύς μήνες από τ τραπέζι τυς τ φθηνό λαϊκό ψάρι, τη μαρίδα.»ζητάμε την άμεση υλπίηση των υπσχέσεων πυ έχυν ανακινωθεί και έχυν υπγραφεί περί καταβλής ικνμικών ενισχύσεων τυ απλεσθέντς εισδήματός μας για να μπρέσυμε να ζήσυμε με τη στιχειώδη αξιπρέπεια στα νησιά μας χωρίς να περνάει από τη σκέψη μας ότι είμαστε τα παιδιά ενός κατώτερυ Θεύ.»Τέλς είμαστε ανιχτί σε διάλγ με πινδήπτε δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα». Ομιλία για τν καρκίν Ο Σύλλγς Γυναικών Μάρπησσας σε συνεργασία με την κινωφελής μη κερδσκπική ργάνωση «ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ», σας πρσκαλύν στην μιλία με θέμα: «καρκίνς». Η εκδήλωση θα γίνει στις 19 Μαρτίυ 2011, ημέρα Σάββατ και ώρα 18:30 μ.μ. στην Αγρτλέσχη. Ομιλητές θα είναι κ. Παναγιώτης Μιχαήλ, ιδρυτής της ργάνωσης ΜΕΙΝΕ ΔΥ- ΝΑΤΟΣ, σε μια βιωματική μιλία με θέμα: «Είμαι αυτό πυ σκέφτμαι...» και ένας ψυχλόγς υγείας. Αριστείδης Βαρριάς Ο Πρϊστάμενς τυ 5 υ Γραφείυ Δευτερβάθμιας Εκπαίδευσης Αρ. Βαρριάς δήλωσε στη ΦτΠ: «Ήρθαν τα παιδιά, μυ μίλησαν και εκτιμώ ότι δόθηκαν λύσεις στα πρβλήματά τυς, μετά και τη νέα σημερινή συνάντηση (Τετάρτη) με γνείς και εκπαιδευτικύς. Από κει και πέρα, πάντα υπάρχυν πρβλήματα, τ σχλεί είναι ζωντανός ργανισμός, αλλά με ανιχτό τ σχλεί θα λυθύν καλύτερα και αυτό επεδίωξαν ι μαθητές». Σωματεί Εργαζμένων Τμέα Υγείας Ν.Κυκλάδων Ενστάσεις στη συνέντευξη Ανδρόνε Με αφρμή τις δηλώσεις τυ Ε.Δ.Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ κ. Γκ. Ανδρόνε για τη λειτυργία τυ Κ.Υ. στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» με θέμα «εκρηκτικά τα πρβλήματα στ Κέντρ Υγείας» απαντύμε τα παρακάτω: Τ Κ.Υ. Πάρυ με τα Περιφερειακά τυ Ιατρεία από σύστασής τυ (Α39/ ικ / ) λειτυργεί ως απκεντρωμένη μνάδα τυ Γενικύ Νσκμείυ Σύρυ, ανήκει στη 2 η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙ- ΟΥ και πρς τ παρόν δεν υπάρχει άλλη Διικητική Αρχή πυ θα μπρύσε να επιλύσει πρβλήματα ή να επιληφθεί θεμάτων. Η μη ύπαρξη Διικύσας Επιτρπής δημιυργεί τεράστι κενό στη λειτυργία τυ Κ.Υ., με απτέλεσμα την αύξηση των πλλαπλών πρβλημάτων της μνάδας μας. (π.χ. δεν γίννται εισηγήσεις για την πρόσληψη ιατρικύ και λιπύ πρσωπικύ, δεν παρακλυθύνται τα πργράμματα εφημεριώνβαρδιών κλπ.). Σε ό,τι αφρά τυς αγρτικύς ιατρύς, σύμφωνα με τυς νόμυς τυ Ε.Σ.Υ. δεν μπρύν να εφημερεύυν χωρίς την παρυσία ειδικευμένυ επιμελητή (Γεν. Ιατρικής, Παθλγίας, Παιδιατρικής). Κατά συνέπεια δεν λύνυμε τ πρόβλημα όσυς αγρτικύς ιατρύς κι αν πρσλάβυμε. Τ ΕΚΑΒ, παράρτημα Πάρυ, ανήκει διικητικά στ ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, λειτυργεί με τ δικό τυ καταστατικό και τα πρβλήματα τυ δεν μπρύν να λυθύν από τ Κ.Υ. και την 2 η Δ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τέλς, θεσμός επιβράβευσης πυ επαγγέλλεται κ. ΓΚ. Ανδρόνε μας βρίσκει εντελώς αντίθετυς, διότι εκτός τυ εξωθεσμικύ τυ χαρακτήρα, (υπάρχει θεσμθετημένη αξιλόγηση πρσωπικύ πυ όπως πρβλέπυν ι σχετικές διατάξεις δε μπρεί να δημσιπιείται), λειτυργεί διασπαστικά ανάμεσα στυς συναδέλφυς εργαζόμενυς. Κλείνντας, εφιστύμε την πρσχή για τις εκάσττε ενέργειες τυ Επ.Δ/ ντη, πίς θα πρέπει να ασχλείται με τις αρμδιότητές τυ και όχι να παραχωρεί συνεντεύξεις στα τπικά μέσα ενημέρωσης. Για τ Δ.Σ. η Πρόεδρς Βύλα Βιτζηλαίυ... και απάντηση στην ατλμία και στ βόλεμα Λυπόμαστε πυ τα συνδικάτα δίνυν βήμα έκφρασης γνώμης και σε μερικά μέλη τυς πυ κρύβνται πίσω από κείμενα χωρίς αριθμό πρωτκόλλυ και με υπγραφή τρίτων πυ αντί να βηθήσυν την υπηρεσία στην πία αμείβνται εδώ και χρόνια πρς την καλύτερη αμιβή των καλύτερων από τυς υπαλλήλυς αντί να εκφράζυν τη γνώμη τυς με τ νματεπώνυμό τυς χρησιμπιύν κείμενα συρραφής γραφείυ μόν για να διασφαλίζυν τα πρνόμιά τυς. Με αυτή τη ντρπία σαφώς δεν μπρύν αυτά τα άτμα να συμπεριλαμβάνυν την ελεύθερη έκφραση της γνώμης ανάμεσα στις αρμδιότητες τυ επιστημνικύ διευθυντή. Γκαμπριελ Ανδρνε Aνακαλύψτε τ pilates µε τα αυθεντικά µηχανήµατα! "Σε 10 συνεδρίες νιώθεις τη διαφρά, σε 20 συνεδρίες βλέπεις τη διαφρά και σε 30 συνεδρίες έχεις ένα νέ σώµα!" Joseph H. Pilates Ιδέες διαφήµισης... πυ ακύγνται δυνατά! Ν άυσα, Πάρς τηλ./fax:

5 Με παρέμβαση Ραγκύση-Ρήγα Υλπιύνται τα μεγάλα έργα στ νησί μας Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Όμως, όλα αυτά τα έργα εντάσσνται στ ΕΣΠΑ, πυ είναι η κύρια πηγή αφιερωµένα στην ενηµέρωση χρηματδότησής μας και έως τ 2013 Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ θα πρέπει να έχυν λκληρωθεί. Παρασκευή 5 Νεμβρίυ 2010 Φύλλ 132 Έτς 65 Νέα Περίδς Έτς Ίδρυσης 1945 Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Μανώλης Γλέζς - Κίνηση Ενεργών Πλιτών Απκλειστική - βαρυσήμαντη συνέντευξη τυ Υπυργύ Γιάννη Ραγκύση Ψηφίστε πλευρά Υπάρχει και αισιόδξη Πρχωράμε ταχύτατα τυς εαυτύς σας ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." Ο Δήμαρχς της Χρ. Βλαχγια Πάρυ «άμεση συνέχεια από σελ. 1 γιάννης δήλωσε:δημκρατία» «Εμείς ως Δημτική τα μεγάλα έργα ανάπτυξης σύμφωνα με τ μέλς τυ κλιμακίυ της Εταιρίας Δ. Πέγι (πλιτικός μηχανικός της " βλαχγιαννησ ειναι η πι ενδεδειγμενη λυση" Υπυργός Γιάννης Ραγκύ"ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." και Δ/ντής έργων Ντίυ Αιγαίυ), πυ μίλησε στην εφημερίδα μας. αρχή γνωρίζυμε πλύ καλά ότι τ σηςο στην Η γνώμη τυ για: πρώτη βαρυσήμαντη και όλης της ύλης απκλειστική Μεγάλα έργα Όπως είπε, για τ 2 Γυμνάσι Παρικίας υπάρχει εγκεκριμέν κτιριλγικό πρό θα είναι δύσκλη χρνιά, τόσ εφ συνέντευξή τυ στη ΦτΠ, τνίζει ανάπτυξης με έμφαση ότι τν ενδιαφέρει τ της Πάρυ και των Παρια τις μελέτες πυ γραμμα, υπάρχει τ ικόπεδ για την κατασκευή τυ έργυ και πρόσφατα εγκρίθηκε εξαιτίας της ικνμικής κρίσης όσ μέλλν νών, χαρακτηρίζντας ως σχέση δεν υπάρχυν ζωής τη σχέση τυ με τ νησί και τυς νησιώτες. Για τν τόπ τυ, "Καλλικράτη" η χρηματδότηση της μελέτης, την πία θ αναθέσει η ΕΓΝΑΤΙΑ σε μελετητές για να Ραγκύσης παρά τις δυσκλίκαι της μεταφράς πλλών αρμδι- ες,κ.συζητά Πρσλήψεις τα μεγάλα έργα πυ θα πρχωρήσυμε στη συνέχεια στη δημπράτηση και κατασκευή τυ έργυ. αναβαθμίσυν την Πάρ, όπως εί Παριανύς συνέχεια σελ.6 ναι τ αερδρόμι, τ νσκμεί, τ ρόλ τυ στις στν 1 βαθμό Αυτήτων από τ 2 τ Πλιτιστικό Κέντρ, η απχέτευγια την επέκταση τυ τυριστικύ καταφυγίυ της Νάυσας, κ. Πέγις ανέφερε ότι Δημτικές εκλγές ση της νότιας Πάρυ... και διατυλίλα Καφαντάρη - Λαϊκή Συσπείρωση πώνει την άπψη, ότι ενδεδειγμένη Επικριτές τυ για τ νησί και την πρόδό θα γίνει μία πρβλήτα πυ θα επιτρέπει να δένυν ταχύπλα σκάφη, ώστε να εξυπηρε- τδιίκησης. Ξέρυμε ότι απαιτείται Ν αφυπνιστεί κόσμς λύση Υγειν. Αερσκάφς τυ, είναι Χρήστς Βλαχγιάννης. Πρειδπιεί τυς Αντιπαριώτες υπψήκαι τ τέλς Τνίζει επίσης, ότι όχι απλώς είδε θετικά φιυς πως αν δεν τα καταφέρυν μετά να σταματήσει τύνται μετακινήσεις πρς γειτνικά νησιά. Υπάρχει μία πρμελέτη γι αυτό, πυ έγινε δυλειά για ναγια της ανάμειξής τυ τη συνεργασία τυ με τα στελέχη της μει- τις εκλγές να λειτυργήσυν τν Καλξεπεραστύν ι δυ- ψηφίας και τν Λ. Κντό, αλλά δηλώνει λικρατικό Δήμ, θα στερηθύν την αυτ- την Αντίπαρ η πρεία εξαθλίωσης ότι παρότρυνε κιόλας τν νυν Δήμαρχ νμία τυς και τέλς, υπεραμύνεται τυ από τη Νμαρχιακή Αυτδιίκηση. σ αυτή την υπέρβαση. Καλλικράτη πίς δέχεται πυρά από τν Χ. Βλαχγιάννη Ο Υπυργός, αφήνει σαφείς αιχμές την Αντιπλίτευση, επισημαίνντας ότι σκλίες. Θα πρσπαθήσυμε επίσης, υ μικρκμματικών σκπιμτήτων για η διικητική μεταρρύθμιση απτελεί τη την Γ. Πρωτλάτη Για την επέκταση τυ 2 Δημτικύ Σχλείυ Παρικίας, υπάρχει κτιριλγικό πρόυπψήφι πυ υπόσχεται διρισμύς, μεγαλύτερη και υσιαστικότερη πράξη τν Λ. Κντό και τυς ότι καμία πρόσληψη δεν εμπιστσύνης στις τπικές κινωνίες και πρώην αντιπάλυς τυ να εξασφαλίσυμε με κάθε τρόπ τη ξεκαθαρίζντας γραμμα, όπως και τ ικόπεδ και θα συνταχθεί μελέτη. γίνεται πλέν χωρίς ΑΣΕΠ. Δηλώνει ότι στν πλίτη. με τν Καλλικράτη δόθηκε λύση στυς Ο Κ. Ραγκύσης, αναφέρεται και στυς Ρκνίδα - Γλέζ Δήμυς πυ διαθέτυν υγεινμικά αε- επικριτές τυ διαμηνύντάς τυς ότι κα- τν Η. Κυντρμιχάλη Για τ δίκτυ μεταφράς λυμάτων Ντιανατλικής Πάρυ, υπάρχει μελέτη, η πία συνεργασία των πλιτών μας. ρσκάφη, πετώντας τ μπαλάκι πλέν νείς δεν μπρεί να τυ απαγρέψει να Ολόκληρη η συνέντευξη στις σελ τν Χ. Κόκκιν συνέχεια σελ.7 στυς υπεύθυνυς για τη λειτυργία τυ. μιλάει. δεν είναι επαρκής. Περιμένυμε, είπε κ. Πέγις, να μας σταλεί, να δύμε σε τι επίβέβαια, τ 2011 για τ Δήμ της πεδ βρίσκεται και να την λκληρώσυμε. Για τ Πλιτιστικό Κέντρ, υπάρχει επίσης μελέτη (έγινε από τ Βελέντζει), επειδή Πάρυ έχει και την πλύ αισιόδξη πλευρά. Πρέπει όλι να γνωρίζυν ότι θα υλαπό τηνκαθηµερινά ΕΓΜΑΤΙΑ τασυ! πία ήταν όμως υπάρχει απόφαση να γίνει ένα πλιτιστιδιάθεσή στηέργα µέσα επικινωνίας, Τα πι δυνατάπιηθύν κό κέντρ πυ να καλύπτει και άλλες δραστη- Από τη συνέντευξη τυ υπυργύ στη ΦτΠ: «Σύμφωνα με τν πργραμματισμό της "ΕΓΝΑΤΙΑ και είναι απαραίτητα για τ νησί και απτελύσαν Άγ. Απόστλι Νάυσας Τ: E: ριότητες, η μελέτη πυ έχει γίνει, θ αναβαθ- Α.Ε.", εξετάζεται η υιθέτηση και πραγματπίηση των έργων για τα δίκτυα απχέτευσης αιτήματα πλλών ετών. μιστεί. και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Αγκαιριά και στα νότια παράλια της Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Πάρυ, Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ τ Η απχέτευση της ντιανατλικής Σύμφωνα με τν κ. Πέγι, η λκλήρωση Πάρυ, καθώς και τ Πλιτιστικό Κέντρ Πάρυ. Τα έργα για την επέκταση τυ 2υ ΔημτιΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ μιας μελέτης δεν ξεπερνά τυς έξι με επτά μή- κύ Σχλείυ Παρικίας, τ 2 Γυμνάσι Παρικίας και τα έργα βελτίωσης τυ καταφυγίυ Πλιτιστικό Κέντρ, τ 2 Γυμνάσι, η, µεεπέκταση δύναµη, Σταθερά νες, ανάλγα βέβαια με τη μελέτη και τι αφρά. Νάυσας, επειδή δυστυχώς δεν υπάρχυν μελέτες, τ πρώτ πράγμα πυ θα κάνει η ν Πάρ µας τη µε τυ 2υ δημτικύ, αλλά και τα µαζί πά βελτίωσης όλι έργα ρστά! µπ Για παράδειγμα, η μελέτη για τ δίκτυ μετα- ΕΓΝΑΤΙΑ είναι να εκπνήσει τις μελέτες των έργων αυτών και να απκτήσει τ σύνλ των ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ακόµα πι ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ έχυν ενταχθεί και τυ καταφυγίυ ΕΝΟΤΗΤΑ Νάυσας, φράς λυμάτων των ντίων παραλίων της Πά- αδειών πυ απαιτύνται για την πραγματπίησή τυς στη συνέχεια». ήδη η ΕΓΝΑΤΙΑ μπήκε στην πρεία για την υλρυ είναι ένα εξαιρετικά δύσκλ έργ, γιατί περιλαμβάνει μια μεγάλη έκταση με ιδιαιτερόπίησή τυς. Τα έργα αυτά μαζί με άλλα πυ θα ενταχθύν στ ΕΣΠΑ, σίγυρα θ τητες. Υπάρχυν πλλί ικισμί, είναι απμακρυσμένι, τα παράλια χρήζυν πρστα- αλλάξυν την εικόνα τυ νησιύ. Για όλα αυτά, ευχαριστώ για ακόμη μία φρά τν σίας άρα πρέπει να είμαστε πρσεκτικί, βιλγικός της Μάρπησσας είναι μακριά, πρέπει να δύμε από πύ θα περάσυν ι αγωγί, πυ θα γίνει τ αντλιστάσι Έχει υπυργό Εσωτερικών Γ. Ραγκύση και τν υφυπυργό Ανάπτυξης Π. Ρήγα, γιατί πάντα είναι δίπλα μας και στηρίζυν τ έργ τυ Δήμυ». δηλαδή πλλά επιμέρυς θέματα, πυ πρέπει να αντιμετωπιστύν. Οι αντιλήψεις και ι απόψεις πυ διατυπώνει η Κίνηση Ενεργών Πλιτών είναι εντελώς διαφρετικές σε ότι αφρά στν τρόπ λειτυργίας τυ Δήμυ, την επμένη των εκλγών, αλλά και στν τρόπ επίλυσης των πρβλημάτων τυ νησιύ. Βασική διαφρά, η εφαρμγή της «άμεσης δημκρατίας». Ο επικεφαλής τυ συνδυασμύ Μανώλης Γλέζς και όλι ι συμμετέχντες πρσπαθύν να περάσυν αυτή την αντίληψη στν κόσμ. Την αντίληψη, ότι θα πρέπει ι ίδιι ν απφασίζυν για την τύχη τυς και όχι να εκχωρύν τ δικαίωμα αυτό σε άλλυς. Στη συνέντευξή τυ στη ΦτΠ Μανώλης Γλέζς υπγραμμίζει ότι η Κίνηση Ενεργών Πλιτών εγγυάται την εφαρμγή αυτής της πρακτικής, τνίζει ότι είναι γνώστης όλων των πρβλημάτων, γιατί έγιναν επαφές με όλυς τυς κλάδυς εργαζμένων, συμφωνεί με την ανάπτυξη της Πάρυ και την υλπίηση μεγάλων έργων, στ πλαίσι όμως των αναγκών τυ νησιύ και των πλιτών τυ, ώστε να πρωθηθύν σωστά και να δθύν πρτεραιότητες εκεί πυ πρέπει. Δεν πετάει στα σύννεφα, εκτιμά όμως ότι κόσμς επιζητεί την εναλλακτική πρόταση πυ κατατίθεται από τη Λαϊκή Συσπείρωση, γιατί είναι αγανακτησμένς, απελπισμένς και δεν βλέπει φως στ τύνελ. Η Λίλα Καφαντάρη, υπψήφια Περιφερειάρχης στ Νότι Αιγαί αγωνίζεται μαζί με τυς συνυπψήφιύς της για ένα πσστό πυ θα δίνει τ δικαίωμα συμμετχής στ νέ Περιφερειακό Συμβύλι, ώστε μέσα από αυτό, η Λαϊκή Συσπείρωση να συσπειρώσει τν κόσμ σ ένα αγωνιστικό μέτωπ κόντρα στα σχέδια τυ Μνημνίυ, τυ ΝΔΤ και τυ «Καλλικράτη». Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ Παρικία τηλ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Αγαπητί συμπατριώτες, Ακλυθώντας πάνττε τη σύγχρνη τεχνλγία και συνεχίζντας την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας στ χώρ της υγείας, σας ενημερώνυμε ότι τ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ τπθέτησε 2 υψηλής τεχνλγίας μηχανήματα. α) Ψηφιπιητή ακτινλγικής εικόνας και όλες ι ακτινγραφίες στ εξής θα είναι ψηφιακές για μεγαλύτερη ευκρίνεια. β) Αυτόματ ρμνλγικό αναλυτή συνεχύς λειτυργίας ίκυ ADALTIS για άμεση και έγκυρη λκλήρωση απτελεσμάτων εντός της ημέρας. Αυτό μας επιτρέπει και την μείωση τυ κόστυς από % τ πί μεταφέρεται στυς πελάτες μας. Ο υπεύθυνς τυ Κέντρυ, Τσιγώνιας Ιωάννης - Χειρυργός

6 6 Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Αγγελίες ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, μεζνέτα 95τ.μ. με 2 υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλ σαλόνι, τεράστια βεράντα με θέα θάλασσα και όμρφς κήπς με πισίνα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: , , ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ, μνκατικία 145τ.μ. σε 2 επίπεδα, 3 υ/δ, 2 μπάνια με θέρμανση καλριφέρ, θέα θάλασσα, κήπς σε ικόπεδ 250τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: , , www. aiare.gr ΝΑΟΥΣΑ, κεντρικότατ κατάστημα 68τ.μ. ισόγει με πρασιά, επίσης άλλ κατάστημα 65τ.μ. ισόγει γωνιακό. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ- ΡΟΥ Τηλ.: , , www. aiare.gr ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλείται διαμέρισμα 50τ.μ. Τηλ.: ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤ- ΣΟΥ, πωλείται διαμέρισμα 68τ.μ. ημιυπόγει, γωνιακό, 50μ. α- πό πλατεία, 5 λεπτά από τν ηλεκτρικό. Τιμή: Τηλ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, πωλείται ρφδιαμέρισμα νεόδμητ (2007) 3 πλήρη υ/δ 108τ.μ. Β και Γ ρόφυ διαμπερές 2 W.C., χώρς στάθμευσης, φυσικό αέρι με ατμικό λέβητα φυσικύ α- ερίυ, αυτνμία θέρμανσης, συναγερμός, πόρτες ασφαλείας, διπλά τζάμια, χωρίς ακάλυπτυς και ημιυπέθριυς χώρυς. Τιμή: Τηλ.: , , ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται ικία 120τ.μ. υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγάλες βεράντες, ημιυπόγει 140τ.μ. σε κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, πηγάδι και πλύ νερό. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίρι και επιχείρηση ενικιαζόμενων δωματίων, πλήρως εξπλισμένα και ανακαινισμένα. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ ΠΙΠΕΡΙ, πωλύνται 2 διαμερίσματα ισόγει 45τ.μ. και 1υ ρόφυ 48τ.μ. Τηλ.: , ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ 2, ά- νετι χώρι, 4 υπνδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητς ξενώνας, μεγάλη κυζίνα πλήρως εξπλισμένη, βεράντες, καλριφέρ, air condition, ειδική κατασκευή, κήπς 810τμ 2, πισίνα Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ ΕΛΗΤΑΣ ικία 117τμ 2 2 μεγάλες κρεατκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, τζακύσι, σαλόνι, καλριφέρ, πισίνα, βεράντες με πέργλες, ανεμπόδιστη θέα τυ λιμανιύ και ηλιβασιλέματς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ ΑΛΥΚΗ, πωλύνται 2 νεόκτιστες γκαρσνιέρες, 1ς όρφς ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΩΡΑ Παρικία Πάρυ (Όπισθεν ACS) Τηλ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ Τηλ Fax: Κιν τ.μ. και ισόγει 40τ.μ. με κρεβατκάμαρα, σαλόνι-κυζίνα, μπάνι, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρική θέρμανση μόλις 100 μέτρα από την κεντρική παραλία. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινύργια πετρόχτιστη ικία 89τμ 2, καλριφέρ, πάρκινγκ, κήπς, πέργλες Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de. Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕ- ΤΡΑ, μνκατικία 100τ.μ., συν 2 ξενώνες και απθήκη, βεράντες γύρ γύρ, κήπς 500τ.μ. περίπυ, θέα Παρασπόρ. Τιμή: Ευκλίες δεκτές. Τηλ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινύρια πετρόχτιστη ικία 45τμ 2 θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, πέργλες, καλριφέρ, κήπς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ ΚΑΜΠΙ, ικία 70τμ 2 πετρόχτιστη, με κτήμα 1.366τμ 2, βεράντες, καλριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ ΑΛΥΚΗ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεγειρόμενη κατικία 70τ.μ. Τηλ.: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, ικία 85τμ 2 πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρ, 2 κρεβατκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέργλες, κήπς περιφραγμένς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται ρφδιαμέρισμα 73τμ 2 4 υ - ρόφυ με θέα θάλασσα (γκαράζ και απθήκη). Τηλ.: , ΕΛΗΤΑΣ, μνκατικία 238τμ2, σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατκάμαρες, 2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπαστές βεράντες, 200τμ2 βεράντες με πέργλες και μαρμαρόστρωτη ταράτσα 120τμ 2 με κτιστά καθιστικά, ανεμπόδιστη θέα τυ λιμανιύ και ηλιβασιλέματς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ικία πρώτυ - ρόφυ 52τμ 2, πετρόκτιστη με την πι ωραία θέα τυ νησιύ για απαιτητικύς. Μεγάλες βεράντες, πέργλες, κήπς, καλριφέρ, διπλά τζάμια Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλείται διαμέρισμα 33τμ 2 ι- σόγει. Τηλ.: , ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλύνται διαμερίσματα καινύργια 85τμ 2, 80τμ 2, 76τμ 2 και 60τμ 2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ 2 Κατασκευαστική Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: , ,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται βίλλα διώρφη ημιτελής (στα τύβλα) ικόπεδ 1100τ.μ. εντός ικισμύ, πανραμική θέα. Μεγάλς χώρς υπδχής, 4 υπνδωμάτια, 3 μπάνια, wc, κυζίνα, βεράντες κλπ χώρι. Περίφραξη, βόθρς, 2 δεξαμενές σχεδόν έτιμά. Τιμή λγική. Τηλ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑ, καταπληκτικό ικόπεδ 1.120τ.μ. εντός ικισμύ με θέα θάλασσα, επίσης άλλ ικόπεδ 750τ.μ. εντός ικισμύ με θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: , , ΠΟΥΝΤΑ, ικόπεδ 3.100τ.μ. εντός ικισμύ με ελαιόδεντρα και πηγάδι, επίσης άλλ ικόπεδ στν Βυτάκ 1.050τ.μ. εντός με θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗ- ΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: , , www. aiare.gr ΑΛΥΚΗ, πωλείται ικόπεδ 535τ.μ. με παλιά ικία 35τ.μ. γωνιακό στ κεντρικό δρόμ Α- λυκής, άρτι και ικδμήσιμ. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, πωλείται ικόπεδ 4.800τ.μ. Κτίζει. Τιμή: Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πριν τν Αγ. Αρσένι, πωλείται ικόπεδ 7 στρέμματα, 712,44μέτρα. Άρτι, ικδμήσιμ, 2.520χλμ από τη θάλασσα. Τηλ.: , ή Κς Μαύρης, ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙ- ΝΟ ΔΡΟΜΟ), πωλείται ικόπεδ εντός σχεδίυ 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, πλλά φρυτόδεντρα και παλιά κατικία 35m2. Τηλ.: ΘΑΨΑΝΑ, ρεινό κτήμα (15 λεπτά από Παρικιά) τμ2 με κατικιά, απθήκες και παλαιό μύλ (ημιτελή). 220 ε- λιές και πλλά πωρφόρα. Ηλεκτρδτείται με φωτβλταϊκά. Επιπλωμέν. Θέα. Τιμή livadas.de Τηλ ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α- γρόκτημα 8 περίπυ στρ., σε ήσυχ μέρς, ικδμήσιμ. Τιμή Ευκλίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται αγρτεμάχι 8,4 στρεμμάτων με έτιμη άδεια ικδμής για 310τμ2 ενιαί με τιμή: ή χωριστά δύ εξ αδιαιρέτυ ικόπεδα 180 και 130τμ2 με τιμή: και αντίστιχα, σε απόσταση 500μ από την παραλία, με πηγάδι και 50 ρίζες ελιές. Τηλ.: , , ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α- γρόκτημα 4.150τμ2, σε ήσυχ μέρς, ικδμήσιμ, μέσα στ πράσιν. Τιμή Ευκλίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ Όλες ι πληρφρίες στη διάθεσή συ 300 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΩΣΤΟΣ, ενικιάζεται μνκατικία 60τ.μ. με κήπ και καλριφέρ. Τηλ.: , ΑΛΥΚΗ, ενικιάζεται μικρό διαμπερές διαμέρισμα επιπλωμέν, με κυζίνα, ψυγεί, πλυντήρι ρύχων, κλιματισμό. Τιμή: 180 τ μήνα. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, ενικιάζεται γωνιακό μεγάλ κατάστημα, 30 μέτρα από την θάλασσα, έναντι στάση ΚΤΕΛ. 2 είσδι, δυνατότητα 2 καταστημάτων. Τηλ.: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΙ- ΚΙΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ, ενικιάζνται κατάστημα 50τ.μ. και απθήκη 70τ.μ. 1,5χλμ από τ λιμάνι. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζεται γκαρσνιέρα ψηλά με θέα τ λιμάνι. Νεόκτιστη με αυτόνμη θέρμανση και μεγάλη βεράντα. Είναι 1,5χλ. Πάνω στ δρόμ Παρικίας Αλυκής. Τηλ.: , ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), δίπλα στ εστιατόρι «Μινώα», ενικιάζεται 1 δυάρι 40τ.μ. και 1 τριάρι 70τ.μ. με αυτόνμη θέρμανση και τα δύ. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζεται κατάστημα με αντιπρσωπεία αυτκινήτων. Τηλ.: ΚΑΜΑΡΕΣ, ενικιάζεται σπίτι 50τ.μ. με αυτόνμη θέρμανση. Τηλ.: (Μόν πρωινές ώρες). ΑΛΥΚΗ, ενικιάζνται 2 νεόκτιστες γκαρσνιέρες στν 1 όρφ, 50τ.μ. και στ ισόγει, 40τ.μ. με κρεβατκάμαρα, σαλόνι-κυζίνα, μπάνι, μπαλκόνι, τζάκι και κεντρική θέρμανση, μόλις 100 μέτρα από την κεντρική παραλία. Τηλ.: ΛΟΓΑΡΑΣ, ενικιάζεται διαμέρισμα πλήρως εξπλισμέν, κατασκευής Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: , ΝΑΟΥΣΑ ΠΙΠΕΡΙ, ενικιάζεται ισόγει 45τ.μ. Τηλ.: , ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ- ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΥΣΤΕΡΝΙ, ενικιάζνται καταστήματα. Τηλ.: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΟ- ΡΑΣ - ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενικιάζεται κατάστημα 20τ.μ. Τηλ.: , , STUDIO, ενικιάζεται με πλήρως εξπλισμένη κυζίνα, Plasma t.v. 19 ιντσών, πλυντήρι, air condition, Θέρμανση, μπάνι, internet, μπαλκόνι για όλ τ χρόν ή μέχρι τν Ιύνι. Τηλ.: , ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενικιάζεται διαμέρισμα 35τμ, καινύρι, πλήρως εξπλισμέν. πλυντήρι, κυζίνα, air condition, αυτόνμη θέρμανση, απεριόριστη θέα. Κατάλληλ για εκπαιδευτικύς. τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κντά στη διασταύρωση Γκίκα, ενικιάζεται σπίτι με 2 κρεβατκάμαρες. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζεται γκαρσνιέρα για όλ τ χρόν. Τηλ.: ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΕΦ, 47 χρόνων, ζητά να αναλάβει κυζίνα ξενδχείυ με μενύ και α- λα καρτ για σεζόν Τηλ.: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ, με ά- ριστη γνώση Αγγλικών (PROFICIENCY) και άριστη γνώση ηλεκτρικών υπλγιστών (Software-Hardware), ζητά εργασία. Τηλ.: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, παραδίδνται μέσω internet. Αγγλικά, ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Ελληνικά για ξένυς και Αρχαία Ελληνικά. Τηλ.: , , com ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφιτς τμήματς Αρχαιλγίας και Ιστρίας της Τέχνης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημτικύ, Γυμνασίυ και Α Λυκείυ. Τηλ.: , ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημτικύ-γυμνασίυ-λυκείυ. Τηλ.: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημτικύ και τα μαθήματα επιλγής Γ Λυκείυ Αρχές Οικνμικής θεωρίας (Α.ΟΘ) και Μάνατζμεντ (Α.Ο.Δ.Ε.).Τηλ: & ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΜΟΥΣΙΚΟΣ, παραδίδει μαθήματα έγχρδων ργάνων (βιλί, μαντλίν μπυζύκι, μπαγλαμάς, τζυράς) Τηλ.: Κς Χρήστς. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟ- ΚΙΝΗΤΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ζητά εργασία. Τηλ.: , , ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτχς επάρκειας της Ιταλικής γλώσσας, παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και παιδιά, ατμικά και μαδικά. Πρετιμασία CELI 1-5, Diploma, Κρατικό πιστπιητικό. Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ, ζητά εργασία για φύλαξη και φρντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων. Τηλ.: ΑΓΓΛΙΚΑ, διδάσκυν έμπειρι native speaker καθηγητές για όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες. Τηλ.: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα Αγγλικών παραδίδνται για όλα τα επίπεδα σε πλύ καλές τιμές. Τηλ.: ΚΥΡΙΟΣ ζητάει εργασία με λίγα χρήματα, για περιπίηση παππύ. Τηλ.: ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε κατάστημα ψιλικών. Τηλ.: ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πρωτπόρς στν τμέα διατρφής ευεξίας, ζητά άμεσα άτμα άνω των 23 ετών για στελέχωση τμημάτων μάρκετινγκ και διικητικής ργάνωσης. Δεν απαιτείται πρϋπηρεσία. Ε- πιθυμητή γνώση διαδικτύυ. Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλές απδχές, πρπτική καριέρας. Τηλ.: , site: www. extraxrima.gr ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με μεγάλ τζίρ, πωλείται. Τηλ.: , ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ ράτσας Γκριφόν, χαρίζνται. Τηλ.: , ΚΑΡΤΕΣ Yu-gi-oh, πλλά κμμάτια, πωλύνται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: , ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, πωλείται. Τηλ.: FIAT SEICENTO, πωλείται. 900 κυβικά, 2001 μντέλ σε καλή μηχανική κατάσταση. Τιμή: 900. Τηλ.: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται. Λειτυργεί χειμώνα καλκαίρι. Τηλ.: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλείται. Τιμή: 4,50 τ κιλό. Τηλ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ μπρστά στην παραλία, πυλάει τ 50%, σε πλύ καλή τιμή. Τηλ.: Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00 Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00 Έγχρωμη αγγελία: 10,00 Αγγελία με φωτ (ως 15 λέξεις): 15,00 Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25 / λέξη Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις, ΔΩΡΕΑΝ ι δύ πρώτες δημσιεύσεις ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ καθαρόαιμα από γνείς εξωτερικύ, πωλύνται. Τιμή πρσιτή. Τηλ.: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ- ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πωλείται στην Παρικία Πάρυ. Τηλ.: , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩ- ΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ, πωλείται σε χώρ 240m2 με μεγάλες δυνατότητες. 2 καμπίνες βαφής, στεγνωτήρι, γραφεί, απθήκη, w.c. και επαγγελματικό αυτκίνητ. Τηλ.: ΣΚΑΦΟΣ πλαστικό, υδραίικ 520 με εσωλέμβια μηχανή Νανι Diesel, 21 HP, πωλείται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλείται, μήκς 8,40 με μηχανή 270 HP, VOLVO PENTA / εργάτης-gps-vhf-βυθόμετρραδικασετόφων. Τιμή: Δεκτός κάθε έλεγχς. Τηλ.: LAND ROVER DEFENDER, πωλείται μντέλ Αύγυστς 2007, κυβικά, turbo diesel, μόν km, ασημί χρώμα, πλλά extra (original ζαντλάστιχα, πρστατευτικά φαναριών, bull bar, Κλπ), 4 πλήρεις θέσεις. Σε άριστη κατάσταση. Τ απόλυτ 4 Χ 4. Πάει παντύ, για πάντα μαζί συ. Τιμή: Ε (καινύργι Ε) Τηλ.: AIR-CONDITION FUJITSU R-410A BTU (κασέτα ρφής) πωλείται, σχεδόν αμεταχείριστ. Τιμή: Τηλ.: ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ- ΤΗ, ταπετσαρία καπιτνέ μαύρη 1,80χ0,50χ0,45 ύψς. Κατάλληλι για κατάστημα, γραφεί ή ιατρεί. Πωλύνται. Τιμή: 450 για τυς δύ, 850 για τν ένα. Τηλ.: ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: MERCEDES B 170, πωλείται, μντέλ Οκτώβρις 2007, 1.700κυβικά, μόλις km, μαύρ, μεγάλι χώρι, πλλά extra, σε άριστη κατάσταση. Τιμή: Ε (καινύργι Ε) Τηλ.: AIR - CONDITION 1800 BTU, πωλείται σχεδόν αμεταχείριστ, λόγω αλλαγής κατικίας. Τιμή: 400. Επίσης παραδσιακό σκαλιστό έπιπλ μπυφές. Τιμή: 400. Τηλ.: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 5Χ5Χ2,20 και 1 συβλιέρα γκαζιύ, πωλύνται. Τηλ.: , ,

7 Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Ασταμάτητες ι μάδες μας Σε ένα ντεμαράζ συνεχόμενων νικών εξελίσσεται τ πρωτάθλημα της Α Κατηγρίας από τις μάδες μας, πυ έχυν βαλθεί να τρελάνυν κόσμ φέτς. Στα μισά τυ πρώτυ γύρυ όλι τυς είχαν ξεγραμμένυς. Ο ένας δεν είχε βαθμό, άλλς δεν συμπλήρωνε απστλή και τα πρβλήματα τεράστια. Τώρα όμως είναι εδώ και μόν ι μάδες μας δείχνυν ν' απειλύν τ δίδυμ πυ έχει ξεχωρίσει από την αρχή τυ πρωταθλήματς (Πανναξιακός Πανθηραϊκός). Μαρπησσαϊκός Τ είχαμε πει από την αρχή τυ πρωταθλήματς και δικαιωθήκαμε, ότι η μάδα τυ κ. Φραντζή θα τα πάει καλά. Ήδη φιγυράρει στην 3η θέση της βαθμλγίας παίζντας κατά διαστήματα και ωραί πδόσφαιρ. Ο στόχς της μάδας έχει επιτευχτεί από τν πρώτ γύρ και τώρα χωρίς άγχς, με τν κόσμ στ πλευρό τυ και σε καινύργι γήπεδ, πις ξέρει; Έκανε δυ επαγγελματικές νίκες απέναντι σε Μύλ και Ί (σκόρερ Μστράτς, Παντελαίς, Γεμελιάρης), πυ τν ανέβασαν πλύ στη βαθμλγία και πλλά θα κριθύν την επόμενη αγωνιστική στην Άνδρ. Αν θα μπρεί δηλαδή να κάνει την υπέρβαση θα τ δύμε την επόμενη Κυριακή. Τ σίγυρ είναι πως κ. Φραντζής έχει δώσει τη δική τυ πινελιά στην μάδα. ΑΟΠ Θα σας την πω την αμαρτία μυ και φείλω να ζητήσω μια συγγνώμη πυ δεν τν πίστεψα. Ο λόγς είναι, η συζήτηση με τν Αρκυλή πριν από περίπυ 2 μήνες. Δεν είναι ότι δεν πίστευα στην μάδα τυ ΑΟΠ, είμαστε με όλες τις παριανές μάδες και ευχόμαστε πάντα τ καλύτερ, αλλά στην αρχή είχε παρά πλλά πρβλήματα και δεν πίστευα να διρθώσει ένα μεγάλ μέρς αυτών σε τόσ σύντμ χρνικό διάστημα. Όμως κ.κπανίδης και η μάδα τυ μας εξέπληξαν πλύ ευχαρίστα θα έλεγα. Με σκληρές πρπνήσεις και πλύ δυλειά πετάει από τρίπντ σε τρίπντ (3 συνεχόμενα διπλά παρακαλώ), με τελευταία νίκη μέσα στην Άνδρ με σκρ 0-1 και σκόρερ τν Αρκυλη (την παράσταση έκλεψε Χαρίτς με τις εκπληκτικές απκρύσεις τυ, πυ υσιαστικά κατέβασε ρλά) και δεν ξέρω πυ θα σταματήσει. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες Στέλι, η συνέχεια; Ευχή όλων μας να απαντήσεις στ γήπεδ, όπως συνηθίζεις άλλωστε. Κακά τα ψέματα ΑΟΠ έχει αλλάξει τ κλίμα και στ χέρι τυ είναι να τ κρατήσει στα ίδια επίπεδα και να τ μεγαλώσει θα έλεγα εγώ αρχής γενμένης από τ μεγαλύτερ παιχνίδι πυ θα δώσει η μάδα φέτς (μέχρι τ επόμεν) με τν Πανθηραϊκό στ Δημτικό Στάδι της Παρικίας. Με νίκη η μάδα θα συνεχίσει να νειρεύεται μεγάλα πράγματα φέτς και με τν κόσμ στ πλευρό της, όλα μπρύν να γίνυν. Νηρέας Πάρα πλύ καλή πρεία για την μάδα τυ Νηρέα, στ πρώτ μισό τυ πρωταθλήματς, πυ κακά τα ψέματα η μάδα είχε μναδικό στόχ την παραμνή στην Γιρτή τυ Παναθηναϊκύ Ο Σύνδεσμς Φιλάθλων Παναθηναϊκύ Πάρυ Αντιπάρυ διργανώνει χρεσπερίδα τ Σάββατ 5 Φεβρυαρίυ στις 9 τ βράδυ στ club «Mamucca» στ Πτάμι της Παρικιάς, όπυ θα κόψει και την Πρωτχρνιάτικη πίτα τυ. Στην εκδήλωση θα παρευρεθύν ι παλαιές δόξες της μάδας Κρίστ Βαζέχα, Γιόζεφ Βάντσικ και Φάνης Χριστδύλυ. Η τιμή εισόδυ είναι 15 ευρώ με πτό, ενώ θα γίνει και λαχειφόρς αγρά με πλύσια δώρα. Συγχρόνως θα υπάρχει η δυνατότητα αγράς πρϊόντων (φύτερ, μπυφάν, ημερλόγια κ.λπ.) από ειδικό stand. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αθλητισμός κατηγρία. Στόχς πυ επιτεύχθηκε. Ήρωας κόυτς με πάρα πλλά πρβλήματα. Δεν συμπλήρωνε ύτε καν απστλή, ελάχιστες λύσεις για την αρχική εντεκάδα και στα περισσότερα παιχνίδια με ελάχιστ κόσμ στις κερκίδες, είναι επίτευγμα πυ η μάδα βρίσκεται στην 4η θέση και στέκεται, όχι ανταγωνιστηκά, αλλά κάτι παραπάνω σε κάθε παιχνίδι πυ δίνει. Ένα πράγμα με στεναχωρεί σε αυτή την μάδα. Οι άδειες κερκίδες. Η μάδα είχε χαρίσει μεγάλες στιγμές σε όλ τ νησί και τώρα κ.μστράτς κάνει υπερπρσπάθεια για να έχει αυτά τα απτελέσματα, αλλά δεν ανταμείβεται όπως τυ χρειάζεται, με ένα ζεστό χειρκρότημα. Ελπίζω στη συνέχεια να αλλάξει αυτό και επιτέλυς και στ νησί μας να πηγαίνει κόσμς στ γήπεδ με παρέες, με παιδιά, γιατί τ πδόσφαιρ είναι γιρτή. Αστέρας Μάρμαρων Καινύργι γήπεδ, μεγάλη αισιδξία και νίκη σε ένα δύσκλ παιχνίδι. Όλα αυτά για τν Αστέρα πυ δίνει μάχη για ένα από τα δυ εισιτήρια για την άνδ στην μεγάλη κατηγρία. Μεγάλη πρσπάθεια για 7 Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παμμηλιακός Πανναξιακός 0-2 Ανδριακός Α.Ο.Πάρυ 0-1 Μαρπησσαϊκός Α.Σ.Ιυ 3-1 Αστέρας Κρθίυ Νηρέας 0-3 α.α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ Πανναξιακός Πανθηραϊκός Μαρπησσαϊκός Νηρέας Α.Ο.Πάρυ Ανδριακός Παμμηλιακός Α.Σ.Ιυ Νηρέας, Α.Σ.Ιυ και Μήλς έχυν -2 βαθμύς από την περσινή περίδ Ο Αστέρας Κρθίυ έχει απχωρήσει από τ πρωτάθλημα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛ. ΓΚΟΛ Α.Σ.Θύελλα Καμαρίυ Αστέρας Μαρμάρων Φιλώτι Νάξυ Α.Ο.Πύργυ Αναγέννηση Νάξυ Α.Ο.Λάβα Καρτεράδς την μάδα, μυ άρεσε πλύ η ατμόσφαιρα στ γήπεδ στ τελευταί τυς παιχνίδι και πραγματικά τ χάρηκα πλύ. Η συνέχεια είναι δύσκλη αλλά είναι όλι απφασισμένι για τ μεγάλ άλμα και σίγυρα δεν έχυν να ζηλέψυν και πλλά από την Α Κατηγρία. Στη Β' κατηγρία, τρίτς τυ Ντίυ μίλυ θα αγωνισθεί με τν τρίτ τυ Βρείυ μίλυ σε υδέτερ γήπεδ και νικητής μαζί με τυς δύ πρώτυς των δύ μίλων θα συγκρτήσυν ένα νέ όμιλ 5 μάδων και θα αγωνιστύν σε διπλύς αγώνες μετά από κλήρωση με βαθμλγία. Οι πρώτι των δύ μίλων θα ξεκινήσυν την β φάση με +2 βαθμύς και ι υπόλιπι με μηδέν. Μετά την λκλήρωση των αγώνων της β φάσης, ι τρείς πρώτι ανέρχνται στην Α κατηγρία. Η τέταρτη μάδα θα ανέβει και αυτή στην Α κατηγρία, μόν στην περίπτωση πυ και ι δύ μάδες μας παραμείνυν στην Δ Εθνική. Νικητής στ μπάσκετ Μαρπησσαϊκός Νικήτρια αναδείχθηκε η μάδα της Μάρπησσας στ κλειστό γυμναστήρι της Σύρυ επί τυ τυπικά γηπεδύχυ Α.Ο.Μυκόνυ με σκρ 54-61, τ Σάββατ 15/1/2011. Σε ένα παιχνίδι με ένταση και πλλά φάυλ ι παριανί πήραν τ πρβάδισμα στ πρώτ δεκάλεπτ Στ δεύτερ δεκάλεπτ και ενώ είχαν πρηγηθεί με 10 πόντυς διαφρά, τ ημίχρν έκλεισε Στ τρίτ δεκάλεπτ απβλήθηκε με 5 φάυλ ψηλός της μάδας Δαβερώνας και η Μύκνς πλησίασε απειλητικά θέλντας να πάρει τ παιχνίδι. Εκεί όμως μίλησαν ι Γαβαλάς, Πάραμ, Λανδρίτσης, Χριστόφρς και Τριτσιμπίδας, πυ με την εμπειρία τυς δεν άφησαν περιθώρια στν αντίπαλ να ελπίζει και έτσι τ «ταμπλό» έγραψε Αγωνίστηκαν : (Μυργιάννης Β.) Αλιφιέρης 3(1), Λανδρίτσης 9,Τριτσιμπίδας 4,Μαύρης 2, Χριστόφρς 11, Πάραμ 10, Κρτιάνς, Δαβερώνας 8, Χερυβείμ 7, Γιαννύλης, Γαβαλάς 7. Μυργιάννης Βαγγέλης: «Είμαστε χαρύμενι από τ απτέλεσμα τυ παιχνιδιύ, αλλά σε ένα παιχνίδι με (56) φάυλ δεν μπρείς να βγάλεις συμπεράσματα και αυτό πυ κρατάμε είναι η θέληση και τ πάθς των παικτών να «καθαριζυν» τέτια παιχνίδια με την εμπειρία τυς». Ο πργραμματισμένς επαναληπτικός πυ θα γινόταν την επόμενη ημέρα, Κυριακή 16/1 με γηπεδύχ στ ίδι γήπεδ τη Μάρπησσα, αναβλήθηκε διότι η ΕΜΥ ανακίνωσε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και πρκείμενυ και ι δυ μάδες να απκλειστύν στην Σύρ, αναχώρησαν εσπευσμένα με τα πρωινά πλία. ΕΝΔΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΝΕΡΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΟΠΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΡΤΟΠΟΪΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 300 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ CATERING

8 8 Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ με τ φακό της Σύλλγς Γυναικών Μάρπησσας Πλιτιστικός Σύλλγς "Ατλαντίς" ΑΜΕΑΙ Πρωτχρνιάτικες πίτες ΑΜΕΑΙ Η πίτα στ ΚΗΦΗ Κώστς Λεύκες ΑΜΕΑΙ Μαθήματα αγώνα παρέδωσαν ι μαθητές παιδιά μας, με την τελευταία τυς κινητπίηση στ Λύκει Παρικίας σε μας τυς «αγωνιστές» τυ καναπέ και της φραπεδιάς. Με συγκεκριμένα αιτήματα, με απόλυτη πλειψηφία άμεσης ψηφφρίας, με περιφρύρηση τυ χώρυ πυ είχαν κάνει κατάληψη και τέλς, με σωστό και απτελεσματικό τρόπ διαπραγμάτευσης με τυς αρμόδιυς. Πέτυχαν στυς στόχυς τυς και επανήλθαν στα μαθήματά τυς, γιατί όπως είπαν, αγώνας τυς δεν είχε στόχ την «κπάνα» από τα μαθήματα. Η ωριμότητα των νέων παιδιών είναι τ πι αισιόδξ μήνυμα σε μια περίδ καταχνιάς. Ας πάρυμε τ μάθημά μας, γιατί έρχνται δύσκλι καιρί. Και όμως βρέθηκαν «σχλιαστές» και λιδόρησαν τα παιδιά αυτά γιατί πρφανώς είναι θιασώτες της μιζέριας, της απχαύνωσης και φιλτμαρισμύ, πυ μας καθηλώνει στν καναπέ με ένα υίσκι στ χέρι, ενώ κόσμς γύρω μας καίγεται. Τ μέλλν όμως ανήκει στα παιδιά αυτά Όταν η ΦτΠ δημσίευσε κατά την πρεκλγική περίδ τη συνέντευξη τυ Υπυργύ Γιάννη Ραγκύση, με τίτλ: «Πρχωράμε ταχύτατα τα μεγάλα έργα ανάπτυξης», κάπιι έσπευσαν να σχλιάσυν ότι αυτό ήταν πρεκλγική ρυκέτα δωράκι στν υπψήφι τότε Βλαχγιάννη. Η σημερινή εξέλιξη με την "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." στ νησί μας και πργραμματισμός υλπίησης πέντε μεγάλων έργων, τυς διαψεύδει κατηγρηματικά. Η απχέτευση στη Ντιανατλική Πάρ και τ Πλιτιστικό Κέντρ, πυ έχυν ώριμες μελέτες ξεκινύν άμεσα, ενώ για τα υπόλιπα θα εκπνηθύν πρώτα ι μελέτες τυς. Μεγάλη η βήθεια λιπόν, όχι στ Βλαχγιάννη, αλλά στην Πάρ από τν Γ. Ραγκύση με την υσιαστική συμβλή τυ Τάκη Ρήγα. Τυχερή η Πάρς και ι Παριανί πυ έχυν στην κεντρική εξυσία ανθρώπυς πυ πρσφέρυν τη βήθειά τυς απλόχερα. Αλήθεια, μιας και λέμε για τα μεγάλα έργα, θα θέλαμε να ρωτήσυμε τ τέως Επαρχεί Πάρυ Αντιπάρυ, πως πρότεινε να ενταχθύν τα έργα για τ 2 Γυμνάσι, τ 2 Δημτικό και τ καταφύγι της Νάυσας χωρίς να υπάρχει έστω μια υπτυπώδης μελέτη, έτσι ώστε να μπρύν να πρχωρήσυν άμεσα και τα έργα αυτά. Και να σκεφτεί κανείς, ότι τ Επαρχεί είχε μια πλύ καλή τεχνική υπηρεσία. Πις μπρεί να μας πει, τι γίνεται με τ υγεινμικό αερσκάφς, πότε θα είναι έτιμ για να ξεκινήσει τις πτήσεις, αχρείαστ να είναι. Είναι απρίας άξια η ανχή πυ δείχνει υπυργός Εσωτερικών στα διάφρα δημσιεύματα Αθηναϊκύ blog, αφύ γνωρίζει τυς συντάκτες των δημσιευμάτων, πυ δεν είναι άλλι από τ γνωστό επιτελεί παραπληρφόρησης, πυ πρεκλγικά θριάμβευσε λασπλγώντας κατά των «αντιπάλων». Βρήκε δυλειά η Γρηγρία; Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγυρός μάλλν την έκρινε «ΑΞΙΑ» και την πρσέλαβε σε νμική υπηρεσία σύμβυλ στην Περιφέρεια Αττικής. Η είδηση μας ήρθε ξαφνικά, πάθαμε ένα σκ, ήπιαμε κανά δυ σφηνάκια για να συνέλθυμε και τη μεταφέρυμε με κάθε επιφύλαξη, αν και η πηγή μας είναι έγκυρη. «Η Γρηγρία Πρωτλάτη πρσελήφθη σύμβυλς σε νμική υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής», μας είπε τηλεφωνικά η πηγή μας. «Δεν μπρεί, δεν τ πιστεύω. Και Δήμς Πάρυ;», απαντήσαμε για να επανέλθει η πηγή μας με αφπλιστικό τρόπ: «Δεν με νιάζει τι λες εσύ στ συγκεκριμέν θέμα. Εκείν πυ συ λέω είναι ότι η κ. Πρωτλάτη πρσελήφθη στην Περιφέρεια Αττικής. Αυτά και ψάξτ». Ναι με ακύει κανείς; Μια διάψευση παρακαλώ, γιατί θα σαλτάρω «Ο Παριανός Πλίτης» (πηγή blog naxios) Από 21 Ιανυαρίυ ανιχτά κάθε Παρασκευή & Σάββατ Στ όµρφ και ήρεµ περιβάλλν της, µε φόντ τν κήπ, τ τζάκι και την πλύσια σε πικιλία κάβα, αλλά και στν υπέρχ κήπ της τ καλκαίρι, η Περβλαριά σας πρσφέρει την καλύτερη πικιλία κρεατικών και παραδσιακών συνταγών από ντόπια πρϊόντα, χειρπίητες πίτες και λαχταριστά ζυµαρικά. Τ ζεστό και φιλικό σέρβις όπως και ι πρσιτές τιµές συµπληρώνυν ό,τι κανείς επιθυµεί για µια ευχάριστη έξδ. Πτάµι Νάυσας

Ομόφωνα στην εντατική η υγεία

Ομόφωνα στην εντατική η υγεία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 Φύλλο 146 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά!

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά! Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 Φύλλο 153 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 178 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE + Πανελλήνια περιβαλλοντική πρωτοπορία

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE + Πανελλήνια περιβαλλοντική πρωτοπορία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 Φύλλο 170 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 68 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67

Διαβάστε περισσότερα

Διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή & την περίθαλψη

Διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή & την περίθαλψη Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 Φύλλο 148 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

τα μεγάλα έργα ανάπτυξης

τα μεγάλα έργα ανάπτυξης Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010 Φύλλο 132 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Υγείας Πάρου - Αντιπάρου Σήμερα πανστρατιά, ξεκινάμε τον αγώνα για τη ζωή μας!

Κέντρο Υγείας Πάρου - Αντιπάρου Σήμερα πανστρατιά, ξεκινάμε τον αγώνα για τη ζωή μας! Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 68 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 237 www.fonitisparou.gr Έτος 67

Διαβάστε περισσότερα

Επιτακτική ανάγκη για νέα μεγάλη χρηματοδότηση

Επιτακτική ανάγκη για νέα μεγάλη χρηματοδότηση Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Φύλλο 222 Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Μεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 06 Μαΐου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 59 Έτος Ίδρυσης 1945 Θετικός ο

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνο τοξικό ψάρι στα νερά μας

Επικίνδυνο τοξικό ψάρι στα νερά μας Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 Φύλλο 193 Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση ποιότητας παροχών στους δημότες

Αναβάθμιση ποιότητας παροχών στους δημότες Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 Φύλλο 129 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 Φύλλο 214 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 Φύλλο 214 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Στις 24 Ιουλίου θα γίνει η δημοπράτηση του έργου σελ.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 2 Απριλίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 4 Έτος Ίδρυσης 1945 Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Επικαιρότητα Κηδεύτηκε με όλες τις τιμές ο μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι άνθρωποι Νέες ιδέες

Νέοι άνθρωποι Νέες ιδέες Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 Φύλλο 124 www.fonitisparou.gr Έτος 65

Διαβάστε περισσότερα

Δεν πρέπει να λείψει κανείς!

Δεν πρέπει να λείψει κανείς! Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011 Φύλλο 154 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Θα το επιτρέψουμε; Φωνή της Πάρου. Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα. ΑΜΕΣ Νηρέας - Α.Ο.Πάρου 2-0 Σελ. 10

Θα το επιτρέψουμε; Φωνή της Πάρου. Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα. ΑΜΕΣ Νηρέας - Α.Ο.Πάρου 2-0 Σελ. 10 ΠΑΡΟΥ Φωνή της Πάρου 16 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα Τεράστια οικολογική καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη και

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Το κοιμητήριο μπλοκάρει την καταλληλότητα. 350.000 ευρώ πληρώνουμε για τη μελέτη ενώ...

Φωνή της Πάρου. Το κοιμητήριο μπλοκάρει την καταλληλότητα. 350.000 ευρώ πληρώνουμε για τη μελέτη ενώ... ΠΑΡΟΥ Φωνή της Πάρου 16 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ 3233 Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 08 Έτος: 63ο Νεα περίοδος Φύ ο: 30 Έτος Ίδρυσης 1945 350.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παριανός Τύπος. Έρχεται σε λίγες µέρες. Παροναξία. Το τεχνικό. για το 2009. Αδαµάντιος Κοραής. Ν.Ο. Πάρου Εκλογές µε πρωτιά του Λευτέρη

Ο Παριανός Τύπος. Έρχεται σε λίγες µέρες. Παροναξία. Το τεχνικό. για το 2009. Αδαµάντιος Κοραής. Ν.Ο. Πάρου Εκλογές µε πρωτιά του Λευτέρη Παριανός Τύπος 97 _97_parianos typos:layout 1 ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 6ο Αρ. φύλλου 97 Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2524 Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Θα πέσει... τσεκούρι στη χρηματοδότηση δήμων, που δεν προχώρησαν σε απογραφή δομών και εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ Ε ΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ Ε ΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8011 - Ε ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΩ ΙΚΟΣ: 1849 Email: hmer@otenet.gr Τιμή: 0,05 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ Ε ΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης πρώτο ηµίχρονο, όµως η κακή καθηµερινή καθημερινή ενηµέρωση ενημέρωση 24 24 ώρες: e-epikaira.gr gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος Άγιος Κόσµος Δημήτριος άφνη Ελληνικό-Αργυρούπολη - Υµηττός Αγίος ηµητρίος Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα