Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από τους πιο σηµαντικούς λόγους που υπαγορεύουν την οργάνωση των δεδοµένων µιας εφαρµογής, µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, είναι η εύκολη ανάκτηση πληροφοριών από τη βάση, δια του καθορισµού συγκεκριµένων κριτηρίων επιλογής. Θεωρώντας ως παράδειγµα, τη βάση δεδοµένων µιας Σχολικής Μονάδας, µπορούµε σχετικά εύκολα, να ανακτήσουµε τα δεδοµένα που αφορούν τους µαθητές ενός τµήµατος, και στη συνέχεια να εφαρµόσουµε πάνω σε αυτά διάφορες µορφές επεξεργασίας, όπως για παράδειγµα να τα ταξινοµήσουµε ή να τα χωρίσουµε σε οµάδες, σύµφωνα µε κάποιες ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν. Αυτές οι διαδικασίες αναζήτησης επιλεγµένων δεδοµένων, είναι γνωστές ως ερωτήµατα (queries), και η διαχείρισή τους, αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό όλων των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Η διατύπωση των ερωτηµάτων που υποβάλλονται προς τη βάση, λαµβάνει χώρα, δια της χρήσης της δοµηµένης γλώσσας ερωτοαποκρίσεων (Structured Query Language, SQL), που έχει µελετηθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. Η γλώσσα αυτή καλύπτει πλήρως όλες σχεδόν τις µορφές διαχείρισης δεδοµένων, και οι εντολές που περιλαµβάνει µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες, µε κριτήριο το είδος της λειτουργίας που επιτελούν. Πιο συγκεκριµένα, οι εντολές µε τις οποίες είναι δυνατός ο καθορισµός και η διαχείριση του σχεσιακού σχήµατος της βάσης, συνιστούν τη γλώσσα ορισµού δεδοµένων (Data Definition Language, DDL), ενώ οι εντολές που επιτρέπουν τη διαχείριση του περιεχοµένου των πινάκων της βάσης, περιλαµβάνονται στη γλώσσα χειρισµού δεδοµένων (Data Definition Language, DDL). Ανάλογα µε το είδος της εφαρµογής και των πληροφοριών που συσχετίζονται µε αυτή, η δυνατότητα χρήσης του συνόλου των εντολών της SQL, καθορίζεται από το ρόλο του κάθε χρήστη µέσα στο σύστηµα. Έτσι, στα µεγάλα υπολογιστικά συστή- µατα που περιλαµβάνουν ευαίσθητα και σηµαντικά δεδοµένα, οι εντολές της γλώσσας ορισµού δεδοµένων, µπορούν να εκτελεστούν µόνο από το διαχειριστή της βάσης (Database Administrator, DBA), ενώ οι απλοί χρήστες του συστήµατος, µπορούν να εκτελέσουν µόνο τις εντολές της γλώσσας χειρισµού δεδοµένων, µε τη δυνατότητα χρήσης της κάθε εντολής, να εξαρτάται από τα δικαιώµατα πρόσβασης που έχει ο χρήστης πάνω στους πίνακες της βάσης.

2 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 226 Η Microsoft Access, ως ένα µοντέρνο σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, υποστηρίζει πλήρως τη δηµιουργία και διαχείριση ερωτηµάτων, τόσο δια της ανάπτυξης κώδικα, απευθείας σε γλώσσα SQL, όσο και δια της σύνθεσης του ερωτήµατος, µέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον. Η τελευταία περίπτωση, που είναι και ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά της Access, επιτρέπει τη δηµιουργία ερωτηµάτων, ακόµη και από χρήστες που δε γνωρίζουν τη χρήση της γλώσσας SQL. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει µε ένα απλό και εύκολο τρόπο, τους πίνακες και τα πεδία που θα συµµετάσχουν στα ερωτήµατα προς κατασκευή, και στη συνέχεια η Access, θα αναλάβει τη δη- µιουργία του κώδικα SQL έτσι ώστε να δηµιουργήσει το ερώτηµα που υπαγορεύεται από τις επιλογές του χρήστη. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access, παρουσιάζονται στις επόµενες ενότητες. Ολοκληρώνοντας αυτή τη θεωρητική εισαγωγή όσον αφορά τη φύση και τα χαρακτηριστικά των ερωτηµάτων, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τους πέντε διαφορετικούς τύπους ερωτηµάτων που υποστηρίζει η Microsoft Access, και που φέρουν τα ονόµατα ερωτήµατα επιλογής (select queries), ερωτήµατα παραµέτρων (parameter queries), ερωτήµατα διασταύρωσης (crosstab queries), ερωτήµατα ενέργειας (action queries), και ερωτήµατα SQL (SQL queries). Σε µια πιο αναλυτική περιγραφή, οι πέντε αυτές κατηγορίες ερωτηµάτων, χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιότητες: Ερωτήµατα επιλογής (select queries): τα ερωτήµατα αυτού του τύπου, χρησιµοποιούνται για την ανάκτηση δεδοµένων από έναν ή περισσότερους πίνακες της βάσης, και την εµφάνιση των αποτελεσµάτων σε κατάλληλα διαµορφωµένο φύλλο δεδοµένων. Αυτά τα ερωτήµατα χρησιµοποιούνται ακόµη για την οµαδοποίηση εγγραφών, για τον υπολογισµό αθροισµάτων και για την εξαγωγή στατιστικών µεγεθών όπως είναι για παράδειγµα ο µέσος όρος µιας οµάδας αριθµητικών τιµών. Ερωτήµατα παραµέτρων (parameter queries): το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ερωτηµάτων, είναι ο παραµετρικός τρόπος λειτουργίας τους. Αυτό σηµαίνει πως η εκτέλεση αυτών των ερωτηµάτων προϋποθέτει την καταχώρηση από το χρήστη ενός συνόλου πληροφοριών µε βάση τις οποίες επιλέγονται και εµφανίζονται τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση δεδοµένα. Η καταχώρηση των τιµών αυτών των παραµέτρων γίνεται κατά τη φάση εκτέλεσης του ερωτήµατος και δια της χρήσης ενός πλαισίου διαλόγου, το οποίο εµφανίζεται από το ίδιο το ερώτηµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ερωτήµατος παραµέτρων, είναι ένα ερώτηµα που ζητάει από το χρήστη να καταχωρήσει δύο ηµερο- µηνίες, και στη συνέχεια εµφανίζει όλες τις εγγραφές των πινάκων που εµπίπτουν µεταξύ αυτών των δύο ηµεροµηνιών. Ερωτήµατα διασταύρωσης (crosstab queries): τα ερωτήµατα διασταύρωσης εφαρµόζονται συνήθως σε µία στήλη του πίνακα και εµφανίζουν συγκεντρωτικές τιµές (αθροίσµατα, καταµετρήσεις και µέσους όρους) για το σύνολο τιµών που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο πεδίο του πίνακα. Επιπλέον υπάρχει η δυνα-

3 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 227 τότητα οµαδοποίησης αυτών των συγκεντρωτικών τιµών, µε βάση ορισµένα κριτήρια. Ερωτήµατα ενέργειας (action queries): τα ερωτήµατα ενέργειας χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο, για την τροποποίηση του περιεχοµένου των πινάκων της βάσης δια της εισαγωγής, διαγραφής και ενηµέρωσης εγγραφών, αλλά ταυτόχρονα, πραγµατοποιούν και άλλες σηµαντικές διαδικασίες, όπως είναι για παράδειγµα η δηµιουργία βοηθητικών πινάκων. Αν και αυτού του είδους οι διαδικασίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν πάρα πολύ εύκολα δια της χρήσης κατάλληλα σχεδιασµένων φορµών, εν τούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες η δη- µιουργία τέτοιων ερωτηµάτων επιταχύνει τη διαδικασία ενηµέρωσης της βάσης, και διευκολύνει σηµαντικά την εργασία του χρήστη. Εάν για παράδειγµα επιθυ- µούµε να µεταφέρουµε ένα πλήθος εγγραφών από ένα πίνακα σε ένα άλλο, είναι προτιµότερο να πραγµατοποιήσουµε αυτή τη διαδικασία σε ένα και µόνο βήµα δια της χρήσης ενός ερωτήµατος ενέργειας, παρά να περάσουµε όλες αυτές τις εγγραφές τη µία µετά την άλλη. Ερωτήµατα SQL (SQL queries) : τα ερωτήµατα αυτού του τύπου, δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας προτάσεις SQL (SQL statements). Μία πρόταση SQL, ορίζεται ως µία έκφραση, που περιέχει κάποια εντολή της γλώσσας SQL όπως SELECT, UPDATE ή DELETE καθώς και ένα πλήθος χαρακτηριστικών εκφράσεων της γλώσσας, όπως είναι η WHERE και η ORDER BY. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ερωτηµάτων SQL, όπως είναι τα ερωτήµατα συνένωσης, τα ερωτήµατα διαβίβασης, καθώς και τα ερωτήµατα που συσχετίζονται µε τη γλώσσα ορισµού δεδοµένων. Τα ερωτήµατα συνένωσης συνδυάζουν πεδία από δύο ή περισσότερους πίνακες (ή ερωτήµατα) σε ένα απλό πεδίο, δυνατότητα που είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις δηµιουργίας συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων. Τα ερωτήµατα διαβίβασης, επιτρέπουν την αποστολή προτάσεων SQL σε άλλα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, µέσω του µηχανισµού ODBC (Open Database Connectivity). Τέλος, τα ερωτήµατα ορισµού δεδοµένων, επιτρέπουν την πραγµατοποίηση διαδικασιών που συσχετίζονται µε τη γλώσσα χειρισµού δεδοµένων, όπως είναι η δηµιουργία, τροποποίηση και διαγραφή, πινάκων και ευρετηρίων.

4 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 228 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ MICROSOFT ACCESS Η δηµιουργία ερωτηµάτων στη Microsoft Access, πραγµατοποιείται πάρα πολύ εύκολα, εάν µεταφερθούµε στο κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων, και από εκεί, επιλέξουµε Ερωτήµατα. Στην περίπτωση αυτή, θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας, το επόµενο πλαίσιο διαλόγου: Σχήµα 111 : Το κεντρικό παράθυρο διαχείρισης ερωτηµάτων στη Microsoft Access Παρατηρώντας τα περιεχόµενα του παραπάνω σχήµατος, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουµε πως η δηµιουργία ερωτηµάτων µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος περιλαµβάνει τη δηµιουργία του ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης, κατά την οποία η δοµή και οι ιδιότητες του ερωτήµατος, θα πρέπει να καθοριστούν από το χρήστη, ενώ ο δεύτερος περιλαµβάνει τη δηµιουργία του ερωτήµατος, µε τη βοήθεια του κατάλληλου οδηγού, ο οποίος θα βοηθήσει το χρήστη να καθορίσει τα χαρακτηριστικά του ερωτήµατος, µε ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο. Στις σελίδες που ακολουθούν θα περιγράψουµε και τις δύο διαδικασίες, δηµιουργώντας παραδείγµατα ερωτηµάτων που εφαρµόζονται πάνω στη βάση δεδοµένων της εταιρείας. Η δηµιουργία όλων αυτών των ερωτηµάτων πραγµατοποιείται εάν χρησι- µοποιήσουµε το κουµπί µε ετικέτα «ηµιουργία» που περιλαµβάνεται στο πλαίσιο διαλόγου του προηγούµενου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή, θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας, το παράθυρο που ακολουθεί στη συνέχεια.

5 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 229 Σχήµα 112 : Οι πέντε δυνατοί τρόποι δηµιουργίας ερωτηµάτων Η πρώτη από τις επιλογές αυτού του πλαισίου που φέρει το όνοµα «Προβολή Σχεδίασης», είναι η πιο γενική από όλες και περιλαµβάνει τον πλήρη καθορισµό των παραµέτρων του ερωτήµατος, από το χρήστη. Αυτό σηµαίνει πως ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει, τόσο τους πίνακες και τα πεδία που θα περιλαµβάνονται στο ερώτηµα, όσο και τα κριτήρια επιλογής µε τη βοήθεια των οποίων θα λάβει χώρα η αναζήτηση των δεδοµένων. Αντίθετα, η επιλογή «Οδηγός απλών ερωτη- µάτων», που ακολουθεί στη συνέχεια, πραγµατοποιεί ακριβώς την ίδια διαδικασία, αλλά επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τα πεδία των πινάκων που θα συµµετάσχουν στο ερώτηµα, µε ένα πιο εύκολο τρόπο σε σχέση µε εκείνον που του προσφέρει η προβολή σχεδίασης. Τέλος, οι υπόλοιπες τρεις επιλογές, επιτρέπουν τη δηµιουργία συγκεκριµένων τύπων ερωτηµάτων. Ο πρώτος τύπος αφορά τα ερωτήµατα διασταύρωσης, τα οποία είναι ιδανικά για την εξαγωγή συγκεντρωτικών τιµών και µέσων όρων. Ο δεύτερος τύπος, επιτρέπει την αναζήτηση διπλότυπων εγγραφών στους πίνακες της βάσης, ενώ ο τελευταίος τύπος ερωτηµάτων, επιτρέπει την αναζήτηση αταίριαστων εγγραφών, δηλαδή εγγραφών, για τις οποίες δεν υπάρχουν συσχετιζόµενες εγγραφές στους άλλους πίνακες. Στις σελίδες που ακολουθούν, θα περιγράψουµε µε αναλυτικό τρόπο, τη δηµιουργία ερωτηµάτων µέσα από τη Microsoft Access, δια της χρήσης συγκεκριµένων παραδειγµάτων, τα οποία θα συµβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση του αντικειµένου. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη δηµιουργία ενός ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης, θα χρησιµοποιήσουµε τη βάση δεδοµένων της εταιρείας, και θα σχεδιάσουµε ένα απλό ερώτηµα, το οποίο θα επιστρέφει τα ονόµατα και τα επώνυµα όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο τµήµα µε κωδικό 5. Για να το κάνουµε αυτό, θα χρησιµοποιήσουµε την επιλογή «Προβολή σχεδίασης» από το πλαίσιο διαλόγου του προηγούµενου σχήµατος, και θα πατήσουµε το πλήκτρο OK. Στην περίπτωση αυτή, θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας το παράθυρο του επόµενου σχήµατος.

6 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 230 Σχήµα 113 : Καθορισµός των πινάκων της βάσης που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία του ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης. Αυτό το παράθυρο, εµφανίζει ένα κατάλογο ο οποίος περιλαµβάνει όλους τους πίνακες που έχουν δηµιουργηθεί στη βάση δεδοµένων της εταιρείας. Από τους πίνακες αυτούς, θα επιλέξουµε εκείνους που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε στο νέο ερώτηµα. Εάν το επιθυµούµε µπορούµε εκτός από τους πίνακες, να επιλέξουµε και ερωτήµατα χρησιµοποιώντας την οµώνυµη σελίδα ιδιοτήτων κάτι που µας δίνει τη δυνατότητα, να δηµιουργήσουµε ένα ερώτηµα που να στηρίζεται πάνω σε ένα άλλο ερώτηµα. Επιπλέον είναι σηµαντικό να αναφέρουµε, πως έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε πολλούς πίνακες ή ερωτήµατα ταυτόχρονα, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα Ctrl και Shift µε το συνήθη τρόπο µε τον οποίο τα χρησιµοποιούµε στις άλλες εφαρµογές των Windows. Στο παράδειγµά µας, το ερώτηµα που θέλουµε να δηµιουργήσουµε, αφορά πεδία, τα οποία περιλαµβάνονται στον πίνακα EMPLOYEE. Για το λόγο αυτό, επιλέγουµε τον εν λόγω πίνακα από τη λίστα των πινάκων της βάσης, χρησιµοποιώντας το ποντίκι, και στη συνέχεια, πατώντας το κουµπί «Προσθήκη», τον εµφανίζουµε στο κεντρικό παράθυρο σχεδίασης ερωτηµάτων που βρίσκεται ακριβώς από πίσω. Στη συνέχεια, κλείνουµε το παράθυρο προσθήκης πινάκων και ερωτηµάτων, χρησι- µοποιώντας κατά τα γνωστά, το κουµπί «Κλείσιµο».

7 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 231 Σχήµα 114 : ηµιουργία ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης Έχοντας ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, το κεντρικό παράθυρο δηµιουργίας ερωτηµάτων, θα παρουσιάζει την εικόνα του προηγούµενου σχήµατος. Σύµφωνα µε αυτή την εικόνα, ο µοναδικός πίνακας ο οποίος θα συµµετάσχει στο νέο ερώτηµα, είναι ο πίνακας EMPLOYEE. Για να καθορίσουµε όµως πλήρως τα χαρακτηριστικά του ερωτήµατος, δεν αρκεί να καθορίσουµε µόνο τους πίνακες της βάσης, αλλά και τα πεδία των πινάκων αυτών. Μελετώντας προσεκτικά τη διατύπωση του ερωτήµατος που θέλουµε να υλοποιήσουµε, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουµε, πως τα πεδία του πίνακα EMPLOYEE που συµµετέχουν στο νέο ερώτηµα, είναι το LNAME, το FNAME και το DNO. Τα δύο πρώτα πεδία είναι εκείνα που θέλουµε να επιστρέψει το ερώτηµα, ενώ το πεδίο DNO, περιέχει το κριτήριο που θέλουµε να χαρακτηρίζει τις επιστρεφόµενες εγγραφές, και το οποίο είναι το DNO=5. Αυτό σηµαίνει πως στη διαδικασία σχεδίασης του ερωτήµατος, θα πρέπει να καθορίσουµε και τα τρία αυτά πεδία. Προκειµένου να καθορίσουµε τα πεδία του πίνακα που θα συµµετέχουν στο νέο ερώτηµα, θα πρέπει να τα µεταφέρουµε στο φύλλο δεδοµένων που βρίσκεται στο κάτω µέρος του παραθύρου, και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να τοποθετήσουµε ένα πεδίο σε κάθε στήλη. Ο πρώτος τρόπος που είναι και ο πιο απλός, περιλαµβάνει µια διαδικασία drag and drop, κατά την οποία, επιλέγουµε το πεδίο του πίνακα που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε, και στη συνέχεια κρατώντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, µεταφέρουµε το πεδίο σε κάποια από τις στήλες

8 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 232 του φύλλου δεδοµένων που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Ας σηµειωθεί πως η σειρά µε την οποία τοποθετούµε τα πεδία στις στήλες του φύλλου δεδοµένων, καθορίζει και τη σειρά µε την οποία θα εµφανιστούν τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος, κατά τη φάση της εκτέλεσής του. Έτσι εάν στην πρώτη στήλη τοποθετήσουµε το πεδίο LNAME και στη δεύτερη το πεδίο FNAME, αυτή η σειρά εµφάνισης θα τηρηθεί και κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων στην οθόνη του χρήστη η στήλη µε τα επώνυµα των υπαλλήλων θα εµφανιστεί πρώτη. Εάν λοιπόν τοποθετήσουµε τα τρία πεδία του πίνακα EMPLOYEE στις στήλες του φύλλου δεδοµένων του πλαισίου διαλόγου, αυτό θα παρουσιάσει την ακόλουθη εικόνα: Σχήµα 115 : Καθορισµός των πεδίων του πίνακα που θα χρησιµοποιηθούν στο νέο ερώτηµα Η δεύτερη δυνατότητα που έχουµε στη διάθεσή µας είναι να επιλέξουµε τα πεδία του πίνακα που θα χρησιµοποιήσουµε, απευθείας από το φύλλο δεδοµένων του παραθύρου σχεδίασης του ερωτήµατος. Για να το κάνουµε αυτό, θα πατήσουµε το αριστερό πλήκτρο που ποντικιού στο πρώτο κελί της πρώτης στήλης που αντιστοιχεί στην ετικέτα «Πεδίο», και από το Combo Box που θα εµφανιστεί, θα επιλέξουµε το πεδίο LNAME. Στη συνέχεια, θα πραγµατοποιήσουµε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο κελί της πρώτης στήλης που αντιστοιχεί στην ετικέτα «Πίνακας», και από τη λίστα των πινάκων που θα εµφανιστεί, θα επιλέξουµε τον πίνακα EMPLOYEE. Με τον ίδιο τρόπο θα καθορίσουµε και τα πεδία που θα τοποθετηθούν στις υπόλοιπες στήλες. Το επόµενο σχήµα, παρουσιάζει αυτή τη διαδικασία επιλογής των πινάκων και των πεδίων που θα χρησιµοποιηθούν στο ερώτηµα που κατασκευάζουµε.

9 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 233 Σχήµα 116 : Εναλλακτική διαδικασία καθορισµού των πεδίων του πίνακα που θα χρησιµοποιηθούν στο νέο ερώτηµα Μελετώντας τώρα προσεκτικά τις γραµµές που περιλαµβάνονται στο παραπάνω φύλλο δεδοµένων, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουµε πως επιτρέπουν τον καθορισµό επιµέρους χαρακτηριστικών για το κάθε ένα από τα πεδία που συµµετέχουν στο ερώτηµα προς κατασκευή. Πιο συγκεκριµένα, η γραµµή «Ταξινόµηση» χρησιµοποιείται για να καθορίσουµε εάν τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος θα εµφανιστούν ταξινοµηµένα ως προς κάποιο πεδίο. Εάν επιλέξουµε την ταξινοµηµένη εµφάνιση των πεδίων θα πρέπει να καθορίσουµε εάν αυτή θα είναι αύξουσα ή φθίνουσα. Ο καθορισµός του είδους της ταξινόµησης, γίνεται πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο κελί της στήλης του πεδίου που βρίσκεται στη γραµµή της ταξινόµησης, και επιλέγοντας τον τύπο της ταξινόµησης από το combo box που εµφανίζεται. Στο παράδειγµα του επόµενου σχήµατος, έχουµε επιλέξει αύξουσα ταξινόµηση, τόσο για τα ονόµατα, όσο και για τα επώνυµα των υπαλλήλων της εταιρείας. Η αµέσως επόµενη γραµµή του φύλλου δεδοµένων του ερωτήµατος που φέρει το όνοµα «Εµφάνιση», καθορίζει εάν κάποιο από τα πεδία που συµµετέχουν στο ερώτηµα, θέλουµε να εµφανιστεί στο τελικό αποτέλεσµα, ή όχι. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, καθώς η χρησιµοποίηση κάποιου πεδίου στην κατασκευή του ερωτήµατος, δεν σηµαίνει πως αυτό το πεδίο θα πρέπει υποχρεωτικά να εµφανίζεται κατά την εκτέλεση του ερωτήµατος στο οποίο συµµετέχει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός τέτοιου πεδίου, είναι το πεδίο DNO. Αυτό το πεδίο, δεν θα εµφανιστεί στο τελικό αποτέλεσµα, διότι οι πληροφορίες που θέλουµε να ανακτήσουµε από τη βάση, αφορούν µόνο το όνοµα και το επώνυµο των υπαλλήλων που περιλαµβάνονται στα πεδία FNAME και LNAME αντίστοιχα. Παρά το γεγονός όµως αυτό, το πεδίο DNO χρησιµοποιείται στο ερώτηµα, διότι περιέχει το κριτήριο επιλογής των εγγραφών του πίνακα EMPLOYEE που είναι η συνθήκη DNO=5. Για το λόγο αυτό, θα αφήσουµε επιλεγµένα τα check boxes των στηλών LNAME και FNAME που βρίσκονται στη γραµµή µε την ετικέτα «Εµφάνιση», ενώ θα αφαιρέσουµε το check mark, από το check box που αντιστοιχεί στο πεδίο DNO, όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα. Τέλος, στην τελευταία γραµµή του φύλλου δεδοµένων που φέρει το όνοµα «Κριτήρια», καθώς και σε όσες γραµµές ακολουθούν από εκεί και κάτω, καθορίζουµε µια ή περισσότερες συνθήκες τις οποίες πρέπει να πληρούνε τα δεδοµένα που επιθυµούµε να ανακτήσουµε. Στο παράδειγµά µας, ζητούµε τα ονόµατα και τα

10 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 234 επώνυµα των υπαλλήλων, που ανήκουν στο τµήµα της εταιρείας µε κωδικό αριθµό 5. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να µεταφερθούµε στη στήλη του πεδίου DNO, και στο κελί που αντιστοιχεί στη γραµµή «Κριτήρια», θα πρέπει να βάλουµε την τιµή 5. Το επόµενο σχήµα, περιέχει όλες τις ρυθµίσεις που θα πρέπει να κάνουµε έτσι ώστε να ανακτήσουµε τη συγκεκριµένη πληροφορία από τη βάση. Σχήµα 117 : Καθορισµός των παραµέτρων για τα πεδία του πίνακα που θα χρησιµοποιηθούν στο νέο ερώτηµα Έχοντας ολοκληρώσει τη σχεδίαση του ερωτήµατος, µπορούµε να το αποθηκεύσουµε για µελλοντική χρήση, καταχωρώντας ένα όνοµα στο επόµενο πλαίσιο διαλόγου. Αυτό το πλαίσιο εµφανίζεται εάν χρησιµοποιήσουµε το κουµπί µε τη δισκέτα που βρίσκεται στην κεντρική γραµµή εργαλείων της εφαρµογής ή την επιλογή «Αποθήκευση» από το κεντρικό µενού επιλογών της Access. Και στις δύο περιπτώσεις, θα λάβει χώρα αποθήκευση του ερωτήµατος, το οποίο στη συνέχεια θα εµφανιστεί στον κατάλογο των ερωτηµάτων του κεντρικού παραθύρου διαχείρισης της βάσης δεδοµένων. Σχήµα 118 : Αποθήκευση του νέου ερωτήµατος στη βάση δεδοµένων της εφαρµογής Η εκτέλεση του ερωτήµατος που θα µας εµφανίσει τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση δεδοµένα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σε πλήρη αναλογία µε τα υπόλοιπα αντικείµενα που υποστηρίζονται από την εφαρ- µογή, ένα ερώτηµα, µπορεί να βρεθεί σε τρεις διαφορετικές προβολές. Η πρώτη προβολή, είναι η προβολή σχεδίασης (design view), που έχει παρουσιαστεί στις προηγούµενες παραγράφους, και επιτρέπει την τροποποίηση της δοµής του ερωτή- µατος, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες που υφίστανται σε κάθε περίπτωση. Η δεύτερη προβολή, είναι η προβολή φύλλου δεδοµένων (datasheet view), η οποία εµφανίζει τα περιεχόµενα των πινάκων της βάσης, που επιστρέφονται από το ερώτηµα. Εποµένως, η εκτέλεση ενός ερωτήµατος, δεν είναι τίποτε άλλο, από τη µε-

11 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 235 ταφορά του, σε προβολή φύλλου δεδοµένων. Τέλος, η τρίτη προβολή στην οποία µπορεί να βρεθεί ένα ερώτηµα, είναι η προβολή SQL (SQL view), η οποία εµφανίζει τον κώδικα SQL που αντιστοιχεί στο ερώτηµα που χρησιµοποιούµε. Αυτός ο κώδικας δηµιουργείται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του ερωτήµατος που καθορίζονται στην προβολή σχεδίασης και είναι αυτός που ουσιαστικά εκτελείται σε κάθε διαδικασία ανάκτησης πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων. Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζουµε τρεις διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να εκτελέσουµε ένα ερώτηµα, δηλαδή να το φέρουµε σε προβολή φύλλου δεδοµένων. Σχήµα 119 : Μεταφορά ερωτήµατος σε προβολή φύλλου δεδοµένων Τέλος, τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης αυτού του ερωτήµατος, παρουσιάζονται στο επόµενο σχήµα. Σχήµα 120 : Προεπισκόπηση αποτελεσµάτων ερωτήµατος στην Microsoft Access Ο κώδικας SQL που αντιστοιχεί στο ερώτηµα που κατασκευάσαµε, µπορεί να εµφανιστεί µεταφέροντας το ερώτηµα σε προβολή SQL, και για το ερώτηµα του προηγούµενου παραδείγµατος, παρουσιάζεται στη συνέχεια.

12 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 236 Σχήµα 121 : Προεπισκόπηση ενός ερωτήµατος σε προβολή SQL Είναι σηµαντικό να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, πως ο κώδικας SQL που δηµιουργεί η Access για το κάθε ερώτηµα, µπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, έτσι ώστε να διαµορφωθεί ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, πως ανάµεσα στις προβολές σχεδίασης και SQL, υφίσταται µια αµφίδροµη αλληλεπίδραση. Αυτό σηµαίνει, πως αλλαγές στην προβολή σχεδίασης, προκαλούν µεταβολές στη δοµή του κώδικα SQL, και αντίστροφα, τροποποίηση του κώδικα SQL, προκαλεί αλλαγή στη δοµή του ερωτήµατος, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στην προβολή σχεδίασης. Ολοκληρώνουµε αυτή τη συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας δηµιουργίας ενός ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης, παρουσιάζοντας δύο παραδείγµατα ερωτη- µάτων από τη βάση δεδοµένων της εταιρείας. Παράδειγµα 1 ο : Να ανακτηθούν τα επώνυµα και τα ονόµατα των υπαλλήλων της εταιρείας που δουλεύουν στο Research Department. Προκειµένου να υλοποιήσουµε το συγκεκριµένο ερώτηµα, θα πρέπει να ταυτοποιήσουµε τους πίνακες και τα πεδία που συµµετέχουν σε αυτό. Αυτά τα πεδία, είναι το LNAME και το FNAME του πίνακα EMPLOYEE, που θα εµφανιστούν στο τελικό αποτέλεσµα, καθώς και το πεδίο DNAME του πίνακα DEPARTMENT το οποίο συµµετέχει στη συνθήκη επιλογής DNAME= Research. Εφ όσον στην προκειµένη περίπτωση, η δηµιουργία του ερωτήµατος περιλαµβάνει συνδυασµό πληροφορίας από περισσότερους από έναν πίνακες, είναι προφανές, πως αυτοί οι πίνακες θα πρέπει να συνδυαστούν δια της πράξης της σύζευξης (join). Η εφαρµογή αυτής της πράξης, θα λάβει χώρα, συσχετίζοντας το πεδίο DNUMBER του πίνακα DEPARTMENT, µε το πεδίο DNO του πίνακα EMPLOYEE. Άλλωστε, όπως έχουµε αναφέρει στο στάδιο σχεδίασης της δοµής της βάσης δεδοµένων της εταιρείας, το πεδίο DNUMBER του πίνακα DEPARTMENT, έχει προστεθεί µε το όνοµα DNO, στον πίνακα EMPLOYEE, προκειµένου να υλοποιήσει τη συσχέτιση WORKS_FOR που υφίσταται ανάµεσα στους τύπους οντότητας EMPLOYEE και DEPARTMENT και της οποίας η πολλαπλότητα (cardinality) είναι 1:Ν. Υπό αυτή την οπτική γωνία, το πεδίο DNO του πίνακα EMPLOYEE θεωρείται ως η κοινή στήλη των δύο πινάκων, πάνω στην οποία θα υλοποιηθεί η πράξη της σύζευξης.

13 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 237 Είναι σηµαντικό να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, πως εάν κατά τη σχεδίαση της δοµής της βάσης, έχουµε δηµιουργήσει τις συσχετίσεις που υφίστανται ανά- µεσα στους πίνακες που περιέχει, αυτές εµφανίζονται αυτόµατα στο κεντρικό παράθυρο σχεδίασης των ερωτηµάτων, κάθε φορά που προσθέτουµε νέους πίνακες. Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εµφανίσουµε τους πίνακες και στη συνέχεια να δηµιουργήσουµε τις συσχετίσεις από µόνοι µας. Η δηµιουργία αυτών των συσχετίσεων, γίνεται µε τον τρόπο που περιγράψαµε στο οµώνυµο κεφάλαιο, δηλαδή µε µια διαδικασία drag and drop, που ξεκινά από το πρωτεύον κλειδί του ενός πίνακα, και καταλήγει στο αντίστοιχο ξένο κλειδί του άλλου πίνακα. Στην προκειµένη περίπτωση αυτή η διαδικασία θα συσχετίσει το πεδίο DNUMBER του πίνακα DE- PARTMENT µε το πεδίο DNO του πίνακα EMPLOYEE. Μετά τη δηµιουργία της συσχέτισης ανάµεσα στους δύο πίνακες, καθορίζουµε τα πεδία που θα χρησιµοποιηθούν στο ερώτηµα, εφαρµόζοντας τη διαδικασία που περιγράψαµε στις προηγούµενες σελίδες. Αυτό σηµαίνει πως θα πρέπει να κατεβάσουµε στις δυο πρώτες στήλες του φύλλου δεδοµένων τα πεδία LNAME και FNAME του πίνακα EMPLOYEE, και το πεδίο DNAME του πίνακα DEPART- MENT. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αφαιρέσουµε το check mark από το check box της γραµµής «Εµφάνιση» του πεδίου DNAME καθώς αυτό δεν θέλουµε να εµφανίζεται στο αποτέλεσµα να επιλέξουµε (προαιρετικά) την αύξουσα ταξινόµηση για τα ονόµατα και τα επώνυµα των υπαλλήλων, και να τοποθετήσουµε στη γραµµή «Κριτήρια» του πεδίο DNAME, τη λέξη «Research», καθώς αυτό είναι το κριτήριο επιλογής για τις εγγραφές που θέλουµε να ανακτήσουµε. Το σύνολο όλων αυτών των παραµέτρων που θα πρέπει να καθορίσουµε για να υλοποιήσουµε το συγκεκριµένο ερώτηµα, παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα.

14 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 238 Σχήµα 122 : Προεπισκόπηση του ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης Εάν µεταφέρουµε αυτό το ερώτηµα σε προβολή SQL, µπορούµε να δούµε τον κώδικα σε γλώσσα SQL, που αντιστοιχεί στις παραµέτρους του ερωτήµατος που έχουµε καθορίσει. Αυτός ο κώδικας έχει τη µορφή SELECT EMPLOYEE.LName, EMPLOYEE.Fname FROM DEPARTMENT INNER JOIN EMPLOYEE ON DE- PARTMENT.DNumber = EMPLOYEE.DNO WHERE (((DEPARTMENT.DName)="Research")); Παρατηρώντας τον παραπάνω κώδικα δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουµε πως εκτός από την πρόταση WHERE στην οποία περιλαµβάνεται η συνθήκη επιλογής υπάρχει και η φράση DEPARTMENT.DName="Research";

15 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 239 DEPARTMENT INNER JOIN EMPLOYEE ON DEPART- MENT.DNumber = EMPLOYEE.DNO η οποία αναφέρεται στη σύζευξη των δύο πινάκων έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνδυασµένη ανάκτηση πληροφορίας και από τους δύο πίνακες. Η φράση INNER JOIN ON χρησιµοποιείται από την Access κάθε φορά που λαµβάνει χώρα σύζευξη δύο ή περισσοτέρων πινάκων, αλλά εάν το επιθυµούµε, µπορούµε κατά τα γνωστά, να τοποθετήσουµε τη συνθήκη σύζευξης στην πρόταση WHERE και χρησι- µοποιώντας το λογικό τελεστή AND. Έτσι η παραπάνω πρόταση SQL µπορεί να γραφεί και µε τη µορφή SELECT EMPLOYEE.LName, EMPLOYEE.Fname FROM DEPARTMENT, EMPLOYEE WHERE DEPARTMENT.DNUMBER=EMPLOYEE.DNO AND DEPARTMENT.DName="Research"; που είναι ισοδύναµη µε αυτή που δηµιουργεί η Access και οδηγεί ακριβώς στο ίδιο αποτέλεσµα. Παράδειγµα 2 ο : Για κάθε PROJECT που γίνεται στο Stafford, να βρεθεί ο κωδικός του, ο κωδικός του τµήµατος που το παρακολουθεί, καθώς και το επώνυµο, η διεύθυνση, και η ηµεροµηνία γέννησης του MANAGER αυτού του τµήµατος. Στο παράδειγµα αυτό, η σχεδίαση του ερωτήµατος, περιλαµβάνει τη χρήση τριών πινάκων: του πίνακα PROJECT από τον οποίο θα χρησιµοποιήσουµε τα πεδία PLOCATION και PNUMBER, του πίνακα DEPARTMENT από τον οποίο θα χρησιµοποιήσουµε τα πεδία DNUMBER και MGRSSN, και τον πίνακα EMPLOYEE, από τον οποίο θα χρησιµοποιήσουµε τα πεδία LNAME, ADDRESS, BDATE και SSN. Από το µοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων της βάσης δεδοµένων της εταιρείας που έχει µελετηθεί στο οµώνυµο κεφάλαιο, µπορούµε να ανακτήσουµε τους τύπους συσχέτισης που υφίστανται ανάµεσα στους τύπους οντότητας EMPLOYEE, DE- PARTMENT και PROJECT. Πιο συγκεκριµένα, ανάµεσα στους τύπους οντότητας EMPLOYEE και PROJECT υφίσταται η συσχέτιση MANAGES µε πολλαπλότητα 1:1 η συσχέτιση WORKS_FOR δεν θα µας απασχολήσει εδώ ενώ ανάµεσα στους τύπους οντότητα DEPARTMENT και PROJECT υφίσταται η συσχέτιση CONTROLS µε πολλαπλότητα 1:N. Αυτός είναι και ο λόγος που εκτός από τα πεδία των οµώνυµων πινάκων που εµπλέκονται άµεσα στο ερώτηµα, θα πρέπει να χρησι- µοποιήσουµε και τα πεδία MGRSSN του πίνακα EMPLOYEE και DNUMBER του πίνακα DEPARTMENT, επειδή αυτά συµµετέχουν στις συσχετίσεις που υφίστανται ανάµεσα στους τρεις πίνακες. Προκειµένου να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό, θα πρέπει κατά τα γνωστά να δηµιουργήσουµε τις συσχετίσεις ανάµεσα στους πίνακες εάν αυτές δεν υπάρχουν και στη συνέχεια να κατεβάσουµε στις στήλες του φύλλου δεδοµένων, όλα τα πεδία των πινάκων που ζητούνται από το συγκεκριµένο ερώτηµα. Τα πεδία αυτά είναι το

16 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 240 DNUMBER από τον πίνακα DEPARTMENT, τα LNAME, SALARY και BDATE από τον πίνακα EMPLOYEE, και τα PNUMBER και PLOCATION από τον πίνακα PROJECT. Τα πεδία αυτά θα πρέπει να εµφανιστούν στο τελικό αποτέλεσµα, και για το λόγο αυτό διατηρούµε επιλεγµένο το check box που βρίσκεται στη γραµµή «Εµφάνιση» για αυτά τα πεδία. Εάν το επιθυµούµε, µπορούµε προαιρετικά να καθορίσουµε εάν κάποιο ή όλα τα πεδία, θα εµφανίζονται µε βάση κάποιο τύπο ταξινόµησης. Τέλος, στη γραµµή «Κριτήρια» του πεδίου PLOCATION, καταχωρούµε τη λέξη Stafford, που είναι και το κριτήριο αναζήτησης των εγγραφών από τους πίνακες της βάσης. Το επόµενο σχήµα, παρουσιάζει το συγκεκριµένο ερώτηµα, σε προβολή σχεδίασης. Σχήµα 123 : Προεπισκόπηση του ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης Προκειµένου να ανακτήσουµε τις εγγραφές που επιστρέφονται από το παραπάνω ερώτηµα, θα πρέπει να το µεταφέρουµε σε προβολή φύλλου δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας το επόµενο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο περιλαµβάνει τις εγγραφές των πινάκων της βάσης που πληρούν τα κριτήρια του ερωτήµατος και επιστρέφονται από αυτό.

17 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 241 Σχήµα 124 : Τα αποτελέσµατα που επιστρέφονται από το ερώτηµα µετά την εκτέλεσή του Τέλος, ο κώδικας SQL που αντιστοιχεί στο εν λόγω ερώτηµα, παρουσιάζεται στη συνέχεια. SELECT DEPARTMENT.DNumber, EMPLOYEE.LName, EMPLOYEE.Salary, EMPLOYEE.BDate, PROJECT.[Project Number], PROJECT.[Project Location] FROM (EMPLOYEE INNER JOIN DEPARTMENT ON EMPLOYEE.SSN = DEPARTMENT.MGRSSN) INNER JOIN PROJECT ON DEPARTMENT.DNumber = PROJECT.DNUM WHERE (((PROJECT.[Project Location])="Stafford")); και σύµφωνα µε τα όσα αναφέραµε στις προηγούµενες σελίδες µπορεί να µετασχηµατιστεί στην πιο γνωστή µας µορφή SELECT DEPARTMENT.DNumber, EMPLOYEE.LName, EMPLOYEE.Salary, EMPLOYEE.BDate, PROJECT.[Project Number], PROJECT.[Project Location] FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT WHERE EMPLOYEE.SSN = DEPARTMENT.MGRSSN AND DEPARTMENT.DNumber = PROJECT.DNUM AND PROJECT.[Project Location])="Stafford" Από τα παραδείγµατα που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες, είναι προφανές, πως εάν ανάµεσα στους πίνακες του ερωτήµατος, υπάρχουν Μ συσχετίσεις ενώ τα δεδοµένα των πινάκων που θέλουµε να ανακτήσουµε, υπακούουν σε Ν κριτήρια, τότε, το πλήθος των συνθηκών επιλογής που θα περάσουµε ως ορίσµατα στην πρόταση WHERE, θα είναι Μ+Ν. Αυτό συµβαίνει, διότι ο καθορισµός των κριτηρίων για τα δεδοµένα προς ανάκτηση δεν είναι αρκετός απαιτείται

18 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 242 και η καταχώρηση των συνθηκών σύζευξης (join conditions), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασµός της πληροφορίας, από περισσότερους από έναν πίνακες. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ο ΗΓΟΥ Σε πλήρη αναλογία µε τη δηµιουργία των άλλων βασικών αντικειµένων της Microsoft Access, η δηµιουργία ενός νέου ερωτήµατος, µπορεί να γίνει µε τη χρήση του κατάλληλου προγράµµατος καθοδήγησης. Μέσα από το πρόγραµµα αυτό, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πεδία των πινάκων που θέλει να χρησι- µοποιήσει στο ερώτηµα, και τον τρόπο µε τον οποίο θα λαµβάνει χώρα η εµφάνιση των αποτελεσµάτων. Ο καθορισµός αυτών των χαρακτηριστικών πραγµατοποιείται µέσα από µια σειρά κατάλληλα διαµορφωµένων διαλόγων αλληλεπίδρασης, και στη συνέχεια, η Access, δηµιουργεί το ερώτηµα, ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα, πως για κάθε ένα από τα τµήµατα της εταιρείας, θέλουµε να εµφανίσουµε το όνοµά του καθώς και το ονοµατεπώνυµο του MANAGER που το διοικεί. Το ερώτηµα αυτό, µπορεί ασφαλώς να σχεδιαστεί από το χρήστη, σύµφωνα µε τα όσα αναφέραµε στις προηγούµενες σελίδες στην περίπτωσή µας όµως, θα το σχεδιάσουµε µε τη βοήθεια του οδηγού ερωτηµάτων. Για να το κάνουµε αυτό, µεταφερόµαστε στο κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων, και από εκεί επιλέγουµε Ερωτήµατα ηµιουργία Οδηγός Απλών Ερωτηµάτων. Στη συνέχεια, πατάµε το κουµπί OK, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα να εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας το επόµενο πλαίσιο διαλόγου: Σχήµα 125 : Εκκίνηση του οδηγού ερωτηµάτων της Microsoft Access

19 Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Θεωρία και Εφαρµογές 243 Αυτό το παράθυρο είναι εντελώς ανάλογο µε εκείνο που χρησιµοποιήσαµε κατά τη διαδικασία σχεδίασης µιας φόρµας, και η βασική του λειτουργία είναι ο καθορισµός των πεδίων των πινάκων της βάσης που θα συµµετάσχουν στο νέο ερώτηµα. Στην περίπτωσή µας, αυτά τα πεδία είναι το πεδίο DNAME του πίνακα DE- PARTMENT και τα πεδία LNAME, FNAME και MINIT του πίνακα EM- PLOYEE. Τα πεδία αυτά θα πρέπει να µεταφερθούν στο πλαίσιο λίστας που βρίσκεται στο δεξί τµήµα του πλαισίου διαλόγου, κάτι που όπως έχουµε ήδη αναφέρει, γίνεται µε τα τέσσερα κουµπιά που βρίσκονται ανάµεσα στα δύο πλαίσια λίστας και το ένα κάτω από το άλλο. Αρχικά επιλέγουµε το πεδίο DNAME του πίνακα DE- PARTMENT και χρησιµοποιώντας το πρώτο από τα τέσσερα κουµπιά το µεταφέρουµε στο δεξί πλαίσιο λίστας του παραθύρου. Στη συνέχεια εµφανίζουµε τα πεδία του πίνακα EMPLOYEE και µεταφέρουµε µε τον ίδιο τρόπο τα πεδία LNAME, FNAME και MINIT. Στην περίπτωση αυτή τα περιεχόµενα του πλαισίου διαλόγου, θα είναι αυτά που παρουσιάζονται στο επόµενο σχήµα: Σχήµα 126 : Καθορισµός των πεδίων των πινάκων που θα χρησιµοποιηθούν στο νέο ερώτηµα Στο επόµενο βήµα της διαδικασίας θα πρέπει να καθορίσουµε ένα όνοµα για το νέο ερώτηµα, και να διαλέξουµε εάν θα το ανοίξουµε σε προβολή φύλλου δεδο- µένων για να δούµε τα αποτελέσµατα που θα µας επιστρέψει ή εάν θα µεταφερθούµε σε προβολή σχεδίασης για να τροποποιήσουµε τη δοµή του κάτι που γίνεται όταν το ερώτηµα είναι αρκετά πολύπλοκο και η σχεδίασή του απαιτεί τον καθορισµό και άλλων παραµέτρων που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί δια της χρήσης του προγράµµατος καθοδήγησης. Στο παράδειγµά µας το όνοµα που θα αποδώσουµε στο ερώτηµα θα είναι το DEPT-MANAGERS ενώ η προβολή την οποία θα επιλέξουµε, θα είναι η προβολή σχεδίασης, όπως φαίνεται από το επόµενο πλαίσιο διαλόγου.

20 Κεφάλαιο 11 : Ερωτήµατα 244 Σχήµα 127 : Ολοκλήρωση της σχεδίασης του ερωτήµατος δια της χρήσης του οδηγού ερωτηµάτων Στο σηµείο αυτό έχουµε καθορίσει όλες τις παραµέτρους που είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία του νέου ερωτήµατος. Εάν τώρα ανοίξουµε το ερώτηµα σε προβολή φύλλου δεδοµένων, θα εµφανιστούν στην οθόνη του υπολογιστή µας τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος, δηλαδή το όνοµα του κάθε τµήµατος και το ονοµατεπώνυµο του MANAGER που το διοικεί. Σχήµα 128 : Μεταφορά του νέου ερωτήµατος σε προβολή φύλλου δεδοµένων Ο κώδικας SQL που αντιστοιχεί σε αυτό το ερώτηµα, εµφανίζεται εάν µεταφερθούµε στην οµώνυµη προβολή, και παρουσιάζεται στη συνέχεια. SELECT [DEPARTMENT].[DName], [EMPLOYEE].[FName], [EM- PLOYEE].[MInit], [EMPLOYEE].[LName] FROM EMPLOYEE INNER JOIN DEPARTMENT ON [EMPLOYEE].[SSN] =[DEPARTMENT].[MGRSSN]; Τέλος, η προβολή σχεδίασης του εν λόγω ερωτήµατος, περιλαµβάνει κατά τα γνωστά τους πίνακες EMPLOYEE και DEPARTMENT, οι οποίοι συσχετίζονται

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Το κεφάλαιο αυτό διαπραγµατεύεται τη δηµιουργία και διαχείριση των συσχετίσεων που υφίστανται ανάµεσα στους πίνακες µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης πινάκων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης πινάκων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Κεφάλαιο 8 Πίνακες Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης πινάκων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Η δηµιουργία ενός πίνακα (table) µέσα από τη Microsoft Access,

Διαβάστε περισσότερα

τουργικών χαρακτηριστικών πού έχουν µετατρέψει την αλληλεπίδραση του χρήση µε την εφαρµογή σε µια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία.

τουργικών χαρακτηριστικών πού έχουν µετατρέψει την αλληλεπίδραση του χρήση µε την εφαρµογή σε µια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία. Κεφάλαιο 10 Φόρµες Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατή η δηµιουργία διαλόγων αλληλεπίδρασης µε το χρήση και η διαχείριση των δεδοµένων της εφαρµογής µέσα από ένα εύχρηστο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1

Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1 Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (NEW DATABASE) Για να δηµιουργήσουµε µια νέα βάση δεδοµένων ξεκινούµε τη Microsoft Access 2000 από το Start Menu ή τη Γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει Κεφάλαιο 12 Αναφορές Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας αναφορών οι οποίες εµφανίζουν τα δεδοµένα των πινάκων της βάσης ή τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων της εφαρµογής, σε µορφή κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 6 SQL Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δοµηµένη γλώσσα ερωτοαποκρίσεων (Structured Query Language, SQL) που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των δεδοµένων της βάσης. Η διαχείριση αυτή περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων, και αναλύονται τα δοµικά του χαρακτηριστικά, οι βασικές του ιδιότητες, και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων Μάθηµα 5 ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη - Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Η ανειστική Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα απλό, αλλά ολοκληρωµένο παράδειγµα δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Μακροεντολές

Κεφάλαιο 13 Μακροεντολές Κεφάλαιο 13 Μακροεντολές Το κεφάλαιο αυτό διαπραγµατεύεται τη δηµιουργία και διαχείριση των µακροεντολών, δια της χρήσης των οποίων είναι δυνατή η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση

Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες σχεδίασης της δοµής των πινάκων στο σχεσιακό µοντέλο, και αναλύεται η τεχνική της κανονικοποίησης που είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Κλειδιά (keys) Key (κλειδί) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Σούπερκλειδί (superkey) Ένα πεδίο ορισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms.

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms. Web Forms Το module Web Forms του Atlantis δίνει την δυνατότητα σχεδιασµού εφαρµογών που µπορούν να λειτουργήσουν µέσω ενός web browser. Η επικοινωνία µε το Atlantis γίνεται µέσω του RWS (Roads Web Service).

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Τι Σηµαίνει Βάση Δεδοµένων Βάση Δεδοµένων (DataBase) είναι µια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωµένα έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

SusX - SusCity. Εγχειρίδιο σχεδιασµού παιχνιδιών

SusX - SusCity. Εγχειρίδιο σχεδιασµού παιχνιδιών SusX - SusCity Εγχειρίδιο σχεδιασµού παιχνιδιών Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 2011 Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Λίγα λόγια για το SusCity...3 Σκοπός του εγχειριδίου...3 Η διττή αξιοποίηση του SusCity...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ / ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 1-25. Για τους Χρήστες των Φορέων. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. Οκτώβριος 2012

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 1-25. Για τους Χρήστες των Φορέων. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. Οκτώβριος 2012 Πληροφοριακού Συστήµατος Εγχειρίδιο Χρήσης ΛΑΕΚ 1-25 Για τους Χρήστες των Φορέων Έκδοση 1.0 Οκτώβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερωτήματα ομαδοποίησης εγγραφών Παρουσίαση των στοιχείων της βάσης δεδομένων σε ομαδοποιημένη μορφή Ομαδοποίηση των εγγραφών ενός ή περισσοτέρων πινάκων στις κοινές τιμές ενός ή περισσοτέρων πεδίων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµοί στην Access - ηµιουργία Πίνακα

Περιορισµοί στην Access - ηµιουργία Πίνακα Μάθηµα 2 Περιορισµοί στην Access - ηµιουργία Πίνακα Οι πίνακες είναι το σπουδαιότερο αντικείµενο της βάσης δεδοµένων, γιατί µέσα σε αυτούς αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα, τα οποία τα διαχειρίζονται όλα

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word Τι µπορούµε να κάνουµε µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου Το κείµενο που πληκτρολογούµε, εµφανίζεται στην οθόνη και παραµένει στη µνήµη RAM µέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring.

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογής Καταναλωτικού Factoring Σύστηµα Εµπόρων (Client) Έκδοση 2 (V 2.05) 13/04/2007 Εισαγωγή Είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Συνδέεστε στο internet, ανοίγετε τον internet explorer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Εφαρµογή Video Club στην Access

Κων/νου Στυλιάδη. Εφαρµογή Video Club στην Access Εφαρµογή Video Club στην Access Φλώρινα, Φεβρουάριος 1998 Να γίνει η παρακάτω εφαρµογή στην Access : Να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων µε όνοµα Video.mdb, που θα περιέχει τους εξής πίνακες (tables) :

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» «Σημειώσεις για την SQL» ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Πάτρα, Νοέμβριος 2010 SQL Create Table Η CREATE TABLE

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 24 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Όπως ακριβώς συνέβη και στο κριτήριο t, τα δεδοµένα µας θα πρέπει να έχουν οµαδοποιηθεί χρησιµοποιώντας µια αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα