, 'Έχοντες ύπ' όψει τό άρθρο 55 τού )'όμοι! 5351 προτάσει τσί'; r Ημετέρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", 'Έχοντες ύπ' όψει τό άρθρο 55 τού )'όμοι! 5351 προτάσει τσί'; r Ημετέρου"

Transcript

1 ι DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on, 'Έχοντες ύπ' όψει τό άρθρο 55 τού )'όμοι! 5351 προτάσει τσί'; r Ημετέρου Ιπί της Παιδείας και Θρησκευμάτ(ι)ι' 'Υπουργοϋ άπ,ε"..ασίσαμεν και διατάσσομ"':.~ ρ/στάξεις τoί~ νόμοιι 5351 ιυς και αί f:ι, lιιχύ, διατάξεις TιtJ}',ιάμωι' Βλ'ΛJfi/491, 2447,4823 καί τού Ν.Δ. 12/16 Ίοι'l'ίοι' 19::6 κωδικο:τοιο'"l'ται εις b' έl'laίο'j' κείμε-j'01' )'όμου φέροι' τόι' άριθμόl' 5351 και τόl' riri.o)' Η:τερι άρxatonjrwj'jj έχω' ώς έπεται: Περί άρχαιοτ1}τω1' καθόλοι!, ",4eOeol' 1., \ Ι ;. -~~~.....;.. -.' Πάντα τά EI,:-EίJ.άδι και~δl}:τoτε Έθνικοίς κτιίμαιιι)', b' :tοταμοίς, λίμναις και fv τιμ πυθμέη τι)ς θαλάσσης, πρός bl Π1 δημοτικοίς, μο1'αστηριακοίς και ίδιωτικοίς κηίμασιν E'ύρισκόμεJ'Ω άρχαία, κινητά τε και άκίι'ητα, ά:τό τώ1' άρχαιοτάτα/j' χρό1'ων και έφεζ1jς, ειναι ιδιοκτησία τοι; Κράτοιις. ]{ατ~ άκο λουθίαν το δικαίωμα και 1j φρo'j'τις περί άναζηηjσεως κα; διασώσεως τούτω}! b' δημοσίοις ΛΙ0υσείοις άvl}κει ε;ς το Λ ράτος. Πάσα :ΤΡΟ; ΤΟ1' σκοπό1' τουτο1' ένέργε,α ύπάγεται εις τ7}1' δικαιοδοσίαν τού 'Υπουργείου Παιδείας "αί Θρησ"ευμάτων (ίiqθρ. 1 ". ΒΧ:IΙζ';. ---=- "Αρθρο,' 2. 'Αρχαία "ατά τό αρθρον 1 λογίζονται πάιτα άl'εξαιρlτως τά Ιργα τι}ς 'Αρχιτεκτονικης, Γλvπτικijς, Γραφικης καί οίασδl}ποτε καθόλου Τέχνης οίον πα1ιτοία οικοδομ1}ματα και άρχιτεκτονικά μνημεία, λίθοι μετά γλυφής ΤΟ/0ς έκ τώ1/ μ1'ημείων τούτων προερχόμενοι και βάθρα, ύδραγωγεία, όδοί, τείχη, τάφοι, λαξεύματα, άγάλματα, άνάγλυφα, ειδώλια, mrygarai, ζωγραφίαι, ψη. φοθετιίματα, άγγεία, δ:ιλα, "οσμιίματα "αl άjj.a Ιξ οίασδ'ί:ιοτε υλης Ιργα και σκεύη, δακτυλιό).ιθοι, νομίσματα. Ι<αl τά άντικείμε}/α τά :rροερχόμέ1 l α έκ η]ς άρχαιοτάτης έποχ1]ς rov Χριστιανισμου και του μεσαιω1'ικοϋ έ)j.ηνισμοv δέj' lξαιρο;n'ται τών δρισμών τού παρόντος νόμου (αρθρ. 3 ν. BXΛfζ"). ' , -'

2 Εί, του, ιδιοκηίτας τώ1 Ι κτημάτω'j' Εν 01ς εύρίσκovται άρχαία παρέχεται ή κατά τά έπόμε1'α άρθρα ά.τοζημίωσις ή άμσιβιί Είς δ,ίμοι l;, κοινότητας και Μονάς σύδεμία παρέχεται ά:τοζημίωσις ή άμο/β-ιί (αρθρ. 2 ν. ΒΧ.l!ς'). "Αρθροl' 4. Τά έν το;ς σκευοφυλακείσις ίερώιι Λ/ονών rrιl).αττόμε1'α καί μη χρησιμοπoιo~μεvα εις τ7ιν λατρεiαν dρχαία tκκ).ησιαστικιi κειμ,μια κα; πολύτιμα άρχαία χειρ6γραφα, περί τής μεγάλης άξίας και τής άνάγκης τής καλλιτέρας φυλάξεως και συντηρήσειuς τώ'j' όποίων ήθελε γνωματεύση L'τΙΤΡΟπ-ή καταρτιζομένη ώto τού ~Υπουeγού της Παιδείας έκ τού οικείου Λ1ητροπολίτοιιι μελών τού άρχαιολογικου Συμβουλίοι ι και άλλων ειδικών, xararibe'j'rat προς φύλαξιν και συvτήρησιν είς τό Βυ;αντινόν.Ηουσείον ή είς τά τοπικά.ιιιουσεϊα. ~Η κυρι6της τών ΛΙ0νιίι1.' έ:εί τών άρχαίων τούτων δfατηρείται και μετά τήν κατάθεσll' αυτών εις τό Μο"σείον (αρθρ. η ν. 53.Η). Ό4ρθρο.' 5. ro γινόμει'ο; καθ~ οίονδl]ποτε τρό:εοι' κάτοχος άρχαίοιιι όrrείλει έι'τός δε ΚQ.ι'τενθημέρoυ, άφ' οτου περο,λθεν τό άρχαίον Είς τη1ι κατοχψ' του, νά δηλιύσ!} τούτο είς τήν πλησιεστέρα1' άρχαιολογικ1)1' ή άστιψομικ,]ι' άρχψ', ή εις τό άρχαιολογικόν Τμ)}μα του ~}':τoιtργείoυ Παιδει'ας καί ΘρησΚΙΙ1μάTΙU1', καθιστιίιν συνάμα γνωστό1' τόν τρόπον της ά.rτoκηίσεως τοί' αρχαίοι l καί, i.rr δσον είι'αι δυνατόν, τόν τό:rο1' έ" ι,υ ευρέθη τούτο. \lετά η]1' διίλωσο' τoίi αρχαίου ό κάτοχος δύναται νά φυλάξ!l ό ίδιος τό άρχαίοι' ή να το :τωί.'ίση εις άυ.ον έ~'τoς τού Κράτους κατά τάς δfατάξεις τοί' παρόηος νόμοι'. ~o άρχαιολογικός lφορος η/ς :εεqιφερείας ή όρι;όμει'ος υ:τό τoίi "Υ:r:ουψ γείου άλλος ά1'(ίπερος άρχαιολογικός ί ;τάλι.ηλο; ο(μί},οιισο' εντός κατά τό δv'j'ατον βραχέος χρονικοίϊ διαστιίματοςι να έξετάσωσο' καί ;τεριγράψωσι1' άκριβώς τό άρχαίο1'. Έάν τά δηλoι~μενα άρχαία έχoι,σrι' μικρά1' ε;τιστημονικ)71' σπουδαιότητα και :τολι' μικράι' ή ονjεμίαj' Eμ:ΤOΡΙΚ1)~' αξίαν κατά τήι' κρ/σο' του άρχαιολογικοί' συμβοvλίοl.-'. G.ριθμOίηται ταί'τa ά.τλιί.ις κα, :rεριγράq:οjται. καταλείπονται δε εις nji' έί.ε11θέρα1' χρησιν τοί':: κατόχοιι. Τό rυποιlργείο1' δύναται νά ζηnίση δ:τως κατατrθιυσι και φωτογραcrίαι τιϋιι άρχαι'ων τούτωι', 'Εάι' ό κάτοχος τοι' άρχαίοι' είναι lμ:ωρος άρχαιοn]των, τό rυποvργεϊο1' δύναται,oι:j!eoκειμέvoυπερ! άρχαίοι' άξίοι' λόγοι', κατά τή1' κρίσιν το!! αρχαιο λουικου~ψβoυλιόυ, νά :rgofjai1'!j εις άναγκαστικην αγορά1' τοι' άρχαίου, της τιμης αύτοίί όριζομένηςι αν δέν l:reλbn συμφω1'ία μεταξιί τού Ιι ράτους καί τού κατόχοιl του άρχαίοιι, κατα τόι' ΠΙ τfί 2~ :rαραγράιτψ άρθρον 11 του ;ταρόντος Νόμου, όρι~όμe1'oι' διαιτητικό1' ΤQό;rΟ1:. Είς rol' >::άτοχο1' καταρά).λεται μόνον το 1Ίμισιl ηϊς OΙ':Τ<ιJ όρι;ομέι'η; τιμης (άρθρ, 11'.,5J-jJ). 153

3 purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source ( ',. UNESCO).., "I~OρoI' IJ, Λ'άτυχος άgχαι'ιιι1' πο!,αί.είψας J'U n'efjyiian n)l' κατά το ίiρθρoi' J διμωσl1 1 ει'η"ς ηίς t~:riι το("; (ϊροροι' TOΙ~Τ011 ό,]ι:ομι'-ι'1/ς προθεσμίας, οί'χί δμω; καί πέρα)' η'l1' 61:0 μφ'ι7π llq 'ίς lγi1'[ "'τος, τιμωρείται διά :τραστ/μαι' 500 Ιως όραχμι7η'. 'Εύ.ι' όι~ 'ί δ/jί.ιuσ/ς /γέι'ε10 μετu δl~o μιίl'ας τιμωρείται διά :τuοστιμσι' j"j;.j.ooo δ(!οχμι'ji'. 'Εά1' μετύ το δίμφ'ο1' κα; :r.gcj τιϊς όηί.ιυσειιις (ίι'οκαί.ι.qθ!ί κοτ' ίiϊ.λo)' τρό:τοl' ό κατiχιu1 1 το άρχαίοι', σι'')' ηϊ :ΤΟI1'!ί l:τι Ρι1υ.rται καί διίμει'σις τοι"; u.ι ακαί.lψθει'τος ύ:riρ n;jj' Λ10Ιl σeίιu1' ΤΟ,''; Λ ράτοι'ς. 'Ό i:ri σκο:τι:ι :ΤΟ!!ΟΙ'όμοι' διαθισειος τo~ άρχαίοl 1 :raeaioei1j 1 0f; :τέραι' τoίi διμιίι'υι' ι'ά ό,lί.(~σ!ί n)l' κατσχψ' 101'10" τιμωρείται δια. ({ι'ί.ακίσεως 1 μiχf)ι (j 1''1'";''' κοί διά ΧΡljμοτικιίς :ΤΟΙ1'1ίς 1,000 - if.ooo δραχμ,7jj' (άρθρ. 21',5351), "A~)θ!!ol' ί. ~o 1'(})"μι'ι; Εfjγα;όμnο; ΕI'τό; tjjjfioair')i'. δημοτικιίπ, ΚΟΙΙ'ΟΤΙΚΙ;:'Ι': μοl'αιrτψ.!ιoκ,7π Ι) fίαi.ιjσιοστικr";n' κτημάτωι' κο; άl'ακαi.ιίψα; Ει' α{'τοί; άgχαίa. iijl tι"ί.ι;ισ!1 τιίι' άι'oκιiλ,'ψ/ι' ΠΙ!' ται:τφ' Εττό; 15,ίμΕt.!ΙUI' (ί; η)ι' :rί.jίσιfσtl~~αl' ιϊ~1.0loί,oγικ'ίι' ιίρχlί1'~ λαμβάl'ει ιuς άμοιβl)l' τό 112 τι]ς άξία; ΤΙ;)I' {ίς Tιj δημόσιο1' :Tff)If'.!lOflETt'J1' ά!!χαι'ωι', Έα.1' 01~τoς :ragii.el1.μe ι.ά κάμ!ι η}ι' διμιιισ/l'ι 01~Χ; oμrιις ;r/'.!01 TOI"; διμι,ι'οι', oι~δeμία1' ί.αμβάl'ει άμαιβ-ιί}" Έάl' όμως :rof}fi.fiyιf 1'α. κάμ.ιl ΤΙ)1' διίί.ωσl1' :TfgOI' τοί' διμιίl'ο". τψωρrίται ;Ι,ή ({τί.ακίσεω; ]/j l)jlffji~)i' iω; (j μηl'ι";)i' ((igfj'.!. ;3 Ι'. 53δl). ".-Ιυθ!?αl 8. '-.' 'Εά1' ί ;rάρ1.ι.)σι '1 fl~ρεθ(ϊ;σl τι'χα/ως έi' ίδιωτικιμ κηίματι αρχαία κτ/ρια i, αλλα d.gxaia /11} δι'1'άμnα 1'(! μετακιj'ηθι'ijσο', έάι' Είl'ΟΙ άξια λόγαι' κα; :cρέ:τ:ζι 1'α. biatljglie,ijao'. ό κιίριο; το,"; κηίματος αμείβεται μόl'οl' δια. η)ι' α.ξ'/α1' Toίi χιύροι', 01' τό α~ι1.αίoi καταλαμβάl'ει, έκτιμωμι... οll τοίτοι' κατά ΤΙ)I' άl'ιιπάτψ' ΤΡΙΧΟΙ'σα1' άξ,αj' όμοιω)' κηίμάτωl' fj' η] περιq-ερειq. ηι"ξημέl'ψ' κατά 10010' Είς ΤΟΙ' αl'ακαί.ι~ψα1'tα η)ν αρχαιότητα. ΕίΤΕ οίιτος ειj1αι ό ίδιοκτιjτη:;, Είτε άλλος ης l'ομιμω:; Ιργα:όμΕι'ος Ει' τι!") κτιίματι, δύι'αται ίάl' ούτος δηί,ιύοη ηjl' EVgE{1lJ' Ει'τός τιίjι' 1'ομ/μωl' :Τ~OθEσμιιίj1' να δοθπ άμοιβ1ί τις άjlά}.ογος ηίς σπουδαιότητος τοιϊ άρχα/οι'. λάτοχος κτιίματος Πι τιμ όποίψ 1'jlJελοι' εύρεθή άρχαία μή διψάμει'α l'α. μετακi1'ηθιϋσι κα; ;ταραλείψας l'ά δη),ιtlση ταί'τ"α nτός της υ:τό τού άρθρο!! 5 όρι~oμii'ης :τροθεσμίας, τιμωρείται διά ΤΙΟ1' tι, ιigθρψ 6 καί κατα τας έl' αύτι!, διακρ/σεις :roljiiui' (άρθρ. 7 Ι'. 5351). "Αρθροι' 9, ΠΕρί τοv διατηρητέοι' άκ/l'ιιτοιi αρχαίο" ιlτroφαί,'εται το βραδύτεροι' έι'τός μψ'ύς u.ϊu τι,ς {~ηλιύσeως αι',τοι"; ό ιluχαιo).oγικυ; έφορος. ΈJ lί δε περι:rτιύσει 154

4 εύρ/σκεται οί'τος Ε" άμφιβο;./ιι., ε:τιτqο:nj Εκ τριιϋι' έrrύ!!{ι}ν όρι~oμiι'ωι' Ι,-ό Τοl' rυποuργει'οιl, Εντός δι'ο τό πολι" μφ,ιίjι' α.-τό ηίς όηλώσεως..~jετά.:τάροόον όιμ,ίι'οι' ά.~ό της δηλιυσεως εύρέσεως τοί'; ι1eχα/oυ, ίά), δn' έi.'ίφθη α.-τόφασ/ς τις :regi αι~τoίϊ, ό iδιoκτιίτης δικαιοι'ται εις ά.,-ο:'ημ/ω(jο' διά n}l' :ragaxtui.liao' ηίς χριίσεως ηίς ίδιοκτησ/ας αι~τoίi. ΠαρελθόΗος έτους ά..-τό η]ς 'ίμερας nj; δηλώσεως ηίς εύρέσεως rov άρχα/ου, άι' δέι' έί.ιίφθη εισέτι ιl-τόφασι'ς τις :τερί αίιτοί:,' ό ίδιοκη/τη; όι;i'αται }'ά OeWQ,jan rovto ιυς μ'l) διατηρητέοι', ro άρμόόιος άρχαιολογικός ειτορος ειι'αι ύ:τει;οιψος διά η}ι' :τροσ,jκοljσαι' ενέργειαι' πρός έγκαιρσν έκτέλεσιν τιίjι. διατυ;τιυσεων προς a.ι:όφασο' :τερί τού διατηρητέου άκινι}του άρχα/οι'. Έάν ειναι άιιάγκη δοκιμαστικ1ίς axaq:rjc; :τρός έξακρίβωσιν της σ.:τοι l δαιότητος άκο"ίτου άρχαίου, δύραται ό άρχαιολουικός έφορο; η ό επιμελητής νά :τροβαι'l'π άμέσως είς ται7ηj.' γι'ωρίζων rofro rιp Υ:τουργείψ, καί σιψhι'ooι~μενας "ΕΡΙ τιίς δα:τάι''lς (ίiρθρ, 8 ν, 5351). Ό Ιρθραι 10. Είς :τάντα ίόιιύτl}1' rj δημόσιοι' ύ.'τάυ.ηλοι'. it:robelxi'l~ovtg n)ι'.ι:αράβασο' τωι, όιατάξεωι' τιυι' :τρoηγoι μίnι.jι' άρθρων :τερί δηλώσεως κατοχιίς άρχαι'ιιn', :ragilftal ιυ; άμοιβι) τό όλοι' ιί μέρο; του r:r.o τοί' παραβάτου τίίς διατάξεως πληρωι oμnιoι ~ρoστι'μoιl. η αμοιβι) ίση :r.ρό; τό 1/2 η 1/4 nϊς άξι'ας του άρχαίοι' κατά τ1}ι' κρ/σιι' rof υρχαιολογικοί' σι'μβοι'λι'οι' (αρθρ. 4 J'. 5351). ".-ΙρθρOl 11. Ή χρημαtlκιί (1.ξΙα ΤΙ;:'Ι' άgχαιοτιjτlιjj' όρ/:'εταr r:ro το/' αρχαιολογικοι'" σι'μβοιιλι'οι' ιί ι~.,-ό Ε:τιτgο:r.ιj; δι~o lq-όρωl' άρχαιοτιjnιi1', οίτι1'ις διl}ιq1'ταl J'U: μι} είναι μέλη τοι'" {Ί.gχαιο;'ογικοι'" σιιμβοi'λι'οι' κα; fj'ό; μι/λοι l; ΤΟΙ' ugxaioi.oyl%::ji'" σιιμβοl'λι'οl', καταgτι:ομil'η; ίο.ίο rof.. }Όιοι'!!)'οl"'. Tl)J' Εκτ/μησlJ' άρχαloτιίη:η' μικguς σ:rοι'δαιότητος δι~i'πtαι ι'ά ui'aot:t!j ό }";ΤΟl ργό;. κατά ΤΙ}I' γι'(ι)μφ' τοι'" ά!?χαroλoγl%oι"; σl'μβοii)';οι Ι και εί; τοι'.; άρμοδίοι I ; αρχαιολογικο!'; Εq-ό~ιοι';. ΠgοκειμΙ:!J'ΟΙ' l'u ΙLϊο:'ιιμΗ'JθΠ ιδιιuτη; ι~.ϊό τοί' δημοσι'οι' δι' rlyoguj' 'ί διά :rρόσκτ"σι1' καθ' nίοj'διί:τοtf τgό.'τοj' άgχαι'οι', άι' ιί κατα nι1ι :rgοηγοι'μπ''j1' :τaράγqαrοι' όgι:'ομij'1f τιμ1] το Ι'" άρχαιόι! δέι' γι'ν!ι ilι:οδεκτιj, ai'j'latutat έ:τ.ιτρο:nj Εξ ά1τσροσιύ.,-οι' τοί' ίόιιύτοll, ένάς ίφόροι' άρχαlοτιjτιο1' ή -1ιεΙ'θιψτοι";.1/01'σrι'Οll. όgι:ομil,οι' ύ:rύ τοί' γ:τοι,!.ψοί', κα; [ι'ος τρίτοι' όριζομίι'οι' ι~:τό τοι'" ΠροΙόρου τοι' '.-ιρει'οι' Π{ιγοl', 'ϊτις όρί:ει κατά :rλειοψψτίαι' αι'εκκλιίτω; ηίι' ά;ι'αι' τοί' άρχαι'οι'. Έάι' δέι' l:τ.ιτει'χθ!ί :r).ειοψ1ir/α κατά τιίι' όρισμάιι τι]; τιμjίς αρχαιόυ -υ.ϊό της κατά τά :rραηγαι:μενοj' tlgogoj' Έ:τ.ιτρo:τιΊς, ΤΙ)I' τιμιίν τοι. ά!!χαι'ου ό!!ί:'ει ό Πρόεδ']ος τοί' '.-lgefoi 1 /Τάγοι! Il('JJ' ύπ' δψfϊ T1]J' vrr' έκάστ()i ' n;jj' rgli;o)1' μrλιίjl' ύ!!ισοf'ίσu1' τιμιίl' ((ϊ~θ!!. (} J'. j3:j1). 155.',

5 ι ( "AeOeOJ' 12. Πάς κάτοχος άρχαίω1' άξιoλόγιui' κατά n)1' γl'ιύμη1' τοιϊ dgxatd).oyixor έφόρο1' οφείλει ~'ά Gt'μμσρq οrται πρός τάς όδηγίας τού αρχαιολογικού ΕψόΡΟl1 n7ς :tegiqrgria; ιίις πρός n)1' έκθεσl1' καί σιψηίρηση' αύτιίη' :rροκειμένοι\ :teqi d."totqojr,j; προφα1'οί'ς ΚH'δΙ~1'oυ. "Αι' ό κάτοχος διαφιuνει :τρός τιη' dexatoi.oγικό1' lrroqoj' ιυς :rρός τή1 Ι σ:τοιιδαιότητα τιίη' αρχαι'ιι.nι 17 ι&ς πρός τα :rgotei 1'όμενα ύ:τό rofi εφόροιl μιτρα σιψτηριισεως, δύ1'αται 1 α άl'αφίρηται είς τό "Υ :rovqyeiol" o:rcg κρίνει TF.i.ElttITlXCU; (άqθρ. 22 1'. 535)). "A,eOeol' 13, ΤιμωΡΕίται δια προστιμοι ι δραχμιϋ1' ό δι' ο;αςδιί:τοτε Ε1'}'όμσυ :τράξεως lj ζιυπ μετaβιβά;ω1' τό :rag' αι~τo[> κατεχόμnο1' αρχαίοι', ιϊ1'ευ :rgojjγοι'μα'η; δηλιύσεως :τερι ηϊς τoιαι~της μfταβιβάσεως ιίς τό}, άρμόδισν άρχαιολογικό1' ΙφΟΡΟ1'. Είς τψ' αι~nl}' :rοlj Ι 1]}' v;τόκειται καί ό.:τρό; δ} 1} μιταβ/βασις, ίάι' :r.αρiί.ειψη αi~τός η]ι' τoιαι~τφ' δljί.ωσl1'. ~ Η αl'ει' προηγο1'μέ1'llς δηί.{υσιι';; γηομι:)'ι, μεταριρασις (1)'αι ακι,ρο; (αρθ~. 5 Ι'. 53,;1). "A,eOeOJ' 11.. ~o ι~:r.οόε/ξας οίι;ιδιj:rοrε άρχ!7 ά:τοκαί.ιlflθέι'τα :το!! αγ1'ιυστα αρχαία, 1} έπιδι/ξας τό:το1' ΠΙ ι,ίj ύπάρχο1ψ αρχαία κα; συι τιί.έσας οϊ-τω είς η})' άι lακάί.1' ψο' ά(!χα/ιυι', δύναται,'ά λαμβάη] άμοιβψ' ιι,'αι.όγως ηίς σπουδαιότητος ΤΙι.l1' άρχαίω)' και ηίς σι l 1'δρομ1jς 1])'.:ταρέσχιι' κατ' Εκτίμησο' τοί' αρχαιολογικού σι'μ Pov},,'ov. ~Η τοιαύτη αμοιβ11 δέj' δύναται νά εί,'αι κατωτέρα τοι:; 1/4, οί,δ' άνωτέρα τοι"; 1ίμ,'σεος τής άξι'ας τώ)' άρχα,'ωι' (l1ρθρ. 9 ')'.5351). Περί είσαγωγιjς καί έξαγωγης άρχα/ω)'. "AeOqol' ' ",- ~ Αρχαία είσάγο..-ιαι άι'εμποδίστως εις το Λ"ρότος, dίj.ά αμα Tfj είσαυωγn αύτιίιν D' τιρ Τελωνείψ ύποχρεοίίται ό ένδιαψερόμe"j'ος νά τά δηλώση, ιi)j.ltl; θεωρουnοι ούτα ώς εύρεθέντο έν Έυ.άδι. Π. Δ. θέλει και ιον/σει τάς διατυ;τώσεις τjίς είσαγωγής και τον τρό;τοι' ηίς ίξακριβώσεως και άναυνωρισεως τών έκ τού έςωτερικοίί είσαγομένων αρχοίωl' κοί τα της δηλιόσεως ουτών (αρθρ, 251'.5351). :,. ~, "Αρθρον 16, ~o είσάγων αρχαιότητας έκ ΤΟΙ"; lξωτερικοv όφείλει μετά τής δηλώσεως elaajfluy1j; να δηλώσπ και η)l' χρηματικηι, άξία}', i/l' ~ϊoδίδει είς ταύτας, καί 156

6 άν προτίθεται νά κρατιίσ!j ταύτας ό ίδιος ή νά τάς :Τα/λιίση '1 μεταβιβύ.ση είς άηον (όρθρ. 261' ). --- 'Αρθρον 17.,Η πώλησις βραδύτερον τών κατά τό προηγοvμfνοj' άρθροι! εt:ρισκομένων έ" τψ j(ράτει άρχαίων, όφείλει πρό της πράξεως 1 ά δηλούται είς τό ')':τοοργείοι'. '0 παραβάτης τίίς διατάξεως ταύτης τιμωρείται διά :τροστίμου δραχμών. Τό Δημόσιο)) προτιμάται Επί ian τιμfj... Α." δέ τά οϊτω πωλoυμεvα άρχαία δεν άγορασθώσιν ύπό τού ΔημοσΙου καταβάjλεται φόρος l:ri τού τιμ'ίματος της πωλ'ίσεως (~θρ. 27 ν. 5351). "Αρθρον 18. 'Η έξαγωγή έκτός τού /(ράτους τώ)) κατά τό προηγοι:μενον αρθροι' έκ τοί' έξωτερικοϋ εισαχθέντω1' άρχαίωι' είναι έλευθέρα (α.ρθρ, 28 v. 5351). "ΑρθΡΟ1' 19. Έκτός του Ιίράτους δύναται ιιά έξάγιύ1'ται άρχαία άδείςζ τοί' '}':τοιιργείοιι της Παιδείας μετ' ά.j-τόφασl1' του άρχaιoλoyικoίi ~ι'μβoι.λίoι'. Πατά τήν έξαγωγήν καταβά)j.εται v:rό του έξάυοι'τος Είς τό Δημόσιο. ύπέρ τoίi Ταμείο1.' άρχαιoλσγικιui' ά;:τα)).οτριώσεων τό 'Ίμισι' ηίς όρι;ομένης υπ' αύτοϋ τιμης της άρχαιότητος Εν τπ αίτιίσει περί :ταροχης άδείας lξαγωυ1ί;. Οί έξάγοι'τες άρχαία πωληθέντα ύπό τού Δημοσίου ώς :τεριττά διά τά :1/0ι'σεία του Πράτους :τληρώ)'ουσι κατά τήν έξαγωγψ'.50/0 έ.'τ; τι]; τιμ7];, είς ην l:rιolijor] υ:τό τοί' Δημοσίου τό άρχαίο1'. Τό δημόσιον δί-ι'αται νά ιl-r;ayogrvan τήν εςαγωυή)' oίoι'δ,ίπorε άρχαίοι'ι όφείλει δμως έ), τοιαι:τη ΠEρι:rτιύσει, άι' ~ητηθπ :ταρά τοι:: αίτοι'ντο; ΤΙ})' έξαγωγι})' ),ά άγοράση τό ά!?χαίο1' :rj.ηριuνο)' τό ήμισι' rij; δηί.ωθείσης ύ:τό τοί' εξαγωγέως τιμ ι];. Λ/ετ' ά.-r;όιrασο.' τοί' άρχαιοί.ογικοι' σι'μβοιιλίο!' δι~)'αtαι ι,α μεταβιβά;παι το έ), ηί προηγουμένη :τ.αραγράφιμ δικαίωμα ΤΟI' δημοσ/οl' εί; ιδιωτικό)' al1ίoλογέα (αρθρ. 49 1'. 5351). 'Αρθρον 20. '0 ;ταρά τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου έξάυων ή ε:τιχειριίιν ),α έξαγάγ!1 άρχαία τιμωρείται διά φι'λακίσεως 1 μηνός μέχρι 5 lnuv κα; μέ χρηματικ,]ν ποινήν 2 χιλιάδων δραχμιϊη'. '0 επί rfj πράξει ταίττ!} καταδικασθείς είς φυλάκισιν :rλέον τιϋ), 2 μψ'ιuj' έκ:τίπτει αι!τοδικαίω; καί πά)'τωιι τιίj)' EJ' άρθρψ 21 Π.Λ'. άιιαγραφoμέ-j'ωi' δικαιωμάτων καί :τ.λεονεκτημάτωι έ:τί :ΤΕ1'ταετίαι', εαι μι] / Ji ι 157

7 β!!υχι~π!!o; χ!..',ίl,ο; ύ!!ί:ι τuι IΤ τ!ί «ί..ϊοιιύ.σι- ι ι ϋστις ύμιης IJfl' δι~l'υτul I'U,ί κα Ttι'JTfrlO; ΤΟΙ' ΗΟ1 1 ;. Τά κοτασχεοi!,το κα; ης lξαγ"'υι)l' :T(!O(ιJ'.!ισμέl'α ΙΙ!,!χαία nημει;οj'τω blu τιί; καταδικυστικιίς uποrιιισεως {αι'.! τo~ Jημοσι'οΙJ. Έάι' 1) έςαγωγι) σι'i'ετεί.ισο" κα; σι'}'ε':τιυς lί όιίμrιiσις,ίναι (J.J'fqικτος, καταδικά~cται σιιγχρόι ι ω; ό %Ι/ΡΙ'ΧΟΕίς FI'OlO; ΚΟ; είς n)l' :τί.ψ}ιuio)i' όί.οκλιίροi' Τι}; αξία; τοl-; lξαχθιι'τος ίξειψισκομν'ης κατά τά EJ' τιμ )'όμι,ο τoι~τψ όρι;όμηω :τε!!; καθο!!ισμοf τιμης Ψ!χαΙι'.))'. J'lμόσΙΟI. _Ιημοτικυί Ι] Λ"ΟΟ'ΟTlκοί lί:τάλλι l ί.οι r;jς καί ο; ΤΟΙΟ''";ΤΟ' οίοι διί.ϊοτε ίδ(!ι~ματoς διιμοσ/οl' δικαι'οl' Jj ar"τοj,όμοι' ogyαl'taflol\ οίαl'διί:τοπ θlσι1' κο; άι',",orrxruall' Λ το;; αξιιύμασι κα; το;, ό!!γα1'ισμοίς τούτοις, καταδικα:όμnοι Ι=τl :ταρω,ήμι!) Ιξαγωγ!ί άρχα/ι'j1' Εκ:τί:ΤΤΟΙ'σl1' αί'τοδικαίω; nj, J/1' καπ:χοι'σι θlοηυς, καθιστάμηοι άι'ικο1'οι lσοβ/(η; :τρό; (J.J'άκτησl1' :τάσης Toιαι~τι,; (li!!b~..j] 1' j3.j]). ".-ιρο!'ο1 2]. Είς ίδιι'jτα; 1] διl!ωο/οι1ς {~.ϊα).λιίί.oι'; ai'j'τci.oi"';l'ta; είς τψ' uι'ακάλ"ψιj' ά!!χαιοτιίτωι' :τα~αl'όμι'); lξαχθt:i'τιύj' 11 :τρnοf.!ι:ομi1 ω1' καταq αι ι7ις :τρό; :τα!.iι1 1'ομΟJ' iξαγωγjjι' κα; ιί:τcjμικ1'i~οj'tα; ΤΟΙ"; Ε1'όχοι'; τιjς :τράξηυ;. :ταρiχrται ιιμοιβ tj ot'oχi YoaH'JH:!!a τοl"; J/.J ol"'δ~ ά1'l~πiρα ΤΟΙ"'; 7ίμι'σΕΟ; τη; ι1:;/α; nj; iί.fj1.αιύτ Ι/ΤΟ;. ιl1'αί.ιί},ιιj; τ ιί; :ΤU~I(JσΧfθfιΌι/; σιψδuομιί:; (t'ifjf)'l. 52 1'. 53 5]). Ι' ".-1fJ(j~JUJ' 2:2.,. Tψω~Eίται ι;ις σtψf!!"δς διά qψί.ακίσειιj; E"J'O; μφ'ός ΙΗ:ΧΡΙ δι~o έτι~1' ό fj' Yl'ftJOff :ταρασχιuj' OίαJ'δι/:τOΠ allj'bfjofli]1' ι', βοιίθε'ιω' Είς [ξαγω)'lίι' d!!laιotijti'jj' (,ίgθg..;3 Ι'..j3.jj), FΙF!!; ιι!!χαιοί.ογικι';)j' σ!'ί.i.ογι~j'.,', 'M~'.' "AgO!!Ol' 23. Οί ε:τιθι'μοι"';1τες ι α καταρτι'σωση' lδιωτικάς σι'λλογάς άρχα/ω1' δι~ αγορu; ιl!!1.αίιιj1' ;1' Έ)λάδι ή l-~1' τιμ Έξωτερικιμ όι:rε/).οιισι 1,ά ~ηηίσωσι1' άδειαι' πguς TOVTO :raed το;: 'γ:rοιιρυfι'οι' Παιδε/ας, διψαμίl'ο1 1 1 ά χορηγιίση τα,'τψ' μετα :rρuτασι1' το;: αρχαιολογικοι"'; σ1ψβο1'ί./οι' λαμβατ'ομπ'1ji' κατ' ά.-:τόλ1iτο1 αι~'toι; r-fj/al1' (ugofl' 29 1'. ;] 3,) 1). "ΑρθΡΟ1' 2J. Οί (ΧΟ17ες ίδιωτικάς σl')j.ογάς όιιε/λουσι 1'ά Εχωσl1' ακριβί, :rερίυραrικόj' κατάί.ογο1' U1ψοδε1 I όμεvο1' μέ φιuτoyραιrίας τώl' ύπ." αίοτώl' κατεχομn'ωl' άρχα/ι'))'. 'AI'riygaq ΟΙ' ΤQΙ;ΤΟΙ' α:τοστιλλωσι1' Είς το 'Υ:ι:01IργείΟ1' αμα τι~ κατα!!- 158

8 purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source ( ι UNESCO). τισμιρ της συλλoγjjι;, ή καθ' ίξαμψ'ίω' ι~,ς :τgός τά ι'ι:α :r'!()σκτιίμaτα ηί; σι'ί. λογής των. Άδικαιaί.άΥητος κατά n)j' κρίση' rof άρχαιολουικοι' συμβοι ί.ίοι παράλειψις nίς ύ:rοβοί.ljς τσί' dvτιγράrοι' τιμωρείται με :r!!όστιμοi' JOO-l.OOO δραχμών, i:rιβα)).όμε1'οj I ύπό ΤΟΙ"; ~}":Iσυρ}'είOIΙ κατ' ΙLτόψaσl1' ΤΟ1"'; ιιρχαιολο γικοϊι σιψβουλίου. "AJ' 'Λaναληφ()!ί 'ί ιός αι'ω :ταράλcιψις τό :τρόστιμοι' δι:ri.ασιάζεται. Tfj σίη/σε! ΤΟΙ": ίδιώτοιι τό δημόσιοι' ύαοχψοι":τaι νά κaταρτ;ση αι~τό τό. κατάj.oγo,' (αρθρ. 30 "..;351). Αρθροl' 25. Οί έχοντες ίδιωτικάς o'vλλογας όφει'λουσι να :rafjixιoat πάσα)' ει'κολιoj' είς τους έχοντας παρά τοί' rυπavργείοι1 είόικι1ν άδειαι' Λρός μελέτην και qωτσ 'Υράφησιν τώl' άρχαίων, ι]τις παρέχεται μόνον είς ΕΛιστιίμονας είδικους άρχαιολόγους άλλά τό δικαι'ωμα της πρώτης δημοσιεύσεως :τάσης nωστί έμφανι~o μέvης άρχαιότητος lχει Επί μίαν Τ(!ΙΕτίαν ά:τό Τ1ϊς είσαγωγ1ϊς της είς η)}' σι'λλογήν ό ίδιώτης κάτοχος, διινάμε}'ος να διαθέτν τοίτο κατά βoι~λljσo'. ΤΟΙ-'ΤΟ δέν iaxvel ώς :τρός τά άρχαία τά ό:τοία εύρέθησα}' Εν άνασκαιr!ί Ενεργηθείση συμqώνως πρός τάς διατάξεις τοι; :ταρό1 I ΤΟ; Ι'άμο!' Ι::τό ΤΙ1'ος n;jj' ει, αι~ταί; όρι~oμένων άρχαιολόγωι" όστις Ιχει Ε:τί μιαν τριετία}' τά κατά τά ανωτέρω ΕΙ; τόι' κάτοχοι' τοι; dρχαίoi' Ι>ιδόμηα δικαιrόματα :tegi nj; :r(!t,',rij; δημοσ/εi:σει"; (ίiρθρ. 31 )'. 5351). Ό lρθροl' 26. Οί έχο}'τες ίδιωτικάς ιiξιoλόγoι'; σι1i.ί.oyά; όrcfl.οιlσι καθ" ύ:τόδειξο' τοι-' ~Υποvργείοtl, γιl'ομέι'ψ' μετά Υ1'ωμάπι l σιι' τοί' αρχαιολογικοί' σι'μβοι'λίοι' Ι'ιί παρέχωσο' εύκολι'αι ι έ:τισκέψεως nj; σι,υ.ουης,..1ι~)'α}'ται δμως ΟΙ70Ι 1 r d. ~ητιίσωσι1' ί1'α ή είσοδος Εις ΤΙ)Ι' συλλογ7)ι' ε:τ.ιτρi:rnαι Ε.ι.ί ΤΠ καταβολπ δικαιιδματο; είσόδοι ', τό ;τοσόl' τοι-' ό:τ-ο/οι' όρι:εται μετ" lyxgfao' τοι-. 'γ:τοι'ργιίοιl (i'irlo,]. 3:J ". 53 ;1).... lgogoj, :!ί. Οί έχο}'τες ίδη.)τικά; σι'ι.ιογύ.; cigxailu1' ι~; κα; :τυς κάτοχος άρχα/ω1' έχοι'σι μόj'οι τύ δικαιι._ηια ι α κατασκει,ά:ωσι 9 (IJroygaq-ia;,j ύ.υ.α; ;τρύ; έμ.ϊο ρίαj' ιύρισμει'ας είκόι'α; n;jj' v:r' αι~tι~h' κατεχομij'('j1' UρχαίΙUJ' καί 1 ά :Τ('Jί.ιUσι ταύτα;. ΤιίΗ' qιuτογραφι;j1' ΤOιtτΙU1' δι:ο ιi1'τίτιl:τα άoloariij.ovrai είς τό t Y"."'tOl Q γείο1' nϊς ΠαιδΕίας, '}':roxρeouruι ό σι'ί.λο)'ει ς ι'ά έ:τιτρi:tn } ά καtασκeι'ά~"taι φωτογραφία άρχαιότljτος τιίς O'υί.ί.oγιjς ΤΟΙ' :rροκειμf1'οll 1ι ά Χ,]lJσιμείιση Fi; έ:j;ιστ'lμoi'ικ1jι' έργασ,αl' (ι1qθq..3-3 Ι'. ;3.;1). Ό4.ρθροl' 28. Οί t')o)'rcr; ίδιιr,τικα; σι,υ.ογα; ι~; καί οί κάτοχοι αυχαι'ωι' ίδιι;jται. δι: 159..,:.' Ι'. Ι ~! ~.. " _". ':,-

9 )'UJOΤUI μό1'οι νύ κατoσy..eι,ύ.;ιuσo.' αδειι: rof ~Y;ΤOΙJιψείoιι καί v:τό τή1' ΕπιβλεψlJ' άρχαιοί.ογικοιϊ ίιrόρol1 γύv'ι1'u εκμαγεία ηίι)' νπ~ αύηίιν κυ.τεχομέ)'ω1' αρχαίω1' κα; 1 ά ;τιuλώσι αl"τά. ' Εκύ.στΟ1' ΕχμαγεΙΟ11 διδεται εις τό δημόσιο)' (" α1'τι'τιlπον δωρεά" (άρθρ, ' "~ο 53(1), "Αρθροι' 'A:ταγoρrι;εται εις πάl'τα ιi)).oi' 'Ι επανάληψις τιϋl' V;ΤQ κατόχω1' ΙδιωΤΙΚΙVJ' σl!/.},ογιίι) η αι,ι.ωγ κατόχωj' αρχαίω1' κατασκεvασθέnωj' έκμαγειω1' tv; καί '{ωτογρα'{ιιο,', καί 'ί πιο},ησις έπί ποο'!ί 500-2,000 δραχμιο,' (άρθρ, 35 ".535]), ",4ρθρο,' 30. ΠρoκειμΙ~1'OΙ' "ό :τωί.ηθώση' [1' Έλλάδι καθ' οίο1'δι;:τοτε τρόπο1' αρχαία ;ΤΡΟTfμΙUJ'Ται E:ti ίση τιμ!ί μετά τό δημόσιο1' οί κάτοχοι ίδιωτικιζn' συ}j.ογιu1', E:r/alj; lji\,'oj'tat οί lx01'n; ίδιωτικάς σι'ί.λογά; 1'ά κρατώσι τάς κατά τό 1 ί a(jog01' το,"; ;ταρό,'τος 1'όμοι l ;τρός έξαγωγι)11 ιύρισμrj'ος άρχαιότητας :τί.ηρώ 1'Οl'πς ηιι' (~:rij τι;:n' έξαγωγιω1' όρι;ομij'j]1' τιμιί1', στ01' όi" θι~λη τό δημόσιοι' 1'U χρατιίσ!ί ται~τας. Έ;τιτρε:τ.ετar (:τισης 'ί μετά τιίη' ξt'π'jj' μοι'σείωj' ά1'ταί.i.αγ1) ;τοί.i.α:τί.i;j1 άρχαιοτιίτωl' μι ά1'τιστοίχοι' άξία; άρχαιότητας Εκ τιίη' μοι1σείωl' τo!~τω1'~ ά.ϊοqαο'ομπ'η; ;τε!', τιί; άξίας τοvτω1' η,ς 11' τιυ αρθρψ 11 Tor ;ταρόηος Ι'όμοι' <πιτ~oπιϊ; (άρθρ. 36 ",.535]),,. ",4ρθροι' 31. Πάσα ;τωι.ησις άρχαίοi! εύρισκομπ'οι' έ-ι. ίδιωτικπ συυ.οί'!l γί1ιεται μετ άδεια)' τοl"; '}';το,ιργε!οl' Παιδείας είδικujς rκάστοτf. δι~ ΕκασΤΟ1' άρχαίο)' :raqeχομα'η. ~!,jj.oye1"r; πωί.ιίσας άρχαιο1' UJ'El' άδείας τοϊϊ ~Γ:τoιιργείoι' τιμωρείταl διά χρηματικη; :τοαι}; έως 50.00υ δραχμώ1' ij διό ηίς :ΤΟI1'l}ς ταιίτης κα; qι'},ακι'σfω; h O; μηνός μεχρι διίο Ετώ1'. Τό :rιolijbi1' άρχαίcιj' κατάσχεται ν:τό ror Δημοσιοι' κα; Υ-ατατι'θΕται είς τό ΛJουσείΟJ', Τό.:JημόσΙ0 1 διh'αται νά άγορά;1} :τάσα)' πρός :r<ύλησο' ί'πό συλλογlως παρεχoμπ'ηj' άρχαιότητα :τληρ<ίι1'ο)' τα 'ϊμισι' τιϊς "ρσσ'{ερομπ'ης ΕΙς το"τοι' τψ'ίς (άρθρ. 37 ". -535]). "ΑρθρOl' 32. ~o άγοράζω1' άρχαία :ταρ~ άνεγνωρισμπιου συλλογέως όφε/λει νό δηλιύση τοί'το είς τό ~YπoυΡYEίOI' αμα ηί άγoρ~, παραλει-ιω1' δέ νά πράξη τοϊιτο τιμω ΡΕίται δια προστίμο., 500-2,000 δραχμιϋ,' (άρθρ, 48 ν. 535]). "Άρθροι' 33. Οί κάτοχοι ίδιωτικώ1' συλλουιυν ώς κο; οί κάτοχοι άρχαιωιι όφείλουσι νά 160

10 ζηηίσωσ ιν αδειαν τού IΥποιιργείΟ1 1 b fι :lερι:πιύσει θέλοιlσι νά μετακινιjσωσιν άι!χαίόν τι τών Vπ' αύτών κατεχομένων ά.-τό :rόλεως είς πόλιν της ι Ε)).άδος. Τό IΥπουΡΥείσν δύναται νά άι-ταυορεύσπ τήν μετακί1?ισο'ή νά ύ:τοδείξπ τόν τρόπο)', καθ' δν όφείλει νά yivn αϋrη α" διά της μετακιν,ίσεως δύ)'αται νά κινδιψεύση ή ΙΙσφάλε,α ή ή συιrr'ίρησις της αρχαιότητος (άρθρ. 39 Ι'. 5351). Ό-!ρθροl' 34. Τό IΥπουργείΟ1' της Παιδε/ας δύναται μη' ά.ϊ:όφασο' τού ιιρχαιολογικοίϊ συμβου}jοv, λαμβανομένη. διά πλειοψηφίας τώl' τριιϋl' τετάρτα/i' (314) τώ. παeόvτων ν' άκυροί δοθείσαν άδειαν πρός καταρτισμό)' ίδιωτικης ιtυλλoγης. Έν rotaύtn περιπτώσει ό σιιλλογευς δύναται μέν νά κατέχπ τά άρχαία της συ)).ογής του, άλλά δέν έχει τά παρεχόμενα ύπο τoιj :ταρόντος νόμου πλεο..κτήματα εις τους συυ.ογείς (άρθρ. 40 ν. 5351). Ό-!ρθρω' 35. Άνασκαφάς πρό; εϋρεσιν αρχαίων ή έξερεύ)'ησο' dexaιoloylxt;jv τό:τω)' έ.εργεί το Ύπουργείον της Παιδείας 1) διά πα",-ος έχω'τος τριεnϊ αρχαιολογικ7)1' ύπηρεσίαν έφόροι l άρχαιοτιjτων, 2) διά :ται'τ"ός άλλοιl συγκεντρoίiντoς τά αναγκαία έφόδια κατά ιl-τόψαdιj' τoίi άρχαιολογικοι"':σvμβοιl;'fοj.i, λαμβανoμπtηl' διά πλειοψηφίας τώι' 314 τιίll' :ταρόντω)', Τψι άδειαι' προ; lxτijoral'j ά)'ασκαφι{:nl :rαρέχει το ry."totigyeiov Παιδείας μετ έγκρισιν του άρχαιολογικal' σιιμβουλίοιl. 'Η )ιι ωμύ.τευσις :rροκειμt:(j'οιι περί συνεχίι:ιεως dj'aaxaq'1}' :.τεριττεύει έκτός έάι' δι' οίοι'διί:τοτε λόγοι' ό 'Υ:τουρ γός νομι'ση δτι πρέ:τει ι ά έρωτηθη ΙΚ Ν:σι' τό ~ι'μβoί-i.ιoi' (αρθρ. 10 ν. 5351). "AgOeol' 31i. r Ελλφ'ικά έ~ιστημoi'ικά καθιδρι~ματα. ίδι'q. δέ 1} έι' '.-1θΨ'αις άρχαιοί.ογικ1) r Εταιρεία, δύναι'τ"αι μετ' άδεια)' τοι"': γ:τοι'ργει'οιl νά ixrel'l;jao' άι'ασκαψιί.ς τι;:'ι' διευθυιιτιίιι' αύτών λαμβανομει'ωι' κατά τιι l:~j' η~ :τροηγοι'μ{ι'ψ αρθρψ καθορι ζόμε1'α (άρθρ. 11 Ι' j.].51). "ΑρθΡΟI' 3ί. Αί έν 'Ελλάδι έδρεvοι1σαι ξt!j,'αι αρχαιολογικαί σχολαί έ;τιτρέ:τεται να εκτελώσιν άι'ασκαφάς έ:τι δημoσίιu)' κτημάτιιji' dδεfι;ι τoίi IY:rOllgYEiOll διά τι;:'ν μελώ), αί'τ"ώιί άι' rafra εξετέλεσα)' 1ίδη ά)).αχοι"': ανασκαφάς ij πα!l1]κο).σvθησαν έπί χρονικόι' τι διάστημα n)j' ΙκτΕί.Εσιι' άi'ασκαιrιϋi. Ό U!lιθμός τιί.ιι' κατ' έτος ύπό τώι' σχολι'ϋν έκτελοιιμέ'j'(()j' ι1:νασκαφι'ϋj' δεν δίtναται ι'ά ειναι ανώτερος τι;:'ν 11 16Ι

11 τριιίη'. Τό ~YπσllργιίOl' Ε:ιοππι.ΕΙ τας άι'ασκaη-ας ταl~ας δι' Ει'ό; lq-n(!fji1,j Ε:τ.ιμελητoίi άρχαιστιίτηn', 1j ίυ.ει'ψει τσιοι:τιιη' δι' α.υ.οι' ί'.ϊό ΤΟI' ~}":τoιlργoί; η}ς ΠαιδΕίας όριζομn οι άρχαιοi.όγοι' ή Ι.!πaιδf(!τικοι'ΥποίJ.ιίλοι' Jj ί':τ.ό έκτάκτως πού; τοl;το κατά η]ι' διάρκεια1' της άνασκοrrης πρoτ~ά~ι ΤΟΙ' αρχαιολογικσ!' $;ψβοι'λίοι' προσλαμβω ομι... οι. Εκτάκτοι' ύ:ταί.λι}λοi'. Είς ix:r.atbfl'rtx01"; λειτοι'ργοί'ς πρoσλαμβαj'oμπ'oi'ί; κατά τ1}ι' :rgojjy01' μη'η}! :raράγραrοj' πρός ;:ro:rrcj~l' dj'aaxaq-tvj' ί':τό ςf"j'ιuj' άρχαιολογικιί.ιι' ~χoλιίη' fκτε},οl'μπ"'jι' :ταριχεται αμοιβι} ίση :rρός τό 'Ίμιαι' τοίϊ μισθοϊ: ai TίUJ'. ΤΨ' άμαιβ?}, τιίιι' Εκτάκτως προσλαμβαι'ομι...'ωι' χάρι)' nj; ώς Ul'W Ε:ωπτείας V:ταίJ.ιji.ω1' όρί~eι ό ~Yπoι'ργό; κατά :τρότασο' τοι""; άρχαισλουικοιϊ σιψβσυλίσι I, ;r).ηριύ1'εται δ' αίτη Εκ τι;,,' κατά Τ01' IVdIloJ' 4823 άρχαιολσγικιίι1' 'σόδιu,' (υ.ρθρ. 12 ". 53 j1). "AgOgol'.38. Oι~δEμία αδεια,'ιας άj'ασκαq"ιjς χορηγείται εις τύ αι"τό :τρόσω:rοl' Ij ίδρl1μα πρύ η7ς δηλιύσεως αι"τιίι1' ΟΤΙ έληξη 1/ :1ροηΥοιtμt!l'fιJ; δοθείσα αδι'ια :7!!ιί; ΕκτέλΕσl1' ίiίj.η; ά,'ασκαq" ιjς (αρθgο1' 13 1'. 53.j1). ".~_.:.--:-.' "ΑδΕια προς ά1'ασκαq"ιίς EJ' ιδίοις ΚΤιίμασι :rαρέχεται καί εις ίδιιύτας d:jj.rl τψ' διει~θllj'ση' τιί", άj'ασκαq-ιίιj' ΤOΙ~ΤΙιIJ' Εχει μόιιος ό αρχαιολογικός έιroρo; της περιφερείας ή έυ.είψει τουτοι ιiij.o; lq"ogo; όρι;όμει'ος 1-:το Tor ~ Υποl'Ργου. Είς ίδιιύτηj' ύ:rοβάί.i.ο1τα αίτησα περί άj ι ασκαq-1jς FJ' ίό/ψ κτιjματι όφείί.ει να δοθ!7 άδεια έ:τιχειροl'μιι'ης σl'yχρόi'ιuς της ιij'aaxaq"lj; π'τός διετίας. Είς οιιδό'α ίδιώτψ' παρέχεται άδεια ιij'aaxa,,1j; ΠΙ άλλοτρίψ κτιίματι. Τά εύρισκόμενα n' rolavrar; ίδιωτικαίς άι'ασκαψαίς αρχαία :lεριέρχοj'ται είς τψ' xaroljj1' Τοι""; έχτελcσα1'τος τήι' άνασκαqoψ' ίσχι~ol'σι δi :πρί αιίτιvj' αί διατάξεις του li.gθροll 5 τοl""; :ιαρό1'τος Λ"όμοιl, ~Ως προς τά άκί1'ητα άρχαία ΙσΧΙ~OI.σιι' αί διατάξει; ΤΟΙ""; 801' αρθροι' τοί' παρό"τος (άρθρ. 1.J 1'0 5351). ".4ρθροl' 40. Jiard τή1 Ι διάρκεια1' Τι]ς ανασκαιr'ίς όι ίδιωτικιμ κnjματι ό ίδιοκηίτης όφείλει να παρέχπ είς ΤΟ1' διευθιπιοι'τα κατ" Evτoλψ, τοl""; ~Yπoυργoϋ τψ' άνασκαφψ' άπόλυτον έλεvθερίαi', ιια διαθιτπ το κη]μα κατά βούλησο' συμφώνως πρός τας άνάγκας rij; ά1'ασκαφής χωρις να δύναται να παρακωλύη ένέργειά1' τινα TOtlrOt. έπί τψ λόγψ δτι έπέρχεται βλάβη εις τό κηίμα τόι', δύναται δ" δμως ό ίδιοκτ-ιίτης 1,ά ζητιίση ΤΙ}Ι' έπέμβασο' τού Ύποι'ργείΟ1', G1' "νομίσπ δτι δb εl1 ι αι άπόλιιτος άνάγκη χάρο' ηίς ά,'ασκαφ'ίς να γί1'η ή tl:to τού Εφόρου ΤI1ΧΟ1' Π εργο1.μινη βλαβερό εις το κnίμα τοι' έργασία. ]62

12 Ι DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on ~ Επιτροπή Εκ δύο Εφόρωι' άρχαιοηίη'η' ή με).ι;ι' τοί' άρχαιoλoyικoί'i σιιμ P01Jλίotl όρι~oμέvη υπό τού ~Yπoυργoίί κρίj'ει τελειωτικώς :τερί τοί' ζηηίματος τούτου, διακοπτομένης n' ηρ μεταξύ της έργασίας, 'ίς διαμφισβητείται 1} σκοπιμότης. Δά' δύι'αται δμως έπ~ ούδενί ί.όγιμ νά γίι'π καταστροφή κηρίο!' Jj τεχνικώς άξιολόγου έγκαταστάσεως ι1ι'ευ η}ς σι'γκαταοέσεως τού ίδιοκτιίτοι'. Το ~Yπoυρyείo}' δικαιούται νά συνεχίση ίδίq. δα:rά'l-'!j την ύ:rό ίδιώτοι' έπιχειρ7]θείσαι' κατά το προηγούμενο}' αρθρο}' άι'ασκαqn)1' άν ουτος δηλιίjση, δη έπιθυμεί δι' οίονδή:roτι λόγο1' νά διακόψω ται Ί τη1ί ή δπ ι διj}'αται νά διαθέση τα ιl.-ταιτoύμενα προς διεξαγωγήν αι/της χρ'ίματα. Εν τοιαύτπ περιιττώσει ό ίδιώτ7]ς οί:δεμίαι' ά..:το;ημίωσιν διά την γε1 ι ομέ "'7" τυχόν διό της όνασκαφης βλάβην είς τό κτημα του δίψαται νό ζ'1τιίσ!l. Τό ημισυ τών b τοιαύτυ άνασκαψ.η εύρισκoμfνιι.h' άρχαίων Υ..ατατίθεται ανευ οίασδήποτε άποζημιώσεως είς δημόσιον ΛΙουσείον το δέ έτερον 'Ίμισυ παραμbιει είς την κατοχην του ibιoxtljrov. ~o τρόπος καθ' δ}, θέλει γίνει 1} διανομ1] τιίιν ιiι!χαιonίτων θό όρισθιί διό Π. Διατάγματος (αρθρ. 151'. 5351). "ΑρθΡΟ1Ι 41. 'Ανασκαφάς :reor; άνακάλ1,ψα αρχαιοtljτιιl)' δικαιοίται τό Y:r:o υργε ίο}' Παιδείας νά ','εργ!ί or μόνο}' tv ΈΟ}ιικοίς, Jημοηκοίς. Κοο'οτικοί;. :1ΙοναστηριαΥ..οίς, ά)j.ά κα; έν ίδιωτικοίς κηjμασι. Δικαιοι-ιται δέ νά :r:qopaίj'n ιίς δoκιμαcιτικ1}1' QJ'ασκαφJ}J' καί αj'ειl ηίς ιlϊαυ.oτριώσεως του κτιίματος είδο:τοιοίίι' :rcqi τoιjτoι' τό1' ίδιοκτιjτηj' καί πάντα άλλοι' ένδιαψερόμενο}' διά :rροκηριίξεως δημοσιειlομέηις Ε} ηί 'Εφημερίδι της ΚvβεΡJ'ιjσεω; καί ά.ι-τo~ημιoίiι' αι~τόl' διά τε n)j' στέρησιν τι}ς :τροσωρινής ΧΡΙJσεως και διά.:τάσαj' βλάβην :rροσγοιομέ1 Ι ηι' εί; τό κτι}μ,α του. Jm'aral δέ νά EπιληιrθlΊ τι'ίη' άνασκαφιuj' η~θι\ς μετά τήl' δημοσίευσl1' τι}ς :τροκηρύ;εως. Τοιαύται όμως δοκιμαστικαί ιlj'aaxaral δε) Ε:rιτρi:τεται )'U ε:rεκταθιuσlj' μέχρι κατεδαφίσεως η βλάβη; οίκίας ή άί.λοι' TlJ'O; κτιρίοι' καί E:r:' oι~δhί λόγψ δει δύνα}'ται νά :raearaor;jat :rί.έοj' τοίϊ μηι'ό; (lj'tl' τιί; σι'γκαταθέσεως τοίϊ ίδιοκτιίτοι' (iieog. 10 ι'..j.j.j]). οι.-ιρθψη' 12. 'Όταν τό Ί"ποι'ργείοι' fj'egyijan UJιασκαιτας Ει' ίδιωτικιμ μι) ά.-ταί.i.οτριωθέρη ά1 ι αγκαστικι;j;, κrιίματι, α:το;ημιώι'ε( τόj' ίδιοκτιίτψ' μετά n}j' διακο:n)ν της άνασκαφι}ς Ιπό; δέκα πέντε 1}μεΡCUJ' Ι:τι ηί στεριίσει τι]ς προσωρο'ης χριίσεως και τπ βλάβη, ij1' n'exa njς άνασκαιr'ίς ύ.-ιέστη Ο[70ς lj' τιρ ΚTljματί του, κατ~ εκτίμησιν γινομένψ' ύ:rό ΤΟ1'"; παρά τψ' :rεριφέρειαι', ij!} το κη}μα, οίκο 1 1 0μικοϋ ε"όροι', ή άντι:rροσιu:rοl' αι"τοί\ l~:rύ τοίϊ Eir!1}J'ObiXOII και ύ:r:ό του,αστυνόμου. Ώς πρός τά Ι1' ταίς άνασκaq-αίς ravrai; d.-τοκαλι'φθb'ταdxij'jjta αρχαία έφαρμόζονται αί διατα;εις τοίί αρθq. 8τοί: :ταρόιτος νόμοι! (ii!!oq.14 1 Ι ΒΧ.1/ζ'). 163

13 ., Ό'luθU01' 43. Τύ 'ϊμισιι τιϋ}' ευρισκoμέl'lιjι' ;1' α,'ασκοιπϊ ΥΗομΙη, σι'μqιύι'tιj; :τρύ:; τύ προηυοιίμει'ο1' άρθρο)' κο'ητι'ζιι' άρχαιoτιίτιvι' κατατίθrται είς Δημόσιο)'.\I0t l GEiOl', το Μ fτn]ol' 1ϊμισl1 :ταραμn'ει εις njv κατοχ1}ι' rof ίδιοκη}τοιl, κατα njj' κρίσιi' τοί' αρχαιοί.ογικοι-; σι'μβοιl λίοι' 1j lκ:τροσιύ:rιι))' aι~toί' (αρθρ. Ιϊ 1',.j3δΙ). "ΑρθΡ01' n..'. ". ΠΡΟΥ.ΕιμΕι'οι' :re!}i άl 1 ασκαψιjς έ1'fργη(jησομn'ης (1' ίδιιιjτικιμ κτι;ματι υπσ η]ς u!,>latoi.oyiyoil; 'Εταιρείας ή ύ:rό τινσς τιlιi' ξit'{ιη' άρχαιοί.ογικιί.ιi' ':χολώι', 'Ι) μi:ι. il,αij.otfji'tijat; πιργείτοι κατά ΤΟΙ'ς ίσχι~oi'tα;; }'όμοi'ς t~:r;l} τοίϊ Κράτο!';. τό bt: τίμημα καταβάί.j.ει τά ά,'ασκά.,.,.τοi' ίδρι lμα. Λ αθ' δί-φ' η}ι' διάρκειαι' ΗΊς άιιασκu'l"ικιjς έρει!η}; μέχρι ί1ίς τεi.ικi'ίς δημoσ,ε~σεως. όqείί.ει 1/ ά,'ασκά.ττοιισα άρχαιολογικl) reratqcia i'j αρχαιολογικlί Σχοί.1) l'ά καταβάί.ί.π τι)ι' δα.ιά1'ηj' τιίς κατά τάς όδηγια; τιjς άρμοδίας v:rηρfσι'α; τοl"": r)":rοi'ργείοl' Παιι,εία; σι'1τηριίσε(ιjς Tι("J1' ά:rοκαί,t':rτομrl'('jj' iρfι:riω1' biu: στηρίξεως ΤΙ;:'1' ΤΟ/ΧΙ')), κα; r:rιχιύuεως τι;:'ι' ί,άκκιuj' ι} διοχετει;σηυ; τιϋι' l~διίτ(f)i', Παράλειψις ntj1' ά)'{ιjtcf/l!j σιll'ε:rάγrται μετά γj'ωμοδόη,σιi' rof αρχαιολογικό!"": σιψβοi'λίοι' διακο:n)1' τι]ς άj'ασκαq'iίς. 'Εά" Μι' Ι,.άΡΧΕΙ μουσείοl' ή ά.i.ί.ο διαθέσιμοι' YoarUi.i,lji.ol' δημόσιοι' κτι'ριοι' πί.,ισι'οι' Tof τό."τοι' τίίς ά1'uσκαι{1jς, (χει ό ά,'αακά-πωj' τψ' ί':wχρfωσιj' τιί; δα.ιάl'η; :rρος :τροσωρi1'ι)i' ασιι αλιj το:τοθέτησ/)' ΤΙ'(},' εί:ρημάτωι', Εί θιίς μετα τψ' a:τοχάi.ι'ψl1' at~nij1'~ τα Εvριίματα και τώl' άl'ασκαιτώ1' τα; όποίας δπ' έχτελεί αl''10 το δημόσιοι', τίθενται ύ:τό ΤΙ)I' ε:το:rtει'αl' του παρακολοvθοf1'τος ηίj' ά1'ασκαψ')i' δημοσιόι' ύ;ταi.i.jίλοι', δστις n'.bvj'etat όμοί.' μετά τώ1' έκτεί.ού1τωl' τας άl'ασκαιrύ.; είς n)i' άσιrαλη qιl}.αξl1 αύτιϋι' κα; τψ, καλψ' συlτιίρησl1'. ~letaqoqd τώj' ευρημάτιui' γί'1'εται μό'1'οj' κατό;τι'1' αδείας τοί' ry. πουργείοι', Έ1' έ:τειγοvuη άι'άγκη είδο:τοιείται μόl'οl' ΤΟ rυποι'ργείοl' :τρο nj, μποrορύ.; (αρθρ. 3 καί έ:τ. Ν.Δ. 12j16 '10,.,.{Ο, ]92U). "ΑρθΡ01' 45. Έπ' oι~δe'1'ί λόγψ έ:τιτρέ:τεται '7 έξαγωγj] έκτός τοί' }\ράται'ς ηί.ιl' εύρημα Τα/Ι' τώl' ανασκαφώl', ΛΙόνο)' μετα τήj' τελείαν έξiτασα και δημοσίευσι1' της άνασκαψιίς έπιτρέ:tεται να χωρισθ(ϋσι τα νoμι~όμe'1'α ώς άχρηστα δια τά ΛΙ0Ι' σεία του Κράτους. Ταύτα δύναlτaι και J.ld έξαχθώσα είς Το Ιξωτερικό1', συμφώ1'ως προς τούς lσχύ01~oς νόμους (αρθρ. 3 και έ:r. ΝΔ. ]2/16 Ίου1'{ου ]926). Περί :ταρανόμιu1' άνασκαq-ι'ίn'. Άρθρο>' 46. ro α'1'ε'li πρoηyoυμέj'ης άδείας του rυπα1ψγείαι' 11Ίς Παιδείας και ειδο:τοιιί- 164

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

.Αριθμός 181(1) του 2007

.Αριθμός 181(1) του 2007 Ε.Ε. Πορ. J(I) Ν. J 81 (J)/2ίΤοΊ'- Αρ. 4154, 31.12.2D07 Ο περί του Δn

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ίσα Τρίγωνα όχι, Ψευδοΐσα ναι

Ίσα Τρίγωνα όχι, Ψευδοΐσα ναι Ίσ Τρίω όχι Ψευδοΐσ ι ημοσιεύτηε στο περιοδιό «φ» τ.5 008 ημ. Ι. Μπουάης Σχ. Σύμουλος Μθημτιώ Οι ερωτήσεις τω μθητώ μς είι σφλώς πάτ ευπρόσδετες λλά πρέπει ι τις εθρρύουμε με άθε τρόπο. Όχι μόο ιτί ζωτεύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΕΙΑ. Ι. Περί αλιευτικού Κώδικος, ΝΔ 420/1970.

ΑΛΙΕΙΑ. Ι. Περί αλιευτικού Κώδικος, ΝΔ 420/1970. ΑΛΙΕΙΑ Ι. Περί αλιευτικού Κώδικος, ΝΔ 420/1970. Αρ. 4: Απαγόρευσις εκρηκτικών ή τοξικών μέσων 1. Απαγορεύεται η αλιεία με δυναμίτιδα ή άλλες εκρηκτικές ύλες ή με τοξικές, ναρκωτικές ή διαβρωτικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιωάννινα, 22/12/2009 Αρ. Πρωτ: 1368 Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/νση: Κάνιγγος & Παπάζογλου 16 45444 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα