ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ."

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Αηφινπ αξ. 86 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηνπο...θαη ππαιιήινπο ηνπ Καηαζηήκαηφο ηεο ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Σξάπεδα» ή «Γαλείζηξηα», Β) η. ηνπ, επαγγέικαηνο θαηνίθνπ.. Σ.Κ. νδφο, αξηζκ..., κε Α.Γ.Σ... θαη Α.Φ.Μ., πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Γαλεηνιήπηεο» ή «Οθεηιέηεο» θαη Γ) η ηνπ. επαγγέικαηνο, θαηνίθνπ Σ.Κ., νδφο.., αξηζκ..., κε Α.Γ.Σ., θαη Α.Φ.Μ.., πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Δγγπεηήο». Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθψλεζαλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα: 1. ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ Με ηελ παξνχζα ζπκθσλείηαη ε ρνξήγεζε απφ ηελ Σξάπεδα ζην Γαλεηνιήπηε δαλείνπ, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξηψκελε ζηελ παξνχζα Ππόζθεηη Ππάξη, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πνπ ζπλνκνινγείηαη σο πξνο φινπο ηνπο φξνπο ηεο κεηά απφ εηδηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλία ησλ κεξψλ (θαησηέξσ «Πξφζζεηε Πξάμε»). Σν δάλεην ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ηελ απφ. ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα, ηελ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο νπνίαο απηφο αλεπηθχιαθηα βεβαηψλεη. Ζ Σξάπεδα, ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, φζν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηθαηνχηαη λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζε αξρεία δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ηελ παξνρή απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε πξφζζεησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 2. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ Σν δάλεην ρνξεγείηαη γηα ηελ θάιπςε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ηνπ δαλεηνιήπηε (πξνζσπηθφ δάλεην), ζην πιαίζην ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη θάζε θνξά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηηο ρνξεγήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν Γαλεηνιήπηεο έρεη ππαρζεί ζην νηθείν πκβφιαην Οκαδηθήο Αζθάιηζεο Γαλεηνιεπηψλ Καηαλαισηηθψλ Γαλείσλ ηαθηήο ιήμεο ηεο Σξάπεδαο, ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην ππ αξηζκ.... δάλεην, ηφηε ζην πνζφ ηνπ δαλείνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη πνζφ ηνπ εθάπαμ αζθαιίζηξνπ. 3. ΔΦΑΠΑΞ ΓΑΠΑΝΖ - ΔΚΣΑΜΗΔΤΖ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ 3.1. ηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο νξίδεηαη αλαιπηηθά ην ζπκθσλεκέλν πνζφ ηεο εθάπαμ δαπάλεο πνπ βαξχλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε, γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δαπάλε ηνπ δαλείνπ απηνχ.

2 Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πην πάλσ δαπάλεο, πηζηψλεηαη κε εληνιή ηνπ Γαλεηνιήπηε ζην ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ πνπ απηφο ηεξεί ζηελ Σξάπεδα, κε αξηζκφ.., ν δε Γαλεηνιήπηεο αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηε πίζησζε απηή σο θαηαβνιή / εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ. Δθφζνλ ην δάλεην ρνξεγείηαη κε εμαζθάιηζε ηελ ελερπξίαζε ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ, ν Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ λα έρεη ππνγξάςεη θαη θνηλνπνηήζεη λφκηκα ηε ζχκβαζε ελερπξίαζεο ησλ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ. 4. ΠΔΡΗΟΓΟ ΥΑΡΗΣΟ Δάλ ζπκθσλεζεί πεξίνδνο ράξηηνο, απηή κπνξεί λα είλαη έληνθε ή άηνθε θαη ε δηάξθεηά ηεο θαζνξίδεηαη κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο. Δθφζνλ ζπκθσλεζεί έληνθε, νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, είηε εμνθινχληαη κε πεξηνδηθέο θαηαβνιέο, είηε εμνθινχληαη φινη καδί ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, είηε, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ελζσκαηψλνληαη ζην θεθάιαην θαη εμνθινχληαη καδί κε απηφ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθά αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο. 5. ΔΠΗΣΟΚΗΟ 5.1. Σν δάλεην, είλαη έληνθν απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ (θαηά ην άξζξν 3, πην πάλσ). Σν εηήζην (ζπκβαηηθφ) επηηφθην ζπκθσλείηαη θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ, ε δε αλαθνξά θαη ην χςνο ηνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε πνπ απνηειεί εηδηθή ζπκθσλία θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Σν εηήζην (ζπκβαηηθφ) επηηφθην ζπκθσλείηαη θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ θαη εθφζνλ ζπκθσλείηαη θπκαηλφκελν, απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα: α) Δπηηφθην Βάζεο Καηαλαισηηθήο Πίζηεο (θαησηέξσ «ΔΒΚΠ»), β) ελφο πεξηζσξίνπ, ην νπνίν ζα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε θαη γ) ηπρφλ επηβαιιφκελσλ εθάζηνηε απφ ην Νφκν εηζθνξψλ (ζήκεξα εηζθνξά ηνπ Ν. 128/75, 0,60%, ηζρχνπζα θαη ζε δάλεηα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ) Σν ζπκβαηηθφ επηηφθην ηνπ δαλείνπ ζα κεηαβάιιεηαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ, κε βάζε ηε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ πξνζθνξάο Euribor δηαηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε Δπξψ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ (επηηνθηαθφο δείθηεο αλαθνξάο) ζηξνγγπινπνηεκέλνπ ζηα ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία, φπσο ν δείθηεο απηφο ζα δηακνξθψλεηαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ σο άλσ εκέξα. Καηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ ζα ηζρχεη ν επηηνθηαθφο δείθηεο αλαθνξάο, φπσο δηακνξθψζεθε δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ πνπ πξνεγείηαη ηεο εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ ή ηεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο, εθφζνλ ππάξρεη. Ο σο άλσ ζπκθσλνχκελνο επηηνθηαθφο δείθηεο αλαθνξάο, (Euribor) εκθαίλεηαη ζηελ αληίζηνηρε επξείαο πξφζβαζεο επίζεκε ηζηνζειίδα Σν εθάζηνηε ηζρχνλ Euribor δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ εκεξήζην Οηθνλνκηθφ Σχπν. Ηζηνξηθέο ηηκέο δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα Σν θάζε θνξά λέν επηηφθην γλσζηνπνηείηαη ζην Γαλεηνιήπηε, είηε κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 8, είηε κε ρσξηζηή επηζηνιή φπνπ θαη αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ. ε πεξίπησζε πεξηφδνπ ράξηηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ απνζηέιιεηαη Λνγαξηαζκφο, ν Γαλεηνιήπηεο ελεκεξψλεηαη γηα ην εθάζηνηε λέν επηηφθην πξνζθνξάο Euribor δηαηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε Δπξψ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ κέζσ δεκνζίεπζεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα θαη ζηνλ εκεξήζην Οηθνλνκηθφ Σχπν Σν επηηφθην πνπ ηζρχεη, αλαθέξεηαη θαη ζε θάζε αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ Οη ηφθνη ππνινγίδνληαη επί ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ πνπ νθείιεηαη θάζε θνξά. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ, ην έηνο θαηαλέκεηαη ζε 12 ίζα δηαζηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 12 ίζνπο κήλεο φπνπ έλαο κέζνο κήλαο ζεσξείηαη φηη έρεη 30,4166 εκέξεο. 6. ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ Σν πλνιηθφ Δηήζην Πξαγκαηηθφ Πνζνζηφ Δπηβάξπλζεο (ΔΠΠΔ), κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ν Γαλεηνιήπηεο, νξίδεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ησλ δφζεσλ ηνπ Γαλεηνιήπηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηεο ΚΤΑ Ε1-699/2010 γηα ηηο ζπκβάζεηο Καηαλαισηηθήο Πίζηεο (ΦΔΚ Β

3 3 917/ ). Σν ΔΠΠΔ κεηαβάιιεηαη θάζε θνξά πνπ κεηαβάιινληαη νη επηβαξχλζεηο θαη ην επηηφθην. 7. ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΓΟΔΗ ΓΑΝΔΗΟΤ 7.1. Σν δάλεην εμνθιείηαη ζε δηαδνρηθέο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο, είηε κεληαίεο είηε ηξηκεληαίεο είηε εμακεληαίεο είηε εηήζηεο, φπσο απηφ νξίδεηαη κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, κε ην ζχζηεκα ηεο ζχλζεηεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο γηα ην νπνίν ελεκεξψζεθε ν Γαλεηνιήπηεο πξνζπκβαηηθά, ζχκθσλα κε ην Σππνπνηεκέλν Γειηίν Πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο νξίδνληαη ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ, ε πεξηνδηθφηεηα ησλ δφζεσλ, ην πνζφ θάζε δφζεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ θαη ην νπνίν πνζφ θάζε δφζεο ηζρχεη κέρξη ηε ηπρφλ κεηαβνιή ηνπ αλαγξαθφκελνπ, κε εηδηθή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, επηηνθίνπ, θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο εμφθιεζεο (δήιε εκέξα), ηφζν ηεο πξψηεο δφζεο φζν θαη ησλ επφκελσλ ζηε ζεηξά δφζεσλ (κεηά ησλ ηπρφλ εμφδσλ), κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ θαηά ην πην πάλσ άξζξν 5.2, ην πνζφ ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Γαλεηνιήπηε κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ άξζξνπ 8 πην θάησ θαη ηζρχεη γηα ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, κέρξη ηελ επφκελε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ. Ο Γαλεηνιήπηεο δηθαηνχηαη λα παξαιακβάλεη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ρσξίο επηβάξπλζε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ κε ηε κνξθή πίλαθα ρξενιπζίσλ πνπ πεξηέρεη φζα ζηνηρεία νξίδνληαη ζην άξζξν 10 παξ. 2 ζηνηρείν ζ ηεο ΚΤΑ Ε1-699/2010 (ΦΔΚ Β 917/ ) Αλ ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζπκπίπηεη κε αλχπαξθηε εκεξνινγηαθά εκεξνκελία, ηφηε απηή ζα κεηαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ππαξθηή εκεξνινγηαθά εκεξνκελία. Αλ ε εκεξνκελία εμφθιεζεο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε εμφθιεζε ζα γίλεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Ζ θάζε κία απφ ηηο εκεξνκελίεο απηέο, πνπ ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ άξζξνπ 8 πην θάησ, είλαη δήλη ημέπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, ψζηε ν Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο ζε θάζε εκεξνκελία δφζεο, αθφκε θαη αλ δελ ιάβεη, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θάπνην ή θάπνηνπο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο νθεηιψλ ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 8. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 8.1. Πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ, απνζηέιιεηαη αλά ηξίκελν ζηνλ Γαλεηνιήπηε (ή ζηνλ αληίθιεηφ ηνπ), είηε κε απιφ ηαρπδξνκείν, είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο Internet Banking ηεο Σξάπεδαο, εθφζνλ ν Γαλεηνιήπηεο θάλεη ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα (ινγαξηαζκφο), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ππφινηπν ηνπ νθεηινκέλνπ θεθαιαίνπ θάζε θνξά, νη ηξείο επφκελεο δφζεηο πξνο εμφθιεζε, νη εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ ηξηψλ επφκελσλ δφζεσλ (δήιε εκέξα), φπσο επίζεο θαη ηπρφλ έμνδα ή άιια ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε. Ζ απνζηνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ζπληζηά εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο 234/2006 Δ.Σ.Π.Θ. Οη Λνγαξηαζκνί θαηά ηα παξαπάλσ εμάγνληαη απφ ηα εκπνξηθά βηβιία ηεο Σξάπεδαο, πνπ ηεξνχληαη κε κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, ψζηε ν Γαλεηνιήπηεο θαη ν ηπρφλ εγγπεηήο αλαγλσξίδνπλ φηη απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ηεο νθεηιήο ηνπο, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. Δηδηθφηεξα, ζπκθσλείηαη ξεηά θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνλ εγγπεηή φηη νη εθδηδφκελνη απφ ηελ Σξάπεδα ινγαξηαζκνί θαη ηα εθδηδφκελα απφ ηελ Σξάπεδα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία ηεο, πνπ εκθαλίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δαλείνπ απφ ηελ εθηακίεπζή ηνπ, κέρξη ηελ θαηαγγειία ηνπ θαζψο θαη ηνπ (ππφ ηνλ απηφ ή άιιν αξηζκφ) ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεσλ, ζηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη ε νθεηιή κεηά ηελ θαηαγγειία απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο, επηηξεπφκελεο φκσο ηεο αληαπφδεημεο. πκθσλείηαη επίζεο ξεηά, φηη ηελ ίδηα απνδεηθηηθή δχλακε έρεη θαη ην απφζπαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηάμεσο (Π.Γ. 384/92), ή θαη ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο, απφ ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηφθσλ (αλαηνθηδφκελν αλά εμάκελν), ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3601/2007, επηηξεπφκελεο θαη εδψ ηεο αληαπφδεημεο. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα, ζπλνκνινγείηαη φηη ζα εμάγνληαη, είηε ζαλ θσηναληίγξαθα, είηε θαηά αθξηβή αληηγξαθή ησλ ηπρφλ ηεξνπκέλσλ ρεηξφγξαθσλ θαξηειψλ, είηε ζα αλαπαξάγνληαη κε ηελ

4 4 ειεθηξνληθή (κεραλνγξαθηθή) κέζνδν θαηά απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ (δεδνκέλσλ) ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο, είηε κε θάζε άιιν ηξφπν ηεξνχληαη απηά θαηά ην Λνγηζηηθφ χζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ηε ζρεηηθή κε ηηο νηθείεο ζπλαιιαγέο ηξαπεδηθή πξαθηηθή. Αδηάθνπε θαη πιήξεο ζεηξά ινγαξηαζκψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηεινχλ αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη ινγαξηαζκνί θαιχπηνπλ, απφ ηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο Έρνληαο ππφςε φηη ην δάλεην εμνθιείηαη ζε αδηάθνπεο δφζεηο, είηε κεληαίεο είηε ηξηκεληαίεο είηε εμακεληαίεο, είηε εηήζηεο, φπσο εηδηθφηεξα ζπκθσλήζεθαλ ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε: α) Δάλ κέζα ζε 60 εκέξεο είηε απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ή απφ ηελ εμφθιεζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ Λνγαξηαζκνχ, είηε κέζα ζε 120 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εθάζηνηε πξνεγνχκελνπ Λνγαξηαζκνχ ν Γαλεηνιήπηεο δελ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή φηη δελ παξέιαβε αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ θαηά ην πξνεγνχκελν ηξίκελν ηεθκαίξεηαη φηη ν ινγαξηαζκφο παξαιήθζεθε, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. β) Δάλ ν Γαλεηνιήπηεο ακθηζβεηεί ην πεξηερφκελν Λνγαξηαζκνχ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα, ην πνιχ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ιήςεο ηνπ κε έγγξαθν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο ακθηζβήηεζεο εθ κέξνπο ηνπ. Μεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ ρσξίο ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί απνδνρή θαη αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηνπ Γαλεηνιήπηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο. Ζ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 30ήκεξεο πξνζεζκίαο ρσξίο πξνβνιή αληηξξήζεσλ ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο νθεηιήο, επηηξεπνκέλεο ηεο αληαπφδεημεο. Κάζε ινγαξηαζκφο ζα πεξηέρεη ππφκλεζε πξνο ηνλ Γαλεηνιήπηε αλαθνξηθά κε ηελ κε έγθαηξε πξνβνιή αληηξξήζεσλ γηα ηηο ρξεψζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάιεηςεο ππνβνιήο ηνπο Ζ παξαιαβή απφ ην Γαλεηνιήπηε ινγαξηαζκψλ πνηέ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αθξηβφρξνλε εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ θαηά ην άξζξν 7 πην πάλσ, δεδνκέλνπ φηη ε θάζε κία απφ ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Γαλεηνιήπηε απφ ηελ ζχλαςε ηεο παξνχζαο (αξ. 7) θαη απνηειεί ήδε δήιε εκέξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ. 9. ΔΞΟΦΛΖΖ ΓΟΔΩΝ 9.1. Ο Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο ηνπ δαλείνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ήδε θαζνξηζκέλε πξνο ηνχην δήιε εκέξα (άξζξν 7): α) ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο, είηε β) κε ρξέσζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα θαη αλαθέξεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, ηνλ νπνίν ν Γαλεηνιήπηεο εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε δφζε θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζή ηνπ, κε ην πνζφ ηεο δφζεο πνπ πξέπεη λα εμνθιεζεί θάζε θνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γαλεηνιήπηεο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε επαξθνχο γηα ην ζθνπφ απηφ ππνινίπνπ ζηνλ παξαπάλσ ινγαξηαζκφ κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο, δηαθνξεηηθά εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ έσο ην ππάξρνλ ππφινηπν γηα ηελ εμφθιεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο νθεηιήο. Σπρφλ αλάθιεζε ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηήζεσλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε πινπνηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ θαη παξέρεη ζε απηήλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη λα θιείζεη ην ινγαξηαζκφ, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 9.3. πην θάησ Δάλ ε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πην πάλσ άξζξνπ 9.1 παξέιζεη άπξαθηε, ν Γαλεηνιήπηεο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, ρσξίο θακία άιιε ελέξγεηα ή φριεζε δει. έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο. ε θάζε πεξίπησζε ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηα πξφζσπα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Γαλεηνιήπηε ή /θαη ηνπ Δγγπεηή γηα ηηο νθεηιέο ηνπο (Ν. 3758/2009 φπσο ηζρχεη) θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηνλ επφκελν φξν (9.3). Ζ θάζε θνξά ιεμηπξφζεζκε νθεηιή ηνπ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ, επηβαξχλεηαη κε ην αλψηαην θάζε θνξά επηηξεπφκελν επηηφθην ππεξεκεξίαο, φπσο απηφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ηπρφλ επί ηε βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ (ην ζεκεξηλφ επηηφθην ππεξεκεξίαο αλαθέξεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε), πιένλ ησλ εηζθνξψλ θαη ηειψλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, απφ ηελ επνκέλε ηεο πην πάλσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. Σφθνη θάζε είδνπο πνπ δελ εμνθινχληαη εκπξφζεζκα, εθηνθίδνληαη απφ ηελ πξψηε εκέξα θαζπζηέξεζεο κε ην επηηφθην ππεξεκεξίαο θαη νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ έηζη θεθαιαηνπνηνχληαη (αλαηνθίδνληαη) θαηά λφκν (ζήκεξα αλά εμάκελν).

5 9.3. Με (νινζρεξήο) εμφθιεζε απφ ην Γαλεηνιήπηε νθεηιφκελεο δφζεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 180 (εθαηφλ νγδφληα) ζπλερφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο (δήιε εκέξα), παξέρεη ην δηθαίσκα ζηελ Σξάπεδα λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο θαη κε άκεζε ηζρχ ηε ζχκβαζε κε δήισζή ηεο απεπζπλφκελε ζηνλ Γαλεηνιήπηε θαη ζηνλ εγγπεηή (θεξχζζνληαο θαη ην άιεθην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ) κε φιεο ηηο εμ απηνχ έλλνκεο ζπλέπεηεο εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ φξνπ (9.2) θαη λα θιείζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ δαλείνπ, κεηαθέξνληαο ηελ απαίηεζή ηεο ζε ινγαξηαζκφ νξηζηηθήο θαζπζηέξεζεο. Δπίζεο ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηελ θαηαγγειία ζε πιεξνθνξηαθφ αξρείν δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηα πξνο ηελ Σξάπεδα, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ ελεξγνχλ θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γαλεηνιήπηε ή /θαη ηνπ Δγγπεηή γηα ηηο πξηλ ή κεηά ηελ θαηαγγειία νθεηιέο ηνπο ή θαη ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμψδηθε θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο είζπξαμεο απφ ηελ Σξάπεδα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ νθεηιψλ ηνπο, γλσζηνπνηψληαο ζηα πξφζσπα απηά φζα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ Γαλεηνιήπηε ή / θαη ηνπ Δγγπεηή απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, πάληνηε ζην πιαίζην θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν ζχλνιν ησλ θάζε είδνπο εμφδσλ θαη ακνηβψλ ηξίησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εμψδηθε θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, φπσο απηά νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην Νφκν, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Γαλεηνιήπηε. Με ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο παχεη απηνδίθαηα ε έθδνζε θαη απνζηνιή Λνγαξηαζκψλ θαηά ην άξζξν 8, πην πάλσ Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζνβαξήο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο θεξεγγπφηεηαο ή ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γαλεηνιήπηε, φπσο θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο, ή άιιεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα, δηθαζηηθήο απαγφξεπζεο ή θπιάθηζήο ηνπ, νπφηε επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ άξζξσλ 9.2 θαη 9.3 άκεζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο Δάλ ν Γαλεηνιήπηεο έρεη ζηελ Σξάπεδα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο, ε Σξάπεδα κπνξεί λα ρξεψλεη, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο γη απηφ ηνλ Γαλεηνιήπηε, νπνηνλδήπνηε ή νπνηνπζδήπνηε απφ απηνχο θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο κε ην πνζφ (ή ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ππνινίπνπ, κέξνπο απηνχ) ηεο ηπρφλ αλεμφθιεηεο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο ηνπ. Ο Γαλεηνιήπηεο παξέρεη κε ηελ παξνχζα ζηελ Σξάπεδα ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ γη απηφ, ε νπνία ζπκθσλείηαη αλέθθιεηε γηαηί αθνξά ζην ζπκθέξνλ φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Ζ παξνχζα ζχκβαζε δαλείνπ είλαη νξηζκέλεο δηάξθεηαο (παξ. 7.1), ην δε δάλεην εμνθιείηαη κε ζαθψο πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. Ο Γαλεηνιήπηεο δηθαηνχηαη λα εμνθιήζεη πξφσξα κεξηθά ή νιηθά ην δάλεην, πάληα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κέζσ θαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο, θαηά ηνπο φξνπο ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ: α) ε πεξίπησζε κεξηθήο πξφσξεο εμφθιεζεο ηνπ νθεηινκέλνπ θεθαιαίνπ, ν Γαλεηνιήπηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα, πέξαλ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επηιέγεη, ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ζπκβαηηθνχο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κέρξη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο. Μεηά ηελ σο άλσ κεξηθή εμφθιεζε ην χςνο ηεο δφζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί αλαπξνζαξκφδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Γαλεηνιήπηε κε ηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ (εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 8.2), ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο. β) ε πεξίπησζε πνπ ν Γαλεηνιήπηεο επηζπκεί ηελ νιηθή πξφσξε εμφθιεζε ηνπ νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ, νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα νιφθιεξν ην αλεμφθιεην θαηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θεθάιαην ηνπ δαλείνπ θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ζπκβαηηθνχο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο ε πεξίπησζε πνπ ν Γαλεηνιήπηεο εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξηλ λα θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο δηθαηνχηαη κείσζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πίζησζεο. Ζ κείσζε απηή ζα είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ππφινηπν νθεηιφκελν πνζφ θαηά ηελ εκέξα ηεο εμφθιεζεο θαη ηελ παξνχζα αμία ηνπ ππνινίπνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ θαηά ηελ ίδηα κέξα, ππνινγηδφκελε κε ηε κέζνδν ηνπ αλαηνθηζκνχ. Ο ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο ζα γίλεηαη κε βάζε ην επηηφθην κε ην νπνίν εθείλε ηελ εκέξα επηβαξχλεη ν πηζησηηθφο θνξέαο ηελ ζχλαςε λέσλ πηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ Δθφζνλ πθίζηαηαη θαζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ, θάζε θαηαβνιή ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα ζα θαηαινγίδεηαη ζε εμφθιεζε πξψηα ησλ παιαηνηέξσλ δφζεσλ κε ηελ 5

6 6 αθφινπζε ζεηξά γηα ηηο νθεηιέο θάζε δφζεο: ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, χζηεξα ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη αλαηνθηζκνχ, θαηφπηλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηφθσλ θαη ηειεπηαία ηνπ θεθαιαίνπ Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίνδνο κεηαβνιήο δφζεο (ελδεηθηηθά πεξίνδνο ράξηηνο κε θαηαβνιή ηφθσλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ή θαηαβνιή πνζνζηνχ/πνζνχ δφζεο), φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ πξφζζεηε πξάμε ηεο παξνχζαο, ζε πεξίπησζε κε νινζρεξνχο εμφθιεζεο απφ ην Γαλεηνιήπηε νθεηιφκελεο δφζεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 90 (ελελήληα) ζπλερφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο (δήιε εκέξα) θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ζπκθσλείηαη ξεηά φηη, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα ζεσξήζεη σο εθεμήο θαηαξγνχκελε ηε ζπκθσλία γηα χπαξμε πεξηφδνπ κεηαβνιήο δφζεο θαη εμππεξεηνχκελνπ πιένλ ηνπ δαλείνπ θαηά ην ζχζηεκα ηεο ζχλζεηεο ηνθνρξενιπζίαο κε θαηαβνιή ησλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ θαηά πνζνζηφ 100%, λα αμηψζεη εθεμήο ηελ θαηαβνιή θάζε ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο ζην ζχλνιφ ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ακέζσο επφκελε δφζε, θάζε κηα απφ ηηο νθεηιφκελεο δφζεηο, ζα γίλεηαη απαηηεηή ζην ζχλνιφ ηεο, ηπρφλ δε αλεμφθιεηνη ηφθνη πξνεγνχκελσλ δφζεσλ κε θαηαβιεζέληεο, δπλάκεη ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, ζα πξνζηεζνχλ ζην νθεηιφκελν θεθάιαην ηελ εκεξνκελία ινγηζκνχ ηεο ακέζσο επφκελεο δφζεο, εθηνθηδφκελνη εθεμήο κε ην ζπκβαηηθφ επηηφθην, πνπ νξίδεηαη ζηελ ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα πξφζζεηε πξάμε. 10. ΔΓΓΤΖΣΖ Ο Δγγπεηήο (εθφζνλ ππάξρεη), δειψλεη φηη γλσξίδεη πιήξσο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα νιφθιεξν ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη εγγπάηαη πξνο ηελ Σξάπεδα ηελ πηζηή, εκπξφζεζκε θαη νινθιεξσηηθή εμφθιεζε απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ηεο ζπλνιηθήο απφ ηελ παξνχζα νθεηιήο απφ θεθάιαην, ηφθνπο, έμνδα θαη νπνηαδήπνηε άιιε νθεηιή ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε απηή, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη γεληθφηεξα ηελ εθπιήξσζε απφ απηφλ φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα, θπξίσλ θαη παξεπνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Ο Δγγπεηήο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα αξλεζεί ηελ θαηαβνιή κέρξηο φηνπ επηρεηξεζεί άθαξπε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηνπ Γαλεηνιήπηε (έλζηαζε δίδεζεο ΑΚ 855), εγγπψκελνο θαηά ηα παξαπάλσ σο πξσηνθεηιέηεο. Ο Δγγπεηήο δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ελαληίνλ ηεο Σξάπεδαο ηηο κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ πξσηνθεηιέηε, εάλ απηφο παξαηηήζεθε απφ απηέο Ζ εγγχεζε θαηά ην άξζξν απηφ παξέρεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε θάζε νθεηιήο ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα Σα πξναλαθεξζέληα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ εγγπεηψλ, θαζ έλαο απφ ηνπο νπνίνπο επζχλεηαη - φπσο θαη νη ηπρφλ πεξηζζφηεξνη Γαλεηνιήπηεο - ζε νιφθιεξν. 11. ΤΠΑΝΑΥΩΡΖΖ Ο Γαλεηνιήπηεο δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αλαηηηνιφγεηα εληφο πξνζεζκίαο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ ρσξίο λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο ππαλαρψξεζεο. Ζ πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο αξρίδεη α) απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ή β) απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε εκεξνκελία απηή είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο Δθφζνλ ν Γαλεηνιήπηεο αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο νθείιεη: α) λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Σξάπεδα, θνηλνπνηψληαο ζε απηήλ ηελ ππαλαρψξεζε, πξηλ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε θάζε ηξφπν πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη β) εθφζνλ ην δάλεην έρεη ήδε εθηακηεπζεί εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα ην θεθάιαην θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπκθσλεζέληνο επηηνθίνπ ρνξήγεζεο (θαη κε ηελ παξαδνρή φηη θάζε κήλαο ζεσξείηαη φηη έρεη 30,4166 εκέξεο), απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ππαλαρψξεζεο ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα, δηαθπιαζζνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Σξαπέδεο λα αλαδεηήζεη απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε φζα κε επηζηξεθφκελα ηέιε θαηέβαιε απηή ζε δεκφζηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο.

7 7 12. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ Γηα ηε ζπιινγή, ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γαλεηνιήπηε θαη ηνπ Δγγπεηή (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/97) ηζρχνπλ νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηελ αίηεζε ηνπ Γαλείνπ, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί απφ ην Γαλεηνιήπηε θαη ηνλ Δγγπεηή θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 13. ΠΑΡΑΒΑΖ ΟΡΟΤ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ Με ηελ επηθχιαμε φζσλ ζπκθσλήζεθαλ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη εμίζνπ νπζηψδεηο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε πηζηνπνίεζεο ή επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Γαλεηνιήπηε δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηε ζχκβαζε, λα θεξχμεη ην δάλεην ακέζσο ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ θαη λα αμηψζεη ηελ εμφθιεζε νιφθιεξνπ ηνπ αλεμφθιεηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ηφθσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο επέξρνληαη φιεο νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ππεξεκεξίαο. Ζ θαηαγγειία ηεο παξνχζαο απφ ηελ Σξάπεδα γίλεηαη κε κνλνκεξή έγγξαθε δήισζή ηεο θαη ηζρχεη κε ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη ηνλ ηπρφλ εγγπεηή. 14. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ Σξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιήο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ πνπ ξπζκίδεηαη εηδηθά ζηελ παξνχζα), είλαη δπλαηή κφλν κε έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, επηθπιαζζνκέλσλ εθηφο ησλ άιισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΓΣΔ 2501/2002. Ζ ηξνπνπνίεζε ζπληειείηαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηνλ Γαλεηνιήπηε ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε ή / θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ απνζηέιιεη ε Σξάπεδα ζην Γαλεηνιήπηε, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα κελ απνδερζεί ηελ κεηαβνιή εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε κε έγγξαθν πνπ απνζηέιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη λα εμνθιήζεη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θάζε νθεηιή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Παξάιεηςε απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε λα αλαθνηλψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Σξάπεδα εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ή αλεπηθχιαθηε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, ζπληζηά αλεπηθχιαθηε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. 15. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ - ΑΝΣΗΚΛΖΣΟ 15.1 Ο Γαλεηνιήπηεο θαη ν Δγγπεηήο (αλ ππάξρεη) δειψλνπλ φηη δηνξίδνπλ θαη θαζηζηνχλ κε ηε ζχκβαζε αληίθιεηφ ηνπο ηνλ.., θάηνηθν. νδφο., αξηζκ. Σ.Κ Όιεο νη εμψδηθεο ή δηθαζηηθέο πξάμεηο, νη ζρεηηθέο κε ηε ζχκβαζε απηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη πξάμεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, αθφκε θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνβνιήο, ΚΠνιΓ 943) θνηλνπνηνχληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Γαλεηνιήπηε θαη ηνπ εγγπεηνχ ή ηνπ αληίθιεηνπ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ζ αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ αληίθιεηνπ ή ε ηπρφλ παξαίηεζε απηνχ δελ ηζρχνπλ απέλαληη ζηελ Σξάπεδα παξά κφλν απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα ιάβεη γλψζε ηεο κεηαβνιήο είηε κε εμψδηθε δήισζε - γλσζηνπνίεζε, είηε κε έγγξαθε δήισζε, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ Σξάπεδα απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε Ο Γαλεηνιήπηεο, ν εγγπεηήο ή ν αληίθιεηνο πξέπεη λα εηδνπνηνχλ κε έγγξαθν ηελ Σξάπεδα ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπο, ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ή κεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ. Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο είλαη απηή ζηελ νπνία θαη απνζηέιιεηαη ή θνηλνπνηείηαη θάζε έγγξαθν. 16. ΔΞΩΓΗΚΑΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ -ΓΩΗΓΗΚΗΑ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δάλεην απηφ θαη αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο (κεηαμχ Γαλεηνιήπηε θαη Σξάπεδαο) πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Ε1-699/2010 (ΦΔΚ Β 917/ ) γηα ηηο ζπκβάζεηο Καηαλαισηηθήο Πίζηεο, ν

8 8 Γαλεηνιήπηεο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Καηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ, ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο, Αθαδεκίαο 68, Αζήλα, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ηέινο ζην Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πειάηε, Λεσθ. πγγξνχ, , 11745, Β Κηήξην Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Πεξαηηέξσ, γηα θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε, ν Γαλεηνιήπηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, απεπζπλφκελνο: ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, Λ. Αιεμάλδξαο 144, 11471, Αζήλα, ηει.; , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: ζην Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Μαζζαιίαο 1, 10680, Αζήλα, ηει.: , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: θαη ζηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ αξ. 11 Ν. 2251/1994 πνπ εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνλ Ννκαξρίεο. Ζ Σξάπεδα επνπηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21, ΣΚ Αζήλα, θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξ. 6062/06/Β/86/ Γηα φιεο ηηο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δάλεην απηφ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο, αθφκε θαη απηψλ ηεο δηαδηθαζίαο απνβνιήο θαηά ην άξζξν 943 ΚΠνιΓ), αξκνδηφηεηα έρνπλ είηε ηα θαηά ηφπνλ αξκφδηα Γηθαζηήξηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (φπσο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηνπ ηφπνπ ηεο ηειεπηαίαο - πξηλ ηε δηθαζηηθή ελέξγεηα - θαηνηθίαο ηνπ Γαλεηνιήπηε ή ηνπ ηφπνπ ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο), είηε, θαηά ξεηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξνχζα, ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Δθαξκνζηέν Γίθαην είλαη ην Διιεληθφ. 17. ΜΔΡΗΚΖ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ - ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ή αθπξσζία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ φξσλ ηεο παξνχζαο, δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο Σξάπεδαο λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο δελ κπνξεί λα εθιεθζεί ή λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή ηεο απφ απηά. 18. ΓΖΛΩΖ / ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζον ςπάπσει) ΓΗΑ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ - ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ. Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο (ή / θαη ν Δγγπεηήο) δειψλεη φηη ελεκεξψζεθε απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηα ζηνηρεία θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3691/2008, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα 4 «Πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» ηεο ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηα νπνία θαη πξνζθνκίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Παξάιιεια, παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ Σξάπεδα, λα πξνβαίλεη ζηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη απφ άιιεο αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πεγέο, πιελ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ. Γειψλεη, νκνίσο φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ε Σξάπεδα λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζηνιήο ή ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ηνπ κε απηήλ, εθφζνλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη φξνη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εθφζνλ ε ζπλαιιαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά δελ ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε Σξάπεδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. Ο Γαλεηνιήπηεο βεβαηψλεη φηη θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην ελεκεξψζεθε γηα ηηο ηπρφλ δαπάλεο, ακνηβέο ππέξ ηξίησλ, ηέιε, θφξνπο, αζθάιεηεο κε ην ηππνπνηεκέλν Δπξσπατθφ Γειηίν Πιεξνθνξηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαζψο θαη γηα ην ηηκνιφγην Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζαξηψκελεο Πξφζζεηεο Πξάμεο αλαγλψζζεθαλ, απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο (νη νπνίνη δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα), έγηλαλ πιήξσο θαηαλνεηνί ζε φιν ηνπο ην πεξηερφκελν θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηνί απφ απηνχο, νη νπνίνη θαηφπηλ ηνχηνπ, ηελ ππνγξάθνπλ θαη έθαζηνο ιακβάλεη απφ έλα αληίηππν ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο Πξφζζεηεο Πξάμεο.

9 9 (πφιε) (εκεξνκελία) ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Καηάζηημα. ( ) Ο ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ Ο ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζον ςπάπσει)

10 10 ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΑΞΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ Απ...Ζμεπομηνία. Με ηελ παξνχζα Πξφζζεηε Πξάμε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, δεζκεχεη θαη ππνρξεψλεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, εμεηδηθεχνληαη, ηφζν ζηνηρεία ηνπ δαλείνπ φζν θαη νη επί κέξνπο ππνρξεψζεηο θαη επηβαξχλζεηο ηνπ Γαλεηνιήπηε, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα, σο εμήο: ΠΡΟΪΟΝ ΑΡΗΘΜΟ ΓΑΝΔΗΑΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΘΔΣΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΠΟΟ ΓΑΝΔΗΟΤ (αξηζκ. & νινγξάθσο) ΔΗΓΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ ΔΣΖΗΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ*, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Δηζθνξά ηνπ Ν. 128/75 ** ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΒΑΖ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ (ΔΒΚΠ) ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ ΔΠΗΣΟΚΗΑΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (θαηά ην άξζξν 5.3 πην πάλσ) ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ ΔΦΑΠΑΞ ΓΑΠΑΝΖ ΓΑΝΔΗΟΤ (αξηζκ. & νινγξάθσο) ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ (πεξηιακβάλεηαη ε πεξίνδνο ράξηηνο, εθφζνλ ππάξρεη) ΑΡΗΘΜΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΩΝ ΓΟΔΩΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΟΔΩΝ (ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ ΔΞΟΓΩΝ) ΠΟΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΖ ΓΟΖ (αξηζκ. & νινγξάθσο) ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη) ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη) ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΟΚΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη έληνθε πεξίνδνο ράξηηνο) Σν επηηφθην ππεξεκεξίαο ππνινγίδεηαη κε επηβάξπλζε, ζήκεξα 2,5 κνλάδεο πάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ επηηφθην. ΑΣΟΚΖ ΔΝΣΟΚΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΔ ΚΑΣΑΒΟΛΔ (αλάινγα κε ηε ζπκθσλεζείζα πεξηνδηθφηεηα δφζεσλ) ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΛΖΡΩΜΖ ΓΟΔΩΝ: Ζ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηεο πξψηεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο ζα είλαη 1 ή 3 ή 6 ή 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ ή κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο, εθφζνλ ππάξρεη, αλάινγα κε ηε ζπκθσλεζείζα πεξηνδηθφηεηα δφζεσλ. Όιεο νη επφκελεο δφζεηο, κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ, ζα θαηαβάιινληαη κε ηελ ίδηα πεξηνδηθφηεηα, ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηελ πξψηε δφζε, θαηά ην άξζξν 7 πην πάλσ. ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟΣΟ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ (ΔΠΠΔ)

11 11 * ε πεξίπησζε πνπ ν Γαλεηνιήπηεο δελ πξνζθνκίζεη εληφο κελφο απφ ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ ηελ εμνθιεηηθή απφδεημε αγνξάο ή ην εμνθιεηηθφ ηηκνιφγην, θαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (γηα αγνξά πβξηδηθνχ απηνθηλήηνπ), θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα θπθινθνξίαο δελ αλαγξάθεη ηε ιέμε «πβξηδηθφ», ην επηηφθην ηνπ δαλείνπ ζα απμάλεηαη θαηά 4 κνλάδεο. ε πεξίπησζε εθπησηηθνχ ηηκνινγίνπ, ην επηηφθην ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά 2 κνλάδεο. ** Ζ Δηζθνξά ηνπ Ν. 128/75 δελ επηβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο θαηνίθσλ λήζσλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 2703/99....,... (πφιε) (εκεξνκελία) ΟI ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟI ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα.( ) Ο ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ Ο ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζον ςπάπσει)

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεσο 2013 (1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ

ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΤΝΣΑΞΖ: Κιαίξε Μαξγέιε ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ: 188 ΑΘΖΝΑ: 14/01/2016 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔ ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ 3 Ζ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 35/2012 TAKTIKOY ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 35/2012 TAKTIKOY ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα