ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ"

Transcript

1 ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις για την τρήση από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2013

2 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ηελ θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο. Δπάγγεινο Ληθ. Σατδάο Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. Έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο Έθζεζε έιεγρνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 01/01 31/12/ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ (έκκεζε κέζνδνο) Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Φχζε Γξαζηεξηνηήησλ Ππκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξίεο Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο Γηαρείξηζε θηλδχλσλ Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα Πεκεηψζεηο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελνη θφξνη Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Ινηπέο απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Ίδηα θεθάιαηα Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο Ξξνβιέςεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Ξσιήζεηο Έμνδα αλά θαηεγνξία Ινηπά έζνδα/έμνδα εθκεηάιιεπζεο Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα Φφξνο εηζνδήκαηνο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

4 9.21. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεψζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο ρξήζεσο 1/1-31/12/ Πεκείσζε : Όια ηα πνζά ζηνπο θαησηέξσ πίλαθεο είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

5 1. Έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο Έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο «ΗΓΗΩΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ Α.Δ.» επί ησλ εηαηξηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινπκέλε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ηε ρξήζε H Έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Θ.Λ 2190/20, γηα εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Α. Δμέιημε ησλ επηδφζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2013. Α.1. Δηαηξεία Δμέιημε Δξγαζηψλ Θχθινο Δξγαζηψλ Θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2013 ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη επξψ, ελψ ζηε ρξήζε 2012 ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη επξψ. Πεκεηψζεθε δειαδή κείσζε θαηά επξψ θαη ζε πνζνζηφ 11,26%. Κηθηά απνηειέζκαηα (Κηθηή δεκηά-θέξδνο) Θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2013 ππήξμε δεκηά πνπ αλήιζε ζε επξψ ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2012 αλήιζαλ ζε zεκηά επξψ Πεκεηψζεθε δειαδή αχμεζε ηεο δεκηάο θαηά επξψ θαη ζε πνζνζηφ 37,31%. Γαπάλεο Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο Θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2013, αλήιζαλ ηα έμνδα Γηνίθεζεο ζε επξψ ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2012 αλεξρφηαλ ζε επξψ Πεκεηψζεθε δειαδή αχμεζε θαηά επξψ θαη ζε πνζνζηφ 78,96%. Θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) Θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2013 ην απνηέιεζκα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ ήηαλ θέξδνο θαη αλήιζε ζε επξψ , ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2012 ήηαλ επξψ Πεκεηψζεθε δειαδή κείσζε θαηά επξψ θαη ζε πνζνζηφ 18,48%. Εεκίεο πξν θφξσλ Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

6 Θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2013, ήηαλ δεκηά ζε επξψ ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2012 ήηαλ δεκηά επξψ Πεκεηψζεθε δειαδή αχμεζε ηεο δεκηάο θαηά επξψ θαη ζε πνζνζηφ 29,02%. Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο Θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2013 ήηαλ δεκηά επξψ ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ θαηά ηε Σξήζε ηνπ 2012 ήηαλ δεκίεο επξψ Πεκεηψζεθε δειαδή αξλεηηθή κεηαβνιή θαηά επξψ θαη ζε πνζνζηφ 41,76%. Β. Πεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ρξήζεο 2013 θαη ηεο πεξηφδνπ έσο ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Ζ εηαηξία πξνρψξεζε ζε αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ηελ απφ 28/6/2013 Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ θαηά πνζφ επξψ κε ηελ έθδνζε δψδεθα ρηιηάδσλ (12.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο εμήληα (60,00) επξψ. Κεηά ηα παξαπάλσ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαεθηά εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξψ, δηαηξνχκελν ζε δηαθφζηεο νγδφληα εθηά ρηιηάδεο ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο εμήληα (60,00) επξψ. Γ. Ξξννπηηθέο θαη αλακελφκελε εμέιημε γηα ηε ρξήζε 2014 Ρν αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 19,8 MW πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κεγαινβνχλη ζην Γήκν Ληθεθφξνπ ηνπ Λνκνχ Γξάκαο κεηά ην πέξαο φισλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία εθηηκάηαη φηη ε εηήζηα ελίζρπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε επίπεδν νκίινπ ζα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ επξψ. Έξεπλα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αηνιηθψλ πάξθσλ Ζ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ζην πξφγξακκα ηεο γηα ηελ δπλακηθή ηεο παξνπζία ζηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο θαη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο, κε φξνπο απνθιεηζηηθφηεηαο κε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ζχκβνπιν, έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ αλάπηπμε λέσλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο πεξίπνπ MW, κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία. Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ απηψλ έξγσλ έρεη ήδε δξνκνινγεζεί έρνπλ ήδε θαηαηεζεί, ζηηο αξκφδηεο Αξρέο, αηηήκαηα γηα έθδνζε αδεηψλ παξαγσγήο γηα αηνιηθά πάξθα ζπλνιηθήο ηζρχνο 80 MW. Γ. Ξεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ & αβεβαηνηήησλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

7 Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη άιινπο θηλδχλνπο. Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηνπο, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Νκίινπ. Ζ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν Όκηινο, πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη εθφζνλ ρξεηαζηεί ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Δπίζεο δελ εθηειεί θεξδνζθνπηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, επελδπηηθέο ή δαλεηνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: 1. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ζ εηαηξία πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ζε επξψ, κε ζπλέπεηα κελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. 2. Ξηζησηηθφο θίλδπλνο Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο ελδερφκελεο θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιήο ζηνλ φκηιν ησλ ηξερνπζψλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ. Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη πσιήζεηο ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ηνλ ΙΑΓΖΔ. Πρέδην λφκνπ «Οπζκίζεηο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 40 Λ.2773/1999 θαη ινηπέο δηαηάμεηο» Κε ην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ πξνηείλνληαη ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε βησζηκφηεηα ηνπ Κεραληζκνχ Πηήξημεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΞΔ) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2773/1999. Δπηπξνζζέησο, νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο έρνπλ σο ζηφρν λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην παξφλ ζρέδην λφκνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: α) πξνζαξκνγή ηηκψλ ψζηε λα ζπγθιίλνπλ, θαηά ην δπλαηφ, ηα νθέιε απφ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ, δειαδή πξνζαξκνγή πνπ λα ζηνρεχεη, θαηά ην δπλαηφλ, ζηηο ίδηεο απνδφζεηο κεηαμχ ησλ επελδχζεσλ, β) πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο θαη γ) λέεο ηηκέο απνδεκίσζεο ησλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ θαη ΠΖΘΑ, ζπκβαηέο κε ηηο αλάγθεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο εχινγεο απνδφζεηο. Ρν ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ αλαξηήζεθε ζηηο 03/03/2014 ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 13/03/2014. Πχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ λφκνπ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 1. Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη παξαγσγνί ΑΞΔ/ΠΖΘΑ νθείινπλ λα εθδψζνπλ εθπησηηθφ-πηζησηηθφ παξαζηαηηθφ θαηά ηνλ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Ππλαιιαγψλ (ΘΦΑΠ), κε ην νπνίν λα παξέρνπλ έθπησζε: Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

8 α. ζε πνζνζηφ 35% νη παξαγσγνί ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ «Δηδηθνχ Ξξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο») θαη β. ζε πνζνζηφ 10% νη παξαγσγνί ελέξγεηαο απφ ηηο ππφινηπεο ΑΞΔ/ΠΖΘΑ, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (α) θαη (β) επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πσιεζείζαο ελέξγεηαο γηα ην Απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη κέρξη ηελ έθδνζε θαη παξάδνζε ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή, αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε, ηνπ ΙΑΓΖΔ γηα ην Γηαζπλδεδεκέλν Πχζηεκα θαη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα ην Κε Γηαζπλδεδεκέλν Πχζηεκα, θαηαβνιήο ηηκήκαηνο γηα ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ κήλα έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη εθεμήο. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ εμνπζηνδνηείηαη λα θαζνξίζεη κε απφθαζή ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή απεηθφληζε ηεο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη ηελ παξνχζα. 3. Γηα ηα έξγα ΑΞΔ θαη ΠΖΘΑ πνπ εθδίδνπλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 πηζησηηθφ-εθπησηηθφ παξαζηαηηθφ ε έθηαθηε εηζθνξά ηνπ λ. 4093/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ην 2013 επαλαυπνινγίδεηαη επί ησλ κεησκέλσλ, κεηά ηελ έθπησζε, εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ελέξγεηαο ην αλαθεξφκελν έηνο. Ζ Δηαηξεία έρεη ππνινγίζεη ηελ επίπησζε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απνηειέζκαηα θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα αλ εθαξκνζηνχλ ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Ζ ελ ιφγσ επίπησζε έρεη σο εμήο: Δπίπησζε Ξνζά ζε ρηι. Πηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ( ) Πηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ( ) Πηα ίδηα θεθάιαηα ( ) Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ θαη ζα αλαγλσξίζεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2014 ηελ φπνηα επίπησζε ηειηθά πξνθχςεη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζρνιίσλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζρφιηα ηα νπνία ήηαλ ζην ζχλνιν ηνπο αξλεηηθά, θαζψο θαη ηελ ςήθηζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ. 3. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. Ξαξάιιεια, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

9 ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ζπλέρεηαο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο πξνζδηνξίδνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζε κεληαία βάζε. Νη δε αλάγθεο πιεξσκψλ παξαθνινπζνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. Πε πεξηφδνπο κε επάξθεηαο ηεο ξεπζηφηεηαο ε εηαηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηάο ηεο κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ απφ εγθεθξηκέλα φξηα ηα νπνία δηαηεξεί κε ηξάπεδεο. 4. Γαλεηζκφο - Θίλδπλνο δηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ δαλεηζκφ ηεο, πξνβαίλνληαο ζε ζπλδπαζκέλε ρξήζε βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. πάξρνπλ εγθεθξηκέλα φξηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηθαλνπνηεηηθνί φξνη ζπλεξγαζίαο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηα νπνία βνεζνχλ ζην πεξηνξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο εηαηξίαο. 5. Θίλδπλνο απνζεκάησλ-πξνκεζεπηψλ Ζ εηαηξία δελ έρεη ππφθεηηαη ζε θίλδπλν απνζεκάησλ-πξνκεζεπηψλ γηαηί δελ δηαηεξεί απνζέκαηα. Δ. Ξαξάζεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζηνλ Δθδφηε ζηα Ππλδεδεκέλα κε απηφλ Κέξε Ζ εηαηξεία έρεη ηηο εμήο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε. Απαηηήζεηο 31/12/ /12/2012 Αηνιηθή Κέγα Ίζσκα Α.Δ. (Ππλδεδεκέλε) Πχλνια πνρξεψζεηο Ηθηίλνο Διιάο Α.Δ. (Κεηξηθή) Αηνιηθή Πχλνξα Α.Δ. (ζπγαηξηθή) Πχλνια Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

10 Δπίζεο δελ ππάξρνπλ παξνρέο θαζψο ινηπέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε. ΠΡ. Αθίλεηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ Ζ εηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο 25 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζην δήκν Ληθεθφξνπ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ εγγξάθεη πξνζεκεηψζεηο. Ε. Κεξηζκαηηθή πνιηηηθή Γηάζεζε θαζαξψλ θεξδψλ Γελ ππάξρεη δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2013 γηαηί δελ ππάξρνπλ θέξδε. Κεηακφξθσζε, 19 Καξηίνπ 2014 Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Σατδάο Δπάγγεινο Α.Γ.Ρ. ΑΔ Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

11 2. Έθζεζε έιεγρνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΗΓΗΩΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΗΓΗΩΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

12 Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλψκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΗΓΗΩΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Αζήλα, 19 Καξηίνπ 2014 O Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Λίθνο Ησάλλνπ Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

13 3. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 01/01 31/12/ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Πεκείσζε Ξσιήζεηο Θφζηνο Ξσιεζέλησλ ( ) ( ) Κηθηφ Θέξδνο ( ) ( ) Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνίθεζεο ( ) ( ) Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο (88.391) (739) Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ ( ) (3.162) Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα ( ) ( ) Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ ( ) ( ) Φφξνο εηζνδήκαηνο (83.491) Θέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο ( ) ( ) Θέξδε πεξηφδνπ απνδηδφκελα ζε Κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο ( ) ( ) Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο απνδηδφκελα ζε Κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο ( ) ( ) Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή απνδηδφκελα ζηνπο Κεηφρνπο 0 0 Πχλνςε απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ: Θέξδε Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ, Eπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

14 3.2. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/ /12/2012 Δλεξγεηηθφ Πεκείσζε Κε Θπθινθνξνχληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο Πε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Ινηπέο Απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεψζεηο Ίδηα Θεθάιαηα Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά απνζεκαηηθά 9.9. (24.468) 0 Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ ( ) ( ) Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Δπηρνξεγήζεηο Ξξνβιέςεηο Πχλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεψζεσλ Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο Πχλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεψζεσλ Πχλνιν πνρξεψζεσλ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεψζεσλ Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

15 3.3. Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ππλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηφδνπ 1/1/ ( ) Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε Θεθαιαηνπνίεζε πνρξεψζεσλ Απνηέιεζκα Ξεξηφδνπ 1/1-31/12/2012 ( ) ( ) Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα γηα ηελ Ξεξίνδν 1/1-31/12/ ( ) πφινηπα 31/12/ ( ) Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε Θεθαιαηνπνίεζε πνρξεψζεσλ Ινηπά απνζεκαηηθά (24.468) (24.468) Απνηέιεζκα Ξεξηφδνπ 1/1-31/12/2013 ( ) ( ) Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα γηα ηελ Ξεξίνδν 1/1-31/12/ (24.468) ( ) ( ) πφινηπα 31/12/ (24.468) ( ) Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ (έκκεζε κέζνδνο) 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο πξν θφξσλ ( ) ( ) Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 0 Απνζβέζεηο Ξξνβιέςεηο Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ( ) ( ) Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 0 0 Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 0 (49) Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ( ) (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) Κείνλ: 0 0 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ) ( ) Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (770) 0 Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (60.000) 0 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (141) (14.907) Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

16 Ρφθνη εηζπξαρζέληεο Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (58.413) (10.680) Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 Έμνδα γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (33.065) 0 Δηζπξάμεηο απφ επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 0 0 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0 0 Δμνθιήζεηο δαλείσλ ( ) ( ) Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) ( ) ( ) Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) (3.193) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 4.1. Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Ζ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία θαη ζπζηάζεθε ζηηο 31/01/2003 (ΦΔΘ 1167/ ) κε ηελ επσλπκία «ΗΓΗΩΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο θαη κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΓ.Δ.Ζ.». Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηελ αιινδαπή, κπνξνχλ ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο λα εθθξάδνληαη θαη ζε μέλε γιψζζα, ζε πηζηή κεηάθξαζε θαη ηδίσο ζηελ αγγιηθή σο «PRIVATE ENTERPRISE OF ELECTRICITY S.A.» θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «PEE». Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Γξάκαο (νδφο Ξαγγαίνπ αξ. 7). Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην νηθείν κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο Λνκαξρίαο Γξάκαο, κπνξεί δε λα παξαηαζεί ή ζπληνκεπηεί κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Ζ εηαηξεία ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο εηζεγκέλεο Δηαηξείαο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ΗΘΡΗΛΝΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ζηελ νπνία ε ΗΘΡΗΛΝΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 100%. Ζ ΗΘΡΗΛΝΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ. απέθηεζε ην 100% ζηηο 21/12/2007 κε ζπλνιηθφ θφζηνο επξψ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

17 Ζ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. δηαζέηεη άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εγθαηάζηαζεο, γηα αηνιηθφ πάξθν 19,8 MW ζηελ ζέζε «Κεγαινβνχλη» ηνπ λνκνχ Γξάκαο, θαζψο θαη άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 8 MW ζηελ ζέζε «Πχλνξα» ηνπ λνκνχ Γξάκαο. Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε κειέηε βησζηκφηεηαο απφ ηνπο Ησάλλε Γ. Ξεξηβνιάξε (Γξ. Κεραλνιφγνο Κεραληθφο Δ.Κ.Ξ.) θαη Γηψξγν Θάξαιε (Κεραλνιφγνο Κεραληθφο Δ.Κ.Ξ.) γηα ηελ ΗΓΗΩΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ Α.Δ. κε βαζηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε επέλδπζε είλαη βηψζηκε αθφκα θαη ζε απαηζηφδνμν ζελάξην θαη κε κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Πην ζελάξην ηεο πηζαλφηεξεο πεξίπησζεο ηα απνηειέζκαηα είλαη άθξσο ελζαξξπληηθά. Δπίζεο ε ΗΓΗΩΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ Α.Δ. κε βάζε ηελ έθζεζε απνηίκεζεο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο Grant Thornton Α.Δ. Γεθέκβξηνο 2007 (Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Γηψξγνο Γειεγηάλλεο Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι ) απνηηκήζεθε, κε ηηκέο αλψηεξε επξψ θαη θαηψηεξε επξψ θαη κέζε ηηκή επξψ. Ζ εηαηξεία πινπνίεζε επελδπηηθφ ζρέδην αηνιηθνχ πάξθνπ ζηνλ λνκφ Γξάκαο ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ θαη πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ εληφο ηνπ 2008 θαηά επξψ. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ελνπνηήζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ΗΘΡΗΛΝΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ. κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ελέθξηλε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2013, ηελ 19/03/2014. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο Φχζε Γξαζηεξηνηήησλ Ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο έρεη σο αθνινχζσο: Πθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε νπνηνπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν ε κέζν θαη ηδίσο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηδίσο απφ : 1. Ρελ εθκεηάιιεπζε αηνιηθήο ή ειηαθήο ελέξγεηαο ή βηνκάδαο ή βηναεξίνπ. 2. Ρελ εθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζρεηηθνχ γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 3. Ρελ εθκεηάιιεπζε ελέξγεηαο απφ ηε Θάιαζζα. 4. Ρελ εθκεηάιιεπζε πδάηηλνπ δπλακηθνχ κε κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ηζρχνο κέρξη "10 MWe". 5. Ππλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

18 6. Ρε ζπκπαξαγσγή, κε ρξήζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο, ησλ (1), (2) θαη ζπλδπαζκφ ηνπο 7. Απφ αλάθηεζε απνξξηπηφκελεο ζεξκφηεηαο 8.ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ κε ηνμηθψλ θαη κε επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ βηνκεραληθψλ ππνπαξαγψγσλ κνλάδσλ λνκίκσο εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ωο βηνκεραληθά ππνπαξάγσγα λννχληαη θαη παξάγσγα-θαηάινηπα ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο, ηα νπνία απνδεζκεχνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 9.ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πεγψλ ελέξγεηαο ή θαη κφλν απφ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ή άιιεο κε αλαθεξφκελεο πεγέο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξεία κπνξεί ηδίσο : α) Λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε Διιεληθή,Δπξσπατθή ή αιινδαπή επηρείξεζε, εηαηξεία, θνηλνπξαμία θιπ, κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ,νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ. β) Λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν. γ) Λα αληηπξνζσπεχεη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, δηαθφξνπο νίθνπο παξαγσγήο, εκπνξίαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. δ) Λα ηδξχεη, κηζζψλεη ή εμαγνξάδεη άιιεο παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο, ε)λα ζπκκεηέρεη ζε ειιεληθέο, επξσπατθέο ή δηεζλείο εθζέζεηο, forum, ζπλαληήζεηο θιπ Ππκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξίεο Ζ εηαηξεία ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία ΑΗΝΙΗΘΖ ΠΛΝΟΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ κε πνζνζηφ 100%. Ζ Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε ζχζηαζε ηεο «Αηνιηθή Πχλνξα Αλψλπκε Δηαηξεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» κε ηελ ππ αξηζκφ 9377/ πξάμε ζχζηαζεο, ζε πνζνζηφ 100%, ε νπνία έρεη ζθνπφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν ή κέζν θαη ηδίσο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ Αηνιηθή Πχλνξα ζπκπεξηιήθζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ ελνπνίεζε ηνπ Ρν παξαπάλσ γεγνλφο δελ επέθεξε κεηαβνιή ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ζηνλ Θχθιν Δξγαζηψλ ή /θαη ζηα Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ή/θαη ζηα Ίδηα Θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 5. Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγεο - ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

19 Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιεια Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο Λέα Ξξφηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή κεηαγελέζηεξα. Ρα ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» - Ξαξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο» Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΞΣΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Ξξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν Ξξφηππν δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Αλαζεψξεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Ζ αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ, ελψ παξάιιεια απαηηεί νη επαλεθηηκήζεηο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

20 λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Ζ ελ ιφγσ επίδξαζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγχκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε ηνπ Δπίγεηνπ Νξπρείνπ» Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε ε παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο. Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - Ππκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΞΣΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο. Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα Ρνλ Κάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΞΣΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηε κεηάβαζε. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Δηήζηεο Βειηηψζεηο Ξξνηχπσλ Θχθινο Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Ρα πξφηππα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα ΓΞΣΑ 1, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 32 θαη ΓΙΞ 34. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Λέα Ξξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Ξξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ππγθεθξηκέλα: ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο) Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

21 Ρν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Πεκεηψλεηαη φηη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013 ην ΗASB πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. Ξξνζηέζεθε έλα θεθάιαην ην νπνίν αλαζεσξεί ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή έλα λέν κνληέιν πνπ βειηηψλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγηζηηθήο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ εηζάγνληαη βειηηψζεηο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ηδίνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφηππν. Ρέινο, ην IASB απνθάζηζε λα αλαβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ (εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015), θαζψο νη δηεξγαζίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δελ ζα κπνξνχζε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ξαξφια απηά νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφσξε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9, αθνχ πξνεγεζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Ξξνηχπνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ρν παξφλ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα πφ Θνηλφ Έιεγρν» (Joint Arrangements), ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο Νληφηεηεο», ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Ξξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12. Ρν ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο Δηδηθνχ Πθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα πφ Θνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

22 ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Θνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint Arrangement). Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ Θνηλνχ Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο Κε Λνκηζκαηηθέο Ππλεηζθνξέο απφ Κέιε κίαο Θνηλνπξαμίαο». Ρν ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο Νληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Ξξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 κε ηίηιν ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 28 κε ηίηιν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρα αλσηέξσ δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ρα πξναλαθεξζέληα Ξξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Νδεγφο Κεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, Πρήκαηα πφ Θνηλφ Έιεγρν, Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο Νληφηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10. Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2013, αιιά νπζηαζηηθά ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ήηνη απφ 01 Ηαλνπαξίνπ Ρα αλσηέξσ δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 ΘΑΗ ΓΙΞ 27) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο». Ρν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. Πηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Νξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Νη ελ ιφγσ Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

23 ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρα αλσηέξσ δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ππκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρα αλσηέξσ δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 36 «Κείσζε ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Ξνζφ Κε-Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 36 «Κείσζε ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε εηαηξία έρεη ήδε εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε παξαγψγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ν ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΙΞ 39. Ππγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. Πρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

24 Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρν ΔΓΓΞΣΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΙΞ 37 «Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ρν ΓΙΞ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Ξξφγξακκα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (εθαξκνγή απφ 01/07/2014) Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη ραξαθηεξηζηηθά νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρα αλσηέξσ δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηήζηεο Βειηηψζεηο Ξξνηχπσλ Θχθινη & (εθαξκνγή απφ 01/07/2014) Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινη & ». Πηνλ Θχθιν πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα ΓΞΣΑ 2, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 8, ΓΞΣΑ 13, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 24 θαη ΓΙΞ 38 ελψ ζηνλ Θχθιν νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Ξξφηππα ΓΞΣΑ 1, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 13 θαη ΓΙΞ 40. Νη βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Νη ελ ιφγσ εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκνγή απφ 01/01/2016) Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

25 Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ». Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ είλαη λα επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (rate-regulated activities). Ν ξπζκηδφκελνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αμία θαη ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ κίαο εηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΞΣΑ. Ρν Ξξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρν ελ ιφγσ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Νκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Ξξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο θξίζεηο απηέο. Νη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα αληαλαθινχλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο θηλδχλνπο θαη βαζίδνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν/ φγθν ησλ ζπλαθψλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ. Νη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη νη αθφινπζέο: Έιεγρνη απνκείσζεο ππεξαμίαο / αζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή Ζ εηαηξεία δηελεξγεί ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ αζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο απνκείσζεο γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο (value in use) ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί ε ππεξαμία. Ν ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί λα γίλεη κία εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο θάζε ζεκαληηθήο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιεγεί ην Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ππκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο

Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ππκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο Αζήλα, 23.12.2011 Αξ.πξση: ΓΗΝΗΘ/Φ356/64/26933 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο Ξιεξνθνξίεο Ρειέθσλν Fax Δ-mail ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 Ρη είλαη ν ράξηεο θαη πνπ ρξεζηκεύεη Αξρέο ηνπ ράξηε πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ν ράξηεο είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002648642 2015-03-18

15PROC002648642 2015-03-18 ΔΛΓ.Ο-«ΓΗΜΗΣΡΑ» Αζήλα, 18/03/2015 Έδξα : Άλδξνπ 1 θαη Παηεζίσλ Αξ. πξση. : 6531 Σ.Κ. : 112 57 Αζήλα Πιεξνθνξ. : Κπξηαθή Βεζζαιά (ηει.2108231277-εζση.622) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ + ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΑΡΟΥΛ ΘΑΟΑΚΑΛΓΑΛΔΗΝ ΑΓΑ : ΞΨηξα 21-1-2015 Αξ. Ξξση.: 520 Β ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖ Αξηζκ. 6/2015 ΑΛΝΗΘΡΝ ΡΑΘΡΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ηελ πξνκϊζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ Ειδική Γραμμαηεία Εθνικού Σηραηηγικού Πλαιζίοσ Αναθοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΘΕΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλοσ Αθήνα, 02.07.2012 Σηλ.: 210-3742050 Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610 Fax: 210-3742060

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα