ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011"

Transcript

1 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 3-4 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 5 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 7 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 8 2. ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ 9 3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 3.1. Γήισζε ζπκκφξθσζεο Αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηδίαο παξαγσγήο Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ Απνζβέζεηο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Απνζέκαηα Πξνβιέςεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ Απνκείσζε αμίαο παγίσλ Πειάηεο Δπελδχζεηο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γάλεηα ηξαπεδψλ Πηζησηέο ήκαηα Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 18

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 5. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο & ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ φκηιν πκκεηνρηθφο ηίηινο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ΟΤΗΧΓΔΗ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΥΡΔΧΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΓΧΝ ΔΠΟΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΜΖ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΛΖΡΧΣΔΔ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ Οκνινγηαθά δάλεηα Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 38

4 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 23. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΠΗΣΧΣΔ Μεξίζκαηα πιεξσηέα Φφξνη θαη ηέιε Λνηπνί πηζησηέο Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΓΟΘΔΗ ΕΖΜΗΔ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο Δχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Οηθνλνκηθφο θίλδπλνο σο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Γηνίθεζεο Κίλδπλνο αγνξάο Κίλδπλνο επηηνθίσλ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΓΚΡΗΖ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 47

5 ειίδα 1 Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο «MEGA CHANNEL» Δηζαγσγή Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ «MEGA CHANNEL» θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ηξίκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά.. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. Δύξνο Δπηζθόπεζεο Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ.

6 ειίδα 2 πκπέξαζκα επηζθόπεζεο Με βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. Πεηξαηάο, 16 Απξηιίνπ, 2011 Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Α.Μ.ΟΔΛ ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΜΟΤΡ ΣΖΒΔΝ Α.Δ. ΑΚΣΖ ΜΗΑΟΤΛΖ ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Μ.ΟΔΛ 119

7 ειίδα 3 MEGA CHANNEL ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 01 εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ΟΜΙΛΟΣ εκεηώζεηο 01.01/ / Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) Κφζηνο πσιήζεσλ 9 ( ) ( ) Μηθηά απνηειέζκαηα θέξδε εθκεηαιιεύζεσο ( ) Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ( ) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 9 ( ) ( ) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 9 ( ) ( ) (Εεκηέο) / Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο ( ) Έζνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ Δζνδα ρξεσγξάθσλ Λνηπά έζνδα Έμνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 ( ) ( ) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ( ) ( ) Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (1.890) 0 Λνηπά έμνδα (84.050) ( ) ( ) ( ) Καζαξά απνηειέζκαηα δεκηέο-θέξδε πεξηόδνπ πξν θόξ. ( ) Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ (5.370) (Εεκηέο) θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο ( ) ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ - (ΔΞΟΓΑ) Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιφκελνπ θφξνπ ιφγσ κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ( ) - Γηαθνξέο απφ απνηίκεζε αμίαο κεηνρψλ (11.738) ύλνιν ινηπώλ (εμόδσλ) εζόδσλ ( ) (11.738) πλνιηθά έμνδα έζνδα γηα ηελ πεξίνδν ( ) (Εεκηέο) / θέξδε αλά κεηνρή (ζεκ.26) (0,1751) 0,0113 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

8 ειίδα 4 MEGA CHANNEL ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 01 εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ / / Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) Κφζηνο πσιήζεσλ 9 ( ) ( ) Μηθηά απνηειέζκαηα θέξδε εθκεηαιιεύζεσο ( ) Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ( ) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 9 ( ) ( ) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 9 ( ) ( ) (Εεκηέο) / Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο ( ) Έζνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ Δζνδα ρξεσγξάθσλ Λνηπά έζνδα Έμνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 ( ) ( ) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ( ) ( ) Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (1.890) 0 Λνηπά έμνδα (84.050) ( ) ( ) ( ) Καζαξά απνηειέζκαηα δεκηέο-θέξδε πεξηόδνπ πξν θόξ. ( ) Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ (Εεκηέο) / Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο ( ) ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ - (ΔΞΟΓΑ) Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιφκελνπ θφξνπ ιφγσ κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ( ) - Γηαθνξέο απφ απνηίκεζε αμίαο κεηνρψλ (11.738) ύλνιν ινηπώλ (εμόδσλ) εζόδσλ ( ) (11.738) πλνιηθά έζνδα - έμνδα γηα ηελ πεξίνδν ( ) Εεκηέο - θέξδε αλά κεηνρή (ζεκ.26) (0,2071) 0,0071 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

9 . ειίδα 5 «MEGA CHANNEL» ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ ΣΖΛΔΣΤΠΟ Α.Δ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο-γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Δπελδχζεηο-πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο & ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελνη θφξνη Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπνί ρξεψζηεο Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ Γηθαηψκαηα Πξνγξακκάησλ θαη έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζε θαηόρνπο κεηoρώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Μεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Εεκηέο πεξηφδνπ ( ) 0 ( ) 0 Κέξδε - (Εεκηέο) εηο λέν 26.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Καζαξά ζέζε Με βξαρππξόζέζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζέζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο Βξαρππξφζεζκα δάλεηα Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ηελ επφκελε ρξήζε ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεώζεσλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

10 ειίδα 6 Α.Δ. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά Σαθηηθό Λνηπά Απνζ.αλαπξ/γήο Κέξδε - Εεκηέο Κέξδε - Εεκηέο ΟΜΗΛΟ θεθάιαην ππέξ ην άξηην απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά αμίαο κεηνρώλ πεξηόδνπ εηο λέν ύλνιν Καζαξή Θέζε 31/03/2010 Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ πλνιηθά ζπγθεληξσηηθά έζνδα (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο Κέξδε πεξηφδνπ Καζαξή ζέζε 31/03/ Καζαξή Θέζε 31/03/2011 Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ Εεκηέο πεξηφδνπ πλνιηθά ζπγθεληξσηηθά έζνδα (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο Καζαξή ζέζε 31/03/ Μεηνρηθό Απνζεκαηηθά Σαθηηθό Λνηπά Απνζ.αλαπξ/γήο Κέξδε - Εεκηέο Κέξδε - Εεκηέο ΔΣΑΗΡΔΗΑ θεθάιαην ππέξ ην άξηην απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά αμίαο κεηνρώλ πεξηόδνπ εηο λέν ύλνιν Καζαξή Θέζε 31/03/2010 Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ Κέξδε πεξηφδνπ πλνιηθά ζπγθεληξσηηθά έζνδα (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο Καζαξή ζέζε 31/03/ Καζαξή Θέζε 31/03/2011 Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ Εεκηέο πεξηφδνπ πλνιηθά ζπγθεληξσηηθά έζνδα (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο Καζαξή ζέζε 31/03/ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

11 «MEGA CHANNEL» ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 01 εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ειίδα 7 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζεκ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Εεκηέο θέξδε πξφ θφξσλ ( ) ( ) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Πξνβιέςεηο Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ( ) ( ) (32.900) (20.221) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: (Αχμεζε) ζηα απνζέκαηα αληαιαθηηθψλ & αλαισζίκσλ (18.213) (21.584) (18.213) (21.584) (Αχμεζε) ζην Πξνπιεξσζέλ πξφγξακκα ( ) ( ) ( ) ( ) (Αχμεζε) απαηηήζεσλ απν πειάηεο & ινηπνχο ινγ/κνχο ( ) ( ) ( ) ( ) (Αχμεζε) καθξνπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ (Γνζκέλεο εγγπήζεηο) (4.088) (1.300) (4.088) (1.300) (Μείσζε) ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ) ( ) ( ) ( ) Πιεξσκή Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (95.599) ( ) (74.624) ( ) χλνιν (εθξνψλ) / Δηζξνψλ απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (α) ( ) ( ) Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0 (600) 0 (600) Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Σφθνη εηζπξαρζέληεο Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα χλνιν (Δθξνψλ) / εηζξνψλ απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (β) ( ) ( ) ( ) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ ( ) 0 ( ) 0 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (109) 0 (109) 0 ύλνιν (εθξνώλ)/εηζξνώλ από Υξεκηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (γ) ( ) ( ) Καζαξή (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) ( ) ( ) ( ) ( ) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

12 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα 8 1. Γεληθή πιεξνθόξεζε Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1989 ζχκθσλα κε ην Ν.2190/1920 κε δηάξθεηα δσήο 50 ρξφληα ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ κεηξηθή εηαηξεία ιεηηνπξγεί ηνλ Ηδησηηθφ Σειενπηηθφ ηαζκφ 19229/1993 άδεηαο, ε ηζρχο ηεο νπνίαο έρεη παξαηαζεί δηα λφκνπ. MEGA δπλάκεη ηεο Ζ εηαηξία, ίδξπζε ην 2000 ηελ ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΚΤΠΡΟΤ ΛΣΓ κε 100% ζπκκεηνρή. Ζ Δηαηξία απηή ζθνπφ έρεη, θαηά θχξην ιφγν, ηελ αγνξά θαη πψιεζε πξνγξακκάησλ ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μ. Αλαηνιήο. Ζ έδξα ηεο ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΚΤΠΡΟΤ ΛΣΓ είλαη ζηελ Λεπθσζία (Κχπξνο) ζηελ Λεσθφξν Κέλεληπ 8. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο είλαη: - ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπνκπψλ - ε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, - ε δεκηνπξγία, εμνπιηζκφο, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε εηδηθψλ ρψξσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, πξνγξακκάησλ θαη δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Με θξηηήξην ηε ζρέζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο 2010 πξνο ηα ηδία θεθάιαηα ηεο 31/12/2010, ην Γ.. ηνπ Υ.Α. απνθάζηζε ηελ έληαμε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία επηηήξεζεο απφ ηελ 8 Απξηιίνπ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ηελ 15/04/2011. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: Ζιίαο Σζίγθαο - Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνληαο χκβνπινο Γεψξγηνο Βαξδηλνγηάλλεο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Φψηηνο Μπφκπνιαο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Γεψξγηνο Μπφκπνιαο - Με εθηειεζηηθφ κέινο ηαχξνο Φπράξεο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Παναγιώτης Ψστάρης - Με εθηειεζηηθφ κέινο Γεψξγηνο Ατδίλεο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γεψξγηνο Πξνπζαλίδεο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο

13 ειίδα 9 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη δηεξκελεηώλ. Ο φκηινο πηνζέηεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο αληίζηνηρεο δηεξκελείεο ηνπο σο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (Η.F.R.I.C.) αληίζηνηρα θαη ζην βαζκφ πνπ απηά ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ θαη ηζρχνπλ γηα ηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ α. Νέα θαη αλαζεσξεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο ζε ηζρύ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ Ζ πηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ ζε ηζρχ απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 είηε δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ είηε δελ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο κε νπζηψδεηο ζπλέπεηεο επί ησλ γλσζηνπνηεζέλησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεο. β. Νέα θαη αλαζεσξεκέλα πξόηππα κε εηζέηη ζε ηζρύ. Δθηηκάηαη φηη ε πηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ ζε ηζρχ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο είηε δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ είηε δελ ζα έρνπλ νπζηψδεηο επηπηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.

14 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) 3.1. Γήισζε ζπκκόξθσζεο Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αγνξά θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσζζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνύ Κόζηνπο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Βάζε ελνπνίεζεο Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο. Δλνπνηείηαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ε νπνία ειέγρεηαη άκεζα απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία. Ο έιεγρνο επηηπγράλεηαη φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία επελδχεη έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βαζίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο εηαηξεηψλ νη νπνίεο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη θαζνξηζκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ν φκηινο. Όιεο νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ έρνπλ ηελ ίδηα εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. Όιεο νη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα έρνπλ ζπκςεθηζηεί. Ζ κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο θαη έηζη δελ πθίζηαληαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. 3.3 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο πιένλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Χο ηέηνηεο ραξαθηεξίδνληαη νη αληηπξνζσπεχνπζεο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κέρξη 49% ρσξίο απηέο λα ειέγρνληαη ή λα αζθείηαη νπζηψδεο επηξξνή. Πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν εθ φζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο νξηζηηθήο απνκείσζεο βάζεη κνληέισλ ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξεηψλ θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ νθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο θαηαρσξνχληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα αθνχ ιεθζεί ππφςε αλάινγε ελδερφκελε θνξνινγία Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ α. Νόκηζκα ζπλαιιαγώλ θαη παξνπζίαζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζην λφκηζκα πνπ επηθξαηεί ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη απφ 01/01/2008 θαη ηεο Κππξηαθήο ζπγαηξηθήο ηεο.

15 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) ειίδα Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ (ζπλ.) β. πλαιιαγέο θαη νηθνλνκηθά κεγέζε Καηά ηε ζχληαμε ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ νη ζπλαιιαγέο ζε λφκηζκα άιιν απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα (μέλν λφκηζκα) ινγηζηηθνπνηνχληαη βάζεη ηεο ηζνηηκίαο ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηα ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα κεηαθξάδνληαη ζην λφκηζκα ησλ βηβιίσλ βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Σα κε ρξεκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο. Σα κε ρξεκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επηκεηξνχληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θηήζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ αλαθχπηνπλ πιελ : - πλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή γηα ρξήζε ζε κειινληηθή παξαγσγή νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θαηαζθεπήο. - πλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζπλδεφκελσλ κε εηζπξαθηέα / πιεξσηέα πνζά ζε δξαζηεξηφηεηεο εμσηεξηθνχ ησλ νπνίσλ νη εηζπξάμεηο / πιεξσκέο δελ πξνγξακκαηίδνληαη νχηε είλαη πηζαλέο σο ζεσξνχκελεο κέξνο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηέο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο μέλσλ λνκηζκάησλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο πσιείηαη ε αληίζηνηρε επέλδπζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δζνδα θαη έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηελ κέζε ηζνηηκία ηεο πεξηφδνπ. Οη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα σο "απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο μέλσλ λνκηζκάησλ". Απηέο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο πσιείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία πηνζέηεζε ηελ σο ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο ην επξψ κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρνπλ εθεμήο δηαθνξέο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Κόζηνο δαλεηζκνύ Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ή θαηαζθεπή παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ε νινθιήξσζε κέρξη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ή πψιεζή ηνπο εθηείλεηαη ζε ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα επαπμάλεη ην θφζηνο ησλ παγίσλ. Σπρφλ έζνδν (ηφθνη έζνδα) πξφζθαηξεο επέλδπζεο ζπγθεθξηκέλνπ δαλεηζκνχ κέρξη ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ σο αλσηέξσ απνκεηψλεη ην θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ. Λνηπά θφζηε δαλεηζκνχ (π.ρ. έμνδα εθδφζεσο Οκνινγηαθνχ) αλαγλσξίδνληαη σο απνκείσζε ηεο ππνρξέσζεο.

16 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) 3.6. Γηθαηώκαηα πξνγξακκάησλ Σα δηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ αθνξνχλ ζε ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ίδηαο παξαγσγήο θαη ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηδίαο παξαγσγήο Σν θφζηνο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηδίαο παξαγσγήο (ηειεηαηλίεο, ηειεζεηξέο, κνπζηθέο εθπνκπέο, ενξηαζηηθέο εθπνκπέο, ηειεπαηρλίδηα, ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, εθπνκπέο ιφγνπ, αζιεηηθέο, πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ θαη δηθαηψκαηα) θεθαιαηνπνηείηαη σο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη απνζβέλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο. - ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ηνπ πξνβιεζέληνο πξνγξάκκαηνο πιένλ ή κείνλ ηηο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμφθιεζε ή απνηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. - ζηνλ ηζνινγηζκφ εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηνπο πξνκεζεπηέο ην θφζηνο ηνπ ηηκνινγεζέληνο θαη κε εμνθιεζέληνο πξνγξάκκαηνο θαη σο έμνδα επφκελεο ρξήζεσο ην θφζηνο ηνπ ηηκνινγεζέληνο θαη κε πξνβιεζέληνο πξνγξάκκαηνο. - ε πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο πξνβιέπνπλ δηθαίσκα δηαδνρηθψλ πξνβνιψλ ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαδφζεσλ αλά ρξήζε πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε.

17 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) 3.7. Απνζβέζεηο Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλ.) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. % Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ 8-20 Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 5-15 Έπηπια θαη ζθεχε 5-30 Μεηαθνξηθά κέζα Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 100 Οη αμίεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηζθνπνχληαη γηα ελδερφκελε απνκείσζε αμίαο φηαλ γεγνλφηα θαη ζπγθπξίεο δίδνπλ ελδείμεηο γηα ηέηνηα απνκείσζε. Όηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο θαη εθηηκάηαη φηη ε αμία είλαη θαηψηεξε ηεο αλαθηήζηκεο απηή αλαζεσξείηαη. Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη Γηθαηώκαηα Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (ηειεηαηλίεο, ηειεζεηξέο, κνπζηθέο εθπνκπέο, ενξηαζηηθέο εθπνκπέο, ηειεπαηρλίδηα, ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, εθπνκπέο ιφγνπ, αζιεηηθέο, πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ θαη δηθαηψκαηα) απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε πνιηηηθή θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα κειινληηθέο σθέιεηεο: % Έηνο 1 ε πξνβνιήο 20 Δπφκελα έηε (αλεμάξηεηα επαλάιεςεο ή κε ηεο πξνβνιήο) 20 Σν θφζηνο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ ε εθκεηάιιεπζε, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, δελ επεθηείλεηαη πέξαλ ηνπ έηνπο, απνζβέλεηαη εληφο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία πξνβάιινληαη.

18 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) ειίδα Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Ο θφξνο είλαη ην ζχλνιν ηεο ηξέρνπζαο ππνρξέσζεο πιένλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο. Σξέρνπζα ππνρξέσζε Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή Λφγσ δεκηνγφλνπ πεξηφδνπ δελ πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο Σα θνξνινγεηέα θέξδε δηαθέξνπλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο σο απηά αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηφηη δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα ηα νπνία δελ θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά ζε άιιεο ρξήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ πνζά ηα νπνία νπδέπνηε θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 10% επί ησλ δεινπκέλσλ θαζαξψλ θεξδψλ κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Κέξδε απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ δελ θνξνινγνχληαη. Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ή εηεξνρξνληζκέλε θνξνινγία είλαη ν θφξνο πνπ εθάζηνηε νθείιεηαη ή απαηηείηαη ιφγσ ρξνληθήο δηαθνξάο ζηελ θνξνινγία εζφδσλ ή θνξνινγηθή αλαγλψξηζε εμφδσλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη ζην κέγεζνο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθχςεη κειινληηθά. Αλαβαιιόκελνο θόξνο Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη θαηά θαλφλα γηα φιεο ηηο πξφζθαηξεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ πνπ πηζαλνινγείηαη λα ππάξμνπλ θνξνινγεηέα θέξδε θαη ζπκςεθηζηεί κε ηελ αληίζηνηρε αλαθχπηνπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη θαη γηα πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ν φκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο δηαθνξάο θαη είλαη πηζαλφ ε δηαθνξά απηή λα κελ εμαιεηθζεί ζην νξαηφ κέιινλ. Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ (απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο) αμηνινγνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ εθάζηνηε Ηζνινγηζκνχ θαη αλαζεσξνχληαη αλ απαηηεζεί, ζπλεθηηκψληαο λέα δεδνκέλα θαη ζπγθπξίεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηαζεζηκφηεηα κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα αμηνπνίεζε ηνχησλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά θνξνινγίαο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία αλαθχπηεη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε. Απηφο ν θφξνο επηβαξχλεη ή πηζηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ ζπλδέεηαη κε πνζά πνπ κεηαθέξνληαη απ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα νπφηε θαη ν θφξνο έρεη ηελ ίδηα ινγηζηηθή κεηαρείξηζε.

19 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) 3.9. Απνζέκαηα ειίδα 15 Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ θφζηνπο δηαδνρηθψλ ππνινίπσλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαη εθηίκεζε ηηκή πψιεζεο αθνχ αθαηξεζνχλ φια ηα έμνδα πψιεζεο Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ : - Τπάξρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή δέζκεπζε σο απνηέιεζκα ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. - Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα αλάγθεο εθηακίεπζεο γηα αληαπφθξηζε ζηελ ππνρξέσζε. - Σν πηζαλνινγνχκελν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο γίλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία αλ απηή δηαθέξεη νπζησδψο ηεο κειινληηθήο αμίαο. Χο πξφβιεςε κε επηβάξπλζε ησλ εμφδσλ πξνζσπηθνχ θαη δηαθφξσλ ακνηβψλ ηξίησλ ινγηζηηθνπνηείηαη θαη ε πξφηαζε ηνπ Γ.. γηα δηαλνκή θεξδψλ ζην πξνζσπηθφ θαη Γ.. αληίζηνηρα Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ θαη πψιεζε δηθαησκάησλ πξνγξακκάησλ ηδίαο παξαγσγήο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη εληφο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνκεηψλνληαη κε πξνκήζεηεο πειαηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε απηά Απνκείσζε αμίαο παγίσλ ε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο επαλεμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξίζεη αλ ηπρφλ ηα πάγηα απηά έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Σέηνηα έλδεημε δελ ππήξρε ηελ Πειάηεο Οη πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ελ ζπλερεία απνηηκψληαη ζπλεθηηκψληαο ηελ παξνχζα αμία ηνπο ππνινγηδφκελεο βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Απνκείσζε, ιφγσ δηαθνξάο κε ηελ παξνχζα αμία γίλεηαη κφλν αλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο γηα ελδερφκελε απνκείσζε κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα Σέηνηεο δηαθνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ θξίζεθαλ νπζηψδεηο Γηα πειάηεο πνπ θξίλνληαη επηζθαιείο δηελεξγείηαη ηζφπνζε πξφβιεςε ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο νη αληίζηνηρνη πειάηεο ραξαθηεξίζζεζαλ σο επηζθαιείο.

20 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) Δπελδύζεηο ειίδα 16 Οη επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ην άκεζα ζπλδεφκελν θφζηνο απφθηεζήο ηνπο. Δλ ζπλερεία, επελδπηηθά ρξεφγξαθα ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηθαλφηεηα λα δηαηεξήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο απνηηκψληαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ επηηφθην κείνλ ελδερφκελε δεκία πνπ ζπλδέεηαη κε κε αλαθηήζηκα πνζά. Σα κε αλαθηήζηκα πνζά θαζψο θαη ηπρφλ δηαθνξά απφ ηελ απνηίκεζε κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Λνηπά ρξεφγξαθα πιελ επελδπηηθψλ, ραξαθηεξίδνληαη σο εκπνξεχζηκα ή πξννξηδφκελα γηα κεηαπψιεζε θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ κελ ραξαθηεξηδφκελσλ σο εκπνξεχζηκσλ κεηαθέξεηαη ζηα Απνηειέζκαηα, ησλ δε πξννξηδφκελσλ γηα κεηαπψιεζε θαηαρσξνχληαη απ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κέρξη πσιήζεσο ηνπο ή δηαπηζηψζεσο ελδερφκελεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο νπφηε ζε ηέηνηα πεξίπησζε θέξδνο ή δεκία θαηαρσξεζείζα ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κεηαθέξεηαη ζηα Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε πξνζδηνξίζηκα δηαζέζηκα Γάλεηα Σξαπεδώλ Σα έληνθα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη νη ινγαξηαζκνί θίλεζεο θεθαιαίσλ θαηαρσξνχληαη, φηαλ εθηακηεχνληαη, ζηελ αμία έθδνζεο κεησκέλεο κε ην ζρεηηθφ θφζηνο φηαλ ηνχην ζεσξείηαη ζεκαληηθφ. Δλ ζπλερεία αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ πιεξσηέσλ δφζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Δλδερφκελε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη έρεη εηζπξαρζεί σο βάζε ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ζπλνιηθψλ δφζεσλ απνπιεξσκήο ηνπ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε πνιηηηθή ρεηξηζκνχ ηνπ θφζηνπο δαλείσλ (ζεκ. 3.5) Πηζησηέο Ζ αξρηθή απνηίκεζε ησλ πηζησηψλ γίλεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ. Δλ ζπλερεία απνηηκψληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη εθ φζνλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία απηή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.

21 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.) ειίδα ήκαηα Σα ζήκαηα απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ ηηκή θηήζεσο ηνπο θαη απνζβέλνληαη ζε δηάξθεηα έσο θαη 5 ρξφληα Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζε πξνζσπηθνύ χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δξγαηηθή Ννκνζεζία ε κεηξηθή εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε κε ηε ζπληαμηνδφηεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ λα θαηαβάιεη ζ απηφ ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή παξνρή. Ζ ρξεκαηηθή απηή παξνρή νθείιεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηζνχηαη κε ην 40% ή 70% ηνπ πνζνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε παξακέηξνπο α) ην ρξφλν ππεξεζίαο κε ηελ εηαηξεία β) ηελ κεληαία ακνηβή θαηά ην έηνο ζπληαμηνδφηεζεο θαη γ) ινηπνχο παξάγνληεο σο πξνζδηνξίδνληαη ππφ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο Ζ ππνρξέσζε απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηε κέζνδν Projected unit credit method ζχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή νη ππνρξεψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε παξαζρεζείζα ππεξεζία θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ αληηκεησπίδνληαη ρσξηζηά απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κειινληηθή ππεξεζία. Οη πην ζεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο : Ζκεξνκελία απνηίκεζεο Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο Αχμεζε απνδνρψλ Πιεζσξηζκφο 31/12/2010 4,84% 0,00% 2,50% 31/3/2011 4,84% 0,00% 2,50% Ζ ππνρξέσζε (πξφβιεςε) πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο εθηηκνχκελεο ππνρξέσζεο αλαπξνζαξκνζκέλε κε ηελ εθάζηνηε αλαινγηζηηθή κειέηε. Αλαθχπηνπζεο θαη θαηαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο επαπμάλνπλ / απνκεηψλνπλ ηελ πξφβιεςε ηζφπνζα. Σπρφλ δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο θαηαβάιινληαη. Ζ εηαηξεία δελ πηνζέηεζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα επέλδπζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εθάζηνηε απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αληαπφθξηζε ηεο ζ απηή ηελ ππνρξέσζε φηαλ απηή αλαθχπηεη.

22 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 4. Αλαθνξά θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο. ειίδα 18 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη εληαία, δελ ζπληίζεηαη απφ επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κε ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη παξαθνινπζείηαη κέζσ αληίζηνηρεο εληαίαο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο, θπξίσο δηαθήκηζε (99%), δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαθέξνληαη σο ζχλνιν. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππεξεζηψλ παξέρεηαη εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο κε κηθξφ πνζνζηφ ησλ εζφδσλ (0,5%) λα πξνέξρνληαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηελ Κχπξν. Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, θαηαλέκνληαη αλά πειάηε ζε πνζνζηά πνπ νπδέλα εμ απηψλ δελ ππεξβαίλνπλ ην 10%. 5. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 5.1. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: - Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ - Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο - Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη - Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηέηνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηέηνηεο επελδχζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε Δπελδχζεηο ζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο αλαγλσξίδνληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα σο «Απνζεκαηηθφ απνηίκεζεο επελδχζεσλ» κε εμαίξεζε ηε δεκία απφ απνκείσζε ηεο αμίαο ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. ε πεξίπησζε πψιεζεο ηεο επέλδπζεο ην απνζεκαηηθφ απνηηκήζεσο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πψιεζε. Μεξίζκαηα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα Απνηειέζκαηα φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο.

23 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 5. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλ.) 5.1. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλ.) ειίδα Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά Δκπνξηθέο απαηηήζεηο, δάλεηα θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά κε θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκήο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ηαμηλνκνχληαη σο δάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά. Απνηηκψληαη ζηελ αλακελφκελε εηζπξαθηέα αμία θαη δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο νη πξνθχπηνληεο πξνεμνθιεηηθνί ηφθνη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ζεσξνχληαη ακειεηένη Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αμηνινγνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα χπαξμε ελδείμεσλ αλάγθεο απνκείσζεο αμίαο. Απηή ε απνκείσζε γίλεηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε σο απνηέιεζκα γεγνλφηνο πνπ επεζπλέβε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επέδξαζε αξλεηηθά επί ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη απαηηήζεηο σο απνηέιεζκα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη γηα ελδερφκελε αλάγθε απνκείσζεο σο ζχλνιν. Αληηθεηκεληθή απφδεημε ηέηνηαο αλάγθεο απνκείσζεο δπλαηφλ λα είλαη ε εκπεηξία απφ ηελ νκαιή είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, ηπρφλ επαλαιακβαλφκελεο παξαβηάζεηο ηεο πηζηνδνηηθήο πεξηφδνπ ή άιινη αζηάζκεηνη παξάγνληεο, φπσο πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, θιπ. Πέξαλ ηνχησλ ε εηαηξεία πξνβαίλεη θαη ζε επί κέξνπο αμηνινγήζεηο ησλ απαηηήζεσλ θαη αθνινπζεί πνιηηηθή πξνβιέςεσλ επηζθαιεηψλ φηαλ πθίζηαηαη επαξθήο αληηθεηκεληθή έλδεημε επηζθάιεηαο. Οη πξνβιέςεηο απηέο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο εληφο ηεο νπνίαο δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε δηελέξγεηαο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Όκηιν πκκεηνρηθόο ηίηινο πκκεηνρηθφο ηίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη δηθαίσκα ζην ππφινηπν πνπ απνκέλεη αλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο. Δθδηδφκελνη απφ ηελ εηαηξεία ζπκκεηνρηθνί ηίηινη αλαγλσξίδνληαη ζην εηζπξαηηφκελν πνζφ κείνλ ην θφζηνο έθδνζεο. Ζ εηαηξεία δελ έρεη εθδψζεη ηέηνηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο «ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ Απνηειεζκάησλ» ή «Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο» Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ εύινγε αμία κέζσ Απνηειεζκάησλ. Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηέηνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο

24 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 5. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζπλ.) ειίδα Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Όκηιν (ζπλ.) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (ζπλ.) Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 5.3. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην άκεζν θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο. Οη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (δάλεηα) αλαγλσξίδνληαη ελ ζπλερεία ζηελ αμία ηεο πξαγκαηηθήο νθεηιήο πξνεμνθιεκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ παξνχζα αμία βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ αλ ηνχην δηαθέξεη νπζησδψο ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ. Οη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, δεδνκέλνπ ηνπ βξαρππξφζεζκνχ ηνπο, πξνεμνθινχκελεο δελ δηαθέξνπλ νπζησδψο ηεο αξρηθψο πξνζδηνξηζζείζαο ππνρξέσζεο. Ζ εηαηξεία ζπλάπηεη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε θπκαηλφκελν επηηφθην κε ζπλέπεηα λα εθηίζεηαη ζηνπο θηλδχλνπο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο αβεβαηφηεηαο ζπλάπηεη αληίζηνηρα ζπκβφιαηα παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σα παξάγσγα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζχλαςεο θαη επαλεθηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηα παξάγσγα είλαη απνδεδεηγκέλα κέζα απνηειεζκαηηθψλ αληηζηαζκίζεσλ νπφηε ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο ζηα απνηειέζκαηα έρεη ζρέζε κε ηελ θχζε ηεο αληηζηάζκηζεο (αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ή αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ). Παξάγσγα κε ζεηηθή εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά κέζα ελψ παξάγσγα κε αξλεηηθή εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξεψζεηο.

25 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Οπζηώδεηο θξίζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο Γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη εθαξκνγή ηνπο ε δηνίθεζε δελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ ζα απαηηνχζαλ αλαδήηεζε πεξαηηέξσ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε αβεβαηφηεηα επ απηψλ θαη λα ππάξμεη θαηάιιεινο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο. 7. Μεξίζκαηα Σα κεξίζκαηα πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο πιεξσηέα θαη εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο ηα κεξίζκαηα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.

26 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/3/2011 % 31/3/2010 % 31/3/2011 % 31/3/2010 % Έζνδα δηαθεκίζεσλ , , , ,20 Έζνδα ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ , , , ,12 Έζνδα απφ δηθαηψκαηα , , , ,68 Έζνδα απφ δηθαηψκαηα (ζπγαηξηθή) ,47 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , ,00 9. Λεηηνπξγηθά έμνδα 31/3/ /3/ /3/ /3/2010 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Ακνηβέο ηξίησλ Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο Φφξνη - ηέιε Γηάθνξα έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Αλαιψζηκα - Αληαιιαθηηθά Απνζβέζεηο Μείνλ: Κφζηνο ηδηνπαξαγσγήο ( ) ( ) ( ) ( ) Σα παξαπάλσ πνζά έρνπλ θαηαλεκεζεί σο εμήο: 31/3/ /3/ /3/ /3/2010 Κόζηνο πσιήζεσλ Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

27 ειίδα 23 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 10. Φνξνινγία Σα αδηαλέκεηα θέξδε ηεο εηαηξείαο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 20% αθνχ ιεθζνχλ ππφςε έμνδα κε θνξνινγηθά εθπηπηφκελα θαη ηπρφλ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Λφγσ δεκηψλ γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 2011,δελ πξνέθπςε θφξνο. Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο δελ νξηζηηθνπνηείηαη πξηλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ειεγρζνχλ απφ ηηο Διιεληθέο Φνξνινγηθέο αξρέο. Σέηνηνο έιεγρνο έρεη δηελεξγεζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 10 % κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο. Κέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ δελ θνξνινγνχληαη. Μεξίζκαηα απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία πξνζηίζεληαη ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο κεηξηθήο θαη θνξνινγνχληαη κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή. Ο αληίζηνηρνο θαηαβιεζείο θφξνο κεξηζκάησλ ζηελ αιινδαπή ζπκςεθίδεηαη. ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/3/ /3/ /3/ /3/2010 Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ (27.562) ( ) - (50.568) Αλαβαιφκελνη θφξνη (ζεκ.17) Μεξηθό ζύλνιν (5.370) Σν ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ ηεο πεξηφδνπ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο 31/3/2011 ΤΝΣ. 31/3/2010 ΤΝΣ. 31/3/2011 ΤΝΣ. 31/3/2010 ΤΝΣ. ΦΟΡΟΤ ΦΟΡΟΤ ΦΟΡΟΤ ΦΟΡΟΤ Εεκίεο-θέξδε πεξηφδνπ πξν θφξσλ (κεηξηθήο) ( ) ( ) Κέξδε πεξηφδνπ πξν θφξσλ (ζπγαηξηθήο) Δηζόδεκα πξνο θνξνιόγεζε ( ) ( ) Φνξνινγία επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ (κεηξηθήο) - 0% (50.568) 24% - (50.568) 24% Φνξνινγία επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ(ζπγαηξηθήο) (27.362) 10% (38.169) 10% - 0 Πξνθαηαβνιή θφξνπ (ζπγαηξηθήο) (200) (25.300) - 0 πλνιηθό πνζό θόξνπ ηεο πεξηόδνπ (27.562) ( ) 0 (50.568) Αλαβαιιόκελνη θόξνη Πξνβιέςεηο γηα θίλδπλνπο-έμνδα πλνιηθφ έζνδν θφξνπ πλνιηθόο θόξνο πεξηόδνπ (5.370)

28 ειίδα 24 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 10. Φνξνινγία (ζπλ.) Ζ εηαηξεία έρεη νξηζηηθνπνηήζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε Ο ηειεπηαίνο θνξνινγηθφο έιεγρνο αθνξνχζε ηηο ρξήζεηο 2000, 2001, 2002, 2003 θαη 2004 θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Αλά έηνο αλαθνξάο ε πξνζδηνξηζζείζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνέθπςε θπξίσο απφ Λνγηζηηθέο δηαθνξέο (δαπάλεο κε θνξνινγηθά αλαγλσξηδφκελεο θαηά ηελ άπνςε ηεο εθνξίαο) γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία είρε ηηο δηθέο ηεο επηθπιάμεηο. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο αλά έηνο νξηζηηθνπνηήζεθε σο εμήο: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΦΟΡΟΤ Ζ θχζε ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ σο εθιήθζεζαλ απφ ηελ εθνξία επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηελ πεπνίζεζε φηη δελ κπνξεί λα ζεσξήζεη σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη γηα ηηο κε θνξνινγηθά ειεγκέλεο ρξήζεηο. Με απηή ηε πεπνίζεζε δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πξφβιεςεο γηα ελδερφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηηο κε θνξνινγηθά ειεγκέλεο ρξήζεηο.

29 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ειίδα Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Γηθαηώκαηα πξνγξακκάησλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Σειενπηηθά Δκπνξηθό ύλνιν πξνγξάκκαηα θαη ζήκα δηθαηώκαηα ηαηληώλ 2010 Κόζηνο Αγνξέο Μεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 (5.400) (5.400) Ηδηνπαξαγσγή ζε εμέιημε ( ) 0 ( ) Απνζβέζεηο Απνζβέζεηο ρξήζεο Μεηψζεηο 0 (5.400) (5.400) Αλαπόζβεζηε αμία Κόζηνο Αγνξέο Ηδηνπαξαγσγή ζε εμέιημε ( ) 0 ( ) Απνζβέζεηο Απνζβέζεηο πεξηφδνπ Αλαπόζβεζηε αμία

30 ειίδα 26 εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ & εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαρζείζεο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 11. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Γηθαηώκαηα πξνγξακκάησλ ΟΜΗΛΟ Σειενπηηθά Δκπνξηθό ύλνιν πξνγξάκκαηα θαη ζήκα δηθαηώκαηα ηαηληώλ 2010 Κόζηνο Αγνξέο Μεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 (5.400) (5.400) Ηδηνπαξαγσγή ζε εμέιημε ( ) 0 ( ) Απνζβέζεηο Απνζβέζεηο ρξήζεο Μεηψζεηο 0 (5.400) (5.400) Αλαπόζβεζηε αμία Κόζηνο Αγνξέο Ηδηνπαξαγσγή ζε εμέιημε ( ) 0 ( ) Απνζβέζεηο Απνζβέζεηο πεξηφδνπ Αλαπόζβεζηε αμία

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ.. Αλνηθηόο δεκόζηνο δηεζλήο δηαγωληζκόο γηα ηελ επηινγή αλαδόρωλ ηνπ έξγνπ: «Δπξωπαϊθό Έηνο θαηά ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ/ΚΟΤ Δ.Ε. ΣΜΗΜΑ Γ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΝΣΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΥΡΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΒΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνθήξπμε 4 εο Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ηνπ Σ.Π. LEADER Αραΐαο

Πξνθήξπμε 4 εο Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ηνπ Σ.Π. LEADER Αραΐαο Πξνθήξπμε 4 εο Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ηνπ Σ.Π. LEADER Αραΐαο Ζ «ΑΥΑΪΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.», Φνξέαο Δθαξκνγήο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο LEADER 2007-2013 ζηελ πεξηνρή ηεο Αραΐαο, αλακέλεηαη λα δεκνζηεχζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 78583/15922 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Ταχ.Δνση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (IFRS) Πεξηερόκελα ΈΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά

Διαβάστε περισσότερα