Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ"

Transcript

1 ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

2 Πεξηερόκελα Κεθάιαην 1 1. Δηζαγσγή.ζει 3 Κεθάιαην 2 2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζει Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζει Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ...ζει Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζηε δψλε ηνπ επξψ...ζει Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα..ζει Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο..ζει Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ...ζει Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ...ζει Αβεβαηφηεηα θαη απφδνζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ..ζει Ο θίλδπλνο..ζει Ο θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηα θέξδε...ζει Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θίλδπλν θαη ηελ απφδνζε...ζει Οη ηηκέο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ κεηνρψλ.ζει Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κεηνρψλ.ζει Σα ρξεκαηηζηήξηα...ζει Ο ξφινο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ζηελ νηθνλνκία....ζει Δηζαγσγή κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην...ζει Σν ππφδεηγκα CAPM...ζει Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη απφδνζε κεηνρήο...ζει Αμηνιφγεζε αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα...ζει Οη κεηνρέο θαζψο θαη νη θίλδπλνη πνπ παξνπζηάδνληαη...ζει 22 Κεθάιαην 3 3. Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία...ζει Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο.ζει Αλάιπζε δεδνκέλσλ..ζει Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ ζπληειεζηή beta ζει Ζ ζεκαζία ηεο παιηλδξφκεζεο θαη ηεο ζπζρέηηζεο..ζει Πξνβιήκαηα ζηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε...ζει 25 Κεθάιαην 4 4. ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ...ζει ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο ζει Γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε Γείθηε Σηκψλ γηα ην έηνο ζει ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο ζει Γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε Γείθηε Σηκψλ γηα ην έηνο ζει ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο ζει Γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε Γείθηε Σηκψλ γηα ην έηνο ζει 84 Κεθάιαην 5 5. πκπεξάζκαηα...ζει Θεσξεηηθά ζπκπεξάζκαηα...ζει Δκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα...ζει 120 Κεθάιαην 6 6. Βηβιηνγξαθία.....ζει 125 2

3 1. Δηζαγωγή θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηφζν ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ, φζν θαη άιισλ θιάδσλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη νη θιάδνη ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Θα παξνπζηάζνπκε ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαηά ηελ πεξίνδν θαη ζα αλαιπζεί ε ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη νξηζκέλνπο εηδηθνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζε κηα νηθνλνκία ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αζθεί. Οη ηξάπεδεο βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ σο γλσζηφ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο κηαο ρψξαο θαη λα επηδξνχλ ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε. Με ηε ρξήζε ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ Διιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ ζα δείμνπκε πσο επεξεάδνληαη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ ζα εμεηάζνπκε. Θα εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηνρψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ θαη ν βαζκφο επίδξαζεο δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ ζε απηέο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. ηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη: Ζ παξνπζίαζε θάπνησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη γεληθφηεξα κε ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπιινγή δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ κεηνρψλ φπσο είλαη νη ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ. Σέινο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ φπσο: πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, παξαγνληηθή αλάιπζε, πνιπκεηαβιεηέο παιηλδξνκήζεηο,, θαη θαηαζθεπή πηλάθσλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ. Με ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζα εθπιεξσζεί ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο. 3

4 2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 2.1 Σν Διιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίδεηαη σο ν βαζηθφο άμνλαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ απαξηίδεηαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, ηα δηάθνξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ρσξίο εκπφδηα ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο ηεο νηθνλνκίαο ζηηο ειιεηκκαηηθέο ( Ννύιαο, 2005). ε θάζε ρψξα, ππάξρνπλ δηάθνξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη πνηθίινη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί. Κάζε ρψξα έρεη κηα Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία έρεη ην εθδνηηθφ πξνλφκην, δειαδή είλαη εμνπζηνδνηεκέλε απφ ην θξάηνο λα εθδίδεη ην ρξήκα (λα ηππψλεη ραξηνλνκίζκαηα θαη λα πξνβαίλεη ζηελ θνπή θεξκάησλ). Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα αζθεί επίζεο ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Παίδεη ην ξφιν ηνπ ηξαπεδίηε ηνπ θξάηνπο. Δίλαη ε ηξάπεδα ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζηηο νπνίεο ρνξεγεί δάλεηα, φηαλ απηέο ρξεηάδνληαη ρξήκαηα. Έρεη ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, δειαδή επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θ.ά. Αζθεί ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Με ηελ πνιηηηθή απηή επεξεάδεηαη ε πξνζθνξά ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία θαη, κέζσ απηήο, θαη ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ. ηε ρψξα καο, θεληξηθή ηξάπεδα είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία ηδξχζεθε ην ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά ηε Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, νξηζκέλεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο αζθνχληαη πιένλ ζε ππεξεζληθφ επίπεδν, αθνχ θπζηθά έρεη ηδξπζεί θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ε νπνία επνπηεχεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη αζθεί λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. (Κώηηεο et al, 2003 ). 4

5 Απηνί νη παξάγνληεο, καδί κε ηε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο ζηελ απμαλφκελε απνδνηηθφηεηα, κεηψλεη ηηο δαπάλεο ππεξεζηψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη δηαθνξνπνηεί θαη άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Απηέο νη αιιαγέο αλακέλνληαη ζην κέιινλ. Σέινο ε ηξάπεδα απνηειεί εθείλν ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν νη επελδπηέο ζπγθεληξψλνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχλ θαηαζέζεηο ή δέρνληαη ρξεκαηνδνηήζεηο. Ζ ηξάπεδα νθείιεη λα ζέβεηαη ηνλ δαλεηδφκελν θαη λα επηδηψθεη ηελ απνδνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ρσξίο σζηφζν λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ βησζηκφηεηα ηεο ηξάπεδαο. Σν ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ δεκηνπξγεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ( Boot θαη Thakor, 1997) Ζ δξαζηεξηόηεηα ηωλ ηξαπεδώλ Οη ηξάπεδεο είλαη επηρεηξήζεηο πνπ απνθνκίδνπλ θέξδε δαλεηδφκελεο θαη δαλείδνληαο ρξήκαηα. Γηα λα πξνζειθχζνπλ ρξήκαηα, νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ειθπζηηθά επηηφθηα ζηνπο θαηαζέηεο. Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα βξίζθνπλ επηθεξδείο ηξφπνπο γηα λα δαλείδνπλ ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ δαλεηζηεί. Μέξνο ησλ ρξεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αγνξά ρξενγξάθσλ, φπσο καθξνπξφζεζκα νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ. Έλα άιιν κέξνο επελδχεηαη πην ζπλεηά ζε πην ξεπζηνπνηήζηκνπο ηίηινπο. Αλ θαη απηνί έρνπλ κηθξφηεξν επηηφθην, ε ηξάπεδα κπνξεί λα πάξεη πίζσ γξήγνξα ηα ιεθηά ηεο ( Begg, 2006). Ζ ηξάπεδα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνγλσζία ηεο γηα λα θηηάμεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ. Υσξίο ηελ χπαξμε ηεο ηξάπεδαο νη θαηαζέηεο δελ ζα είραλ νχηε ην ρξφλν νχηε ηηο γλψζεηο γηα λα απνθαζίζνπλ γηα ηα δάλεηα θαη ηηο επελδχζεηο ηνπο. Ο ηθαλφο δηεπζπληήο κηα ηξάπεδαο είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη πφζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε εχθνια ξεπζηνπνηήζηκνπο ηίηινπο θαη πφζα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζε ιηγφηεξν ξεπζηνπνηήζηκεο κνξθέο, πνπ απνθέξνπλ πςειφηεξα επηηφθηα ( Begg, 2006). 5

6 2.2 Ο ηξαπεδηθόο ηνκέαο ζηε δώλε ηνπ επξώ Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθά ηνπο θινληζκνχο. Σν 2010 ε ζπλερηδφκελε δπζπξαγία ζηηο αγνξέο θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη άληιεζεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ έζεζε ππφ δνθηκαζία ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσδψλεο λα αληαπεμέιζεη ζε κειινληηθνχο θηλδχλνπο. Δληνχηνηο, ε δέζκεπζε ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ λα δξνκνινγήζνπλ ή λα επηζπεχζνπλ ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, ε ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξνπνίεζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Γηεπθφιπλζεο Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, θαη ε έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Αγνξέο Σίηισλ πνπ αλαθνηλψζεθε απφ ηελ ΔΚΣ ην Μάην. Ο ζθνπφο ήηαλ ε δηελέξγεηα παξεκβάζεσλ ζηηο αγνξέο ρξενγξάθσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο δψλεο ηνπ επξψ, θαζψο θαη ηα γεληθψο ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παλεπξσπατθήο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests) πνπ αλαθνηλψζεθαλ ηνλ Ηνχιην ζπλέηεηλαλ ζεκαληηθά ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Δπξωπαϊθή Κεληξηθή Σξάπεδα, 2010). 2.3 Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα Ζ εηθφλα αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ κεηαβιήζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πεξίνδν ηεο έληαμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Σαπηφρξνλα κεηαβιήζεθε ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ηξαπεδηθέο ζπλήζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ (κεγάισλ θαη κηθξνκεζαίσλ) αιιά θαη ησλ λνηθνθπξηψλ (Παληαδήο, 2010). 6

7 Σα ρακειά επηηφθηα θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα είραλ σο ζπλέπεηα: α) ηελ αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, β) ηελ επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή θαη ζηε ζηεγαζηηθή πίζηε, γ) ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ίζσο θαη εθηίλαμε, ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ελίζρπζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, δ) ηελ επέθηαζε ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε) ηελ ζεκαληηθή αχμεζε θαη εμάπισζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ, θαη, ηέινο, ζη) ηελ έθξεμε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ε νπνία «έηξερε» κε δηςήθηα πνζνζηά, θαη νδήγεζε ηηο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο λα μεπεξλνχλ ηηο θαηαζέζεηο, θαη ην άλνηγκα απηφ, λα ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηζκφ απφ ηηο μέλεο αγνξέο θεθαιαίνπ (Παληαδήο, 2010). Σν Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη αληηθεηκεληθέο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ: α) ηνλ απμαλφκελν φγθν ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ, κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε θεξδνθνξία θαη ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα β) ηελ απμεκέλε έθζεζε ζην νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπνπ ζε πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο, ην ελεξγεηηθφ ηνπο ζα ράζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αμίαο ηνπ, θαη γ) ηελ δπζθνιία άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο, φπνπ κέρξη θαη ζήκεξα ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ξεπζηφηεηαο ηνπο. Έηζη, ζην δχζθνιν απηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη θπξίαξρεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο πνπ εκθαλίδνληαη λα θπξηαξρνχλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν είλαη α) ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ, αθνινπζψληαο ην κνληέιν ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ ζηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή κνξθή θαη έθδνζε ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ, β) ν εμνξζνινγηζκφο ηεο παξνπζίαο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε έκθαζε ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε ρψξεο φπνπ έρεη δνκεζεί κία «θξίζηκε πειαηεηαθή βάζε», γ) ε έκθαζε ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο ελίζρπζε κε ηελ πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ, ηελ είζπξαμε θαζπζηεξνπκέλσλ απαηηήζεσλ, αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ θ.ά., θαη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη δ) ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπο, φπσο ηα ελνίθηα, ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο, ηεο αζθάιεηαο (security), ηεο αιιεινγξαθίαο θ.ά. Οη ηάζεηο απηέο νινέλα θαη πεξηζζφηεξα απνθηνχλ έληνλν ραξαθηήξα θαη γίλνληαη θπξίαξρεο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ ζπγρσλεπκέλσλ ζρεκάησλ ηνπο (Παληαδήο, 2010). 7

8 2.4 Ο εθζπγρξνληζκόο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ γίλεη πνιιά θαη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, κε λνκνζεηήκαηα, ηα νπνία έδσζαλ λέα πλνή ζηε δηεμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαζηψλ. ηελ Διιάδα κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο εθηεηακέλνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ, ήηαλ θπζηθφ λα αλαπηπρζεί ν αληαγσληζκφο θαη ζηηο εγρψξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. ηελ εμέιημε απηή ζπλεηέιεζε επίζεο, φρη κφλνλ ε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ελφο αξηζκνχ μέλσλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (Βαξειάο, 2000). Έλαο ζηφρνο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο ζέζεο. πγθεθξηκέλα, κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ εμπγίαλζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νξγάλσζεο, δηαζέηνπλ ζήκεξα ηζρπξνπνηεκέλε θεθαιαηαθή ζέζε, πνπ επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο, θαζψο θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπο ζην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ. Οη λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ππαγνξεχνπλ ζηηο ηξάπεδεο ηνλ πιήξε ιεηηνπξγηθφ αλαζρεδηαζκφ ηνπο. Έλαο δεχηεξνο ζηφρνο ησλ ηξαπεδψλ κέζα απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο είλαη ε απνθνκηδή ζεκαληηθψλ θεξδψλ απφ ην Υ.Α.Α. (Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ) ( Βαξειάο, 2000). 2.5 Ο αληαγωληζκόο κεηαμύ ηωλ ηξαπεδώλ Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ε νπνία επέηξεςε ηελ είζνδν νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδψλ, έθαλε ηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα πνιχ αληαγσληζηηθή. Οη ηξάπεδεο αληαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε, ηφζν σο πξνο ηα επηηφθηα πνπ πξνζθέξνπλ γηα λα πξνζειθχζνπλ θαηαζέζεηο, φζν θαη σο πξνο ηα επηηφθηα πνπ ρξεψλνπλ ζηνπο δαλεηνιήπηεο. 8

9 Σν θφζηνο παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαιχπηεηαη απφ ην πεξηζψξην αλάκεζα ζην επηηφθην δαλεηζκνχ θαη ην επηηφθην θαηαζέζεσλ. Όηαλ ην πεξηζψξην ππεξβαίλεη ην θφζηνο απηφ, νη ηξάπεδεο πξαγκαηνπνηνχλ θέξδε. Σα θέξδε απνηεινχλ ζήκα γηα ηελ είζνδν λέσλ ηξαπεδψλ, γεγνλφο πνπ εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ, πεξηνξίδνληαο ηα πεξηζψξηα. Καζψο εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο, κεηψλνληαη ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη αλεβαίλνπλ ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ (Begg, 2006). Ηζνξξνπία ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ππάξρεη φηαλ δελ αμίδεη πηα ηνλ θφπν λα πξνζειθχζεη θαλείο πεξηζζφηεξεο θαηαζέζεηο, γηα λα ρνξεγήζεη πεξηζζφηεξα δάλεηα. Σν άζξνηζκα ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ησλ θεθαιαίσλ, δειαδή ηνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ, ζπλ ην νξηαθφ θφζηνο ηξαπεδηθήο ιεηηνπξγίαο, ζπλ θάπνην πεξηζψξην θέξδνπο ηζνξξνπίαο, ηζνχηαη αθξηβψο κε ην νξηαθφ έζνδν πνπ απνθέξεη ε ρνξήγεζε λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε πξφβιεςεο γηα ελδερφκελε κε εμφθιεζε). ε ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, θάζε ππεξθαλνληθφ θέξδνο εμαθαλίδεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ πξνθαιεί ε ειεχζεξε είζνδνο ζηνλ θιάδν (Begg, 2006). Παξφιν πνπ νη ξπζκίζεηο είλαη πην ραιαξέο ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, ε επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα δελ έρεη θαηαξγεζεί εληειψο θαη νη λέεο άδεηεο ηξαπεδηθήο ιεηηνπξγίαο ρνξεγνχληαη κε κεγάιε πξνζνρή. Δπηπιένλ, ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ππάξρνπλ κεγάιεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Δμαηηίαο απηψλ ησλ δχν ιφγσλ, ν αληαγσληζκφο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη αηειήο θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηζνξξνπίαο είλαη ζπλήζσο ζεηηθά. Παξ φια απηά, αλ γλσξίδνπκε αθξηβψο ηε δνκή ηεο αγνξάο ηφηε θαηαιαβαίλνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ. Αλ φινη νη παξάγνληεο παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη, ε πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ησλ ηξαπεδψλ ζα πεξηνξίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα πεξηζψξηα επηηνθίνπ. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη νη επηπηψζεηο ηνπ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ κεηξεηψλ γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ηνπο. Οη δχν απηέο δπλάκεηο επεξεάδνπλ επίζεο ηελ άξηζηε πνζφηεηα ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχλ νη ηξάπεδεο (Begg, 2006). 9

10 2.5.1 Ο αληαγωληζκόο κεηαμύ ηξαπεδώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ νξγαληζκώλ Οη ηξάπεδεο φκσο, δελ αληηκεησπίδνπλ κφλν ηνλ εληνλφηαην δηαηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ αιιά θαη έλαλ αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ κε ηξαπεδηθνχο ελδηάκεζνπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο (non-banking financial intermediaries). Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ζπλνιηθψλ απνηακηεχζεσλ, αληί ηνπ παξαδνζηαθνχ εγθισβηζκνχ ηνπ ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, δηνρεηεχεηαη ζε ηέηνηνπο κε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, νη θξαηηθέο θαη νη ηδησηηθέο νκνινγίεο θαη ηα έληνθα γξακκάηηα ηνπ Γεκνζίνπ, ηα κηθηά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα (δσήο) πνπ έρνπλ νπζηαζηηθά απνηακηεπηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο θαη νη κεηνρέο κε κεγάιε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα ζηα ρξεκαηηζηήξηα. Απηή ε δηεζλήο εμέιημε, πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ κεξηδίνπ πνπ έρνπλ νη ηξάπεδεο ζην ζχλνιν ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ, νλνκάζηεθε απνδηακεζνιάβεζε (disinter mediation), αιιά ηαπηφρξνλα νδήγεζε ηηο ηξάπεδεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πιέγκα ζπγαηξηθψλ ή ζπγγεληθψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ ηέηνησλ νξγαληζκψλ, ψζηε, αθελφο λα κπνξνχλ αλ πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλν θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη, αθεηέξνπ, λα κελ απνμελψλνληαη απφ κηα ξεπζηφηεηα ε νπνία ελδέρεηαη λα θαηεπζπλζεί ζε άιιεο ηνπνζεηήζεηο ( Κνξιίξαο, 2006). 2.6 Αβεβαηόηεηα θαη απόδνζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κεηαθνξάο ηνπ πινχηνπ απφ ην παξφλ ζην κέιινλ. Σα άηνκα έρνπλ ιεθηά, θξαηηθά ρξεφγξαθα, κεηνρέο, ζπίηηα, ρξπζφ θιπ. Οη κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ έρνπλ δπν κνξθέο απφδνζεο. Πξψηνλ, νη κεηνρέο έρνπλ δηθαίσκα λα εηζπξάμνπλ κεξίζκαηα. Σα κεξίζκαηα είλαη νη ηαθηηθέο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε απφ ηα θέξδε ηεο πεξηφδνπ αθνχ απνθαζίζεη πφζα απφ ηα θέξδε ζα παξαθξαηήζεη, γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη κειινληηθέο επελδχζεηο ζε εξγνζηάζηα θαη κεραλήκαηα. Γεχηεξνλ, νη κέηνρνη κπνξεί λα έρνπλ θέξδε θεθαιαίνπ ή λα ππνζηνχλ απψιεηεο θεθαιαίνπ. Σα θέξδε θεθαιαίνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ. Αλ κηα κεηνρή κπνξεί λα αγνξαζηεί ζε ρακειή ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα λα πνπιεζεί ζε πςειφηεξε ηηκή, ε αχμεζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ απφδνζε πνπ εηζπξάηηεη ν θάηνρνο ηεο κεηνρήο (Begg, 1998). 10

11 Οη κεηνρέο εκπεξηέρνπλ πςειφ θίλδπλν γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη φηη θαλέλαο δελ είλαη απνιχησο βέβαηνο ηη κεξίζκαηα ζα κνηξάζεη ε εηαηξία ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Όια εμαξηψληαη απφ ην χςνο ησλ θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη απφ ην θαηά πφζν είλαη ζίγνπξε γηα ην κέιινλ. Ο δεχηεξνο είλαη φηη νη απφςεηο γηα ηα πηζαλά θέξδε θεθαιαίνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ξηδηθά (Begg, 1998). 2.7 Ο θίλδπλνο Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή κηαο κεηνρήο είλαη ν θίλδπλνο ( ξίζθν) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ. Απηφο ν θίλδπλνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ζπζηεκαηηθφ θαη ζε κε ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν. Ο ζπληειεζηήο beta είλαη έλα ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν πνπ βνεζά ζηε κέηξεζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ (κε δηαθνξνπνηήζηκνπ) θηλδχλνπ κηαο κεηνρήο, δειαδή ηνπ θηλδχλνπ ηνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ν νπνίνο δελ εμνπδεηεξψλεηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Με ηε ιέμε δηαθνξνπνίεζε νξίδνπκε ην ζπλδπαζκφ κεηνρψλ δηαθνξεηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξνζδνθψκελεο απφδνζεο (δειαδή ζπλήζσο δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ θαη θιάδσλ), ψζηε λα επηηεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ. Ο κε ζπζηεκαηηθφο (δηαθνξνπνηήζηκνο) θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ηεο βξαρπρξφληα ή καθξνρξφληα. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηε δηάθξηζε ησλ θηλδχλσλ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νη επελδπηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο θαη μερσξηζηέο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηείηαη ε εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ηνπο νδεγεί ζε επίζεο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα δηαξζξψλνπλ ηα ραξηνθπιάθηά ηνπο κε κεηνρέο δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ θαη θιάδσλ, δειαδή κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή θηλδχλνπ ( Γεωξγηάδεο Ν, 2005). 11

12 Ο ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο απνηειεί θάηη ην αλεζπρεηηθφ κφλν ζε έλα απνθεληξσκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη ηξάπεδεο επηβαξχλνληαη κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζηηο ακνηβαίεο ζπλαιιαγέο ηνπο. Οη ηξαπεδηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο έρνπλ δηάθνξα κέζα ζηε δηάζεζή ηνπο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ζα ζπλίζηαηαη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη έλα ζχζηεκα πιεξσκψλ ζην νπνίν ε θεληξηθή ηξάπεδα ελεξγεί σο αληηζπκβαιιφκελνο θαη εγγπάηαη ηελ νξηζηηθφηεηα ησλ πιεξσκψλ. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ζα είρε θαιχηεξν έιεγρν ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζέζεσλ θαη ζα απφηξεπε ηνλ ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Σέινο, νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζηηο αγνξέο παξαγψγσλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηαηεχνληαη κέζσ επαξθψλ εγγπήζεσλ, έηζη ψζηε, θαη πάιη, νη ηξάπεδεο λα κελ παξέρνπλ ακνηβαία πίζησζε. Δάλ ε θπβέξλεζε επεξεάδεηαη απφ κηα απνηπρία ηξαπεδψλ ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, εμαξηάηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ βάδεη ζηηο ηξάπεδεο, αιιά, ε ζπγθέληξσζε φπσο θαη ε αζθάιεηα, απνβάιινπλ ηνλ ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν (Rochet θαη Tirole, 1996) Ο θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηα θέξδε Ζ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο είλαη βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο, ιηγφηεξν ζεκαληηθφο απφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ηεο επηρείξεζεο. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηηχρεη πςειή θεξδνθνξία βξαρππξφζεζκα ρξεζηκνπνηψληαο απιψο δηάθνξεο ηερληθέο. Με άιια ιφγηα, ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα θαζπζηεξήζνπλ νξηζκέλα έμνδα, λα αλαβάινπλ ηελ αγνξά δαπαλεξνχ αιιά απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη λα απνιχζνπλ θάπνηνπο πςειφκηζζνπο αιιά πνιχ παξαγσγηθνχο εξγαδφκελνπο. Απηέο νη θνληφθζαικεο απνθάζεηο κπνξεί πξνζσξηλά λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο θαη λα απμήζνπλ ηα θέξδε. Δμάιινπ πςειά θέξδε κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε επελδχζεηο ζε πξνγξάκκαηα πςεινχ θηλδχλνπ θαη αβεβαηφηεηαο. ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή, ν πςειφηεξνο θίλδπλνο ζπλδέεηαη γεληθά κε πςειφηεξα πξνβιεπφκελα θέξδε αιιά ε πηζαλφηεηα δεκηψλ είλαη κεγάιε. Οη επελδπηηθέο απνθάζεηο ζπλεπάγνληαη ηε ζχγθξηζε ησλ κειινληηθψλ πξνβιεπφκελσλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ κε ηνλ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( Groppelli θαη Nikbakht, 1996). 12

13 2.7.2 Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θίλδπλν θαη ηελ απόδνζε Ο θίλδπλνο (risk) δειαδή ε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, πξνθαιεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο. Γε γλσξίδνπκε ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ θαη, έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεγαιψλεη ν θίλδπλνο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν, γη απηφ θαη εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ ζήκεξα απ φηη ηελ ππφζρεζε γηα απφθηεζε ρξεκάησλ ζην κέιινλ. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη πξφζπκνη λα ζπζηάζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ γηα ρξήκαηα πνπ κπνξεί λα απνθηήζνπλ ζην κέιινλ κφλν αλ απνδεκησζνχλ αλάινγα γηα ηνλ θίλδπλν πνπ ζα αλαιάβνπλ. Καλείο δελ κπνξεί λα πεη κε βεβαηφηεηα πνηα ζα είλαη ε κειινληηθή θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ή πνηεο ζα είλαη νη νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηάζεηο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Καλείο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ζηνπο επελδπηέο ηα κεξίζκαηά ηνπο ή ηελ αλαηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ αγνξάδνπλ, νχηε είλαη απνιχησο βέβαην φηη ζα πάξνπλ ηνπο ηφθνπο θαη ην θεθάιαην απφ ηα ρξεφγξαθα ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο φπσο έρνπλ ζπκθσλήζεη κε ηνλ εθδφηε. Αθνχ ε αβεβαηφηεηα απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα, αλάινγα κεγαιψλεη θαη ν θίλδπλνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε αμία ηεο απφδνζεο ηνπ ρξήκαηνο ζην κέιινλ κεηψλεηαη αλάινγα (Groppelli θαη Nikbakht, 1996). Ο θίλδπλνο είλαη ν βαζκφο αβεβαηφηεηαο πνπ εκπεξηέρεη κηα επέλδπζε. Όζν πην κεηαβιεηή είλαη ε απφδνζε κηαο επέλδπζεο, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν θίλδπλνο. Υακειφ πνζνζηφ θηλδχλνπ ζεκαίλεη κηθξή απφδνζε θαη πςειφ πνζνζηφ θηλδχλνπ κεγάιε απφδνζε. ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή, ν θίλδπλνο κεηξάηαη κε ην βαζκφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλακελφκελε απφδνζε. Έλαο παξάγνληαο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν είλαη ν ρξφλνο. Έλα ρξεκαηηθφ πνζφ αμίδεη ζήκεξα γηα ηνπο επελδπηέο πεξηζζφηεξν απ φηη έλα κειινληηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ. Ο θαλφλαο είλαη φηη ην κέιινλ εκπεξηέρεη πεξηζζφηεξν θίλδπλν απ φηη ην παξφλ. Καζψο επελδχνληαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, ν θίλδπλνο απμάλεηαη θαη νη επελδπηέο ζέινπλ λα απνδεκησζνχλ γηα ηνλ επηπιένλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ. Σν απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο (πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην) απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο ηεο δέζκεπζεο πεξηζζφηεξσλ θεθαιαίσλ ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ππφζρεηαη κηα κειινληηθή απφδνζε ( Groppelli θαη Nikbakht, 1996). 13

14 2.8 Οη ηηκέο θαη νη θαηεγνξίεο ηωλ κεηνρώλ Οη θίλδπλνη αγνξάο ησλ κεηνρψλ δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ηνλ εηδηθφ (κε ζπζηεκαηηθφ) θίλδπλν ην γεληθφ (ζπζηεκαηηθφ) θίλδπλν Ο εηδηθφο θίλδπλνο ζπληζηάηαη ζην ελδερφκελν κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο πνπ έρεη εθδψζεη ηε κεηνρή, κε ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ ηίηινπ. Ο εηδηθφο θίλδπλνο ησλ κεηνρψλ δηαθξίλεηαη ζηνπο εμήο επηκέξνπο θηλδχλνπο. Δπηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο (business risk) Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο ( financial risk) Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο, ελψ ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. (Γαιηάηζνο, 2008). Ζ ηηκή ησλ κεηνρψλ επεξεάδεηαη απφ ην χςνο ησλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Όζν απμάλεηαη ε απηνρξεκαηνδφηεζε (ζρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ) ηφζν απμάλεηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο είλαη απαξαίηεηε ε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νπφηε ζηα «ίδηα θεθάιαηα» αλαγξάθεηαη θαη ε «ππεξαμία ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο». Ζ Υξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη ε ηηκή πνπ επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηα εμήο: Απφ ην κέξηζκα αλά κεηνρή δειαδή απφ ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. Απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εηαηξίαο δειαδή απφ ηα επελδπηηθά ηεο πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο θαη ζπλεπψο απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε βξαρπ-, κεζν- θαη καθξνπξφζεζκα. Απφ ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη Απφ ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο κέζα ζην Υξεκαηηζηήξην (Κηόρνο θαη Παπαληθνιάνπ, 2000). 14

15 2.8.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ κεηνρώλ Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ (φπσο εθθξάδνληαη κε θάπνηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο) επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο απνδφζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη ζπρλά βιέπνπκε λα εληζρχνληαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ φηαλ πέθηνπλ ηα επηηφθηα ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, θαη ην αληίζηξνθν. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γίλεηαη πην ειθπζηηθφ, ηφηε επεξεάδεηαη ε δήηεζε άιισλ ζηνηρείσλ, ζηα πιαίζηα απνθάζεσλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ. Οη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ εθθξάδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο (γηα απφδνζε ή, θπξίσο, γηα θεθαιαηαθά θέξδε) πνπ έρνπλ νη επελδπηέο γηα ηελ θάζε κεηνρή, θαη ζπλεπψο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο θάζε εηαηξείαο ( Κνξιίξαο, 2006). Οη κεηνρέο ιφγσ ηεο κε ζηαζεξήο απφδνζήο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, νλνκάδνληαη θαη ηίηινη κεηαβιεηήο απφδνζεο. Δπίζεο νλνκάδνληαη θαη ηίηινη ηδηνθηεζίαο, γηαηί αληηπξνζσπεχνπλ έλα ηδηνθηεζηαθφ δηθαίσκα ηνπ θαηφρνπ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα δηθαίσκα δαλεηζηή. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηνρψλ είλαη φηη απνηεινχλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν κέηνρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ν ηδηνθηήηεο, θαηά ην πνζνζηφ βέβαηα κεηνρψλ πνπ θαηέρεη. Σν ηδηνθηεζηαθφ δηθαίσκα ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ιακβάλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο θαηφρνπο ρξεσζηηθψλ ηίηισλ, ν κέηνρνο δελ ιακβάλεη κηα ζηαζεξή απφδνζε απφ ηε επέλδπζε ηνπ, αιιά ε απφδνζε κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε ηε δηαθχκαλζε ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη κεηνρέο νλνκάδνληαη θαη ηίηινη κεηαβιεηήο απφδνζεο ( Κνξιίξαο, 2006). 2.9 Σα ρξεκαηηζηήξηα Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ρξεκαηηζηήξηα. Σα ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ είλαη αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζηηο νπνίεο, θάζε εξγάζηκε εκέξα, αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο νξηζκέλσλ ηίηισλ, κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ, θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ πιεζηάδνπλ πνιχ ζηνλ πιήξε αληαγσληζκφ. 15

16 Σα ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θάζε ρψξαο ιεηηνπξγνχλ σο κηα θεληξηθή αγνξά, δειαδή σο έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο, παξ φιν πνπ κπνξεί λα δψζεη θαλείο απφ καθξηά εληνιέο γηα πψιεζε ή γηα αγνξά. Δηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα (εθπξφζσπνη ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ) δίλνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο ηέηνηεο εληνιέο Κάζε εκέξα, δηακνξθψλεηαη κηα ηηκή βξαρπρξφληαο ηζνξξνπίαο γηα θάζε αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα εμηζψλεηαη κε ηελ δεηνχκελε. Μπνξεί φκσο λα ππάξρεη πξνζσξηλά θαη αληθαλνπνίεηε δήηεζε ή πξνζθνξά ζηελ ηηκή θιεηζίκαηνο κηαο πεξηφδνπ ζπλαιιαγψλ. Αληθαλνπνίεηε δήηεζε ππάξρεη φηαλ ζηελ ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη ζην θιείζηκν ππάξρνπλ αγνξαζηέο πνπ ζα ήζειαλ λα αγνξάζνπλ αιιά δελ βξίζθνπλ, ελψ αληθαλνπνίεηε πξνζθνξά ππάξρεη φηαλ ππάξρνπλ πσιεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα πνπιήζνπλ, αιιά δελ βξίζθνπλ άιινπο αγνξαζηέο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε ηζνξξνπία απνθαζίζηαηαη ζπλήζσο ζηελ επφκελε ζπλεδξία. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, ζηε δηάξθεηα θάζε ζπλεδξίαζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ε ηηκή θάζε κεηνρήο θαη νκνινγίαο έρεη δηαθπκάλζεηο, δειαδή άιινηε απμάλεηαη θαη άιινηε κεηψλεηαη. Π.ρ. φηαλ δεηνχληαη πεξηζζφηεξεο κεηνρέο κηα εηαηξείαο ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή απφ απηέο πνπ πξνζθέξνληαη, ηφηε ε ηηκή απμάλεηαη, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε κεηψλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο κεηνρέο θαη νκνινγίεο αιιάδνπλ ρέξηα ζε ηηκέο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο, πνπ είλαη νη ηηκέο ησλ ηειεπηαίσλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλεδξίαζεο (Κώηηεο et al, 2003) Ο ξόινο ηωλ Υξεκαηηζηεξίωλ ζηελ νηθνλνκία Σα ρξεκαηηζηήξηα παίδνπλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν ξφιν ζηελ νηθνλνκία κίαο ρψξαο. Μέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ, ησλ νπνίσλ αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο είλαη νη κεηνρέο εηαηξεηψλ θαη νκφινγα, νη απνηακηεχζεηο ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ κπνξνχλ θαη δηνρεηεχνληαη ζε επηρεηξήζεηο ( κεγάιεο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ) ή θαη ζε άιινπο θνξείο (π.ρ. ζην Γεκφζην, φηαλ εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην θαη πνπιάεη νκφινγα ηνπ ή φηαλ πνπιάεη κεηνρέο εηαηξεηψλ). Με ηελ έθδνζε κεηνρψλ θαη ηε δηάζεζε ηνπο κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, κηα επηρείξεζε ζπγθεληξψλεη κεγάια ρξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί γηα αλάπηπμε. Οη αγνξαζηέο ησλ κεηνρψλ, δειαδή νη κέηνρνη, ζπκκεξίδνληαη καδί ηεο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Αλ νη εξγαζίεο πάλε θαιά, ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο, εηζπξάηηνληαο κεξίδην απφ απηά, ην νπνίν νλνκάδεηαη κέξηζκα. 16

17 Αλ φκσο νη εξγαζίεο δελ πάλε θαιά, ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ζηα αξλεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη ζηελ πησηηθή πνξεία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο θαη ζηελ αδπλακία θαηαβνιήο κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο. Έλα πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ είλαη φηη πάξα πνιινί απφ εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ζρεηηθέο αγνξαπσιεζίεο ην θάλνπλ απφ δηάζεζε θεξδνζθνπίαο, ζαλ λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε θάπνην ηπρεξφ παηρλίδη. Ζ ηαθηηθή απηή ζηξεβιψλεη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ, δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα λα παίδνληαη παηρλίδηα, πξνθαιεί κεγάια ρξεκαηηζηεξηαθά θέξδε ή κεγάιεο δεκηέο ζηνπο παίρηεο (Κώηηεο et al, 2003) Δηζαγωγή ηωλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Απηφ ζεκαίλεη φηη απηέο νη κεηνρέο είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε κηα αλνηθηή αγνξά, ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζεη θάπνησλ θαλφλσλ θαη ππφ ηελ επνπηεία θάπνηαο Αξρήο (ζηελ Διιάδα έρνπκε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ πνπ επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο). Κάζε εξγάζηκε κέξα ζην ρξεκαηηζηήξην εθδειψλνληαη νη δπλάκεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο κεηνρψλ θαη θαζνξίδεηαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θάζε κεηνρήο. Δάλ ινηπφλ ε κεηνρή κηα εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ε ηηκή ηεο είλαη γλσζηή (ε εκεξήζηα ηηκή πνπ θαζνξίδεη κηα νξγαλσκέλε θαη αλνηθηή αγνξά), κε ζπλέπεηα ν θάηνρνο εηζεγκέλσλ κεηνρψλ λα μέξεη πάληνηε ηελ αγνξαία αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ. Αληίζεηα, νη κε εηζεγκέλεο κεηνρέο δελ έρνπλ ζαθή αμία δηφηη δελ ππάξρεη αλνηθηή δηαπξαγκάηεπζε θαη ε κεηαπψιεζή ηνπο είλαη αλαγθαζηηθά ηδησηηθή (ζε φπνηνλ ηπρφλ πείζεηαη λα ηηο αγνξάζεη ζε ηηκή κάιινλ απζαίξεηε). Ζ ζπκκεηνρή κηαο εηαηξείαο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο πξνζδίδεη θχξνο, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθήο (αγνξαίαο) απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο, θαη, ζπλεπψο, ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ηεο εηαηξείαο ζηελ θεθαιαηαγνξά γηα άληιεζε θεθαιαίσλ. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, νη εηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνληαη επηδηψθνπλ θάπνηα ζηηγκή ηελ είζνδν ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ηε κέζσ απηνχ άληιεζε θεθαιαίσλ. Γηα λα πξσηνεηζαρζεί κηα εηαηξεία ζην ρξεκαηηζηήξην, ζα πξέπεη λα εθπιεξψλεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο (έλα ειάρηζην χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, θεξδνθνξία θιπ.). 17

18 Πξέπεη επίζεο, θαηά ηελ εηζαγσγή ζην ρξεκαηηζηήξην, λα γίλεη αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο νπνίαο έλα ηκήκα (ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 25% ησλ παιαηψλ κεηνρψλ) λα θαιπθζεί κε δεκφζηα εγγξαθή, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί κηα θαη αξράο ηθαλνπνηεηηθή δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ θαη έηζη λα ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εκπνξεπζηκφηεηαο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην. Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ή πξσηνεηζάγνληαη κε δεκφζηα εγγξαθή πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία, ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ επνπηεχνπζα Αξρή, έηζη ψζηε ε εγθεθξηκέλε ηηκή δηάζεζεο λα κελ είλαη απζαίξεηε (θαη ελδερνκέλσο παξαπιαλήζεη ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο-επελδπηέο), αιιά λα βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πξνζδνθψκελε πξαγκαηηθή αμία ηεο κεηνρήο (Κνξιίξαο, 2006) Σν ππόδεηγκα CAPM Σν ππφδεηγκα CAPM είλαη κηα πξνέθηαζε ηνπ ππνδείγκαηνο (Μέζνπ-Γηαθχκαλζεο) Μ-Γ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο, κε ελζσκάησζε ηεο ζηάζεο ηνπ απνθαζίδνληα έλαληη ηνπ θηλδχλνπ. Ζ πξψηε έθδνζε απηνχ ηνπ ππνδείγκαηνο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Sharpe (1964) ηε δεθαεηία ηνπ 60. Σν ππφδεηγκα απηφ είλαη ην πην γλσζηφ θαη ην πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ. ην ππφδεηγκά απηφ, ε απφδνζε ηεο κεηνρήο (i) ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζην κέξνο ηεο απφδνζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ αγνξά, θαη ζην κέξνο ηεο απφδνζεο πνπ νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηνρήο. Οκνίσο, ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε κηα κεηνρή, ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο ( θίλδπλνο κε δηαθνξνπνηήζηκνο) ή ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο, θαη ζηνλ εηδηθφ θίλδπλν ( δηαθνξνπνηήζηκνο θίλδπλνο ή κε ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο). Έλα ζπνπδαίν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ππνδείγκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε εηδηθή ζπληζηψζα ηνπ θηλδχλνπ ελφο ραξηνθπιαθίνπ ειαηηψλεηαη, φηαλ ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ραξηνθπιάθην απμάλεηαη ( Sharpe, 1964). Σν ππφδεηγκα CAPM ππνινγίδεη ην απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ελφο πξνγξάκκαηνο. Ο ππνινγηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πνζνζηψλ απφδνζεο γίλεηαη κε ηε ζπλήζε εμίζσζε ηνπ κνληέινπ CAPM - αλάκεζα ζε δχν πξνγξάκκαηα, απηφ πνπ έρεη πςειφηεξν εχξνο δηαθχκαλζεο ζεσξείηαη φηη έρεη πςειφηεξν θίλδπλν. 18

19 Αλ ην πξφγξακκα είλαη παξφκνην κε άιιεο επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο, ηφηε ην εχξνο δηαθχκαλζεο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εχξνο δηαθχκαλζεο πξνγξάκκαηνο. Γηαθνξεηηθά σο εχξνο δηαθχκαλζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ζεσξήζεηε ην κέζν εχξνο δηαθχκαλζεο κηαο νκάδαο εηαηξεηψλ κε παξφκνην πξνγξάκκαηα ( Groppelli θαη Nikbakht, 1996) Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη απόδνζε κεηνρήο Καηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, κηα ζεηξά απφ κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Γηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πιένλ θαζηεξσκέλν, νη ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα αληηδξνχλ ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ (Fama, 1981; Fama, 1990; Vhen et al., 1986; Ferso θαη Harvey, 1991, Ferson θαη Harvey, 1993). Γηα θάζε αλαδπφκελε αγνξά κηα αλάιπζε θχξησλ ηκεκάησλ εθαξκφδεηαη ζε έλα κεγάιν ζχλνιν εζσηεξηθψλ θαη παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε δηαδξαζηηθφηεηα ζην νηθνλνκηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ παξαγφλησλ. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε θχξησλ ηκεκάησλ principal components πξνηείλνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο ζηηο ηνπηθέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ απφ ην εγρψξην πξντφλ, ηνλ πιεζσξηζκφ, ηνλ αλεθνδηαζκφ ρξεκάησλ θαη ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ( Fama, 1981; Fama, 1990; Vhen et al, 1986; Ferso θαη Harvey,1991, 1993, Power θαη Sinclair, 2002). Δπηπιένλ, ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο δείρλεη φηη ελψ νη παγθφζκηεο κεηαβιεηέο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηε εμήγεζε ησλ απνδφζεσλ returns ζε κεξηθέο ρψξεο (Διιάδα, Κνξέα, Μεμηθφ, Πνξηνγαιία, ηγθαπνχξε θαη Σατιάλδε), νη ηνπηθνί παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθφηεξνη ζε άιιεο αγνξέο. Γηα παξάδεηγκα, νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί ζηελ εμήγεζε ησλ απνδφζεσλ κφλν ζε δχν ρψξεο (Ηλδία, Σνπξθία) (Power θαη Sinclair, 2002). 19

20 Τπάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη γηα ηελ αλάιεςε απηήο ηεο έξεπλαο. Καηαξρήλ, αλ θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ έρεη εξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο απνδφζεηο ησλ αγνξψλ. Μηα δνθηκή πνπ έγηλε κε θάπνηεο παγθφζκηεο θαη εγρψξηεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξνχζα έξεπλα δείρλεη κηα ζεηξά απφ πηζαλέο ζρέζεηο θαη θαζνξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νξηζκέλνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηηο αλαδπφκελεο απνδφζεηο ηεο αγνξάο. Γεχηεξνλ, νη εθηηκήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ησλ απνδφζεσλ είλαη ειάρηζηεο (Power θαη Sinclair, 2002). ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ θαη άιινη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ απνδφζεσλ. Ο Mullin (1993), βξήθε ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηε ππφζεζε φηη εθ ησλ πζηέξσλ νη αλαδπφκελεο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ έρνπλ ζρέζε κα ηα κέηξα ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ, φπσο είλαη ηα πνζνζηά ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη νη ξπζκνί αχμεζεο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή( Mullin, 1993). Ο Goswami θαη Jung (1997), εμέηαζαλ ηηο επηδξάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ θνξεάηηθε αγνξά κεηνρψλ. Παξαθηκέλνη απφ ην έξγν ηνπ (Chen et al) ζα επηιέμνπλ 2 κεηαβιεηέο επηηνθίσλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ, νη νπνίνη λα εθπξνζσπνχλ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ λα εθπξνζσπνχλ ηνλ θιάδν παξαγσγήο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε έδεημαλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο, κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κνξέαο ( Mullin, 1993; Goswami θαη Jung, 1997; Chen et al., 1986). Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ βγάιεη ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ απνδφζεσλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 20

21 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο πνπ ππήξραλ πξνεγνπκέλσο, ιίγα ήηαλ γλσζηά γηα ηηο αγνξέο απηέο. Ωζηφζν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, έρνπλ ππάξμεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζε πνιιέο πεξηνρέο, φπσο ζηελ Κίλα, ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζηε Ρσζία. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη νη αλεξρφκελεο αγνξέο απνηεινχλ κηα ελαιιαθηηθή επέλδπζε γηα ηνπο επελδπηέο θαη ε ηειεπηαία δεθαεηία έρεη γλσξίζεη ηεξάζηηεο ξνέο θεθαιαίσλ απφ θαη πξνο ηηο αλεξρφκελεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Δπηπιένλ, νη απνδφζεηο απφ ηα ρξεκαηηζηήξηα εκθαλίδνληαη πην πξνβιέςηκεο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο θαη παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο ηδηφηεηεο επαλαθνξάο κε πςειφηεξν βαζκφ ζπζρέηηζεο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη νη αλεξρφκελεο αγνξέο απνηεινχλ κεξίδην απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο παγθνζκίσο. Πξφζθαηα ζηνηρεία απφ ηνπο Goetzmann θαη Jorion (1999), δείρλνπλ φηη νη αλεξρφκελεο αγνξέο κπνξνχλ λα πεξάζνπλ απφ δηάθνξεο θάζεηο θαη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζηαηηθέο. Απηή ε δπλαηφηεηα επηηξέπεη λα ππάξμεη κηα δηεζλή επέλδπζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο κέζεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (Errunza 1977; Divecha et al., 1992; Goetzmann θαη Jorion, 1999; Christofer, et al., 2001) Αμηνιόγεζε αληαγωληζηηθώλ ζπλζεθώλ ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ειέγρνπο θαη θαλνληζκνχο, νη νπνίνη νδεγνχζαλ ζε κηα αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εληζρχζεθε κε πνιινχο πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ λνκηζκαηνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Ξεθίλεζαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο φηαλ εκθαλίζηεθε ε αλάγθε λα ππάξμεη κηα ζχγρξνλε θαη επέιηθηε αγνξά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ επξσπατθή εληαία αγνξά. Δπηπιένλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα ήηαλ θαζνξηζηηθά επεξεαζκέλε απφ ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ θαλνληζκψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο(hondroyiannis et al., 1999). 21

22 Καηά ην 1990 ε ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα ήηαλ απνθαζηζηηθά επεξεαζκέλε απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ θαλνληζκψλ κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηδηαίηεξα κε ηελ ζέζπηζε ηεο δεχηεξεο ηξαπεδηθήο νδεγίαο. Ζ δεχηεξε ηξαπεδηθή νδεγία νξίδεη ηηο θχξηεο απαηηήζεηο επάξθεηαο γηα ηηο ηξάπεδεο ζηα θξάηεκέιε. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εηζήρζεζαλ ην Ζ νδεγία ξπζκίδεη επίζεο ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ πνπ εδξεχνπλ ζε έλα θξάηνο-κέινο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Tsionas et al., 2001) Οη κεηνρέο θαζώο θαη νη θίλδπλνη πνπ παξνπζηάδνληαη Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηεο αγνξάο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ επηζηξνθψλ ραξηνθπιαθίσλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνπο πξψηνπο έληεθα κήλεο ηνπ 1998 ν δείθηεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο Russell 1000 πξνέβαιε 19,42% ελψ ν δείθηεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο Russell 2000 ππνρψξεζε θαηά 8,23%. Ζ πξφζθαηε απηή εκπεηξία είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηεθκεξησκέλε καθξνπξφζεζκε απφδνζε ησλ κεηνρψλ κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. Καηά κέζν φξν, ε κηθξή θεθαιαηνπνίεζε έρεη θαιχηεξε απφδνζε ζηηο κεηνρέο απ φηη νη κεηνρέο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο, αιιά ην πιενλέθηεκα απφδνζεο ησλ κεηνρψλ κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο είλαη φηη είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή, θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα αληηζηξαθεί ζε νξηζκέλα θιίκαηα επελδχζεσλ. Απηή ε κεηαβιεηφηεηα είλαη ελ κέξεη πξνβιέςηκε. Οη επελδπηέο πνπ κπνξνχλ επηηπρψο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθζεζε θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζεκαληηθέο αληακνηβέο, ζε ζρέζε κε ηνπο επελδπηέο πνπ είηε αγλννχλ ηελ έθζεζή ηνπο, είηε είλαη αλίθαλνη λα ηελ αιιάμνπλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε κεγαιχηεξε επειημία ζηε κεηαηφπηζε θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ζα εληζρχεη ηελ απφδνζε. Ζ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηνπο βξαρππξφζεζκνπο νξίδνληεο ζα εληζρχεη ηελ καθξνπξφζεζκε απφδνζε (Reinganum, 1999). Ζ δηεζλήο νινθιήξσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ παξέρεη έλα θαλάιη γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ αγνξψλ ζπλαιιάγκαηνο νδήγεζε ζε αζχκκεηξεο αληηδξάζεηο ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο. 22

23 Κάπνηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη δηεζλείο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ πνπ επελδχνπλ ζηηο αλαδπφκελεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμία θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ εγρψξησλ λνκηζκάησλ, ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ζηηο επελδχζεηο ηνπο (Yang θαη Chang, 2008). 3. Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία 3.1 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο Σν δείγκα ηεο κειέηεο ζα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάιπζεο πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 θαζψο θαη, απφ ην Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπρλφηεηα κεηαβιεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε ζα είλαη εκεξήζηα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη γίλεη ε ζπιινγή ηνπ εκεξήζησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα αλάιπζε, νη εκεξήζηεο ηηκέο ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ Διιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. 3.2 Αλάιπζε δεδνκέλωλ Σα είδε ησλ κεηαβιεηψλ είλαη δπν: Οη εμαξηεκέλεο θαζψο θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ηηο νπνίεο θαη ρεηξηδφκαζηε γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ αζθνχλ θάπνηα επίδξαζε πάλσ ζηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ, ελψ νξηζκέλεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζα είλαη νη απνδφζεηο ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ Διιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. Θα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε κε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αζρνιείηαη κε ηηο κεζφδνπο πεξηγξαθήο, απιήο επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη θαηαλνεηφο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο βιέπνπκε ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειενξάζεηο ή αιινχ, απνηεινχληαη απφ δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί θαη παξνπζηάδνληαη, ζπλήζσο κε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα, θαη απηφλ ηνλ ηξφπν. 23

24 ηε ζπλέρεηα ζα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ηεο παιηλδξφκεζεο. Ζ παιηλδξφκεζε κπνξεί λα είλαη απιή ( κε κία κφλν αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) ε πνιιαπιή ( κε δχν ε πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Δκείο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ε αιιηψο πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Σέινο, ζα πξνρσξήζνπκε ζε γξακκηθέο πνιπκεηαβιεηέο παιηλδξνκήζεηο. Ζ κνξθή ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζα είλαη π.ρ. γηα ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο κνξθήο: R it ait b1 F1 b2f2 b3f3 it (1) Όπνπ R it είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ ζηελ έξεπλα καο είλαη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ, b είλαη ν ζπληειεζηήο επαηζζεζίαο (beta), F είλαη ν θάζε παξάγνληαο πνπ εμεηάδνπκε, θαη it είλαη ν ιεγφκελνο δηαηαξαθηηθφο φξνο, πνπ απνηειεί ηελ απφθιηζε απφ ηελ εθηίκεζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζα είλαη: ν γεληθφο δείθηεο ηνπ Διιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ ζπληειεζηή beta Κπθιηθέο εηαηξίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξν ζπληειεζηή beta (ή θίλδπλν) ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε θπθιηθέο εηαηξίεο. Δηαηξίεο κε κεγαιχηεξε γθάκα πξντφλησλ δηαθξίλνληαη επίζεο απφ πςειφηεξν beta έλαληη εηαηξηψλ κε πεξηνξηζκέλε γθάκα πξντφλησλ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε επαηζζεζία ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα κηαο εηαηξίαο ηφζν πςειφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο θαη ν δείθηεο beta. Αλάπηπμε Α.Δ.Π. έλαληη Πσιήζεσλ. Δηαηξίεο ζηηο νπνίεο είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο, ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξν beta. Σν beta είλαη επίζεο πςειφηεξν ζε εηαηξίεο πνπ δηαθξίλνληαη απφ ζεκαληηθφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ έλαληη επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε. (Σα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο απμάλνπλ ηελ έθζεζε ηεο εηαηξίαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν ή ζηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο) (Γεωξγηάδεο, 2005). 24

25 3.2.2 Ζ ζεκαζία ηεο παιηλδξόκεζεο θαη ηεο ζπζρέηηζεο Ζ παιηλδξφκεζε θαη ε ζπζρέηηζε είλαη δχν πνιχ ρξήζηκεο κέζνδνη πνπ ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξφβιεςε, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθή δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη βνεζνχ ζεκαληηθά ζηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη είηε απφ ην θξάηνο είηε απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ γξακκηθή παιηλδξφκεζε κειεηά θαη πξνζδηνξίδεη κηα γξακκηθή ζρέζε εθφζνλ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ ζπζρέηηζε είλαη έλα κέηξν πνπ θαλεξψλεη, αλ ε εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε είλαη έληνλε, κέηξηα, αζζελήο ή θαη κεδεληθή θαζψο θαη αλ πξφθεηηαη γηα κηα ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Ζ παιηλδξφκεζε θαη ε ζπζρέηηζε είλαη, ίζσο νη κέζνδνη εθηίκεζεο πνπ εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Δπίζεο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ φξγαλν εξγαζίαο θαη έξεπλαο γηα πνιινχο εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο (Καξαγεώξγνο et.al, 1999) Πξνβιήκαηα ζηε πνιιαπιή παιηλδξόκεζε Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε δεκηνπξγψληαο έλα κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε έληνλε ζπζρέηηζε δχν ε πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Σν πξφβιεκα απηφ νλνκάδεηαη ζπγγξακηθφηεηα collinearity ( κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ) ή πνιπζπγγξακηθφηεηα multicollinearity ( κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ ησλ δχν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ). πλήζσο, νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε, ζπζρεηίδνληαη ζε θάπνην βαζκφ κε άιιεο. Αλ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ππεξβαίλεη θαη απφιπην ηηκή ην 0,7 δεκηνπξγείηαη ζνβαξφ πξφβιεκα ζην ππφ θαηαζθεπή κνληέιν. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ είλαη ν έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο φισλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηνλ απνθιεηζκφ απηήο πνπ ζρεηίδεηαη εληνλφηεξα κε ηηο ππφινηπεο θαη δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα ( Γεκεηξηάδεο, 2002) 25

26 4. ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο ηωλ δεδνκέλωλ Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ζα πεξηέρνπλ: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ( Statistics) Πίλαθαο ζπζρέηηζεο (Correlations) Γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε Γείθηε Σηκψλ ( Simple linear regression) Παξαγνληηθή αλάιπζε κεηνρψλ ( Factor Analysis) Γεληθφηεξα, ζηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ ζα δνχκε ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν (mean), ηελ ηππηθή απφθιηζε (Std.Deviation) θαη ηελ αζπκκεηξία ζηελ θαηαλνκή (Skewness), ζηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Ζ γξακκηθή παιηλδξφκεζε καο δείρλεη θαηά πφζν ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ κία επζεία γξακκή. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο R Ο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ είλαη ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ζαλ ζηνηρεία ηνπ ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson γηα θάζε δεπγάξη µκεηαβιεηψλ. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson µεηξάεη κφλν γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα καο δψζεη πιεξνθνξία γηα άιιεο κνξθήο ζπζρέηηζε.ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson είλαη θαηάιιεινο κφλν γηα δεχγε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Ο πίλαθαο έρεη απαξαίηεηα ηηκέο ίζεο κε ηε κνλάδα ζηε δηαγψλην, είλαη ζπκκεηξηθφο θαη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ δελ κπνξεί λα πάξεη ηηκή κεγαιχηεξε ζε απφιπηε ηηκή απφ ην 1. Σηκέο -1 θαη 1 ζεκαίλνπλ απφιπηα γξακκηθή ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ην πξφζεκν ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ζεηηθήο ε αξλεηηθήο ζρέζεο. Ζ ζεηηθή ζρέζε εξκελεχεηαη πσο φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηεο κηαο κεηαβιεηήο ηφζν απμάλεη θαη ε ηηκή ηεο άιιεο ελψ ε αξλεηηθή ζρέζε εξκελεχεηαη πσο φζν απμάλεη ε ηηκή ηεο κηαο κεηαβιεηήο κεηψλεηαη ε ηηκή ηεο άιιεο. 26

27 4.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2007 Πίλαθαο ζπρλνηήηωλ ηνλ πίλαθα απηφ βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ( ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ)πνπ έρνπλ δεηεζεί. Statistics ΑΛΟΤΜΤ ΠΛΑΣΙΚΑΘΡ ΚΟΚΑΚΟΛΛ ΔΒΡΟΦΑΡΜ Λ ΒΙΟΣΔΡ ΒΙΟΥΑΛΚΟ ΑΚΗ Α ELBISCO NUTRIART Α N Valid Missing Mean,0006,0000,0001 -,0013,0016 -,0007 -,0008 -,0010 Std. Deviation,02362,02076,02305,01956,02010,03536,02552,02752 Skewness,084,143 -,160 -,079,175 -,372 1,248,412 Std. Error of Skewness,154,154,154,154,154,154,154,154 Kurtosis,347 1,764 1,212 1,538,089 5,678 7,849 1,099 Std. Error of Kurtosis,306,306,306,306,306,306,306,306 Minimum -,08 -,08 -,10 -,08 -,05 -,19 -,07 -,08 Maximum,06,07,07,06,07,18,17,09 27

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα