Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα"

Transcript

1 Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

2 Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα: Η µετοχή της XYZ πουλιέται στα $50/µετοχή ενώ ένα δικαίωµα call επί της ΧΥΖ µε strike $50 κοστίζει $5/µετοχή. Ο επενδυτής µπορεί να αγοράσει το call για $500 αντί να αγοράσει τις 100 µετοχές για $5,000. Εάν η XYZ πάει στα $60, η αξία του call θα είναι $1000. Απόδοση επί του call: $500/$500 = 100% Απόδοση επί της µετοχής: $1000/$5000 = 20%

3 Αγορά calls για περιορισµό του κινδύνου Στον επενδυτή δεν αρέσει καθόλου η ιδέα του να αγοράσει µετοχές της XYZ και στη συνέχεια να βλέπει τις τιµές της να υποχωρούν. Έτσι, αγοράζει ένα call µε strike $50 στα $5 και τοποθετεί τα υπόλοιπα χρήµατα του σε ακίνδυνους τίτλους (π.χ. προθεσµιακές καταθέσεις). Έτσι, µε τα $5.000 ο επενδυτής αγοράζει ένα call πληρώνοντας $500 και τοποθετεί τα υπόλοιπα $4.500 σε ακίνδυνα αξιόγραφα. Παράδειγµα: Αν η XYZ πάει στα $60, ο επενδυτής θα θα εισπράξει $500 ασκώντας το call, σύν τους τόκους από την ακίνδυνη επένδυση. Αν η XYZ µείνει στα $50 ή πέσει χαµηλότερα, ο επενδυτής θα έχει χάσει το premium των $500 αλλά σε ένα βαθµό αυτό θα έχει αντισταθµιστεί από την είσπραξη των τόκων της ακίνδυνης επένδυσης

4 Αγορά call για αντιστάθµιση ανοικτής θέσης πώλησης στη spot αγορά Ο επενδυτής πιστεύει ότι η τιµή της XYZ θα υποχωρήσει. Προβαίνει λοιπόν σε ανοικτές πωλήσεις (short selling) µετοχών της XYZ ώστε να κερδίσει από την πτώση της τιµής της µετοχής όµως τώρα είναι εκτεθειµένος σε απεριόριστες ζηµιές λόγω πιθανής ανόδου της τιµής της ΧΥΖ. Έτσι ο επενδυτής αγοράζει ένα call για να µειώσει την πιθανή ζηµιά.

5 Αγορά Put για µόχλευση και περιορισµένο κίνδυνο Οεπενδυτής εκτιµά σηµαντική πτώση στην τιµή της µετοχής αλλά δεν έχει αρκετά χρήµατα για να καλύψει το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης για ανοικτή πώληση της µετοχής και επιπλέον δεν θέλει να εκτεθεί σε απεριόριστο κίδυνο από µια πιθανή άνοδο της τιµής της µετοχής. Ο επενδυτής αγοράζει put. Σηµείωση: Η τιµή της µετοχής πρέπει να υποχωρήσει επαρκώς για να επιτύχει κέρδος.

6 Αγορά Put για αντιστάθµιση σε ενδεχόµενη πτώση της τιµής της µετοχής Οεπενδυτής έχει µετοχές της ΧΥΖ και ήδη καταγράφει υπεραξίες. Ο επενδυτής πιστεύει ότι η µετοχή της ΧΥΖ θα ανέβει ακόµη περισσότερο και θα ήθελε να συµµετέχει σε αυτή την προοπτική χωρίς όµως να ρισκάρει την υπεραξία του. Έτσι αγοράζει put. Εάν η τιµή ανέβει ακόµα παραπάνω, τα κέρδη του θα έχουν περιορισθεί µόνο κατά το κόστος του put, ενώ οι µέχρι σήµερα υπεραξίες του προστατεύονται από το put και είναι µειωµένες µόνο κατά το ποσό που πλήρωσε για να αγοράσει το put

7 Αντιστάθµιση (Hedging)

8 Η αντιστάθµιση µε ΣΜΕ έγκειται στην ανάληψη θέσης στην προθεσµιακή αγορά που να είναι αντίθετη µε την ανειληµµένη θέση στην spot αγορά Έτσι στο µέλλον οι ζηµιές που θα σηµειώνει η µια θέση θα αντισταθµίζονται από τα κέρδη που θα σηµειώνει η αντίθετη θέση

9 Αντιστάθµιση µε ΣΜΕ

10 Αντιστάθµιση πώλησης (short hedge) Μια εταιρεία που γνωρίζει ότι πρόκειται να πουλήσει ένα στοιχείο σε κάποια µελλοντική στιγµή (π.χ. ένας παραγωγός σιταριού) ανησυχεί λόγω της αβεβαιότητας για την τιµή που θα έχει αυτό το στοιχείο στην αγορά όταν θα πρέπει να το πουλήσει. Συγκεκριµένα αντιµετωπίζει τον κίνδυνο να πέσει στο µέλλον η τιµή αυτού του στοιχείου σε χαµηλότερα επίπεδα από την τρέχουσα τιµή (οπότε θα έχει µειωµένα κέρδη, ίσως και ζηµιές) Μπορεί να αντισταθµίσει αυτόν τον κίνδυνο λαµβάνοντας µια short θέση σε ΣΜΕ επί αυτού του στοιχείου. Εάν στο µέλλον η τιµή του στοιχείου πέσει, σε σχέση µε τα τρέχοντα επίπεδα, η εταιρεία θα έχει «ζηµιά» από την πώληση του στοιχείου στη spot αγορά αλλά ταυτόχρονα θα σηµειώσει κέρδη από τη θέση στα ΣΜΕ. Εάν από την άλλη, στο µέλλον η τιµή του στοιχείου ανέβει, σε σχέση µε τα τρέχοντα επίπεδα, η εταιρεία θα έχει αυξηµένο κέρδος από την πώληση του στοιχείου στη spot αγορά αλλά θα έχει ταυτόχρονα ζηµιά από τη θέση στα ΣΜΕ

11 Αντιστάθµιση αγοράς (long hedge) Μια εταιρεία που γνωρίζει ότι πρόκειται να αγοράσει ένα στοιχείο σε κάποια µελλοντική στιγµή (π.χ. µια ναυτιλιακή εταιρεία χρειάζεται πετρέλαιο για να κινηθούν τα καράβια της) ανησυχεί λόγω της αβεβαιότητας για την τιµή που θα έχει αυτό το στοιχείο στην αγορά όταν θα πρέπει να το αγοράσει. Συγκεκριµένα αντιµετωπίζει τον κίνδυνο να ανέβει στο µέλλον η τιµή αυτού του στοιχείου σε υψηλότερα επίπεδα από την τρέχουσα τιµή (οπότε θα έχει αυξηµένο λειτουργικό κόστος) Μπορεί να αντισταθµίσει αυτόν τον κίνδυνο λαµβάνοντας µια long θέση σε ΣΜΕ επί αυτού του στοιχείου. Εάν στο µέλλον η τιµή του στοιχείου πέσει, σε σχέση µε τα τρέχοντα επίπεδα, η εταιρεία θα έχει «κέρδος» από την αγορά του στοιχείου στη spot αγορά αλλά ταυτόχρονα θα σηµειώσει ζηµιά από τη θέση στα ΣΜΕ. Εάν από την άλλη, στο µέλλον η τιµή του στοιχείου ανέβει, σε σχέση µε τα τρέχοντα επίπεδα, η εταιρεία θα έχει «ζηµιά» από την αγορά του στοιχείου στη spot αγορά αλλά θα έχει ταυτόχρονα κέρδος από τη θέση στα ΣΜΕ

12 Παρατηρήσεις Η αντιστάθµιση δε βελτιώνει κατ ανάγκη το τελικό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα. Επιτυγχάνει όµως να το καταστήσει πιο βέβαιο. Στην πράξη δε λειτουργεί πάντα τέλεια η αντιστάθµιση: Το στοιχείο που αντισταθµίζεται µπορεί να µην είναι ακριβώς το ίδιο µε το υποκείµενο στοιχείο του ΣΜΕ Ο αντισταθµιστής µπορεί να µην είναι τελείως σίγουρος για τη χρ. στιγµή που θα αγορασθεί η θα πουληθεί το «spot» στοιχείο Ενδέχεται να απαιτηθεί να κλείσει η θέση στο ΣΜΕ πριν από τη λήξη του Αρα υπάρχει κίνδυνος

13 Κίνδυνος Βάσης Βάση = spot τιµή του αντισταθµιζόµενου στοιχείου προθεσµιακή τιµή του χρησιµοποιούµενου ΣΜΕ Εάν το υποκείµενο στοιχείο στο ΣΜΕ είναι το ίδιο µε το αντισταθµιζόµενο στοιχείο τότε στη λήξη του ΣΜΕ η βάση είναι 0. Πριν από τη λήξη η βάση µπορεί να είναι >0 ή <0 και να µεταβάλεται

14 S 1 = spot τιµή την t 1 S 2 = spot τιµή την t 2 F 1 = προθεσµιακή τιµή την t 1 F 2 = προθεσµιακή τιµή την t 2 b 1 = βάση την t 1 b 2 = βάση την t 2

15 Έστω ότι µια αντιστάθµιση ξεκινά την t 1 και κλείνει την t 2 S 1 = 2,5 F 1 = 2,2 S 2 = 2,0 F 2 = 1,9 b 1 = S 1 -F 1 =2,5-2,2=0,3 b 2 = S 2 -F 2 =2-1,9=0,1

16 Οπωλητής του στοιχείου Την t 1, γνωρίζει ότι θα πουλήσει το στοιχείο την t 2 όµως δεν ξέρει τι τιµή θα πιάνει τότε Την t 1, πουλάει ΣΜΕ (αντιστάθµιση πώλησης, short hedge) Για να αντισταθµίσει την αβεβαιότητα στο οικονοµικό του αποτέλεσµα λόγω της άγνωστης µελλοντικής τιµής στην οποία θα πουλήσει το στοιχείο Tην t 2 έχει σηµειώσει «κέρδος» ίσο µε F 1 -F 2 =0,3 από την πώληση των ΣΜΕ Έτσι η «τελική» τιµή που επιτυγχάνει να πουλήσει ο πωλητής είναι S 2 +(F 1 -F 2 ) = F 1 +(S 2 -F 2 ) = F 1 +b 2 = 2,3 To F 1 ήταν γνωστό την t 1. Εάν ήταν γνωστό και το b 2 ήδη από την t 1 δεν θα είχαµε καµµία αβεβαιότητα για την «τελική» τιµή, δηλαδή θα είχαµε τέλεια αντιστάθµιση. Ο κίνδυνος της αντιστάθµισης είναι η αβεβαιότητα που οφείλεται στο b 2 και λέγεται κίνδυνος βάσης

17 Οαγοραστής του στοιχείου Την t 1, γνωρίζει ότι θα αγοράσει το στοιχείο την t 2 όµως δεν ξέρει τι τιµή θα κοστίζει τότε Την t 1, αγοράζει ΣΜΕ (αντιστάθµιση αγοράς, long hedge) Για να αντισταθµίσει την αβεβαιότητα στο οικονοµικό του αποτέλεσµα λόγω της άγνωστης µελλοντικής τιµής στην οποία θα αγοράσει το στοιχείο Tην t 2 έχει σηµειώσει «ζηµιά» F 1 -F 2 =0,3 από την αγορά των ΣΜΕ Έτσι η «τελική» τιµή που επιτυγχάνει να αγοράσει ο αγοραστής είναι S 2 +(F 1 -F 2 ) = F 1 +(S 2 - F 2 ) = F 1 +b 2 = 2,3

18 Για επενδυτικά στοιχεία (νοµίσµατα, χρηµατιστηριακοί δείκτες, χρυσός, ασήµι κλπ) ο κίνδυνος βάσης είναι µικρός επειδή η spot και η προθεσµιακή τιµή συνδέονται µε αρκετά αυστηρά καθορισµένο τρόπο (οι µόνοι παράγοντες αβεβαιότητας είναι το ακίνδυνο επιτόκιο και η µελλοντική απόδοση του στοιχείου) Στην περίπτωση των εµπορευµάτων (πετρέλαιο, σιτηρά, χαλκός κλπ) ο κίνδυνος βάσης είναι αυξηµένος ανισορροπίες στην προσφορά και στη ζήτηση και δυσκολίες στην αποθήκευση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξηµένη αβεβαιότητα ως προς τη βάση

19 Αντιστάθµιση µε ΣΜΕ µε διαφορετικό υποκείµενο στοχείο Μετά την αντιστάθµιση η τελική επιτυγχανόµενη τιµή θα είναι: S 2 +F 1 -F 2 =F 1 +S 2 -F 2 =F 1 +[(S 2 -S 2* )+(S 2* -F 2 )] Όπου S 2* υποδηλώνει τη spot τιµή του υποκείµενου στοιχείου του ΣΜΕ, τη στιγµή t 2 Μέσα στα [ ] βλέπουµε τον κίνδυνο βάσης ο οποίος τώρα έχει δύο συνιστώσες.

20 Επιλογή ΣΜΕ για αντιστάθµιση Επιλογή του υποκείµενου στοιχείου Αν µπορώ να βρώ ΣΜΕ µε υποκείµενο στοιχείο ακριβώς ίδιο µε αυτό που θέλω να αντισταθµίσω προφανώς θα το επιλέξω Αν όχι, θα προσπαθήσω να βρώ ένα ΣΜΕ µε υποκείµενο στοιχείο µε όσο το δυνατό πιο συγγενή χαρακτηριστικά µε το προς αντιστάθµιση στοιχείο (tricky!) Επιλογή του µήνα παράδοσης Η βάση µεγαλώνει καθώς µεγαλώνει ό χρόνος ανάµεσα στη λήξη της αντιστάθµισης και στο χρόνο λήξης του ΣΜΕ Σαν κανόνα, επιλέγω ως µήνα παράδοσης (λήξης) του ΣΜΕ τον πλησιέστερο στη λήξη της αντιστάθµισης αλλά αργότερα από αυτή

21 Παράδειγµα Είναι 8 Ιουνίου Η εταιρεία ΑΒΓ γνωρίζει ότι θα χρειαστεί βαρέλια πετρέλαιο κάποια στιγµή τον επόµενο Οκτώβριο ή Νοέµβριο Τα ΣΜΕ πετρελαίου διαπραγµατεύονται στο NYMEX για παράδοση κάθε µήνα και το µέγεθος κάθε συµβολαίου είναι βαρέλια Η ΑΒΓ αποφασίζει να χρησιµοποιήσει το συµβόλαιο εκεµβρίου για αντιστάθµιση και έτσι ανοίγει µια long θέση σε 20 συµβόλαια εκεµβρίου. Η τιµή αυτού του ΣΜΕ στις 8 Ιουνίου είναι $18 το βαρέλι Στις 10 Νοεµβρίου η ΑΒΓ αποφασίζει να αγοράσει πετρέλαιο και κλείνει τη long θέση που είχε ανοίξει στα ΣΜΕ Στις 10 Νοεµβρίου η spot τιµή του πετρελαίου είναι $20 το βαρέλι, ενώ η τιµή του ΣΜΕ εκεµβρίου είναι $19,10 το βαρέλι. Εποµένως η βάση εκείνη την ηµέρα είναι στα $0,90 το βαρέλι. Το κόστος αγοράς πετρελαίου διαµορφώθηκε τελικά για την ΑΒΓ στα $18,90 (=18+0,90) το βαρέλι ή συνολικά στα $ Αν δεν είχε χρησιµοποιήσει ΣΜΕ θα είχε πληρώσει $ ηλαδή, είχε ένα όφελος $ από την αντιστάθµιση Αν στις 10 Νοεµβρίου η spot τιµή του πετρελαίου ήταν στα $15 το βαρέλι, ενώ η τιµή του ΣΜΕ εκεµβρίου ήταν $14,10 το βαρέλι, η βάση θα ήταν πάλι $0,90 το βαρέλι. Το κόστος αγοράς πετρελαίου θα ήταν πάλι $ για την ΑΒΓ, ενώ αν δεν είχε χρησιµοποιήσει ΣΜΕ θα πλήρωνε µόνο $ Όµως η ΑΒΓ αντιστάθµισε γιατί δεν ήθελε να το ρισκάρει. Η δουλειά της δεν ήταν να κερδοσκοπήσει στην τιµή του πετρελαίου αλλά να σταθεροποιήσει το µελλοντικό της κόστος.

22 Αναλογία Αντιστάθµισης (ΑΑ) ΑΑ= (Μέγεθος θέσης στο ΣΜΕ)/(Μέγεθος Spot θέσης) Στο προηγούµενο παράδειγµα είχαµε ΑΑ=1. εν είναι κατ ανάγκη βέλτιστη

23 Βέλτιστη Αναλογία Αντιστάθµισης Έστω Τ η χρονική περίοδος της αντιστάθµισης S = µεταβολή spot τιµής S του προς αντιστάθµιση στοιχείου κατά τη διάρκεια της αντισταθµιστικής περιόδου F = µεταβολή προθεσµιακής τιµής F του ΣΜΕ κατά τη διάρκεια της αντισταθµιστικής περιόδου σ S = τυπική απόκλιση της S σ F = τυπική απόκλιση της F σ S, F = συνδιακύµανση των S, F ΑΑ = αναλογία αντιστάθµισης

24 Μεταβολή της αξίας της θέσης του αντισταθµιστή Αντιστάθµιση πώλησης (Short hedge) Κ = S (AA)( F) Αντιστάθµιση αγοράς (Long hedge) Κ = (ΑΑ)( F) - S

25 ιακύµανση της µεταβολής (κίνδυνος) της αξίας της θέσης του αντισταθµιστή σ = σ + (AA) σ 2 (AA) σ Κ S F S, F Για να βρούµε για ποιο ΑΑ ελαχιστοποιείται αυτή η διακύµανση, βρίσκουµε την παράγωγο ως προς ΑΑ της προηγούµενης έκφρασης και την εξισώνουµε µε το µηδέν 2 σ Κ 2 0 = = 2 (AA) σ F 2 σ S, F (AA) Λύνοντας τώρα ως προς ΑΑ βρίσκουµε

26 Βέλτιστη Αναλογία Αντιστάθµισης AA= σ S, F 2 F σ Η προηγούµενη έκφραση µπορεί να πάρει και τη µορφή, (όπου είναι ο συντελεστής συσχέτισης των S, F ) ρ S, F σ ρ, AA= S S F σ F

27 Μέτρηση αποτελεσµατικότητας αντιστάθµισης Βαθµός αποτελεσµατικότητας αντιστάθµισης (AA) σ BAA=1- σ 2 S 2 όπου σ Β = διακύµανση βάσης και σ 2 S Προφανώς 0 ΒΑΑ 1 2 Β = διακύµανση spot τιµής 2 (i) σ Β = 0 ΒΑΑ=1 τέλεια αντιστάθµιση 2 2 (ii) σβ = σs και AA=1 ΒΑΑ=0 πλήρως αποτυχηµένη αντιστάθµιση

28 Αντιστάθµιση µε ικαιώµατα

29 ιαφορές σε σχέση µε την Αποτελεσµατικότητα Παρακολούθηση Κόστος Είδος κερδοφορίας αντιστάθµιση σε ΣΜΕ Οι αποδόσεις των ΣΜΕ είναι σχεδόν συµµετρικές µε τις αποδόσεις του υποκείµενου τίτλου. Αυτό δεν ισχύει για τα δικαιώµατα. Με τα ΣΜΕ το τελικό αποτέλεσµα της αντιστάθµισης είναι λίγο πολύ γνωστό εκ των προτέρων. Με το που γίνεται η αντιστάθµιση δε χρειάζεται παρακολούθηση (η τελική τιµή «κλειδώνει») Με τα δικαιώµατα δεν είναι γνωστό το τι θα συµβεί στη λήξη και ενδέχεται να χρειασθούν ενδιάµεσες αγοραπωλησίες δικαιωµάτων. Αυτό απαιτεί στενή παρακολούθηση και έχει αβέβαιο κόστος.

30 Σύγκριση χρηµατοροών ΣΜΕ και δικαιωµάτων στην αντιστάθµιση

31 Αντιστάθµιση αρνητικής θέσης στην αγορά µετρητοίς µε αγορά call Κέρδος Χρηµατοροή δικαιώµατος 0 Τρέχουσα τιµή Ζηµιά Καθαρό κέρδος Χρηµατοροή Αρνητικής Θέσης στην αγορά µετρητοίς (spot)

32 Αντιστάθµιση αρνητικής θέσης στην αγορά µετρητοίς µε αγορά ΣΜΕ Κέρδος Χρηµατοροή αγοραστή ΣΜΕ 0 Τρέχουσα τιµή Ζηµιά Καθαρό κέρδος Χρηµατοροή Αρνητικής Θέσης στην αγορά µετρητοίς (spot)

33 Ισοδυναµία Put-Call Όλες τις επόµενες στρατηγικές αντιστάθµισης (προστατευτικά και καλυµµένα δικαιώµατα) µπορεί να τις θυµάται κανείς εύκολα βάσει της ισοδυναµίας µεταξύ Put και Call C+PV(K)=P+S Όπου C = αξία του call µε strike Κ και λήξη την Τ P= αξία του put µε strike Κ και λήξη την Τα S= τιµή του υποκείµενου τίτλου PV(K)= παρούσα αξία του strike Κ Η ισοδυναµία αυτή ισχύει κάθε στιγµή και λέει ότι το να έχω τώρα ένα δικαίωµα αγοράς και τα χρήµατα που χρειάζονται εάν το εξασκήσω είναι ισοδύναµο µε το να έχω τώρα ένα δικαίωµα πώλησης και τον υποκείµενο τίτλο που χρειάζεται για να το εξασκήσω Στα προστατευτικά δικαιώµατα είµαι αγοραστής του δικαιώµατος (προστατεύουν την αξία της spot θέσης) Στα καλυµµένα δικαιώµατα είµαι πωλητής του δικαιώµατος (καλύπτονται µε τη spot θέση)

34 Κέρδος Προστατευτικό δικαίωµα αγοράς (protective call) (αντιστάθµιση µε αγορά δικαιώµατος αγοράς) K K+C Χρηµατοροή δικαιώµατος 0 Τιµήυποκείµενου τίτλου -C Ζηµιά Καθαρό Kέρδος Χρηµατοροή Αρνητικής Θέσης στην αγορά µετρητοίς (spot)

35 Προστατευτικό δικαίωµα αγοράς (protective call) (αντιστάθµιση µε αγορά δικαιώµατος αγοράς) Άρα: Αρνητική θέση µετρητοίς + Αγορά δικαιώµατος αγοράς = αγορά (συνθετικού)δικαιώµατος πώλησης [short spot + long call = long (synthetic) put]

36 Προστατευτικό δικαίωµα πώλησης (protective put) Κέρδος (αντιστάθµιση µε αγορά δικαιώµατος πώλησης) Κ-P Καθαρό Kέρδος Κ 0 -P Τιµήυποκείµενου τίτλου Χρηµατοροή δικαιώµατος Ζηµιά Χρηµατοροή Θετικής Θέσης στην αγορά µετρητοίς (spot)

37 Προστατευτικό δικαίωµα πώλησης (protective put) (αντιστάθµιση µε αγορά δικαιώµατος πώλησης) Άρα: Θετική θέση µετρητοίς + Αγορά δικαιώµατος πώλησης = αγορά (συνθετικού)δικαιώµατος αγοράς [long spot + long put = long (synthetic) call]

38 Καλυµµένο δικαίωµα αγοράς (covered call) Κέρδος (αντιστάθµιση µε πώληση δικαιώµατος αγοράς) K+C Χρηµατοροή Θετικής Θέσης στην αγορά µετρητοίς (spot) + C 0 K Τιµήυποκείµενου τίτλου Ζηµιά Καθαρό Kέρδος Χρηµατοροή δικαιώµατος

39 Άρα: Καλυµµένο δικαίωµα αγοράς (covered call) (αντιστάθµιση µε πώληση δικαιώµατος αγοράς) Θετική θέση µετρητοίς + Πώληση δικαιώµατος αγοράς = Πώληση (συνθετικού)δικαιώµατος πώλησης [long spot + short call = short (synthetic) put]

40 Κέρδος Καλυµµένο δικαίωµα πώλησης (covered put) (αντιστάθµιση µε πώληση δικαιώµατος πώλησης) K-P +P 0 K Χρηµατοροή δικαιώµατος Τιµήυποκείµενου τίτλου Καθαρό Kέρδος Ζηµιά Χρηµατοροή Αρνητικής Θέσης στην αγορά µετρητοίς (spot)

41 Άρα: Καλυµµένο δικαίωµα πώλησης (covered put) (αντιστάθµιση µε πώληση δικαιώµατος πώλησης) Αρνητική θέση µετρητοίς + Πώληση δικαιώµατος πώλησης = Πώληση (συνθετικού)δικαιώµατος αγοράς [short spot +short put = short (synthetic) call]

42 Η επιλογή του τρόπου αντιστάθµισης θα γίνει µε βάση τις προσδοκίες του αντισταθµιστή για τις τιµές, την εκτίµηση του για τη µεταβλητότητα αλλά και την αποστροφή του στον κίνδυνο Μεγάλος βαθµός αποστροφής στον κίνδυνο µάλλον θα αποτρέψει έναν αντισταθµιστή από το να αντισταθµιστεί µέσω καλυµµένων δικαιωµάτων

43 Ο ρόλος του Η κατοχή ενός δικαιώµατος επί ενός τεµαχίου του υποκείµενου τίτλου είναι ισοδύναµη (ως προς τη µεταβολή της αξίας) µε την κατοχή τεµαχίων του υποκείµενου τίτλου. Έτσι ένα δικαίωµα επί ενός τίτλου, που έχει πολλαπλασιαστή χ, είναι ισοδύναµο µε *χ µονάδες του υποκείµενου τίτλου. Αντίστροφα, φ µονάδες του υποκείµενου τίτλου είναι ισοδύναµες µε 1/( *χ) δικαιώµατα

44 Αριθµός απαιτούµενων δικαιωµάτων για αντιστάθµιση µε βάση την αξία της θέσης µετρητοίς Αριθµός ικαιωµάτων = Αξία προς αντιστάθµιση πολ/τής strike

45 υναµική αντιστάθµιση Το όµως µεταβάλλεται τόσο µε το χρόνο όσο και µε τις µεταβολές της τιµής του υποκείµενου τίτλου Έτσι υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρµογή της αντισταθµιστικής θέσης προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η αντιστάθµιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου 2.1. Χρονική Αξία Χρήματος - Επιτόκια Αν ένα άτομο ή εταιρία Α κατέχει ένα χρηματικό ποσό P και δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3. Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.1 Ποιες είναι οι διάφορες Κατηγορίες Επενδύσεων; Οι παραδοσιακές κατηγορίες επένδυσης είναι τα προϊόντα χρηματαγοράς ή ισοδύναμα διαθεσίμων, οι μετοχές, τα ομόλογα, οι πρόσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία»

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» 2011 / 4 Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» Jan Kregel Εισαγωγή. Η πρόκληση του Κέινς πολιτική μηδενικών επιτοκίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex

Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex Introduction l easy-forex ebook Καλωσορίσατε στις συναλλαγές forex Συγχαρητήρια! Κάνατε το πρώτο βήμα για να γίνετε επενδυτής στην αγορά forex. Είμαστε στην ευχάριστη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKH ANAΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ X.A.A.

TEXNIKH ANAΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ X.A.A. UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF BANKING AND FINANCIAL MANAGEMENT GRADUATE PROGRAM IN FINANCIAL ECONOMICS ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TEXNIKH ANAΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ X.A.A. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα