ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ"

Transcript

1 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο». β. Σνπ Ν.2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» γ. Σνπ Ν.3886/2010 (Φ.Δ.Κ. 173/Α/30 επ 2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 Ηνπλ 1989 (L 395) θαη ηελ νδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 Φεβ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 Γεθ 2007 (L 335). δ. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». ε. Σνπ Π.Γ. 60/07 (Φ.Δ.Κ. 64/Α/07) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ ζη. Σνπ ΝΓ 721/70 δ. Σνπ Π.Γ. 118/07 (Φ.Δ.Κ. 150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». ε. Σνπ Ν.3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 68/ ). ζ. Σνπ Ν.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Δ.Γ. η. Σνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Δμππεξέηεζεο Πξνζσπηθνχ

2 ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 2. Αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζυμθέρουζα από οικονομική άποψη προζθορά, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλάδνρνπ κηζζσηή εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ θαη ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 401 ΓΝΑ, κε ζηαζεξφ κεληαίν κίζζσκα (ηηκή εθθίλεζεο ,00 ), γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ θαηαθχξσζή ηνπ κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα δχν (2) εμάκελα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιαρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. ηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ εκεξνκεληψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία εκεξνκελία. 4. Γηεμαγσγή: α. Σφπνο: 401 ΓΝΑ β. Ζκεξνκελία: 12 Φεβ Ζκέξα: Πέμπηη Ώξα: 09:00 γ. Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: Μία εκέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηηο 13:00 κ.κ. δ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηε παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηνπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α. Οη Έιιελεο πνιίηεο. β. Οη Αιινδαπνί. γ. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά. δ. Οη πλεηαηξηζκνί. ε. Οη ελψζεηο παξνρψλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη θνηλνπξαμίεο παξνρψλ ππεξεζηψλ. 6. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο απνηεινχλ ηα εμήο παξαξηήκαηα: «Α» «Β» Γεληθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. Δηδηθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.

3 «Γ» ρέδην χκβαζεο γηα ηε Μίζζσζε Δθκεηάιιεπζε Κπιηθείσλ- Πεξηπηέξνπ. 7. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, ήηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/07, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 8. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 9. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, παξνπζία ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ ζα νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΠΓ 118/07 κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ 401ΓΝΑ, ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 10. Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη απφ ην 401 ΓΝΑ - Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD. 11. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ α. Κξηηήξην Αλάζεζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. β. Γηάξθεηα χκβαζεο: Γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ θαηαθχξσζή ηνπ κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα δχν (2) εμάκελα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. γ. Σφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: 401 ΓΝΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ δ. Σφπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: 401 ΓΝΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ε. Υξφλνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: Μία εµέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ θαη µέρξη ηηο 13:00 µ.µ. ζη. Κξαηήζεηο 3% γηα ραξηφζεκν θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20% γηα ηνλ ΟΓΑ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν δ. Ζκεξ. Γεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: 09 Ηαλνπαξίνπ

4 ε. Ζκεξ. Γεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν: 05 Ηαλνπαξίνπ 2015 ή ζηελ πιεζηέζηεξε ζε απηή εκεξνκελία. ζ. Σφπνο Υνξήγεζεο ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο: 401 ΓΝΑ, Γξαθείν Πξνκεζεηψλ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Γεψξγηνο ηάπθαο Γ Η Δ Τ Θ Τ Ν Σ Ζ Σρεο(Ο) Παλαγηψηεο Σδαθψζηαο Γληεο Γξ.Πξνκεζεηψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» Γεληθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. «Β» Δηδηθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ : 199/ ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ/ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 30 Δεκ 14 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΧΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ-ΠΔΡΗΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ (ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 199/2014) ΑΡΘΡΟ 1 ν Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ πξνθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. ΑΡΘΡΟ 2 ν Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α. Οη Έιιελεο πνιίηεο. β. Οη Αιινδαπνί γ. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. δ. Οη πλεηαηξηζκνί. ε. Οη ελψζεηο παξνρψλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά (εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007) θαη θνηλνπξαμίεο παξνρψλ ππεξεζηψλ. 2. Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά επηκειεηήξηα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ επηκειεηήξην ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007.

6 3. Σα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, (άξζξν. 4 Π.Γ. 60/2007). 4. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο «πάξνρνο ππεξεζηψλ» αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1 θαηεγνξίεο. Οη ελψζεηο παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. ΑΡΘΡΟ 3 ν Πξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη ζην πξνεγνχκελν άξζξν εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Β» «Δηδηθνί Όξνη». 2. Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο: α. ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, νθείινπλ λα ππνβάινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/07: (1) Δγγχεζε ζπµµεηνρήο πνζνζηνχ 2% (3.384,00 ) επί ηνπ επί ηνπ εθηηκψκελνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή εθθίλεζεο., φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο. (2) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: ζπκκεηέρνπλ. (α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν (β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ (άξζξν 43 παξ.1 ηνπ ΠΓ 60/07): 1/ πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 2/ Γσξνδνθία. 3/ Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 4/ Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ

7 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. (γ) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξά ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα: 1/ Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο. 2/ Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. (δ) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξά ηνπο δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, θαη επίζεο φηη δε ηεινχλ ππφ ηε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε (πεξίπησζε 2 ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07) ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. (ε) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο φηη, ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. (ζη) Να δειψλεηαη φηη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξά ηνπο είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (πεξίπησζε 2.ε θαη 2.ζη ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/07). (δ) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξά ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην [πεξίπησζε (4) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07]. (ε) Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. (3) Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. (4) Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Ν.2690/1999 (άξζξν 11), πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ην Ν.3345/2005 (άξζξν 16) ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη: (α) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε.

8 (β) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο κίζζσζεο - εθκεηάιιεπζεο. (γ) Γελ απνθιείζζεθε ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ γηαηί δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. (δ) Γηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θιπ.) πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ. (ε) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. (ζη) Γηα ηε κε ρξεζηκνπνίεζε ζαλ άκεζν ή έκκεζν εθπξφζσπφ ηεο, κφληκν ή ζε εθεδξεία Αμθφ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εθφζνλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ην ρξφλν ηεο απνζηξαηείαο ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. (5) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). β. Ννκηθά πξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά (1) Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ α. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. (2) Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 1/ ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 2/ ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο. απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 3/ Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν, θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν 4/ Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.

9 5/ Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά. (β) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 1/ Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. αξκφδηα αξρή. 2/ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ (γ) Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 1/ Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 2α ή 2β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 2/ ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: γ. πλεηαηξηζκνί α/ Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. β/ Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α θαη Β. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. δ. Δλψζεηο παξνρψλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. (1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πάξνρν ππεξεζηψλ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. (2) Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο παξνρψλ ππεξεζηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη.

10 3. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 4. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. Γηθαηνινγεηηθά Απφδεημεο Φεξεγγπφηεηαο, Υξεκαηνπηζησηηθή θαη Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε 1. Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θεξεγγπφηεηαο, ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/07: α. Καηάιιειεο βεβαηψζεηο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φρη κηθξφηεξε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ κηζζσκάησλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά πξνυπνινγίδνληαη κε ηελ ηηκή εθθίλεζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο. β. Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε θεξδνθνξία ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην ππφ αλάζεζε έξγν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ (3) ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή άιια ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Όζνη απφ ην λφκν δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκνχ, ζα πξέπεη κε ππεχζπλε δήισζή ηνπο λα δειψλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ζπλππνβάιινληαο λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ). γ. Τπεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ αλάζεζε έξγν, θαηά ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ή άιισο, γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγίαο έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ ζχζηαζή ηεο ε επηρείξεζε. δ. Γήισζε απνδνρήο θαηάζεζεο αζθαιηζηεξίνπ αζηηθήο επζχλεο γηα πιηθέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο πξνο ηξίηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ παξφληνο. 2. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, ελδερνκέλσο θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ.

11 3. Τπφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, κηα θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηερφλησλ ζηελ θνηλνπξαμία ή άιισλ θνξέσλ. ΑΡΘΡΟ 4 ν Υξφλνο θαη Σξφπνο Καηάξηηζεο - Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε απηή. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη ή εθφζνλ παξαιεθζνχλ δε ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: α. Καηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. β. Απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζα-ζαλ ζην πξννξηζκφ ηνπο, έγθαηξα. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 4. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη: α. ηελ Διιεληθή γιψζζα. β. Τπνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα θαηά θχιιν. γ. Γαθηπινγξαθεκέλεο ρσξίο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ.). δ. Γηα νιφθιεξν ην έξγν. ε. ε δχν (2) αληίηππα, πνπ ζα ηεζνχλ κέζα ζε ΔΝΑ ΔΝΗΑΗΟ ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ή ΔΝΗΑΗΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑ. ην έλα απφ ηα δχν απηά αληίηππα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε έλα αληίηππν είλαη απαξάδεθηε θαη απνξξίπηεηαη.

12 5. Ο εληαίνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 (πξσηφηππα & αληίγξαθα), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαη δχν (2) επηκέξνπο ΦΡΑΓΗΜΔΝΟΤ ππνθαθέινπο κε ηα αληίζηνηρα αληίηππα: α. Τπνθάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», (πξσηφηππν & έλα αληίγξαθν) β. Τπνθάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (πξσηφηππν & έλα αληίγξαθν). 6. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 3 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, πξέπεη λα θέξνπλ θαη απηνί εμσηεξηθψο ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 7. Ο εληαίνο θάθεινο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη: α. Σελ Δπσλπκία θαη ηε Γηεχζπλζε ηνπ Πξνζθέξνληνο ή ηηο Δπσλπκίεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο ησλ εηαηξεηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. β. Σνλ Απνδέθηε: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 401 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 1 ΑΘΖΝΑ ΣΚ Τπεχζπλνο: Σρεο (Ο) Σδαθψζηαο Παλαγηψηεο γ. Σηο ελδείμεηο: ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΧΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ-ΠΔΡΗΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: «12 Φεβ 2015» ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: ( 199/2014) ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 8. Οη ππνθάθεινη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη επηπιένλ: α. ηνλ πξψην ππνθάθειν: ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «Α» «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» β. ην δεχηεξν ππνθάθειν: ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «Β» «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 9. Ο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» απαηηείηαη λα είλαη δνκεκέλε φπσο παξαθάησ: α. ΔΠΗΣΤΥΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

13 ηελ παξνχζα ελφηεηα θάζε δηαγσληδφκελνο ζα θαηαζέζεη έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε παξφκνησλ έξγσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, φπσο παξαθάησ: (1) Καηάινγνο ησλ θπξηνηέξσλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, φπνπ εκθαίλεηαη ε αμία, ε εκεξνκελία παξνρήο θαη νη απνδέθηεο ηνπο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο (φλνκα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν). (2) ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο παξερφλησλ ππεξεζίεο, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα θάζε νίθν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλνπξαμία ή Έλσζε. (3) Κάζε δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο, γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ, λα θαηαζέζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θάησζη: (α) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα Αλαζέηνπζεο Αξρέο, πηζηνπνηεηηθά εθδνζέληα ή ζεσξεζέληα απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. (β) Δάλ ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, βεβαίσζε απηνχ ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αιήζεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ε θαιή εθηέιεζε ή αλαιφγσο ε θαιή πξφνδνο ηεο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζα εμνπζηνδνηεί ηελ Τπεξεζία λα δηαζηαπξψζεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηα δεινχκελα απεπζείαο απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. β. ΜΔΛΔΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (1) ηελ παξνχζα ΔΝΟΣΖΣΑ, νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Ο δηαγσληδφκελνο ζα θαηαζέζεη κειέηε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ζηνπο νπνίνπο ζα εκθαλίδνληαη: (α) Σν πξνζσπηθφ (αξηζκφο, εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία, βάξδηεο, ψξεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ). (β) Ζ Μέζνδνο Δπφπηεπζεο θαη Διέγρνπ. (γ) Ζ δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. (δ) Σν ζχζηεκα απηνειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. (ε) Σα κέηξα πνπ ζα ιάβεη γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαζρεζεζφκελσλ ππεξεζηψλ. 10. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο παξερφλησλ ππεξεζίεο, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, φια ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα θάζε νίθν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία ή έλσζε. 11. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ

14 ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 12. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηηκέο), φπσο παξαθάησ: α. Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα. β. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, εληαίν, επί ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα Βαζηθψλ Δηδψλ, φπσο ε Πξνζζήθε 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». γ. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, εληαίν, επί ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα Λνηπψλ Δηδψλ, φπσο ε Πξνζζήθε 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 13. Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 14. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 15. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξαθεί θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 16. Ο δηαγσληδφκελνο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 17. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 18. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).

15 19. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 20. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 21. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 22. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ δηαγσληζκφ απφ ην 401 ΓΝΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, Σει (Δζση. 4037, Τπεχζπλνο Αμθνο, Σρεο (O) Παλαγηψηεο Σδαθψζηαο.) 23. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, ήηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/07, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο. 24. Θα απνζηαιεί έγγξαθε απάληεζε ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεηεζνχλ θαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο (κέζσ fax ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αλαθέξνληαο ην ζέκα ηνλ αξηζκφ ηεο Γηαθήξπμεο) εληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο θαη εθφζνλ έρνπλ παξαζρεζεί έγθαηξα θαη έγθπξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (fax, ). Ζ απνζηνιή ηεο έγγξαθεο απάληεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 25. Αλαθέξεηαη φηη, απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ηξνπνπνηήζεηο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη παξερφκελεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο. 26. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 5 ν

16 Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 2. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Τπεξεζία ζα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπο αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ρξφλν πνπ ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα ζπλερηζηεί κε φζνπο παξεηείλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 3. Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. ΑΡΘΡΟ 6 ν Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 1. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, παξαιακβάλεη ηνπο Φαθέινπο Πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ ζην Πξσηφθνιιν θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ. 118/ Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ειέγρεη θαη αξρήλ ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε ησλ Φαθέισλ Πξνζθνξάο θαη απνθιείεη φζνπο είλαη εθπξφζεζκνη, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο Φαθέινπο Πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηνχο ππνθαθέινπο. Καηφπηλ αλνίγεη ηνπο ππνθαθέινπο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ησλ Σερληθψλ πξνζθνξψλ φισλ ησλ Τπνςεθίσλ, κνλνγξάθεη ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ζπληάζζεη ην Πξαθηηθφ 1 αλαθέξνληαο ηνπο ππνςήθηνπο πνπ απνθιείζηεθαλ ιφγσ εθπξφζεζκνπ. 3. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ειέγρεη ηνπο ππνθαθέινπο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε έλαλ Τπνςήθην, εμεηάδνληαο ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ. 4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ππνθαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ φισλ ησλ Τπνςεθίσλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ην Πξαθηηθφ 2, φπνπ θαηαρσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ, ε επσλπκία ηνπ Τπνςεθίνπ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε. Σν Πξαθηηθφ 2 νινθιεξψλεηαη κε αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πεξί ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ Τπνςεθίσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη Σερληθήο Αμηνιφγεζεο. Σο Πρακηικό 2, αποζηέλλεηαι για έγκριζη ζηον αρμόδιο θορέα. 5. Οη ππνθάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ πνπ απνθιείζζεθαλ θαηά ηα αλσηέξσ, παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε

17 κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, εσζφηνπ παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ εγγξάθσο, φηη παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ. Αλ νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ φηη ζα πξνζβάινπλ ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ, νη ελ ιφγσ θάθεινη θξαηνχληαη γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. 6. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαιεί εγγξάθσο ηνπο Τπνςεθίνπο, πνπ νη Σερληθέο ηνπο Πξνζθνξέο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. Ζ δηεμαγσγή ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ έγγξαθε πξφζθιεζε. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο. Καηά ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο ζην Πξαθηηθφ 3. Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ελ ζπλερεία αμηνινγνχληαη. 7. Μεηά ην άλνηγκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη πξνθνξηθή πιεηνδνζία ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θξίζεθαλ παξαδεθηέο, ελψπησλ ηεο επηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειηθψλ κηζζσκάησλ θάζε ππνςεθίνπ. 8. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηεο πξνθνξηθήο πιεηνδνζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ κηζζσκάησλ, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ νηθνλνκνηερληθή αμηνιφγεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία βαζκνιφγεζεο θαη ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ 4. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε ην Πξαθηηθφ 5 ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηνλ αξκφδην θνξέα γηα έγθξηζε, εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ Τπνςήθην πνπ έρεη απνδερζεί ην κίζζσκα θαη ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 9. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/98 νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη παξαπάλσ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 10. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 11. Ζ Τπεξεζία εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ, απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ε νπνία δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ). Ζ αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ απνζθξαγηζηεί, πξνθεηκέλνπ λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 12. Σν αξκφδην φξγαλν Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο.

18 13. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ιακβάλνπλ γλψζε (απηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ), εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξνζεξρφκελνη ζην αξκφδην Γξαθείν. 14. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα «Γ», ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 51 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/ Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 16. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή (εθφζνλ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Π.Γ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 17. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ Π.Γ, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Π.Γ. 118/ Γηθαίσκα πξνζθπγήο θαηά ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, φπσο απηά εγθξίλνληαη, έρνπλ κφλν νη Τπνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ ή νη απνθιεηζζέληεο απ απηφ. Οη πξνζθπγέο ζπληάζζνληαη πάληνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαηαηίζεληαη εγγξάθσο ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Δπί ησλ πξνζθπγψλ απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Οη απνθάζεηο επί ησλ πξνζθπγψλ θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζε φινπο ηνπο Τπνςεθίνπο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφ. Οη Τπνςήθηνη, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο απνθιείνληαη απφ

19 ηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, κεηά θαη ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί ηπρφλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθπγψλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ ππνινίπσλ ππνθαθέισλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ρσξίο απηνί λα αλνηρζνχλ. 19. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία κέρξη θαη ηελ θαηαθχξσζε ζρεκαηηθά απεηθνλίδεηαη σο εμήο: Άλνηγκα Πξνζθνξψλ (Πξαθηηθφ 1) Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ (Πξαθηηθφ 2) Έθδνζε Απφθαζεο απφ ην Αξκφδην Όξγαλν γηα Έγθξηζε Πξαθηηθψλ 1 & 2 Άλνηγκα Σερληθψλ (Πξαθηηθφ 3) Πξνζθνξψλ Αμηνιφγεζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ (Πξαθηηθφ 4) Έθδνζε Απφθαζεο απφ ην Αξκφδην Όξγαλν γηα Έγθξηζε Πξαθηηθψλ 3 & 4 Άλνηγκα Οηθνλνκηθψλ (Πξαθηηθφ 5) Πξνζθνξψλ Καηάηαμε Πξνζθνξψλ (Πξαθηηθφ 6) Έθδνζε Απφθαζεο απφ ην Αξκφδην Όξγαλν γηα Έγθξηζε Πξαθηηθψλ 5 & 6 Αίηεζε πξνζθφκηζεο πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (άξζξν 6 παξ.2 ηνπ Π.Γ.118/07) Καηαθχξσζε κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ΑΡΘΡΟ 7 ν Κξηηήξηα Βαζκνιφγεζεο Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ 1. Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά είλαη ηα παξαθάησ: α. Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα, κφξηα 30. Σν κέγηζην ηεο βαζκνινγίαο ζα ιάβεη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν κεληαίν κίζζσκα. Οη ππφινηπεο πξνζθνξέο ζα ιάβνπλ βαζκνινγία κεησκέλε αλαινγηθά. Σν ζηαζεξφ κεληαίν κίζζσκα εθθίλεζεο θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ β. Σν εληαίν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, επί ησλ εηδψλ Δπξείαο Καηαλάισζεο ηνπ πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β», κφξηα 40. Απφ ηα παξαπάλσ, 40 κφξηα ζα ιάβεη ε πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε έθπησζε, εληαία γηα φια ηα είδε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. Οη ππφινηπεο πξνζθνξέο ζα ιάβνπλ βαζκνινγία αλαινγηθά κεησκέλε. γ. Σν εληαίν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, επί ησλ Λνηπψλ Δηδψλ ηεο Πξνζζήθεο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β», κφξηα 10. Απφ ηα παξαπάλσ, 10 κφξηα ζα ιάβεη ε πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε έθπησζε, εληαία γηα φια ηα είδε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. Οη ππφινηπεο πξνζθνξέο ζα ιάβνπλ βαζκνινγία αλαινγηθά κεησκέλε. δ. Δπηηπρήο πινπνίεζε παξφκνησλ έξγσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (ιεηηνπξγία θπιηθείσλ άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ πρ. Ννζνθνκείσλ, Παλεπηζηεκίσλ,

20 θιπ), κφξηα 10. Θα αμηνινγεζεί ε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, φπσο απηή απνδεηθλχεηαη απφ ηα θαηαηεζέληα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 9α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. ε. Σελ αμηνιφγεζε κειέηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηεο παξαγξάθνπ 9β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, κφξηα Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 1α, β, γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ελψ αληίζηνηρα ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 1δ, ε ζα πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν ηεο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ΑΡΘΡΟ 8 ν Πξνζθεξφκελεο Σηκέο 1. Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζε επξψ θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο εληαίν γηα φια ηα είδε ηνπ πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο 1 θαη ηεο Πξνζζήθεο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ΑΡΘΡΟ 9 ν Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνχ 1. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηα θαησηέξσ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ ΠΓ 118/07: α. Σελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα ηε καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο. ΑΡΘΡΟ 10 ν Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο Αλάζεζεο Καηάξηηζε χκβαζεο 1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά ηε ιήςε απφθαζεο θαηαθχξσζεο απφ ηνλ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, γλσζηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, αξρηθά ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο θαη κεηά ηελ παξέιεπζε

21 ησλ θαηαιπηηθψλ πξνζεζκηψλ (10 εκέξεο) ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ., 2007/66/ΔΚ. 2. ηνλ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο αλάδεημεο, απνζηέιιεηαη εγγξάθσο αλαθνίλσζε (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ ΠΓ 118/07) θαη πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο: α. Σελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. β. Αληίγξαθν Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ. 3. Αλ πεξάζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο Αλαδφρνπ (Αλάδνρνο) λα παξνπζηαζζεί, ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα απνθαζίζεη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. Με ηε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο αλάιεςεο εξγαζίαο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ πξνζεζκία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν θσιχεηαη ε ζχλαςε. 4. Με ηελ έγγξαθε αλαθνίλσζε ζηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 5. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζχκβαζε. Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ απηφλ. 6. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη, ελ ακθηβνιία, θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 7. Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο ηνπ ππφ εθηέιεζε έξγνπ, νπσζδήπνηε φκσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/ ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία. 9. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α. Παξαιεθζνχλ νξηζηηθά νη ππεξεζίεο. β. Γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.

22 γ. Δθπιεξσζνχλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 10. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη δπν (2) εμάκελα, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απφ ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν κέξε. ΑΡΘΡΟ 11 ν Δγγπήζεηο 1. O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη εληφο 10 εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ζην 401 ΓΝΑ, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%, επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ, φπσο απηά ζα δηακνξθσζνχλ κεηά ηελ πξνθνξηθή πιεηνδνζία θαη ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε. 2. Όιεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε φξνπ ηεο μελφγισζζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δηαθέξεη απφ ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ Διιεληθή, ε κεηάθξαζε ηνπ ζηελ Διιεληθή ζα ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο. 3. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 4. Πεξηερφκελν θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο θαηάζεζεο θαη επηζηξνθήο ησλ θηι. σο ηζρχνπλ ζηηο δηαηάμεηο 25 ηνπ ΠΓ 118/07. ΑΡΘΡΟ 12 ν Δπηβαξχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ Πιεξσκή Κξαηήζεηο 1. Ζ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη θάζε 1ε έσο 5ε ηνπ ηδίνπ κελφο. Σν κίζζσκα λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ΚΣ/ΓΤΒ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν εθδίδεηαη ηζφπνζε δηπιφηππε απφδεημε (ΓΟΗ/20). Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαπάλσ απφδεημε. 2. Δπί ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ εηζπξάμεσλ (ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πιελ ΦΠΑ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηαηηκεκέλα πξντφληα θαπλνχ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πνζνζηφ 2%. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδίδεη ζηελ Τπεξεζία, εληφο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα, ην ππφςε πνζνζηφ επί ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεψλ ηνπ. Ζ απφδνζε ζα γίλεηαη κε βάζε

23 θαηαζηάζεηο, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο θαη ζηηο νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη εκεξνινγηαθά θαη θαηά ηακεηαθή κεραλή ηα εκεξήζηα δειηία θίλεζεο «Ε». Ζ Τπεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα αζθεί επί ησλ ππφςε θαηαζηάζεσλ δεηγκαηνιεπηηθφ ή θαζνιηθφ έιεγρν, δεηψληαο λα ηηο επηδεηρζνχλ ηα αλάινγα δειηία «Ε». 3. Δπί ηνπ κηζζψκαηνο ππνινγίδνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (3% γηα ραξηφζεκν θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20% γηα ηνλ ΟΓΑ). 4. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ: α. Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Παξέρνληα ηηο ππεξεζίεο Αλαδφρνπ. β. Φφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη ν πξνζθέξσλ, επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. ΑΡΘΡΟ 13 ν Κήξπμε Αλαδφρνπ σο Δθπηψηνπ Κπξψζεηο 1. Ο Αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ πξνζέιζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα αλαιάβεη εξγαζία εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 9 παξ. 2 ηεο παξνχζαο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή δελ αλαπιεξψλεη εγθαίξσο ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα εξγάδεηαη ζηαζεξά ν αηηνχκελνο απφ ηε δηαθήξπμε αξηζκφο, αθνχ θιεζεί πξψηα γηα παξνρή εμεγήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Π.Γ. 118/ Δπίζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ απηή, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή αξκνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ακνηβψλ, σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, πγηεηλήο, απνδεκηψζεσλ θφξσλ θιπ, ή εθφζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αζεηεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπ επηβιεζεί γηα πέκπηε θνξά ε ίδηα πνηληθή ξήηξα. Δπίζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 3. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ: α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ απαζρνιήζεθε κε επζχλε ηνπ 401 ΓΝΑ.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 1

[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άμος : 05-01-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αρ. Πρωτ. : 13 ΓΙΟΙΚΗΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΗ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΗΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ππκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο

Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ππκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο Αζήλα, 23.12.2011 Αξ.πξση: ΓΗΝΗΘ/Φ356/64/26933 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο Ξιεξνθνξίεο Ρειέθσλν Fax Δ-mail ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 35/2012 TAKTIKOY ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 35/2012 TAKTIKOY ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 105/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 105/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 105/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/86/183447/.462/28 Απξ. 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ Φαπμακεςηικά Πποϊόνηα (Σκιαγπαθικά), CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεσο 2013 (1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ».

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ννεκβξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ5041766ΔΞ2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα