Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε."

Transcript

1 Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/ Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν πξψην ππνπαξ. Ζ1 πεξίπησζε 10 ηνπ λφκνπ 4093/2012 (Α' 222) κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 12 ηνπ λφκνπ 3853/2010 (Α' 90). 2. Σνπ Π.Γ. 397/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη. 3. Σνπ Π.Γ. 27/1996 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ, ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο». 4. Σνπ Π.Γ. 59/1996 «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο». 5. Σνπ Π.Γ. 65/2011 (ΦΔΚ Α' 147) «...ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο..». 6. Σνπ Π.Γ. 36/2000 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο» (ΦΔΚ Α' 29) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 7. Σν Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ 141/Α) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» θαη Π.Γ. 90/2012 (ΦΔΚ 144/Α) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 8. Σελ αξηζκ /Γ106721/ (ΦΔΚ 2094/2012, ηεχρνο B') απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Αζαλάζην θνξδά» 9. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, αποφασίζουμε:

2 I. Όπσο ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ πξνηππνπνηεκέλσλ θαηαζηαηηθψλ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο, ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο (ΗΚΔ), ηεο Οκνξξχζκνπ Δηαηξείαο θαη ηεο Δηεξνξξχζκνπ Δηαηξείαο ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο (ζπκβνιαηνγξάθν), αλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκε εηαηξία, εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαη ηελ Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία ή απφ ηνπο ηδξπηέο αλ πξφθεηηαη γηα νκφξξπζκε εηαηξία, εηεξφξξπζκε εηαηξία θαη Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία κφλν σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ εηαηξεία απφ άιιεο δηαθνξεηηθνχ εηαηξηθνχ ηχπνπ θαη ζα είλαη πξνζπειάζηκν απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. είλαη ην εμήο αλά εηαηξηθφ ηχπν: Α. Πξνηππνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Άξζξν 1 ΔΠΧΝΤΜΗΑ πληζηάηαη κε ην παξφλ ζπκβφιαην Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «... (ζηελ επσλπκία πξέπεη λα πεξηέρνληαη νη ιέμεηο: Αλψλπκε Δηαηξεία)». Άξζξν 2 ΚΟΠΟ θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: Άξζξν 3 ΔΓΡΑ Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Άξζξν 4 ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε... έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηεο Γηνηθεηηθήο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο θαη έγθξηζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζα ιήγεη δε ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία κεηά ηελ πάξνδν ησλ... εηψλ. Άξζξν 5 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σν κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξείαο νξίδεηαη ζε (0.000) ρηιηάδεο επξψ δηαηξνχκελν ζε ρηιηάδεο (0.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο (Υ) επξψ εθάζηεο. Άξζξν 6 ΜΔΣΟΥΔ 1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη... (αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ). Άξζξν 7 Όξγαλα ηεο εηαηξείαο

3 Όξγαλα ηεο εηαηξείαο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Άξζξν 8 Γεληθή πλέιεπζε Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο, απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εηαηξεία, γηα ηα νπνίν ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ απαηηείηαη απφθαζε απηήο θαη νη απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελψ νη πξνζθιήζεηο γηα ηε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο γίλνληαη φπσο ν λφκνο νξίδεη. Άξζξν 9 ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΘΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ... ( ) έσο... ( ) κέιε. 2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο γηα ζεηεία (Υ) εηψλ πνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα (Φ) έηε. Άξζξν 10 ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο ηνλ Πξφεδξν, νξίδνληαο ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ινηπψλ κειψλ, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Άξζξν 11 ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θελσζεί ζέζε πκβνχινπ, νη χκβνπινη πνπ απνκέλνπλ, εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3), δχλαληαη λα εθιέμνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ αλαπιεξψλεηαη. Ζ σο άλσ αληηθαηάζηαζε είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πεξηνξηζηεί θάησ απφ ην ειάρηζην φξην πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ παξφληνο, έηζη ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ην φξην απηφ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηνχ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). Άξζξν 12 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ/ 1ε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο/ 30 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.

4 Άξζξν 13 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΔΛΔΓΥΟ ΑΤΣΧΝ - ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαηαξηίδνληαη ζην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δεκνζηεχνληαη κε επηκέιεηα απηνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θάζε θνξά απφ ην λφκν. Ο έιεγρνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θάζε θνξά ζην λφκν. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α) Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 2725/1999. Γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζην ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Ζ ππνρξέσζε γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ πθίζηαηαη αλεμάξηεηα ηνπ χςνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζε ζρέζε κε ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. β) Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Άξζξν 3 ηνπ α.λ.148/1967 (ΦΔΚ 173 Α'), φπσο ηζρχεη. γ) Ζ Γεληθή πλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ Άξζξν 14 Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 15 ΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΥΗΚΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Σν πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, εθ ρηιηάδσλ ( ) επξψ ζα θαιπθζεί σο εμήο: Άξζξν 16 Δμαηξεηηθά ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε ηεο εηαηξείαο αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηεο Γηνηθεηηθήο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο θαη έγθξηζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη ζα ιήμεη ηελ... Άξζξν 17 ΤΝΘΔΖ ΠΡΧΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζα δηνηθήζεη ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε απνηειείηαη απφ ηνπο: 1) Πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ηφπνο θαη ρξφλνο γέλλεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε

5 θαηνηθίαο, Α.Φ.Μ.), Πξφεδξν. 2) Πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ηφπνο θαη ρξφλνο γέλλεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Α.Φ.Μ.), Αλαπιεξσηή πξφεδξν. 3) Πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ηφπνο θαη ρξφλνο γέλλεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Α.Φ.Μ.), Μέινο. 4)... Άξζξν 18 ΔΛΔΓΚΣΔ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο νξίδεηαη/νξίδνληαη... Άξζξν 19 ΔΤΘΤΝΖ Πξφζσπα πνπ έρνπλ ελεξγήζεη κε ην φλνκα απηήο ηεο ππφ ίδξπζε εηαηξείαο επζχλνληαη γηα ηηο πξάμεηο απηέο απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξν. Δπζχλεηαη φκσο κφλε ε εηαηξεία γηα ηηο πξάμεηο πνπ έγηλαλ ξεηά ζην φλνκά ηεο θαηά ην ηδξπηηθφ ζηάδην, εάλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ απφθηεζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο απηήο αλέιαβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο πξάμεηο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1. Ζ αλψλπκε εηαηξεία ζπληζηάηαη ππνρξεσηηθά κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνο) ηνπ Ν. 3853/2010 εθηφο αλ απφ άιιεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ. 2. Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ζα απνδίδνληαη ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθά ζηνηρεία. 3. Σν ειάρηζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην αλέξρεηαη ζε επξψ θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο ελψ ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο δελ κπνξεί λα νξηζηεί θαησηέξα ησλ ηξηάληα ιεπηψλ (0,30) ηνπ επξψ νχηε αλσηέξα ησλ εθαηφ (100) επξψ. 4. Ζ αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα ηδξπζεί θαη απφ έλα κφλν πξφζσπν ή λα θαηαζηεί κνλνπξφζσπε νπφηε ζηε πεξίπησζε απηή ηα ζηνηρεία ηνπ κνλαδηθνχ ηεο εηαίξνπ δεκνζηεχνληαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη ηνπιάρηζην απφ ηξία κέιε, ελψ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. ηε πεξίπησζε απηή ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 6. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κπνξεί λα νξίδεη άιιεο δηαηππψζεηο ή βξαρχηεξεο πξνζεζκίεο πξφζθιεζεο γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά παξέθθιηζε απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν. 7. ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεηαη θαη' εμαίξεζε θαη άιινο ηφπνο ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή πέξαλ ηεο έδξαο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.

6 8. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε κε παξφληα ή φια ηα κέιε ηνπ. 9. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη θαη άιιν πξφζσπν πέξαλ ηνπ Πξνέδξνπ πνπ ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αληίγξαθα εθδίδνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά ρσξίο λα απαηηείηαη επηπιένλ ππνγξαθή. 10. Σα θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη θαηά ηελ ίδξπζε ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο ην δηνξηζκφ πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ, δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή πξφζσπα κε άιιε ηδηφηεηα θαη αξκνδηφηεηεο γηα ην πξψην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα γίλεη θαη κε ην θαηαζηαηηθφ. 11. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη ηελ έθδνζε εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ. 12. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη ηελ εθινγή αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 13. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 5 θαη ζε άιια πξφζσπα πέξαλ απηψλ πνπ νξίδνληαη ζην λφκν. 14. Σν θαηαζηαηηθφ ζε πεξίπησζε χπαξμεο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πξέπεη λα νξίδεη κε ζαθήλεηα ην πξνλφκην ελψ κπνξεί λα πξνβιέπεη άιιν ρξφλν κεηαηξνπήο απφ ην ρξφλν ιήςεο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο φηαλ νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο είλαη κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο. 15. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απαιιάζζεη ηελ αλψλπκε εηαηξεία απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο κεηνρηθψλ ηίηισλ νπφηε ζα πξέπεη λα νξίδεη πσο απνδεηθλχεηαη ε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 16. Ζ ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 6 έηε. Β. Πξνηππνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΠΔ χζηαζε, επσλπκία, έδξα, ζθνπφο, δηάξθεηα Άξζξν 1 χζηαζε - Δπσλπκία πληζηάηαη Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία « Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο.». Άξζξν 2 Έδξα Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Άξζξν 3 θνπφο θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: Άξζξν 4 Γηάξθεηα Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε (X) ρξφληα θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.)

7 Δηαηξηθφ Κεθάιαην - Δηαηξηθά κεξίδηα Άξζξν 5 Κεθάιαην Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε... ( ) επξψ πνπ δηαηξείηαη ζε... ( ) εηαηξηθά κεξίδηα απφ... ( ) επξψ ην θαζέλα θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλα θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο. Ζ θάιπςε ησλ κεξηδίσλ θαη ε θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο έγηλε σο εμήο: 1. Ο απφ ηνπο εηαίξνπο... ηνπ... θαηέβαιε σο θεθάιαην ην πνζφ ησλ επξψ θαη αλέιαβε... εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ.. εθάζηνπ, ηα νπνία απνηεινχλ ηε κεξίδα ζπκκεηνρήο ηνπ. 2. Ο απφ ηνπο εηαίξνπο... ηνπ..., θαηέβαιε σο θεθάιαην ην πνζφλ ησλ επξψ... θαη αλέιαβε... εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ.. εθάζηνπ, ηα νπνία απνηεινχλ ηε κεξίδα ζπκκεηνρήο ηνπ Οη ζπκβαιιφκελνη δήισζαλ ξεηά φηη ηα πην πάλσ θεθάιαηα θαηαβιήζεθαλ ζήκεξα εμ νινθιήξνπ. Άξζξν 6 Όξγαλα ηεο εηαηξείαο Όξγαλα ηεο εηαηξείαο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ν δηαρεηξηζηήο. Άξζξν 7 Γεληθή πλέιεπζε Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο, απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εηαηξεία, γηα ηα νπνίν ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ απαηηείηαη απφθαζε απηήο θαη νη απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο εηαίξνπο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ζπγθαιείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ελψ νη πξνζθιήζεηο γηα ηε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο γίλνληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γηεχζπλζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ, νθηψ (8) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ηεο ζπλέιεπζεο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Άξζξν 8 Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε Ζ δηαρείξηζε γεληθά ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε δηθαζηηθή θαη εμψδηθε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο αλαηίζεηαη κε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο, ζηνλ/ ζηνπο (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, θάηνηθνο. επί ηεο νδνχ.. αξ..., θάηνρνο Γ.Α.Σ.. θαη Α.Φ.Μ.), ν/νη νπνίνο/νη ζα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ θαη ην φλνκα ηεο εηαηξείαο πξάμεηο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε αλάγνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο θαη εθπξνζσπεί/νχλ θαη δεζκεχεη/ νπλ ηελ εηαηξεία λφκηκα ππνγξάθνληαο απφ θνηλνχ/κεκνλσκέλα θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία.

8 Άξζξν 9 Δηαηξηθή Υξήζε Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ/ 1ε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο /30 Ηνπλίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Καη' εμαίξεζε ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ/30ε Ηνπλίνπ Άξζξν 10 Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο - Έιεγρνο απηψλ - Γηάζεζε θεξδψλ Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαηαξηίδνληαη ζην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη δεκνζηεχνληαη κε επηκέιεηα απηνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θάζε θνξά απφ ην λφκν. Ο έιεγρνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θάζε θνξά ζην λφκν. Ο ηξφπνο θαη ην πνζφ ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο πνπ ζα δηαλέκνληαη θαζνξίδεηε θάζε θνξά κε απφθαζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, πνπ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, κε ηε πιεηνςεθία πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Άξζξν 11 Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3190/1955, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ Δ.Π.Δ. 1. Ζ ζχζηαζε ηεο Δ.Π.Δ. γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνο) ελψ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δχλαηαη λα γίλεη κφλν κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλεηαη δηά πιεηνςεθίαο ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ζα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. 2. ηε πεξίπησζε ζχζηαζεο κνλνπξφζσπεο ΔΠΔ ζηελ επσλπκία ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά νινγξάθσο νη ιέμεηο «ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» 3. Δδξα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα νπνηνπδήπνηε Γήκνπ ηεο ρψξαο. 4. Σν ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο ΔΠΔ αλέξρεηαη ζε επξψ ελψ ε αμία θάζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) επξψ. 5. Δάλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ νξίζζεθε δηαθνξεηηθά ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο αλήθεη ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο πνπ δξνπλ ζπιινγηθά. 6. ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ δηαηάμεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαρεηξηζηψλ. 7. Όπνπ ν λφκνο 3190/1955 «πεξί ΔΠΔ» απαηηεί δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ε

9 δεκνζηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. 8. Ζ ιχζε ηεο εηαηξείαο γηα ιφγν κε πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν είλαη ηζρπξή εθφζνλ ν ιφγνο απηφο ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ζπζηαηηθή πξάμε ηεο εηαηξείαο. 9. πκθσλίεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο, πεξί άιισλ παξεπνκέλσλ παξνρψλ πνπ δελ απνηεινχλ εηζθνξά εηο ρξήκα ή εηο είδνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ λ. 3190/1955, πεξί απαγφξεπζεο εηο ηνπο εηαίξνπο ηνπ αληαγσληζκνχ, πεξί απαγφξεπζεο ηεο κεηαβίβαζεο ή ηεο κεηαβίβαζεο ππφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ πεξί εμφδσλ ησλ εηαίξσλ είλαη ηζρπξέο εθφζνλ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ ζπζηαηηθή πξάμε ηεο εηαηξείαο. Γ. Πξνηππνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο. ΠΡΑΞΖ ΤΣΑΖ Η.Κ.Δ. η... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κελφο... ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο (201.. ) εκέξα... νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 1) (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, θάηνηθνο. επί ηεο νδνχ.. αξ..., θάηνρνο Γ.Α.Σ.... θαη Α.Φ.Μ {ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( )}*.2) (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, θάηνηθνο. επί ηεο νδνχ.. αξ..., θάηνρνο Γ.Α.Σ.... θαη Α.Φ.Μ {ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( )} 3) (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπ κν, θάηνηθνο. επί ηεο νδνχ.. αξ..., θάηνρνο Γ.Α.Σ.. θαη Α.Φ.Μ. {ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( )} θαη 4) 1) (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, θάηνηθνο. επί ηεο νδνχ.. αξ..., θάηνρνο Γ.Α.Σ.. θαη Α.Φ.Μ {ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( )} φινη ππεθνφηεηαο**, ζπζηήλνπλ κε ην παξφλ Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία ηεο νπνίαο ην θαηαζηαηηθφ έρεη σο εμήο: Άξζξν 1 ΤΣΑΖ - ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΔΠΧΝΤΜΗΑ πληζηάηαη κε ην παξφλ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο εηαηξηθήο κνξθήο, ηεο νπνίαο ε επσλπκία είλαη «Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία» Άξζξν 2 Έδξα 1. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο... Άξζξν 3 ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε... έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξηζε ηνπ παξφληνο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. Άξζξν 4 θνπφο θνπφο ηεο ζπληζηψκελεο κε ην παξφλ Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο είλαη:.... Άξζξν 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΜΔΡΗΓΗΑ-ΔΗΦΟΡΔ ΔΣΑΗΡΧΝ

10 1. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε Υ επξψ, δηαηξνχκελν ζε (...) εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) έθαζην θαη αληηπξνζσπεχνπλ θεθαιαηαθέο εηζθνξέο χςνπο ρ επξψ. 2. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Φ εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) έθαζην θαη αληηζηνηρνχλ ζε (...) εηαηξηθά κεξίδηα θεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ, ζε (...) εηαηξηθά κεξίδηα εμσθεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ θαη ζε (...) εηαηξηθά κεξίδηα εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) ην θάζε εηαηξηθφ κεξίδην. Ζ θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ αλά θαηεγνξία εηζθνξψλ έγηλε σο εμήο: α. ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΔΗΦΟΡΔ Οη θεθαιαηαθέο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ, αμίαο Υ επξψ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε (..) εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην, θαιχθζεθαλ σο θαησηέξσ: i) Ο εηαίξνο Η θαηέβαιε πνζφ ρ επξψ κεηξεηά ζην ηακείν ηεο εηαηξίαο θαη έιαβε α1 εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην, ii) Ο εηαίξνο ΗΗ θαηέβαιε πνζφ ρ επξψ κεηξεηά ζην ηακείν ηεο εηαηξίαο θαη έιαβε α2 εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην, iii) Ο εηαίξνο ΗΗΗ θαηέβαιε πνζφ ρ επξψ κεηξεηά ζην ηακείν ηεο εηαηξίαο θαη έιαβε α3 εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην. β. ΔΞΧΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΔΗΦΟΡΔ Οη εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ, ησλ νπνίσλ ε αμία απνηηκήζεθε ζε Φ επξψ, απφ ηνπο εηαίξνπο αληηζηνηρνχλ ζε (.. ) εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην, θαιχθζεθαλ σο θαησηέξσ: i) Με παξνρή εξγαζίαο (ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο) απφ ηνλ εηαίξν ΗΗΗ, γηα κηα πεληαεηία απφ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ε νπνία απνηηκήζεθε απφ ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ζπλνιηθά ζε ς1 επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζε β1 εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην. ii) Με παξνρή έξγνπ απφ ηνλ εηαίξν Ηλ, γηα κηα ηξηεηία απφ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ην νπνίν απνηηκήζεθε απφ ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ζπλνιηθά ζε ς2 επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζε β2 εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην. γ. ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ Οη εγγπεηηθέο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ ζπλνιηθήο αμίαο Ν επξψ πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ αλάιεςε επζχλεο έλαληη ηξίησλ γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Ν επξψ, αληηζηνηρνχλ ζε (.. ) εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) έθαζην, θαιχθζεθαλ σο αθνινχζσο: Με αλάιεςε επζχλεο έλαληη ηξίησλ γηα ρξέε ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ εηαίξν ΗΗΗ, χςνπο λ1 επξψ δηαηξνχκελε ζε γ1 εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην. Με αλάιεςε επζχλεο έλαληη ηξίησλ γηα ρξέε ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ εηαίξν Ηλ, χςνπο λ2 επξψ, δηαηξνχκελε ζε γ2 εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο νλνκαζηηθήο αμίαο (Ε) επξψ έθαζην. Άξζξν 6 Γηαρεηξηζηέο - Οξηζκφο δηαρεηξηζηψλ Γηαρεηξηζηήο δηα ηνπ παξφληνο νξίδεηαη ν (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, θάηνηθνο... επί ηεο νδνχ.. αξ..., θάηνρνο Γ.Α.Σ.. θαη Α.Φ.Μ.) Ο δηαρεηξηζηήο εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία θαη ελεξγεί ζην φλνκά ηεο θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμνπζηψλ ηνπ ζε εηαίξνπο ή ηξίηνπο*.

11 Άξζξν 7 Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη κε ην παξφλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4072/2012 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1. Ζ ζχζηαζε ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λα γίλνληαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν εθηφο αλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο λφκνπ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 2. Ζ Η.Κ.Δ. κπνξεί λα ζπληζηάηαη απφ έλα πξφζσπν ή λα θαζίζηαηαη κνλνπξφζσπε νπφηε ηα ζηνηρεία ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ ηεο ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα κέζσ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. Δλφζσ ε εηαηξία είλαη κνλνπξφζσπε, ζηελ επσλπκία ηεο πεξηιακβάλνληαη νη ιέμεηο «Μνλνπξφζσπε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία ή «Μνλνπξφζσπε Η.Κ.Δ.» 3. Ζ επσλπκία ηεο Η.Κ.Δ. κπνξεί λα είλαη θαη θαληαζηηθή αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ζηελ επσλπκία λα πεξηέρνληαη νινγξάθσο νη ιέμεηο «ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία ή ζε ζπληνκνγξαθία Η.Κ.Δ.». Δπίζεο ε επσλπκία ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα απνδίδεηαη νιφθιεξε κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ή ζε μέλε γιψζζα. Αλ απνδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη νινγξάθσο ηηο ιέμεηο «Private Company» ή ηελ έλδεημε «P.C.» θαη αλ είλαη κνλνπξφζσπε ηηο ιέμεηο «Single Member Private Company» ή «Single Member P. C.» 4. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη αλ δελ νξίδεηαη ρξφλνο ε δηάξθεηα ηεο είλαη δψδεθα έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο. 5. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ζχζηαζή ηεο νθείιεη λα βεβαηψζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ κε πξάμε πνπ θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 6. Τπάξρεη απνζχλδεζε ηεο εηαηξηθήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ απφ ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαζφηη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ δελ ηζνχηαη πάληα κε ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηφηη φηαλ ππάξρνπλ πέξαλ ησλ θεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ θαη εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο εηζθνξέο ν αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ εηαηξηθψλ εηζθνξψλ. 7. Σν ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο Η.Κ.Δ. θαζψο θαη ε ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία θάζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ έλα επξψ αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ εηζθνξψλ ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ. 8. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο Η.Κ.Δ. πξέπεη λα ππάξρεη πάληα έλα εηαηξηθφ κεξίδην πνπ αληηπξνζσπεχεη θεθαιαηαθή εηζθνξά θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη απαξαίηεην λα εκθαλίδνληαη θαη ηα ηξία είδε εηζθνξψλ. 9. ηηο πεξηπηψζεηο εηζθνξάο ζε είδνο πνπ είλαη δεθηηθή απνηίκεζεο, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε απνηίκεζεο ηεο εηζθνξάο απηήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» εάλ ε αμία ηνπ εηζθεξφκελνπ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο επξψ αιιά απηφ ζα ινγηζηηθνπνηείηαη ζηελ αμία ηελ νπνία δειψλνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζην θαηαζηαηηθφ. Δπίζεο ζηελ εηζθνξά εμσθεθαιαηαθήο εηζθνξάο πνπ ζπλίζηαηαη ζε παξνρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θεθαιαηαθήο εηζθνξάο φπσο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάιεςε ππνρξέσζεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ή παξνρήο ππεξεζηψλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε απνηίκεζεο θαηά

12 ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» αιιά ε αμία ηεο εηζθνξάο απηήο θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Ζ αμία θάζε εγγπεηηθήο εηζθνξάο θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ πνζνχ ηεο επζχλεο πνπ νξίδεηαη επίζεο ζην θαηαζηαηηθφ γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξεία έλαληη ησλ ηξίησλ ελψ ζηελ πεξίπησζε παξνρήο ηεο εγγπεηηθήο εηζθνξάο, ν εηαίξνο πνπ θαηέβαιε εηαηξηθφ ρξένο δελ έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηεο εηαηξείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε εδψ φηη εάλ ην πνζφ ηεο επζχλεο είλαη εθαηφ επξψ ηφηε ε αμία ηεο εγγπεηηθήο εηζθνξάο πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ε αμία ησλ εθδηδνκέλσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ζα είλαη κέρξη ην εβδνκήληα πέληε. Ζ επηζηξνθή εηζθνξψλ επηηξέπεηαη κφλν γηα ηηο θεθαιαηαθέο εηζθνξέο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ ελψ γηα ηηο ινηπέο απαγνξεχεηαη ε επηζηξνθή ηνπο θαη επηηξέπεηαη κφλν ε εμαγνξά ηνπο απφ ηνλ εηαίξν πνπ ηηο νθείιεη σο δηθιείδα απεκπινθήο ηνπ εηαίξνπ απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ αλέιαβε αιιά δελ κπνξεί λα ηελ ηεξεί ζην δηελεθέο. 10. Ζ δηαρείξηζε ηεο Η.Κ.Δ. κπνξεί λα είλαη είηε λφκηκε είηε θαηαζηαηηθή θαη ε πξψηε είλαη εθείλε πνπ ππάξρεη φηαλ δελ ππάξρεη θαηαζηαηηθή πξφβιεςε. ε θάζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε εηαίξνο ή κε αιιά κφλν θπζηθφ πξφζσπν ελψ ην λνκηθφ πξφζσπν εηαίξνο δελ κπνξεί λα είλαη δηαρεηξηζηήο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αλ εθιεγεί λνκηθφ πξφζσπν σο δηαρεηξηζηήο ε εθινγή είλαη άθπξε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη «λφκηκε δηαρείξηζε» ην λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη λα νξίζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα είλαη ν δηαρεηξηζηήο. Σνλίδεηαη εδψ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο λφκηκεο δηαρείξηζεο ππάξρεη ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαζηαηηθήο δηαρείξηζεο κφλν γη' απηφλ πνπ έρεη νξηζζεί σο δηαρεηξηζηήο θαη φρη γηα ηνπ ινηπνχο εηαίξνπο. 11. Ζ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ν έιεγρνο απηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» θαη εγθξίλνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο πνπ εγθξίλνπλ επίζεο θαη ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο λα είλαη αλάινγε ηνπ αξηζκνχ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη θάζε εηαίξνο. Σν θαηαζηαηηθφ φκσο κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη γηα νξηζκέλν ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε δεθαεηία θάπνηνο εηαίξνο ή εηαίξνη δελ κεηέρνπλ ή κεηέρνπλ πεξηνξηζκέλα ζηα θέξδε ή ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ή φηη έρνπλ δηθαίσκα ιήςεο πξφζζεησλ θεξδψλ. 12. Οη εθάζηνηε ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ Δ.Π.Δ. εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία. Γ. Πξνηππνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο. ΠΡΑΞΖ ΤΣΑΖ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ η... ζήκεξα ηελ κεηαμχ 1) ηνπ (πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο: νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ηφπνο θαη ρξφλνο γέλλεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Α.Φ.Μ.) θαη 2) ηνπ (πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο: νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ηφπνο θαη ρξφλνο γέλλεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Α.Φ.Μ. ), ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα

13 θάησζη: πληζηνχλ κεηαμχ ηνπο νκφξξπζκε εκπνξηθή εηαηξεία κε ηνπο θάησζη φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 1. ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ ζπληζηάκελε κε ην παξφλ εηαηξεία είλαη νκφξξπζκε, επηδηψθεη εκπνξηθφ ζθνπφ θαη γηα ηα ρξέε απηήο επζχλνληαη, παξάιιεια φινη νη εηαίξνη απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξνλ. 2. ΔΓΡΑ Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη θαη ε δηεχζπλζή ηεο είλαη επί ηεο νδνχ..., αξ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 1. Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο έρεη σο αθνινχζσο «... Ο.Δ.». 2. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο εηαίξνπ ην φλνκα ηνπ νπνίνπ πεξηέρεηαη ζηελ επσλπκία απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε απηνχ ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επσλπκίαο. 4. ΚΟΠΟ 1. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: α)... β)... γ) ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε..(υ) έηε, αξρφκελε απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξίαο ζην ΓΔΜΖ θαη ιήγνπζα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο 6. ΔΗΦΟΡΔ ΔΣΑΗΡΧΝ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ, ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΑΗ ΣΗ ΕΖΜΗΔ Οη εηαίξνη κεηέρνπλ ζηελ εηαηξία κε ηα παξαθάησ πνζνζηά έθαζηνο: ν πξψην εηαίξνο κε πνζνζηφ Υ%, ν δεχηεξνο εηαίξνο κε πνζνζηφ Φ%, ηα νπνία αλαινγνχλ ζηελ αμία ηεο εηζθνξάο εθάζηνπ. Ζ ζπκκεηνρή θάζε εηαίξνπ ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο εηαηξίαο είλαη αλάινγε κε ηελ ζπκκεηνρή θάζε εηαίξνπ ζηελ εηαηξία. 7. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ Γηαρεηξηζηέο θαη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο νξίδνληαη φινη νη εηαίξνη, νη νπνίνη ζα δηαρεηξίδνληαη ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη ζα εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία είηε απφ θνηλνχ, είηε θαζέλαο ρσξηζηά θαη έθαζηνο δχλαηαη λα ελεξγεί θάζε πξάμε δηαρεηξίζεσο πξνο επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ θαη λα δεζκεχεη ηελ εηαηξεία

14 έλαληη θάζε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη γεληθά θάζε αξρήο. 8. ΔΞΟΓΟ ΔΣΑΗΡΟΤ 1. Ο ζάλαηνο, ε πηψρεπζε θαη ε ππνβνιή ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε εηαίξνπ δελ επηθέξνπλ ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο αιιά ηελ έμνδν απηνχ απφ ηελ εηαηξία. 2. Κάζε εηαίξνο κπνξεί κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηελ εηαηξία θαη ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο λα εμέιζεη απφ ηελ εηαηξία. 3. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ απνρψξεζε εηαίξνπ παξακέλεη κφλν έλαο εηαίξνο ε εηαηξία ιχλεηαη εθφζνλ κέζα ζε δχν κήλεο δελ δεκνζηεπζεί ζην ΓΔΜΖ ε είζνδνο λένπ εηαίξνπ. 9. ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ Κάζε εκεξνινγηαθφ έηνο ζπληάζζεηαη ινγαξηαζκφο θαη δηαλέκνληαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. Με θνηλή ζπκθσλία ησλ εηαίξσλ θέξδε δχλαληαη λα δηαλεκεζνχλ θαη πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο, εθφζνλ πθίζηαληαη κε βάζε πξνζσξηλφ ινγαξηαζκφ. 10. ΛΤΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 1. Ζ εηαηξία ιχλεηαη: α) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηα ηεο, β) κε απφθαζε φισλ ησλ εηαίξσλ, γ) κε ηελ θήξπμή ηεο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη δ) κε δηθαζηηθή απφθαζε χζηεξα απφ αίηεζε εηαίξνπ εθφζνλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. 2. Σε ιχζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί εθθαζάξηζε θαη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη νη εηαίξνη. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ξεπζηνπνηνχληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, εμνθινχληαη ηα πξνο ηξίηνπο ρξέε απηήο, απνδίδνληαη νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ θαη ην ππφινηπν δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. 11. ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Δθφζνλ δελ ππάξρεη εηδηθή ξχζκηζε ζην παξφλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4072/2012 (άξζξα ) θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ην παξφλ εηο...πινχλ θαη ππνγξάθεθε απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο, έιαβε έθαζηνο ηνχησλ απφ έλα θαη ήζειε κε ηε ζχκπξαμή ησλ θαηαρσξεζεί ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΖ). ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΟΜΟΡΡΤΘΜΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1. Ζ νκφξξπζκνο εηαηξεία ζπζηήλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία κίαο ζηάζεο, πιελ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, θαη απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο ζην ΓΔ.ΜΖ. ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκνζηφηεηα θάζε πξάμεο πνπ απαηηεί ν λφκνο. 2. Ζ επσλπκία ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο ζρεκαηίδεηαη είηε απφ ην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηαίξσλ είηε απφ ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο είηε απφ άιιεο ελδείμεηο κε ηελ πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ «Οκφξξπζκε εηαηξεία», νινγξάθσο ή κε ηε

15 ζχληκεζε «Ο.Δ.». 3. Ζ δηάξθεηα ηεο Ο.Δ. κπνξεί λα είλαη είηε νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ εηαηξηθή ζχκβαζε είηε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. Δθφζνλ επηιέγεηαη αφξηζηε δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο ην άξζξν πεξί δηάξθεηαο (άξζξν 5 ηνπ πξφηππνπ θαηαζηαηηθνχ) παξαιείπεηαη. 4. Αλ ε Ο.Δ. αξρίζεη ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ηνπ έβδνκνπ κέξνπο ηνπ λ. 4072/ Δάλ ζηελ εηαηξηθή ζχκβαζε δελ νξίζηεθε δηαθνξεηηθά ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο αλήθεη ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο. 6. ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη φηη δηαλέκνληαη θέξδε θαη πξηλ ην ηέινο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο κε βάζε πξνζσξηλφ ινγαξηαζκφ. 7. ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο εηαηξίαο κε ηνλ επηδψληα εηαίξν θαη ηνπο απφ ηε δηαζήθε ή εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνπο ηνπ ζαλφληνο εηαίξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή θάζε θιεξνλφκνο κπνξεί λα εμαξηήζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ εηαηξεία απφ ην αλ ζα ιάβεη ηε ζέζε εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ. Δθφζνλ νη εηαίξνη δελ θάλνπλ δεθηή ηελ πξφηαζε ν θιεξνλφκνο κπνξεί λα εμέιζεη απφ ηελ εηαηξεία, ελψ ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ν θιεξνλφκνο κπνξεί λα αζθήζεη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ απνδνρή ηεο θιεξνλνκηάο ή ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ απνπνίεζή ηεο. 8. Ζ Ο.Δ. κπνξεί λα θαηαζηεί κνλνπξφζσπε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κελψλ αλ απνρσξήζνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έλαο ή πεξηζζφηεξνη εηαίξνη θαη παξακείλεη κφλν έλαο εηαίξνο εθφζνλ δελ δεκνζηεπζεί ζην Γ.Δ.ΜΖ. ε είζνδνο λένπ εηαίξνπ, άιισο ε εηαηξεία ιχεηαη. Δ. Πξνηππνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείαο. ΠΡΑΞΖ ΤΣΑΖ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ η... ζήκεξα ηελ 20.. κεηαμχ 1) ηνπ Υ (πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο: νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ηφπνο θαη ρξφλνο γέλλεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Α.Φ.Μ.), 2) ηνπ Φ (πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο: νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ηφπνο θαη ρξφλνο γέλλεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Α.Φ.Μ.) θαη 3) ηνπ Ε (πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο: νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ηφπνο θαη ρξφλνο γέλλεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Α.Φ.Μ.), ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα θάησζη: πληζηνχλ κεηαμχ ηνπο εηεξφξξπζκε εκπνξηθή εηαηξεία κε ηνπο θάησζη φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 1. ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ πλίζηαηαη κε ην παξφλ εηεξφξξπζκε εηαηξία κε νκφξξπζκν κέινο ηνλ Υ θαη εηεξφξξπζκα κέιε ηνλ Φ θαη ηνλ Ε. Γηα ηα ρξέε απηήο έλαληη ηξίησλ επζχλεηαη ν νκφξξπζκνο εηαίξνο απηήο Υ, εηο νιφθιεξνλ θαη απεξηφξηζηα. Οη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη Φ θαη Ε επζχλνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη ξεηψο ζην παξφλ

16 θαηαζηαηηθφ ή ζηνλ Νφκν. 2. ΔΓΡΑ Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη... θαη ε δηεχζπλζή ηεο είλαη επί ηεο νδνχ, αξ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 1. Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο έρεη σο αθνινχζσο «... Δ.Δ.». 2. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο εηαίξνπ ην φλνκα ηνπ νπνίνπ πεξηέρεηαη ζηελ επσλπκία απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε απηνχ ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επσλπκίαο. 4. ΚΟΠΟ 1. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: α)... β)... γ) ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε..(υ) έηε, αξρφκελε απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξίαο ζην ΓΔΜΖ θαη ιήγνπζα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο 6. ΔΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ 1. Ζ αμία ηεο εηζθνξάο ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ Φ αλήιζε ζε Υ επξψ θαη θαιχθζεθε σο εμήο: Ζ αμία ηεο εηζθνξάο ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ Ε αλήιζε ζε Υ επξψ θαη θαιχθζεθε σο εμήο: ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΣΑΗΡΧΝ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ, ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΑΗ ΣΗ ΕΖΜΗΔ Οη εηαίξνη κεηέρνπλ ζηελ εηαηξία κε ηα παξαθάησ πνζνζηά έθαζηνο: ν εηαίξνο Υ κε πνζνζηφ Υ%, ν εηαίξνο Φ κε πνζνζηφ Φ%, ν εηαίξνο Ε κε πνζνζηφ Ε%, ηα νπνία αλαινγνχλ ζηελ αμία ηεο εηζθνξάο εθάζηνπ. Ζ ζπκκεηνρή θάζε εηαίξνπ ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο εηαηξίαο είλαη αλάινγε κε ηελ ζπκκεηνρή θάζε εηαίξνπ ζηελ εηαηξία. 8. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ Γηαρεηξηζηήο θαη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ην νκφξξπζκν κέινο Υ, ην νπνίν αζθεί ηελ δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο., δπλάκελνο λα ελεξγεί θάζε πξάμε δηαρεηξίζεσο πξνο επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ θαη λα δεζκεχεη ηελ εηαηξεία έλαληη θάζε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη γεληθά θάζε αξρήο. 9. ΔΞΟΓΟ ΔΣΑΗΡΟΤ

17 1. Ο ζάλαηνο, ε πηψρεπζε θαη ε ππνβνιή ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε εηαίξνπ δελ επηθέξνπλ ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο αιιά ηελ έμνδν απηνχ απφ ηελ εηαηξία. 2. Δπίζεο θάζε εηαίξνο κπνξεί κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηελ εηαηξία θαη ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο λα εμέιζεη απφ ηελ εηαηξία. 3. ε πεξίπησζε εμφδνπ, απνθιεηζκνχ ή ζαλάηνπ ηνπ κνλαδηθνχ νκφξξπζκνπ εηαίξνπ Υ, ε εηεξφξξπζκε εηαηξία ιχλεηαη, εθηφο αλ κε ηξνπνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, πνπ πξέπεη λα θαηαρσξηζζεί κέζα ζε δχν κήλεο ζην Γ.Δ.ΜΖ, έλαο απφ ηνπο εηεξφξξπζκνπο εηαίξνπο Φ θαη Ε θαηαζηεί νκφξξπζκνο εηαίξνο ή αλ εηζέιζεη ζηελ εηαηξία λένο εηαίξνο σο νκφξξπζκνο. 10. ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ 1. Οη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, νχηε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο. 2. Οη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη δελ έρνπλ δηθαίσκα ελαληίσζεο ζε πξάμε πνπ ελεξγεί ν δηαρεηξηζηήο εηαίξνο, εθηφο αλ ε πξάμε ππεξβαίλεη ηε ζπλήζε δηαρείξηζε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα κελ ηειέζεη ηελ πξάμε απηή. 3. Οη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ εηαηξηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο. 4. Οη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη δελ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 5. Οη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη, πνπ έρνπλ θαηαβάιεη ζηελ εηαηξεία ηελ εηζθνξά ηνπο, δελ επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επζχλνληαη πξνζσπηθά κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπο. 11. ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ Κάζε εκεξνινγηαθφ έηνο ζπληάζζεηαη ινγαξηαζκφο θαη δηαλέκνληαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. Με θνηλή ζπκθσλία ησλ εηαίξσλ θέξδε δχλαληαη λα δηαλεκεζνχλ θαη πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο, εθφζνλ πθίζηαληαη κε βάζε πξνζσξηλφ ινγαξηαζκφ. 12. ΛΤΖ - ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 1. Ζ εηαηξία ιχλεηαη: α) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηα ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 («Γηάξθεηα») ηνπ παξφληνο β) κε απφθαζε φισλ ησλ εηαίξσλ γ) κε ηελ θήξπμή ηεο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη δ) κε δηθαζηηθή απφθαζε χζηεξα απφ αίηεζε εηαίξνπ εθφζνλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. 2. Σε ιχζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί εθθαζάξηζε θαη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη νη εηαίξνη. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ξεπζηνπνηνχληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, εμνθινχληαη ηα πξνο ηξίηνπο ρξέε απηήο, απνδίδνληαη νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ θαη ην ππφινηπν δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. 13. ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Δθφζνλ δελ ππάξρεη εηδηθή ξχζκηζε ζην παξφλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4072/2012 (άξζξα ) θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ην παξφλ εηο...πινχλ θαη ππνγξάθεθε απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο, έιαβε έθαζηνο ηνχησλ απφ έλα θαη ήζειε κε ηε ζχκπξαμή ησλ θαηαρσξεζεί ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΖ).

18 ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία ζπζηήλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία κίαο ζηάζεο, πιελ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκνζηφηεηα θάζε πξάμεο πνπ απαηηεί ν λφκνο. 2. Ζ επσλπκία ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ζρεκαηίδεηαη είηε απφ ην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ είηε απφ ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο είηε απφ άιιεο ελδείμεηο κε ηελ πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ «Δηεξφξξπζκε εηαηξεία», νινγξάθσο είηε κε ηε ζχληκεζε «Δ.Δ.». Παξφια απηά, αλ ζηελ επσλπκία εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο πεξηιεθζεί ην φλνκα εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ, απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απεξηφξηζηε επζχλε ηνπ, εθηφο αλ ν ηξίηνο πνπ ζπλαιιάρζεθε κε ηελ εηαηξεία γλψξηδε φηη είλαη εηεξφξξπζκνο εηαίξνο. 3. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ είηε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. Δθφζνλ επηιέγεηαη αφξηζηε δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο, ην άξζξν πεξί δηάξθεηαο (άξζξν 5 ηνπ πξφηππνπ θαηαζηαηηθνχ) παξαιείπεηαη. 4. Ο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο νχηε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ εθηφο αλ έρεη νξηζηεί δηαθνξεηηθά ζηελ εηαηξηθή ζχκβαζε. 5. ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη φηη ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο ζπκκεηέρεη ζηηο δεκηέο ηεο εηαηξίαο θαη κε πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξία. 6. ε πεξίπησζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηεο ζην ΓΔΜΖ θάζε εηεξφξξπζκνο εηαίξνο επζχλεηαη γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ σο νκφξξπζκνο, εθηφο αλ νη ηξίηνη γλψξηδαλ φηη ζπκκεηείρε ζηελ εηαηξία σο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο εηζήιζε ζηελ εηαηξία κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 7. Καζήθνληα εθθαζαξηζηή αζθεί θαη ν εηεξφξξπζκνο εηαίξνο εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ εηαηξηθή ζχκβαζε 8. ε πεξίπησζε εμφδνπ, απνθιεηζκνχ ή ζαλάηνπ ηνπ κνλαδηθνχ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ε εηαηξία ζπλερίδεη σο νκφξξπζκε εηαηξία. 9. ε πεξίπησζε εμφδνπ, απνθιεηζκνχ ή ζαλάηνπ ηνπ κνλαδηθνχ νκφξξπζκνπ εηαίξνπ, ε εηαηξία ιχλεηαη, εθηφο αλ κε ηξνπνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, πνπ πξέπεη λα θαηαρσξηζζεί κέζα ζε δχν κήλεο ζην Γ.Δ.ΜΖ, έλαο απφ ηνπο εηεξφξξπζκνπο θαηαζηεί νκφξξπζκνο εηαίξνο ή αλ εηζέιζεη ζηελ εηαηξία λένο εηαίξνο σο νκφξξπζκνο. 10. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε νκφξξπζκε εηαηξία κε νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 31 Ηαλνπαξίνπ 2013

19 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΤΦΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΟΡΓΑ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΑΝΣΧΝΗΟ ΡΟΤΠΑΚΗΧΣΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεσο 2013 (1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα